Вы находитесь на странице: 1из 85

Contractul de concesiune

a activelor aflate n gestiunea


"Aeroportul Internaional Chiinu" i a terenului
aferent acestora


,

./'
"

Contractul

de concesiune

.S. "Aeroportul

a activelor

Internaional

aflate n gestiunea

Chiinu"

i a terenului

aferent

acestora

Nr.

.. "

4\03

"

^ / < ^ ^

ncheiat

NTRE

"Agenia

Proprietii

Publice

subordinea

Ministerului

"

E c o n o m i e i " , n persoana D o a m n e i A n g e l a Susanu, Director-adjunct,

", ,

c a r e a c i o n e a z n baza R e g u l a m e n t u l u i A g e n i e i P r o p r i e t i i P u b l i c e ,

a p r o b a t prin Hotrrea G uvernului nr. 1 0 0 8 din 10 s e p t e m b r i e 2 0 0 7 ,

n u m i t n continuare Concdent i

1 0 0 8 10 2007.,

SRL

AVA

INVEST,

IDNO

1013600025635,

persoana

a d m i n i s t r a t o r u l u i B oris Salov, care a c i o n e a z n baza Statutului i n


b a z a D e c i z i e i adunrii generale a a s o c i a i l o r ( p r o c e s v e r b a l nr.04 din
3 0 a u g u s t 2 0 1 3 ) , numit n c o n t i n u a r e C o n c e s i o n a r

(ntreprinderea

Concesional]

PREZENTUL

CON TRACT este ncheiat la data de 30 august 2013,

.Chiinu, Republica Moldova

C o n c e d e n n d , .si C o n c e s i o n a r u U n t r e p r i n d e r e a C o n c e s i o n a l ) fiind
d e n u m i i m p r e u n n prezentul C o n t r a c t " P r i l e " i individual o
"Pgrte"^
'

S.R.L. "AVIA INVEST",


),

1 0 1 3 6 0 0 0 2 5 6 3 5 , ,
(
0 4 30 2013 )

30 2013 , .

";''"^''^-^"^'
,

[
),
^

AVND N VEDERE C:

, :

G u v e r n u l Republicii M o l d o v a a a p r o b a t H o t r r e a de G u v e r n nr.

3 2 1 din 3 0 . 0 5 . 2 0 1 3 cu p r i v i r e la a p r o b a r e a c o n c e s i o n r i i a c t i v e l o r .S.

"Aeroportul

Internaional

acestora.

Monitorul

desemnat

Agenia

administrativ

Chiinu"

Ofiaal

condiiilor

nr,122-124/391

Proprietii

central

Publice

re.sponsabil

de

din

concesionrii

07.06.2013

calitate

de

semnarea

Autoritate

124/391

prezentului

Contract;

321

..

^}

07.06.2013.

30.05.2013.

122-

A g e n i a P r o p r i e t i i Publice a d e m a r a t p r o i e c t u l d e c o n c e s i u n e a

a c t i v e l o r aflate n gestiunea S " A e r o p o r t u l I n t e r n a i o n a l Chiinu" i a

t e r e n u r i l o r , c a r e are ca obiectiv d e z v o l t a r e a continu a infrastructurii

aeroportuare

Intei'naional

Chiinu.

Aeropoi-luhii
economice

calitii

Amplificarea

Internaional
i

generare

nonaeronautice,

serviciilor

de

competitivitii

Chiinu

durabil

condiiile

prestate

prin

regionale

creterea

veniturilor

respectrii

Aeroportul
eficienei

aeronautice

standardelor

de

maxim

s e c u r i t a t e i siguran, pe durata Contractului d e c o n c e s i u n e .

cu

condiiile

Chiinu",

prevzute

la

Anexa

nr,2

la

Hotrrea

1:

'-

.

,

G u v e r n u l u i n r . 3 2 1 din 30 mai 2 0 1 3 .

concesionrii activelor aflate n gestiunea e c o n o m i c a .S. "Aeroportul


Internaional

n c o n f o r m i t a t e cu Invitaii) d c p a r t i c i p a r e ia concursul nchis de


s e l e c t a r e a concesionarului, i^xpediat n c o n f o r m i t a t e

..

,
.S.

"Aeroportul

Internaional

Chiinu"

a invitat

ofertanii

d e p u n o f e r t e l e pentru Proiect.
Concesionarul

321

30

2013.

(ntreprinderea ConcesionalJ

a d e p u s oferta

la

d a t a de 05 august 2013.

..

05

2013.
C o m i s i a d e concurs a d e s e m n a t c t i g t o r al concesiunii, dup
c u m a i n f o r m a t prin notificarea

Astfelj

Prile ,

au convenit

nr.03-938 din 16 august 2013.

de spre

urmtoar
e
el :

0 3 - 9 3 8 . 16 2013.

, :

A R T I C O L U L 1 - D E F I N I I ] I I N T E R P R E T R I

1 -

1.1 Definiii

1.1

n acest Contract, u r m t o a r e l e cuvinte i e x p r e s i i v o r a v e a sensul


r e s p e c t i v care li s e atribuie n continuare:
"Acordurile

de

concesiune"

"

reprezint

ansamblu

acest

C o n t r a c t , o r i c e c o n t r a c t de p r o i e c t a r e , aranjare tehnic, a c h i z i i o n a r e
p u b l i c i c o n s t r u i r e a concesiunii, contractul d e e x p l o a t a r e i d e s e r v i r e
t e h n i c , p r e c u m i o r i c a r e alte c o n t r a c t e s e m n i f i c a t i v e n c h e i a t e sau
care

pot

fi

ncheiate

continuare

de

ctre

Concesionar

ice

aparin

cu d r e p t

de proprietate,

f o l o s i n , l o c a i u n e [ a r e n d a ) , gestiune e c o n o m i c ,

transmise

inclusiv terenurile

a f e r e n t e i a l t e l e . T r a n s m i t e r e a are loc prin n t o c m i r e a i a p r o b a r e a


a c t u l u i .sau a c t e l o r d e p r i m i r e - p r e d a r e a a c t i v e l o r , e x c l u d e r e a l o r d e la
bilanul

ntreprinderii

ntreprinderii

care

care transmite

primete,

i r e f l e c t a r e a

renregistrarea

l o r la

obiectelor

bilanul
imobile,

m i j l o a c e l o r d e t r a n s p o r t i altor o b i e c t e c o n f o r m d e f i n i i e i " a c t i v e de
concesiune",

Act d e p r i m i r e - p r e d a r e " r e p r e z i n t actul p r i n c a r e s e t r a n s m i t


.SAIC

"

14 , 11,

[ n t r e p r i n d e r e a c o n c e s i o n a l ) n legtur cu Obiectul c o n c e s i u n i i .

activele

la fel stabilite d e legislaie, la organul t e r i t o r i a l cadastral,

-"

, [), ,

p o l i i a r u t i e r d e stat i alte o r g a n e a u t o r i z a t e n e c e s a r e .

?!
.
" "
"Active de c o n c e s i u n e " reprezint
active

cu p r i v i r e

nelimitndu-se

la i c a r e

fac parte

toate a c t i v e l e fizice i alte


din p r o i e c t ,

i n c l u z n d , dar

la [ i ) a c t i v e l e SAiC, inclusiv t e r e n u r i l e

aferente

a l t e l e , ce a p a r i n d r e p t d e g e s t i u n e e c o n o m i c , t r a n s m i s e n folosin,
l o c a i u n e [ a r e n d a ) , .i alte a c t i v e cu drept de p r o p r i e t a t e
materiale,

cum

ar

fi

lucrrile

de

construcii

civile,

( i i ) activele
inclusiv

f u n d a m e n t e , p a v a j e , suprafaa d r u m u r i l o r d r u m u r i d e acces, lucrri de


d r e n a j , instalaii d e iluminat, semne de circulaie, plci
niijinace

de transport,

echipajnente

de c o l e c t a r e

indicatoare,

a plilor

pentru

[1) ,

, , [),

..,
;-:1

,
,

[11] -^

!-! ,

'

,
,

;, , .

pareare

sau

electrice

de

regulare

de i l u m i n a r e

comunicaii

a traficului,

pentru

echipamente

proiect,

pentru

lucrri

asupra

instalaiilor

telefon

i alte

sisteme

proiect,

facilitai

de

de

serviciu,

, ,

i n c l u s i v t o a t e a c t i v e l e materiale la c a r e v a l o a r e a d e bilan e s t e egal cu

z e r o c a r e v o r fi t r a n s m i t e cu reflectarea cantitii fr pre, etc.; ( i i i )

^ ..; ( i i i )

obiectul

, ; ( i v )

de

drepturile

concesiune

situat

Concesionarului

pe

asupra

teritoriul

de

acordurilor

concesiune;

(documentaiei]

(iv)
de

p r o i e c t ; ( v ] a c t i v e l e financiare, inclusiv d e p o z i t e l e g a r a n i i l o r pentru

a p r o v i z i o n a r e cu e n e r g i e electric, t e l e f o n i alte utiliti i a l t e l e ( v i )

P e r m i s i u n i l e i a u t o r i z a i i l e n v i g o a r e cu p r i v i r e la sau n l e g t u r cu

active

();

p r o i e c t u l , ( v i i ) t o a t e activele n e m a t e r i a l e aflate in e x p l o a t a i e v i i i ) alte

(v)

(vi)

, ; v i i )
,

viii)

A c t i v e n c u r s d e e x e c u i e " - r e p r e z i n t obiectele ce in d e
activitatea a e r o p o r t u a r , lucrri, servicii, inclusiv activele n e m a t e r i a l e
i a l t e a c t i v e p e t e r m e n lung nefinalizatc ctre m o m e n t u l

semnrii

p r e z e n t u l u i c o n t r a c t ( A n e x a nr. 9 )
" A u d i t o r i i n d e p e n d e n i " r e p r e z i n t o firm d e c o n t a b i l i e x p e r i
a u t o r i z a i n m o d c o r e s p u n z t o r p e n t r u a activa n M o l d o v a n calitate
d e a u d i t o r i , c a r e nu sunt angajai ai

Concesionarului

(ntreprinderii

concesionale).
"Capital

social

Concesionarului

(ntreprinderii

c o n c e s i o n a l e ) " - r e p r e z i n t a p o r t u r i l e asociailor d e p u s e p e d e p l n i n
mijloace

bneti

pn

la

momentul

.semnrii

contractului

de

c o n c e s i u n e i c a r e constituie 5.000.000 (cinci milioane) EURO.


"Cartea
documentelor

tehnic
tehnice

construciilor"

referitoare

reprezint

ansamblul

la p r o i e c t a i e a , execuia,

recepia,

r x p l o a t a r e a i u r m r i r e a c o m p o r t r i i n e x p l o a t a r e a c o n s t r u c i e i i
i n s t a l a i i l o r aferente acesteia, c u p r i n z n d toate datele, n e c e s a r e p e n t r u
identificarea

determinarea

strii

tehmce

(fizice)

construciei

espective i a e v o l u i e i acesteia n t i m p , p e i f e c t a t c o n f o r m H o t r r i i
.'Guvernului

nr.

285

din

23.05.96

cu

privire

la

aprobarea

R e g u l a m e n t u l u i d e r e c e p i e a construciilor i instalaiilor a f e r e n t e sau


dV act n o ) m a t i v r e l e v a n t n v i g o a r e p e u u r a l a aciunii
Contract.

^^7.

prezentului

,
( 8 ) .
"

"

..'1 ,
.
"11

) " ,

!1

5.000.000 ( ) .
"

"

, , ,
,

( )
,
285

.:;;
2 3 . 0 5 1996.

"Caz d e u r g e n " r e p r e z i n t o c o n d i i e sau o situaie n care este

" " ,

sau a

posibil

s se pun n p e r i c o l

securitatea

concesiunii, inclusiv a utilizatorilor

persoanelor

fizice

acesteia sau care

reprezint

a m e n i n a r e i m e d i a t a prejudiciului m a t e r i a l la o r i c a r e d i n t r e a c t i v e l e
concesiunii,

,
.
"

" C h e l t u i e l i d e e x p l o a t a r e i d e s e r v i r e t e h n i c " sunt c h e l t u i e l i l e


suportate

de ctre

sau n n u m e l e

c o n c e s i o n a l e ) , confirmate
independeni
programate

pentru

Concesionarului

n m o d c o r e s p u n z t o r

toat

exploatarea

[ntreprinderii

"

[ ],

de c t r e

auditorii

deservirea

tehnic

r e g u l a m e n t a r i anticipate n m o d r e z o n a b i l n t i m p u l

, :

P e r i o a d e i de e x p l o a t a r e , incluznd, fara l i m i t a r e :
[ a ] 11
[a]

toate

cheltuielile

pentru

salarii

i alte c o m p e n s a i i

pentru

angajai i plata contractual d a t o r a t Contractantului de e x p l o a t a r e i

, ;

n t r e i n e r e , dac e s t e cazul;
[ b ] costul
a l t o r servicii;

materialelor,

produselor

consum.abile, u t i l i t i l o r i

[ b ] , ,
^;
[c] ;

[ c ] p r i m e l e d e asigurare;
[d]
[ d ] toate taxele, i m p o z i t e l e , i m p o z i t e l e pentru franciza, bunuri i
a l t e i m p o z i t e s i m i l a r e , p r e c u m i t o a t e costurile suportate n s c o p u l d e
a

obine

i m e n i n e toate a u t o r i z a i i l e

exploatarea

deservirea

tehnic

necesare n v i g o a r e
obiectului

de

pentru

concesiune

la

, ,

c a p a c i t a t e a sa d e p r o i e c t a r e c o m p l e t ;
[ e ] t o a t e c o s t u r i l e de r e p a r a i e , n l o c u i r e i d e s e r v i r e a obiectului
de concesiune;

[ e ]
;
[ f ]

[ f ] t o a t e c e l e l a l t e cheltuieli n e c e s a r e care u r m e a z s fie e f e c t u a t e


n r o n f o r m i t a t e cu legislaia n v i g o a r e sau in t e m e i u l
apiicabile
coTicesiune

n e c e s a r e pentru
n

exploatarea

conformitate

cu

i d e s e r v i r e a

specificaiile

autorizaiilor
obiectului

de

standardele

la

capacitatea de proiectare complet.


"
" C h e l t u i e l i d e c o n c e s i o n a r e " sunt cheltuielile s u p o r t a t e d e c t r e
Concesionar
[niieprinderea
p- o c e s u l u i d e c o n c e s i o n a r e

concesiunaij

penti"u

derularea

"

.
""

"Concdent"-

reprezint

prima

parte

a prezentului

Contract

(Agenia

Proprietii

Pubiice sau succesorul ei l e g a l ) ce

efectuiaz

s u p r a v e g h e r e a executrii p r e z e n t u l u i contract de c t r e C o n c e s i o n a r i
a s u p r a a c t i v e l o r de concesiune sau oricrei pri a acestuia, sau asupra
n d e p l i n i r i i tuturor sau o r i c r e i d i n t r e obligaiile Concesionarului

),

( )

! ,
-

c a d r u l sau c o n f o r m p r e z e n t u l u i Contract, sau o alt p e r s o a n juridic

, , ,

c r e i a ia fost transmis n m o d u l stabilit dreptul de C o n c d e n t .

, .

"Concesionar

(ntreprinderea

d o u a p a r t e a prezentului C o n t r a c t

concesional)"

- reprezint

(.SRL A V I A I N V E S T ) .

" C o n t r a c t " reprezint a c o r d u l d e voin realizat n t r e C o n c e s i o n a r


i C o n c d e n t prin care se stabilesc, se modific sau se sting r a p o r t u r i l e
j u r i d i c e , n conformitate

cu p r e v e d e r i l e legislaiei R M n v i g o a r e i

p r e z e n t u l u i Contract.
"Contract
acordul

de

de

realizat

deservire

ntre

tehnic"

Concesionar

reprezint

(ntreprinderea

c o n c e s i o n a l ) i tera p e r s o a n , n continuare Contractul, prin care se


s t a b i l e s c , se modific sau se s t i n g r a p o r t u r i juridice p r i v i n d e x p l o a t a r e
i d e s e r v i r e tehnic a concesiunii / obiectului de c o n c e s i u n e .

""

( ) ,

fizic sau juridic

cu care Concesionarul

"

"


(
,

/ .

" C o n t r a c t a n t u l de e x p l o a t a r e i d e s e r v i r e t e h n i c " - r e p r e z i n t
persoana

exploatare

voin

"" (

(S.R.L."AV1A I N V E S T " ) .

(ntreprinderea

"
"

c o n c e s i o n a l ) ncheie, dup caz, un c o n t r a c t de e x p l o a t a r e i d e s e r v i r e

tehnica

deservire

, ,

(ntreprinderii

tehnic

ndeplinirea

pentru
pentru

funciilor

numele

de

exploatare

Concesionarului

concesionale).
"Concepia arhitectural u r b a n i s t i c " reprezint toate desenele,

"-

"

proiectele, calculele i d o c u m e n t e l e r e f e r i t o a r e ia p r o i e c t i t r e b u i e s

, ,

f i e incluse n Cartea tehnic a construciei.

"Comisia
instituit

de monitorizare

reprezentanii

baza

ordinului

desemnai

din

a concesiunii" reprezint
Concedentului

partea

Concedentului,

comisia

alctuit
SAIC

din
altor

Entiti G uvernamentale.
"Creditori"

sunt

" " ,

.
instituiile

financiare,

bncie,

fondurile,

" " - , , ,
/ '

fondurile

fiduciare

obligaiuni

sau

mputerniciilor

sau p e r s o a n e l e de n c r e d e r e ale d e i n t o r i l o r d e

! !

altor

, ,

lor,

valori

alte

mobiliare,

persoane

juridice

ale

succesorilor

care

ofer

finanare

Concesionarului.

" D a t a d e n c e p e r e " r e p r e z i n t data la care a n c e p u t t r a n s m i t e r e a


d e ctre Concdent a
concesiune

posesiunii fizice a a c t i v e l o r i a teritoriului d e

Concesionarului

(ntreprinderii

concesionale]

t r e b u i e s fie mai trziu de 60 d e z i l e de la data

moldoveneti

care

"

"

reprezint
care

incumb

nu

totalitatea

au

fost

sumelor

achitate

dar

exprimate

datorate

lei

Creditorilor,

!^

""

Concedentul

sau

Concesionarul

(ntreprinderea

p r i n p r e z e n t u l contract.
" D o c u m e n t e l e de finanare" reprezint documentele ntocmite

(inclusiv r e f i n a n a r e a ] p e n t r u p r o i e c t , care v a fi oferit de

c t r e C r e d i t o r i prin i n t e r m e d i u l m p r u m u t u r i l o r , a c o n t u r i l o r , aderrii

contingen,

la alte

finanare

creane

garanii,

ca p a r t e

la

datoria

pe t e r m e n l u n g sau alte f o r m e d e c r e d i t a r e i

t r e b u i e s includ contracte d e c r e d i t , m p r u m u t , a c o r d u r i de garanii


i o r i c e a l t e d o c u m e n t e care p r e z i n t garanii p e n t r u

finanare

de acest

fel i i n c l u d e a m e n d a m e n t e l e sau m o d i f i c r i l e cu p r i v i r e la acestea.


recepiei
concesiunii

"

"

finale" reprezint
conform

Data

etapelor

drii n

prestabilite

exploatare a
n

prezentul

"

)
i

d e c t r e C o n c e s i o n a r ( n t r e p r i n d e r e a c o n c e s i o n a l ] n ceea ce p r i v e t e

obligaiuni

, .

( t o t a l e sau p a r i a l e ] ori a executrii d e f e c t u o a s e a o b l i g a i i l o r a s u m a t e

, ,

,

, '

, ,
,

.
"

"

,
.

contract.
"Data

( ) ,

c o n c e s i o n a l ] pentru repararea prejudiciului ca u r m a r e a n e e x e c u t r i i

obiectelor

60

C o m p e n s a r e a d a u n e l o r r e p r e z i n t d e s p g u b i r i n bani a c r o r

"Data

!^

nu

c o n f o r m D o c u m e n t e l o r de finanare.

la

"Datorie"

finanarea

semnrii prezentului

Contract.

plat

).

rezilierii"

reprezint

data

la

care

are

oc

reziiierea

o b l i g a i i l o r (se sting r a p o r t u r i j u r i d i c e ] , aceasta t r e b u i e s fie data n

" "
(

) , .

c a r e a f o s t eliberat Notificarea de r e z i l i e r e sau s-a c o n s i d e r a t c a fost

e l i b e r a t d e c t r e o parte care e m i t e aceiai notificare c e l e i l a l t e pri,

n c o n f o r m i t a t e cu p r e v e d e r i l e p r e z e n t u l u i Contract.

"Efect

advers

semnificativ

semnificativ"

asupra

(a)

reprezint

abilitii

influena

Concesionarului

negativ

(ntreprinderii

"

,
!^

"

(]

c o n c e s i o n a l e ] de a respecta i d e n d e p l i n i o r i c a r e d i n t r e d r e p t u r i l e i

( ]

o b l i g a i i l e sale n temeiul i n c o n f o r m i t a t e cu p r e v e d e r i l e prezentului

Contract

sau

asupra

[b]

legalitii,

valabilitii

cu

caracter

o b l i g a t o r i u sau executoriu la p r e z e n t u l Contract.

(]

.
" E n t i t a t e G u v e r n a m e n t a l " n s e a m n ( i ] R e p u b l i c a M o l d o v a ; (ii)
orice

m i n i s t e r , d e p a r t a m e n t sau a g e n i e a R e p u b l i c i i

orice

corporaie,

organizaie

public

sau

alt

Moldova;

entitate

(iii)

aflat

in

p r o p r i e t a t e a sau care funcioneaz n m o d direct sau i n d i r e c t p e seama


sau n b e n e f i c i u l Republicii M o l d o v a , sau a oricrui m i n i s t e r , agenii,
departament

sau

subdiviziune

politic

sau

militar

Republicii

M o l d o v a ; i o r i c e alt entitate g u v e r n a m e n t a l , a g e n i e sau a u t o r i t a t e


s u b c o n t r o l u l d i r e c t sau i n d i r e c t al Republicii M o l d o v a sau al oricrui
m i n i s t e r , d e p a r t a m e n t sau a g e n i e a acesteia, i c a r e a r e jurisdicie,
conform

legii n Republica

M o l d o v a , asupra C o n c e s i o n a r u l u i

i/sau

S A I C , s a u o r i c e autoritate d e r e g l e m e n t a r e i n d e p e n d e n t , n fiecare
c a z d i n c a d r u l Republicii M o l d o v a . n scopul p r e z e n t e i d e f i n i i i . A g e n i a
Proprietii

Publice, n

calitate

de

Concdent,

Parte

la

prezentul

C o n t r a c t , nu v a fi c o n s i d e r a t a fi o Entitate G u v e r n a m e n t a l .

"
;

(]

(1]

"

(1]

; ( i v )
,
,

/ ,

,
,

.
"Etapa

de implementare"

reprezint peiioada

d e t e r m i n a t n

A r t i c o l u l 5.1 din prezentul contract.

" E x e r c i i u l f i n a n c i a r " r e p r e z i n t exerciiul


1

ianuarie

se

finalizeaz

31

financiar

decembrie

care ncepe
fiecrui

an

"

"

31

calendaristic.
'Exploatare

" .

E U R O " r e p r e z i n t m o n e d a unic a Uniunii E u r o p e n e .

cu

" "

5.1 .

deservire

tehnic"

reprezint

exploatarea

'

"

d e s e r v i r e a tehnic a o b i e c t u l u i d e concesiune n t i m p u l p e r i o a d e i de

co6oii

e x p l o a t a r e , inclusiv, dar nu

, ,

se

limiteaz

la funciile

de

deservire

t e h n i c i de executare a a l t o r s e r v i c i i adugtoare.
" G r e v a r e " r e p r e z i n t o i n t e r d i c i e , cum ar fi i p o t e c a , gajul, dreptul

.
""

d e s e c h e s t r u , amanet, g a r a n i e cu gaj, cesiune, p r i v i l e g i u sau p r i o r i t a t e

d e o r i c e fel fiind n calitate de g a r a n i e sau alte o b l i g a i i de acest fel.

.
" G u v e r n u l " nseamn G u v e r n u l Republicii M o l d o v a .
"nclcare
dintre

pri

grav"

reprezint

oricrei

dintre

o nclcare

obligaiile

din

care

"" .

partea

oricrei

revin

conform

p r e z e n t u l u i Contract care a r e / ar putea avea un e f e c t a d v e r s asupra


c o n c e s i u n i i i pe care aceast p a r t e nu 1-a r e z o l v a t n P e r i o a d a de
rezoluie.
"IPC"

reprezint

nealimentare,

indicele

publicat

lunar

preurilor

de

de

Naional

B iroul

consum

al

de

produselor
Statistic

al

R e p u b l i c i i M o l d o v a i t r e b u i e s includ o r i c e i n d i c e care substituie


IPC.
"SAIC" nseamm n t r e p r i n d e r e de Stat " A e r o p o r t u l Internaional
C h i i n u " , responsabil p e n t r u g e s t i o n a r e a i e x p l o a t a r e a A e r o p o r t u l u i
I n t e r n a i o n a l Chiinu, pn la s e m n a r e a p r e z e n t u l u i Contract

"

orice

ordin

sau

decret

executabil;

orice

administrativ

obligatorie

din

partea

lege,

unei

ordin,
Entiti

G u v e r n a m e n t a l e ; coduri, s t a n d a r d e sau linii n d r u m t o a r e obligatorii;


n c a z u l fiecruia din cele d e mai sus, i n d i f e r e n t dac acestea sunt
aplicabile

unei p e r s o a n e

sau u n o i

p e r s o a n e s p e c i f i c e , sau n

moo

g e n e r a l la nivel local, r e g i o n a l , naional sau s u p r a n a t i o n a l ; astfel cum


p o t fi m o d i f i c a t e
"Lei

" M D L " se r e f e r

la valuta oficial a

R e p u b l i c i i Moldova.
de

""


, .
""

"

"

;
;

, ,

, ,

moldoveneti" sau

"Lucrri

i n s t r u m e n t legislativ, reguli sau r e g l e m e n t r i ; o r i c e act o b l i g a t o r i u sau


decizie

" L e g i s l a i e n v i g o a r e " n s e a m n orice act, r e g u l a m e n t sau act


normativ;

"

construcii"

, .
" " "MDL"-

reprezint

toate

lucrrile

necesare

efectuate n scopul atingerii exploatrii comerciale a concesiunii n

"

c o n f o r m i t a t e cu p r e z e n t u l Contract.
"Notificarea

d e r e z i l i e r e " reprezint o c o m u n i c a r e n scris, de

c t r e o parte c e l e i l a l t e pri cu p r i v i r e la n c e t a r e n c o n f o r m i t a t e cu
prevederile

vigoare

ale

prezentului

Contract

sau

dup

caz

l e g i s l a i e i n v i g o a r e .

"

.
"

"

, .
" O b i e c t e s u p l i m e n t a r e " reprezint o b i e c t e l e
Concesionar

[ntreprindere

implementate

pe t e r i t o r i u l

concesional],
d e concesiune

propuse de

care

ctre

urmeaz

fi

a d u g t o r la obiectul

de

concesiune.
" P r i l e " r e p r e z i n t ansamblul prilor s e m n a t a r e ale p r e z e n t u l u i
p r i l e a d e r a t e la p r e z e n t u l Contract n m o d i n d i v i d u a l .

d a t a s e m n r i i Contractului d e concesiune.

c a r e n c e p e din data s e m n r i i prezentului c o n t r a c t i se t e r m i n cu


e x p i r a r e a T e r m e n u l u i de c o n c e s i u n e .

obiectele

primite

conform

actelor

primire-predare

din

m o m e n t u l n c e p e r i i p e r i o a d e i concesiunii, nu m a i t r z i u de 01.11.2013
noiembrie

anul

construite

conform

Perioada

de

dou

mii t r e i s p r e z e c e ] ;

[ii]

pentru

obiectele

E t a p e l o r concesiunii - d i n data r e c e p i e i

exploatare

se

""

],

finalizeaz

""/

"

[ ] .

" P e r i o a d a d e e x p l o a t a r e " r e p r e z i n t p e r i o a d a , care n c e p e : [ i ]

la

expirarea

finale.

termenului

concesiunii.

"

.
" " , : [1]
, - -

01

2013

[]

" P e r i o a d a d e r e z o l u i e " reprezint i^erioada specificat n acest


pentru

rezolvarea

oricrei

jjcicri

sau

nendeplinirea

o r i c r e i p r e v e d e r i a p r e z e n t u l u i Contract de c t r e p a r t e a r e s p o n s a b i l
p e n t r u o astfel de n c l c a r e sau nendeplmii'e a o b l i g a i e i sale.
Perioada

d e t r a n z i i e " repreziiit

o perioad

de

o b l i g s preia d e la SAIC, m a x i m u m pn ia d a t a d e 01.11.2013 [unu


anul d o u m i i t r e i s p r e z e c e ]

activele

concesiunii

"

"

inclusiv

- ; ,

determinat

t i m p n cursul creia. C o n c e s i o n a r u l [ n t r e p r i n d e r e a c o n c e s i o n a l ] se
noiembrie

" 5

Perioada de valabilitate a Contractului" - reprezint perioada

Contract

P e r i o a d a d e g r a i e " r e p r e z i n t o p e r i o a d d e 5 [ c i n c i ] ani din

[unu

"

C o n t r a c t i " P a r t e a " / p a r t e a d e contract" se r e f e r la o r i c a r e dintre

pentru

"

"

1,

01 5^-/2013

t e r e n u r i l e a f e r e n t e , niclusiv activele n curs de execuie, precum i

obinerea

tuturor

de

ctre

Concesionar

permisiunilor

(ntreprinderea

aplicabile

vederea

Concesional)

operrii

activitii

a e r o p o r t u a r e i i m p l e m e n t r i i concesiunii.
"Permisiunile

aplicabile"

toate

confirmrile,

inenlnute

d e ctre

Concesionar

(ntreprinderea

concesional)

).

p e r m i s i u n i l e , autorizaiile, a c o r d u r i l e i a p r o b r i l e n t e m e i u l sau n
c o n f o r m i t a t e cu legislaia n v i g o a r e a RM, n e c e s a r e s fie o b i n u t e i

,
,

reprezint

"

"

, , ,

v e d e r e a i m p l e m e n t r i i concesiunii, construirii i e x p l o a t r i i obiectului

d e c o n c e s i u n e , n c o n f o r m i t a t e cu p r e z e n t u l Contract.

11

.
" P e r s o a n " r e p r e z i n t o r i c e p e r s o a n fizic, juridic, c o m p a n i e ,
c o r p o r a i e , p a r t e n e r i a t , n t r e p r i n d e r e mixt, fond Fiduciar, o r g a n i z a i e
fr

personalitate

juiidic, Guvern .sau a g e n i e g u v e r n a m e n t a l a sau

o r i c e a l t e n t i t a t e juridic.
"Practici

bune

de p r o d u c e r e

a lucrrilor"

reprezint

acele

c a r e s u n t n m o d g e n e r a l i r e z o n a b i l a t e p t a t e i a c c e p t a t e la nivel
de la u n o p e r a t o r r e z o n a b i l calificat i cu e x p e r i e n ,

a n g a j a t n acelai tip d e activitate dup c u m se p r e v e d e n p r e z e n t u l


Contract,
construcii

i ar n s e m n a

practici

i m a n a g e m e n t u l

bune

de inginerie

proiectare,

de p r o i e c t , care t r e b u i e s r e z u l t e n

n d e p l i n i r e a o b l i g a i i l o r Concesionarului ( n t r e p r i n d e r i i C o n c e s i o n a l e )
i n e x p l o a t a r e a

i d e s e r v i r e a tehnic c u p r i v i r e

la C o n c e s i u n e i

p r e s t a r e a s e r v i c i i l o r a e r o p o r t u a r e , n c o n f o r m i t a t e cu acest Contract,
l e g i l e n v i g o a r e a RM, autorizaiile aplicabile,

fiabilitatea,

sigurana,

p r o t e c i a m e d i u l u i , e c o n o m i a i eficiena.

nr.2, p e care Concesionarul

(Intrejirinderea

coucesionai)

t r e b u i e s-1 preia, p r o i e c t e z e , aranjeze t e h e i c , a c h i z i i o n e z e ,


construiasc,

exploateze,

conformitate c u

deserveasc

prevederile

.
" "
, , , , ,
, , ,

,
,

, .

" C o n c e s i u n e / o b i e c t d e c o n c e s i u n e " r e p r e z i n t p r o i e c t u l descris


n A n e x a

p r a c t i c i , m e t o d e , tehnici, standarde, p r i c e p e r i , d i l i g e n t i p r u d e n

internaional

" " / ,

tehnic

prezentului

finaneze,

s-1 t r a n s f e r e

Contract,

cu

modificrile

"/

"

2,

, ,

n e c e s a r e p e r i o d i c n c o n f o r m i t a t e cu p r e z e n t u l C o n t r a c t
"Reziliere"

reprezint

ncetarea

prezentului

Contract

c o n c e s i u n i i n vigoare n baza N o t i f i c r i i de r e z i l i e r e sau prin a l t e


m i j l o a c e , n c o n f o r m i t a t e cu p r e v e d e r i l e p r e z e n t u l u i Contract, dar nu
trebuie

s includ

expirarea

prezentului

Contract/concesiunii,

cu

""

T e r m e n u l u i de concesiune n condiii normale de desfurare.

la calitatea,

capacitatea

s t a b i l i t e n Oferta tehnic, A n e x a

i alte

cerine

pentru

proiect

5 la p r e z e n t u l contract, p r e c u m i

Standarde
raportare

d e Contabilitate

aplicabile

la o r i c e

aeroportuare"

reprezint

plata

de

un

" T e r i t o r i u l d e c o n c e s i u n e " r e p r e z i n t imobilul, p a r t i c u l a r i t i l e


c r u i a sunt stabilite n A n e x a n r . 3 , p e teritoriul cruia u r m e a z s fie
de concesiune n c o n f o r m i t a t e cu

p r e z e n t u l Contract,
pentru

care

"

"

"

()"-

.
"

termcTiu!

reprezint

concesiune,

concesiunii"

"Termenul

de

pentru

( ].

p a s a g e r sau o t o n M T O W a n a v e l o r a e r i e n e c a r e u t i l i z e a z o b i e c t u l d e

i m p l e m e n t a t c o n c e s i u n e a i obiectul

standarde

exigibil

a Contractului

(SNC]'

perioada

C o n c e s i u n e conform legislaiei Republicii Moldova,


"Tarifele

"

Naionale

financiar

" "

Concesionar (ntreprinderea concesional],

l e g i s l a t i v e i n o r m a t i v e

d e p r o c e d u r i stabilite prin actele

r e l e v a n t e , n v i g o a r e .

s u n t incluse n p r o i e c t a r e a si i n g i n e r i a concesiunii p r o p u s e d e ctre

" S i s t e m u l d e c o l e c t a r e a t a r i f e l o r a e r o p o r t u a r e " r e p r e z i n t un

o r i c e m o d i f i c r i aduse a c e s t o r a sau s u p l i m e n t e l e a c e s t o r a dup c u m

ansamblu

referitoare

e x c e p i a cazului n care contextul i m p u n e altfel, ca u r m a r e a e x p i r r i i

"Specificaii i s t a n d a r d e " r e p r e z i n t specificaiile i s t a n d a r d e l e

"

.3,

a c t i v e l e ISAIC i t e r e n u r i l e se t r a n s m i t n concesiune.

.
" "

1.2 Interpretarea
n a r e s t Contract, cu e x c e p i a cazului n care c o n t e x t u l
altfel,


impune

1.2

;1,

{ /

termenii "al p r e z e n t u l u i " , "n p r e z e n t u l " , "prin p r e z e n t u l " , "la

p r e z e n t u l " i ali t e r m e n i a s e m n t o r i se refer la n t r e g u l Contract i

"",

"

",

"",

"

n u la un Articol, A t a a m e n t , Supliment sau A n e x a specifica sau la o r i c e

11" ,

a l t a subdiviziune a p r e z e n t u l u i Contract;

referinele la " p r e z e n t u l Contract" sau la o r i c e alt contract sau

d o c u m e n t vor fi i n t e r p r e t a t e ca o referin la un a s e m e n e a c o n t r a c t sau


d o c u m e n t astfel cum a fost amendat, m o d i f i c a t sau c o m p l e t a t i n
v i g o a r e n m o d p e r i o d i c i va cuprinde o r e f e r i r e la o r i c e d o c u m e n t
c a r e l amendeaz, m o d i f i c sau c o m p l e t e a z , sau care e s t e ncheiat,
s e m n a t sau executat ca u r m a r e a, sau n c o n f o r m i t a t e cu t e r m e n i i si;
-

orice

referin

la

dispoziie

legal

trebuie

includ

!!

referinele la l e g i s l a i a Republicii M o l d o v a t r e b u i e s includ

cuvintele utilizate la singular v o r c o n i n e pluralul i i n v e r s ,


care

denot

persoanele

fizice

trebuie

, , , ,

p u t e r e juridic p e i n t r e g t e r i t o r i u l Republicii M o l d o v a ;

cuvintele

l e g i , acte n o r m a t i v e , n o r m e , r e g u l a m e n t e , instruciuni sau a c t e care au

se

n c h e i a t e mai jos;

tranzaciile

;1

s a u consolidate n m s u r a n care astfel de m o d i f i c a r e sau r e - a d o p t a r e


d e a aplica la o r i c a r e dintre

" ! " 11

p r e v e d e r i , cum ar fi d e la caz la caz m o d i f i c a t e sau a d o p t a t e din nou


aplic sau este p o s i b i l

subneleag

;
-

, ,

p a r t e n e r i a t e , firme, c o m p a n i i , corporaii, n t r e p r i n d e r i m i x t e , fonduri

f i d u c i a r e , asociaii, o r g a n i z a i i

, , , , ,

sau alte entiti [ d a c are sau nu o

e n t i t a t e juridic s e p a r a t ) ;
-

titlurile

Articolelor

la acestea

, ,
din

prezentul

Contract,

precum

din

c u p r i n s sunt i n t r o d u s e d o a r pentru c o m o d i t a t e i pentru a facilita


referinele

i nu v o r afecta n nici un fel

interpretarea

( );
-

p r e z e n t u l u i Contract;

;
-

termenii ; c u v i n t e l e care ncep cu majuscule sunt definite n

p r e z e n t u l Contract, i n c l u s i v i s u p l i m e n t e l e ;
-

cuvintele de o r i c e g e n includ t o a t e g e n u r i l e ;

se va c o n s i d e r a c t e r m e n i i " i n c l u d e " i "inclusiv" v o r fi u r m a i

d e expresia "fr i i m i t a r e l a " sau "fr a se limita la" i n d i f e r e n t dac


s u n t sau nu urmai

d e a c e s t e expresii sau d e cuvinte cu ;;r; sens

, ,

, ;
-

, " " " "

7 < " " " ,


" ,
;

asemntor;
-

trimiterile

cu

privire

la " c o n s t r u c i e "

p r o i e c t a r e a , ingineria, achiziiile, livrarea,

cuprind

investigaia,

transportarea,

instalarea,

p r e l u c r a r e a , fabricarea, testarea, p u n e r e a n funciune i alte activiti

,
,

"

,
,

, ;
-

l e g a t e d e construcie;

14 ,

;
-

o r i c e referin la o i i c e p e r i o a d de t i m p n s e a m n o referin la

f a p U t l c aceasta este n c o n f o r m i t a t e cu o r a local din M o l d o v a ;


-

;
-

o r i c e referin la zi r e p r e z i n t o r e f e r i n la o zi calendaristic;

;
-

orice

referin

la

lun

reprezint

referin

la

lun

calendaristic;
-

orice

, 1 ""

""
referin

la

o r ic e

perioad

ncepnd

la"

"de

zi

;
-

s p e c i f i c a t s a u dat i " p n la" o zi sau o dat specificat, t r e b u i e s

i n c l u d a m b e l e zile sau d a t e ;

o r i c e referin n o r i c e m o m e n t , la o r i c e acord, act, d o c u m e n t

t r i m i t e r i la acest a c o r d , act, d o c u m e n t juridic, licen sau alt d o c u m e n t

c u m au fost c o r e c t a t e , s c h i m b a t e , c o m p l e t a t e , modificate sau

s u s p e n d a t e n t i m p u l r e f e r i n e i n cauz;
-

referinele

la

declaraii,

articole,

sub-articole,

clauze

sau

c l a u z e l e sau s u p l i m e n t e l e p r e z e n t u l u i C o n t r a c t ;
acord, c o n s i m m n t ,

aprobare,

informare

c e r u t n cadrul

autorizare,

notificare,

sau n

temeiul

Contract d e la s a u de c t r e o r i c e parte trebuie s fie

v a l a b i l e i e f i c a c e n u m a i dac e s t e n s c r i s i nici ntr-un c a z a l t f e l ;


-

o rci e c u v i n t e , t e r m e n i , e x p r e s i i i a b r e v i e r i scrise cu majuscul

, , ,

prezentului

, , ,

i m p u n e altfel, se c o n s i d e r a fi declaraiile, articolele, sub-articolele,

sau r a p o r t

orice

s u p l i m e n t e din acest Contract, cu e x c e p i a cazului n care c o n t e x t u l

, , ,
,

comunicare,

, ,

j u r i d i c , licen sau d o c u m e n t de o r i c e d e s c r i e r e , t r e b u i e i n t e r p r e t a t e ca
dup

>^,

;
-

, , ,

f o l o s i t e n m o d specific n o r i c e A n e x sau n o r i c e S u p l i m e n t al o r i c r e i

A n e x e v o r avea sensul stabilit n A n e x sau n S u p l i m e n t u l

\ ,

respectiv,

d u p caz.

1.3 Unitile de msur i conveniile aritmetice


T o a t e unitiie d e m s u r i calculele trebuie s fie in s i s t e m u l

1.3

'

!^
'

16

m e t r i c S.l. i calculele t r e b u i e efectuate cu dou z e c i m a l e .

1.4 Documentaia
prioritate

Contractului

ordinea

de

P r e z e n t u l Contract este alctuit din:

1.4
!! :

corpul Contractului, inclusiv p r e a m b u l u l acestuia;

, ! ;

A n e x e l e i S u p l i m e n t e l e p r e z e n t u l u i Contract constituie o p a r t e
i n t e g r a n t a p r e z e n t u l u i Contract i v o r fi n v i g o a r e i actuale ca i
c u m a c e s t e a au fost n m o d d i r e c t s t a b i l i t e n cadrul acestui Contract;
n cazul unei n e c o n f o r m i t i n t r e corpul Contractului i A n e x e
Prile

vor ncerca

rezolve

aceast

neconformitate

considernd

C o n t r a c t u l c a pe un ntreg, iar p r e v e d e r e a c a r e este mai special v a

T o t u i , n caz d e ambiguiti sau n e c o r e s p u n d e r i n cadrul acestui


C o n t r a c t , se aplic u r m t o a r e l e :
ntre

,
;

prevala.

dou

articole

ale

, , ,

prezentului

Contract,

dispoziiile

a r t i c o l e l o r s p e c i f i c e r e l e v a n t e p e n t r u n t r e b a r e a n cauz v o r p r e v a l a
a s u p r a c e l o r din alte articole;

, .
,

, :
-

n t r e a r t i c o l e , Suplimente i A n e x e , a r t i c o l e l e vor p r e v a l a ;

n t r e d e s c r i e r e a nserat n Concepia

. ,
;

arhitectural-urbanistic

i specificaii i s t a n d a r d e , u l t i m e l e v o r p r e v a l a ;
-

ntre

dimensiunea

calat

desenului

dimensiunea

sa

s p e c i f i c n scris, aceasta din u r m v a p r e v a l a ;


- n t r e o r i c e v a l o a r e scris cu cifre i cu cuvinte, aceasta
u r m va prevala.

din

;
-

~ ;

A R T I C O L U L 2 - C O N C E S I U N E A l T E R I T O R I U L DE C O N C E S I U N E

2.1 Obiectul
economic)

concesiunii

(caracteristica

,
.

tehnico-

O b i e c t ai concesiunii snt:
a n i v e l e .S. " A e r o p o r t u l i n t e r n a i o n a l C h i i n u " ; t e r e n u r i l e
a f e r e n t e , estora, cu excepia c r e a n e l o r i d a t o r i i i c r ;

2 -

2.1
]
:

(-

prestarea

serviciilor

relevante

s t a n d a r t e l o r internaionale, u t i l i z a t o r i l o r

la

nivelul

cerinelor

a e r o p o r t u l u i , p a s a g e r i l o r i

a l t o r categorii de utilizatori, inclusiv n b a z a r e l a i i l o r c o m e r c i a l e

prezentul

contract

SAIC
nu

i a t e r e n u r i l o r

servete

drept

conform

Act

de

Anexei

nr.3

la

primire-predare

a c t i v e l o r concesiunii ctre C o n c e s i o n a r [ n t r e p r i n d e r e a c o n c e s i o n a l ) .
Transmiterea

activelor

concesiunii

va

fi

efectuat

ri

"

activelor

Date g e n e r a l e d e s p r e obiectul concesiunii c o n f o r m A n e x e i nr.2.


Lista

" 4

..

condiiile

A r t i c o l u l u i 3 din p r e z e n t u l contract.

.
- 2 .

.',

3 ,
-
).

2.2 Acordarea concesiunii

, 3

Sub r e z e r v a i n c o n f o r m i t a t e cu t e r m e n i i i condiiile stabilite n

2.2

p r e z e n t u l Contract, Concedentul a c o r d t e r i t o r i u l d e concesiune ctre


Concesionar
executarea

[ntreprinderea
obligaiilor

concesional),

contractuale

de

care

a finana,

garanteaz

investiga,

studia,

concesiune

a-i

exercita

i/sau

beneficia

de

drepturile,

c o m p e t e n e l e , privilegiile, a u t o r i z a i i l e i m p u t e r n i c i r i l e c o n f o r m celor
stabilite

acest

[ntreprinderea

Contract.

concesional)

n
n

afar

de

aceasta

conformitate

Concesionarul

cu

legislaia

[ ),

p r o i e c t a , aranja tehnic, construi, e x p l o a t a i d e s e r v i tehnic obiectul de


i

,
,

, ,

v i g o a r e n e l i m i t a t are dreptul de a p e r c e p e , solicita, colecta i poseda

o r i c e fel d e pli pentru utilizarea o b i e c t e l o r d e concesiune.

, , ,

2.3 Drepturi de proprietate

Concesionarea

proprietate

asupi'a

nu a t r a g e dup sine
activelor

transmiterea

respective.

Titularul

dreptului
dreptukn

de
de

p r o p r i e t a t e r m n e s t t u ! Republica IMoldova c o n f o r m legislaiei n


vigoare.
Venitul

profitul

i m p o z i t e l o r i a l t o r pii

[inclusiv

profitul

net

dup

achitarea

o b l i g a t o r i i ) , a d u s prin folosirea

bunurilor

c o n c e s i o n a t e aparin Concesionarului [ n t r e p r i n d e r e a concesionail i

2.3

.
[

1,

),

.,

^{\
18 "

s u n t folosite la discreia sa.


Concesionarul
nregistreze

[ntreprinderea

modernizrile

aduse

concesional)
obiectului

se

oblig

concesiunii

i m o b i l e ) n R e g i s t r u l bunurilor i m o b i l e , d u p finalizarea

[bunurile
construciei

a c e s t o r a , ca p r o p r i e t a t e a statului, cu g r e v a r e a dreptului su asupra


c o n s t r u c i e i , p e p e r i o a d a contractului d e c o n c e s i u n e .

),

C o n c e s i o n a r u l [ n t r e p r i n d e r e a c o n c e s u a l ) nu este n drept, fr

11

a c o r d u l C o n c e d e n t u l u i , s nstrineze, s s c o a t d e la e v i d e n a c t i v e l e
pe

termen

lung,

demoleze

sau s

transmit

concesiunii. Concesionarul [ntreprinderea

gaj

activele

concesual) este n drept

s d e a n l o c a i u n e o r i c e bunuri ale SAIC, n condiii c o m e r c i a l e , fr

. [ )

a c o r d u l C o n c e d e n t u l u i , ns pe un t e r m e n c e nu d e p e t e t e r m e n u l

c o n c e s i u n i i . C o n t r a c t e l e d e locaiune, n c h e i a t e d e c t r e
(ntreprinderea
condiia,

Concesionar

c o n c e s u a l ) cu t e r e l e p e r s o a n e , t r e b u i e s c o n i n

c a c e s t e a

i pierd

puterea

juridic

cazul

rezilierii

perioad

care

ncepe

noiembrie _2013_)

prin

) ,

2.4

2.4 Termenul de concesiune


acordat

a n t i c i p a t e sau n c e t r i i aciunii contractului d e c o n c e s i u n e .

Concesiunea

prezentul

cu Data de ncepere

Contract

este

pentru

( n u mai trziu

(unu n o i e n b r i e anul d o u

de_01_

mii t r e i s p r e z e c e ) , p e

p a r c u r s u l ci'ei perioade Concesionarul ( n t r e p r i n d e r e a

concesional)

( _01__2013_)

),

,
[

este autorizat s implementeze proiectul i s exploateze obiectul d e

c o n c e s i u n e , n c o n f o r m i t a t e cu d i s p o z i i i l e p r e z e n t u l u i Contract.

terenurile

.. " "

a f e r e n t e a c e s t o r a se t r a n s m i t n concesiune p e t e r m e n d e 4 9 ( p a t r u z e c i

_ 4 9 _ (

i n o u ) a n i .

) .

Activele

Termenul

.S. " A e r o p o r t u l

de

concesiune

internaional

ncepe

pe

Chiinu"

data

nu

mai

trziu

de

_01 _^2013

_ 0 1 . . n o i e m b r i e _ 2 0 1 3 _ ( u n u n o i e m b r i e anul d o u mii t r e i s p r e z e c e ) i .se

t e r m i n la data nu mai irziu de _ 3 1 _ o c t o m b r i e _ 2 0 6 2 _ ( t r e i z e c i i unu

_ 3 1 _ _262_ [

o c t o m b r i e anul dou mii aizeci i doi).

; ).

1 ^

19

2.5 Acceptarea concesiunii


Prin

prezentul

Contract

2.5

Concesionarul

[ntreprinderea

c o n c e s i o n a l ] a c c e p t concesiunea, e s t e d e a c o r d i se a n g a j e a z s

] ,

p r e i a o b i e c t u l d e concesiune, i s n d e p l i n e a s c toate o b l i g a i i l e sale,

conformitate

cu termenii i c o n d i i i l e

stabilite n c o n t i n u a r e n

p r e z e n t u l Contract.

2.6 Teritoriul de concesiune

2.6

C o n c e d e n t u l s e angajeaz s p r e d e a p e T e r m e n u l d e c o n c e s i u n e

, ,

Concesionarului

Concesionale],

posesia

de

fapt

[ ]

t e r i t o r i u l u i d e c o n c e s i u n e lipsit d e o r i c e g r e v a r e n t e r m e n d e 60 d e

, , - ,

zile

[ntreprinderii

de la data s e m n r i i p r e z e n t u l u i Contract, dar nu m a i trziu d e

_ 0 1 _ n o i e m b r i e _ 2 0 1 3 . Actele d e p r i m i r e - p r e d a r e a a c t i v e l o r m p r e u n
cu

drepturile

necesare,

scopul

implementrii

concesiunii

60(]

, , 01 2013.

c o n f o r m i t a t e cu prezentul Contract, p o t fi s e m n a t e de c t r e Pri n

o r i c e m o m e n t p n la Data n c e p e r i i , cu intrarea l o r n v i g o a r e d e la

01

01 2 0 1 3 .

noiembrie_2013.
C o n c e d e n t u l confirm faptul c, n u r m a p r e d r i i t e r i t o r i u l u i d e

concesiune

Concesionarului

[ntreprinderii

concesionale]

,
,

c o n f o r m i t a t e cu subarticolu! p r e c e d e n t . C o n c e s i o n a r u l [ n t r e p r i n d e r e a

[ ]

c o n c e s i o n a l ] v a a v e a dreptul e x c l u s i v d e a n t r n p o s e s i u n e a , ocupa

folosi

teritoriul

cheltuielile

sale

de concesiune

aa o d e z v o l t a r e

i a

face

din contul,

i v a l o r i f i c a r e

plile

a teritoriului

i
de

c o n c e s i u n e , astfel nct s poat fi n e c e s a r sau c o r e s p u n z t o r pentru


i m p l e m e n t a r e a concesiunii.
Informaiile

despre

.
teritoriul

de

concesiune

prevzute

C a r a c t e r i s t i c a t e h n i c o - e c o n o m i c a a c o n c e s i u n i i , c o n f o r m A n e x e i nr. 2 la

p r e z e n t u l c o n t r a c t sunt indicate d e c t r e C o n c d e n t cu bun c r e d i n i

, 2

cu r e s p e c t a r e a a s p e c t e l o r pentru c a r e a c e s t e informaii sunt sohcitate

d e ctre C o n c e s i o n a r . Concedentul e s t e d e a c o r d s pun la d i s p o z i i a

C o n c e s i o n a r u l u i ( n t r e p r i n d e r i i c o n c e s i o n a l e ] , la o c e r e r e n a i n t a t n

p r e a l a b i l , o r i c e a l t e informaii s u p l i m e n t a r e cu p r i v i r e la t e r i t o r i u l de

c o n c e s i u n e , p e c a r e Concedentul l p o a t e d e i n e a c u m sau p o a t e va

p o s e d a n c o n t i n u a r e .

,
,

,
,

, - - ^
-

,
.

^
20

2.7 Utilizarea terenurilor aferente i altor terenuri


incluse n teritoriul de concesiune
Concesionarui

[ntreprinderea

concesional)

nu

va

folosi

t e r e n u r i l e a f e r e n t e i altele t e r e n u r i incluse n t e r i t o r i u ! d e c o n c e s i u n e
f r a c o r d u l prealabil n scris sau a p r o b a r e a Concedentului, n o r i c e alt

2.7
,

, ,

s c o p d e c t n scopul concesiunii/obiectului de c o n c e s i u n e i n scopuri

l e g a t e de acesta dup cum este permis n p r e z e n t u l C o n t r a c t sau care

a r putea fi de altfel aprobate de ctre Concdent.

2.8 Posedare panic

2.8

C o n c e d e n t u l g a r a n t e a z c:

:
-

Concesionarul

[ntreprinderea

concesional)

sub

rezerva

r e s p e c t r i i t e r m e n i l o r i c o n d i i i l o r p r e z e n t u l u i Contract, r m n e n
posesie

folosin

panic

a teritoriului

de

concesiune

pn

la

n cazul n care ntreprinderea concesional este obstrucionat

d e ctre orice persoan care ar pretinde cu drept, titlu sau


n/asupra
acestuia

de

teritoriului
sau, n

cazul

concesiune

unei

[ ),

, .

e x p i r a r e a termenului de concesiune.
-

aciuni

sau
de

asupra

oricrei

executare,

interes
pri

incluznd

orice

- , -

, , - ,

a t a a m e n t , sechestru, fiind iniiat de o r i c e p e r s o a n care p r e t i n d e c

a r a v e a v r e u n i n t e r e s sau v a solicita v r e o tax p e n t r u t e r i t o r i u l

de

concesiune sau pentru oricare parte a acestuia, Concedentul va a p r a

interesele

acestuia,

dac

este

chemat

de

ctre

Concesionar

[ntreprinderea concesional).

[ ) ,
[ ).

2.9 Drepturile
concesiune
Concesionarul

titlul

(ntreprinderea

asupra

teritoriului

concesional)

va

avea

de

drepturi

exclusive d e utilizare a teritoriului de concesiune, n conformitate cu


prevederile

prezentului

Contract

acest

scop,

acesta

poate

2.9

reglementa accesul i utilizarea aceluiai imobil de ctre p e r s o a n e l e

tere.

?.

;]

., :^ ,

C o n c e s i o n a r u l ( n t r e p r i n d e r e a c o n c e s i o n a l ] nu e s t e n drept, fr
a c o r d u l C o n c e d e n t u l u i , s n s t r i n e z e , s scoat d e la e v i d e n activele
pe

termen

lung,

demoleze

sau s t r a n s m i t

gaj

activele

s d e a n l o c a i u n e orice bunuri ale SAIC, n c o n d i i i c o m e r c i a l e , fr

concesiunii

C o n t r a c t e l e de locaiune, n c h e i a t e d e c t r e C o n c e s i o n a r

( n t r e p r i n d e r e a c o n c e s i o n a l ] cu t e r e l e p e r s o a n e , t r e b u i e s conin
condiia,

c acestea

i p i e r d

puterea

juridic

cazul

rezilierii

termenul

c o n c e s i u n i i . Concesionarul ( n t r e p r i n d e r e a c o n c e s i o n a l ] este n d r e p t

a c o r d u l C o n c e d e n t u l u i , ns p e un t e r m e n ce nu d e p e t e

. ( )

,
11,

) ,

a n t i c i p a t e sau n c e t r i i aciunii contractului d e c o n c e s i u n e .

11 .
C o n c e s i o n a r u l ( n t r e p r i n d e r e a c o n c e s i o n a l ) v a p e r m i t e accesul
la, i utilizarea

teritoriului

de c o n c e s i u n e / o b i e c t u l u i

de concesiune

p e n t r u linii dc t e l e g r a f linii e l e c t r i c e sau n alte s c o p u r i publice p e c a r e


Concedentul

le-ar specifica,

cu condiia

ca un astfel

d e acces sau

u t i l i z a r e nu d u c e la un efect a d v e r s sau la n c h i d e r e a obiectului d e


concesiune.

( )
\ ?! /
? ! , 1
,

11 .

Concesionarul

(ntreprinderea

concesional)

din

t r a n s m i t e r i i n folosin a t e r i t o r i u l u i d e c o n c e s i u n e ,

momentul

e s t e o b l i g a t s

a c h i t e , p e t o a t d u r a t a contractului de concesiune, t a x e l e , i m p o z i t e l e i
t o a t e p l i l e o b l i g a t o r i i de stat i locale,

n c o r e s p u n d e r e cu actele

n o r m a t i v e ce r e g l e m e n t e a z acest s u b i e c t

( )

,
,

2.10

2.10 Achiziionarea de terenuri aferente


n

c a z de n e c e s i t a t e t e h n o l o g i c

c o n c e s i o n a l ) , cu acordul

scris

Concesionarul

.1^ Concedentului

t e r e n u r i a f e r e n t e n c o r e s p u n d e r e

cu legislaia

(ntreprinderea

poate

achiziiona

Republicii

Moldova.

( ) , ,

T e r e n u r i l e a c h i z i i o n a t e vor face p a r t e d i n obiectul c o n c e s i u n i i i v o r fi

transmise

Concedentului

la

rezilierea

sau n c e t a r e a

prezentului

Contract

2.11 Publicitatea pe teritoriul concesiunii


Concesionarul

(ntreprinderea

concesional)

nu v a n t r e p r i n d e

2.11
22

s a u p e r m i t e o r i c e form de publicitate c o m e r c i a l , afiare p e t e r i t o r i u l


de

concesiune

amplasare

va

cazul

afecta

total

care

aceast

i/sau

parial

publicitate,

afiare

securitatea

sau

utilizatorilor

obiectului concesiunii.

!^

.
A R T I C O L U L 3 - P E R I O A D A DE T R A N Z I I E
3

3.1 Prevederi generale


a

Aeroportului

Internaional

scopul

Chiinu, Concesionarul

(ntreprinderea

concesional]

este

respective

obligat

asigurri)
obin

activitii

certificatele

continue
de

la

Autoritatea

A e r o n a u t i c Civil a RM, p r e c u m i l i c e n e l o r , p e r m i s i u n i l o r

pentru

3.1
!

d e s f u r a r e a activitii ce ine de d e s e r v i r e a t r a n s p o r t u r i l o r a e r i e n e i

d e s e r v i r e a la sol, p r e v z u t e d e legislaia R M n v i g o a r e , nu m a i trziu de

01 noeimbrie 2013.

A c t i v e l e .S. A e r o p o r t u l Internaional C h i i n u , c a r e
obiectul

concesiunii

sunt transmise

Concesionarului

constituie

, 01 2013.

(ntreprinderii

..

c o n c e s i o n a l e ] , p r i n A c t e de p r i m i r e - p r e d a r e n t e r m e n nu m a i trziu de

Ol

( ] , - ,

n o i e m b r i e 2 0 1 3 , n m o d u l stabilit de R e g u l a m e n t u l cu p r i v i r e la

inodul

de

transmitere

ntreprinderilor

de

stat,

organizaiilor,

01

i n s t i t u i i l o r , a s u b d i v i z i u n i l o r lor, cldirilor, construciilor, m i j l o a c e l o r

f i x e i a l t o r a c t i v e ,

0 9 . 1 0 . 1 9 9 5 , cu

a p r o b a t prin H o t r r e a Guvernului nr. 688 din

modificrile i c o m p l e t r i l e n v i g o a r e

//Monitorul

O.ficial 1 0 / 4 5 , 15.02.1996.

(ntreprinderii

c o n c e s i o n a l e ] n t e r m e n d e 15 z i l e din d a t a

exploatare

sau primirii

acestora,

prin A c t d e

punerii
primire-

p r e d a r e , i n c l u s i v i dup Data nceperii concesiunii.

activitatea

operaional a C o n c e s i o n a r u l u i

(ntreprinderii

c o n c e s i o n a l e ] , e x i s t e n t e la m o m e n t u l Datei n c e p e r i i , dar nu mai trziu


de 0 1 n o i e m b r i e 2 0 1 3 .

/ / 10/45, 15.02.1996.

15

- ,

SAIC se o b l i g s e x e c u t e toate o b l i g a i i l e financiare c u r e n t e ce


mpiedic

2013

688 09.10 1995,

A c t i v e n c u r s de execuie u r m e a z a fi t r a n s m i s e C o n c e s i o n a r u l u i
acestora n

0 1 2 0 1 3 ,
( ].

3.2 Permisiuni i autorizaii aplicabile

3.2

C o n s e s i o n a r u i [ n t r e p r i n d e r e a c o n c e s i o n a l ] va solicita, va o b i n e
i v a r e n n o i , pn ia scadena p e r i o a d e i de tranziie, t o a t e P e r m i s i u n i l e
i

autorizaiile

executrii

aplicabile,

Concesiunii

care

ar

putea

conformitate

fi

necesare

cu

legile

vederea

vigoare,

15

],

. [ ]

n t r e p r i n d e r e a concesional va suporta t o a t e costurile i c h e l t u i e l i l e , n

, ,

l e g t u r a cu p r e g t i r e a , depunerea i o b i n e r e a tuturor P e r m i s i u n i l o r i

a u t o r i z a i i l e aplicabile,
Concedentul
care

ar p u t e a

emiterea

va

oferi

toata

asistena

fi cerut n a c c e l e i a r e a
i

Permisiunilor

administrativ

rezonabil

obinerii cererilor

autorizaiilor

aplicabile

pentru, i

depuse

de

C o n c e s i o n a r (ntreprinderea concesional].

C o n c e d e n t u l u i , Concesionarul

(ntreprinderea

concesional]

v a a c i o n a p e n t r u i n numele p r o p r i e t a i u l u i sau b e n e f i c i a r u l u i p e n t r u
a obine A u t o r i z a i i l e , iar Concedentul, va acorda t o a t e p r o c u r i l e i
celelalte d o c u m e n t e care ar putea fl n m o d rezonabil n e c e s a r e p e n t r u
a-i

permite

Concesionarului

[ntreprinderii

concesionale]

reprezinte Concedentul.

de

primire-predare

vor

[ ]

3.3 -

3.3 Actele de primire-predare


Actele

P e n t r u P e r m i s i u n i l e i a u t o r i z a i i l e aplicabile care v o r fi d e p u s e n
numele

conine

activele

terenurile

a f e r e n t e a c e s t o r a cu excepia c r e a n e l o r i d a t o r i i l o r SAIC.

.
n t e r m e n de pna la 30 zile din m o m e n t u l s e m n r i i
contract

SAIC

va

transmite

Concesionarului

prezentului

(ntreprinderii

; u n c e s i o n a l e ) c o n t r a c t e l e ce in de activitatea aeronautic i a e r i a n .
At:ordurile

contractele

la care

SAIC

e s t e parte

urmeaz

fie

r . c h e i a t e d e c t r e Concesionar ( n t r e p r i n d e r e a c o n c e s i o n a l ] .

termen

de

15

Concesional],
zile

fiind

din data semmrii

coordonate
actelor

de

Concdent

n b a z a

listelor

n
de

30

-]

.^,

. ,

A c t e l e d e p r i m i r e - p r e d a r e se n t o c m e s c ntre SAIC i C o n c e s i o n a r
[ntreprinderea

( ].

. ( ]

i n v e n t a r i e r e n t o c m i t e de SAIC, cu i n t r a r e a n v i g o a r e la 0 1 noem.brie

2013.

15

1 ? ,

A c t i v e l e i t e r e n u r i l e a f e r e n t e a c e s t o r a u r m e a z a fi
mpreun

cu t o a t e d o c u m e n t e l e

proiectare

deviz

i alte

transmise

c o n t a b i l e , tehnice, c o n t r a c t u a l e ,

documente

necesare

pentru

activitatea

Concesionarului [ntreprinderii concesionale].


Pentru
Comisie

transmiterea

de

activelor

predare-primire,

reprezentanii

01 2 0 1 3 .

de

ISAIC, Concedentul

instituie

componena

se

creia

Concedentului, SAIC, Concesionarului

includ

transmit

actul

menionat

pentru

A c t i v e l e se t r a n s m i t la v a l o a r e a de bilan, n modul stabilit, n b a z a

de i n v e n t a r i e r e s e r v e s c
primire-predare

drept temei

a activelor

pentru

ntocmirea

SAIC, p r e c u m

A c t e l e de p r i m i r e p r e d a r e s e r v e s c d r e p t t e m e i pentru
respective

la

Camera

nregistrrii

de

pentru

efectuarea

Stat,

f r c a r e v a limitri.

- .

Oficiul

C a d a s t r a l T e r i t o r i a l , la fel i n t o a t e R e g i s t r e l e i o r g a n i z a i i l e n e c e s a r e

, .

r e f l e c t a r e a n e v i d e n a contabil a faptului p r e d r i i - p r i m i r i i a c e s t o r a .

nregistrrilor

m a t e r i a l e l o r i n v e n t a r i e r i i i d a t e l o r c o n t a b i l e .

de

).

aprobare

Concedentului.

actelor

Listele

- ,

C o m i s i a este obligat s p e r f e c t e z e d o c u m e n t e l e de t r a n s m i t e r e a
i

[ntreprinderii

concesionale].

activelor,

- .
Concesionarul

[ntreprinderea

concesional]

este

obhgat

[ ) 5

t e r m e n de 5 zile din m o m e n t u l a p r o b r i i A c t e l o r de p r i m i r e p r e d a r e d e

c t r e C o n c d e n t , s n r e g i s t r e z e m o d i f i c r i l e

r e s p e c t i v e n

Registrul

b u n u r i l o r i m o b i l e i alte R e g i s t r e n e c e s a r e , prin g r e v a r e a d r e p t u l u i d e

gestiune

activelor

transmise

dup

Concesionar

[ntreprinderea

concesional].

n caz dac a m o m e n t u l t r a n s m i t e r i i activelor i t e r e n u r i l o r SAIC


nu d i s p u n e de actele de d r e p t n e c e s a r e efecturii n r e g i s t r r i i i/sau
acestor

active

de

ctre

Concesionar

c o n c e s i o n a l ) , SAIC se o b l i g n t i m p pn
asigure

existena

),

D r e p t u l d e p r o p r i e t a t e a a c e s t o r a nu se modific.

folosinei

acestor

documente

(ntreprinderea

la 01 n o i e m o r i e 2 0 1 3 s
i

c o r e s p u n z t o a r e , pentru t r a n s m i t e r e a l o r ulterioar

perfectarea

lor

Concesionarului

),

01

2013

. 7,

(
25

( n t r e p r i n d e r i i concesionale].

).

A R T I C O L U L 4.

CONFIDENIALITATE

Concesionarul

(ntreprinderea

validitii

contractului

este

concesional)

obligat

pe

prezinte,

parcursul
la

cererea

( ) ,

C o n c e d e n t u l u i , informaia d e s p r e r e a l i z a r e a contractul d e c o n c e s i u n e

, . ,

p r e c u m i d e s p r e sarcinile i c o m p e t e n e l e sale, d e s p r e d r e p t u r i l e i

o b l i g a i i l e c o n s u m a t o r i l o r i a l e c l i e n i l o r si, cu e x c e p i a i n f o r m a i i l o r

c u c a r a c t e r p e r s o n a l i a a l t o r i n f o r m a i i c o n f o r m legislaiei Republicii

, ,

M o l d o v a n v i g o a r e la m o m e n t u l solicitrii.

? 1 .

Concesionarul

(ntreprinderea

concesional)

este

obligat

p s t r e z e c o n f i d e n i a l i t a t e a a s u p r a tuturor faptelor d e c a r e a aflat ca

u r m a r e a l e g t u r i l o r d e a f a c e r i cu Concedentul. A c e a s t o b l i g a i e nu

! .

e x i s t dac astfel rezult d i n t r - u d i s p o z i i e legal ori dac

i n f o r m a i i l e g e n e r a l e ale c r o r d e z v l u i r e nu prejudiciaz

privete
interesele

j u s t i f i c a t e a l e Concesionarului ( n t r e p r i n d e r i i c o n c e s i o n a l e ) .
Partea
trebuie
pentru

contractant,

care ncalc

s r e p a r e celeilalte
neexerutarea

pri

obligaiei

obligaia

prejudiciul

de

d e confidenialitate

Despgubirea

poate

confidenialitate

cauzat.

consta n

c o m p e n s a i i din beneficiul o b i n u t d e cealalt parte.

.
,
,

O b l i g a i a de confidenialitate subzist i dup n c e t a r e a relaiilor


contractuale.

,
.

.

A R T I C O L U L 5 P R O G R A M U L , E T A P E L E DE I M P L E M E N T A R E l

V O L U M U L DE E X E C U T A R E A L U C R R I L O R

5.1
5.1 Etapele de implementare a concesiunii
Volumul

investiiilor

Concesionarului

1^. (

(ntreprinderii

;-: 244,2

c o n c e s i o n a l e ) u r m e a z a fi de cel puin 244,2 mii, EURO, n t e r m e n d e

pn

Ia s c a d e n a

termenului

d e concesiune, etapizat

n funcie

de

majorarea

fluxului

de p a s a g e r i

deservii

de a e r o p o r t , micrile

de

a e r o n a v e i transportul c a r g o , dup cum u r m e a z :


-

I etap: 45,1 mii. EURO, n t e r m e n de d o i ani de la data semnrii

contractului

de concesiune,

terminalului,

construcia

cu destinaia

parcrii

auto,

lucrri

de extindere a

modernizarea

pistei

de

d e c o l a r e , peronului, sistemului d e iluminare, s i s t e m u l u i d e drenaj etc.;


-

11-a etap: 115,2

mii. EURO, n t e r m e n

atingerea

unui flux de p a s a g e r i

destinaia

- construcia unui t e r m i n a l

de

doi ani

dup

de la 2,6 mii. p e r s o a n e anual, cu


nou i a t e r m i n a l u l u i

destinaia

111-a etap:
lucrri

45,1

, , ,

cargo,

11 :

115,2

2,6 ,
- ,
;

83,9

mii.

EURO, n t e r m e n

unui flux de p a s a g e r i
-

1 :

..;

e x t i n d e r e a parcrii auto;

atingerea

, :

de

de

doi

de la 3,2 mii. p e r s o a n e

modernizare

aerodromului,

ani

dup

anual, cu
extinderea

111 :

83,9

3,2 ,
- ,

t e r m i n a l u l u i nou i a parcrii auto, m o d e r n i z a r e a infrastructurii.

, .

5.2 Termenul nceperii lucrrilor de modernizare i


construcie a obiectelor concesiunii

5.2

T e r m e n u l nceperii

lucrrilor

de m o d e r n i z a r e

i construcie

o b i e c t e l o r prevzute n p r i m a e t a p nu va d e p i 12 luni de la data

, 12

semnrii

lucrrilor
prima

prezentului

Contract.

de m o d e r n i z a r e

Termenul

i c o n s t r u c i e

e t a p nu va depi 4 8

de

dare

a obiectelor

exploatare

prevzute

luni d e la data s e m n r i i

prezentului

Contract.

, 48

T e r m e n u l nceperii

lucrrilor

de m o d e r n i z a r e

i construcie a

o b i e c t e l o r prevzute n a d o u a etap nu va d e p i 12 luni de la data


a t i n g e r i i unui flux de p a s a g e r i d e la 2,6 mii. p e r s o a n e anual. T e r m e n u l
de

dare n exploatare a l u c r r i l o r

d e m o d e r n i z a r e i construcie a

o b i e c t e l o r prevzute n a d o u a e t a p nu va d e p i 4 8 luni de la data


n c e p e r i i lucrrilor.

de m o d e r n i z a r e

48

i construcie a

., 12

o b i e c t e l o r prevzute n a rreia etap nu va d e p i 12 luni de la d a t a

3.2 .

a t i n g e r i i unui flux

lucrrilor

2,6 - - .

T e r m e n u l nceperii

, 12

p a s a g e r i de la 3,2 mii. p e r s o a n e anual. Tei-;nc :ruj

d e dare n exploatare a l u c r r i l o r de m o d e r n i z a r e

i constr,jcie a

o b i e c t e l o r prevzuie ".w a i r e i a etap nu va d e p i 4 8 luni de

data

'

.^-

*.: ,


/27

48

n c e p e r i i lucrrilor.

L u c r r i l e c o r e s p u n z t o a r e fiecrei etape, p o t fi e x e c u t a t e n a i n t e
de

apariia

condiiilor

respectiv. Volumul

de

implementare

investiiilor

realizate

pentru

prematur

fiecare
va

etap

fi inclus

!^

{1

v o l u m u l i n v e s t i i i l o r etapei r e s p e c t i v e .
6.
A R T I C O L 6.

E X P L O A T A R E A l D E S E R V I R E A T E H N I C

6.1

6.1 Exploatarea i deservirea tehnica


Concesionarul
deservi

tehnic

[ntreprinderea

obiectul

de

concesional)

concesiune

de

sine

va

exploata

stttor

sau

prin

i n t e r m e d i u l unui Contractant, c o n f o r m Ofertei tehnice c o n f o r m A n e x e i


5 la P r e z e n t u l c o n t r a c t , va m o d e r n i z a , r e p a r a sau m b u n t i o b i e c t e l e
de

concesiune

pentru

corespunde

specificaiilor

tehnice

s t a n d a r d e l o r , p r e c u m i altor c e r i n e stabilite n acest Contract, n


c o n f o r m i t a t e cu Practica bun de p r e s t a r e a s e r v i c i i l o r a e r o p o r t u a r e , n

,
,
, ,

, . .

l e g i s l a i e i n p e r m i s i u n i l e n v i g o a r e i instruciunile n e c e s a r e . n m o d
mai

specific,

Concesionarul

[ntreprinderea

concesional)

depune

efort pentru:
-

atingerea

unui

flux

continuu

nentrerupt

de

trafic

p a s a g e r i l o r n condiii n o r m a l e de e x p l o a t a r e ;
-

, [ )

efectuarea

tarificrii,

colectri

atribuirii

tarifelor

accidente

sau

la

alte

minim.um

incidente

care

perturbri
afecteaz

traficului
sigurana

n
i

caz

de

utilizarea

o b i e c t e l o r de c o n c e s i u n e / concesiunii prin oferirea u n u i r s p u n s r a p i d


i e f i c i e n t i, n a c e s t s c o p m e n i n e r e a legturii cu s e r v i c i i l e de u r g e n a ;
-

o r g a n i z a r e a d e s e r v i r i i t e h n i c e d e rutin inclusiv i r e p a r a i i

organizarea

ntreinerii

lucrrilor,

cenformitate

cu

Instruciunile d e n t r e i n e r e i p r o g r a m u l d e d e s e r v i r e tehnic;
Deservirea

trebuie

includ

nlocuirea

"rhipamentelor,

/,

;
-

;
-

i m e d i a t e a l e infrastructurii a e r o p o r t u a r e ;

reducerea

Contract;

;
-

a e r o p o r t u a r e i a a l t o r pli r e l e v a n t e , n c o n f o r m i t a t e cu p r e z e n t u l

^',,
,

produselor

consumabile,

echipamentelor

deservirea

horticol

horticole, nveliurilor,

structurilor

civile care fac parte din m e n i n e r e a

reparaia

i altor

infrastructurii

lucrri

aeroportuare

o b i e c t e ale c o n c e s i u n i i / concesiune.

o b i e c t e l e de concesiune n stare tehnic funcional, i s le restituie


C o n c e d e n t u l u i la e x p i r a r e a t e r m e n u l u i concesiunii n stare funcional
i c o r e s p u n z t o a r e destinaiei sale d i r e c t e . A c t i v e l e restituite, inclusiv
pista

de

decolare,

terminalul

infrastructura,

vor

asigura

Concesionarul

(ntreprinderea

este

responsabil

concesiune,

conformitate

cu

Practicile

bune

de

producere

lucrrilor.

cazul

care,

opinia

rezonabil

Concesionarului

6.2

6.2 Oprirea exploatrii n caz de urgen


in

( )

concesional)

, 10 ( 4 0 ) ,

p e n t r u d e s e r v i r e a d r u m u r i l o r i drenajului din cadrul T e r i t o r i u l u i de

. 1 ;

Concesionar

l e g i s l a i a r e s p e c t i v i cu acordul Concedentului.

c o n c e s i o n a l ) , n ordinea, stabilit d e

s a u valoarea d e b i l a n va ajunge la zero, urmeaz a fi casate d e ctre


[ntreprinderea

, - ,

A c t i v e l e m a t e r i a l e pe t e r m e n lung, care se v o r uza fizic i moral

conformitatea cu cerinele ICAO (cod 4 D ) , c e r i n e l e lATA categoria C.

\ .

C o n c e s i o n a r u l [ n t r e p r i n d e r e a c o n c e s i o n a l ) t r e b u i e s p s t r e z e

^,

(ntreprinderii concesionale) exist o u r g e n care justific o p r i r e a i

ntregului

sau

unei

pri

din

obiectul

de

nchiderea

traicului

concesiune, C o n c e s i o n a r u l ( n t r e p r i n d e r e a concesional) a r e d r e p t u l

. (

d e a opri e x p l o a t a r e a i a n c h i d e i n t e g r a l sau o p a r t e c o r e s p u n z t o a r e

a concesiunii p e n t r u trafic pentru att t i m p ct dureaz c a z u r i l e de

urgen i consecinele cu p r i v i r e

totui,

c astfel

de

oprire

la acestea. Este prevzut

exploatrii

va fi notificat

faptul,
]irompt

Concedentului.

e x p l o a t a r e o b i e c t e l e de c o n c e s i u n e sau p a r t e a afectat a a c e s t o r a n cel


m a i scurt t i m p p o s i b i l dup ce cazul d e u r g e n care a c o n d u s la
o p r i r e a e x p l o a t r i i i nchiderii sale a n c e t a t s existe.
n czu! iu c^yi n.i este altfel p r e v z u t n m o d clar n prt/.i iitul
Contract, dac proiectul sau orice parte a acestuia va suferi o p i . r d e r e

C o n c e s i o n a r u l ( n t r e p r i n d e r e a c o n c e s i o n a l ) t r e b u i e s r e d e a n

, ,

, .?: .

',

.,

}.

29

sau d e t e r i o r a r e p e durata concesiunii, din o r i c a r e cauz. Concesionarul

[ntreprinderea

[ )

c o n c e s i o n a l ) , din costul i contul su v a rectifica i

r e m e d i a o astfel de p i e r d e r e sau d e t e r i o r a r e n aa m o d , nct proiectul

corespund

calitatea i
Contract,
in

cazul

toate

executarea

privinele

cu

specificaiile

corespunztoare

standardele,

prevederilor

prezentului

.
n

care

Concesionarul

[ntreprinderea

concesional)

n c e p e o r i c e lucrare pentru r e p a r a r e a u n o r d e f e c t e sau n e c o n f o r m i t i

a o b i e c t e l o r de concesiune, acesta t r e b u i e s f i n a l i z e z e aceste lucrri n

mod

, .

o p e r a t i v , n

conformitate

cu b u n e l e

practici

de

producere

lucrrilor.

)
C o n c e s i o n a r u l [ n t r e p r i n d e r e a c o n c e s i o n a l ) nu va fi considerat
c i n c a l c o b l i g a i i l e sale n t e m e i u l p r e z e n t u l u i C o n t r a c t n cazul n
care

oricare

parte

a obiectului

de c o n c e s i u n e

nu e s t e

cazul d e for major;

msurile

disponibil

- ;

pentru

asigura

utilizarea

siguran

o b i e c t u l u i de concesiune, cu e x c e p i a c n d au aprut condiii nesigure


din

cauza

nendeplinirii

obligaiilor

Concesionarului

sau i n s t r u c i u n i l e unei instituri/autoriti care sunt n d r e p t s nchid

toate

acestea,

Concesioiiarul

-
/

concesional)

t r e b u i e s p s t r e z e toate prile n e a f e c t a t e ale concesiunii

deschise

p e n t r u t r a f i c i s l e utilizeze cu condiia ca acestea p o t fi e x p l o a t a t e n


c o n d i i i d e siguran i inute deschise p e n t r u trafic.
C o n c e s i o n a r u l [ n t r e p r i n d e r e a c o n c e s i o n a l ) t r e b u i e s e f e c t u e z e

, [
[ntreprinderea

, - .

t o t sau o r i c e p a r t e a concesiunir
Cu

r e s p e c t a r e a unei c e r e r i a r g u m e n t a t e de la C o n c d e n t / SAIC

[ntreprinderii

c o n c e s i o n a l e ) n temeiul p r e z e n t u l u i Contract; sau


-

luate

, :

p e n t r u trafic, i n n d cont de o r i c a r e d i n t r e u r m t o a r e l e
-

, , -

.
[ )

, , ,

l u c r r i l e m e n i o n a t e n p r e z e n t u l Contract, d a r s nu se l i m i t e z e la ele,

p r e c u m i s r e a l i z e z e toate c e r i n e l e p r e v z u t e de a c t e l e n o r m a t i v e n

v i g o a r e ce r e g l e m e n t e a z acest d o m e n i u a e r o n a u t i c de activitate.

A R T I C O L U L 7 - P E R I O A D A DE P R E D A R E I D E G A R A N I E

7. 1 > 0
30

7.1 Predarea activelor concesiunii

7.1

La n c e t a r e a concesiunii n o r i c a r e d i n t r e situaiile indicate,


Articolul

25

din

concesioial]

prezentul

este

contract

obligat

Concesionarul

transmit

[ntreprinderea

Concedentului

toat

d o c u m e n t a i a tehnic, de p r o i e c t i d e alt g e n r e f e r i t o a r e la o b i e c t u l
c o n c e s i u n i i , r e g i s t r e l e de p r o d u c i e i de p e r s o n a l , p r e c u m i alte a c t e

25

! ! ,

, ,

ce i n d e e x p l o a t a r e a obiectului concesiunii.
^ .
La

expirarea

Concesionarul

termenului

contractului

de

concesiune,

[ n t r e p r i n d e r e a c o n c e s i o n a l } este o b l i g a t s r e s t i t u i e

-,

C o n c e d e n t u l u i , prin Act de p r e d a r e - p r i m i r e , t o a t e a c t i v e l e ce au fcut

obiectul

concesiunii, cu excepia a c e l o r casate, uzate fizic i

moral,

e p u i z a t e etc, i s transmit n p r o p r i e t a t e a acestuia acele active, c a r e

au

aprut

urma

[ntreprinderea

investiiilor

concesional}

efectuate

conform

de

Concesionar

programului

de

lucrri

p r e v z u t d e contract, gratuit i l i b e r e d e o r i c e g r e v r i .

7.2
Examinarea
neconformitilor

comun

nlturarea

examinare

comun

de

ctre

Concesional].
de

..]

, , -

7.2
12 [ ]

n a i n t e d e data actual de e x p i r a r e a t e r m e n u l u i d e c o n c e s i u n e , p r i n t r [ntreprinderea

P r o c e s u l de p r e d a r e se iniiaz la cel puin 12 [ d o u s p r e z e c e ] luni


0

[cincisprezece]

zile

Concesionarului

[ntreprinderii

la

Concdent

Concedentul,

examinare,

va

concesionale]

elabora
o

Concesionar

termen
list

de

i
de

15

prezenta
lucrri

15

[]

]. ,

[ ]

/ / / , ,

n s r c i n r i / c o m p l e t r i / m o d i f i c r i , dac este cazul, care u r m e a z s

fie e f e c t u a t e p e n t r u a aduce p r o i e c t u l la nivelul p r e s c r i s de condiii cu

2 [ ]

cel puin 2 [ d o u a ] luni nainte d e data de e x p i r a r e a p e r i o a d e i

concesiune.

cazul

care

Concesionarul

de

[ntreprinderea

[ ]

de t i m p p r e v z u t , Concedentul v a putea liber executa aceste lucrri

prin

Concesionarului

oricrei

alte

[ntreprinderii

persoane

concesionale]

pe
i

s u p o r t a t e de c t r e C o n c d e n t n a c e s t sens se v o r

riscul
orice

costul

alte

costuri

r a m b u r s a de c t r e

c o n c e s i o n a l ] nu reuete s e f e c t u e z e lucrrile de m a i sus, n p e r i o a d a


intermediul

_ )
31

C o n c e s i o n a r C o n c e d e n t u l u i i n t e r m e n d e 7 ( a p t e ) z i l e d e la p r i m i r e a
cererii.

7.3 Modalitatea i procedura de restituire a


obiectelor
concesiunii
la
momentul
expirrii
termenului concesiunii
La

expirarea

termenului

contractului

de

concesiune,

s restituie concedentului, prin act, toate a c t i v e l e ce au fcut

obiectul

concesiunii

i s t r a n s m i t n p r o p r i e t a t e a

acestuia

acele

active, c a r e au a p r u t n urma i n v e s t i i i l o r efectuate d e c o n c e s i o n a r ( c u


e x c e p i a a c e l o r casate, uzate fizic i moral, e p u i z a t e e t c , )

conform

p r o g r a m u l u i d e lucrri prevzut d e contract, gratuit i l i b e r e de orice


g r e v r i . Activele restituite, inclusiv pista de decolare, terminalul i
i n f r a s t r u c t u r a , v o r asigura conformitatea cu cerinele ICAO ( c o d 4 D ) ,

s t r a n s m i t

concedentului

toat

documentaia

tehnic, d e

p r o i e c t i de alt gen, referitoare la obiectul concesiunii, registrele d e


i de personal, precum i alte acte ce in d e exploatarea

producie

1^

[ ) :
-

..)

, , 11.

, ,
10 [ 4 ) , 1 ;
-

c e r i n e l e l A T A c a t e g o r i a C;
-

7.3

C o n c e s i o n a r u l (ntreprinderea concesional) este obligat:


-

7 ( ) .

, ,
,

, .

o b i e c t u l u i concesiunii, conform standardelor internaionale.

8.
A R T I C O L U L 8. P L I

8.1 Plata pentru utilizarea obiectelor concesiunii (n


continuare Redevena concesionrii), forma, termenul
i procedura de achitare.
Sub

rezerva

(ntreprinderea

dispoziiilor

prezentului

Concesional)

va

plti

Contract,

Concesionarui

Concedentului

timpul

perioadei de concesiune redevena concesionrii dup c u m se specific


n A n e x a 4 la prezentul contract.
de _ l _ [ u n u )

activitatea

Concesionarului

moldoveneti.

din veniturile din vnzri


(ntreprinderii

4 .

Redevena concesionrii activelor .SAIC i terenurilor s e stabilete'


n mrimje

8.1 (
), ,

realizate din

concesionale),

lei

_1

[)_%

[ ) , .

32

Venitul
independent

realizat

menionat

va

al Concesionarului

fi

verificat

de

ctre

auditorul

[ n t r e p r i n d e r i i c o n c e s i o n a l e ] i din

c o n t u l ultimului. Actul, r a p o r t u l i concluziile a u d i t o r u l u i i n d e p e n d e n t

s e p r e z i n t Concedentului n t e r m e n de 45 [ p a t r u z e c i i cinci] de zile

c a l e n d a r i s t i c e de la data l i m i t de p r e z e n t a r e a r a p o a r t e l o r financiare
anuale.

R e d e v e n a c o n c e s i o n r i i va fi pltit, pn la data de 31 mai a


anului

din

veniturile

Redevena

obinute

concesionrii

va

fi

anul

pltit

de

raportare

ncepnd

cu

data

precedent.
expirrii

P e r i o a d e i d e graie, p r i m a plat a ei va fi efectuat p n la 31 mai 2 0 2 0


d i n v e n i t u r i l e obinute n anul 2 0 1 9 .

45

31

, 31 2 0 2 0
, 2 0 1 9 .
, ,
.

R e d e v e n a v a fi achitat n B ugetul de stat la contul, indicat d e


Concdent.

8.2
8.2 Perceperea i colectarea altor pli aferente
contractului
Sub

rezerva

dispoziiilor

prezentului

Contract,

Concesionarul

[ n t r e p r i n d e r e a C o n c e s i o n a l ] , n timpul P e r i o a d e i d e concesiune v a

a v e a d r e p t u l de a p e r c e p e , solicita i colecta p l i l e p e n t r u s e r v i c i i l e

, .

a e r o p o r t u a r e prestate i alte pli aferente contractului, nclusiv n


b a z a c o n d i i i l o r c o m e r c i a l e , n c o n f o r m i t a t e cu legislaia n vigoare.

A R T I C O L u L 9.

Concesionarul (ntreprinderea Concesional]


9. ( )

9.1 Dispoziii generale


-

Concesionarul

(ntreprinderea

Concesional]

este

societatea

c o m e r c i a l fondat, n m o d u l stabilit de legislaia Republicii M o l d o v a ,


c u sediul

n mun. Chiinu, care va prelua n f o l o s i n activele

constituie

obiectul

concesiunii

care

asum

ce

obligativitatea

r e a l i z r h aciunilor n e c e s a r e n scopul atingerii e x p l o a t r i i c o m e r c i a l e


a c o n c e s i u n i i n c o n f o r m i t a t e cu p r e z e n t u l Contract, p e tot t e r m e n u l

social

al

Concesionarului

[ntreprinderii

c o n c e s i o n a l e ] este de 5 [ c i n c i ] m i l i o a n e EURO
momentul

semnrii

prezentului

asociaii

]
,

, .
-

contract

Capitalul

La

concesiunii.
-

9.1

] - 5 [ ]
33

Concesionarului

[ntreprinderii

concesionale)

v o r asigura

vrsarea

i n t e g r a l a aportului su subscris n capitalul social al C o n c e s i o n a r u l u i

[ntreprinderii concesionale).

Concesionarul

[ntreprinderea

concesional)

e s t e o b l i g a t s

a c h i t e , p e toat d u r a t a contractului de c o n c e s i u n e , t a x e l e , i m p o z i t e l e i

Concesionarul

f r a c o r d u l scris al C o n c e d e n t u l u i .
-

Activitatea
se

va

oficiale

conform

din cadrul

prevederilor

Aeroportului

legislaiei

.
-

.Slii d e l e g a i i l o r
desfura

[ ).

[ n t r e p r i n d e r e a c o n c e s i o n a l ) nu este n d r e p t

s n s t r i n e z e , s g r e v e z e cu o r i c e fe! d e obligaii o b i e c t u l concesiunii

Chiinu

t o a t e plile obligatorii d e stat i locale.

.
-

c o o r d o n a r e cu C a n c e l a r i a d e Stat

9.2 Obligaii sociale


-

Concesionarul

[ntreprinderea

Concesional)

este o b l i g a t s

r e s p e c t e legislaia n v i g o a r e a Republicii M o l d o v a ce r e g l e m e n t e a z

9,2
-

[ )

r e l a i i l e d e munc.

.
-

A s i g u r a r e a social a angajailor Concesionarului [ n t r e p r i n d e r i i

c o n c e s i o n a l e ) se r e g l e m e n t e a z d e legislaia Republicii M o l d o v a
-

Pe

parcursul

[ntreprinderea
ceteni

Concesional)

ai Republicii

numrul

total

Termenului

al

Moldova

de

concesiune

garanteaz

Concesionarul

numrul

angajailor

nu va fi mai m i c de 8 0 la sut din

angajailor

Concesionarului

[ntreprinderii

concesionale)

.
-

80

[ ).
-

Concesionarul

pstreze

facilitile

conformitate

[ntreprinderea

Concesional)

pentru

categorii

unele

ale

este o b l i g a t s
populaiei,

cu legislaia n v i g o a r e la o r i c e m o m e n t de o p e r a r e a

p r e z e n t u l u i Contract.
-

Concesionarul

.
[ntreprinderea

Concesional)

este

obhgat

a n g a j a prin t r a n s f e r la munc p e r m a n e n t , p o t r i v i t p r e v e d e r i l o r ahn. 1

, . 1, . 74

a r t 7 4 din Codul m u n c i i R M , p e r s o n a l u l .S. ' A e r o p o r t u l

internaional

C h i i n u " , care snt d e a c o r d cu transferul la Concesionar, i


asigur activitatea operaional a aeroportului.

care

..

"

",

34

Concesionarul

[ntreprinderea

Concesional]

ca

urmare

.. " " ,

t r a n s f e r u l u i personalului .S. " A e r o p o r t u l Internaional Chiinu", preia

t o a t e d r e p t u r i l e i obligaiile e x i s t e n t e la m o m e n t u l transferului, cu

obligaia

de

ncheia

un Contract

colectiv

de

munc,

conform

p r e v e d e r i l o r legislaiei n v i g o a r e .
-

A s i g u r a r e a social a angajailor Concesionarului [ n t r e p r i n d e r i i

c o n c e s i o n a l e ] s e efectueaz, n m o d o b l i g a t o r i u , n c o n f o r m i t a t e cu

l e g i s l a i a Republicii M o l d o v a n v i g o a r e .

A R T I C O L U L 10. C O M I S I A DE M O N I T O R I Z A R E C O N C E S I U N I I
-

C o n c e d e n t u l printr-un o r d i n oficial, n t e r m e n d e 1 2 0 [ u n a sut

10.
-

Contract v a institui o

120 [ ]

C o m i s i e d e m o n i t o r i z a r e a c o n c e s i u n i i alctuit din r e p r e z e n t a n i ai

Concedentului,

de

, ,

i meninut p e n t r e a g a

dou

z e c i ] zile

de la s e m n a r e a
SAIC,

alte

prezentului

Entiti

Guvernamentale.

iTionitorizare a concesiunii v a fi nfiinat

Comisia

d u r a t a a Contractului.

n caz dac se c o n s i d e r n e c e s a r C o n c e d e n t u l p o a t e antrena,

experi

financiari/ingineri

i specialiti

cu calificrile

i e x p e r i e n a

c o r e s p u n z t o a r e pentru a asista i s u p r a v e g h e a concesiunea. Experii


externi

cooptai

i v o r e x e r c i t a

atribuiile

i d r e p t u r i l e

conform

l i m i t e l o r stabilite de C o n c d e n t .
-

, .

C o m i s i a de m o n i t o r i z a r e a c o n c e s i u n i i va activa n c o n f o r m i t a t e

cu R e g u l a m e n t u l su de activitate, a p r o b a t d e ctre C o n c d e n t . Comisia

de

monitorizare

concesiunii

va ndephni

funciile

exercita

a t r i b u i i l e prescrise / c o n f e r i t e n t e m e i u l p r e z e n t u l u i Contract.

/
-

Rolul

Comisiei

de

monitorizare

concesiunii

este

de a

s u p r a v e g h e a i m o n i t o r i z a e x e c u t a r e a p r e z e n t u l u i contract, inclusiv de
a

documenta

contabile

investiiile
expertizate

efectuate
de

i c o n f i r m a t e

auditorul

prin

independent

documente
de

face

r e c o m a n d r i Prilor, pe c a r e acestea le p o t accepta sau r e s p i n g e ns


cu a r g u m e n t r i l e necesare.
-

C o m i s i a de m o n i t o r i z a r e a concesiunii e s t e o b l i g a t

.
-


, ,

periodic

[ c e l p u i n odat n a n ] s c o n t r o l e z e o b i e c t u l concesiunii m p r e u n a cu

, .

5^
/

/35

Concesionarul
nivelul

[ntreprinderea

Concesional)

pentru

determina

d e executare a c o n c e s i u n i i , inclusiv c o r e s p u n d e r e a

acestuia

n t r - u n m o d cu prezentul c o n t r a c t .

ARTICOLUL

12.

OB
G
LI AII

12.1 Obligaiile generale


(ntreprinderii concesionale)
s

respecte

prevederile

A NG A J A M E N T E

ALE

CONCESIONARULUI (NTREPRINDERII CONCESIONALE)

Legii

ale

Concesionarului

12.
( )

12.1

[ )
-

nr, 7 2 1 - X l I l

din

02,02.1996

p r i v i n d calitatea n construcii. Legii nr. 1 6 3 d i n 0 9 . 0 7 . 2 0 1 0 p r i v i n d


a u t o r i z a r e a executrii l u c r r i l o r d e construcie, H o t r r i i

Guvernului

H o t r r i i Guvernului nr. 4 6 1 d i n 06.07.1995, p r e c u m i N o r m a t i v u l u i n

06.07.1995

cu p r i v i r e la p r o c e d u r a d e

e l a b o r a r e , avizare, a p r o b a r e i coninutul-cadru al d o c u m e n t a i e i d e
p r o i e c t p e n t r u construcii;

163

09.07.2010

2 8 5 28.06.1996 ,

n r . 2 8 5 d i n 23.05.1996, H o t r r i i Guvernului n r . 3 6 1 din 25.06.1996;


c o n s t r u c i i NCM A.07.02-99 Instruciuni

721-111 02.02.1996

3 6 1 25.05.1996
,

4 6 1

.07.02-99

;
-

, ,
s

angajeze

responsabil

Republica

Moldova

sau

tehnic

compania

independent

specializat,

care

atestat
va

executa

s u p r a v e g h e r e a tehnic pentru n d e p l i n i r e a l u c r r i l o r d e construcie i


montaj;
-

s e l a b o r e z e

, ( ,
) , , , ,

e x p l i c a t i v , plan general [plan d e situaie, plan t r a s a r e ) , faade, soluii

cromatice,

de

s a u instituiile autorizate n v e r i f i c a r e a p r o i e c t e l o r , inclusiv m e m o r i u


proiect

care

v e r i f i c a t d e ctre verificatorii d e p r o i e c t e atestai n R e p u b l i c a M o l d o v a

exterioare,

detaliat,

edilitare

proiectul

fost

reele

i s p r e z i n t e

organizare

e x e c u t r i i lucrrilor d e c o n s t r u c i e , a v i z a t e d e c t r e arhitectul-ef a!
m u n . Chiinu;
i

s investigheze, s t u d i e z e , p r o i e c t e z e , construiasc, e x p l o a t e z e

),

menin

activele

concesiunii/obiectului

de

concesiune,

c o n f o r m i t a t e cu dispoziiile p r e z e n t u l u i Contract, Practicile bune d e

s obin toate permnsiunile aplicabile i a u t o r i z a i i l e aplicabile

n c o n f o r m i t a t e cu legislaia n v i g o a r e a R e p u b l i c i i M o l d o v a i s fie n

p r o d u c e r e a lucrrilor i l e g i l e n v i g o a r e ;
-

(
,

;
-

;
-

conformitate

cu aceasta, n o r i c e

m o m e n t din timpul perioadei

de

s procure i s menin n vigoare, d u p cum este necesar,

drepturile
pentru

,
,

concesiune;

corespunztoare,

materiale,

licenele,
procese

metode,

acordurile
i

sisteme

permisiunile

utilizate

sau

desemneze,

supiavegheze,

monitorizeze

controleze

a c t i v i t i l e Contractanilor n conformjitate cu a c o r d u r i l e lor r e s p e c t i v e


cu p r i v i r e la p r o i e c t ;

bunele

de

relaii

producere

rndul

personalului

Cu n d e p l i n i r e a o b l i g a i i l o r Concesionarului

legtur

angajat

[ntreprinderii

dezvolte,
i

un

implementeze

program

de

siguran

administreze

pentru

obiectul

o
de

c o n c e s i u n e , pentru utilizatorii acestuia, p r e c u m i pentru p e r s o n a l u l


C o n t r a c t a n i l o r angajai n p r e s t a r e a oricror sei-vicii n baza unuia
dintre

acordurile

de

proiect, inclusiv

i corectarea n c l c r i l o r

de

s i g u r a n i n e c o n f o r m i t i l o r i s in c o n t d e t o a t e celelalte aciuni

;
-

, ,

c o n c e s i o n a l e ] n b a z a prezentului Contract;

supraveghere

s d e p u n eforturi pentru a m-enine r e l a i i l e la nivel d i p l o m a t i c

n c o r p o r a t e n p r o i e c t ;
-

,
!,

, ! ,

;
-

n e c e s a r e p e n t r u a oferi un m e d i u sigur, n c o n f o r m i t a t e cu legislaia in

v i g o a r e i Practica bun de p r o d u c e r e ;

'

, ,
-

s ia t o a t e msurile de p r e c a u i e r e z o n a b i l e p e n t r u p r e v e n i r e a

accidentelor

pe

sau

apropierea

teritoriului

de

concesiune

o b i e c t u l u i de concesiune i s o f e r e t o t ajutorul n e c e s a r r e z o n a b i l i
a j u t o r u l m e d i c a l n caz de urgen pentru v i c t i m e l e a c c i d e n t e l o r ;
-

pretind

nu p e r m i t
prin

nici unui

intermediul

Contractant

su

din

sau altei p e r s o a n e

numele

;
-

Concesionarului

[ntreprinderii

concesionale]

m o d c l a r n p r e z e n t u l Contract;
-

perfecteze

Cartea

tehnic

p r e v e d e r i l e legislaiei n vigoare;

construciei

reieind

din

, ;

ale Concesionarului

drepturi

[ n t r e p r i n d e r i i c o n c e s i o n a l e ] s c r e e z e sau s p l a s e z e o r i c e g r e v a r e
unele

s a u d a t o r i e peste toate sau o p a r t e din activele concesiunii sau din


a c e s t s c o p , s fac excepie i s se e l i b e r e z e d e o b l i g a i i l e p r e v z u t e n

;
-

[ ] ;

, , ^'

s a s i g u r e s u p r a v e g h e r e a l u c r r i l o r ( s u p r a v e g h e r e a tehnic d e

, ;

autor);

fie responsabil

d e sigurana,

soliditatea

durabilitatea

o b i e c t u l u i de concesiune, inclusiv i t o a t e structurile care fac p a r t e din

11, ;
-

a c e s t a i c o n f o r m i t a t e a lor cu specificaiile i s t a n d a r d e l e ;
-

s se asigure c t e r i t o r i u l de c o n c e s i u n e este lipsit d e nclcri

i s ia t o a t e msurile n e c e s a r e pentru a elimina nclcrile, dac este


cazul;
-

, -

!^

o^^

, ,

!!

] ^ ! ^ 11;
s e x p l o a t e z e i s ntrein t e r i t o r i u l d e c o n c e s i u n e , n o r i c e

11 ! ! ,

m o m e n t din tim.pul p e r i o a d e i d e e x p l o a t a r e , n c o n f o r m i t a t e cu acest

C o n t r a c t , inclusiv, dar n e l i m i t a t la specificaii i s t a n d a r d e , p r o g r a m u l

d e d e s e r v i r e tehnic i Practica bun d e p r o d u c e r e ;

( , , ) ,

exclud

prompt

conformitate

cu

Practica

bun

de

p r o d u c e r e , din teritoriul d e concesiune, t o a t e m a i n i l e d e construcii i


m a t e r i a l e , d e e u r i l e d e m a t e r i a l e [inclusiv, fr l i m i t a r e , m a t e r i a l e l e
p e r i c u l o a s e i a p e l e r e z i d u a l e ) , resturi i alte d e e u r i [inclusiv, dar fr

d e c o n c e s i u n e n stare ngrijit i curat, n c o n f o r m i t a t e cu legislaia n

1^ )

;
-

l i m i t a r e , i resturile de la a c c i d e n t e ) n surplus i s p s t r e z e teritoriul

v i g o a r e i autorizaiile aplicabile;

.
-

s e f e c t u i e z e toate lucrrile ntr-o m a n i e r ce nu v a afecta nici

n t r - u n m o d activitatea A e r o p o r t u l u i Chiinu care v o r fi efectuate n


s t r i c t c o n f o r m i t a t e cu P r o g r a m u l de s e c u r i t a t e a e r o n a u t i c a p r o b a t n
m o d u l corespunztor.
-

C o n c e s i o n a r u l ( n t r e p r i n d e r e a C o n c e s i o n a l ) n o r i c e m o m e n t

v a p e r m i t e accesul la teritoriul de c o n c e s i u n e p e n t r u

reprezentanii

a u t o r i z a i ai Concedentului, i r e p r e z e n t a n i i o r i c r e i instituii care au

, ,

c o m p e t e n juridic asupra concesiunii inclusiv i cei cu p r i v i r e la

s i g u r a n , securitate sau p r o t e c i a m e d i u l u i p e n t r u a e x a m i n a proiectul

i i n v e s t i g a

o r i c e aspect l e g a t d e a u t o r i t a t e a l o r i la o

r e z o n a b i l , . Concesionarul
acorde

acestor

ndeplinirea

persoane

sarcinilor

reprezentanilor

[ntreprinderea
un
i

ajutor

funciilor

Concedentului

sau

notificare

C o n c e s i o n a l ) t r e b u i e s

rezonabil
lor
altor

necesar

pentru

Accesul

organe

control

m p u t e r n i c i t e u r m e a z s fie c o o r d o n a t n p r e a l a b i l cu Concesionarul

respective.
de

),

[ n t r e p r i n d e r e a C o n c e s i o n a l ) inind cont d e a c t i v i t a t e a o p e r a i o n a l a

A e r o p o r t u l u i i c e r i n e l e securitii a e r o n a u t i c e .

C o n c e s i o n a r u l [ n t r e p r i n d e r e a C o n c e s i o n a l ) este r e s p o n s a b i l

d e a s i g u r a r e a faptului ca o r i c e utilitate existent pe, sub sau d e a s u p r a


teritoriului

de

concesiune

fie

meninut

utilizare

s a t i s f c t o a r e , dac e s t e necesar, prin utilizarea

continu

corespunztoare

C o n c e s i o n a r u l [ n t r e p r i n d e r e a C o n c e s i o n a l ) va suporta t o a t e

costurile

taxele

pentru

drepturile

speciale

sau

temporare

p r i o r i t a t e solicitate d e acesta n legtur cu accesul la t e r i t o r i u l


concesiune.
-

Concesionarul

[ntreprinderea

modernizrile

aduse

Concesional)

obiectului

se

oblig

concesiunii

[bunurile

i m o b i l e ) la Organul c a d a s t r a l teritorial n R e g i s t r u l b u n u r i l o r i m o b i l e ,
finalizarea

construciei

acestora,

ca

proprietate

statului

.
-

nregistreze
dup

de
de

d i f e r i t o r servicii t e m p o r a r e sau p e r m a n e n t e .

.
[

R e p u b l i c a M o l d o v a , cu g r e v a r e a dreptului su asupra construciei, p e

[.

p e r i o a d a contractului d e concesiune

) .

-Asociaii C o n c e s i o n a r u l u i [ n t r e p r i n d e r i i c o n c e s i o n a l e ) e f e c t u i a z
controlul

executrii

de

ctre

Concesionar

[ntreprinderea

c o n c e s i o n a l ) a o b l i g a i i l o r sale contractuale.

ARTICOLUL 13 - ANG AJAMENTE FINANCIARE I


TEHNICE ALE CONCESIONARULUI (NTREPRINDERII
CONCESIONALE]

13

obiectelor

13.1

(
)

C o n c e s i o n a r u l [ n t r e p r i n d e r e a C o n c e s i o n a l ) din contul, costul i

[ ) ,

13.1 O b l i g a i a C o n c e s i o n a r u l u i ( n t r e p r i n d e r i i
privind

finanarea

modernizrii

concesionale)

construciei

concesiunii

r i s c u l su va stabili a r a n j a m e n t u l de finanare, d u p cum e s t e n e c e s a r


p e n t r u f i n a n a r e a c o n c e s i u n i i i pentru a i n d e p l i n i la t i m p o b l i g a i i l e
c a r e i r e v i n C o n c e s i o n a r u l u i [ n t r e p r i n d e r i i c o n c e s i o n a l e ) n t e m e i u l
p r e z e n t u l u i Contract.

39

n cazul n care Concesionarul ( n t r e p r i n d e r e a C o n c e s i o n a l ] va


Singis

fonduri

mprumutate

de

la

Creditori

pentru

finanarea

c o n c e s i u n i i , se v o r aplica dispoziiile r e f e r i t o a r e la Creditori, inclusiv


c e l e cu p r i v i r e la a s p e c t e l e financiare ale c o n c e s i u n i i .
Rambursarea

investiiilor

se va

efectua

din

contul

13.2 O b l i g a i a C o n c e s i o n a r u l u i ( n t r e p r i n d e r i i

veniturilor

concesionale)

Concesionarului

(ntreprinderii

p n la s c a d e n a p e r i o a d e i de concesiune, c o n f o r m Ofertei
anexele

suplimentele

la aceasta

prezentate

Fmanciare
Anexa

(1

13.2

(
) /

! (

C o n c e s i o n a l e ] u r m e a z a fi de cel puin 2 4 4 , 2 mii. EURO, n t e r m e n de

cu

).

p r i v i n d c r e a r e a i / s a u r e c o n s t r u c i a o b i e c t e l o r concesiunii
investiiilor

o b i n u t e din a c t i v i t a t e a Concesionarului ( n t r e p r i n d e r i i c o n c e s i o n a l e ] .

Volumul

la

244,2 ,

,
5 .

p r e z e n t u l c o n t r a c t . V a l o a r e a investiiilor i n d i c a t n Oferta financiar

, ,

r m n e n e s c i m b a t i nu p o a t e fi modificat.

Etapa
zecime)_miIioane

2014-2015)

45,1

EURO

(patruzeci

cinci

- I ( 2 0 1 4 - 2 0 1 5 ] 4 5 , 1 ( )

45,1 mii. Euro

45,1 .
.

A... T e r m i n a l u l
E x t i n d e r e a actualului terminal asigura c o n f o r m i t a t e a

cu

c e r i n e l e l A T A n u m a i j o s d e c a t e g o r i a C, cu o c a p a c i t a t e

de

f l u x d e p a s a g e r i in n u m r d e 7 5 0 d e p a s a g e r i p e o r a n t r - o

7 5 0 ./

direcie,

B.

Aerodromul

modernizarea

investiia

principalelor

pentru

elemente

dezvoltarea
care

si

compun

. -

a e r o d r o m u l v o r asigura c o n f o r m i t a t e a cu c e r i n e l e ICAO ( c o d

4D]:

(4):
Modernizarea

inclusiv

Pistei

construcia

s e c u r i t a t e ) d e 7,5 m ;

de

decolare-aterizare

acostamentelor

pistei

(PDA),

(benzi

de

( ) 7 , 5 ;

ICAO

( ) ,

Reconstrucia pilonilor luminelor zonei de a p r o p i e r e

cu ]

a m b e l e direcii

Reconstrucia
conformitate

Cilor

de

rulare

cu s t a n d a r d u l " C " si

[ GR )

A1,C1.D,E

in

cile d e r u l a r e B l , B2 in

[]

1,1,0,

" " 1,2

c o n f o r m i t a t e cu s t a n d a r d u l " D " ;

"";
Reconstrucia

Peronului, inclusiv Locuri de staionare a

a e r o n a v e l o r c o d C " - 16 l o c u r i d e s t a i o n a r e s a u c o d D " - 2
locuri

-16 D-2

si c o d C " - 1 2 l o c u r i ;

12 ;
C.
C. I n f r a s t r u c t u r a
1 , :
Iluminarea aerodromului, inclusiv:
- modernizarea

sistemului

de

iluminare

a cailor

de

rulare

p e n t r u a c o r e s p u n d e cu s t a n d a r d e l e I C A O d e d e s e r v i r e

CAT

ICAO

' C A T II;

II;
-

modernizarea sistemului de iluminare a peronului.


, ,
Dezvoltarea

sistemului

de

drenaj

aferent

peronului

cu

m o d e r n i z a r e a staiei de e p u r a r e a apelor pluviale.


D.
D. P a r c a r e auto
800
C o n s t r u i r e a unei parcri auto supraetajat pentru

800 locuri
. :

E.Energie:

construirea

unei

modernizarea

staiei

utilajului

principal

substaiilor

PD-44,
de

nlocuirea

transformare

S T 1 9 , S T 2 2 , S T 2 3 , i r e e a u a d e c a b l u r i n o i d e la P D 4 4

si

ST2,
spre

-44,

52, 5 1 9 , 5 2 2 , 5 2 3 0 - 4 4 52, 519,


522, 523.

S T 2 , S T 1 9 , S T 2 2 , ST23
F. A l t e l u c r r i

41

Lucrrile

ndreptate

la

ntreinerea

modernizarea

infrastructurii existente.

.
,

ETAPA 11 (2016-2025)
- 115,2 (una sut cincisprezece i dou
[ 2 0 1 6 - 2 0 2 2 ) 115,2 [ )
zecimi) wilioane EURO (cu condiia c pn n 2025 va fi atins fluxul de [ , 2022
pasageri 2,6 milioane pasageri pe an)
2,6 . )

A. Terminal
Construirea

.
unui

terminal

nou

conformitate

cu

c e r i n e l e l A T A nu m a i j o a s d e c a t e g o r i a C ( c u s u p r a f a a

nu

m a i p u i n d e 2 0 0 0 0 m 2 i cu c a p a c i t a t e a f l u x u l u i d e p a s a g e r i

20000

n m r i m e de 600 pas/ora ntr-o direcie, [Cumulativ, cele 2

600 ./ ( , 2 2 0 2 5

t e r m i n a l e v o r d e s e r v i 2,6 m i i . p a s a g e r i c t r e a n u l 2 0 2 5 ) .

2,6 . )

B. A e r o d r o m u l

E x t i n d e r e a pistei d e z b o r [ P Z ) c o n f o r m

cerinelor

ICAO

[ a r t . 3 . 4 . 3 A n e x e i 1 4 ) si z o n e i I L S ;

10

[)

lucrrile de r e a m e n a j a r e a Cilor d e rulare;

continuarea M o d e r n i z r i i Peronului [in total, p e r o n u l va

p u t e a g z d u i 3 a e r o n a v e d e t i p c o d D si 2 5 a e r o n a v e d e t i p

cod C)

C. I n f r a s t r u c t u r a

drenaj

3 D

25

iluminarea aerodromului-mbuntiri
de

[ . 3.4.3 1 4 ) I L S ;

lucrrile de r e a m e n a j a r e a pistei de d e c o l a r e - a t e r i z a r e ,

sistemul

aferent

ulterioare,

aerodromul

u l t e r i o a r e i n p a r t e a d e s u d si n o r d ,

mbuntiri

construirea

unui n o u T e r m i n a l

cargo

(cu suprafaa

nu

m.ai p u i n d e 1 4 0 0 m . p . cu c a p a c i t a t e d e 8 2 0 0 t o n e p e a n ]

utiliti

(sistemele

pentru

furnizarea

apei,

g e s t i o n a r e a a p e i u z a t e i c a n a l i z a r e a )

D. P a r c a r e a u t o

D.

c o n s t r u c i a u n o r n o i l o c u r i - 8 0 0 ( 1 6 0 0 l o c u r i i n t o t a l cu

- 800 (

pnma

p a r c a r e ) , a f l a t in i m e d i a t a v e c i i i a t a t e a t e r m i n a l u l u i

nou

Bceio

1600

),

.
E. E n e r g i e

reconstrucia

substaiilor

de

transformare

S T l , ST7,

I ST7A, S T l l , ST12, ST15, ST16A, S T 2 1

Lucrrile

la

ntreinerea

modernizarea

i n f r a s t r u c t u r i i existente.

ETAPA UI (2023-2026)

83,9 (optzeci li trei i nou zecimi)

c pn n 2026 va fi atins fluxul

milioane

de pasageri

3,2

pasageri pe an)

III ( 2 0 2 3 - 2 0 2 6 ) 83,9 ( )
- ( , 2 0 2 6 3,2 .
)

. T e r m i n a l
Extinderea

ST7A,

ndreptate

EURO - ( condiia

51,57,
ST11, ST12,ST15,ST16,ST21.

F. A l t e l u c r r i

milioane

14002 8200 )

Dezvoltarea Zonei tehnice


Alte

.
terminalului

nou

la

3 2

m2

(cu

3 2 ^ (

c a p a c i t a t e a f l u x u l u i d e p a s a g e r i in m r i m e a d e 1 6 0 0 p a s / o r a

ntr-o

).

direcie),

B. A e r o d r o m u l

1600

c o n s t r u i r e u n e i n o i ci d e r u l a r e ,

r e c o n s t r u c i a C i l o r d e r u l a r e ( C R ) A 2 si C 2

( ) 2 2

E x t i n d e r e a P e r o n u l u i - c o n s t r u c i i noi, i n c l u s i v L o c u r i

de

Stationare a e r o n a v e l o r ( i n total, peronul va p u t e a gzdui

42

- , 1

de a e r o n a v e ) inclusiv Reconstrucia peronului c a r g o pentru 2

),

aeronave

2 .

C. I n f r a s t r u c t u r a

iluminarea aerodromului mbuntiri uiterioare

- ^

instalarea
rulare,

sistemului

finalizarea

de

iluminare

modernizrii

pentru

sistemului

de

noile

cai

iluminare

de
a

sistemul d e drenaj a f e r e n t a e r o d r o m u l u i -

mbuntiri

(sistemele

pentru

furnizarea

apei,

2 2
,

( ,

D.

D. P a r c a r e a u t o
c o n s t r u c i a u n o r noi l o c u r i - 3 0 0 , ( 1 9 0 0 locuri in t o t a l )

300 (1900 )

E.Energie

construcia unor noi substaii

F. A l t e l u c r r i

ndreptate

g e s t i o n a r e a a p e i u z a t e i c a n a l i z a r e a )

Lucrrile

Continuarea Dezvoltrii Z o n e i tehnice.


utiliti

u l t e r i o a r e in p a r t e a d e est.

Alte

c a i l o r d e r u l a r e A 2 si C2

42

la

ntreinerea

modernizarea

infrastructurii existente.
P r o i e c t u l c o n c e p t u a l i s t r u c t r u r a finanrii, e t a p i z a t e n funcie de

majorarea

fluxului

aeronave

Concesionarului
acordul

de p a s a g e r i

transportul

sau

deservii

cargo,

(ntreprinderii

cu

notificarea

la

de aeroport, micrile

solicitarea

concesionale)

al

pot

Concedentului,

fi

cu

solicitare.

(ntreprinderii

C o n c e s i o n a l e ) n t e r m e n d e 3 0 z i l e d e la p r i m i r e a acesteia.

unor

motive

contractuale,

Comisia

fundamentrii

modificrii

n t e m e i u l

ncheierea

de

cu

nu

ndeplinete

monitorizare

economice,

oportunitatea
acestora,

obiective,
va

elabora

structurii

crora

Concesionarul

anumite

obligaii

concesiunii

recomandri

term^enelor

Concedentul

de

[ntreprinderea

baza
privind

realizare

v a fi n d r e p t

?!

) , .

[ )

n cazul n care C o n c e s i o n a r u l [ n t r e p r i n d e r e a C o n c e s i o n a l ) , n
virtutea

modificate

printr-o

C o n c e d e n t u l este obligat s r s p u n d Concesionarului

de

argumientarea

Concesional)

decid
a

unui

a c o r d adiional ia Contractul de c o n c e s i u n e . A c e a s t p r e v e d e r e nu are

3 0 .
, [ ),

e f e c t asupra ndeplinirii o b l i g a i i l o r p r i v i n d :

:
-

v o l u m u l total al i n v e s t i i i l o r a s u m a t e ;

!;

t e r m e n u l m a x i m al c o n c e s i u n i i

13.3 Obligaia Concesionarului (ntreprinderii


privind

efectuarea

modernizrii,

reparaiei

concesionale)

construciei

o b i e c t e l o r concesiunii
M o d e r n i z a r e a , r e p a r a i a i c o n s t r u c i a o b i e c t e l o r concesiunii se va
realiza conform
construcie,

ofertei p r e z e n t a t e n A n e x a 6 - Planul de p r o i e c t a r e i

precum

Programului

de

lucrri

prezentat

de

C o n c e s i o n a r n cadrul O f e r t e i t e h n i c e .

concluziilor

specialitilor,

rezultatelor

elaborrii

d o c u m e n t a i e i d e proiect, t e h n i c e i altei d o c u m e n t a i e i speciale, altor


circumstane
notifica

subiective sau o b i e c t i v e

Concedentul

privind

c o n d i i i l o r tehnice,

financiare,

ce

perfectate

urmeaz

fi

ntemeiate, Concesionarul

necesitatea

operrii

va

modificrilor

sau p r e v e d e r i l o r prezentului Contract,


prin

m i c o r a r e a investiiilor d e c l a r a t e .

, .

acorduri

adiionale,

ns

fr

6.

n d e p e n d e n de c i r c u m s t a n e l e aprute, r e z u l t a t e l e e x p e r t i z e l o r
efectuate,

13.3

(
) ,

!^

!, ,
,

A R T I C O L U L 14 - C O N D I I I T E H N I C E I DE A L T N A T U R A

14.1 Valutele
finanare
Pe

ntrega

mprumuturilor

si

14

sursele

de

14.1 saiiivioB
11

perioad

a termenului

de

aciune

Contractului

C o n c e s i o n a r u i ( n t r e p r i n d e r e a c o n c e s i o n a l ] este n d r e p t s a c c e s e z e

, , ,

c r e d i t e b a n c a r e sau m p r u m u t u r i p r i v a t e n valut strin, p r e c u m i n

M D L , fr dreptul de a t r a n s m i t e n gaj bunurile aflate n c o n c e s i u n e

f r a c o r d u l n scris al C o n c e d e n t u l u i .

14.2
14.2 Modul de recuperare a investiiei
Rambursarea

investiiilor

se

va

efectua

din

contul

veniturilor

o b i n u t e din activitatea C o n c e s i o n a r u l u i ( n t r e p r i n d e r i i c o n c e s i o n a l e ]

].

14.3 Condiiile tehnice ce se refer la clauzele de


construcie si modernizare

14.3

Condiiile

tehnice

ce

se

refer

la

clauzele

de

construcie

m o d e r n i z a r e v o r fi n d e p l i n i t e d e c t r e n t r e p r i n d e r e a
c o n f o r m O f e r t e i tehnice p r e z e n t a t e , inclus n
Contract. Modificrile
adiionale, semnate

la A n e x a

si

concesional,

A n e x a 5 la P r e z e n t u l

nr.5 p o t fi i n t r o d u s e prin

de ctre P r i , cu o notificare

acorduri

prealabil

ctre

C o n c d e n t din partea C o n s e s i o n a r u l u i ( n t r e p r i n d e r i i C o n c e s i o n a l e ]

,
,
],
,
.

( ].

14.4 Volumul bunurilor care urmeaz a fi create i


al lucrrilor care urmeaz a fi executate
Volumul

bunurilor

^nodernizrilor

care

(ntreprinderea
concesionate
terminalul

care

urmeaz

concesional]
cele

noi

urmeaz
a

fi

a fi

executate

create,

al

de ctre

snt r e d a t e n A r t i c o l u l

construite,

i infrastructura, v o r

inclusiv

pista

asigura conformitatea

lucrrilor

Concesionar
13.2
de
cu

14.4 ,
,

Activele

decolare,

cerinele

I C A O ( c o d 4 D ] , cerinele l A T A categoria ( C ] .

13.2. ,
.

,
,

],

, ICAO [ 4 D ]

14.5 Modaliti de asigurare a libertii comerciale


C o n c e s i o n a r u l ( n t r e p r i n d e r e a c o n c e s i o n a l ] n scopul asigurrii

IATA ().

libertii

comerciale,

nediscriminatorie

este

obligat

tratrii

asigure

utilizatorilor

de

modalitate

infrastructur

a e r o p o r t u a r n conformitate cu b u n e l e practici i n t e r n a i o n a l e i cu
l e g i s l a i a n v i g o a r e la orice m o m e n t d e o p e r a r e a p r e z e n t u l u i Contract.

14.5

oepeco^^

14.6 Exclusivism

C o n c e s i o n a r u l [ n t r e p r i n d e r e a c o n c e s i o n a l ] sau o p e r a t o r u l atras

d e el, e s t e obligat/ pe toat p e r i o a d a de d e r u l a r e a Contractului de


c o n c e s i u n e s nu dispun sau s o p e r e z e un alt a e r o p o r t situat la o
d i s t a n m a i mic de 700 km [ i n c l u s i v ] d e la A e r o p o r t u l Chiinu. n

14.6

r a z d e n o t i f i c a r e a unui a.semenea caz, faptul v a fi calificat ca "nclcare

g r a v " i v a s e r v i drept temei d e r e z i l i e r e a Contractului d e concesiune

pe

[ ] .

motiv

de

nendeplinire

Concesionarul

[ntreprinderii

c o n c e s i o n a l e ] a obligaiunilor sale c o n t r a c t u a l e .

7 0 0

A R T I C O L U L 15 - P R E S T A R E A SERVICIILOR A E R O P O R T U A R E .

15.1
Obligaiunile
aeroportuate

de

prestare

serviciilor
15

C o n c e s i o n a r u l [ n t r e p r i n d e r e a c o n c e s i o n a l ] este o b l i g a t pe toat
p e r i o a d a d e d e r u l a r e a Contractului d e c o n c e s i u n e s p r e s t e z e scr\icii

a e r o p o r t u a r e c o n f o r m s t a n d a r t e l o r i n o r m a t i v e l o r i n t e r n a i o n a l e .
n cazul d e modificare a c e r i n e l o r i n t e r n a i o n a l e , a c e a s t a v a servi
drept

temei

Concesionar

pentru

negocieri

i semnarea

suplimentare

unui A c o r d

ntre

Concdent

adiional p r i v i n d

calitatea i

n i v e l u l d e p r e s t a r e a serviciilor a e r o p o r t u a r e .

derulare

a Contractului

u r m t o a r e l e servicii a e r o p o r t u a r e :

de

concesiune

, 11.^
.

C o n c e s i o n a r u l [ n t r e p r i n d e r e a c o n c e s i o n a l ] este o b l i g a t pe toat
de

15.2 Serviciile aeroportuare de baz


perioada

15.1

presteze

15.2

Deservirea pasagerilor n terminalele aeroportuare;

D e s e r v i r e a n a v e l o r a e r i e n e la d e c o l a r e - a t e r i z a r e ;

A s i g u r a r e a cu locuri d e s t a i o n a r e d o t a t e a n a v e l o r a e r i e n e p e

- ;

peron;
-

D e t e r m i n a r e a , o r g a n i z a r e a i r e a l i z a r e a m s u r i l o r d e securitate

a e r o n a u t i c n a e r o p o r t n s c o p u l

prevenirii

actelor de

intervenie

ilicit;
A s i g u r a r e a siguranei z b o r u r i l o r ;

A s i g u r a r e a securitii a e r o n a u t i c e pe n t r e g p e r i m e t r u cu acces

l i m i t a t al a e r o p o r t u l u i ;

i cu d o t a r e tehnic a

, ;

A s i g u r a r e a , c o n f o r m legislaiei Republicii M o l d o v a , cu n c p e r i
s e r v i c i i l o r statului ce a s i g u r t r e c e r e a f r o n t i e r e i

d e stat a Republicii M o l d o v a .
-

A l t e servicii a e r o p o r t u a r e

15.3 Prestarea serviciilor ce asigur

securitatea

aeronautic
S e r v i c i i l e ce asigur s e c u r i t a t e a a e r o n a u t i c v o r fi n c o n f o r m i t a t e

15.3 ,

cu c e r i n e l e legislaiei n a i o n a l e d e s p e c i a l i t a t e n v i g o a r e p r e c u m i

s t a n d a r d e l e i r e c o m a n d r i l e o r g a n i s m e l o r i n t e r n a i o n a l e .

15.4

Prestarea

serviciilor

ce

asigur

sigurana

zborurilor
Concesionarul
aerodromului

(ntreprinderea

stabilit

de

el

este

concesional)
obligat

s t i n d

sau
la

operatorul
maxim

spre

r e s p e c t a r e a s t a n d a r d e l o r i p r a c t i c i l o r r e c o m a n d a t e din ultima ediie a


V o i . 1 al A n e x e i 14 a C o n v e n i e i p r i v i n d aviaia civil internaional,
vizavi

de

organizarea,

managementul

executarea

activitii

a)

Procedurile

de

de a e r o d r o m

operare

disponibile,

( )

o p e r a i o n a l e de a e r o d r o m . T o t o d a t :

facilitile

15.4 ,

aerodromului,
trebuie

echipmantele

s a s i g u r e

sigurana

1
,

14

,
) ., ""_>1

z b o r u r i l o r efectuate;
b)
V a fi creat un sistem d e m a n a g e m e n t al s i g u r a n e i z b o r u r i l o r
a c c e p t a b i l i activ;
cj
Pe sonalul, ce va asigura o p e r a r e a a e r o d r o m u l u i , va d e i n e
n i v e l u l d e calificare i e x p e r i e n a n e c e s a r p e n t r u e f e c t u a r e a o p e r r i i
corespunztoare a aerodromului;
dl

Manualul

informaiile

operaional

necesare,

de

al

aerodromului

actualitatea

va

conine

exactitatea

toate

crora

este

responsabil operatorul aerodromului

,
;

b ]
;

c] , !^ ,

;
d]

KOTopoi .

15.5 Capaciti de infrastructur

15.5

A c t i v e l e c o n c e s i o n a t e i e l e m e n t e l e m o d e r n i z a t e i noi construite

a i n f r a s t r u c t u r i i a e r o p o r t u a r e , v o r asigura c o n f o r m i t a t e a cu c e r i n e l e

I C A O [ c o d 4D)i cerinele l A T A [ c a t e g o r i a C ) .

ICAO ( 4 D ] I A T A ( ] .

15.6 Specificaii de echipament


Tot

echipamentul

activitatea

i tehnica

Concesionarului

conformitatea

cu

cerinele

special

operat

naionale

de

specialitate

],

15.7

T a r i f e l e pentru s e r v i c i i l e a e r o p o r t u a r e sunt u m t o a r e l e :

tariful p e n t r u s e r v i c i i l e d e a t e r i z a r e ;

tariful s e r v i c i i pentru pasageri;

tariful

securitii

aeronautice:

i)

pentru

a e r o n a v e c a r e t r a n s p o r t pasageri; ii] pentru a e r o n a v e care t r a n s p o r t


c a r g o , p o t i iii] p e n t r u a e r o n a v e care nu au n c r c t u r c o m e r c i a l ;
-

tariful p e n t r u staionarea supralimit a a e r o n a v e i ;

tariful p e n t r u m o d e r n i z a r e a a e r o p o r t u l u i ;

alte

tarife

aeroportuare

introduse

prin

p e r i o a d a d e d e r u l a r e a Contractului de C o n c e s i u n e .

acte

15.7 Tarifele pentru serviciile aeroportuare

asigurarea

v i g o a r e i r e c o m a n d r i l o r o r g a n i s m e l o r i n t e r n a i o n a l e .

pentru

15.6
de a e r o d r o m

[ n t r e p r i n d e r i i c o n c e s i o n a l e ) v o r asigura
legislaiei

normative

ii]

, iii]
, ;

pe

ij

15.8
Nivelul tarifelor i altor
percepute i modul de percepere
Nivelul

tarifelor

pentru

serviciile

pli

aeroportuare

relevante
la

momentul

s e m n r i i p r e z e n t u l u i Contract de c o n c e s i u n e sunt u m t o a r e l e :

11 .

15.8

tariful p e n t r u serviciile de
m a x i m a aeronavei;
-

tariful

servicii

pentru

a t e r i z a r e - 7 EURO per ton masa

pasageri

- 6,20

E U R O per p a s a g e r

la

!!:
- 7
;

p l e c a r e i la s o s i r e ;
-

tariful

pentru

asigurarea

securitii

aeronautice:

i)

pentru

- 6,20

, ;

a e r o n a v e care t r a n s p o r t pasageri - 2,5 E U R O p e r p a s a g e r la p l e c a r e ;


-

ii) p e n t r u a e r o n a v e care t r a n s p o r t c a r g o , p o t - 5,0 EURO p e r ton

i)

c a r g o sau pot; i i i ) pentru a e r o n a v e care nu au n c r c t u r comercial

, ,, - 2,5

- 0,3 E U R O p e r t o n masa a e r o n a v e i ;

ii)

- 5,0
tariful p e n t r u
EURO/ton/24 ore;

staionarea

supralimit

aeronavei.

1,71

- 0,3 ;

tariful p e n t r u m o d e r n i z a r e a a e r o p o r t u l u i - 9 EURO per p a s a g e r


la p l e c a r e .
-

p e n t r u a l t e tarife nivelul lor va fi s t a b i l i t n c o r e s p u n d e r e cu

a c t e l e n o r m a t i v e prin care se v o r n t r o d u c e a c e s t e t a r i f e .
Concesionarul

[ntreprmderea

; iii) ,

concesional)

are

e l a b o r e z e i s u t i l i z e z e i n d e p e n d e n t , fr c o o r d o n a r e


/ / 2 4 ;
-
.
-

dreptul

cu o r g a n e l e

c e n t r a l i z a t e r e l e v a n t e , o politic de s t i m u l a r e a c r e t e r i i fluxului

de

pasageri.

1,71

,
.

15.9 Alte tarife i preuri


A l t e tarife i preuri v o r fi stabilite n c o n f o r m i t a t e cu legislaia
r e l e v a n t n v i g o a r e a Republicii M o l d o v a

15.9
15.10 Perioada n care vor fi percepute tarife
Tarifele

s p e c i f i c a t e n A r t i c o l u l 15.8 v o r

fi p e r c e p u t e d e

ctre

C o n c e s i o n a r [ n t r e p r i n d e r e a C o n c e s i o n a l ) p e p a r c u r s u l t e r m e n u l u i de
a c i u n e a Contractului de Concesiune.

15.10 ,
50

15.11 Frecvena i criteriile


tarifelor. G araniile concedentului
va

Concedentul
aeroportuare,

inclusiv

asigura

tarifului

de

15.8,

( )
.

meninerea

pentru

actualizare
nivelului

modernizarea

taxelor

aeroportului

p e n t r u p e r i o a d a contractului de c o n c e s i u n e nu m a i mic dect cel v a l a b i l


l a d a t a s e m n r i i contractului de c o n c e s i u n e , iar m r i m e a a c e s t o r a v a

15.11

-

a s i g u r a r a m b u r s a r e a investiiilor p r e v z u t e d e c o n t r a c t .

, , ,
-

Concedentul

garanteaz

aprobarea

cuantumului

tarifelor

a e r o p o r t u a r e , inclusiv a tai-ifului pentru m o d e r n i z a r e a a e r o p o r t u l u i d e

c t r e G u v e r n , la p r o p u n e r e a IMinisterului E c o n o m i e i , la nivelul ce v a

asigura

rambursarea

rentabilitatea

investiiilor

prevzute

de

contract.

, .,
,
ARTICOLUL

16.

OBLIGAIILE

A NG A J A M E N T E L E

CONCEDENTULUI
C o n f o r m p r e v e d e r i l o r prezentului C o n t r a c t C o n c e d e n t u l se o b l i g :
-

predea

Concesionarului

t^treprinderii

[:oncesionale]

16.

p o s e s i a fizica a teritoriului d e concesiune, m p r e u n cu dreptul n e c e s a r


de

f o l o s i n / dreptul d e p o s e s i e n t e r m e n d e 6 0 d e zile de la d a t a

s e m n r i i p r e z e n t u l u i Contract, dar nu mai trziu d e 0 1 n o i e m b r i e 2 0 1 3

f r o r i c e nclcri;

s o f e r e ajutorul n e c e s a r pentru C o n c e s i o n a r

(ntreprinderea

c o n c e s i o n a l ) n asigurarea cu permisiuni n v i g o a r e ;
-

concesional)

d e acest fel, p e care C o n c e s i o n a r u l


le

poate

solicita

sau

este

obligat

(ntreprinderea

solicite

de

la

C o n c d e n t , n legtur cu i m p l e m e n t a r e a c o n c e s i u n i i i n d e p l i n i r e a

asigure

utilizarea

scopuri

c o n c e s i u n e d e c t r e Concesionarul

panice

[ntreprinderea

60-

teritoriului

de

concesional)

t e m e i u l i n c o n f o r m i t a t e cu d i s p o z i i i l e p r e z e n t u l u i Contract, far nici


u n o b s t a c o l sau i m p e d i m e n t d e la C o n c d e n t s a u d e la p e r s o a n e l e c a r e

) ;

01 2 0 1 3 - ;

o b l i g a i i l o r n t e m e i u l p r e z e n t u l u i Contract;
-

s a c o r d e la m o m e n t u l o p o r t u n t o a t e a p r o b r i l e , p e n m s i u u i l e

.i a u t o r i z a i i l e

,
[

p r e t i n d p e r s o n a l sau prin i n t e r m e d i u l su la acesta;


-

la c e r e r e a

concesionale],

scris din partea

ajute

Concesionarului

obin

accesul

la

[ntreprinderii
toate

obiectele

i n f r a s t r u c t u r i i n e c e s a r e i la utiliti, inclusiv ap, e n e r g i e electric, g a z


n a t u r a l i instalaii de t e l e c o m u n i c a i i la p r e u r i l e i n condiii nu mai
puin

favorabile

mod

substanial

pentru

Concesionar

[ n t r e p r i n d e r e a c o n c e s i o n a l ] , aflate n g e n e r a l la d i s p o z i i a c l i e n i l o r
c o m e r c i a l i , care p r i m e s c servicii e c h i v a l e n t e ;
-


- 1

;
-

, ,
! , ,

s n d e p l i n e a s c i s r e s p e c t e toate o b l i g a i i l e sale p r e v z u t e

n p r e z e n t u l Contract.

;
ARTICOLUL

17 M E C A N I S M E

DE A U D I T A R E

F I N A N C I A R A PE

D U R A T A DE F U N C I O N A R E A C O N T R A C T U L U I D E C O N C E S I U N E

17.1
Monitorizarea
economic
de

i supravegherea

C o n c e s i o n a r u l [ n t r e p r i n d e r e a c o n c e s i o n a l ] , anual, n t e r m e n

pn

la 30 aprilie

17

financiar

al p e r i o a d e i

urmtoare

anului

d e gestiune,

p r e z i n t c o n c e d e n t u l u i situaiile financiare p e n t r u anul d e g e s t i u n e .

17.1

C o n c e s i o n a r u l [ n t r e p r i n d e r e a c o n c e s i o n a l ] se o b l i g s a s i g u r e

30

a n u a l d e audit, e l a b o r a t n c o n f o r m i t a t e

d e c t r e C o n c d e n t , n t e r m e n d e 180 zile d u p sfritul


financiar.

Concesionarul

[ntreprinderea

concesional]

fiecrui

an

se o b l i g s

s c o n i n , c o p i a audiat a Raportului

p e n t r u anul n cauz,

s c r i s o a r e a d e n s o i r e de la a u d i t o r i p r i v i n d , p r i n t r e alte chestiuni, i

180-

c o m e n t a r i i l e a u d i t o r i l o r d e s p r e caracterul a d e c v a t al p r o c e d u r i l o r d e

control

financiar

transmise

de

i s i s t e m e l e
concesionale],
auditori

d e contabilitate
precum

ntreprindereii

a d m i n i s t r a r e a , conturile, s i s t e m e l e

ale

copia

Concesionarului
corespondenei

concesionale

financiare,

referitor

la

c o n t a b i l e i altele ale

Concesionarului [ntreprinderii concesionale].


I m e d i a t d u p apariia situaiei de i n c a p a c i t a t e a d e plata [ d e f a u l t ] ,

[ntreprinderii

a s i g u r e e f e c t u a r e a raportului anual de audit. R a p o r t u l d e audit t r e b u i e


financiar

[ ] ,

a n u a l e f e c t u a r e a din contul su i p r e z e n t a r e a C o n c e d e n t u l u i r a p o r t u l
cu SNC i n f o r m a a c c e p t a t

[91 ] ,

Concesionarul

(ntreprinderea

concesional)

trebuie

informeze

Concedentul, specifcnd natura situaiei d e default i m s u r i l e p e c a r e

le n t r e p r i n d e Concesionarul ( n t r e p r i n d e r e a

c o n c e s i o n a l ) pentru a

r e m e d i a situaia.
-

Concesionarul
instituiile

[ntreprinderea

concesional)

trebuie

financiare

asupra

Concesionarului

(ntreprinderii

c c m c e s i o n a l e ) p e n t r u practica interzis.
-

),

!^,

i n f o r m e z e C o n c e d e n t u l p r i v i n d cazurile de i m p u n e r e a s a n c i u n i l o r d e
ctre

Concesionarul

[).

[ntreprinderea

concesional)

trebuie

p r e z i n t e n t i m p util Concedentului oricare i n f o r m a i e r e z o n a b i l , care

poate

fi

solicitat

evaluarea

periodic

concesiunii

[ntreprinderea

de

de

ctre

Concdent

ctre

concesional)

[pentru

Concdent).

trebuie

facilita

Concesionarul

permit

reprezentanilor

C o n c e d e n t u l u i [inclusiv consultanilor angajai de c t r e C o n c d e n t ) s


v i z i t e z e o b i e c t u l concesiunii.
-

scopul

determinrii

lucrrile

de

construcie

sunt

de

producere

lucrrilor

pentru

asigurarea

calitii.

C o n c e s i o n a r u l [ n t r e p r i n d e r e a c o n c e s i o n a l ) va e x e c u t a n i t e testri,

17.2 Obligaiile Concesionarului (ntreprinderii


concesionale) privind monitorizarea i supravegherea
[ntreprinderea
partea

concesional)

Concedentului

investiii, lucrri

cear,

iar

obligaii

de

executare

asumate

a volumului

de Concesionar

din
de
prin

C o n t r a c t u l d e c o n c e s i u n e , inclusiv a efecturii l u c r r i l o r d e c o n s t r u c i e
i r e c o n s t r u c i e a infrastructurii. Concedentul se o b l i g s nu m p i e d i c e
aciunile Concesionarului (ntreprinderii concesionale) ndreptate spre
executarea obligaiilor respective.

Concesionarul

este obligat s a c c e p t e c o n t r o l u l

a procesului

i a altor

( ).

drept

!^

este

) .

n m o d u l , la data i f r e c v e n a stabilite d e Legislaia n v i g o a r e .

Concedentul

n t r e p r i n s e n c o n f o r m i t a t e cu specificaiile i s t a n d a r d e l e i P r a c t i c i l e
bune

17.2 (
)
, [
)

Controlul Concesionarului (ntreprinderii c o n c e s i o n a l e ) poate fi


efectuat i de ctre organele de control abilitate ale Republicii M o l d o v a
n limita c o m p e t e n e i lor.
ntreprinderea
Concedentului

concesional

informaie

se

privind

oblig

executarea

prezinte

la

concesiunii

cererea

i a

altor

(
),
.

17.3 inerea evidenei


documentaia financiar

contabile,

raportarea

( )


?! .

o b l i g a i i , stipulate n p r e z e n t u l Contract.

C o n c e s i o n a r u l [ n t r e p r i n d e r e a c o n c e s i o n a l ) este obligat s i n
e v i d e n a contabil n c o r e s p u n d e r e cu p r e v e d e r i l e legislaiei r e l e v a n t e
a

Republicii

Moldova

vigoare

orice

perioada

derulrii

Contractului de Concesiune.
Concesionarul
asigure
statistice

[ntreprinderea

prezentarea

rapoartelor,

termenele

concesional)
drilor

forma

de

este

seam

corespunztoare

obligat

financiare

prevederilor

l e g i s l a i e i r e l e v a n t e a R e p u b l i c i i M o l d o v a n v i g o a r e n orice p e r i o a d a a
d e r u l r i i Contractului d e Concesiune.
Concesionarul
asigure

arhivarea

(ntreprinderea
i

17.3

,
concesional)

prezentarea

este

documentaiei

obligat

financiare

s
n

t e r m e n e l e i f o r m a c o r e s p u n z t o a r e p r e v e d e r i l o r legislaiei r e l e v a n t e
a

Republicii

Moldova

vigoare

orice

perioada

derulrii

Contractului de Concesiune.

.
A R T I C O L U L 18. R I S C U R I
Riscurile a f e r e n t e r e a l i z r i i concesiunii, snt partajate ntre p r i l e
contractante,
valabilitate
Matricei

de

conform

prevederilor

contractului

partajare

de

legale,

concesiune

riscurilor ntre

c o n f o r m A n e x e i nr. 7 la p r e z e n t u l c o n t r a c t .

pe
i

toat

snt

perioada

redate

C o n c d e n t i

de

conform

Concesionar

18

, ,

^ C'fpyype

A R T I C O L U L 19 G A R A N I I

],

19.1 G aranii
producere

financiare,

de

risc valutar

de
19

C o n c e s i o n a r u l [ n t r e p r i n d e r e a C o n c e s i o n a l ] din contul, costul i


riscul

su

va

constitui

aranjamentul

de

finanare, dup

cum

este

n e c e s a r pentru finaiiarea concesiunii i pentru a-i n d e p l i n i la t i m p

19.1 ,

[ ) ,

o b l i g a i i l e care i r e v i n n t e m e i u l p r e z e n t u l u i Contract

C o n c e s i o n a r u l [ n t r e p r i n d e r e a C o n c e s i o n a l ] declar c are a c c e s
la/sau

dispune

de active

lichide, n e g r e v a t e , linii de c r e d i t i

alte

m i j l o a c e financiare suficiente p e n t r u a asigura investiiile i fluxul de

numerar operaional.

19.2 G arania de bun execuie a contractului

C o n c e s i o n a r u l se oblig s g a r a n t e z e finanarea Concesiunii p e t o t

t e r m e n u l Contractului n v o l u m u l i t e r m e n e l e p r e v z u t e la A r t i c o l u l

),

1 3 , n p r e z e n t u l Contract, prin c o n s t i t u i r e a garaniei de bun e x e c u i e


a contractului e l i b e r a t fie de o b a n c fie d e o c o m p a n i e d e a s i g u r r i

19.2

sau

alt

instituie

financiar,

pentru

fiecare

din

etapele

de

i m p l e m e n t a r e i n d i c a t e n p r e z e n t u l Contract.

,
Garantarea
[ntreprinderea

realizrii

investiiilor

Concesional]

se

va

de
face

ctre

Concesionar

potrivit

urmtoarelor

principii:
i. p e n t r u
implementare

garantarea
a

realizrii

concesiunii.

investiiilor

pentru

Concesionarul

etapa

de

[ntreprinderea
[cinci

m i l i o a n e ) EURO, cu t e r m e n d e v a l a b i l i t a t e d e 3 [ t r e i ] ani.

concesiunii.

Concesionarul

[ntreprinderea

C o n c e s i o n a l ) v a constitui o g a r a n i e cu v a l o a r e a de 1.000.000

, .

ii. p e n t r u g a r a n t a r e a r e a l i z r i i i n v e s t i i i l o r pentru etapa II i III d e


[un

m i l i o n ] EURO p e n t r u f i e c a r e etap, cu t e r m e n de valabilitate d e 3 [ t r e i ]


ani.

C o n c e s i o n a l ] v a constitui o g a r a n i e cu v a l o a r e a de 5

implementare

13

i.

..

) , 3 [ ] .
ii.

III

[
> 5 5

iii. la data realizrii investiiei a f e r e n t e oricruia din t e r m e n e l e


s c a d e n t e i fiecrei e t a p e d e i m p l e m e n t a r e a concesiunii, p r e v z u t e la
a c e s t articol, garania de bun e x e c u i e , v a fi c o n s i d e r a t expirat.
Mecanismul

de

garantare

realizrii

investiiilor

are

loc

] 1.000.000 [ ]
, 3 [ ] .
iii.

urmtorul mod:

, .
I

p e n t r u g a r a n t a r e a realizrii i n v e s t i i i l o r asumate pentru etapa

de

im.plementare

Concesional]

concesiunii.

prezint,

Concesionarul

termen

de

30

zile

(ntreprinderea
de

la

semnarea

p r e z e n t u l u i Contract, garania bancar constituit p e n t r u etapa 1 de

:
-

E U R O p r e z e n t a t n A n e x a n r . l la p r e z e n t u l contract, cu t e r m e n

[ ] 30

de

i m p l e m e n t a r e a concesiunii, n v a l o a r e d e 5 (cinci m i l i o a n e ]

, ,

v a l a b i l i t a t e de 3 ( t r e i ) ani.

1 5 [ ]
-

P e n t r u g a r a n t a r e a realizrii i n v e s t i i i l o r asumate pentru e t a p a

1! i 111 d e i m p l e m e n t a r e a concesiunii, C o n c e s i o n a r u l
concesional]

prezint, n t e r m e n

de

30

zile

(ntreprinderea

de la Data

nceperii

f i e c r e i e t a p e , garania bancar n v a l o a r e d e 1 (un m i l i o n ]


e u r o , p r e z e n t a t n A n e x a n r . l la p r e z e n t u l

contract, cu t e r m e n

de

3 [] .
-

11 III .
[ ] 3 0

v a l a b i l i t a t e d e 3 ( t r e i ] ani.

, 1 (
-

Scrisoarea

de

garanie

emis

pentru

garantarea

realizrii

i n v e s t i i i l o r pentru fiecare din e t a p e l e d e i m p l e m e n t a r e a c o n c e s i u n i i


va

fi p r e d a t Concedentului n t e r m e n

d e m a x i m 30 de zile d e la

n c e p u t u l e t a p e i r e s p e c t i v e de i m p l e m e n t a r e a concesiunii.

prejudiciului

oricnd

creat, n

pe

parcursul

cazul n

care

valabilitii

Concesionarul

ei,

limitele

(ntreprinderea

3 0 z i l e c a l e n d a r i s t i c e pn la e m i t e r e a u n e i p r e t e n i i asupra g a r a n i e i

d e b u n e x e c u i e a contractului, C o n c e d e n t u l a r e obligaia de a notifica


(ntreprinderii

o b l i g a i i l e care nu au fost r e s p e c t a t e .

concesionale]

preciznd

. 30

19.4 Garania nou de executare

19.3

C o n c e s i o n a l ] nu i n d e p l i n e t e o b l i g a i i l e a s u m a t e p r i n c o n t r a c t . Cu

Concesionarului

pretenia

, 30

C o n c e d e n t u l ai-e dreptul de a v a l o r i f i c a garania de bun e x e c u i e


contractului,

, 3 [ ] .

19=3 Valorificarea garaniei de bun execuie


a

] , 1

cazul n c a s r i i

conform

garaniei

de

executare

de

ctre

Concdent

Notificrii d e ncasare e m i s e n c o n f o r m i t a t e cu d i s p o z i i i l e

19.4

a r t i c o l u l u i 19.3, Concesionarul, n t e r m e n de 30 [ t r e i z e c i ) de z i l e de la
Notificarea

de n c a s a r e p r e z i n t

Concedentului

o nou g a r a n i e

de

e x e c u t a r e ; n caz c o n t r a r C o n c e s i o n a r u l [ n t r e p r i n d e r e a C o n c e s i o n a l )
a c h i t C o n c e d e n t u l u i 200 Euro p e n t r u fiecare zi de n e p r e z e n t a r e
G a r a n i e i de e x e c u t a r e .
Garaniei

La

scadenta a 180 zile

de e x e c u t a r e , C o n c e d e n t u l

Contract n conformitate c u

a r e dreptul

prevederile

de neprezentare a
de a r e z i l i a

acest
n

acestuia i a legislaiei

vigoare.

ijiSLituite

garaniiloi

nu

exonereaz

Concesionarul

[ n t r e p r i n d e r e a C o n c e s i o n a l ) d e r e a l i z a r e a investiiilor.
n situaia n c a r e C o n c e s i o n a r u l
respect

oricare

din

Articolul

obligaiile

etapele

de

implementare

13, Concedentul

va

avea

prezentul

Concesional)

contract,

a concesiunii,

Concesional)
volumul

de

garaniilor

termenele

nerespectarea

ctre

pentru

prevzute

obligaiilor

contractuale

[ntreprinderea

investiiile

prezentul
ce se

200

180

( ) .

, ,

Concesionar

cerute

totalitate

g a r a n i a d e bun e x e c u i e constituit n a c e s t scop.


Neconstituirea

. 19.3, [ ) ,

pentru

prevzute

s e x e c u t e n

dreptul

[ntreprinderea

prevzute

30 [ ) ,

Executarea

nu-i

refer

asumate

Contract,

n
sau

la v o l u m u l

- ,
13,

t e r m e n e l e investiiilor, s e r v e s c t e m e i p e n t r u r e z i l i e r e a Contractului.

, ,
A R T I C O L U L 20 - ALTE

G ARANII

20,1
Concedentul
garanteaz
(ntreprinderii concesionale):

Concesionarului
20

c are p u t e r e a i a u t o r i t a t e a d e p l i n de a a c o r d a c o n c e s i u n e a ;

c a luat t o a t e m s u r i l e n e c e s a r e pentru a autoriza

execuia,

p r e d a r e a i n d e p l i n i r e a p r e z e n t u l u i Contract;
-

se

oblig

asigure

Concesionarului

[ntreprinderii

c o n c e s i o n a l e ) pe p e r i o a d a Contractului d e concesiune, toate g a r a n i i l e


prevzute

de

Legea

nr.l79-XVl

din

10

iulie

2008

cu

p a r t e n e r i a t u l p u b l i c - p r i v a t [ M o n i t o r u l Oficial al Republicii

privire

la

Moldova,

20.1
( ):

, ;
-

, 179-XVl 10

2 0 0 8 , n r . 1 6 5 - 1 6 6 , art.605).
o p e r i o a d de graie de 5 ani, pentru plata r e d e v e n e i , din data
s e m n r i i Contractului de c o n c e s i u n e . Pentru anul n e c o m p l e t m r i m e a
r e d e v e n e i se v a calcula p r o p o r i o n a l z i l e l o r p e n t r u care Contractul de
c o n c e s i u n e a acionat de fapt;
protecia

investiiilor

neamestecul

organelor

centrale

de

C o n c e s i o n a r u l u i [ n t r e p r i n d e r i i c o n c e s i o n a l e ) , cu e x c e p i a c a z u r i l o r n

alte

rea!

sau se p o t d e c l a n a

populaiei

v i a a i sntatea

),

, ,

urmri grave;

2008

, .

c a r e p r i n t r - o astfel de activitate se ncalc legislaia, se c r e e a z p e r i c o l


pentru

, 2 0 0 8 , 165-166, . 6 0 5 ) .

s p e c i a l i t a t e ale administraiei publice n a c t i v i t a t e a de n t r e p r i n z t o r a


Entitile

Guvernamentale

Concesionarului
cazul

sunt o b l i g a t e

[ntreprinderii

vtmrii

unui

s r e s p e c t e

concesionale)

drept

al

afordate

Concesionarului

drepturile
de

lege.

[ntreprinderii

c o n c e s i o n a l e ) de ctre o a u t o r i t a t e public, acesta este n d r e p t i t s


s o l i c i t e n l t u r a r e a nclcrii i r e p a r a r e a p a g u b e i .

20,2 Reprezentrile i garaniile


(ntreprinderii concesionale)
Concesionarul

[ntreprinderea

Concesionarului

Concesional)

declar

e s t e n m o d corespunzto:" o r g a n i z a t , capabil i fr d e datorii,

a r e p u t e r e a i autoritatea deplin de a executa, livra i n d e p l i n i

o b l i g a i i l e c a r e i revin n t e m e i u ' p r e z e n t u l u i Contract i s e f e c t u e z e


o p e r a i u n i l e submenionate;
-

luat

toate

msurile

avnd

drepturile

persoanei

j u r i d i c e i a l t e aciuni c o n f o r m legislaiei n v i g o a r e i n d o c u m e n t e l e
sale

constitutive

de

a autoriza

execuia,

predarea

ndeplinirea

p r e z e n t u l u i Contract;
-

are

capacitatea

acest

20,2
( )

,
,

;
-

,
financiar

capacitatea

de

executa

, ,
;

Concesiunea;
-

),

. -

necesare

, :

n c o n f o r m i t a t e cu legislaia Republicii M o l d o v a ;
-

g a r a n t e a z Concedentului c:
-

Contract

constituie

obligaia

sa

legal,

valabil

,,

o b l i g a t o r i e p e n t r u e x e c u t a r e a acestuia, n c o n f o r m i t a t e cu t e r m e n i i cu

p r i v i r e la acesta;

cu

e s t e s u p u s u n o r legi civile i c o m e r c i a l e a l e R e p u b l i c i i M o l d o v a

privire

la acest Contract i declar n m o d c l a r i i r e v o c a b i l c

r e n u n Ia o r i c e e x c e p t a r e n o r i c e jujisdicie cu p r i v i r e la acesta;
-

sau, dup

concesionale)
similar

cunotinele

nu este

prevenit

ameninat

de o r i c e

instan

Concesionarului

[ntreprinderii

sau p r e n t m p i n a t
de judecat

cu legea sau

sau alt

1^-

nu sunt aciuni, p r o c e s e , p r o c e d u r i , sau a n c h e t e n curs d e

desfurare

autoritate

, ,

[ ) ,

j u d i c i a r , cvasi-judiciar sau alta, al crei r e z u l t a t ar putea duce !a

n c l c a r e .sau c o n s t i t u i e o n e n d e p l i n i r e a o b l i g a i i l o r C o n c e s i o n a r u l u i

cyeoi^

[ n t r e p r i n d e r e a C o n c e s i o n a l ) n temeiul p r e z e n t u l u i Contract sau c a r e

[ )

individual

sau

ansamblu

poate

duce

la

orice

efect

advers

semnificativ;
-

nu are cunotin d e o r i c e nclcare sau n e n d e p l i n i r e a unei

o b l i g a i i cu p r i v i r e la o r i c e ordin, interdicie sau o r i c e d i s p o z i i e a unei


i n s t a n e sau oricrui ordin o b l i g a t o r i u din p u n c t d e v e d e r e juridic a
u n e i a u t o r i t i c a r e ar p u t e a crea orice efect a d v e r s s e m n i f i c a t i v sau
atecta

capacitatea

de

a-i

executa

obligaiile

atribuiile

c o n f o r m i t a t e cu p r e z e n t u l Contract;
-

;
-

- ,

- , -

,

[

a r e s p e c t a t toate l e g i l e n v i g o a r e i nu a fost supus nici u n e i

a m e n z i , penaliti, o r d i n d e i n t e r z i c e r e .sau o r i c r e i alte obligaii c i v i l e

, , -

sau

penale,

care

ansamblu

au sau pot a v e a

un efect

advers

semnificativ;
-

s u b r e z e r v a p r i m i r i i d e c t r e C o n c e s i o n a r d e la C o n c d e n t a

p l i i d e r e z i l i e r e , p r e c u m i o r i c e altor s u m e d a t o r a t e n c o n f o r m i t a t e
f u u n e l e d i n t r e p r e v e d e r i l e prezentului Conti act, n m o d u l i n m s u r a
prevzut

de d i s p o z i i i l e

aplicabile ale p r e z e n t u l u i

Contract,

d r e p t u r i l e i i n t e r e s e l e Concesionarului f n t r e p r i n d e r i i

toate

concesionale)

in i p e n t r u a c t i v e l e concesiunii v o r t r e c e i a p a r i n e C o n c e d e n t u l u i la
d a t a d e r e z i l i e r e fr i lipsit d e t o a t e o b s t a c o l e , fr nici o a c i u n e sau
fapt

suplimentar

din

partea

Concesionarului

[ntreprinderii

,

,

concesionale)

;
-

c a p i t a l u l su s o c i a l este vrsat integral i c o n s t i t u i e

5.000.000

59

[cinci m i l i o a n e ) Euro

5.000.000

) .
-

nici

reprezentare

sau

garanie

Concesionarului

[ n t r e p r i n d e r i i c o n c e s i o n a l e ) cuiinnit n acest d o c u m e n t sau n o r i c e


alt

document

prezentai

de

aresta

ctre

Concdent

sau

oricrei

a u t o r i t i n ceea ce p r i v e t e p e r m i s e l e n v i g o a r e nu se c o n i n e sau nu
se v a c o n i n e n o r i c e declaraie fals sau fapt m a t e r i a l sau neaciuni
sau nu se v a a c i o n a pentru a d e c l a r a un fapt m a t e r i a l n e c e s a r p e n t r u a
f a c e ca a c e a s t r e p r e z e n t a r e sau g a r a n i e s nu fie n e l t o a r e ; i
fi

de

ctre

sau n

numele

Concesionarului

, ,

nici o sum, n numerar sau n alt m o d , n-a fost pltit sau nu v a

pltit,

[ ) ,

[ntreprinderii

c o n c e s i o n a l e ) o r i c r e i p e r s o a n e sub f o r m de o n o r a r m , c o m i s i o n sau

a l t e l e p e n t r u a s i g u r a r e a concesiunii sau pentru a intra n p r e z e n t u l

) - ,

C o n t r a c t sau p e n t r u a influena sau a n c e r c a s se i n f l u e n e z e asupra

u n u i funcionar sau angajat a! C o n c e d e n t u l n legtur cu aceasta.

.
A R T I C O L U L 2 1 - REZILIERE I P L I
21
21.1 Plata d e reziliere
P l a t a de r e z i l i e r e n c o n f o r m i t a t e cu p r e z e n t u l articol, d u p caz, se
pltete

de

ctre

Concdent

Concesionarului

21.1

[ntreprinderii

c o n c e s i o n a l e ) n t e r m e n d e t r e i z e c i d e zile de la c e r e r e a fcut

de

Concesionar

de

cu d a t e l e n e c e s a r e v e r i f i c a t e n m o d c o r e s p u n z t o r

,
,

c t r e a u d i t o r i i i n d e p e n d e n i , d a r nu mai d e v r e m e de data p r e l u r i i n

[ ) 30 [ )

p o s e s i e a o b i e c t u l u i concesunii d e c t r e

Concdent.

21.2 Recuperare despgubiri


F r a a t i n g e o r i c e p r e v e d e r i c o n t r a r e coninute n acest Contract,
o r i c e r e z i l i e r e n c o n f o r m i t a t e cu d i s p o z i i i l e prezentului C o n t r a c t nu
t r e b u i e s l e z e z e d r e p t u r i l e p a r v e n i t e oricrei d i n t r e p r i , inclusiv

21.2

d r e p t u l d e a s o l i c i t a i r e c u p e r a d e s p g u b i r i m a t e r i a l e i alte d r e p t u r i

compensri

pe

care le

pot

avea

prin l e g e

sau

contract.

Toate

d r e p t u r i l e i obligaiile f i e c r e i p r i n temeiul p r e z e n t u l u i C o n t r a c t

11 ,

i n c l u s i v fr limitarea plii d e finalizare, se p s t r e a z dup r e z i l i e r e a

, ,
.

p r e z e n t u l u i Contract n m s u r a n care aceast p s t r a r e este n e c e s a r


p e n t r u aplicarea acestor d r e p t u r i i obligaii.

KaKofi

Toi

A R T I C O L U L 22 - C O M P E N S A R E A

22.1 Compensarea pentru neexecutarea obligaiilor


investiionale
n

cazul n

care

finalizarea

lucrrilor

de

construcie

nu

r e a l i z a t la Data recepiei finale a lucrrilor de construcie,


fiecare

etap de i m p l e m e n t a r e , stabilite c o n f o r m articolului


alt

orice

motiv

Concedentului,

dect

fora

Concesionarul

major

sau

din

(ntreprinderea

motive

pentru
13, din

atribuite

Concesional]

22

este

este

22.1

o b l i g a t s achite d a u n e - i n t e r e s e l e create p e n t r u n t r z i e r e a de dup

D a t a r e c e p i e i finalea e t a p e l o r concesiunii. A c e s t e despgubiri t r e b u i e

-,

.13,

,
,

s constituie suma, care va fi pltit pentru fiecare zi de n t r z i e r e n t r e

D a t a r e c e p i e i finale a l u c r r i l o r d e construcie i Data recepiei finale a

c o n s t r u c i e i pentru fiecare e t a p a .

. .

Concesionarul

(ntreprinderea

Concesional]

va

fi

obligat

p l t e a s c C o m p e n s a r e , C o n c e d e n t u l u i , d u p cum u r m e a z :
-

2 0 0 EURO pentru f i e c a r e zi de n t r z i e r e din ziua 1 pn n ziua

1 8 0 d e la Data r e c e p i e i f i n a l e a construciilor p e n t r u fiecare etap a


concesiunii;
-

4 0 0 EURO pentru f i e c a r e zi de n t r z i e r e din ziua 1 8 1 pn n

z i u a 3 6 5 de la Data r e c e p i e i finalea construciilor pentru fiecare etap


a c o n c e s i u n i i ; i
-

7 0 0 EURO p e n t r u f i e c a r e zi de n t r z i e r e din ziua 3 6 6 i m a i

d e p a r t e de la Data r e c e p i e i finale a c o n s t r u c i i l o r pentru fiecare e t a p


a concesiunii.

, :
-

2 0 0 1 180

;
-

4 0 0 1 8 1 365

;
-

700 366
^

'61

Orice

sume

pltite

Concedentului

C o m p e n s a r e c o n f o r m acestui A r t i c o l

de

ctre

Concesionar

ca

v o r r e p r e z e n t a singura i unica

d e s p g u b i r e pentru C o n c d e n t p e n t r u a c e s t e p i e r d e r i i v o r fi p l t i t e
c a o sum ce constituie e s t i m a r e a real p e n t r u p i e r d e r i l e suferite de
Concdent.

scopul

autorizrii

oricrei ntrzieri

n a t i n g e r e a

obiectivului

de

f i n a l i z a r e a lucrrilor d e construcie.

!^

care

Concedentul

va

C o m p e n s a r e a va fi pltit n t e r m e n d e 15 zile d e la n e e x e c u t a r e a
pentru

N i m i c din acest sub-articol nu t r e b u i e c o n s i d e r a t sau i n t e r p r e t a t


n

avea

dreptul

solicite

suma

C o r e s p u n z t o a r e c o n f o r m Garaniei d e e x e c u t a r e .

n cazul n care Data r e c e p i e i finale nu se n c a d r e a z n t e r m e n de

15-

, .

3 [ t r e i ] ani de la Data r e c e p i e i finale a l u c r r i l o r de construcie p e n t r u


fiecare

etap,

Contract

cu

Concedentul
privire

la

subiecteaz

scutirea

de

dispoziiile

la

prezentului

executarea

obligaiilor

3-

C o n c e s i o n a r u l u i [ n t r e p r i n d e r i i c o n c e s i o n a l e ] de mai jos i a r e dreptul

d e a r e z i l i a acest contract, n c o n f o r m i t a t e cu d i s p o z i i i l e din articolul

25.3.

],

22.2 Penaliti pentru neachitarea redevenei


Dac

Concesionarul

termenul

stabilit

de

[ntreprinderea
achitare

concesional]
redevenei.

25.3.

va

ncalc

Concesionarul

[ n t r e p r i n d e r e a Concesiorial] va p l d o p e n a l i t a t e d e 0 , 0 5 % pentru
fiecare

zi de ntrziere. Dac n t r z i e r e a v a fi cu mai mult de 1 8 0 zile,

Concedentul

este

drept

rezilieze

Concesionarul

[ntreprinderea

Concedentului

obiectul p r e z e n t u l u i

prezentul

Concesional]

se

Contract,

oblig

Contract. ntr-un

iar

restituie

astfel

de

caz.

C o n c e s i o n a r u l u i [ n t r e p r i n d e r i i c o n c e s i o n a l e ] i se restituie n t e r m e n
de

12

[ d o i s p r e z e c e ] luni din m o m e n t u l

rezilierii suma

investiiilor,

22.2

;;

independent,

reinndu-se

suma

egal

cu

[cinci]

investiiilor.

din

suma

0,05%

normal

de auditorul

12

180 ,

c o n f i r m a t de ctre auditul i n d e p e n d e n t , din c a r e se va e x c l u d e uzura


reale, confirmat

pentru p e r i o a d a e x p l o a t r i i

, ,

,
5 [] % .
A R T I C O L U L 23 - R S P U N D E R E A I D E S P G U B I R E A

23.1 Clauza de reparare/despgubire a prejudiciilor


Prile poart rspundere
concesiune

conformitate

pentru n e e x e c u t a r e a
cu

legislaia

RM

contractului

cu

de

prevederile

contractului respectiv.
M o d i f i c a r e a unilateral a Contractului de c o n c e s i u n e este lovit de
n u l i t a t e absolut
Dac,
prejudicii

23 -

23.1

prin

modificarea

unuia

unilateral

condiiilor,

d i n t r e p a r t e n e r i , partea v i n o v a t

s-au

adus

v a fi o b l i g a t

r e p a r e aceste prejudicii.

} '

.
ARTICOLUL

24 -

OBLIGAIILOR

RSPUNDEREA

CAZUL

PENTRU

REZOLUIUNII,

NCETRII CONTRACTULUI

NEEXECUTAREA

REZILIERII

I/SAU

ANTICIPAT

n cazul n c a r e Concesionarul [ n t r e p r i n d e r e a C o n c e s i o n a l ) nu-i


v a e x e c u t a o b l i g a i i l e sale investiionale, s t a b i l i t e n p r e z e n t u l C o n t r a c t
i / s a u va n c l c a t e r m e n u l de executare a o b l i g a i i l o r
pentru

fiecare

etap

cu

mai

mult

de

36

luni,

investiionale

i/sau

va

nclca

24.
/

p r e v e d e r i l e prezentului Contract n. t e r m e n e l e s t a b i l i t e , C o n c e d e n t u l v a
fi

drept

rezilieze

prezentul

Contract,

iar

Concesionarul

[ n t r e p r i n d e r e a c o n c e s i o n a l ) va fi obligat s r e s t i t u i e C o n c e d e n t u l u i

a c t i v e l e .Aeroportului Internaional Chiinu.

n cazul r e z i l i e r i i prezentului Contract d i n m o t i v u l n e n d e p l i n i r i i

36

d e c t r e C o n c e s i o n a r [ n t r e p r i n d e r e a C o n c e s i o n a l ) a o b l i g a i i l o r sale.

C o n c e s i o n a r u l [ n t r e p r i n d e r e a C o n c e s i o n a l ) v a restitui C o n c e d e n t u l u i

a c t i v e l e c o n c e s i o n a t e n t e r m e n de 180 zile l u c r t o a r e prin n t o c m i r e a

Actului de primire predare.

n cazul c e r e r i i d e restituire a investiiilor, s u m a i n v e s t i i i l o r va fi


determinat
Concesionar

de e x p e r i independeni, numii p r i n c o o r d o n a r e
[ntreprinderea

Concesional)

Concdent.

ntre

cazul

180 ( )

c e r e r i i d e r e s t i t u i r e a investiiilor, suma i n v e s t i i i l o r s p r e restituire va

-.

fi d i m i n u a t cu 5 [ c i n c i ) % i va fi achitat n trane egale t r i m e s t r i a l e


n

perioada

de 12 ( d o u s p r e z e c e ) luni de la data determinrii

a m b e l e pri a sumei investiiilor realizate.

de

,
,

Prile

poart

obligaiilor

rspundere

de

executarea

corespunztoare

c o n t r a c t u a l e , n c o n f o r m i t a t e cu p r e v e d e r i l e l e g i s l a i e i n

. ,
! 1 5 [ ) %

v i g o a r e Republicii Moldova.

12

A R T I C O L U L 25 - REZILIEREA l N C E T A R E A C O N T R A C T U L U I

25.1 Clauze de ncetare a contractului la expirarea


duratei contractului
Efectul

contractului

de

concesiune

nceteaz

la

expirarea

t e r m e n u l u i stabilit, n cazul rezilierii lui nainte de termen, lichidrii


Concesionarului

[ntreprinderii concesionale), prejudicierii

concesiunii

n situaia

sau

cnd aresta

devine

inutilizabil

pn

la

e x p i r a r e a contractului.
La

expirarea

termenului

conti'actului

de

25

obiectului

concesiune.

25.1

C o n c e s i o n a r u l [ntreprinderea Concesional) este obligat:

- s restituie concedentului, prin act, toate activele ce au fcut


obiectul

concesiunii

i s transmit n proprietatea acestuia

acele

a c t i v e [cu excepia acelor casate, uzate Fizic i moral, epuizate etc) care
a u a p r u t n u r m a investiiilor certificate de ctre auditul independent
efectuate

de

programului

Concesionar
de

lucrri

[ntreprinderea

prevzut

dc

Concesional),

contract,

precum

conform
terenuri

a c h i z i i o n a t e n perioada concesiei, giatuit .i hbere de orice grevri.


Activele

restituite,

inclusiv

pista

de

decolare,

terminalul

,
),

[ ):
-

..) ,

infrastructura, vor asigura conformitatea cu cerinele ICAO [cod 4D),

, ..)

c e r i n e l e l A T A categoria C;

transmit

concedentului

toat

documentaia

tehnic,

de

p r o i e c t i de alt gen, referitoare la obiectul concesiunii, registrele de

, ,

p r o d u c i e i d e personal, precum i alte acte ce in de exploatarea

- . ,

obiectului

concesiunii,

conform

standardelor

naionale

i n t e r n a i o n a l e , dup caz.

ICAO

,
4D),

;
La e x p i r a r e a contractului de concesiune, dac au fost respectate

- ,

c l a u z e l e lui, Concesionarul [ n t r e p r i n d e r e a C o n c e s i o n a l ]

beneficiaz

d e d r e p t u l preferenial de a p r e l u n g i contractul. n cazul p r e l u n g i r i i

, ,

contractului

de concesiune clauzele lui pot fi m o d i f i c a t e cu a c o r d u l

prilor.

]
.

25.2 Caz de nendeplinire a obligaiilor de ctre


Concesionar [ntreprinderea Concesional)
O r i c a r e d i n t r e u r m t o a r e l e e v e n i m e n t e constituie un e v e n i m e n t
d e n e n d e p l i n i r e a o b l i g a i i l o r de ctre C o n c e s i o n a r
Concesional]

["Caz

concesionale"]

cu e x c e p i a

de

nendeplinire

[ntreprinderea

obligaiilor

ntreprinderii

cnd acest caz a avut loc ca u r m a r e

25.2

( )

n e n d e p l i n i r i i o b l i g a i i l o r d e ctre C o n c d e n t sau a unui e v e n i m e n t d e

For Major;

Concesionarul

lucrrile

[ntreprinderea

Concesional]

nu

d e c o n s t r u c i e n t e r m e n de 180 zile de la data

ncepe
nceperii

l u c r r i l o r de construcie a f e r e n t e fiecerei e t a p e d e investiii ;


-

Concesionarul

t e r m e n e l e de
zile

[ntreprinderea

finalizare

Concesional]

nu

a fiecrie Etape de c o n c e s i u n e t i m p de 3 6 5 d e

d e la Data r e c e p i e i

finale

este adoptat

o r e z o l u i e de ctre asociaii

Concesionarului

Concesionarul

[ntreprinderea

r e n u n la o p e r a i u n i l e / e x p l o a t a r e a
concesiune,

fr

acordul

Concesional]

sau

concesiunii sau a o b i e c t u l u i

prealabil

al

Concedentului,

'

;
-

365

de

dac

1 8 0 [ ]

suspend

- :

[ n t r e p r i n d e r i i Concesionale] d e lichidare a companiei;


-

a l u c r r i l o r de construcie a E t a p e i

respective;

" ) , ,

respect

[ )

C o n c e s i o n a r u l [ n t r e p r i n d e r e a C o n c e s i o n a l ] v a fi c o n s i d e r a t c nu i-a

suspendat/abandonat

, [ ]

operaiunea

suspendare/abandonare

fost

cazul

consecina

care

evenimentului

astfel
de

de

For

M a j o r i este n u m a i p e n t r u p e r i o a d a ct continu Fora Major;


-

Concesionarul

[ntreprinderea

Concesional]

a ntrziat

cu

v r e o plat, inclusiv t r a n s f e r u l r e d e v e n e i , care a d e v e n i t e x i g i b i l n

- ;

c o n f o r m i t a t e cu p r e z e n t u l C o n t r a c t i n t r z i e r e a d e p e t e 1 8 0 z i l e .

( ) -

25.3 Rezilierea din motivul cazului de nendeplinire


a
obligaiilor
Concesionarului
(ntreprinderii
concesionale)
Fr a leza o r i c a r e alt d r e p t sau d e s p g u b i r e p e care C o n c e d e n t u l
l p o a t e avea cu p r i v i r e la a c e a s t a n t e m e i u l prezentului C o n t r a c t , la
apariia

unui

caz de

(ntreprinderii

nendeplinire

concesionale)

obligaiilor

partea

Concesionarului

termenilor

i n v e s t i i i l o r , C o n c e d e n t u l , v a a v e a d r e p t u l d e a rezilia acest
prin

emiterea

unei

(ntreprinderea

notificri

concesional),

de
cu

reziliere

condiia

ctre

ca nainte

Contract
a

emite

i n f o r m e z e C o n c e s i o n a r u l ( n t r e p r i n d e r e a concesional) pn la 6 0 z i l e

c u p r i v i r e la intenia sa de a e m i t e n o t i f i c a r e a de reziliere

["
N otificarea

preliminare

de a

r e z i l i a acest C o n t r a c t prin e m i t e r e a notificrii de r e z i l i e r e . Cu c o n d i i a

n cazul n c a r e n e n d e p l i n i r e a obligaiei nu e.ste s o l u i o n a t n

termen

de

30

(treizeci)

de

zile

de

la

notificarea

preliminar,

C o n c e d e n t u l a r e dreptul d e a ncasa g a r a n i a de executare, cu un a v i z


c t r e C o n c e s i o n a r ( n t r e p r i n d e r e a c o n c e s i o n a l ) {Aviz de ncasare],
-

d e 3 0 ( t r e i z e c i ) d e z i l e d e la avizul d e ncasau? i nu e s t e

prezentar

garanie

nou

de

executare

acelai

termen,

c o n f o r m i t a t e cu articolul 19.4 d i n p r e z e n t u l Contract, C o n c e d e n t u l a r e

Se aplic u r m t o a r e l e d i s p o z i i i n ceea ce privete s o l u i o n a r e a


o r i c r u i d i n t r e cazurile de n e n d e p l i n i r e a obligaiilor i / sau nclcri
a l e p r e z e n t u l u i Contract:
Perioada
exonereaz
rspunderea

de

), ,

60


()

( ),

. , :

30 ( )

),
,

30 ( )

,
19.4 ,
.

rezoluie

Concesionarul
pentru

\'.

d r e p t u l d e a e m i t e notificarea d e r e z i l i e r e .

( ).

n cazul n c a r e n e n d e p l i n i r e a obligaiei nu este s o l u i o n a t n

termen

60

n c o n t i n u a r e , c:

Concedentul are d r e p t u l

de rezoluie],

s e r e z o l v ntr-o p e r i o a d d e 60 ( a i z e c i ) d e zile d e la data notificrii


[Perioada

n cazul n c a r e n c l c a r e a / nendeplinirea o b l i g a i e i nu

25.3

(
)

n o t i f i c a r e a d e r e z i l i e r e , C o n c e d e n t u l , printr-un aviz n scris, t r e b u i e s

preliminar").

180 ( ) .

volumul

Concesionar
de

prevzut

prezentul

(ntreprinderea

daunele

cauzate

de

Contract

concesional)
nclcare

de
sau

nu
la
din

P e r i o a d a de r e z o l u i e nu n-ebuie n nici un fel s fie p r e l u n g i t c u


o r i c e p e r i o a d d s u s p e n d a r e n c o n f o r m i t a t e cu p r e z e n t u l C o n t r a c t ;
n c azul

n c a r e

rezonabil

rezoluia c u

de ctre n t r e p r i n d e r e a concesional, care t r e b u i e s fie

la

concesionale]

orice

nclcare
o r ic e

impune

cu

prelungit

termenul

luat

de

Concdent

pentru

acorda

( )
.

a p r o b a r e a necesar.

a p r o b a t d e ctre C o n c d e n t , P e r i o a d a de rezoluie aplicabil t r e b u i s


fie

ac i u n e

(ntreprinderii

privire

Concesionarului

1 ,

n e n d e p l i n i r e a obligaiei;

25.4

Caz

de

nendeplinire

obligaiilor

Concedentului
U r m t o a r e l e e v e n i m e n t e s e constituie a fi cazuri d e n e n d e p l i n i r e
a

obligaiilor

obligaiilor

Concedentului

(fiecare

Concedentului"], c u

"Caz

excepia

de

unui

nendeplinire
astfel

de

caz

a
de

n e n d e p l i n i r e a o b l i g a i i l o r Concedentului care a avut loc din c a u z a

Concedentul

25.4

u n u i e v e n i m e n t d e For M a j o r :
-

a nclcat p r e v e d e r i l e acestui C o n t r a c t i nu a

reuit s a p l a n e z e a c e a s t n c l c a r e n termen de 90 (nouzeci) de z i l e


d e la primirea notificrii, din numele Concesionarului

(ntreprinderii

- :
-

concesionale);

),

90 ()

25.5 Rezilierea din cauza nendeplinirii obligaiilor


Concedentului
Concesionarul

(ntreprinderea

concesional),

la

c o n t i n u a r e a jricrui caz d e n e n d e p l i n i r e a obligaiei

apariia

Concedentului,

poate rezilia acest Contract, prin emiterea Notificrii d e reziliere c t r e

La

ncetarea

prezentului

Contract

de

ctre

Concesionar

c o n c e s i o n a l ) din cauza unui caz de n e n d e p l i n i r e a

o b l i g a i e i C o n c e d e n t u l u i , n t r e p r i n d e r e a c o n c e s i o n a l a r e d r e p t u l s
p r i m e a s c de la Concdent, prin i n t e r m e d i u l plii de r e z i l i e r e o sum
egal cu 100 (una s u t a ) procente din investiia fcut
prin R a p o r t u l auditului.

determinata

);

25.5

Concdent,

(ntreprinderea

,
( ) ,
.

,
(

6 7 /


ARTICOLUL 26

CONDIII DE R E Z I L I E R E U N I L A T E R A L

100

()

SAU

LA A C O R D U L PRILOR

26.1 ncetarea concesiunii la cererea Concedentului


C o n t r a c t u l d e c o n c e s i u n e se r e z i l i a z n a i n t e de t e r m e n n cazul n
care

Concesionarul

obligaiile

asumate

[ntreprinderea
prin c o n t r ac t

concesional)

partea

i n v e s t i i i l o r . Constatarea n e r e s p e c t r i i

nu-i

termenilor

respect
volumul

o b l i g a i i l o r se face la c e r e r e a

C o n c e d e n t u l u i d e c t r e instana d e j u d e c a t c o m p e t e n t . n acest caz,


Concesionarul

[ntreprinderea

concesional)

este

obligat

d e s p g u b e a s c c o n c e d e n t u l pentru o r i c e d a u n e p r o d u s e din culpa sa i


s

achite

penalitile

cuantumul

stabilit

prin

contractul

de

concesiune.
n

26

26.1

rezilierii

contractului

de

concesiune.

Concesionarul

!!

[cu

excepia

acelor

, ,

toate activele

concesiunii

( n t r e p r i n d e r e a c o n c e s i o n a l ) t r a n s m i t e n p r o p r i e t a t e a c o n c e d e n t u l u i
c e au lcut obiectul

[ )

. [ )

cazul

c a s a t e , u z a t e fizic i m o r a l , e p u i z a t e e t c ) , i c e l e ce au aprut n urma

i n v e s t i i i l o r e f e c t u a t e de el, p r e c u m i c e l e c a r e nu p o t fi s e p a r a t e de
obiectul

concesiunii,

inclusiv

terenurile

c o n c e s i e i , fr a-i cauza prejudiciu

aciiiziionate

perioada

sau a-i diminua din utilitatea i

c a p a c i t a t e a de u t i l i z a r e a obiectului c o n c e s u m i i c o n f o r m

destmaiei

, , (
, ..)
,

C o n c e d e n t u l a r e dreptul s c e a r r e z i l i e r e a nainte de t e r m e n a

s u r v e n i r i i u n o r e v e n i m e n t e sau d e p i s t r i i unor fapte c a r e i dau

d r e p t u l d e a rezilia contractul;
nclcrii

clauzelor

c o n t r a c t u l u i de c o n c e s i u n e n cazul:

de

ctre

Concesionar

[ n t r e p r i n d e r e a concesional);
h c h i d r i i Concesionarului [ n t r e p r i n d e r i i c o n c e s i o n a l e )

f a l i m e n t u l u i Concesionarului [ n t r e p r i n d e r i i c o n c e s i o n a l e ) ;

:
-

contractului

, ,

s a l e , n c o n f o r m i t a t e cu rondiiile s t a b i l i t e n Contract.

;
-

[ );
-

pronunrii

hotrrii

privind

de

ctre

nulitatea

instana

de

judecat

documentelor

de

competent

constitunc

[ );

C o n c e s i o n a r u l u i [ntreprinderii concesionale).
Concesionarul [ntreprinderea concesional) este obligat:
-

prezinte,

la

ncetarea

contractului

de

concesiune,

d o c u m e n t e l e care dovedesc c obiectele concesiunii snt libere de orice

[ );

!^

>1

[ ).

s restituie Concedentului, n condiiile prezentului Contract, la

n starea n care le-a preluat, inndu-se cont de uzura natural a

acestora;
s

efectuieze

lichidarea

[dizolvarea)

corespundere

cu

e x p i r a r e a contractului de concesiune sau n cazul rezilierii lui, b u n u r i l e

[ ) :

sarcini;
-

,,

, ,

legislaia, n termen de 6 luni de la expirarea contractului sau n cazul

, , , ,

rezilierii lui nainte de termen. Concedentul garanteaz c o m p e n s a r e a

prii neamortizate a cheltuielii efectuate n perioada concesiunii.

de

[)

concesiune

de

reziliere

lui, s

i se

transmit

gratuit

mbuntirile care nu pot fi separate de obiectul concesiunii fr a-i

cauza

, .

prejudicii,

concesional)
terenuriie

aduse

acestui

de

ctre

Concesionar

obiect, precum

concesionate

cele

[ntreprinderea

i construciile

achiziionate

tar

executate

pe

consimmntul

concedentului.

n cazul n care una dintre pri nu respect obligaiile a s u m a t e

sau

Concedent\ii aie dreptul s cear, n caz de expirare a contractului

sau n cazul incapacitii ei de a ndeplini aceste obligaii, cealalt parte

[ ) , ,

este ndreptit s cear rezilierea contractului, cu respectarea unui

t e r m e n de preaviz de cel puin 3 luni.

26.2
ncetarea
concesiunii
ntreprinderii concesionale
Concesionarul
concesiune

[ntreprinderea

cazul

dispariiei

prin

concesional)
obiectului

renunarea
poate

lenuna

concesiunii

sau

la

, 3 .

al

imposibilitii de a-1 exploata din motive independente de el.


n aceast situaie, temeinicia motivelor invocate de Concesionar
[ntreprinderea concesional) va fi verificat de o comisie in.stituit de
Guvern din reprezentani ai autoritilor publice interesate. n temeiul

26.2
( )

[ )
,

c o n c l u z i i l o r c o m i s i e i se va c o n v e n i a s u p r a continurii sau ncetrii

contractului.

11

1^,

26.3 D r e p t u r i l e C o n c e d e n t u l u i l a m o m e n t u l rezilierii
La

rezilierea

prezentului

Contract,

indiferent

de

motiv,

C o n c e d e n t u l t r e b u i e s aib p u t e r e a i autoritatea d e a:
-

deine

imediat

posesiunea

controlul

asupra

2 6 . 3

activelor

concesiunii;
-

i n t e r z i c e Concesionarului [ n t r e p r i n d e r i i c o n c e s i o n a l e ] p r e c u m

, :
-

i o r i c r e i alte p e r s o a n e s s o l i c i t e prin i n t e r m e d i u l sau din n u m e l e


ntreprinderii

concesionale

accesul/administrarea

asupra

activelor

i n t e r v e n i i prelua d r e p t u l

alegerea

Concedentului,

fr

ca

[ a s u p r a a c t i v e l o r c o n c e s i u n i i ) , la
alte

n e c e s a r e din partea Concesionarului


interesul

ntreprinderii

baza

aciuni

suplimentare

s fie

[ n t r e p r i n d e r i i c o n c e s i o n a l e ) n
oricrui

dintre

acordurile

c o n c e s i u n e , pe care Concedentul, la discreia sa, l p o a t e


adecvat. Acest

d r e p t va intra n v i g o a r e

de

considera

la data notificrii

despre

a c e a s t a l e g e r e a celeilalte pri s e m n a t a r e a a c o r d u r i l o r r e s p e c t i v e d e
c o n c e s i u n e . Dac aceast p a r t e s e m n a t a r cere orice sum neachitat
sau d a t o r a t pentru lucrrile i s e r v i c i i l e prestate sau majorar

ra

u r m a r e a oricrei aciuni, o m i t e r i sau e v e n i m e n t , n a i n t e d e aceasta


d a t a a l e g e r i i r e s p e c t i v e , suma n c a u z constituie i n t o t d e a u n a va
c o n s t i t u i d a t o r i a dintre C o n c e s i o n a r [ n t r e p r i n d e r e a c o n c e s i o n a l ) i
a c e a s t p a r t e semnatar i C o n c e d e n t u l nu trebuie, n nici un fel sau
mod,

fie

rspunztor

sau r e s p o n s a b i l

pentru

asemenea

sum.

C o n c e s i o n a r u l [ n t r e p r i n d e r e a c o n c e s i o n a l ) t r e b u i e s s e asigure c
a c o r d u r i l e d e concesiune r e s p e c t i v e c o n i n p r e v e d e r i i n e c e s a r e pentru
a p l i c a r e a dispoziiilor prezentului sub-articol.
Concesionarul

[ntreprinderea

c o n c e s i u n i i sau a oricrei pri a a c e s t o r a ;


-

concesional)

, ,

;
-

, , .

- ,
,

,
.

este

obligat

[ )

r e s t i t u i e Concedentului, prin act, t o a t e bunurile c e au fcut obiectul

concesiunii

[cu excepia a c e l o r c a s a t e , uzate fizic i m o r a l , e p u i z a t e

14

^-

etc]

i s t r a n s m t F l n

proprietatea^ acestuia acele bunuri care a u " "^^

a p r u t n urma investiiilor efectuate de ntreprinderea concesional,

c o n f o r m programului de lucrri p r e v z u t de Contract, libere de orice

grevri.

oeccii^

'

Concesionarului

(ntreprinderii

concesionale]

revine

p r o p r i e t a t e bunurile mobile procurate de el n perioada concesiunii, ce


nu

snt

destinate pentru

uzu! exclusiv

al concesiunii, cu excepia

m b u n t i r i l o r inseparabile aduse obiectului concesiunii i terenurile


achiziionate

n perioada

concesiei

pentru

executarea

110,

( ' !^

11,

F r a atinge orice p r e v e d e r i c o n t r a r e , c o n i n u t e n acest Contract,

A R T I C O L U L 27 - R E C U P E R A R E D E S P G U B I R I

] ,

prezentului

Contract.

o r i c e r e z i h e r e n c o n f o r m i t a t e cu d i s p o z i i i l e prezentului Contract nu
trebuie

s l e z e z e drepturile p a r v e n i t e o r i c r e i dintre pri, inclusiv

d r e p t u l d e a solicita i recupera d e s p g u b i r i m a t e r i a l e i alte d r e p t u r i


i c o m p e n s r i

pe care le p o t a v e a

prin

lege

sau Contract

Toate

d r e p t u r i l e i obligaiile fiecrei pri n t e m e i u l p r e z e n t u l u i Contract se


pstreaz

dup

rezilierea

prezentului

C o n t r a c t n msura

care

27 -

a c e a s t p s t r a r e este necesar p e n t r u a p l i c a r e a acestor drepturi i

obligaii.

A R T I C O L U L 28

CONDIII DE ASIG URARE

28.1
Asigurarea
implementare
Concesionarul
cheltuielile

sale,

[ntreprinderea
procur

timpul

etapelor

concesional],

menine

timpul

din

contul

perioadei

de

urmtoarele:

complet

de r s p u n d e r e

civil

cu

28

28.1

( a ] asigurarea tuturor riscurilor lucrrilor de construcie;


asigurarea

i
de

concesionare, asigurrile necesare, incluznd, dar neUmitndu-se la

(b]

acoperirea

. , . - ^ 0

" s p e c i f i c a t a n D a t ^ e l e

c o n t r a c t ; " ~

(]

[ c ] a s i g u r a r e a c o m p e n s a i e i / s a l a r i z a r e a angajailor;
fa]~orice

alte asigurrf rTe~pot fi necesare ""pentru a

Concesionarul,
deteriorrii

angajaii

si

activele

sau distrugerii la v a l o a r e a

sale

cazul

(n

proteja

(b]

pierderii,

de n l o c u i r e ] , i n c l u s i v toate

, - ^ _

, ;

c a z u r i l e d e for major, care sunt asigurate i nu snt a c o p e r i t e de

(c] / ;

altfel n punctele (a]-(c].


(d]

28.2 Asigurarea n timpul perioadei de exploatare


Concesionarul

(ntreprinderea

concesional],

din

contul

a s i g u r r i c a r e s a c o p e r e n cazul:

la v a l o a r e a de nlocuire;
rspunderii

Concesionarului

(ntreprinderii

asigurrii

activitii

complete

de

rspundere

civil

fa

de

teri

ai

o p e r a i o n a l e , cu o s u m d e asigurri r e z o n a b i l , c o n f o r m

b u n e l o r p r a c t i c i internaionale, cu a c o p e r i r e a specificat n Informaii


d e s p r e contract
[d]

orice

Concesionarul

c a r e pot fi n e c e s a r e p e n t r u

(ntreprinderea

concesional],

angajah

si

proteja
inclusiv

t o a t e c a z u r i l e d e for major, care p o t fi asigurate i nu snt acoperite

28.3 Companii de asigurare


activele

obiectelor

asigurabile

de concesiune prin

(b)

] , ;

, ,
, ;

] , , -

c o n c e s i o n a l ] t r e b u i e s asigure

cuprinse

toate

(]-(].

(a) ,

(d)

d e altfel n punctele ( a ] - [ c ] .

Concesionarul (ntreprinderea

(c)

alte asigurri

, :

c o n c e s i o n a l e ] care p r o v i n e din c o n c e s i u n e ;
(c]

28.2

generale

],

[ a ] p i e r d e r i i , deteriorrii sau d i s t r u g e r i i obiectului d e concesiune,

c h e l t u i e l i l e sale, procur i m e n i n e n t i m p u l p e r i o a d e i d e exploatare,

(b]

activele

concesiunii

i/sau

intermediul societii\societilor

,
(]-(].

de

a s i g u r a r e din Moldova n c o n f o r m i t a t e cu prevederile legislaiei cu

28.3
( ]

p r i v i r e la asigurri din Republica Moldova.

, ,

28.4 Dovezile existenei unei asigurri


La

cererea

Concedentului,

Concesionarul

(ntreprinderea

concesional}7trebuie

sa'prezinte

Coce^3Tlircopnie~polTtelr de

3akoHOAaTe^bcfBOM"B'o6)jac'c

a s i g u r a r e (sau c o n f i r m r i l e c o r e s p u n z t o a r e , certificri, c o n t r a c t e sau


alte

dovezi

satisfctoare

despre

asigurare)

obinute

de

28.4

ctre

n t r e p r i n d e r e a concesional, n c o n f o r m i t a t e cu p r e z e n t u l C o n t r a c t r

28.5 Aplicarea
asigurare

cuantumului

compensaiei

de

aplic

i m e d i a t d e ctre C o n c e s i o n a r

(ntreprinderea

concesional)

concesiune

sau a o r i c r e i

rirb

a acestuia,

care

poate

efectua

o astfel

de r e p a r a r e

sau r e n o v a r e

sau r e s t a u r a r e sau

c o n c e s i u n e sau o r i c e p a r t e a acestuia, dup o astfel d e r e p a r a r e sau


r e n o v a r e sau r e s t a u r a r e sau n l o c u i r e s fie posibil d e a-1 pstra ct
m a i m u l t n aceleai condiii care au fost n a i n t e de a c e s t e d e t e r i o r r i

d e a s i g u r a r e p e n t r u a m e n i n e astfel

p o l i e l e actuale i valabile pe n t r e a g a p e r i o a d de c o n c e s i u n e i s
copii

ale aceleiai

acte

[
,

, , ,

C o n c e s i o n a r u l ( n t r e p r i n d e r e a c o n c e s i o n a l ) va plti p r i m a care

prezinte

28.6 Valabilitatea asigurrii


s e p l t e t e cu p r i v i r e la p o l i e l e

s a u d i s t r u g e r i , uzur n o r m a l fiind exclus.

28.5

fost

n l o c u i r e , n msura posibilului, n aa m o d astfel n c t obiectul de

),

d e t e r i o r a t sau distrus. C o n c e s i o n a r u l [ n t r e p r i n d e r e a c o n c e s i o n a l )
va

p e n t r u r e p a r a i e sau r e n o v a r e sau r e s t a u r a r e sau n l o c u i r e a obiectului


de

[ ,

T o a t e s u m e l e de bani p r i m i t e n t e m e i u l p o l i e l o r de a s i g u r a r e se

Concedentului.

Fiecare

poli


, , ,
.

de

28.6

a s i g u r a r e t r e b u i e s p r e v a d c acelai lucru nu va fi anulat sau r e z i l i a t

n c e ! puin 10 zile de la p r e z e n t a r e a notificrii de a n u l a r e c a r e este

p r e z e n t a t Concedentului n scris.

A R T I C O L U L 29 - REPREZENTANII

29.1 Reprezentanii Concesionarului

n t e r m e n d e m a x i m 30 z i l e de la s e m n a r e a p r e z e n t u l u i c o n t r a c t

Concesionarul
scrisoare

[ntreprinderea

Concedentul

Reprezentantul[ii)

despre

concesional),

va

notifica

persoana/persoanele

Concesionarului

(sau

orice

care
alt

printr-o
va/vor

fi

persoan

29

10

"aeseriTnata

conform

prezentului

Srficol]';

vor

acidii" c^

p e r s o a n / p e r s o a n e de contact al Concesionarului n legtur cu toate


a s p e c t e l e referitoare la a d n i i a i s t r a r e a c o n t r a c t u l u i . , _ ^ ^ ^
Fiecare

Reprezentant

concesionale),

al

Cuncesionarniui

29.1

30

(ntreprinderii

va avea mputernicire deplin s acioneze pe seama

11

()

(.

_].-_.

/,

C o n c e s i u n i i n legtur cu toate scopurile prezentului Contract. Cu

) ( )

excepia

situaiilor

care

Concesionarul

(ntreprinderea

c o n c e s i o n a l ) notific n prealabil n scris Concedentul cu privire ia un


astfel d e art, Concedentul i Comisia de monitorizare a concesiunii vor
fi

ndreptii

considere

orice

act

al

Reprezentantului

C o n c e s i o n a r u l u i (ntreprinderii concesionale) n legtur cu prezentul


C o n t r a c t ca fiind mputernicit de acesta, iar Concedentul i Comisia de
m o n i t o r i z a r e a concesiunii

nu v o r fi nevoii s stabileasc dac o

m p u t e r n i c i r e e x p r e s a fost d e fapt acordat n acest sens.


Concesionarul
Concedentului,

(ntreprinderea

poate

schimba

concesional),

Reprezentantul

prin

^^

Concesionarului.

c a z u l n care Concesionarul dorete s i schimbe Reprezentantul, o

notificarea

p o a t e face prin transmiterea unei notificri scrise Concedentului prin

c a r e s numete un nlocuitor.

1;.

),

) ,

A R T I C O L U L 30 F O R A MAJOR

30.1 Cazul de For Major


30 -
n

cadrul acestui Contract, fora major

se va

referi

la orice

eveniment, care nu poate fi controlat de ctre Pri i care face ca


ndeplinirea obligaiilor contractuale s fie imposibil sau inaplicabil,
d u p c u m se va aprecia, n mod rezonabil, n circumstanele date, i
care

include,

fr

a se limita la aciuni militare, rzboi,

blocad,

calamiti naturale, cutremure d e pmnt, inundaii, furtuni, revolte


sociale sau politice.

30.1 -
, -
,

,
,
,

,
,

^^^^,
74

''"^^^^^-attfer G s c n t e s P d e ' l ndeplinirea o b l i g a i n o r ^ e T T i t e f T n e i u V ;


p r e z e n t u l u i Contract, [ P a r t e a ] a crei aciune sau e v e n i m e n t sunt n

P a r t e a afectat nu a fost n s t a r e s d e p e a s c aceast aciune sau


e v e n i m e n t prin diligent o b l i g a t o r i e i e f o r t u r i r e z o n a b i l e , priceperi i
ngrijire,

are un efect a d v e r s

asupra c o n c e s i u n i i / obiectului

de

concesiune

a f a r a c o n t r o l u l u i rezonabil i care nu rezult din v i n a P r i i afectate.

, [],

/ .

30.2 Stabilirea Cazului de for major


Evenimentele

de for

major

se stabilesc

i se

confirm

de

C a m e r a d e C o m e r i Industrie a Republicii M o l d o v a , p r i n eliberarea


u n u i c e r t i f i c a t corespunztor prii afectate d e fora m a j o r .

30.2

-
- ,

30.3 Influena cazului de For Major.


La

apariia

oricrui

eveniment

de

for

major,

se

aplic

urmtoarele:
P r e z e n t u l Contract nu se va rezilia, cu e x c e p i a c e l o r p r e v z u t e n

30.3 -
- -

a r t i c o l u l 3 0 . 5 descris n c o n t i n u a r e ;

Dac cazul forei m a j o r e a r e loc nainte d e Data r e c e p i e i finale a


e t a p e i , c o n c e s i u n e a se p r e l u n g e t e cu p e r i o a d a p e n t r u c a r e exist acest
e v e n i m e n t d e for major;
Dac un caz de for m a j o r apare dup Data r e c e p i e i finale a
etapei, C o n c e s i o n a r u l
depun

toate

[ntreprinderea

eforturile

rezonabile

concesional] va
pentru

continua s

exploata

obiectul

concesiunii, dar n cazul n care nu este n s t a r e sau e i m p o s i b i l d e a


face

acest

3 0 . 5 , ;

lucru, atunci durata

concesiunii

trebuie extins, innd

,
, - ;
-

s e a m a d e a m p l o a r e a impactului acesteia, stabilit de ctre Comisia de

11]

m o n i t o r i z a r e a concesiunii, pe o p e r i o a d pentru care

, ,

obiectului

concesiunii

rmne

continuare

afectat

exploatarea
din

cauza

impactului;

, ,

30.4 Rezilierea

D a c un e v e n i m e n t de For Major continu sau la p r e s u p u n e r e a


r e z o n a b i l a prilor, p r o b a b i l v a continua mai mult de o p e r i o a d de

30.4

111~~--66

^ 6 S l "ie^flerFrile pot d e c i d e n comun a c o r d s rezilieze a c e s t

,'

C o n t r a c t sau s continue acest Contract, n condiii r e v i z u i t e c o n v e n i t e

d e c o m u n a c o r d . n cazul n c a r e Prile nu r e u e s c s ajung la un

365 [ ) ,

acord

acest

sens,

Partea

afectat,

dup

expirarea

perioadei

r e s p e c t i v e d e _365_ de zile, va a v e a dreptul d e a rezilia acest Contract,

p r i n e m i t e r e a unei Notificri d e r e z i l i e r e .

365 [

30.5 Soluionarea litigiilor


I n c a z u l n care Prile nu ajung la un a c o r d n m o d n o r m a l cu
p r i v i r e la apai'iia sau existena unui caz de For Major, acest litigiu
v a fi r e z o l v a t n c o n f o r m i t a t e cu p r o c e d u r a d e soluionai-e a litigiilor, cu
c o n d i i a , totui, c sarcina p r o b e i cu p r i v i r e la a p a r i i a sau existena
u n u i astfel d e e v e n i m e n t d e F o r Major va fi luat asupra Prii c a r e
s o l i c i t e l i b e r a r e a i / s a u s c u t i r e a d e r s p u n d e r e n b a z a unui astfel d e
e v e n i m e n t d e For Major.

30.5
,

- .

30.6 Rspunderea pentru alte pierderi, daune etc.


Cu e x c e p i a dup cum este p r e v z u t n m o d clar n p r e z e n t u l
a r t i c o l 30, nici o Parte a p r e z e n t u l u i Contract nu v a fi r s p u n z t o a r e n

30.6 , .

n i c i un fel fa d e cealalt P a r t e cu p r i v i r e la o r i c e p i e r d e r i , d a u n e ,

30,

c<isturi, c h e l t u i e l i , cereri, solicitri i p r o c e d u r i r e f e r i t o a r e la sau c a r e

r e z u l t din apariia sau existena oricrui caz d e For Major sau de

, ,

e x e r c i t a r e a oricrui d r e p t n t e m e i u l prezentului articol.

30.7 Datoria de a raporta


P a r t e a afectat t r e b u i e s n d e p l i n e a s c u r m t o a r e l e obligaii n
c e e a ce p r i v e t e r a p o r t a r e a a p a r i i e i unui caz d e F o r Major c t r e
cealalt Parte:
P a r t e a afectat nu trebuie s p r e t i n d la nici o e l i b e r a r e d e a sau

a i n f o r m a t cealalt parte, n scris, d e s p r e apariia cazului d e F o r


M a j o r , c t m a i c u r n d posibil i n o r i c e caz, n decurs d e 7 [ a p t e ) z i l e
d u p c e P a r t e a afectat tia, sau a r fi trebuit s tie n m o d r e z o n a b i l d e
acestuia

evenimentul

Forei

de

afectarea

Majore

material

1-ar^putea

avea,

probabil
spre

pe

care

ndeplinirea

- .

30.7

c u p r i v i r e la un caz d e For M a j o r cu e x c e p i a cazului n c a r e aceasta

apariia


- :

7 [) ^ ,

o b l i g a i i l o r saYe n t e m e i u l p r e z e n t u l u i Contract.

-.-^-^

O r i c e notificare n tenreiul prezentului a r b c o l , t r e b u i e s includ


informaii complete privind:
[ a ) n a t u r a i a m p l o a r e a

caz d e For M a j o r

care

este

o b i e c t u l o r i c r e i solicitri d e e l i b e r a r e n t e m e i u l p r e z e n t u l u i articol

durata estimat i efectul sau a f e c t a r e a

a c e s t e v e n i m e n t de F o r

probabil pe

Major o a r e sau o v a a v e a

p e n t r u a a t e n u a impactul unui astfel de e v e n i m e n t d e F o r Major; i

.Att t i m p ct partea afectat continu s p r e t i n d c este afectat


d e un a s t f e l de e v e n i m e n t d e F o r Major, aceasta t r e b u i e s p r e z i n t e
rapoarte

periodice

(i nu mai r a r

de o

dat

pe

s p t m n ) , n scris, care s conin informaiile cerute d e p r e z e n t u l


artcoi i alte infoi-maii de acest fel pe care i cealalt P a r t e n mod
r e z o n a b i l le-ar putea solicita Prii afectate s le p r e z i n t e .

Dac

Partea

afectat

nu este

--

n stare deloc

n d e p l i n e a s c obligaiile care i revin n temeiul p r e z e n t u l u i

s-i

Contract

;
(d)

s a u parial

30.8 Scutirea de la ndeplinirea obligaiilor

(),
orice alte i n f o r m a i i r e l e v a n t e solicitrii P r i i afectate.

pri

30 ;

( c ) m s u r i l e p e care P a r t e a afectat le ia, sau i p r o p u n e s le ia,

celeilalte

asupra

e x e c u t r i i o b l i g a i i l o r Prii a f e c t a t e n t e m e i u l p r e z e n t u l u i Contract;

[dj

care

()

3 0 , c u d o v e z i n suportul a c e s t o r a ;
(bj

" ,

, .

fiecrui

- ,

, .

30.8

din c a u z a unui caz d e For Major, aceasta t r e b u i e s fie scutit de


e x e c u t a r e a obligaiilor sale n m s u r a n care nu se afl n stare s le
n d e p l i n e a s c din cauza unui astfel de e v e n i m e n t d e F o r Major cu
condiia c:

a p l i c a r e mai m a r e i de durat mai lung dect este necesar n mod


r e z o n a b i l n cazul Forei Majore;
partea afectat v a depune toate e f o r t u r i l e

p e n t r u a atenua sau limita d a u n e l e aduse celeilalte Pri care rezult

, , :
()

rezonabile

, - ,

( a ) s u s p e n d a r e a executrii nu trebuie s fie pentru un domeniu de

(b)

,'

- - ;
77

[)'6- '

din sau c i i r m a r e a ' e x i s f e h e i ' s a u aiDafiieiTaTfti-stfM de W e m m e r i t - d e -

F o r Mfor i s repare aceleai lucruri cu s r p i n : i


( c ) atunci

cnd

Partea

afectat

este

capabil

s-i

preia

n d e p l i n i r e a obligaiilor sale n temeiul prezentului Contract, aceasta

adugare

la/excludere

lucrrilor

astfel

cum se p r e v e d e n acest Contract

31.1

serviciilor de sau la concesiune, care sunt n afara volumului de lucru al


concesiunii

31

Concedentul, Iar a contrazice orice prevederi coninute n acest


solicita

31.1 P r o c e d u r a de m o d i f i c a r e a domeniului d e aplicare

poate

[ ]

ARTICOLUL 31 - MODIFICARE A DOMENIULUI DE APLICARE

Contract

va prezenta celeilalte Pri o notificare scris n acest sens i v a prelua


i m e d i a t ndeplinirea obligaiilor sale rezultate din prezentul Contract.

- -1^1^~'

("Schimbarea

v o l u m u l u i de lucru sau domeniului de aplicare"], cu condiia c aceste

, /

lei moldoveneti pentru fiecare Etapa a investiiilor i nu afecteaz n

m o d negativ Data recepiei finale a consP'uciilor din fiecare etap a

concesiunii.

Concedentul, ori de cte ori dorete adugarea

la/excluderea

c t r e ntreprinderea concesional un aviz de schimbare a domeniului


d e aplicare ("Avizul

de s c h i m b a r e a domeniului de aplicare"), prin

intermediul Comisiei de monitorizare a concesiunii.


La primirea

Avizului

de schimbare a domeniului

15 (cincisprezece)

cu documentaia preliminar pentru susinerea urmtoarelor:


impactul care poate fi asupra grilei de finalizare a lucrrilor de

lucrrile trebuie s fie efectuate nainte de Data recepiei finale, i


Concesionarul

, / ,

13,

(ntreprinderea

concesional)

trebuie

construcie dup schimbarea domeniului de aplicare n cazul n care

, (

zile, s prezinte Comisiei d e monitorizare a

concesiunii acele informaii care sunt necesare i r e z o n a b i l e mpreun

),

(
de aplicare,

Concesionarul ( n t r e p r i n d e r e a concesional) trebuie, ntr-o perioad


de

modificri nu necesit cheltuieli care depesc 1.000.000 [un milion]

lucrrilor i serviciilor prevzute n articolul 13 de mai sus, elibereaz

prezinte o analiz complet a preurilor pentru efectuarea astfel de


e l e m e n t e de lucrri suplimentare, inclusiv materiale, for de munc,

[ ]

15

, :
-

;
- [ ] = ^
78

, .
-=

ARTICOLUL 3 2 - M O D l F I C A R I M G l S t A T r V E

"

" M o d i f i c r i l e g i s l a t i v e " r e p r e z i n t a d o p t a r e a i i n t r a r e a n v i g o a r e ,
dup

data

semnrii

prezentului

Contract,

oricrei

legi,

statut,

r e g u l a m e n t , ordin, standard obligatoriu sau alt instrument legal, sau


p r o n u n a r e a oricrei inieipretri sau hotrri cu efect obligatoriu, de
c t r e o r i c e Entitate G u v e r n a m e n t a l , ale cror termeni;

s e aplic e x p r e s Concesiunii i nu i altor p r o i e c t e similare;

s e aplic C o n c e s i o n a r u l u i [ n t r e p r i n d e r i i c o n c e s i o n a l e ) i nu i

!^

;
- ,

altor p e r s o a n e ;

se aplic partenerilor privai din proiecte de parteneriat public-

p r i v a t reglementate de Legea nr. 179-XVl din 10.07.2008 i nu i altor

, ;

p e r s o a n e ; i/sau

- -

Fiecare Parte poate notifica celelalte Pri despre apariia unei


Modificri

32

Legislative.

termen

de

treizeci

(30)

de

zile

de

la

, 179/2008,
; /

notificarea ctre celelalte Pri a unei Modificri Legislative, celelalte


Pri

mL-nionate

vor

trimite

propuneri

pentru

modificaiea

Contractului astfel nct Prile s fie repuse n poziiile pe care le-ar t


a v u t d a r nu ar fi intervenit o Modificare Legislativ ( " P r o p u n e r e a de

n cazul n care, ca u r m a r e Modificrilor legislative, Concesionarul


(ntreprinderea

concesional)

sufer

mrire

costurilor

sau

Remediere").

. 30 ()

( ) .

r e d u c e r e n veniturile dup decontul impozitelor sau altor obligaii


financiare, a crui ansamblu al tuturor efectelor
1.000.000

(un

ntreprinderea

milion)

lei

poate

notifica

orice
acelai

an

depete
financiar,

' ,

propun

1 ( ) ,

modiiic! ! la prezentul contract, astfel nct s-1 p u n pe Concesionar

( )

/ Comisia de monitorizare a concesiunii

lucru

ctre

Concdent

concesional

moldoveneti,

financiare

i s

n aceeai poziie financiar pe care ar fi avut-o dac nu ar fi existat nici


o astfel de modificare n Lege care

a rezultat o astfel de mrire a

,
9

3venituii^:3sau:^tiE^-obligat

linandar-e.=;iaxrx)poMi^bi -^^-^^

m e n i o n a t e anterior.

CcrnlS^ff'tTOrritoTirare- a^ronTesnirtii^a-omTitificare

d e ctre

, " ,
,
" 1 :
^

C o n c e s i o n a r [ntreprinderea concesional) despre Modificrile n lege


.i

modificrile

schimbarea

propuse

poziiei

la

acest

financiare

contract,

ca u r m a r e

trebuie

a acestor

evalueze

schimbri

,
)

l e g i s l a i e i p o a t e s d e t e r m i n e p r e l u n g i r e a p e r i o a d e i de c o n c e s i u n e ,

astfel

nct s pun n t r e p r i n d e r e a

c o n c e s i o n a l n aceeai

poziie

f i n a n c i a r pe care ar i) o c u p a t - o dac nu ar fi e x i s t a t nici o m o d i f i c a r e


n

legislaie

de

acest

fel

recomande

acelai

lucru

pentru

,
C o n c e s i o n a r . Concedentul, n t e r m e n d e 3 0 z i l e d e la p r i m i r e a unei

a s t f e l d e r e c o m a n d r i , p o a t e s p r e l u n g e a s c p e r i o a d a de c o n c e s i u n e

p e o astfel d e p e r i o a d dup c u m a fost r e c o m a n d a t de ctre Comisia

30 [ )

d e m o n i t o r i z a r e a concesiunii.

).

.
A R T I C O L U L 33 R E Z O L V A R E A L I T I G I I L O R
33

33.1 Rezolvarea pe cale amiabil

33.1

[ a ) n cazul n care nu e s t e stabilit clar altfel n acest contract, o r i c e

^' , ,

litigiu, disput, diferen sau c o n t r o v e r s d e orice natur aprut n

b a z a , d i n sau n legtur cu acest Contract, incluznd n e n d e p l i n i r e a

, ,

c o n c e s i u n i i n t r e pri i i n f o r m a t d e s p r e aceasta n scris, o r i c a r e

, . ,

p a r t e d e ctre cealalt parte ["Litigiul"), n primul rnd trebuie s se

ncerce

[),

monitorizare

fie

rezolvat

pe

cale

amiabil

de

ctre

Comisia

de

a concesiunii i n e s o l u i o n a r e a acesteia, n c o n f o r m i t a t e

c u p r o c e d u r a p r e v z u t n s u b - a r t i c o l u l [ b ) d e mai j o s .

[ b ) Oricare dintre pri p o a t e solicita ca lidgiul s fie c o m u n i c a t


C o n c e d e n t u l u i n acel m o m e n t , pentru s o l u i o n a r e pe cale amiabil. La

o astfel d e solicitare, cele d o u pri se v o r ntlni n cel mai a p r o p i a t

timp

convenabil

reciproc

i, n

orice

caz, n termen

d e 15

[ c i n c i s p r e z e c e ) z i l e de la o astfel de solicitare, pentru a discuta i d e a

ncei-ca s r e z o l v e p e cale amiabil litigiul. n cazul n care litigiul nu

e s t e s o l u i o n a t p e cale amiabil, n termen d e 15 [ c i n c i s p r e z e c e ) zile de

la aceast reuniune dintre cele dou pri, oricare dintre pri poate

. /

15 [ )

st5Te " f f i p i K a - i n ^

Wptae -alFTipB iiF^

' jdtatofe^fi

M o l d o v a , n c o n f o r m i t a t e cu d i s p o z i i i l e din articolul 33.2 de mai jos.

!!

__ ,33.2.

33.2 Procedura i instan

. - s ^ ^

Litigiile aprute n t r e p r i l e pe parcursul derulrii contractului d e


c o n c e s i u n e , i n e r e z o l v a t e

pe

!!

^_

cale amiabil,

vor

fi

examinate

de

i n s t a n e l e j u d e c t o r e t i c o m p e t e n t e ale R e p u b l i c i i M o l d o v a .

33.2
, ,

A R T I C O L U L 34 CESIUNEA C O N T R A C T U L U I
Acest

Contract

nu

se

transfer

de

ctre

Concesionar

(HLreprmderea c o n c e s i o n a l j , cu excepia i acordul prealabil, in scris,


d e la Concdent, a c o r d p e care C o n c e d e n t u l v a a v e a dreptul d e a-1
r e f u z a motivat.

A R T I C O L U L 35

34

L E G I S L A I A N V I G O A R E I JURISDICIA.

I N T R A R E A N V I G O A R E A C O N T R A C T U L U I .

35

. .

P r e z e n t u l Contract t r e b u i e e l a b o r a t i i n t e r p r e t a t n c o n f o r m i t a t e

cu i r e g l e m e n t a t de legislaia Republicii .Moldova, iar instanele din

Republica

Moldova

\'or avea jurisdicie asupra tuturor

chestiunilor

c a r e d e c u r g din sau r e f e r i t o a r e la acest Contract.


P r e z e n t u l Contract intr n v i g o a r e la data s e m n r i i .
A R T I C O L U L 36

Moldova

LIMBA

limba

rusa. n

caz d e

neconformit.-ii

ntre

v a r i a n t e l e contractului, varianta n limba d e stat a Republicii M o l d o v a

36

.
,

va prevala.
Toate

P r e z e n t u l c o n t r a c t e s t e n t o c m i t i s e m n a t n limba de stat a
Republicii

notificrile

trebuie

fie

eliberate

conformitate

cu

p r e z e n t u l Contract ; t o a t e c o m u n i c r i l e , d o c u m e n t a i a i p r o c e d u r i l e

c a r e s u n t ntr-un fel c o r e s p u n z t o a r e p r e z e n t u l u i Contract se v o r face

, , , -

n s c r i s n limba de stat a Republicii M o l d o v a i, dup caz,

rus.

n l i m b a

, , .

37

A R T I C O L U L 37 F O R M A C O N T R A C T U L U I
Contractul

de

concesiune

urmeaz

a fl n r e g i s t r a t

la

organul

t e r i t o r i a l cadastral, la fel i n alte R e g i s t r e i o r g a n i z a i i dup caz.


R a p o r t u l d e s p r e d e r u l a r e a i r e z u l t a t e l e c o n c u r s u l u i d e s e l e c t a r e a
c o n c e s i o n a r u l u i v a fi p r e z e n t a t GuvernLilui.

excepia

cazului

" ^ " "

ARTICOLUL 38 NOTIFICRI
Cu

38

care

nu

se

prevede

altfel,

notificrile

de

derogare

de

la

orice

condiie,

p r e z e n t u l u i Contract, t r e b u i e s fie n scris i e l i b e r a t p i i n n m n a r e ,

prin

l i v r a t e sau t r a n s m i s e prilor la a d r e s e l e lor r e s p e c t i v e p r e v z u t e mai

jos:

;
Concdent

n c l c a r e a oricrui t e r m e n a prezentului C o n t r a c t i de r e z i l i e r e a
i n t e r m e d i u l unui curier, prin pot e l e c t r o n i c , telex sau fax i

notificare

nelimitndu-se

la

L U T u e a z s fie e l i b e r a t e n t e m e i u l p r e z e n t u l u i Contract, inclusiv, dar

{1

Agenia Proprietii Publice


n s u b o r d i n e a Ministerului Economiei

A d r e s a : Chiinu, Piaa Marii

Adunri Naionale 1

: , 1

N r . d e f a x : [ + 3 7 3 2 2 ] 22 13 77

_:[+373 2 2 ] 22 13 77

E-mail:

e-mail o f f i c e @ a p p . g o v . m d

office@app.gov.md

Concesionarul (ntreprinderea concesional]

( )

SRL "Avia Invest"


SRL " A v i a I n v e s t "

M u n . Chiinu

: .

Bd. Stefan cel M a r e , 2 0 2


N r . d e fax

E-mail: aviainvest@aeroport.md

. , 202

e-mail

aviainvest@aeroport.md
82

Sau aceast a d r e s sau numrul de fax dup c u m pot fi notificate

n m o d c o r e s p u n z t o r d e c t r e p r i l e r e s p e c t i v e de la caz la caz, i se

c o n s i d e r c au fost eliberate sau livrate ( i ] n cazul n care s-a fcut

o r i c e c o m u n i c a r e p r i n t r - o s c r i s o a r e , atunci c a n d s-a l i v r a t d e c t r e alt

parte,

prin

curier

internaional

recunoscute

sau

prin

pot

(este

(1)

c a z u l o r i c r e i c o m u n i c r i efectuate p r i n t e l e x sau fax, atunci cnd sunt

t r a n s m i s e n m o d c o r e s p u n z t o r ctre nurnrul de t e l e x sau de fax,

( )

39

EXEMPLARE

P r e z e n t u l contract s e m n a t n 4 ( p a t r u ) e x e m p l a r e , dntre

n r e g i s t r a t i solicitat c o n f i r m a r e d e p r i m i r e ) , la acea a d r e s i ( i i ) n

A R T I C O L U L 39

care

()

n subordinea Ministe
D i r e c t o r a d j u n c t A . SU

( ) , - .

Agenia Proprietii

c a d a s t r a l teritorrial,

P e n t r u i n n u m e l e jC

SEMNAT, TAMPILAT

u n u l p e n t r u Concdent, d o u pentru C o n c e s i o n a r i unul pentru oficiul

, - ^ ] ^ ^ ^ ! ^ ^
^ ^ ^ ^ ^ ' " ^ / / .

/ *^/


V
^
, ' ' ^ : ^

SEMNAT, TAMPILAT
P e n t r u i n n u m e l e C o n c e s i o n a r u l u i d e c t r e :
SRL " A V I A I N V E S T "
I D N O 1013600025635, c/d>2240010002/1
BC " U N I B A N K " SA
D i r e c t o r B. S A L O V

,
( ) :
SRL " A V I A I N V E S T "
I D N O 1 0 1 3 6 0 0 0 2 5 6 3 5 , c/d 2 2 2 4 f l 0 1 0 0 0
" U N I B A N K " S A
.

Anexa nr.5
Oferta tehnic cu anexele i suplimentele la aceasta

Etapa 1 (2014 - 2015) 45,1 milioane de euro


Direciile
A.

inve stiie i

(d
e scri
e er a

mii

lucrrilor)

Euro

e
T rminalul

mbuntire a

i e xtinde re a

et rminalului

cur
e nt

cu

aprox.

5.900

m*

5 830

(suprafaa ne t la sol)
B. Ae rodromul
elemente

- inve stiii pe ntru

care

compun

asigura re spe ctare a

de zvoltare

ae rodromul,

c
e rin
e lor ICAO

e
s

va

(cod 4 D):

pist
e i,

Re construcia

pilonilor

luminilor

Re construcia

cilor

de

rulare

A1, C1, P, E pentru

Re construcia

cilor de

rulare

Bl,

Re construcia

platform
e i

marginil
e
de

p
e ntru

apropie re
B2 pe ntru

2 sloiuri

n ambele
ae ronave

ae ronave

18 629

dir
e cii
cu cod

cu cod D

cu cod D i 12 sloturi

cu cod

Infrastructura

Mode rnizare a

iluminrii

De zvoltare a
de e purare
D.

principal
e lor

cu de signu-Hochtie f,

Mode rnizare a

inclusiv

i mode rnizare a

n conformitate

sist
e mului

a ape lor

uzate

ae rodromului

(cil
e

e
d

mpr
e un

canalizare

i mode rnizare

de

rulare

pe ntru

CAT 1)

cu mode rnizare a

ap
e lor

stai
e i

7 225

pluvial
e

Autoparcar
e a
Noual

cldire

suprafaa

de

e
p ntru

autoparcar
e

24.000 m' (suprafaa

E. Alimentarea

800

locuri

d
e

parcare ,

cu

Mode rnizare a
Mode rnizare a

ne t la sol)

DS-44

6 395

sub-stailor
ST 2, ST 22, ST 23, ST 19
ereel i de cablu de la DS 44 la ST 2, ST 19, ST 22 si ST 23

ETAPA II (2016 - 2022)


2022)

1 1 5 , 2 milioane de euro (2,6 milioane de pasageri pe an pn n

e
T rminalul

Un nou te rminal
B.

6 990

cu e e
n rgi
e :

0 noua staie principal

A.

cu

pe ntru

67 000

pasag
e ri

e
A rodromul

Extind
e er a

Mod
e rnizar
e a

Mod
e rnizar
e a

cilor de

Mod
e rnizar
e a

platform
e i

Cod

e
b nzii

piste i

la cerinele

ICAO

pist
e i

D i 25 ae ronave

22 414

rulare
la o capacitate

total de

3 aeronave

cu

cu cod

C._ Infrastructura
mbuntire a

iluminrii

mbuntire a

sist
e mul

Construire a
Construirea

canalizar
e

unui nou te rminal


un
e i noi zone

mbuntire a
Construire a

e
a rodromul
d
e

comunicaiilor
unui noi zone

Alte utiliti (alte

lucrri)

10 342

cargo

te hnice

(de se rvire

la sol, e tc.)

(ap, ape re ziduale ,


pe ntru

antre name nte

d
e
e uri
e
d

stinge re

solid
e )
a

inc
e ndiilor

D. Autoparcare
Construirea unui nou garaj pentru 800 d e locuri i 24.000
(suprafaa
net la sol)
Construirea "parcrii d eschise" cu 5 locuri pentru autobuze i 50 pentru
taxi
Construirea unui nou terminal cu bord uri laterale i d rumuri d e acces
E. Alimentarea cu energie
Reconstrucia transformatorului sub-statiilor ST 1, ST 7, ST 7A, ST
11. ST 15, ST 16A i ST 21

10 125

5 320

Etapa III (2023 - 2026) 83,9 milioane de egro - 3,2 milioane de pasageri n anul 2026
A. Terminalul
Extind erea
Cl
d irii Terminalului pentru Pasageri cu 2 "Pasarele d e
mbarcare", i ieirea, msurile d e finisare pentru 12.000 m'
B. Aerod romul
Construirea unei noi ci d e rulare pentru cod
Reconstrucia cilor d e rulare A2 i C2
Extind erea platformei, construcie noua pentru o capacitate total d e 42
de sloturi, inclusiv reconstrucia platformei cargo pentru 2 aeronave
C. Infrastructura
mbuntirea iluminrii
aero
d romului
mbuntirea sistemului d e canalizare
Extind erea zonei tehnice (d eservire la sol, etc.)
mbuntirea comunicaiilor (ap, ape rezid uale, d eeuri solid e)
Alte utiliti (alte lucrri)
D. Autoparcare
Construirea unui nou garaj pentru 30p d e locuri d e 9.000 m' (suprafaa
net la sol)
Construire a 5 staii noi d e autobuz pentru autobuze publice i autobuze
expres
E. Alimentarea cu energie
Construcia unei noi sub-staii.

36 830

28 148

7 295

5 850

5 735

Suma to tal a investiiilo r pentru a fi investite n perio ada pentru Etapa I - Etapa III (de
exemplu, n perioada 2014-2026 pn la i inclusiv n mo mentul de a ajunge la un trafic anual
de 3,2 milio ane de pasageri) se ridic la 244,1 milio ane de euro :

Toate lucrrile vo r fi efectuate n co nfo rnfitate cu etapele menio nate, n perio adele de timp
stabilite. O excepie o va co nstitui co nstruirea unui terminal no u i lo curile de parcare
prevzute n etapa II. Iniierea acesto r cldiri va fi efectuate atunci cnd fluxul anual de
pasageri va ajunge la 2.600 mii. De asemenea o excepie o va co nstitui
extinderea
terminalului no u, precum i co nstruirea Iqcurilo r de parcare suplimentare prevzute n etapa
III. Iniierea acesto r lucrri va fi efectuat atunci cnd fluxul anual de pasageri va ajunge la
3.200 mii.