Вы находитесь на странице: 1из 35

Uputstvo za upotrebu ONT optikog modema

Sadraj
01. Uvod 5

1.1 LED - opis svetleih dioda na ureaju 6

02. Konguracija ONT

2.1 Login na ONT 8

03. Status
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.7 3.8 3.9

Device Information 8 LAN Status 9 WAN Status 10 LAN 11 WAN 12 Routing 16 DNS 17 TR-069 18

04. Security
4.1 4.2 4.3 4.4

19

Firewall 19 MAC Filter 20 IP Filter 21 DMZ i ALG 22

05. Application
5.1 5.2 5.3 5.4

23

Port Forwarding 23 DDNS 24 NTP 25 USB Storage 26

06. Odravanje
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7

27

Password 27 SLID Conguration 28 Backup and Restore 29 Reboot Device 30 Factory Default 30 Diagnose 31 Log 32

07. Najea pitanja i odgovori 08. Skraenice

33 34

01. Uvod
ONT- optiki modem je visoko integrisani pristupni ureaj koji se koristi kod GPON mrene tehnologije (Gigabit Passive Optical Network). Izgled ONT-a prikazan je na slici:

U tabeli koja sledi nabrojani su interfejsi ONT-a, kao i dugmad: Interfejs RESET WPS WLAN Optical GE1/GE2/GE3/GE4 POTS1/POTS2 WLAN Antenna RF USB PWR Power Switch Button Opis Fabriki reset ONT ureaja Aktivacija/deaktivacija WPS-a Aktivacija/deaktivacija WLAN-a SC/APC Optiki interfejs, povezivanje na optiko vlakno RJ-45 10/100/1000Base-T Ethernet interfejs, povezivanje na PC ili SetTop-Box RJ-11 Telefonski interfejs, koji se koristi za povezivanje telefona Wi-Fi antena RF interfejs, koji se koristi za povezivanje TV ureaja USB port za deljenje sadraja na LAN-u (FTP server) 12 V DC ulazni interfejs koji se koristi za povezivanje adaptera za napajanje Prekida za napajanje koji se koristi da ukljui ili iskljui ONT ureaj

WPS - Wi-Fi Protected Setup je kompjuterski standard koji omoguava korisniku lake uspostavljanje sigurnosti beine mree. WLAN Wireless Local Area Network (beina lokalna mrea).

Uputstvo za upotrebu ONT optikog modema

strana 5

1.1 LED - opis svetleih dioda na ureaju

Pogledajte donju tabelu koja opisuje LED (svetlee diode) na ureaju: Ime LED-a Power Link Auth Boja Zelena/svetli bez prekida Ne svetli Zelena/svetli bez prekida Ne svetli Zelena/svetli bez prekida Zelena/svetli bez prekida Ne svetli Zelena/svetli bez prekida Zelena/svetli bez prekida Ne svetli Zelena/svetli bez prekida Zelena/svetli bez prekida Ne svetli Zelena/svetli bez prekida Zelena/svetli bez prekida Ne svetli Zelena/svetli bez prekida Zelena/svetli bez prekida Ne svetli Indikacija Ukljuen Iskljuen Optiki link je u redu Optiki link nije u redu ONT je registrovan ONT se registruje ONT nije registrovan Link je podignut Postoji saobraaj na linku Link nije uspostavljen Link je podignut Postoji saobraaj na linku Link nije uspostavljen Link je podignut Postoji saobraaj na linku Link nije uspostavljen Link je podignut Postoji saobraaj na linku Link nije uspostavljen ONT je registrovan na SS (soft switch) i slualica Zelena/svetli bez prekida je sputena ONT je registrovan na SS (soft switch) i slualica Zelena/svetli sa prekidom nije sputena ili se obavlja poziv Ne svetli ONT nije registrovan na SS (soft switch) ONT je registrovan na SS (soft switch) i slualica Zelena/svetli bez prekida je sputena ONT je registrovan na SS (soft switch) i ali teleZelena/svetli bez prekida fon nije sputen pravilno ili se obavlja poziv Ne svetli ONT nije registrovan na SS (soft switch) Zelena/svetli bez prekida Internet Zelena/svetli bez prekida Ne svetli Internet je uspeno povezan Pokuava da se povee na Internet, pokuavajui da uspostavi vezu sa PPPoE/ DHCP Indicira da internet nije povezan

LAN1

LAN2

LAN3

LAN4

TEL1

TEL2

strana 6

Uputstvo za upotrebu ONT optikog modema

Ime LED-a

WPS

WLAN

USB

VID

Indikacija Uspeno uspostavljena sigurnost beine mree Pokuava da se uspostavi sigurnost beine uta/svetli sa prekidom mree Nije uspelo da se uspostavi sigurnost mree Crvena/svetli sa prekidom (dolo je do greke prilikom uspostavljanja) Ne svetli WPS je onemoguen Zelena/svetli bez prekida WiFi je ukljuen na ONT-u Zelena/svetli bez prekida Podaci se prenose (prihvataju ili alju) Ne svetli WLAN je iskljuen na ONT-u Zelena/svetli bez prekida Povezan Zelena/svetli bez prekida Podaci se prenose (prihvataju ili alju) Ne svetli USB nije povezan Prihvata optiki signal cija je snaga vea od Zelena/svetli bez prekida propisane granice Zelena/svetli bez prekida Pokazuje da je omoguen premium servis Optiki signal koji dolazi iz ONU u ONT ima Ne svetli manju snagu od propisane granice

Boja Zelena/svetli bez prekida

NAPOMENA: Pre bilo kakve konguracije ili promene konguracije ONT-a, molimo Vas da ni u kom sluaju ne koristite RESET dugme na samom ONT-u koje se nalazi na desnoj strani ureaja. Ljubazno upozoravamo potovane korisnike da korienje RESET dugmeta vraa ONT na fabriku default-nu konguraciju, to znai da se tom prilikom gubi konguracija potrebna za rad ureaja, koju je TARGO Telekom napravio za Vas.

02. Konguracija ONT


Pre povezivanja ONT jedinice treba da budemo sigurni da je uspeno uspostavljena veza izmeu PC-a i ONT-a . 1. Povezati PC LAN port i ONT LAN1 port sa standardnim Ethernet kablom. 2. Kongurisati mreni adapter na jedan od dva naina: Automatsko dobijanje IP adrese. U ovom sluaju PC dobija IP adresu od ONT-a preko DHCP-a. Kongurisati statiku IP adresu za PC. Na primer: 192.168.1.X,maska 255.255.255.0, Default Gateway 192.168.1.1.

3. Ping-ovati IP adresu ONT-a. Ako se dobije odgovor kao na slici ispod onda postoji konekcija izmeu ONT-a i PC-a.

Uputstvo za upotrebu ONT optikog modema

strana 7

2.1 Login na ONT


1. Otvoriti Web browser,upisati 192.168.1.1 (default IP adresa ONT-a) u adresni bar. 2. Upisati ime i ifru (root/admin). Posle logovanja na ONT kao administrator, moete kongurisati ONT. Neke konguracije imaju efekat tek posle restart-a (ON/OFF) ONT-a.

03. Status
Posle uspenog logovanja, default-na stranica je Status koja sadri tri podstranice Device Information, LAN Status, WAN Status.

3.1 Device Information


U Device Information stranici moete da vidite Device Name, Serial Number, Hardware Version, Software Version i Device Running Time.

strana 8

Uputstvo za upotrebu ONT optikog modema

3.2 LAN Status


U LAN Status stranici moete videti informacije o Wireless interfejsu i Ethernet interfejsima. Za Wireless interfejs informacije moete videti Wireless Status, Wireless Channel, SSID1 Name, Wireless Encryption Status, Rx Packets, Tx Packets, Rx Bytes i Tx Bytes. Za Ethernet interfejs informacije moete videti Ethernet Status, Ethernet IP Address, Subnet Mask, MAC address, Rx Packets, Tx Packets, Rx Bytes i Tx Bytes.

Uputstvo za upotrebu ONT optikog modema

strana 9

3.3 WAN Status


U WAN Status stranici, moete videti status WAN strane: Connection List, Connection Mode, Enable/Disable, VLAN, WAN Link Status, Pon Link Status, Up FEC Enable, Down FEC Enable, Tx Packets, Rx Packets, Tx Dropped, Rx Dropped i Error Packets.

strana 10

Uputstvo za upotrebu ONT optikog modema

3.4 LAN
Na ovoj stranici se vri konguracija LAN strane ONT-a.

Uputstvo za upotrebu ONT optikog modema

strana 11

Opis parametara: Parametar IP adress IP Subnet Mask DHCP Enable DHCP Start IP Address DHCP End IP Adress DHCP Lease Time Bind MAC Address Bind IP Address Add Button Opis IP adresa lokalnog mrenog gateway-a. (IP adresa ONT-a na LAN strani) Mrena maska. Ukljuivanje DHCP servera za klijente na LAN strani. U ovom sluaju, povezani ureaj moe da koristi DHCP na ONT-u da dobije mrene parametre. Prva adresa iz opsega adresa DHCP servera odakle ONT dobija IP adresu. Poslednja adresa iz opsega adresa DHCP servera odakle ONT dobija IP adresu. Vreme vaenja IP adrese. Vezivanje MAC i IP adrese u tabeli lokalnog DHCP-a. Vezivanje MAC i IP adrese u tabeli lokalnog DHCP-a. Dodavanje MAC-a u IP pravila vezivanja u lokalnom DHCP-u.

3.5 WAN
Na WAN stranici konguriu se parametri WAN strane ONT-a, ukljuujui i osnovna setovanja WAN mree. Na slici ispod prikazana je ispravna konguracija WAN strane ONT-a.

strana 12

Uputstvo za upotrebu ONT optikog modema

Opis parametara: Parametar WAN Connection List Delete Enable/Disable NAT Service Enable VLAN VLAN ID VLAN PRI WAN IP Mode Opis Prikazuje dostupne WAN konekcije. Brisanje eljene WAN konekcije. Aktivacija/ deaktivacija WAN porta na ONT-u. Aktivacija NAT funkcije. Izbor eljenog servisa (jednog ili vie) : VOIP/TR069/Inernet/IPTV. Aktivacija VLAN funkcionalnosti na WAN portu. Kada je dati check box oznaen, onda box-ovi koji se nalaze ispod VLAN ID VLAN PRI mogu da se konguriu. U sluaju da nije, navedeni box-ovi nee moi da se konguriu. VLAN ID od WAN-a. IEEE 802.1p od WAN-a. Koristi se da bi se selektovala metoda kako e se dobiti WAN IP adresa. Postoje tri opcije: PPPoE, DHCP i Static IP. Prilikom selektovanja PPPoE zahteva se username/password. Ukoliko je izabran Static IP zahteva se upisivanje IP adrese, mrene mask , gateway-a, primarnog i sekundarnog DNS servera.

Posle zavrenog kongurisanja kliknuti Save da se sauva konguracija. Potrebno je restartovati ONT preko MaintainReboot Device ili pritiskom na ON/OFF dugme na ureaju, kako bi konguracije imale efekta.

Uputstvo za upotrebu ONT optikog modema

strana 13

3.6 WiFi
Na ovoj stranici se konguriu osnovni wireless mreni parametri. Moete ukljuiti ili iskljuiti wireless, setovati SSID i metode enkripcije. Osnovna konguracija je prikazana na sledeoj slici:

Opis parametara:
strana 14 Uputstvo za upotrebu ONT optikog modema

Parametar Enable

Opis Aktivacija WiFi funkcije. Izabere se mode u kome e da radi: 1) Auto (b/g/n) mode

Mode

2) b mode 3) g mode 4) n mode

Channel Transmitting Power WiFi MAC Filter SSID Select SSID Name Enable SSID SSID Broadcast SSID Isolate Enable WPS WPS Mode PIN Code Number WPS Connect Button Encryption Mode

5) b/g mode Default-ni izbor kanala je auto. Izbor snage zraenja (100% / 75% / 50% / 25%). Aktivacija WiFi MAC Filtering-a. Izbor SSID koji se kongurie. Ime Wireless mree. Aktivacija SSID Omoguava vidljivost Wireless mree Ukljuuje/iskljuuje SSID Isolate. Kada je ukljuen (enable) spreava meusobnu komunikaciju ureaja sa razliitih SSID-ova ONT-a. Omoguuje WPS. Izbor WPS moda. PIN kod koji se koristi prilikom autentikacije kada je izabran . Omoguuje WPS interakciju. Ova funkcionalnost takoe moe da se omogui pomou dugmeta WPS na ONT-u. Izbor moda zatite.

Posle zavrenog kongurisanja kliknuti Save da se sauva konguracija. Potrebno je restartovati ONT preko MaintainReboot Device ili pritiskom na ON/OFF dugme na ureajaju da bi konguracije imale efekta.

Uputstvo za upotrebu ONT optikog modema

strana 15

3.7 Routing
Routing stranica za konguraciju se koristi za kongurisanje statikih ruta.

Opis parametara : Parametar IP Protocol Version Destination IP Address Destination Netmask Gateway Ipv4 Interfejs Add Button Opis Selektovanje verzije IP protokola koja se koristi. Trenutno samo IPv4. Odredina IP adresa. Mrena maska. IP adresa gateway-a. Odabir izlaznog interfejsa. Dodaje se statika ruta denisana gornjim parametrima.

Posle zavrenog kongurisanja kliknuti Save da se sauva konguracija. Potrebno je restartovati ONT preko MaintainReboot Device ili pritiskom na ON/OFF dugme na ureajaju da bi konguracije imale efekta.

strana 16

Uputstvo za upotrebu ONT optikog modema

3.8 DNS
Ova stranica se koristi za kongurisanje statikih DNS zapisa.

Opis parametara : Parametar Domain Name IP Address Add Button Delete Button Opis Upisati ime domena IP adresa servera Pritiskom na ovo dugme dodajemo novi unos lokalnu DNS tabelu. Pritiskom na ovo dugme briemo unos iz lokalne DNS tabele.

Posle zavrenog kongurisanja kliknuti Save da se sauva konguracija.

Uputstvo za upotrebu ONT optikog modema

strana 17

3.9 TR-069
Upravljanje konguracijom udaljenog ITMS servera.

Opis parametara : Parametar Periodic Inform Enable Periodic Inform Interval (s) URL Username Password Connect Request Username Connect Request Password Opis Ukljuivanje periodinog izvetaja. Interval uspostavljanja zahtevane konekcije do ITMS servera. Adresa ITMS servera. Korisniko ime ONT-a za pristup ITMS serveru Lozinka za prstup ITMS serveru Korisniko ime ITMS servera za pristup ONT-u. ifra za pristup ONT-u.

Posle zavrenog kongurisanja kliknite Save da se sauva konguracija.

strana 18

Uputstvo za upotrebu ONT optikog modema

04. Security
Postoje 4 nivoa sigurnosti : Firewall, MAC Filter, IP Filter i DMZ i ALG.

4.1 Firewall
U ovom poglavlju se selektuje rewall security nivo i omoguuje zatita od DoS napada.

Opis parametara : Parametar Security Level Attack Protect Opis Izbor nivoa rewall-a. Selektovanjem High se blokiraju svi non-secure spoljanji pristupi. Selektovanjem Middle ili Low doputa se pristup spoljanjih protokola kao to su HTTP, FTP, ICMP. Omoguiti ili onemoguiti Denial of Service (DoS) Attack Prevention. Aktiviranje ove opcije poveava se sigurnost u mrei.

Posle zavrenog kongurisanja kliknite Save da se sauva konguracija.

Uputstvo za upotrebu ONT optikog modema

strana 19

4.2 MAC Filter


U ovom poglavlju dodajemo MAC ltering pravila.

Opis parametara : Parametar Enable MAC Filter MAC Address MAC Filter Mode Add button Default Policy Opis Aktivacija MAC address ltering funkcije. Upis MAC adrese. Ukljuuje crnu i belu listu. Na crnoj listi se nalaze sve one MAC adrese kojima je zabranjen pristup prema pravilima ltriranja. Na beloj listi se nalaze MAC adrese kojima je dozvoljen pristup prema pravilima ltriranja. Dodajemo nova pravila ltriranja za gornje parametre. Ukljuuje dve opcije: deny i accept. Koristi se za MAC adrese koje nisu obuhvaene pravilima ltriranja. Oprez sa korienjem ove funkcionalnosti!

Posle zavrenog kongurisanja kliknite Save da se sauva konguracija.

strana 20

Uputstvo za upotrebu ONT optikog modema

4.3 IP Filter
Na ovoj stranici se vri kongurisanje pravila IP ltriranja.

Opis parametara : Parametar Enable IP Filter Mode Source Start IP Address Source End IP Address Destination Start IP Address Destination End IP Address Opis Aktivacija IP ltering funkcije. Ukljuuje dva moda: Drop ili Accept. Drop znai da blokira IP protok prema pravilima. Accept znai da doputa IP protok prema pravilima. Poetna izvorina IP adresa. Krajnja izvorina IP adresa. Poetna IP adresa destinacije. Krajnja IP adresa destinacije. Selektovati protokol: 1) ALL - svi protokoli Protocol 2) TCP 3) UDP 4) TCP/UDP Add button 5) ICMP Dodavanje novih pravila ltriranja za gornju konguraciju.

Posle zavrenog kongurisanja kliknuti Save da se sauva konguracija.

Uputstvo za upotrebu ONT optikog modema

strana 21

4.4 DMZ i ALG


DMZ i ALG su napredne NAT funkcije. ALG (Application Level Gateway) ima ulogu da procesira pakete aplikativnog sloja (npr. odreenog protokola), da modikuje IP adrese ili informacije o portovima u podacima paketa. DMZ (De-Military Zone) - metoda koja sav saobraaj ka ONT-u alje na denisani host na LAN-u. Doputa otvaranje PC-a prema Internetu.

Opis parametara : Parametar ALG Cong Save ALG Button WAN Connection List Enable DMZ DMZ IP Address Save DMZ Button Opis Izbor protokola na kom se omoguava ALG funkcija. uvanje ALG konfiguracije. Izbor WAN konekcije, na kojoj e se koristiti DMZ funkcija. Aktivacija DMZ funkcije. Upisivanje DMZ host IP adrese. uvanje DMZ konfiguracije.

strana 22

Uputstvo za upotrebu ONT optikog modema

05. Application
Postoje tri nivoa aplikacija : Port Forwarding, DDNS, NTP i USB Storage.

5.1 Port Forwarding


Port forwarding na strani ONT-a pravi pokretanje servera sa privatnom adresom (kao to su Web server, FTP server) da bi kroz WAN port mogli da mu pristupe spoljanji korisnici.

Opis parametara : Parametar WAN Port LAN Port LAN IP Address Protocol Enable Mapping WAN Connection List Add Button Opis Upisati opseg WAN portova koje koristi port forwarding. LAN port koji koristi port forwarding. Upisivanje LAN IP adrese. Selektovanje protokola za port forwarding. Postoje tri opcije : TCP, UDP, All. Aktivacija mapiranja izmeu WAN i LAN porta. Izbor WAN linka na kome e se koristiti port forwarding. Kreiranje novog pravila mapiranja koristei setovani port forwarding.

Uputstvo za upotrebu ONT optikog modema

strana 23

5.2 DDNS
Dinamiki DNS servis koji se koristi da bi mapirao domain name u dinamiku IP adresu.

Opis parametara : Parametar Opis WAN Connection List Izbor WAN konekcije koja e se koristiti za DDNS. Enable DDNS Aktivacija DDNS servisa. Izbor IPS (Internet Service Provider) za DDNS servis : DynDNS.org, ISP gnudip, tzo, ods. Domain Name Upisivanje DDNS Service Provider Domain Name. UserName Upisivanje DDNS account korisnikog imena. Password Upisivanje DDNS account korisnikog password-a. Posle zavrenog kongurisanja kliknite Save da se sauva konguracija.

strana 24

Uputstvo za upotrebu ONT optikog modema

5.3 NTP
NTP se koristi da bi se sinhronizovalo vreme na ONT-u sa vremenom NTP servera.

Opis parametara : Parametar Enable NTP Server Current Time First Time Server Second Time Server Interval Time Time Zone Opis Aktivacija servisa za sinhronizaciju vremena. Trenutno vreme sistema. Adresa primarnog time servera. Adresa sekundarnog time servera. Vreme sinhronizacionog intervala. Izbor vremenske zone.

Posle zavrenog kongurisanja kliknite Save da se sauva konguracija. Kako bi promene postale aktivne, potrebno je restartovati ONT preko MaintainReboot Device ili pritisnuti ON/OFF dugme na prednjoj strani ureaja.

Uputstvo za upotrebu ONT optikog modema

strana 25

5.4 USB Storage


USB Storage se koristi da bi se kongurisao FTP server za pristup korisnika lokalnom USB storage-u (USB memorijski stik, eksterni HDD, itd).

Opis parametara : Parametar Enable FTP Server Username Password Re-enter Password Opis Aktivacija FTP servera. Username za FTP server. Password za FTP server. Ponoviti password za FTP server.

Posle zavrenog kongurisanja kliknite Save da se sauva konguracija.

strana 26

Uputstvo za upotrebu ONT optikog modema

06. Odravanje
Pod odravanjem se podrazumeva 8 delova : Password, SLID Conguration, Backup and Restore, Firmware Upgrade, Reboot Device, Factory Default, Diagnose i Log.

6.1 Password
Slui za modikaciju korisnikog password-a.

Opis parametara : Parametar New Password Re-enter New Password Opis Upisati novu ifru. Ponoviti novu ifru.

Posle zavrenog kongurisanja kliknite Save da se sauva konguracija.

Uputstvo za upotrebu ONT optikog modema

strana 27

6.2 SLID Conguration


Slui za modikaciju SLID (ID pretplatnike lokacije).

Opis parametara : Parametar Current SLID Input New SLID SLID Mode Opis Pokazuje trenutni SLID ONT-a. Upisuje novi SLID na ONT. Postoje dva moda u kome moe da bude SLID : ASCII ili HEX.

Posle zavrenog kongurisanja kliknite Save da se sauva konguracija.

strana 28

Uputstvo za upotrebu ONT optikog modema

6.3 Backup and Restore


U ovoj sekciji moemo izvriti Backup i Restore konguracije ONT-a.

Opis parametara : Parametar Select File Import Cong File Export Cong File Opis Dodela imena konguracionog le-a. Uitavanje konguracije ONT-a iz le-a. Backup konguracije ONT-a u le.

Firmware Upgrade Slui za upgrade rmware-a na ONT-u.

Opis parametara : Parametar Select File Upgrade Button Opis Izbor image fajla. Upgrade ONT rmware-a.

Uputstvo za upotrebu ONT optikog modema

strana 29

6.4 Reboot Device


Slui za restart ONT ureaja.

Opis parametara : Parametar Reboot Button Opis Dugme za restart ONT-a.

6.5 Factory Default


Slui za vraanje konguracije na fabriko stanje.

Opis parametara : Parametar Factory Default Opis Vraanje ONT ureaja na fabriko stanje.

strana 30

Uputstvo za upotrebu ONT optikog modema

6.6 Diagnose
Ukljuuje ping i traceroute testiranja.

Opis parametara : Parametar WAN Connection List IP Address or Domain Name Test Start Test Button Show Result Button Opis Izbor WAN konekcije koju testiramo. Upis IP adrese koju elimo da testiramo. Ping test ili traceroute test. Dugme za poetak testa. Dugme za prikaz rezultata testa.

Uputstvo za upotrebu ONT optikog modema

strana 31

6.7 Log
Pokazuje pregled log le-ova na ONT-u.

Opis parametara : Parametar Writing Level Reading Level Save Button Refresh Button Opis Izbor writing nivoa u Log-u. Izbor reading nivoa u Log-u. Dugme za snimanje Log le-ova na raunar Dugme za poetak novog snimanja Log le-ova.

strana 32

Uputstvo za upotrebu ONT optikog modema

07. Najea pitanja i odgovori


Pitanje: Zato ne svetle LED diode? Odgovor: Proveriti da li je ONT ukljuen u struju preko strujnog adaptera.. Pitanje: Zato ne svetli LAN LED? Odgovor: Proveriti LAN kabl koji povezuje ONT i PC ili ONT i hub/switch (u zavisnosti ta klijent ima). Proveriti status PC-a ili hub/switch-a. Proverite da li je mreni kabl u prekidu. Pitanje: Zato ne svetli Optical LED? Odgovor: Proveriti vezu izmeu PON port-a i utinice; proveriti optiki kabl. Pitanje: Zato ne mogu da otvorim ONT konguracionu stranu? Odgovor: Pratite sledeu proceduru da bi ste proverili konekciju izmeu PC-a i ONT-a: Pritisnite StartRun .Upiite komandu : ping 192.168.1.1 (ONT IP adresa). Ako se ONT ne ping-uje,molimo Vas da proverite konguraciju: 1. Budite sigurni da nema prekida u mrenom kablu. 2. Proverite kabl izmeu ONT-a i PC-a. 3. Proverite TCP/IP konguraciju na PC-u.

Pitanje: Kako vratiti default-ne (fabrike) vrednosti posle pogrene konguracije? Odgovor: Pritisnuti spajalicom Reset dugme i drite 15 sekundi. ONT e se resetovati automatski. Posle reseta ONT se vraa na fabrike vrednosti. Default-na IP adresa i subnet maska je : 192.168.1.1 , 255.255.255.0 Default User name/Password : root/admin.

Uputstvo za upotrebu ONT optikog modema

strana 33

08. Skraenice
DDNS DHCP DMZ DNS DoS FTP FTTH GUI HTTP ICMP IGMP ISP iTV LAN MAC NAT ONT OLT PON PPPoE QoS RIP SIP SOHO SSID STB UDP UPNP URL TCP VLAN VoIP WLAN Dynamic Domain Name Server Dynamic Host Conguration Protocol Demilitarized Zone Domain Name Server Denail of Service File Transfer Protocol Fiber To The Home Graphical User Interfejs Hyper Text Transfer Protocol Internet Control Message Protocol Internet Group Management Protocol Internet Service Provider Internet Television Local Area Network Media Access Control Network Address Translation Optical Network Terminal Optical Line Terminal Passive Optical Network Point to Point Protocol over Ethernet Quality of Service Routing Information Protocol Session Initiation Protocol Small Ofce Home Ofce Service Set Identier Set Top Box User Datagram Protocol Universal Plug and Play Uniform Resource Locator Transmission Control Protocol Virtual Local Area Network Voice over IP Wireless Local Area Network

strana 34

Uputstvo za upotrebu ONT optikog modema