You are on page 1of 2

BERGMAN

radio kao saradnik na scenarijima sledio je tradiciju poetskog naturalizma svojih prethodnika Viktora estrema i tilera ( npr. u Gospoici Juliji) Pisao u obliku romana, da bi zatim tekst destilovao u scenario, pa u audiovizuelno delo Njegovi Osmesi letnje noi je vedska verzija Pravila igre enoarovog !ilma

Sedmi peat " poetska alegorija o srednjovekovnom vitezu " odnos #oveka i boga Divlje jagode " gra$en od snova i se%anja starca, dok ga snaja vozi na &niverzitet da primi po#asnu nagradu. & dubinama svoje podsvesti suo#ava se sa svime to je on bio i postao za svoje roditelje, ro$ake, decu i obratno sa '()N*+ ,-) .+, tako da gledalac ima &/*0-, )- 0( N-1-2* & .3- V (+(N0,.,V* -.

,ao u ogledalu " izo!rena 4ena koja 4ivi na udaljenom ostrvu u 3alti#kom moru sa svojim mu4em-lekarom, ocem i bratom tinejd4erom. ,rupni planovi likova kako bi prikazao psihi#ke muke /iina "dve sestre dolaze u jedan srednjoevropski grad. 0a njima i sin mla$e sestre- Ni gledaoci ni sestre ne razumeju jezik stanovnika grada, pa #ak ni sjajno snimljene i izmontirane ambijentalne zvuke. /ako da su primorane , kao i ve%ina nas da se kre%u kroz besmisleni svet, relativno izdvojene od ljudi koji ih okru4uju. 5ovor gubi svaki zna#aj za ova tri putnika, dok istovremeno perverzno eroti#ne slike i najava neizbe4ne katastro!e po#inju da dominiraju !ilmom . ,ao i za -ntonionija, 3ergmanu se savremeno otu$enje svelo na ljudsku komunikaciju na niz o#ajni#kih seksualnih susreta koji se obavezno zavravaju u haosu.

0a direktorom !otogra!ije 0venom Nikvistom je koristio eksperimente !rancuskog i italijanskog !ilma i po#eo da se zanima za prirodu ljudske psihe, percepcije i identiteta.

Persona " rui sve konvencije !ilmske naracije " varljiva priroda medija i ljudskih likova koje taj medij navodno otelotvoruje. 6ilm se bavi prenosom identiteta bolni#arke i pacijentkinje do te mere da se sa raznim nivoima na kojima se mo4e re%i da !ilm, ili uopte izuzev medij, predstavlja stvarnost.

Krici i aputanja " sjedinjavanje stvarnosti, se%anja i mate. .dnos o #etiri 4ene koje povezuje smrt. 'edna je usedelica koja umire od raka, druge dve su bogato udate i dole su da budu sa sestrom u njenim poslednjim trenucima i #etvrta " slu4avka koja je jedina prava sestra i koja joj pru4ala utehu, toplinu i ljubav. Poput 0trindbergovog komada u snu.