Вы находитесь на странице: 1из 6

Proiect TEHNICI PROMOIONALE

1. SCURT ISTORIC
SC ASTESE PRODUCTION SRL este unul dintre cei mai importan i produc!tori de "!uturi alcoolice din Rom#nia$ de in!tor al m!rcii AN%ELLI$ lider pe pia a &inurilor spumante co o "o'at! e(perien ! )n producerea *i comerciali+area "!uturilor alcoolice, Compania a luat -iin ! )n .//0 *i a crescut )n permanen ! &olumul de &#n+!ri a1un'#nd la apro(imati& 2 milioane sticle pe an, Imediat dup! lansarea &inului spumant An'elli s3au o" inut re+ultate -oarte "une$ un ade&!rat "oom )ntr3o pia ! nedescoperit! p#n! atunci, Compania s3a speciali+at )n )m"utelierea de &inuri spumante$ &ermuturi$ aperiti&e *i lic4ioruri, 5ncep#nd cu luna octom"rie ./// Astese a )nceput s! produc! )ntr3o nou! -a"ric! situat! la intrarea )n 6ucure*ti )n apropierea autostr!+ii 6ucure*ti 7 Pite*ti, Noua -a"ric! este construit! pe o supra-a ! de 80,999mp din care .9,999 acoperi i, La s-#r*itul anului 899: Astese Production a de&enit parte inte'rant! a concernului 'erman Hen;ell < S=4nlein$ produc!torul num!rul unu de &inuri spumante din Europa, %rupul Hen;ell < S=4nlein are -acilit! i de produc ie )n !ri ca> %ermania$ Austria$ Un'aria$ Ce4ia$ Slo&acia$ Polonia *i ?ran a, 5n domeniul &inurilor spumante produsele An'elli sunt lider incontesta"il la ni&el na ional cu o cot! de pia ! de @@ A BSursa MERM6 8990 7 899@C *i inten ionea+! s! men in! po+i ia actual! printr3o politic! a'resi&! de mar;etin', Pre+en a produselor )n punctele de &#n+are este de peste @9A raportat! la totalul punctelor de &#n+are$ ele -iind pre+ente )n @9,999 de puncte de &#n+are, 5n punctele de &#n+are c4eie Bcare asi'ur! peste 29A din totalul &#n+!rilorC An'elli are o pre+en ! de peste D@A pentru sortimentul de "a+!E )n /9A dintre Superma;et3uri *i Cas4<CarrF se &inde )ntrea'a 'am! An'elli, 5n .//2 Astese a creat o re ea proprie de &#n+!ri indirecte -ormat! din Area Sales Mana'er GeF Account Mana'ers *i Merc4andiseri )n spri1inul celor peste .99 de distri"uitori din toat! ara$ care 'arantea+! distri"u ia produselor An'elli c4iar *i )n cel mai mic sat, Toate aceste

e-orturi sunt sus inute intens de in&esti ii importante )n pu"licitate$ orientate )n special pe tele&i+iune *i radio *i )n mod secundar pe e&enimente$ o-erte promo ionale *i concursuri,

Produse> Hin spumant> spumant An'elli$ spumant Ador$ spumant import %ermania BHen;ell$ Dein4ard$ S=4nlein 6rilliant$ RItt'ers Clu"$ ?Irst &on Metternic4C$ spumant import Un'aria BT=rleFCE Coc;tail -r!ucte<aperiti&e> coc;tail An'elli$ aperiti& An'elliE Hermut> &ermut An'elliE Lic4ior> lic4ior An'elli $ Lic4ior import PoloniaE Jampanie K &od;a> *ampanie import ?ran a$ *ampanie pentru copii$ &od;a %or"atsc4oLE Hinuri> &inuri import %ermani$ Un'aria$ Italia,

2. STABILIREA OBIECTIVELOR
Dac! &#n+!rile )n medie pe an sunt de 2 milioane de sticle &#ndute$ atunci$ )n medie$ pe lun! acestea ar -i de @D:,::: sticle pe lun!, Promo ia )*i propune ca &#n+!rile medii la spumantul An'elli$ pe luna -e"ruarie 899D$ s! treac! de pra'ul de /99,999 de sticle &#ndute,

Preconizare vnzri

900000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 1 00000 0 Februarie 2006 Februarie 2007 583333

3. ALEGEREA STRATEGIILOR
Promo iile An'eli *i3au -!cut apari ia )n perioada trecerii dintre ani deoarece tradi ionala *ampanie nu poate lipsi de pe nici o mas! la petrecerea re&elionului, S3a utili+at pac4etul "onus care con inea dou! sticle de &in spumant An'elli$ a doua a&#nd o reducere de 8@A, Promo ia a a&ut succes deoarece clien ii oricum cump!rau o sticl! de *ampanie pentru a o consuma de re&elion *i Rom#nia -iind o +on! sensi"il! la pre erau )nc#nta i de reducere, Tot ca metod! promo ional! s3a utili+at pac4etul cuplu -ormat din dou! produse ale -irmei Astese Production> &in spumant An'elli *i *ampanie pentru copii, Campania a a&ut drept int! -amiliile cu copii care$ imit#nd comportamentul p!rin ilor au a&ut *i ei parte de un deliciu )n seara de re&elion$ celelalte se'mente de pia ! -iind ne'li1ate *i c4iar )ndep!rtate de produs datorit! stricte ii pe care a adoptat3o pac4etul )n adresarea se'mentului int!, S3a utili+at *i pac4etul cuplu -ormat din &in spumant An'elli *i ca-ea$ idee &enit! )n a1utorul celor care au ne&oie de un cadou

-!r! prea multe implica ii> simplu$ practic$ ele'ant, Tot )n aceast! promo ie a intrat *i pac4etul cuplu -ormat dintr3un &in spumant An'elli *i o carte o-erit! de editura Teora cu o reducere de .9A, Pac4etul con inea un talon cu care dac! te duceai )n li"r!rii o" ineai reducerea, Campania nu a a&ut succesul dorit datorit! neprimirii imediate a celui de3al doilea produs, Dac! toate a"ord!rile au e(ploatat consumul )n pu"lic *i )n M'a*c!N pac4etul cuplu propus acum &ine )n a1utorul )ndr!'ostitului etern$ romanticului$ sensi"ilului$ propun#ndu3i acestuia o sear! rupt! din -ilme$ plin! de ma'ie$ la lumina lum#n!rilor *i )n compania ire+isti"il! a unui pa4ar de &in spumant An'elli *i$ "ine)n eles a iu"itei, Pac4etul propune asocierea produsului &in spumant An'elli nu cu unul din aceea*i 'am!$ ci cu un pac4et de pi*coturi Sa&oiardi I Dolci, Se &rea aducerea )n prim plan a cinelor romantice speci-ice secolelor al OH lea 7al OHI lea $ pline de romantism incura"il$ ca o e&adare din cotidian,

Q pac4et cuplu

4. STABILIRE PLANULUI OPERAIONAL


Pac4etul "onus &a -i introdus )n toate ma'a+inele care de1a comerciali+ea+! produse An'elli$ dar &a -i a*e+at )nRRRspecial amena1ate, Perioada introducerii o-ertei &a -i 80 ianuarie 7 . -e"ruarie 899D *i +ilele int! &or -i .. 7 .S -e"ruarie 899D *i aceasta se &a des-!*ura su" e'ida slo'anului D clas plcerii simurilor tale!. Reala int! este @

Tiua 5ndr!'osti ilor c#nd lumea este mai sensi"il! la emo ii$ -iecare )ncearc! sa3i d!ruiasc! iu"itei K iu"itului o +i de neuitat, Pentru sus inerea acestei promo ii se &or introduce spoturi pu"licitare$ "anere$ "uild"oardin'uri )nc! de la s-#r*itul lunii ianuarie care s! con in! mesa1ul pe care produsul &rea s!3l transmit!, Persona1ele spotului &or -i un cuplu de )ndr!'osti i )m"r!ca i )n 4aine de epoc!$ )ntr3o )nc!pere speci-ic! clasei selecte a secolului al3 OH3lea ce sa&urea+! o cup! -in! de *ampanie *i c#te un pi*cot, Ima'inea nou instituit! &a de'a1a clas!$ sentimentalism$ ideea de pl!cere reali+a"il!, Hor -i reali+ate 89,999 de pac4ete cuplu care &or -i &#ndute la un pre recomandat de .@ RON pac4etul )n supermar;et3uri ca 6illa$ %ima$ Plus$ )n 4ipermar;et3urile Carre-our$ Real$ Gau-land$ )n ma'a+inele Cas4 < CarrF Metro$ Sel'ros c#t *i )n alte puncte de des-acere,

5. EVALUAREA
Campania a a&ut un uria* succes$ mai ales )n r#ndul popula iei tinere$ dar s3a "ucurat *i de aprecierea persoanelor de &#rsta a treia care au descoperit cu pl!cere c! dra'ostea nu cunoa*te restric ii sau "ariere impuse de timp, De*i campania a -ost structurat! ini ial )n 1urul +ilei )ndr!'osti ilor$ ea a a&ut succes *i )n luna urm!toare$ &#n+!rile dep!*ind /99,999 de sticle &#ndute pe luna -e"ruarie *i 299,999 pe luna martie$ ast-el o"iecti&ele -iind atinse,