UNELE ASPECTE ALE SCHIMBULUI DE PERIODICE ŞTIINŢIFICE CU ŢĂRI DIN VEST RODICA COSTAŞ, LUCIA ARNAUT BŞC „Andrei

Lupan”
Biblioteca Ştiinţi ic! Central! „Andrei Lupan” a Acade"iei de Ştiinţe a #oldo$ei %ntreţine relaţii de &c'i"b internaţional de publicaţii cu ()* parteneri din +, ţ!ri ale lu"ii- Cota de ba.! /i cea "ai $aloroa&! a docu"entelor pri"ite o alc!tuie&c periodicele /tiinţi ice 0 121 titluri 3con or" ulti"ei actuali.!ri din "ai 4,(+5Titlurile intrate %n ondurile Bibliotecii &unt anali.ate din punct de $edere al reparti.!rii dup! te"atic! /i li"b!, e$idenţiindu6&e &c'i"bul cu Ro"7nia- Totodat! e&te anali.at! ec'i$alenţa dintre titlurile e8pediate /i pri"ite dup! di$er&e criteriiCuvinte –cheie: schimb internaţional, parteneri, periodice ştiinţifice, repartizare după tematică şi limbi, echivalenţă T'e Central Scienti ic Librar9 :Andrei Lupan” o t'e Acade"9 o Science& o #oldo$a "aintain& relation& o international e8c'an;e o publication& <it' ()* partner& ro" +, countrie& o t'e <orld- Scienti ic periodical& <it' a total o 121 title& 3accordin; to t'e la&t update o #a9, 4,(+5 are t'e "ain and "o&t $aluable &'are o t'e recei$ed docu"ent&- T'e ac=ui&itioned title& are anal9.ed ro" t'e point o $ie< o t'eir di&tribution in accordance <it' t'eir t'e"atic and lan;ua;e o publication b9 e"p'a&i.in; t'e e icient e8c'an;e o publication& <it' Ro"aniaAt t'e &a"e ti"e, t'ere i& anal9.ed t'e e=ui$alence bet<een t'e &ent and recei$ed title& accordin; di erent criteriaKeywords: international exchange, partners, scientific periodicals, thematic and language distribution, equivalence-

>n condiţiile de.$olt!rii &ociet!ţii in or"aţionale /i a cunoa/terii una dintre proble"ele pri"ordiale con&t! %n or"area unui &paţiu in or"aţional internaţional, orientat &pre a&i;urarea acce&ului liber la in or"aţii pentru "a&ele lar;i de utili.atori- Un rol deo&ebit %n ace&t &paţiu %l ?oac! in or"aţia /tiinţi ic!, care e&te un catali.ator al de.$olt!rii &ociet!ţii %n toate do"eniile de acti$itate- >n ace&t conte8t, %n Republica #oldo$a o contribuţie &e"ni icati$! la de.$oltarea &paţiului in or"aţional /tiinţi ic o are Biblioteca Ştiinţi ic! Central! „Andrei Lupan” a Acade"iei de Ştiinţe a #oldo$ei 3BŞC a AŞ#5, care a acu"ulat o e8perienţ! bo;at! %n reali.area &c'i"bului de publicaţii /tiinţi ice cu partenerii din do"eniile core&pun.!toare de pe&te 'otareBŞC a AŞ# a iniţiat &c'i"bul de publicaţii %n anii (2@16(2@A cu un nu"!r total de *, de parteneri- An de an, datorit! ace&tei noi acti$it!ţi Biblioteca &6a !cut tot "ai cuno&cut! pe toate "eridianele ;lobului, c7/ti;7nd pre&ti;iul unui partener &erio& /i de $aloare, care propa;! prin publicaţiile o erite li"ba, cultura /i re.ultatele /tiinţi ice ale ţ!rii B(C>n pre.ent BŞC a AŞ# %ntreţine relaţii de &c'i"b internaţional de publicaţii cu ()* parteneri din +, ţ!ri ale lu"ii, inclu&i$D () acade"ii, (4+ uni$er&it!ţi, in&tituţii /i centre /tiinţi ice, (1 "u.ee, 2 redacţii /i 4+ alte or;ani.aţiiCota de ba.! /i cea "ai de $aloare a docu"entelor pri"ite de c!tre bibliotec! prin &c'i"b o alc!tuie&c periodicele /tiinţi ice 6 121 titluri- Se /tie c! &c'i"bul de publicaţii poate i con&iderat a$anta?o& %n ca.ul %n care &ati& ace a"bele p!rţi /i atunci c7nd publicaţiile &unt e8pediate /i re&pecti$ recepţionate cu re;ularitate- A&t el, %n adre&a partenerilor &e e8pedia.! 41 titluri de periodice 3Tabelul (5, editate de Acade"ia de Ştiinţe a #oldo$ei-

(

Tabelul 1. Peri !i"e e!i#a#e !e AŞM $i e%&e!ia#e &ar#e'eril r !i' Ve(# !e ")#re BŞC *A'!rei Lu&a'+ a AŞM Nr. (4+1A@*)2(,(((4(+(1(A(@(*()(24,4(444+41Ti#lu re,i(#) AEade"o&- Re$i&ta de Ştiinţ!, Ino$are, Cultur! /i Art! Arta- Arte Audio$i.uale Arta- Arte Fi.uale BiblioScientia Buletin de Lin;$i&tic! Buletinul AŞ#- #ate"atica Buletinul AŞ#- Ştiinţe #edicale Buletinul AŞ#- Ştiinţele Fieţii Buletinul In&titutului de Geolo;ie /i Sei&"olo;ie C'e"i&tr9 Hournal o #oldo$a Co"puter Science Hournal o #oldo$a Icono"ie /i Sociolo;ie Ji.ica /i Te'nolo;iile #oderne #etaliteratura #olda$ian Hournal o t'e K'9&ical Science& K'ilolo;ia Re$i&ta Ar'eolo;ic!- Serie Nou! Re$i&ta Botanic!Re$i&ta de Itnolo;ie /i Culturolo;ie Re$i&ta de Jilo.o ie, Sociolo;ie /i Ştiinţe Kolitice Re$i&ta de I&torie a #oldo$ei Re$i&ta de Studii /i Cercet!ri Huridice Re$i&ta #oldo$enea&c! de Drept Internaţional /i Relaţii Internaţionale LMNOPQRSSTU VWQTWRPOT XTPNQYTMRZ Nu-)r !e e%&e!ia#e +* (1 (1 +, 4( @A A 1@ 4( 1( @@ + 4+ 44 +2 +1 4) +2 4, 44 4) (* 4* +A e%e-&lare

Con&tat!" c! re$i&tele cu te8t inte;ral %n li"ba en;le.! au un ;rad &porit de &olicitare din partea partenerilor- A&t el, Buletinul AŞM Matematica /i !omputer "cience #ournal of Moldova deţin %nt%ietatea cu @A /i re&pecti$ @@ e8e"plare, ur"ate de !hemistr$ #ournal of Moldova cu 1( e8e"plare /i Moldavian #ournal of %h$sical "ciences cu +2 e8- Ur"ea.! re$i&tele care public! unele articole %n li"bile en;le.!, rance.! /i ru&!- Drept e8e"plu cit!" Buletinul AŞM Ştiinţele &ieţii cu 1@ e8e"plare, 'evista Botanică cu +2 e8e"plare, A(ademos cu +* e8e"plare, )*+,-./0012 34.14/-,1 51-+.61*/7 cu +A e8e"plare, BiblioScientia cu +, e8-, etcAnali.a celor 121 titluri intrate %n colecţiile Bibliotecii con or" ţ!rilor de ori;ine, ne per"ite &! e$idenţie" 4 ;rupuriD (- Pe(#e 1. #i#luri /012 #i#luri3 (au 453678 !i' 'u-)rul # #al !e re,i(#e &ri-i#e . Ke pri"ul loc &e &ituea.! Ro"7nia cu 4A4 titluri 3A(,,[ din nu"!rul total de titluri5, ur"at! de Kolonia cu A, titluri 3(,,([5, Bul;aria 0 +1 titluri 3@,2[5, SUA 0 42 titluri 3A,2[5, Italia /i Haponia cu c7te (@ titluri iecare 3+,4[5, Ger"ania cu (1 titluri 34,)[5 /i Serbia cu (4 titluri 34,1[5\ 4- De la 1 la 1. #i#luri /91 #i#luri3 (au 103078 !i' 'u-)rul # #al !e re,i(#e &ri-i#e I$idenţie" Au&tria cu 2 titluri de periodice, #acedonia 6 * , Un;aria 0 * , Jranţa 0 @, #area Britanie 0 A, Slo$enia 6 A, Jinlanda 6 A, Spania 6 1, Croaţia 6+, Ar;entina, 4

Au&tralia, Canada, Ce'ia, Il$eţia, India /i Fene.uela c7te 4 titluri iecare, iar Bel;ia, Bo&nia /i ]erţe;o$ina, Bra.ilia, Iran, #e8ic /i Nor$e;ia 0 c7te ( titlu iecareUn criteriu i"portant de cla&i icare a re$i&telor /tiinţi ice pri"ite ar i di&tribuirea dup! conţinut 3Ji;ura (5 /i dup! li"ba de publicare 3Ji;ura 45-

182
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 36,8

Numărul de titluri %d in n u m ă ru l to ta l

140
28 ,4

71
14,4

40
8,1

28 3
0,6 !,7

18
3,6

12
2,4

r A e t G c s . ş g z o f , ţ ă t i l a r n e s g h r a ă t l p , i m n o c e u a r e c t s v g n l , ă b m i L l r u ţ n ş c i m e t a M l a c d m e ţ n i t Ş c l p a e ţ n i t Ş
F ig u r a1 .R e p a rtiz a r e ar e v is te lo rp r im ite d u p ăc on ţin u t

Datele din Ji;ura ( rele$!, c! cel "ai repre.entati$ e&te do"eniul Matematici şi Ştiinţe ale 8aturii 9 ()4 titluri 3+@,) [ din nu"!rul total de titluri5, ceea &e datorea.! printre altele, e8pedierii de c!tre BŞC a 1 titluri de re$i&te cu te8t inte;ral %n li"ba en;le.! 3Buletinul AŞM

+

d a h e ţ n ş , ă t l u c i r g A

i f a r g o e G

Matematica, !omputer "cience #ournal of Moldova, !hemistr$ #ournal of Moldova, Moldavian #ournal of the %h$sical "ciences: Ke ur"!toarele locuri &e &ituea.! re$i&tele din do"eniul ;eneralităţi, filozofie, religie, ştiinţe sociale, economie, politică, arheologie, istorie 0 (1, titluri 34),1[5, ur"ate de do"eniul <imbă, lingvistică, literatură 0 *( titluri 3(1,1[5Anali.7nd datele din Ji;ura 4 con&tat!" c! re$i&tele %n li"ba en;le.! ocup! un rol prioritar 34(1 titluri &au 1+[ din toate titlurile pri"ite5, dar totodat! "enţion!" /i nu"!rul i"pun!tor de titluri %n li"ba ro"7n! 3(*, titluri &au +A[5, ce &e datorea.! &c'i"bului acti$ cu partenerii din Ro"7nia, care deţine rolul de lider %n cadrul &c'i"bului internaţional de publicaţii- A&t el, "enţion!" 1A parteneri din di$er&e ora/e ale Ro"7niei 341[ din nu"!rul total de ()* parteneri5D 1 acade"ii, +A uni$er&it!ţi, in&tituţii /i centre /tiinţi ice, + "u.ee, /i + alte or;ani.aţiiKrintre cei "ai acti$i parteneri "enţion!" Biblioteca Acade"iei Ro"7ne, care ne e8pedia.! A) titluri de periodice 34+[ din nu"!rul total de 4A4 titluri pri"ite din Ro"7nia5, ur"at! de Biblioteca Central! Uni$er&itar! „Carol I” din Bucure/ti cu +1 titluri 3(+,A[5, Biblioteca Uni$er&it!ţii din Oradea cu 42 titluri 3((,A[5, Biblioteca Uni$er&it!ţii din Craio$a cu 4) titluri 3((,4[5, Biblioteca Naţional! a Ro"7niei cu 4A titluri 3(,[5, etcReparti.area periodicelor din Ro"7nia !u&) " ':i'u# e&te re lectat! %n Tabelul 4, iar !u&) li-bi ; %n Ji;ura +Tabelul 1. Re&ar#i<area re,i(#el r $#ii':i=i"e &ri-i#e !i' R ->'ia !u&) " ':i'u# D -e'ii ale $#ii':ei Nu-)r !e 7 #i#luri Generalit!ţi, ilo.o ie, reli;ie, /t- &ociale, econo"ie, ,,(, (, 4, +, 2, )1 ++,1 politic!, ar'eolo;ie, i&torie 2,4 6 2,), 21 Li"b!, lin;$i&tic!, literatur! ) A+ 4(,, #ate"atici /i /tiinţe ale naturii A 6 A2 A, (2,) Ştiinţe aplicate @, @4, @2 4+ 2,( Ştiinţe "edicale @( ( ,,1 A;ricultur!, /tiinţe /i te'nici adiacente @+ (2 *,A Geo;ra ie 2( 2 +,@ Arte * (+ A,4 C #a

1

Con&tat!" c! @4 titluri 341,@[5 /i re&pecti$ (2 titluri 3*,@[5 din re$i&tele pri"ite din Ro"7nia &unt %n li"ba en;le.! /i rance.!, ace&tea re erindu6&e la do"eniul /tiinţelor e8acte, dar /i la do"eniul de /tiinţe &ocio6u"ane, cu" ar iD Annals of the =niversit$ of !raiova %hilolog$> ?nglish, Annals of the =niversit$ of %etrosani ?conomics, @A!? @iversite et identite culturelle en ?urope, Anternational #ournal of ?ducation and %s$cholog$ in the !ommunit$, #o<A? #ournal of <inguistic and Antercultural ?ducation, Musicolog$ %apers, 'evue 'oumaine de <inguistique, 'omanian #ournal of "ociolog$, Bord and Cext, etc >n aceea/i ordine de idei "enţion!" c! %n con or"itate cu ]ot!r7rea Con&iliului Supre" pentru Ştiinţ! /i De.$oltare al Acade"iei de Ştiinţe a #oldo$ei „De&pre aprobarea Re;ula"entului cu pri$ire la e$aluarea /i cla&i icarea re$i&telor /tiinţi ice” nr- 4(4 din ,@-((-4,,), in&titutele /tiinţi ice ale AŞ# ne &olicit! anual li&te ale periodicelor pri"ite de la partenerii din Fe&t %n &c'i"bul re$i&telor /tiinţi ice editate de Acade"ia de Ştiinţe a #oldo$eiKrin acea&ta &e ur"!re/te &porirea calit!ţii conţinutului re$i&telor /tiinţi ice /i &ti"ularea inte;r!rii ace&tora %n circuitul /tiinţi ic internaţional, A&e"enea li&te au o&t elaborate de BŞC, iind anual actuali.ate- A&t el, periodicele pri"ite de la partenerii din Fe&t %n &c'i"bul re$i&telor /tiinţi ice editate de Acade"ia de Ştiinţe a #oldo$ei pot i anali.ate dup! 4 criteriiD • • Nu"!rul de titluri de re$i&te /tiinţi ice pri"ite %n &c'i"bul unui &in;ur titlu de re$i&t! editat de AŞ# 3Tabelul +5\ Nu"!rul de titluri de re$i&te /tiinţi ice pri"ite %n &c'i"bul a 4 &au + titluri de re$i&te editate de AŞ# 3Tabelul 15-

Tabelul 2. Nu-)rul !e #i#luri !e re,i(#e $#ii':i=i"e &ri-i#e ?' ("@i-bul u'ui (i'Aur #i#lu !e re,i(#) e!i#a# !e AŞM Nr. (4+1A@*)2(,(((4(+Ti#lu re,i(#) Ca'#i#a#e !e e%e-&lare Nu-)r !e #i#luri3 e%&e!ia#e &ar#e'eril r &ri-i#e ?' ("@i-b Ştiinţ!, +* 1( +, A 1@ 4( 1( + 4) +2 4, 44 4) +A 4( A 2A 4( +, (+ +( A, 4A A( 1+ +A

AEade"o&- Re$i&ta de Ino$are, Cultur! /i Art! BiblioScientia Buletinul AŞ#- Ştiinţe #edicale Buletinul AŞ#- Ştiinţele Fieţii Buletinul In&titutului de Geolo;ie /i Sei&"olo;ie C'e"i&tr9 Hournal o #oldo$a Icono"ie /i Sociolo;ie Re$i&ta Ar'eolo;ic!- Serie Nou! Re$i&ta Botanic! Re$i&ta de Itnolo;ie /i Culturolo;ie Re$i&ta de Jilo.o ie, Sociolo;ie /i Ştiinţe Kolitice Re$i&ta de I&torie a #oldo$ei LMNOPQRSSTU RWQTWRPOT ^TPNQYTMRZ

Datele din Tabelul + ne per"it &! e$idenţie" 2A de titluri de re$i&te, pri"ite %n &c'i"bul a 1@ de e8e"plare a re$i&tei Buletinul AŞM Ştiinţele &ieţii, re$i&ta incorpor7nd "ai "ulte do"enii, A

cu" ar iD .oolo;ie, i.iolo;ie /i &anocreatolo;ie, ecolo;ie /i ;eo;ra ie, ;enetica /i i.iolo;ia plantelor, "icrobiolo;ie /i biote'nolo;ie- Acela/i lucru &e re er! /i la 'evista de Dilozofie, "ociologie şi Ştiinţe %olitice, %n &c'i"bul a 44 de e8e"plare pri"indu6&e A( de titluri, etcAnali.7nd Tabelul 1 con&tat!" c! %n &c'i"bul a ** e8e"plare ale re$i&telor Buletin de <ingvistică, Metaliteratura /i %hilologia care ac parte din do"eniul ) &unt pri"ite )1 titluri de periodice din acela/i do"eniu- Kre$alea.! re$i&tele din do"eniul Matematică, unde %n &c'i"bul a dou! titluri de re$i&te 3@A /i re&pecti$ @@ e8e"plare5 &e pri"e&c 21 titluri de periodiceTabelul 0. Nu-)rul !e #i#luri !e re,i(#e $#ii':i=i"e &ri-i#e ?' ("@i-bul a 1 (au 2 #i#luri !e re,i(#e e!i#a#e !e AŞM Nr. (4 +1A@*)2(,((Ti#lu re,i(#) Arta- Arte Audio$i.uale Arta- Arte Fi.uale Buletin de Lin;$i&tic! #etaliteratura K'ilolo;ia Buletinul AŞ#- #ate"atica Co"puter Science H- o #oldo$a Ji.ica /i Te'nolo;iile #oderne #olda$ian Hournal o t'e K'9&- ScRe$i&ta de Studii /i Cerc- Huridice Re$i&ta #oldo$enea&c! de drept Ca'#i#a#e !e e%e-&lare Nu-)r !e #i#luri3 e%&e!ia#e &ar#e'eril r &ri-i#e ?' ("@i-b (1 44 (1 4( 44 )1 +1 @A 21 @@ 4+ A4 +2 (* +( +A

I&te de "enţionat aptul, c! un /ir de periodice pri"ite prin &c'i"b au o te"atica ;eneral! /i cuprind, ie o ;a"! lar;! de &ubiecte ale in&tituţiei care le e8pedia.!, ie te"atica lor core&punde "ai "ultor titluri de periodice ale Acade"iei de Ştiinţe a #oldo$ei 3Tabelul A5I&te $orba "ai ale& de periodice editate de Acade"iile de Ştiinţe /i, core&pun.!tor, le pot i e8pediate toate cele 41 titluri de periodice editate de AŞ#- Ace&tea ar iD 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Acade"ia- T'e #a;a.ine o t'e Koli&' Acade"9 o Science& 3Kolonia5 Analele Acade"iei Ro"7ne- Ser- A F6a 3Ro"7nia5 Co"pte& rendu& de l_Acade"ie Bul;are de& Science& 3Bul;aria5 Letopi& Slo$en&Ee AEade"i?e `nano&ti in U"etno&ti 3Slo$enia5 KroAcade"ia 3Jinlanda5 Kroceedin;& o t'e Acade"9 o Natural Science& o K'iladelp'ia 3SUA5 Kroceedin;& o t'e Ro"anian Acade"9- Serie& A, B 3Ro"7nia5 aRbYcSdTO 3Serbia5 eNPRfYg ST XTONbRSgOTPT hOTbN^Y?T 3#acedonia5, /- a-

>n cel de6al doilea ca., &e e$idenţia.! a&pectul, c7nd un titlu din Fe&t %ncorporea.! te"atica a dou! &au trei titluri din periodicele AŞ# 3Tabelul A5Tabelul 5. Ti#luri !e re,i(#e &ri-i#e &ri' ("@i-b $i re,i(#e &ubli"a#e !e AŞM !u&) "ri#eriu #e-a#i" Nr(Titlu pri"it Titluri AŞ# Annalen der Natur'i&tori&c'en #u&eu" in (- Buletinul AŞ#- Ştiinţele Fieţii iien- Ser- B- BotaniE, `oolo;ie 3Au&tria5 4- Re$i&ta Botanic! @

4+-

Buletinul Ştiinţi ic al Uni$er&it!ţii „Kolite'nica” din Ti"i/oaraD #ate"atica6 Ji.ica Kroceedin;& o t'e Ro"anian Acade"9Serie&- B- C'e"i&tr9, Li e Science& and Geo&cience& 3Ro"ania5 #e"oriile Secţiei de Ştiinţe I&torice /i Ar'eolo;ice ale Acade"iei Ro"7ne 3Ro"7nia5 Analele Uni$er&it!ţii O$idiu& Con&tanţaI&torie, Ştiinţe Kolitice 3Ro"7nia5

1A-

(- Buletinul AŞ#- #ate"atica 4- #olda$ian Hournal o K'9&ical Science& (- C'e"i&tr9 Hournal o #oldo$a 4- Buletinul AŞ#- Ştiinţele Fieţii +- Buletinul In&titutului de Geolo;ie /i Sei&"olo;ie (- Re$i&ta Ar'eolo;ic! 4- Re$i&ta de I&torie a #oldo$ei (- Re$i&ta de I&torie a #oldo$ei 4- Re$i&ta de Jilo.o ie, Sociolo;ie /i Ştiinţe Kolitice

>n ulti"ii ani tot "ai "ulţi parteneri %/i propun o ertele de periodice pe &uport electronic &au %n $ariant! online- Acea&ta e&te o tendinţ! ;lobal!, care, de.$olt7ndu6&e, cap!t! or"a de &c'i"b de docu"ente pe &uport electronic &au obţinerea dreptului la acce&ul re&ur&elor in or"aţionale electronice B4CA&t el, pe l7n;! publicaţiile %n or"at tradiţional BŞC „Andrei Lupan” a AŞ# %/i co"pletea.! colecţiile di;itale %n ur"a e8pedierii de c!tre unii parteneri a publicaţiilor lor pe alt el de &uport dec7t cel tradiţional- Drept e8e"plu ar putea &er$i Biblioteca Central! a Uni$er&it!ţii „Tran&il$ania” din Bra/o$, care e8pedia.! Buletinele Uni$er&it!ţii pe &uport CD0RO#, iar un /ir de re$i&te pri"ite anterior de la unii parteneri %n or"at tradiţional, %n pre.ent pot i acce&ate online- I&te $orba de&preD (- Uni$er&it9 o Cali ornia publication& in ento"olo;9 3USA5 4- Uni$er&it9 o Cali ornia publication& in ;eolo;ical &cience& 3USA5 +- Uni$er&it9 o Cali ornia publication& in lin;ui&tic& 3USA5 1- Uni$er&it9 o Cali ornia publication& in .oolo;9 3USA5 'ttpDjjrepo&itorie&-cdlib-or;jucpre&&j-

A- Uni$er&it9 o Cali ornia publication& in botan9 3USA5 'ttpDjjuc?ep&-berEele9-edujcon&tanceaj-

@- Annual Report o t'e Jre&'<ater Biolo;ical A&&ociation 3In;land5 *- Jre&'<ater Joru" 3In;land5 )- Jre&'<ater Re$ie<& 3In;land5

2- Kublication& de l_In&titut de Rec'erc'e #at'k"ati=ue A$ancke 3Jrance5 *

'ttpDjj'al-arc'i$e&6ou$erte&- rjIR#A

(,- #ono;rap'& ro" t'e Centre or Scienti ic Literature 3]el&inEi, Jinland5 'ttpDjj<<<-t&$- ijecpubj-

((- TelopeaD a ?ournal o plant &9&te"atic'ttpDjjplantnet-rb;&9d-n&<-;o$-aujTelopeajinde8-p'p or 'ttpDjjo?&6prod-librar9-u&9d-edu-aujinde8-p'pjTILj

(4-#e"oir o t'e #u&eu" Fictoria 3Au&tralia5
"ttp#$$%%%&'iodi(er)it*li'rar*&org$

>n conclu.ie con&tat!", c! &c'i"bul internaţional de publicaţii e&te un i.$or i"portant de co"pletare a colecţiilor BŞC „Andrei Lupan” a AŞ# cu docu"ente de pe&te 'otare, iar prin or;ani.area corect! a &c'i"bului de publicaţii /i prin uncţionarea lui e icient!, $o" continua &! "enţine" /i &! de.$olt!" relaţiile cu partenerii de pe&te 'otare, contribuind la %"bo;!ţirea ondului cu publicaţii din di$er&e do"enii ale cunoa/terii u"ane deo&ebit de &olicitate de bene iciarii bibliotecii- Ca /i p7n! %n pre.ent, e&te nece&ar &! ur"!ri" "ali#a#ea publicaţiilor recepţionate prin &c'i"b /i nu doar "a'#i#a#ea ace&tora B+CRe=eri':e bibli Ara=i"eB (- Co&ta/, Rodica /i Lucia Arnaut- Cradiţie, continuitate şi tendinţe En dezvoltarea schimbului internaţional de publicaţii >nD #a;a.in Bibliolo;ic- 4,(,, nr- (64, p- **6 *24- 5+FGH01./G0IJ ,06K//4L+0 MNO NPN O+*1.HQ6 RQ-/.62 6 Q/7.+L+00I+ -+0G+0S66 XYSgOD lQTgYOR6mQYSP, 4,,+- (1+ gPQ+- Co&ta/, Rodica- 8oi parteneri En relaţiile de schimb internaţional de publicaţii la BŞ! TAndrei <upanU a Academiei de Ştiinţe a Moldovei - >nD BiblioScientia- 4,(,, nr- +61, p- (,A6(,*-

)