You are on page 1of 1

Angajamentul oraşelor din Republica Moldova pentru combaterea efectelor schimbărilor climatice Recunoscând că: Republica Moldova este o ţară

extrem de vulnerabilă la variabilitatea şi schimbarea climei; Se anticipă că în viitor impactul schimbărilor climatice asupra diferitor aspecte economice, sociale și de mediu se va intensifica, inclusiv în Republica Moldova ; Adaptarea la schimbarea climei necesită o str nsă coordonare intersectorială, precum şi un mediu instituţional şi le!islativ încura"ator; #ecesitatea informării și conștienti$ării cetățenilor despre schimbările climatice asupra calită ții vie ții% Fiind de acord cu: - &eneficiile sociale, economice și cele privind protec ția mediului, !enerate de ac țiunile de combatere a schimbărilor climatice; - Strate!ia de adaptare la schimbarea climei a Republicii Moldova, precum și politicile și pro!ramele pentru combaterea schimbărilor climatice; - 'portunitatea ca administrația locală să conducă inițiativa de reducere a emisiilor de !a$e cu efect de seră la nivel local, să încura"e$e și să spri"ine cetă țenii, întreprinderile locale și alte or!ani$a ții să reducă costurile pentru consumul ener!iei, să reducă a!lomerările în trafic, să se adapte$e efectelor schimbărilor climatice, să îmbunătățească condi țiile de mediu la nivel local și să contribuie la reducerea utili$ării combustibilului fosil în comunitățile noastre; să încura"e$e crearea și extinderea spațiilor ver$i în localitățile urbane și rurale% Noi, repre entanții !rimăriei "omunei#$rașului#Municipiului%%%%%%%%%%%%% ne angajăm: - Să creăm mecanisme pentru informare sensibili$are privind riscul schimbării climei şi măsurile de adaptare; - Să elaborăm o strate!ie(pro!ram local, re!ional de sensibili$are a publicului în domeniul schimbărilor climatice şi să reali$ăm o campanie de informare şi educaţie în domeniul schimbării climei, prin mi"loace media, abordări cuprin$ătoare şi alte metode de proliferare a informaţiei; - Să creăm un mecanism de inte!rare a riscurilor climatice în toate politicile sectoriale existente şi de viitor; - Să consolidăm capacităţile )uvernului pentru !estionarea şi inte!rarea adaptării la schimbarea climei în politicile de de$voltare sectoriale, precum şi în practicile durabile ce urmea$ă a fi reali$ate la nivel local; - Să elaborăm şi să promovăm pro!rame şi materiale accesibile de instruire *cărţi, broşuri etc%+ privind adaptarea la schimbarea climei cu scopul perfecţionării abilităţilor specialiştilor din diverse domenii , al medicinii, serviciului protecţiei civile şi situaţii excepţionale, in!inerilor din sectorul ener!etic, transporturi şi construcţii, altor specialiști; - Să reali$ăm evaluarea riscurilor(oportunităţilor pentru sănătatea umană şi de$voltarea durabilă a sectoarelor vulnerabile la schimbarea climei *de ex%, a!ricultura, sectorul forestier, resursele acvatice, sectorul construcţii etc%+ cau$ate de numărul sporit şi intensitatea mai mare a evenimentelor extreme; -rimăria Municipiului('rașului(.omunei ////////// recunoaște impactul tot mai crescut pe care schimbările climatice îl va avea asupra comunită ții noastre în secolul 21 și se angajează să abordeze cauzele și efectele schimbărilor climatice în Municipiul/Orașul/Comuna__________ ///////////////////// *#ume, prenume+ -rimarul .omunei('rașului(Municipiului //////////////////// &'Ș'