You are on page 1of 4

Sida - Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete

Schimbările climatice - Cunoştinţe, Atitudini şi Practici. Studiu privind percepţia schimbărilor climatice de către populaţia Republicii Moldova. # Q1 Q2 Q Q# Q' Întrebarea Cod categorie Numărul chestionarului Iniţialele persoanei care face chestionarea Localitatea Raion !!!!!!!!!!!!!!!!!!!Comună"Sat !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !ata chestionării !!! !!!! !!!! $iua"%una"&nul "nceputul chestionării !!! !!!! (ra"Min

C)*)+), -ună .iua/ 0umele meu este !!!!!!!!!!!!! 1i reali.e. un studiu pentru Mi1carea 2cologistă din Moldova. Scopul studiului este de a colecta in3ormații care ne vor a4uta să 5nţelegem cum oamenii percep schimbările climatice 1i cum 5ncearcă să se adapte.e la ele. 6atele colectate ne vor 3i utile 5n identi3icarea nivelului de cunoa1tere7 percepere7 a atitudinilor și comportamentelor populaţiei din R. Moldova privind consecinţele 3enomenului schimbărilor climatice. Răspunsurile dumneavoastră sunt con3idențiale. 8articiparea dvs. este complet voluntară și puteţi re3u.a să răspundeţi la orice 5ntrebare speci3ică din chestionar7 precum 1i respinge tentativa de intervievare. )nterviul ar trebui să ia apro9imativ : de minute din timpul dumneavoastră și nu veți 3i contactat 5n viitor pentru con3irmarea celor e9puse. ;om aprecia 3oarte mult sinceritatea 1i implicarea dvs. pentru a răspunde la aceste 5ntrebări. N# CI$I%I Pe parcursul &ntre'ului chestionar, &ncercuiţi cifra de l(n'ă răspunsul ales de inter)ie)at. Q< Sunteţi dispus de a răspunde la &ntrebările ce urmea*ă+ 6& 1 =6&C> 0?7 (8R)+) )0*2R;)?%/ 0? 2 Cunoştinţe despre Schimbările Climatice Q@ Care sunt principalele probleme care )ă afectea*ă )iaţa de *i cu Cri.ă economică 1 *i+ Aoma4ul 2 Migraţia 8oluarea mediului # QB QC Aţi au*it )reodată de termenul ,schimbarea climei-+ 6& 1 0? 2 !upă părerea d)s., ce &nseamnă termenul de ,schimbarea climei-+

Q1:

Cum credeţi, care sunt principalele efecte ale schimbărilor climatice+

Cre1terea temperaturii pămDntului )nundaţiile Cre1terea numărului catastro3elor naturale Seceta &ltele"Speci3icaţi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 2 # '

Q11

Cum credeţi, c(t de mult este influenţată localitatea d)s. de efectul schimbărilor climatice+

Q12

6estul de mult 1 Mult 2 6eloc 0u 1tiu"0u răspund # %ocalitatea mea nu se con3runtă cu asemenea probleme ' Ce efecte ale schimbărilor climatice aţi obser)at &n localitatea d)s. &n ultimii ./ de ani+ Numiţi-le pe toate c(te )i le amintiţi.

Q1

Cum

credeţi,

despre

care

dintre

6a

0u

0u 1tiu" 0r

Sida - Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete

fenomenele enumerate putem spune că au le'ătură cu schimbările climatice+

Cutremure &lunecări de teren )nundaţii Cre1terea ga.elor cu e3ect de seră Seceta 8loi acide 2pidemii Eurtuni";Dnt puternic ;ariaţia climei"Înlocuirea anotimpurilor Faura de o.on Încăl.irea globală &ltele7 speci3icaţi !!!!!!!!!!!!!!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Q1#

Ce părere a)eţi, următoarele acti)ităţi schimbările climatice+

care dintre contribuie la

&rderea combustibililor 3osili7 cum ar 3i cărbune7 petrol7 ga.e naturale 2misiile de la mi4loacele de transport 6e3ri1ările"*ăierea pădurilor 8racticilor agricole e9cesive Gde e9.7 pă1unatul e9cesiv7 abu.ul de pesticide etc.H 8roducerea de energie electrică Managementul inadecvat al deșeurilor7 cum ar 3i arderea deșeurilor &ltele7 speci3icaţi!!!!!!!!!!!!!!

6a 1 1 1 1 1 1

0u 2 2 2 2 2 2

0u 1tiu" 0r

Atitudini despre Schimbările Climatice Q1' Personal, c(t sunteţi de &n'ri0orat de fenomenul schimbărilor climatice+ Q1< Care dintre acţiunile enumerate mai 0os ar putea fi importante &n pre)enirea impactului schimbărilor climatice+

Eoarte 5ngri4orat 1

Îngri4orat 2 Eoarte importante 1 1 1 1 1 1

8uţin 5ngri4orat )mportante 2 2 2 2 2 2

6eloc 5ngri4orat # 6eloc importante

0u 1tiu"0r ' 0u 1tiu"0r # # # # # #

Reducerea consumului de electricitate Reducerea utili.ării combustibililor 3osili Gcărbune7 petrol7 ga.e naturaleH &plicarea măsurilor de e3icienţă energetică 5n sectorul industrial 1i sectoarele comerciale )ntensi3icarea activităţilor de cercetare 1i de.voltare a energiei regenerabile Cultivarea culturilor energetice 5n sectorul agricol Cre1terea gradului de con1tienti.are a publicului 5n problemele legate de schimbările climatice Strategii de combatere naturală a dăunătorilor Sisteme de averti.are timpurie privind variațiile climatice Ginundaţii7 secetă7 vDnt etc.H 8lanurile de gestionare a

1 1 1

2 2 2

# # #

Sida - Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete

Q1@

de.astrelor Cum credeţi schimbările climatice sunt

Re.ultat al activităţii umane

1

Q1B

Q1C

8edeapsă de la 6umne.eu 2 &mbele 0u 1tiu # Sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii *otal de 6e acord 0eutru 0u sunt acord de acord ( ţară atDt de mică precum Moldova nu decide nimic 1 2 # 5n re.olvarea problemelor schimbărilor climatice Sunt dispus să plătesc anumite ta9e pentru a contribui 1 2 # la conservarea mediului 5ncon4urător &dministraţia ar trebui să aibă un rol mai important 5n 1 2 # prevenirea impactului schimbărilor climatice asupra localităţilor (amenii au un control redus sau deloc asupra 1 2 # schimbărilor climatice7 deoarece este un act al lui 6umne.eu La părerea d)s., cum credeţi, cine este principalul Fuvernul responsabil de soluţionarea problemelor cau*ate -usinessIul")ndustria de schimbările climatice+ (rgani.aţiile neguvernamentale AL121%I #N SIN2#3 34SP#NS. 8opulaţia *oţi cei enumeraţi mai sus &lţii Gspeci3icaţiH !!!!!!!!

0u 1tiu"0r ' ' ' ' 1 2 # '

Q2:

Credeţi că 5oldo)a este suficient de pre'ătită 6& 1 pentru a 'estiona fenomenele e6treme asociate cu 0? 2 schimbările climatice+ 0u Atiu"0r Practici pri)ind Schimbările Climatice Q21 Care dintre acţiunile 8rograme de educare 1i con1tienti.are a publicului enumerate mai 0os le 8rivilegierea"Încura4area producătorilor care respectă consideraţi cele mai mediul 5ncon4urător importante la ni)el naţional 8regătirea pentru de.astre pentru adaptarea 5oldo)ei la schimbările climatice Reali.area unor studii de evaluare a impactului " 7AL121%I 8 34SP#NS#3I9 de cercetare privind schimbările climatice 8lantare"re5mpădurirea supra3eţelor agricole ?tili.area de resurse nonIpoluante Reabilitarea 1i 5ntreţinerea drumurilor " podurilor" digurilor etc. &ltele7 speci3icaţi!!!!!!!!!!!!!! Q22

1 2

# ' < @ B

Cum )-aţi implicat : )ă implicaţi personal pentru a pre)eni sau a reduce impactul schimbărilor climatice+ Numiţi oric(te acţiuni )ă amintiţi 7de e6. economisiţi ener'ia electrică, utili*aţi transportul &n comun; reciclaţi deşeurile etc.9

Q2

Ce ar fi trebuit să facă Administraţia Publică Centrală şi Locală pentru a pre)eni sau a reduce impactul schimbărilor climatice+

Q2#

Care sunt sursele d)s. de informare pri)ind schimbările climatice+ Ale'eţi-le pe cele care corespund.

*elevi.iunea 1 $iare Frupurile comunitare '

Radio 2 SiteIuri " )nternet # 8relegeri " JorKshop <

Sida - Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete

Q2'

Q2<

8liante " -ro1uri @ &3i1e B ;ideo C Acolile 1: 8rieteni " Eamilie 11 -iserica 12 Fuvernul 1 0u primesc in3ormaţii cu privire la schimbările climatice 1# &ltele Gspeci3icaţiH !!!!!!!!!!! Care credeţi că sunt cele mai eficiente 8 *elevi.iunea 1 Radio 2 modalităţi de difu*are a informaţiilor $iare SiteIuri " )nternet # pri)ind schimbările climatice+ AL121%I Frupurile comunitare ' 8relegeri " JorKshop < !<A3 8 34SP#NS#3I. 8liante " -ro1uri @ &3i1e B ;ideo C Acolile 1: 8rieteni " Eamilie 11 -iserica 12 Fuvernul 1 0u primesc in3ormaţii cu privire la schimbările climatice 1# &ltele Gspeci3icaţiH !!!!!!!!!!! =ă ru'ăm să indicaţi orice comentarii suplimentare cu pri)ire la schimbările climatice, care credeţi că ar fi utile pentru noi ca să le cunoaştem.

!ate demo'rafice Q2@ Se6 Q2B Q2C Q : Q 1 Locul de trai

1. masculin 1. sat

2. 3eminin

2. (ra1 C. 0S"0R

=(rsta &n ani &mpliniţi >>>> Studii .. ?ără studii @.Studii 'imna*iale 8. Studii liceale A. Studii pre'ătire profesională B. Studii superioare C. Studii postuni)ersitare D. Nu răspunde <cupaţia principală 1. elev"student7 casnică7 1omer 2. agricultor . muncitor industrial #. lucrător servicii GvDn.ător7 1o3er etc.H '. 3uncţionar 5n serviciul public <. tehnician"maistru @. pro3esii tehnice cu studii superioare GinginerH B. pro3esii liberale cu studii superioare Gdoctor7 pro3esor7 cercetătorH C. patron"3ermier Gcu anga4aţiH 1:. 5ntreprin.ător pe cont propriu7 liber pro3esionist G3ără anga4aţiH 11. .ilier 12. 8ensionar CC. alta G răspuns liber>>>>>>>> Sector Lucraţi &n sectorul 1. public 2. privat 6urata interviului, =ă mulţumim pentru participare. Comentariile , notiţele persoanei care a desfăşurat chestionarul !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Q 2 Q #

. (0F CB. 0u 1tiu" 0R (R2 !!! M)0 !!!!!