Вы находитесь на странице: 1из 12

Univerzitet u Tuzli Filozofski fakultet Odsjek:Historija

Stiven Ransimen Pad Carigrada

Mentor:Midhat S ahi! Tuzla #$%#&

Student:"dis Sulji!

Biografija Stiven Ransimen ro'en je u (ritaniji u )ortam*erlandum %+$,& godine&U , godini -ivota guvernanta ga je o.ela da u.i fran/uski jezik0 a sa 1 gidna je .itao gr.ki i latinski jezik0 a ruski jezik savladao u %% godini -ivota&Uz dar za jezike *nizantske historije&Ranseimen je mnogo utovao rivla.ila ga je i o Turskoj0 i historija&Studirao na 2tonu i Cam*ridgeu&3oktorirao u #4& godini -ivota temom iz o "ziji0 nari.izo zremljama *liskog istoka0 a od *alkanskih dr-ava najvi5e osje!ivao 6r.ku& %+4$& godine on ulazi u di lomatsku slu-*u (ritanske im erije0 slu-*uje u (ugarskoj0 7gi tu i Palestini& )a oziv turske vlade on je %+4#& godine ostao rofessor *izantiske umjetnosti i historije na istan*ulskom sveu.ili5tu&Pored *izantiske historije0 on je intezivno rou.avao i razdo*lje krsta5kih ratova0 o .emu je na isao vi5e oznatih djela&Umro je #$$$& godine u 8orik5iru&va-na djela: /ar Roman 9aka in i njegova vladavina0 Prvo (ugarsko /arstvo0 (izantiska /iviliza/ija0 Povijest kri-arskih ohoda0 Pad Carigrada0 :elika /rkva u ro stvu0 Posljedni *izantiski re orod i mnoge druge&

Uvod U vreme kada su istori.ari *ili jednostavan svet smatralo se da a d C a r i g r a d a % 4 ; , & ozna.ava kraj srednjeg veka& 3anas suvi5e do*ro znamo da je tok istorije neumitan i da ga nikad ni5ta ne rekida& )e ostoji odre'ena vremenska ta.ka za koju mo-emo re!i: srednjovekovni svet se tada reo*razio u moderni& Mnogo re %4;,& u 2taliji i mediteranskom svetu se 5iri okret nazvan renesansa& 3ugo osle %4;,& na Severu su se odr-ale srednjovekovne ideje& <o5 re %4;,& o.ela su ionirska istra-ivanja okeanskih uteva koji !e romeniti /eloku nu svetsku ekonomiju0 ali je osle%4;,& ro5lo nekoliko de/enija re nego 5to su ovi utevi otvoreni0 i re nego 5to su se osledi/e toga otvaranja mogle osetiti u 7vro i&O adanje i ro ast :izantije i trijumf oliti.kom odru.ju ostali

Osmanlija imali su uti/aja na ove romjene0 ali taj uti/aj se ne mo-e re isati samo doga'ajima u jednoj godini&Pad Carigrada je i na izazvao malo romjena&Tur/i su ve! *ili stigli do o*ala 3unava i

rijetnja srednjoj 7vro i= svako je mogao osudit da je Carigrad osu'en na ro ast0 id a se Carstvo ne mo-e odr-ati rotiv /arstva .ija je teritorija zahvatala ve!i dio (alkanskog oluostrva i Male "zije0 /arstvo koje je imalo odlu.ne u ravlja.e i naja.u vojnu silu tog vremena&>r5!anske zemlje *ile su du*oko ogo'ene adom Carigrada&Osvajanjem starog /arskog grada0 Tur/i restolni/u nego i osigurali trajnost svog su ne samo stekli novu /arsku

evro skog /arstva&?a 6rke ad grada *io je jo5 zna.ajniji&?a njih je to zaista *io kona.ni zavr5etak jednog oglavlja u historiji&

Sultanat u usponu U danima ro5losti ros eritet :izantije *io je vezan za osjedovanje

"nadolije&Ogromno Rimskog /arstva0

oluostrvo0

oznato narodima starog vijeka kao Mala rostora& Pro adanje

"zija *ilo u rimska vremena jedno od najnaseljenijih

ra!eno kugom i 5irenjem malarije i otom u adi Persijana/a i

"ra*ljana u sedmom i osmom veku0 roredili su tamo5nje stanovni5tvo&Sigurnost se vratila u devetom veku& )ju !e sada ugroziti narod s kojim su dotada5nji vizantijski dodiri o*i.no *ili rijateljski& Unekoliko rethodnih vekova rostrane ravni/e Turkestana ostajale su sve suvlje i turska lemenasu se kretala rema za adu tra-e!i nova stani5ta& :izantija je u 5estom veku imala veze sa Tur/ima /entralne "zije i *ila do*ro u oznata s turskim lemenima koja su naselila ruske ste e&:remenom sve vi5e ja.a turska mo!& Prvi veliki Tur.in musliman0 Mahmud 6aznavid0 izgradio je na istoku /arstvo koje se rostiralo od 2shafana do (uhare i 9ahore&Posle njegove smrti vlast nad tur/ima su stekli knezovi jednog oguskog lemena iz roda Seld-uka& ?natan *roj malih turskih glavara i njihovih sljed*enika ve! se *io naselio na vizantiskim grani/ama0 gdje su kao ograni.ni glavari vr5ili lja.ka5ke u ade kad god *i im se rilika ukazala&Tako je naglim ja.anjem turaka do5lo do stvaranja seld-u.ke kraljevine0 koja red kraj %#& stolje!a zahvaljuju!i neus jehu .etvrtog krstra5kog rata ro5irila svoju teritoriju& Me'utim vladavinu seld-uka okon.ale su invazije Mongola&Prvo su neka turska lemena rodrla i do5la u Malu "ziju&Tu su se ridru-ili gazijama koji su *ili nezadovoljni seld-u.kom vla5!u& Seld-u.ki sultan je retr io oraz otkad se vi5e nije o oravio& Pro adanje seld-u.kog sukltanata oste eno je omogu!ila ograni.nim vladarima gazijama@ vladarima slo*odu ak/ije&U*rzo nakon toga dolazi do naglog ja.anja sultanate gdje se isti.u vo'e Osman0 Orhan i Murat %& "li nakon Murata 2 naslijedio ga je (ajzit 0 i o*jedom na >osovu do*io je ot unu vlast nad (alkanom&On je namjeravao da Osvoji Carigrad ali mu je do5la vijest da se s rema kri-arski ohod a je odustao&)akon njega romjenilo se jo5 mnogo sultana koji su oste eno sti/ali sve ve!u mo! i to !e dovoditi do -elje da se osvoji Carigrad 5to se oku5avalo u vi5e navrata ali *ezus je5no&

Car i Sultan Pokojni /ar <ovan :222 *io je najstariji od 5estero *ra!e0 sinova Manojla 22 i kralji/e <elene& 2za <ovana o godinama je dolazio Teodor0 a za nim "ndronik0 >onstantin0 3imitrije0 i Toma&Me'utim Teodor i "ndronik su umrli rije njega&3voji/a najmla'e *ra!e 3imitrije i Toma0 nisu *ili li.nosti vrijedne vladavine&3imitrije je imao rijatelja na turskom dvoru i %44#& godine oku5ao da zauzme Carigrad uz omo! Turskih vojnika= /arA je s asilo hitni dolazak oja.anja koje je doveo njegov *rat

>onstantin& 3imitriju je o r 5teno i dozvoljeno da ostane u Carigradu&>onstantin je *io najs oso*niji od *ra!e0 on je naslijedio Selimvriju i susjedne tra.ke gradove& %4#B& godine oti5ao na Pelo onez da osljednjih frana.kih omogne /aru <ovanu :222 u osvajanju tamo5njih osjeda&>onstantin je zauzeo veliki dio Pelo oneza i zatim je

namjeravao da osvoji "tiku i (eotiju& Uskoro u >onstantinovim rukama se gotovo nalazila /ijela 6r.ka&"tinski vojskovo'a je tra-io omo! od Turaka i do*io je od sultana Murata& Sultan je %444& oslao vojsku u 6r.ku i >onstantin i Toma s u se jedva s asili *jekstvom& Cteta koja je nanesena *ila je ogromna i >onstantin se vi5e nije mogao u ustiti u osvaja.ke ohode& )akon toga dolazih do me'uso*nih suko*a oko zasjedanja za rijestolje izme'u *ra!e& "li 1& januara %44+& godine u sa*ornoj /rkvi krunisan jet a /ara >onstantin& )akon mnogo vremena ovo je *ilo rvo krunisanje koje se nije desilo u Carigradu0 i koje nije o*avio atrijarh&U eriodu vladavine >Onstantina do5le su vijesti o smrti sultana Murata kojeg je naslijedio Mehmet 22& )iko nije sumnjao da !e on naslijediti resto&:e! o relasku 3ardanela *io je siguran da njegovo stu anje na resto ne!e *iti os oravano= zastao je dva dana u 6ali olju 0 dok mu se ne ri remi odgovaraju!i do.ek u <edrenu0 gdje je stigao %D& fe*ruara&)akon dolaska na 5resto on je sredio administra/iju i dvor0 te osevetio se laniranju vanjske olitike&)jgov rvi i nave!i /ilj *ilo je osvajanje Carigrada&

Pripreme za osadu Posljednje mjese/e %4;#& godine sultan je roveo udu*ljen u svoje

lanove&)ijedan od njegovih ministara nije zano 5ta on smjera& Sultan je naredio da se izrade lanovi za novi veli.anstveni dvor u <edrenu0 ma jednom ostrvu u re/i mari/i&Sam Mehemd je rovodio mnoge no!i razmi5ljaju!i o dohodu& 6ovorilo se da je vi'an kako u odje!i o*i.nog vojnika hoda uli/ama <edrena= svako ko *i ga re oznao i ozdravio *io je u*ijen& )ekoliko dan kasnije0 sultan je sazvao sve minister i odr-ao im dug govor o tome u kome je odsjetio na ostignu!a redaka0 i sao 5tio da Tuirsko /arstvo ne!e *iti sigurno sve dok Carigrad ne *ude u njegovim rukama0 i Mehmed je dodao da ako ne mo-e da vlada /arstvom u kome je Carigrad0 onda ne -eli da vlada nikakvim /arstvom& Ministri su ga odr-ali i glasali za rat& Eim je rat zvani.no rihva!en sultan je naredio svom namjesniku evro skih rovin/ija da saku i vosjku i na adne vizantijske gradove i varo5i na o*alama Trakije& 6radovi Mesemvrija0 "nhijal i :iza odmah su se redali i tako iz*jegli da *udu oharani& "li gradovi kao Selimvrija i erint oku5ali su da ru-e ot or&Me'utim oni su *ili oru5eni0 i oharani& Sultan je sada htio da zagos 5odari morem&Raniji oku5aji osvajanja grada oduzimani su samo sa ko na& Mehmed je *io odlu.an da to romjeni& U martu %4;,& godine kod 6ali olja su o.eli da se saku ljaju *rodovi svih vrsta&Pred kraj marta ovi *rodovi na za re a5!enje hri5!ana0 i 6rka i 2talijana0 ro5li 3ardanele u Mramorno more&3o tog trenutka oni nisu *ili svjesni veli.ine sultanove omorkse mo!i& 3ok je flota krstarila morem0 turska vojska se saku ljala u Trakiji& Mo*iliza/ija je *ila *rza ali njegovih to oliva/a& To 5ot una&Mehedovoj odlu/i d u rolje!e %4;,& godine na dane Carigrad do*rim djelom su do rinjeli rethodni izvanredni us jesi .iju 'ulad iz*a/uje ram

se u za adnoj evro i koristio ve! oko stotinu godine0 od rolazila kroz Trakiju i kretala se

vremena kada je njema.ki kalu'er Cvar/ konstreuisao to *arut&Cijelog mjese/a marta vojska je

(os 5oru&Takvu vojsku nije *ilo lako sna*djevati ali je sve *ilo is lanirano&3is/i lina je *ila do*ra a moral tru a vrlo visok&Mehmed je sa vosjko krenuo #,& marta0 is a osljednjim odrdima svoje vosjek stigao red zidine grada ;& a rila& U gradu je atmosfera *ila otuno druga.ija&Prizor same turske flote0 koja je krstarila Mramornim morem0 i

velikih to ova0 koji su ri*li-avali se gradskim *edemima0 kazivao je stanovni/ima 5ata ih o.ekuje& Me'utim hra*rosti nije nedostajalo&Pri remljena je od*rana grada& Saku ljeno je svo oru-je koje s nalazilo u gradu&Car je u.inio sve 5to je mogao on je u jesen oslao izaslanikeda tra-e omo! ali je odaziv *io sla*&Od nekih osamdeset hiljada sultanovih vojnika i hordi veliki grad sa .etrnaest milja *edema tre*alo je da *rani manje od sedam hiljada ljudi&

Opsada grada

Uskrs je veliki raznik ravoslavne /rkve kada svakog kr5!anina is unjava radost saznaje da njegov s asitelj vaskrsnuo& "li uskrs %4;,& godine malo je radosti *ilo u sr/ima stanovnika Carigrada&Prvi odred ne rijatelja o a-en je #& a rila& )a ala ga je mala .eta *ranila/a koja je iza5la iz grada i u*ila nekoliko vojnika0 a ranila mnoge& "li kako je ristizala turska vojska0 .eta se ovukla u grad= /ar je tada naredio da se mostovi reko o ko a uni5te a gradske ka ije zatvore&2stog dana je dao odluku da se ulaz u luku zlatnog roga zatvori velikom regradom&3o ; & a rila /jeloku na vojksa turska0 od komandom samog sultana0 stigla je red *edeme&Sultanov rivremen logor *io je od grada udaljen oko milju i o&?atim je rimaknuo tru e na njihove kona.ne oloi-aje& (ranio/i su tako'e zauzeli odre'ena mjesta&;& a rila *ranio/i su zauzeli svoja mjesta koje im je /ar naredio& On je sa naj*oljim tru ama *io kod Mesotihiona 0 gdje su *edemi rolazili kroz dolinu 9ikosa= desno od njega nalazio se Fustinijani i njegovi Fenovljani kod Harisijeve ka ije= ali kada je ostalo jasno da !e sultan usredsredit na ad na Mesotihion 0 'enovljani su se s ustili do /ara i ridru-ili mu se0 dok su taj olo-aj reuzel *ra!a (okjardo i njihovi ljudi&(ra!a 9angasko i nad*isku 9eonardo dr-ali su olo-aj iza o ko a koji je sezao do ?atnog roga&Po *edemima rema moru ras ore'eno je manje *raanila/a&(ranio/insu *ili do*ro nauro-ani d-ilitima i strijelama0 a imali su i mangonele za iz*a/ivanje kamena i nekoliko kulverina&U gradu je *ilo i to ova ali se oni nisu okazali naro.ito korisnim&3o 1& a rila su vojni/i zauzeli svoje olo-aje= osade su sa medema mogle da gledaju kako se turska vojksa ras ore'uje&Sultan je ranije olsao jedan odred vojske na sjevernio dio ?latnog roga kojeg je redvodio ?aganos@ a5a 0 izoluju!i tako svaki otez koji *i Fenovljani mogli u.initi&Flota od za ovhjedeni5tvom (altoglua0 do*ila je nare'enje da azi da nikakava oja.anja ili namirni/e ne stignu u grad morem&Tur/i su ot o.eli *or*u te5kim *om*ardovanjem *edema & Prvog dana 1& a rila dio *edema kod Harisijeve ka ije *io je te5ko o5te!en= a ne rekidno *om*ardovanje sl.ede!eg dana otuno ga je sru5ilo&Mehmed tada odlu.uje da ri.eka dok ne *ude u mogu!nosti da dovede jo5 vi5e to ova za na ad na sla*ije djelove *edema& Tako'er je

naredio (altoglu da is ro*a od*ranu lan/a&)jegovi *rodovi su izvr5ili rvi na ad +& a rila& )isu imali u jeha0 a su odlu.ili da ri.ekaju dolazak /rnomorske eskadre& 3ok se to .ekalo sultan je oveo dio naj*olje svoje vojske i ne5to artiljerije u na ad na dvije male tvr'ave koje su jo5 u ime /ara ru-ale ot or&Svi su tu *ili ogu*ljeni0 na*ijanjem na kola/ to je u.injeno is red *edema kako *i svi vidjeli 5ta !e *it ako se su rostave sultanu&?atim je (altoglu zauzeo rin.evska ostrva na mramornom moru&Sultan je %%& a rila o et *io u svom 5atoru is re d*dema0 sa to ovima koje je ras oredio&Po.elo je *om*ardovanje koje trajalo oko 1 nedelja&?a manje od sedam dana s oljni zid kroz dolinu 9ikosa na mnogim mjestima mnogo uni5ten0 a o kom is red njega zatr an&2 ak su Fustijani i njegovi omo!ni/i us jeli da omognu dizanju alisade&>od lu.kog lan/a stvari su stajale *olje&(altoglu je odmah o dolasku oja.anja iz Crnog mora0 u utio svoje ve!e *rodove rema lan/u&Od*rana je *ila do*ro 5ostavljena i su jeli su da se od*rane&Me'utim Mehmed se nadao ve!em us jehu na ko nu&%D& a rila naredio je na ad na Mesotihion& (or*a je trajala .etiri sata& " onda su Tur/i ozvani da se vrate na svoje olo-aje& )eus eh ovog rvog na ada na *edeme0 odmah osle neus eha na ada na oletom *a/ali na osao da lana/0 ulio jenovo samo ouzdanje *ranio/ima& Mada je *om*ardovanje nemilosrdno nastavljeno0 oni su se so*novljenim o rave *edeme& "ko *i u*rzo stigla s asti&3va dana kasnije njihove nade su do*ile novi odstrek& omo! iz s olja5njegsveta0 grad *i se jo5 mogao

Gubitak Zlatnog roga U *lizini moreuza ridru-i oim se veliki /arski teretni *rod natovaren -itom koje su /arevi izaslani/i ku ili na Si/iliji= *rodom jekomandovao iskusni omora/ Flatanelas& 3ardaneli nisu *ili .uvani0 jer je sada /ela turska flota *ilakod Carigrada& 9a'e su kroz njih *rzo ro5le i u lovile u Mramorno more& U etak ujutru0 #$& a rila0 stra-ari na *edemima rema moru o-urili da reko *re-uljaka da izda nare'enje rotivnom da ih ugledali su ih kako se ri*li-avaju gradu& :ideli su ih iturski stra-ari i o*aveste sultana& On ska.e na konja i ja5e (altogluu& "dmiralu je naredio da0 ako je mogu!e0 zaro*i la'e0 u

oto i& )ikako im se ne sme dozvoliti da stignu do grada& "ko ne o*avi ovaj zadatak0 neka se ne vra!a -iv (altoglu je s remio svoje *rodove&Odlu.io je da ne u otrije*i samo one na jedra0 jer se ne mogu kretati rotiv/ jakog vjetra0 a svim ostalim *rodovima nare'eno je da se ridru-e& >ada su im se Tur/i ri*li-ili kr5!ansjke la'e ve! su *ile kod jugoisto.nog djlea grada& (altoglu im je naredio da se redaju0 o5to su nastavili kretanje 0 i (altoglu je nastavio da ih rati i tad aim se ri*li-avaju o rvi turski *rodovi&3o5lo je do *itke gjd e su /arski *rodovi dosta vi5i *ili0 i do*ro o remljeni a koristili su oru-je gr.ak vatra koje je *ila dominatno osljednih D$$ godina u od*rani Carigrada& U ovoj *it/i us jeli su da izdr-e /arski *rodovi i (al.toglu se ovukao u sidri5te kod 3i lokiona&Ova o*jeda *ila je ohra*ruju!a za Carsku flout0 gjde navode da je oginulo oko %#&$$$ turaka& <o5 od rvog neus eha njegovih *rodova da ro*iju lana/0 Mehmed je razmi5ljao o tomekako da zado*ije oraz ga je nagnao da odmah re'e kontrolu nad ?latnim rogom& Ovaj gorki

uak/iju& 3ok je *esnela omorska *itka #$& a rila0 *om*ardovanje *edema ni za trenutak nije restajalo& Slede!eg dana *ilo je -e5!e nego ikad dotad& U toku dana velika kula *lizu doline 9ikosa0 oznata kao :aktatinijan0 retvorena je u ru5evine0 a uni5ten je veliki deo s olja5njeg zidais od nje& )akon toga uz omo! italijana0 Mehmed je krenuo reno5enje *rodova sa (osfora na ?latni rog 5to je *io te-ak otez&##& a rila krenuli su *rodovi rema zlatnom rogu& Strava je zvladala gradom& 3o5lo je do *itke u kojoj su Tur/i us jeli da oru5e odre'ene odrede /arskih *rodova& Hri5!ani su najve!i deo *rodova i dalje dr-ali kod lan/a da *i s re.ili s ajanje dveju turskihflota0 i da *i do.ekali do*rodo5li/om svaku flotilu koja *i im mogla sti!i u omo!= nekoliko

%$

danaTur/i se nisu usu'ivali da ih na adnu& "li njihovo risustvo tu nije moglo skriti .injeni/u da je od*rana izgu*ila kontrolu nad ?latnim rogom& Pad Carigrada #D& maja& 3u- .itave linije *edema Tur/i su0 jurnuli u na ad&>r5!anske tru e nijemo su .ekale0 a nedaleko u /rkvi Sv& Sofije 0 vjerni/ima je *ilo jasno da je *itka o.ela& Svi mu5kar/i 0 o goinama s oso*ni za *or*u0 vratili su se na olo-aje&Sultan je *ri-ljivo razradio lanove&U na ad je olsao rvo neredovne tru e ili *a5i*ozuke&?naju!i za ostavio red vojnih oli/aja/a0 kojima je *ilo njihovu sla*ost Mehmed je iza njh

nare'eno da ih *i.uju i tjeraju na red ako *i *ilo znakova kole*anja&2za ove vojne oli/ije *ili su sultanovi jani.ari&"ko *i se slu.ajno neko od neredovnih tru a ro*ijo kroz vojne oli/aj/e da ih oni do.ekaju sa*ljama&)a ad *a5i*ozuka krenuo je du- .itave linije *edema 0 ali unom ja.inom samo u dolini 9ikosa&(a5i*ozu/i su se *orili sa vojni/ima daleko *olje naoru-anim0 i daleko *olje navje-*anim za razliku od njih&PosleG dva sata *or*e Mehmed je naredio da se (a5i*ozuk ovu.e&(ikli su zaustavljeni ali su do*ro olsu-ili jer su izmorili ne rijatel.ja&<edva su imali vremena da onovo us ostave od*ranu0 daka je Mehmed oslao drugu vojsku&To su *ili ukovi anadolijksih Turaka0 koji su *ili re ozatljivi Mehmed izvr5io o svo joj uniform ii grudnim oklo ima&Oni su *ili do*ro naoru-ani i dis/i linovani&Me'utim ni oni nisu us jeli da ro*iju *edeme grada0 a je ovla!enje&S"matra se da je neus jeh anadlo/a naljutio sultana&"li njegova taktika *ila je da 5alje ovu vojsku kako *i is/r io ne rijatelja&O*e!ao je veliku nagradu vojniku koji rvi us ije da se ro*ije kroz olisadu0 a htio je da to *ude vojnik iz njgovog reda vojnika jani.ara&3o5ao je red da oni krenu0 u na ad i sultan je *io za*rinut 0 ako ga oni iznevjere te5ko .e moi!i na da nastavi o sadu&Prije nego 5to su kr5!ani us jeli malo da o rave *edeme naletio je red jani.ara0 koji su i5li znatno na rednije nego *a5i*ozu/i i anadol/i0 i ne rijatelji su ih te5ko zaustavljali&Mehemd ih je li.no vodio do o ko it u se zaustavio hra*re!i ih&(or*a du- alisade sada se vodila rsa u rsa&)akons at vremena jani.ari nisu us jeli da s e ro*iju&"li na uglu nalazila se ka ija koja je slu-ila za mna ad ne rijatelja sa *oka koja se nzv& >erko rta&"li neko je za*oravio tu ka uiu da zatvori 0 rimjetiv5i otvor Tur/i su o.eli kroz njeg juri5ati i o.eli se enjati rema vrhu *edema&"li nakon toga jedno 'ule iz to a je ogodilo Fustinijanija koji ro*ilo mu je

%%

grudni oklo &On je zatra-io da se skloni sa *oji5ta0 i vojni/i su od /ara zatra-ili klju. gjde su otvorili jednu ka 5iju i iznjeli gas a *oji5ta&"li taj otvor su rimjetili tur/i0 gdje su mnogi ovikali da su tur/i re5li reko *edema&Sa druge strane sultan je rimjetio aniku i oslao odred jani.ara0koju je vodio d-in o nazivu Hasan&On je rodro ali je oginuo u ovj *it/i0 me'itom nad*rojnost jani.ara us jela da je o*ijediti0 i .uo se krik da je grad zauzet&Caru ja jevleno 0 ali dok je on do5ao *ilo je rekasno& U gradu je ve! vladala anika0 on je oku5ao da otku i grke0 ali *ezus je5no&>ada je shvatio da je /arstvo izgu*ljeno0 okrenuo se i oti5ao &)iko ga vi5e nikad nije video& >rik da je grad izgu*ljen razlegao se uli/ama& Sa ?latnog roga i njegovih o*ala i hri5!ani iTur/i su mogli videti kako se vijore turske zastave na visokim kulama :laherne&Sultan mehmed us io je da is uni svoj san0 osvajanje /arigrada0 i on nije *io vi5e samo sultan nego i nasljednik i osjednik drevnog /arstva&

%#