Вы находитесь на странице: 1из 454

.

0
Frontmatter

CLC3220/iR C3220N
CLC2620/iR C2620N


. ,
.
, .
.

.
CD-ROM


Color Network ScanGearPS/PCL/UFR


PCL

PS

Mac OS X PS

UFR


PDF, -.


( )

CD-ROM

CD-ROM

CD-ROM

CD-ROM

CD-ROM

Colour Network ScanGear


CD-ROM


PS/PCL/UFR

CD-ROM


PCL

CD-ROM


PS

CD-ROM


Mc PS

CD-ROM


UFR

CD-ROM

MEAP

CD-ROM

MEAP SMS

CD-ROM

PDF Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader. Adobe Reader/Adobe


Acrobat Reader , Adobe Systems.


,
, .

, .
, Canon
.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi
, . . . . . . . . . . . . xi
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xii
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . xii
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiii
, . . . . . . . . . . . . . . . . . xiv
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvi
R & TTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvii
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xviii
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xviii
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xix
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xix
,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xxii
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxii
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxiv
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxv
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxvii
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xxviii
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xxviii
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxix
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxix
. . . . . . . . . . . . . .xxxii


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
. . . . . . . . 1-2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-14
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-15
1-15
1-23
1-24
1-24


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
CLC3220/iR C3220N/CLC2620/iR C2620N . . . . . . . . 2-6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
, . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-12
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-13
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-24
2-24
2-25
2-27
2-28
2-28
2-30
2-32

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-33
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-36
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(-K1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .

2-40
2-40
2-41
2-42
2-46
2-49

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-62
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-64


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-2
3-2
3-4
3-5
3-5
3-6

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
C1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8
(-K1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9
C1/
G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-11
M1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-13

vi

N1/ N2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-17
H1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-23
D1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-24
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-25
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-27
. . . . . . . . 3-29
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-36
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-37
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-40

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-42
-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-43


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-17
. . . . . . . . . . . . . . . . 4-18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-21
/ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-22
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-22
/ . . . . . . . . 4-23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-25
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-28
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-29
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-30
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-35
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-36
. . . 4-41
. . . . . . . . . . . . . . . . . 4-41
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-42
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-44
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-45
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-47
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-48
( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-48
. . . . . . . . . . . . . . . . 4-49
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-50
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-50
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-51
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-52
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-52
"" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-52
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-53
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-53
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-54
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-55
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-55
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-56

vii

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-57
4-58
4-58
4-59
4-62
4-62
4-63


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-10
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-10
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-13
, . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-17


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4
, . . . . . . . . 6-5
. . . . . . . . . . . . 6-9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-18

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-20
- . . . . . . . 6-21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-24
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-25
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-26
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-28
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-29
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-33
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-34
MEAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-36
HTTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-36
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-37
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-39


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2
. . . . . . . . . . . . . . . 7-7
1 ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-11

viii

M1 ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-15
N1/ N2 ( ) . . . . 7-20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-20
. . . . . . . . . . . . . 7-24
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-29
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-35
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7-39
7-39
7-40
7-43
7-44
7-45


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-3
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-11
( ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-15
( ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-22
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-26
( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-30
X1 ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-34
1 ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-38
( 1) ( ) . . . . . . . . . . . . . . 8-41
M1 ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-45
N1/ N2 ( ) . . . . . 8-49
( ) . . . . . . . . . . . . . . . 8-53
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-57
M1 ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-57
N1/ N2 ( ) . . . . . 8-60
( ) . . . . . . . . . . . . . . . 8-64
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-69
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-69
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-73
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-76
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-79
Canon . . . . . . . . . . . 8-79
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-82

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-5
C1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-6

ix

( K1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-8
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-8
C1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-9
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-9
M1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-10
N1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-11
N2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-12
H1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-13
D1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-14
. . . . . . . . . . . . . . . . . .9-15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-17

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLC3220/iR C3220N/CLC2620/iR C2620N . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . .

9-22
9-28
9-28
9-28
9-29
9-31
9-31
9-33


Canon CLC3220/iR C3220N/CLC2620/iR C2620N.
, ,

. ,
.


,


, ,
, .
.

, .

.
.

,
.

.
.

.
,
.
.

.
.

xi

,

, .
:

[ ].

[]
[]

< >

iR*C3220N
:
C1, ( K1),
, Super G3, ,
N2 X1.
, ,
- ,
.
, ,

, .

,
. , .
[ ].

xii

,
, ,
CLC3220/iR C3220N :
C1, ( K1) X1.

xiii

,


. ,
, ,
.
, .
,
, .
,
"," "" ","
.
.

,
,
,
.

, , ,
,
.

xiv

,
,
, , .

xv,
. , ,
.

R & TTE
(F142500/F142504)
EC
1999/5/EC
CE.

1999/5/EC
230 , 50 ,
220 - 240 , 50 .


.

,
Canon.
( )
Canon Inc./Canon Europa N.V.


I
IEC60825 -1:1993 EN60825-1:1994. ,
.

, ,
.
,
.

xvi


,

. , . . ,
, .
.

IEC60825-1:1993
EN60825-1:1994, :
I
LASER KLASSE I
APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE I
APPARECCHIO LASER DI CLASSE I
PRODUCTO LASER DE CLASE I
APARELHO A LASER DE CLASSE I

, ,
,
.

xvii

,

:
Novell NetWare: NetWare


Canon, Canon, CLC, iR, MEAP, MEAP NetSpot Accountant
Canon Inc.
Adobe, PostScript PostScript 3 Adobe Systems
Incorporated.
Apple AppleTalk Apple Computer, Inc.
Active Directory Windows
Microsoft / .
NetWare Novell, Inc.
Sun, Sun Microsystems, Java, Java 2 Platform Micro Edition (J2ME), Java 2 Platform, Standard
Edition (J2SETM) JDK
Sun Microsystems, Inc. . Sun
Sun Microsystems, Inc.
Ethernet Xerox.
Bitstream
Technologies, Inc.
Dutch 801 Bold, Dutch 801 Roman, Fixed Pitch 810 Courier 10 Pitch/Text.
Bitstream Inc.
Dutch 801
, Bitstream Inc., Cambridge Massachusetts USA.
.
, ,
.

xviii


2004 Canon, Inc. .
,
: , ,

Canon Inc..
CANON ,
,
, , ,
,
. CANON
,
, ,
.

xix


,
,
, ,
-
/ .
.
.
, /
,
, .

xx

/ ,

,
iRC3220/iR C3220N/CLC2620/iRC2620N.
.

xxi

"
". ,
,
.
, .
/
, ,
.

, ,
.

.
, .
,
. -
,
. Canon.
- .
- , , .

xxii


, ,
, ,
.
.
.
.
.
, , .
:
- ;
- ;
- ;
- , ;
- .
,
.

xxiii

.
,
,
.
.
, ,
.
,
.

.
,
.
;
.
, ,
.
.
. -
, , 220 - 240 ,

.

, ,
.
. ,
, .

.
,
. - ,
.

xxiv

- .
,
.
, ,
,
. Canon.

.
.

.

,
.
, .
, ,
. ,
(, , .).
,
. -
,
. Canon.

,
.
/ ,
, .

,
, , /
. .
, .

xxv

,
, , .
, , ,
.
, ,
, .

N1/
N2

M1

.
,
,
.
.
, .
,
.

,
.

xxvi


.
.

,
.
, ,
.
.
,
. ,
.
.
.
.
,
,
, .
- , ,
, .


.
,
, .

, , ,
.
, . ,
.

. , ,
, .

xxvii

,
, .
- ,
. ,
, ,
.

- , ,
, .
, ,
.
,
, , .

, .
- , .

.
.
, ,
.

xxviii


,
. -
.

, ,
.
- ,
Canon.

xxix


. ( " "). , .

.
(

( )

.
. ( " "),
1.
. ( " ")
, ,
Canon.

, ,
. ( " ").

.
( )

.
(

xxx

.
("I").

.
(

) .
( )

( "I").

.
( )

.
(

,
,
.

xxxi,
.


, " " .
xxix, - .


.
"OK".
Canon. ( , "NG" ().)

xxxii

NG
OK

NG
OK

, , ,
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-14

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-23

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-24
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-24

1-1


. .

,
, , .
, , ,
, , .

,
.
, . ,

.

1-2

.
.
, .
,
. ,
, .

,
.
, .


(, .).

1-3

, .
, .

,
.
, ,
().
,
.


.
, ,
.

,
.
.

.

1-4

.
.
- ,
. , ,
.

220 - 240 .

.
,
.


.
, ,
, .

.

1-5


,
.

C1 G.

1192

100

1809


C1, ( K1), M1 P1.

1192

100

2174

1-6Canon.


- .


.
.
- , .

1-7

-
(, ).
, ,

.

, ,
,
Canon.

.
,
.


. .

1-8


.
.

.
,
.
,
.
, ,
.
,
, , .
, ,
,
.

Canon ,
,
. Canon,
, , . (
.)

1-9


, .
, 3
" ".

a
.

b
,
, .
(. "
" . 1-14.)

c 1
550 (80 /2).

d 2
550 (80 /2).

e
.

1-10

f
.
(. ",
" . 8-3.)

g
.
(. ",
" . 8-3.)

h

. (. "
" . xxix.)

i
.
(. " "
. xxix.)


3
" "
( K1),
C1, N2,
X1 P1.

1-11


G,
C1 X1.

1-12

b (

C1)
,
, ,
, OHP- ..


,

C1
G
C1 ( K1).

c


, , . (. "
"
. 2-49.)

d (
)

.
(. "
" . xxi.)

e
I. (.
"
" . 1-15.)

f
,
, .
(. ",
" . 8-3.)

g
.
(. ",
" . 8-3.)

h

.

i
.

j
, -
.
.
(
). (. "
" . 7-45.)

k
,
,
. (. ",
" . 8-3.)

1-13

a
(
)

a

.

b

.

c

.

d

.

e
( )

. .
.

f
,
, ,
( ).

g
.

h
.

i ID

.

j
.
,
.
,
Canon.

k /
,
; ,
.

l
.

m
.

n

.

o

.

p

.

q

.
,
Canon.

, ,
.

r
.

1-14


, .

,
.

,
.

, ,
. ( ).

1-15

:
, ,
.

( "I").
.
,
.,
" ".

( )

.
(

,
.

,
., ,
. (. " "
. 8-82.)

1-16


.

(SDL ( ) SSO ( ))
, (
) ,
MEAP.

,
.

, 5.

1-17

,
.

45 (
20C) .

<
>, ,
. (. 1 " "
.)
.
.
- : 1 : 1 (100%)
- : .
- : .
- : 1
- : 1 1- .
- : .
(, ,
) ,
. (. 7 " "
9 " "
.)

. (.
" " . 4-5.)
[]
, . ,
[].

1-18


SDL SSO ,
MEAP

,
.

, MEAP. (
.)

[] .

MEAP.

1-19


SDL SSO

,
.

, MEAP
. ( .)

, 10 ,
.
,
Super G3, ,
- .
-
.
SSO SDL,
.

1-20


, .
<
>


D1.

D1 ,
.

D1 " D1" . 3-24.

<
>

[ .]

( ).

[]

).

1-21


"
" . 2-33.

< ,
[]>

[ ]

[OK].

[] [OK].
[].

SDL
.

MEAP
. " " . 2-36.

1-22

,
. -
.
6
.
,
10
-.

1-23

,
.

.


. .


. .


. PS, PCL,
UFR Mac PS.


. .


. .


. " " . 6-29.


. " " . 6-2.

1-24

.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
CLC3220/iR C3220N/CLC2620/iR C2620N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-21

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-24
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-24
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-25
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-27

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-28
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-28
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-30
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-32

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-33
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-36
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-40
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-40
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-41
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-42
(-K1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-46

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-49
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-62
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-64

2-1

CLC3220/iR C3220N/CLC2620/iR
C2620N
,

.

,
. CLC3220/iR C3220N/
CLC2620/iR C2620N

.

()*


, ,
" ",
, "" -
"
" -

.
,
.
*

C1.

2-2


,


.


, ,
.


, .

()*-.

(PDF, TIFF JPEG),

.

,
. -
,
,
(-) .
*

. ,

C1.

2-3

()*
,
Super
G3,
,

.
,
.
Super G3,

,
.

.

*
Super G3
. ,

C1.

()*

. PS/PCL/UFR

iR C3220N/
iR C2620N ,
UFR (
), PS/
PCL-
.

CLC3220/CLC2620 ,

.

PostScript
Adobe
PostScript 3,
PCL5.


,
(, ,
), Adobe PostScript 3,
. .
*
CLC3220/ CLC2620.

2-4


web-
,
,
,
.

CLC3220/iR
C3220N/CLC2620/iR C2620N
Ethernet.
Ethernet
, CLC3220/iR C3220N/
CLC2620/iR C2620N
.


Ethernet.
Ethernet
.
. Color Network ScanGear


,
, CLC3220/
iR C3220N/CLC2620/iR C2620N
.
3
600 x 600 .

*

C1. CLC3220/CLC2620

.

. .

Ethernet ( )
Token Ring ( ).
, , NetSpot*, NetSpot Console* . . NetSpot
,
. , NetSpot Console
, NetSpot.
* NetSpot NetSpot Console -,
, - (http://www.canon.com).

2-5

()*

CLC3220/iR
C3220N/CLC2620/iR C2620N
.
,
.

.
,
, .

, , ,
C1.
,
C1.. ,
.
, .
. ,
.

2-6

CLC3220/iR C3220N/CLC2620/iR C2620N

,
.
[], [], [ ],
[] [. ]. (. "
" . 4-17.)
, , MEAP (
), ,
[].

,
.

. 1
( A)

MEAP

. 2
( B)

CLC3220/iR C3220N/CLC2620/iR C2620N

2-7

[] ,
C1, ,
Super G3
C1,
. [] ,
1, Super G3
.
[] ,
C1 Multi-PDL
( iR C3220N/iR C2620N)
.
[] , CLC3220/CLC2620
.
( ,
). ,
, , MEAP .

a

. (. 1 "
"
.)

b

,

C1,

C1,
G3
. (. 1 "
"
.)

c

. (. 2 "
"
.)

e

.
.


( ). (.
" " . 4-19.)

f .
,
,
. (. 5 "
")

g /


,
.

h

.


. (. Color Network ScanGear
)

2-8

CLC3220/iR C3220N/CLC2620/iR C2620N, .


C1 ( CLC3220/CLC2620)

C1
Multi-PDL ( iR
C3220N /iR C2620N)


C1

C1,
Multi-PDL,


C1, ,C1,
Multi-PDL, Super G3


C1, ,
Super G3


C1,
Multi-PDL,
, Super G3 FAX


C1, ,
,
Super G3

CLC3220/iR C3220N/CLC2620/iR C2620N

2-9


,
.


MEAP (
). MEAP - , Java
Java. MEAP
.

/
MEAP- .
.

MEAP-
MEAP SMS.


,
MEAP-.
, .


Canon.

2-10

CLC3220/iR C3220N/CLC2620/iR C2620N

,

, ,
. .

(
) ., ,
( ).
(. " " . 6-4.)

, .
-, ,
, . (.
MEAP SMS.)
SSO ( )
, Windows Active
Directory
. (. MEAP SMS.)

SSO, Security Agent DNS,


Windows Active Directory. Security Agent -,
. Security Agent
Readme.pdf -.

.

MEAP SMS.

CLC3220/iR C3220N/CLC2620/iR C2620N

2-11

SDL ( )


.
,
,
. ,
, .
:

PS/PCL/UFR

2-12

CLC3220/iR C3220N/CLC2620/iR C2620N


,
C1.

,
, ,
.

,
.
- ,
, , ,
.

CLC3220/iR C3220N/CLC2620/iR C2620N

2-13

, ,

.
4 " ".
6 "
".

PS/PCL/UFR.
.
[ ] [ ]
,
C1,
, 1, Super G3
.
[ ], [ ], [ ]
[ LDAP]
, C1,

1, Super G3 .
[. /] ,
.


, ,

.
.


.
,
, , .

10 4 . 1 . (. "
"" " . 4-52.)
,
10
-.,
.
. .

-10%, -25%, -50%


. -10%. (. " " . 4-28.),

.

. .


10 4 . 15 . (.
" " . 4-54.)


,
.
.

, 00:00
23:59. (. " " . 4-53.)

2-14

CLC3220/iR C3220N/CLC2620/iR C2620N

,
,
.

()

()

CLC3220/iR C3220N/CLC2620/iR C2620N

2-15


,
. 5 " " 8
"/ /"
.
, / (
), .
( )

( )

2-16

CLC3220/iR C3220N/CLC2620/iR C2620N


,
.
. , , ,
.

.

[. ] [], , .


[ ].
[].

CLC3220/iR C3220N/CLC2620/iR C2620N

2-17

. ,
.
, .

1
2
3
4

2-18

[ ] [ ].
[] [
] [ ] [ ]
.

[].
[]
.

CLC3220/iR C3220N/CLC2620/iR C2620N.
. (.
3 " " .)

[]

CLC3220/iR C3220N/CLC2620/iR C2620N

, .
. " "
. 6-26.

2-19

[]
[] ,
. , ,
.

,
0. (. " " . 4-53.)

,
/

2-20

CLC3220/iR C3220N/CLC2620/iR C2620N


,
.


2
,
.

0 9 1 .
2 . (. " " . 4-53.)


.
( ),
.

, .,
:
- 1 ;
-
1 2 2 2 ;
- OHP-;
- .
,
.

CLC3220/iR C3220N/CLC2620/iR C2620N

2-21


. .,
- . (. " /
" . 4-23.), ,
. (. 3 " "
.)

, .


50% 100%.
10% 50%.
, 10%.
.

2-22

CLC3220/iR C3220N/CLC2620/iR C2620N


, ,

.
,
, , , .

CLC3220/iR C3220N/CLC2620/iR C2620N

2-23

, .,
, /
, (), ,
(), XY, ,
. (. 7 " "
.)


,
. , .

.
,
, .


.
, .

.

.
.
.

2-24.
. ,
, . ,
.

.
.
( )

.
( .)

()

()
, ( ), ,
. ,
( ), .
,

, ( )
, ,
.

2-25

,
, ( )
, .

2


.


.

2-26


,
.

.
, .

2-27


, - ,
, , .

SDL SSO
MEAP .

-
. <Canon>.

2-28

- ,

<.-.>.

<Canon>.
[].
[].
[ ] [ ].

[] .
.

, [ ] [ ]
[ ]
.
.
, ,
.

, [OK].

2-29


. <>.


[].

2-30

[ ] [ ] ,
.

[].
[].
[ ] [ ].
-
[.-.] .
.

, [ ] [ ]
[ ]
.
.
, ,
.

, [OK].

2-31


, ,
. (
). (. " " . 4-22.)
[] ,
.
, 1 1/2"
.

[1] [_] [1] [/] [2] .

, []
.
2, 4, 8 16.
, , .
, .
[].

2-32


,
.

" "
. 6-4.
,
< .>.
. (. "
D1" . 3-24.)
,
.
,
.
MEAP
SDL SSO,
. (. " " . 2-36.)


( )
.
[ ] .
[] .

, 2.
, ,
(*******).

,
.

2-33

2
.

<
. >. 1.

2-34

, . (.
" D1" . 3-24.)

,
.

, ,
,
.
,

,
, . (.
" " . 4-53.)


.

2-35


, , SDL
( ) SSO ( ),
.

SDL SSO .
, .

MEAP SMS.
SDL . MEAP SMS.
SSO .

2-36

[ ].

SDL SSO,
,
.

2
SSO,
DNS.

SSO, SA (Security Agent).


DNS ( ),
.
Windows 2000 SP4
, Windows Active Directory,
, , 30 ,
SSO. SSO,
, .
. " "
. 6-29.
,
Windows Active Directory,
SSO.
- , . (), - ()
_() ,
SSO.

2-37

[OK].

2
,

( ).

[].

[OK].

2-38

( ).

[].
,

,
.
1.

, .

, ,
, ,
.
,

,
, . (.
" " . 4-53.)


.

2-39


,
C1.

, ,
.


, .
(. 4 " "
4 " "
.)(, ), OHP-.


,
, .
.

.


, .

,

.
,
, , .
. (. 3 "
" .)

2-40


.
(
) .

2

.

(
),
.

.
, .

, , A4 A3.
- : A4, A5.
- : A4.
A4 5
A4R A5R.
3 .

2-41(, ),
OHP-. ,
, , 3,
. (. 1 "
", 3 " "
3 "
" .)

: A3, A4, A4R A5

/ .

/ /
(. ).
/
300 , /
. /
, .

2-42

2
, ,
.
( ).

A4 A5 A3
A4R A5R.

2-43

/
.

/ ,
, .

, , , /
.
.


, , ,
,
. -
.

/ .
/ .
, ,
.
, , .

2-44

A5R A6R.
.
.

2-45

(-K1)
, /
.
.
.

.

.

52 - 105 /2

A3, A4, A4R, A5, A5R.

:
- A3:

15 (80 /2);

- A4 A5:

30 (80 /2).

,
.
:
- ;
- ;
- , ;
- ,
;
- .
,
.
30 (
).
,
, . (. "
" . 7-44.)
.

2-46


.
,
.

2-47


.
,
.

A4 A3
.

.

. (. 4 "
"
4 " "
.)

2-48, , OHP-,
, .


.
- : 1 100 (80 /2, 10 ).
- : 100 x 148 - 320 x 457 .
- : 64 - 253 /2
- ,
(
10 5 ). ,
,
.
.
.
.
,
.
.
, ,
.
.
, .

.

[2- 2- ]
.
, , OHP-,
, .
, .
, , ,
.
, 30
. , 30 .

2-49

[ ],
, , ,
, , , 2 ,
, , ,
. 1 2 2 2 ,
.
105 182 - 305 457 .
[],
, , ,
, , , 1 2 , 2 2 ,
2 , , / ,
, , . (. 1
" "
.)
[. ] , ,
, ,
, , , . (. 2
" "
.)
, , [],
, , / . (. 2
" "
.)


(
):
- , , ;
- .
.
,
Canon.


A B .


(100 x 148 - 320 x 457 ).


:
COM10 (104,7 x 241,3 ), ISO-B5 (176 x 250 ), Monarch (98,4 x 190,5 ), ISO-C5 (162 x 229 ),
Kakugata 2 (240 x 332 ) Nagagata 3 (120 x 235 ).

2-50

, ,
,
,
. ( ). (.
" " . 4-36.)

, ,

[ ] [.. ]
, .

6.
, ,
,

. (. "
" . 5-6.)
,
. (. 1 "
" .)
, ,
, , 2.

2-51

.
, (

2-52

).


, ,
.
,
.
, ,
.
(
) "
" . 9-19.

, .

, , , .
, , ,
.

, , , .
.

2-53


, .
.

,
.

2-54


( ).
, ,
.

, .


( ) . (. 7
" "
.)
20 .
.

2-55

[].

[ ].

[ ].

2-56

.
[X] .
[Y] .
[OK].

( )

, ,
.
([S1] - [S5])
, .

2-57


[].
. (
). (. " " . 4-22.)
" "
. 2-32.
, []
.
, ( [S1] - [S5] ),
.

" " .
4-41.


( ).

[].

[].

[OK].

2-58


, .

[OK] 6.
,
[OK].

,
,
,
.
( ). (. "
" . 4-36.)

, ,
.

2-59

[OK].

2
,
[2- 2- ].

, , OHP-,
,
. ,
. , ,
, .

[ ] ,
[A4].
"
" . 2-64.

[].

/


/

[ ],
4 5
.

2-60

,
.
, , .

, , [ ].
.


,
,
3 ,
.
.

2-61


CLC3220/iR C3220N/CLC2620/iR C2620N
, , , , ,
.
.

:
:
: ,

*3

*3

*1*3

*1*3

*1*3

*1

*1

*1

*1*3

*1*3

*1*3

*2

*2
*2*3

*1

*3

*4

2-62

*3

*3

*3

*3

*3

*3

*4

*1*3

*1

*1*3

*2

*2*3

*1*3

*1

*1*3

*2

*2*3

*1

*2

*1

*2

*2

*2

*1 , /
.
*2 , .
.
, .
*3 .
*4 PDF () - ,
.
.

,
/ .
" " "".

2-63


, ,
. ,
, ,
. (. "
" . 4-25.)

:
:

(64 - 209 / (64


2)
- 253 /2)

*1

*2
*1

1*3
2*4
*5
*6
OHP-*7

Washi (
)

2-64


(64 - 209 /
2)

*1 64 105 /2.
*2 64 80 /2.
*3 1 - 106 - 209 /2.
*4 2 - 210 - 253 /2.
*5 .
*6 157 209 /2.
*7 OHP- 4, .

:
:


1, 2, 3, 4

305 457
SRA3

320 450

A3

297 420

A4

297 210

A4R

210 297

A5R

148 210
ISO-B5

176 250

ISO-C5

162 229

COM 10

104,7 241,3

Monarch

98.4 190.5

Kakugata 2

240 332

Nagagata 3

120 235

100 x 148 320 x 457 .

.
- : " " . 7-2
- : " " . 7-11
- : " "
. 2-49
3, 4 P1 .

2-65

2-66

.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7

C1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8
(-K1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9

C1/ G . . . 3-11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-11

M1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-13

N1/ N2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-17

H1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-23

D1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-24
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-25
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-27

3-1


,
,
.

3-2

H1
: , .

b M1
1
: , ().

c N2
N2
: ,
(, ).

d N1
N1 :
, ( ).

e ( K1)
, ,

. ,

.

f G
G
, .

g
C1
C1

.

h D1
D1

.

i 1
1
.
550
(80 /2).

j C1
C1
, P1
, X1
.
.

.

k 1
P1
.
P1 2700
(80 /2).

3-3

a H1.
.

Canon.


C1
G.C1,
( K1), M1
1.

( K1),
C1, N2,
X1 P1.

3-4

1
1,
.
550 (80 /2).

550
(80 /2).

b
.

3-5


X1
. (. "
" . 7-7.)
: 1, 2, 3 4.
: 305 x 457 , A3, A4, A4R, A5R.

3-6

1
1,
.
2700 (80 /2).

( ,
), .
, ,
.

- A4.

a
,
, .

c

.

b
,

.

3-7

C1
C1
, .
.

3-8

C1

(-K1)
, ,
.

.

, ,
, .
,
.
.

( K1) ,
C1.

(-K1)

3-9

,
. , ,
, , .

a

.

b
, ,
.

.

c

3 4.

3-10

(-K1)

d

.

e

.

f
,
,
.


C1/
G
C1
, G
, .

a

.

b


: , ,
OHP-.

C1/
G

3-11

M1
1 : , ,
. (. " " . 3-13.)

a
,
.

3-12

M1

b
, ,
,
.


1 .

,
: 320 x 450 , , , OHP-,
, .
305 x 457 .


.
[].


.
[].() ()
.

[], ,
20 .

M1

3-13

,
.
, .
, .


.
.

.

3

.

,
, , .

3-14

M1


,
.
30 , .
, .
: A3, A4 A4R.
, , OHP-, , ,
.

M1

3-15

, , .
- A4, A4R:
30 (64 - 80 /2)
20 (81 - 105 /2)
5 (106 - 253 /2)
- A3 :
15 (64 - 80 /2)
10 (81 - 105 /2)
5 (106 - 253 /2)
< >,
, , .
. (. "
" . 7-15.)

N1/ N2
N1 N2
: , , .
N2 .

3-16

N1/ N2

.
(. " N1/ N2
( )" . 8-49.)

b
,
.

c


. (. "
" . 7-20
" N1/ N2
( )" . 8-60.)

d (
N2). (. "
"
. 7-20, " (
)" . 8-53 "
( )"
. 8-64.)

e (
N2)

.

f (
N2)

. (. " "
. 3-17.)

g B
.


. (. "
" . 4-30.)

h
.


. (. "
" . 4-30.)


N1 N2
.

,
.
,
.

N1/ N2

3-17


,
: 320 x 450 , , , OHP-,
, .
305 x 457 .

,
.
,
. ,
. . ,
.

.
[].


.
[].() ()
.

[], ,
30 .

3-18

N1/ N2


.
.

N1/ N2

3-19


,
, , .

,
.
30 , .
, .
A5 A5R.
A4R.
, , OHP-, , ,
.
.
.

3-20

N1/ N2


,
.

N1/ N2

, , .
- A4:
50 (64 - 80 /2)
30 (81 - 105 /2)
10 (106 - 209 /2)
5 (210 - 253 /2)
- A3, A4R:
30 (64 - 80 /2)
20 (81 - 105 /2)
10 (106 - 209 /2)
5 (210 - 253 /2)
< >,
, , .
. (. "
" . 7-20.)

3-21


,
N2.
, :
- 15 (64 - 80 /2)
- 10 (81 - 105 /2)
, : A3 A4R.

.
,
, .

A3

A4R


, .

3-22

N1/ N2

H1
1 ,
.


,
.

H1 , M1,
N1 N2.

a
.

b

(A3 A4R).

H1

3-23

D1
D1,
. D1
.

, ,
.
SSO ,
D1 ( ).
SDL,
.
MEAP SMS.


, :
- ;
- ;
- (, ,
).
.
. "
" . 1-15.
D1, ,
. 200 ,
1000 .

3-24

D1

3
.

D1

3-25

3
.

SDL, .

3-26

D1


, ,
.
,
.


,
.


,
D1.

, ,

[ ].

,

(
) .

D1

3-27

7.
.
- . <321>, <0000321>.
0 999999.

[ ].

, [
.

3-28

D1

] [

[OK].

3
[],
.

1
2


].

[ ] [.

[ /].

D1

3-29

[ ] [ ] ,
,
[].

[ ] [ ]
.
.

( )
( ).

, , <0000000>.
, , .
. <02> <002>, <0000002>.

,
.

3-30

D1

,
[./. .. . . .].

.
[.] .
[.]
.

<. - .> - <. - . .>


<. - -. .>.
<. - . .> - <. - > <.
- . >.
<. - -. .> - <. - > <.
- .>.

] ( ) [.]/
[.] ()

( ).

- , -
, [. ] ,
.
,
- , ,
- .
,
, ,
- .
,
-
.
,
, .
(, ,
.)

D1

3-31


,
.
0 999999.
,
.
.
.

[OK] [OK].

3-32


, [.
].

D1

[.] [.] ,
,
, [OK].
[.] ,
.
[.] ,
.

C1 ,
[ ].

[].

10

[OK].

D1

<> ,
C1, ,
Super G3
C1,
. <>
,
C1, Super G3 .

3-33

.,
, (
), , .


, .
: ,
;
: ,
;
: ,
;
: , ;
: , .

3-34

D1

, .
: , ;
: , .

, .
: ,
;
: ,
;
: ,
;
: , ;
: , .


, .
: , ;
: , .

D1

3-35


, .,
.

.
.
,
C1, ,
Super G3 .

3-36

[. ].

[. . .].

D1

[]
[].


,
.

1
2


].

[ ] [.

[ ].

D1

3-37

.
(
) ,
.
.

( )
, .

.

[ ] [ ]
[ ] [ ] .

[ ] [ ]
.
.

3-38

D1

[ ].
, ,
[ ].
.

[].

[OK].

D1

3-39

[].
, ,
[].
, A3,
A4 A4R (, ) ,
., []
APS/ADS
( ). (. " /
" . 4-23.)


].

[ ] [.

[ ].

[ ].

[ ] [ ]
[].

3-40

D1

[].
, [].
2 <.>.
.

[].

[OK].

D1

3-41

,
,
.

< > <


> ,
.
. <
> < >.

1
2


].

[ ] [.

[.] [.] [OK].


[.]:

,
.

[.]: ,
.

[.]:

,
.

[.]: ,
.

3-42

D1

-

-
.


].

[ ] [.

3
[.] [.] [OK].

- /
[.]:

[- / ]
.

[.]: [- / ]
.
-
[.]:

- ,
.

[.]: - ,
.

D1

3-43

[ -. / ] .,
[- / ]
.

- [- /
].

CLC3220/iR C3220N, ,
, [- /-.
]. .
CLC2620/iR C2620N, ,
, [- /-.
]. .

[ ] .,
. [ -.
].
,
,
, - ,
.

3-44

D1

, , ,
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-21
/ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-22
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-22
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-25
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-28
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-29
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-30
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-35
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-36
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-41
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-45
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-47
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-48
( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-48
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-49
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-50
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-50
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-51

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-52
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-52
"" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-52
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-53
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-53
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-54

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-55
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-55
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-56
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-57
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-58
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-62
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-62
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-63

4-1

, ,

1
4

,

(
) .

4-2

,
, " "
. 4-5.

, /, ,
. [ ] [
] .

4-3

[OK].

4-4

[],
.


.
.
:

,
:


:


:

PS/PCL/UFR
:

4-5

*,
, , MEAP

. 4-17

[. ]
:
., .*
[]
[. ]:
.*, .

*,

. 4-18


: ,
MEAP, B

. 4-19

: .*, .
: ., .*
: ., .*
: .*, .
: .*, .
: ., .*

. 4-21

/

**

, *

. 4-22

., .*

. 4-22


APS/ADS

, , , /,
: ( : .,
.*, : .*,
.)

. 4-23

: : ., .*

4-6

*, , ,
1,

. 4-25

-10%*, -25%, -50%,

. 4-28

*/

. 4-29**


A:
B:
C:

. 4-30

*, *, *,
/*, *
, , ,
/,
, , ,
/,

M1 (
)
A:

*, *, *,
/,
, , ,
/*, *

B:

A:
B:
C:

N1
N2 ( )
*, *, ,
/,
, , *,
/,
, , ,
/*, *

: 1*, 2, 3
: 1, 2*, 3
, /, : 1, 2, 3*

. 4-35

., .*

. 4-36

/, ,

. 4-41

4-7

: , *

. 4-45

: 1* - 2000
.

, *,
, ,
1
, ,
*, ,
, ()
N1 (
)
N2 ( )

, ,
*, ,
, (:
, , ,
) (: , )
:
. ( , ), .*
: ., .*
: ., .*

., .*

. 4-47

()

., .*

. 4-48

.*, .

. 4-48**

, *,

. 4-49


1.0, 1.4, 1.8*, 2.2
**

***

. 4-50
. 4-50
. 4-51

(*) .
(**) ,
.
(***) , CLC2620/iR C2620N.

4-8

00:00 - 23:59 1

. 4-52


""

10, 15, 20, 30, 40, 50 , 1 *, 90 , 2, 3, 4

. 4-52

0 (.) - 9 1 ; 2 *

. 4-53

- , 00:00 - 23:59
1

. 4-53

10, 15*, 20, 30, 40, 50 , 1 , 90 , 2, 3, 4


. 4-54

(*) .

X, Y: -1,0% - +1,0% 0,1%. 0,0%*

. 4-55


**

[].

. 4-56


**

: -2,0 - +2,0 ,
0,25 ; 0,00 *

. 4-57

/, (-),
(.). , 1 - 9
; 5*

. 4-62

[].

. 4-62

**

[].

. 4-63

[].

,

. 4-58

(*) .
(**) ,
.

4-9

: **

*, ., .
( ):
.*, .

.*, .

., .*

., .*

: 00:00 - 23:59

: **

*, ., .
: .*, .

**
.

.*, .

., .*

., .*

: 00:00 - 23:59

, ., .*

.*, .

: **

1 10;
1*, ,

: **

(*) .
(**) ,
.

4-10

. 6-2

32

64

32

32
. 6-4

., .*

, , ,

, ,

.*, .

.*, .

-
/

., .*

., .*

4-11

**
./ -

0 (.), 1 - 99 ; 3 M*

40 *

1 - 99 ; 24 *

MDN/DSN

., .*

.*, .

., .*

33600 /*, 14400 /, 9600 /, 7200


/, 4800 /, 2400 /

33600 /*, 14400 /, 9600 /, 7200


/, 4800 /, 2400 /

20

R-

PSTN*, PBX

., .*

., .*
-

, , .*

, , .*

.*, .

**

., .*

., .*


32

32

**

, / ,
,
,
**, , ,

**


/**

4-12

. 6-25

. 6-24


. 6-26
. 6-27

., .*

. 6-27

., .*

. 6-28

(12-
)

. 6-29

:
GMT -12:00 - GMT +12:00; GMT 00:00*
: .*, .
*,

24


LDAP**

, , ,

. 6-33
. 6-34

MEAP
HTTP

.*, .

. 6-36

. 6-37


***

.*, .

. 6-39

(*) .
(**) , .
(***) , CLC2620/iR C2620N.

:
*

:
*

**

.*, .

., .*

., .*

.*, .

(*) .
(**) ,
.

4-13

,
.

:
**
(TTI)

01 - 99, ./,

24

.*, .

, *,

, /,
.*

0 - 5 ; 3 *

, ,

./, (M1 - M9)

.*, .


PDF ()

/
:
, *,

:
, *,

. -,
, *

.*, .

1.0, 1.4, 1.8*, 2.2

:
**

4-14

., .*

A: .*, .
: .*, .
.*, .
D .*, .

.*, .

., .*

2 1

., .*

:
**

20

, *

. . .: 0 - 8 ; 4*
. .: 0 - 8 ; 4*

:
**
.*, .

1 - 15 ; 4 *

.*, .

., .*

:
**

.*, .

(*) .
(**) ,
.

: 00 - 99
. : 24
:
. .: 0 (.), 2, 3,
6, 12 , 1, 2, 3*, 7, 30


**

: 00 - 49
. : 24
:

(*) .
(**) ,
.

4-15

**

, ,

/,

(**) ,
.

4-16


, ,
, .


,
.
.

.
- < >:
C1 :
C1 :
- < [. ] >: .
- < [] [. ] >: .

1
2


].

[ ] [

[], [], [ ]
[MEAP] [OK].

4-17

1 ,
[ ].
[] ,
C1.
[] ,
C1, ,
Super G3
C1,
. []
,
1, Super G3 .

:
[]: ;
[]: ;
[]: ;
[ ]: ;
[MEAP]: MEAP. ( MEAP
, , , MEAP-
.)

[.] < [. ] >


[OK].

.


[ ], [.]
< [] [ ]>.
[.], [
] .
- C1 :
- C1 :
[MEAP], .
.

, , ,
.

. (. "
" . 4-53.)
.

4-18

1
2


[ ] [
].
[ ] [
] [OK].
.
, ,
. ,

,
,
.

[ ]: ,

. ,
,

,
.
.


,
. ,
[].


].

[ ] [

4-19

[ ]:

.
.
[] [].
[].

, [ ] [ ].
:
A: 1 2.
B: 2 2.

.
.
[] [].
[OK].

4-20


, .
.

.

,

.

, .

(,
).

(,
, ).

, ,

, .

,
( K1) ( ).

. [ ], [ ] [
] . [ ], [ ]
[ ].

1
2


].

[ ] [

[.] [.]
[OK].
.

4-21

/ -
, ,
, - .

. ,
, .

[ / ] ,
1 ( ).
.


[ ] [. / .
. A].
[ ] [ ]
[OK].
.
[
]:

[ ]:
.
.

[ ],
, -, ,
[] ,
[//].


,
.

, .,
, [] .
.

4-22

[.] [.] [OK].

[ ] [ ].

. :
- APS ( ):
( ).
- ADS ( ):
,
.
.,
- .

1
2


[ ] [
APS/ADS].
[], [], [ ], [/
] [].
[] ,
C1.
[] ,
.
[/] ,
1, ,
Super G3 . []
,
1,
.
1, Super G3 ,
[].

[] .

4-23

,
.
, ,
.

[.] [.]
[OK].
.
[.]:

APS/ADS.

[.]: APS/ADS.
.

1
2
3 ( )
4 ( )
1 ( )

X1
P1.

1
2
1 ( )

C1 ( )

C1
P1.
.

4-24


.
. ,
, .
[] [ ], ,
, .
- [ ] .,
,
, .
"
" . 4-25.
- [ ] .,
,
.
[] 3 ( )
3.

,
.

, , OHP-,
, .
, .
, , ,
.


].

[ ] [

4-25

,
.
.

1
2
3 ( )
4 ( )

1 ( )

X1
P1.

1
2
1 ( )

C1 ( )

C1
P1.

4-26

,
, [OK].
, ,
.
2 P1
, [OHP-]
.
.

, , OHP-,
,
. ,
. , ,
, .
, ,
[OHP- ], , . ,
OHP-.

"
" . 2-64.

, .

4-27.
, .
-10%, -25%, -50% .
.

[-10%], [-25%] [-50%],


,
.

(,
, . .).
-10%.

1
2


[ ] [
].

[OK].
, [] (0%).
.

4-28


, .


:
- ( , ,
);
- USB;
- Token Ring;
- .
- .

TCP/IP

DHCP .

NetWare

NetWare .

AppleTalk

AppleTalk .

SMB

SMB .

. /-

POP-
,
1 .


,
PS/PCL/UFR.
.

4-29

1
2


[ ] [
].
[.] [.] [OK].
.
[.]: ,
.
[.]:

,
.

,
10
-.

.
.
-
A: , , , /,
B : ( )
- M1 ( )
A: , ,
B: / ,
- N1 ( )
N2 ( )
A: ,
B:
C: / ,
( CLC2620/iR C2620N): A.

4-30


].

[ ] [

, A,
B C, [OK].

1 ( ).

N1 ( ).

4-31

N2 ( ).
[] ,
C1.
[] ,
.

[/] ,
1, ,
Super G3 . []
,
1,
.
1, Super G3 ,
[].
[. ] ,
Super G3 .
[] .
,
.

, (
), .
.

4-32

[. ]

,
, [OK].

1 ( ).

N1 ( ).

4-33

N2 ( ).


( CLC2620/iR C2620N
N1 N2)

N1 ( ).

[ ], .
[ ], .
[.], .
.
.


, ,
. , /
-, .
,
.
,
H1, C .

4-34


. ,
, .

1
2

[ ] [ ].


[OK].

4-35

, .
,
.
.
C1 ,
.
- : 1 (
C1)
- : 2
- : 3
- / : 3
- : 3

[1] ,
.
<> ,
C1.
<> ,
.
</> ,
1,
, Super G3 .
1,
,
<>. 1,
Super G3 ,
<>.
<> .

PDL MEAP <>.


MEAP < >.

,
, .


, .
,
.

,
.

, , OHP-,
, .
, .
, , ,
.

o
, (),
APS/ADS. (. "
/ " . 4-23.)
.

4-36


[ ] [
].

[.] [].

[.] 5.

[].

[ ].

4-37

[ ].

.
[X] .
[Y] .
[OK].

( )

, ,
.
([S1] - [S5])
, .

4-38


[].
. (
). (. " /
" . 4-23.)
" "
. 2-32.
, []
.
, ( [S1] - [S5] ),
.

" "
. 4-41.

[].

[].

[OK].
.

, .

[OK] 5.

4-39

[OK].

, , OHP-,
,
. ,
. , ,
, .

[ ] ,
[A4].
"
" . 2-64.

[OK].

4-40([S1] - [S5]),
[ ]
. ,
.
.

, ,
.

4

[ ] [
].

( [S1] - [S5] )

[/].

, ,
( ) .
, ,
.

4-41


.
[X] .
[Y] .
[OK].

4

( )

.
, ,
.
.

[].
. (
). (. " " . 4-22.)
" "
. 2-32.
, []

4-42


[ ] [
].

([S1] - [S5])
[ ].

[OK].
, , 10.
.

"
" . 2-28.
[OK], ,
( S1 - S5).

4-43

, ,
( ) .
, ,
.
, .

1
2


[ ] [
].
,
, ,
[].

, ,
( ) .
, ,
.

[].
[].
.

.
" " . 4-42.

4-44


.
:
, ,

;
, ;
,

.
( (*)
).
( .): *
: 1*
.


[ ] [
].

4-45

- .
, *, , , .
- 1 ( ).
, , *, ,
, ()
- N1 ( )
N2 ( )
, , *, ,
, (: , , ,
), (: , )
: ., .*
: ., .*
: ., .*[].

[ ]:

[]:

1 2000 .

[]:

[ ]:

, .

[ ]:,
, .
[ ]:

, ,
,
.

4-46

.,
. ,
.
, ,
.
., ,
. (. 3 " "
.)
.


].

[ ] [

[.]
[OK].

, [.].
.

.
( ).
SSO
, ,
.

4-47

.

. ,
.


[ ] [
()].
[.] [.] [OK].
.
[.]:

(. .
, - ).

[.]

, .

( )

.
,
.

[ ] ,
( ).
.

1
2


].

[ ] [

[.] [.] [OK].


.

4-48

.
,
, .
,
.

1
2


[ ] [
].
[ ], [] [
] [OK].
.
[. .
.]:

,
.

[]: ,
;
.
[. .
.]:

,
.

4-49

[ ]
1 (
) .

Network ScanGear.
- .


,
.
, ,
.

[ ]
1 ( )
.

Network ScanGear.
- 1.8.

1
2


[ ] [
].
([Gamma 1.0], [Gamma 1.4],
[Gamma 1.8] [Gamma 2.2]) [OK].
., .
CLC2620/iR C2620N. CLC3220/iR
C3220N .

,
(
) .
CLC2620/iR C2620N.


" " . 6-39.

1
2


[ ] [
].
[].
, [].
.
.

4-50


(
).

.,
, .,
. (. "
" . 4-47.)


].

[ ] [

4
[].
[].
2 <.>.
.

4-51


, , ,
,
.


.
" " . 6-29.

1
2


].

[ ] [

[-] [+]
[OK].
1 .

""

,
.
"" .

1 .

1
2


[ ] [ .
"" ].
[ ] [ ]

[OK].
"" 10, 15,
20, 30, 40, 50 , 1 , 90 , 2 , 3 4 .
.

4-52,
( )
. .

0 .
2 .


[ ] [
].

[-] [+]
[OK].
0 9 1
.
,

( ).


, "" .

: , 00:00 23:59 1 .
(
) .
.


[ ] [
].

4-53

24- ( )
.


( ) [OK].

7:05 a.m.
11:18 p.m.

0705
2318

,
.


,
(
).
. ,
, .

15 .

1
2


[ ] [ .
. ].
[ ] [ ] ,

, [OK].
10, 15,
20, 30, 40, 50 , 1 , 90 , 2, 3 4 .
.

4-54


, ,
, .

.

1
2

[/] [
].
[-] [+] (%)
[OK].
.
X (
):

-1,0% - +1,0% 0,1%.

Y (
):

-1,0% - +1,0% 0,1%.

X ( ) Y ( ),
[+] .
.

4-55


/
.
.Canon. , X (
) Y ( ) +1,0% ,
.
- Canon:
= (%) + (%)
50% 51%
100% 101%
400% 401%
- CLC3220/iR C3220N/CLC2620/iR C2620N:
= (100 + (%)) x (
(%))/100
50% 50,5%
100% 101%
400% 404%


.
.

OHP-,
,
.
OHP-, .


N2.

A3 A4R.

.

, ,
.

4-56

1
2


[/] [.
. ].
[].

[].
.
<
.> 2 .


N2.

1
2


[/] [
].
,
.

[ ] [ ]
[OK].
-2,0 +2,0 0,25 .
.

4-57

N2
, ,
.


, ,
, , .
.


, .
.


, .

. ,
.

[ ].
[ ] ,
.

4-58


[/] [
].


[ ].


.
.

[].
.
< .>
2 .

. ,
,
.
.
, A3, A4, 11" x
17" LTR.

4-59

1
2


[/] [
].

[ ].


.
.

[ 1].
< ...>.
1.

< >.
A3, A4, 11 x 17 LTR,
.


.
,

.

4-60

[ ].
< ...>.


[. 2].
< ...>.
2.


.
,

.

[ ].
< ...>.


[. 3 ].
< ...>.
3.

10


.
,

.

11

[ ].
.
< ...>.
< .>
2 .
/.

12

4-61

1 9 (5).

1
2


].

[/] [

[] [] ,
, [OK].

</> ,
C1.
< (-)> < ()> ,
C1,
, Super G3
, C1,
.
<> ,
C1, Super G3
.
., , .

.

90 .

4-62


].

[/] [

[].
[].
.
<
.>,
2 .
/.
. .,
.

,
C1 ( K1).

20 .

1
2


[/] [
].
10
[].
.
A4 (60 - 80 /m2).
[].
, .
< .>,
2 .
/.
. .

[].

4-63

4-64

,
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-10
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-10
/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-11

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-13
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-17

5-1.
,
, MEAP
.

5-2

MEAP.

[ ].

[].

[ ] ,
C1.

5-3

MEAP

[ MEAP].

, [ ]
[ ] .

5-4

,
.

, , , MEAP
MEAP [ ].

[].
[].

5-5


[. ] ,
, ,
, . ,
, ,
( ).
,
, . ,
, .
/ .
,
,
, .
.

iR,
( )
.,
.
- [].
- //ac/.
/
. (. 2 " "
.)
, ,
, .
, , ,
. , ,
. 8 "
".
,
C1.
,
1,
.
, Super G3,
1 .

5-6

[. ].,
.
(, , , )

[] ,
.

,
[].
[], [ ]
[ ].
[], [ ].

, ,
8 "/ /"
.

5-7

[].

.
,
.
[ ] ,
.

.
,
.

( )

( )

100 ,
100 .

5-8

[]

.

.


, ,
.
,
, .

[]
.
[].

[].
.

5-9


, ,
, .

iR,
( )
.,
.
- [].
- //ac/

[. ]
([] []).

, MEAP,
[] , .

5-10

[] [] ,
,
[].


[],
.

[. ]
([] []).
. 1 "
/" . 5-10.

[] [ ].

[] 1
, ,
[ ].

5-11


, A3, A4
A4R (, ) ,
., []
APS/ADS
( ). (. " /
" . 4-23.)

[].
[].
[], .
[], .

[].
.

" "
. 9-2.

5-12


,
.

[. ] [].

[].

5-13


[ ].

[].
.

5-14

,

, ,
.

[. ] [].
. 1 " "
. 5-13.

[].

[].

5-15

, .

[]
[].
[]
[].
,
[. ].
.

,
. [
] , , .

5-16


[] ,
.


.
" ."
, ,
( ) .
.
, e .

[. ] [].
. 1 " "
. 5-13.

[].

5-17

, .
.
.

.
. 3800 . .
, ,
, ,
, 3800. ,
, 50.


[ ].


) [OK].

, .
, .
[]
.
.

,
.

[].
.

5-18

, ,
, , .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-20
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-21

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-24
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-25
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-26
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-28

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-29
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-33
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-34
MEAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-36
HTTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-36
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-37

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-39

6-1

.
/,
.

.
" " . 4-2.

D1 ( )
.
,
. ,
.

D1, 1 300
. 1 300
.
" "
. 2-28.
,
32, - 64.

- . , ,
.
- . <321>, <0000321>.

6-2


[ ] [
].

[OK].

[ ]:
[ . ] ( )

( ).
,
.
, ,
<0000000>. , , .
. <02> <002>, <0000002>.
[ ]:
[ ] ( )

( ).
, , <0000000>.
, , .
. <02> <002>, <0000002>.
[ ]:
[ ]
[OK].
[ ]:
[ . ]
[OK].
[ ]:
[ ]
[OK].
[]:
[]
[OK].

[].

6-3


, ,
,
. .
1000 .
/ /
.

:
;
;
/-

, /- /- ;
,

, , ;
,
;
//.
.
"
" . 4-2.

NetSpot Accountant ( ) ,
SSO . NetSpot Accountant
, SSO , ,
., .
SSO .,
.
, .
, SSO.
4 " MEAP"
MEAP SMS.
D1 ( ),
SDL ,
. (. "
D1" . 3-24.)
SDL SSO,
, ,
MEAP.
SDL, ,
SDL,
. SDL
MEAP SMS.
SDL SSO,
.

6-4


7. ,
, .
- . <321>, <0000321>.
0 999999.

SDL SSO.
.

1
2


].

[ ] [.

[.] [. /].

, ,
10.

[].

6-5


( )
.
[ ] .
[] .

,
<0000000>. , , .
. <02> <002>, <0000002>.

,
.
, ,
.

6-6

,
[./. . . . .
.].

.
[.] .
[.]
.

<. - .> - <. - . .>


<. - -. .>.
<. - . .> - <. - > <.
- . >.
<. - -. .> - <. - > <.
- .>.

] ( ) [.]/
[.] ()

( ).

- , -
[. ], e .
,
- , ,
- .
,
- ,
, - .
,
-
.
,
, .
(, ,
.)

,
.
0 999999.
,
.
.
.

6-7

[OK] [OK].


, [.
].

[.] [.] ,
,
, [OK].
[.] ,
.
[.] ,
.
<> ,
C1, ,
Super G3
C1,
. <>
, C1,
Super G3 .

C1 ,
[ ].

6-8

[].

10

[OK].

[.] 2, [OK]
.,
.


].

[ ] [.

6-9

[.] [. /].

[ ] [ ] ,
,
[].

[ ] [ ]
.
.

6-10

( )
( ).

, , <0000000>.
, , .
. <02> <002>, <0000002>.

,
.

,
[./. .. . . .].

6-11

.
[.] .
[ ] ( ) [.]/
[.] ()

( ).

[OK] [OK].


. .

,
.
0 999999.
,
.
.
.

6-12

[].

[OK].

[.] 2, [OK]
.


, .

D1
( ), .

1
2


].

[ ] [.

[.] [. /].

6-13

[ ] [ ] ,
,
[].

[ ] [ ]
.
.

[].

, [].
.

6-14

[].

[OK].

[.] 2, [OK]
.


,
.

SDL,
, .
SDL
MEAP SMS.

1
2


].

[ ] [.

[.] [ ].

6-15

.
(
) ,
.
.

( )
, .

.

[ ] [ ]
[ ] [ ] .

[ ] [ ]
.
.

6-16

[ ].
, ,
[ ].
.

[].
, ,
[].
, A3,
A4 A4R (, ) ,
., []
APS/ADS
( ). (. " /
" . 4-23.)

[].

[OK].

[.] 2, [OK]
.

6-17


].

[ ] [.

[.] [ ].

[ ].

[ ] [ ]
[].

6-18

[].
, [].
2 <.>.
.

[].

[OK].

[.] 2, [OK]
.

6-19,
,
.

< > <


> ,
.
. <
> < >.

1
2

6-20

[ ] [.

[.].


].

[.] [.] [OK].


[.]:

,
.

[.]: ,
.

,
.

[.]: ,
.

[.] 2, [OK]
.

-

, -
, .


].

[ ] [.

6-21

[.]:

[.].
. 2 "
" . 6-20.

[.], .

[.] [.] [OK].

- /

[.]:

[- / ]
.

[.]: [- / ]
.
-
[.]:

- ,
.

[.]: - ,
.

6-22

[ -. / ] .,
[- / ]
.

- [ -
/ ].

[ ] .,
. [ -.
].
,
,
, - ,
.

6-23

CLC3220/iR C3220N, ,
, [-. /-.
. ]. .
CLC2620/iR C2620N,
,
[-. /-. . ]. .


,
( ).
.
"
" . 4-2.


.
.

[.] [.] [OK].

[ ] [ ].

6
.
[.]:

[.]: .
.

6-24.

.
" " . 4-2.


[ ] [
].
.
[ ]

[OK].

[] , ,
[OK].

[OK].

, , 32.
,
[].
.

"
" . 2-28.

6-25


,
.
, .

.
" " . 4-2.

3
" " .


].

[ ] [

[].
, [].
.

6-26

,
.
,
.
. /
.
" " . 4-2.

[. . ] [. ]
, .

Network ScanGear.

.. .,
[]
.

1
2


[ ] [.
/] [. ].
[.] [.] [OK].
.

6-27


, ,
.
. .
.

1
2


[ ] [.
/] [. ].
[.] [.] [OK].
.

. .,

. (
0), 2
. (. " "
. 4-53.)

6-28


.

.
GMT
( ).


( 12 ) GMT ( 0 ). - ,
.

.
" ".


.
" " . 4-2.

1
2


].

[ ] [

(, , )

( ).

6-29

GMT:

, ( ).
24-
( ) .
.

6
7:05 a.m.
11:18 p.m.

0605
0705
2318

,
, .


, .

- GMT 00:00.
, [
.

6-30

] [

[.] [ ].

[-] [+] ,
, [OK].

[ .] ,
[OK].

6-31.
. 2:00
3:00 .
- ( )
.
, <>, [-] [+]
,
( ).
0 23 1 .

[OK].

6
.

6-32,
( ).
, ,
.
" " . 4-2.

[ , .] ,
.
" ".


[ ] [
, .].

[ ] [ ]
[OK].
.
[ ]:

, ,
, , (
), .

[ ]:

6-33


.
.
"
" . 4-2.

1
2


].

[ ] [


) [].

6-34

[ ] [ ]:

[
]:

, [OK],
.

,
. [OK] .

< .>.

[OK].

(,
).

6-35

MEAP
MEAP.
HTTP ( ) MEAP,
MEAP.
MEAP .
"
" . 4-2.

HTTP
HTTP .,
- MEAP.

HTTP .
SDL. ,
.

HTTP ., MEAP
HTTP. HTTP , MEAP,
HTTP . (. 3
" TCP/IP" .)
HTTP
., MEAP
8000.
.

1
2


[ ] [
MEAP] [ HTTP].
[.] [.] [OK].
HTTP, [.].
.

(,
).

6-36

MEAP


MEAP,
.

.
. (. " "
. 5-10.)
:
- : ' MEAP'.
- : ,
. ,
MEAP.


[ ] [
MEAP] [ ].
[].

[].

MEAP

6-37

, , .
: .
/ :
.
: .
: .
: .
: .
: .
(): .
: .
: .
: .
: .
: .
: .
< >,
.

: .
< >,
.
: .
< >, .
:
, .
- .
: ,
MEAP .
, .

,
.

6-38

MEAP

,
, .
.
CLC2620/iR C2620N. CLC3220/
iR C3220N .
-
.
" " . 4-2.


CLC2620/iR C2620N.

1
2


[ ] [
].
[.] [.] [OK].
.
[.]:

,
10%. [],
, ,
, ,
( ).

[.]: .

6-39

. "
" . 4-50.
.

6-40

, ,
, .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-7

1 ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-11

M1 ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-15

N1/ N2 ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-24

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-29
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-35
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-39
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-39
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-40
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-43
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-44

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-45

7-1


, .

1, 2, 3 4 .
- 305 x 457 , A3, A4, A4R A5R.
- 3 4 ,
1.
,
, " " . 2-64., ,
.
.

, .

7-2


,
. ,
.
.
, :
- ;
- ;
- (210 - 253 /2);
- , (
).
.

. .

,
.
[OK].
[].
, [ ]
[], [], [ ] []
[].

7-3

,
.

, .

7-4


, .

,
.

,
Canon.
, ,
. ,
, .

7
.
.
.

. (. "
" . 7-7.)
,
.

7-5


, , .
, (
),
.

550 (80 /2).


, ,
.
,
.
, ,
.
(
) "
" . 9-19.

, ,
, .


, .
. ,
, .

7-6


,
.
.

,
.

OHP- A4. OHP- ,


A4. OHP- ,
A4,
.

,
. ,
. .

7-7

305 x 457
.

7-8

,
. ,

.

, ,
.

, .

,
, .

7-9


,
.
,
.

7
7

, ,
, .

7-10

1 (
)
1,
. P1 2700
(80 /2).

( ,
), .
, ,
.

1 A4.


, ,
, ,
.

, .

1 ( )

7-11


64 209 /2.
.

,
.
[OK].

, .

7-12

1 ( )


,
.
,
:
- ;
- ;
- OHP-;
- , (
).

,
Canon.
, ,
. ,
, .

.
, ,
.

1 ( )

7-13


.
, (
.

),

2700 (80 /2).


, 500 (80 /2) .
, .
4.
.
, ,
.
,
.
, ,
.
(
) "
" . 9-19.

, , ,
.

7-14

1 ( )

M1 (
)

1.


1
, , .
.
,
.

, ,
Canon.

M1 ( )

7-15

,
( ).

7-16

M1 ( )

,
.
, , .

,
.
, ,
.

M1 ( )

7-17

, , .

. ,
.

,
.

7-18

M1 ( )

,
.

,
, .

,
, ""
.

M1 ( )

7-19

N1/ N2
( )

N1 ( )
N2 ( ).


N1 N2
,
, .
.
,
.

, ,
Canon.

7-20

N1/ N2 ( )

,
.

,
.

N1/ N2 ( )

7-21

,
.
, , .

,
.
, ,
.

7-22

N1/ N2 ( )

, , .

. ,
.


, .

N1/ N2 ( )

7-23

, ,
.

, , ,
.

, , ,
"",
.

N2
,
, .
.
,
.

7-24

N1/ N2 ( )


, N2.

.

, ,
Canon.

N1/ N2 ( )

7-25

,
.

,
.

7-26

N1/ N2 ( )


, .

,
.

,
.

N1/ N2 ( )

7-27

, , ,
.


. (. "
" . 4-56.)

7-28

N1/ N2 ( )


,
, . ,
,
, .

[ ]
,
.

7-29

,
,
.
, .


- ,
, , .

,
. , .
, .
, ,
.

, .
,
.
- ,
, ,
.
CLC2620/iR C2620N ,
.
" " . 6-39.
. "
" . 4-50.

,
10%. , [],
, , ,
(
).

7-30


< . ()> ( CLC3220/iR
C3320N) < . ( .)> ( CLC2620/iR
C2620N), , 10% .
, .
,
[] [] .
,
.
, -
. - ,
, - ,
.
,
, (
). (. " " . 4-58.)

7-31

, ,
.


( )
.
, ,
.

- ,
, ,
.

7-32

, ,
.

.
, .

,
. , ,
.

7-33

, ,
.

, , ,
.

7-34

,
.
,
.

.
, ,

.
Canon
.
.

.
.

,
.
,
.

,
[] [] .

,
.

7-35

[ ]
,
.

,
, .

7-36

7-37

, , ,
.

7-38


,
(
- ):
;
/ ;
.

,

.
,
C1 G.

7-39


.
.
, .
.

,
.
, ,
.
., ,
.

,
.


, , ,
.

,
.

.
,
C1 ( K1).

7-40

( )
, .
.

7-41


, , ,
.

( )
, .
.

7-42

, ,
, ., , .

.

90 .

1
2


].

[/] [

[].
[].
.
<
.>,
2 .
/.
. .

7-43


.
" " . 4-2.,
.

.
" " . 4-2.

,
C1 ( K1).

20 .

1
2
7


[/] [
].
10
[].

.
A4 (60 - 80 /2).
[].
, .
< .>,
2 .
/.
. .

[].

7-44


Canon .

Canon.
, ,
Canon.


(A3, A4 A5) , ,
OHP- ( ), , .

Canon.

, ,
.

,
.

,
Canon.
.
Canon.

7-45, .
: , , .
Canon,
, . ,
.
, .

- ,
, , .
, ,
.

, .
- , .

,
. ( : 30C, 80%.)

7-46

,
,
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-3
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-11
( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-15
( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-22
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-26
( ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-30
X1 ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-34
1 ( ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-38
( 1) ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-41
M1 ( ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-45
N1/ N2 ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-49
( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-53

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-57
M1 ( ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-57
N1/ N2 ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-60
( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-64

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-69
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-69
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-73

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-76
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-79
Canon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-79

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-82

8-1


,
, .
.


.
, ,
.

.
, ,
, , .
, .

8-2


,
.

,
.
,
.


.
[ ],
, ,
, .

( 1),
. .
(. " ( 1) ( )" . 8-41.)
MEAP, /
. [ ] ,
, .

8-3

.
,
,
, .


.
, , ,
.
, . ,
.

. ,
, ,
.

.
,
,
.

,
.

8-4

,
, .

. , .
,
.

,
.
.

, ,
. ,
.
, ,
.

a (. " " . 8-9).


b (. " (
)" . 8-30).
c (. " " . 8-22).
d / (. " /
" . 8-26).
e (. " (
)" . 8-19.)
f (. " (
)" . 8-15.)
g (. " " . 8-11.)

8-5


, ,
.
1

. " X1 ( )" . 8-34.

. " 1 ( )" . 8-38.

8-6

(-K1)

. " ( 1) ( )" .

8-41.

M1

. " M1 ( )" . 8-45.

8
N1

. " N1/ N2 (
)" . 8-49.

8-7

N2

. " N1/ N2 (
)" . 8-49.

. " ( )" .

8-53.

3
4

,
,
.
,
.
, ,
.

, ,
. 1.


.
, , .

8-8

.
M1, N1 N2 (
) ,
, .
" M1" . 3-12 " N1/
N2" . 3-16.
H1 ( )
, ,
. "
H1" . 3-23.

,
, .

.

8-9

.
M1, N1 N2 (
) ,
. " M1"
. 3-12 " N1/ N2" . 3-16.
H1 ,
. " H1"
. 3-23.

, , ,
.


, .
", " . 8-3.

8-10


.
,
,
.


,
.
M1, N1 N2 (
) ,
, .
" M1" . 3-12 " N1/
N2" . 3-16.

8-11

,
, .

.

,
, .
1, N1 N2
( ), , ,
,
.

8-12

,
,
.

, ,
.
.

, ,
, .

8-13


, ( ),
.
M1, N1 N2 (
) ,
. " M1"
. 3-12 " N1/ N2" . 3-16.

, ,

.
,
, .

8-14


, .
", " . 8-3.

( )

,
, .

.


.
,
,
.

8-15


.
M1, N1 N2 (
) ,
, .
" M1" . 3-12 " N1/
N2" . 3-16.

8-16


.
.

8-17


, ( ),
.

M1, N1 N2 (
) ,
. " M1"
. 3-12 " N1/ N2" . 3-16.

, ,

.
,
, .


, .
", " . 8-3.

8-18

( )


.
,
,
.


.
M1, N1 N2 (
) ,
, .
" M1" . 3-12 " N1/
N2" . 3-16.

8-19

,
, .

.

,
.

, ,
, .

8-20


, ( ),
.

, ,

.
,
, .


, .
", " . 8-3.

M1, N1 N2 (
) ,
. " M1"
. 3-12 " N1/ N2" . 3-16.

8-21

,
, .

.


.
,
,
.

8-22


,
,
.

8-23

, ,
, .

8-24

,
( ),
.

, ,

.
,
, .


, .
", " . 8-3.

8-25

,
, .

.

,
- . ,
, .

.
1 ( )
, ,
. " 1"
. 3-7.

8-26

,
.

8
, .

8-27

, ,
, .

8-28

, , ,
.


, .
", " . 8-3.

1 ,
. "
1" . 3-7.

8-29

( )

,
, .

.

,
- . ,
, .

.
1 ( )
, ,
. " 1"
. 3-7.

8-30


, ,
.

8-31

, ,
, .


. .

, ,
, .

8-32

,
( ),
.

, ,

.
,
, .

.
1 ,
. "
1" . 3-7.

, , ,
.

8-33


, .
", " . 8-3.

X1 (
)

X1 (
), ,
.
.

.
,
,
, .

, .

,
- .
, , .

8-34

1 ( )
, ,
. " 1"
. 3-7.

,
.

8-35

, .

, ,
, .

8-36

, ,
, .


, .
", " . 8-3.

1 ,
. "
1" . 3-7.

8-37

1 (
)

1,
, .

.

.
,
,
, .

, .

8-38

,
.

, .


. , .

( ,
), .
,
, .

8-39

, .


, ,
.


, .
", " . 8-3.

8-40

( 1) (
)

.
,
,
, .


- .

( 1),
, .

.

8-41

,
.

8-42

, , ,
.

8-43

10

, , ,
.

8-44

11


, .
", " . 8-3.

M1 ( )

1,
, .

.

.
,
,
, .

, .
, , ,
.
, . ,
.

. ,
, ,
.

8-45

,
.

,
, . (
.)

8-46

, ,
, .

8-47

,
, .


, .
", " . 8-3.

8-48

N1/ N2
( )

.
,
,
, .

, .
, , ,
.
, . ,
.

. ,
, ,
.

8-49

N1 N2
( ), ,
.
.

,
, . (
.)

8-50

,
.

, , ,
.

, ,
, .
, ,
.

, ,
, .

8-51

, ,
, .


, .
", " . 8-3.

8-52

(
)

.
,
,
, .

, .
, , ,
.
, . ,
.

. ,
, ,
.

8-53


N2, ,
.
.

(
).

8-54

, (
).

,
.

, ,
, .

,
.

8-55

,
.

,
, .


, .
", " . 8-3.

8-56

M1 ( )

1,
, .

.

8-57

, .

8-58

, .

,
.

8-59

,
, .

,
, ""
.

N1/ N2
( )
N1
N2, ,
.
.

8-60

,
.

,
.

8-61

8-62

, .


, .

, ,
.

, ,
, .

, , ,
"",
.

8-63

(
)


N2, ,
.
.


.
, N2.

8-64

,
.

,
.

8-65

A .

, B
.

8-66

,
.

,
.

10

8-67


, ,
, .


. (. "
" . 4-56.)

8-68


,
, .
, ,
.

,
.
()
:
- ;
-

, ;
- -

.

.

8
.
1

. .

. (. " " . 7-2.)

. (. " " . 7-2.)

8-69

A4.

,
, .


, APS/
ADS ( )
. (. " /
" . 4-23.)

, .

-
.

,
.
.

, .
.


N2.

, .
.

. (. "
N1/ N2 ( )" .
8-49.)

. .

8-70

,
.


. (. "
" . 8-3.)

. () ( CLC3220/iR C3220N)
. ( .) ( CLC2620/iR C2620N)

. ()

, .

. (. "
" . 7-29.)

,
.

. (. "
" . 7-29.)

. ( - .)

,
.

. (. "
" . 7-29.)

. ( - .)

. ()

, . (.
" " . 7-29.)

,
.

(. "
" . 7-35.)

8-71


, .

.
, .

. .

, .
.

8-72


,
.
[]
. (. " " . 5-10.)
,
,
. (. 12 " "
.)
.

, <>
.
# 001

. (. "
" . 8-3 " ( 1) (
)" . 8-41.)

# 009
1

. (. " " . 7-2.)

. (. "
" . 7-2.)

# 037

- .

,
.

# 701

, .


( ) .

8-73

# 703

,
.

, . -
, .

#711

, .

# 712

, .

# 749

,
.

, 10 .
- , ,

Canon.

8
# 816

,
.

# 851

8-74

,
.

,
100 .

# 852

,
.

, .
.


- .

,
.

# 853

8-75

,
.

4000
. 3700 ,
, . ,
:
: 100 .
: 50 .( )
: 50 .
, 3800
:
100 + 3700 = 3800 . ( )
, ,
, , ,
, .

.
,
,

[], [] [ ].

8-76

.
, , .
.

[]:

, , .

[ ]:

, ,
[].

[]:

[] [ ].

8-77

.
,
.
.

[ ]:

, ,
[].

[]:

8-78

,
, . ,
.


Canon
, ,
.

,
.

.
, ,
.
.

8-79

. 10 ,
.
.
(

( )

- ,
,
Canon.
.

.
( )

.
(

8
.

8-80

Canon
:
- ;
- ;
- , .

8-81


,
, ,
.
.,
Canon.

.
(

.
(

.,
. , ,
.

8-82


, .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-5
C1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-6
( K1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-8
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-8
C1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-9
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-9
M1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-10
N1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-11
N2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-12
H1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-13
D1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-14

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-17

. . . 9-19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-22
CLC3220/iR C3220N/CLC2620/iR C2620N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-28
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-28
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-31
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-31
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-33

9-1
.
. (. " /" . 5-11.)
.

OK
NG STOP
OK
OK
OK
NG STOP
OK
OK
OK
OK
OK
NG STOP
OK


, .
.

.
,
.


( 24- ) .

9-2


<OK> <NG>.
<OK> .
<NG> () , .
<> <NG>..
. (. " /" . 5-11.)
.
()

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK


, .
.

.
,
.


( 24- ) .

9-3


, .

.
.


<OK> <NG>.
<OK> .

<NG> () , . <>
<NG>.

9-4

Canon CLC3220/iR C3220N/CLC2620/iR C2620N

OPC ( )

64 - 209 /2
, , , ,

64 - 253 /2 , , ,
, , , 1,
2, , , , ,
, Washi ( ), (COM10,
ISO-B5, Monarch, ISO-C5, DL, Kakugata 2 Nagagata 3)

250
:

305 x 457 , A3, A4, A4R A5R


A3, A4, A4R, A5R, (100 x
148 - 320 x 457 )

6
6

30

. ( 20C.)

:
-:
A4
A3, A4R, A5R

13,1
9,8
32 / (CLC3220/iR C3220N)
26 / (CLC2620/iR C2620N)
16 /

550 x 2 (80 /2)

100 (80 /2)

( , )
( , )

220 - 240 . , 50

9-5

1,3

( x x )

620 x 786 x 710


( x )

1241 786
( )

. 113,5

C1


:
:

600 x 600
2400 x 600 ()

(AIR)

256

, ( 2 )

A3

2,5
:
: 2,0
2,5
:
1:1
A3
A4

(
-
)

A4R
A5R

16 /
32 / (CLC3220/iR C3220N)
26 / (CLC2620/iR C2620N)
16 /
16 /

A3 A5R (50%)
A3 A4R (70,7%)

16 /
16 /

A4R A3 (141,4%)
A5R A3 (200%)

16 /
16 /

* .

9-6


1:1

1:1 (0,7%)

1:0,707 (A3 A4R)


1:0,500 (A3 A5R)
1:0,250

1:1,414 (A4R A3)


1:2,000 (A5R A3)
1:4,000

(9 )

1-9999

160

( x x )

585 x 543 x 87

. 12,5

9-7

( K1)

A3, A4, A4R, A5, A5R

52 - 105 /2

A3: 15 (80 /2)


A4, A4R, A5: 30 (80 /2)
-: 36 / (4)

/ :
36 / (A4, 300 )
23 / (A4, 301 )

. 39
( x x )

580 x 506 x 165

. 13

550 x 2 (80 /2)

220 - 240 . , 50

1,5 ( )

9-8

( x x )

620 x 705 x 312

. 30

305 x 457 , A3, A4, A4R, A5R

C1

220 - 240 . , 50

1,5 ( )

( x x )

620 x 705 x 312

. 24


2700 (80 /2)

X1 ( )
C1 ( )

. 27

( x x )

324 x 591 x 432

. 30

A4


( )

1176,5 786

9-9

M1


64 - 253 /2
, ,
A4, A4R, A5R: 1000 ( 170 )

A3: 500 ( 85 )

A3, A4, A4R: 30 ( 170 )
A4, A4R:
30 (64 - 80 /2)
20 (81 - 105 /2)
5 (106 - 253 /2)

.
A3:

15 (64 - 80 /2)
10 (81 - 105 /2)
5 (106 - 253 /2)

9-10

A3, A4, A4R

A3, A4, A4R

X1 ( )
C1 ( )

. 40

( x x )

553 x 574 x 362


( )

1471 x 786 ( )

. 18

N1


64 - 253 /2
, ,
A4, A5R: 1000 ( 147 )
A3, A4R: 500 ( 74 )

A4: 750 /30 ( 110 )


A3, A4R: 500 /30 ( 74 )
, ,
: 300 ( 44 )
: 150 /
30 ( 22 )
A4:

50 (64 - 80 /2)
30 (81 - 105 /2)
10 (106 - 209 /2)
5 (210 - 253 /2)
.
A3, A4R:
30 (64 - 80 /2)
20 (81 - 105 /2)
10 (106 - 209 /2)
5 (210 - 253 /2)

: A3, A4, A4R


: A3, A4

A3, A4, A4R

X1 ( )
C1 ( )

. 70

( x x )

682 x 615 x 1066

( )

1584 x 786 ( )

. 37

9-11

N2


:

:
( :

64 - 253 /2
64 - 105 /2
64 - 253 /2)

, ,
A4, A5R:

1000 ( 147 )

A3, A4R:

500 ( 74 )

A4:

750 /30 ( 110 )

A3, A4R:

500 /30 ( 74 )

, , :
300 ( 44 )
:
150 /30 ( 22 )

1 - 5 /25 ,
6 - 10 /15 , 11 - 15 /10
* 10 ,
[ ].
,
A4:

50 (64 - 80 /2)
30 (81 - 105 /2)
10 (106 - 209 /2)
5 (210 - 253 /2)
.

A3, A4R:
30 (64 - 80 /2)
20 (81 - 105 /2)
10 (106 - 209 /2)
5 (210 - 253 /2)

15 (64 - 80 /2)
10 (81 - 105 /2)

9-12

: A3, A4, A4R


: A3, A4

A3, A4R

A3, A4, A4R

V-

X1 ( )
C1 ( )

. 70

( x x )

682 x 615 x 1066


( x )

1584 x 786 ( )

. 57

H1

100

( x x )

254 x 371 x 134

(
)

874 786

. 1,0

9-13

D1

( x x )

77 x 85 x 22

. 70

9-14

10

32

64

32

32

32

32

24

24

(
)

(TTI)

24

24

./

40

50

24

LDAP

24

48

128

24

1-. *

12

128

9-15

24

1-. *

12

128

40

16

24

1-. *

12

120

20

20

24

1-. *

12

128

128

FTP, IPX: 24
SMB: 128

FTP, IPX: 24
SMB: 14

24

1-. *

12

* 1-. .

10

10

9-16

24

10

10

(. 8 ) x 2

24

40

140

- .

0-999999

100

50

20

1600

200

, , ,

32

32

999

9-17

.
-

120

64

500

9-18

(,
).

M1, : .

,
, :
- ;
-
P1.

:
:

:
:

:
:

:
:

., .

., . (
.
/
/
.)

., .

:
:

:
:

:
:

., .

9-19

:
: : : :
:
:

: :
:
: :
:
:

:
:
., .

:
:

:
: :

., .

., . (
.
/
/
.)

9-20

., .

/,

., . (

., .


., . .
/ ., .
/ .)

9-21


O
OHP-, 2-64

S
SDL ( ), 2-11
SSO ( ), 2-11

, 2-21

, 4-12, 6-27
/
, 4-12, 6-27
"" , 2-14

, 4-13, 6-28
, 2-21
, 2-23
, xix
, 4-11, 6-2
, 4-11, 6-2
, 2-11

, xvi
, 2-64
, 8-5, 8-19
1
, 3-5
, 3-5
, 3-5
X1, 3-3, 3-5
X1, 3-6
, 9-8
, 8-6, 8-34

, 1-13
, 8-5, 8-30
, 8-23

9-22

N2, 7-21, 8-61


N1, 7-21, 8-61

, 1-13
, 8-11, 8-16
, 8-11, 8-16, 8-19
, 8-13
, 8-5, 8-15
, 7-25, 8-65
, 1-10

, 4-6, 4-22

N2, 3-17
N1, 3-17

, 1-10
, 8-5, 8-9

N2, 3-17
N1, 3-17
, 1-12
, 1-10

N2, 8-51
N1, 8-51
, 2-64
""
, 4-9, 4-52
, 4-9, 4-53

, 4-9, 4-54

H1, 3-23
(-K1), 3-10

H1, 3-23
M1, 3-12
B
N2, 3-17
N1, 3-17

N2, 3-17
N1, 3-17
, 1-14

H1, 3-23
N2, 3-18
M1, 3-13
N1, 3-18

, 2-42
, 7-9
, 1-14
, 4-2

, 2-19
/
, 2-20
, 2-20

, 2-14


, 7-2
1, 7-11
, 2-49

, 8-19
1, 8-34
, 8-30
, 8-15
:, 8-53
, 8-9
, 8-11
/ , 8-26
1, 8-38
(-K1), 8-41
, 8-22
M1, 8-45
N1/ N2, 8-49
, 8-3
/, 3-29, 4-11, 6-5
, 4-6, 4-25

, 8-64
M1, 8-57
N1/ N2, 8-60

, 5-17
, 4-6, 4-21

N2, 7-21, 8-61
N1, 7-21, 8-61

, 4-8, 4-50

, 4-11, 6-2

, 4-9, 4-56
,
, xii
(), 4-8, 4-48

, 2-22
1, 3-7
/, 1-14
, 1-14
, 1-14
, 4-8, 4-51
, 2-17
HTTP, 4-13, 6-36
, xxiv, 1-5
, 4-6, 4-17

, 2-64
, 3-24
, 3-24

, 7-29
, 1-13
, 7-32
1, 1-10
2, 1-10

1, 3-5
, 7-9
, 7-2
, 7-8
, 7-7
, 7-2
, 7-9
, 7-9
, 7-10
, 8-26
Copy, 2-8
ID, 1-14
, 1-14

, 1-13

9-23

, 1-14
, 2-8
, 1-14
, 2-8
, 2-8
, 1-14
, 1-14
, 1-14
. ., 2-8
, 2-8
, 1-14
, 1-14
:
ON/OFF, 2-25
, 2-25
, 2-26
, 2-26
, , xii
, 1-13, 1-15
, 3-7

N2, 3-17
1, 3-7
N1, 3-17
, 1-10
, 2-64
, 4-11, 6-2

, 7-35

, 1-13
, 7-36
. . ., 3-36
, 5-3
, , xiv

, 4-8, 4-49
, 3-11
G
, 3-11
, 3-11

G, 3-3, 3-11
, 7-39

, 1-10
, 8-5, 8-11

, 3-10, 7-41, 8-41


, 7-8
, 3-17

9-24

H1
, 3-23
, 3-23
, 3-23
H1, 3-3, 3-23
, 3-23
, 3-23
, 3-23
, 9-13
, 3-12
, 1-14

, 2-18
, 4-12, 6-25

, 4-12, 6-25
, 3-17
, 4-9, 4-58
, 4-6, 4-18

, 4-9, 4-57
, 4-6, 4-19
, 3-17
, 3-5

, 1-13

, 4-7, 4-30
, 4-6, 4-17
, 2-64
C1
C1, 3-3, 3-8
, 9-9
,
, 4-13, 6-33

, 1-10
, 1-10
1, 1-10
2, 1-10
, 1-10
, 1-10
, 1-10
, 1-10
, 9-5
, 1-10
, 7-32


, 1-10
MEAP, 4-13, 6-36
, 4-11, 6-2
, 4-16
, 4-9, 4-53
, 4-13
, 4-10
, 4-15
, 4-12, 6-25
, 4-14
, 4-11, 6-2
, 4-9, 4-52
, 4-11, 6-2
, 1-13
, 7-9
, 4-9, 4-62
, 4-8, 4-47
, 1-14
, 2-64
, 5-13
, 4-13, 6-37
, , xiv
, 7-9
, 2-64
X1, 3-6
, , xvi
/ , 2-8
"" , 4-6, 4-29

, 1-13
, 8-26
, 3-10, 7-42, 8-42

, xxxii
, 1-10
, xxix
, 8-11, 8-16

, 9-3
, 9-2
, 4-7, 4-35
/
, 4-6, 4-22

, 5-2
N2
, 7-21, 8-61
, 7-25, 8-65
, 3-17
, 3-17
B, 3-17
, 3-17
, 3-16

, 7-24

, 7-20
, 7-21, 8-61
, 3-17
, 7-22
, 3-17
, 3-17
, 3-17
N2, 3-3, 3-16
, 3-17

, 7-26, 8-65
, 9-12
, 8-60, 8-64
, 8-8, 8-49, 8-53


, 3-42, 4-11, 6-20

, 3-42, 4-11, 6-20
- /
, 3-43, 4-11, 6-21
-
, 3-43, 4-11, 6-21
APS/ADS, 4-6, 4-23

, 7-45
, 7-46
, xxviii
, 4-13, 6-34

, 4-7, 4-41
/, 4-9, 4-55
, 3-23
, 2-14
, 2-14, 4-6, 4-28
( M1)
, 3-13
, 3-13
, 3-13
, 3-14
( N1/
N2)
, 3-18
, 3-18
, 3-18

9-25

, 7-9
, 2-21

, 4-13, 6-39
, 4-12, 6-26

, 3-19
, 3-21
, , xiii
, 8-11, 8-16, 8-19
, 8-13
, 7-37

, 1-14
,
, xi
. , 5-6
, , xiv

, 7-26, 8-65

N2, 3-18
M1, 3-13
N1, 3-18
, 4-8, 4-48

, 8-79

, 8-69
, 8-73

H1, 3-23
N2, 3-18
M1, 3-13
N1, 3-18
, 9-3
, 9-2

, 4-8, 4-45

, 4-7, 4-36

, 2-42
, 1-13
, 2-40

C1, 3-11
, 7-39
1
, 3-7
, 7-11
, 3-7
, 3-7
, 3-7
1, 3-3, 3-7, 7-11
, 9-9
, 8-6, 8-38
, 3-37, 4-11, 6-15
MEAP, 5-4

9-26

N2, 3-19
M1, 3-14
N1, 3-19


1, 9-8
H1, 9-13
C1, 9-9
, 9-5
N2, 9-12
1, 9-9
(-K1), 9-8
D1, 9-14

C1, 9-6
M1, 9-10
N1, 9-11
, xviii
, 4-9, 4-52
, 4-9, 4-55


, 4-8, 4-50
(
), 2-5, 6-24
, 4-12, 6-24

, xxii
, xxviii
, xxiv
, xxv
, xxvii
, xxviii
, xxii
. , 3-27, 4-11, 6-4
, 4-13, 6-29
(-K1)
, 3-9
, 2-47
, 3-10
, 3-10, 8-42
( 1), 3-3, 3-9
, 3-10
, 9-8
, 2-40
, 8-7, 8-41
, 3-10
, 7-40

, 2-52
, 1-13
, 2-52
, 8-5, 8-22
D1


M1
, 3-12
, 3-12
, 7-15
, 7-17
, 3-12
M1, 3-3, 3-12, 7-15
, 3-13
, 9-10
, 8-57
, 8-7, 8-45
N1
, 7-21, 8-61
, 3-17
, 3-17
B, 3-17
, 3-17
, 3-16

, 7-20
, 7-21, 8-61
, 3-17
, 7-22
N1, 3-3, 3-16
, 3-17
, 9-11
, 8-60
, 8-7, 8-49
, 2-2
, 2-3
, 2-4
, 2-3
, 2-5
, 2-4

, 7-39
, 7-40

, 4-9, 4-62, 7-43
, 4-9, 4-63, 7-44

N2, 7-22
M1, 7-17
N1, 7-22

, 2-12, 4-2, 4-5


, 2-12
, 2-17
, 2-64


, xix
, xvi
R & TTE, xvi
, xvii
, xvi
, xix
,
, xviii
, xviii

,
, xx

, 2-64
, 3-21
, 1-10
, 1-14

9-27

, 3-24
, 3-24
D1, 3-3, 3-24
, 9-14
C1
, 3-11

C1, 3-3, 3-11
, 3-11
, 9-6

CLC3220/iR C3220N/
CLC2620/iR C2620N
, ,
.
.

.
:
;
.

/
( ).
[ .] .
[] .
.

9-28

CLC3220/iR C3220N/CLC2620/iR C2620N

[ ].

CLC3220/iR C3220N/CLC2620/iR C2620N

9-29

/
( ).
[ . ] .
[ ] .
.

,
(
). (. "
" . 6-2.)

9-30

CLC3220/iR C3220N/CLC2620/iR C2620N

.

, .

,
. , ,
, .

"
" . 9-28.

CLC3220/iR C3220N/CLC2620/iR C2620N

9-31

[ ].

9-32

CLC3220/iR C3220N/CLC2620/iR C2620N,
. , , ,
. , ,
.

"
" . 9-28.

[ ]

7 "
" .

[].

CLC3220/iR C3220N/CLC2620/iR C2620N

9-33

9-34

CLC3220/iR C3220N/CLC2620/iR C2620N

Canon
Canon Inc.
30-2, Shimomaruko 3-chome,
Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Europe, Africa and Middle East
Canon Europa N.V.
P.O. Box 2262,
1180 EG Amstelveen, Netherlands

Canon North-East Oy
Huopalahdentie 24
P.O. Box 46
FIN-00351 Helsinki
Finland
Tel. +358 10 544 20
Fax +358 10 544 10
http://www.canon.ru
Canon North-East
. 52, . 3, 5
113054,
.: +7(095) 258 5600
: +7(095) 258 5601
.: info@canon.ru
Canon North-East -
, 36,
- " "
.: +7(812) 326 6100
: +7(812) 326 6109
.: spb.info@canon.ru
Canon North-East
. 33/34
252030 ,
.: +380(44) 490 2595
: +380(44) 490 2598
.: post@canon.kiev.ua
www.canon.com.ua

Canon:

.
Canon Europa N.V. 2004