Вы находитесь на странице: 1из 4

Sri:

SRI RAMAJAYAM
Srimathe Ramanujaya Namaha
Sri Vara Vara Munaye Namaha

SRI BHAGAWAT RAMANUJA SIDDANTHA PRACHAR SABHA(Regd)


7-Srinivas, Gaothan Road No.: 1, Chembur, Mumbai , INDIA , Pin- 400 071.

e-mail: ramanuja_sabha@hotmail.com
psrajan1942@gmail.com

MEMBERSHIP DETAILS

FAMILY MEMEBERSHIP : Rs 15010


( Rupees Fifteen Thousand Ten Only.
As one time payment)

LIFE MEMBERSHIP : Rs 1010


( Rupees One Thousand Ten Only .
As one time payment)

ANNUAL MEMBERSHIP : Rs 110


Rupees One Hunded Ten Only.
Yearly payment )

Cheques/ drafts drawn in favour of


SRI BHAGAWAT RAMANUJA SIDDANTHA PRACHAR SABHA(Regd)
may be sent to the following addresses:

Shri P.SundaraRajan
Hon.Gen.Secretary
B-8, Baseara,
Green Acres Co-Op. Hsg. Soc.
Deonar, Mumbai-88
Pin : 400 088.
or
R.Sundararajan
Hon.Treasurer
A-18, Takshsila
Anushaktinagar
Mumbai -94
Pin: 400 094
Ph.: 022- 2556 5954
!AvK]fd ktfymf

yaMnarfy sHtamfepatimfvkahfy ytamti I


~tay pkftiEyakakfymf rtfnmf snftrfSyamfyhmf II

1. sfvatIntfrivit Ectna Ectn sfvYRp sftiti pfrvfRkftiEptmf ,


kfElS krfmati `ESx EtaS `smfsfpfRxfdmf , sfvpavikpa `nvtikatiSy
jfwanp pl _Sfvrffy vIrfy Skfti Etj : pfrpfRti `sgfkfEyy klfya] K]
ke]qk kmharf]vmf , prmp<Rxmf pkvnftmf naray]mf sfvamitfEvn
KRtfEvn sHhfRtftfEvn c prikf kfRhfy _kanftik ~tfynftik
ttfpatamf
tamfp<jtfvy pricrfAyk mEnart : ttfpfrapftEy c ttfpatamfp<jtfvy
pfrptfEt : `nfynft Em klfp EkaF shsfEr]api sat tnmsftIti mnfvan :
tsfAyv pkvEta naray]sfy `kil stfvtAyk sakrsfy `naElacit
K]aK] `k]fd jnaNPl `mrfyat SIlvt : , sfvapavikanvtikatiSy
K]vtftya Etvtirfygf mNxfyati `kilj] hfRty ~nnftsfy ~Sfrit
vatfslfAyk jlEt pkftjn smfSfElAxk Epak paksf
pak y nitfyjfwankfri _ySfvrfyati
Epak samkfrIsmfRtftsfy mhavip>Et !mtf cr]arvinft y<kqmf `nnfyatfm
swfjIvEnn ttftt srfvpaEvn Sr]mf `NvfrEjtf II

2. ttSfc pfrrtfyhmf ~tfEmatfjIvnay "vmf `NsfmErtf II

3. cTrftS p<vnatfmkmf `]fdmf, tSK]iEtatftrwfc ~vr] spftkmf smsftftmf karfy


kar]jatmtItfy (vrfttmaEn) prmvfEyam SpftapiEtEy pfrhfmatInamf vagfmns
`Eka
EkacEr
Eka !mti AvK]fEd tivfyElaEk snk viti Sivatipirpi : `pi `cinftfy vfvp
_SfvrfAy : nitfysitfAt: `nnfAt: pkvtaNPlfy EpaAk: tivfyp<RAx :
mhatfmpi: ~p>riEt ,
Etxampi ;ytfprima]mf ;yAtSfvrfymf :tfRSsfvpavmiti pricfEctfTmf
`EyakfEy , tivfy ~vr] St shsfr ~vfREt , tivfy klfpk tR
upESappiEt , tivfEyatfyan StshsfrEkaFpi: ~vfREt , `tipfrmaE] ,
tivfy ~ytEn ksfmimfSfcitfvicitfr tivfyrtfnmy tivfy ~sftan m]fdEp
tivfy rtfnsftmfp StsksfrEkaFpi: upESapiEt tivfy nana rtfn kfRt sftl
vicitfriEt , tivfy `lgfkar `lgfkfREt , prit: priAt: ptmaAn:
patpsfAtSf c nana knft vrfA] : tivfy p<xfAp: ESapmaAn : tivfy p<xfp
upvAn : upESapiEt , sgfkIrf] parijatati klfp tfRm upESapiAt : ,
`sgfkIrfA]S c AkSfcitf `nftsft p<xfp rtfnati nirfmit tivfy lIla
m]fdp St shsfr EkaF ESapiAt : , srfvta `Np>ymaAnrpi `p>rfvvtf
~Sfcrfymf ~vhtfpi : , kfrIdaAslStshsfAr : `lgfkfRAt : , AkSfcitf
naray] tivfy lIla `satarA] : , AkSfcitf ptfmvnalya tivfy lIla
`satarA] : satarA]S fc AkSfcitf sHkSarikamy>r Ekakilatipi: Ekaml
PjiAt : , ~KAl : tivfEyatfyan StshsfrEkaFpi:
~vfREt , m]iMkftapfrvalkfRt ESapaAn: tivfy `ml `mfRt
rEsatAk: tivfy `]fdjvAr : `tirm]Iy trfSAn:`timEnahr mTr
sfvAr:~KAl: `nftsfsft Mkftamy tivfy kfrIdasftan upESapiAt : tivfy
esqknftikvapI St shsfr : tivfy rajhmfsavqI virajiAt :
~vfREtnirfstatiSy ~nnfAtkrstya c ~nnftfyacfc pfrvixfdanf
unfpatytfpi : kfrIEdatfEtAS : virajiEt I ttfrttfr kfRt tivfy p<xfp
prfygfk upESapiEt , nana p<xfp ~sfv ~sfvat mtft pfRgfk ~vlIpi :
utfkIyman tivfy kanftrfEv] ~p>riEt , cnftn `kR krfp>r tivfy p<xfp
~vka: mnftanil ~EsvfymaEn mtfEy tivfy p<xfp swfcy vicitfriEt ,
mhti tivfy EyakprfygfEk `nnftEpakini !mtf AvK]fAdSfvrfyati tivfy
Elakmf ~tfm kanftfya viSfvmf ~pfyayynftfya ESxaSnati srfv
prijnmf pkvt : ttft tvsfEtacit pricrfyyamf ~jfwapynftfya , SIl YRp
K] vilasatipi: ~tfmaNYRpya Sfriya sh ~sInmf , pfrtfykr unfmIlit
srsij stfRS nyn y<kqmf , sfvcfc nIl jIYMt sgfkaSmf ,
`tfy<jfjfvl pItvassmf , sfvya pfrpya `tinirfmlya `tiSItlya
sfvcfcya ma]ikfyapya kfRtfsfnmf jktf pasynftmf , `cinftfy tivfy `tfp<t
nitfy eyqvn sfvpavlav]fymy `mfRtsakrmf , `tiesqKmarfyatf
:xtfpfrsfvinfnvtf `lXfyma] lladplk tivfyalk ~vlIvirajitmf ,
pfrp<tft Mkftamfp<j caRElacnmf svipfrmpfYRltmf , ujfjfvl `trmf , sHci
sfmitmf ,Ekaml k]fdmf , unfnsmf , utkfrpIn `mfs vilmfpi K]fdl
`lkavlI pnfTrkmfp<knftrmf , pfriya `vtmfs utfpl krf] p>x]Sflt
`lkapnft vimrft SmfSipi : cTrfpi : ~jaN vilmfpipirf p<Aj : virajitmf ,
`tiEkaml tivfyErka `lgfkfRt ~tamfr krtlmf , tivfy `gfKlIyk
virajitmf , `tiEkaml (tivfy ) nkavlI virajitmf , `tirkftagfKlIpi:
`lgfkfRtmf , ttfX] unfmIlit p<]fdrIk stfRS cr]y<kqmf ,
`timEnahr kirId mKd Vdavtmfs mkr K]fdl kfArEvyk har Eky>r kdk
!vtfs ekqsfTp Mkftatam utrpnftn pItamfpr kawfcIK] N\p<ratipi :
`tfynftsHksfprfAS: tivfyknfAt: p>xA] : p>xitmf , !mtfya
Avjynftfya vnmalya virajitmf , Sgfk ckfr kta `si Sarfkfkati tivfyay<At :
Esvfymanmf sfvsgfklfp matfr `vkfLpft jkjf jnfm sftiti tfvmfsatiEk !mti
vixfvkfEsn nfysftsmsft ~tfAmSfvrfymf , AvnEtyatipi :
sfvpavEta nirsft smsft samfsarik sfvpaAv: pkvtf pricrfya kr] EyakfAy :
pkvtf pricrfAyk EpaAk: nitfy sitfAt : `nnfAt : ytaEyakmf Esvfymanmf
~tfmEpaEkn `Nsmfhit pratikal tivfy `ml Ekaml `vElakEnn viSfvmf
~hflatynftmf , :xtf unfmIlit Mkamfp<j utr vinirfkfkEtn tivfy nanarvinft
ESapajnEkn tivfy kamfpIrfy oqtarfy esqnftrfy maTrfyati `nvtik K]k]
vip>xiEtn `timEnahr tivfypavkrfpfEp] tivfylIlalap `mfREtn `kil
jnhfRtyanftra]I ~p>rynftmf , pkvnftmf naray]mf tfyan EyaEkn tfRxfdfva , ttf
pkvt : nitfy sfvamfymf ~tfmn : nitfytasfymf c ytavsftitmf `Nsnftay ,
kta `hmf pkvnftmf naray]mf mm Kl natmf , mm Kl Atvtmf ,
mm Kl tnmf, mmEpakfymf , mm matrmf , mm pitrmf , mm srfvmf saXatfkrva]I
cXHxa , kta `hmf pkvtf patamfp<jtfvymf Sirsa taryiSfyami ( sgfkfrhISfyami ) kta
`hmf pkvtf patamfp<jtfvy pricrfya kr] Eyakfy : tEtk Epak : ttfpaetq
pricrixfyami , kta `hmf pkvtfpatamfp<jtfvy pricrfyaSya nirsft smsfEttr
EpakaSy :
`pkt smsft samfsariksfvpav : ttfpatamfp<j tfvymf pfrEvXfyami, ktamamf pkvanf
sfvkIyya `tiSIltya tfRSa `vElakfy sfnikft kmfpIr mTrya kira pricrfyayamf
~jfwapyixfyti - ;ti pkvtf pricrfyayamf ~Samf vrftftyitfva tAyv~Sya
ttfpfrsat uppfRmfhitya pkvnftmf uEptfy T\rat "v pkvnftmf ESx EpaEkSfriya
sh ~sInmf AvnEtyatipi : Esvfymanmf smsftft privaray !mEt naray]ay nm :
;ti pfr]mfy , utftay utftay p<n: p<n : pfr]mfy, `tfynft satfvsvinyavnt: p>tfva,
pkvtfparixt k]nayAk : tfvarpaAl : kfRpya sfEn: krfpfpya tfRSa `vElakit : ,
smfykf `pivnftiAt: AtErv `Nmt: p>tfva pkvnftmf uEptfy !mta YMlmnftfEr] "
pkvnf ! mamf _kanftik ~tfynftik pricrfya kr]ay prikfRhf]Ixfv " ;ti yacman :
pfr]mfy ~tfmanmf pkvEt niEvtEytf II

4. tEta pkvta sfvyEmv ~tfmswfjIvEnn `mrfyatSIlvta `tipfErmanfviEtn


`vElakEnn `vElakfy , srfvEtx srfvkal srfvavsfEtacit `tfynft ESxpavay
sfvIkfRt: `NjfwatSfc `tfynft satfvs vinyavnt : kigfKrfva] : kfRtawfjlip<d
: pkvnftmf upasIt II

5. ttsf c `Np>yman pavviESx : nirtiSy pfrItfya `nfytf kiwfcitf krftfTmf tfRxfDmf


sfmrftfTmf `Skft : p<nrpi ESxpavEmv yacman , pkvnftEmv `vicfcinfn
sfEraEtaYREp] `vElakEnn `vElakynf ~sIt II

6. tEta pkvta sfvyEmv ~tfm swfjIvEnn `vElakEnn `vElakfy , ssfmitmahJy ,


smsft kfElSaphmf nirtiSy sHkavhmf ~tfmIymf !mtf patarvinft y<kqmf Sirsi
kfRtmf tfyatfva , `mfRt sakranftrf nimkfn srfvavyvsf sHkmasIt II

lXfmIpEt: ytipEtSf c pEtSf c tAyk tamfEna:


Eyaesqp<r sm jnixfd jktftitarftftmf
pfraSfymf pfrkaSyT n: prmmf rhsfymf
smfvat "x c Sr]akti mnftfr sar :

;ti !AvK]fd ktfymf smapftmf II