Вы находитесь на странице: 1из 2

UNIVERSIDAD DE TARAPAC DEPARTAMENTO DE EDUCACIN DIDCTICA DE LAS CIENCIAS Profesores: Ximena Cruz S

TALLER 11: RESOLUCIN DE PROBLEMA


Nom!re:""""""""""""""""""""""""""""""""""""" fe#$a: """"""""""""""" Problema: E% !e&uino A%i'(ar &esea )rans*or)ar +,, !i&ones %%enos &e a-ua &es&e .ama% $as)a /a&i0 *ue!%os se*ara&os +,, (m en e% &esier)o Para e%%o &is*one &e + #ame%%o #a*az &e an&ar &es#ar-a&o in&efini&amen)e o &e #ar-ar #on un so%o !i&1n0 siem*re 2 #uan&o !e!a %a #an)i&a& &e a-ua i-ua% a %a 3ue #on)iene e% !i&1n #a&a 4ez 3ue #om*%e)a +,, (m #ar-a&o E% !e&uino no &is*one &e m5s a-ua *ara e% #ame%%o 3ue %a #on)eni&a en %os !i&ones 6Cu5n)os &e es)os !i&ones *o&r5n %%e-ar a /a&i0 #on a-ua7 I. PASOS PREVIOS A LA RESOLUCIN DEL PROBLEMA + E8*%i#a e% *ro!%ema #on )us *a%a!ras 2 se9a%a %o 3ue )e *re-un)a :Com*rensi1n e in)er*re)a#i1n; De!o )rans*or)ar +,, !i&ones &e un %u-ar A a o)ro < 3ue es)5 a +,, (m &e &is)an#ia 2 *ara )a% )area &is*on-o &e un #ame%%o 3ue *ue&e #aminar sin #ar-a in&efi&amen)e0 2 si #ar-a un !i&1n &e!e !e!er )o&a e% a-ua &e% !i&1n #a&a +,, (m 6<a=o es)as #on&i#iones #u5n)os !i&ones %%e-an a <7 > Ano)a %o 3ue o!ser4as an)es &e reso%4er e% *ro!%ema :O!ser4a#i1n0 inferen#ia; Mi *rimera im*resi1n es 3ue es im*osi!%e )rans*or)ar a%-?n !i&1n #on a-ua &es&e (ama% $as)a /a&i @ In&i#a )o&os %os &a)os 3ue a*are#en en e% *ro!%ema :I&en)ifi#a#i1n; La &is)an#ia &e se*ara#i1n en)re %os *ue!%os es &e +,,(m Da)os E8is)en +,, !i&ones %%enos &e a-ua E% #ame%%o es #a*az &e #aminar in&efini&amen)e sin !e!er a-ua siem*re 2 #uan&o no %%e4e #ar-a Si e% #ame%%o #ar-a un !i&1n #on a-ua &e!e !e!er )o&o su #on)eni&o #uan&o re#orra +,, (m

A En#uen)ra o)ros &a)os0 i&eas0 #on#e*)os0 e)#B)era 3ue &i#en re%a#i1n #on e% *ro!%ema aun3ue no sir4an &ire#)amen)e *ara reso%4er%o :A#)i4a#i1n &e #ono#imien)os *re4ios; Cuan&o se )ra!a=a #on e% infini)o0 -enera%men)e o#urren #osas e8)ra9as C E%a!ora un *%an *ara reso%4er es)e *ro!%ema :Me)a#o-ni#i1n; Da&a %a na)ura%eza &is#re)a &e% *ro!%ema0 mo&e%arB sim!1%i#amen)e e% *ro!%ema

II. RESOLVER EL PROBLEMA Si e8is)e un a!re4a&ero en /a&i0 e% !e&uino %o-ra )ran*or)ar %os +,, !i&ones &e a-ua Si no e8is)e un a!re4a&ero en /a&i0 2 &i4i&e e% #amino en #ua)ro )ramos se *ue&en )ras*or)ar C, !i&ones &e a-ua $as)a /a&i E8is)en m?%)i*%es so%u#iones &e% *ro!%ema &e*en&ien&o &e% n?mero &e )ramos en 3ue se &i4i&a e% #ami&o &e .ama% a /a&i

Res*ues)a:C, !i&ones III. PASOS POSTERIORES A LA RESOLUCIN DEL PROBLEMA De)ermina 3ue )e resu%)1 f5#i% o &ifD#i% a% reso%4er e% *ro!%ema :Me)a#o-ni#i1n; Result !"#$l Con&i#ionar e% *ro!%ema Result %$!&#$l La $a!i%i&a& &e% #ame%%o &e #aminar in&efini&amen)e sin #ar-a era !as)an)e e8)ra9a Dis*on-o &e *o#as $erramien)as *ara )ra!a=ar #on *ro!%emas en &on&e in)er4en-a %a Varia!%e &is#re)a

> Eaz un %is)a&o #on %as &u&as 3ue )u4is)e en e% momen)o &e reso%4er e% *ro!%ema :Me)a#o-ni#i1n; 6E8is)e un a!re4a&ero en /a&i7 6Es *osi!%e )rans*or)ar a% menos un !i&1n #on a-ua7

@ 6FuB errores #ome)is)e mien)ras reso%4Das e% *ro!%ema7 6Pu&is)e #orre-ir)e )? mismo )ras &ar)e #uen)a &e )u error7 :an5%isis &e% error; Mis errores fueron %os si-uien)es: Creer 3ue es im*osi!%e )rans*or)ar a%-?n !i&1n #on a-ua &es&e .ama% $as)a /a&i Su*oner 3ue e% *ro!%ema )enDa so%u#i1n ?ni#a Pu&e #orre-ir e% *ro!%ema0 im*oniBn&o%e #ier)as #on&i#iones 2 !us#an&o una manera &e )ras*or)ar a% menos un !i&1n #on a-ua