You are on page 1of 8

BASES DE LA SEGONA EDICI DEL CONCURS IDEA

El Vicerectorat de Planificaci, Innovaci i Empresa, la Ctedra Santander dEmprenedoria Universitria i GLOB Lleida fan p!"li#$es les "ases per accedir al II Conc$rs Idea %&'()
1. OBJECTIUS

Lo"*ecti$ del conc$rs +s imp$lsar la creaci dempreses innovadores i,o "asades en conei-ement tecnol./ic promo/$des per est$diants, llicenciats o investi/adors en formaci, i fomentar la c$lt$ra de la innovaci) Es pret+n animar a#$ests col0lecti$s a aplicar els conei-ements re"$ts en la se$a etapa de formaci $niversitria per al desenvol$pament de prod$ctes i,o serveis am" possi"ilitat de ser e-plotats comercialment) m" a#$est premi es pret+n1 Imp$lsar la creaci dempreses innovadores i,o "asades en conei-ement tecnol./ic promo/$des per est$diants, llicenciats o investi/adors en formaci) 2omentar la c$lt$ra de la innovaci, al3ora #$e el rendiment empresarial dels res$ltats dinvesti/aci) Premiar la creativitat i lemprenedoria dels diferents col0lecti$s on es /enera 4565I)
2. MODALITATS

Lo"*ecte da#$est premi +s recon7i-er els models de ne/oci #$e /enerin o p$/$in /enerar activitat econ.mica o noves iniciatives empresarials a les terres de Lleida, en $na de les modalitats se/8ents1 9O6 LI: : ' ; G4O LI9E<: CI= Pro*ectes empresarials o empreses *a constit$>des de men?s de dos an?s de-ist7ncia en #$7 el prod$cte o servei es "asi en $na tecnolo/ia innovadora pr.pia o en processos o models de ne/oci propis) <om+s es tindran en compte per a a#$esta convocat.ria, les idees innovadores so"re els temes se/8ents1 9edi am"ient i efici7ncia ener/7tica en el sector a/roalimentari) profitament de la fr$ita ro*a, pr+ssec i nectarina, per a s$cs i conserves) 9r#$etin/ de la fr$ita dol@a1 no$s models de comercialitAaci directa al cons$midor)

9O6 LI: : % ; GE<E4 L Pro*ectes empresarials o empreses *a constit$>des de men?s de dos an?s de-ist7ncia #$e no es p$/$in enca"ir en les modalitats dBa/roalimentaci)
3. PARTICIPANTS

El conc$rs sBadre@a a est$diants $niversitaris, /rad$ats, llicenciats, en/in?ers, ar#$itectes i investi/adors en formaci, de fins a (& an?s) Els pro*ectes es poden ela"orar individ$alment o en /r$ps d$n m-im de #$atre persones, de la UdL o daltres $niversitats) En a#$est !ltim cas, el representant del pro*ecte 3a de complir els re#$isits definits en a#$est matei- par/raf)
4. FASES

Primera fase) Presentaci i selecci de les idees de ne/oci) La primera fase consistei- a presentar la idea de ne/oci) El /r$p 3a de desi/nar $n representant #$e far la inscripci via Ce" i act$ar dinterloc$tor am" lor/anitAaci) Dades de la idea !" #e$%e Dle-tensi m-ima +s d$na p/ina i mit*aE1 6enominaci del pro*ecte) 6escripci del prod$cte o servei #$e es vol desenvol$par, destacant els aspectes innovadors i,o tecnol./ics del pro*ecte) <ecessitats #$e co"rei-) Le#$ip) Perfil dels mem"res de le#$ip1 formaci, e-peri7ncia i motivaci per tirar endavant el pro*ecte) El mercat) 6efinici del vol$m, se/mentaci i clients o"*ecti$) 2onts din/ressos1 com es finan@ar el pro*ecte) P$nts forts i p$nts fe"les) Bre$ e-plicaci de per #$7 sB3a$ria de seleccionar el pro*ecte) Per a cada modalitat es seleccionaran fins a $n m-im de de$ pro*ectes finalistes per passar a la se/ona fase del conc$rs, tenint en compte els criteris de selecci especificats en a#$estes "ases) El 2& de 'e("e" de 2)14 es com$nicar #$ins sn els pro*ectes finalistes) Se/ona fase) Ela"oraci dels plans dempresa) La se/ona fase re#$erei- lela"oraci i presentaci d$n pla dempresa) Per tal dad#$irir els conei-ements necessaris per ela"orar el pla de ne/oci, els finalistes 3a$ran de fer $n (l $ ' "*a%i+ de se%,e - "es distri"$>des en #$atre sessions de #$atre 3ores cadasc$na i en 3orari de tarda)

m+s a m+s, cada pro*ecte disposar dassessorament personalitAat mit*an@ant la fi/$ra del t$tor o t$tora, #$e donar s$port a le#$ip d$rant tot el proc+s) La formaci anir a crrec de professors de les rees de conei-ement dOr/anitAaci dEmpreses i de 2inances de la UdL i de professionals am" e-peri7ncia en la creaci i /esti dempreses, i es d$r a terme d+"a.% els *es s de *a"/ i a("il de 2)14) l final de la se/ona fase s0a% "1a"2 +. !"e*i a d s !" #e$%es 1+a.3ad "s !e" a $ada * dali%a%.
4. TERMINI DE PRESENTACI DE LES SOL5LICITUDS DE PARTICIPACI

Per a la fase ') Inscripci1 El termini per presentar les idees de ne/oci finalitAa el (' de /ener de %&'F) La idea de ne/oci s3a de presentar a trav+s de la fit-a disponi"le en el Ce"1 3ttp1,,CCC)idea)$dl)cat,) Cal facilitar les dades se/8ents1 <om i co/noms de la persona representant de le#$ip, tit$laci, est$dis en c$rs o sit$aci la"oral act$al, tel7fon i adre@a electr.nica, i nom i co/noms de la resta de mem"res de le#$ip) Per a la fase %) La data lGmit per lli$rar el pla dempresa +s el (& da"ril de %&'F, i en la presentaci 3i 3a de constar, com a mGnim, el nom de la persona de contacte) :ant la idea de ne/oci com el pla dBempresa sB3an de presentar en #$alsevol re/istre, fGsic o electr.nic, de la Universitat de Lleida, sense per*$dici dels altres mit*ans previstos en lBarticle (H)F de la Llei (&,'II%, de %J de novem"re, de r7/im *$rGdic de les administracions p!"li#$es i del procediment administrati$ com!)
6. PREMIS

En la primera fase del conc$rs els mem"res dels e#$ips de les idees seleccionades o"tindran formaci i t$toria personalitAada per ela"orar el se$ pla dempresa) En la se/ona fase del conc$rs sator/ar $na s7rie de premis dins de cadasc$na de les modalitats) Les cate/ories de premis seran primer premi i segon premi.

Els premis per a cadasc$na de les modalitats sn els se/8ents1 9odalitat ' El premis de la modalitat ' estan patrocinats per l *$ntament d lcarrs, 2r$its de Ponent, 2r$ites Ca"erol, Vi?efr$it, 2r$i*et i CE P DCentre dEst$dis /ropec$aris d lcarrsE) El *$rat desi/nar, dentre les idees finalistes, $n primer premi de KU :4E 9IL EU4OS i $n se/on premi de 6OS 9IL EU4OS) Els premis concedits estan s$"*ectes als impostos, retencions, ta-es, etc) #$e la llei esta"lei-i en cada cas) 9odalitat % El *$rat desi/nar, dentre les idees finalistes, $n primer premi de KU :4E 9IL EU4OS i $n se/on premi de 6OS 9IL EU4OS) Els premis concedits estan s$"*ectes als impostos, retencions, ta-es, etc) #$e la llei esta"lei-i en cada cas)
7. A8ALUACI I SELECCI DE LES SOL5LICITUDS

El *$rat estar format per representants de la UdL i per professionals de lm"it empresarial) En la valoraci didees de ne/oci i en la valoraci del pla dempresa, el *$rat tindr en compte els criteris se/8ents1 Lori/inalitat i el /ra$ dinnovaci o el component tecnol./ic del prod$cte o servei a introd$ir) Lestat de desenvol$pament del prod$cte o servei) La mad$resa de la proposta) El conei-ement del mercat i lade#$aci del prod$cte o servei a les se$es necessitats) Le#$ip1 carcter m$ltidisciplinari, motivaci i implicaci dels mem"res de le#$ip) Via"ilitat t7cnica i econ.mica del pro*ecte) El potencial de crei-ement1 escala"ilitat, internacionalitAaci, etc) Les possi"ilitats de /enerar oc$paci de #$alitat) La sosteni"ilitat del pro*ecte dissen?at)

En cas #$e el *$rat consideri #$e cap proposta no +s accepta"le, el conc$rs es declarar desert)

El res$ltat del tri"$nal es p$"licar en el Ce" 3ttp1,,CCC)idea)$dl)cat,, sense per*$dici de la notificaci addicional als premiats) Es podr declarar desert el conc$rs si, a *$dici del tri"$nal, cap proposta re$nei- els m7rits s$ficients o no sa*$sta a les condicions esta"lertes en la convocat.ria) El *$rat podr sol0licitar als participants la doc$mentaci addicional #$e consideri adient per d$r a terme laval$aci dels pro*ectes)
&. CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACI

Els or/anitAadors /arantei-en la confidencialitat de totes les dades proporcionades en virt$t de la le/islaci vi/ent so"re protecci de dades) En els actes de com$nicaci dels /$ardonats es podran difondre les caracterGsti#$es principals del pro*ecte, ai-G com el nom dels /$ardonats) :ots els mem"res del *$rat si/naran $n acord de confidencialitat so"re la informaci a la #$al tin/$in acc+s per la se$a condici de mem"res del *$rat del II Premi Conc$rs Idea UdL) Confidencialitat i a$toria La propietat intel0lect$al dels pro*ectes correspon als a$tors, i lor/anitAaci /arantei- el respecte a la confidencialitat de la informaci #$e contenen en virt$t de la le/islaci vi/ent so"re protecci de dades) <o o"stant ai-., en la div$l/aci del pro*ecte /$an?ador es podr citar el nom dels a$tors, ai-G com les caracterGsti#$es principals del pro*ecte) La Ctedra Santander dEmprenedoria Universitria Do el Vicerectorat de Planificaci, Innovaci i EmpresaE es reservar $na c.pia de cadasc$n dels pro*ectes presentats) O"li/acions dels participants Els participants tenen les o"li/acions se/8ents1 cceptar les "ases del conc$rs) Lli$rar en els terminis indicats en les "ases la idea i el pla de ne/oci) Garantir le-actit$d de les dades) 4ealitAar la formaci pertinent per assolir els conei-ements per a lela"oraci del pla de ne/oci) Informar lor/anitAaci en cas da"andonar el conc$rs) La falsedat de les dades o lincompliment dels re#$isits #$e sassen?alen en a#$estes "ases donar lloc a la des#$alificaci com a participants del conc$rs)

O"li/acions de lBor/anitAaci1 LBor/anitAaci es compromet a1 6onar s$port de manera /rat$>ta als participants de la se/ona fase per#$7 p$/$in ad#$irir els conei-ements necessaris per desenvol$par el pla dempresa, mit*an@ant la formaci i la fi/$ra del t$tor o t$tora de pro*ecte) Posar a la"ast dels participants els rec$rsos 3$mans i informati$s #$e es considerin oport$ns per a la consec$ci dels o"*ecti$s del conc$rs) Preservar la confidencialitat dels pro*ectes presentats pels participants)
9. ELS DRETS D0E:PLOTACI

PE4IO6E 6BELCLUSIVI: : PE4 <EGOCI 4 L 6BELPLO: CI=

CESSI= 6E 64E:S

La participaci en a#$esta convocat.ria no s$posa #$e els respecti$s a$tors de les idees presentades en cedei-in cap dret dBe-plotaci, de propietat intel0lect$al o de propietat ind$strial) Els participants 3an dBindicar si la totalitat o part de la idea presentada 3a estat o"*ecte de re/istre o sol0licit$d de re/istre de propietat intel0lect$al o ind$strial, i en cas afirmati$ 3an dBaportar les dades de la sol0licit$d) Els participants 3an de /arantir #$e la idea presentada no v$lnera de cap manera cap dret de propietat intel0lect$al o ind$strial, de$re de secret o pacte de confidencialitat) Sense per*$dici del #$e sB3a dit, tots els participants no premiats en a#$esta convocat.ria concedei-en a les empreses patrocinadores del premi $n perGode dB$n an?, comptat a partir de la data de lBacte de lli$rament de premis, per ne/ociar, en e-cl$siva, les condicions dB$n contracte per al desenvol$pament i e-plotaci de la idea presentada, en el #$al es preve/i el r7/im de cessi de drets dBe-plotaci, de propietat intel0lect$al o de propietat ind$strial #$e les parts pactin lli$rement) En cap cas, les empreses patrocinadores tindran o"li/aci de ne/ociar ni de s$"scri$re cap contracte, i poden no iniciar les ne/ociacions o desistir;ne en #$alsevol moment i sense necessitat de *$stificar;ne la ca$sa) La iniciativa per comen@ar la ne/ociaci partir de les empreses patrocinadores) En a#$est cas, 3o 3a$ran de com$nicar per escrit a la persona participant, en el domicili desi/nat, en $n termini no s$perior a tres mesos des de lBacte del lli$rament de premis)

Un cop re"$da la com$nicaci, els participants es comprometen a ne/ociar de "ona fe, en e-cl$siva, d$rant a#$est perGode dB$n an?, per. sense ad#$irir cap o"li/aci de contractar) La ne/ociaci de "ona fe implica el compromGs dels participants dimplicar;se personalment en el desenvol$pament de la idea en el cas de formalitAar $n contracte am" al/$na de les empreses patrocinadores) En cas #$e els participants no premiats no 3a/$essin re"$t la com$nicaci de les empreses patrocinadores dBinici de ne/ociacions en el termini de tres mesos a comptar des del dia de lBad*$dicaci de premis, podran sol0licitar a les empreses patrocinadores de forma fefaent #$e ren$nci>n al dret de ne/ociar d$rant $n an? en e-cl$siva) #$esta ren!ncia !nicament podr formalitAar;se de forma e-plGcita, mit*an@ant com$nicaci e-pressa de les empreses patrocinadores als participants no premiats, sense #$e es p$/$i entendre #$e les empreses patrocinadores ren$ncien a a#$est dret de forma tcita) La UdL no ser responsa"le de la tramitaci i desenvol$pament de les ne/ociacions, no tindr cap participaci en els acords #$e p$/$in formalitAar entre les empreses patrocinadores i els participants, ni tampoc podr responsa"ilitAar;se de les conse#87ncies de la interr$pci de les ne/ociacions, a m+s de no poder e-i/ir als #$e participen en les ne/ociacions #$e formalitAin acords) En cas #$e les empreses patrocinadores i els participants formalitAin $na nova empresa, la UdL es reserva el dret a participar en el M N del se$ capital social) PE4OO6E 6E 64E: P4E2E4E<: PE4 <EGOCI 4 L CESSI= 6E 64E:S 6BELPLO: CI= 9B ELS P 4:ICIP <:S P4E9I :S En el cas dels participants #$e 3a/in estat /$ardonats am" el primer o se/on premis, el dret de ne/ociaci en e-cl$siva re/$lat en la "ase '& es concedei- sota a#$estes matei-es condicions, e-cepte pel #$e fa al termini en el #$al les empreses patrocinadores poden e-ercir el se$ dret de ne/ociaci e-cl$siva, #$e en a#$est cas ser de div$it mesos a partir de la data de lBacte de lli$rament de premis, i pel #$e fa a la com$nicaci pr7via de les empreses patrocinadores del se$ inter7s per iniciar ne/ociacions, en a#$est cas no ser necessria) m+s dBa#$est dret de ne/ociaci en e-cl$siva d$rant div$it mesos, concedei-en a les empreses patrocinadores $n dret de temptei/ i retracte DPdretPE d$rant $n altre termini addicional dB$n an? a comptar des de lBe-piraci del termini anterior)

6$rant a#$est perGode addicional, a#$ests participants /$ardonats podran ne/ociar am" tercers, per. 3a$ran de notificar a les empreses patrocinadores les condicions pactades, i les empreses patrocinadores podran e-ercitar el se$ dret en el termini de trenta dies nat$rals a comptar des de la recepci de la notificaci realitAada pels participants /$ardonats) Si les empreses patrocinadores e-erciten el se$ dret en a#$est termini els participants /$ardonats 3a$ran de contractar am" les empreses patrocinadores si i/$alen les condicions ofertes per #$alsevol tercer) La s$"scripci del contracte implica el compromGs del participant /$ardonat dBimplicar;se personalment en el desenvol$pament de lBaplicaci o"*ecte del contracte) La UdL no ser responsa"le de la tramitaci i desenvol$pament de les ne/ociacions, no tindr cap participaci en els acords #$e es p$/$in formalitAar entre les empreses patrocinadores i els participants, ni tampoc podr responsa"ilitAar;se de les conse#87ncies de la interr$pci de les ne/ociacions, a m+s de no poder e-i/ir als #$e participen en les ne/ociacions #$e formalitAin acords)
1). E:CLUSI DE RELACI LABORAL

Sota cap circ$mstncia, lBenviament dB$na idea, el se$ !s per les empreses patrocinadores o #$alsevol menci sota a#$estes condicions sBinterpretar com $na oferta o $n contracte la"oral am" les empreses patrocinadores ni am" la UdL) Per a lBacceptaci de les "ases dBa#$esta convocat.ria, els participants reconei-en #$e envien les se$es idees vol$ntriament)
11. ACCEPTACI DE LES BASES

La participaci en a#$est premi implica lacceptaci de les "ases da#$esta convocat.ria)

12. COMPET;NCIES

K$alsevol d$"te so"re la interpretaci da#$estes "ases o incid7ncia #$e es p$/$i prod$ir d$rant tot el perGode de vi/7ncia da#$esta convocat.ria ser resolt per la UdL)