ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan”

BIBLIOGRAFIE
Volumul II

Chişinău, 2013

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

Redactor ştiinţific: Adela MANOLII, dr.
Alcătuitor: Lilia BODAREV

Procesare şi machetare computerizată: Lilia BODAREV

Arta Moldovei 1975-2005 [Resursă electronică] : Bibliografie /
Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală „A. Lupan” ; alcăt. :
Lilia Bodarev; red. şt. : Adela Manolii. – Ch. : Bibl. Şt. Centrală „Andrei
Lupan” a Acad. de Ştiinţe a Moldovei, 2013.
Vol. 2. Muzică şi coregrafie, 1975-2005. – 2013. – 175 p.

www.bsclupan.asm.md

2

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

C U P R I N S:
Introducere..............................................................................................................4-5
I.

Muzică. Probleme generale.......................................................................6-18

II.

Istoria muzicii............................................................................................18-24

III.

Teoria mizicii .............................................................................................24-27

IV.

Manuale, crestomaţi şi literatură metodică.............................................27-37

V.

Specii, genuri şi forme ale muzicii vocale
1. Muzică scenică. Muzică de teatru şi film. Operă. Balet.......................37-40
2. Muzică bisricească. Muzică sacră.........................................................40-42
3. Cântece, balade, melodii, romanţe........................................................42-46
4. Cor. Cântare în cor................................................................................46-49
5. Cântece pentru copii..............................................................................49-52
6. Folclor muzical. Culegeri de cântece populare.....................................52-58
7. Culegeri de muzică de estradă....................................................................58

VI.

Muzică instrumentală: simfonică, pentru pian, orchestră, fanfară,
instrumente cu claviatură, instrumente cu coarde, instrumenet de
suflat, instrumente de percuţie..................................................................59-69

VII. Orchestre de muzică populară...................................................................69-71
VIII. Formaţii de muzică de estradă........................................................................71
IX.

Coregrafie....................................................................................................72-75

X.

Uniunea Compozitorilor din Moldova......................................................75-77

XI.

Personalia
1. Interpreţi de muzică populară si de estradă. Instrumentişti...................77-100
2. Cântăreţi de operă................................................................................100-114
3. Compozitori şi dirijori..........................................................................114-146
4. Muzicologi, critici de artă, cercetători ştiinţifici..................................146-151
5. Dansatori şi artişti de balet...................................................................151-157
6. Alte personalităţi.........................................................................................158
Indice de nume............................................................................................159-175
www.bsclupan.asm.md

3

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

Introducere
Ca parte componentă a bibliografiei retrospective Arta Moldovei, 1975–2005,
volumul Muzica şi coregrafia, propune o sinteză informativă a documentelor care
abordează subiectul din mai multe perspective: istoria şi teoria muzicii; speciile,
genurile şi formele muzicii vocale; muzica instrumentală; evoluţia orchestrelor de
muzică populară, a formaţiilor de muzică de estradă; arta coregrafică, precum şi
activitatea Uniunii Compozitorilor din Moldova.
În volum se regăsesc numeroase studii semnate de colaboratorii ştiinţifici din
cadrul Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Cercetările cuprinse se axează pe valorificarea pe baze ştiinţifice a istoriei şi teoriei
muzicii, a genurilor muzicale, creaţiei artistice, folclorului muzical şi influienţei lui
asupra creaţiei componistice, tradiţiilor reînviate, precum şi asupra tendinţelor noi
în muzica naţională. Totodată, au fost selectate studii şi cercetări în care găsesc o
abordare ştiinţifică istoria şi evoluţia muzicii sacre, simfonice, camerale, corale,
populare, de estradă, precum şi muzica de teatru, film, operă şi balet. Printre
preocupările ştiinţifice mai recente pot fi evidenţiate studiile despre muzica
instrumentală, geneza şi istoria unor vechi instrumente populare răspândite pe întreg
spaţiul de cultură şi civilizaţie românească: cornul de semnalizare, cobza, buciumul,
cimpoiul, naiul şi fluierul.
Investigaţiile ştiinţifice în domeniul artei muzicale şi coregrafice se caracterizează
printr-un număr semnificativ de articole şi studii monografice dedicate vieţii,
creaţiei şi activităţii personalităţilor din domeniul culturii muzicale: compozitori,
dirijori, instrumentişti, interpreţi de muzică populară şi de estradă, cântăreţi de
operă, dansatori şi artişti de balet, muzicologi şi profesori, critici de artă muzicală şi
coregrafică.
Am cuprins aici şi pagini din istoria instituţiilor de învăţământ în domeniul artei
de la origini până la contemporaneitate, stagiunile Filarmonicii Naţionale şi ale Salii
cu Orgă din Chişinău.
Bibliografia reuneşte studii monografice, teze de doctor, autoreferate, volume de
sinteză, capitole din enciclopedii, comunicări în cadrul conferinţelor ştiinţifice,
articole şi recenzii publicate pe paginile ziarului academic Ştiinţa, ale revistei Arta,
precum şi în alte reviste ştiinţifice şi de cultură. Un capitol aparte inserează lucrări
metodice, manuale şi crestomaţii pentru cursurile de muzică instrumentală:
simfonică, pentru pian, orchestră, fanfară, instrumente cu claviatură, instrumente cu
coarde, instrumente de suflat şi instrumente de percuţie. Pe lângă culegerile de
melodii, balade, romanţe, cântece pentru cor şi copii, folclor muzical, au fost
www.bsclupan.asm.md

4

1975 – 2005

Arta Moldovei

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

identificate şi selectate documente biografice ce vizează peste 300 de personalităţi
din lumea muzicii naţionale, precum şi interviuri cu compozitori, interpreţi şi
dansatori îndrăgiţi.
Indicele bibliografic este alcătuit în urma valorificării resurselor Bibliotecii
Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM prin consultarea de visu a publicaţiilor
cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei muzicale şi coregrafice, materialelor
conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediei „Arta
Moldovei”, calendarelor, precum şi în baza descrierilor bibliografice selectate din
Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), din fişierele tematice ale
Bibliotecii Naţionale a Moldovei. În limita necesităţii, descrierile bibliografice sunt
însoţite de succinte adnotări.
În capitole şi subcapitole se respectă ordinea alfabetică a prenumelui autorului sau
a titlului, la sfârşitul lucrării se anexează un indice de nume, unde sunt incluse şi
nume care reprezintă titluri de publicaţii. Resursele electronice prezentate facilitează
accesul direct la informaţia oferită.
Suntem profund recunoscători colegelor Silvia Colesnic, Maria Cocieru şi Ana
Tocan, care cu deosebită solicitudine au răspuns căutărilor noastre. Ne exprimăm
întreaga gratitudine şi faţă de colegele de la Biblioteca Naţională, care au parcurs
împreună cu noi drumul de cercetare şi identificare a materialelor despre unele
personalităţi din lumea muzicii mai puţin cunoscute.
Volumul propus oferă cititorilor un instrument de lucru şi de documentare rapidă,
fiind o sursă de reper pentru investigaţii mai profunde în domeniul istoriei artei
muzicale şi coregrafice din Republica Moldova.

I.
www.bsclupan.asm.md

MUZICĂ. PROBLEME GENERALE
5

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1.
Activitate artistică de amatori : [în Moldova] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. –
Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 19-21.
2.
Arabajiu, Rodion. Arta muzicală românească în Basarabia / Rodion Arabajiu // Univers
muzical. – 2002. – Nr 1. – P. 14-16.
3.
Axionov, Vladimir. Creaţia componistică în Moldova (Genurile principale şi studierea lor) /
Vladimir Axionov // Probleme actuale ale artei naţionale. – Ch., 1993. – P. 9-14.
4.
Axionov, Vladimir. Ecouri ale tehnicilor de scriitură avangardiste şi propagandiste în creaţia
compozitorilor din Moldova / Vladimir Axionov // Arta 1999–2000: Arte plastice. Arhitectură.
Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2000. – P. 62-65.
5.
Axionov, Vladimir. Genurile creaţiei componistice în Moldova / Vladimir Axionov // Ştiinţa.
– 1992. – Nr 2. – P. 12.
6.
Axionov, Vladimir. Ieşind din cercul vicios al izolării (în domeniul muzicii din Moldova) /
Vladimir Axionov // Sud-Est. – 1994. – Nr 2. – P. 88-91.
7.
Axionov, Vladimir. Parabola lui Oedip în interpretarea stravinskiană şi enesciană / Vladimir
Axionov // Arta 1997: Arte plastice. Arhitectura. Muzica. Teatru. Cinema. – Ch., 1997. – P. 80-83.
8.
Axionov, Vladimir. Viaţa muzicală : [despre conferinţa ştiinţifică „Avangarda muzicală în
contextul artei mondiale a secolului XX”, desfăşurată la Minsk între 12–14 martie 1992 la care, din
partea Rep. Moldova a luat cuvântul Vladimir Axionov, candidat în studiul artelor] / Vladimir
Axionov // Arta 1992: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1992. – P. 154.
9.
Badrajan, Svetlana. Activitatea folcloristică la Academia de Muzică „G. Muzicescu” /
Svetlana Badrajan // Viaţa muzicală a Basarabiei în secolul XX : Mater. conf. din 20–21 decembrie
1993. – Ch., 1993. – P. 48-50.
10. Blajinu, M. „Top”-ul şi tendinţa de a cunoaşte : [problema muzicii moderne în Moldova] / M.
Blajinu // Moldova. – 1980. – Nr 9. – P. 27.
11. Buzilă, Serafim. Enciclopedia interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă; cop. : Mihai
Bacinschi. – Ed. a II-a, rev. şi adăug. – Ch. : ARC , Museum, 1999. – 500 p.
12. Buzilă, Serafim. Interpreţi din Moldova: Lexicon enciclopedic (1460 – 1960) / Serafim Buzilă;
cop. : Mihai Bacinschi. – Ch. : ARC, 1996 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 476 p. : fot. – Adnot. în lb.
rom. şi fr.
Recenzie:
13. Cimpoi, Mihai. Ora dicţionarelor (III) // Flux-magazin. – 1998. – 15 mai. – P. 9.

www.bsclupan.asm.md

6

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

14. Caciuc, Anatol. Festivalul-concurs „Două inimi gemene”: intenţii şi realizări : [In memoriam
Doina şi Ion Aldea-Teodorovici] / Anatol Caciuc // Panoramic TV. – 2003. – Nr 12. – P. 26.
15. Cântecul
de
autor
:
[în
http://www.moldovenii.md/md/section/82

Rep.

Moldova]

[resursă

electronică].

16. Ceaicovschi-Mereşanu, Gleb. Conservatorul moldovenesc de Stat: 50 de ani de la înfiinţare /
Gleb Ceaicovschi-Mereşanu // Calendar 1990. – Ch., 1989. – P. 103.
17. Cercetări de muzicologie / Min. Culturii al Rep. Moldova; Uniunea Compozitorilor şi
Muzicologilor din Moldova; col. red. : Vladimir Axionov [et al.]; cop. : Oleg Başliu. – Ch. : F. E.-P.
„Tipogr. Centrală”, 1998. – 214 p. : n. muz.
18. Chiseliţă, Vasile. Cu privire la problema valorificării creaţiei populare în contemporaneitate.
Folclorul şi folclorismul / Vasile Chiseliţă // Cultura populară şi contemporaneitatea (I) : Art. şi mater.
metodice. – Ch., 2001. – P. 12-21.
19. Chiseliţă, Vasile. Figura lui Ştefan cel Mare în creaţia muzicală / Vasile Chiseliţă, Svetlana
Badrajan // Pergament: Anuarul Arhivelor Republicii Moldova VII-VIII 2004-2005. – Ch., 2005. – P.
176-188.
20. Chiseliţa, Vasile. Filarmonica Naţională : [despre programul artistic al stagiunii] Vasile
Chiseliţă // Univers muzical. – 2002. – Nr 2. – P. 46-47.
21. Chiseliţă, Vasile. Repere ale unei stagiuni încheiate la Filarmonica Naţională : [despre
evenimentul muzical cu participarea Orchestrei simfonice şi Capelei corale „Doina”] / Vasile Chiseliţă
// Univers muzical. – 2003. – Nr 4. – P. 19-22.
22. Cocearova, Galina. Muzicologie : [noţiune] / Galina Cocearova, Gleb Ceaicovschi-Mereşanu //
Literatura şi arta : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 57-59.
23. Cocearova, Galina. Procedee facturale noi, influenţate de folclorism, în muzica compozitorilor
din Moldova / Galina Cocearova // Tradiţii şi inovaţii în muzica secolului al XX-lea = Традиционное
и новое в музыке ХХ века : Mater. conf. şt. intern. – Ch., 1997. – P. 112-116.
24. Compozitori, interpreţi, formaţii muzicale : [în Rep. Moldova] [resursă electronică]. –
http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people
25. Compozitori şi muzicologi din Moldova = Композиторы и музыковеды Молдавии : lexicon
bibliogr. / alcăt. : Gleb Ceaicovschi-Mereşanu. – Ch. : Universitas, 1992. – 264 p.
26. Curbet, Vladimir. Instrumente coborâte din legende : [Buciumul, fluierul, naiul, cimpoiul] //
La gura unei peşteri de comori: valori basarabene / Vladimir Curbet. – Ch., 1994. – P. 229-245.
27. Curbet, Vladimir. Mărgăritarele spiritului nostru : [cântecul popular] / Vladimir Curbet //
Moldova. – 1985. – Nr 3. – P. 16-17.

www.bsclupan.asm.md

7

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

28. Festival-concurs de romanţe „Crizantema de argint” : [Ed. a IV-a, 1996, Chişinău]. – Ch. :
Cartier, 1997 (PRAG-3). – 23 p. : fot.
29. Festivalul al VII-lea de muzică nouă : [Chişinău, 5–12 oct. 1997] : un dialog edificator şi un
schimb de idei benefic / prez. şi consemnări de Rodica Iuncu // Sud-Est. – 1997. – Nr 3. – P. 58-62.
30. Gagim, Ion. Ştiinţa şi arta educaţiei muzicale / Ion Gagim; cop. : Mihai Bacinschi. – Ed. a II–a.
– Ch. : ARC, 2004 (F. E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 221 p.
31. Galaicu, Violina. Dimensiunea etnică a creaţiei muzicale : [în lumina tradiţiei rom.] / Violina
Galaicu. – Ch. : ARC,1998 (F. E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 117 p.
Recenzii:
32. Firca, Gh. // Arta 1998: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1999. – P. 168-169.
33. Grosu, V. // Basarabia. – 1998. – Nr 3-5. – p. 162-163.
34. Mircos, Vlad. // Lit. şi arta. – 1998. – 22 oct. – P. 6.
35. Galaicu, Violina. Expresia „Putevoi raspev”: sensuri reale şi atributive / Violina Galaicu //
Arta 2001: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2001. – P. 15-20 : n. muz.
36. Galaicu, Violina. Specificitatea etnică a creaţiei muzicale : (câteva reflecţii pe marginea
problemei) / Violina Galaicu // Arta 1992: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1992. – P. 84-89.
37. Gheorghiu, V. De la sârbă la sonată : [despre orchestra „Rapsodia” a Filarmonicii mold.] / V.
Gheorghiu // Orizontul. – 1986. – Nr 7. – P. 48.
38. Ghilaş, Victor. Configuraţia organofonă şi influenţa ei asupra culorii muzicale / Victor Ghilaş
// Arta 1999–2000: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2000. – P. 120-123.
39. Ghilaş, Victor. Cornul de semnalizare. Consemnări de organologie populară / Victor Ghilaş //
Revista de Etnologie. – 1997. – Nr 1. – P. 70-75.
40. Ghilaş, Victor. Estetica elegiacului în muzică şi în literatură. Muzica şi literatura.
Prolegomene / Victor Ghilaş, Ana Ghilaş // Arta 2002: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru.
Cinema. – Ch., 2002. – P. 42-56 : n. muz. – Bibliogr. în note (27 tit.).
41. Ghilaş, Victor. Evoluţia orchestrei de muzică populară în Moldova / Victor Ghilaş // Revista de
Etnologie. – 1995. – Nr 1. – P. 112-117.
42. Ghilaş, Victor. Particularităţi ale comunicării prin muzică / Victor Ghilaş // Arta 2001: Arte
plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2001. – P. 60-65. – Bibliogr. în note (15 tit.).
43. Ghilaş, Victor. Structuri sonore în cântecul tradiţional despre Ştefan cel Mare / Victor Ghilaş //
Ştefan cel Mare – personalitate marcantă în istoria Europei (500 de ani de la trecerea în eternitate) :
Ref. şi comunicări. – Ch., 2004. – P. 147-152.
44. Ghilaş, Victor. Un străvechi instrument muzical: cornul de semnalizare / Victor Ghilaş //
Ştiinţa. – 1996. – Nr 7-8. – P. 19.
www.bsclupan.asm.md

8

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

45. Iepure, D. Pianul în ambianţa cultă basarabeană (a doua jumătate a sec. XIX – începutul sec.
XX) / D. Iepure // Tyrageţia : An. – 2001. – Nr X. – P. 213-218.
46. Kobalevski, D. Prietenii mei dragi / D. Kobalevski; trad. din lb. rusă de P. Leahu. – Ch. :
Literatura artistică, 1985. – 178 p. : fot. – (Ser.: Maeştri în arte tinerilor).
47. Lucrările profesorilor facultăţii de Muzică şi Pedagogie muzicală (1990–2003) : Bibliogr.
selectivă / alcăt. : Maria Fotescu, Natalia Apostol; red. şi pref. : Elena Harconiţa. – Bălţi : Biblioteca
Ştiinţifică Universitară, 2003. – 33 p.
48. Melnic, Victoria. Învăţământul muzical: probleme şi sugestii / Victoria Melnic // Cercetări de
muzicologie. – Ch., 1998. – P. 210-214.
49. Melnic, Victoria. Reflecţii asupra unor probleme ale muzicologiei naţionale / Victoria Melnic
// Arta 1995: Seria teatru, muzică, cinematografie. – Ch., 1995. – P. 65-71. – Bibliogr. în note (8 tit.). –
Rez. în lb. fr., rusă.
50. „MoldStar” – provocarea anului : [Concursul Naţional de muzică „MoldStar” şi tinerele
talente] / VIP magazin Moldova. – 2005. – Nr 7-8. – P. 62-83.
51. Morei, S. Sala de orgă / S. Morei. – Ch. : Timpul, 1982. – 39 p. – Text paral. : lb. rom., rusă,
engl.
52. Mironenco, Elena. Tendinţe noi în creaţia compozitorilor din Moldova (anii ’90) / Elena
Mironenco // Tradiţii şi inovaţii în muzica secolului al XX-lea = Традиционное и новое в музыке
ХХ века : Mater. conf. şt. intern. – Ch., 1997. – P. 104-111.
53. Muzica academică moldovenească la începutul mileniului trei = Молдавская современная
музыка на пороге третьего тысячилетия / Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din Moldova;
alcăt. : Irina Ciobanu-Suhomlin. – Ch. : Primex Com, 2003. – 16 p. – Text paral. : lb. rom., rusă.
54. Muzica
etno
:
[în
Rep.
http://www.moldovenii.md/md/section/77

Moldova]

[resursă

electronică].

55. Muzica
jazz
:
[în
Rep.
http://www.moldovenii.md/md/section/79

Moldova]

[resursă

electronică].

56. Muzica minorităţilor naţionale : [în Rep. Moldova] [resursă electronică].. –
http://www.moldovenii.md/md/section/85
57.

Muzica moldovenească : [resursă electronică]. – http://www.moldovenii.md/md/section/63

58. Muzica rock : [în Rep. Moldova] [resursă electronică]. –
http://www.moldovenii.md/md/section/80
59. Muzica usoară : [în Rep. Moldova] [resursă electronică]. –
http://www.moldovenii.md/md/section/78
www.bsclupan.asm.md

9

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

60. Nagacevschi, Elena. Festivalul internaţional „Zilele muzicii noi” (Ediţia a II-a), Chişinău, 3–
10 aprilie 1992 : [cu participarea muzicienilor din România, Franţa, Italia, Venezuela, Moldova,
Rusia, Spania] / Elena Nagacevschi // Arta 1992: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1992. – P. 155156.
61. Osoianu, Iulia. Din pământ, din iarbă verde... Popasuri instrumentale: instrumente muzicale
tipice folclorului / Iulia Osoianu, Valentina Osoianu; postfaţă de Tudor Colac. – Ch. : Tipogr.
„Reclama”, 2005. – 79 p.
62. Osoianu, Valentina. La strunguţa Bradului... : Cu nişte copii frumoşi şi dăruiţi, concursanţi ai
Festivalului Republican al Interpreţilor Cântecului Folcloric „Tamara Ciobanu” / Valentina Osoianu,
Ana Manole; schiţe de portr. : Glebus Sainciuc; cop. : Iurie Leahu; ref. : Andrei Tamazlâcaru, Ludmila
Bolboceanu. – Ch. : S. n., 2000 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 77 p. : n. muz., fot .
63. Radu, M. Reveniri către sorginţi: marginalii la Concursul republican de Muzică Populară / M.
Radu // Orizontul. – 1988. – Nr 8. – P. 46-47.
64. Răileanu, Larisa. Creaţia componistică şi folclorul : [calea componistică profesionistă
moldovenească] / Larisa Răileanu // Nistru. – 1980. – Nr 9. – P. 150-155.
65. Roibu, Nicolae. Cum a apărut imnul municipiului Chişinău / Nicolae Roibu // Limba Română.
– 2003. – Nr 4/5. – P. 219-220.
66. Rusnac, Eugen. „S-a ţinut cont de necesităţile culturii muzicale moldoveneşti” : [interviu cu
Constantin Rusnac, rectorul Conservatorului de Stat din RSSM] / interlocutor : Rodica Iuncu //
Orizont. – 1984. – Nr 3. – P. 62-63; Горизонт. – 1984. – Nr 3. – P. 62-63.
67. Sala cu orgă = Органный зал = The organuall : [ghid] / aut.-alcăt. : S. Morei; trad. din lb.
rusă de E. Mămăligă, în engl. de A. Aptecari. – Ch. : Timpul, 1982. – 35 p. : il. – Text paral. : lb. rom.,
rusă, engl.
68. Să educăm tinere talente : [despre noua generaţie de literaţi, plasticieni, muzicieni din
Moldova] // Tribuna. – 1977. – Nr 3. – P. 4-7.
69. Siniuta, Dana. Ethno Jazz Festival 2005 / Dana Siniuta // Siesta Chişinău. – 2005. – Nr 9. – P.
25-29.
70. Siverinova, V. Muzica Moldovei Sovietice = Музыка Советской Молдавии (1945–1970) :
notogr. / V. Siverinova, N. Ermacova; coleg. de red. : A. Stârcea [et. al.]. – Ch. : Cartea
Moldovenească, 1976. – 234 p.
Recenzie:
71. Столяр, Зиновий. Всё об искусстве // Вечерний Кишинев. – 1976. – 1 июня.
72. Stolear, Zinovie. Ce este muzica? : (mijloace de exprimare şi genurile muz.) / Zinovie Stolear;
trad. de A. Davâdov. – Ch. : Cartea Moldovenească, 1976. – 72 p.

www.bsclupan.asm.md

10

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

73. Stolear, Zinovie. Împreună în timp : [despre trăsăturile comune ale muzicii popoarelor
moldovenesc şi evreesc] / Zinovie Stolear // Basarabia. – 1992. – Nr 1. – P. 194-197.
74. Stolear, Zinovie. Înflorirea furtunoasă : [a culturii muz. mold.] / Zinovie Stolear // Tribuna. –
1976. – Nr 12. – P. 37-39.
75. Suhomlin, Irina. Bizantinologia muzicală contemporană şi perspectivele dezvoltării ei în
Moldova / Irina Suhomlin // Viaţa muzicală a Basarabiei în secolul XX : Mater. conf. din 20–21
decembrie 1993. – Ch., 1993. – P. 56-58.
76. Suprema întâlnire a geniilor: Eminescu – Enescu : [preluare din „Eminescu. Un veac de
nemurire”, Vol. II., Edit. „Minevra”, Bucureşti, 1991, p. 667-669] // Basarabia. – 1994. – Nr 1. – P.
53-54.
77. Ştefan, Mihai. În oglinda muzicii, sufletul : [problemele muzicii moderne moldoveneşti] /
Mihai Ştefan // Moldova. – 1980. – Nr 9. – P. 28-29.
78. Tamazlâcaru, Andrei. Copii scăldându-se în razele îndumnezeirii : [Ed. I- a a Festivalului Naţ.
de Cântec Popular Pascal interpretat de copii] / Andrei Tamazlâcaru // Luminătorul. – 1998. – Nr 3. –
P. 25.
79. Tamazlâcaru, Andrei. Răsunet peste milenii : [opinii ale unor participanţi la Concursul Int. de
Interpretare Corală referitor la muz. bisericească] / Andrei Tamazlâcaru // Luminătorul. – 1998. – Nr 6.
– P. 41-56.
80. Tcaci, Efim. Consideraţii asupra procesului componistic actual (genurile muzical-teatrale,
muzica simfonică) / Efim Tcaci // Nistru. – 1978. – Nr 7. – P. 150-154.
81. Tcaci, Efim. Înaintaşi ai muzicii româneşti : [Dimitrie Cantemir, Carol Miculi, Eusebie
Mandicevschi] / Efim Tcaci. – Ch. : Hiperion, 1994. – 157 p. : il., portr.
82.

Tcaci, Efim. Muzica Moldovei // Premiere, portrete... / Efim Tcaci . – Ch., 1977. – P. 5-6.

83. Tcaci, Efim. Premiere, portrete... : [culeg. de art. de critică şi publ.] / Efim Tcaci. – Ch. :
Literatura artistică, 1977. – 200 p.
84. Tcaci, Efim. Sărbătoare a muzicii : [despre Zilele muzicii sovietice în Moldova] / Efim Tcaci //
Nistru. – 1970. – Nr 1. – P. 158-160.
85. Tcaci, Efim. Un for al muzicii şi prieteniei : [Festivalul Internaţional de Muzică Contemporană
de la Moscova, cu participarea reprezentanţilor din Moldova] / Efim Tcaci // Nistru. – 1981. – Nr 11.
– P. 154-158.
86. Tcaci, Efim. Unele particularităţi ale procesului componistic / Efim Tcaci // Nistru. – 1975. –
Nr 4. – P. 152-155.
87. Tcaci, Efim. Universul sonor al orgiei : [despre activitatea Sălii de muzică de orgă din
Chişinău] / Efim Tcaci // Nistru. – 1978. – Nr 12. – P. 140-142.

www.bsclupan.asm.md

11

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

88. Tradiţii şi inovaţii în muzica secolului al XX-lea = Традиционное и новое в музыке ХХ века
: Mater. conf. şt. int. / red. resp. : Svetlana Ţârcunova. – Ch. : Goblin, 1997. – 152 p.
89. Turea, Larisa. Deschide-te, suflete, şi vei visa minuni... : [despre deschiderea Sălii cu orgă în
Chişinău] / Larisa Turea // Moldova. – 1979. – Nr 1. – P. 16.
90. Ţarălungă, Antip. Debutul unui cuplu : [evoluarea în duet a formaţiilor „Mugurel” şi „Floarea
soarelui”] / Antip Ţarălungă // Ştiinţa. – 1993. – Nr 10-11. – P. 19.
91. Ţârcunova, Svetlana. Problemele şi scopurile studierii muzicii contemporane în Basarabia /
Svetlana Ţârcunova // Viaţa muzicală a Basarabiei în secolul XX : Mater. conf. din 20–21 decembrie
1993. – Ch., 1993. – P. 5-7.
92. Ţârcunova, Svetlana. Realizări şi lacune în muzicologia basarabeană / Svetlana Ţârcunova //
Arta 1995: Seria teatru, muzică, cinematografie. – Ch., 1995. – P. 88-91. – Bibliogr. în note (73 tit.). –
Rez. în lb. fr., rusă.
93. Vacarciuc, Mariana. Muzica – maestru spiritual : [în învăţământ] / Mariana Vacarciuc //
Educaţie morală, etică şi spirituală în contemporaneitate. – Ch., 2004. – P. 82-86.
94. Vieru, Grigore. Să mai mănânce şi praznicul pe obraznic : [despre restructurare în muzică] /
Grigore Vieru // Adevărul, ca aer al renaşterii. – Ch., 1988. – P. 42-46.
95. Vizitiu, Ion. Instrumente muzicale populare moldoveneşti: Construcţie şi exploatare / Ion
Vizitiu; cop. de Isai Cârmu; cuv. introd. şi note ist. de Boris Cotlearov. – Ch. : Literatura artistică,
1979. – 52 p. : il.
96. Zagorschi, Vasile. Creaţia muzicală şi ideologică. Note nemuzicale / Vasile Zagorschi // Arta
1995: Seria teatru, muzică, cinematografie. – Ch., 1995. – P. 149-154. –Rez. în lb. fr., rusă.
97. Zagorschi, Vasile. Ascultându-ne izvoarele : [despre educaţia muzicală a tineretului în
Moldova] / Vasile Zagorschi // Moldova. – 1980. – Nr 9. – P. 28-29.
98. Zilele muzicii noi = The Days of New Music : [Festival Internaţional, ed. a III-a] / red. – alcăt. :
I. Ciobanu-Suhomlin. – Ch. : S. n., 1993. – 22 p. : fot.
99. Zilele muzicii noi = The Days of New Music : [Festival Internaţional, ed. a IV-a]. – Ch. : Edit.
Fund. Cult. „Basarabia”, 1994. – 22 p. – Text paral. : lb. rom., engl.
100. Zilele muzicii noi = The Days of New Music : [Festival Internaţional, ed. a VIII-a]. – Ch. : S.
n., 1998. – 37 p. – Text paral. : lb. rom., engl.
101. Аксенов, Владимир. К изучению связей литературы и симфонической музыки (на
примерах из творчества композиторов Молдавии) / Владимир Аксенов // Актуальные вопросы
изучения художественной культуры молдавского народа. – К., 1989. – Р. 77-87.
102. Аксенов, Владимир. Тема войны и мира в симфоническом творчестве композиторов
Советской Молдавии / Владмир Аксенов // Изв. АН МССР, Сер. обществ. наук. – 1981. – Nr 3. –
P. 51-57.
www.bsclupan.asm.md

12

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

103. Белых, Маргарита. О некоторых тенденциях развития современной детской музыки в
творчестве композиторов Молдовы в 70–80-е годы (на материале песни, кантаты, балета и
оперы) / Маргарита Белых // Музыка в Молдове: вопросы истории и теории : [сб. науч. ст.]. – К.,
1991. – Р. 60-98.
104. Визитиу, Ион. Молдавские народные музыкальные инструменты / Ион Визитиу; худож. :
В. Змеев. – К. : Литература артистикэ, 1985. – 262 р. : il.
105. Владимирова, Е. В Органном зале : [г. Кишинева] / Е. Владимирова // Музыкальная
жизнь. – 1984. – Nr 3. – P. 3.
106. Георгиу, В. От сырбы к сонате : [об оркестре «Рапсодия» Молд. филармонии] / В.
Георгиу // Горизонт. – 1986. – Nr 7. – P. 48.
107. Голубева, Эльвира. Об изучении музыкальной культуры Молдавии досоветского
периода / Эльвира Голубева // Актуальные вопросы изучения художественной культуры
молдавского народа. – К., 1989. – Р. 42-51.
108. Даниленко, В. Весна музыки, весна жизни : [музыка Молдавии] / В. Даниленко //
Музыкальная жизнь. – 1982. – Nr 9. – P. 1.
109. Деркач, Т. Животворность взаимосвязей : [о развитии музыкальной культуры Молдовы
и её связи с украинским искусством] / Т. Деркач // Музыка. – 1976. – Nr 6. – P. 5-6.
110. Душевная, Дана. MoldStar – подведение итогов : [Национального музыкального
конкурса] /Дана Душевная // Siesta Chişinău. – 2005. – Nr 9. – P. 22-25.
111. Желтова, Инна. Кахул. Фестиваль «Лица друзей» : [о Межд. музыкальном фестивале
«Лица друзей, 2005», состоявшегося в г. Кахул] / Инна Желтова // Siesta Chişinău. – 2005. – Nr
6/7. – Р. 24-27.
112. Завгородная, Галина. Проблемы музыковедения в Молдавии / Галина Завгородная //
Кодры. – 1980. – Nr 10. – P. 99-102.
113. Загорский, Василий. Веление времени : [музыка Советской Молдавии] / Василий
Загорский // Музыкальная жизнь. – 1980. – Nr 21. – P. 2.
114. Загорский, Василий. Молдавия : [новый этап творчества композиторов Молдовы] /
Василий Загорский // Советская музыка. – 1980. – Nr 3. – P. 75-76.
115. Кахул собирает лица. Но только друзей : [о Межд. музыкальном фестивале «Лица
друзей, 2005», состоявшегося в г. Кахул] // Siesta Chişinău. – 2005. – Nr 6-7. – P. 30.
116. Композиторы и музыковеды Молдавии : Библиогр. справочник / сост. : В. Дегтярев. – К.
: Тимпул, 1979. – 157 р.
117. Копылова, Т. На вечере молдавских композиторов / Т. Копылова // Сов. музыка. – 1979. –
Nr 11. – P. 102.
www.bsclupan.asm.md

13

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

118. Коркина, Алла. Образы родного города : [музыкальная жизнь Кишинева] / Алла
Коркина. – К. : Литература артистикэ, 1987. – 166 р.
119. Кочарова, Галина. Постигая природу национального : [в музыке] / Галина Кочарова //
Советская музыка. – 1982. – Nr 1. – P. 31-35.
120. Котляров, Я. Музыка / Я. Котляров, Ю. Цибульская // Молдаване. Очерки истории,
этнографии, искусствоведения. – К., 1977. – Р. 381-393.
121. Купча, А. Новый очаг культуры : [Органный зал в Кишиневе] / А. Купча // Советская
музыка. – 1979. – Nr 1. – P. 138.
122. Лудман, Г. Взаимодействие жанров в молдавской музыке: (На примере Пятой симфонии
Соломона Лобеля) / Г. Лудман // Изв. АН МССР, Сер. обществ. наук. – 1982. – Nr 3. – P. 71-72.
123. Лудман, Г. Музыкальная летопись молдавского народа / Г. Лудман // Ивестия АН МССР,
Сер. обществ. наук. – 1984. – Nr 3. – P. 70-71.
124. Макаренко, А. В единой семье советских музыкальных культур : [искусство] / А.
Макаренко // Кодры. – 1983. – Nr 2. – P. 133-137.
125. Мануйлов, М. Новые судьбы молдавской музыки / М. Мануйлов // Музыкальная жизнь. –
1982. – Nr 9. – P. 7.
126. Мануйлов, М. Творческая зрелость : [музыки Молдовы] / М. Мануйлов // Музыкальная
жизнь. – 1977. – Nr 17. – P. 2-3.
127. Милютина, Изольда. Важная сфера духовной жизни : [о деятельности музыковедов
Молдовы] / Изольда Малютина // Кодры. – 1979. – Nr 3. – P. 131-135.
128. Милютина, Изольда. Музыковедение / Изольда Милютина, Глеб Чайковский //
Молдавская ССР : энцикл. – К., 1979. – Р. 335.
129. Милютина, Изольда. О комплексном изучении музыкального искусства Советской
Молдавии / Изольда Милютина // Актуальные вопросы изучения художественной культуры
молдавского народа. – К., 1989. – Р. 26-33.
130. Милютина, Изольда. Полнее удовлетворять музыкальные запросы людей / Изольда
Милютина // Коммунист Молдавии. – 1984. – Nr 1. – P. 77-81.
131. Мироненко, Ярослав. Молдавско-украинские связи в музыкальном фольклоре: история и
современность / отв. ред. : Е. Визитей; Молд. Гос. Ин-т Искусств. – К. : Штиинца, 1988. – 42 р. :
n. muz.
132. Мироненко, Ярослав. Музыкальный фольклор села Петруня: традиции и обновление /
Ярослав Мироненко // Satul Petrunea la cântec şi la joc: Din istoria şi poezia populară a satului
Petrunea – Glodeni / alcăt. : Grigore Botezatu [et al.]. – Ch., 1995. – P. 46-50.

www.bsclupan.asm.md

14

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

133. Мироненко, Ярослав. О консерватизме в музыкальном фольклоре / Ярослав Мироненко
// Folclorul şi contemporaneitatea: conservarea şi valorificarea culturii tradiţionale : Mater. simpoz. şt.practic, 4–5 aprilie 2005. – Ch., 2005. – P. 123-129. – Rez. în lb. engl.
134. Мироненко, Ярослав. Проблема идентичности в песнях цыган Молдавии / Ярослав
Мироненко // Цыгане Республики Молдова: История, культура, социальное положение : Докл. и
выступл. I-ой науч. конф., январь 1998 г. – К., 1998. – Р. 24-27.
135. Молдавская ССР : [музыкальная жизнь] // Советкая литература о музыке / Г. Колтыпина,
Н. Павлова. – М., 1979. – Ч. 1. – Р. 170-171.
136. Мосейко. О. Детская музыка / О. Мосейко // Музыкальная культура Молдавской ССР :
[сб. ст.]. – М., 1978. – Р. 213-226.
137. Музыка, Т. О роли молдавской музыки в воспитании музыканта-профессионала / Т.
Музыка // Интернациональные связи искусства МССР с художественными культурами
братских республик. – К., 1982. – Р. 140-148.
138. Музыкальная культура Молдавской ССР : [сб. ст.] / ред. : Евгений Клетинич [et al.] – М. :
Музыка, 1978. – 287 р.
Recenzie:
139. Кочарова, Галина. Творческое совершеннолетие // Советская музыка. – 1980. – Nr 8. – P- 124-126.
140. Музыкальное искусство Советской Молдавии / Ин-т Искусств им. Г. Музическу; отв.
ред. : Галина Завгородная [et al.]. – К. : Штиинца, 1984. – 84 р.
141. Музыкальное творчество Советской Молдавии: вопросы истории и теории : [сб. науч.
трудов] / АН МССР, Отд. Этнографии и Искусствоведения. – К. : Штиинца, 1988. – 161 р.
142. Органный зал : [историческая справка] [электронный ресурс]. – http://ru.wikipedia.org/wiki
143. Остролинский, В. Формирование музыкального познания : [моногр.] / отв. ред. : О.
Тихомиров; Молд. Гос. Ин-т Искусств. – К. : Штиинца, 1988. – 154 р.
144. Песни мира звучали над буджакской земле : [о Межд. музыкальном конкурсе «Песни
мира», состоявщегося в г. Комрат, Гагаузия] // Aquarelle. – 2005. – Oct. – P. 136.
145. Песни советских композиторов 1965–1985 : [в том числе молдавских] : Диcкограф. указ.
/ Гос. б-ка МССР им. Н. К. Крупской; сост. : В. Сиверинова. – К. : Б. и., 1988. – 176 р.
146. Поголша, В. К вопросу развития фольклорных традиций в современной молдавской
музыке («Пядь земли» Т. Кирияка) / В. Поголша // 70 лет советской музыки. Основные
тенденции развития музыкальных жанров: (Фольклор и композиторское творчество) : [сб. науч.
тр.]. – М., 1988. – Р. 20-34.
147. Поет и танцует Молдавия : худож. альбом / худож. : Г. Злобин. – К. : Тимпул, 1976. – 47
р. – Текст на рус. и рум. яз. – На 4-й с. авт. текста А. Кутырева.

www.bsclupan.asm.md

15

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

148. Пожар, Сергей. «Гордиться славою своих предков» : [познавательно-критический этюд
на музыкальную тему] / Сергей Пожар // Кодры. – 1993. – Nr 4. – P. 226-235.
149. Пожар, Сергей. Долгожданный реннесанс : [о четырех характерных особенностях в
музыкальной жизни Кишинэу] / Сергей Пожар // Кодры. – 1997. – Nr 7-8. – P. 186-192.
150. Пожар, Сергей. Музыка на краю пропасти: монолог о наболевшем / Сергей Пожар //
Кодры. – 1995. – Nr 5-6. – P. 199-208.
151. Пожар, Сергей. «Мэрцишорские» откровения» : [заметки об итогах XXXI-го межд. муз.
фестиваля] / Сергей Пожар // Кодры. – 1997. – Nr 5-6. – P. 279-288.
152. Пожар, Сергей. Напомним музыкой сердца : [записи о филармонической жизни весеннего
Кишинева] / Сергей Пожар // Кодры. – 1998. – Nr 3-4. – P. 222-240.
153. Пожар, Сергей. Осенний звездопад : [обзор фестиваля «Приглашает Мария Биешу», 1996]
/ Сергей Пожар // Кодры. – 1996. – Nr 11-12. – P. 186-194.
154. Пожар, Сергей. Патриотизм на ниве музыки : [об известных композиторах, музыкантах,
уроженцах Бессарабии] / Сергей Пожар // Кодры. – 1996. – Nr 3-4. – P. 195-199.
155. Пожар, Сергей. Пусть скромный, но собственный : [VIII-й смотр творчества молодых
молд. композиторов] / Сергей Пожар // Горизонт. – 1981. – Nr 12. – P. 56-59.
156. Примак, А. Художественная самодеятельность : [в Молдове] / А. Примак // Советская
Молдавия : кратк. энцикл. – К., 1982. – Р. 664.
157. Раду, М. Вернуться к истокам : [заметки о респ. конкурсе муз. фольклора] / М. Раду //
Горизонт. – 1988. – Nr 8. – P. 46-47.
158. Ревуцкий, Всеволод. Мы слушаем и любим Вас! : [о творчестве муз. коллективов
Телерадио Молдовы] / Всеволод Ревуцкий // Panoramic TV. – 2004. – Nr 3. – P. 28-29 : fot.
159. Столяр, Зиновий. Бурный рассвет : [муз. культуры Молдавии] / Зиновий Столяр //
Трибуна. – 1976. – Nr 12. – P. 37-39.
160. Столяр, Зиновий. Герои труда – герои песен : [Молдовы] / Зиновий Столяр //
Музыкальная жизнь. – 1977. – Nr 17. – P. 4-5.
161. Столяр, Зиновий. Дорогами творчества : [избр. статьи о молд. композиторах : 2-я
половина ХХ века] / Зиновий Столяр; Союз композиторов и музыковедов Молдовы. – Ch. :
Primex-Com, 2004. – 86 p. : il. – Bibliogr.: p. 85-86.
162. Столяр, Зиновий. Искусство возрождения края : [о современной молдавской музыке] /
Зиновий Столяр // Кодры. – 1978. – Nr 10. – P. 116-122.
163. Столяр, Зиновий. Молдавская советская песня / Зиновий Столяр; под. ред. Павла
Ривилиса. – К. : Литература артистикэ, 1979. – 288 р. : fot.
Recenzii:
164. Tcaci, Efim. Cartea şi cronica de artă : intenţii şi realitate // Lit. şi arta. – 1982. – 5 aug. – P. 6.
165. Вдовина, Елена. Песня Советской Молдавии // Кодры. – 1981. – Nr 2. – P. 116-118.
www.bsclupan.asm.md

16

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

166. Мануйлов, М. Серьезное исследование // Сов. Молдавия. – 1980. – 7 июня.
167. Столяр, Зиновий. Молдавская музыкальная Лениниана / Зиновий Столяр // Кодры. –
1976. – Nr 4. – P. 129-133.
168. Столяр, Зиновий. Обновлённая земля : [о развитии молд. муз. культуры] / Зиновий
Столяр // Советская музыка. – 1977. – Nr 12. – P. 26-28.
169. Cтоляр, Зиновий. Страницы еврейской музыки : Исследования, наблюдения, заметки /
Зиновий Столяр; Кишиневский Еврейский общинный культурный центр, Еврейская биб-ка им.
И. Мангера. – К. : Pontos, 2001 (F.E.-P „Tipogr. Centrală”). – 87 р. : fot.
170. Столяр, Зиновий. Страницы молдавской музыки : [сб.] / Зиновий Столяр. – К. :
Литература артистикэ, 1983. – 142 р. : il.
Recenzie:
171. Пожар, Сергей. // Кодры. – 1984. – Nr 7. – P. 148-149; Сов. Молдавия. – 1984. – 21 июля.
172. Стоянов, Пётр. Молдавские народные музыкальные инструменты : [историческая
справка] / Пётр Стоянов // Советская Молдавия : кратк. энцикл. – К., 1982. – Р. 396.
173. Терещенко, А. Фольклорные источники кантаты М. Вилинского «Молдавия» / А.
Терещенко // Народна творчiсть та етнография. – 1981. – Nr 1. – P. 44-50. – (În lb. ucr.).
174. Ткач, Ефим. Юбилей коллективов : [Молд. Гос. Филармонии] / Ефим Ткач //
Музыкальная жизнь. – 1977. – Nr 14. – P. 21.
175. Флоря, Е. Молдавский музыкальный эпос : [моногр.] / Е. Флоря; отв. ред. : Г. Чайковский;
Молд. Гос. Консерватория им. Г. Музическу. – К. : Штиинца, 1989. – 118 р. : ноты.
176. Фольклор и композиторское творчество в Молдавии / Молд. Гос. Ин-т Искусств, Молд.
Гос. Консерватория; редкол. : В. Аксенов (отв. ред.) [et al.] – К. : Штиинца, 1986. – 88 р. : ноты.
177. Чайковский–Мерешану, Глеб. Молдавская советская музыка //
музыкальная литература / Глеб Чайковский–Мерешану. – К., 1987. – Р. 69-102.

Молдавская

178. Чайковский–Мерешану, Глеб. Музыкальное искусство : [республики]
Чайковский–Мерешану // Молдавская ССР : энцикл. – К., 1979. – Р. 466.

/

Глеб

179. Чебан, Т. «Наше несказанно изменившееся искусство» : [муз. искусство Молдавии] / Т.
Чебан // Советкая музыка. – 1982. – Nr 12. – P. 85-88.
180. Чепразова, Мария. На высокой ноте : [о межд. фестивале оперы «Штефан Курудимов и
его друзья», состоявшегося в г. Комрат] / Мария Чепразова // Siesta Chişinău. – 2005. – Nr 9. – P.
16.
181. Шантырь, Г. Музыка Молдавии сегодня / Г. Шантырь // Музыкальная жизнь. – 1982. – Nr
5. – P. 9.
www.bsclupan.asm.md

17

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

182. Эпшетейн, Е. Музыка солнечной земли : [Молдавии] / Е. Эпшетейн // Музыкальная жизнь.
– 1977. – Nr 17. – P. 5-8.

II. I S T O R I A M U Z I C I I, DANSULUI ŞI BALETULUI
183. Apostol, Cornelia. Creaţia pianistică ieşeană din a doua jumătate a secolului XX: Tz. de dr.
hab. în studiul artelor: 17-00-01 / Cornelia Apostol; cond. şt. : Svetlana Ţârcunova; Acad. de Muzică,
Teatru şi Arte Plastice. – Ch., S. n., 2004. – 176 p.
184. Arabajiu, Rodion. „Viaţa e ca o luptă” : [interviu cu Rodion Arabajiu despre istoria muzicii din
Basarabia] / interlocutor : I. Lupan // Columna. – 1991. – Nr 2. – P. 59-66.
185. Axionov, Vladimir. Contribuţii la studierea simfoniei din a doua jumătate a secolului XX : (cu
exemple din creaţia compozitorilor din Moldova) / Vladimir Axionov // Arta 1992: Studii, cercetări şi
documente. – Ch., 1992. – P. 54-56.
186. Axionov, Vladimir. Poemul simfonic din Moldova: originea genului, primele rezultate ale
evoluţiei istorice / Vladimir Axionov // Arta 1995: Ser. teatru, muzică, cinematografie. – Ch., 1993. –
P. 44-50. – Bibliogr. în note (11 tit.). – Rez. în lb. fr., rusă.
187. Axionov, Vladimir. Privire generală asupra evoluţiei istorice a creaţiei simfonice din
Basarabia / Vladimir Axionov // Viaţa muzicală a Basarabiei în secolul XX : Mater. conf. din 20–21
decembrie 1993. – Ch., 1993. – P. 41-43.
188. Axionov, Vladimir. Simfonia în contextul muzicii instrumentale a compozitorilor din Republica
Moldova la confluenţa secolelor XIX-XX / Vladimir Axionov // Arta 2004: Arte plastice. Arhitectură.
Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2004. – P. 75-80.
189. Baletul moldovenesc : [notă istorică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch.,
1985. – Vol. 1. – P. 77-78.
190. Berdan, L. Teodor T. Burada şi românii de peste hotare acum 100 de ani / L. Berdan // Rev. de
Lingvistică şi Ştiinţă literară. – 1994. – Nr 1. – P. 61-67.
191. Bezviconi, Gheorghe. Muzica în Basarabia : [1833-1940] / Gh. Bezviconi, I. Pelivan, P. Mihail
// Fapte trecute şi basarabeni uitaţi / alcăt. : M. Adauge. – Ch., 1992. – P. 109-112.
192. Ceaicovschi-Mereşanu, Gleb. Conservatorul Filarmonic Dramatic : [prima instituţie de
învăţământ muzical-teatral din Moldova, fondată de Gh. Asachi] / Gleb Ceaicovschi–Mereşanu //
Calendar 1986. – Ch., 1985. – P. 173.
193. Ceaicovschi-Mereşanu, Gleb. Învăţământul muzical în Moldova : [de la origini la
contemporaneitate] / Gleb Ceaicovschi–Mereşanu; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Istorie şi Teoria
Artei. – Ch., 1996. – Vol. dactilogr.
194. Ceaicovschi–Mereşanu, Gleb. Muzica moldovenească în secolele XVIII şi XIX // Literatura
muzicală moldovenească / Gleb Ceaicovschi–Mereşanu. – Ch., 1982. – P. 59.
www.bsclupan.asm.md

18

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

195. Ciobanu, Nestor. Pagini din istoria catedrei „Instrumente aerofone şi de percuţie” a
Academiei de Muzică „G. Musicescu” / Nestor Ciobanu // Viaţa muzicală a Basarabiei în secolul XX :
Mater. conf. din 20–21 decembrie 1993. – Ch., 1993. – P. 65-68.
196. Ciubotaru, Iulia. Instrucţiuni în istoricul muzicii de operă din Moldova postbelică / Iulia
Cibotaru // Arta 1999–2000: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2000. – P. 5861.
197. Cocearova, Galina. Operă : [notă istorică despre muzica de operă, inclusiv în Moldova] /
Galina Cocearova // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 102-103.
198. Cojocaru, Teodor. Crâmpeie din inventica muzicală: file de istorie / Teodor Cojocaru //
Univers muzical. – 2004. – Nr 5. – P. 15-18.
199. Coroliova, Elfrida. Spectacolul de balet pe scena Teatrului Naţional : (începutul deceniului al
X-lea) / Elfrida Coroliova // Probleme actuale ale artei naţionale. – Ch., 1993. – P. 57-62.
200. Coroliova, Elfrida. Spectacolul de balet pe scena Teatrului Naţional (prima jumătate a anilor
1990) / Elfrida Coroliova // Arta 1995: Seria teatru, muzică, cinematografie. – Ch., 1995. – P. 142-146.
201. Dercaci, T. Pe calea îmbogăţirii spirituale : [din istoria dezvoltării culturii muzicale a
republicii] / T. Dercaci // Tribuna. – 1975. – Nr 17. – P. 32-25.
202. Filarmonica Naţională (1940) : [istorie şi prezent, bibliogr. selectivă] // Calendarul Naţional
2000. – Ch., 2000. – P. 410-411.
203. Galaicu, Violina. Reevaluări ale patrimoniului spiritual : [ativitatea şcolii muzicale de la Putna]
/ Violina Galaicu // Educaţia morală, etică şi spirituală în contemporaneitate. – Ch., 2004. – P. 74-78.
204. Ghilaş, Victor. Evoluţia orchestrei de muzică populară în Moldova / Victor Ghilaş // Rev. de
Etnologie. – 1995. – Nr 1. – P. 112-117.
205. Goncearova, Irina. Sigiliul „Secţia chişinăuiană a Societăţii muzicale imperiale ruse”
(Sfârşitul sec. al XIX-lea – începutul sec. XX) / Irina Goncearova // Tyrageţia : An. – Ch., 2002. – Nr
11. – P. 181-186. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 185 (14 tit.).
206. Irimciuc, M. Miros de lemn proaspăt : [viaţa muzicală naţională] / M. Irimciuc // Orizonul. –
1985. – Nr 7. – P. 20-22.
207. Istoria muzicii : [în Moldova] [resursă electronică]. – http://www.moldovenii.md/md/section/64
208. Mihaiu, V. Jazz în anii 80: o muzică periplanetară / V. Mihaiu // Columna. – 1991. – Nr 2. – P.
83-94.
209. Miliutina, Izolda. Sonata instrumentală moldovenească în deceniul al şaptelea / Izolda
Miliutina // Probleme actuale ale artei naţionale. – Ch., 1993. – P. 72-76.
www.bsclupan.asm.md

19

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

210. Mironenco, Elena. Critica muzicală în Basarabia interbelică / Elena Mironenco // Viaţa
muzicală a Basarabiei în secolul XX : Mater. conf. din 20–21 decembrie 1993. – Ch., 1993. – P. 62-64.
211. Muzica : [note istorice despre muzica bisericească, vocală, de dans, de cameră, de teatru, de
film, instrumentală, corală, pentru fanfară din Moldova] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol.
– Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 59-64.
212. Muzica în Moldova : [notă istorică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986.
– Vol. 2. – P. 55.
213. Muzică simfonică : [în Moldova] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. –
Vol. 2. – P. 65-66.
214. Muzică uşoară : [iîn Moldova] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. –
Vol. 2. – P. 66.
215. Nagacevschi, Elena. Evoluţia istorică a muzicii corale în Basarabia / Elena Nagacevschi // Arta
1993: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1993. – P. 141-151. – Bibliogr. în note (30 tit.)
216. Nagacevschi, Elena. Unele trăsături ale dezvoltării muzicii corale în Basarabia de la sfârşitul
sec. al XIX-lea până la 1940 / Elena Nagacevschi // Probleme actuale ale artei naţionale. – Ch., 1993.
– P. 76-83.
217. Păcuraru, Ion. Aspecte ale culturii muzicale a Moldovei din stânga Prutului în anii interbelici
(1918–1940) / Ion Păcuraru // Arta 1993: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1993. – P. 20-33. –
Bibliogr. în note (13 tit.)
218. Păcuraru, Ion. O panoramă a lumii muzicale... : [despre moştenirea muzicală] / Ion Păcuraru //
Univers muzical. – 2002. – Nr 1. – P. 3.
219. Păcuraru, Ion. Zilele muzicii noi : [Festivalul intern. de muzică contemporană desfăşurat la
Chişinău, 3–11 aprilie 1993] / Ion Păcuraru // Arta 1994: Ser. Teatru, muzică, cinematografie. – Ch.,
1994. – P. 129-137.
220. Pereteatco, Alina. Creaţia instrumentală a compozitorilor din Basarabia (anii 20 ai sec. al XXlea) / Alina Pereteatco // Viaţa muzicală a Basarabiei în secolul XX : Mater. conf. din 20–21
decembrie 1993. – Ch., 1993. – P. 59-61.
221. Pereteatco, Alina. Muzica instrumentală de cameră în Basarabia interbelică / Alina Pereteatco
// Arta 1996: Teatru. Muzică. Cinematografie. Artă plastică. Arhitectură. – Ch., 1996. – P. 85-88.
222. Pereteatco, Alina. Muzica instrumentală în Basarabia în perioada interbelică / Alina Pereteatco
// Arta 1993: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1993. – P. 152-155.
223. Pereteatco, Alina. Muzica pentru pian în Basarabia în perioada interbelică / Alina Pereteatco //
Probleme actuale ale artei naţionale. – Ch., 1993. – P. 83-87.
224. Pereteatco, Alina. „Viaţa muzicală basarabeană”
Pereteatco // Stiinţa. – 1992. – 20 sept.
www.bsclupan.asm.md

după amintiri de C. Romanov / Alina
20

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

225. Pojar, Seghei. Viaţa muzicală (sec. XVI–XVIII, viaţa muzicală a Chişinăului) / Serghei Pojar //
Chişinău : encicl. – Ch., 1997. – P. 538-542.
226. Stoianov, Petru. Muzica populară : [notă istorică] / Petru Stoianov // Enciclopedia Sovietică
Moldovenească. – Ch., 1981. – P. 466-468.
227. Stoianov, Petru. Muzică populară moldovenească : [notă istorică] / Petru Stoianov // Literatura
şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 64-65.
228. Târsu, Alexandru. Ehurile medio-bizantine (contribuţii şi cercetăriile fenomenului modal din
răsăritul Europei) / Alexandru Târsu // Luminătorul. – 1998. – Nr 6. – P. 35-37.
229. Tcaci, Efim. În audiţie tineri compozitori / Efim Tcaci // Nistru. – 1983. – Nr 8. – P. 152-156.
230. Tomescu, V. Actualităţi ale vieţii muzicale din Chişinău / V. Tomescu // Muzica. – 1981. – Nr
12. – P. 30-32.
231. Tradiţii şi inovaţii în muzica secolului al XX-lea = Традиционное и новое в музыке ХХ века :
Mater. conf. şt. intern. – Ch., 1997. – 152 p.
232. Ştefan (Poiată), Mihai. În oglinda muzicii, sufletul... : [problemele dezvoltării muzicii de jaz şi
a „big-bendului” în republică] / Mihai Ştefan (Poiată) // Moldova. – 1980. – Nr 9. – P. 28-29.
233. Абрамова, Элеонора. Некоторые черты развития молдавского советского
инструментального концерта в 70-е гг. / Элеонора Абрамова // Музыкальное творчество в
Советской Молдавии. – К., 1988. – Р. 21-32.
234. Аксенов, Владимир. Молдавская музыка после Великой Октябрьской социалистической
революции / В. Аксенов, Н. Себов // Молдавская ССР : энцикл. – К., 1979. – Р. 442-446.
235. Аксенов, Владимир. Молдавская симфония: историческая эволюция, разновидность
жанра / отв. ред. : Н. Николаева. – К. : Штиинца, 1987. – 124 р. : ноты.
236. Аксенов, Владимир. Об исторической периодизации симфонии Молдавии / Владимир
Аксенов // Изв. АН МССР, Сер. обществ. наук. – 1987. – Nr 1. – P. 56-62.
237. Арабаджиу, Родион. «Жизнь – это борьба» : [беседа с Родионом Арабаджиу об истории
музыки Бессарабии] / Вел беседу : И. Лупан // Колумна. – 1991. – Nr 2. – P. 59-65.
238. Богомольная, Р. Эволюция жанра исторической песни в русских селах Молдавии / Р.
Богомольная // Жанры (эволюция и специфика) : Вопросы русского языка и литературы. – К.,
1980. – Р. 147-153.
239. Говоров, В. Музыкальное образование. Музыкальное училище : [в Молдове] / В. Говоров //
Советская Молдавия : кратк. энцикл. – К., 1982. – Р. 416-417.
240. Голубева, Эльвира. Бессарабские страницы Шаляпинианы / Эльвира Голубева // Музыка
в Молдове: Вопросы истории и теории : [сб. науч. ст.] – К., 1991. – Р. 3-18.

www.bsclupan.asm.md

21

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

241. Голубева, Эльвира. Возвращение истории – восстановление культуры : [о вопросах
становления молдавской музыкальной культуры] / Эльвира Голубева // Ştiinţa. – 1989. – 6 apr.
242. Голубева, Эльвира. Об изучении музыкальной культуры Молдавии досоветского периода
/ Эльвира Голубева // Актуальные вопросы изучения художественной культуры молдавского
народа. – К., 1989. – Р. 42-52.
243. Голубева, Эльвира. Этапы формирования балетного жанра в Молдавии / Эльвира
Голубева // Археология, этнография и искусствоведение Молдавии: Итоги и перспективы :
Тезисы докл. респ. науч.-теор. конф., 18–9 августа 1989, Кишинев. – К., 1989. – Р. 87-89.
244. Горянская, Ольга. Из истории музыкального строительства в левобережной Молдовы в
первые годы Советской Власти (1920–1924 гг.) / Ольга Горянская // Музыка в Молдове:
Вопросы истории и теории : [cб. науч. ст.]. – К., 1991. – Р. 114-144.
245. Из истории фортепианной музыки Молдавии XIX века / сост. : Л. Рябошапка; отв. ред. :
Г. Чайковский. – К. : КГУ, 1988. – 41 р.
246. Котляров, Борис. Из истории музыкальных связей Молдавии, Украины, России / Борис
Котляров; отв. ред. : Н. Себов. – К. : Штиинца, 1982. – 216 р.
247. Котляров, Борис. Молдавские лэутары и их искусство / Борис Котляров. – М. : Сов.
композитор, 1989. – 95 р.
248. Лудман, Г. Музыкальная летопись молдавского народа / Г. Лудман // Изв. АН МССР,
Сер. обществ. наук. – 1984. – Nr 3. – Р. 70-71.
249. Милютина, Изольда. Камерный инструментальный ансамбль в молдавской музыке 60–
70-х гг. / Изольда Милютина // Музыкальное творчество в Советской Молдавии: вопросы
истории и теории. – К., 1988. – Р. 7-20.
250. Милютина, Изольда. Слышать своё имя : [об эволюции нац. стиля в молд. музыке] /
Изольда Милютина // Советская музыка. – 1983. – Nr 12. – P. 15-20.
251. Мироненко, Елена. Становление и развитие жанра молдавской пионерской песни /
Елена Мироненко // Интернациональные связи искусства МССР с художественными
культурами братских республик. – К., 1982. – Р. 118-130.
252. Мирошников. А. Музыка и духовный мир современника : [очерк истории развития
молдавской музыки] / А. Мирошников // Кодры. – 1978. – Nr 7. – P. 107-110.
253. Молдавская ССР : [история развития фортепианной музыки] // Очерки по истории
советского фортепианного искусства. – М., 1979. – Р. 118-125.
254. Молдавский музыкальный фольклор и его претворение в композиторском творчестве
: [сб. науч. тр.] / АН МССР, Отд. Этнографии и Искусствоведения; редкол. : Владимир Аксенов,
Петр Стоянов [еt al.]. – Ch. : Ştiinţa, 1990. – 157 р. : n. muz.

www.bsclupan.asm.md

22

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

255. Музыка в Молдове: вопросы истории и теории : [сб. науч. ст.] / АН РССМ, Отдел
искусствоведения; ред. : Изольда Милютина (отв. ред.), Владимир Аксенов, Эльвира Голубева,
Ольга Горянская. – К. : Штиинца, 1991. – 156 р.
256. Перетятко, Алина. Музыкальная жизнь Бессарабии 20-х годов : [по материалам
мемуаров К. Романова] / Алина Перетятко, Светлана Циркунова // Ştiinţa. – 1992. – 30 sept. – P.
12.
257. Пожар, Сергей. «Гордиться славою своих предков»: Познавательно-крит. этюд на муз.
тему : [из истории муз. жизни Бессарабии] / Сергей Пожар // Кодры. – 1993. – Nr 4. – P. 226-236.
258. Пожар, Сергей. От календарных обрядов к международным фестивалям : [краткая
история муз. Кишинэу] / Сергей Пожар // Кодры. – 1997. – Nr 3/4. – P. 277-288.
259. Пожар, Сергей. Связь времен и культур: О двух уникальных событиях в восскрешении
духовной музыки Молдовы / Сергей Пожар // Колумна. – 1992. – Nr 12. – P. 62-63.
260. Пожар, Сергей. Содружество муз: О трех характерных событиях филармонической
жизни Кишинева / Сергей Пожар // Кодры. – 1996. – Nr 7-8. – P. 150-157.
261. Пожар, Сергей. Что нам предложит исполнитель? : [крит. заметки о концертной жизни
Кишинева 1980–1986 гг.] / Сергей Пожар // Кодры. – 1986. – Nr 12. – P. 134-142.
262. Столяр, Зиновий. Еврейская народная музыка в Бессарабии и Левобережном
Поднестровье: [конец XIX – середина XX вв.] / Зиновий Столяр; вступ. ст. : Павел Ривилис; АН
Молдовы, Ин-т Нац. Меньшинств. – Ch. : Liga, 1998. – 111 p. – Bibliogr.: p. 107 (19 tit.); p. 109
(14 tit.). – Pe cop. tit. : Еврейская дойна.
Recenzie:
263. Дрейзлер, М. Под одним небом // Независимая Молдова. – 1998. – 24 июля.
264. Столяр, Зиновий. Вслух и про себя. Заметки о состоянии музыкальной критики /
Зиновий Столяр // Коммунист Молдавии. – 1989. – Nr 3. – P. 54-57.
265. Столяр, Зиновий. Люди и время: Композиторы–евреи в музыкальной культуре Молдовы,
30-е – 80-е годы ХХ в. / Зиновий Столяр; Ин-т Межэтнич. Исследований АН РМ, Отд. Истории
и Культуры Евреев Молдовы. – Ch. : S. n., 2003 (Tipogr. „Reclama”). – 272 p.
266. Стоянов, Петр. Народная музыка : [в Молдове : историческая справка] / Пётр Стоянов //
Советская Молдавия : кратк. энцикл. – К., 1982. – Р. 421-422.
267. Страницы исполнительной музыки : [Молдавии – «Дойна», «Флуераш», Мария Биешу,
Нина Тинку, Дмитрий Гоя, Василий Иову] // Сов. музыка. – 1978. – Nr 2. – P. 110-118.
268. Сухомлин, Ирина. Молдавская пропедия начала XIX века как музыкально-теоретическое
руководство по поздневизантийской нотации : [певческое церковное искусство] / Ирина
Сухомлин // Музыка в Молдове: Вопросы истории и теории : [сб. науч. тр.]. – К., 1991. – Р. 98114.

www.bsclupan.asm.md

23

1975 – 2005

Arta Moldovei

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

269. Ткач, Ефим. Музыка : [Молдавии : ист. справка] / Ефим Ткач // Советская Молдавия :
кратк. энцикл. – К., 1982. – Р. 415-416.
Vezi şi Nr 850, 886, 951, 962,997, 1097

III. TEORIA MUZICII
270. Axionov, Vladimir. Genurile creaţiei componistice în Moldova / Vladimir Axionov // Ştiinţa. –
1992. – Nr 2. – P. 12.
271. Axionov, Vladimir. Unele asemănări în interpretarea muzicologică a fenomenelor stilistice şi a
celor de gen / Vladimir Axionov // Arta 1998: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1999. – P. 113116.
272. Bernştein, L. Cum să înţelegem muzica: Concerte pentru tineret / L. Bernştein. – Ch. :
Hyperion, 1991. – 162 p. : note.
273. Ciobanu, Ghenadie. Monodia în creaţia muziclă contemporană (fundamentarea unei probleme)
/ Ghenadie Ciobanu; cuv. introd. : Rodica Iuncu // Sud-Est. – 1997. – Nr 3. – P. 63-67.
274. Galaicu, Violina. Câteva consemnări pe marginea teoriei blagiene a matricei stilistice / Violina
Galaicu // Arta 1995 : Seria teatru, muzică, cinematografie. – Ch., 1995. – P. 3-15.
275. Galaicu, Violina. Sugestii enesciene de constituire a discursului monodic în lucrările autorilor
basarabeni / Violina Galaicu // Sud-Est. – 2001. – Nr 1/2. – P. 121-124.
276. Ghilaş, Victor. Estetica elegiacului în muzică şi în literatură. Muzica şi literatura. Prolegomene
/ Victor Ghilaş // Arta 2002: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2002. – P. 4656 : n. muz.
277. Ghilaş, Victor. Particularităţi ale comunicării prin muzică / Victor Ghilaş // Arta comunicării –
necesitate stringentă în soc. contemporană : Mater. conf. şt.-didactice dedicate Anului Eminescu din
18 februarie 2000. – Ch., 2000. P. 73-78. – Bibliogr.: 15 tit.
278. Ghilaş, Victor. Timbrul în muzica instrumentală tradiţională de ansamblu = The timbre of the
traditional instrumental ensemble music / Victor Ghilaş. – Ch. : Se Arec-Com, 2001. – 319 p. : fig., il.,
n. muz. – Rez. : lb. engl., rusă.
Recenzie:
279. Badrajan, Svetlana. O importantă contribuţie în domeniul timbrologiei // Arta 2002: Arte plastice. Arhitectură.
Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2002. – P. 156-157.

280. Mircos, Vlad. Conceptul instrumental în creaţia compozitorului Gh. Neaga: Trăsături
arhitectonice şi de gen / Vlad Mircos // Arta 1998: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1999. – P.
135-138.
281. Stoianov, Petru. Cu privire la problema tonalităţii / Petru Stoianov // Anuarul Institutului de
Cercetări Interetnice / Acad. de Şt. a Moldovei. – Ch., 2001. – Vol. II. – P. 158-166.
www.bsclupan.asm.md

24

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

282. Stoianov, Petru. Folclorul muzical moldovenesc: Bazele teoretice ale melodicii cântecului
popular moldovenesc; Elementele principale ale ritmului muzical; Formele strogice şi astrogice
(bocetul, balada, doina) ş.a. / Petru Stoianov // Folclorul muzical în Moldova şi creaţia componistică.
– Ch., 2003. – P. 5-55.
283. Ţurcanu, Loghin. Teoria elementară a muzicii / Loghin Ţurcanu, Eugen Doga. – Ch., 1991. –
P. 454.
284. Rotaru, Parascovia. Orientări estetice şi de stil în creaţia pentru instrumentele de suflat a
compozitorului Ghenadie Ciobanu / Parascovia Rotaru // Arta 2003: Arte plastice. Arhitectură.
Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2003. – P. 148-150. – Rez. în lb. fr.
285. Белых, Маргарита. Композиционно-драматургические особенности ораторики
«Миорица» Иона Маковея / Маргарита Белых // Музыкальное творчество в Советской
Молдавии. – К., 1988. – Р. 107-124.
286. Белых, Маргарита. «Миорица» Т. Кирияка : К проблеме импровизациозности /
Маргарита Белых // Молдавский музыкальный фольклор и его претворение в композиторском
творчестве. – Кишинэу, 1990. – Р. 96-113.
287. Белых, Маргарита. Тенденции жанрового обогощения в кантате В. Загорского «Кто
росу сбивает» / Маргарита Белых // Tradiţii şi inovaţii în muzica secolului al XX-lea =
Традиционное и новое в музыке ХХ века : Mat. conf. şt. intern. – Ch., 1997. – P. 146-152.
288. Вопросы теории, истории и методики фортепианного искусства : [Сб. науч. тр.] /
Молд. Гос. Консерватория им. Г. Музическу; ред. : Светлана Циркунова [et al.]. – К. : Штиинца,
1991. – 94 р. : n. muz.
289. Воронцов, Гелий. Художественное произведение как проблема понимания / Гелий
Воронцов // Rev. de Filosofie şi Drept. – 1995. – Nr 1. – P. 36-43. – Rez. : lb. rom., engl.
290. Кочарова, Галина. Молдавская народно-ладовая система предпосылки ладового синтеза
: [к вопросу о национальном и интернациональном в молдавской советской музыке] / Галина
Кочарова // Музыкльное искусство Советской Молдавии. – К., 1984. – Р. 17-28.
291. Методика музыкального воспитания с основами теории музыки : Программа для
самост. работы студентов I-го курса к разд. «Основы теории музыки и солфеджио» / сост. : В.
Бурдина, В. Проценко; отв. ред. : Г. Черушева; Тираспольский Гос. Пед. Ин-т им. Т. Г.
Шевченко, Каф. музыки и преподования. – Кишинэу : КГУ, 1988. – 17 р. : n. muz.
292. Лудман, Галина. Взаимодейстиве жанров в молдавской музыке (на примере Пятой
симфонии Соломона Лобеля) / Галина Лудман // Известия АН МССР, Сер. обществ. наук. –
1982. – Nr 3. – P. 71-73.
293. Лудман, Галина К вопросу о взаимодействии жанров. Вокально-инструментальные
симфонии С. Лобеля и И. Маковея / Галина Лудман // Социалистический реализм и проблемы
развития искусства Молдавии. – К., 1982. – Р. 92-103.
www.bsclupan.asm.md

25

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

294. Современные произведения для детей : [Методика анализа стилевых особенностей дет.
музыки] / сост. : Елена Мироненко; Молд. Гос. Консерватория, Каф. истории музыки. –
Кишинэу : КГУ, 1988. – 23 р. : n. muz.
295. Стоянов, Пётр. Вопросы формирования лада и методики в молдавской народной песне :
[моногр.] / Пётр Стоянов; отв. ред. : С. Грица; АН МССР, Отд. Этнографии и
Искусствоведения. – К. : Штиинца, 1990. – 153 р. : n. muz.
296. Стоянов, Пётр. Закон соответствия гармонической структуры горизонтали и
вертикали музыкального пространства / Пётр Стоянов // Изв. АН МССР, Сер. обществ. наук. –
1975. – Nr 2. – Р. 79-89.
297. Стоянов, Пётр. Методологические проблемы лада и молдавская народная песня / Пётр
Стоянов // Молдавский музыкальный фольклор и его претворение в композитерском творчестве
: [сб.] – К., 1990. – Р. 6-19.
298. Стоянов, Пётр. Молдавский мелос и проблемы музыкального ритма / Пётр Стоянов; отв.
ред. : С. Грица; АН МССР, Отд. Этнографии и Искусствоведения. – К. : Штиинца, 1985. – 164
р. : il. – Rez. în lb. engl., fr.
299. Cтоянов, Пётр. Музыкальный ритм как источник изучения этнических аспектов
молдавской народной культуры / Пётр Стоянов // Славяно-молдавские связи и ранние этапы
этнической истории молдаван. – К., 1983. – Р. 144-151.
300. Стоянов, Пётр. Общие элементы в болгарской и молдавской народной песни / Пётр
Стоянов // Relaţiile moldo-bulgare în epoca medie şi modernă. – Ch., 1998. – P. 181-186.
301. Стоянов, Пётр. Ритмика молдавской дойны / Пётр Стоянов; ред. : С. Грица. – Кишинэу :
Штиинца, 1980. – 174 р.
Recenzie:
302. Junghietu, E. O nouă definiţie a doinei // Lit. şi arta. – 1980. – 9 oct.
303. Стоянов, Пётр. Симметрия и молдавский мелос : [такт, звукоряд, лад] / Пётр Стоянов //
Археология, этнография и искусствоведение Молдавии: итоги и перспективы : Тезисы докл.
респ. науч.-теор. конф., 8-9 авг. 1989, Кишнев. – К., 1989. – Р. 81-84.
304. Стоянов, Пётр. О ритмике молдавской дойны (Микропроцессы) / Пётр Стоянов //
Искусство Молдавии: исследования и матреиалы. – К., 1975. – Р. 97.
305. Сухомлин, Ирина. Архетипальность как компонент эстетической ориентации в
творчестве Г. Чобану (на примере сочинений „Pentaculus” и „Pentaculus minus”) / Ирина
Сухомлин // Tradiţii şi inovaţii în muzica secolului XX = Традиционное и новое в музыке ХХ века
: Мater. conf. şt. intern. – Ch., 1997. – P. 133-145.
306. Циркунова, Светлана. «Афоризмы» С. Лобеля: жанрово-стилевые истоки тематизма,
черты композиции / Светлана Циркунова // Музыкальное творчество в Советской Молдавии:
Вопросы истории и теории. – К., 1988. – Р. 54-69.

www.bsclupan.asm.md

26

1975 – 2005

Arta Moldovei

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

307. Шаров, В. О звуковом соотношении клавиатур в многотембровом выборном баяне //
Искусство Молдавии. – К., 1975. – Р. 125-134.

IV. MANUALE ŞI LITERATURĂ METODICĂ
308. Armonia: manual pentru şc. medii de muzică / I. Dubovschi, S. Evseev, I. Sposobin : [et.al.]. –
Ch. : Lumina. – 1983. – 522 p.
309. Babii, Vladimir. Curs de orchestraţie : [pentru uzul studenţilor] / Vladimir Babii. – Bălţi : S. n.,
1997 (S. A. „Tipogr. din Bălţi”). – 99 p. : n. muz.
310. Babii, Vladimir. Studii de organologie / Babii Vladimir. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2003. –
268 p.
Recenzie:
311. Harconiţă, Elena. O nouă investiţie în muzicologia naţională // Lit. şi arta. – 2004. – 15 ian. – P. 7.
312. Bălăiescu, Svetlana. Vioara: progr. pentru şc. de muz. (cl. I-VII) / Svetlana Bălăiescu, Ludmila
Kauşanskaia; Uniunea Muz. din Rep. Moldova, Liceul-internat de muzică „Ciprian Porumbescu”,
Catedra Instrumente cu Coarde. – Ch. : S. n., 2003. – 22 p.
313. Belâi, Vitalie. Creaţia artistică de amatori : programă analitică a cursului / Vitalie Belâi; Inst.
de Arte din Moldova, Fac. muzical-pedagogică, Catedra Culturologie. – Ch. : S. n., 1998 (Tipogr.
ŞPT-24). – 14 p.
314. Berezovicova, Tatiana. Canon: 130 exemple pentru solfegiere / Tatiana Berezovicova; red.
resp. : Angela Pojnoveanu; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Catedra Teorie şi Compoziţie. –
Ch. : Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plasice, 2005 (Primex-Com). – 32 p. : n. muz.
315. Borş, Alexandru. Educaţie muzicală: manual pentru cl. a V-a / Alexandru Borş, Eugen Coroi;
comisia de evaluare : Marina Moraru [et al.]; Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova.
– Ch. : Î.E.-P. „Ştiinţa”, 2005 (Combinatul Poligr.). – 103 p. : il. color., n. muz.
316. Borş, Alexandru. Educaţie muzicală: manual pentru cl. a VIII-a / Alexandru Borş, Eugen
Coroi; Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. – Ch. : Î. E.-P. „Ştiinţa”, 2003 (F.E.P. „Tipogr. Centrală”). – 87 p. : n. muz., il.
317. Brâncuşi, P. Muzica românească şi marile ei primeniri : manual pentru instituţiile de
învăţământ muzical / P. Brâncuşi. – Ch. : Lumina, 1993. – Vol. I. – 309 p. : n muz..
318. Caiet pentru ţambal = For cimbalom : [culeg de creaţii muz.] / red. şt. : Valeriu Luţă; notogr. :
Nicolae Pojoga. – Ch. : Grafema-Libris, 2004. – Nr. 3. – 143 p. : n. muz. – Text paral. : lb. rom., engl.
319. Ceaicovschi-Mereşanu, Gleb. Literatura muzicală moldovenească : manual pentru cl. de
absolvire ale şc. de muzică pentru copii / Gleb Ceaicovschi-Mereşanu. – Ch. : Lumina, 1982. – 120 p. :
il., n. muz.
Recenzie:
320. Florea, E. Un prim manual // Lit. şi arta. – 1983. – 3 noiemb. – P. 6.
www.bsclupan.asm.md

27

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

321. Chironda, V. Metodica instruirii muzicale la instrumentele de suflat : [pentru pedagogii şi elevii
şc. de muzică] / V. Chironda, N. Ciobanu. – Ch. : Lumina, 1992. – 71 p. : il., n. muz.
322. Chiroşca, D. Metodă de acordeon : manual / D. Chiroşca, P. Neamţu. – Ch. : Literatura artistică,
1984. – 204 p. : n. muz.
323. Ciobanu, Ghenadie. Piese pentru pian = Pieces for piano / Ghenadie Ciobanu; cuv. înainte :
Elena Mironenco; cop. : Iaroslav Oliinâk. – Ch. : Cartea Moldovei, 2004 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”).
– 48 p. : n. muz.
324. Ciobanu, Silvia. Curs de muzică naţională şi universală : Progr. pentru inst. medii de învăţ.
muz.; Audiţia muzicii: Program pentru cl. primare ale liceelor de muz. / Silvia Ciobanu; red. şt. :
Angela Rojnoveanu; Liceul-internat de muz. „Ciprian Porumbescu”. – Ch. : S. n., 2004. – 31 p. : tab. –
Bibliogr.: 97 tit.
325. Cocearova, Galina. Armonia : manual pentru instituţiile de învăţământ muzical superior :
specialităţile muzicologice, compoziţie / Galina Cocearova, Victor Melnic; cop. : Andrei Gamarţ. –
Ch. : Museum, 2001 (Combinatul Poligr.). – Vol. I : Teoria armoniei. – 220 p. : n. muz., tab. – Adnot. :
lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 220 tit.
326. Cocearova, Galina. Armonia : manual pentru instituţiile de învăţământ muzical superior :
specialităţile muzicologice, compoziţie : Vol. II : Istoria armoniei / Galina Cocearova, Victor Melnic;
cop. : Andrei Gamarţ. – Ch. : Museum, 2003 (Combinatul Poligr.). – 344 p. : n. muz.
327. Cocearova, Galina. Lumea armoniei în termeni şi noţiuni muzicale : [dicţ. terminologic] /
Galina Cocearova, Angela Rojnoveanu; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Catedra Teoria
Muzicii şi Compoziţie. – Ch. : Grafema Libris, 2004. – 40 p.
328. Coroi, Eugen. Educaţie muzicală : crestomaţie pentru învăţ. preşcolar / Eugen Coroi, Silvia
Bejenaru; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch. : Univers Pedagogic, 2004 (Tipogr. or. Orhei). – 220
p. : n. muz.
329. Coroi, Eugen. Educaţie muzicală : manual pentru cl. a VI-a / Eugen Coroi, Alexandru Borş,
Vasile Vasile. – Ch. : Lumina, 1997 (Combinatul Poligr.). – 46 p. : n. muz.
330. Coroi, Eugen. Muzică : cl. I-a / Eugen Coroi, Ala Stângă; imag. : Ion Daghi; cop. şi notarea
metodică : Lilia Pogolşa. – Ch. : Lumina, 1996 (Combinatul Poligr.). – 64 p. : il. color, n. muz.
331. Coroi, Eugen. Muzică : cl. I-a / Eugen Coroi, Ala Stângă. – Ch. : Cartier, 2000. – 63 p. : il.
332. Coroi, Eugen. Muzică în cl. a IV-a : indicaţii metodice / Eugen Coroi. – Ch. : Lumina, 1975. –
72 p.
333. Coroi, Eugen. Muzică : manual pentru cl. a IV-a. – Ch. : Lumina, 1976. – 103 p. : il. – În
calitate de manual de probă.
334. Costriţchi, Marta. Pregătirea cântăreţului de operă : [Bazele măiestriei actorului”, „Clasa de
operă” şi „Studioul de operă”] / Marta Costriţchi; red. resp. : Eugen Aron; Univ. de Stat din Moldova,
www.bsclupan.asm.md

28

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

Acad. de Muzică „G. Muzicescu”, Catedra Măiestriei de Operă. – Ch. : USM, 2000. – 110 p. –
Bibliogr.: 118 tit.
335. Crăciun, Vasile. Metodă de ţambal : [manual] / V. Crăciun, V. Sârbu. – Ch. : Literatura
artistică, 1985. – 178 p. : fot.
Recenzie:
336. Păcuraru, I. Autentice manuale de studiu // Lit. şi arta. – 1982. – 26 aug. – P. 6.
337. Crestomaţia repertoriului pedagogic pentru două piane : [din operele compozitorilor
moldoveni] / alcăt. : G. Teseoglu. – Ch. : Lumina, 1992. – 219 p. : n. muz.
338. Crestomaţie de piese pentru baian = Хрестоматия для баяна : [pentru şc. de muz.] / alcăt. :
V. Şarov, V. Basiul. – Ch. : Lumina, 1980. – 80 p.
339. Crestomaţie pentru instrumentele de suflat şi de percuţie = Хрестоматия для духовых и
ударных инструментов : (cl. a IV-a şi a V-a ale şc, de muz.) / ed. îngr. de A. Bivol; red. titular : A.
Sochireanschi. – Ch. : Lumina, 1989. – 116 p. : n. muz.
340. Crestomaţie pentru pian = Хрестоматия для фортепиано : (cl. I-IV ale şc. de muz.) / alcăt.
: L. Reaboşapca, G. Teseoglu; red. titular : Zlata Tcaci. – Ch. : Lumina, 1987. – 96 p. : n. muz. – Text
paral. : lb. rom., rusă.
341. Crestomaţie pentru studiul dirijării / alcăt. : Nicolae Dohotaru. – Ch. : Lumina, 1992. – 294 p. :
n. muz.
342. Crestomaţie pentru vioară, violoncel şi pian (cl. I-IV ale şc. muz. pentru copii) / alcăt. : E.
Văşcauţan. – Ch. : Lumina, 1977. – 87 p. – Text paral. : lb. rom. şi rusă.
343. Croitoru, Sergiu. Educaţie muzicală : manual pentru cl. a III-a / Sergiu Croitoru, Eugen Coroi;
red. resp. de ed. : Elena Ungureanu. – Ch. : Î.E.-P. „Ştiinţa”, 2000 (Combinatul Poligr.). – 104 p. : n.
muz., il. color., fot.
344. Croitoru, Sergiu. Educaţie muzicală : manual pentru cl. a IV-a / Sergiu Croitoru. – Ch. : Î.E.-P.
„Ştiinţa”, 2001 (Combinatul Poligr.). – 143 p. : n. muz., il. color.
345. Croitoru, Sergiu. Educaţie muzicală : manual pentru cl. a VII-a / Sergiu Croitoru, Ion Gagim. –
Ch. : Î.E.-P. „Ştiinţa”, 2000 (Combinatul Poligr.). – 135 p. : n. muz., il. color.
346. Croitoru, Sergiu. Muzica : manual pentru cl. a III-a / Sergiu Croitoru, Eugen Coroi. – Ch. :
Lumina, 1995 (Combinatul Poligr.). – 157 p. : il., n. muz.
347. Croitoru, Sergiu. Muzica : manual pentru cl. a IV-a / Sergiu Croitoru, Eugen Coroi. – Ed. a II-a.
– Ch. : Lumina, 1993 (Combinatul Poligr.). – 158 p. : il., n. muz.
348. Culegere de piese pentru trompetă şi pian : crestomaţie pentru inst. de învăţ. cu profil muz. /
alcăt. : Ia. Cetulean. – Ch. : Lumina, 1993. – 127 p. : note.

www.bsclupan.asm.md

29

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

349. Culegere de piese pentru ţambal şi pian : crestomaţie pentru inst. de învăţ. cu profil muz. / alcăt.
: V. Roşcovan. – Ch. : Lumina, 1993. – 182 p. : n. muz.
350. Culegere de piese pentru violă şi pian / alcăt., red. : Vladimir Andrieş; Acad. de Muzică, Teatru
şi Arte Platice, Catedra Instrumente cu coarde. – Ch. : S. n., 2004. – 33 p. : n. muz.
351. Culegere de piese pentru violă şi pian (Viola) /Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Platice, Catedra
Instrumente cu coarde. – Ch. : S. n., 2004. – 11 p. : n. muz.
352. Cutanin, Serghei. 24 preludes pour la quitare : Les tonalites libereas = The liberted keys =
Tonalităţi eliberate = Освобожденные тональности / Serghei Cutanin. – Ch. : Ruxanda, 1997
(Combinatul Poligr.). – 47 p. : n. muz. – Titl. paral. : lb. fr., engl., rom., rusă.
353. Dercaci, T. Dirijorul de cor : îndrumări metodice pentru conducătorii formaţiilor corale de
amatori / T. Dercaci. – Ch. : Lumina, 1988. – 109 p. : il., n. muz.
354. Flocea, Ia. Muzica : manual pentru cl. a II-a / Ia. Flocea – Ch.: Lumina, 1975. – 71 p. : il.
355. Flocea, Ia. Muzica : manual pentru cl. a III-a / Ia. Flocea. – Ed. a III-a. – Ch.: Lumina, 1975. –
80 p. : il.
356. Gurov, Leonid. Teme pentru lucrări scrise la cursul special de armonie : [mater. didact. pentru
lectori şi studenţi de la conservator] / Leonid Gurov. – Ch. : Lumina, 1991. – 78 p. : n. muz.
357. Hachi, S. Metodica predării bazelor dirijării corale : [mater. didact.] / S. Hachi. – Ch. : Lumina,
1992. – 174 p. : scheme, note.
358. Ilie, N. Muzica : manual pentru cl. a VII-a / N. Ilie, Ia. Flocea. – Ch. : Lumina, 1975. – Ed. a IIa. – 110 p. : il.
359. Indicaţii metodice pentru lucrul de sine stătător al studenţilor la armonie : Interpretarea la
instrumentele muzicale / alcăt. şi red. resp. : N. Parhomenco; trad. din lb. rusă : V. Popovici; Inst.
Politehnic „S. Lazo” din Chişinău, Inst. Pedagogic de Stat „A. Russo” din Bălţi, Fac. muzicalpedagogică – Ch. : CPI, 1989. – 16 p. : n. muz.
360. Luţă, Valeriu. Caiet pentru ţambal / Valeriu Luţă; notogr. : Nicolae Pojoga. – Ch. : Ruxanda,
1999. – Vol. II : For cimbalam. – 102 p. : n. muz. – Apare cu spriginul Comisiei Naţ. pentru UNESCO
în Rep. Moldova.
361. Mamot, Eugen. Abecedar muzical „sol-mi” / Eugen Mamot, Andrei Mamot. – Ch. : Tipogr.
„Primex-Com” SRL, 2005. – 126 p. : n. muz.
362. Manole, Ana. Rămurele-nemurele : [serbări lit.-muz. pentru grădiniţele de copii şi clasele
primare] : publ. metodice / Ana Manole; Valentina Osoianu, Iulia Osoianu. – Ed. a II-a, rev. şi compl.
– Ch. : Casa edit. „Antares”, 1994. – 90 p. : il., n. muz.
363. Manole, Ana. Spicuţa: Anotimpurile pâinii : Intinerar literar-muzical pentru părinţi şi copii:
schiţe, eseuri, miniaturi, legende, numărători, cântece, ziceri din bătrâni / Ana Manole, Valentina

www.bsclupan.asm.md

30

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

Osoianu, Iulia Osoianu; Uniunea Muzicienilor din Rep. Moldova, Fondul Copiilor din Rep. Moldova.
– Ch. : Prut Internaţional, 1998 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 167 p. : n. muz.
364. Matcovschi, Galina. Dirijat coral : manual pentru uzul liceenilor, studenţilor / Galina
Matcovschi, Vasile Luchian, Maria Şarai; Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi. – Bălţi : Presa univ.
bălţeană, 2004 (Tipogr. Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi), 2004. –
365. Vol. 1. – Bălţi, 2004. – 141 p. : n. muz.
366. Vol. 2. (Partea I-a). – Bălţi, 2004. – 144 p. : n. muz.
367. Vol. 2. (Partea a II-a) : Repertoriu de studiu. – Bălţi, 2004. – 266 p. : n. muz.
368. Matei, S. Alfabetul cântat : [pentru grădiniţa de copii] / S. Matei. – Ch. : Fund. Cult. din RSSM,
1990. – 75 p. : il. color., n. muz.
369. Mazureanu, V. Metodă de contrabas : [manual] / V. Mazureanu. – Ch. : Hyperion, 1992. – 205
p. : n. muz., il.
370. Melnic, Victoria. Fugile lui Antonin Reicha / Victoria Melnic; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte
Plastice. Catedra Teoria Muzicii şi Compoziţie. – Ch. : S. n., 2004 (Rotaprint). – 22 p. : n. muz.
371. Melodii folclorice pentru acordeon şi baian : recomandări metodice pentru studenţi / alcăt. : S.
Croitoru, V. Grigoreanu; red. resp. : V. Babii; red. literar : G. Calamanciuc. – Ch. : IPC, 1987. – 49 p. :
n. muz.
372. Moraru, Marina. Dicţionar de forme şi genuri muzicale / Marina Moraru. – Ch. : Epugraf, 1998
(F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 188 p. : n. muz.
373. Muzica : manual pentru cl. a V-a / alcăt. : Sergiu Croitoru, Eugen Coroi, Vasile Vasile. – Ch. :
Lumina, 1995. – 79 p. : il., n. muz.
374. Muzica în cl. I-a : Piese şi cântece pentru acordeon (baian) / aut. aranj. : A. Efremov; red. resp. :
Sergiu Croitoru. – Ch. : IPC, 1981. – 45 p. : n. muz.
375. Muzica în grădiniţa de copii : culeg. de piese muz. şi cântece : [mater. didactic pentru educatori]
/ alcăt. : Eugen Coroi. – Ch. : Lumina, 1990. – 45 p. : n. muz.
376. Muzîca, T. Mic dicţionar explicativ de forme şi genuri muzicale rus-român = Русскорумынский словарь – минимум музыкальных форм и жанров / T. Muzîca, M. Cosniceanu. – Сh. :
Universitas, 1994. – 48 p. : n. muz.
377. Gagim, Ion. Dicţionar de pedagogie muzicală rus-român / Ion Gagim, Mihai Şleahtiţchi;
referenţi şt. : dr. Anton Popov [et al.]. – Ch. : Î.E.-P. „Ştiinţa”, 1994 (F.E. – P. „Tipogr. Centrală”). –
205 p. – Bibliogr.: p. 206-207. – Index de nume : p. 187-205.
378. Gâscă, N. Arta dirijorală: Dirijorul de cor / N. Gâscă. – Ch. : Hyperion, 1992. – 251 p. : n.
muz., scheme.
379. Piese pentru ţambal şi pian : manual pentru şc. de muz. / alcăt. : S. Creţu. – Ch. : Lumina, 1990.
– 138 p. : n. muz.
www.bsclupan.asm.md

31

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

380. Popov, Anton. Muzică : manual pentru cl. I-a. – Ed. a II-a / Anton Popov. – Ch. : Lumina, 1975.
– 67 p. : il.
381. Popov, Anton. Muzică : manual pentru cl. a II-a / Anton Popov. – Ch. : Lumina, 1987. – 78 p. :
n. muz.
382. Popov, Anton. Muzică : manual pentru cl. a II-a / Anton Popov. – Ch. : Lumina, 1998 (F.E.-P.
„Tipogr. Centrală”). – 119 p.
383. Popov, Anton. Muzică : manual pentru cl. a II-a / Anton Popov. – Ed. a III-a revăz. şi compl. –
Ch. : Lumina, 1992. – 127 p. : il. color; note.
384. Popov, Anton. Muzică : manual pentru cl. a V-a / Anton Popov, Sergiu Croitoru. – Ch. :
Lumina, 1975 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 72 p. : il.
385. Popov, Anton. Muzică : manual pentru cl. a VI-a. – Ed. a VIII-a / Anton Popov. – Ch. : Lumina,
1988. – 78 p. : note.
386. Programa cursului „Istoria muzicii” : pentru Fac. de Istorie şi Etno-pedagogie / aut. : Valentina
Ursu; col. red. : Jeni Nastas, Veronica Melinte; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”, Catedra de
Etnografie şi Istoria Culturii. – Ch. : S. n., 1999 (Tipogr. Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”) – 19 p.
387. Programa de ansamblu coral pentru clasele primare şi gimnaziale ale şcolilor cu profil
muzical–coral / alcăt. : Ştefan Andronic; Min. Şt. şi Învăţ. din Republica Moldova. – Ch. : S. n., 1993.
– 63 p.
388. Programa de lucru şi indicaţii metodice pentru clasa de cobză : (Specialitatea 2112) / alcăt. : V.
Postică; red. resp. : V. Sârbu; Inst. Mold. de Stat al Artelor, Catedra de Dirijare a Orchestrei Muzicii
Populare. – Ch. : USC, 1989. – 20 p. : n. muz.
389. Prohorova, I. Literatura muzicală din ţările de peste hotare : manual pentru cl. a V-a a şcolii de
muzică / I. Prohorova; trad. din lb. rusă de P. Secrieru. – Ch. : Lumina, 1980. – 128 p. : il.
390. Scornea, Anton. Educaţie muzicală : manual pentru cl. a IV-a / Anton Scornea, Maria Drăgan;
cop. des. : Anita Ionescu. – Bucureşti : Sigma, 1997 (Combinatul Poligr.) – 96 p. : il. color. – Ed. în
colaborare cu Prut Internaţional.
391. Solfegiu : manual pentru şc. medii şi primare de muzică / alcăt. : Loghin Ţurcanu. – Ch. :
Lumina, 1984. – 159 p. : n. muz.
392. Specificul funcţional al conducătorului orchestrei de muzică populară de amatori :
recomandaţii metodice / alcăt. : Nicolae Dohotatu; red. resp. : Serghei Ciuhrii. – Ch. : USC, 1989. – 34
p. : n. muz.
393. Stângă, Ala. Educaţie mizicală : Ghid metodic : cl. I–IV / Ala Stângă; Min. Educaţiei şi Ştiinţei
al Republicii Moldova. – Ch. : Lyceum, 1999 (Tipogr. Orhei). – 270 p.
394. Şarov,V. Crestomaţie de piese pentru baian = Хрестоматия для баяна / V. Şarov, V. Basiul. –
Ch. : Lumina, 1980. – 78 p. – Text paral. : lb. rom., rusă.

www.bsclupan.asm.md

32

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

395. Tcaci, Zlata. Alfabetul cântă : Abecedar muzical pentru clasele primare / Zlata Tcaci; pict. : S.
Voloşin. – Ch. : Lumina, 1989. – 110 p. : il.
396. Tcaci, Zlata. Aranjament coral : manual pentru instituţiile de învăţ. muz. super. / Zlata Tcaci –
Ch. : Lumina, 1990. – 156 p.
397. Tcaci, Zlata. Culegere de dictate pe trei şi patru voci : pentru instituţiile de învăţ. muz. super. /
Zlata Tcaci. – Ch. : Lumina, 1992. – 52 p. : n. muz.
398. Ţurcanu, Loghin. Abecedarul muzicii şi solfegiului : manual pentru elevii şc. muz. pentru copii
/ Loghin Ţurcanu, Ecaterina Dănilă, Afanasie Ţurcanu. – Ch. : Universitas, 2001 (F.E.-P „Tipogr.
Centrală”). – Partea a III-a : cl. V–VI. – 2001. – 143 p. : n. muz.
399. Ţurcanu, Loghin. Solfegiu : manual pentru şc. medii de muz. (pentru elevii din anii III şi IV) /
Loghin Ţurcanu. – Ch. : Lumina, 1988. – Partea a 2-a. – 293 p. : n. muz.
400. Ţurcanu, Loghin. Teoria elementară a muzicii : manual pentru şc. speciale de muz. / Loghin
Ţurcanu; red. : A. Stârcea, – Ed. a II-a revăz. şi compl. – Ch. : Lumina, 1991. – 460 p. : n. muz.
401. Ungureanu, Mihai. Sfântă e copilăria : culeg. de cântece, jocuri, mişcări muzical–ritmice
pentru preşcolari şi cl. primare / Mihai Ungureanu; cop., des. : Violeta Zabulica [et al.]. – Ch. : ARC,
2003 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 95 p. : il., n. muz.
402. Vioara : Program de lucru şi indicaţii metodice la obiectul de specialitate / alcăt. : V. Coman;
red. resp. : Nicolae Dohotaru; Inst. de Stat al Artelor, Catedra de Dirijare a Orchestrei de Muzică
Populară. – Ch. : USC, 1989. – 23 p. : n. muz.
403. Vioara : Program pentru liceele muzicale / alcăt. : Galina Buinovschi [et al.]; red. şt. : Angela
Rojnoveanu; Uniunea Muzicienilor din Rep. Moldova, Liceul-internat rep. de muzică „Ciprian
Porumbescu”, Catedra Instrumente cu Coarde. – Ch. : S. n., 2003. – 39 p.
404. Zgureanu, Teodor. Îndrumări practice la aranjamentul coral / Teodor Zgureanu; red. resp. : N.
Ciolac; Inst. mold. de Stat al Artelor, Cat. de Dirijare Corală. – Ch. : USC, 1989. – 67 p. : n. muz.
405. Анализ хорового произведения : [метод. указ.] / сост. : С. Москалу; Гос. Пед. Ин-т им. А.
Руссо. – Бельцы : Гос. Пед. Ин-т им. А. Руссо, 1980. – 34 р. – Без тит. листа.
406. Аникеева, З. Как развить певческий голос / З. Аникеев, Ф. Аникеев; отв. ред. : Д. Тарасов.
– К. : Штиинца, 1981. – 124 р.
Recenzie:
407. Blajco, V. Premiera cărţii // Chişinău. Gaz. de seară. – 1981. – 25 mart.
408. Борш, Александру. Музыкальное воспитание : учеб. для III кл. / Александру Борш,
Евгений Корой; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. „Ştiinţa”, 2004 (Tipogr. „Tipopres”).
– 103 p. : il. color., n. muz.
409. Бурдина, В. Вокально-хоровое воспитание в младшем хоре : учеб. пособие для I–IVкл. / В.
Бурдина; отв. ред. : Б. Притула; Кишиневский Гос. Ун-т им. В. И. Ленина, Тираспольский Пед.
Ин-т им. Т. Г. Шевченко. – К. : КГУ, 1985. – 80 р.
www.bsclupan.asm.md

33

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

410. Бурдина, В. Вокально-хоровое воспитание в младшем хоре: I–IV кл. : Учеб. пособие / В.
Бурдина, В. Проценко; отв. ред. : Б. Притула; Кишиневский Гос. Ун-т им. В. И. Ленина,
Тираспольский Пед. Ин-т им. Т. Г. Шевченко, Каф. Музыки и Методики Преподования. – К. :
КГУ, 1987. – 84 р.
411. Вопросы методики солфеджио : метод. разработки по курсу «Солфеджио» / сост. : М.
Шашкова, Т. Березовикова; отв. ред : Т. Музыка. – К. : КГУ, 1984. – 47 р. – Без тит. листа.
412. Гармонизация мелодии и баса : метод. разработки по курсу «Гармония» / сост. : Ф.
Бирюков; Гос. Ин-т Искусств им. Г. Музическу. – К. : КГУ, 1982. – 51 р. – Без тит листа.
413. Игнатьева, Д. Музыкальные игры : для нач. шк. / Д. Игнатьева // Педагогический журнал.
– 1995. – Nr 3/4. – P. 19-22.
414. Инструктивно-методические материалы
в помощь руководителям вокальных
ансамблей, оркестров молд. нар. инструментов «Тараф» / сост. : Л. Руссу, С. Лысой. – К. :
Лумина, 1980. – 32 р.
415. Инструментальный концерт в творчестве композиторов Советской Молдавии :
метод. разраб. по курсу «История молд. музыки» / сост. : Элеонора Абрамова; отв. ред. :
Владимир Аксенов; Молд. Гос. Консерваторя. Каф. истории музыки. – К. : КГУ, 1988. – 48 р.
416. Использование молдавской национальной музыки в преподовании музыкальнотворческих дисциплин : метод. рекомендации по активизации муз. образования в вузах
искусств / сост. : Т. Музыка; отв. ред. : Е. Вдовина. – К. : КГУ, 1987. – 30 р.
417. Использование школьного репертуара в процессе инструментальной подготовки
учителя музыки в условиях класса фортепиано : метод. разработки для студентов I–IV курсов
/ сост. : О. Мандыла [et al.]; отв. ред. : С. Кройтору. – К. : КГУ, 1988. – 71 p.
418. История исполнительства на баяне : программа для музыкальных вузов / Гос. Ин-т
Искусств им. Г. Музическу. – К. : Тимпул, 1980. – 20 р.
419. История развития ладовых систем : метод. разраб. по курсу гармонии / сост. : Л. Адам;
отв. ред. : Галина Кочарова.; Молд. Гос. Консерватория, Каф. Теории Музыки и Композиции. –
К. : КГУ, 1987. – 48 р.
420. К вопросу о развитии творческих способностей учащихся и привитии им интереса к
музицированию : метод. ркомендации для преподователей муз. школ по использованию
хрестоматии по аккордеону и баяну для учащихся I–IV классов / сост. : И. Шалин. – К. : Б. и.,
1982. – 14 р. – Без тит. листа.
421. К изучению музыки XX века : метод. рекомендации по курсу «Современная музыка»
(разд. Зарубежной музыки) / сост. : Владимир Аксенов; Ин-т Искусств им. Г. Музическу, Каф.
Истории Музыки. – К. : КГУ, 1984. – 45 р.
422. Киоса, Н. Упражнения и вокализы для развития певческого голоса / Н. Киоса. – К. :
Литература артистикэ, 1984. – 68 р.

www.bsclupan.asm.md

34

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

423. Клетинич, Евгений. О внутритематическом выравнивании в ранних симфониях
молдавских композиторов / Евгений Клетинич // Искусство Молдавии. – К., 1975. – Р. 79-96.
424. Корой, Евгений. Музыка в I-ом кл. (нот. хрестоматия) / Е. Корой, А. Стынгэ. – Ch. :
Cartier, 1999. – 68 p.
425. Корой, Евгений. Музыка : учеб. для I-го кл. / Е. Корой, А. Стынгэ. – Ch.: Cartier, 1999
(Concernul Presa). – 64 p. : il. color.
426. Методика анализа выразительных возможностей горизонтально-обратимого
контрапункта : метод. разработки / сост. : Ф. Бирюков; отв. ред. : С. Циркунова; Молд. Гос.
Консерватория им. Г. Музическу, Каф. Теории Музыки и Композиции. – К. : КГУ, 1988. – 31 р. :
n. muz.
427. Методика анализа крупных вокальных и инструментальных форм / сост. : Галина
Завгородная, Владимир Аксенов; Гос. Ин-т Искусств им. Г. Музическу, Каф. Теории Музыки и
Композиции исполнит. фак. – К. : КГУ, 1984. – 43 р.
428. Методика изучения музыки XX века : (на примерах из произведений молд. композиторов
1970 – начала 80-х годов) / сост. : Владимир Аксенов [et al.]. – К. : КГУ, 1985. – 48 р.
429. Методика классификации песенных жанров молдавского фольклора, анализа функции
и связи между ними : метод. разраб. по курсам : «Анализ муз. произведений», «Молд. нар.
творчество» / Ин-т Искусств, Каф. Теории Музыки и Композиции исполнит. фак. – К. : КГУ,
1984. – 40 р.
430. Методика разработки темы «Русская контрабасовая школа» по курсу «История
смычкового исполнительского искусства» : Для муз. вузов по спец. «Оркестровые
инструменты» / сост. : В. Мазуряну; Молд. Гос. Консерваторя. – К. : КГУ, 1985. – 16 р.
431. Методические основы формирования вокально-речевых навыков у студентов
музыкально-педагогических факультетов педвузов : метод. реком. для студентов I–IV курсов /
сост. : П. Сикур; отв. ред. : Н. Пархоменко; Кишиневский Политехн. Ин-т им. С. Лазо, Гос. Пед.
Ин-т им. А. Руссо, Каф. Методики Муз. Образования. – К. : КПИ, 1987. – 49 р.
432. Модуляция в курсе солфеджио : метод. разраб. для студентов I–III курсов / сост. : В.
Ульянов; отв. ред. : А. Попов; Кишиневский Политехнический Ин-т им. С. Лазо, Гос. Пед Ин-т
им. А. Руссо. – К. : КПИ, 1989. – 48 р. : n. muz.
433. Национальные особенности ладо-гармонического мышления молдавских советских
композиторов : метод. разраб. по курсу гармонии / сост. : Галина Кочарова; отв. ред. : Ф.
Бирюков; Молд. Гос. Консерватория, Каф. Теории Музыки и Композиции. – К. : КГУ, 1987. –
48 р. : n. muz.
434. Об использовании в педагогическом репертуаре детских музыкальных школ
фортепианных произведений молдавских композиторов : метод. рекомендации / сост. : А.
Мирошников; Молд. Гос. Консерватория. – К. : КГУ, 1987. – 44 р.

www.bsclupan.asm.md

35

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

435. Основные тенденции развития советской музыки : метод. рекомендации по курсу
«Современная музыка» для студентов исполн. спец. консерватории / сост. : Елена Мироненко;
отв. ред. : М. Белых. – К. : КГУ, 1988. – Ч. 1. – 25 р.
436. Печенюк, М. «Взяв бы я бандуру…» : в помощь учителю : [экскурс в историю
кобзарства] / М. Печенюк, А. Лукьяновец // Педагогический журнал. – 1994. – Nr 3-4. – P. 77-79.
437. Проблемы музыкальных форм и жанров : метод. разраб. по курсу «Анализ теории
музыки и композиции» исполнит. фак. / сост. : Галина Завгородная [et al.]. – К. : КГУ, 1981. – 48
p.
438. Современные произведения молдавских композиторов для детей : [методика анализа
стилевых особенностей дет. музыки] / сост. : Елена Мироненко; Молд. Гос. Консерватория. –
К. : КГУ, 1988. – 23 p. : n. muz.
439. Сочинение инструментального аккомпанемента к школьным песням (в баяноаккордеонной фактуре) : метод. рек. для студентов муз.-пед. фак. / сост. : И. Гажим; отв. ред. :
С. Кройтору; Кишиневский Политехн. Ин-т им. С. Лазо, Бельцкий Пед. Ин-т им. А. Руссо. – К. :
КПИ, 1985. – 52 р.
440. Специфика методики преподования общего фортепиано : [с рекомендуемым учеб.
репертуаром] / сост. : Л. Рябошапка, Г. Тесеоглу; Молд. Гос. Консерватория, Каф. Общ.
Фортепиано. – К. : КГУ, 1985. – 48 р.
441. Стоянов, Пётр. О ритме дойны (Микропроцессы) / Пётр Стоянов // Искусство Молдавии.
– К., 1975. – Р. 91-113.
442. Технические упражнения для баяна : метод. рек. для студентов I–II курсов муз.-пед. фак.
/ сост. : С. Кройтору; Гос. Пед Ин-т им. А. Русс, Каф. Музыки. – Бельцы, 1980. – 41 р.
443. Чтение оркестровых партитур : метод. рек. для студентов каф. дирижирования
оркестром нар. музыки / сост. : В. Коваль; отв. ред. : Л. Райляну; Молд. Гос. Ин-т искусств,
Каф. Дирижирования Оркестром. – Кишинев : КГУ, 1988. – 53 р. : n. muz.
444. Шаров, В. Динамика баяна : О двигательных усилиях левой руки баяниста / В. Шаров. –
К. : Картя молдовеняскэ, 1976. – 32 р. : tab.

www.bsclupan.asm.md

36

1975 – 2005

Arta Moldovei

V.
1.

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

SPECII, GENURI ŞI FORME ALE MUZICII

MUZICĂ SCENICĂ. MUZICĂ DE TEATRU ŞI FILM. OPERĂ. OPERETĂ. BALET
Vezi, de asemenea, Vol. III, Teatrul muzical

445. Abramova, E. Originea operei... : [despre apariţia operei „Decebal”] / E. Abramova // Univers
muzical. – 2002. – Nr 1. – P. 24.
446. Cibotaru, Iulia. Ariile şi ansamblurile în opera „Alexandru Lăpuşneanu” de Gh. Mustea / Iulia
Cibotaru // Arta 1997: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 1997. – P. 95-98.
447. Cibotaru, Iulia. Consideraţii generale cu privire la tipologia creaţiei de operă a compozitorilor
din Republica Moldova / Iulia Cibotaru // Arta 1996: Teatru. Muzică. Cinematografie. Artă plastică.
Arhitectură. – Ch., 1996. – P. 115-120.
448. Cibotaru, Iulia. Leitmotivul în opera „Alexandru Lăpuşneanu” de Gh. Mustea / Iulia Cibotaru
// Arta 1998: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1999. – P. 131-134. – Bibliogr. în note (5 tit.).
449. Cibotaru, E. Poetica imaginii filmice : [muzica compozitorului Eugen Doga în creaţia
cinematografică a lui Emil Loteanu] / E. Cibotaru // Nistru. – 1985. – Nr 9. – P. 149-155.
450. Corchina, Alla. Reîntoarcerea „Lăpuşneanului” : [despre opera „Al. Lăpuşneanu”] / Alla
Corchina // Moldova. – 1988. – Nr 4. – P. 14, 22.
451. Dănilă, Aurelian. Opera basarabeană (1918–1925) / Aurelian Dănilă. – Ch. : Edit. Encicl. „Gh.
Asachi”, 1995. – 128 p., pl.
452. Dănilă, Aurelian. Opera în Basarabia (1918–1925): Tz. pentru obţinerea grad. şt. de doctor în
studiul artelor: 17.00.01 / cond. şt. : Elfrida Coroliov; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Istorie şi
Teoria Artei. – Ch., 1994. – 157 p.
453. Dănilă, Aurelian. Opera din Chişinău: Privire retrospectivă / Aurelian Dănilă; Acad. de Şt. a
Moldovei, Inst. Studiul Artelor. – Ch. : Prut Internaţional, 2005. –284 p. : fot. – Text paral. : lb. rom.,
rusă.
454. Dănilă, Aurelian. Opera din Chişinău / Aurelian Dănilă // Arta 2005: Arte audiovizuale. Teatru.
Cinema. Muzică. – Ch., 2005. – P. 125.
455. Dănilă, Aurelian. Opera naţională. Rădăcinile prezentului / Aurelian Dănilă // Arta 2003: Arte
plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Rez. în lb. engl.
456. Doina : [cântece şi piese instrumentale din spectacole] / sel. : V. Slivinschi. – Ch. : Literatura
artistică, 1986. – 72 p.
457. Muzica din filme : [semnată de compozitori moldoveni] [resursă electronică]. –
http://www.moldovenii.md/md/section/83
www.bsclupan.asm.md

37

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

458. Nechit, Irina. La răsăritul „Luceafărului” : [despre baletul „Luceafărul”] / Irina Nechit //
Nistru. – 1984. – Nr 9. – P. 155-160.
459. Pădure, Ramona. Baletul în creaţia compozitorilor din Republica Moldova / Ramona Pădure //
Basarabia. – 2001. – Nr 1/4. – P. 177-189.
460. Plămădeală, Ana-Maria. Spaţiul în care muzica se întâlneşte cu filmul : [muzica de film a
compoz. Eugen Doga] / Ana-Maria Plămădeală // Sud-Est. – 2002. – Nr 4. – P. 132-140.
461. Purice, Lucia. Într-un echilibru cu valorile artei scenice : [muzica pentru spectacole de teatru] /
Lucia Purice // Nistru. – 1981. – Nr 5. – P. 152-157.
462. Tamazlâcaru, Andrei. Din chestionarul festivalului... : [probleme actuale ale operei şi baletului
vizualizate într-un chestionar] / Andrei Tamazlâcaru // Univers muzical. – 2005. – Nr 5. – P. 12-14.
463. Tcaci, Efim. „Dragonul” : [operă de Eduard Lazarev pe scena Teatrului Naţ. de Operă şi Balet]
// Premiere, portrete… / Efim Tcaci. – Ch., 1977. – P. 162-169.
464. Tcaci, Efim. „Evghenii Oneghin” – o nouă versiune a operei : [de P. I. Ceaicovschi pe scena
Teatrului Naţ. de Operă şi Balet] // Premiere, portrete... / Efim Tcaci. – Ch., 1977. – P. 144-149.
465. Tcaci, Efim. „Norma” : [operă de Belini cu prezenţa M. Bieşu pe scena Teatrului Naţ. de Operă
şi Balet”] // Premiere, portrete.../ Efim Tcaci. – Ch., 1977. – P. 154-162.
466. Tcaci, Efim. O nouă valorificare – opera „Norma” : [pe scena Teatrului de Operă şi Balet] /
Efim Tcaci // Nistru. – 1976. – Nr 2. – P. 147-149.
467. Tcaci, Efim. Premiera operei „Pescuitorul de perle” : [pe scena Teatrului Naţ. de Operă şi
Balet] // Premiere, portrete… / Efim Tcaci. – Ch., 1977. – P. 175-180.
468. Tcaci, Efim. Reflecţii pe marginea unui spectacol : [opera „Rigoleto” pe scena Teatrului Naţ. de
Operă şi Balet] // Premiere, portrete… / Efim Tcaci. – Ch., 1977. – P. 133-140.
469. Teleucă, Victor. „Decebal” – ul lui Tudor Ungureanu / Victor Teleucă // Univers muzical. –
2002. – Nr 2. – P. 55.
470. Tipa, Violeta. Muzica lui Eugen Doga în filmele de animaţie / Violeta Tipa // Arta 2002: Arte
plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2002. – P. 129-131. – Bibliogr. în note (3 tit.)
471. Арии, ансамбли и хоры молдавских опер / сост. : А. Молчанов. – К. : Литература
артистикэ, 1977. – 93 р.
472. Бенгельсдорф, С. Опера о С. Лазо / С. Бенгельсдорф // Кодры. – 1981. – Nr 10. – Р. 134138.
473. Бенгельсдорф, С. Размышление об Александре Лэпушняну : [об одноименной опере молд.
композитора Г. Мустя] / С. Бенгельсдорф // Колумна. – 1991. – Nr 8. – P. 44-47.
www.bsclupan.asm.md

38

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

474. Бенгельсдорф, С. Тема бессмертного подвига : [опера «А зори здесь тихие» композитора
К. Молчанова] / С. Бенгельсдорф // Scena 1974–1975. – Ch., 1977. – P. 98-102.
475. Голубева, Эльвира. Опера в культурной жизни Бессарабии XIX – начала XX в. / Эльвира
Голубева // Изв. АН МССР, Сер. обществ. наук. – 1988. – Nr 1. – Р. 66-72.
476. Голубева, Эльвира. Балетная музыка композиторов Советской Молдавии / Эльвира
Голубева; отв. ред. : О. Левашова; рецензенты : И. Вершинина, В. Аксенов, С. Лунгул. – К. :
Штиинца, 1988. – 230 р.
477. Голубева, Эльвира. Балеты молдавских композиторов 50-х – начала 60-х годов / Эльвира
Голубева // Изв. АН МССР, Сер. обществ. наук. – 1975. – Nr 1. – P. 89-91.
478. Голубева, Эльвира. Балетная музыка композиторов Советской Молдавии : [моногр.] /
Эльвира Голубева; отв. ред. : О. Левашова; АН МССР, Отд. Этнографии и Искусствоведения. –
К. : Штиинца, 1988. – 229 р. : n. muz.
479. Завгородная, Галина. Музыка Т. Кирияка к спектаклям драматического театра «Белый
Арап» / Галина Завгородная, Н. Чобану-Боцу // Из истории музыкального театра ХХ века. – К.,
1985. – Р. 58-72.
480. Клетинич, Евгений. Музыка в фильмах Эмиля Лотяну / Евгений Клетинич // Кодры. –
1979. – Nr 6. – P. 119-122.
481. Королёва, Эльфрида. Сценическое воплощение балета «Лучафэрул» Еужения Доги /
Эльфрида Королёва // Arta 2002. – Ch., 2002. – P. 137-139.
482. Кузьмина, Г. О соотношении фольклорного и авторского начал в оперном творчестве
композиторов Республики Молдова / Г. Кузьмина // Музыка в Молдове: вопросы истории и
теории : [сб. науч. ст.]. – К., 1991. – Р. 19-28.
483. Леонтовская, Т. Сатирическая опера : [о постановке оперы Э. Лазарева «Дракон» на
сцене Молд. театра оперы и балета] / Т. Леонтовская // Советская музыка. – 1976. – Nr 12. – P.
49-52.
484. Лудман, Галина. Музыка Е. Доги на балетной сцене : [музыка к балету «Лучафэрул»] /
Галина Лудман // Кодры. – 1984. – Nr 9. – P. 130-133.
485. Мануйлов, М. Пора свершений и надежд : [о творчестве Молд. театра оперы и балета] /
М. Мануйлов // Советская музыка. – 1983. – Nr 12. – Р. 48-53.
486. Молдавская опера // Русская опера и опера народов СССР. – Изд. IV-е, испр. и доп. – М.,
1978. – Т. 1. – Р. 458-468.
487. Столяр, Зиновий. Опера : [в Молдове] / Зиновий Столяр // Советская Молдавия : крат.
энцикл. – К., 1982. – Р. 455.
www.bsclupan.asm.md

39

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

488. Столяр, Зиновий. Прошлое сквозь призму соверменности: Опера «Александру
Лэпушняну» композитора Г. Мустя на сцене молд. театра / Зиновий Столяр // Consemnări pe
cortină / alcăt. : L. Vidraşcu, A. Fedico. – Ch., 1989. – P. 148-159.
489. Ткаченко, В. Премьера рок-оперы «Миорица» / В. Ткаченко // Колумна. – 1992. – Nr 1. –
P. 50-51.
Vezi şi 1688, 1690
2.

MUZICĂ BISERICEASCĂ. MUZICĂ SACRĂ

490. Buburuz, Petru (protoiereu). Vocea e mai veche decât istoria : [muzica sacră] / Petru Buburuz
// Luminătorul. – 1998. – Nr 6. – P. 24-26.
491. Bujiniţa, Ioan. Cântecele credinţei : [despre cântecul creştin] / Ioan Bujiniţa // Univers muzical.
– 2002. – Nr 1. – P. 33-34.
492. Bujiniţă, Ioan. Vin la tine, Doamne : cântece creştine pentru copii şi maturi, rugăciuni,
meditaţii, ziceri ziditoare de suflet / Ioan Bujeniţă; select. şi red. : Anastasia Rusu-Haraba; concepţie
graf. : Vlad Afanasiu; Uniunea Muzicienilor din Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2004 (F.E.-P. „Tipogr.
Centrală”). – 160 p. : il., il color., n. muz.
493. Carp, Nina. Sinceritate : poezii şi cântece cu subiect religios / Nina Carp; cop. şi machetare :
Marin Bulat. – Ch. : Grafema Libris, 2003. – 72 p. : n. muz.
494. Cervoneac, Margareta. Manuscrisele muzicale slavone : [despre colecţia mănăstirii Noul
Neamţ : Generalităţi] / Margareta Cervoneac // Univers muzical. – 2005. – Nr 5. – P. 22-23.
495. Cervoneac, Margareta. Tradiţiile muzicale ale Mănăstirii Noul Neamţ: Tz. de dr. în studiul
artelor: 17.00.02 / cond. şt. : Irina Suhomlin-Ciobanu; Univ. de Stat a Artelor. – Ch., 1999. – 162 p.
496. Ciolac, Vladimir. Liturghia : [cântări] / muz. : Vladimir Ciolac; notografia : Igor Polişciuc. –
Ch. : Pontos, 2004 (Tipogr. „Reclama”). – 50 p. : n. muz.
497. Eriomov, Alexandru. Cântece de Crăciun = Рождественские песни : [culeg. de cântece cu
note] / Alexandru Eriomov. – Bălţi : S. n., 2002 (Tipogr. Bălţi). – 32 p. : n. muz. – Text paral. : lb.
rom., rusă.
498. Galaicu, Violina. Cântarea liturgică bizantină: proiecţii estetice / Violina Galaicu // Arta 1999–
2000: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2000. – P. 9-10.
499. Galaicu, Violina. Consideraţii privind cântarea cultică protocreştină din spaţiul românesc /
Violina Galaicu // Arta 2002: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2002. – P. 1416. – Bibliogr. în note, p. 16 (20 tit.).
500. Galaicu, Violina. Despre canonicitatea muzicii sacre bizantine / Violina Galaicu // Arta 2005:
Arte audiovizuale. Teatru. Cinema. Muzică. – Ch., 2005. – P. 60-62.

www.bsclupan.asm.md

40

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

501. Galaicu, Violina. Despre oralitatea funciară a muzicii sacre bizantine / Violina Galaicu // Arta
2004: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2004. – P. 54-56. – Bibliogr. în note
(7 tit.). – Rez. în lb. fr.
502. Galaicu, Violina. Fundamentări doctrinare ale monodismului şi vocalităţii muzicii sacre
bizantine / Violina Galaicu // Arta 2003: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch.,
2003. – P. 108-110. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note (21 tit.).
503. Galaicu, Violina. Interferenţe ale muzicii sacre de tradiţie bizantină cu folclorul muzical
românesc / Violina Galaicu // Ştiinţa. – 1995. – Nr 7. – P. 8.
504. Galaicu, Violina. Începuturile muzicii culte româneşti: Virtualităţi şi realizări / Violina Galaicu
// Arta 1993: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1993. – P. 3-10. – Bibliogr. în note.
505. Galaicu, Violina. Les rapports de la musique sacrée de tradition byzantine avec le folklore
musical roumain / Violina Galaicu // Etudes sur l’art de la Moldavie / Académie des Sciences de
Moldavie, Institut d’Histoire de l’Art. – Ch., 1996. – P. 54-57.
506. Galaicu, Violina. Periodizarea evoluţiei muzicii sacre de tip bizantin în viziunea istoriografiei
româneşti / Violina Galaicu // Arta 1998: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1999. – P. 108-109. –
Bibliogr. în note (11 tit.).
507. Galaicu, Violina. Suprafeţe de atingere ale muzicii sacre de tradiţie bizantină cu folclorul
românesc / Violina Galaicu // Luminătorul. – 1998. – Nr 6. – P. 27-34.
508. Harfa bisericilor penticostale : Tipărit de Misiunea Penticostală România (U.S.A.). – Ch. : S. n.,
1998 (Combinatul Pologr.). – 764 p.
509. Nagacevschi, Elena. Creaţia bisericească a lui Mihail Berezovschi / Elena Nagacevschi // Arta
1998: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1999. – P. 110-112.
510. Nagacevschi, Elena. Genurile mizicii catolice în creaţia lui Vladimir Ciolac / Elena
Nagacevschi // Arta 2002: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2002. – P. 74-75.
511. Nagacevschi, Elena. Oratoriul psalmilor lui David de Teodor Zgureanu / Elena Nagacevschi //
Arta 2001: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. –Ch., 2001. – P. 96-99.
512. Nagacevschi, Elena. Rolul muzicii în serviciul Vecerniei şi Utreniei în limitele practicii de cult
din Republica Moldova / Elena Nagacevschi // Arta 1999–2000: Arte plastice. Arhitectură. Muzică.
Teatru. Cinema. – Ch., 2000. – P. 54-61.
513. Ocneanu, Gabriela. Elemente stilistice în muzica corală românească religioasă. Liturghia lui
Gavriil Muzicescu / Gabriela Ocneanu // Viaţa muzicală a Basarabiei în secolul XX : Mater. conf. din
20–21 decembrie 1993. – Ch., 1993. – P. 29-31.
514. Prohodul Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului Isus Hristos : [cântec de strană]. – Ch.,
1995 (Retip. la ed. Bisericii Ortodoxe din Moldova). – 41 p. : n. muz.

www.bsclupan.asm.md

41

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

515. Rotaru, Parascovia. Cântările vecerniei. Legătura dintre Vechiul şi Noul Testament /
Parascovia Rotaru // Arta 2004: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – P. 72-74. –
Bibliogr. în note (3 tit.). – Rez. în lb. fr.
516. Tamazlâcaru, Andrei. Cântece populare pascale despre patimile lui Hristos : caiet pascal, 33 /
Andrei Tamazlâcaru; cop. de Igor Condrea după fresca „Duminica Floriilor”; Uniunea Muzicienilor
din Rep. Moldova. – Ch. : Cartier, 1996 (F.E.-P „Tipar”, Tiraspol). – 76 p. : il., n. muz.
517. Балабан, Лариса. Жанры религиозно-хоровой музыки в творчестве композиторов
Республики Молдова (интерпретация и исполнение): Дисс. на соиск. учен. степ. д-ра
искусствоведения; Специальность: 17.00.01 / Лариса Балабан; науч. руков. : Ирина ЧобануСухомлин; Акад. Музыки, Театра и Избзительного Искусства. – К., Б. и., 2005. – 152 р.
518. Песнопения Всеношного Бдения : в певческих традициях Московской Духовной
Академии и Семинарии / собрано преподователем Молд. Духовной Семинарии иегуменом
Никифором; г. Сергиев-Посад, 1992. – Orhei : Изд-во Православной Церкви Молдовы, 1998. –
144 р. : n. muz.
519. Песнопения Литургии. – Orhei : Изд-во Православной Церкви Молдовы, 1998. – 93 р. : n.
muz.
Vezi şi Nr 1619

3.

CÂNTECE. BALADE. MELODII. ROMANŢE

520. Adam, Petru. La noi acasă : [cântece şi versuri] / Petru Adam; fot. cop. : Petru Cazacu. – Ch. :
Dragodor, 2005 (Tipogr. „Bons Offices”). – 214 p. : n. muz.
521. Agachi, Alexei. Te duci, tinereţe, te duci... : Album de romanţe / muz., text : Alexei Agachi;
notogr. : Andrei Tamazlâcaru; il. : Ana Manole. – Ch. : Fundaţia „Draghiştea”, 2005. – 111 p. : n.
muz.; il. color.
522. Ah, cerut-am de la zodii : romanţe pe versurile lui Mihai Eminescu ale compozitorilor
basarabeni / select., studiu, tab. cron : Serghei Pojar. – Ch. : Princeps, 2001 (F.E.-P. „Tipogr.
Centrală”). – 271 p. : n. muz.
523. Antologie de cântece sovietice moldoveneşti = Антология советской молдавской песни /
alcăt. : Zinovii Stolear; coleg. de red. : Grigore Vieru. – Ch. : Literatura artistică, 1985. – 232 p. : n.
muz.
524. Aşa-i Românul : culeg. de cântece româneşti : [versuri.] – Ch. : Flux, 2003 (Tipogr. „Prag-3”). –
80 p.
525. Bechet, Pavel. O lacrimă în calea uitării : [cântece, interviuri, amintiri] / Pavel Bechet; resp. ed.
: Anatol Caciuc. – Ch. : Dragodor, 2005 (Tipogr. “Bons Offices”). – 75 p. : il. color.; n. muz.

www.bsclupan.asm.md

42

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

526. Buciuceanu, Raisa. Şapte note muzicale : culeg. de cântece / Raisa Buciuceanu. – Ch. : Lumina,
1995 (Combinatul Poligr.). – 70 p. : n. muz.
527. Buzilă, Serafim. Cântece şi romanţe / Serafim Buzilă. – Ch. : Literatura artistică, 1981. – 64 p.
528. Cantemir, Dimitrie. Creaţii muzicale / Dimitrie Cantemir; prez. graf. : F. Hămuraru. – Ch. :
Literatura artistică, 1980. – 119 p.
529. Ciaicovschi, Gleb. Cântece revoluţionare / Gleb Ciaicovschi. – Ch. : Cartea moldovenească,
1975. – 160 p. – Text paral. : lb. rom., rusă.
530. Cântec tânăr : [culegere de cântece despre Patrie] / alcăt. : Zinovii Stolear. – Ch. : Literatura
artistică, 1978. – 103 p.
531. Cântece de neuitat / selecţ. : Florin Osoianu. – Ch. : Miradoniz, 1985 (Tipogr. „Reclama”). – 69
p.
532. Creangă, Victor. Tinereţe, tinereţe, slava ţi-o cântăm / Victor Creangă; versuri de A. Ciocanu. –
Ch. : Timpul, 1975. – 10 p. – (Casa Rep. de Creaţie Populară).
533. Doga, Eugen. Meditaţie = Откровение / Eugen Doga. – Сh. : Literatura artistică, 1981. – 43 p.
– Text paral. : lb. rom., rusă.
534. Doga, Eugen. Odă oraşului / muz. : Eugen Doga, versuri : Gheorghe Vodă // Cugetul. – 2000. –
Nr 3. – P. 3-4.
535. Doga, Eugen. Oglinda clipelor = В зеркале мгновений = In the mirror of moments / aut.-alcăt. :
E. Samohina; trad. din lb. rusă în rom. de A. Vidraşcu, în engl. de N. Alhazova; pict. : S. Maiorov; fot.
: N. Subotchina. – Ch. : Timpul, 1989. – 39 p.
536. Doga, Eugen. Ritmurile epocii : [culeg.] / Eugen Doga – Ch. : Cartea Moldovei, 1976. – 186 p. –
Text paral. : lb. rom., rusă.
537. Doga, Eugen. Zi cu soare : [culeg. de cântece cu note] / Eugen Doga. – Ch. : Literatura artistică,
1978. – 103 p. – Text paral. : lb. rom. şi rusă.
538. Dragă mi-i de plaiul meu = Край родной любимый мой : [culeg. de cântece mold.] / alcăt. :
Serafim Buzilă; trad. din lb. rom. de N. Sundeev; pict. : G. Zlobin. – Ch. : Literatura artistică, 1984. –
87 p. : il. – Text paral : lb. rom. şi rusă.
539. Dragomir, Constantin. Clopotul nemuririi : [culeg. de cântece] / Constantin Dragomir. – Ch. :
Dragodor, 2004. – 136 p. : note.
540. Druţă, Boris. Piese muzicale / muz. şi versuri Boris Druţă // Flori de dor pentru Şalom! / Boris
Druţă. – Ch., 2004. – P. 139-153. – În cuprins: Valsul Danielei; Întru viaţă şi moarte; Cântecul
Veronicăi; Elegie; Transnistreana.
541. Duioşie : [culeg. de cântece]. – Ch. : Cartea Moldovei, 1976. – 244 p. – Text paral. : lb. rom. şi
rusă.
www.bsclupan.asm.md

43

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

542. Fedov, D. Se aprind luminile : [culeg. de cântece] / D. Fedov. – Ch. : Cartea Moldovei, 1975. –
64 p.
543. Istrati, Toma. România – inima mea : [cântece pe versile poetului Toma Istrati] / Toma Istrati;
alcăt., red. resp. : Petru Popa; cop. : Toma Istrati, Diana Ciobanu. – Ch. : Lyceum, 2004 (Tipogr. or.
Orhei). – 303 p. : n. muz.
544. La steaua : [romanţe de M. Eminescu] / alcăt. : Serghei Pojar, Gleb Ceaikovski-Mereşanu; pref.
de Serghei Pojar; trad. şi pref. de G. Doni. – Ch. : Literatura artistică, 1989. – 263 p. : n. muz.
545. Lapicus, Anatolie. Muzica pentru două piane: din repertoriul duetului de pianişti Anatolie
Lapicus – Iurie Mahovici / transcr. pentru două piane : Mihail Gotlib, Anatolie Lapicus, Iurie
Mahovici. – Ch. : Epigraf, 2003 (F. E.-P. „Tipogr. Centrală”). –
546. Vol. I. Carnavalul animalelor: fantezie zoologică / Camile Saint-Saens. – 89 p. : n. muz.
547. Vol. II. Din timpurile lui Holberg: suită în stil vechi / Edvard Grieg; Vocile primăverii : vals /
Johann Strauss, Ignasy Friedman. – 2003. – 91 p. : n. muz.
548. Vol. III. Opere alese. – 2003. – 87 p. : n. muz.
549. Laudă, Sion, pe Domnul Tău! : [culeg. de cântece evreieşti] / Misiunea finlandeză „Patmos”,
„Podul prieteniei”. – Ch. : Prometeu, 1999 (Combinatul Poligr.). – 83 p. : n. muz.
550. Lungu, Simion. Cântecele Nistrului = Песни Днестра / Simion Lungu. – Ch. : Literatura
artistică, 1987. – 95 p. : n. muz. – Text paral. : lb. rom. şi rusă.
551. Macovei, I. Lie,lie, ciocârlie = Вейся жаворонок : [cântece pe versuri folclorice]; Soare =
Солнце : [cântece pe versuri de Grigore Vieru]; prez. graf. : Isai Cârmu. – Ch. : Literatura artistică,
1980. – 47 p. : il.
552. Mai am un singur dor... : [culeg. de cântece] / alcăt. : Larisa Arseni; ed. : Petru Rusu, Silvia
Ursachi; pict. : Emil Cojocaru. – Ch. : Iulian, 1999 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 248 p. : n. muz.
553. Mamot, Eugeniu. Melodii preferate: Culeg. de cântece pentru voce şi pian / Eugeniu Mamot. –
Ch. : Literatura artistică, 1980. – 48 p.
554. Mamot, Eugeniu. Paradisul cărţilor: imnul Bibl. Naţ. pentru copii „Ion Creangă” / muz. :
Eugeniu Mamot, Constantin Dragomir // O fereastră deschisă spre lume. – Ch., 2004. – P. 45-49 : n.
muz.
555. Mamot, Eugeniu. Stea-Logostea: album pianistic pe motive folclorice / Eugeniu Mamot. – Ch. :
Litera; Bucureşti : Litera Internaţional, 2004 (Tipogr. „Reclama”). – 120 p. : n. muz.
556. Manea-Cernei, Eugenia. Lângă rugurile toamnei... : Cerească-i dragostea dintâi : [culeg. de
cântece pe versurile poeţilor români] / Eugenia Manea-Cernei; melodii : Eugenia Manea-Cernei;
coord., il., concepţ. graf. : Ana Manole; red. muz., postfaţă : Andrei Tamazlâcaru; notogr. : Ludmila
Răciula, Anatol Rudei; cop. : Nicolae Sârbu; Uniunea Muzicienilor din Rep. Moldova. – Ch. : Tipogr.
„Reclama”, 2005. – 158 p. : n. muz.
www.bsclupan.asm.md

44

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

557. Mardare, Marcela. Te caut, Doamne : [versuri, melodii] / versuri. introd. : Marcela Mardare;
muz. : Ludmila Gherlac; cop. : Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Ruxanda, 2005 (Tipogr. „Dinamo”). – 37
p. : n. muz.
558. Mâni de aur muncitoare = Рабочие руки : [culeg. de cântece] / alcăt. : Zinovii Stolear. – Ch. :
Literatura artistică, 1982. – 48 p.
559. Numai cântecul rămâne : [culeg. de cântece] / selecţ. : Iu. Ţîbuliscaia. – Ch. : Literatura
artistică, 1980. – 335 p. – Text paral. : lb. rom., rusă.
560. O sută de melodii modoveneşti : [culeg. de cântece]. – Ch. : Literatura artistică, 1977. – 319 p. –
Text paral. : lb. rom., rusă. – Pe verso f. de tit. alcăt. : Zlata Tcaci.
561. Profiluri lirice : [culeg. de creaţii vocale ale tinerilor compozitori din Moldova]. – Ch. :
Literatura artistică, 1979. – 99 p. – În datele edit. alcăt. : I. Macovei.
562. Rusnac, Constantin. Sărbătoreasca : [poem despre Moldova] / Constantin Rusnac; pict. : E.
Corşicov. – Ch. : Literatura artistică, 1983. – 36 p.
563. Scriptura eternelor cântări : Romanţe. Cântece populare / Uniunea oamenilor de teatru din
R.S.S.M.; alcăt. : Ştefan Caranfil: pict. : Mihai Bacinschi. – Ch. : Literatura artistică (Litera – fil.
cooperativei „Delta”), 1988. – 60 p. : n. muz.
564. Stolear, Zinovie Cântecul sovietic moldovenesc / Zinovie Stolear. – Ch. : Literstura artistică. –
1979. – 287 p.
Recenzii:
565. Abramova, E. Cronica cântecului moldovenesc // Chişinău. Gaz. de seară. – 1980. – 21 iun.
566. Galperin, M. O carte alimentată // Moldova socialistă. – 1980. – 13 ian.
567. Tcaci, Zlata. Moldovă, glasul tău : cântece / Zlata Tcaci. – Ch. : Literatura artistică, 1978. – 143
p. – Text paral. : lb. rom., rusă.
568. Vieru, Grigore. Lumina toamnei = Свет осени : [culeg. de cântece] / Grigore Vieru. – Ch. :
Literatura artistică, 1985. – 396 p. : n. muz. – Text paral : lb. rom., rusă.
569. Zgureanu, Teodor. Bună dimineaţa : [culeg.] / Teodor Zgureanu. – Ch. : Literatura artistică,
1981. – 56 p. – Text paral. : lb. rom., rusă.
570. Вдовина, Елена. Молдавский советский романс / Елена Вдовина. – К. : Литература
артистикэ, 1982. – 183 p. : n. muz.
571. Вдовина, Елена. Эволюция жанра молдавского романса / Елена Вдовина // Музыкальная
культура Молдавской ССР : [сб. ст.]. – М., 1978. – Р. 164-190.
572. Гершвельд, Д. Вокальные сочинения / Д. Гершвельд. – К. : Литература артистикэ, 1981. –
92 р.

www.bsclupan.asm.md

45

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

573. Згуряну, Теодор. С добрым утром = Bună dimineaţa! : [сб. детских песен в
сопровождении фортепиано] / Теодор Згуряну. – К. : Литература артистикэ, 1981. – 56 р. – Text
paral. : lb. rom., rusă.
574. Мокан, Михаил. Песни вечной радости / Михаил Мокан; муз. ред. : Михаил Микишор. –
Ch. : S. n., 2004 (F.E.-P „Tipogr. Centrală”). – 616 p. : n. muz.
575. Мужество = Bărbăţie : [сб. песен молд. композиторов] / сост. : А. Сокирянский. – К. :
Литература артистикэ, 1985. – 87 р. – Text în lb. rusă şi rom.
576. Песни наших ровесников : [сб. песен]. – К. : Картя молдовеняскэ, 1982. – 56 р.
577. Пожар, Сергей. Кому мне счастье одолжить?... : романсы и песни / муз. : Сергей Пожар;
стихи : Валентин Костишор. – К. : Инесса, 2004 (Типография АН РМ. – 231 р. : n. muz.
578. Сокирянский, А. Подари своё сердце : сб песен. – К. : Литература артистикэ, 1986. – 78 p.
: n. muz.
579. Столяр, Зиновий. Молдавская советская песня / Зиновий Столяр; под. ред. П. Ривилиса.
– К. : Литература артистикэ, 1979. – 288 p. : il.
580. Теслер, Симона. Над небом грозовым : стихи, песни / Симона Теслер; соавт. муз. :
Стелла Харминина. – Ch. : EUS, 1995. – 65 p. : n. muz.
581. Ткач, Злата. Dos Glekele : романсы на идиш и рус. яз. : [на стихи поэтов - евреев] / Злата
Ткач; notografie : Gabriel Andronic. – Ch. : Pontos, 2004 (Tipogr. „Reclama”). – 94 p. : n. muz.
582. Чтоб небо было голубое / сост. : А. Сокирянский. – К. : Картя молдовеняскэ, 1975. – 79 p.
4.

COR. CÂNTARE ÎN COR

583. Aici îmi e Patria : antol. de coruri moldoveneşti / alcăt. : M. Belâh, T. Zgureanu. – Ch. :
Literatura artistică, 1988. – 226 p. : n. muz.
584. Andronic, Ştefan. Organizarea corului de copii / Ştefan Andronic. – Ch. : Literatura artistică,
1983. – 118 p. : il., n. muz.
585. Borş, Gheorghe. Coruri a capella / Ggeorghe Borş. – Ch. : Literatura artistică, 1979. – 46 p.
586. Buzilă, Serafim. Graiul neamului: (pagini de muzică corală naţională) / Serafim Buzilă. – Ch. :
Hyperion, 1992. – 346 p. : n. muz.
587. Ciocanu, A. Să cântăm cu „Lia-Ciocârlia”! : [cor de copii] / A. Ciocanu // Moldova. – 1983. –
Nr 7. – P. 18-19.
588. Corala „Vocile primăverii” : [or. Chişinău]. – Ch. : S. n., 1995. – 13 p. : fot. color. – Text paral.
: lb. ital., fr., engl.
589. Creaţii corale clasice : pentru corurile de copii / alcăt. : Ştefan Andronic; trad. versurilor :
Constantin Dragomir. – Ch. : Literatura artistică, 1980. – 104 p.
www.bsclupan.asm.md

46

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

590. Crestomaţie de muzică corală moldovenească : [pentru elevi şi studenţi de la secţiile şi
facultăţile de dirijare corală ale şc. muz. şi instituţiilor muz. super.] / alcăt. : Gheorghe Strezev. – Ch. :
Lumina, 1991. – 83 p. : n. muz.
591. Delian, Pavel. Compozitorii uitaţi. Coruri inedite : [antologie] / Pavel Delian. – Ch. : Hyperion;
Bucovina : PRESS, 1995. – 148 p. : il., n. muz.
Recenzie :
592. Palladi, Tudor. Contribuţii noi la valorificarea mizicii bucovinene inedite // Patria tânără. – 1995. – 29 iul. – P. 14.
593. Doga, Eugen. Inima veacului = Сердце века : culeg. de compoziţii corale / Eugen Doga; alcăt. :
Serghei Pojar. – Ch. : Literatura artistică, 1987. – 183 p. : n. muz. – Text paral. : lb. rom., rusă.
594. „Doina” = „Дойна”. Moldova. Imagini muzicale : [capela corală] / alcăt. : A. Cutâreva; trad. în
lb. rom. : E. Codreanu; trad. în lb. engl. : A. Sadagura. – Ch. : Timpul, 1980. – 60 p. : fot. – Text paral.
: lb. rom., rusă şi engl.
595. Galaction, Gala. „Soborul” din Chişinău şi corul maestrului Berezovschi / Gala Galaction //
Zile basarabene / Gala Galaction. – Ch., 1993. – P. 171-172.
596. Ivanova-Babaraico, L. Ziua de început a fericirii : [despre capela corală „Doina”] / L. IvanovaBabaraico // Tribuna. – 1979. – Nr 12. – P. 30-31.
597. Kolsa, Mihail. Тюркюлар korolar : [cântece corale] / Mihail Kolsa // Ch. : Lumina, 1995. –
223 p. : n. muz. – Text paral. : lb. găgăuză, rom.
598. „Lia-Ciocârlia” 25 ani : [studioul muz.-coral : prospect]. – Ch. : S. n., 1998 (Concernul
„Presa”). – 15 p. : fot. color.
599. Lungu, Simion. Poeme corale / Simion Lungu. – Ch. : Literatura artistică. – 1985. – 62 p. : n.
muz.
600. Macaleţ, E. Zări nistrene : [creaţii pentru cor] / E. Macaleţ. – Ch. : Literatura artistică, 1977. –
94 p. : n. muz.
601. Miliutina, Izolda. „Doina” = „Дойна” : Capela corală Acad. de Stat, colectiv artistic emerit
din R.S.S.M. : [album] / Izolda Miliutina. – Ch. : Hyperion, 1990. – 93 p. : fot. color.
602. Moraru, Emilia. Aspectul stilistic al corurilor din opera „Decebal” de Teodor Zgureanu /
Emilia Moraru // The 30th Anual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciens
(ARA) : Proceeding. – Ch., 2005. – P. 652-655.
603. Moraru, Emilia. Creaţii corale de orientare folclorică cu semnificaţie istorică / Emilia Moraru
// Univers muzical. – 2003. – Nr. 4. – P. 15-16.
604. Muzicescu, Gavriil. Lăsaţi-mă să cânt : [creaţii a capella pentru formaţiile corale de copii,
adolescenţi, tineret] / Gavriil Muzicescu; ed. îngrij. de Victor Creangă; prez. graf. : Mihai Bacinschi. –
Ch. : Î.E.-P.„Ştiinţa”, 1997 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 128 p. : n. muz.

www.bsclupan.asm.md

47

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

605. Nagacevschi, Elena. Evoluţia istorică a muzicii corale în Basarabia / Elena Nagacevschi // Arta
1993: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1993. – P. 141-151.
606. Nagacevschi, Elena. Arta corală în Basarabia (sfârşitul sec. al. XIX-lea – anul 1940): Tz. de dr.
în studiul artelor; Specialitatea: 17.00.02 / cond. şt. : Vladimir Axionov; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst.
de Istorie şi teria artei. – Ch., 1996. – 183 p.
607. Nagacevschi, Elena. Muzica corală a lui Eugen Doga / Elena Nagacevschi // Arta 2002: Arte
plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2002. – P. 120-122. – Bibliogr. în note .
608. Nagacevschi, Elena. Unele trăsături ale dezvoltării muzicii corale în Basarabia de la sfârşitul
sec. al XIX-lea până la 1940 / Elena Nagacevschi // Probleme actuale ale artei naţionale. – Ch., 1993.
– P. 76-83.
609. Plaiul meu : Coruri : [culeg.] / alcăt. şi îngrijire : Victor Nevoie. – Ch. : Grafema Libris, 2003. –
144 p. : n. muz.
610. Radu, Daria. Cântec de-nceput : [pentru cor] / Daria Radu; versuri : Ianoş Ţurcanu; pict. :
Alexandru Maleacenko. – Ch. : Iulian, 1997 (Combinatul Poligr.) – 61 p. : il. color; n. muz.
611. Răsunet peste milenii : [opiniile participanţilor Concursului Intern. de Interpretare Corală,
Chişinău] / note şi consemnare : Andrei Tamazlâcaru // Luminătorul. – 1998. – Nr 6. – P. 41-56.
612. Rotaru, Vladimir. Coruri a capella / Vladimir Rotaru. – Ch. : Literatura artistică, 1979. – 73 p.
: n. muz.
613. Scarlat, Iustina. Artă adresată sufletului: aspecte din activitatea formaţiilor corale de amatori :
[din Moldova] / Iustina Scarlat; notograf. : Ruslan Nedorea, Ion Şarban; Centrul Naţ. de Creaţie
Populară. – Ch. : Grafema Libris, 2004. – 256 p. : diagr., fot., n. muz.
614. Scarlat, Iustina. Unele aspecte ale valorificării tezaurului muzical folcloric de către formaţiile
corale de amatori / Iustina Scarlat // Cultura populară şi contemporaneitatea. – Ch., 2001. – Vol. 1. –
P. 50-54.
615. Scriptura eternelor cântări / alcăt. : Ştefan Caranfil; prez. graf. : Mihail Bacinschi. – Ch.: Litera,
1988. – 62 p.
616. Şerban, P. Coruri a capella : [culeg.] / P. Şerban. – Ch. : Litearura artistică, 1978. – 76 p. :
note.
617. Tcaci, Efim. Temă veşnic vie : [ciclul coral de E. Doga] // Premiere, portrete... / Efim Tcaci. –
Ch., 1977. – P. 96-98.
618. Tcaci, Zlata. Aranjament coral : [manual pentru instituţiile de învăţ. muz.-super.] / Zlata Tcaci.
– Ch. : Lumina, 1990. – 156 p. : note.
619. Zagorschi, Vasile. Cine scutură rouă = Кто росой умывался : [sonată pentru cor, sopran,
tenor, orgă şi timpani pe texte folclor.] / Vasile Zagorschi; trad. din rom. : Ia. Iachim. – Ch. : Literatura
artistică, 1988. – 78 p. : n. muz.
www.bsclupan.asm.md

48

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

620. Zgureanu, Teodor. Coruri / Teodor Zgureanu. – Ch. : Literatura artistică, 1986. – 112 p. : n.
muz.
621. Zgureanu, Teodor. Renaissance : din repertoriul corului de cameră : [culeg. de opere corale din
epoca Renaşterii] / Teodor Zgureanu. – Ch. : Hyperion, 1991. – 105 p. : fot., n. muz.
622. Аверкин, А. Моя страна : [песни для хора] / А. Аверкин; слова : И. Дремова; пер. на рум.
: П. Крученюк. – К. : Тимпул, 1976. – 6 р. – Текст на рус. и молд. яз.
623. Лорионов, В. Хоры : без сопровождения / В. Лорионов. – Кишинэу : Литература
артистикэ, 1989. – 38 р. : n. muz.
624. Моцарт, В. Славим юность : [для смешанного хора] / В. Моцарт; русский текст : К.
Аммасовой. – К. : Тимпул, 1976. – 6 р. : n. muz.
625. Пожар, Сергей. Как рождаются артисты : [о студенческом хоре Молдавской Гос.
Консерватории им. Г. Музическу] / Сергей Пожар // Колумна. – 1994. – Nr 1-3. – P. 27-31.
626. Скрябин, Александр. Четыре прелюдии (ор. 11) в переложении Дмитрия Гагауза для
смешанного хора a capella / Александр Скрябин. – Ch. : Pontos, 2004 (Tipogr. „Reclama”). – 23 p.
: n. muz.
627. Столяр, Зиновий. Академическа хоровая капелла «Дойна» / Зиновий Столяр // Страницы
молдавской музыки. – К., 1983. – Р. 79-89.
628. „Сонор” : Хоры a capella в сопровождении фортепиано / сост. : А. Дмитрович. – Ch. :
Logos, 1994. – 163 p. : n. muz. – Text paral. : lb. rom., rusă, ucr. şi alte limbi străine.
629. Ткач, Ефим. Юбилей коллективов : [Симфонического оркестра и хоровой капеллы
«Дойна»] / Ефим Ткач // Советская музыка. – 1975. – Nr 3. – P. 91-93.
630. Шашкова, М. Камерный хор Дворца культуры профсоюзов Молдавии / М. Шашкова //
Музыкальное творчество в Советской Молдавии: Вопросы истории и теории. – К., 1988. – Р.
153-162.
Vezi şi Nr 1705
5.

CÂNTECE PENTRU COPII

631. Bârleanu, V. Vesel soarele răsare! : [culeg. de cântece pentru copii] / V. Bârleanu; cartograf.
muz. : T. Ciornei; refer. şt. : V. Spătărelu. – Iaşi : Spiru Haret; Ch. : Tehnica, 1994. – 137 p. : il., n.
muz.
632. Blajinu, Dumitru. Primul ghiocel : [culeg. de cântece pentru preşcolari şi elevii claselor
primare] / Dumitru Blajinu. – Ch. : Lumina, 1993. – 175 p. : n. muz.
633. Cântecul răsună-n lume : [din folclorul internaţional al copiilor] / sel. de E. Neniţă; trad. de
Anatol Ciocanu şi Aurel Scobioală. – Ch. : Literatura artistică, 1985. – 172 p.

www.bsclupan.asm.md

49

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

634. Cântecul roteşte pământul = Песня движет шар земной : [culeg. de cântece pentru copii] /
alcăt. : Ştefan Andronic, Grigore Vieru. – Ch. : Literatura artistică, 1987. – 151 p. : il., n. muz.
635. Curcubeul fermecat = Волшебная радуга / alcăt. : Grigore Vieru, ZlataTcaci; trad. : V. Baltag.
– Ch. : Literatura artistică, 1981. – 108 p.
636. Dimineaţa copiilor : [culeg. de cântece pentru copii] / alcăt. : Ştefan Andronic, Grigore Vieru;
pict. : I. Guzun. – Ch. : Literatura artistică, 1984. – 122 p. : il. – Text paral. : lb. rom., rusă.
637. Dreptatea izvorului : [culeg. de cântece pentru copii] / alcăt. : Ştefan Andronic, Grigore Vieru. –
Ch. : Literatura artistică, 1990. – 128 p. : il., n. muz.
638. Filip, Iulian. Copăcel, copăcel: Poezii şi cântece : [pentru preşcolari şi cl. primare ] / Iulian
Filip; muz. : Anatol Chiriac; il. : Lică Sainciuc. – Ch. : Hyperion, 1990. – 76 p. : il. color., n. muz.
639. Florile dalbe : [culeg. de cântece pentru copii] / alcăt. : Ştefan Andronic, Grigore Vieru. – Ch. :
Literatura artistică, 1985. – 125 p. – Text paral. : lb. rom., rusă.
640. Fluieraş de soc : [cântece pentru copii]. – Ch. : Literatura artistică, 1979. – 109 p. : il. – Pe
verso f. de tit. alcăt. : Zlata Tcaci, Grigore Vieru.
641. Fusu, A.-M. Soare în fereastră : [cântece pe versurile lui Grigore Vieru] / A.-M. Fusu; alcăt. :
Iulia Ţâbulschi. – Ch. : Literatura artistică, 1989. – 46 p. : n. muz.
642. Gheorghiţă, Dumitru. Sună, sună clopoţele : [cântece pentru copii] / Dumitru Gheorghiţă. –
Ch. : Lumina, 1976. – 39 p. : n. muz.
643. Mamot, Eugen. Alunelul : [album de piese folclorice pentru instrumentele aerofone şi pian
destinat elevilor începători] / Eugen A. Mamot, Eugen E. Mamot. – Ch. : S. n., 2995 (Tipogr. „PrimexCom”). – 198 p. : n. muz.
644. Mamot, Eugen. Ce spune izvorul : [cântece pentru copii pe versurile lui Grigore Vieru] / Eugen
Mamot. – Ch. : Literatura artistică, 1985. – 72 p.
645. Muzicanţii veseli : [cântece din folclorul copiilor lumii] / alcăt. şi trad. : Aurel Ciocanu. – Ch. :
Literatura artistică, 1981. – 112 p.
Recenzie:
646. Ciocanu, I. Mai multă responsabilitate // Învăţământul public. – 1982. – 30 ian.
647. Pe aripi de melodii = На крыльях мелодий : [piese instrumentale pentru copii] / alcăt. :
Loghin Ţurcanu. – Ed. a 3-a. – Ch. : Literatura artistică, 1984. – 103 p. : il. – Text paral. : lb. rom.,
rusă.
648. Peste ţară cântec zboară = Песня летит над страной : [antologie de cântece pentru copii] /
alcăt. : Ştefan Andronic [et. al.]. – Ch. : Literatura artistică, 1986. – 46 p. : n. muz.

www.bsclupan.asm.md

50

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

649. Radu, Daria. A şti şi a nu şti / muz. : Daria Radu; versuri : Ştefan Tudor // Drepturile tale. – Ch.,
2000. – P. 23.
650. Radu, Daria. Abeceluş; Iarna; Cântec de leagăn pentru păpuşă; Ploaia : [cântece pentru copii]
/ Daria Radu; versuri : Sergiu Afanasiu; muz. : Daria Radu // Abecedarul meu : Abecedar pentru
preşcolari / Sergiu Afanasiu, Petru Gheţoi. – Ch., 2000. – P. 7, 27, 39, 65.
651. Radu, Daria. Clopoţelul de argint : [culeg. de cântece pentru copii] / Daria Radu. – Ch. : FătFrumos, 1994. – 171 p. : n. muz.
652. Radu, Daria. Romaniţa cerului : Serbări pentru pici [Note] / Daria Radu, Nina Straliuc. – Ch. :
Grafema – Libris, 2005. – 156 p.
Recenzie:
653. Butnaru, Valentina. Dacă aştepţi contribuţii originale // Glasul naţiunii. – 2005. – 16 iun. – P. 11.
654. Radu, Daria. Rugă iezilor cei trei / Daria Radu; versuri : Iulian Filip; muz. : Daria Radu; des. de
Petru Gheţoi. – Ch. : Prut Internaţional, 1998. – 95 p. : n. muz.
655. Să cântaţi ca nişte fraţi = Пойте в лад, мои друзья! : [culeg. de cântece pentru copii] / alcăt. :
Ştefan Andronic, Grigore Vieru; trad. din rom. de V. Baltag. – Ch. : Literatura artistică, 1988. – 125 p.
: n. muz. – Text paral. : lb. rom., rusă.
656. Sârba prieteniei = Сырба дружбы : [piese instrumentale pentru copii] / alcăt. : Zlata Tcaci. –
Ch. : Literatura artisitică, 1985. – 60 p. : n. muz. – Text paral. : lb. rom., rusă.
657. Sobolevschi–Corj, T. Copiii Moldovei mele : [cântece pentru copii] / T. Sobolevschi–Corj. –
Ungheni : Î. I. „ASPECT”, 1992. – 93 p. : n. muz.
Recenzie:
658. Partole, Claudia. Pentru copiii Moldovei mele // Făclia. – 1993. – 2 apr. – P. 1.
659. Roşca, A. Bucuria muzicii // Florile dalbe. – 1993. – 16 apr. – P. 7.
660. Strop de rouă : [cântece pentru copii] / alcăt. : Zlata Tcaci, Grigore Vieru; des. : O. Zemţov. –
Ch. : Literatura artistică, 1980. – 107 p.
661. Tcaci, Zlata. Povestea codrului = Сказка леса : [culeg. de cântece pentru copii] / Zlata Tcaci;
pict. : V. Gorea. – Ch. : Literatura artistică, 1986. – 88 p. : n. muz. – Text paral. : lb. rom., rusă.
662. Ţâbulschi, Iulia Clopoţeii : [cântece pentru copii] / Iulia Ţâbulschi; vers. de G. Vieru; text în lb.
rusă de Ia. Achim. – Ch. : Literatura artistică, 1979. – 87 p. – Text paral. : lb. rom., rusă.
663. Ţâbulschi, Iulia Ramule-neamule : cântece şi coruri : [pentru copii] / Iulia Ţâbulschi; pe vers.
de Grigore Vieru ; prez. graf. : Isai Cârmu. – Ch. : Literatura artistică, 1988. – 99 p. : n. muz.
664. Ţâbulschi, Iulia. Stea, stea – logostea = Звезда, выручай : [cântece pentru copii] / Iulia
Ţâbulschi; pe vers. de G. Vieru; trad. în lb. rusă de Ia. Achim. – Ch. : Literatura artistică, 1984. – 76 p.
– Text paral. : lb. rom., rusă.
665. Ungureanu, Mihai. Alfabetul pe portativ / Mihai Ungureanu, Ion Anton; muz. : Mihai
Ungureanu. – Ch. : Litera, 1999. – 40 p. : n. muz.
www.bsclupan.asm.md

51

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

666. Ungureanu, Mihai. Voie bună la cei mici... : [culeg. de cântece, jocuri, dansuri, scenete pentru
preşcolari] / Mihai Ungureanu. – Ch. : Lumina, 1989. – 72 p. : n. muz.
667. Vieru, Grigore. Albinuţa : Cartea preşcolarului. Pentru grădiniţa de copii : [cântece, ghicitori şi
proverbe] / Grigore Vieru; des. : Lică Sainciuc. – Ch. : Literatura artisticâ, 1979. – 100 p. : il.
668. Vieru, Grigore. Poftim de intraţi = Войдите, пожалуйста : [culeg. de cântece pentru copii] /
Grigore Vieru; alcăt. : Iulia Ţâbulschi; pict. : G. Zlobin. – Ch. : Literatura artistică, 1987. – 186 p. : il.
color, n. muz. – Text paral. : lb. rom., rusă.
669. Vieru, Grigore. Să creşti mare : [cântece pentru copii] / Grigore Vieru; versiunea rusă de Ia.
Achim; prez. graf. : Lică Sainciuc. – Ch. : Literatura artistică, 1980. – 287. – Text paral. : lb. rom.,
rusă.
670. Vino, mirare : [culeg. de cântece pentru copii] / alcăt. : Ştefan Andronic; Grigore Vieru. – Ch. :
Literatura artistică, 1989. – 129 p. : n. muz., il. color.
671. Vocile primăverii : [culeg. de cântece pentru copii] / alcăt. : Ştefan Andronic, Grigore Vieru;
prez. graf. : S. Zamşa. – Ch. : Hyperion, 1992. – 151 p. : n. muz.
672. Zaporojan, Ada. Deschideţi uşa... : [cântece şi poezii pentru copii de toate vârstele] / Ada
Zaporojan; cop. : Andrei Terentiev. – Ch. : Lumina, 1999 (Tipogr. „Reclama”). – 46 p. : n. muz.
673. Детские песни : [сб.]. – К. : Изд. дом «Татьяна», 1998 (Concernul „Presa”). – 32 p. : n. muz.
674. Мироненко, Елена. Злата Ткач: «Голуби в косую линейку» : [новая опера для детей молд.
композитора] / Елена Мироненко // Музыкальная жизнь. – 1980. – Nr 24. – P. 6.
675. Мосейко, О. Музыка – детям / О. Мосейко // Кодры. – 1979. – Nr 8. – P. 129-133.
6.

FOLCLOR MUZICAL. CULEGERI DE CÂNTECE POPULARE

676. Anastasiu, Elena. Trandafir bătut la poartă : [cântece] / Folclor memorizat de Elena Anastasiu;
sel. şi înregistrare de Andrei Tamazlâcaru; pict. : S. Solonari. – Ch. : Literatura artiatică, 1980. – 62 p.
677. Badrajan, Svetlana. Muzica în ceremonialul nupţial din Basarabia. Cântecul miresei = Music
in the nuptial ceremonial from Basarabia. The bride’s song : [studiu monografic] / Svetlana Badrajan.
– Ch. : Epigraf, 2002. – 236 p. : il.
678. Blajinu, Dumitru. Antologie de folclor muzical: 1107 melodii şi cântece din Moldova istorică. –
Constanţa : Ex Ponto, 2002. – 927 p.
679. Blajinu, Dumitru. Cântă inima şi dorul / pref. : Tudor Colac; prez. graf. : Iaroslav Oliinâk; Min.
Culturii Rep. Moldova, Centrul Naţ. de Creaţie Populară. – Ch. : Cartea Moldovei, 2000. – 363 p. : n.
muz.
Recenzie:
680. Ciocanu, Ion. Istorie şi muzică împreună // Moldova suverană. – 2001. – 4 dec.
www.bsclupan.asm.md

52

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

681. Bujor, Liuba-Drăgostiţa. Lacrimă de dor : [culeg. de cântece ale compozitoarei, poetei şi
interpretei]. – Ch. : Pontos, 2001 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 207 p. : il., n. muz.
682. Bunea, Diana. Colinda în Basarabia: structură şi tipologie muzicală: Tz. de doctor în studiu
artelor: 17.00.02 / Diana Bunea; cond. şt. : Eleonora Florea; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
Catedra Istoria Muzicii şi Folclor. – Ch. : S. n., 2003. – 124 p.
683. Caiet de folclor : [In memoriam Tamara Ciobanu] / alcăt. : Andrei Tamazlâcaru. – Ch. :
„ŞEAREC-Com” SRL, 2001. – 134 p.
684. Cantemir, Dimitrie. Creaţii muzicale / Dimitrie Cantemir. – Ch. : Literatura artistică, 1980. –
119 p.
Recenzii:
685. Iuncu, R. O investigaţie valoroasă // Nistru. – 1981. – Nr 7. – P. 150-153.
686. Хынку, И. И в музыке оставил след // Сов. Молдавия. – 1981. – 17 окт.
687. Cântă Nicolae Sulac : [din repertoriul interpretului] / prez. graf. de N. Beccev; sel. de N. Sulac.
– Ch. : Literatura artistică, 1979. – 76 p.
688. Сântece şi melodii de jocuri populare moldoveneşti / alcăt. şi îngrij. de Efim Junghietu şi Petru
Stoianov; descifrarea text. şi red. melodiilor de Petru Stoianov. – Ch., 1975. – 257 p.
689. Cântece populare contemporane / alcăt. : Gleb Ceaicovschi. – Ch. : Literatura artistică, 1977. –
47 p.
Recenzie:
690. Ţâbulischi, Iulia// Chişinău. Gaz. de seară. – 1977. – 22 aug.
691. Ce mi-i drag mie pe lume : [culeg de cântece şi piese instrumentale din repertoriul formaţiei
muz. „Folclor”] / alcăt. : Dumitru Blajinu; prez. graf. : Isai Cârmu. Ch. : Literatura artistică, 1984. –
235 p. : il.
692. Ceaicovschi–Mereşanu, Gleb. Leru-i ler : [culeg de cântece pop.] / Gleb Ceaicovschi–
Mereşanu. – Ch. : Literatura artistică, 1986. – 287 p.
693. Chiriac, Tudor. Mioriţa : baladă populară : [poem pentru voce, orgă, clopote bisericeşti şi
tubulare, banda magnetică : Partitură] / Tudor Chiriac. – Ch. : Literatura artistică, 1989. – 28 p.
694. Chiseliţă, Vasile. Cu privire la problema valorificării creaţiei populare în contemporaneitate.
Folclorul şi folclorismul / Vasile Chiseliţă // Cultura populară şi contemporaneitatea (I) : (articole şi
materiale metodice). – Ch., 2001. – P. 12-21.
695. Codrule, de-aş fi ca tine... : cântecele lui Mihai Ciobanu / Texte culese de Dana Puiu; fot. color :
Mihai Pătârniche. – Ch. : Museum, 1996. – 118 p. : n. muz., fot. – Texte şi în lb. engl., fr.
696. Colinde din Transnistria / pref. de T. Herseni; cuv. înainte, st. introd., texte şi melodii culese şi
notate de C. Ionescu; postf. de C. Mohanu. – Ed. a II-a, întregită. – Ch. : Î.E.-P. „Ştiinţa”, 1994. – 201
p. : tab., n. muz.
www.bsclupan.asm.md

53

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

697. Colinde şi cântece de stea / culese şi îngrijite de Andrei Tamazlâcaru // Noi. – 2000. – Nr 12. –
P. 8-9.
698. Consătenii mei : (din Rădi–Cereşnovăţ, Soroca) / îngrijire de Antip Ţarălungă; descifrarea şi
îngrijirea creaţiilor muzicale de Dumitru Blajinu. – Ch. : S. n., 2000 (Concernul Presa). – 301 p. : fot.,
n. muz.
699. Cucuşor cu pană sură = Серокрылая кукушка : [cântece din bătrâni] / alcăt. : Constantin
Rusnac; trad. : V. Baltag; pict. : M. Bacinschi. – Ch. : Literatura artistică, 1988. – 508 p. : n. muz. –
Text paral. : lb.rom., rusă.
700. Curbet, Vladimir. Tot cu cântul mă mângâi : [culeg. de cântece] / Vladimir Curbet. – Ch. :
Literatura artistică, 1984. – 608 p. : n. muz.
Recenzie:
701. Boteazatu, Grigore. Comori ale sufletului / G.. Botezatu, A. Hâncu // Moldova soc. – 1985. – 9 iul.
702. Curbet, Vladimir. Valori perene româneşti: Tradiţii. Obiceiuri. Rapsozi populari / Vladimir
Curbet; cop. : Iaroslav Oliinâk. – Ch. : Pontos, 2003 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 430 p. : il., n.
muz., fot.
703. Dragă mi-i şi mult mi-i drag : [cantece pop.] / alcăt. : Iulia Ţâbulschi; prez. graf. : Isai Cârmu. –
Ch. : Litera, 1998 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 86 p.
704. Dragomir, C. Folclor : [despre activitatea profesională şi de amatori din republică]. – Ch. :
Literatura artistică, 1981. – 64 p. : il.
Recenzie:
705. Ciocanu, I. Invitaţie în culisele orchestrei „Folclor” // Tinerimea Moldovei. – 1981. – 3 iul.
706. Du-mă, du-mă, dorule : [din cântecele românilor] / culeg. realizată de Jean Lupu; cop. :
Vladimir Zmeev. – Ch. : Litera; Bucureşti : David, 1997 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 227 p.
707. Folclor muzical din Moldova = Folklore musical de Moldave : [antologie] / alcăt. : Constantin
Rusnac; versiunea fr. : Mihaela Şerbănescu; red. : Tamara Osmochescu, Eugen Nicloae; prez. graf. :
Oleg Cojocaru. – Ch. : Comisia Naţ. a Rep. Moldova pentru UNESCO, 1997 (F.E.-P. „Tipogr.
Centrală”). – 439 p. : n. muz. – Text paral. : lb. rom., fr.
708. Folclorul muzical din Moldova şi creaţia componistică : [studiu] / Petru Stoianov, Vladimir
Axionov, Izolda Miliutina [et al.]; red. resp. : Larisa Răileanu; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Istorie
şi Teoria Artei, Secţia Muzicologie. – Ch. : Ştiinţa, 1993. – 88 p. : n. muz.
709. Găluşcă, Tatiana. Folclor român din Basarabia / Tatiana Găluşcă, Ioan R. Nicolae; ed. îngr. de
Grigore Botezatu, Tudor Colac; cop. : V. Pogolşa; Inst. de Lit. şi Folclor al AŞM, Centrul Naţ. de
Creaţie Populară. – Ch. : Î.E.-P. „Ştiinţa”, 1999 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”. – 258 p. : n. muz.
710. Ghilaş, Victor. Colectarea folclorului. Metode şi instrumentariu / Victor Ghilaş // Cultura
populară şi contemporaneitatea (I) : (articole şi materiale metodice). – Ch., 2001. – P. 6-11.
711. În grădina cu flori multe : [culeg. de cântece pop. mold.] / alcăt. : Petru Stoianov; red. şt. : E.
Junghietu; pict. : S. Solonari. – Ch. : Literatura artistică, 1980. – 248 p.
www.bsclupan.asm.md

54

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

712. Junghietu, Efim. Cântece şi melodii de jocuri populare moldoveneşti / AŞ a RSSM, Secţia de
Etnografie şi studiere a artelor; alcăt. : Efim Junghietu, Petru Stoianov; descifrarea şi red. melodiilor de
Petru Stoianov; sub. red. lui I. D. Ciobanu. – Ch. : „Ştiinţa”, 1975. – 258 p.
713. Melodii folclorice / alcăt. : Ştefan Caranfil; red. : Petru Stoianov. – Ch.: Cartea moldovenească,
1976. – 72 p.
714. Miculi, Carol. Melodii populare moldoveneşti / alcăt. : Gleb Ciaicovschi–Mereşanu. – Ch. :
Literatura artistică, 1987. – 98 p. : n. muz.
715. Mocanu, Maria. Giurgiuleşti : [monogr. etnofolclorică] / Maria Mocanu. – Ch. : Cartier, 1999
(Tipogr. Orhei). – 280 p. : fot., n. muz.
716. Mocanu, Maria. Interviuri în do major : [cântece populare, folclor muzical, interviuri] / Maria
Mocanu. – Ch. : Ethnomuzic, 2004. – 2004. : fot.
717. Noi umblăm şi colindăm : Din poezia obiceiurilor de iarnă / sel. : Eugenia Roşca; prez. graf. :
Eduard Toacă. – Ch. : Edition, 1996. – 96 p. : n. muz.
718. Oglindă, Valentina. Păstorul Mioriţa... / red.-coord. : Valentina Oglindă; il. design : Ana
Manole; cop. : Iaroslav Oliinâk; pref. : Ianoş Ţurcanu. – Ch. : Ruxanda, 1999. – 120 p. : fot.
719. Pe drumurile dorului : caiet de folclor : [al participanţilor la Concursul rep. al Interpreţilor de
cântec folcloric „Tamara Ciobanu” din 12–22 noiembrie 2001] / Uniunea Muzicienilor din Rep.
Moldova; alcăt. şi resp. : Andrei Tamazlâcaru. – Ch. : „Şearec-Com” SRL, 2001 (Tipogr. „Sirius”
SRL). – 134 p. : fot., n. muz. – F. f. de tit.
720. Rusnac, Constantin. Piese folclorice : [muzicale] / Constantin Rusnac. – Ch. : Literatura
artistică, 1977. – 131 p.
721. Rusnac, Constantin. Şi cântă viorile = И скрипки поют : [culeg de cântece] / Constantin
Rusnac. – Ch. : Literatura artistică, 1985. – 148 p. – Text paral. : lb. rom., rusă.
722. Stoianov, Petru. În grădina cu flori multe : [culeg. de cântece populare mold.] / alcăt. : Petru
Stoianov; red. şt. : E. Junghetu; pict. : S. Solonari. – Ch. : Literatura artistică, 1980. – 246 p. : il.
Recenzie:
723. Donos, A. Trandafir bătut la poartă // Lit. şi arta. – 1980. – 18 dec. – P. 5.
724. Stoianov, Petru. Muzica populară moldovenească / Petru Stoianov // Literatura şi arta Moldovei
: encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 64-65.
725. Şi cânt codrului cu drag : Folclor moldovenesc din satele de nord-caucaziene : [culeg.] / alcăt.,
descifrare şi pref. de I. Mironenco; coment. şi postf. de V. Cirimpei; pict. : L. Nichitin. – Ch. :
Literatura artistică, 1987. – 129 p. : n. muz.
726. Tamazlâcaru, Andrei. Aprindeţi luminile : [colinde] / alcăt. : Andrei Tamazlâcaru; resp. de ed. :
Parascovia Berghie; il. : Mihai Statnâi [et al.]; Uniunea Muzicienilor din Moldova. – Ch. : Sirius,
2002. – 116 p.

www.bsclupan.asm.md

55

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

727. Tamazlâcaru, Andrei. Probleme actuale ale folclorului muzical / Andrei Tamazlâcaru // Bul. şt.
: serie nouă / Muzeul Naţ. de Etnografie şi Ist. Naturală. – 2004. – Vol. I. – P. 177-184. – Rez. în lb.
engl.
728. Tăpuşele, tăpuşele : [cântece folclorice] / alcăt. : Andrei Tamazlâcaru. – Ch. : Literatura
artistică, 1986. – 336 p. : n. muz.
729. Ţâbulschi, Iulia. Cântece din bătrâni = Старинные молдавские песни / alcăt. : Iu. Ţâbulschi;
prez. graf. de I. Cârmu; trad. din rom. de V. Baltag. – Ch. : Literatura artistică, 1983. – 99 p. : il.
730. Аксенова, Лидия. Молдавская народная песня / Лидия Аксенова // Музыкальная культура
Молдавской ССР : Сб. ст. – М., 1978. – Р. 9-35.
731. Белых, Маргарита. Некоторые особенности гармонического языка обработок
молдавских народных песен / Маргарита Белых // Изв. АН МССР, Сер. обществ. наук. – 1977. –
Nr 2. – Р. 71-81.
732. Друмя, Луминица. Липованский фольклор в румынском контексте / Луминица Друмя //
Ştiinţa. – 1992. – Nr 8. – P. 8.
733. Друмя, Луминица. Песенные альбомы и народное творчество / Луминица Друмя //
Ştiinţa. – 1993. – Nr 2. – P. 11.
734. Друмя, Луминица. Песни мужества и борьбы: Великая Отечественная война в
молдавском фольклоре / Луминица Друмя // Горизонт. – 1985. – Nr 5. – P. 53-54.
735. Колца, М. Туркулар-песни : [culeg. de cântece găgăuze] / М. Колца. – Ch. : Literatura
artistică, 1989. – 129 p. : n. muz. – (În lb. găgăuză).
736. Колца, М. Музыкальный фольклор гагаузов : [живущих в Молдове] / М. Колца //
Советская музыка. – 1981. – Nr 1. – P. 89-90.
737. Кочарова, Галина. Постигая природу национального : [об использовании фольклорных
элементов в профессиональном композиторском творчестве на примере произведений молд.
композиторов Т. Кирияка и П. Ривилиса] / Галина Кочарова // Советская музыка. – 1982. – Nr 1.
– P. 33-35.
738. Мироненко, Ярослав. Музыкальный фольклор украинских сел Молдавии / Ярослав
Мироненко // Искусство Молдавии: исследования и материалы. – К., 1975. – Р. 114-125.
739. Мироненко, Ярослав. Музыкальный фольклор села Петруня: Традиции и обновление /
Ярослав Мироненко // Satul Petrunea la cântec şi la joc: Din istoria şi poezia populară a satului
Petrunea – Glodeni / alcăt. : Grigore Botezatu [et al.]. – Ch., 1995. – P. 46-50.

www.bsclupan.asm.md

56

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

740. Мироненко, Ярослав. Проблемы социально–исторического изучения молдавского
фольклора / Ярослав Мироненко // Историко–теоретические проблемы искусства. – К., 1987. –
Р. 67-78.
741. Мироненко, Ярослав. Фольклорное направление в детской песне молдавских
композиторов / Ярослав Мироненко // Музыкальное искусство Советсокой Молдавии. – К.,
1984. – Р. 69-83.
742. Народные песни и танцы в записи Ф. Ружницкого / вступ. ст. и сост. : Бориса
Котлярова. – К. : Литература артистикэ, 1981. – 55 р.
Recnezii:
743. Pohilă, Vlad. Cântece şi dansuri înregistrate de F. Rujniţchi // Tinerimea Moldovei. – 1982. – 13 mart.
744. Похилэ, Влад. От лэутаров до наших дней // Молодежь Молдавии. – 1982. – 18 февр.
745. Стоянов, Пётр. Античная музыкальная доктрина и болгарская народная песня / Пётр
Стоянов // Ежегодник Института Межэтнических Исследований Академии наук Республики
Молдова. – К., 2000. – Том. I. – H- 161-168.
746. Стоянов, Пётр. Български народни песни и хора от с. Карагач, Южна Бессарабия // Пётр
Стоянов // Български фолклор. – 1994. – Кн. 1. – Р. 35-59.
747. Стоянов, Пётр. Из истории молдавской народной музыкальной культуры / Пётр Стоянов
// Археология, этнография и искусствоведение Молдовы: Итоги и перспективы : Матер. респ.
конф. (8-9 авг. 1989 г.). – К., 1990. – З. 242-249.
748. Стоянов, Пётр. Молдавская народная музыка на современном этапе / Пётр Стоянов //
Народные традиции и современность (развитие нетрадиционных черт народной культуры в
Советской Молдавии). – К., 1980. – Р. 105-112.
749. Стоянов, Пётр. Ритмика молдавской дойны / АН МССР, Отд. Этнографии и
Искусствоведения; Пётр Стоянов; ред. : С. Грица. – К. : Штиинца, 1980. – 174 р.
750. Стоянов, Пётр. Тайны мелоса болгарской народной песни (Некоторые аспекты
музыкальной речи) / Пётр Стоянов // Anuarul Institutului de Cercetări Interetnice. – Ch., 2002. –
Vol. III. – P. 170-176.
751. Стоянов, Пётр. 333 народные песни Елены Янковой из с. Хасан-Батыр (Бессарабия) –
памятник духоной культуры болгарского народа : Фолклористика / Пётр Стоянов // Проблемы
языка, истории и культуры болгарской диаспоры в Молдове и на Украине. – К., 1993. – Р. 84105.
752. «Хвали, Сион, Бога Твоего!» : [нот. сб. евр. песен]. – Ch. : Fundaţia creştină de binefacere
„Dragostea lui Dumnezeu în acţiune”, 1998 (Combinatul Poligr.). – 83 p.
753. Чайковский, Глеб. Музыкальный фольклор Молдавии : [справочник] / сост. : Глеб
Чайковский. – К. : Тимпул, 1976. – 76 р.

www.bsclupan.asm.md

57

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

754. Чимпоеш, Люба. Дастан как жанр гагаузского фольклора // Дастанский эпос гагаузов /
Люба Чимпоеш. – К., 1997. – Р. 18-28.
7.

СULEGERI DE MUZICĂ DE ESTRADĂ

755. Cânece de estradă. – Ch. : Cartea Moldovei, 1976. – 80 p.
756. Cântecul moldovenesc de estradă ’80 : [culeg.] / alcăt. : V. Slivinschi. – Ch. : Literatura
artistică, 1981. – 58 p. – Text paral. : lb. rom., rusă.
757. Cântecul moldovenesc de estradă ’83 : [culeg.] / alcăt. : V. Slivinschi. – Ch. : Literatura
artisitcă, 1984. – 86 p.
758. Cântecul moldovenesc de estradă ’85 : [culeg.] / alcăt. : V. Slivinschi. – Ch. : Literatura
artistică, 1986. – 48 p. : n. muz.
759. Cântecul moldovenesc de estradă ’86 : [culeg.] / alcăt. : V. Slivinschi. – Ch. : Literatura
artistică, 1985. – 68 p. : n. muz.
760. Cântecul moldovenesc de estradă ’87 : [culeg.] / alcăt. : V. Slivinschi. – Ch. : Literatura
artistică, 1988. – 44 p. : n. muz.
761. Cântecul moldovenesc de estradă ’88 : [culeg.] / alcăt. : V. Slivinschi. – Ch. : Literatura
artistică, 1989. – 53 p. : n. muz.
762. Cântecul moldovenesc de estradă ’89 : [culeg.] / alcăt. : V. Slivinschi; prez. graf. : S. Maiorov. –
Ch. : Hyperion, 1990. – 76 p. : n. muz.
763. Negruţa, O. Cântece de estradă : [culeg.] / O. Negruţa, A. Sochireanschi. – Ch. : Literatura
artistică, 1979. – 120 p. – Text paral. : lb. rom., rusă.
764. Slivinschi, V. Cântece de estradă / V. Slivinschi, Arcadie Luxemburg. – Ch. : Literatura
artistică, 1983. – 118 p. : il. – Text paral. : lb. rom., rusă.â
765. Un miracol / melodii de Mihai Toderaşcu; keyboord : Decebal Parii [et al.]; maestru de sunete :
Victor Buruiană. – Ch. : Lyceum, 2002 (Crio S. A.). – 24 p.

www.bsclupan.asm.md

58

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

VI. MUZICĂ INSTRUMENTALĂ:
simfonică, pentru pian, orchestră, fanfară, instrumente cu claviatură, instrumente
cu coarde, instrumente de suflat, instrumente de percuţie
766. Album de piese pentru instrumentele aerofone / Zlata Tcaci, Elena Fiştic, Snejana Pâslari [et
al.]; notogr. : Gabriel Andronic; cop. : Ia. Oliinâk. – Ch. : Cartea Moldovei, 2005 (Tipogr. Ed.
„Universul”). – 120 p. : n. muz.
767. Axionov, Vladimir. Consideraţii generale cu privire la evoluţia muzicii simfonice din Republica
Moldova / Vladimir Axionov // Ştiinţa. – 1995. – Nr 4. – P. 16.
768. Axionov, Vladimir. Contribuţii la studierea simfoniei din a doua jumătate a secolului XX: (cu
exemple din creaţia compozitorilor din Moldova) / Vladimir Axionov // Arta 19 92: Studii, cercetări şi
documente. – Ch., 1992. – P. 54-66.
769. Axionov, Vladimir. Exponentul folcloric în spectrul stilistic al muzicii instrumentale a
compozitorilor din Moldova (istoria în optica contempraneităţii) / Vladimir Axionov // Cercetări de
muzicologie : culegere. – Ch., 1998. – P. 73-87.
770. Axionov, Vladimir. Folclorul în creaţia componistică din Moldova: Cu privire la utilizarea
folclorului muzical în creaţiile simfonice; Evoluţia folclorismului în muzica simfonică din Moldova;
Utilizarea tradiţiilor lăutăreşti / Vladimir Axionov // Folclorul muzical din Moldova şi creaţia
componistică. – Ch., 1993. – P. 56-65.
771. Axionov, Vladimir. Genurile muzicii simfonice din Moldova (anii 30–80 ai sec. XX) / Vladimir
Axionov // Жанры симфонической музыки в Молдове (30-е – 80-е годы ХХ века) . – Ch. : Bulat
Art Glob, 1998. – 151 p.
Recenzie:
772. Coroliov, Elfrida. Genurile muzicii simfonice din Moldova (anii 30-80 ai sec. XX) / Elfrida Coroliov, Violina
Galaicu // Arta 1998: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1999. – P. 169-170.

773. Axionov, Vladimir. Parabola lui Oedip în interpretarea stravinskiană şi enesciană : [vocal–
simfonică] / Vladimir Axionov // Arta 1997: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch.,
1997. – P. 80-83. – Bibliogr. în note (7 tit.).
774. Axionov, Vladimir. Poemul simfonic din Moldova: originea genului, primele rezultate ale
evoluţiei istorice / Vladimir Axionov // Arta 1995: Seria teatru, muzică, cinematografie. – Ch., 1995. –
P. 44-50.
775. Axionov, Vladimir. Repere folcorice în creaţia simfonică din Republica Moldova / Vladimir
Axionov // Arta 1996: Teatru. Muzică. Cinematografie. Artă plastică. Arhitectură. – Ch., 1996. – P.
48-52.
776. Axionov, Vladimir. Simfonia în contextul muzicii instrumentale a compozitorilor din Republica
Moldova la confluienţa secolelor XIX-–XX / Vladimir Axionov // Arta 2004: Arte plastice. Arhitectură.
Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2004. – P. 75-80 : note muz.
www.bsclupan.asm.md

59

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

777. Axionov, Vladimir. Sur l’évolution de la musique symphonique bessarabienne / Vladimir
Axionov // Etudes sur l’art de la Moldavie / Académie des Sciences de Moldavie, Institut d’Histoire de
l’Art. – Ch., 1996. – P. 58-61.
778. Axionov, Vladimir. Tradiţii şi inovaţii în muzica instrumentală a lui I. Stavinski / Vladimir
Axionov // Tradiţii şi inovaţii în muzica secolului al XX-lea = Традиционное и новое в музыке ХХ
века : Mat. conf. şt. intern. – Ch., 1997. – P. 43-51.
779. Baranovschi, Constantin. Pe colinele Moldovei : [melodii pentru clarnet şi orchestră muz.
populară] / prelucr. de Constantin Baranovschi. – Ch. : Literatura artistică, 1984. – 84 p.
780. Belâh, Margarita. Aspecte ale sintetizării genurilor în cantata „Cine scutură roua” de V.
Zagorschi / Margarita Belâh // Tradiţii şi inovaţii în muzica secolului al XX-lea = Традиционное и
новое в музыке ХХ века : Mater. conf. şt. intern. – Ch., 1997. – P. 146-152.
781. Berezovicova, Tatiana. Aspecte ale integrităţii ciclului de suită instrumentală în creaţia
compozitorilor din Moldova / Tatiana Berezovicova // Tradiţii şi inovaţii în muzica secolului al XX-lea
= Традиционное и новое в музыке ХХ века : Mater. conf. şt. intern. – Ch., 1997. – P. 95-103.
782. Berezovicova, Tatiana. Interpretarea componistică a genului „Suita muzicală” în Moldova
postbelică / Tatiana Berezovicova // Arta 1995: Seria teatru, muzică, cinematografie. – Ch., 1995. – P.
79-83. – Bibliogr. în note (3 tit.). – Rez. în lb. fr., rusă.
783. Berezovicova, Tatiana. Principiul compoziţional de suită în muzica instrumentală a
compozitorilor din Republica Moldova / Tatiana Berezovicova // Viaţa muzicală a Basarabiei în
secolul XX : Mater. conf. din 20–21 decembrie 1993. – Ch., 1993. – P. 53-55.
784. Berezovicova, Tatiana. Suita instrumentală în creaţia compozitorilor din Republica Moldova:
Tz. de doctor în studiul artelor: 10.00.02 / cond. şt. : Victoria Melnic; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst.
Studiul Artelor. – Ch., 2000. – 167 p.
785. Bitkin, Vladimir. Partitură pentru pian / Vladimir Bitkin. – Ch. : Literatura artistică, 1990. – 14
p. : note.
786. Blajinu, Dumitru. La vatra jocului : [culegere de piese pentru taraf] / Dumitru Blajinu. – Ch.:
Literatura artistică, 1982. – 210 p.
787. Blajinu, Dumitru. Satule, vatră frumoasă : [partituri alese] / Dumitru Blajinu. – Ch. : Literatura
artistică, 1987. – 204 p. : n. muz.
788. Botnaru, Victor. Cobza – catalizator al cântecului popular : [cobza – instrument principal al
ansamblurilor musicale tradiţionale autohtone] / Victor Botnaru // Univers muzical. – 2003. – Nr 3. –
P. 41-43.
789. Burdin, I. Piese pentru concert şi ţambal / I. Burdin. – Ch. : Cartea Moldovei, 1976. – 48 p.
www.bsclupan.asm.md

60

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

790. Buzilă, Serafim. Sonata pentru vioară şi orchestră, reducţie pentru vioară şi pian op. 13 /
Serafim Buzilă. – Ch. : Ruxanda, 1998. – 48 p. : n. muz.
791. Ca la noi în sat : [culeg. de melodii instrument. înregistrate în s. Tebisăuţi, r-l Briceni] / alcăt. :
Constantin Rusnac. – Ch. : Literatura artistică, 1981. – 67 p.
792. Carp, Nina. Cât de minunate-s toate... : [culeg. de cântece] / Nina Carp; cop. : Igor Condrea. –
Ch. : Grafema Libris, 2003. – 36 p. : n. muz.
793. Ce mi-i drag mie pe lume : [culeg. de cântece şi piese instrumentale din repertoriul formaţiei de
muzică populară „Folclor”] / alcăt. : Dumitru Blajinu. – Ch. : Literatura artistică, 1984. – 232 p.
794. Chiriac, Tudor. Mioriţa: Baladă populară : [Poem pentru voce, orgă, clopote bisericeşti şi
tubulare şi bandă de magnitofon : Partitură] / varianta Vasile Alecsandri; pictor : Gheorghe Vrabie. –
Ch. : Literatura artistică, 1989. – 27 p. : note. – Text paral. : lb. rom., rusă, engl., fr., span., germ.
795. Chriac, Tudor. Codreanca : pentru pian / Tudor Chriac // Piese de jaz pentru pian. – Ch. :
Literatura artistică, 1986. – P. 15-32.
796. Chiriac, Tudor. Cvartetul de coarde nr. 1. : Partitură / Tudor Chiriac. – Ch. : Literatura
artistică, 1983. – 56 p.
797. Chiriac, Tudor. Fantasia alla rustica : Reducţie pentru vioară şi pian / Tudor Chiriac. – Ch. :
Hyperion, 1991. – 20 p.
798. Chiriac, Tudor. Pe-un picior de plai : poem simfonic / Tudor Chiriac. – Ch. : Hyperion, 1990. –
45 p. : n. muz.
799. Chironda, V. La horă-n sat : Melodii populare mold. pentru fanfară : [culeg. pentru pedagogi,
elevi de la şc. de muz. şi cond. de fanfară] / V. Chironda. – Ch. : Hyperion, 1993. – 216 p. : n. muz.
800. Chiroşca, D. Metodă de acordeon : [manual] / D. Chiroşca, P. Neamţu. – Ch. : Hyperion, 1992.
– 284 p. : il., note.
801. Chiroşca, D. Piese pentru acordioniştii începători / D. Chiroşca, P. Neamţu. – Ch. : Literatura
artistică, 1988. – 214 p. : n. muz.
802. Chiseliţă, Vasile. Aspecte ale pentatonicului în muzica de fluier din Bucovina / V. Chiseliţă //
Arta 1999–2000: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2000. – P. 124-134 : n.
muz.
803. Chiseliţă, Vasile. Instrumentele muzicale şi muzica instrumentală din Nordul Bucovinei / Vasile
Chiseliţă // Folclor din Ţara Fagilor. – Ch., 1993. – P. 511-527.
804. Chiseliţă, Vasile. Melodii tradiţionale de fluier din nordul Bucovinei / Vasile Chiseliţă. – Ch. :
Ştiinţa, 1992. – 155 p.
805. Chiseliţă, Vasile. Muzica instrumentală din nordul Bucovinei. Repertoriu de fluier: rez. tz. de
dr. în studiul artei; cond. şt. : Octavian Lazăr Cosma. – Bucureşti, 2000. –20 p.
www.bsclupan.asm.md

61

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

806. Chiseliţă, Vasile. Muzica instrumentală din nordul Bucovinei. Repertoriul de fluier / Vasile
Chiseliţă. – Ch. : Î.E.-P. „Ştiinţa”, 2002. – 408 p.
Recenzie:
807. Ghilaş, Victor // Arta 2002: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2002. – P. 154-155.
808. Chiseliţă, Vasile. Oratorul dramatic „Ştefan cel Mare şi Sfânt” de Teodor Zgureanu / Vasile
Chiseliţă // Ştefan cel Mare – personalitate marcantă în istoria Europei (500 de ani de la trecerea în
eternitate) : Ref. şi comunicări. – Ch., 2004. – P. 161-164.
809. Chiseliţă, Vasile. Repere folclorice în structura Cvartetelor nr. 1 şi nr. 2 de Eugen Doga /
Vasile Chiseliţă // Arta 2002: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2002. – P.
112-119 : n. muz. – Bibliogr.: p. 119 (26 tit.).
810. Ciobanu, Ghenadie. Piese pentru pian = Pieces for piano / Ghenadie Ciobanu; cuv. înainte :
Elena Mironenco; cop. : Iaroslav Oliinâk. – Ch. : Cartea Moldovei, 2004 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”).
– 48 p. : n. muz.
811. Ciuhrii, Serghei. Pe strune de vioară / Serghei Ciuhrii. – Ch. : Literatura artistică, 1989. – 127
p.
812. Crăciun, Vasile. 15 aranjamente muzicale în tezaurul muzicii universale / Vasile Crăciun; prez.
graf. : Iaroslav Oliinâc. – Ch. : Cartea Moldovei, 2002 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 110 p. : n. muz.
813. Fanfara cântă : [culeg. de cântece]. – Ch. : Literatura artistică, 1977. – 190 p. – Pe verso f. de
tit. alcăt. : A. Sochireanschi, Filip Evtodienco.
814. Florilegiu folcloric : prelucr. folclorice pentru pian / selecţ. : Serghei Pojar. – Ch. : Hyperion,
1993. – 40 p. : n. muz.
815. Folclor lăutăresc pentru acordeon : [culeg. de melodii]. – Ch. : Literatura artistică, 1979. – 56
p. – Pe verso f. de tit. alcăt. : E. Croitoru.
816. Galaicu, Violina. Ecouri enesciene în simfonia „Legenda ciocârliei” de Tudor Chiriac / Violina
Galaicu // Arta 1996: Teatru. Muzică. Cinematografie. Artă plastică. Arhitectură. – Ch., 1996. – P. 812.
817. Galaicu, Violina. „Legenda ciocârliei” de Tudor Chriac / Violina Galaicu // Basarabia. – 1995.
– Nr. 2-3. – P. 154-158.
818. Galaicu, Violina. Modalităţi de dinamizare a discursului monodic în poemul „Mioriţa” de
Tudor Chiriac : [pentru voce, orgă şi clopote] / Violina Galaicu // Arta 1997: Arte plastice.
Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 1997. – P. 33-37. – Bibliogr. în note (4 tit.).
819. Gheorghiţă, Dumitru. Colo-n vale / Dumitru Gheorghiţă; versuri de D. Dobă; orchestrare
pentru fanfară de A. Dorin. – Ch. : Timpul, 1976. – 10 p. : n. muz.

www.bsclupan.asm.md

62

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

820. Gheorghiţă, Dumitru. Sărbătorească : [cântece] / Dumitru Gheorghiţă. – Ch. : Literatura
artistică, 1977. – 113 p. : n. muz.
821. Ghilaş, Victor. Un străvechi instrument muzical: cornul de semnalizare / Victor Ghilaş //
Ştiinţa. – 1996. – Nr 7-8. – P. 19.
822. Grieg, Edvard. Din timpurile lui Holberg: suită în stil vechi / Edvard Grieg. – Ch. : Epigraf,
2003 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 91 p. : n. muz.
823. Iaser, Faina. Opere pentru pian de compozitori din Republica Moldova în cadrul cursului
instrumental / Faina Iaser // Modalităţi de perfecţionare a învăţământului din Republica Moldova:
Culeg. de teze a conf. şt. / U.S.B. „A. Russo”. – Ch., 1992. – P. 165.
824. Instumente muzicale de suflat // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. –
Vol. 1. – P. 261.
825. Iovu, Vasile. Metodă de nai / Vasile Iovu. – Ch. : Literatura artistică, 1982. – 155 p.
Recenzie:
826. Păcuraru, Ion. Autentice manuale de studiu // Lit. şi arta. – 1982. – 26 aug. – P. 6.
827. Krasnopolski, Ion. Busuioc moldovenesc : aranjamnet pentru fanfară : [culeg.] / Ion
Krasnopolski; pref. : M. Mardare. – Ch. : Hyperion, 1992. – 129 p. : n. muz.
828. Melodii moldoveneşti : Aranjate pentru acordeon sau baian / alcăt. : I. Dubeaga. – Ch. :
Literatura artistică, 1979. – 92 p. – Text paral. : lb. rom., rusă.
829. Mustea, Gheorghe. Piese pentru instrumente populare / Gheorghe Mustea. – Ch. :
Literatura artistică, 1979. – 89 p. : n. muz.
830. Naiul – antichitate şi contemporaneitate – instrument muzical divin : [elab. metodico-şt. la
cursul „Organologie”] / Acad. de Muzică, Teatru şi Arte plastice, Catedra Teoria Muzicii şi
Compoziţie; alcăt. : Gheorghe Mustea; red. şt. : Vladimir Axionov. – Ch. : S. n., 2005. – 10 p. – F. f.
de tit.
831. Osoianu, Iulia. Din pământ, din iarbă verde... : Popasuri instrumentale : Instrumente muz. tipice
folclorului / Iulia Osoianu, Valentina Osoianu; concepţ. graf. : Ana Manole; postfaţă : Tudor Colac;
cop. : Nicolae Sârbu. – Ch. : Reclama, 2005. – 78 p. : il., n. muz. – (Col. „Rămurele”).
832. Pereteatco, Alina. Începuturile muzicii instrumentale de cameră în Basarabia / Alina Pereteatco
// Arta 1998: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1999. – P. 121-130. – Bibliogr. în note (20 tit.).
833. Pereteatco, Alina. Muzica instrumentală de cameră în Basarabia interbelică / Alina Pereteatco
// Arta 1996: Teatru. Muzică. Cinematografie. Artă plastică. Arhitectură. – Ch., 1996. – P. 85-89.
834. Piese pentru instrumente de suflat : [culeg.] / alcăt. : Evghenii Verbeţki. – Ch. : Literatura
artistică, 1978. – 94 p. : n. muz. – Text paral. : lb. rom., rusă.

www.bsclupan.asm.md

63

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

835. Rotaru, Parascovia. Instrumentele aerofone: mărturii ale unei existenţe milenare / Parascovia
Rotaru // Arta 2001: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2001. – P.11-13. –
Bibliogr. în note (6 tit.).
836. Rotaru, Parascovia. Istoricul utilizării instrumentelor aerofone în muzica arealului cultural
românesc (de la origini până la 1940) / Parascovia Rotaru // Arta 1997: Arte plastice. Arhitectura.
Muzica. Teatru. Cinema. – Ch., 1997. – P. 140-144. – Bibliogr. în note (16 tit.).
837. Rotaru, Parascovia. Muzica instrumentală pentru aerofone: aspecte noi în creaţia
compozitorilor basarabeni din ultimele decenii / Parascovia Rotaru // Arta 2001: Arte plastice.
Arhitectura. Muzica. Teatru. Cinema. – P. 89-91.
838. Rotaru, Parascovia. Orientări estetice şi de stil în creaţia pentru instrumentele de suflat a
compozitorului Ghenadie Ciobanu / Parascovia Rotaru // Arta 2003: Arte plastice. Arhitectură.
Muzică. Teatru. Cinema. – P. 148-150. – Rez. în lb. fr.
839. Rotaru, Parascovia. Privire generală asupra dezvoltării muzicii pentru instrumentele de suflat
din Moldova postbelică / Parascovia Rotaru // Arta 1996: Teatru. Muzică. Cinematografie. Artă
plastică. Arhitectură. – Ch., 1996. – P. 105-109.
840. Rotaru, Parascovia. „Zece studii pe teme moldoveneşti pentru clarinet” de Simion Duja,
Evghenii Verbeţki / Parascovia Rotaru // Arta 1998: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1999. – P.
117-120.
841. Rotaru, Vladimir. Jocuri populare moldoveneşti : Prelucr. pentru pian / Vladimir Rotaru. – Ch.
: Hyperion, 1991. – 53 p. : n. muz.
842. Rusnac, Constantin. Piese folclorice : [culeg.] / Constantin Rusnac. – Ch. : Literatura artistică,
1977. – 132 p.
843. Lobel, S. Aforisme: Sonată pentru pian / S. Lobel. – Ch. : Cartea Moldovei, 1975. – 23 p. – Text
paral. : lb. rom., rusă.
844. Lungu, Simion. Măşti : [muzică contemporană pentru pian] / Simion Lungu; red. interpretativă :
Ludmila Vaverco. – Ch. : Cartea Moldovei, 1975. – 12 p. – Text paral. : lb. rom., rusă.
845. Luţă, Valeriu. Caiet pentru ţambal = For cimbalom : [in memoriam Toni Iordache] / Valeriu
Luţă. – Ch. : Ruxanda, 1997 (Combinatul Poligr.). –
846. Vol. I. – 112 p. : n. muz.
847. Vol. II. – 102 p. : n. muz.
848. Melodii de popularitate pentru acordeon / selecţ. : I. Dubeaga; pict. : V. Crâlova. – Ch. :
Literatura artistică, 1986. – 122 p. : n. muz.
849. Melodii moldoveneşti : Aranjamente pentru acordeon şi baian. – Ch. : Literatura artistică, 1978.
– 91 p. – Pe verso f. de tit. alcăt. : I. Dubeaga. – Text paral. : lb. rom., rusă.

www.bsclupan.asm.md

64

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

850. Miliutina, Izolda. Sonata instrumentală moldovenească în deceniul al şaptelea / Izolda
Miliutina // Probleme generale ale artei naţionale. – Ch., 1993. – P. 72-76.
851. Miniatură moldovenească pentru vioară. – Ch. : Literatura artistică, 1980. – 35 p. – Pe verso f.
de tit. alcăt. : E. Văscauţan.
852. Miniatură moldovenească pentru vioară : [piese ale compozitorilor din R.S.S.M.] / alcăt. : Iu.
Nasuşchin. – Ch. : Literatura artistică, 1987. – 71 p. : n. muz.
853. Miniaturi pentru pian. – Ch. : Cartea Moldovenească, 1975. – 82 p. – Text paral. : lb. rom.,
rusă. – Pe vero f. de tit. alcăt. : Ludmila Vaverco.
854. Mustea, Gheorghe. Pace vouă : [culeg. de compoziţii vocale] / Gheorghe Mustea. – Ch. :
Hyperion, 1990. – 98 p. : n. muz.
855. Mustea, Gheorghe. Piese pentru instrumente populare / Gheorghe Mustea. – Ch. : Literatura
artistică, 1979. – 84 p.
856. Opere alese / Johannes Brahms, Serghei Rahmaninov, Grigore Dinicu, Francis Poulenc; transcr.
pentru două piane : Iurie Mahovici [et al.]; red. muz. : Ludmila Vaverco, Cristina Paraschiv. – Ch. :
Epigraf, 2003 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 87 p. : n. muz.
857. Pavlov, S. Cântă acordeonul : [culegere de cântece şi jocuri mold.] / orchestraţii : S. Pavlov; red.
muz. : I. Burdin, L. Ţurcan. – Ch. : Cartea Moldovenească, 1975. – 187 p. – (Casa Republicană de
Creaţie Populară).
858. Păcuraru, Ion. Aspecte ale culturii muzicale a Moldovei din stânga Prutului în anii interbelici
(1918–1940) / Ion Păcuraru // Arta 1993: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1993. – P. 20-33.
859. Păcuraru, Ion. Cantata „Ştefan cel Mare” de Ştefan Neaga : [scrisă în a. 1945, pentru solişti,
cor şi orchestra muzicală] / Ion Păcuraru // Arta 1995: Seria teatru, muzică, cinematografie. – Ch.,
1995. – P. 119-122. – Rez. în lb. fr., rusă.
860. Păcurau, Ion. Repere arhitectonice modale în sonata pentru vioară şi pian în si minor de Ştefan
Neaga / Ion Păcuraru // Arta 1994: Seria teatru, muzică cinematografie. – Ch., 1994. – P. 75-80.
861. Pereteatco, Alina. Începuturile muzicii instrumentale de cameră din Basarabia / Alina
Pereteatco // Arta 1998: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1999. – P. 121-130.
862. Pereteatco, Alina. Muzica instrumentală în Basarabia interbelică: Tz. de doctor în studiul
artelor; Specialitatea: 17.00.02 / cond. şt. : Vladimir Axionov; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Istoria
şi Teoria Artei. – Ch., 1997. – 120 p.
863. Piese de jaz pentru pian / alcăt. : V. Bitchin. – Ch. : Literatura artistică, 1986. – 32 p. : n. muz.
864. Piese pentru instrumente de suflat / alcăt. : Evghenii Verbeţki. – Ch. : Literatura artistică, 1978.
– 94 p. – Text paral. : lb. rom., rusă.
www.bsclupan.asm.md

65

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

865. Piese pentru pian : [ale compozitorilor din Moldova]. – Ch. : Literatura artistică, 1979. – 94 p. –
Pe verso f. de tit. alcăt. : L. Vaverco.
866. Piese pentru pian / alcăt. : Petru Rusu. – Ch. : Literatura artistică, 1981. – 51 p.
867. Rojnoveanu, Angela. Oratoriul „Mioriţa” de Ion Macovei – particularităţile compoziţiei,
dramaturgiei şi de gen / Angela Rojnoveanu // Viaţa muzicală a Basarabiei în secolul XX : Mater.
conf. din 20–21 decembrie 1993. – Ch., 1993. – P. 51-52.
868. Rotaru, Parascovia. Dmitri Kiţenco. Exodus. Concert pentru ansamblu cameral (1993–1994) /
Parascovia Rotaru // Arta 1999–2000: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2000.
– P. 87-89 : n. muz.
869. Rotaru, Parascovia. Instrumentele aerofone : mărturii ale unei existenţe milenare / Parascovia
Rotaru // Arta 2002: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2002. – P. 11-13. –
Bibliogr. în note, p. 13 (6tit.).
870. Rotaru, Parascovia. Istoricul utilizării instrumentelor aerofone în muzica arealului cultural
românesc (de la origini până la 1940) / Parascovia Rotaru // Arta 1997: Arte plastice. Arhitectură.
Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 1997. – P. 140-143.
871. Rotaru, Parascovia. Muzica pentru instrumente de suflat în creaţia compozitorilor din
Republica Moldova (perioada postbelică): Tz. de dr. în studiul artelor; Specialitatea: 17.00.02 / Rotaru
Parascovia; cond. şt. : Vladimir Axionov; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. Studiul Artelor. – Ch., 2004. –
132 p.
872. Rotaru, Vladimir. Creaţii pentru pian / Vladimir Rotaru; notogr. : Gabriel Andronic; prez. graf.
: Iaroslav Oliinâk. – Ch. : Cartea Moldovei, 2005 (Tipogr. Ed. „Universul”). – 115 p. : n. muz.
873. Rotaru, Vladimir. Piese pentru instrumente de suflat / Vladimir Rotaru. – Ch. : Literatura
artistică, 1987. – 86 p. : n. muz.
874. Rotaru,Vladimir. Piese pentru pian : [culeg.] / Vladimir Rotaru; pict. : G. Vainştein. – Ch. :
Literatura artistică, 1984. – 56 p.
875. Sârbu, V. Piese pentru ţambal / V. Sârbu. – Ch. : Literatura artistică, 1981. – 115 p. – În antetit.
: Min. Culturii al R.S.S.M., Centrul rep. şt.–metod. de creaţie populară şi activitate culturală.
Recenzie:
876. Tomescu, V. // Literatura şi arta. – 1982. – 7 ian. – P. 5.
877. Stârcea, Alexei. Vocalize : [culeg.] /Alexei Stârcea; alcăt. : N. Chiosa. – Ch. : Literatura
artistică, 1989. – 62 p. : n. muz.
878. Ţârcunova, Svetlana. Elemente vechi şi noi în sonata compozitorilor din Moldova / Svetlana
Ţârcunova // Tradiţii şi inovaţii în muzica secolului al XX-lea = Традиционное и новое в музыке ХХ
века : Mater. conf. şt. intern. – Ch., 1997. – P. 88-94.
www.bsclupan.asm.md

66

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

879. Văşcăuţan, E. Piese pentru vioară / E. Văşcăuţan. – Ch. : Cartea Moldovenească, 1975. – 76 p.
– Text paral. : lb. rom., rusă.
880. Vdovina, Elena. Însemnări despre ciclul vocal „Cântecele Nistrului” : [al compozitorului
Simion Lungul] / Elena Vdovina // Nistru. – 1979. – Nr 4. – P. 156-160.
881. Vdovina, Elena. Romanţa sovietică moldovenească / Elena Vdovina. – Ch. : Literatura artistică,
1982. – 183 р.
Recenzie:
882. Ludman, Galina. Aceste variate cicluri... : Din cărţile despre artă // Chişinău. Gaz. de seară. – 1982. – 3 aug.
883. Zagorschi, Vasile. Opere vocale alese: Избранные вокальные произведения / Vasile
Zagorschi. – Ch. : Cartea moldovenească, 1976. – 141p.
884. Аксенов, Владимир. Вокальная симфония в творчестве Э. Лазарева: «Сифония сонетов»
/ Владимир Аксенов // Искусство Молдавии: страницы прошлого и настоящего. – К., 1990. – Р.
44-54.
885. Аксенов, Владимир. Жанры симфонической музыки в Молдове (30 – 80-е годы ХХ века) /
Владимир Аксенов. – Ch. : Bulat Art Glob, 1998. – 151 p.
886. Аксенов, Владимир. Об исторической периодизации симфонии в Молдавии / Владимир
Аксенов // Изв. АН МССР, Сер. обществ. наук. – 1987. – Nr 1. – Р. 56-62.
887. Аксенов, Владимир. «Пять пьес для симфонического оркестра» В. Загорского:
Жанровые и композиционные особенности / Владимир Аксенов // Музыка в Молдове: Вопросы
истории и теории : [сб. науч. ст.]. – К., 1991. – Р. 28-45.
888. Аксенов, Владимир. Тема войны и мира в симфоническом творчестве композиторов
Советской Молдавии / Владимир Аксенов // Изв. АН МССР, Сер. обществ. наук. – 1981. – Nr 3.
– Р. 51-57.
889. Аксенов, Владимир. Третья симфония Г. Няги: композиционно-драматургические
особенности, трактовка жанра / Владимир Аксенов // Музыкальное творчество в Советской
Молдавии: Вопросы истории и теории. – К., 1988. – Р. 32-44.
890. Березовикова, Татьяна. Вопросы единства цикла в инструментальных сюитах
композиторов Молдовы / Татьяна Березовикова // Tradiţii şi inovaţii în muzica secolului al XX-lea.
– Ch., 1997. – P. 95-103.
891. Вилинчук, В. Попурри на темы песни В. Вилинчука. В оркестровой обработке А.
Кузнецова / В. Вилинчук. – К. : Литература артистикэ, 1977. – 54 р.
892. Владимирова, Е. Первый квартет Г. Няги / Е. Владимирова // Изв. АН МССР, Сер.
обществ. наук. – 1982. – Nr 2. – Р. 59-67.

www.bsclupan.asm.md

67

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

893. Гагауз, Дмитрий. Волшебный экспресс : (песни посвящения) / Дмитрий Гагауз. – Ch. :
Pontos, 2004 (Tipogr. „Reclama”). – 60 p. : n. muz. – Muz. pentru instrumente.
894. Гагауз, Дмитрий. Тюркские мотивы: (Две пьесы для виолончели) / Дмитрий Гагауз. – Ch. :
Pontos, 2004 (Tipogr. „Reclama”). – 19 p. : n. muz.
895. Георгицэ, Дмитрий. Гордись, моя Молдова: Инструментировка для духового оркестра
А. Дорина / Дмитрий Георгицэ. – К. : Тимул, 1975. – 10 р. – (Респ. дом нар. творчества).
896. Гуров, Леонид. Соната для скрипки и фортепиано / Леонид Гуров. – К. : Литература
артистикэ, 1978. – 80 р.
897. Дога, Евгений. Хора дружбы: Обработка для духового оркестра А. Дорина / Евгений
Дога. – К. : Тимпул, 1975. – 20 р. – (Респ. дом нар. творчества).
898. Завгородная, Галина. Фольклорные предпосылки полифонических приёмов в концертной
симфонии Т. Кирияка / Галина Завгородная // Фольклор и композиторское творчество в
Молдавии. – Кишинэу, 1986. – Р. 71-87.
899. Загорски, Василий. Симфония – балет : По мотивам поэзии Гарсия Лорки = Symphony –
ballet : Based on poetry of Garsia Lorca : Для большого симфонического оркестра : Партитура /
Василий Загорски. – М. : Сов. композитор, 1978. – 296 р.
900. Загорски, Василий. Ночной праздник вольного города : Сифонические картины по
стихотворениям Federiko Garsia Lorki : Партитура / Василий Загорски. – М. : Сов.
композитор, 1982. – 229 р.
901. Кагарицкая, А. Вальс на стадионе : [о новой композиции Е. Доги «Олимпийская
соната»] / А. Кагарицкая // Советский экран. – 1989. – Nr 14. – P. 6.
902. Киселицэ, Василе. Пастушеская флейта „fluier lung” : инструмент, ареал бытования,
особенности исполнения / Василе Киселицэ // Молдавский музыкальный фольклор и его
претворение в композиторском творчестве : [сб.]. – К., 1990. – Р. 19-36.
903. Клетинич, Евгений. О внутритематическом варьировании в ранних симфониях
молдавских композиторов / Евгений Клетнич // Искусство Молдавии: исследования и
матреиалы. – К., 1975. – Р. 79-96.
904. Кондря, А. Лист зеленый, лист пиона : [Сырба] / Обраб. для духового оркестра А.
Кондри. – К. : Тимпул, 1975. – 10 р. – (Респ. дом нар. творчества).
905. Кондря, А. Сырба восхода : молд. нар. танец / обраб. для духового оркестра А. Кондри. –
К. : Тимпул, 1975. – 18 р. – (Респ. дом нар. творчества).

www.bsclupan.asm.md

68

1975 – 2005

Arta Moldovei

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

906. Кочарова, Галина. О роли фольклорно-ассоциативных элементов в инструментальном
творчестве Александра Муляра 70-х годов / Галина Кочарова // Музыкальное творчество в
Советской Молдавии: Вопросы истории и теории. – К., 1988. – Р. 69-82.
907. Кузьмина, Г. Вариационные и вариантные принципы развития в кантате В. Загорского
«Кто росу сбивает» / Г. Кузьмина // Музыкальное творчество в Советской Молдавии: Вопросы
истории и теории. – К., 1988. – Р. 124-137.
908. Лудман, Галина. Взаимодействие жанров в молдавской музыке : (на примере Пятой
симфонии Соломона Лобеля) / Галина Лудман // Изв. АН МССР, Сер. обществ. наук. – 1982. –
Nr 3. – Р. 71-72.
909. Милютина, Изольда. Инструментальная миниатюра в творчестве Александра Муляра /
Изольда Милютина // Музыка в Молдове: вопросы истории и теории : Сб. науч. ст. – К., 1991. –
Р. 46-60.
910. Милютина, Изольда. Струнные квартеты Е. Доги : [к вопросу о стилевых тенденциях в
инструмент. творчестве композиторов Советской Молдавии] / Изольда Милютина // Изв. АН
МССР, Сер. обществ. наук. – 1988. – Nr 2. – P. 44-49.
911. Поголша, В. Симфоническая сюита «Пядь земли» Т. Кирика / В. Поголша // Музыкальное
творчество в Советской Молдавии. – К., 1988. – Р. 45-51.
912. Столяр, Зиновий. Пятая симфония Соломона Лобеля // Страницы молдавской музыки /
Зиновий Столяр. – К., 1983. – Р. 25-40.
913. Столяр, Зиновий. Симфония Иона Маковея // Страницы молдавской музыки / Зиновий
Столяр. – К., 1983. – Р. 40-54.
914. Шаров, В. О звуковом соотношении клавиатур в многотембровом выборном баяне / В.
Шаров // Искусство Молдавии: исследования и материалы. – К., 1975. – Р. 125-134.
Vezi şi Nr 1837

VII. ORCHESTRE DE MUZICĂ POPULARĂ
915. Ansamblul familiat Ioţca. – Ch. : Timpul, 1999. – 24 p.
916. Ansamblul popular „Ştefan Vodă” condus de [Tudor] Ungureanu // Republica Moldova :
[album]. – Ch., 1998. – P. 144.
917. Bechet, Pavel. Ansamblul „Ştefan Vodă” : [din Străşeni] / Pavel Bechet // Femeia Moldovei. –
1990. – Nr 12. – P. 24-25 : fot.

www.bsclupan.asm.md

69

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

918. Caciuc, Anatol. Sufletul naţiunii exprimat prin muzică : Orchestra Naţ. de muz. populară
„Lăutarii” – 35 de ani / Anatolie Caciuc // Moldova : ser. nouă. – 2005. – Nr 5/6. – P. 60-63. –Text
paral. : lb. rom., engl., rusă.
919. Cutâreva, A. Răpitori de inimi : [despre turneul orchestrei „Fluieraş” în Finlanda] / A. Cutâreva
// Orizontul. – 1985. – Nr 10. – P. 48-49; Горизонт. – 1985. – Nr 10. – P. 48-49.
920. Dragomir, Constantin. Folclor : [orchestra de muzică populară] / Constantin Dragomir. – Ch. :
Literatura artistică, 1981. – 61 p.
921. Dohotaru, Nicolae. Orchestra de muzică populară / Nicolae Dohotaru. – Ch. : Hyperion, 1991.
– 127 p.
Recenzie:
922. Ghilaş, Victor // Rev. de Etnologie. – 1995. – Nr 1. – P. 162-164.
923. „Fluieraş” : [Ansamblu de muzică
http://www.moldovenii.md/md/people/123

populară

şi

dans

:

notă

istorică].

924. „Fluieraş” : [ghid] / aut.-alcăt. : A. Cutâreva; trad. în rom. de A. Alici; în engl. de A. Sadagura;
fot. de B. Ciapnina, A. Simanovschi. – Ch. : Timpul, 1981. – 55 p. : il. – (Moldova. Imagini muzicale).
925. „Fluieraş” = «Флуераш». Moldova. Imagini muzicale / aut.-alcăt. : A. Cutâreva; trad. în lb.
rom. de A. Alici; trad. în lb. engl. de A. Sadagura; fot. de B. Ciapnina, A. Simanovschi. – Ch. :
Timpul, 1981. – 19 p. : il.
926. „Fluieraş” : [Ansamblu de muz. populară : notă istorică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl.
În 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2.
927. Folclor
:
[Ansamblu
de
http://www.moldovenii.md/md/people/320

muzică

populară

:

notă

istorică].

928. Haraba, A. Cine se întrece cu molia şi rugina : [despre activitatea gr. etno-folcloric
„Tălăncuţa”] / A. Haraba // Moldova. – 1996. – Nr 1. – P. 11.
929. „Lăutarii” : [orchestră de muzică populară, dirijată de Nicolae Botgros] –
http://www.moldovenii.md/md/people/76
930. „Mărţişor” : [ansamblu popular de cântece şi dansuri] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2
vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 71.
931. „Mărţişor” : [notă istorică]. – http://www.moldovenii.md/md/people/319
932. Mircea, S. Tarafurile Moldovei / S. Mircea // Nistru. – 1975. – N r 6. – P. 16.
933. Oglindă, Valentina. Păstorind Mioriţa... : [despre ansamblul etnofolcloric „Mioriţa”] /
Valentina Oglindă; pref. : Ianoş Ţurcanu; col. întreg. de Ana Manole; cop. : Iaroslav Oliinâk. – Ch. :
Ruxanda, 1999. – 118 p. : n. muz., fot.
934. Orchestra de muzică populară „Mugurel” la 30 de ani. – S. L., S. n. – 14 p.
www.bsclupan.asm.md

70

1975 – 2005

Arta Moldovei

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

935. Tamazlâcaru, Andrei. Tălăncuţa : [inreviu cu Andrei Tamazlâcaru despre colectivul etnofolcloric „Tălăncuţa”] / consemnare : N. Bolboceanu // Terra Moldaviae. – 1993. – Nr 1. – P. 84-87.
936. Tălăncuţa : [colectiv etno-folcloric]. – http://www.moldovenii.md/md/people/51
937. Tulnic, Vitalie. Despre sunete şi speranţe : [orchestra de muz. populară „Folclor”] // Versuri.
Eseuri / Vitalie Tulnic. – Ch., 1988. – P. 234-237.
938. Vatamanu, Ion. Folclor : [despre ansamblul de muz. populară „Folclor”] / Ion Vatamanu //
Femeia Moldovei. – 1980. – Nr 1. – P. 9.
939. Владимирова, Е. Маршруты «Флуераша» : [оркестр нар. музыки, засл. коллектив МССР]
/ Е. Владимирова // Музыкальная жизнь. – 1984. – Nr 3. – P. 3.
940. Лункевич, Сергей. По Юго-Восточной Азии : [о гастролях оркестра нар. музыки
«Флуераш» в Бирме, Непале, Шри-Ланке и Мальдивской республики] / Сергей Лункевич //
Советская Музыка. – 1984. – Nr 9. – P. 114.
941. Лункевич-Ененко, И. Студенческий ансамбль из Кишинева : [об ансамбле скрипачей
Кишиневского Ин-та Искусств под руководством Я. Вольдмана] / И. Лункевич-Ененко //
Советская музыка. – 1984. – Nr 10. – P. 120 : fot.
942. Илюшин, И. «Приетения» значит «Дружба» : [Ансамбль песни и танца из Бендер] / И.
Илюшин // Музыкальная жизнь. – 1977. – Nr 14. – P. 21.
943. Свимлинский, М. Наследники лэутаров : [об ансамбле народ. муз. «Чобэнаш» из
Калараша] / М. Свимлинский // Культурно–просветительная работа. – 1977. – Nr 9. – Р. 15.
Vezi şi Nr 41

VIII. FORMAŢII DE MUZICĂ DE ESTRADĂ
944. Alexandru, C. Faceţi cunoştinţă: „Contemporanul” : [formaţie vocal–instrumentală] / C.
Alexandru // Scânteia Leninistă. – 1978. – Nr 1. – P. 13.
945. Blajin, M. Grupul „Contemporanul” la 10 ani / M. Blajin // Orizont. – 1985. – Nr 2. – P. 47-48;
Горизонт. – 1985. – Nr 2. – P. 47-48.
946. Catharsis : [formative vocal–instrumentală]. – http://www.moldovenii.md/md/people/332
947. Noroc : [formaţie vocal–instrumentală din RSSM]. – http://www.moldovenii.md/md/people/51
948. Trofimov, Rodica. „Zdob şi Zdub” : [povestea unor tineri cu doba din formaţia „Zdob şi Zdub”,
care au evoluat la Concursul Int. de muzică „Eurovision Song Contest 2005”] / Rodica Trofimov //
VIP magazin Moldova. – 2005. – Nr 4. – P. 46-50.

www.bsclupan.asm.md

71

1975 – 2005

Arta Moldovei

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

949. Zapadinschi, R. Voci melodioase din Moldova : [despre ansamblul vocal–instrum. „Orizont” al
Filarmonicii de Stat din Moldova] / R. Zapadinschii // Tribuna. – 1981. – Nr 24. – P. 35-37.
950. Желтова, Инна. Заметки с Евровидения : [об успешном вытуплении молд. ансамбля
„Zdob şi Zdub” на Межд. музыкальном фестивале „Eurovision Song Contest 2005” ] / Инна
Желтова // Siesta Chişinău 2005. – Nr 6/7. – P. 12-15.

IX.

COREGRAFIE

951. Axionov, Vladimir. O nouă viziune asupra originilor dansului / Vladimir Axionov // Arta 1997:
Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 1997. – P. 184.
952. Bazatin, Ion. Paşi de horă prin Angola : [despre ansamblul de cântece şi dans „Hora” din
Chişinău] / Ion Bazatin // Moldova. – 1983. – Nr 8. – P. 35-36.
953. Bazatin, Ion. Vârsta împlinirilor : [despre ansamblul de cântece şi dans „Hora”] / Ion Bazatin //
Femeia Moldovei. – 1975. – Nr 10. – P. 18-19.
954. „Căluşarii” : [dans popular] // Femeia Moldovei. – 1995. – Nr 1. – P. 10.
955. Chiseliţă, Vasile. Aspecte interculturale în muzica de joc din nordul Bucovinei şi Basarabia
(preliminări metodologice) / Vasile Chiseliţă // Arta 2001: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru.
Cinema. – Ch., 2001. – P. 69-74. – Bibliogr. în note (49 tit.).
956. Chiseliţă, Vasile. Factorii evoluţiei muzicii tradiţionale de dans din Bucovina şi Basarabia (I) /
Vasile Chiseliţă // Buletin ştiinţific al Muzeului de Etnografie şi Istorie Naturală a Moldovei. – Ch.,
2005. – Vol. 3 (16). – P. 219-231. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr.: 53 tit.
957. Chiseliţă, Vasile. Probleme de clasificare a muzicii de dans din Bucovina şi Basarabia / Vasile
Chiseliţă // Arta 2005: Arte audiovizuale. Teatru Cinema. Muzică. – Ch., 2005. – P. 68-81.
958. Chiseliţă, Vasile. Unele aspecte ale influenţelor occidentale în muzica tradiţională de joc din
Basarabia şi Bucovina / Vasile Chiseliţă // Arta 2004: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru.
Cinema. – Ch., 2004. – P. 61-71. – Bibliogr. în note (60 tit.). – Rez. în lb. engl.
959. Curbet, Vladimir. Aşa-i jocul pe la noi : [culeg.] / Vladimir Curbet. – Ch. : Literatura artistică,
1985. – 308 p. : n. muz.
960. Curbet, Vladimir. Grai şi tradiţii ne-au unit / VladimiR Curbet. – Ch.: Pontos, 2000. – 232 p.
961. Curbet, Vladimir. Portul naţional şi dansul popular // La gura unei peşteri de comori : valori
basarabene / Vladimir Curbet. – Ch., 1994. – P. 246-250.
962. Curbet, Vladimir. Primii dansatori şi cântăreţi ai plaiului moldav // La gura unei peşteri de
comori : valori basarabene / Vladimir Curbet. – Ch., 1994. – P. 34-41.
www.bsclupan.asm.md

72

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

963. Curbet, Vladimir. Promotori ai artei populare : [scurtă istorie a Ansamblului de dansuri
populare „Joc”] / Vladimir Curbet. – Ch. : Literatura artistică, 1979. – 272 p. : il.
Recenzii:
964. Ciocanu, I. Pledoarie pentru prosperarea artei moldoveneşti // Lit. şi arta. – 1981. – 30 iul. – P. 7.
965. Lungu, Eugen. De inimă... // Tinerimea Moldovei. – 1980. – 30 ian.
966. Marcov, M. Inspirate pagini despre „Joc” // Moldova soc. – 1980. – 2 sept.
967. Curbet, Vladimir. Strigătele în dansul popular // La gura unei peşteri de comori: valori
basarabene / Vladimir Curbet. – Ch., 1994. – P. 251-258.
968. Cutâreva, A. Ansamblul academic de stat şi dansuri populare „Joc” / A. Cutâreva. – Ch. :
Timpul, 1980. – 47 p. – Text paral. : lb. rom., rusă, engl.
969. Cutâreva, A. Cântă şi joacă Moldova / A. Cutâreva. – Ch. : Timpul, 1976. – 46 p.
970. Cutâreva, A. Joc = Жок = Joc / A. Cutâreva; pict. : A. Ololenco; fot. : T. Ananiina, A. Lâcov.
– Ch. : Timpul, 1980. – 48 p. : il.
971. Dans din Ţara Oaşului // Rev. „Joc la 60 de ani”. – Ch., 2005. – P. 12.
972. Dansul „Bulgăreasca” // Rev. „Joc la 60 de ani”. – Ch., 2005. – P. 6.
973. Dansul „Căluşarii” // Rev. „Joc la 60 de ani”. – Ch., 2005. – P. 7.
974. Dansul „Crăiţele” // Rev. „Joc la 60 de ani”. – Ch., 2005. – P. 21.
975. Dansul moldovenesc : [resursă electronică]. – http://www.moldovenii.md/md/section/62
976. Florea, Eleonora. Strigătele – elemente ale dansului : [arta folclorului mold.] / Eleonora Florea
// Nistru. – 1976. – Nr 10. – P. 154-157.
977. Florea, Eleonora. Unele consideraţii referitoare la dansul popular moldovenesc / Eleonora
Florea // Известия АН МССР, Сер. обществ. наук. – 1977. – Nr 1. – P. 67-77.
978. Furdui, G. Melodia pe nume baştină : [despre ansamblul „Mărţişor”] / G. Furdui // Nistru. –
1986. – Nr 4. – P. 154-160.
979. Galiţ, V. Dansul popular moldovenesc / V. Galiţ. – Ch. : Timpul, 1981. – 59 p. – Text în lb.
rom., rusă, engl.
980. Hora de la Sud // Rev. „Joc la 60 de ani”. – Ch., 2005. – P. 13.
981. Isoria dansului: [resursă electronică]. – http://www.moldovenii.md/md/section/86

www.bsclupan.asm.md

73

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

982. Joc : [Anasamblu de dansuri populare]. – http://www.moldovenii.md/md/people/52
983. Negru, A. Văpaia flăcărilor din sânge : [despre ansamblul popular de dans „Mioriţa” din
Chişinău] / A. Negru // Orizont. – 1985. – Nr 12. – P. 48.
984. Osoianu, Iulia. „Opincuţa” – sora mai mică a „Tălăncuţei” : [despre ansamblul de dans de la
grădiniţa nr. 100 din Chişinău] / Iulia Osoianu // Femeia Moldovei. – 1989. – Nr 6. – Pe a II-a pag. a
cop.
985. Saka, Serafim. Pentru „Joc” : [despre Ansamblul de dansuri populare „Joc”] / Pentru tine bat
clopotele / Serafim Saka. – Ch., 1988. – P. 227-233.
986. Stilurile
dansului
moldovenesc
http://www.moldovenii.md/md/section/88

:

[resursă

electronică]..

987. „Tinereţea” : Ansamblu popular de dansuri : [buclet]. – Ch. : Timpul, 1984. – S. a.
988. Ţarălungă, Antip. Arta coregrafică / Antip Ţarălungă // Frumos e la şezătoare / ediţ. îngrijită de
Grigore Botezatu, Nicolae Băieşu. – Ch., 1983. – P. 165.
989. Ţarălungă, Antip. Lexicul dansului folcloric şi evoluţia lui în dansurile scenice ale ansamblului
„Joc” / Antip Ţarălungă // Arta 2003: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2003.
– P. 151-153. – Rez. în lb. fr.
990. Unde joacă moldovenii : [despre dansul mold.]. – Ch. : Timpul, 1989. – 159 p.
991. Vătavu, Mitrofan. Să reînviem horele : [despre dansul popular moldovenesc] // Stâlpul casei /
Mitrofan Vătavu. – Ch., 1987. – P. 137-142.
992. Гришина, Е. Ритуал радости : [о танцевальных коллективах Молдовы] / Е. Гришина //
Клуб и художественная самодеятельность. – 1975. – Nr 20. – P. 25-27.
993. Королёва, Эльфрида. Взаимовлияние профессионального и фольклорного искусства : [о
характерных особенностях народного танца Молдовы] / Эльфрида Королёва // Кодры. – 1976. –
Nr 3. – P. 128-132.
994. Королёва, Эльфрида. Взаимовлияние хореографического искусства Молдовы и
Белоруссии / Эльфрида Королёва // Белорусы в Молдове : Мат. межд. конф., Кишнев, 6-8 окт.
2001 г. – Минск, 2001. – Р. 123-128.
995. Королёва, Эльфрида. Влияние фольклора на балетный театр / Эльфрида Королёва //
Изв. АН МССР, Сер. обществ. наук. – 1985. – Nr 2. – P. 65-68.

www.bsclupan.asm.md

74

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

996. Королёва, Эльфрида. Вопросы изучения хореографического искусства (Молдавии) /
Эльфрида Королёва // Археология, этнография и искусствоведение Молдавии: итоги и
перспективы : Тезисы докл. респ. науч.-теор. конф., 8-9 авг. 1989 г. – К., 1989. – Р. 76-78.
997. Королёва, Эльфрида. Народный танец молдавский : [истоки молд. народной
хореографии] / Эльфрида Королёва // Советская Молдавия : кратк. энцикл. – К., 1982. – Р. 424425.
998. Королёва, Эльфрида. Ранние формы танца / Эльфрида Королёва; отв. ред. : М. Лившиц.
– К. : Штиинца, 1977. – 215 р. : il.
Recnezie:
999. Corchina, Alla. Studii despre baletul din Moldova // Lit. şi arta. – 1979. – 6 dec. – P. 6.
1000. Королёва, Эльфрида. Спектакль, балетмейстер, танцовщик / Эльфрида Королёва. – К.:
Литература артистикэ, 1977. – 162 р.
1001. Королёва, Эльфрида. Танец и художественная культура : От возникновения
человечества до первых великих цивилизаций. – Минск : Армита-Маркетинг, 1997. – 188 р. : il.
Recenzie:
1002. Axionov, Vladimir. O nouă viziune asupra originilor dansului // Arta 1997: Arte plastice. Arhitectura. Muzica.
Teatru. Cinema. – Ch., 1997. – P. 184.

1003. Королёва, Эльфрида. Танцевальное искусство : [республики] / Эльфрида Королёва //
Молдавская ССР : энцикл. – К., 1979. – Р. 466-467.
1004. Королёва, Эльфрида. Хореография / Эльфрида Королёва // Очерки истории этнографии и
искусствоведения. – К., 1977. – Р. 362-366.
1005. Курбет, Владимир. У колыбели хороводов : [танцевальное искусство Молдовы] /
Владимир Курбет // Горизонт. – 1986. – Nr 1. – P. 54-63.
1006. Лупов, Н. Молдавские танцы «Бэсмэлуца», «Стругураш». – К. : Литература артистикэ,
1985. – 76 р. : il.
1007. Флоря, Элеонора. Музыка народных танцев / Элеонора Флоря; под ред. Ф. Рубцова; рец.
: Б. Котляров, Э. Королёва, В. Аксенов. – К. : Штиинца, 1983. – 135 р. : n. muz.
1008. Флоря, Элеонора. О принципах классификации молдавского танцевального фольклора /
Элеонора Флоря // Изв. АН МССР, Сер. обществ. наук. – 1977. – Nr 1. – P. 67-77.
1009. Якимова, Марта. „Codreanca” – благородство танца и души : [despre ansamblul de dans
sportiv „Codreanca”] / Марта Якимова // Aquarelle. – 2005. – Mai. – P. 116-117.

www.bsclupan.asm.md

75

1975 – 2005

Arta Moldovei

X.

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

UNIUNEA COMPOZITORILOR DIN MOLDOVA

1010. Tcaci, Efim. Consideraţii asupra creaţiei tinerilor compozitori : [din Moldova] // Premiere,
portrete... / Efim Tcaci. – Ch., 1977. – P. 191-199.
1011. Tcaci, Efim. În audiţie – tineri compozitori / Efim Tcaci // Nistru. – 1983. – Nr 8. – P. 152-156.
1012. Întrunirea Internaţională a сompozitorilor şi interpreţilor de muzică contemporană =
International meeting for new music composers and reformes / Soc. Intern. de Muzică
Contemporană, Secţiunea moldovenească, Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din Rep.
Moldova; com. org. : preş. Ghenadie Ciobanu, dir. Vladimir Beleaev. – Ch. : S. n., 1999 (Combinatil
Poligr.). – 10 p. – Text paral. : lb. rom., engl.
1013. Zagorschi, Vasile. Aportul Conservatorului la constituirea Uniunii Compozitorilor din Moldova
/ Vasile Zagorschi // Viaţa muzicală a Basarabiei în secolul XX : Mater. conf. din 20-21 dec.,1993. –
Ch., 1993. – P. 11-14.
1014. Бирюков, С. Молодые композиторы Молдовы / С. Бирюков // Музыкальная жизнь. –
1978. – Nr 4. – P. 2-3.
1015. Боярский, А. Союз композиторов. Кишинев : [о концертах 5-го смотра творчества
молодых композиторов Молдавии] / А. Боярский // Советская музыка. – 1981. – Nr 7. – P. 131.
1016. Голубева, Эльвира. Союз Композиторов Молдавии / Эльвира Голубева, Зиновий Столяр
// Музыкальное творчество в Советской Молдавии: Вопросы истории и теории. – К., 1988. – Р.
138-152.
1017. Клетинич, Евгений. Вступив в пору зрелости... : [вопросы музыки на VI съезде
композиторов Молдавии] / Евгений Клетинич // Советская музыка. – 1985. – Nr 1. – P. 38-44.
1018. Клетинич, Евгений. Композиторы Советской Молдавии. / Евгений Клетинич. – Вып. 2й. – К. : Литература артистикэ, 1987. – 270 р.
1019. Клетинич, Евгений. Очерки о советских молдавских композиторах / Евгений Клетинич.
– К. : Литература артистикэ, 1984. – 194 р. : n. muz.
1020. Копчевский, Н. Трудности достижения : [молд. композиторов] / Н. Копчевский //
Советская музыка. – 1979. – Nr 1. – P. 69-72.
1021. Копылова, Т. Живые переливы палитры : [о концерт. программах XIV-го Пленума
Правления Союза композиторов Молдавии, 1982] / Т. Копылова // Советская музыка. – 1982. –
Nr 7. – P. 10-15.
1022. Копылова, Т. На вечере молдавских композиторов / Т. Копылова // Советская музыка. –
1979. – Nr 11. – P. 102-103.
www.bsclupan.asm.md

76

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1023. Милютина, Изольда. Многообразие связей с жизнью : [деятельность Союза
композиторов Молдовы в годы 10-й пятилетки, 1976–1980 гг.] / Изольда Милютина // Советская
музыка. – 1981. – Nr 2. – P. 39-42.
1024. Милютина, Изольда. Оценка общественности – стимулятор творчества : [Пленум
композиторов Молдовы] / Изольда Милютина // Советская музыка. – 1975. – Nr 3. – P. 23-26.
1025. Мироненко, Елена. Национальная интеграция в профессиональном композиторском
творчестве (на примере деятельности Союза Композиторов Молдовы) / Елена Мироненко //
Procesele integrtaţioniste din Rep. Moldova : elab. strategiei naţ. : Mater. conf. şt. int., 2000. – Ch.,
2000. – P. 226-229.
1026. Мисько, С. Молдавия : [творческие отчеты молд. композиторов] / С. Мисько // Советская
музыка. – 1978. – Nr 1. – P. 139.
1027. Молодые композиторы Советской Молдавии : сб. очерков / сост. : Г. Пирогова. – К. :
Литература артистикэ, 1982. – 98 р. : n. muz., fot.
1028. Пожар, Сергей. Пусть скромный, но собственный… : [крит. заметки с 8-го смотра
творчества молодых композиторов] / Сергей Пожар // Горизонт. – 1987. – Nr 12. – P. 56-59.
1029. Собецки, Л. В Союзах композиторов : [муз. жизнь республики] / Л. Собецки // Советская
музыка. – 1981. – Nr 8. – P. 127.
1030. Союз Композиторов МССР : [ист. справка] // Советская Молдавия : кратк. энцикл. – К.,
1982. – Р. 585.
1031. Столяр, Зиновий. Обновленная земля : [о творчестве современных молд. композиторов] /
Зиновий Столяр // Сов. музыка. – 1977. – Nr 12. – P. 26-28.
1032. Ткач, Ефим. Будем более требовательны : [итоги смотра творчества молодых
композиторов] / Ефим Ткач // Советская музыка. – 1980. – Nr 8. – P. 20-21.

XI. P E R S O N A L I A
1. INTERPREŢI DE MUZICĂ POPULARĂ SI DE ESTRADĂ. INSTRUMENTIŞTI
ALDEA-TEODOROVICI Ion şi Doina
1033. Aldea–Teodorovici Ion : [notă biografică] // Calendar Naţional 2004. – Ch., 2004. – P. 122123.
1034. Aldea–Teodorovici Ion : [notă biografică] // Chişinău : encicl. – Ch., 1997. – P. 33-34.
1035. Aldea–Teodorovici, Ion : [notă biografică]. – http://teodorovici.md/biografie.php
1036. Aldea–Teodorovici
Ion
şi
Doina
:
http://en.wikipedia.org/wiki/Doina_and_Ion_Aldea_Teodorovici;
http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people
www.bsclupan.asm.md

[notă

biografică].

77

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1037. Buzilă, Serafim. Aldea–Teodorovici Ion : [notă biografică] // Enciclopedia interpreţilor din
Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 14-15.
1038. Aldea–Teodorovici Cristofor. Două vieţi şi o Dragoste : In memoriam Doina şi Ion Aldea–
Teodorovici : [culeg. de cântece] / aut. de sel. : Cristofor Aldea–Teodorovici; A.O. „Două inimi
gemene”. – Ch. : Universul, 2004. –
1039. Vol. I. – 2004. – 213 p. : fot.
Recenzie:
1040. Georghiu, Gheorghe. Două doruri grele // Săptămîna. – 2005. – 3 iun. – P. 13.
1041. Памяти Дойны и Ион Алдя-Теодорович // Capitala = Столица. – 2005. – 20 апр. – Р. 5.
1042. Ghimpu, Simion. Trei culori şi-o singură fiinţă româmească: In memoriam : [Doina şi Ion
Aldea–Teodorovici] // Mereu / Simion Ghimpu. – Ch., 1995. – P. 119-124.
1043. Ion şi Doina. Doina şi Ion : [album-fotogr.-publ.] / alcăt. : Boris Parii; il., graf., pict. : T.
Coman [et. al.]; fot. : M. Potârniche. – Ch. : Ed. Basarabia : Firma „Vis” : Întreprinderea mixtă
„Floral”, 1994. – 182 p.
1044. Mahu, Rodica. Născut în ziua Bunei-Vestiri : [Ion Aldea–Teodorovici] / Rodica Mahu // VIP
magazin. – 2004. – Nr 2. – P. 64-67 : fot.
1045. Manole, Ana. Doina şi Ion Aldea Teodorovici / Ana Manole // Noi. – 1997. – Nr 10. – P. 25.
1046. Morăraş, Mihai. Subjugaţi de cântec, adunaţi din dor : [despre Doina şi Ion AldeaTeodorovici] / Mihai Mărăraş // Cugetul. – 1995. – Nr 1-2. – P. 96.
1047. Pojar, Serghei. O viaţă consacrată cântecului : [despre activitatea compozitorului Ion AldeaTeodorovici] / Serghei Pojar // Orizontul. – 1985. – Nr 4. – P. 47-49 : fot.
1048. Кавалеры „Ordinul Republicii” : [среди них Алдя–Теодорович Ион, Алдя–Теодорович
Дойна, заслуженные артисты Респ. Молдова (посмертно)] // Документ. – 2002. – Nr 1. – P. 55.
1049. Певец земли родной : [композитор Ион Алдя–Теодорович] / сост. : Д. Дьяков. – К.,
1982. – Р. 34-35.
ALEXANDROV, Boris.
1050. Alexandrov, Boris. Cântecul ne cheamă : File de biografie / stilizare de G. Soboleva; trad.
din lb. rusă de I. Nagacevschi. – Ch.: Literatura artistică, 1987. – 149 p. : fot. – (Maieştri în arte –
tinerilor).
ANTONOVSCHI, Alexandru
1051. Antonovschi Alexandru (1863-1939) : [solist vocal (bas profund) cu renume mondial)] //
Calendarul bibliotecarului 1999. – Ch., 1999. – P. 65-66.
1052. Antonovschi Alexandru : [notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. –
Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 38.

www.bsclupan.asm.md

78

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1053. Antonovschi Alexandru : [în anii 1907–1939, profesor de canto şi director (1921–1928) al
Conservatorului „Unirea” din Chişinăi] [resursă electronică]. – http://www.lauta.ru/AlexandraAntonovschi-Biografie.html
1054. Buzilă, Serafim. Antonovschi Alexandru : [notă biografică] // Interpreţi din Moldova :
lexicon encicl. : (1460–1960) / Serafim Buzilă. – Ch., 1996. – P. 26-27.
1055. Dănilă, Aurelian. Alexandru Antonovschi (22.08.1863–13.03.1939) / Aurelian Dănilă // Arta
2005: Arte audiovizuale. Teatru. Cinema. Muzică. – Ch., 2005. – P. 122-124.
1056. Арабаджиу, Родион. Незавершенная мелодия : [страницы творчества Александра
Антоновского] / Родион Арабаджиу. – К. : Литература артистикэ, 1983. – 185 р.
ARSENI, Larisa
1057. Arseni, Larisa. La poarta inimii mele : [interviu cu Larisa Arseni, interpretă de muzică
populară] / interlocutor : Maria Mocanu // Capitala-magazin. – 2004. – Nr 31 (Iun.-Iul.). – P. 26-28
: fot.
AURA
1058. Аура. Теперь я абсолютна счастливая : [интервью с певицей] / беседовала : Светлана
Платон // Aquarelle. – 2005. – Martie. – P. 10-13.
BARANOVSCHI, Constantin
1059. Roibu, Nicolae. Constantin Baranovschi : [instrumentist în orchestra de muzică populară
„Folclor”] / Nicolae Roibu // Moldova. – 1983. – Nr 5. – P. 26.
BARBU, Lăutarul
1060. Barbu, Lăutarul : [vestit lăutar moldovean, numele real Vasile Barbu-Stan] [resursă
electronică]. – http://ro.wikipedia.org/wiki/Barbu_L%C4%83utarul
1061. Barbu, Lăutarul : [schiţă de profil] // Interpreţi din Moldova : lexicon enciclopedic (14601969) / alcăt. : Serafim Buzilă. – Ch., 2996. – P. 42-43.
1062. Ceaicovschi-Mereşanu, Gleb. Barbu Lăutarul : [(1780–1860) viaţa şi activitatea de creaţie]
// Literatura muzicală moldovenească / Gleb Ceaicovschi-Mereşanu. – Ch., 1982. – P. 43-51.
1063. Maftei, Ionel. Barbu Lăutarul : [notă biografică] // Personalităţi ieşene / Ionel Maftei. – Ch.,
1992. – V. 1. – P. 55.
1064. Дайлис, Д. Триумф старого Барбу : [молд. нар. cкрипач] // Скрипка лэутара / Д.
Дайлис. – К., 1981. – Р. 7-16.
1065. Котляров, Борис. Барбу Лэутару // Молдавские лэутары и их искусство / Борис
Котляров. – М., 1989. – P. 27-32.

www.bsclupan.asm.md

79

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

BARBU, Natalia
1066. Aramă, Angela. Familia Barbu: 3+1 : [despre familia interpretei de muz. uşoară Natalia
Barbu] / Angela Aramă // Capitala – magazin. – 2001. – Nr 13. – P. 44-45.
BASS, Ion
1067. Bass, Ion : [cântăreţ (tenor), interpret de muzică populară şi de estradă din RSSM] //
Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 83.
1068. Bass, Ion : [notă biografică] [resursă electronică]. – http://www.moldovenii.md/md/people/45
1069. Tulnic, Vitalie. Sufletul cântecului : [despre interpretul de muz. populară Ion Bass] // Versuri.
Eseuri / Vitalie Tulnic. – Ch., 1988. – P. 173-178.
BAŞCATOV, Nicolai
1070. Dănilă, Aurelian. Nicolai Başcatov : [schiţă biografică] / Aurelian Dănilă // Artiştii poporului
din RSSM / I. Lempert. – Ch., 1976. – P. 31-35.
BĂLŢANU (VAISMAN), Efim
1071. Bălţanu, Efim : [cântăreţ (bariton) de estradă, artist emerit din RSSM] // Literatura şi arta
Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P.121.
BEJENARU, Lidia
1072. Bejenaru, Lidia : [schiţă biografică, bibliogr.] // Calendar Naţional 2003. – Ch., 2003. – p.
104-105.
1073. Bejenaru,
Lidia
:
[notă
biografică]
http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people

[resursă

electronică].

1074. Bejenaru, Lidia : [dialog cu Lidia Bejenaru, solistă a orchestrei „Lăutarii”] / consemnare :
Anatol Caciuc // Femeia Moldovei. – 1995. – Nr 10. – P. 24.
1075. Blajinu, Mircea. Lidia Bejenaru / Mircea Blajinu // Femeia Moldovei. – 1982. – Nr 4. – P.
33.
1076. Buzilă, Sreafim. Bejenaru Lidia: [schiţă biografică] // Enciclopedia interpreţilor din Moldova
/ Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 53.
1077. Buzilă, Serafim. Bejenaru Lidia : [schiţă biografică] / Serafim Buzilă // Femei din Moldova :
encicl. – Ch., 2000. – P. 41.
1078. Roibu, Nicolae. Lidia Bejenaru : [despre activitatea artistică a interpretei] // Moldova. –
1984. – Nr 4. – P. 24.
BIVOL, Anatol şi Irina
1079. Bivol, Anatol : [notă biografică despre fraţii Anatol şi Irina Bivol] [resursă electronică]. –
http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people
www.bsclupan.asm.md

80

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

BOBÂNĂ, Ana
1080. Roibu, Nicolae. Ana Bobână : [interpretă din ansamblul „Fluieraş”] / Nicolae Roibu //
Moldova. – 1984. – Nr 3. – P. 23 : fot.
BODIUL, Svetlana
1081. Bodiul, Svetlana. „Nu am decât o singură pasiune – Bah” : [interviu] / intelocutor : G.
Arapu // Femeia Moldovei. – 1977. – Nr 3. – P. 18-19.
BOTEZATU, Lidia
1082. Mălăeşteanu, A. Lidia Botezatu : [solistă a formaţiei „Contemporanul”] / A. Mălăeşteanu //
Femeia Moldovei. – 1975. – Nr 2. – P. 25.
BOTGROS, Corneliu
1083. Botgros, Corneliu. Tineri neliniştiţi ai clanului Botrgros : [interviu cu vioristul Corneliu
Botgros şi cântăreaţa de muz. pop. Adriana Ochişan] / dialog realizat de Anda–Cristina Vahnovan //
Capitala – magazin. – 2003. – Nr 26 (Mai.-iun.). – P. 30-31 : fot.
BOTGROS, Nicolae
1084. Botgros, Nicolae : [viorist, dirijor şi compozitor] // Calendar Naţional 2003. – Ch., 2003. – P.
24-25.
1085. Botgros,
Nicolae
:
[notă
http://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Botgros

biografică]

[resursă

electronică].

1086. Botgros, Nicolae : [portret de creaţie al conducătorului orchestrei de muz. pop. „Lăutarii”]. –
1980. – Nr 10. – P. 26.
1087. Botgros, Nicolae : [notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch.,
1985. – Vol. 1. – P. 105.
1088. Botgros, Nicolae. Nicolae Botgros : [interviu cu Nicolae şi Corneliu Botgros] / Nicolae
Botgros, Corneliu Botgros; consemnare : Svetlana Platon // Aquarelle. – 2005. – Mart. – P. 48-49.
1089. Botgros, Nicolae. „Cântăm aşa cum cânta natura, cum şoptesc frunzele...” : [interviu cu
Nicolae Botgros, viorist şi conducător al orchestrei de muz. pop. „Lăutarii” ] / consemnare : Rodica
Mahu // Moldova. – 1988. – Nr 7. – P. 21.
1090. Botgros, Nicolae. „Cântecul popular ne însoţeşte de la naştere până la moarte...” : [interviu
cu vioristul N. Botgros] / consemnare : Anatol Caciuc // Univers muzical. – 2003. – Nr 3. – P. 5455.
1091. Botgros, Nicolae. „Dragoste şi dor pe strune de vioară...” : [despre conducătorul orchestrei
„Lăutarii”]. – Ch.: S. n., 1998 (Concernul „Presa”). – 16 p. : fot.
1092. Botgros, Nicolae. Ministrul nu mă cunoştea fără vioară // Să vă spun ce s-a-ntâmplat... /
Roibu Nicolae. – Ch., 1999. – P. 100-101.
1093. Buzilă, Serafim. Borgros Nicolae : [notă biografică] // Interpreţi din Moldova : lexicon
encicl. / Serafim Buzilă. – Ch., 1996. – P. 72-73.
www.bsclupan.asm.md

81

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1094. Colac, Tudor. Rădăcinile eterne ale folclorului... : Nicolae Botgros la 50 de ani / Tudor
Colac. – Ch. : Litera, 2003 (Combinatul Poligr.). – 35 p. : fot.
1095. Trofimov, Rodica. Magicianul cu ochii trişti : Nicolae Botgros / Rodica Trofimov // VIP
magazin Moldova. – 2005. – Nr 7/8. – P. 56-59.
1096. Кавалеры „Ordinul Republicii” : [среди них Николае Ботгрос (19.01.93)] // Документ. –
2002. – Nr 1. – P. 55.
1097. Семенова, А. Играй, лэутар, играй! : [из истории создания ансамбля нар. музыки
«Лэутарий» и о его руководителе Н. Ботгрос; о нар. артисте МССР Н. Сулак и др.
музыкантах] / А. Семенова // Панорама 1985 : Ежегодник по искусству для молодежи. – М.,
1985. – Р. 99-107.
BOTOŞANU, Alexei
1098. Botoşanu, Alexei : [cimpoer şi clarinetist mold.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2
vol. – Ch., 1975. – Vol. 1. – P. 106-107.
BRÂNZĂ, Grigore
1099. Morăraş, Mihai. Grigore Brânză : [naist în ansamblul „Lăutarii”] / Mihai Morăraş // Femeia
Moldovei. – 1976. – Nr 11. – Pe cop.
BUCICO, Angela
1100. Bucico, Angela. O şansă pentru Angela Bucico : [interviu cu interpreta de muz. uşoară
Angela Bucico] / consemnare : Rodica Mahu // Orizontul. – 1989. – Nr 9. – P. 46-48; Горизонт. –
1989. – Nr 9. – P. 46-48.
BUDURIN, Mihai
1101. Budurin, Mihai. „Catharsis” : [interviu cu membrii formaţiei „Catharsis”] / Mihai Budurin,
Ion Raţă; consemnare : Ecaterina Bîdzina // Aquarelle. – 2005. – Oct. – P. 100-103.
BURGHILĂ, Lenuţa
1102. Burghilă, Lenuţa. „Eu fac istoria mea...” : [interviu cu Lenuţa Burghilă, interpretă de muz.
uşoară] / consemnare : Olivia Brăduţeanu // Moldova. – 2004. – Nr 9/10. – P. 60-62 : fot. – Text şi
în lb. engl., rusă.
CEBAN, Tamara
1103. Bieşu, Maria. Numele care-mi este mult prea drag : [despre Tamara Ciobanu, interpretă de
muzică populară] / Maria Bieşu // Univers muzical. – 2002. – Nr 2. – P. 15-16.
1104. Ceban, Tamara : [cântăreaţă (soprană), artistă a poporului din URSS] // Literatura şi arta
Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 418.
1105. Ceaicovschi, Gleb. Tamara Ceban : [despre calea de creaţie a interpretei de muzică pop.] /
Gleb Ceaicovschi. – Ch. : Literatura artistică, 1980. – 96 p. : fot.
Recenzii:
1106. Galperin, M. O carte despre Tamara Ceban // Moldova soc. – 1980. – 18 iul.
1107. Samoilov, A. // Viaţa satului. – 1980. – 10 apr.
1108. Ştefan, N. „...Un sinonim al cântecului moldovenesc” // Lit. şi arta. – 1980. – 26 iun.
www.bsclupan.asm.md

82

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1109. Ceaicovschi–Mereşanu, Gleb. Prima cântăreaţă populară : [Tamara Ceban] / Gleb
Ceaicovschi–Mereşanu // Femeia Moldovei. – 1984. – Nr 11. – P. 18.
1110. Ceban, Tamara : [notă biografică] // Calendarul bibliotecarului 1994. – Ch., 1994. – P. 160161.
1111. Ceban, Tamara : [notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch.,
1986. – Vol. 2. – P. 418.
1112. Ceban, Tamara : [schiţă de portret]. – http://www.moldovenii.md/md/people/898
1113. Lozanciuc, Alexandru. „Taina destinului” : [In memoriam Tamara Ceban] / Alexandru
Lozanciuc // Univers muzical. – 2002. – Nr 2. – P. 16.
1114. Tamazlâcaru, Andrei. Mână, Gheorghe, boii bine, sau câteva referinţe la folclorul nostru
muzical : [despre cântăreaţa Tamara Ceban] / Andrei Tamazlâcaru // Moldova. – 1997. – Nr 10-12.
– P. 14-18 : fot.
1115. Tcaci, Efim. Biografia cântecului : [artista Tamara Ceban la 60 de ani] // Premiere,
portrete… / Efim Tcaci. – Ch., 1977. – P. 124-128.
1116. Tcaci, Efim. Tamara Ceban : [Artistă a Poporului, laureată a Premiului de Stat al URSS] /
Efim Tcaci // Calendar 1989. – Ch., 1988. – P. 166.
1117. Чебан, Тамара : [нар. артистка СССР, лауреат Гос. премии СССР] // Музыкальная
культура Молдавской СССР. – М., 1978. – Р. 273-276.
CEPRAGA, Nadejda
1118. Buzilă, Serafim. Cepraga Nadejda : [notă biografică] // Enciclopedia interpeţilor din
Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 107-108.
1119. Buzilă, Serafim. Cepraga Nadejda : [notă biografică] / Serafim Buzilă // Femei în Moldova :
encicl. – Ch., 2000. – P. 67-68.
1120. Cepraga,
Nadejda
:
[notă
biografică]
http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people

[resursă

electronică].

1121. Cepraga, Nadejda : [notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch.,
1986. – Vol. 2. – P. 420.
1122. Cepraga, Nadejda : [schiţă biografică, bibliogr.] // Calendar Naţional 2001. – Ch., 2000. – P.
210-212.
1123. Cepraga, Nadejda. „Mi-i drag spectatorul care nu aplaudă din inerţie” : [interviu cu
interpreta] / intelocutor : V. Turea // Moldova. – 1985. – Nr 3. – P. 100-101.
www.bsclupan.asm.md

83

1975 – 2005

Arta Moldovei

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1124. Caciuc, Anatol. Nadejda Cepraga : [despre activitatea artistică a interpretei de muzică de
estradă] / Anatol Caciuc // Femeia Moldovei. – 1995. – Nr 3. – P. 24.
1125. Ciornei, Vsevolod. Nadejda Cepraga : [portret de creaţie] / Vsevolod Ciornei // Orizontul. –
1984. – Nr 3. – P. 48 : il. – (Art. semnat : V. Cerbu).
1126. Prepeliţă, Mihai. Nadejda Cepraga: Mai mult decât o privighetoare // Constelaţia tinerelor
talente / Mihai Prepeliţă. – Ch., 1992. – P. 118-122.
1127. Şahova, L. Întâlnire cu cântecul : [cântăreaţa Nadejda Cepraga] / L. Şahova // Tribuna. –
1979. – Nr 4. – P. 45-46.
1128. Алексеева, Н. Песня, понятная каждому : [творческий портрет Н. Чепраги] / Н.
Алексеева // Огонёк. – 1981. – Nr 19. – P. 9 : il.
1129. Год минувший, год нынешний : [о молд. певице Надежде Чепраге] // Музыкальная
жизнь. – 1986. – Nr 1.
1130. Западинский, Роберт. Песенный мир Надежды Чепрага / Роберт Западинский //
Кодры. – 1978. – Nr 10. – P. 123-127.
1131. Чепрага, Надежда
http://ru.wikipedia.org/wikш

:

[биографическая

справка]

[электронный

ресурс].

1132. Эпштейн, Е. Надежда Чепрага : [эскиз к портрету] / Е. Эпштейн // Музыкальная
жизнь. – 1979. – Nr 21. – P. 22.
CIOBANU, Mihail
1133. Ciobanu, Mihail : [interpret de muzică populară : notă biografică] [resursă electronică]. –
http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people
1134. Ciobanu, Mihail. Cântăreţul şi cimentul : [interviu cu Mihail Ciobanu, interpret de muz.
populară] / interlocutor : Iu. Balan // Orizontul. – 1986. – Nr 4. – P. 48-49; Горизонт. – 1986. – Nr
4. – P. 48-49.
CIOBANU, Nelly
1135. Ciobanu, Nelly : [interpretă de muzică uşoară : notă biografică] [resursă electronică]. –
http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people
1136. Ciobanu, Nelly. Născută pentru cântec : [interviu cu interpreta Nelly Ciobanu despre
activitatea sa artistică] / consemnare : V. Ghimpu-Munteanu // Femeia Moldovei. – 1998. – Nr 3-6.
– P. 4-5: fot. pe copertă.
CIOLACU, Olga
www.bsclupan.asm.md

84

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1137. Ciolacu, Olga : [interpretă : notă biografică] [resursă electronică]. –
http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people
1138. Ciolacu, Olga. Pot să mărturisesc că mi-a mers în viaţă : [interviu cu Olga Ciolacu,
cântăreaţă] / interlocutor : Anatol Caciuc // Femeia Moldovei. – 1992. – Nr 9-12. – P. 21.
1139. Чолаку, Ольга. Дома у Ольги Чолаку : [рассказ певицы о себе и о своем творчестве] /
материал подготовил : Вячеслав Сологуб // Aquarelle. – 2004. – Nr 2. – P. 104-107.
1140. Западинский, Роберт. «Чутко вслушиваться в мелодию жизни…» : [творческий
портрет Ольги Чолаку] / Роберт Западинский // Кодры. – 1985. – Nr 6. – P. 124-125.
CIORICI, Oxana şi Georgeta
1141. Bechet, Pavel. Oxana şi Georgeta Ciorici : [creaţia şi activitatea artistică a interpretelor] /
Pavel Bechet // Femeia Moldovei. – 1989. – Nr 9. – P. 24-25.
1142. Ciorici, Oxana. Surorile : [interviu cu interpretele din ansamblul „Contemporanul”] / Oxana
Ciorici, Georgeta Ciorici; interlocutor : V. Malai // Orizontul. – 1987. – Nr 5. – P. 48; Горизонт. –
1987. – Nr 5. – P. 48.
COCEA, Luchian
1143. Cocea, Luchian : [Artist Emerit din RSSM, violonist : notă biografică] // Literatura şi arta
Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 334.
COCOŢ, Vladimir
1144. Cocoţ, Vladimir : [actor, interpret de estradă şi operetă : schiţă biografică] // Calendar 1986. –
Ch., 1986. – P. 101.
1145. Cocoţ, Vladimir : [actor, interpret de estradă şi operetă : schiţă biografică, bibliogr.] //
Calendar Naţional 2001. – Ch., 2000. – P. 163-164.
1146. Cocoţ, Vladimir : [notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch.,
1985. – Vol. I. – P. 308-309.
CODREANU, Maria
1147. Codreanu, Maria : [Artistă Emerita din RSSM, cântăreaţă] // Literatura şi arta Moldovei :
encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 307.
1148. Codreanu, Maria : [interpretă de muzică uşoară : notă biografică] [resursă electronică]. –
http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people
1149. Codreanu, Maria. Moscova noastră : [interviu cu Maria Codreanu, cântăreaţă de muz.
uşoară Maria] / interlocutor : Efim Tarlapan // Orizontul. – 1988. – Nr 3. – P. 66-69. – Text şi în l.
rusă.
1150. Codreanu, Maria : [dialog cu Maria Codreanu, Artistă Emerită a Moldovei, despre viaţa şi
activitatea sa] / interlocutor : Efim Tarlapan // De ce v-aţi dus de-acasă?... : Convorbiri nostalgice
www.bsclupan.asm.md

85

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

cu unii moldoveni statorniciţi la Moscova temporar sau pentru totdeauna / Efim Tarlapan. – Ch.,
1991. – P. 59-63.
1151. Дмитриева, М. Слово новеллы : [о творчестве заслуженной артистки МССР Марии
Кодряну] / М. Дмитриева // Театральная жизнь. – 1975. – Nr 3. – Р. 3.
COJOCARU, Valentina
1152. Cojocaru, Valentina : [interpretă de muzică populară, Artistă Emerită din RSSM] //
Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 307.
1153. Cojocaru, Valentina : [notă biografică] [resursă electronică]. –
http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people
1154. Cojocaru, Valentina. „Cântecul, pentru mine, nu e altceva decât un mod de a mă destăinui
cuiva” : [interviu] / interlocutor : Mitrofan Vătavu // Moldova. – 1986. – Nr 1. – P. 34-35 : fot.
1155. Cojocaru, Valentina. „Inimă tu tânără rămâi” : [interviu cu Valentina Cojocaru, interpretă
de muz. populară] / consemnare : Maria Mocanu // Capitala-magazin. – 2003. – Nr 28 (Noiemb.dec.). – P. 36-38.
COPACINSCHI, Victor
1156. Copacinschi, Victor : [ţambalagiu, Artist Emerit din RSSM] // Literatura şi arta Moldovei :
encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 324.
CRASNOPOLISCHI, Ion
1157. Crasnopolischi, Ion : [Artist Emerit din RSSM, clarinetist] // Literatura şi arta Moldovei :
encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 335.
CRULICOVSCHI, Nina
1158. Crulicovschi, Nina : [interpretă de muzică de estradă : notă biografică] [resursă electronică]. –
http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people
1159. Crulicovschi, Nina : [schiţă biografică, bibliogr.] // Calendar Naţional 2001. – Ch., 2000. – P.
224;
1160. Crulicovschi, Nina : [interpretă de muzică de estradă : notă biografică] // Femei din Moldova
: encicl. – Ch., 2000. – P. 85.
1161. Crulicovschi, Nina. „Dumnezeu îţi dă viaţă nu pentru a o risipi în zadar” : [de vorbă cu
interpreta de muzică uşoară Nina Crulicovschi] / interlocutor : Gheorghe Budeanu // Noi. – 1987. –
Nr 3. – P. 6-7.
1162. Crulicovschi, Nina. Nina Crulicovschi : [interviu cu interpreta despre activitatea sa artistică]
/ consemnare : Anatol Caciuc // Femeia Moldovei. – 1995. – Nr 5. – P. 24.

www.bsclupan.asm.md

86

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1163. Olărescu, Vlad. Sinusoida unui itinerar de creaţie: Nina Crulicovschi / Vlad Olărescu //
Orizontul. – 1986. – Nr 3. – P. 47-48. – Text şi în lb. rusă.
1164. Roibu, Nicolae. Nina Crulicovschi : [schiţă de portret] / Nicolae Roibu // Moldova. – 1979. –
Nr 11. – P. 26.
1165. Roibu, Nicolae. Nina Crulicovschi, cântăreaţă // Să vă spun ce s-a-ntâmplat… : Cu
personalităţi din Republica Moldova / Nicolae Roibu. – Ch., 1999. – P. 92-93.
DAIN, Exezchel
1166. Dain, Exezchel : [Artist Emerit din RSSM, violonist] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în
2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 172.
DANI, Vitalie
1167. Dani, Vitalie : [interpret de muzică uşoară : notă biografică] [resursă electronică]. –
http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people
DASCĂL, Ion
1168. Buzilă, Serafim. Dascăl Ion : [notă biografică] // Enciclopedia interpreţilor din Moldova /
Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 199-201.
1169. Dascăl Ion : [schiţă biografică, bibliogr.] // Calendar Naţional 2002. – Ch., 2002. – P. 56-57.
DOLGAN, Radu
1170. Caciuc, Anatol. Radu Dolgan : [cel mai tânăr interpret al formaţiei „Noroc”] / Anatol Caciuc
// Femeia Moldovei. – 1991. – Nr 10. – P. 24.
DRĂGAN, Maria
1171. Budeanu, Gheorghe. Vai, sărmana turturică : [amintiri, mărturisiri despre Maria Drăgan] /
Gheorghe Budeanu. – Ch. : Atelier, 1999. – 112 p. : fot.
Recenzie :
1172. Belicov, Serafim. Maria Drăgan, o taină care doare şi vindecă totodată // Moldova suverană. – 1999. – 21 dec.
1173. Drăgan, Maria : [interpretă de muzică populară : notă biografică] [resursă electronică]. –
http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people
1174. Pripa, Maria. Exponatele îi reînvie chipul : [cântereaţa Maria Drăgan] / Maria Pripa //
Femeia Moldovei. – 1994. – Nr 3. – P. 4.
EŞANU, Gheorghe
1175. Buzilă, Serafim. Eşanu, Gheorghe (1927–1996) : [interpret de muz. populară : notă
biografică] // Enciclopedia interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 185-186.
1176. Eşanu, Gheorghe : [interpret de muz. populară : notă biografică] [resursă electronică]. –
http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people
www.bsclupan.asm.md

87

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1177. Eşanu, Gheorghe (1927–1996) : [interpret de muz. populară : schiţă biografică, bibliogr.] //
Calendar Naţional 2002. – Ch., 2002. – P. 137-138.
1178. Eşanu, Gheorghe (1927–1996) : [interpret de muz. populară : schiţă biografică] // Calendarul
biblotecarului 1997. – Ch., 1997. – P. 75-76.
1179. Eşanu, Gheorghe (1927–1996) : [interpret de muz. populară : notă biografică] // Literatura şi
arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 232.
1180. Sumcă, Sergiu. Amintiri în tramvai : [despre interpretul de muz. populară Gheorghe Eşanu
(1927–1996)] / Sergiu Sumcă // Univers musical. – 2003. – Nr 4. – P. 17 : fot.
1181. Vătavu, Mitrofan. Cântă Gheorghe Eşanu : [portret de creaţie] / Mitrofan Vătavu // Nistru. –
1973. – Nr 10. – P. 150-152.
1182. Vătavu, Mitrofan. Gheorghe Eşanu : [profil de creaţie] / Mitrofan Vătavu // Artişti ai
poporului din RSSM / I. Lempert. – Ch., 1976. – P. 111-117.
EŞANU, Petru
1183. Buzilă, Serafim. Eşanu Petru : [solist vocal : notă biografică] // Enciclopedia interpreţilor din
Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 186.
1184. Eşanu, Petru : [schiţă biografică, bibliogr.] // Calendar Naţional 2003. – Ch., 2003. – P. 183184.
1185. Столяр, Зиновий. Верен песне : [на эстраде Петру Ешану] // Страницы молдавской
музыки / Зиновий Столяр. – К., 1983. – Р. 128-135.
EVTODIENCO, Filip
1186. Evtodienco, Filip : [Maestru Emerit al artei din RSSM, flautist : notă biografică] // Literatura
şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. I. – P. 205.
EVTODIEV, Alexei
1187. Evtodiev, Alexei : [Artist Emerit din RSSM, flautist : notă biografică] // Literatura şi arta
Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 205.
GHENOV, Ivan
1188. Ghenov, Ivan : [Artist Emerit din RSSM, intepret : notă biografică] // Literatura şi arta
Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 147.
GHERMAN, Galina
1189. Galina Gherman : [interviu cu cântăreaţa de muzică uşoară Galina Gherman] / interlocutor :
Anatol Caciuc // Femeia Moldovei. – 1994. – Nr 11. – P. 32-33.
GLIB, Nicolae
www.bsclupan.asm.md

88

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1190. Dabija, Nicolae. Omul – cântec : [Nicolae Glib, Artist Emerit din RSSM : profil de creaţie] /
Nicolae Dabija // Orizontul. – 1985. – Nr 8. – P. 48; Горизонт. – 1985. – Nr 8. – P. 48.
1191. Glib, Nicolae : [interpret de muz. populară : notă biografică] [resursă electronică]. –
http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people
1192. Glib, Nicolae. Cântecul – acesta ni-i leacul” : [interviu cu Nicolae Glib, interpret de muz.
populară] / consemnare : Constantin Dragomir // Nistru. – 1980. – Nr 7. – P. 151-155.
1193. Glib, Nicolae. Şi când vorbeşte, cântă... : [dialog cu Nicolae Glib, solistul orechestrei
„Folclor”] / consemnare : Larisa Turea // Moldova. – 1978. – Nr 9. – P. 24.
1194. Râbca, T. Nicolae Glib : [solist al orchestrei „Folclor” : profil de creaţie] / T. Râbca // Femeia
Moldovei. – 1976. – Nr 5. – Pe cop.
GUROVA, Valentina
1195. Gurova, Valentina : [Artistă Emerită din RSSM, harpistă] // Literatura şi arta Moldovei :
encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 2. – P. 166.
HANGANU, Valeriu
1196. Valeriu Hanganu : [muz. trompetist (1961–1991)] / red. muz. : Gheorghe Şevciuc, Ion
Boldumea. – Ch.: ŞEAREC-COM SRL, 2000 (Tipogr. „Prag-3”). – 92 p. : n. muz., fot. – (In
memoriam).
HERARU, Gheorghe
1197. Ghilaş, Victor. Autentic mesager al lăutăriei : Gheorghe Heraru / Victor Ghilaş // Ştiinţa. –
1995. – Nr 12. – P. 7
1198. Ghilaş, Victor. Gheorghe Heraru. Contribuţii la cunoaşterea vieţii şi activităţii / Victor
Ghilaş // Ştiinţa. – 1993. – Nr 6. – P. 16.
IANCOVA, Elena
1199. Iancova, Elena : [cântăreaţă populară bulgară din Basarabia : notă biografică] // Literatura şi
arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 455.
IGNATENCO, Eduard
1200. Ignatenco, Eduard : [Artist Emerit din RSSM, cântăreţ (bas) : notă biografică] // Literatura şi
arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 248.
ILIUŢĂ, Maria
1201. Bechet, Pavel. Maria Iliuţă : [solistă a ansamblului „Tălăncuţa”] / Pavel Bachet // Femeia
Moldovei. – 1989. – Nr 1. – P. 25 : fot.
1202. Iliuţă, Maria : [intrepretă de muzică populară : notă biografică] [resursă electronică]. –
http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people
IORGA, Liubomir
www.bsclupan.asm.md

89

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1203. Iorga, Liubomir : [meşter de instrumente populare : notă biografică] [resursă electronică]. –
http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people
1204. Moraru, H. Liubomir Iorga : [schiţă de portret] / H. Moraru // Femeia Moldovei. – 1976. –
Nr 3. – Pe cop.
1205. Scobioală, Aurel. Peripeţii cu melodii sau cum l-a descoperit America pe Liubomir Iorga :
[artist popular, naist] / Aurel Scobioală. – Ch. : Prut Internaţional, 2001 (F.E. -P. „Tipogr.
Centrală”). – 87 p. : fot.
1206. Иримчук, М. Когда най запоёт : [о Любомире Иорге, засл. работник культуры МССР]
/ М. Иримчук // Горизонт. – 1985. – Nr 7. – P. 20-22.
IOVU, Vasile
1207. Hadârcă, Ion. Înţelepciunea izvorului : [un crochiu despre naistul Vasile Iovu] / Ion Hadârcă
// Univers musical. – 2003. – Nr 4. – P. 24-26.
1208. Iovu, Vasile : [naist, flautist, profesor : notă biografică] [resursă electronică]. –
http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people
1209. Iovu, Vasile (1950) : [schiţă biografică, bibliogr.] // Calendar Naţional 2000. – Ch., 2000. – P.
199-202.
1210. Iovu, Vasile : [naist, flautist, profesor : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl.
în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 266.
1211. Romanciuc, Vasile. Naiul lui Vasile Iovu / Vasile Romanciuc // Orizontul. – 1987. – Nr 5. –
P. 43; Горизонт. – 1987. –Nr 5. – P. 43.
1212. Яунзем, И. Размышляя над итогами… [пятого Всесоюзного конкурса артистов
эстрады] / И. Яунзем // Советская музыка, 1975. – Nr 2. – Р. 76-80. – В содерж.: В. Иову из
Кишинева, победитель среди исполнителей на народных инструментах.
ISTRATI, Anastasia
1213. Istrati, Anastasia : [interpretă de muz. populară : notă biografică] // Calendar Naţional 2002.
– Ch., 2002. – P. 318.
1214. Buzilă, Serafim. Anastasia Istrati : [schiţă de portret a cântăreţei de muz. populară] //
Enciclopedia interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 244.
1215. Buzilă, Serafim. Anastasia Istrati : [schiţă biografică] / Serafim Buzilă // Femei din Moldova
: encicl. – Ch., 2000. – P. 148-149.
IVANOV, Fiodor
1216. Ivanov, Fiodor : [Artist Emerit din RSSM, cântăreţ (bariton) : notă biografică] // Literatura şi
arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 248.

www.bsclupan.asm.md

90

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

IVANUŞ, Margareta
1217. Cutâreva, A. Lumina cântecelor sale : [despre Margareta Ivanuş, solistă a Filarmonicii
mold.] / A. Cutâreva // Orizontul. – 1986. – Nr 9. – P. 47-48; Горизонт. – Nr 9. – P. 47-48.
1218. Ivanuş,
Margareta
:
[notă
biografică]
http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people

[resursă

electronică].

JULEA, Zinaida
1219. Belicov, Serafim. Numai sufletul rămâne : [despre Zinaida Julea, interpretă de muz.
populară] / Serafim Belicov // Moldova şi lumea. – 1992. – Nr 4. – P. 10.
1220. Belicov, Serafim. Zinaida Julea : [interpretă de muz. populară : profil de creaţie artistică] /
Serafim Belicov // Univers musical. – 2002. – Nr 2. – P. 40.
1221. Buzilă, Serafim. Julea Zinaida : [interpretă de muz. populară : notă biografică] //
Enciclopedia interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 255.
1222. Julea,
Zinaida
:
[notă
biografică]
http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people

[resursă

electronică].

1223. Julea, Zinaida : [interpretă de muz. populară : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei :
encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 237.
1224. Julea, Zinaida : [schiţă biografică, bibliogr.] // Calendar Naţional 2001. – Ch., 2000. – P.
290.
1225. Julea, Zinaida. Să bucur lumea care mă înţelege şi prin cântec să mi-o fac prietenă :
[interviu cu interpreta de muzică populară Zinaida Julea] / consemnare : Vlad Olărescu // Femeia
Moldovei. – 1989. – Nr 8. – P. 10-12.
1226. Julea, Zinaida. Zânele fac muzică : [interviu cu interpreta Zinaida Julea despre viaţă şi
activitatea sa artistică] / consemnare : Irina Nechit // Femeia Moldovei. – 1995. – Nr 9. – P. 6-7.
1227. Mihail, V. Pân-la minune calea-i lungă : [despre Zinaida Julea, Artistă a poporului RSSM,
interpretă de muz. populară] / V. Mihail // Orizontul. – 1986. – Nr 8. – P. 48; Горизонт . – 1986. –
Nr 8. – P. 48.
LAZARIUC, Anastasia
1228. Buzilă, Serafim. Lazariuc Anastasia : [Artistă Emerită din RSSM (1982) : notă biografică ] //
Enciclopedia interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 262-263.
1229. Buzilă, Serafim. Lazariuc Anastasia : [Artistă Emerită din RSSM : schiţă de portret]/
Serafim Buzilă // Femei din Moldova : encicl. – Ch., 2000. – P. 171-172.

www.bsclupan.asm.md

91

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1230. Dorofeev, N. Angajare şi pasiune : [despre filmul documentar dedicat activităţii Anastasiei
Lazariuc, solistă a orchestrei radioteleviziunii moldoveneşti] / N. Dorofeev // Moldova. – 1980. –
Nr 11. – P. 37.
1231. Iuncu, Rodica. Cu faţa spre Băcioi : [despre Anastasia Lazariuc, solistă a orchestrei de
estradă a radioteleviziunii mold.] / Rodica Iuncu // Nistru. – 1982. – Nr 3. – P. 148-155.
1232. Lazariuc,
Anastasia
:
[notă
biografică]
http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people

[resursă

electronică].

1233. Lazariuc, Anastasia : [Artistă Emerită din RSSM (1982) : notă biografică] // Literatura şi arta
Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 367.
1234. Lazariuc, Anastasia : [schiţă de portret] // Calendar Naţional 2003. – Ch., 2003. – P. 150151.
1235. Lazariuc, Anastasia. „...De maică-mi este inima...” : [interviu cu interpreta despre
activitatea sa artistică] / consemnare : Larisa Turea // Moldova. – 1986. – Nr 12. – P. 25.
1236. Lazariuc, Anastasia. Anastasia Lazariuc : [interviu cu interpreta de muzică uşoară] /
consemnare : Anatol Caciuc // Femeia Moldovei. – 1995. – Nr 11. – P. 24-25 : fot.
1237. Lazariuc, Anastasia : [interviu cu interpreta despre cariera sa artistică] / intelocutor : Larisa
Turea // Orizontul. – 1984. – Nr 2. – P. 47-48 fot.
1238. Partole, Claudia. Cântec, casă şi consiliu : [Anastasia Lazariuc : profil de creaţie] / Claudia
Partole // Orizontul. – 1989. – Nr 3. – P. 46-48.
LEŞCENCO, Petru
1239. Buzilă, Serafim. Leşcenco Petru : [cântăreţ şi dansator (1898–1954)] // Interpreţi din
Moldova : Lexicon enciclopedic / Serafim Buzilă. – Ch., 1996. – P. 262. Vezi şi
1240. Buzilă, Serafim. Leşcenco Petru : [cântăreţ şi dansator (1898–1954)] / Serafim Buzilă //
Chişinău : encicl. – Ch., 1997. – P. 284.
1241. Никольская, И. Танго «на рёбрах» : [о Петре Лещенко, певец (баритон)] / И.
Никольская // Работница. – 1995. – Nr 6.
1242. Пожар, Сергей. Патриотизм на ниве музыки : [о певце П. Лещенко] / Сергей Пожар //
Кодры. – 1996. – Nr 3-4. – P. 198.
LOZANCIUC, Alexandru
1243. Alexandru Lozanciuc : [interpret de cântece populare şi de estradă] / consemnare : Anatol
Caciuc. – Ch. : Universul, 1995. – 17 p. : il. color.

www.bsclupan.asm.md

92

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1244. Lozanciuc, Alexandru. Destine de oameni : [roman autobiogr. în 2 cărţi]. – Ch. : Cuant,
1997 (Combinatul Poligr.). – 335 p. : fot. [62] p.; fot. color.; n. muz. – Tit. pe cop. : Taina
destinului.
1245. Roibu, Nicolae. Alexandru Lozanciuc : [artist de estradă] / Nicolae Roibu // Femeia
Moldovei. – 1984. – Nr 7. – Pe cop.
1246. Кавалеры „Ordinul Republicii” : [среди них Александру Лозанчук, певец (30.08.2000)] //
Документ. – 2002. – Nr 1. – P. 56.
LOZNIC, Nuhim
1247. Buzilă, Serafim. Loznic Nuhim (1925–1989) : [Artist Emerit din RSSM, violonist] //
Enciclopedia interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 279.
1248. Loznic, Nuhim : [violonist : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. –
Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 423.
MARIAN, Nona
1249. Caciuc, Anatol. Nona Marian : [interpretă de muzică uşoară] / Anatol Caciuc // Femeia
Moldovei. – 1998. – Nr 1-2. – P. 38 : fot.
MARIN, Costache
1250. Ceaicovschi–Mereşanu, Gleb. Costache Marin : [150 de ani din ziua naşterii (1840–1911),
vestit lăutar mold.] / Gleb Ceaicovschi–Mereşanu // Calendar 1990. – Ch., 1989. – P. 110.
1251. Marin, Costache : [viorist : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. –
Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 438.
MARIN, Vasile
1252. Buzilă, Sreafim. Marin Vasile : [notă biografică] // Enciclopedia interpreţilor din Moldova /
Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 284-285.
1253. Marin, Vasile : [profil de creaţie al interpretului de muz. populară] // Calendar Naţional
2002. – Ch., 2002. – P. 282-283.
1254. Vasile Marin : [cântăreţ de muzică populară : schiţă de portret] // Vorniceni / V. Matei [et
al.]. – Ch., 2002. – P. 159-160.
1255. Morăraş, Mihail. Vasile Marin : [solist al ansamblului popular „Ciocârlia”] / Mihail Morăraş
// Femeia Moldovei. – 1977. – Nr 8. – Pe cop.
MATEEŞU, Mihai
1256. Bechet, Pavel. Mihai Mateeşu : [interpret de cântece populare : schiţă de portret] / Pavel
Bechet // Femeia Moldovei. – 1990. – Nr 5. – P. 25.

www.bsclupan.asm.md

93

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

MIHAI, Veronica
1257. Buzilă, Serafim. Mihai Veronica : [interpretă de muzică populară] // Enciclopedia
interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 292-293.
1258. Buzilă, Serafim. Mihai Veronica : [notă biografică] // Interpreţi din Moldova : lexicon
encicl. (1460-1960) / Serafim Buzilă. – Ch., 1996. – P. 288.
1259. Dragomir, Constantin. Mihai Veronica : [profil de creaţie] // „Folclor”/ Constantin
Dragomir. – Ch., 1981. – P. 28-30.
1260. Mihai , Veronica : [notă biografică] // Femei din Moldova : encicl. – Ch., 2000. – P. 193-194.
MOCANU, Maria
1261. Mocanu, Maria. Cine e stăpân în casa noastră : [interpreta cantri-folc Maria Mocanu despre
activitatea sa artistică] / Maria Mocanu // Să vă spun ce-am mai aflat... (Întâmplări cu presonalităţi
din Republica Moldova) / Nicolae Roibu. – Ch., 2000. – P. 28-29.
1262. Mocanu, Maria. În căutare de rezervaţii pentru suflet : [interviu cu interpreta de muzică
folc] /consemnare : E. Cibotaru // Orizontul. – 1988. – Nr 7. – P. 45-47.
1263. Mocanu, Maria. „M-am născut într-o duminică...” : [interviu cu interpreta cantri-folc] /
interlocutor : L. Capiţa // Femeia Moldovei. – 1994. – Nr 12. – P. 30-33.
MOLDOVAN, Angela
1264. Buzilă, Serafim. Angela Moldovan : [notă biografică] // Enciclopedia interpreţilor din
Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 299.
1265. Corciovescu, Cristina. Angela Moldovan : [interpretă de muzică populară, originară din
Basarabia] // Cineaşti români : ghid bio-filmografic / Cristina Corciovescu, Bujor Răpeanu. –
Bucureşti, 1996. – P. 231.
1266. Matei-Săvulescu, Aura. O lume în cântec – Angela Moldovan : [cântăreaţă de muzică
populară şi actriţă de teatru şi film, originară din Basarabia]. – Bucureşti, 1988. – 157 p. : il.
1267. Moldovan, Angela : [schiţă biografică, bibliogr.] // Calendar Naţional 2002. – Ch., 2002. – P.
246-247.
1268. Moldovan, Angela : [cantăreaţă de muz. populară, actriţă : notă biografică] // Chişinău :
encicl. / ed. : Iu. Colesnic. – Ch., 1997. – P. 320.
1269. Moldovan (Borş), Angela : [schiţă biografică] // Femei din Moldova : encicl. – Ch., 2000. –
P. 197-198.

www.bsclupan.asm.md

94

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

MOSCOVICI, Constantin
1270. Moscovici, Constantin. Constantin Moscovici : [interviu cu naistul] / a dialogat : Ina Jeltova
// Siesta Chişinău. – 2005. – Nr 6/7. – P. 21.
1271. Moscovici, Constantin : [schiţă de portret]. – http://www.moldovenii.md/md/people/898
MOŞANU, Leonid
1272. Moşanu, Leonid : [Artist Emerit din RSSM, flautist şi fluierist] // Literatura şi arta Moldovei
: encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 47.
MURGA, Gheorghe
1273. Ceaicovschi–Mereşanu, Gleb. Gheorghe Murga : [(1876–1941) viaţa şi activitatea] //
Literatura muzicală moldovenească / Gleb Ceaicovschi–Mereşanu. – Ch., 1982. – P. 54-58.
1274. Murga, Gheorghe : [lăutar mold., viorist] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. –
Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 68.
1275. Дайлис, Д. Скрипка лэутара : [о молд. лэутаре Георге Мурга] // Скрипка лэутара / Д.
Дайлис. – К., 1981. – Р. 34-107.
MUSIENCO, Anatol
1276. Musienco, Anatol : [Artist Emerit din RSSM, clarinetist] // Literatura şi arta Moldovei :
encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 68.
MUZICA, Simion
1277. Buzilă, Serafim. Muzica Simion (1925–1980) : [cântăreţ (bariton) : notă biografică] //
Enciclopedia interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 312.
NEGARĂ, Teodor
1278. Buzilă, Sreafim. Negară Teodor : [schiţă de portret a cântăreţului de muz. populară] //
Enciclopedia interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 319.
1279. Mugurel, B. Teodor Negară : [schiţă de portret] / B. Mugurel // Moldova. – 1985. – Nr 5. –
P. 22.
1280. Negară, Teodor : [interpret de muzică populară : notă biografică] // Calendarul Naţional
2003. – Ch., 2003. – P. 13-14.
NEGRUŢA, Valeriu
1281. Negruţa, Valeriu : [Artist Emerit din RSSM, violonist] // Literatura şi arta Moldovei : encicl.
în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 77
NEGRUZZI, Vlad

www.bsclupan.asm.md

95

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1282. Rucan, Lora. „Vatra” pâinii spirituale : [despre interpretul de muz. uşoară Vlad Negruzzi,
conduc. Soc. culturale „Vatra”] / Lora Rucan // Moldova : ser. nouă. – 2005. – Nr 7/8. – P. 46-48 :
il. – Text paral. : lb. engl. şi rusă.
NENIŢĂ, Ion
1283. Roibu, Nicolae. Ion Neniţă : [acordionist în orchestra de muzică pop. „Fluieraş”] / Nicolae
Roibu // Femeia Moldovei. – 1978. – Nr 5. – P. a 3-a a cop.
PĂDURARU, Angela
1284. Roibu, Nicolae. La moartea ei au fost săpate două gropi : [despre viaţa si activitatea
interpretei de muzică populară Angela Păduraru] // Cei care au fost… / Nicolae Roibu. – Ch., 1999.
– P. 148-156.
PÂRVAN, Alexandra
1285. Pârvan, Alexandra : [interpretă de muzică populară : notă biografică] // Literatura şi arta
Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 172.
PÂSLARU, Luiza
1286. Caciuc, Anatol. Luiza Pâslaru : [tânără interpretă de muzică uşoară : schiţă de portret] /
Anatol Caciuc // Femeia Moldovei. – 1992. – Nr 5-6. – P. 25. – Fot. pe cop.
PERJA, Iancu
1287. Ceaicovschi–Mereşanu. Gleb. Iancu Perja : [(1820–1880) viaţa şi activitatea de creaţie] //
Literatura muzicală moldovenească / Gleb Ceaicovschi–Mereşanu. – Ch., 1982. – P. 51-54.
1288. Дайлис, Д. Путь в музыку : [о детстве Янку Пержа, лэутара середины XIX-го века] //
Скрипка лэутара / Д. Дайлис. – К., 1981. – Р. 16-33.
RADU, Nicolae
1289. Radu, Nicolae : [Artist Emerit din RSSM, pianist şi acordeonist : notă biografică] // Literatura
şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 174.
ROMANOV, Constantin
1290. Colesnic, Iurie. Un compozitor şi un pianist de axcepţie – Constantin Romanov : [1895–
1961] / Iurie Colesnic // Univers muzical. – 2003. – Nr 4. – P. 13-14 : fot.
ROTARU, Sofia
1291. Rotaru, Sofia : [Artistă a Poporului din URS. şi RSSM, cântăreaţă de estradă] // Literatura şi
arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 210.
1292. Климчук, О. Романтика : [творческий портрет Софии Ротару, нар. артистки УССР и
МССР] / О. Климчук // Украïна. – 1985. – Nr 44. – P. 16. – (În lb. ucr.)
1293. Руденко, И. «Есть вечная любовь!» : [творч. портрет Софии Ротару] / И. Руденко //
Русский язык за рубежом. – 1986. – Nr 1. – P. 107-110.

www.bsclupan.asm.md

96

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

SADOVNIC, Iurii
1294. Bolbocianu, Igor. Iurie Sadovnic – chitarist / Igor Bolboceanu // Femeia Moldovei. – 1979. –
Nr 12. – P. 3.
1295. Bolboceanu, Igor. O legendă pentru un interpret şi un chitarist : [Iurie Sadovnic] / Igor
Bolboceanu // Orizontul. – 1986. – Nr 5. – P. 47-48; Горизонт. – Nr 5. – P. 47-48.
1296. Buzilă, Serafim. Sadovnic Iurie : [notă biografică] // Interpreţi din Moldova : lexicon encicl. /
Serafim Buzilă. – Ch., 1996. – P. 372-373.
1297. Sadovnic, Iurie : [promotor al muzicii folc în republică] // Moldova. – 1979. – Nr 7. – P. 26.
1298. Sadovnic, Iurie : [interpret şi compozitor de muzică folc : notă biografică] // Calendar
Naţional 2001. – Ch., 2000. – P. 301-302.
1299. Sadovnic, Iurie. „Votez pentru estrada care propagă idei majore, cu un suport artistic
desăvârşit” : [interviu cu Iurie Sadovnic, compozitor şi interpret de muzică folc] / interlocutor :
Anatol Ciocanu // Moldova. – 1985. – Nr 6. – P. 27-28.
1300. Западинский, Роберт. Рыцарь баллады : [певец и композитор Юрий Садовник] /
Роберт Западинский // Кодры. – 1983. – Nr 6. – P. 128-129.
SARABAŞ, Maria
1301. Sarabaş, Maria. „...Cântecul – durerea mea şi bucuria...” : [interviu cu Maria Sarabaş,
cântăreaţă de muz. populară] / consemnare : E. Cibotaru // Orizontul. – 1988. – Nr 2. – P. 44-48;
Горизонт. – 1988. – Nr 2. – P. 44-48.
SAVIŢCHI, Mihail
1302. Saviţchi, Mihail : [cântăreţ (bariton) : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl.
în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 225.
STRAHILEVICI, Ghita
1303. Buzilă, Serafim. Strahilevici Ghita (1915–2002) : [pianistă, solistă şi acompaniatoare : notă
biografică] // Enciclopedia interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 409-410.
1304. Strahilevici, Ghita : [pianistă : notă biografică] // Chişinău : encicl. – Ch., 1997. – P. 434.
1305. Strahilevici, Ghita : [pianistă : schiţă biografică] // Femei din Moldova : encicl. – Ch., 2000.
– P. 265-266.
1306. Strahilevici, Ghita : [pianistă : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2
vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 261.
1307. Şpitalnic, S. Strahilevici Ghita : [notă biografică] // Evreii în literatura, arta şi ştiinţa
Moldovei / S. Şpitalnic. – Ch., 1994. – P. 169-170.
www.bsclupan.asm.md

97

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1308. Страхилевич, Гита. У рояля всю жизнь : [интервью с пианисткой] / записал : Зиновий
Столяр // Под одним небом / Зиновий Столяр. – К., 1993. – Р. 119-124.
SULAC, Nicolae
1309. Belicov, Serafim. Dumnezeu îşi ia legendele acasă : [in memoriam Nicolae Sulac (1936–
2003), interpret de muzică populară, Artist al poporului] / Serafim Belicov // Limba română. –
2003. – Nr 4/5. – P. 161-162 : fot.
1310. Curbet, Vladimir. Nicolae Sulac : [filă biografică] // La gura unei peşteri de comori : valori
basarabene / Vladimir Curbet. – Ch., 1994. – P. 227-228.
1311. Curbet, Vladimir. Nicolae Sulac şi cântecul popular // Promotori ai artei populare / Vladimir
Curbet. – Ch., 1979. – P. 151-153.
1312. Dorgan, Victoria. Omagiu lui Nicolae Sulac / Victoria Dorgan // Luminătorul. – 2003. – Nr
2. – P. 63-64.
1313. Marian, Boris. Liliacul lui Sulac : [despre Nicolae Sulac, interpret al ansamblului „Lăutarii”]
/ Boris Marian // Femeia Moldovei. – 1986. – Nr 8. – P. 18-19.
1314. Marian, Boris. Nicolae Sulac : [cântăreţ de muz. populară] / Boris Marian // Artişti ai
poporului din RSS. – Ch., 1976. – P. 231-237.
1315. Olărescu, Vlad. Înfierea din urmă : [publicistică cu o „Precuvântare” despre artistul Nicolae
Sulac] / Vlad Olărescu // Nistru. – 1988. – Nr 1, 2, 3. – P. 113-118.
1316. Olărescu, Vlad. Înfierea din urmă : [Nicolae Sulac, Artist al poporului din RSSM] / Vlad
Olărescu; prez. graf. : Oleg Cojocaru; aut. fot. color de pe cop. : Mihai Pătârniche. – Ch. : Î.E.-P.
„Ştiinţa”, 1997. – 166 p.
1317. Sulac, Nicolae : [Artist al poporului din RSSM, interpret de muz. populară] // Literatura şi
arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 268.
1318. Sulac, Nicolae. În aşteptarea nunţilor : [dialog cu Nicolae Sulac] / consemnare : Valentina
Vătavu // Moldova. – 1993. – Nr 11-12. – P. 38-40 : fot.
1319. Sulac, Nicolae. „Şi totul înverzea” : [dialog cu artistul] / consemnare : A. Roşu // Orizontul. –
1988. – Nr 9. – P. 47-48.
1320. Tarlapan, Efim. Un minidialog cu Nicolae Sulac / Efim Tarlapan // Orizontul. – 1984. – Nr
2. – P. 94.
1321. Vieru, Grigore. O luptă şi o suferinţă: Nici mai mare ca doina, dar nici mai mic decât ea :
[despre Nicolae Sulac] / Grigore Vieru // Adevărul, ca aerul renaşterii. – Ch., 1988. – P. 37-38.
www.bsclupan.asm.md

98

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1322. Кавалеры „Ordinul Republicii” : [среди них Николае Сулак, солист оркестра нар. муз.
«Лэутары»] // Документ. – 2002. – Nr 1. – P. 55.
SURUCEANU, Ion
1323. Suruceanu, Ion : [Artist Emerit din RSSM, interpret de muzică de estradă] // Literatura şi
arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 269-270.
1324. Suruceanu, Ion. „Semaforul scenei a fost generos faţă de mine” : [interviu cu interpretul de
muzică uşoară] / interlocutor : L. Botnaru // Moldova. – 1987. – Nr 5. – P. 28.
ŢĂRANU, O.
1325. Radu, M. Tatonări pe corzi de vioară : [despre violonistul O. Ţăranu] / M. Radu // Orizontul.
– 1988. – Nr 5. – P. 48; Горизонт. – 1988. – Nr 5. – P. 48.
ŢURCANU, Nina
1326. Ţurcanu, Nina. Cântecul popular este şi o carte de istorie a neamului : [interviu cu
interpreta de muz. populară] / interlocutor : A. Ciocanu // Moldova. – 1988. – Nr 6. – P. 17.
URSU, Adrian
1327. Popuşoi, Liliana. Interpretul care e în apele sale: Adrian Ursu : [interpret de muzică de
estradă] / Liliana Popuşoi // VIP magazin Moldova. – 2005. – Nr 3. – P. 66-69.
USACI, Gheorghe
1328. Usaci, Gheorghe : [trompetist sov. mold., Artist Emerit din RSSM] // Literatura şi arta
Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 2. – P. 359.
USACI, Pavel
1329. Usaci, Pavel : [Artist Emerit din RSSM, trompetist şi pedagog] // Literatura şi arta Moldovei :
encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 2. – P. 359.
VAVERCO, Ludmila
1330. Пожар, Сергей. К таинствам пианизма: уроки жизни и творчества Людмилы
Ваверко. – Ch. : Î.E.-P. „Tipogr. Centrală”, 1999. – 215 p.
Recenzie:
1331. Загорский, Василий. Когда есть что сказать // Литератор. – 1999. – Июль (Nr 2). – P. 11.
VERBEŢKI, Eugen (Evghenii)
1332. Verbeţchi, Eugen : [Artist Emerit din RSSM, muzicant şi clarinetist] // Literatura şi arta
Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P.129.
1333. Пожар, Сергей. Полет души талантливой и беспокойной: творческий портрет
кларнетиста Евгения Вербецкого / Сергей Пожар // Кодры. – 1997. – Nr 9/10. – P. 268-288.

VIERU, Istrate

www.bsclupan.asm.md

99

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1334. Huzunu, I. Lăutarul Istrate Vieru : [profil de creaţie] / I. Huzunu // Calendar 1991. – Ch., 1990.
– P. 129.
VODĂ, Ricu
1335. Рику Водэ, который поёт «Не скажу никому ничего...», делает исключение для
«Горизонта» : [интервью с исполнителем эстрадной музыки] / записал : Т. Маруй // Горизонт.
– 1989. – Nr 7. – P- 48-49 : fot.

VOINOVAN, Georgeta
1336. Trofimov, Rodica. Un cuvânt durabil : [al interpretei Georgeta Voinovan] / Rodica Trofimov //
VIP magazin. – 2004. – Nr 2. – P. 46-48.
ZAHARIA, Ion
1337. Zaharia, Ion : [flautist, Artist Emerit din RSSM (1976), Artist al poporului (1992) : schiţă
biografică, bibliogr.] // Calendar Naţional 2001. – Ch., 2000. – P. 185-186.
1338. Zaharia, Ion : [notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. –
Vol. 1. – P. 244.
ZAHARIA, Petre
1339. Buzilă, Serafim. Zaharia Petre : [instrumentist : notă biografică] // Enciclopedia interpreţilor
din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1989. – P. 477.
1340. Buzilă, Serafim. Zaharia Petre : [instrumentist : notă biografică] // Interpreţi din Moldova:
lexicon encicl. : (1460-1960) / Serafim Buzilă. – Ch., 1996. – P. 461.
1341. Zaharia, Petre (1934–1989) : [fluierar, naist, taragotist, clarinetist şi meşter-confecţionar de
instrumente populare] // Calendar Naţional 2004. – Ch., 2004. – P. 207-208.
1342. Zaharia, Petre : [instrumentist : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol.
– Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 244.
2. CÂNTĂREŢI DE OPERĂ
AFANASIU (ATHANASIU), Gavril
1343. Afanasiu Gavril (1879–1946) : [cântăreţ de operă (bariton), oratoriu, lied şi profesor : schiţă
biografică] // Calendar Naţional 2004. – Ch., 2004. – P. 354-355.
1344. Afanasiu Gavril : [notă biografică] // Chişinău : encicl. – Ch., 1997. – P. 31.
1345. Afanasiu Gavril : [notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch.,
1985. – Vol. 1. – P. 71.
1346. Afanasiu Gavril : [notă biografică]. –
cidchisinau.wordpress.com/tag/personalitati-chisinauiene/
www.bsclupan.asm.md

http://biographical-encyclopedia.info;

100

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1347. Arabajiu, Rodion. Un basarabean la Buenos Aires : [despre muzicianul Gavril Gabrielii
(Afanasiu), născut la Chişinău] / Rodion Arabajiu // Basarabia. – 1993. – Nr 7. – P. 171-180.
1348. Buzilă, Serafim. Afanasiu Gavril : [notă biografică] // Enciclopedia interpreţilor din Moldova
/ Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 10-11.
1349. Арабаджиу, Родион. Талант – это дар увлекаться и увлекать : [о жизни и творчестве
Гаврила Афанасиу] / Родион Арабаджиу // Кодры. – 1994. – Nr 1/2. – Р. 299-303.
1350. Афанасиу
Гаврил
:
[биографическая
dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/.../Афанасиу; http://slovari.yandex.ru

справка].

1351. Пружинский, А. Афанасиу Гаврил : [биографическая справка] // Отечественные певцы
(1750–1917) : словарь / А. Пружинский. – Москва, 1991. – Р. 33.
1352. Чайковский, Глеб. Маэстро Габриэли : [Гаврил Афанасиу, сценическое имя Габриэли
(1879–1946), оперный певец, добившийся успеха на сценах многих оперных театров, в том
числе за рубежом] // Знаменитые певцы Молдавии / Глеб Чайковский. – К., 1975. – Р. 28-31.
AGA, Ludmila
1353. Caciuc, Anatol. Ludmila Aga : [cântăreaţă de operă din Moldova : schiţă de portret] / Anatol
Caciuc // Femeia Moldovei. – Nr 5. – P. 28 : fot.
ALIOŞINA, Tamara
1354. Alioşina, Tamara : [cântăreaţă de operă (mezzo-soprană) de lieduri şi romanţe, profesoară] //
Calendar Naţional 2003. – Ch., 2003. – P. 134-135.
1355. Alioşina, Tamara : [cantăreaţă de operă : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl.
în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 30-31.
1356. Buzilă, Serafim. Alioşina Tamara : [cantăreaţă de operă : notă biografică] // Enciclopedia
interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 18.
1357. Buzilă, Serafim. Alioşina Tamara : [cantăreaţă de operă : notă biografică] // Femei din Moldova
: encicl. – Ch., 2000. – P. 21.
1358. Coroliov, Elfrida. Tamara Alioşina / Elfrida Coroliov // Consemnări pe cortină / alcăt. : L.
Vidraşcu, A. Fedico. – Ch., 1989. – P. 244-246.
1359. Алёшина–Александрова Тамара : [биографическая
энциклопедия. – Москва, 1982. – Т. 6 : [доп. А-А]. – Р. 655.

справка]

//

Музыкальная

1360. Дорош, Лина. Тамара Алёшина : [artistă a Teatrului Mold. de Operă şi Balet] / Lina Doroş //
Artişti ai poporului din R.S.S.M. – Ch., 1976. – P.7-13.

www.bsclupan.asm.md

101

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1361. Дорош, Лина. Тамара Алёшина / Лина Дорош. – К. : Литература артистикэ, 1981. – 98 p. –
(Нар. артисты СССР).
Recenzie:
1362. Афонин, И. // Кодры. – 1984. – Nr 7. – P. 146-147.
AMARFII, Lilia
1363. Daşevschii, Veniamin. Lilia Amarfii din ţara oamenilor cu har : [despre Lilia Amarfii, solista
Teatrului de Operetă din Moscova, originară din Basarabia] / Veniamin Daşevschi // Moldova : serie
nouă. – 2005. – Nr 3-4. – P. 36-38.
BABICI (HÂNCU), Lidia
1364. Babici (Hâncu) Lidia : [cântăreaţă de opreă (soprană lirică), pedagog] // Literatura şi arta
Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 72.
1365. Кушнир, А. Оперная певица и педагог Лидия Бабич / А. Кушнир // Muzeul Naţional de
Istorie a Moldovei : An. – Ch., 1992. – Nr 1. – P. 226-232.
1366.
BAŞCATOV, Nicolae
1367. Dănilă, Aurelian. Nicolae Başcatov : [cântăreţ de operă] / Aurelian Dănilă // Artişti ai poporului
din RSSM. – Ch., 1976. – P. 31-35.
BIEŞU, Maria
1368. Axionov, Vladimir. Aportul primadonei Maria Bieşu în evoluţia teatrului liric contemporan /
Vladimir Axionov // Arta 2005: Arte audiovizuale. Teatru. Cinema. Muzică. – Ch., 2005. – P. 121.
1369. Berghie, Parascovia. Anul „Maria Bieşu” / Parascovia Berghie // Univers muzical. – 2002. –
Nr 1. – P. 9.
1370. Bieşu, Maria : [cântăreaţă de operă : notă biografică] // Dicţionar enciclopedic. – Bucureşti,
1993. – Vol. 1. – P. 419.
1371. Bieşu, Maria : [cântăreaţă de operă : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în
2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 94-96 : fot.
1372. Bieşu, Maria : [cântăreaţă de operă : notă biografică] [resursă electronică]. –
http://ro.wikipedia.org/wiki/Maria_Bie%C8%99u;
http://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Bie%C5%9Fu
1373. Bieşu, Maria : [cântăreaţă de operă : notă biografică] [resursă electronică]. –
istoria.md/articol/.../Maria_Bieșu,_biografie
1374. Maria Bieşu : Moldova. Imagini muzicale / aut.-alcăt. : Elena Vdovina; pict. : V. Bulat. –
Ch. : Timpul, 1979. – 60 p. : fot.

www.bsclupan.asm.md

102

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1375. Maria Bieşu: Scena, opera – dragostea mea / Aurelian Dănilă, Claudia Partole, Elena
Vdovina; fot. : Mihai Potârniche [et. al.]. – Ch. : Cartea Moldovei, 2005 (Combintul Pologr.). – 237
p. : fot.; fot. color. – Text paral. : lb. rom., engl., fr., rusă.
1376. Bieşu, Maria. Când omului i s-au fost tăiat aripile, i-a fost dată muzica : [interviu] /
consemnare : Claudia Partole // Univers muzical. – 2002. – Nr 1. – P. 4-7.
1377. Bieşu, Maria. Timpul strânsului // Maria Bieşu / Univers muzical. – 2003. – Nr 4. – P. 3.
1378. Borş, Ion. Maria Bieşu / Ion Borş // VIP magazin. – 2005. – Nr 9. – P. 35-38.
1379. Bulat, M. Aleasă a cântecului : [Maria Biesu] / M. Bulat // Femeia Moldovei. – 1982. – Nr 6.
– P. 16.
1380. Buzilă, Serafim. Bieşu Maria // Enciclopedia interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. –
Ch., 1999. – P. 57-59.
1381. Ceaicovschi–Mereşanu, Gleb. Vocea ei divină : [Maria Bieşu] / Gleb Ceaicovschi–Mereşanu
// Femeia Moldovei. – 1984. – Nr 5. – P. 14-15.
1382. Cemortan, Leonid. Maria Bieşu la început de cale / Leonid Cemortan // Arta 2005: Arte
audiovizuale. Teatru. Cinema. Muzică. – Ch., 2005. – P. 116-118.
1383. Cosma, Viorel. Bieşu Maria // Interpreţi din România : lexicon / Viorel Cosma. – Bucureşti,
1996. – Vol. 1. (A-F).
1384. Costriţchi, Marta. Cântăreaţă...şi actriţă : [despre primadona Operei Naţ. Maria Bieşu] //
Univers muzical. – 2002. – Nr 2. – P. 24-25.
1385. Cupcea–Josu, Argentina. Maria Bieşu : [notă biografică] / Argentina Cupcea–Josu //
Chişinău : encicl. – Ch., 1997. – P. 77.
1386. Cupcea–Josu, Argentina. Maria Bieşu : [schiţă biografică] / Argentina Cupcea–Josu //
Femei din Moldova : encicl. – Ch., 2000. – P. 44.
1387. Curbet, Vladimir. Maria Bieşu : [cântăreaţă de operă : filă biografică] // La gura unei peşteri
de comori : valori basarabene / Vladimir Curbet. – Ch., 1994. – P. 224-226.
1388. Curbet, Vladimir. Maria Bieşu : [cântăreaţă de operă : schiţă biografică] // Promotori ai artei
populare / Vladimir Curbet. – Ch., 1979. – P. 153-157.
1389. Cutâreva, A. Fiică slăvită a poporului : [despre Maria Bieşu, Artistă a poporului din URSS] /
A. Cutâreva // Comunistul Moldovei. – 1984. – Nr 4. – P. 86-89.

www.bsclupan.asm.md

103

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1390. Dron, Ion. Bieşu Maria : [cântăreaţă de operă : schiţă biografică] / Ion Dron // Femei din
Moldova : encicl. – Ch., 2000. – P. 44.
1391. Dumbrăveanu, Victor. Floarea soarelui : [despre viaţa şi activitatea scenică a M. Bieşu] /
Victor Dumbrăveanu // Moldova. – 1984. – Nr 5. – P. 18-19.
1392. Iuncu, Rodica. O nouă întâlnire : [cu Maria Bieşu] / Rodica Iuncu // Femeia Moldovei. –
1980. – Nr 2. – P. 16-17.
1393. Malev, Vera. Sălăşuinţele frumosului : [despre Maria Bieşu, Artistă a Poporului din URSS] /
Vera Malev // Femeia Moldovei. – 1976. – Nr 1. – P. 6-7.
1394. Partole, Claudia. Timpul are grijă de toate : [despre concertul de gală al primadonei Operei
naţ. Maria Bieşu] / Claudia Partole // Univers muzical. – 2002. – Nr 2. – P. 59-60.
1395. Pleşco, L. Maria Bieşu : [viaţa şi activitatea scenică : schiţă de portret] / L. Pleşco //
Orizontul. – 1984. – Nr 1. – P. 48-49.
1396. Rusu–Haraba, Anastasia. Maria, cea de acasă... : [Maria Bieşu, cântăreaţă de operă] /
Anastasia Rusu–Haraba // Moldova : serie nouă. – 2005. – Nr 7/8. – P. 26-28. – Text şi în lb. engl.,
rusă.
1397. Tcaci, Efim. „Infinită-i lupta pentru perfecţiune, în ea-i un început necontenit” : [profil de
creaţie al cântăreţei de operă Maria Bieşu] / Efim Tcaci // Nistru. – 1982. – Nr 6. – P. 142-145.
1398. Tcaci, Efim. Maria Bieşu : [despre viaţa şi activitatea scenică a cântăreţei de operă] //
Premiere, portrete… . / Efim Tcaci – Ch., 1977. – P. 112-118.
1399. Tcaci, Efim. Maria Bieşu : [portret de creaţie] / Efim Tcaci // Nistru. – 1976. – Nr 11. – P.
145-147.
1400. Vdovina, Elena. Maria Bieşu : [studiu monogr.] / Elena Vdovina. – Ch. : Literatura artistică,
1977. – 18 p.
Recenzie:
1401. Corchina, Alla. Universul fermecătoarelor imagini // Chişinău. Gaz. de seară. – 1978. – 17 mart.
1402. Vdovina, Elena.„Totul trebuie să izvorască din inimă...” : [cântăreaţa de operă Maria Bieşu
apreciată în ţară şi peste hotare] / Elena Vdovina // Nistru. – 1984. – Nr 5. – P. 144-150.
1403. Бенгельсдорф, С. Слово о певице : [творческий портрет Марии Биешу] / С.
Бенгельсдорф // Кодры. – 1986. – Nr 3. – P. 137-141.
1404. Вдовина, Елена. Чио-Чио-Сан из Волонтировки : [о Марии Биешу] / Елена Вдовина //
Агитатор. – 1977. – Nr 19. – P- 21-23.
1405. Вдовина, Елена. Мария Биешу : [страницы биографии] / Елена Вдовина. – К. :
Литература артистикэ, 1984. – 207 р. : fot.
Recenzie:
www.bsclupan.asm.md

104

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1406. Кириллова, Ю. Мария Биешу : Творч. портрет / Ю. Кириллова. – М. : Музыка, 1985. – 32 р. : il.
1407. Вдовина, Елена. Мария Биешу : [творческий портрет] /
Mузыкальная жизнь. – 1977. – Nr 17. – P. 2-3.

Елена

Вдовина //

1408. Гусаров, В. Привет, тебе, Мария! : [творческий портрет Марии Биешу] / В. Гусаров //
Огонек. – 1982. – Nr 13. – P. 30.
1409. Дариенко, Петря. Волшебница из Волонтировки : [оперная певица Мария Биешу] //
Люди моей биографии: Очерки, литературные портреты, эссе / Петря Дариенко. – К., 1979. –
р. 118-123.
1410. Коркина, Алла. «АВЕ, Мария!..» : / Образы родного города / Алла Коркина. – К., 1987.
– Р. 10-26.
1411. Кутырева, А. Славная дочь народа : [о нар. артистке CCCP М. Биешу] / А. Кутырева //
Коммунист Молдавии. – 1984. – Nr 4. – P. 84-87.
1412. Лудман, Г. Каждый штрих – сквозь сердце… : [творческий портрет Марии Биешу] / Г.
Лудман // Кодры. – 1986. – Nr 7. – P. 147-148.
1413. Маларчук, Георге. «Каса Марии» : [очерк о Марии Биешу, главы из книги «Письма из
отчего дома»] / Георге Маларчук // Кодры. – 1983. – Nr 11. – P. 35-40.
1414. Милютина, Изольда. Гордость нашей культуры : [к 25-летию творческой
деятельности Марии Биешу] / Изольда Милютина // Советская музыка. – 1985. – Nr 1. – P.
52-56.
1415. Столяр, Зиновий. Мастера оперной сцены: Мария Биешу // Страницы молдавской
музыки / Зиновий Столяр. – К., 1983. – Р. 106-109.
1416. Ткач, Ефим. Волшебство голоса : [Марии Биешу] / Ефим Ткач // Советская музыка. –
1978. – Nr 2. – P. 112-113.
BOTEZAT, Parascovia (Polina)
1417. Botezat, Parascovia : [cântăreaţă (soprană), Artistă a Poporului din RSSM] // Literatura şi
arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 106.
1418. Botezat, Parascovia : [cântăreaţă de operă (soprană) : schiţă biografică, bibliogr.] // Calendar
Naţional 2002. – Ch., 2002. – P. 294-295.
1419. Botezat, Parascovia : [cântăreaţă de operă : notă biografică] // Dicţionar enciclopedic
moldovenesc. – Ch., 1989. – P. 85.
1420. Botezat, Parascovia : [cântăreaţă de operă : notă biografică] // Femei din Moldova : encicl. –
Ch., 2000. – P. 52.
www.bsclupan.asm.md

105

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1421. Buzilă, Sreafim. Botezat Parascovia : [cântăreaţă de operă : notă biografică] // Enciclopedia
interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 72-73.
1422. Lastovca, L. Polina Botezat : [cântăreaţă de operă : notă biografică] // Artişti ai poporului din
R.S.S.M. / I. Lempert. – Ch., 1976. – P. 37-43.
1423. Rusnac, Constantin. Parascovia Botezat : [profil de creaţie] / Constantin Rusnac // Femeia
Moldovei. – 1982. – Nr 10. – P. 20.
1424. Rusnac, Constantin. Parascovia Botezat : [schiţă biografică] / Constantin Rusnac // Calendar
1982. – Ch., 1982. – P. 177.
1425. Ботезат, Парасковия : [биографическая справка] // Музыкальная энциклопедия. – М.,
1982. – Р. 691.
1426. Столяр, Зиновий. Парасковия Ботезат : [эскиз к портрету] // Страницы молдавской
музыки / Зиновий Столяр. – К., 1983. – Р. 109-114.
BUJOR, Metodie
1427. Bujor, Metodie. O voce de aur : [interviu cu cântăreţul de operă, basul Metodie Bujor] /
consemnare : Leo Butnaru // Moldova : serie nouă. – 2005. – Nr 9. – P. 42-25. – Text paral : lb. rom.,
engl., rusă.
BURGHIU, Svetlana
1428. Marciuc, N. Svetlana Burghiu : [solistă a Teatr. de Operă şi Balet] / N. Marciuc // Femeia
Moldovei. – 1982. – Nr 1. – P. 33.
CALESTRU, Valentina
1429. Iuncu, Rodica. Forţa destinului : [portret de creaţie al sopranei Valentina Calestru de la
Opera Naţ.] / Rodica Iuncu // Sud-Est. – 2003. – Nr 1. – P. 143-151.
CEBAN, Ion
1430. Ceban, Ion : [Artist emerit din RSSM. cântăreţ (tenor) : notă biografică] // Literatura şi arta
Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 418.
CEBOTARI, Maria
1431. Arabajiu, Rodion. Întoarcerea Mariei Cebotari la baştină : [schiţă biografică] / Rodion
Arabajiu // Basarabia. – 1992. – Nr 10. – P. 191-196.
1432. Arabajiu, Rodion. O carieră vertiginoasă : [a celebrei cântăreţe Maria Cebotari] / Rodion
Arabajiu // Basarabia. – 1991. – Nr 11. – P. 151-156.
1433. Arabajiu, Rodion. 80 de ani de la naşterea Mariei Cebotari / Rodion Arabadjiu // Moldova. –
1990. – Nr 2. – P. 21.
1434. Arabajiu, Rodion. Simfonie neterminată: Un nume de legendă – cântăreaţa Maria Cebotari /
Rodion Arabajiu // Orizontul. – 1989. – Nr 5-12; Горизонт. – Nr 5-12.
1435. Arabajiu, Rodion. Un nume de legendă – Maria Cebotari : [cântăreaţă de operă] / Rodion
Arabajiu // Nistru. – 1990. – Nr 3. – P. 137-143.
www.bsclupan.asm.md

106

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1436. Arabajiu, Rodion. Un nume de legendă – Maria Cebotari : [cântăreaţă de operă] / Rodion
Arabajiu // Consemnări pe cortină / alcăt. : L. Vidraşcu, A. Fedico. – Ch., 1989. – P. 211-215.
1437. Arnăutu, Mihai. Maria Cebotari : [schiţă de profil] / Mihai Arnăutu // Sud-Est. – 1992. – Nr 4.
– P. 25-26.
1438. Buzilă, Serafim. Cebotari Maria : [notă biografică] // Interpreţi din Moldova : lexicon encicl.
(1460–1960) / Serafim Buzilă. – Ch., 1996. – P. 100-104.
1439. Canţâr, A. Faţă în faţă cu gloria : [despre renumita cântăreaţă din Basarabia Maria Cebotari] /
A. Canţâr // Moldova. – 1990. – Nr 2. – P. 18-19.
1440. Ceaicovschi–Mereşanu, Gleb. Cebotari Maria (1910–1949) : [soprană] / Gleb Ceaicovschi–
Mereşanu // Calendar 1990. – Ch., 1989. – P. 19; Calendarul bibliotecarului 1999. – Ch., 1999. – P.
141-146.
1441. Cebotari, Maria. De vorbă cu Maria Cebotari : [art. preluat din „Gazeta Basarabiei” din 6 iun.
1936] / interviu realizat de Alexandru Robot; material prezentat de Anatol Ciocanu // Viaţa Basarabiei.
– 2003. – Nr 2. – P. 17-19 : fot.
1442. Cebotari, Maria : [cantăreaţă de operă : notă biografică] // Chişinău : encicl. – Ch., 1997. – P.
122.
1443. Cebotari, Maria : [cântăreaţă de operă : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl.
în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 419.
1444. Cebotari, Maria : [schiţă biografică] // Femei din Moldova : encicl. – Ch., 2000. – P. 65-66.
1445. Cebotari, Maria : [profil de creaţie]. – http://www.moldovenii.md/md/people/71
1446. Cosma, Viorel. O vedetă devenită mit : Maria Cebotari între minciună şi adevăr / Viorel Cosma
// Sud-Est. – 1992. – Nr 4. – P. 16-27.
1447. Curbet, Vladimir. Maria Cebotari : [filă biografică] // La gura unei peşteri de comori: valori
basarabene / Vladimir Curbet. – Ch., 1994. – P. 220-224.
1448. Dănilă, Aurelian. Maria Cebotari // Opera basarabeană (1918–1925) / Aurelian Dănilă. – Ch.,
1995. – P. XXXII.
1449. Dănilă, Aurelian. Maria Cebotari în amintiri, cronici şi imagini / Aurelian Dănilă; red. :
Tamara Osmochescu; fotogr.: Mihai Pătârniche, Andrei Mardare, Petru Cazacu [et al.]; concepţie graf.
: Vlad Afanasiu. – Ch. : Firma „Baştina-RADOG” S.R.L., 1999. – 239 p. : fot. color.
Recenzii:
1450. Ciocoi, Gheorghe. Vulcanul // Dialog. – 1999. – 9 iul. – P. 7.
1451. Coroliov, Elifrida., Galaicu Violina // Arta 2001: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2001.
– P. 154-155.
1452. Roşca, Agnesa. O carte de cereşti amintiri // Lit. Şi arta. – 1999. – 5 aug. – P. 6.
1453. Rotaru, Tatiana. Ave Maria // Săptămâna. – 1999. – 16 iul. – P. 7.

www.bsclupan.asm.md

107

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1454. Mânăscurtă, Ion. Floare de nu-mă-uita : [Maria Cebotari] / Ion Mânăscurtă // Femeia
Moldovei. – 1977. – Nr 3. – P. 20; Mâine, când ne vom întâlni pe pământ / Ion Mânăscurtă. – Ch.,
1989. – P. 272-274.
1455. Pohilă, Vlad. Cea mai mare Marie a muzicii lirice româneşti : [Maria Cebotari] / Vlad Pohilă //
BiblioPolis. – 2004. – Vol. 11, Nr 3. – P. 52-53.
1456. Арабаджиу, Родион. Неоконченная симфония : очерк жизни и творчества Марии
Чеботарь / Родион Арабаджиу. – Ch. : Literatura artistică, 1990. – 144 p. : il.
1457. Арабаджиу, Родион. Певица–легенда: Головокружительная карьера : [Мария Чеботарь] /
Родион Арабаджиу // Колумна. – 1992. – Nr 2. – P. 51-58.
1458. Чайковский, Глеб. Последняя блуждающая звезда : [Мария Чеботарь] // Знаменитые
певцы Молдавии / Глеб Чайковский. – К., 1975. – Р. 54-58.
CONSTANTINOVA, Eleonora
1459. Şcerbin, Ion. Schiţe de portret al unui regizor de operă : [Eleonora Constantinova] / Ion Şcerbin
// Nistru. – 1981. – Nr 3. – P. 151-155.
COVALIOV, Nicolae
1460. Пожар, Сергей. Дарить чудо театра : [творческий портрет оперного певца Николая
Ковалева ] / Сергей Пожар // Кодры. – 1996. – Nr 5-6. – P. 101-106.
CURIN, Victor
1461. Tcaci, Efim. Victor Curin : [solist de operă] / Efim Tcaci // Artişti ai poporului din RSSM / I.
Lempert. – Ch., 1976. – P. 159-165.
1462. Вдовина, Елена. Виктор Курин : [эскиз к портрету] / Елена Вдовина // Рампа. – К., 1976. –
Р. 146-151.
CUZA, Eufrosinia (Valentina)
1463. Arabajiu, Rodion. O viaţă consacrată artei muzicale : [despre viaţa şi activitatea Efrosiniei
Cuza, cântăreaţă, originară din R. Moldova] / Rodion Arabajiu // Nistru. – 1980. – Nr 6. – P. 156180.
1464. Arabajiu, Rodion. O viaţă consacrată scenei : [despre celebra cântăreaţă Efrosinia Cuza] /
Rodion Arabajiu // Кодры. – 1979. – Nr 4. – P. 125-131.
Recenzie:
1465. Magna, S. Viaţă consacrată scenei : Vitraliu editorial // Învăţământul public. – 1979. – 5 dec.
1466. Cuza, Valentina (Eufrosonia) : [cântăreţă (soprano)] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în
2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 351.
1467. Чайковский, Глеб. Молдавский темперамент : [Валентина Куза, оперная певица] //
Знаменитые певцы Молдавии / Глеб Чайковский. – К., 1975. – Р. 20-27 : fot.
CUZIMINOV, Fiodor

www.bsclupan.asm.md

108

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1468. Cuziminov, Fiodor : [Artist Emerit din RSSM, cântăreţ de operă (bariton)] // Literatura şi arta
Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 351.
1469. Мануйлов, М. Ветеран молдавской оперы : [Фёдор Кузьминов] / M. Мануйлов // Scena
1974–1975. – Ch., 1977. – P. 82-86.
DICESCU, Anastasia
1470. Dicusară, Diana. Aspecte din activitatea Anastasiei Dicescu la Conservatorul „Unirea” din
Chişinău : [file din biogr. renumitei cântăreţe de operă A. Dicescu] / Diana Dicusară // Cugetul. –
2005. – Nr 2. – P. 30-32 : il.
EROFEEVA, Ludmila
1471. Benghelsdorf, S. Talent strălucitor : [Ludmila Erofeeva, cântăreaţă de operă, Artistă a Poporului
din URSS şi RSSM] / S. Benghelsdorf // Tribuna. – 1977. – Nr 13. – P. 45-48.
1472. Doroş, Lina. Ludmila Erofeeva : [cântăreaţă de operă : notă biografică] / Lina Doroş // Artişti ai
poporului din RSSM/ I. Lempert. – Ch., 1976. – P. 101-109.
1473. Erofeeva, Ludmila : [cântăreaţă de operă : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl.
în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 223.
1474. Erofeeva, Ludmila : [studiu monografic despre viaţa şi activtatea cânăreţei de operă] / aut.
textului Zinovii Stolear. – Ch. : „Timpul”, 1989. – 72 p. : fot. – Text paral. : lb. rom. şi rusă. –
(Maeştri ai scenei de operă).
GORLACI, Kira
1475. Buzilă, Serafim. Gorlaci Kira : [notă biografică] // Enciclopedia interpreţilor din Moldova. –
Ch., 1999. – P. 219-220.
1476. Buzilă, Serafim. Gorlaci Kira : [schiţă de portret] / Serafim Buzilă // Femei din Moldova :
encicl. / ed. : Iu. Colesnic. – Ch., 2000. – P. 124.
1477. Gorlaci, Kira : [cântăreaţă de operă (mezzo-soprană), de origine rusă] // Calendar Naţional
2004. – Ch., 2004. – P. 230-231.
1478. Gorlaci, Chira : [notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985.
– Vol. 1. – P. 156.
JARICOV, Anatol
1479. Jaricov, Anatol : [Artist Emerit din RSSM, cântăreţ (tenor liric), solist al Teatrului de Operă
şi Balet] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 234.
LEVIŢCAIA, Nina
1480. Leviţcaia, Nina : [cântăreţă (soprano) din RSSM : notă biografică] // Literatura şi arta
Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 369.
LIPKOVSKI, Lidia
www.bsclupan.asm.md

109

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1481. Arabajiu, Rodion. Viaţă dedicată scenei : [Lidia Lipkovski, cântăreţă (soprano)] / Rodion
Arabajiu. – Ch. : Literatura artistică, 1979. – 143 р.
Recenzie:
1482. Miliutin, Boris. Vedetă a scenei de operă // Chşinău. Gazeta de seară. – 1979. – 20 oct.
1483. Arabajiu, Rodion. „Tremurătoare sala amuţeşte...” : [file din biografia artistei Lidia Lipkovski
(25 mai 1982 – 22 martie 1958)] / Rodion Arabajiu // Orizontul. – 1985. – Nr 8. – P. 38-45.
1484. Buzilă, Serafim. Lipkovski (Lipcovski) Lidia : [notă biografică] // Enciclopedia interpreţilor din
Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 268-269.
1485. Buzilă, Serafim. Lipkovski Lidia : [notă biografică] / Serafim Buzilă // Chişinău : encicl. – Ch.,
1997. – P. 290-291.
1486. Ceaicovschi, Gleb. Lipkovski Lidia : [notă biografică] /Gleb Ceaicovschi // Literatura şi arta
Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 386.
1487. Ceaicovschi, Gleb. Privighetoarea nistreană : [despre viaţa şi activitatea Lidiei Lipkovski] /
Gleb Ciacovschi // Basarabenii în lume. – Ch., 2002. – Vol. 1. – P. 17-27.
1488. Dănilă, Aurelian. Lidia Lipkovski : [portret de creaţie al cântăreţei de operă şi operetă] /
Aurelian Dânilă // Arta 2004: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2004. – P.
199-200. – Rez. în lb. fr.
1489. Lipkovski, Lidia : [cântăreaţă de operă (soprană de coloratură) şi profesoară, originară din
Basarabia] // Calendar Naţional 2004. – Ch., 2004. – P. 141-142.
1490. Lipkovski, Lidia. Memorii : [cântăreaţă rusă, originară din Basarabia] / în red. lui Rodion
Arabajiu // Columna. – 1991. – Nr 7. – P. 71-79; Nr 8. – P. 71-79; 1992. – Nr 4-5. – P. 88-94. – Idem
şi în lb. rusă.
1491. Арабаджиу, Родион. «И замолчал притихший зал…» : [страницы жизни и творчества рус.
певицы, уроженки Бессарабии, Лидии Липковской] / Родион Арабаджиу // Горизонт. – 1985. –
Nr 8. – P. 38-45.
1492. Арабаджиу, Родион. Очарованная песней : страницы жизни и творчества Л.
Липковской / Родион Арабаджиу. – К. : Литература артистикэ, 1977. – 194 p.
Recenzii:
1493. Ceban, T. Două artiste–două vedete // Moldova soc. – 1979. – 31 oct.
1494. Лазарев, А. Судьба певицы / А. Лазарев, К. Попович // Кодры. – 1977. – Nr 12. – P. 12.
1495. Янку, О. //Вечерний Кишинев. – 1977. – 16 мая.
1496. Арабаджиу, Родион. Судьба примадонны: воспоминания и документы о жизни и
творчестве Л. Липковской / Родион Арабаджиу. – Ch. : Literatura artistică, 1989. – 235 p.
Recenzie:
www.bsclupan.asm.md

110

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1497. Гершфельд, Д. Музыкой зазвучала строка // Вечерний Кишинёв. – 1990. – 2 апр.
1498. Липковская, Лидия. Воспоминания : [рус. певица первой половины ХХ-го века,
уроженка Бессарабии] / Лидия Липковская; под ред. Родиона Арабаджиу // Колумна. – 1991. –
Nr 7, 8. – P. 82-81.
1499. Чайковский, Глеб. Днестровский соловей : [Лидия Липковская] // Знаменитые певцы
Молдавии / Глеб Чайковский. – К., 1975. – Р. 32-43.
LUCI–LUCEZARSKAIA, Eugenia
1500. Arabajiu, Rodion. Basarabia cântă demult : [biografia de creaţie a cântăreţei de operă Eugenia
Luci–Lucezarskaia, originară din Basarabia] / Rodion Arabajiu // Basarabia. – 1992. – Nr 6. – P. 191–
200 : fot.
1501. Арабаджиу, Родион. Свет далёкой звезды : [к биогр. бессараб. опер. певицы Евгении
Луч–Лучезарской] / Родион Арабаджиу // Кодры. – 1992. – Nr 12. – P. 166-173.
1502. Чайковский, Глеб. Е. Лучезарская и С. Залевский: [оперные певцы] // Знаменитые певцы
Молдавии / Глеб Чайковский. – К., 1975. – Р. 44-47 .
MIHAILOVA, Lidia
1503. Mihailova, Lidia : [Artistă Emerită din RSSM, cântăreaţă (soprano)] // Literatura şi arta
Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 31.
1504. Şerban, I. Lidia Mihailova : [cântăreaţă de operă] / I. Şerban // Moldova. – 1978. – Nr 2. – Pe
cop.
MIHNEVICI, Valentina
1505. Mihnevici, Valentina : [cântăreaţă (soprană) : schiţă biogr., bibliogr.] // Calendar Naţional
2004. – Ch., 2004. – P. 307.
1506. Buzilă, Serafim. Mihnevici Valentina : [cântăreaţă (soprană) : notă biografică] // Interpreţi
din Moldova: lexicon encicl (1460-1960) / Serafim Buzilă. – Ch., 1996. – P. 289.
1507. Buzilă, Serafim. Mihnevici Valentina : [cântăreaţă (soprană) : profil de creaţie] // Femei din
Moldova : encicl. / ed. : Iu. Colesnic. – Ch., 2000. – P. 195.
1508. Mihnevici, Valentina : [cântăreaţă (soprană) : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei :
encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 31.
MUNTEANU, Mihai
1509. Buzilă, Sreafim. Munteanu Mihai : [cântăreţ de operă : profil de creaţie] // Dicţionarul
interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 305-307.
1510. Iuncu, Rodica. Mihai Munteanu : [Artist al poporului din RSSM : portret de creaţie] / Rodica
Iuncu // Femeia Moldovei. – 1983. – Nr 5. – P. 33.
www.bsclupan.asm.md

111

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1511. Ludman, G. Mihai Munteanu : [cântăreţ de operă (tenor lirico-dramatic), de lied şi profesor]. –
Ch. : Timpul, 1986. – 64 fot. – Text paral. : lb. rom., rus., engl.
1512. Munteanu, Mihai : [cântăreţ de operă : portret de creaţie, bibliogr.] // Calendar Naţional 2003. –
Ch., 2003. – P. 177-179.
1513. Munteanu, Mihai : [cântăreţ de operă : notă biografică] // Dicţionar enciclopedic moldovenesc.
– Ch., 1989. – P. 107.
1514. Munteanu, Mihai : [cântăreţ de operă : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în
2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 67 : fot.
1515. Munteanu, Mihai. „Pe rege îl face curtea...” : [interviu cu solistul de operă] / consemnare :
Maria Saharneanu // Femeia Moldovei. – 1995. – Nr 5. – P. 2-4.
1516. Вдовина, Елена. Михай Мунтяну : [оперный певец] / Елена Вдовина // Молдавский
Государственный Театр Оперы и Балета. – Кишинэу, 1983. – Р. 10-15.
1517. Лей, А. «Я выбрал оперу» : [Михай Мунтяну : тв. портрет] / А. Лей // Кодры. – 1988. – Nr
12. – P. 127-132.
1518. Столяр, Зиновий. Михай Мунтяну : [творческий путь] // Страницы молдавской музыки /
Зиновий Столяр. – Кишинэу, 1983. – Р. 114-120.
NAGACEVSCHI, Nicolae
1519. Ceaicovschi–Mereşanu, Gleb. Nicolae Nagacevschi : [100 de ani de la naşterea cântăreţului
moldovean de operă moldovеan (1890–1941)] / Gleb Ceaicovschi–Mereşanu // Calendar 1990. – Ch.,
1989. – P. 91.
1520. Nagacevschi, Nicolae : [cântăreţ (tenor liric) : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei :
encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 74 : fot.
1521. Чайковский, Глеб. Прекрасный тенор: [оперный певец Николай Нагачевский] //
Знаменитые певцы Молдавии / Глеб Чайковский. – К., 1975. – Р. 48-53.
PAULENCU, Ion
1522. Buzilă, Serafim. Un har polivalent : [profil de creaţie al cântăreţul de operă Ion Paulencu] /
Serafim Buzilă // Nistru. – 1979. – Nr 12. – P. 151-154.
1523. Ion Paulencu : [schiţă biografică, bibliogr.] // Calendar Naţional 2000. – Ch., 2000. – P. 340341.
RAISOV, Boris
1524. Raisov, Boris : [Artist al poporului din RSSM, cântăreţ (bariton dramatic), fost solist al
Teatrului mold. de Operă şi Balet] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. –
Vol. 2. – P. 174-175 : fot.
www.bsclupan.asm.md

112

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1525. Коркина, Алла. Борис Раисов : [оперный певец : биографический очерк] / Образы
родного города / Алла Коркина. – К., 1987. – Р. 27-41.
1526. Столяр, Зиновий. Мастера оперной сцены : [штрихи к творческому портрету Бориса
Раисова] // Страницы молдавской музыки / Зиновий Столяр. – К., 1983. – Р. 124.
SAVIŢCHI, Valentina
1527. Buzilă, Serafim. Valentina Saviţchi : [cântăreaţă de operă (soprană lirică), lied şi muz. populară]
// Enciclopedia interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 408.
1528. Dănilă, Aurelian. Valentina Saviţcaia – Одной звезды я повторяю имя / Aurelian Dănilă,
Galina Cocearova. – Ch. : Cartea Moldovei, 2007. – 109 p. : fot.
1529. Leiderman, A. Valentina Saviţchi : [cântăreaţă de operă : schiţă de portret] / A. Leiderman //
Artişti ai poporului din RSSM / I. Lempert. – Ch., 1976. – P. 217-223.
1530. Olărescu, Vlad. Valentina Saviţchi: „Doina m-a cerut în lume” : [activitatea artistică a
cântăreţei de operă] / Vlad Olărescu // Nistru. – 1984. – Nr 8. – P. 148-151.
1531. Proca, Ion. Valentina Saviţchi : [cântăreaţă de operă : profil de creaţie] / Ion Proca // Femeia
Moldovei. – 1978. – Nr 11. – P. 3.
1532. Roşcovan, E. Valentina Saviţchi : [cântăreaţă de operă : schiţă de portret] / E. Roşcovan //
Femeia Moldovei. – 1987. – Nr 7. – P. 3.
1533. Saviţchi, Valentina : [cântăreaţă de operă : notă biografică, bibliogr.] // Calendar Naţional 2002.
– Ch., 2002. – P. 211-212.
1534. Saviţchi, Valentina : [schiţă biografică, bibliogr.] // Calendarul bibliotecarului 1997. – Ch.,
1997. – P. 175.
1535. Saviţchi, Valentina : [notă biografică] // Chişinău : encicl. / ed. Iu. Colesnic. – Ch., 1997. – P.
408.
1536. Saviţchi, Valentina : [notă biografică] // Enciclopedia Sovietică Moldovenească. – Ch., 1976. –
Vol. 6. – P. 60.
1537. Saviţchi, Valentina : [notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch.,
1986. – Vol. 2. – P. 225 . fot.
1538. Кавалеры „Ordinul Republicii” : [среди них Савицкая Валентина, народная артистка
(22.02.96)] // Документ. – 2002. – Nr 1. – P. 55.

www.bsclupan.asm.md

113

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1539. Столяр, Зиновий. Мастера оперной сцены: Валентина Савицки // Страницы молдавской
музыки / Зиновий Столяр. – К., 1983. – Р. 124-128.

STREZEV, Svetlana
1540. Buzilă, Serafim. Strezev, Svetlana : [notă biografică] // Enciclopedia interpreţilor din Moldova /
Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 412.
1541. Cutâreva, A. Svetlana Strezeva : [portret de creaţie al artistei de operă] / A. Cutâreva //
Orizontul. – 1985. – Nr 4. – P. 66-67.
1542. Strezev, Svetlana : [cântăreţă de operă : notă biografică] // Calendar Naţional 2001. – Ch., 2000.
– P. 283.
1543. Strezev, Svetlana : [cântăreţă de operă : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în
2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 261-262.
1544. Strezev, Svetlana. „Să găsim împreună noi formule de familiarizare a publicului cu opera
moldovenească” / Svetlana Strezev // Moldova. – 1987. – Nr 6. – P. 33.
1545. Şcerbina, I. De-a pururi slăvită – femeia muncitoare : [profil de creaţia al solistei Teatrului de
Operă şi Balet Svetlana Strezev] / I. Şcerbina // Femeia Moldovei. – 1982. – Nr 2. – P. 2.
1546. Пожар, Сергей. Сияющий голос любви: [творческий путь Светланы Стрезев] / Сергей
Пожар // Кодры. – 1994. – Nr 3-4. – P. 191-197.
1547. Театр – её жизнь: Светлана Стрезев // Славим имя твое, комсомол / сост. : Д. Дьяков. –
К., 1982. – Р. 32-33.
ŞEVCENCO, Ana
1548. Şevcenco, Ana : [prima interpretă de operă, Artistă Emerită din RSSM, cântăreaţă
(meţosoprană), prima interpretă de operă] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985.
– Vol. 2. – P. 440.
TRETIAC, Vasile
1549. Пожар, Сергей. Лицедейство без фальши : [к 70-летию выдающегося тенора Василия
Третьяка, засл. арт. МССР, нар. артист СССР] / Сергей Пожар // Кодры. – 1997. – Nr 2. – P. 262270 : fot.
ZACLICOVSCHI, Vladimir
1550. Zaclicovschi, Vladimir : [cântăreţ (tenor), solist al Teatrului de Operă şi Balet] // Literatura şi
arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 243.
ZALEVSCHI, Sigizmund
1551. Zalevschi, Sigizmund : [cântăreţ (bas-bariton), originar din or. Bălţi] // Literatura şi arta
Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 243.
ZAVOLOKIN, Vilori
www.bsclupan.asm.md

114

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1552. Zavolokin, Vilori : [cântăreţ de operă (bas)] // Calendar Naţional 2004. – Ch., 2004. – P. 107.
1553. Buzilă, Serafim. Zavolokin Vilori : [notă biografică] // Enciclopedia interpreţilor din Moldova /
Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 480-481.
3. COMPOZITORI ŞI DIRIJORI
ANDRONIC, Ştefan
1554. Andronic, Ştefan : [dirijor : notă
http://www.lauta.ru/stefan-andronic-biografie.html

biografică]

[resursă

electronică].

ARANOV, Şico
1555. Aranov, Şico : [dirijor de orchestră, compozitor, Artist al poporului din RSSM] // Literatura şi
arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 41.
1556. Aranov,
Şico
:
[notă
biografică]
http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people
1557. Aranov, Şico : [compozitor şi
http://www.moldovenii.md/ru/people/311;

dirijor

de

[resursă

orchestră]

electronică].

[resursă

electronică].

1558. Tcaci, Efim. Şico Aranov : [compizitor, dirijor] / Efim Tcaci // Premiere, portrete... / Efim
Tcaci. – Ch., 1977. – P. 73-77.
1559. Аранов, Шико : [композитор, основатель и руководитель первого молдавского джазоркестра „Букурия»] [электронный ресурс]. – http://ru.wikipedia.org/wiki

ASACHI, Elena
1560. Asachi, Elena (1789–1877) : [prima compozitoare profesionistă din Moldova, cântăreaţă,
pianistă, chitaristă : schiţă biografică] // Calendarul bibliotecarului 1999. – Ch., 1999. – P. 249-251.
1561. Asachi, Elena : [compozitoare şi pianistă : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei :
encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 67.
1562. Asachi,
Elena
:
[notă
http://en.wikipedia.org/wiki/Elena_Asachi

biografică]

[resursă

electronică].

1563. Badiu, Vasile. Asachi Elena : [viaţa şi activitatea] // Femeia Moldovei. – 1989. – Nr 11. – P.
10-12.
1564. Buzilă, Serafim. Asachi Elena : [compozitoare şi pianistă : notă biografică] // Interpreţi din
Moldova : lexicon encicl. : (1460–1960) / Serafim Buzilă. – Ch., 1996. – P. 32.

www.bsclupan.asm.md

115

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1565. Cozma, Viorel. Asachi Elena : [compozitoare : notă biografică] // Muzicieni din România :
lexicon bibliogr. / Viorel Cozma. – Bucureşti, 1989. – Vol. 1. – P. 63-65.
1566. Neagu, M. Elena Asachi : [despre compozitoarea Elena Asachi care a contribuit la formarea
muzicii moldoveneşti moderne din secolul trecut] / M. Neagu // Calendar 1989. – Ch., 1988. – P.
149.
1567. Чайковский, Глеб. Первая певица : [композитор, певица и пианистка Елена Асаки
содействовала созданию первого музыкального института в Молдавии – ФилармоникоДраматической Консерватории (1836 г.)] // Знаменитые певцы Молдавии / Глеб Чайковский.
– К., 1975. – Р. 8-11 : фот.
AXIONOVA, Lidia Valerian
1568. Axionova, Lidia : [Maestru Emerit al artei din RSSM, dirijor, a condus corul de copii al şcolii
de muzică „E. Coca” din Chişinău : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol.
– Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 19. – fot.
1569. Axionova, Lidia : [dirijor de cor : notă
http://www.lauta.ru/Lidia-Axionova-Biografie.html

biografică]

[resursă

electronică].

BANARIUC, Gheorghe
1570. Banariuc, Gheorghe : [compozitor, dirijor, violonist : notă biografică] // Calendar Naţional
2001. – Ch., 2000. – P. 58.
1571. Banariuc, Gheorghe : [compozitor, Artist Emerit al Republicii Moldova (1992)]. –
http://www.moldovenii.md/en/people/96
1572. Buzilă, Serafim. Gheorghe Banariuc : [notă biografică] // Enciclopedia interpreţilor din
Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 39.
BARONCIUC, Vladimir
1573. Baronciuc, Vladimir (1911–1979) : [compozitor, dirijor, viorist şi folclorist, Maestru Emerit
al artei din RSSM] // Calendar Naţional 2001. – Ch., 2000. – P. 91.
1574. Baronciuc, Vladimir : [compozitor, Maestru Emerit al Artei din RSSM] // Literatura şi arta
Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 82.
1575. Buzilă, Serafim. Vladimir Baronciuc : [compozitor : notă biografică] // Enciclopedia
interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 42.
1576. Прянишников, Д. Владимир Барончук : [композитор] // Композиторы МССР. –
Москва, 1960. – Р. 13-15.
BÂRCĂ, Mihail
1577. Bârcă, Mihail : [compozitor, dirijor, pedagog din Basarabia] // Literatura şi arta Moldovei :
encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P.120.
www.bsclupan.asm.md

116

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1578. Ceaicovschi–Mereşanu, Gleb. Mihai Bârcă – compozitor şi dirijor : [monogr.] / Gleb
Ceaicovschi–Mereşanu; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Ist. şi Teoria Artei. – Ch.: Î.E.-P.
„Ştiinţa”, 1995 (Tipogr. ed. „Universul”). – 122 p. : note.
1579. Moraru, Emilia. Mihail Bârcă: Creaţia şi activitatea dirijorală / Emilia Moraru // Univers
musical. – 2004. – Nr 5. – P. 47-48 : fot.
BEREZOVSCHI, Mihail
1580. Arabajiu, Rodion. Cine eşti, Mihail Berezovschi? : [compozitor şi dirijor de cor bisericesc,
preot din Basarabia] / Rodion Arabajiu // Basarabia. – 1992. – Nr 12. – P. 192-199.
1581. Berezovschi, Mihail : [compozitor, dirijor de cor, pedagog] // Literatura şi arta Moldovei :
encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 19. – fot.
1582. Berezovschi,
Mihail
:
[compozitor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mihail_Berezovschi

şi

dirijor]

[resursă

electroncă].

1583. Colesnic, Iurie. Mihail Berezovschi : [compozitor, muzician, pictor (1868–1940)] //
Basarabia necunoscută / Iurie Colesnic. – Ch., 1993. – P. 156-161 : fot.
1584. Cunescu, Gh. Mihail M. Berezovschi : [compozitor, dirijor de cor, pictor] / Gh. Cunescu //
Patrimoniu. – 1993. – Nr 1. – P. 91-96.
1585. Nagacevschi, Elena. Activitatea artistică a lui Mihail Berezovschi : [dirijor şi compozitor
basarabean (1868–1940)] / Elena Nagacevschi // Arta 1995: Seria teatru, muzică, cinematografie. –
Ch., 1995. – P. 133-138. – Bibliogr. în note (15 tit.). – Rez. în lb. fr., rusă; Univers musical. – 2003.
– Nr 4. – P. 28-30.
1586. Nagacevschi, Elena. Mihail Berezovschi – dirijor de cor şi compozitor / Elena Nagacevschi.
– Ch. : Epigraf S.R.L., 2002 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 91 p. : n. muz.
1587. Pripa, Maria. Mihail Berzovschi : [muzician, compozitor de muzică sacră, preot (1868–
1940)] / Maria Pripa // Luminătorul. – 1996. – Nr 1. – P. 48-50.
1588. Арабаджиу, Родион. Музыка в храме : [о жизни и творч. деятельности регента, автора
духовной музыки, певца Михаила Березовского] / Родион Арабаджиу // Колумна. – 1992. –
Nr 12. – P. 56-61 : fot.
BITCHIN, Vladimir
1589. Пирогова, Г. Владимир Биткин // Молодые композиторы Советской Молдавии : сб.
очерков / сост. : Г. Пирогова. – К., 1982. – Р. 5-20.
BLAJINU, Dumitru

www.bsclupan.asm.md

117

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1590. Blajinu, Dumitru : [violinist, dirijor, compozitor şi folclorist] // Calendar Naţional 2004. –
Ch., 2004. – P. 310-312.
1591. Blajinu, Dimitru : [notă biografică] [resursă electronică]. – http://www.lauta.ru/DumitruBlajinu-Biografie.html
1592. Blajinu, Dumitru : [notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch.,
1985. – Vol. 1. – P. 100.
1593. Blajinu, Dumitru. „Soţia mea nu-i artistă, de aceea îl ascultă pe dirijor” : [interviu] /
consemnare : Nicolae Roibu // Spovedanii de vineri / Nicolae Roibu. – Ch., 2002. – P. 74-85.
1594. Buzilă, Serafim. Blajinu Dumitru : [notă biografică] // Enciclopedia interpreţilor din
Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 61-62.
1595. Curbet, Vladimir. Dumitru Blajinu : [notă biografică] // Valori perene româneşti: tradiţii,
obiceiuri, rapsozi populari / Vladimir Curbet. – Ch., 2003. – P. 144-146.
1596. Dragomir, Constantin. Coborâtor din neam de lăutari : [despre activitatea artistică a
maestrului Dumitru Blajinu] // „Folclor” / Constantin Dragomir. – Ch., 1981. – P. 6-11.
1597. Păduraru, Ion. Dumitru Blajinu : [schiţă de portret] / Ion Păduraru // Femeia Moldovei. –
1977. – Nr 2. – P. 25.
1598. Tulnic, Vitalie. Despre sunete şi speranţe : [eseu despre conducătorul formaţiei „Folclor”
Dumitru Blajinu] // Versuri. Eseuri / Vitalie Tulnic. – Ch., 1988. – P. 234-237.
1599. Vatamanu, Ion. Folclor : [despre viaţa şi activitatea artistică a conducătorului formaţiei
„Folclor” Dumitru Blajinu] // Viaţa cuvântului / Ion Vatamanu. – Ch., 1980. – P. 129-132.
1600. Vodă, Gheorghe. 33 de limpezi izvoare : [despre Dumitru Blajinu] // Iscălitura : consemnări /
Gheorghe Vodă. – Ch., 1978. – P. 110-112; Moldova. – 1975. – P. 12.
1601. Кавалеры „Ordinul Republicii” : [среди них Думитру Блажину (24.11.94)] // Документ. –
2002. – Nr 2. – P. 55.
BOGDANOVSCHI, Efim
1602. Bogdanovschi, Efim : [dirijor de cor şi pedagog din RSSM, Maestru Emerit al artei] //
Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 101.
1603. Пожар, Сергей. Пропагандист хорового искусства : [о руководителе Камер. хора
Дворца культуры профсоюзов Молдовы Ефиме Богдановском] // Колумна. – 1992. – Nr 10/11.
– P. 63-64.
BORŞ, Gheorghe
www.bsclupan.asm.md

118

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1604. Borş, Gheorghe : [cântăreţ, pedagog şi compozitor mold.] // Literatura şi arta Moldovei :
encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 105.
BREZDENIUC, Mihail
1605. Brezdeniuc, Mihail : [dirijor de cor, Artist Emerit din RSSM] // Literatura şi arta Moldovei :
encicl. în 2 vol. – Ch., 1975. – Vol. 1. – P. 108.
BUDILEVSCHI, Valentin
1606. Budilevschi, Valentin : [maestru de cor : notă biografică] // Calendar Naţional 2000. – Ch.,
2000. – P. 210.
1607. Budilevschi, Valentin. Îl cunoaşteţi pe prietenul lui Brahms? : [interviu] / consemnare :
Luminiţa Ţâgârlaş // Moldova. – 1990. – Nr 11. – P. 14-15.
1608. Buzilă, Serafim. Budilevschi Valentin : [maestru de cor : notă biografică] // Enciclopedia
interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 81-82.
BUTNIN, V.
1609. Prepeliţă, Mihai. O duminică a muzicii... : [despre compozitorul V. Butnin] / Mihai Prepeliţă
// Nistru. – 1981. – Nr 7. – P. 154-156.
CAFTANATI, Mihail
1610. Buzilă, Serafim. Caftanati Mihail : [dirijor de orchestră şi profesor] //
interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1998. – P. 88.

Enciclopedia

1611. Caftanati, Mihail : [compozitor şi dirijor] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. –
Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 292.
1612. Calcea, Andrei. Caftanati Mihail : [portret de creaţie] // Personalităţi orheiene / Andrei
Calcea. – Ch., 2003. – P. 46.
CANTEMIR, Dimitrie
1613. Cojocaru, Teodor. Cantemir [Dimitrie] – mizician de geniu : [cărturar roman (1673–1723),
domnitor al Moldovei (1693, 1710–1711)] / Teodor Cojocaru // Univers musical. – 2003. – Nr 4. –
P. 6-10.
1614. Ghilaş, Victor. Creaţia muzicală cantemiriană / Victor Ghilaş // Buletin ştiinţific al Muzeului
de Etnografie şi Istorie Naturală a Moldovei. – Ch., 2005. – Vol. 3 (16). – P. 191-200. Bibliogr.: 15 tit.
– Rez. în lb. fr.
1615. Ghilaş, Victor. Dimitrie Cantemir – instrumentist şi pedagog muzical / Victor Ghilaş // Arta
2003: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2003. – P. 124-129.
1616. Ghilaş, Victor. Dimitrie Cantemir în istoria culturii muzicale / Victor Ghilaş; red. : Ala
Rusnac; Acad. de Şt. a Moldovei. Inst. Studiul Artelor. – Ch. : Epigraf, 2004 (F.E.-P. „Tiopogr.
Centrală”). – 279 p. : il., n. muz. – Text : lb. rom., rusă, turcă.
Recnezii:
1617.
Răileanu, Leonid // Buletinul ştiinţific al Muzeului Naţ. de Etnografie şi Istorie Nat. – Ch., 2004. – Vol. 1
(14). – P. 336-337.
1618.
Stoianov, Carmen // Arta 2004: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2004. – P. 203-204.

www.bsclupan.asm.md

119

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1619. Ghilaş, Victor. Dimitrie Cantemir şi muzica religioasă / Victor Ghilaş // Arta 2005: Arte
audiovizuale. Teatru. Cinema. Muzică. – Ch., 2005. – P. 63-67.
1620. Ghilaş, Victor. Etnografia muzicală în preocupările lui Dimitrie Cantemir : [fragm. din
lucrarea „Dimitrie Cantemir în istoria culturii muzicale”] / Victor Ghilaş // Rev. de Lingvistică şi
Ştiinţă literară. – 2003. – Nr 5/6. – P. 3-8. – Bibliogr.: 7 tit.
1621. Ghilaş, Victor. Opera lui Dimitire Cantemir – sursă de cercetare organologică / Victor Ghilaş
// Arta 2004: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2004. – P. 57-60 : il. –
Bibliogr. în note (10 tit.). – Rez. în lb. engl.
1622. Ghilaş, Victor. Scurtă antologie a exegezelor din literatura universală despre Dimitrie
Cantemir – muzicianul // Dimitrie Cantemir în istoria culturii muzicale / Victor Ghilaş. – Ch., 2004.
– P. 117-130.
1623. Stoianov, Petru. Dimitrie Cantemir – teoretician muzical şi compozitor / Petru Stoianov //
Destinul inorogului / Dimitrie Cantemir. – Ch., 1981. – P. 96-105.
1624. Tcaci, Efim. Dimitrie Cantemir : [activitatea muzicală] / Efim Tcaci // Nistru. – 1977. – Nr 4.
1625. Tcaci, Efim. Dimitrie Cantemir : [activitatea muzicală] / Efim Tcaci // Înaintaşi ai muzicii
româneşti / Efim Tcaci. – Ch., 1994. – P. 3-52.
1626. Tcaci, Efim. Dimitrie Cantemir. Creaţii muzicale / Efim Tcaci. – Ch. : Literatura artistică,
1980. – 119 p.
Recenzie:
1627. Iuncu. R. O investigaţie valoroasă / R. Iuncu // Nistru. – 1981. – Nr 7. – P. 150-153.
1628. Tcaci, Efim. Dimitrie Cantemir – muzician [1673–1723] / Efim Tcaci // Moldova şi lumea. –
1995. – Nr 7-8. – P. 17-18; Молдова и мир. – Nr 7-8. – P. 17-18.
1629. Tcaci, Efim. Dimitrie Cantemir şi muzica / Efim Tcaci // Limba şi lit. mold. în şcoală. –
1989. – Nr 4. – P. 51-53.
CARANFIL, Ştefan
1630. Buzilă, Serafim. Caranfil Ştefan : [dirijor de cor : notă biografică] // Enciclopedia
interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 95.
1631. Buzilă, Serafim. Caranfil Ştefan : [schiţă biografică] // Interpreţi din Moldova : lexicon
encicl. (1460–1960) / Serafim Buzilă. – Ch., 1996. – P. 95.
CAUDELLA, Eduard
1632. Ceaicovschi–Mereşanu, Gleb. Eduard Caudella : [compozitor, violonist, dirijor, pedagog,
fondatorul teatrului liric din Moldova] / Gleb Ceaicovschi–Mereşanu // Calendar 1991. – Ch., 1990.
– P. 66.
CHIOSA, Nicolae

www.bsclupan.asm.md

120

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1633. Buzilă, Serafim. Chiosa Nicolae (1924–1998) : [Maestru Emerit al artei din RSSM : notă
biografică] // Interpreţi din Moldova : lexicon encicl. : (1460–1960) / Serafim Buzilă. – Ch., 1996. –
P. 110.
1634. Chiosa, Nicolae : [compozitor, bariton liric şi profesor] // Calendarul bibliotecarului 1999. –
Ch., 1998. – P. 18-19.
1635. Chiosa, Nicolae : [compozitor şi pedagog] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. –
Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 293.
1636. Ceaicovschi–Mereşanu, Gleb. Nicolae Chiosa : [compozitor şi pedagog : notă biografică] //
Compozitori şi muzicologi din Moldova : lexicon bibliogr. / Gleb Ceaicovschi–Mereşanu. – Ch.,
1992. – P. 13-16.
CHIRIAC, Anatol
1637. Câmpeanu, A. Anatol Chiriac : [portret de creaţie al compozitorului] / A. Câmpeanu //
Femeia Moldovei. – 1980. – Nr 10. – P. 33.
1638. Chiriac,
Anatol
:
[notă
http://en.wikipedia.org/wiki/Anatol_Chiriac

biografică]

[resursă

electronică].

1639. Chiriac,
Anatol
:
[notă
biografică]
http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people

[resursă

electronică].

1640. Пожар, Сергей. «Не изменять своему кредо…» : [о творчестве молд. композитора А.
Кирияка] / Сергей Пожар // Кодры. – 1987. – Nr 2. – P. 97-99.
1641. Шатохина, Елена. Соло для Анатолия Кирияка // Мастер и слово / Елена Шатохина. –
К., 1990. – Р. 141-145.
CHIRIAC, Tudor
1642. Ceaicovschi–Mereşanu, Gleb. Chriac Tudor : [portret de creaţie] // Compozitori şi
muzicologi din Moldova : lexicon bibliogr. / Gleb Ceaicovschi–Mereşanu. – Ch., 1992. – P. 18-20.
1643. Cengher, M. Modele folclorice în creaţia lui Tudor Chiriac / M. Cengher // Muzica. – 1992.
– Nr 2. – P. 27-39.
1644. Chiriac, Tudor (1949) : [compozitor : schiţă biografică, bibliogr.] // Calendarul
bibliotecarului 1999. – Ch., 1998. – 70-73.
1645. Chiriac, Tudor (1949) : [compozitor : notă biografică] [resursă electronică]. –
http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people
1646. Chriac, Tudor : [compozitor : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol.
– Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 295.
www.bsclupan.asm.md

121

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1647. Chiriac, Tudor. Muzica în armonia scenei : [interviu cu compozitorul] / interlocutor :
Constantin Olteanu // Consemnări pe cortină. – Ch., 1989. – P. 189-194.
1648. Galaicu, Violina. Dimensiunea etnică la creatorul de muzică contemporană: trei partituri de
Tudor Chiriac / Violina Galaicu // Dimensiunea etnică a creaţiei muzicale (în lumina tradiţiei
româneşti) / Violina Galaicu. – Ch., 1998. – P. 60-79.
1649. Prepeliţă, Mihai. Ecourile muzicii în sufletul nostru : [despre creaţia compozitorului Tudor
Chiriac] // Constelaţia tinerilor talente / Mihai Prepeliţă. – Ch., 1982. – P. 102-111.
1650. Белых, Маргарита. «Миорица» Т. Кирияка (к проблеме импровизационности) /
Маргарита Белых // Молдавский музыкальный фольклор и его претворение в
композиторском творчестве : [cб.]. – К., 1990. – Р. 96-113.
1651. Завгородная, Галина. Тудор Кирияк : [о творчестве молд. композитора] / Галина
Завгродная // Музыкальная жизнь. – 1979. – Nr 13. – P. 10.
1652. Сандрацкая, В. Тудор Кирияк : [творческий эскиз] / В. Сандрацкая // Молодые
композиторы Советской Молдавии : [cб. очерков] / сост. : Г. Пирогова. – К., 1982. – Р. 43-53.
CIOBANU, Ghenadie
1653. Ciobanu, Ghenadie : [compozitor : notă biografică]
http://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie: Compozitori_moldoveni
1654. Ciobanu, Ghenadie : [compozitor : notă
http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people

biografică]

[resursă

electronică].

[resursă

electronică].

1655. Mironenco, Elena. Armonia sferelor: Creaţia compozitorului Ghenadie Ciobanu / Elena
Mironenco; trad. de Rodica Iuncu. – Ch. : Cartea Moldovei, 2000 (F. E. -P. „Tipogr. Centrală”). –
154 p. : fot.
CIOLAC, Vladimir
1656. Nagacevschi, Elena. Genurile muzicii catolice în creaţia lui Vladimir Ciolac / Elena
Nagacevschi // Arta 2002: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2003. – P. 7475.
CIUHRII, Serghei
1657. Ciuhrii, Serghei : [dirijor de orchestră : notă biografică] [resursă electronică]. –
http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people
1658. Rusnac, Constantin. Cu „Mărţişor” în suflet întotdeauna de ziua lui : [dirijorul Serghei
Ciuhrii la 65 de ani] / Constantin Rusnac // Univers muzical. – 2004. – Nr 5. – P. 30-33 : fot.
COCA, Eugeniu
www.bsclupan.asm.md

122

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1659. Coca, Eugeniu : [compozitor, violonist şi dirijor] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2
vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 308.
1660. Coca, Eugeniu : [notă biografică] [resursă electronică]. –
http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people
1661. Nagacevschi, Elena. Eugeniu Coca: Portret de creaţie : [compozitor mold.] / Elena
Nagacevschi // Arta 1992: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1992. – P. 99-101.
1662. Pereteatco, Alina. Creaţia simfonică a lui E. Coca din perioada interbelică / Alina
Pereteatco // Arta 1995: Seria teatru, muzică, cinematografie. – Ch., 1995. – P. 79-83. – Bibliogr. în
note (2 tit.). – Rez. în lb. engl., rusă.
1663. Pereteatco, Alina. O creaţie de E. Coca recent descoperită / Alina Pereteatco // Arta 1994:
Seria teatru, muzică, cinematografie. – Ch., 1995. – P. 100.
1664. Zagorschi, Vasile. Eugeniu Coca : [viaţa şi activitatea compoz. Eugeniu Coca (1893–1954)]
/ Vasile Zagorschi // Univers muzical. – 2003. – Nr 3. – P. 48-49 : fot.
1665. Вдовина, Елена. Романсы : [в творчестве Е. Коки] / Елена Вдовина // Молдавский
советский романс. – К., 1982. – Р. 16-18.
CRISTEA, Alexandru
1666. Badiu, Vasile. Autorul melodiei „Limba noastră” : [105 ani de la naşterea compozitorului şi
preotului Alexandru Cristea] / Vasile Badiu // Luminătorul. – 1995. – Nr 6. – P. 52-53.
1667. Cristea, Alexandru : [notă biografică]. – http://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Cristea
1668. Ceaicovschi–Mereşanu, Gleb. Alexandru Cristea: 100 de ani din ziua naşterii (1890-1942) /
Gleb Ceaicovschi–Mereşanu // Calendar 1990. – Ch., 1989. – P. 121.
1669. Chiseliţă, Vasile. Alexandru Cristea – succint profil de creaţie (1890–1942) : [activitatea
compozitorului] / Vasile Chiseliţă // Univers muzical. – 2003. – Nr 3. – P. 44-46 : fot.
1670. Colesnic, Iurie. Alexandru Ştefan Cristea : [compozitor, a pus pe note textul poeziei „Limba
noastră” de A. Mateevici] // Doina dorurilor noastre: itinerar memorial–liric / Iurie Colesnic. – Ch.,
1990. – P. 132-133 : fot.
1671. Colesnic, Iurie. Venea un glas de nemurire : [în memoria preotului, prof. de muzică A.
Cristea] / Iurie Colesnic // Columna. – 1992. – Nr 4/5. – P. 16-17.
1672. Cristea, Alexandru : [compozitor : notă biografică]
http://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie: Compozitori_moldoveni

www.bsclupan.asm.md

[resursă

electronică].

123

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1673. Cristea, Alexandru (1890–1942) : [schiţă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în
2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 337
1674. Cristea, Alexandru (1890–1942) : [schiţă biografică] // Calendar Naţional 2000. – Ch., 2000.
– P. 355-359.
1675. Radiana, R. Muzica şi maeştrii ei în Basarabia: Despre diaconul A. Cristea : [retip. din rev.
„Viaţa Basarabiei”, Nr 8-9, 1938] / R. Radiana (N. Costenco) // Basarabia. – 1993. – Nr 11-12. – P.
187-191.
1676. Suruceanu, T. Preotul Alexandru Cristea (1890–1942) / T. Suruceanu // Columna. – 1992. –
Nr 4/5. – P. 18-19.
1677. Telembici, Anatol. Alexandru Cristea, „Omul care ardea” : [105 ani de la naştere] / Anatol
Tembelici // Luminătorul. – 1995. – Nr 6. – P. 49-51.
1678. Tudoraşcu–Cristea, Gabriela. „Să nu uitaţi că Alexandru Cristea a iubit Basarabia şi
muzica românească” : [interviu cu dna Gabriela Tudoraşcu–Cristea, nora muzicianului şi preotului]
/ consemnare : Maria Vieru–Işaev // Basarabia. – 1995. – Nr 12. – P. 129-135.
1679. Vieru–Işaev, Maria. Alexandru Cristea (1890–1942). Viaţa şi activitatea reflectate în timp /
Maria Vieru–Işaev. – Ch. : Civitas, 2001. – 336 p.
Recenzii:
1680. Pâslaru, Vlad. Cartea adeveritoare de valori // Basarabia. – 2003. – Nr 1-3. – P. 135-137.
1681. Slutu–Grama, Claudia. Un studiu inedit despre Alexandru Cristea // Basarabia. – 2003. – Nr 1-3. – P. 137-141.
DÂNGA, Valentin
1682. Dânga, Valentin : [compozitor, autor de muzică pentru filme şi spectacole : notă biografică]
[resursă electronică]. – http://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie: Compozitori_moldoveni
1683. Dânga, Valentin : [compozitor : notă biografică] [resursă electronică]. –
http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people
DIMA, Gheorghe
1684. Garaz, Oleg. Muzica sub semnul unirii : [despre compozitorul Gh. Dima şi G. Muzicescu] /
Oleg Garaz // Basarabia. – 1997. – Nr 11-12. – P. 4-8.
DISCONZI, Angelo
1685. Malaneţchi, Vasile. Contribuţii la cunoaşterea vieţii muzicale basarabene în prima jumătate
a secolului al XX-lea : [activitatea compozitorului basarabean Angelo Disconzi (1863–1931)] /
Vasile Malaneţchi // Univers muzical. – 2003. – Nr 4. – P. 10-13 : fot.
DOGA, Eugen
1686. Belicov, Serafim. Ca după un zbor : [compozitorul E. Doga] / Serafim Belicov // Laureaţi ai
Premiului „B. Glavan”. – Ch., 1975. – P. 126-132.
www.bsclupan.asm.md

124

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1687. Belicov–Lungu, Elena. Poezia eminesciană în creaţia lui Eugen Doga (Romanţele) / Elena
Belicov–Lungu // Arta 1995: Seria teatru, muzică, cinematografie. – Ch., 1995. – P. 146-149. –
Bibliogr. în note (3 tit.). – Rez. în lb. fr., rusă.
1688. Breda, G. Loteanu – Doga: o colaborare strânsă : [între regizorul Emil Loteanu şi
compozitorul Eugen Doga] / G. Breda // Sens. – 2002. – Nr 25. – P. 15.
1689. Cernei, V. Neputinţa de a spune : [a compozitorului Eugen Doga] / V. Cernei // Orizontul. –
1987. – Nr 9. – P. 48.
1690. Cibotaru, E. Poetica imaginii filmice : [muzica compozitorului Eugen Doga în creaţia
cinematografică a lui Emil Loteanu] / E. Cibotaru // Nistru. – 1985. – Nr 9. – P. 149-155.
1691. Ciocanu, Anatol. „Cel mai important şi mai nobil pentru un artist e să facă artă sinceră,
adevărată…” : [despre compozitorul Eugen Doga] / Anatol Ciocanu // Femeia Moldovei. – 1980. –
Nr 12. – P. 12-13.
1692. Ciocanu, Anatol. Steaua fericită a lui E. Doga : [portret de creaţie] / Anatol Ciocanu //
Moldova. – 1984. – Nr 12. – P. 6-7.
1693. Doga,
Eugen
:
[notă
biografică]
http://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie: Compozitori_moldoveni

[resursă

electronică].

1694. Doga,
Eugen
:
[notă
biografică]
http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people

[resursă

electronică].

1695. Doga, Eugen : [notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. –
Vol. 1. – P. 191.
1696. Doga, Eugen. Arpegii de suflet şi cânt : [dialog cu compozitorul] / a înregistrat : Vlad
Olărescu // Nistru. – 1984. – Nr 6. – P. 157-160.
1697. Doga, Eugen. În orice notă să pui suflet şi gândire : [interviu cu compozitorul] / interlocutor :
Rodica Mahu // Orizontul. – 1984. – Nr 4. – P. 46-48.
1698. Doga, Eugen. „În tot ceea ce fac e o părticică din baştina mea” / Eugen Doga // Moldova. –
1983. – Nr 5. – P. 3.
1699. Doga, Eugen. „Nu vreau să dispară soarele din muzica mea” : [interviu cu compozitorul
despre creaţia sa] / interlocutor : Claudua Partole // Univers Muzical. – 2002. – Nr 2. – P. 12-14.
1700. Doga, Eugen. „Un cor universal ar trebui să se pronunţe împotriva a tot ce periclitează
spiritul uman” / Eugen Doga // Moldova. – 1987. – Nr 3. – P. 26-27.
1701. Eugen Doga – 60 : [filă biografică] // Arta 1996: Teatru. Muzică. Cinematografie. Artă
plastică. Arhitectură. – Ch., 1996. – P. 130-131 : fot.
1702. Loteanu, Emil. Peste inimi şi timp : [portret de creaţie al compozitorului Eugen Doga] / Emil
Loteanu // Moldova. – 1984. – Nr 12. – P. 7.
www.bsclupan.asm.md

125

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1703. Mihail, Viorel. Florilegii muzicale : [despre creaţia compozitorului Eugen Doga] / Viorel
Mihail // Nistru. – 1987. – Nr 3. – P. 149-152.
1704. Mihail, Viorel. Semnele talentului : [activitatea compozitorului Eugen Doga] / Viorel Mihail
// Nistru. – 1986. – Nr 3. – P. 73-76.
1705. Nagacevschi, Elena. Muzica corală a lui Eugen Doga / Elena Nagacevschi // Arta 2002: Arte
plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2002. – P. 120-122.
1706. Plămădeală, Ana-Maria. Eugen Doga – un superstar al cinematografiei moldoveneşti :
[meditaţii filmologice] / Ana-Maria Plămădeală // Arta 2002: Arte plastice. Arhitectură. Muzică.
Teatru. Cinema. – Ch., 2002. – P. 123-128 : fot. – Bibliogr. în note, p. 128 (8 tit.).
1707. Tcaci, Efim. Eugen Doga : [activitatea de creaţie muzicală] / Efim Tcaci. – Ch. : Literatura
artistică, 1980. – 104 p.
1708. Tcaci, Efim. În zodia talentului : [consideraţii asupra creaţiei compozitorului Eugen Doga] /
Efim Tcaci // Nistru. – 1979. – Nr 4. – P. 151-155.
1709. Vieru, Grigore. Eu nu cânt că ştiu să cânt : [despre compozitorul Eugen Doga] // Cei care
sunt: versuri, creionări, interviuri, note / Grigore Vieru. – Ch., 1987. – P. 225-226.
1710. Vodă, Gheorghe. Venit de-acasă : [compozitorul Eugen Doga] / Ggeorghe Vodă // Moldova.
– 1980. – Nr 12. – P. 14-15.
1711. Евгений Дога : [о творчестве заслуж. деятеля искусств МССР] // Музыкальная жизнь. –
1976. – Nr 2. – P. 2.
1712. Кавалеры „Ordinul Republicii” : [среди них композитор Евгений Дога] // Документ. –
2002. – Nr 1. – P. 56.
1713. Коркина, Алла. Евгений Дога : [эскиз к портрету] / Образы родного города / Алла
Коркина. – К., 1987. – Р. 42-52.
1714. Лотяну, Эмиль. Труд, талант и вдохновенье : [о творчестве композитора Евгения
Доги] / Эмиль Лотяну // Кодры. – 1980. – Nr 12. – P. 112-117.
1715. О родной земле : [композитор Евгений Дога, лауреат Гос. премии СССР] // В мире
музыки 1987 : Ежегодник. – М., 1986. – Р. 26-27.
DOLGAN, Mihai
1716. Buzilă, Serafim. Dolgan, Mihai : [notă biografică] // Enciclopedia interpreţilor din Moldova
/ Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 165.

www.bsclupan.asm.md

126

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1717. Dolgan, Mihai : [dirijor, compozitor şi instrumentist, director artistic al formaţiei vocalinstrumentale „Contemporanul”, numită mai târziu „Noroc”, Artist Emerit din Rep. Moldova, Artist
al poporului din Rep. Moldova] // Calendar Naţional 2002. – Ch., 2002. – P. 97-98.
1718. Dolgan, Mihai : [compozitor, interpret : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei :
encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 192-193.
1719. Dolgan, Mihai. Cântecele mele / Mihai Dolgan // Cei care sunt… / Nicolae Roibu. – Ch.,
2000. – P. 160-162.
1720. Dolgan, Mihail. Înălţându-ne către rădăcini : [dialog cu conducătorul artistic al formaţiei
„Contemporanul”] / interlocutor : Larisa Turea // Moldova. – 1980. – Nr 1. – P. 27.
1721. Ştefan, Mihai. Mihai Dolgan : [conducător artistic al formaţiei „Contemporanul”] / Mihai
Ştefan // Femeia Moldovei. – 1975. – Nr 11. – Pe cop.
1722. Кавалеры „Ordinul Republicii” : [среди них Михай Долган, худ. руководитель ансамбля
«Норок» (14.03.2001)] // Документ. – 2002. – Nr 1. – P. 56.
DUBOSARSCHI, Boris
1723. Dubosarschi, Boris : [compozitor şi violist din RSSM] // Literatura şi arta Moldovei : encicl.
în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 203.
1724. Dubosarschi, Boris : [compozitor : notă
http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people

biografică]

[resursă

electronică].

DUMITRAŞ, Anatol
1725. Dumitraş, Anatol : [compozitor şi interpret de muzică uşoară : notă biografică] [resursă
electronică]. – http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people
1726. Думитраш, Анатол. «Печально сознавать что у «Плая» падает рейтинг…» :
[интервью с эстрад. певцом А. Думитраш] / записала : Родика Маху // Горизонт. – 1988. – Nr
6. – P. 46-48.
ENESCU, George
1727. Axionov, Vladimir. George Enescu şi procesul muzical basarabean: Aspecte stilistice /
Vladimir Axionov // Arta 1993: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1993. – P. 11-19.
1728. Cazaban, Costin. Spirit dialectic şi evaziune temporală : [despre compozitorul George
Enescu] / Costin Cazaban // Basarabia. – 1995. – Nr 10-11. – P. 129-134.
1729. Chiriac, Tudor. George Enescu şi tradiţia orală / Tudor Chiriac // Sud-Est. – 1990. – Nr 1. –
P. 26-31 : fot.

www.bsclupan.asm.md

127

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1730. Ceaicovschi–Mereşanu, Gleb. George Enescu şi Conservatorul din Chişinău / Gleb
Ceaicovschi–Mereşanu // Viaţa muzicală a Basarabiei în secolul XX : Mater. conf., 20–21
decembrie 1993. – Ch., 1993. – P. 8-10.
1731. Dogaru, V. Eminescu, muzician al poeziei, Enescu – poet al muzicii / V. Dogaru // Basarabia.
– 1993. – Nr 10. – P. 194-201.
GARŞTEA, Veronica
1732. Buzilă, Serafim. Garştea Veronica : [dirijor de cor şi profesoară] // Enciclopedia interpreţilor
din Moldova / Serfima Buziclă. – Ch., 1999. – P. 157.
1733. Garştea, Veronica : [schiţă biografică, bibliogr.] // Calendar Naţional 2002. – Ch., 2002. – P.
90-92;
1734. Garştea, Veronica : [dirijor de cor : schiţă biografică, bibliogr.] // Calendarul bibliotecarului
1997. – Ch., 1997. – P. 43-45.
1735. Garştea, Veronica: [dirijor de cor : notă biografică] // Femei din Moldova : encicl. – Ch.,
2000. – P. 117.
1736. Garştea, Veronica : [dirijor de cor : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în
2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 147 : fot.
1737. Garştea, Veronica. Să le prilejuim copiilor noştri cât mai multe duminici de cântec... :
[interviu] / consemnare : S. Conduraţchi // Moldova. – 1985. – Nr 4. – P. 14.
1738. Olărescu, Vlad. Sensibilitate şi sobrietate : [despre Veronica Garştea, cond. art. şi dirijor al
capelei corale „Doina”] / Vlad Olărescu // Nistru. – 1987. – Nr 3. – P. 152-156.
1739. Грибова, Л. Вместе чувствовать, думать, мечтать… : [о нар. артистки МССР,
лауреата Гос. премии МССР В. Гарштя] / Л. Грибова // Сов. женщина. – 1987. – Nr 12. – P. 23.
1740. Кавалеры „Ordinul Republicii” : [среди них Вероника Гарштя, худ. рук. и дирижер
акад. капеллы «Дойна» (04.12.92)] // Документ. – Nr 1. – P. 55.
1741. Тарасова, Е. «Лучше! Глубже! Правдивее!» : [о гл. дирижере засл. коллектива МССР,
акад. хоровой капеллы «Дойна», нар. артистки МССР, лауреата Гос. премии МССР В.
Гарштя] / Е. Тарасова // Работница. – 1982. – Nr 2. – P. 23-24.
GAVRILOV, Lev
1742. Gavrilov, Lev : [dirijor din RSSM, Maestru Emerit al artei] // Literatura şi arta Moldovei :
encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 144 : fot.
GHEORGHIŢĂ, Dumitru
www.bsclupan.asm.md

128

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1743. Ciocanu, Anatol. Gheorghiţă Dumitru : [Laureat al Premiului de Stat al RSSM în domeniul
literaturii şi artei] / Anatol Ciocanu // Femeia Moldovei. – 1976. – Nr 12. – P. 8.
1744. Gheorghiţă, Dumitru : [compozitor : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl.
în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 148 : fot.
1745. Manuilov, M. Dumitru Gheorghiţă : [compozitor] / M. Manuilov // Artişti ai poporului din
RSSM / I. Lempert. – Ch., 1976. – P. 63-67.
1746. Mircea, S. Dumitru Gheorghiţă : [despre activitatea muzicală] / S. Mircea; trad. în rom. de
V. Dinu. – Ch. : Literatura artistică, 1980. – 60 p.
1747. Negriş, A. Dumitru Gheorghiţă: 70 de ani de la naştere : [compozitor mold.] / A. Negriş //
Calendar 1987. – Ch., 1987. – P. 22.
GHERŞFELD, David
1748. Gherşfeld, David : [compozitor, Artist al poporului din RSSM] // Literatura şi arta Moldovei :
encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 150 : fot.
1749. Manuilov, M. David Gherşveld : [compozitor] / M. Manuilov // Artişti ai poporului din
RSSM / I. Lempert – Ch., 1976. – P. 75-81.
GOIA, Dumitru
1750. Belâi, Liviu. Dumitru Goia : [muzician şi dirijor : profil de creaţie] / Liviu Belâi // Femeia
Moldovei. – 1977. – Nr 6. – Pe cop.
1751. Buzilă, Serafim. Goia Dumitru : [dirijor de cor : notă biografică] // Enciclopedia interpreţilor
din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 214-215.
1752. Colac, Tudor. Fenomenul Goia : [despre Dumitru Goia, muzician, dirijor şi profesor] //
Hronic de familie / Tudor Colac. – Ch., 1987. – P. 35-40.
1753. Gaişan Ruslana. Goia Dumitru : [dirijor de cor : notă biografică] / Ruslana Gaiţan //
Calendar Naţional 2002. – Ch., 2002. – P. 122-123.
1754. Goia, Dumitru : [dirijor de cor : notă
http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people

biografică]

[resursă

electronică].

1755. Goia, Dumitru : [dirijor de cor : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2
vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 157.
1756. Goia, Dumitru. Dumitru Goia : [dialog cu dirijorul] / consemnare : Dumitru Mureşan //
Vatra. – 1994. – Nr. 11-12. – P. 19.
1757. Goia, Dumitru. În faţa semnelor de pe partitura propriei vieţi : [interviu cu dirijorul Dumitru
Goia] / interlocutor : Luminiţa Ţâgârlaş // Moldova. – 1993. – Nr 11-12. – P. 10-13.

www.bsclupan.asm.md

129

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1758. Goia, Dumitru. „În ultimă instanţă arta e un lux, dar unul strict necesar societăţii” :
[interviu] / consemnare : Luminiţa Ţâgârlaş // Lanterna magică. – 1993. – Nr 17-18.
GOLDŞTEIN, Eduard
1759. Пожар, Сергей. Патриотизм на ниве музыки : [о великих музыкантах молдавского
народа: Эдуард Голдштейн – дирижер, Антон Рубинштейн, уроженец Рыбницкого р-на, и
др.] / Сергей Пожар // Кодры. – 1996. – Nr 3-4. – P. 195-199.
GUROV, Leonid
1760. Tcaci, Efim. Leonid Gurov: 80 de ani din ziua naşterii (1910) : [compozitor din RSSM] /
Efim Tcaci // Calendar 1990. – Ch., 1989. – P. 72.
1761. Абрамович, Елена. Композитор Л. Гуров / Елена Абрамович. – К. : Литература
артистикэ, 1979. – 68 р. – (Композиторы Советской Молдавии).
1762. Ткач, Злата. Л. С. Гуров : [творческий портрет композитора Леонида Гурова] / Злата
Ткач // Советская музыка. – 1977. – Nr 10. – P. 43-44.
GURTOVOI, Timofei
1763. Gurtovoi, Timofei : [dirijor şi pedagog : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei :
encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 166 : fot.
HRŞANOVSCAIA, Cleopatra
1764. Hrşanovscaia, Cleopatra : [(1861–1939, Chişinău) compozitoare şi pedagog din Basarabia] //
Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 408.
HUDOLEI, Leonid
1765. Hudolei, Leonid : [dirijor şi pedagog, Artist al poporului din RSSM] // Literatura şi arta
Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 409.
1766. Tcaci, Efim. Leonid Hudolei : [dirijor] / Efim Tcaci // Artişti ai poporului din RSSM / I.
Lempert. – Ch., 1976. – P. 263-269.
IANŢENTCOVSCHI, Gheorghii
1767. Арабаджиу, Родион. О днях минувших и прекрасных : (к 100-летию со дня рождения
Георгия Янцетковского) : [родился на Украине, жил и творил в Бессарабии – композитор,
виолончелист, профессор] / Родион Арабаджиу // Кодры. – 1993. – Nr 7. – P. 235-240.
IUŞCHEVICI, Ana
1768. Iuşchevici, Ana : [Maestru Emerit al artei din RSSM, dirijor de cor şi pedagog] // Literatura şi
arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 454.
LAZAREV, Eduard
1769. Lazarev, Eduard : [compozitor : notă biografică]
http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people

www.bsclupan.asm.md

[resursă

electronică].

130

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1770. Lazarev, Eduard : [Artist al Poporului din RSSM, compozitor] // Literatura şi arta Moldovei :
encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 366.
1771. Эдуард Леонидович Лазарев : [биографическая справка] // Советские балеты. – М.,
1985. – Р. 272-276.
LUXEMBURG, Arcadie
1772. Luxemburg, Arcadie : [compozitor şi pedagog din RSSM : notă biografică] // Literatura şi
arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 430.
1773. Luxemburg,
Arcadie
:
[notă
biografică]
http://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie: Compozitori_moldoveni

[resursă

electronică].

LOBELI, Solomon
1774. Вдовина, Елена. Первая «Романсовая волна» (1950–1959) : [романсовые опыты С.
Лобеля] / Елена Вдовина // Молдавский советский романс. – К., 1982. – Р. 25-30.
1775. Клетинич, Евгений. Соломон Лобель : [молд. композитор] // Очерки о советских
молдавских композиторах / Евгений Клетинич. – К., 1984. – Р. 140-187, 191-192.
1776. Чайковский-Мерешану, Глеб. Соломон Лобель // Молдавская
литература / Глеб Чайковский-Мерешану. – К., 1987. – Р. 104-110.

музыкальная

LUNCHEVICI, Serghei
1777. Buzilă, Serafim. Serghei Lunchevici : [conducător artistic al orchestrei de muz. populară
„Fluieraş” : notă biografică] // Chişinău : encicl. – Ch., 1997. – P. 294.
1778. Buzilă, Serafim. Serghei Lunchevici : [conducător artistic al orchestrei de muz. populară
„Fluieraş” : notă biografică] // Enciclopedia interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999.
– P. 274-275.
1779. Ceaicovschi-Mereşanu, Gleb. Serghei Lunchevici : [monogr.] / Gleb CeaicovschiMereşanu. – Ch. : Literatura artistică, 1982. – 95 p. – (Artişti ai poporului din Uniunea Sovietică).
1780. Cutâreva, A. Serghei Lunchevici : [conducător artistic al ansamblului „Fluieraş”] / A.
Cutâreva // Artişti ai poporului din RSSM / I. Lempert. – Ch., 1976. – P. 167-173.
1781. Grecov, Iurii. Lunchevici Serghei : [portret de creaţie] // România în chipuri / Iurii Grecov. –
Ch., 2000. – P. 98.
1782. Lunchevici, Serghei : [conducător artistic al orchestrei de muz. populară „Fluieraş” : notă
biografică] // Calendar Naţional 2004. – Ch., 2004. – P. 143.
1783. Lunchevici, Serghei : [conducător artistic al orchestrei de muz. populară „Fluieraş” : notă
biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 423-424 : fot.
www.bsclupan.asm.md

131

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1784. Vătavu, Mitrofan. Serghei Lunchevici cel celebru şi necunoscut : [profil de creaţie] /
Mitrofan Vătavu// Moldova. – 1996. – Nr 1-2. – P.12-16.
1785. Евладова, Л. Скрипка лэутара : [творческий портрет нар. артиста СССР Сергея
Лункевича, дирижер оркестра нар. инструментов «Флуераш»] / Л. Евладова // Культура и
жизнь. – 1977. – Nr 2. – P. 22-23.
1786. Иванова, Е. Скрипка лэутара : [о нар. артисте СССР, лауреате Гос. Премии МССР
Сергее Лункевиче] / Е. Иванова // Огонек. – 1977. – Nr 44. – Р. 20.
1787. Кавалеры „Ordinul Republicii” : [среди них Сергей Лункевич, худ. рук. и дирижер
оркестра народной музыки «Флуераш» (19.01.93)] // Документ. – 2002. – Nr 1. – P. 55.
1788. Лункевич, Сергей : [биографическая справка] // Музыкальная энциклопедия. – Москва,
1985. – Т. 6. – Р. 825.
LUNGUL, Simion
1789. Buzilă, Serafim. Simion Lungul: la 60 de ani de la naştere : [compozitor mold.] / Serafim
Buzilă // Calendar 1987. – Ch., 1986. – P. 21.
1790. Gaişan, Ruslana. Simion Lungul : [compozitor : schiţă biografică] / Ruslana Gaişan//
Calendar Naţional 2002. – Ch., 2002. – P. 68-69.
1791. Lungu, Simion : [compozitor : notă biografică] // Compozitori şi muzicologi din Moldova :
lexicon bibliogr. – Ch., 1992. – P. 50-54.
1792. Rusnac, Constantin. Compozitorul Simion Lungul : [portret de creaţie] / Constantin Rusnac
// Nistru. – 1975. – Nr 11. – P. 143-145.
1793. Simion Lungul : [compozitor : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2
vol. – Ch., 1985. – Vol. I. – P. 425.
1794. Simion Lungul : [compozitor : notă biografică] // Enciclopedia Sovietică Moldovenească. –
Ch., 1977. – Vol. VII. – P. 499.
1795. Vdovina, Elena. Însemnări despre ciclul vocal „Cântecele Nistrului” de S. Lungul / Elena
Vdovina // Nistru. – 1979. – Nr 4. – P. 156-160.
1796. Вдовина, Елена. Новые имена (1960-1965): Семён Лунгул // Молдавский советский
романс / Елена Вдовина. – К., 1982. – Р. 51-53.
1797. Деркач, Т. Семён Лунгул / Т. Деркач; под ред. З. Столяра. – К. : Литература артистикэ,
1977. – 71 р. – (Композиторы Советской Молдавии).
LVOVSCHI, Grigore

www.bsclupan.asm.md

132

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1798. Lvovschi, Grigore : [compozitor, dirijor de cor, pedagog : notă biografică] // Literatura şi arta
Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 368.

MACOVEI, Ion
1799. Buzilă, Serafim. Un univers sonor plin de prospeţime şi farmec : [despre tânărul compozitor
Ion Macovei] / Serafim Buzilă // Nistru. – 1978. – Nr 3. – P. 153-155.
1800. Macovei, Ion : [compozitor şi pedagog : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei :
encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 433.
1801. Кузьмина, Г. Ион Маковей : [творческий эскиз] / Г. Кузьмина // Молодые композиторы
Советской Молдавии : сб. очерков / сост. : Г. Пирогова. – К., 1982. – Р. 53-67.
MAMOT, Eugeniu
1802. Mamot Eugeniu : [compozitor şi dirijor de cor : schiţă biografică] // Calendar Naţional 2001.
– Ch., 2000. – P. 31-32.
1803. Buzilă, Serafim. Mamot Eugeniu : [notă biografică] // Enciclopedia interpreţilor din
Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 279-280.
1804. Ceaicovschi-Mereşanu, Gleb. Mamot Eugeniu : [schiţă de portret] // Compozitori şi
muzicologi din Moldova / Gleb Ceaicovschi-Mereşanu. – Ch., 1992. – P. 57-60.
MANDICEVSCHI, Eusebie
1805. Tcaci, Efim. Eusebie Mandicevschi : [muzician moldovean de valenţă europeană (1857–
1929), înmormântat la Viena] / Efim Tcaci // Limba Noastră. – 1991. – Nr 4. – P. 47-51.
1806. Tcaci, Efim. Eusebie Mandicevschi : [portret de creaţie] // Inaintaşi ai muzicii româneşti /
Efim Tcaci. – Ch., 1994. – P. 121-158 : fot.
MILIUTIN, Boris
1807. Miliutin, Boris : [dirijor şi pedagog] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch.,
1986. – Vol. 2. – P. 25.
1808. Кочарова, Галина. Борис Милютин : [о деятельности нар. артиста МССР, гл.
дирижера оркестра Молд. гос. филармонии] / Галина Кочарова. – К. : Литература артистикэ,
1987. – 106 р. : fot.
1809. Кочарова, Галина. Его жизнь была музыкой… : [о творчестве дирижёра и педагога
Бориса Милютина (1905–1993)] / Галина Кочарова // Univers muzical. – 2003. – Nr 4. – P. 5355.
MOCEALOV, Albert
www.bsclupan.asm.md

133

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1810. Mocealov, Albert : [Artist Emerit din RSSM, din 1981 dirijor al orchestrei Teatrului de Operă
şi Balet din Chişinău] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 47.

MOROZOV, Alexandr
1811. Alexandr Morozov : [compozitor şi interpret, originar din Moldova, Artist al poporului
(2003), Rusia (2004), Ucraina (2004)] [resursă electronică]. – ru.wikipedia.org.
MULEAR, Alexandru
1812. Mulear, Alexandru : [compozitor, lucrător emerit al culturii din RSSM] // Literatura şi arta
Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 67.
MUSTEA, Gheorghe
1813. Benghelsdorf, S. Gânduri despre „Alexandru Lăpuşneanu” : [despre debutantul în arta
operei, compozitorul Gheorghe Mustea] / S. Benghelsdorf // Columna. – 1991. – Nr 8. – P. 44-47.
1814. Buzilă, Serafim. Mustea Gheorghe : [compozitor : schiţă biografică] // Enciclopedia
interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 311-312.
1815. Ceaicovschi-Mereşanu, Gleb. Mustea Georghe : [schiţă de portret] // Compozitori şi
muzicologi din Moldova / Gleb Ceaicovschi-Mereşanu. – Ch., 1992. – P. 63-67.
1816. Cibotaru, Lilia. Ariile şi ansamblurile în opera „Alexandru Lăpuşneanu” : [de Gh. Mustea]
/ Lilia Cibotaru // Arta 1997: Arte plastice. Arhitectura. Muzica. Teatru. Cinema. – Ch., 1997. – P.
95-98.
1817. Filip, Iulian. Mai ai de învăţat, băiete? : [despre compozitorul Gheorghe Mustea] / Iulian
Filip // Orizontul. – 1986. – Nr. 1. – P. 47-48; Горизонт. – Nr 1. – P. 47-48.
1818. Mironenco, Elena. Gheorghe Mustea: Profil muzical / Elena Mironenco, Valeria Şeican; red.
şt. : Vasile Zagorschi; cop. : Ia. Oliinâk. – Ch. : Cartea Moldovei, 2003 (F.E.-P. „Tipogr.
Centrală”). – 210 p. : n. muz., portr., fot. color.
1819. Mustea, Gheorghe : [compozitor : notă biografică] // Calendar Naţional 2001. – Ch., 2000. –
P. 98-99.
1820. Mustea, Gheorghe : [compozitor : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovai : encicl. în 2
vol. – Ch., 1985. – Vol. 2. – P. 68 : fot.
1821. Mustea, Gheorghe : [schiţă de portret]. – http://www.moldovenii.md/md/people/60
1822. Mustea, Gheorghe. O chindie cu aduceri aminte : [interviu cu compozitorul Gheorghe
Mustea] / interlocutor : Larisa Turea // Moldova. – 1983. – Nr 11. – P. 28-29.

www.bsclupan.asm.md

134

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1823. Mustea, Gheorghe. O muzică extraordinară // Să vă spun ce-am mai aflat... : Întâmplări cu
personalităţi din Moldova / Nicolae Roibu. – Ch., 2000. – P. 217-219.
1824. Кавалеры „Ordinul Republicii” : [среди них Мустя Георге, ректор Гос. ун-та искусств] //
Документ. – 2002. – Nr 1. – P. 56.
1825. Пирогова, Г. Георгий Мустя : [биографическая справка] // Молодые композиторы
Советской Молдавии : сб. очерков / сост. : Г. Пирогова. – К., 1982. – Р. 67-74.

MUZICESCU, Gavriil
1826. Cozmei, Mihail. Gavriil Muzicescu – profesorul (date noi cu privire la activitatea corului
condus de Gavriil Muzicescu) / Mihail Cozmei // Viaţa muzicală a Basarabiei în secolul XX :
Mater. conf., 20–21 decembrie 1993. – Ch., 1993. – P. 22-25.
1827. Crăciun, Petre. Nu-l vom uita niciodată pe Muzicescu / Petre Crăciun // Viaţa muzicală a
Basarabiei în secolul XX : Mater. conf., 20–21 decembrie 1993. – Ch., 1993. – P. 37-40.
1828. Dragomir, Constantin. Gavriil Muzicescu. Oameni de samă : [compozitorul care a adus o
contribuţie semnificativă la dezvoltarea muzicii corale] / Constantin Dragomir // Scânteia leninistă.
– 1977. – Nr 7. – P. 24-25.
1829. Galaction, Gala. Gavriil Muzicescu : [compozitor (1847–1903)] // Zile basarabene / Gala
Galaction. – Ch., 1993. – P. 156-160 : fot.
1830. Garaz, Oleg. Muzica sub semnul Unirii : [despre Gavriil Muzicescu şi Gheorghe Dima] /
Oleg Garaz // Basarabia. – 1997. – Nr11/12. – P. 4-8.
1831. Muzicescu, Gavriil : [compozitor, dirijor, pedagog ] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în
2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 66.
1832. Nagacevschi, Elena. Un mare promotor al muzicii corale : [Gavriil Muzicescu] / Elena
Nagacevschi // Viaţa muzicală a Basarabiei în secolul XX : Mater. conf., 20–21 decembrie 1993. –
Ch., 1993. – P. 26-28.
1833. Tcaci, Efim. Gavriil Muzicescu : [125 de ani din ziua naşterii] // Premiere, portrete… / Efim
Tcaci. – Ch., 1977. – P. 61-63.
1834. Zoicaş, Lidia. Probleme ale şcolii de creaţie şi pedagogie muzicală românească în viziunea
compozitorului Gavriil Muzicescu / Lidia Zoicaş // Viaţa muzicală a Basarabiei în secolul XX :
Mater. conf., 20-21 dec. 1993. – Ch., 1993. – P. 15-21.
NEAGA, Gheorghe

www.bsclupan.asm.md

135

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1835. Axionov, Vladimir. Gheorghe Neaga : [compozitor şi profesor, violonist, Maestru Emerit al
artei din Republica Moldova] / Vladimir Axionov // Arta 1992: Studii, cercetări şi documente. –
Ch., 1992. – P. 144.
1836. Neaga, Gheorghe : [schiţă biografică, bibliogr.] // Calendar Naţional 2002. – Ch., 2002. – P.
102-103.
1837. Berezovicova, Tatiana. Suita instrumentală în creaţia componistică a lui Gh. Neaga /
Tatiana Berezovicova // Cercetări de muzicologie. – Ch., 1998. – P. 93-98.
1838. Buzilă, Sreafim. Neaga Gheorghe : [notă biografică] // Enciclopedia interpreţilor din
Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 315.
1839. Buzilă, Serafim. Neaga Gheorghe : [profil de creaţie] // Interpreţi din Moldova : lexicon
encicl. (1460–1960) / Serafim Buzilă. – Ch., 1996. – P. 311.
1840. Ceaicovschi, Gleb. Gheorghe Neaga : [la 60 de ani de la naştere] / Gleb Ceaicovschi //
Calendar 1982. – Ch., 1981. – P. 52.
1841. Ceaicovschi–Mereşanu, Gleb. Neaga Gheorghe : [schiţă biografică] // Compozitori şi
muzicologi din Moldova / Gleb Ceaicovschi–Mereşanu. – Ch., 1992. – P. 68-71.
1842. Neaga, Gheorghe : [compozitor : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2
vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 68-71.
1843. Tcaci, Efim. Gheorghe Neaga : [compozitor : profil de creaţie] // Premiere, portrete… / Efim
Tcaci. – Ch., 1977. – P. 87-95.
NEAGA, Ştefan
1844. Dercaci, T. Cântăreţ al plaiului natal : [75 de ani din ziua naşterii compozitorului Ştefan
Neaga] / T. Dercaci // Tribuna. – 1975. – Nr 22. – P. 45-46.
1845. Păcuraru, Ion. Considérations sur l’activité de Ştefan Neaga pendant l’entredeux-guerres /
Ion Păcuraru // Études sur l’art de la Moldavie. – Ch., 1996. – P. 62-65.
1846. Păcuraru, Ion. Consideraţii asupra activităţii lui Ştefan Neaga din perioada interbelică / Ion
Păcuraru // Cercetări de muzicologie. – Ch., 1998. – P. 88-92.
1847. Păcuraru, Ion. Ştefan Neaga : [clasic al culturii muzicale mold. la 85 de ani] / Ion Păcuraru //
Calendar 1985. – Ch., 1984. – P. 181.
1848. Rusnac, Constantin. Ştefan Neaga : [75 de ani de la naşterea compozitorului molodvean] /
Constantin Rusnac // Nistru. – 1975. – Nr 12. – P. 135-138.
1849. Sofronov, A. Ştefan Neaga : [date biografice] / A. Sofronov; trad. : V. Tomescu. – Ch. :
Literatura artistică, 1981. – 110 p. – (Compozitori din Moldova sovietică).
www.bsclupan.asm.md

136

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1850. Ştefan Neaga (1900–1951) : [compozitor, dirijor şi pedagog : schiţă biografică] // Calendarul
Naţional 2000. – Ch., 2000. – P. 346-348.
1851. Tcaci, Efim. Ştefan Neaga : [la 70 de ani de la naştere] // Premiere, portrete... / Efim Tcaci –
Ch., 1977. – P. 71-73.
1852. Tcaci, Efim. Ştefan Neaga : 90 de ani din ziua naşterii (1900–1951) : [profil de creaţie] /
Efim Tcaci // Calendar 1990. – Ch., 1989. – P. 122.
1853. Вдовина, Елена. Романсы : [в сочинении Штефана Няги] / Елена Вдовина //
Молдавский советский романс. – К., 1982. – Р. 15-16.
1854. Клетинич, Евгений. Классик молдавской музыки : [к 80-летию со дня рождения
композитора Штефана Няги] / Евгений Клетинич // Кодры. – 1980. – Nr 12. – P. 125-128.
1855. Клетинич, Евгений. Классик молдавской музыки : [творческий путь композитора
Штефана Няги] / Евгений Клетинич // Советская музыка. – 1981. – Nr 3. – P. 77-83.
NEAMŢU, Petre
1856. Cazacliu, Aurelia. Cea mai de preţ avere – folclorul neamului : [un crochiu despre dirijorul
Petre Neamţu] / Aurelia Cazacliu // Univers muzical. – 2003. – Nr 3. – P. 39-40 : fot.
1857. Petre Neamţu : [schiţă biografică, bibliogr. selectivă] // Calendarul Naţional 2000. – Ch.,
1999. – P. 55-57.
NEGRUŢA, Oleg
1858. Negruţa, Oleg : [compozitor din RSSM : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei :
encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 77.
PĂCURARU, Ion
1859. Ceaicovschi–Mereşanu, Gleb. Ion Păcuraru : [muzicolog şi compozitor : notă biografică] //
Compozitori şi muzicologi din Moldova : lexicon bibliogr. / Gleb Ceaicovschi–Mereşanu. – Ch.,
1992. – P. 150-153.
1860. Păcuraru, Ion : [muzicolog şi compozitor : notă biografică] // Calendar Naţional 2002. –
Ch., 2002. – P. 46-47.
POLEAKOV, Valeri (Valerian)
1861. Buzilă, Serafim. Poleakov Valeri : [compozitor : schiţă de portret] // Enciclopedia
interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă – Ch., 1999. – P. 349-350.
1862. Ceaicovschi-Mereşanu, Gleb. Poleakov Valeri : [compozitor : profil de creaţie] //
Compozitori şi muzicologi din Moldova : lexicon biobibliogr. / Gleb Ceaicovschi-Mereşanu. – Ch.,
1992. – P. 227-228. – Tex patal. : lb. rom., rusă.
www.bsclupan.asm.md

137

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1863. Poleakov, Valeri : [compozitor : notă biografică] // Chişinău : encicl. – Ch., 1997. – P. 377.
1864. Poleakov, Valeri : [compozitor : notă biografică] // Dicţionar enciclopedic moldovenesc. –
Ch., 1989. – P. 482.
1865. Poleakov, Valeri : [compozitor : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2
vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 144.
1866. Poleakov, Valeri : [compozitor : portret de creaţie] // Calendar Naţional 2003. – Ch., 2003. –
P. 234-235.
1867. Аксёнов, Владимир : [о композиторе В. Полякове] / Владимир Аксёнов // Молдавская
симфония : история эволюции разновидности жанра. – К., 1987. – Р. 42-47.
1868. Клетинич, Евгений. Основные сочинения В. Полякова : [молд. композитора] // Очерки
о советских молдавских композиторах / Евгений Клетинич. – К., 1984. – Р. 50-86; 189-190.
1869. Поляков, Валерий : [биогр. справка] // Композиторы и музыковеды Молдавии. –
Кишинэу, 1979. – Р. 143-144.
1870. Цыбульская, Юлия. О трёх партитурах В. Полякова : [эскизы к портрету] / Юлия
Цыбульская // Социалистический реализм и проблемы развития искусства Молдавии. – К.,
1982. – Р. 111-125.
PORUMBESCU, Ciprian
1871. Olărescu, Vlad. O viaţă cât luciul unei nove, un spirit cât veacul unui neam : [140 de ani de
la naştere şi 110 ani de la trecerea în nefiinţă a lui Ciprian Porumbescu] / Vlad Olărescu //
Basarabia. – 1993. – Nr 6. – P. 197-202.
POPA, Petru
1872. Bulat, Ludmila. O floare întârziată pentru dirijorul de cor : [dirijorul Petru Popa din s.
Cojuşna] / Ludmila Bulat // Univers muzical. – 2003. – Nr 4. – P. 32-34 : fot.
RANGA, Alexandru
1873. Buzilă, Serafim. Ranga Alexandru (1920–1981) : [compozitor, lăutar viorist, lucrător emerit
al culturii din RSSM] // Enciclopedia interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P.
371.
1874. Ranga, Alexandru : [compozitor : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2
vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 176.
1875. Ранга, Алесандр : [биографическая справка] // Композиторы и музыковеды Молдавии.
– К., 1979. – Р. 65-66.

www.bsclupan.asm.md

138

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1876. Столяр, Зиновий. Александру Ранга и его творчество // Молдавская советская песня
/ Зиновий Столяр. – К., 1979. – Р. 96-99.
RIVILIS, Pavel
1877. Rivilis, Pavel : [compozitor din RSSM : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei :
encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 201.
ROTARU, Vladimir
1878. Buzilă, Serafim. Rotaru Vladimir : [compozitor şi dirijor : notă biografică] // Enciclopedia
interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 379.
1879. Ceaicovschi–Mereşanu, Gleb. Rotaru, Vladimir : [compozitor şi dirijor : notă biografică] //
Compozitori şi muzicologi din Moldova : lexicon bibliogr. / Gleb Ceaicovschi–Mereşanu. – Ch.,
1992. – P. 76-80.
1880. Rotaru, Vladimir : [compozitor, flautist, dirijor de orchestră, profesor] // Calendar National
2001. – Ch., 2000. – P. 237-238.
1881. Rotaru, Vladimir : [compozitor şi dirijor : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei :
Encicl. în 2 vol. – Vol. 2. – Ch., 1986. – P. 210.
1882. Мироненко, Елена. Копозитор Владимир Ротару / Елена Мироненко; науч. ред. :
Ирина Сухомлин-Чобану. – Ch. : F.E.-P „Tipogr. Centrală”, 2000. – 118 p. : fot.
RUBINŞTEIN, Anton
1883. Пожар, Сергей. Патриотизм на ниве музыки : [о великих музыкантах молдавского
народа : Антон Рубинштейн, уроженец Рыбницкого р-на, Эдуард Голдштейн – дирижер и
др.] / Сергей Пожар // Кодры. – 1996. – Nr 3-4. – P. 195-199.
RUDENCO, Boris
1884. Buzilă, Serafim. Rudenco Boris : [notă biografică] // Interpreţi din Moldova : lexicon encicl. /
Serafim Buzilă. – Ch., 1996. – P. 369.
1885. Rudenco, Boris : [naist, aranjor, compozitor : portret de creaţie] // Calendar Naţional 2003. –
Ch., 2003. – P. 63-64.
1886. Rudenco, Boris : [compozitor : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2
vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 217.
RUSNAC, Constantin
1887. Ceaicovschi-Mereşanu, Gleb. Rusnac Constantin : [compozitor : notă biografică] //
Compozitori şi muzicologi din Moldova : lexicon biobibliogr. / Gleb Ceaicovschi-Mereşanu. – Ch.,
1992. – P. 157-160. – Text paral. : lb. rom.,r usă.

www.bsclupan.asm.md

139

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1888. Mânăscurtă, Ion. Cu inima pe buze : [despre compozitorul Constantin Rusnac] // Noi şi
gândurile noastre / Ion Mânăscurtă. – Ch., 1979. – P. 146.
1889. Păcuraru, Ion. Promotor al melosului popular în spiritul contemporaneităţii : [compozitorul
Constantin Rusnac] / Ion Păcuraru // Nistru. – 1983. – Nr 2. – P. 148-150.
1890. Pelin, Pavel. Constantin Rusnac : [compozitor : profil de creaţie] // Ce dragoste veche –
actorii / Pavel Pelin. – Ch., 1998. – P. 95-96.
1891. Prepeliţă, Mihai. Constantin Rusnac : [schiţă de portret] // Constelaţia tinerilor talente /
Mihai Prepeliţă. – Ch., 1982. – P. 112-117.
1892. Rusnac, Constantin : [muzicolog şi compzitor : notă biografică] // Calendarul bibliotecarului
1998. – Ch., 1997. – P. 33-35.
1893. Rusnac, Constantin : [notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch.,
1986. – Vol. 2. – P. 218.
1894. Rusnac,
Constantin
:
[compozitor
http://www.moldovenii.md/md/people/60

:

schiţă

de

portret].

1895. Sobeţchi, Ludmila. Constantin Rusnac : [profil de creaţie al compozitorului] / Ludmila
Sobeţchi // Femeia Moldovei. – 1982. – Nr 9. – P. 33.
1896. Vieru, Nicolae. Constantin Rusnac : [laureat al Premiului de Stat al RSSM în domeniul
literaturii şi artei] / Nicolae Vieru // Femeia Moldovei. – 1976. – Nr 12. – P. 8.
1897. Березовикова, Татьяна. Константин Руснак : [творческий путь композитора] /
Татьяна Березовикова // Молодые композиторы Советской Молдавии / сост. : Г. Пирогова. –
Кишинэу, 1982. – Р. 74-85.
RUSU, Pavel
1898. Кузьмина, Г. Павел Русу : [творческий портрет композитора] / Г. Кузьмина // Молодые
композиторы Советской Молдавии : сб. очерков / сост. : Г. Пирогова. – К., 1983. – Р. 86-97.
SAMOILĂ, Alexandru
1899. Balan, Iurie. Muzica – stare a fascinaţiei eterne : [despre dirijorul Alexandru Samoilă] / Iurie
Balan // Nistru. – 1981. – Nr 1. – P. 154-157.
1900. Dănilă, Aurelian. În dialog cu dirijorul Alexandru Samoilă / fot. : Mihai Potârniche [et al.];
concepţie graf. : Vlad Afanasiu. – Ch. : S. n., 2001 (Combinatul Poligr.). – 271 p. : fot., fot. color. –
Text paral. : lb. rom., engl.
1901. Samoilă, Alexandru (1950) : [dirijor de orchestră simfonică] // Calendar Naţional 2000. –
Ch., 2000. – P. 275-278.
www.bsclupan.asm.md

140

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1902. Tcaci, Efim. O viguroasă prezenţă editorială : [despre dirijorul orchestrei simfonice
Alexandru Samoilă] / Efim Tcaci // Moldova. – 1984. – Nr 5. – P. 33.
1903. Tcaci, Efim. Stagiune lirică: bilanţuri, perspective : [despre Alexandru Samoilă, dirijorul
orchestrei simfonice] / Efim Tcaci // Nistru. – 1982. – Nr 10. – P. 151-155.
STÂRCEA, Alexei
1904. Stârcea, Alexei (1919–1974) : [compozitor, cântăreţ şi profesor] // Сalendar 1989. – Ch.,
1988. – P. 24.
1905. Stârcea, Alexei : [schiţă biografică, bibliogr.] // Calendarul bibliotecarului 1994. – Ch., 1994.
– P. 28-29; Calendarul bibliotecarului 1999. – Ch., 1998. – P. 54.
1906. Stârcea, Alexei : [compozitor : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2
vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 265.
1907. Tcaci, Efim. Vigoarea talentului : [Alexei Stârcea la 50 de ani de la naştere] // Premiere,
portrete... / Efim Tcaci. – Ch., 1977. – P. 77-82.
1908. Вдовина, Елена. Панорама молдавского советского романса – творчество А. Стырчи
// Молдавский советский романс / Елена Вдовина. – К., 1982. – Р. 55-80.
1909. Алексей Стырча: В статьях и воспоминаниях / сост. : Елена Вдовина. – К. :
Литература артистикэ, 1979. – 176 р.
STÂRCEA, Marian şi Lilia
1910. Stârcea, Marian. Marian Stârcea : [interviu cu soţii Marian şi Lilia Stârcea] / Marian
Stârcea, Lilia Stârcea; consemnare : Iulia Sochircă // Aquarelle. – 2005. – Dec. – P. 112-114.
1911. Stârcea, Marian. Omul care dă viaţă muzicii : [interviu cu Marian Stârcea, compozitor] /
consemnare : Radmila Popovici // VIP magazin Moldova. – 2005. – Nr 9/10. – P. 56-59.
ŞERBAN, Piotr
1912. Şerban, Piotr : [compozitor şi dirijor de cor din RSSM : notă biografică] // Literatura şi arta
Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 441.
ŞRAMCO, Grigorii
1913. Şramco, Grigorii : [oboist şi dirijor din RSSM : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei
: encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 448.
ŞTIRBU, Liviu
1914. Caciuc, Anatol. Liviu Ştirbu şi Angela Socolov : [activitatea artistică a compozitorului Liviu
Ştirbu şi a pianistei Angela Socolov] / Anatol Caciuc // Femeia Moldovei. – 1993. – Nr 7-12. – P.
32.
www.bsclupan.asm.md

141

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1915. Mircos, Vlad. Liviu Ştirbu: „Eu vin” : [despre viaţa şi creaţia compozitorului Liviu Ştirbu] /
Vlad Mircos // Basarabia. – 1999. – Nr 1. – P. 13.
1916. Ştirbu, Liviu : [compozitor de muzică uşoară, chitarist] // Calendar Naţional 2003. – Ch.,
2003. – P.20-21.

TCACI, Zlata
1917. Axionov, Vladimir. Utilizarea tradiţiilor lăutăreşti : [muzica lăutărească în creaţia Zlatei
Tcaci] / Vladimir Axionov // Folclorul muzical din Moldova şi creaţia componistică. – Ch., 1993. –
P. 60-62.
1918. Ceaicovschi-Mereşanu, Gleb. Tcaci, Zlata : [notă biografică] // Compozitori şi muzicologi
din Moldova : lexicon bibliogr. / Gleb Ceaicovschi-Mereşanu. – Ch., 1992. – P. 102.
1919.
1920. Cimpoi, Mihai. Tcaci Zlata : [profil de creaţie] // Basarabia sub steaua exilului : fenomenul
basarabean / Mihai Cimpoi. – Bucureşti, 1994. – P. 164.
1921. Cocearova, Galina. Zlata Tcaci : la 70 de ani / Galina Cocearova // Arta 1998. – Ch., 1999.
– P. 175-176.
1922. Lungu, Eugen. Mihai Eminescu în creaţia compozitorilor basarabeni : [poezia eminesciană
în creaţia Zlatei Tcaci] / Eugen Lungu // Arta 1993: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1993. – P.
138-151.
1923. Partole, Claudia. A semăna lumină prin muzică : [despre compozitoarea Zlata Tcaci] /
Claudia Partole // Univers muzical. – 2003. – Nr 3. – P. 31 : fot.
1924. Şpitalnic, S. Tkaci Zlata : [notă biografică] // Evreii în literatura, arta şi ştiinţa Moldovei :
îndreptar / S. Şpitalnic. – Ch., 1995. – P. 155-156.
1925. Tcaci, Zlata : biobiliogr. / alcăt. : Cezara Neagu, Anastasia Grosu. – Ch. : Impr. B.N.R.M.,
1998. – 112 P.
1926. Tcaci, Zlata : [schiţă biografică, bibliogr.] // Calendar Naţional 2003. – Ch., 2003. – P. 111113.
1927. Tcaci, Zlata : [compozitoare : notă biografică] // Chişinău : encicl. – Ch., 1997. – P. 506.
1928. Tcaci, Zlata : [compozitoare : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol.
– Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 322.
1929. Tcaci, Zlata. Muzicalitate : [o fructuoasă colaborare cu poetul Grigore Vieru] / Zlata Tcaci //
Nistru. – 1986. – Nr 8. – P. 128.
1930. Vieru, Grigore : [muzica Zlatei Tkaci] / Grigore Vieru // Moldovă, glasul tău : cântece /
Zlata Tcaci. – Ch., 1978. – P. 2.
www.bsclupan.asm.md

142

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1931. Абрамова, Элеонора. Неувядающий дар : [молд. композитора Златы Ткач] / Элеонора
Абрамова // Univers muzical. – 2003. – Nr 3. – P. 32-33.
1932. Вдовина, Елена. Новые имена (1960–1965): Злата Ткач // Молдавский советский
романс / Елена Вдовина. – К., 1982. – Р. 53-54.
1933. Кочарова, Галина. Злата Ткач: судьба, творчество : [моногр.] / Галина Кочарова;
pict. : A. Oleinic; The American Jewish Joint Distribution Comittee. – Ch. : Pontos, 2000 (I.P.E.
„Tipogr. Centrală”). – 240 p. : n. muz., fot., il.
1934. Кочарова, Галина. Злата Ткач : [моногр.] / Галина Кочарова. – К. : Литература
артистикэ, 1979. – 100 р. – (Композиторы Советской Молдавии).
1935. Кочарова, Галина. Музыкальные страницы её жизни : [к юбилею Златы Ткач] /
Галина Кочарова // Univers muzical. – 2004. – Nr 5. – P. 48-50.
1936. Мироненко, Ярослав. Выразительная
система фольклора и композиторское
творчество : [Златы Ткач] / Ярослав Мироненко // Фольклор и композиторское творчество в
Молдавии. – Кишинэу, 1986. – P. 16-26.
1937. Мосейко, О. Музыка – детям : [о композиторе З. Ткач] / О. Мосейко // Кодры. – 1979.
– Nr 8. – P. 129-133.
1938. Рацкая, Ц. «В ребятах вижу своих друзей…» : [о творчестве молд. композитора Златы
Ткач] / Ц. Рацкая // Музыкальная жизнь. – 1977. – Nr 2. – P. 18.
1939. Столяр, Зиновий. Злата Ткач: Очерки жизни и творчества : [композитора] / Зиновий
Столяр; Ин-т Нац. Меньшинств АН Респ. Молдова. – Ch. : S. n., 1998 („Primex Com”). – 27 p.
– Bibliogr. : p. 28 (4 tit.).
1940. Столяр, Зиновий. По зову сердца : [Злата Ткач] // Под одним небом / Зиновий Столяр.
– К., 1993. – Р. 125-126.
1941. Столяр, Зиновий. Ткач Злата : [творческий портрет] / Зиновий Столяр // Оперное
либретто. – Москва, 1978. – Т. I. – Р. 465-468.
1942. Ткач, Ефим. Встречи на Пермском меридиане : [авторские концерты композитора
Златы Ткач в Перми] / Ефим Ткач // Советская музыка. – 1987. – Nr 10. – P. 135.
1943. Ткач, Злата : [биогр. справка] // Музыкальная культура Молдавской ССР. – М., 1978. –
Р. 7.
TÂRŢĂU, Gheorghe
1944. Târţău, Gheorghe : [compozitor mold., lăutar] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol.
– Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 341.
TEODOROVICI, Petru

www.bsclupan.asm.md

143

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1945. Pelin, Pavel. Petru Teodorovici : [compozitor mold.] / Pavel Pelin // Femeia Moldovei. –
1979. – Nr 2. – Pe cop.
1946. Teodorovici, Zinaida. Cu el mă simţeam ca după un zid de piatră : [dialog] / a dialogat :
Nicolae Roibu // Cei care au fost… / Nicolae Roibu. – Ch., 1999. – P. 139-141.
TIHONOV, Vladimir
1947. Проценко, А. Владимир Тихонов : [мастер хореографии, нар. артист РСФСР и МССР] /
А. Проценко. – К. : Литература артистикэ, 1981. – 76 р. : il.
VERHOLA, Vitalii
1948. Сандрацкая, В. Виталий Верхола : [творческий портрет композитора] // Молодые
композиторы Советской Молдавии : сб. очерков / сост. : Г. Пирогова. – К., 1982. – Р. 20-32.
1949. Виталий Верхола : [биографическая справка] // Творчество молодых : справочник. – М.,
1977. – Р. 201-202.
VILINCIUC, Valentin
1950. Vilinciuc, Valentin : [compozitor, dirijor şi instrumentist, Artist Emerit din RSSM] // Literatura
şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. P. 136.
ZAGORSCHI, Vasile
1951. Ceaicovschi–Mereşanu, Gleb. Vasile Zagorschi : [compozitor : profil de creaţie] //
Compozitori şi muzicologi din Moldova / Gleb Ceaicovschi–Mereşanu. – Ch., 1992. – P. 106-109.
1952. Zagorschi, Vasile : [compozitor : notă biografică]
http://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie: Compozitori_moldoveni

[resursă

electronică].

1953. Zagorschi, Vasile : [Maestru Emerit al Artei din Moldova (1960), Laureat al Premiului de Stat
(1968)] // Calendar 1986. – Ch., 1985. – P. 21;
1954. Zagorschi, Vasile : [Artist al Poporului din Moldova (1982) : notă biografică] // Calendar
Naţional 2001. – Ch., 2000. – P. 47-48.
1955. Zagorschi, Vasile : [notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : Encicl. în 2 vol. – Ch.,
1985. – Vol. 1. – P. 241-242 : fot.
1956. Zagorschi, Vasile – 70 de ani // Arta 1996: Teatru. Muzică. Cinematografie. Artă plastică.
Arhitectură. – Ch., 1996. – P. 127-128.
1957. Zagorschi,
Vasile
:
[notă
biografică]
http://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie: Compozitori_moldoveni

www.bsclupan.asm.md

[resursă

electronică].

144

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1958. Белых, Маргарита. Тенденции жанрового обогащения в кантате В. Загорского «Кто
росу сбивает» / Маргарита Белых // Tradiţii şi inovaţii în muzica secolului al XX-lea =
Традиционное и новое в музыке ХХ века : Mat. conf. şt. int. – Ch., 1997. – P. 146-152.
1959. Вдовина, Елена. Первая «Романсовая волна» (1950–1959): Романсы В. Загорского. Новое
отношение к фольклорному элементу // Молдавский советский романс / Елена Вдовина. – К.,
1982. – Р. 25-30.
1960. В. Г. Загорский: 50 лет со дня рождения : [композитора, засл. деятеля искусств МССР,
лауреата Гос. премии МССР] // Музыкальная жизнь. – 1976. – Nr 1. – P. 27.
1961. Клетинич, Евгений. Единство и многообразие : [творческий путь композитора В.
Загорского] / Евгений Клетинич // Советская музыка. – 1975. – Nr 2. – P. 2-9.
1962. Клетинич, Евгений. Творчество В. Загорски / Евгений Клетинич. – М. : Советский
композитор, 1976. – 119 р.
1963. Кочарова, Галина. Воспевая родной край : [о творчестве нар. артиста республики, предс.
правл. союза композиторов МССР В. Загоского] / Галина Кочарова // Советская музыка. – 1986.
– Nr 8. – P. 35-40.
1964. Кочарова, Галина. На юбилейных вечерах : [об авторском концерте молдавского
композитора В. Загорского в связи с 50-летием со дня рождения и 25-летием творческой
деятельности] / Галина Кочарова // Советская музыка. – 1976. – Nr 9. – P. 136.
1965. Циркунова, Светлана. О претворении жанров молдавского музыкального фольклора в
камерно-вокальной музыки В. Загорски / Светлана Циркунова // Фольклор и композиторское
творчество в Молдавии. – К., 1986. – Р. 84-94.
ZGUREANU, Teodor
1966. Ceaicovschi–Mereşanu, Gleb. Zgureanu Teodor : [schiţă biografică] // Compozitori şi
muzicologi din Moldova : lexicon bibliogr. / Gleb Ceaicovschi–Mereşanu. – Ch., 1992. – P. 109-112.
– Text paral. : lb. rom., rusă.
1967. Moraru, Emilia. Clopote astrale: compozitorul şi dirijorul Teodor Zgureanu / Emilia Moraru. –
Ch. : Pontos, 2004. – 152 p. : tab., il., fot. color.
1968. Nagacevschi, Elena. Oratorul psalmilor după David de Teodor Zgureanu / Elena Nagacevschi //
Arta 2001: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2001. – P. 96-99 : n. muz.
1969. Teodor Zgureanu : [notă biografică] // Interpreţi din Moldova: lexicon encicl. (1460–1960) /
Serafim Buzilă. – Ch., 1996. – P. 467-469.
1970. Zgureanu, Teodor : [dirijor, compozitor] // Calendarul bibliotecarului 1999. – Ch., 1999. – P.
121-124.
www.bsclupan.asm.md

145

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1971. Zgureanu, Teodor : [compozitor : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2
vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 245 : fot.
ZLATOV, Constantin
1972. Pereteatco, Alina. Constantin Zlatov. La 100 de ani de la naştere : [compozitor, organizator al
vieţii muzicale din Moldova (1892–1946)] / Alina Pereteatco // Arta 1992: Studii, cercetări şi
documente. – Ch., 1992. – P. 131-132.
1973. Zlatov, Constantin : [compozitor : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2
vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 246-247.
1974. Пожар, Сергей. Забытый капельмейстер : [к 100-летию композитора Константина
Златова] / Сергей Пожар // Кодры. – 1993. – Nr 8. – P. 236-240.
ZLATOV, Simion (Semion)
1975. Zlatov, Simion : [compozitor, dirijor şi pedagog] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol.
– Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 247.

4. MUZOCOLOGI. PROFESORI. CRITICI DE ARTĂ. CERCETĂTORI ŞTIINŢIFICI
ARABAJIU, Rodion
1976. Арабаджиу, Родион. Жизнь – это борьба : [интервью с музыковедом] / записал : И.
Лупан // Колумна. – 1991. – Nr 2. – P. 59-65 : fot.
AXIONOV, Vladimir
1977. Vladimir Axionov : [colaborator al AŞM, cercetător ştiinţific în domeniul muzicologiei :
notiţe bibliografice] // Arta 1992: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1992. – P. 84-89.
1978. Axionov, Vladimir : [(1950), dr. habilitat în studiul artelor, cercetător ştiinţific principal;
cercetător în domeniul creaţiei simfonice a compozitorilor din Republica; autor a cca 100 de lucrări
ştiinţifice, inclusiv 3 monografii]. – http://www.patrimoniu.asm.md
AXIONOVA, Lidia A.
1979. Axionova, Lidia : [(n. 28.02.1916, Chişinău), muzicolog şi pedagog, Maestru Emerit al artei
din RSSM] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 19. – fot.
BOTEZATU, Grigore
1980. Botezatu, Grigore : [doctor în filologie, folclorist, a realizat numeroase cercetări în domeniul
folcloristicii, a cules piese folclorice în satele moldoveneşti] [resursă electronică]. –
http://www.moldovenii.md/md/people/171
BUZILĂ, Serafim

www.bsclupan.asm.md

146

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1981. Buzilă, Serafim : [muzicolog : notă biografică] [resursă electronică]. – http://www.encdic.com/word/b/Buzila-serafim-vladimirovich-18198.html
1982. Saka, Serafim. Serafim Buzilă // Pentru tine bat... / Serafim Saka. – Ch., 1988. – P. 256-259.
1983. Бузилэ, Серафим : [биографическая справка] [электронный
http://www.biografija.ru/biography/buzila-serafim-vladimirovich.htm

ресурс].

CEAICOVSCHI-MEREŞANU, Gleb
1984. Băieşu, Nicolae. Activitate fructuoasă : [despre pedagogul, regizorul şi folcloristul Gleb
Ceaicovschi-Mereşanu] / Nicolae Băieşu // Ştiinţa. – 1989. – 31 oct.
1985. Ceaicovschi-Mereşanu, Gleb : [muzicolog, folclorist şi pedagog] // Calendarul bibliotecarului
1999. – Ch., 1998. – P. 105-107.
1986. Ceaicovschi-Mereşanu, Gleb : [muzicolog : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei :
encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 418 : fot.
CHISELIŢĂ, Vasile
1987. Chiseliţă, Vasile : [(1954), dr. în studiul artelor, cercetător ştiinţific, coordonator; cercetător în
domeniul organologiei populare, muzicii instrumentale tradiţionale şi al creaţiei componistice
contemporane; autor a peste 50 de lucrări ştiinţifice] . – http://www.patrimoniu.asm.md
CLETINICI, Evghenii
1988. Cletinic, Evghenii : [muzicolog şi pedagog : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei :
encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 300.
COROLIOVA, Elfrida
1989. Coroliova, Elfrida : [critic de artă, colaborator şt. al AŞM] // Literatura şi arta Moldovei :
encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 329.
1990. Coroliova Elfrida : [(1935), dr. în studiul artelor, cercetător ştiinţific, coordonator; cercetător
în domeniul artei coregrafice; a adus contribuţii preţioase la studierea artei dansului şi a teatrului
naţional de balet, reflectate în numeroase articole ştiinţifice şi 9 monografii]. –
http://www.patrimoniu.asm.md
COTLEAROV, Boris
1991. Cotlearov, Boris : [muzicolog şi pedagog] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. –
Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 333.
DĂNILĂ, Aurelian
1992. Dănilă, Aurelian : [Laureat al Premiului Naţional al Rep. Moldova în domeniul Literaturii şi
Artei : notă biografică] // Opera din Chişinău: Privire retrospectivă / Aurelian Dănilă. – Ch., 2005. –
Pe cop. a 4-a : fot.
1993. Dănilă, Aurelian : [cercetător ştiinţific, critic de artă, scenarist] [resursă electronică]. –
http://www.patrimoniu.asm.md
www.bsclupan.asm.md

147

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

DUMBRAVĂ, Vlad
1994. Ursu, Ieremia. Seminaristul de altădată – Vlad Dumbravă : [75 de ani de la naşterea
profesorului de muzică din Bucureşti, fecior recunoscător şi devotat al Basarabiei] / Ieremia Ursu //
Luminătorul. – 1998. – Nr 3. – P. 33-43.
GALAICU, Violina
1995. Galaicu, Violina : [(1961), dr. în studiul artelor, cercetător în domeniul creaţiei muzicale
contemporane; autoare a cca 50 de lucrări ştiinţifice]. – http://www.patrimoniu.asm.md
1996. Violina Galaicu : [cercetător ştiinţific în cadrul ASM : notiţe biobibliografice] // Arta 1992:
Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1992. – P. 84.
GHILAŞ, Victor
1997. Ghilaş, Victor : [(1956), dr. în studiul artelor, cercetător ştiinţific coordonator, actualmente
post-doctorand. Cercetător în domeniul etnomuzicologiei, organologiei şi al istoriei muzicii
naţionale; autor a circa 70 de lucrări ştiinţifice]. – http://www.patrimoniu.asm.md
GOLUBEVA, Elvira
1998. Golubeva, Elvira : [muzicolog din RSSM. : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei :
encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 153.
GUTOR, Vasile
1999. Buzilă, Serafim. Gutor Vasile : [profesor, violoncelist] // Enciclopedia interpreţilor din
Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 224-225.
2000. Buzilă, Serafim. Gutor Vasile : [profesor, violoncelist : notă biografică] / Serafim Buzilă //
Chişinău : encicl. – Ch., 1997. – P. 238.
2001. Gutor, Vasile : [profesor, violoncelist : schiţă biografică] // Calendar Naţional 2004. – Ch.,
2004. – P. 119.
2002. Gutor, Vasile : [profesor, violoncelist : notă biografică] // Dicţionar enciclopedic
moldovenesc. – Ch., 1989. – P. 145.
2003. Gutor, Vasile : [notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985.
– Vol. 1. – P. 168.
2004. Mândaci, O. Vasile Gutor şi dezvoltarea instruirii muzicale în Moldova / O. Mândaci //
Pedagogul sovietic. – 1988. – Nr 5. – P. 54-56.
2005. Гутор, Василе : [биографическая справка] // Музыкальный энциклопедический
словарь. – Москва, 1990. – Р. 158.
2006. Котляров, Борис. Гутор Василе : [творческий портрет] // Из истории музыкальных
связей Молдавии, Украины, России / Борис Котляров. – Кишинэу, 1982. – Р. 128-146.

www.bsclupan.asm.md

148

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

JOSAN, Ion
2007. Josan, Ion : [pedagog, violoncelist : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în
2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 236-237.
2008. Pojar, Serghei. Toate tainele arcuşului : [despre Ion Josan, Artist Emerit din RSSM,
profesor, violoncelist] / Serghei Pojar // Orizontul. – 1987. – Nr 2. – P. 47-48; Горизонт. – 1987. –
Nr 2. – P. 47-48.
HERARU, Gheorghe
2009. Ghilaş, Victor. Gheorghe Heraru. Contribuţii la cunoaşterea vieţii şi activităţii : [muzician] /
Victor Ghilaş // Ştiinţa. – 1993. – Nr 6. – P. 16.
KRASNOPOLSKI, Ion
2010. Buzilă, Serafim. Krasnopolski Ion : [profesor, clarinetist, aranjor] //
interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 259-260.

Enciclopedia

2011. Curbet, Vladimir. Ion Krasnopolski : [profil de creaţie] // Grai şi tradiţii ne-au unit /
Vladimir Curbet. – Ch., 2000. – P. 217.
2012. Curbet, Vladimir. Ion Krasnopolski : [schiţă de portret] // Valori perene româneşti: Tradiţii,
obiceiuri, rapsozi populari / Vladimir Curbet. – Ch., 2003. – P. 165.
2013. Krasnopolski, Ion : [pedagog muzical : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei: encicl.
în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 335.
LUJANSCHI, Th.
2014. Bobeică, C. Încă un uitat... : [Th. Lujanschi, muzician, dirijor, profesor] / Th. Lujanschi //
Basarabia. – 1991. – Nr 8. – P. 133-138.
MICULI, Carol
2015. Tcaci, Efim. Carol Miculi : [muzician bucovinean (1821–1897), culegător de folclor
moldovenesc] // Premiere, portrete… / Efim Tkaci. – Ch., 1977. – P. 64-71.
2016. Tcaci, Efim. Carol Miculi : [profil de creaţie] // Înaintaşi ai muzicii româneşti / Efim Tcaci.
– Ch., 1994. – P. 53-120 : fot.
MILIUTINA, Izolda
2017. Axionov, Vladimir. Izolda Miliutina : [muzicolog, candidat în studiul artelor (1973), docent
(1980), Maestru Emerit al artei din Republica Moldova] / Vladimir Axionov // Arta 1992: Studii,
cercetări şi documente. – Ch., 1992. – P. 144.
2018. Miliutina, Izolda : [muzicolog şi pedagog din RSSM] // Literatura şi arta Moldovei : encicl.
în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 25.
NAGACEVSCHI, Elena
www.bsclupan.asm.md

149

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

2019. Nagacevschi, Elena : [(1965), dr. în studiul artelor, cercetător ştiinţific superior; cercetător în
domeniul creaţiei muzicale contemporane, al muzicii corale şi al istoriei muzicii naţionale; autoare a
15 lucrări ştiinţifice]. –http://www.patrimoniu.asm.md
REINGBALD, Berta
2020. Пожар, Сергей. Учитель с большой буквы : [к 100-летию проф. Берты Рейнгбальд] /
Сергей Пожар // Кодры. – 1998. – Nr 1/2. – P. 226-240.
ROTARU, Parascovia
2021. Rotaru, Parascovia : [(1954), dr. în studiul artelor, cercetător ştiinţific superior; cercetător în
domeniul muzicii instrumentale şi vocale de cameră, al muzicii religioase de cult creştin; autoare a
15 lucrări ştiinţifice]. – http://www.patrimoniu.asm.md
STOIANOV, Petru
2022. Ghilaş, Victor. Petru Stoianov : [60 de ani de la naşterea etnomuzicologului] / Victor Ghilaş
// Rev. de Etnologie. – 1995. – Nr 1. – P. 135-142 : portr.
2023. Stoianov, Petru : [cercetător ştiinţific, folclorist şi instrumentist] //
Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 261.

Literatura şi arta

2024. Новаков, Савелий. Пётру Федоровичу Стоянову – 70 лет / Савелий Новаков //
Anuarul Institututlui de Cercetări Interetnice. – Ch., 2005. – Vol. V. – P. 168-169.
2025. Пётру Федоровичу Стоянову – 65 лет // Ежегодник Института Межэтнических
Исследований АН Молдовы. – К., 2000. – Том. 1. – Р. 186.

STOLEAR, Zinovie
2026. Stolear, Zinovie : [muzicolog şi pedagog, Maestru Emerit al artei din Moldova : notă
biografică] // Calendarul bibliotecarului 1999. – Ch., 1998. – P. 33-35.
2027. Stolear, Zinovie : [muzicolog : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei: encicl. în 2 vol.
– Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 261.
2028. Şpitalnic, S. Zinovie Stolear : [profil de creaţie] // Evreii în literatura, arta şi ştiinţa Moldovei
: Îndreptar / S. Şpitalnic. – Ch., 1985. – P. 139-141.

STREZEV, Anna
2029. Strezev, Anna : [organist şi profesoară : schiţă biografică] // Calendar Naţional 2004. – Ch.,
2004. – P. 260-262.
2030. Buzilă, Serafim. Strezeva Anna : [proferoară de muzică : notă biografică] // Chişinău : encicl.
– Ch., 1997. – P. 486.

www.bsclupan.asm.md

150

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

2031. Buzilă, Serafim. Strezeva Anna : [schiţă biografică] // Femei din Moldova : encicl. – Ch.,
2000. – P. 266.
2032. Buzilă, Serafim. Strezeva Anna : [notă biografică] // Enciclopedia interpreţilor din Moldova /
Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 411.
2033. Buzilă, Serafim. Strezeva Anna : [notă biografică] // Interpreţi din Moldova : lexicon encicl. :
(1460–1960) / Serafim Buzilă. – Ch., 996. – P. 402.
STREZEV, Gheorghe
2034. Strezev, Gheorghe : [pedagog şi maestru de cor] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2
vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 261.
2035. Аксенова, Лидия. Георгий Стрезев = Ghoerghe Strezev : Биогр. очерк / Лидия
Аксенова. – К. : Инесса, 2003 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 83 p. – fot. – Text paral. : lb. rom.,
rusă.
ŞAPOŞNICOV, Fiodor
2036. Şapoşnicov, Fiodor : [critic de artă din RSSM] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol.
– Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 439.
TAMAZLÂCARU, Andrei
2037. Ghilaş, Victor. De la vocaţie şi loialitate la conservarea şi valorificarea muzicii tradiţionale
: [folcloristul Andrei Tamazlâcaru la 65 de ani] / Victor Ghilaş // Buletin Ştiinţific al Muzeului de
Etnografie şi Istorie Naturală a Moldovei. – Ch., 2005. – Vol. 3 (16). – P. 342-347. – Rez. în lb. fr.
2038. Andrei Tamazlâcaru : [dirijor de cor, folclorist, etnomuzicolog] // Calendarul Naţional 2000.
– Ch., 2000. – P. 352-354.
2039. Tamazlâcaru, Andrei. Un pasionat al rockului : [dialog cu etnomuzicologul despre
activitatea sa] / a dialogat : Luminiţa Ţâgîrlaş // Moldova. – 1991. – Nr 8. – P. 14-15 : fot.
TAMAZLÂCARU, Eugen
2040. Sebastian, V. Muzica lui Eugen Tamazlâcaru / V. Sebastian // Orizontul. – 1986. – Nr 2. – P.
87; Горизонт. – 1986. – Nr 2. – P. 87.
TCACI, Efim
2041. Ceaicovschi-Mereşanu, Gleb. Efim Tcaci : [muzicolog : profil de creaţie] // Compozitori şi
muzicologi din Moldova / Gleb Ceaicovschi-Mereşanu. – Ch., 1992. – P. 171-175.
2042. Tcaci, Efim : [muzicolog : schiţă biografică, bibliogr.] // Calendar Naţional 2001. – Ch.,
2000. – P. 18-19.
2043. Tcaci, Efim : [muzicolog : notă biografică] // Literatura şi arta : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986.
– Vol. 2. – P. 322.
ŢÂBULISCHI, Iulia
www.bsclupan.asm.md

151

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

2044. Ţâbulischi, Iulia : [muzicolog : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2
vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 417.
ŢURCANU, Loghin
2045. Ţurcanu, Loghin : [muzicolog şi pedagog mold. : notă biografică] // Literatura şi arta
Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 417.

5. DANSATORI ŞI ARTIŞTI DE BALET
ANDREICENCO, Pavel
2046. Andreicenco, Pavel : [(n. 10.11.1930) dansator, Artist al poporului din RSSM, conducător
artistic al ansamblului de dansuri populare „Mioriţa”] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. –
Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 35.
2047. Andreicenco, Pavel : [solist al ansamblului „Joc” (1949-1962) solist al grupului de dans al
ansamblului „Fluieraş” (1962-1973); începând cu anul 1973 este conducător artistic al ansamblulurilor
populare de dansuri „Mioriţa”, „Leana”, dar şi conducător artistic al ansamblului de dansuri pentru
copii „Speranţa”]. – http://www.moldovenii.md/md/people/343
BESPALOV, Ghenadie
2048. Bespalov, Ghenadie : [dansator, Artist Emerit din RSSM, artist al ansamblului de dansuri
populare „Joc”] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 89.
BOLOTOV, Nicolai
2049. Bolotov, Nicolai : [dansator, Maestru Emerit al artei din RSSM] // Literatura şi arta Moldovei :
encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 104.
CAFTANAT, Mihail
2050. Caftanat, Mihail : [Artist al poporului din RSSM, artist de balet] // Literatura şi arta Moldovei :
encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 291.
2051. Socolov, M. Mihail Caftanat : [artist de balet] / M. Socolov // Artişti ai poporului din RSSM. –
Ch., 1976. – P. 133-137.
2052. Şcerbina, I. Un magician al spectacolului coreografic : [Mihail Caftanat, Artist al poporului din
RSSM] / I. Şcerbina // Nistru. – 1982. – Nr 10. – P. 148-151.
CHIRIŢA, Elena
2053. Чуянов, С. Елена Кирица : [об артистке балета Е. Кирица] / С. Чуянов // Советский балет.
– 1983. – Nr 6. – P. 47.
CUCOL, Anisia
2054. Cucol, Anisia : [dansatoare, solistă în ansamblul de dansuri populare „Joc”, Artistă Emerită
din RSSM] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 351.
www.bsclupan.asm.md

152

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

CURBET, Vladimir
2055. Balan, Iurie. Vladimir Curbet : [profil de creaţie] / Iurie Balan // Femeia Moldovei. – 1981. –
Nr 11. – Pe cop.
2056. Botezatu, Grigore. Curbet Vladimir : [viaţa şi activitatea artistică] / Grigore Botezatu //
Revista de Etnologie. – 1997. – Nr 1. – P. 104.
2057. Ciocanu, Ion. Paşii lui Vladimir Curbet : [maestru de balet, Artist al poporului din URSS] /
Ion Ciocanu; prez. graf. : Isai Cârmu. – Ch. : Literatura artistică, 1982. – 163 p. : il.
Recenzie:
2058. Bătrânu, Nicolae. Paşi în ascensiune // Tinerimea Moldovei. – 1983. – 21 oct.
2059. Ciocoi, Gheorghe. Vladimir Curbet : [conducător artistic al ansamblului de dansuri populare
„Joc”] / Gheorghe Ciocoi // Artişti ai Poporului din RSSM / I. Lempert. – Ch., 1976. – P. 155-157.
2060. Curbet, Vladimir : [maestru de balet : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl.
în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 354 : fot.
2061. Curbet, Vladimir : [schiţă biografică, bibliogr.] // Сalendarul Naţional 2000. – Ch., 2000. – P.
336-339.
2062. Curbet, Vladimir. Aţi văzut vreo dată un artist plângând? : [interviu cu maestrul despre
viaţa şi activitatea sa] / consemnare : M. Gh. Cibotaru // Moldova. – 1993. – Nr 11-12. – P. 28-35.
2063. Curbet, Vladimir. „În faţa eternităţii şi a frumosului suntem toţi egali...” : [interviu] /
consemnare : A. Canţâr // Moldova. – 1990. – Nr 8. – P. 6-7.
2064. Curbet, Vladimir. Să-ţi aminteşti de meleagurile natale : [dialog cu Vladimir Curbet] /
pentru conformitate : Serafim Saka // Pentru tine bat... / Serafim Saka. – Ch., 1988. – P. 234-244.
2065. Cutâreva, A. Al dansurilor dascăl : [Vladimir Curbet : profil de creaţie] / A. Cutâreva //
Tribuna. – 1982. – Nr 6. – P. 36-39; Трибуна. – 1982. – Nr 6. – P- 34-37.
2066. Чокану, Ион. У истоков : [творческий портрет Владимира Курбета] / Ион Чокану //
Судьбою связаны одной. – М., 1982. – Р. 172-190.
2067. Чурару, Людмила. Владмир Курбет: Хранитель молдавских традиций / Людмила
Чурару // Aquarelle. – 2005. – Oct. – P. 14-15.
FESENCO, Pavel
2068. Leiderman, A. Pavel Fesenco : [solist de balet] / A. Leiderman // Artişti ai poporului din RSSM
/ I. Lempert. – Ch., 1976. – P. 251-257.
2069. Коркина, Алла. Павел Фесенко : [биографический очерк] // Образы родного города / Алла
Коркина. – К., 1987. – Р. 131-141.
www.bsclupan.asm.md

153

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

FURNICĂ, Ion
2070. Furnică, Ion : [n. 09.06.1931, s. Manta, r-nul Vulcăneşti, Artist al poporului din RSSM,
dansator, solist al ansamblului „Joc”] // Enciclopedia Sovietică Moldovenească. – 1977. – Vol. 7. – P.
190.
2071. Furnică, Ion : [Artist al poporului din RSSM, dansator, solist al ansamblului „Joc” : notă
biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 397.
2072. Ţarălungă, Antip. Ion Furnică. Ieri şi azi : [Ion Furnică, unul din cei mai cunoscuţi dansatori
din Rep. Moldova, profesor de dans, Artist Emerit din RSSM, Artist al poporului] / Antip Ţarălungă //
Arta 2004: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – P. 119-123. – Bibliogr. în note (3
tit.). – Rez. în lb. fr.
GORODEŢCAIA, Nadejda
2073. Gorodeţcaia, Nadejda : [Artistă Emerită din RSSM, dansatoare] // Literatura şi arta Moldovei :
encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 156.
GORŞCOV, Iurii
2074. Gorşcov, Iurii : [Artist Emerit din RSSM, dansator, solist al ansamblului „Joc”] // Literatura şi
arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 156.
GUZUN ,Petru
2075. Guzun, Petru. Generator de eleganţă : [interviu cu Preşedintele Federaţiei dansului sportiv
din Rep. Moldova, preş. clubului de dans sportiv „Codreanca”] / consemnare : Maria Saharneanu //
Femeia Moldovei. – 1998. – Nr 3-6. – P. 6-8.
GHELBET, Vladimir
2076. Ghelbet, Vladimir : [artist de balet din RSSM] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. –
Ch., 1985. – Vol. 1. – P.147.
2077. Коркина, Алла. Молодые восьмидесятых : [Владимир Гелбет] // Образы родного города /
Алла Коркина. – К., 1987. – Р. 142-156.
GLIENICINAIA, N.
2078. Cemortan, Leonid. Glienicinaia N. : [n. 29.02.1921, s. Comisarovca-Nouă, r-nul Dubăsari,
dansatoare sov. mold., Artistă a poporului din RSSM] / Leonid Cemortan // Enciclopedia Sovietică
Moldovenească. – 1975. – Vol. 5. – P. 386.
GURIEVSCHAIA (VASILATII), Olga
2079. Gurievschaia (Vasilatii), Olga : [artistă de balet din RSSM] // Literatura şi arta Moldovei :
encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 165.
HĂBĂŞESCU, Nadejda

www.bsclupan.asm.md

154

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

2080. Hăbăşescu, Nadejda : [Artistă Emerită din RSSM, dansatoare în anasamblul de dansuri
populare „Joc”] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 398.
2081. Şcerbina, I. Nadejda Hăbăşescu : [dansatoare : schiţă de portret] / I. Şcerbina // Femeia
Moldovei. – 1985. – Nr 5. – P. a 3-a a cop.
IVANOV (VORONENCO), Dmitrii
2082. Ivanov (Voronenco), Dmitrii : [Artist Emerit din RSSM, artist de balet] // Literatura şi arta
Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 248.
LEONARDI, Piotr
2083. Коркина, Алла. Жил бродяжка и … принц : [памяти балетмейстера Петра Леонарди
(Жуган)] / Алла Коркина // Горизонт. – 1986. – Nr 6. – P. 40-47; Образы родного города. – К.,
1987. – Р. 72-93.
2084. Коркина, Алла. Петр Леонарди / Алла Коркина. – К. : Литература артистикэ, 1980. – 165
p.
Recenzie:
2085. Кобзев, Н. Восхождение / Н. Кобзев // Кодры. – 1981. – Nr 5. – P. 147-149.
2086. Королёва, Эльфрида. Петр Леонарди. Жизнь и судьба : [артист балета] / Эльфрида
Королёва. – К., 2002. – 128 р.
Recenzie:
2087. Aga Nicolae. O carte despre un artist // Arta 2003: : Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – P. 163.
2088. Латьева, Лидия. Каприччио : [о творчестве артиста балета П. Леонарди] / Лидия Латьева
// Кодры. – 1979. – Nr 11. – P. 124-130.
MELENTIEVA, Galina
2089. Latieva, Lidia. Galina Melentieva : [Artistă a poporului din RSSM, balerină] / Lidia Latieva //
Artişti ai poporului din RSSM / I. Lempert. – Ch., 1976. – P. 175-181.
2090. Melentieva, Galina : [primă balerină la Teatrul mold. de operă şi balet] // Literatura şi arta
Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 12-13 : fot.
2091. Коркина, Алла. «Я – балерина» : [страницы биографии балерины Галины Мелентьевой] //
Образы роного города / Алла Коркина. – К., 1987. – Р. 108-130.
2092. Латьева, Лидия. Балерина : [Галина Мелентьева, народная артистка МССР] // Лицо и
маска / Лидия Латьева. – К., 1980. – Р. 30-41.
MELNIC, Ludmila
2093. Melnic, Ludmila : [Artistă Emerită din RSSM, dansatoare] // Literatura şi arta Moldovei : encicl.
în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 13.
MIHALACHI, Anatol
www.bsclupan.asm.md

155

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

2094. Mihalachi, Anatol : [Artist al poporului din RSSM, artist de balet] // Literatura ţi arta Moldovei
: encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 31.
2095. Şcerbina, I. Anatolie Mihalachi : „Nu doresc altceva, decât să am dincolo de rampă un
spectator exigent....” : [despre artistul de balet A. Mihalachi] / I. Şcerbina // Nistru. – 1978. – Nr 3. –
P. 156-158.
2096. Şcerbina, I. Anatolie Mihalachi : [profil de creaţie] / I. Şcerbina // Femeia Moldovei. – 1977. –
Nr. 12. – P. 133.
MOCANU, Spiridon
2097. Mocanu, Spiridon : [Artist al poporului din RSSM, dansator : notă biografică] // Literatura şi
arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 35 : fot.
MOSCOVICI, Valentina
2098. Москович, Валентина. Невозможно не любить „Joc” : [интервью с солисткой ансамбля
„Joc” Валентиной Москович, руководитель культурного фонда „Naiul de aur” ] / Валентина
Москович // Aquarelle. – 2005. – Oct. – P. 8-13.
NEGRU, Eudochia
2099. Negru, Eudochia : [Artistă Emerită din RSSM, dansatoare, solistă a ansamblului „Joc”] //
Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 77.
2100. Коркина, Алла. Евдокия Негру : [биографический очерк] // Образы родного города / Алла
Коркина. – К., 1987. – Р. 157-166.
POTEHINA, Rozita
2101. Coroliova, Elfrida. Rozita Potehina : [balerină] / E. Koroliov // Artişti ai poporului din RSSM.
– Ch., 1976. – P. 201-207.
PŞENICINAIA, Nadejda
2102. Pşenicinaia, Nadejda : [Artistă a Poporului din RSSM, dansatoare, solista a ansamblului de
dansuri „Joc”] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 172.
RÂJICOV, Victor
2103. Râjicov, Victor : [Artist Emerit din RSSM, dansator, solist al Anasamblului de dansuri] //
Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 222.
REŞETNICOV, Boris
2104. Reşetnicov, Boris : [Maestru Emerit al artei din RSSM, dansator, conducător artistic al
ansamblului de dansuri populare „Viorica” din or. Tiraspol] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2
vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 201.
ROZNERIŢA, Boris

www.bsclupan.asm.md

156

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

2105. Rozneriţa, Boris : [Artist Emerit din RSSM, dansator, solist al ansamblului de dansuri populare
„Joc”] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 203.
RUSU, Ivan
2106. Rusu, Ivan : [Artist Emerit din RSSM, dansator, solist al ansamblului de dansuri populare „Joc”]
// Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 222.
SAJIN, Ilia
2107. Sajin, Ilia : [Artist Emerit din RSSM, dansator] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. –
Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 226.
SAMUSENCO, Galina
2108. Samusenco, Galina : [Artistă Emerită din RSSM, dansatoare, solistă a Ansamblului de dansuri
„Joc”] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 228.
SANDUL, Eugeniu
2109. Sandul, Eugeniu : [Artist Emerit din RSSM, dansator, solist al ansamblului de dansuri „Joc”] //
Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 228.
SANDUL, Petru
2110. Sandul, Petru : [Artist Emerit din RSSM, dansator, solist a ansamblului de dansuri „Joc” ş.a.] //
Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 228.
SERDIUC, Alla
2111. Serdiuc, Alla : [Artistă Emerită din RSSM, artistă de balet, solistă la Teatrul de Operă şi Balet
din Chişinău] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 234.
ŞCEPACIOVA, Valentina
2112. Şcepaciova, Valentina : [Artistă Emerită din RSSM, solistă de balet] // Literatura şi arta
Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 450.
2113. Şcepaciova, Valentina : [notă biografică] // Femei din Moldova : encicpl. / ed. Iu. Colesnic. –
Ch., 2000. – P. 269.
TARAŞ, Elizaveta
2114. Taraş, Elizaveta : [Artistă Emerită din RSSM, dansatoare, solistă a Ansamblului de dansuri
„Joc”] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 280.
TIHONOV, Vladimir
2115. Ilupina, A. La rădăcinile începutului... : [despre Vladimir Tihonov, maestru al baletului, născut
la Chişinău la 24 octombrie 1935] / A. Ilupina // Nistru. – 1977. – Nr 12. – P. 135-141.
2116. Tihonov, Vladimir : [Artist al Poporului din RSSM, artist de balet, solist al Teatrului de Operă
şi Balet din Chişinău] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 322.

www.bsclupan.asm.md

157

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

2117. Илупина, А. …А корни в земле Калараш : [о солисте балета Большого театра СССР В.
Тихонове] / А. Илупина // Дружба народов. – 1977. – Nr 8. – P. 236-241.
2118. Коркина, Алла. Владимир Тихонов : [биографический очерк] // Образы родного города /
Алла Коркина. – К., 1987. – Р. 94-107.
USACI, Tatiana
2119. Usaci, Tatiana : [a.n. 1940, s. Nezavertailovka, r-nul Slobozia, dansatoare] // Enciclopedia
Sovietică Moldovenească. – 1977. – Vol. 7. – P. 73.
2120. Usaci, Tatiana : [Artistă a poporului din RSSM, dansatoare] // Literatura şi arta Moldovei :
encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 359.

VELICHII, Vitalie
2121. Velichii, Vitalie : [Artist Emerit din RSSM, dansator] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2
vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P.127.

6.

ALTE PERSONALITĂŢI

EMINESCU, Mihai
2122. Belicov-Lungu, Elena. Creaţia compozitorilor basarabeni pe versuri de Mihai Eminescu
(aspecte romantice) / Elena Belicov-Lungu // Arta 1997: Arte plastice. Arhitectura. Muzica. Teatru.
Cinema. – Ch., 1997. – P. 105-108.
2123. Belicov-Lungu, Elena. Romanţa pe versurile lui M. Eminescu în creaţia compozitorilor din
Moldova. Unele generalizări / Elena Belicov-Lungu // Ştiinţa. – 1997. – Nr 1-2. – P. 24.
2124. Florea, Eleonora. Spre izvoarele muzicalităţii versului eminescian... / Eleonora Florea //
Univers muzical. – 2003. – Nr 3. – P. 25-26.
2125. Ghilaş, Victor. Transpuneri muzicale ale liricii eminesciene / Victor Ghilaş // Didactica Pro. –
2000. – Nr 4. – P. 71-72.
2126. Lungu, E. Mihai Eminescu în creaţia compozitorilor basarabeni / E. Lungu // Arta 1993:
Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1993. – P. 138-140.
2127. Olaru-Nenati, Lucia. Fiinţa muzicii în destinul lui Eminescu / Lucia Olaru-Nenati // Limba
Română. – 2001. – Nr 1-3. – P. 223-227.
MATCOVSCHI, Dumitru
2128. Ciocanu, Ion. Poezia lui Dumitru Matcovschi şi muzica : [despre colaborarea compozitorilor cu
poetul] / Ion Ciocanu // Limba Română. – 1997. – Nr 5. – P. 87-93; Literatura română contemporană
din Republica Moldova. – Ch., 1998. – P. 215-216.

www.bsclupan.asm.md

158

Arta Moldovei

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

INDICE DE NUME
A
Abramov, E. 445, 565
Achim, Ia. 662, 664, 669
Adam, Petru 520
Adauge, M. 191
Afanasiu, Gavril (1343-1348)
Afanasiu, Sergiu 650
Afanasiu, Vlad 492, 1449, 1900
Aga, Ludmila 1353
Agachi, Alexei 521
Aldea-Teodorovici, Cristofor 1038
Aldea-Teodorovici,
Doina
(14),
(1036), (1038-1043), (1045-1046)
Aldea-Teodorovici, Ion (14), (10331040), (1042-1047)
Alecsandri, Vasile 794
Alexandrov, Boris (1050)
Alexandru, C. 944
Alhazova, N. 535
Alici, A. 924-925
Alioşina, Tamara (1354-1358)
Amarfii, Lilia 1363
Ananiina, T. 967
Anastasiu, Elena 676
Andreicenco, Pavel (20462047)
Andrieş, Vladimir 350
Andronic, Gabriel 766, 872
Andronic, Ştefan 387, 584, 589, 634,
636-637, 639, 648, 655, 670-671,
(1554)
Anton, Ion 665
Antonovschi, Alexandru (1051-1055)
Apostol, Cornelia 183
Apostol, Natalia 47
Aptecari, A. 67
Arabajiu, Rodion 2, 184, 1347, 14311436,
1463-1464, (1465), 1481,
(1482), 1483, 1500, 1580
Aramă, Angela 1066
Arnăutu, Mihai 1437
Aron, Eugen 334
Aronov, Şico (1555-1558)
www.bsclupan.asm.md

Arseni, Larisa 552, (1057)
Asachi, Elena (1560-1566)
Asachi, Gh. (192)
Axionov, Vladimir 3-8, 17, 185-188,
270-271, 606, 708, 767-778, 830, 862,
871, 951, 1002, 1368, 1727, 1835,
1917, (1977-1978), 2017
Axionova, Lidia (1568-1569), 1979
B
Babici-Hâncu, Lidia (1364)
Babii, Vladimir 309-310
Bacinschi, Mihai 11-12, 30, 563, 604,
615, 699
Badiu, Vasile 1563, 1666
Badrajan, Svetlana 9, 19, 279, 677
Balan, Iurie 1134, 1899, 2055
Baltag, V. 635, 655, 699, 729
Banariuc, Gheorghe (1570-1572)
Baranovschi, Constantin 779, (1059)
Barbu, Lăutarul (1060-1063)
Barbu, Natalia (1066)
Baronciuc, Vladimir (1573-1575)
Basiul, V. 338, 394
Bass, Ion (1067-1069)
Başcatov, Nicolai (1070)
Başliu, Oleg 17
Bazatin, Ion 952-953
Băieşu, N. 988, 1984
Bălăiescu, Svetlana 312
Bălţanu (Vaisman), Efim (1070)
Bătrânu, Nicolae 2058
Bârcă, Mihail (1577-1579)
Bârleanu, V. 631
Bechet, Pavel 525, 917, 1141, 1201,
1256
Bejenaru, Lidia (1072-1078)
Bejenaru, Silvia 328
Belâh, M. 583, 780
Belâi, Liviu 1750
Belâi, Vitalie 313
Beleaev, Vladimir 1012
159

Arta Moldovei

Belicov, Serafim 1172, 1219-1220,
1309, 1686
Belicov-Lungu, Elena 2122-2123
Belini (465)
Benghelsdorf, S. 1471, 1813
Berdan, L. 190
Berezovicova, Tatiana 314, 781-783,
1837
Berezovschi, Mihail (509), (15801587)
Berghie, Parascovia 1369
Bernştein, L. 272
Bespalov, Ghenadie (2048)
Bezviconi, Gheorghe 191
Bieşu, Maria (465), 1103, (13681375), 1376-1377, (1378-1401)
Bitkin, V. 785, 863
Bivol, A. 339
Bivol, Anatol (1079)
Bivol, Irina (1079)
Bâdzina, Ecaterina 1101
Blajco, V. 407
Blajin, M. 945
Blajinu, Dumitru 632, 678-679, 691,
699, 786-787, 793, (1590-1592),
1593, (1594-1600)
Blajinu, M. 10
Blajinu, Mircea (1075)
Bobână, Ana (1080)
Bobeică, C. 2014
Bodiul, Svetlana (1081)
Bogdanovschi, Efim (1602)
Bolboceanu, Ludmila 647
Bolboceanu, Igor 1294-1295
Bolboceanu, N. 935
Boldumea, Ion (1196)
Bolotov, Nicolai (2049)
Borş, Alexandru 315-316, 329
Borş, Gheorghe 585, (1604)
Borş, Ion 1378
Botezat, Parascovia (Polina) (14171424)
Botezatu, Grigore 132, 701, 709, 739,
988, (1980), 2056,
Botezatu, Lidia (1082)
www.bsclupan.asm.md

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

Botgros, Corneliu 1083, 1088
Botgros, Nicolae (929), (1084-1087),
1088-1092, (1093-1096)
Botnaru, L. 1324
Botnaru, Victor 788
Botoşanu, Alexei (1098)
Bulat, M. 1379
Brahms, Johannes 856
Brăduţeanu, Olivia 1102
Brâncuşi, P. 317
Brânză, Grigore (1099)
Breda, G. 1688
Brezdeniuc, Mihail (1605)
Buburuz, Petru 490
Bucico, Angela 1100
Buciuceanu, Raisa 526
Budeanu, Gheorghe 1161, 1171
Budilevschi, Valentin (1606), 1607,
(1608)
Budurin, Mihai 1101
Buinovschi, Galina 403
Bujiniţa, Ioan 491-492
Bujor, Liuba-Drăgostiţa 681
Bujor, Metodie 1427
Bulat, Ludmila 1872
Bulat, Marin 493
Bulat, V. 1374
Bunea, Diana 676, 682
Burada, Teodor T. (190)
Burdin, I. 789, 857
Burghilă, Lenuţa 1102
Burghiu, Svetlana (1428)
Buruiană, Victor 765
Butnaru, Leo 1427
Butnaru, Valentina 653
Butnin, V. (1609)
Buzilă, Serafim 11-12, 527, 538, 586,
790, 1037, 1054, 1061, 1076-1077,
1118-1119, 1168, 1175, 1183, 12141215, 1221, 1228-1229, 1239-1240,
1247, 1252, 1257-1258, 1264, 1277,
1278, 1296, 1303, 1339-1340, 1348,
1356-1357, 1380, 1421, 1438, 14751476, 1484-1485, 1506-1507, 1509,
1522, 1527, 1540, 1553, 1564, 1572,
160

1975 – 2005

Arta Moldovei

1575, 1594, 1610, 1630-1631,
1716, 1732, 1751, 1777-1778,
1799, 1803, 1814, 1838-1839,
1873, 1878, 1884, (1981-1982),
2001, 2010, 2030-2033,

1633,
1789,
1861,
2000-

C
Caciuc, Anatol 14, 525, 918, 1074,
1090, 1124, 1138, 1162, 1189, 1236,
1243, 1249, 1286, 1353, 1914
Caftanat, Mihail (2050-2052)
Caftanati, Mihail (1610-1612)
Calamanciuc, G. 371
Calcea, Andrei 1612
Calestru, Valentina 1429
Cantemir, Dimitrie (81), 528, 684,
(1613-1629)
Canţâr, A. 1439, 2063
Capiţa, L. 1263
Caranfil, Ştefan 563, 615, 713, (16301631)
Carp, Nina 493, 792
Caudella, Eduard (1632)
Cazaban, Costin 1728
Cazacu, Aurelia 1856
Cazacu, Petru 520, 1449
Câmpeanu, A. 1637
Cârmu, Isai (95), 551, 663, 691, 703,
729, 2057,
Ceaicovschi, P. (464)
Ceaicovschi, Gleb 529, 1105, (11061108), 1486-1487, 1840-1841
Ceaicovschi-Mereşanu, Gleb 16, 22,
25, 192-194, 319, 544, 689, 692, 714,
1062, 1109, 1250, 1273, 1287, 1381,
1440, 1519, 1578, 1632, 1636, 1668,
1730, 1779, 1804, 1815, 1859, 1862,
1879, 1887, 1918, 1951, 1966, (19841986), 2041
Ceapnina, B. 924-925
Ceban, Ion (1430)
Ceban, T. 1493
Ceban, Tamara (1103-1116)
Cebotari, Maria (1431-1440), 1441,
(1442-1455)
www.bsclupan.asm.md

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

Cemortan, Leonid 1382, 2078
Cernei, V. 1689
Cervoneac, Margareta 494-495
Cetulean, Ia. 348
Chiosa, N. 877
Chiosa, Nicolae (1633- 1636)
Chiriac, Anatol 638, (1637-1639)
Chiriac, Tudor 693, 794-798, (816818), (1642-1646), 1647, (1648-1649),
1729
Chironda, V. 321, 799
Chiroşca, D. 322, 800-801
Chiseliţă, Vasile 18-21, 694, 802-809,
955-958, 1669, (1987)
Ciaicovschi, Gleb 530
Cibotaru, E. 449, 1262, 1301, 1690
Cibotaru, Lilia 1816
Cibotaru, M. Gh. 2062
Cimpoi, Mihai 13,1920
Ciobanu, D. 712
Ciobanu, Diana 543
Ciobanu, Ghenadie 273, (284), 323,
810, 1012, (1653-1655)
Ciobanu, N. 321
Ciobanu, Nelly (1135), 1136
Ciobanu, Nestor 195
Ciobanu, Mihail 695, (1133), 1134
Ciobanu, Silvia 324
Ciobanu, Tamara (62), (683), (719)
Ciobanu-Suhomlin, Irina 53, 98
Ciocanu, A. 532, 587, 633, 1326
Ciocanu, Anatol 1299, 1441, 16911692, 1743
Ciocanu, Aurel 645
Ciocanu, I. 964
Ciocanu, Ion 645, 705, 2057, (2058),
2128
Ciocoi, Gheorghe 1450, 2059
Ciolac, N. 404
Ciolac, Vladimir (1656)
Ciolacu, Olga (1137), 1138
Ciolac, Vladimir 496, (510)
Ciorici, Georgeta (1141), 1142
Ciorici, Oxana (1141), 1142
Ciornei, T. 631
161

Arta Moldovei

Ciornei, Vsevolod 1125
Cirimpei, V. 725
Ciuhrii, Serghei 392, 812
Ciubotaru, Iulia 196, 446-448
Ciuhrii, Serghei 811, (1657-1658)
Cletinici, Evghenii (1988)
Coca, Eugeniu (1659-1664)
Cocea, Luchian (1143)
Cociarova, Galina 22-23, 197, 325327, 1528, 1921
Cocoţ, Vladimir (1144-1146)
Codreanu, E. 594
Codreanu, Maria (1147-1148), 1150
Cojocaru, Emil 552
Cojocaru, Oleg 707, 1316
Cojocaru, Teodor 198, 1613
Cojocaru, Valentina (1152-1153),
1154-1155
Colac, Tudor 679, 709, 831, 1094,
1752
Colesnic, Iurie 1290, 1475, 1507,
1583, 1670-1671
Coman, T. 1043
Coman, V. 402
Condrea, Igor 516, 792
Conduraţchi, S. 1737
Constantinova, Eleonora (1459)
Copacinschi, Victor (1156)
Corchina, Alla 450, 999, 1401
Corciovescu, Cristina 1265
Coroi, Eugen 315-316, 328-333, 343,
346-347, 373, 375
Coroliov, Elfrida 199-200, 452, 772,
1358, 1451, (1989-1990), 2101
Corşicov, E. 562
Cosma, Octavian Lazăr 805
Cosma, Viorel 1383, 1446, 1565
Cosniceanu, M. 376
Costriţchi, Marta 334, 1384
Cotlearov, Boris 95, (1991)
Cozmei, Viorel 1826
Crasnopolischi, Ion (1157)
Crăciun, Petre 1827
Crăciun, Vasile. 335, 812
Crâlova, V. 848
www.bsclupan.asm.md

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

Creangă, Victor 532, 604
Creţu, S. 379
Cristea, Alexandru (1666-1681)
Croitoru, E. 815
Croitoru, Sergiu 343-347, 371, 373,
374, 384
Crulicovschi, Nina (1158-1160),
1161-1162, (1163-1165)
Cunescu, Gh. 1584
Cupcea-Josu, Argentina 1385-1386
Curbet, Vladimir 26-27, 700-702,
959-963, 967, 1310-1311, 1387-1388,
1447, 1595, 2011-2012, (2055-2061),
2062-2064
Сurin, Victor (1461)
Cutanin, Serghei 352
Cutâreva, A. 594, 919, 924-925, 968970, 1217, 1389, 1541, 1780, 2065
Cuza, Eufrosinia (1463-1466)
Сuziminov, Fiodor (1468)
D
Dabija, Nicolae 1190
Daghi, Ion 330
Dain, Exezchel (1166)
Dani, Vitalie (1167)
Dascăl, Ion (1168-1169)
Daşevschii, Veniamin 1363
Davâdov, A. 72
Dănilă, Aurelian 451-455, 1055, 1069,
1375, 1448-1449, 1488, 1528, 1900,
(19921993)
Dănilă, Ecaterina 398
Dânga, Valentin (1682-1683)
Delian, Pavel 591
Dercaci, T. 201, 353, 1844
Dicescu, Anastasia (1470)
Dicusară, Diana 1470
Dima, Gheorghe (1684)
Diniciu, Grigore 856
Disconzi, Angelo (1685)
Dobă, D. 820
Doga, Eugen 283, (449), (460), 535537, 593,(607), (617), (809), (16861695), 1696-1700, (1701-1710)
162

Arta Moldovei

Dogaru, V. 1731
Dogotaru, Nicolae 341, 392, 402, 921
Dolgan, Mihai (1716-1718), 17191720, (1721)
Dolgan, Radu (1170)
Doni, G. 544
Donos, A. 723
Dorgan, Victoria 1312
Dorin, A. 820
Dorofeev, N. 1230
Doroş, Lina 1472
Dragomir, Constantin 539, 554, 589,
920, 1192, 1259, 1596, 1828
Drăgan, Maria 390, (1171-1174)
Dron, Ion 1390
Druţă, Boris 540
Dubeaga, I. 828, 848-849
Dubosarschi, Boris (1723-1724)
Dubovschi, I. 308
Duja, Simion (840)
Dumbravă, Vlad (1994)
Dumbrăveanu, Victor 1391
Dumitraş, Anatol (1725)
E
Efremov, A. 374
Eminescu, Mihai (76), (522), (544),
(2122-2127)
Enescu, George (76), (1727-1731)
Eriomov, Alexandru 497
Ermacova, N. 70
Erofeeva, Ludmila (1471-1474)
Eşanu, Gheorghe (1175-1182)
Eşanu, Petru (1183-1184)
Evseev, S. 308
Evtodienco, Filip 813, (1186)
Evtodiev, Alexei (1187)
F
Fedico, A. 488, 1358
Fedov, D. 542
Fesenco, Pavel (2068)
Filip, Iulian 638, 654, 1817
Firca, Gh. 32
Fiştic, Elena 766
www.bsclupan.asm.md

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

Flocea, Ia. 358
Florea, Eleonora 320, 676, 682, 976977
Florea, Ia. 354-355
Fotescu, Maria 47
Friedman, Ignasy 547
Furdui, G. 978
Furnică, Ion 981, (2070-2072)
Fusu, A.-M. 641
G
Gagim, Ion 30, 345, 377
Gaişan, Ruslana 1753, 1790
Galaction, Gala 595, 1829
Galaicu, Violina 31-36, 203, 274-275,
498-507, 816-818, 1451, 1648, (19951996)
Galiţ, V. 979
Galperin, M. 566, 1106
Gamarţ, Andrei 325-326
Garaz, Oleg 1684, 1830
Garştea, Veronica (1732-1736), 1737,
(1738)
Gavrilov, Lev (1742)
Găluşcă, Tatiana 709
Gâscă, N. 378
Ghelbet, Vladimir (2076)
Ghenov, Ivan (1188)
Gheorghiţă, Dumitru 642, 819-820,
(1743-1747)
Gheorghiu, Gheorghe 1040
Gheorghiu, V. 37
Gherlac, Ludmila 557
Gherman, Galina (1189)
Gherşfeld, David (1748-1749)
Gheţoi, Petru 650, 654
Ghilaş, Ana 40
Ghilaş, Victor 38-44, 204, 276-278,
679, 710, 807, 821, 922, 927, 11971198, 1613-1616, (1617-1618), 16191622, (1997), 2009, 2022, 2037, 2125
Ghimpu, Simion 1042
Ghimpu-Munteanu, V. 1136
Glenicinaia, N. (2078)

163

Arta Moldovei

Glib, Nicolae (1190-1191), 1192-1193,
(1194)
Goia, Dumitru (1750-1755), 17561758
Golubeva, Elvira (1998)
Goncearova, Irina 205
Gorea, V. 661
Gorlaci, Kira (1475-1478)
Gorodeţcaia, Nadejda (2073)
Gorşcov, Iurii (2074)
Gotlib, Mihail 545
Grecov, Iurii 1781
Grieg, Edvard 822
Grigoreanu, V. 371
Grosu, V. 33
Gurievschaia, Olga (2079)
Gurov, Leonid 356, (1760)
Gurova, Valentina (1195)
Gurtovoi, Timofei (1763)
Gutor, Vasile (1999-2004)
Guzun, I. 636
Guzun, Petru 2075
H
Hachi, S. 357
Hadârcă, Ion 1207
Hanganu, Valeriu (1196)
Haraba, A. 928
Harconiţă, Elena 47, 311
Hăbăşescu, Nadejda (2080-2081)
Hămuraru, F. 528
Hâncu, A. 701
Heraru, Gheorghe (2009)
Herseni, T. 696
Hrşanovscaia, Cleopatra (1764)
Hudolei, Leonid (1765-1766)

I
Iachim, Ia. 619
Iancova, Elena (1199)
Iaser, Faina 823
Ignatenco, Eduard (1200)
Iepure, D. 45
Ilie, N. 358
www.bsclupan.asm.md

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

Iliuţă, Maria (1201-1202)
Ionescu, Anita 390
Ionescu, C. 696
Iordache, Toni (845)
Iorga, Liubomir (1203-1205)
Ioţca (915)
Iovu, Vasile 825, (1207-1211)
Irimciuc, M. 206
Istrati, Anastasia (1213-1215)
Istrati, Toma 543
Iuncu, Rodica 29, 66, 273, 684, 1231,
1392, 1429, 1510, 1655
Iuşchevici, Ana 1768
Ivanov, Dmitrii (2082)
Ivanov, Fiodor (1216)
Ivanova-Babaraico, L. 596
Ivanuş, Margareta (1217-1218)
J
Jaricov, Anatol (1479)
Jeltova, Ina 1270
Josan, Ion (2007-2008)
Julea, Zinaida (1219-1224), 12251226, (1227)
Junghietu, E. 302, 688, 711, 722
K
Kauşanskaia Ludmila 312
Kiţenco, Dmitrii 868
Kobalevski, D. 46
Kolsa, Mihail 597
Krasnopolski, Ion 827, (2010-2013)
L
Lapicus, Anatolie (545)
Lastovca, L. 1422
Latieva, Lidia 2089
Lazarev, Eduard (463), (1769-1770)
Lazariuc, Anastasia (1228-1234),
1235-1237, (1238)
Leahu, Iurie 647
Leahu, P. 46
Leiderman, A. 1529
Leviţcaia, Nina (1480)

164

Arta Moldovei

Lempert, I. 1069, 1422, 1461, 1472,
1529
Leşcenco, Petru (1239-1240)
Lipkovski, Lidia (1481-1489), 1490
Lobel, S. 843
Loteanu, Emil (449), (1688), (1690),
1702
Lozanciuc, Alexandru 1113, (1243),
1244
Loznic, Nuhim (1247-1248)
Luchian, Vasile 364
Luci-Lucezarskaia, E. (1500)
Ludman, G. 882, 1511
Lujanschi, Th. (2014)
Lunchevici, Serghei (1777-1784)
Lungu, E. 2126
Lungu, Eugen 965, 1922
Lungu, Simion 550, 599, 844, (17891895)
Lupan, I. 184
Lupu, Jean 706
Luţă, Valeriu 318, 360, 845
Luxemburg, Arcadie 764, (17721773)
Lvovschi, Gheorghe (1798)

M
Macaleţ, E. 600
Macovei, I. 551, 561
Macovei, Ion (867), (1799-1800)
Maftei, Ionel (1063)
Mahovici, Iurie (545), 856
Mahu, Rodica 1044, 1089, 1100, 1697
Maiorov, S. 535, 762
Malai, V. 1142
Malaneţchi, Vasile 1685
Maleacenko, Alexandru 610
Malev, Vera 1393
Mamot, Andrei 361
Mamot, Eugen 361, 644,
Mamot, Eugen A. 643
Mamot, Eugen, E. 643
Mamot, Eugeniu 553-555, (18021804)
www.bsclupan.asm.md

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

Mandicevschi, E. (81)
Manea-Cernei, Eugenia 556
Mandicevschi, Eusebie (1805-1806)
Manole, Ana 62, 362-363, 521, 556,
647, 718, 831, 933, 1045
Manuilov, M. 1745, 1749
Marciuc, N. 1428
Marcov, M. 966
Mardare, Andrei 1449
Mardare, M. 827
Mardare, Marcela 557
Marian, Boris 1313-1314
Marian, Nona (1249)
Marin, Costache (1250-1251)
Marin, Vasile (1252-1255)
Matcovschi, Dumitru (2128)
Matcovschi, Galina 364
Mateeşu, Mihai (1256)
Matei, S. 368
Matei, V. 1254
Matei-Săvulescu, Aura 1266
Mazureanu, V. 369
Mămăligă, E. 67
Mânăscurtă, Ion 1454, 1888,
Mândaci, O. 2004
Melentieva, Galina ( 2089-2090)
Melinte, Veronica 386
Melnic, Victor 325-326
Melnic, Victoria 48-49, 370, 784
Miculi, Carol (81), 714, (2015-2016)
Mihai, V. 1227
Mihai, Veronica (1257-1260)
Mihail, P. 191
Mihail, Viorel 1703-1704
Mihailova, Lidia (1503-1504)
Mihaiu, V. 208
Mihalachi, Anatol (2094-2096)
Mihnevici, Valentina (1505-1508)
Miliutin, Boris 1482, (1807)
Miliutina, Izolda 209, 601, 708, 850,
(2017-2018)
Mircea, S. 932, 1746
Mircos, Vlad 34, 280, 1915
Mironenco, Elena 52, 210, 323, 809,
810, 1655, 1818,
165

Arta Moldovei

Mironenco, I. 725
Mocanu, Maria 715-716, 1057, 1155,
1261-1263
Mocanu, Spiridon (2097)
Mocealov, Albert (1810)
Mohanu, C. 696
Moldovan, Angela (1264-1269)
Moraru, Emilia 602-603, 1579, 1967
Moraru, H. 1204
Moraru, Marina 315, 372
Morăraş, Mihail 1046, 1099, 1255
Morei, S. 51, 67
Morozov, Alexandr (1811)
Moscovici, Constantin 1270, (1271)
Moşanu, Leonid (1272)
Mugurel, B. 1279
Mulear, Alexandru (1812)
Munteanu, Mihai (1509-1514), 1515
Mureşan, Dumitru 1756
Murga, Gheorghe (1273-1274)
Muzicescu, Gavriil (513), 604, (18261834)
Musienco, Anatol (1276)
Mustea, Gheorghe (446), (448), 829830, 854-855, (1813-1821), 1822-1823
Muzica, Simion (1277)
Muzîca, T. 376
N
Nagacevschi, Elena 60, 215-216, 509512, 605-608, 1585-1586, 1656, 1661,
1705, 1832, 1968, (2019)
Nagacevschi, Nicolae ( 1519-1520)
Nagacevschi, I. 1050
Nastas Jeni, 386
Nasuşchin, Iu. 852
Neaga, Gheorghe (280), (1835-1843)
Neaga, Ştefan (859-860), (1844-1852)
Neagu, M. 1566
Neamţu, P. 322, 801
Neamţu, Petre (1856-1857)
Nechit, Irina 458, 1226
Nedorea, Ruslan 613
Negară, Teodor (1278-1280)
Negriş, A. 1747
www.bsclupan.asm.md

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

Negru, A. 983
Negru, Eudochia (2099)
Negruţa, O. 763
Negruţa, Oleg (1858)
Negruţa, Valeriu (1281)
Negruzzi, Vlad (1282)
Neniţă, E. 633
Neniţă, Ion (1283)
Nevoie, Victor 609
Nichitin, L. 725
Nicolae, Ada 2087
Nicolae, Eugen 707
Nicolae, Ioan R. 709
O
Ocneanu, Gabriela 513
Oglindă, Valentina 718, 933
Olaru-Nenati, Lucia 2127
Olărescu, Vlad 1163, 1225, 13151316, 1530, 1696, 1738, 1871
Oleinic, A. 1933
Oliinâk, Iaroslav 323, 679, 702, 718,
766, 810, 872, 933, 1818
Ololenco, A. 967
Osmochescu, Tamara 707, 1449
Osoianu, Florin 531
Osoianu, Iulia 61, 362-363, 831, 984
Osoianu, Valentina 62, 362-363, 831
P
Palladi, Tudor 592
Paraschiv, Cristina 856
Parhomenco, N. 359
Parii, Boris 1043
Parii, Decebal 765
Partole, Claudia 658, 1238, 13751376, 1394, 1699, 1923,
Paulencu, Ion (1522-1523)
Pavlov, S. 857
Păcuraru, Ion 217-219, 336, 826,
858-860, 1844-1847, (1859-1860),
1889
Păduraru, Angela (1284)
Păduraru, Ion 1597
Pădure, Ramona 459
166

Arta Moldovei

Pârvan, Alexandra (1285)
Pâslari, Snejana 766
Pâslaru, Luiza (1286)
Pâslaru, Vlad 1680
Pelin, Pavel 1890, 1917
Pelivan, I. 191
Pereteatco, Alina 220-224, 832-833,
861-862, 1662-1663, 1972
Perja, Iancu (1287)
Platon, Svetlana 1088
Plămădeală, Ana-Maria 460, 1706
Pleţco, L. 1395
Pogolşa, Lilia 330
Pogolşa, V. 709
Pohilă, Vlad 742, 1455
Pojoga, Nicolae 360
Pojar, Serghei 225, 522, 544, 593,
814, 1047, 2008
Pojoga, Nicolae 318
Poleacov, Valeri (1861-1966)
Polişciuc, Igor 496
Popa, Petru 543, (1872)
Popov, Anton 377, 380-385
Popovici, Radmila 1911
Popovici, V. 359
Popuşoi, Liliana 1327
Porumbescu, Ciprian (1871)
Postică, V. 388
Pătârniche, M. 1043
Potârniche, Mihai 695, 1316, 1375,
1449, 1900
Potehina, Rozita (2101)
Poulenc, Francis 856
Prepeliţă, Mihai 1126, 1609, 1649,
1891
Pripa, Maria 1174, 1587
Proca, Ion 1531
Prohorova, I. 389
Pşenicinaia, Nadejda (2102)
Puiu, Dana 695
Purice, Lucia 461
R
Radiana, R. 1675
Radu, Daria 610, 650-652, 654
www.bsclupan.asm.md

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

Radu, M. 63, 1325
Radu, Nicolae (1289)
Rahmaniniv, Serghei 856
Raisov, Boris (1524)
Ranga, Alexandru (1873-1874)
Raţă, Ion 1101
Răciula, Ludmila 556
Răileanu, Larisa 64, 708
Răileanu, Leonid 1617
Răpeanu, Bujor 1265
Râbca, T. 1194
Râjicov, Victor (2103)
Reaboşapca, L. 340
Reşetnicov, Boris (2104)
Rivilis, Pavel (1877)
Robot, Alexandru 1441
Roibu, Nicolae 65, 1059, 1092, 11641165, 1245, 1261, 1283-1284, 1719,
1918, 1945
Rojnoveanu, Angela 314, 324, 327,
403, 867
Romanciuc, Ruxanda 557
Romanciuc, Vasile 1211
Romanov, Constantin (224), (1290)
Roşca, A. 659
Roşca, Agnesa 1452
Roşca, Eugenia 717
Roşcovan E. 1532
Roşcovan, V. 349
Roşu, A. 1319
Rotaru, Parascovia 284, 515, 835840, 868-871, (2021)
Rotaru, Sofia (1291)
Rotaru, Tatiana 1453
Rotaru, Vladimir 612, 841, 872-874,
(1878-1881)
Rozneriţa, Boris (2105)
Rucan, Lora 1282
Rudei, Anatol 556
Rudenco, Boris (1884-1886)
Rusnac, Constantin 562, 699, 707,
720-721, 791, 842, 1423-1424, 1658,
1792, 1848, (1887-1896)
Rusnac, Eugen 66
Rusu, Ivan (2106)
167

Arta Moldovei

Rusu, Petru 552, 866
Rusu-Haraba, Anastasia 492, 1396
S
Sadagura, A. 594, 924-925
Sadovnic, Iurii (1294-1298), 1299
Saharneanu, Maria 2075
Sainciuc, Glebus 62
Sainciuc, Lică 638, 667, 669
Saint-Saens, Camile 545
Sajin, Ilia (2107)
Saka, Serafim 985, 1982, 2064
Samohina, E. 535
Samoilă, Alexandru (1899-1903)
Samoilov, A. 1107
Samusenco, Galina (2108)
Sandul, Eugeniu (2109)
Sandul, Petru (2110)
Sarabaş, Maria 1301
Saviţchi, Mihail (1302)
Saviţchi, Valentina (1527-1537)
Sârbu, Nicolae 556, 831
Sârbu, V. 335, 388, 875
Scarlat, Iustina 613-614
Scobioală, A. 633, 1205
Scornea, Anton 390
Sebastian, V. 2040
Secrieru, P. 389
Serdiuc, Alla (2111)
Silchina, Olga (2112)
Simanovschi, A. 924-925
Siniuta, Dana 69
Siverinova, V. 70
Slivinschi, V. 456, 756-762, 764
Slutu-Grama, Claudia 1681
Sobeţchi, Ludmila 1895
Soboleva, G. 1050
Sobolevschi-Corj, T. 657
Sochircă, Iulia 1910
Sochireanschi, A. 339, 763, 813
Socolov, Angela (1914)
Socolov, M. 2051
Sofronov, A. 1849
Solonari, S. 676, 711, 722,
Spătărelu, V. 631
www.bsclupan.asm.md

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

Sposobin, I. 308
Statnâi, Mihail 726
Stângă, Ala 330-331, 393
Stârcea, A. 70, 400, 877
Stârcea, Alexei (1904-1907)
Stârcea, Lilia 1910
Stârcea, Marian 1910- 1911
Stoianov, Carmen 1618
Stoianov, Petru 226-227, 281-282,
678, 708, 711, 713, 722, 724, 1623,
(2022-2023)
Stolear, Zinovii 72, 73-74, 530, 558,
564, 1474, (2026-2028)
Straliuc, Nina 652
Strahilevici, Ghita (1303-1307)
Strauss, Johan 547
Strezev, Gheorghe 590, (2034)
Strezev, Anna (2029-2033)
Strezev, Svetlana (1540-1543), 1544
Subotchina, N. 535
Suhomlin, Irina 75
Suhomlin-Ciobanu, Irina 495
Sulac, Nicolae 687, (1309-1317),
1318-1320
Sumcă, Sergiu 1180
Sundeev, N. 538
Suruceanu, Ion (1323), 1324
Suruceanu, T. (1676)
Ş
Şahova, L. 1127
Şapoşnicov, Fiodor (2036)
Şarai, Maria 364
Şarban, Ion 613
Şarov, V. 338, 394
Şcerbin, Ion 1459
Şcerbina, I. 1545, 2052, 2081, 20952096
Şcepalova, Valentina (2113)
Şeican, Valeria 1818
Şerban, I. 1504
Şerban, P. 616
Şerban, Piotr (1912)
Şerbănescu, Mihaela 707
Şevcenco, Ana (1548)
168

Arta Moldovei

Şevciuc, Gheorghe 1196
Şleahtiţchi, Mihai 377
Şpitalnic, S. 1307, 1924, 2028
Şramco, Grigorii (1913)
Ştefan, Mihai 77, 1721
Ştefan (Poiată) Mihai 232
Ştefan, N. 1108
Ştirbu, Liviu (1914-1916)
T
Tamazlâcaru, Andrei 62, 78-79, 462,
516, 521, 556, 611, 676, 683, 697, 719,
726-728, 935, 1114, (2037-2038), 2039
Tamazlâcaru, Eugen (2040)
Taraş, Elizaveta (2114)
Tarlapan, Efim 1150, 1320
Târsu, Alexandru 228
Târţău, Gheorghe (1944)
Tcaci, Efim 80-87, 164, 229, 463-468,
617, 1010-1011, 1115-1116, 13971399, 1461, 1558, 1624-1626, (1627),
1628-1629, 1707-1708, 1766, 18051806, 1833, 1843, 1851, 1907, 20152016, (2041-2043)
Tcaci, Zlata 340, 395-397, 560, 567,
618, 635, 640, 656, 660, 661, (19171928), 1929, (1930)
Telembici, Anatol 1677
Teleucă, Victor (469)
Teodorovici, Petru (1944-1945)
Teodorovici, Z. 1945
Terentiev, Andrei 672
Teseoglu, G. 337, 340
Tihonov, Vladimir (2115-2116)
Tipa, Violeta (470)
Toacă, Eduard 717
Toderaşcu, Mihai 765
Tomescu, V. 230, 876, 1850
Trofimov, Rodica 948, 1095, 1336
Tudoraşcu-Cristea, Gabriela 1678
Tulnic, Vitalie 937, 1069, 1598
Turea, Larisa 89, 1193, 1235, 1237,
1720
Turea, V. 1123

www.bsclupan.asm.md

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

Ţ
Ţarălungă, Antip 90, 698, 988-989,
2072
Ţăranu, O. (1325)
Ţâbulischi, Iulia. 641, 662-664, 668,
690, 703, 729, (2044)
Ţâgârlaş, Luminiţa 1607, 1757-1758,
2039
Ţîrcunova, Svetlana 91-92, 183, 878
Ţurcan, Ianoş 610, 718
Ţurcanu, Afanasie 398
Ţurcanu, Loghin 283, 391, 398-400,
647, 857
Ţurcanu, Mina 1326
U
Ungureanu, Elena 343
Ungureanu, Mihai 401, 665-666
Ungureanu Tudor (916)
Ungureanu, Tudor (469)
Ursachi, Silvia 552
Ursu, Adrian (1327)
Ursu, Ieremia 1994
Ursu, Valentina 386
Usaci, Gheorghe (1328)
Usaci, Pavel (1329)
Usaci, Tatiana (2119-2120)
V
Vacarciuc, Mariana 93
Vainştein, G. 874
Vasile, Vasile 329, 373
Vatamanu, Ion 938, 1599
Vaverco, Ludmila 844, 853, 856, 865
Văscăuţan, E. 342, 841, 851, 879
Vătavu, Mitrofan 991, 1154, 11811182, 1784
Vătavu, Valentina 1318
Vdovina, Elena 881, 1374-1375, 1400,
(1401), 1402, 1795
Velichii, Vitalie (2121)
Verbeţki, Evghenii 834, (840), 864,
(1332)
Vidraşcu, A. 535
Vidraşcu, L. 488, 1358
169

Arta Moldovei

Vieru, Grigore 94, 551, 568, 634-637,
639-640, 655, 660, 663-664, 667-671,
1321, 1709, 1930
Vieru, Istrate (1334)
Vieru, Nicolae 1896
Vieru-Işaev, Maria 1679, 1678,
(1680-1681)
Vilinciuc, Valentin (1950)
Vizitiu, Ion 95
Vodă, Gheorghe 535, 1600, 1710
Voinovan, Georgeta (1336)
Voloşin, S. 395
Vrabie, Gheorghe 794
Z
Zabulica, Violeta
Zaclicovschi, Vladimir (1550)
Zagorschi, Vasile 97, 619, 883, 1013,
1664, 1818, (1951-1957)
Zaharia, Ion (1337-1338)
Zaharia, Petre (1339-1342)
Zalevschi, Sigizmund (1551)
Zamşa, S. 671
Zapadinschii, R. 949
Zaporojan, Ada 672
Zavolokin, Vilori (1552-1553)
Zemţov, O. 660
Zgureanu, Teodor 404, (511), 569,
583, (602), 620-621, (808), (19661971)
Zlatov, Constantin (1972-1973)
Zlatov, Simion (1975)
Zlobin, G. 538, 668
Zmeev, Vladimir 706
Zoicaş, Lidia
А
Абрамова, Э. 233, 415, 1931
Абрамович, Елена 1761
Аверкин, А. 622
Адам, Л. 419
Аксенов, Владимир 101-102, 176,
234-236, 254, 255, 415, 421, 427-428,
476, 476, 884-889, 1007, 1867
Аксенова, Лидия 730, 2035
www.bsclupan.asm.md

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

Алдя-Теодорович, Дойна (1048)
Алдя-Теодорович, Ион (1041),
(1048-1049)
Алексеева, Н. (1128)
Алешина, Тамара (1359-1362)
Амассова, К. 624
Аникеев, Ф. 406
Аникеева, З. 406
Арабаджиу, Родион 237, 1056, 1349,
1456-1457, 1491-1492, 1496, 1498,
1588, 1767, 1976
Аронов, Шико (1559)
Асаки, Елена (1567)
Аура (1058)
Афанасиу, Гаврил (1349-1352)
Афонин, И. 1362
Б
Бабич, Лидия (1365)
Балабан, Лариса 517
Барбу, Лэутару (1064-1065)
Барончук, Владимир (1576)
Белых, Маргарита 103, 285-287,
435, 73, 1650, 1958
Бенгельсдорф, С. 472-474, 1403
Березовикова, Т. 411
Березовикова, Татьяна 890, 1897
Березовски, Михаил (1588)
Биешу, Мария (153), (267)
Бирюков, С. 1014
Бирюков, Ф. 412, 426, 433
Биткин, Владимир (1589)
Блажину, Думитру (1601)
Богдановский, Ефим (1603)
Богомольная, Р. 238
Борш, Александру 408
Ботгрос, Николае (1096-1097)
Ботезат, Парасковия (1425)
Боярский, А. 1015
Бузилэ, Серафим (1983)
Бурдин, В. 291
Бурдина, В. 409-410
В
Ваверко, Людмила (1330-1331)
170

Arta Moldovei

Вдовина, Елена 165, 416, 1462,
1665, 1774, 1853, 1908-1909, 1959
Вербецкий, Евгений (1333)
Верхола, Виталий (1948-1949)
Вершинина, И 476
Вдовина, Елена 570-571, 14041405, (1406), 1407, 1516, 1908, 1932
Визитей, Е. 131
Визитиу, Ж. 104
Вилинский, М. (173)
Вилинчук, В. 891
Владимирова, Е. 105, 892, 939
Водэ, Рику 1335
Вольдман, Я. 941
Воронцов, Гелий 289
Г
Гагауз, Дмитрий 893-894
Гажим, И. 439
Гарсия Лорка Федерико (900901)
Гарштя, Вероника (1739-1741)
Гелбет, Владимир (2077)
Георгиу, В. 106
Георгицэ, Дмитрий 895
Гершвельд, Д. 572, 1497
Говоров, В. 239
Голдштейн, Эдуард (1759)
Голубева, Эльвира 107, 240-243,
255, 475-478, 1016
Горянская, Ольга 244, 255
Гоя, Дмитрий (267)
Грибова, Л. 1739
Гриц, С. 295, 298, 301, 749
Гришина, Е. 992
Гуров, Леонид 896, (1761-1762)
Гусаров, В. 1408
Гутор, Василе (2005-2006)
Д
Дайлис, Д. 1064, 1275, 1288
Даниленко, В. 108
Дариенко, Петря 1409
Дегтярев, В. 116
Деркач, Т. 109, 1797
www.bsclupan.asm.md

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

Дмитриева, М. 1151
Дмитрович, А. 628
Дога, Евгений (481), (484), 897,
(901), (910), (1711-1715)
Долган, Михай (1722)
Дорин, А. (895), (897)
Дорош, Лина 1360-1361
Дрейзлер, М. 263
Дремова, И. 622
Друмя, Луминица 732-734
Думитраш, Анатол 1726
Душевная, Дана 110
Дьяков, Д. 1049, 1547
Е
Евладова, Л. 1785
Ешану, Петру (1185)
Ж
Желтова, Инна 111б 950
З
Завгородная, Галина 112, 140,
427, 437, 479, 898, 1651
Загорский, Василий 113-114,
(287), 899-900, 1331, (1958-1965)
Залевский, С. (1502)
Западинский, Роберт (1130), 1140,
1300
Згуряну, Теодор 573
Златов, Константин (1974)
Злобин, Г. 147
Змеев, В. 104
И
Иванова, Е. 1786
Игнатьева, Д. 413
Илупина, А. 2117
Илюшин, И. 942
Иову, Василий (267), (1212)
Иорга, Любомир (1206)
Иримчук, М. 1206
К
Кагарицкая, А. 901
171

Arta Moldovei

Киоса, Н. 422
Кириллова, Ю. 1406
Кирица, Елена (2053)
Кирияк, Анатол (1640-1641)
Кирияк, Тудор (146), (286), (737),
(898), (911), (1650-1652)
Киселицэ, Василе 902
Клетинич, Евгений 138, 423, 480,
903, 1017-1019, 1775, 1854-1855,
1868, 1961-1962
Климчук, О. 1292
Кобзев, Н. (2085)
Ковалев, Николай (1460)
Коваль, В. 443
Кодряну, Мария (1151)
Кока, Е. (1665)
Колатыпина, Г. 135
Колца, М. 735-736
Кондря, А. 904-905
Копчевский, Н. 1020
Копылова, Т. 117, 1021-1022
Коркина, Алла 118, 1410, 1525,
1713, 2069, 2077, 2083-2084, (2085),
2091, 2100, 2118
Корой, Евгений 408, 424-425
Королёва, Эльфрида 481, 983-990,
993-998, 1000-1001, 1003-1004,
1007, 2086
Костишор, Валентин 577
Котляров, Б. 1007
Котляров, Борис 246-247, 743,
1065, 2006
Котляров, Я. 120
Кочарова, Галина 119, 139, 290,
419, 433, 737, 906, 1808-1809, 19331935, 1963-1964
Кройтору, Сергей 417, 442
Крученюк, П. 622
Кузнецов, А. 891
Кузьмина, Г. 482, 907, 1801, 1898
Кузьминов, Федор 1469
Купча, А. 121
Курбет, Владимир 1005, (20662067)
Курин, Виктор (1462)
www.bsclupan.asm.md

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

Курудимов, Штефан (180)
Кутырева, А. 147, 1411
Кушнир, А. 1365
Л
Лазарев, А. 1494
Лазарев, Эдуард (483), (884),
(1771)
Латьева, Лидия 2088, 2092
Левашова, О. 478
Лей, А. 1517
Леонарди, Петр (2083-2088
Леонтовская, Т. 483
Лещенко, Петр (1241-1242)
Липковская, Лидия (1491-1497),
1498, (1499)
Лобель, Соломон (122), (292-293),
(908), (912), (1774-1776)
Лозанчук, Александру (1246)
Лорионов, В. 623
Лотяну, Эмиль (480), 1714
Лудман, Галина 122-123, 248, 292293, 484, 908, 1412
Лукьяновец, А. 436
Лунгул, Семен 476, (1796-1797)
Лункевич, Сергей 940, (17851788)
Лункевич-Ененко, И. 941
Лупан, И. 237, 1977
Лупов, Н. 1006
Лучезарская, Е. (1501-1502)
Лысой, С. 414
М
Мазуряну, В. 430
Макаренко, А. 124
Маковей, Ион (285), (293), (913),
(1801)
Маларчук, Георге 1413
Мандыла, О. 417
Мануйлов, М. 125-126, 166, 485,
1469
Маруй, Т. 1335
Маху, Родика 1726
Мелентьева, Галина (2089-2091)
172

Arta Moldovei

Микишор, Михаил 574
Милютин, Борис (1808-1809)
Милютина, Изольда 127-130, 249,
909-910, 1023-1024, 1414
Мироненко, Елена 251, 294, 435,
438, 674, 1025, 1882
Мироненко, Ярослав 131-134,
738-741
Мирошников, А. 252, 434
Мисько, С. 1026
Мокан, Михаил 574
Молчанов, А. 471
Молчанов, К. (474)
Мосейко, О. 136, 675, 1937
Москалу, С. 405
Москович, Валентина (2098)
Моцарт, В. 624
Музыка, Т. 137, 411, 416
Муляр, Александр (906), (909)
Мунтяну, Михаил (1516-1518)
Мурга, Георге (1275),
Мустя, Георге (473), (488), (18241825)

Н
Нагачевский, Николай (1521)
Негру, Евдокия (2100)
Никифор (иегумен) 518
Николаева, Н. 235
Никольская, И. 1241
Новаков, Савелий 2024
Няга, Г. (889), (892)
Няга, Штефан (1853-1855)
О
Остролинский, В. 143
П
Павлова, Н. 135
Пархоменко, Н. 431
Перетеатко, Алина. 256
Пержа, Янку (1288)
Печенюк, М. 436

www.bsclupan.asm.md

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

Пирогова, Г. 1027, 1589, 1801,
1825, 1897, 1898, 1948
Платон, Светлана 1058
Поголша, В. 146, 911
Пожар, Сергей 148-155, 171, 257261, 577, 625, 1028, 1242, 1330,
1333, 1460, 1546, 1549, 1603, 1640,
1759, 1883, 1974, 2020
Поляков, Валерий (1867-1870)
Попов, А. 432
Попович, Константин 1494
Похилэ, Влад 744
Примак, А. 156
Притула, Б. 409-410
Проценко, А. 1947
Проценко, В. 291-410
Пружинский, А. 1350
Прянишников, Д. 1576
Р
Раду, М. 157
Раисов, Борис (1525-1526)
Райляну, Л. 443
Ранга, Александр (1875-1876)
Рацкая, Ц. 1938
Ривилис, Павел 163, 262, 579,
(737)
Ревуцкий, Всеволод 158
Рейнгбалд, Берта (2020)
Романов, К. (256)
Ротару, София (1292-1293)
Рубинштейн, Антон (1759), (1883)
Рубцова, Ф. 1007
Руденко, И. 1293
Ружницкий, Ф. 742
Руснак, Константин (1897)
Русу, Павел (1898)
Руссу, Л. 414
Рябошапка, Л. 440
C
Савицки, Валентина (1538)
Садовник, Юрий (1300)
Сандрацкая, В. 1652, 1948
Свимлинский, М. 943
173

Arta Moldovei

Себов, Н. 234, 246
Семенова, А. 1097
Сиверинова, В. 145
Сикур, П. 431
Скрябин, Александр 626
Собецки, Л. 1029
Сокирянский, А. 575, 578, 582
Сологуб, Вячеслав 1139
Столяр, Зиновий 71, 159-170, 262265, 487-488, 579, 627, 912-913,
1016, 1031, 1185, 1308, 1415, 1426,
1518, 1526, 1539, 1797, 1876, 19391941
Стоянов, Петр 172, 254, 266, 295304, 441, 745-751, (2024-2025)
Страхилевич, Гита 1308
Стрезев, Георгий (2035)
Стрезев, Светлана (1546-1547)
Стынгэ, А. 424-425
Стырча, Алексей (1908-1909)
Стырча, М. 891
Сулак, Н. (1097)
Сулак, Николае (1322)
Сухомлин, И. 268, 305
Сухомлин-Чобану, Ирина 1882
Т
Тарасов, Д. 406
Тарасова, Е. 1741
Терещенко, А. 173
Тесеоглу, Г. 440
Теслер, Симона 580
Тинку, Нина (267)
Тихомиров, О. 143
Тихонов, Владимир (1947), (2118)
Ткач, Ефим 174, 269, 629, 1032,
1416, 1942
Ткач, Злата 581, (674), 1762,
(1931-1943)
Ткаченко, В. 489
Третьяк, Василий (1549)
У
Ульянов, В. 432

www.bsclupan.asm.md

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

Ф
Фесенко, Равел (2068)
Флоря, Е. 175
Флоря, Э. 1007-1008
Х
Харминина, Стелла 580
Хынку, И. 686
Ц
Цибульская, Ю.120
Цыбульская, Юлия 1870
Циркунова, Светлана 256, 288,
306, 426, 1965
Ч
Чайковский, Глеб 128, 175, 177178, 753, 1352, 1458, 1467, 1502,
1521, 1567
Чебан, Т. 179
Чебан, Тамара (1117)
Чеботарь, Мария (1456-1458)
Чепрага, Надежда (1128-1132)
Чепразова, Мария 180
Черушев, Г. 291
Чобану, Г. (305)
Чобану-Боцу, Н. 479, 1651
Чобану-Сухомлин, Ирина 517
Чокану, Ион 2066
Чолаку, Ольга 1139, (1140)
Чурару, Людмила 2067
Чуянов, С. 2053
Ш
Шалин, И. 420
Шаляпин, И. (240)
Шантырь, Г. 181
Шаров, В. 307, 444, 914
Шатохина, Елена 1641
Шашкова, М. 411, 630
Э
Эпштейн, Е. 182, 1132
Я
Якимова, Марта 1009
174

Arta Moldovei

Янкова, Елена (751)
Янку, О. 1495

www.bsclupan.asm.md

1975 – 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

Янценковский, Георгий (1767)
Яунзем, И. 1212

175