Вы находитесь на странице: 1из 16

Ustavno pravo Danica Kilibarda-Jevtic PhD Pojam i vrste drzavnog uredjenja; federalna drzava i unija

* * * * * * * * * *

Pojam i vrste oblika drzavnog uredjenja

Federalizam-federalno drzavno uredjenje

rste federacije

Ucesce federalnih jedinica u vrsenju vlasti u federaciji

Konfederalni oblik drzavnog uredjenja

Unija

!blici vladavine " monarhija i republika #$ Pojam i vrste oblika drzvanog uredjenja Drzavna vlast se rasprostire na celoj drzavnoj teritoriji% s tim sto se jedni poslovi obavljaju na nivou centralnih% a drugi na nivou necentralnih organa$ Centralni su oni drzavni organi cija se vlast prostire na celoj teritoriji drzave i na sve ljude u njoj% a necentralni su oni cija se vlast prostire samo na deo drzave% bilo po teritoriji bilo po licima na koje se prostire$ Centralizacija uredjenja se ogleda u hijerarhijskom odnosu nizih i visih organa; centralisticki organizovana drustvena uredjenja zasnivaju svoj nacin upravljanja na jedinstvu u upravljanju iz jednog centra$

* * * * * * * *

Decentralizacija se ogleda u vecoj samostalnosti nizih organa$ &oguca samostalnost u a' izvrsenju odluka; b' donosenju i izvrsenju odluka; c' donosenju% izvrsenju i kontroli izvrsenja odluka$ #$ rste drzavnog uredjenja Prosta (unitarna) drzava

(ajstariji% osnovni i najcesci oblik

Jedinstvena drzavna organizacija od dna do vrha% sa jedinstvenom strukturom organa Decentralizovani organi su na nivou lokalne samouprave )opstine i okruzi' Slozena drzava

*astavljena od dve ili vise drzava )federacija ili konfederacija'

Prag centralizacije preko koga se ne moze preci- da organi slozene drzave )federacije' preuzmu toliko nadleznosti da drzave clanice ostanu sa malim ovlascenjima% clanice vise ne bi bile drzave% a slozena bi postala unitarna$ + obrnuto% ako bi clanice presle prag decentralizacije onda bi one postale samostalne% unitarne% a slozena bi nestala$ #$ rste drzavnog uredjenja

* *

Drzavne unije

Prosli oblici uredjenja

* *

kao realne drzave )savezi drzava% imaju neke zajednicke organe' ili personalne unije )vezane licnoscu vladara$ Danas moderni oblici- ,vropska unija

#$ Unitarni )prosti' oblik drzavnog uredjenja Unitarna drzava je ona koja se sastoji od jedne drzave u kojoj centralni organi nemaju sva ovlascenja$ Centralizacija postoji onda ako su nizi% necentralni organi zavisni od centralnih$ Necentralnim organima nezavisnost je odredjena zakonom$ Najcesce je dvostepeni sistem organa: centralni )drzavni' i lokalni )opstinski'$ Unitarizam je politicka odrednica i ogleda se u jedinstvu jedne ideologije% vere% jednog modela vlasti$ Unitarna drzava u ustavnopravnom smislu nije olicenje unitarizma% vec je to drzava sa jednostavnim i uglavnom linijskim sistemom upravljanja$ Republika Srpska je unitarna drzavotvorna jedinica sa najvisim organima vlasti- (arodnom skupstinom% predsednikom .epublike% ladom i sudovima$ /eritorijalna organizacija utvrdjuje se zakonom$ 0$ Federalizam " federalno drzavno uredjenje ederalna drzava moze nastati na dva nacina:

* * *

Prelaskom kon!ederacije u !ederaciju"

!dlukom najmanje dve drzave iz konfederalnog saveza da obrazuju federaciju$ Donosi se ustav federacije% kojim se utvrdjuje organizacija vlasti u federaciji i odnosi federalnih jedinica$

* *

Drzave koje formiraju federaciju odricu se odredjenih prava u korist federacije% njihov suverenitet se smanjuje ili se pretezno prenosi na federalnu drzavu$ /ako su nastale americka% nemacka% svajcarska federacija$ 0$ Federalizam " federalno drzavno uredjenje ederalna drzava moze nastati na dva nacina

#" Decentralizacijom unitarne drzave i osamostaljenjem decentralizovani$ jedinica u drzavne entitete"

(ovonastali entiteti nemaju pun suverenitet posto ga ostvaruju u onoj meri koliko je on decentralizovan% a sve drugo ostaje u federalnoj drzavi$ 0$ .azvoj federalizma u svetu Sjedinjene %mericke Drzave

* * * * * *

Prva i najstarija federalna drzava$

(astala #121g$ kada je svih #3 do tada formiranih drzava donelo odluku da formiraju federaciju$ ,konomski i zastitni razlozi za formiranje federacije$

Ustavnotvorna skupstina donosenjem federalnog ustava ustanovljava federaciju$ Danas ima 45 drzava - federalnih jedinica$

*ve su ravnopravne% nadleznosti federalnih drzava izbalansirane u utvrdjenje ustavom svake drzave i ustavom *6D$

*avezna drzava relativno jaka% glavni organi Kongres )sa dva doma'% predsednik i rhovni sud$ 0$ .azvoj federalizma u svetu Svajcarska

* * * * *

Prvo su drzave formirale konfederaciju )#3 kantona'% a zatim je formirana federacija$ *vajcarska postaje federacija #272g$ kada je konfederalna skupstina izglasala ustav nove federalne drzave$ Prva federalna drzava u ,vropi$

Ustav dao nedovoljno ovlascenja federalnoj drzavi% #210g$ federalna skupstina izgasala novi ustav kojim su povecane nadleznosti federacije$ (akon dve godine pripremljen novi ustav kojim su nesto smanjena ovlascenja federalnih organa$ /aj ustav je i danas na snazi$ !rgani federacije- *avezna skupstina )nacionalno vece i ece drzave'% *avezno vece )savezna vlada' i *avezni sud$ 0$ .azvoj federalizma u svetu Nemacka

* *

Pocetkom 8+8 veka stvorena konfederalni oblici drzavnog uredjenja$

Prvo .ajnska konfederacija% konfederacija nemackih severnih drzava$ (emacke federalne drzave na jugu (emacke )9aden% ,sen% 9avarska% irtenberg' pristupaju konfederaciji *everne (emacke$ #215g$ Uspostavljeno (emacko carstvo% #21#g$ .ajhstag izglasao novi ustav prema kome je (emacko carstvo postalo federacija$

Federacija oslabljena ajmarskim ustavom #:#:g$% nestala #:33g$ dolaskom nacionalsocijalista na vlast$ (emacki .ajh postaje unitarna drzava$ Posle ++ svetskog rata ponovo uspostavljena federacija% *avezna .epublika (emacka% koja uvecana +stocnom (emackom% postoji i danas$ 0$ .azvoj federalizma u svetu Rusija

* * * * * * * *

!ktobarska revolucija rusi ;arsku .usiju% uspostavljena je .uska *ovjetska Federativna *ocijalisticka .epublika )#:#2g$' ;entralni organi federacije- *veruski kongres sovjeta% *veruski centralni izvrsni komitet sovjeta i *avet narodnih komesara$ .uska federacija od osnivanja do danas ima 0# republiku% < pokrajina% 71 oblasti% # autonomnu oblast i #5 okruga$ !d #:00g$ .*F*. se ukljucuje u ***. kao zajednicku drzavu koju je sacinjavalo jos #7 drzava clanica$ !d #::#g$ kada se raspao ***. .usija postaje samostalna i slozena drzava pod nazivom .uska Federacija$ Ustav iz #::3g$ koji je narod prihvatio referndumo je i danas na snazi$ 3$ *vojstva federacije Poseban tip drzave" *tabilan oblik slozene drzave$ Ustav federacije mora biti pisan i cvrst$ Nova drzava" .azlicita od svojih clanica$ +ma svoje drzavne organe )zakonodavnu% sudsku i izvrsnu vlast'$

* *

&vorevina drzavnog prava' zasnovana na ustavnom pravu i ustavu' a ne na medjunarodnom pravu i ugovoru kao konfederacija$ Suverena drzava" *por oko pitanja kome u celini pripada suverenitet- federalnim jedinicima% federaciji% ili jednima i drugima$ .esenje ide u korist federalne drzave% jer se smatra da su odluke federalne vlasti iznad odluka vlasti federalnih jedinica$ 3$ rste federacije

* * * * *

(lasicna !ederacija " konstituisana i funkcionise prema strogo izbalansiranim pravilima o polozaju federalnih jedinica i federalne drzave$ Ustavom federacije utvrdjene nadleznosti federacije% ustavom federalnih drzava utvrdjene njihove nadleznosti$ *6D% &eksiko% (emacka$ (vazi!ederacija " ustavom predstavlja kao federacija% u praksi je sa vise unitarnih ili konfederalnih elemenata$ +ndija )savezna drzava velike nadleznosti% moze ukinuti federalnu jedinicu'% *F.J$ Prosta ili jednostavna " sve federalne jedinice istog ranga )nadleznosti' bez obzira na njihov broj i velicinu$ *6D$ Slozena " u svome sastavu ima razlicit rang federalnih jedinicasavezne republike% autonomne republike% autonomne oblasti% okruzi$ ***.% *F.J$ 3$ rste federacije

)isespratna " svaka federacija koje se oznacava slozenom; koja ima razlicite nivoe teritorijalnih jedinica i nadleznosti$

%simetricna " jedna ili vise federalnih jedinica ima znatno vecu samostalnost od ostalih$ U bivsem ***.% Ukrajina; Kanada% Kvebek$

*" %socijativna i disocijativna " po nacinu nastanka- asocijativnim putem )agregacijom' veoma ceste% nastale od predhodno postojecih drzava$ Disocijacijom )devolucijom' redje; nastale raspadom unitarne drzave% od jednog drzavotvornog subjekta nastanu najmanje tri )barem dve clanice federacije i nova drzava-federacija'$ 3$ rste federacije

Cvrsta i !leksibilna " koje predvidjaju )fleksibilna' ili ne predvidjaju mogucnost promene svoje strukture )cvrste'$

+" Posebna , sa pretezno jednonacionalnim ili visenacionalnim stanovnistvom; sa izdvojenim teritorijama )gradovi% distrikti% zone'$ 3$ !brazovanje% struktura i organizacija federalne drzave

Najcesce agregacijom i devolucijom"

Razlozi obrazovanja !ederacije:

* *

Pluralni etnicki sastav stanovnistva

.azlicita ekonomska struktura

* * * *

Kulturno-istorijska osnova% milje i tradicija

/radicija i obicaji nekog naroda

elika geografska prostranstva

&edjunarodni polozaj i okruzenje

Struktura !ederalne drzave:

=radjana i federalnih jedinica 3$ !brazovanje% struktura i organizacija federalne drzave

-rganizacija !ederalne drzave:

* * * * * *

(a nivou savezne drzave )savezni organi' i na nivou clanica

Politicko predstavnistvo je dvodomno )prvi dom narodni% biraju gradjani neposredno; drugi dom dom drzava clanica' *ef drzave najcesce inokosni

lada je stalni organ federalne drzave

*avezni organi uprave

*avezni vrhovni sud i savezno tuzilastvo

Ustavni sud ili vrhovni sud sa jurisdikcijom ustavnog suda 3$ (adleznosti federacije i federalnih jedinica Raspodela nadleznosti kljucno pitanje u sklopu odnosa !ederalne drzave i clanica" Nacin raspodele nadleznosti utvrdjuje se ustavom" Ne postoji univerzalni model" Najcesce se utvrdjuju nadleznosti sistemom enumeracije: za !ederaciju najcesce pozitivnom (spisak poslova koje obavlja)' za jedinice negativnom (svi ostali poslovi)" Na koga je primenjena pozitivna' taj u principu ima uza ovlascenja' i obrnuto"

-snovna nacela za raspodelu nadleznosti:

* * *

Nacelo iskljucive nadleznosti - utvrdjuju se poslovi koji spadaju u iskljucivu nadleznost federacije )odbrana% spoljni poslovi% finansije i dr$' Nacelo paralelne nadleznosti " ne zahteva kruto odvajanje poslova$

Nacelo azurne nadleznosti " neki poslovi stavljaju u nadleznosst jedinicamo% ali ako one to u odredjenom roku ne urade% taj posao preuzima federalna drzava$ + obrnuto$ 7$ Ucesce federalnih jedinica u vrsenju vlasti u federaciji

Status !ederalni$ jedinica trebalo bi da bude isti" Pravilo je jednakost jedinica"

.itne karakteristike statusa !ederalni$ jedinica:

* * *

Posedovanje svojstva suverenosti

&ogucnost i nemogucnost istupanja iz federacije

*tabilnost teritorije

* * * *

Pravo na samostalno normativno regulisanje svih pitanja iz svoje nadleznosti Pravo saveznih da intervenisu na podrucju clanica

!bavezi da prihvate isto drzavno uredjenje i oblik vladavine utvrdjen saveznim ustavom Pravo na razlicito unutrasnje samoorganizovanje 7$ Ucesce federalnih jedinica u vrsenju vlasti u federaciji

.itne !orme participacije u vrsenju vlasti !ederacije:

* * * *

U vrsenju ustavotvorne i zakonodavne vlasti

*avezni parlament dvodoman

Pitanje koliko koja federalna jedinica treba da ima predstavnika u gornjem domu- sa istim brojem )dominirajuce danas' ili nejednakim brojem predstavnika )samo (emacka% 6ustrija% Kanada% +ndija'$ Koliko ce imati zavisi uglavnom od broja stanovnika$ *istem glasanja u domu jedinica- sistem koncenzusa )svaka jedinica isti broj glasova'; sistem glasanja dvotrecinskom vecinom )samo mali broj jedinica biva preglasan; sistem kvalilfikovane vecine )moze biti veliki broj preglasanih' 7$ Ucesce federalnih jedinica u vrsenju vlasti u federaciji

.itne !orme participacije u vrsenju vlasti !ederacije:

Ucesce u izvrsnoj vlasti

Pitanje egzekutive koje obuhvata vladu i sefa drzave ko bira saveznu izvrsnu vlast; kako je sastavljena; kome je odgovorna; koja su njena ovlascenja Federacije sa predsednickim sistemom )*6D'% egzekutiva vrlo samostalna Federacije sa parlamentarnim sistemom )Kanada% +ndija'%saveznu vladu bira donji dom saveznog parlamenta Federacije sa skupstinskim sistemom )*vajcarska'% vladu i sefa drzave bira parlament u celini )oba doma'$ U velikom broju savremeni$ drzava sve vise jaca egzekutiva u odnosu na parlament" /acanje se ogleda u 0) u jedinstvenoj primeni ustava i zakona na celoj teritoriji !ederacije1 #) u pojavi delegiranog zakonodavstva i drugi$ poslova sa parlamenta na vladu1 2) u ovlascenju da ona predlaze parlamentu zakone1 3) vlada je snazan ko$ezioni !aktor !ederacije" 4$ Konfederalni oblik drzavnog uredjenja

* * *

* * * * *

>abavi savez dve ili vise drzava koje se udruzuju radi ostvarivanja odredjenih ekonomskih% vojnih ili politickih ciljeva$ (on!ederacija nije drzava" (astaje na bazi kon!ederalnog pakta - ugovora - koje prihvate i potpisu clanice konfederacije$ 6kt ima svojstva medjunarodnog ugovora$

?a izmenu neophodna saglasnost svih clanica$

;lanice raspolazu pravom nulifikacije )pravom neprihvatanja odluka organa konfederacije' i pravom secesije )pravom istupanja iz konfederacije'$

4$ Konfederalni oblik drzavnog uredjenja Pojavljivala se u vise faza-

* *

Prva " jos u anticko doba ),topska i 6hajska liga'

Druga " srednjovekovni savezi kao eciti savez protiv @absburga iz #0:#g$ tri svajcarska kantona$

* * * * * *

&reca " 8 +++ i 8+8 vek; *6D% *vajcarska% (emacka

Cetvrta " poslednjih nekoliko decenija; konfederacija ,gipta i *irije% ,gipta i >ibije; ,vropska unija 4$ Karakteristike konfederacije Nje nova drzava' nema organe kao federacija% egzekutivu i sudove$

Clanice zadrzavaju suverenitet" Konfederacija nema svoje drzavljanstvo$ ;lanice mogu u svako doba bez pravnih posledica istupiti iz konfederacije$ /edini zajednicki organ je kon!ederalna skupstina koju sacinjava podjednak broj delegata iz svake clanice$ *ve odluke se po pravilu donose koncenzusom$

* * * *

4zvrsavanje odluka skupstine je prepusteno drzvanim organima clanica$ Ugovorom o osnivanju konfederacije se odredjuje nadleznost skupstine" Ugovor o osnivanju karakter medjunarodnog akta% izmene i dopune samo uz pristanak svih clanica$ Raspad konfederacije ne povlaci nikakva pravna ni medjunarodan pitanja )sukcesija% predstavljanje'$ <$ Unija

Najlabaviji oblik slozene drzave

* * * * * *

Personalna unija " zajednicki sef drzave za dve ili vise samostalnih i suverenih drzava$ Drzave i dalje ostaju samostalne i odvojene$

Unija nije drzava jer nema nikakvih kompetencija ni na unutrasnjem ni na spoljnem planu$ Unija elike 9ritanije i Kanade )do prestanka imenovanja guvernera u Kanadi'% Peru% Kolumbija i enecuela pod predsednistvom 9olivara$ Realna unija " labavi savez dve ili vise drzava koje imaju zajednickog vladara na osnovu medjunarodnog ugovora i zajednicke spoljne poslove$ *ubjekt medjunarodnog prava% moze imati zajednicke organe )ministarstvo spoljnih poslova% finansija'$

* * * * * * * * * *

(ije drzava% nema vlast koja bi se vrsila neposredno nad gradjanima$ (ema vlastite legislative ni egzekutive <$ Unija 5esovite unije " najcesce nastaje dobrovoljno% ali i naturanjem i iz nuzde$ Komonvelt% Francuska zajednica% (izozemsko-indonezanska unija

Evropska unija

Prvo kao ,vropska ekonomska zajednica osnovana #:4<g$% stupila na snagu#:42g$ 9elgija% @olandija% +talija% >uksemburg% (emacka$ !d #:13g$ elika 9ritanija% Danksa% +rska$

!d #:25g$ ,vropska zajednica% sa organima- Parlament% +zvrsni savet i druga zajednicak tela$ Pre desetak godina kao ,vropska unija$ ;lanice program povezivanja% zajednicki organi- Parlament% *avet ,vrope% *ud u @agu% zajednicka moneta$ *ediste u 9riselu i *trazburu$ Zajednica nezavisnih drzava

osnovana #::#g$ u &insku% usle #4 drzava koje su ranije sacinjavale ***.% tek se izgradjuje% zajednicki se razmatraju ekonomska i neka vojna pitanja$ 1$ !blici vladavine- monarhija

-blik vladavine u kojoj je se! drzave !izicko lice i vrsi svoju duznost najcesce dozivotno"

Nacin konstituisanja:

* * *

(aslednim putem

+zborom monarha

Uvodjenjem )samoizborom'

Prava monar$a neogranicena" Politicki i pravno neodgovoran" Razliciti oblici: - staleska% apsolutna% ogranicena% ustavna% neogranicena% parlamentarna$ 1$ !blici vladavine- republika -blik vladavine u kojoj gradjani imaju ucesce u javnim poslovima" Na celu republike je predsednik koji zauzima polozaj na odredjeno vreme" &oze biti biran neposredno ili posredno% moze ostati jedan mandat% dva mandata ili bez ogranicenja mandata$ Predsednik je odgovoran pravno i politicki" Podvrgnut kontroli parlamenta i naroda$ &ri oblika republike:

* * *

*kupstinska )upravni organi potcinjeni skupstini% *vajcarska'

Parlamentarna )izvrsni organi samostalni u odnosu na zakonodavnu i sudsku vlast% +talija' Predsednicka )upravna vlast potcinjena predsedniku% Francuska'

Ustavom se utvrdjuje oblik vladavine" &noge republike u samom imenu isticu taj oblik )(. Kina% .epublika *rpska'