You are on page 1of 5

HISTOLOGIE CURS 6 SISTEMUL REPRODUCTOR MASCULIN Sistemul reproduc tor m!sculi" este co"stituit di" testiculi# c i sperm!tice# $l!

"de !"e%e &'e(icule semi"!le# prost!t ) *i pe"is+ Testiculul este ,"co"-ur!t de o te!c .i/ro!s de"umit !l/u$i"ee+ Su/ !l/u$i"ee# testiculul co"0i"e c1te'! sute de lo/uli+ 2iec!re lo/ul este co"stituit di" c10i'! tu/i semi"i.eri+ U" tu/ semi"i.er !re .orm rotu"d *i este delimit!t de dou tipuri de celule3 celule Sertoli *i celule !le li"iei semi"!le+ 2iec!re celul Sertoli pre(i"t u" "ucleu o'!l!r *i "umero!se prelu"$iri l!ter!le+ 4"tre dou prelu"$iri l!ter!le# celulele Sertoli se u"esc *i delimite!( sp!0ii i(ol!te ," c!re se $ sesc *i se de('olt celulele li"iei semi"!le+ Ast.el# celulele li"iei semi"!le su"t i(ol!te# prote-!te *i "utrite de c tre celulele Sertoli+ Celulele li"iei semi"!le su"t3 sperm!to$o"ii# sperm!tocite de ordi"ul I *i II# sperm!tide *i sperm!to(oi(i+ Sperm!to$o"iile su"t celule mici cu "ucleu mic# rotu"d# dispuse spre mem/r!"! /!(!l ! tu/ului+ Pri" di'i(iu"e! lor re(ult sperm!tocitele I# celule m!ri# rotu"de# cu "ucleu m!re# rotu"d *i cromo(omi 'i(i/ili+ Pri" di'i(iu"e! lor re(ult sperm!tocitele II# c!re "u se o/ser' pe prep!r!tele o/i*"uite# deo!rece se di'id imedi!t *i re(ult sperm!tidele+ Sperm!tidele su"t celule mici# cu "ucleu mic# rotu"d# dispuse spre lume"ul tu/ului semi"i.er+Di" tr!"s.orm!re! lor re(ult sperm!to(oi(ii+ U" sperm!to(oid este co"stituit di" c!p# pies i"termedi!r *i .l!$el+ C!pul pre(i"t o (o" !scu0it de"umit !cro(om# c!re co"0i"e e"(ime *i permite p tru"dere! spem!to(oidului ," o'ul+ Mi*c!re! sperm!to(oidului este !si$ur!t de c tre .l!$el+ Sperm!to(oi(ii su"t dispu*i ,"tre .!ldurile de l! polul superior !l celulelor Sertoli# i!r .l!$elul plute*te li/er ," lic5idul di" lume"ul tu/ului semi"i.er &lic5idul semi"!l)+ Lic5idul semi"!l este produs tot de c tre celulele Sertoli# c! mediu de depl!s!re pe"tru sperm!to(oi(i+ Pri" co"tr!c0i! celulelor Sertoli# sperm!to(oi(ii su"t elimi"!0i ," lume"ul tu/ului semi"i.er# ," lic5idul semi"!l+ Sperm!to(oi(ii di" tu/ii semi"i.eri su"t ,mpi"*i ,"tr6o re0e! de c!"!le i"tr!testicul!re de"umit 7rete testis8# di" c!re !-u"$ ," c!"!lele e.ere"te+U" c!"!l e.ere"t !re lume" stel!t *i este delimit!t de u" epiteliu cu dou tipuri de celule3 prism!tice *i cu/ice+ Celulele prism!tice pre(i"t cili# c!re se mi*c *i ,mpi"$ m!i dep!rte lic5idul semi"!l cu sperm!to(oi(i di" lume"+ Celulele cu/ice !/sor/ lic5idul semi"!l di" lume"# cee! ce cree!( o presiu"e "e$!ti' ," lume" *i !duce o "ou c!"tit!te de lic5id semi"!l cu sperm!to(oi(i di" rete testis+ Su/ epiteliu se $ sesc celule muscul!re "etede dispuse circul!r# pri" ! c ror co"tr!c0ie lic5idul semi"!l cu sperm!to(oi(i di" lume"ul c!"!lului e.ere"t este ,mpi"s m!i dep!rte# ," epididim+
1

Epididimul este delimit!t de u" epiteliu simplu prism!tic #&fara cubic) ,"co"-ur!t de celule muscul!re "etede dispuse circul!r+ Celulele epiteli!le prism!tice pre(i"t l! polul superior micro'ili lu"$i# de"umi0i stereocili+ &v biocel...sunt mobili? )Stereocilii !/sor/ lic5idul semi"!l di" lume"ul epididimului *i cree!( presiu"e "e$!ti' ," lume"# cee! ce !duce o "ou c!"tit!te de lic5id cu sperm!to(oi(i di" c!"!lul e.ere"t+ Pri" co"tr!c0i! celulelor muscul!re "etede# lic5idul semi"!l cu sperm!to(oi(i di" lume"ul tu/ului este ,mpi"s m!i dep!rte# ," c!"!lul de.ere"t# ," c!"!lul e-!cul!tor# ," uretr + L! locul de u"ire di"tre c!"!lul de.ere"t *i c!"!lul e-!cul!tor se $ sesc 'e(iculele semi"!le+ C!"!lul e-!cul!tor *i por0iu"e! i"i0i!l ! uretrei se $ sesc ," i"teriorul prost!tei+ 9e(iculele semi"!le *i prost!t! produc su/st!"0e "utriti'e pe"tru sperm!to(oi(i# su/st!"0e c!re ,m/o$ 0esc co"0i"utul lic5idului semi"!l+ Prost!t! este co"stituit di" "umero!se $l!"de *i c!"!le e%cretorii# ,"co"-ur!te de celule muscul!re "etede dispuse circul!r+ Od!t cu ,"!i"t!re! ," '1rst # $l!"dele di" prost!t pot cre*te c! "um r *i dime"siu"i# *i re(ult !de"omul de prost!t + Deo!rece prost!t! este situ!t imedi!t su/ 'e(ic! uri"!r # *i ,"co"-ur por0iu"e! i"i0i!l ! uretrei# !de"omul de prost!t comprim uretr! *i ,mpiedic scur$ere! uri"ii di" 'e(ic! uri"!r ," uretr + SISTEMUL REPRODUCTOR 2EMININ Este co"stituit di" o'!re# trompe uteri"e# uter# '!$i" *i or$!"e $e"it!le e%ter"e+ O'!rul pre(i"t dou (o"e3 cortic!l *i medul!r + :o"! medul!r co"0i"e '!se c!re 5r "esc o'!rul+ :o"! cortic!l co"0i"e .oliculi o'!rie"i# de p!tru tipuri m!-ore3 primordi!li# prim!ri# secu"d!ri *i ter0i!ri+ 2oliculul primordi!l pre(i"t u" o'ocit prim!r ,"co"-ur!t de u" r1"d de celule turtite# "umite celule .olicul!re+ P1" l! pu/ert!te# o'!rul co"0i"e "um!i .oliculi primordi!li+ L! pu/ert!te# su/ i".lue"0! 5ormo"ilor .emi"i"i# celulele .olicul!re ,"cep s se multiplice# de'i" cu/ice# !poi prism!tice# !poi /istr!ti.ic!te+ Ast.el# .oliculul prim!r este co"stituit di"tr6u" o'ocit prim!r# ,"co"-ur!t de u"ul s!u m!i multe r1"duri de celule .olicul!re+ 4" !ceste st!diu# celulele .olicul!re se "umesc $r!"ulo!se+ 4"tre o'ocit *i celulele $r!"ulo!se se secret o mem/r!" de protec0ie ! o'ocitului# "umit mem/r!"! pellucid!+ Celulele $r!"ulo!se secret lic5id .olicul!r c!re se dispu"e ,"tre ele# ," c!'it 0i .olicul!re# ce se u"esc *i re(ult o c!'it!te u"ic de"umit !"tru .olicul!r+ L! peri.eri! .oliculului se or$!"i(e!( te!c! i"ter" *i te!c! e%ter" + Te!c! i"ter" este .orm!t di" celule poli$o"!le c!re produc 5ormo"i estro$e"i+ Te!c! e%ter" este .orm!t di" celule !lu"$ite cu "ucleu !lu"$it# *i c!pil!re s!"$'i"e# *i !re rol de protec0ie *i "utri0ie ! .oliculului+ Re(ult .oliculul secu"d!r c!re co"0i"e3 6o'ocit prim!r# ,"co"-ur!t de mem/r!"! pellucid!
2

6celule $r!"ulo!se 6!"tru .olicul!r pli" cu lic5id .olicul!r 6te!c i"ter" 6te!c e%ter" + Celulele $r!"ulo!se co"ti"u s produc lic5id .olicul!r# c!re se !cumule!( su/ te"siu"e ," i"teriorul .oliculului# ,mpi"$e l! peri.erie o'ocitul *i o p!rte di" celulele $r!"ulo!se+ C1te'! celule $r!"ulo!se su"t dispuse r!di!r ," -urul o'ocitului *i mem/r!"ei pellucid!# *i .orme!( coro"! r!di!t!+ Celulele coro"ei r!di!t! su"t u"ite de restul celulelor $r!"ulo!se pri"tr6o !$lomer!re de celule ce co"stituie discul proli$er+ Te!c! i"ter" *i e%ter" su"t m!i $ro!se dec1t ," .oliculul secu"d!r+ Re(ult .oliculul ter0i!r# c!re co"0i"e3 6o'ocit prim!r# ,"com-ur!t de mem/r!"! pellucid! 6coro"! r!di!t!# .orm!t di"tr6u" r1"d de celule $r!"ulo!se 6discul proli$er# .orm!t di"tr6o !$lomer!re de celule $r!"ulo!se c!re u"esc celulele coro"ei r!di!t! de celulele $r!"ulo!se peri.erice 6o c!'it!te u"ic # m!re# pli" cu lic5id .olicul!r su/ presiu"e 6dou 6trei r1"duri de celule $r!"ulo!se dispuse peri.eric 6te!c! i"ter" 6te!c! e%ter" + 2oliculul ter0i!r !-u"$e ," por0iu"e! super.ici!l ! cortic!lei o'!rului# lic5idul .olicul!r su/ presiu"e rupe supr!.!0! o'!rului# rupe r1"durile de celule $r!"ulo!se# te!c! i"ter" *i e%ter" # *i !ru"c spre tromp! uteri" 3 o'ocitul# ,"co"-ur!t de mem/r!"! pellucid! *i coro"! r!di!t!+ Di" .oliculul ter0i!r celulele $r!"ulo!se rest!"te *i te!c! i"ter" proli.ere!( # *i .orme!( corpul pro$est!ti'# c!re produce pro$estero" pe"tru me"0i"ere! s!rci"ii+ D!c timp de dou s pt m1"i "u !p!re s!rci"!# corpul pro$est!ti' se tr!"s.orm ,"tr6o cic!trice .i/ro!s &0esut co"-u"cti' de"s "eordo"!t) de"umit corp !l/ic!"s+ 4" mome"tul eli/er rii ,"spre tromp! uteri" # o'ocitul prim!r se di'ide *i re(ult o'ocitul secu"d!r+ D!c o'ocitul ,"t1l"e*te u" sperm!to(oid# !cro(omul sperm!to(oidului per.ore!( coro"! r!di!t!# mem/r!"! pellucid! *i mem/r!"! o'ocitului+ Acum !re loc ! dou! di'i(iu"e# di" o'ocitul secu"d!r re(ult o'ulul m!tur# citopl!sm! *i "ucleul sperm!to(oidului se u"esc cu citopl!sm! *i "ucleul o'ulului *i re(ult o celul u"ic de"umit ou &(i$ot)+ Celul!6ou ,"cepe imedi!t s se di'id *i s se depl!se(e spre uter+ 4" c1te'! (ile !-u"$e ," uter *i se .i%e!( ," e"dometru# u"de co"ti"u s se di'id *i s cre!sc + Tromp! uteri" este u" co"duct ce u"e*te o'!rul de uter+ Este .orm!t di" trei tunici3 muco!s # muscul!r *i sero!s perito"e!l + Tu"ic! muco!s co"0i"e epiteliu *i corio"+ Epiteliul este simplu prism!tic+ Corio"ul co"0i"e 0esut co"-u"cti' l!%+ Muco!s! .orme!( .!lduri .o!rte r!mi.ic!te# c!re c!pte!( o'ocitul dup e%pul(i! di" o'!r *i ,l diri-e!( spre uter+ Tu"ic! muscul!r co"0i"e celule muscul!re "etede dispuse ," dou str!turi3 i"ter"# circul!r *i
3

e%ter"# lo"$itudi"!l+Sero!s! perito"e!l co"0i"e 0esut co"-u"cti' l!% *i epiteliu simplu p!'ime"tos+ Uterul pre(i"t trei tu"ici3 muco!s &"umit e"dometru)# muscul!r &"umit miometru) *i sero!s perito"e!l + E"doemtrul !re !spect di.erit pe p!rcursul u"ei lu"i &;< (ile) *i trece pri" trei .!(e3 proli.er!ti' &=>6=? (ile)# secretorie &=>6=? (ile) *i me"stru!l &@6A (ile)+ E"dometrul ," .!(! proli.er!ti' este .orm!t di" epiteliu *i corio"+ Epiteliul este simplu prism!tic+ Epiteliul .orme!( di" loc ," loc $l!"de e"dometri!le# su/0iri *i drepte+ Corio"ul co"0i"e 0esut co"-u"cti' l!% cu '!se s!"$'i"e *i "umero!se celule stel!teBBB&nu-s pe desen)# cu "ucleu !lu"$it+ 4" !ce!st .!( # e"dometrul pre(i"t dou str!turi3 /!(!l *i .u"c0io"!l+ Str!tul /!(!l co"0i"e /!(! $l!"delor e"dometri!le *i corio"ul di" -ur+ Pri" multiplic!re! &proli.er!re!) !cestor celule di" $l!"de *i corio"# re(ult str!tul .u"c0io"!l situ!t de!supr!# c!re co"0i"e restul e"dometrului &$l!"de *i corio")+ 4" .!(! secretorie# celulele $l!"delor e"dometri!le produc o secre0ie /o$!t ," $lucide# c!re se !cumule!( ," i"teriorul $l!"delor# su/ presiu"e# *i le modi.ic .orm!+ Gl!"dele c!p t !spect de tir/u*o"# s!u de di"0i de .ier str u+ Celulele stel!te !le corio"ului se ,"c!rc cu $lucide *i lipide# de'i" poli$o"!le# se !cumule!( ," por0iu"e! superio!r ! e"dometrului# *i se "umesc celule decidu!le+ 4" !ce!st .!( # e"dometrul pre(i"t tot dou str!turi3 /!(!l *i .u"c0io"!l+ Str!tul /!(!l co"0i"e /!(! $l!"delor e"dometri!le *i corio"ul di" -ur+ Str!tul .u"c0io"!l pre(i"t dou (o"e3 6(o"! comp!ct super.ici!l # c!re co"0i"e $1tul $l!"delor *i celulele decidu!le di" -ur 6(o"! spo"$io!s # c!re co"0i"e corpul $l!"delor# ," .orm de tir/u*o"# ,mpreu" cu corio"ul di" -ur# c!re pre(i"t "umero!se '!se de s1"$e+ Str!tul .u"c0io"!l este "utrit de '!se s!"$'i"e cu tr!iect si"uos# di.erite de '!sele s!"$'i"e c!re "utresc str!tul /!(!l+ L! s.1r*itul .!(ei secretorii# d!c "u !p!re s!rci"!# '!sele s!"$'i"e c!re 5r "esc str!tul .u"c0io"!l se ,"c5id /rusc# celulele str!tului .u"c0io"!l mor# !poi '!sele se desc5id /rusc# s1"$ele su/ presiu"e despri"de str!tul .u"c0io"!l mort# *i !cest! se elimi" l! e%terior ,mpreu" cu o c!"tit!te de s1"$e+ Ast.el se produce .!(! me"stru!l + L! s.1r*itul .!(ei me"stru!le# di" e"dometru r m1"e do!r str!tul /!(!l# !dic /!(! $l!"delor *i pu0i" corio" ," -ur+ Di" !cest str!t /!(!l# pe p!rcursul urm to!rei .!(e proli.er!ti'e# se .orme!( u" "ou str!t .u"c0io"!l+ D!c ! !p rut s!rci"!# !dic d!c ," tromp! uteri" s6! .orm!t o celul 6 ou# !ce!st! se di'ide *i se depl!se!( spre uter# u"de distru$e epiteliul de l! supr!.!0! e"dometrului *i se .i%e!( ," str!tul .u"c0io"!l+ Di" di'i(iu"ile celulei6ou re(ult u" em/rio" c!re se 5r "e*te# ," primele dou s pt m1"i# cu
4

$lucidele di" secre0i! $l!"deor e"dometri!le# *i cu celulele decidu!le+ Dup circ! dou s pt m1"i# str!tul .u"c0io"!l este co"sum!t# em/rio"ul distru$e pere0ii '!selor s!"$'i"e# *i este i"'!d!t de c tre s1"$ele m!ter"# c!re ,l '! 5r "i ," restul perio!dei de s!rci" + Trept!t# ,"tre em/rio" *i m!m se .orme!( pl!ce"t!# '!sele om/ilic!le# i!r ," -urul em/rio"ului se !cumule!( lic5id !m"iotic+ Pri" cre*tere! dime"siu"ilor em/rio"ului# str!tul .u"c0io"!l de de!supr! s! se u"e*te cu str!tul .u"c0io"!l de pe peretele opus !l e"dometrului# *i re(ult o c!'it!te u"ic ," i"teriorul uterului# c!'it!te c!re co"0i"e3 6em/rio"ul# c!re cre*te *i se '! "umi . t 6lic5id !m"iotic ," -ur 6'!se om/ilic!le c!re u"esc . tul de pl!ce"t 6pl!ce"t!# c!re sep!r s1"$ele m!ter" di" peretele uteri" de s1"$ele .et!l di" '!sele om/ilic!le 6mem/r!"e !m"iotice# c!re sep!r lic5idul !m"iotic de peretele uteri"+ Pe tot p!rcursul s!rci"ii# dime"siu"ile uterului cresc .o!rte mult# pri" cre*tere! "um rului *i cre*tere! lu"$imii celulelor muscul!re "etede di" miometru+ Pe m sur ce s!rci"! !-u"$e !pro!pe de "!*tere# ," c!'it!te! uteri" mem/r!"ele !m"iotice !-u"$ de!supr! ori.iciului colului uteri"# se rup !ceste mem/r!"e# lic5idul !m"iotic este elimi"!t l! e%terior# uterul se co"tr!ct *i elimi" . tul# !poi elimi" pl!ce"t! *i mem/r!"ele !m"iotice+ R m1"e do!r str!tul /!(!l !l e"dometrului di" c!re# trept!t# se .orme!( u" "ou str!t .u"c0io"!l+ 4" mome"tul "!*terii se secret # de c tre 5ipot!l!musul di" sistemul "er'os ce"tr!l# u" 5ormo" de"umit o%itoci" + O%itoci"! determi" co"tr!c0i! celulelor muscul!re "etede di" miometru *i mic*or!re! 'olumului uteri"# !st.el ,"c1t ," c1te'! (ile dup "!*tere uterul !-u"$e l! 'olumul "orm!l# di"!i"te! s!rci"ii+ Su/ e"dometru se $ se*te miometrul# .orm!t di" celule muscul!re "etede# dispuse pe trei str!turi3 i"ter"# mi-lociu *i e%ter"+ Str!tul i"ter"# su/0ire# !re celulele dispuse o/lic+ Str!tul mi-lociu# cel m!i $ros# !re "umero!se celule muscul!re "etede dispuse c! o re0e!# pe m!i multe direc0ii+ Str!tul e%ter"# su/0ire# co"0i"e celule dispuse lo"$itudi"!l+ Pri"tre celulele muscul!re "etede se $ sesc "umero!se '!se s!"$'i"e+ 4" mod c!r!cteristic uterului# !ceste '!se "u pre(i"t tu"ic !d'e"tice# !st.el ,"c1t celulele muscul!re "etede !le miometrului se co"ti"u direct cu celulele muscul!re "etede !le tu"icii medii ! '!selor s!"$'i"e+ Ace!st !d!pt!re permite ,"c5idere! '!selor s!"$'i"e di" miometru od!t cu co"tr!c0i! miometrului# dup "!*tere# *i opre*te pierdere! de s1"$e $e"er!t de elimi"!re! pl!ce"tei+ Sero!s! perito"e!l co"0i"e 0esut co"-u"cti' l!% *i epiteliu simplu p!'ime"tos+