Вы находитесь на странице: 1из 8

.. 1, ..

2
1. ,
.
.
.
:


Key words:
history of medicine
Ayurvedic medicine
deontology
medical ethics

. ,

:
, .
, ,
,

: , , , ,
, , ;
, [2].
.. ,
, III . .
[1].


[3].
, , .
,

.
.
.
.
,
. ,
(XVI .),
- (1.52-53) :
. ,
, , .
, .
, .
.
(IV-III ..) (-, 1.9):
dhanika rotriyo rj nad vaidyas tu pacama |
paca yatra na vidyante na tatra divasa vaset ||
, ,
, , .

, ,
, ,
.

( , VII . ..) (1.1.27) :
bhiag dravyy upastht rog pda-catuayam |
(bhiak), (dravyi),
(upastht) (rog) (pda-catuayam) [8].
- (1.9.13), ,
, , , ,
,
.
.
(1.1.28):
dakas trthtta-strrtho da-karm ucir bhiak |
(bhiak) (daka),
(trthttastrrth), (da-karm) ,
(uci) [8, 10].
. (1.9.18):
tasmc chstrertha-vijne pravttau karma-darane |
bhiak catuaye yukta prbhisara ucyate ||
, , -
,
, , . ,
-, ,
, .
.
(1.9.20): ,
, ,
.

,
,
, , .
, , ,
- , .
- (1.34.19-20) ,
-.
tattvdhigata-strrtho dakarm svaya-kt |
laghu-hasta uci ra sajjopaskara bheaja ||
pratyutpannamatir dhman vyavasy virada |
satyadharmaparo ya ca bhiak pda ucyate ||

,
, ,
,
, .. ,
, , ,
.

, ,
, .
, ,
, . , ,
[4].
- (1.26.4) :
,
, , ,
.
, ,
, ,
.

, , ,
, , .

,
, , , , ,
. ,
[9]. (, 1.26.10) , ,
(jna) (vijna) [9].
,
:
kucaila karka stabdho grma svayam gata |
paca vaidy na pjyante dhanvantari-sam yadi ||
, , , ,
, , ,
(--, 1.6.52) [7].

( 1.2.15-17): ,
,
, , ,
, ,
,
, , .
. :

.
. -
, , .
,
.

, .
(1.3.48-51, 53) : ,
, ,
, .
, , ,
, , -
.
. ,
.
, , .
, ,
, , , .
, ,
, ,
[4].
(-,

1.23-24):

, ,
(),
[5]. ,
(1.9.19):
hetau lige praamane rogm apunarbhave |
jna catur-vidha yasya sa rjrho bhiak-tama ||
, :
, , ,
.
,
, (
) :
, , , ,
; ;
, (

), ; ,
; ( , ,
..), , ;
( ) (
, 1.1.34-35) [8]. ,
,
.
, -
. ,
.
(1.54):
phala ubha jvita-dna-janma vihya saukhyrtha-dhana ya psati |
ramea gatv mahat mah-giri vihya hem sa mda jighkati ||
,

, ,
, , ,
, . , ,
.
, - (1.90-91) : ,
, , .
,
,
.

, .
, ,
[6].
, ,
( 1994

4-

.
. ,
, ,
. .

1. .. :
/ .. . 3- ., . . - .:
, 2006. 400 .
2. . , / . . . .
.: -, 2010. 384 .
3.

..

2- : .1. .: - . -
. 1992. 213 .
4. An English translation of The Sushruta Samhita by Kaviraj Kunja Lal
Bhishagratna, vol.1. Calcutta. 1907. 571 p.
5. Sharma P.V. Essential of yurveda: text and translation of oagahdayam. Motilal Banarsidass Publ. 1998. 296 p.
6. Sinha B.R., Sharma R.C., Sharma S.R. Encyclopaedia of Professional Education,
vol.9: Medical Education in Ancient India. Sarup & Sons, New Delhi 110002.
2003. 134 p.
7. The Bhavaprakasa: Edited with Bhavabodhini Hindi commentary by Pushpalal
Jha. Chowkhamba Sanskrit Series Office. 1962. 145 p.
8. Vagbhatas Ashtanga Hridayam, translated by . R. Srikantha Murthy, vol. 1. Krishnadas Academy: Varanasi, India, 1991. 523 p.
9. Kayapa Samhit (Vddhajvakya tantra) by Vddhajvaka revised by Vtsya
with Vidyotin hind commentary by ri Satyapala Bhiagcrya. The
Chaukhamba Sanskrit Sansthan, Varanasi. 1953. 626 p.
10. rmad vagbhaa-viracita asga-hdayam vidyotin bhsik-vaktavyapariisa sahitam. Vidya Vilas Press, Banaras. 1950. 635 p.