Вы находитесь на странице: 1из 11

SREE LALITHA SAHASRANAMA STOTRAM

Asyashrilalita sahasranama stotras mahamantrasya, vashinyadi vagdevata Rushayah anushtup chandaha shree lalita parameshari devata shrimadvag hava !uteti i"am madhya#uteti sha#tih sha#tinyasam #aranyasancha #uryat mama Shree lalita parameshari prasada sidhyardhe "ape viniyogah $H%ANAM Sinduraruna vigragam, trinayanam, mani#yamaoli spharat Taranaya#a she#haram, smitamu#him, aapinava#shoruham &ani hyam, alipurnaratna chasha#am, ra#totpalam i hratim Saomyam ratna ghatasdha ra#tacharanam $hyayetparaman i#am Arunam #aruna tarangita#shim $hruta pashan#usha pushpa anachapam Animadi hi ravrutam mayu#hai Rahamityeva vi havaye, havanim $hyayetpadmasanasdham vi#asita 'adanam padmapatrayata#shim Hema ham pitavastram #ara#alita Lasadhemapadmam varangim Sarvalan#arayu#tam satata ma hayadam (ha#tanamram havanim

Shree vidyam shantamurtim sa#ala suranutam Sarvasanpatpradatrim Sa#un#uma vilepana mali#achun i sasturi#am Samandahasi te#shenam sasharachapa pashan#usham Ashesha"ana mohini marunamalya hushan aram )apa#usuma hasuram "apavidhao smaredan i#am Sree*mata shree maha*ragyni shreematsinha*saneshvaree +hidagni #unda*san huta deva*#arya samudyata , .dyad anu saha*sra ha chatur* ahu saman*vita Raga*svarupa pashadya #rodha*#aran#u*sho"vala , / Mano*rupe#shu #odanda pancha tanmatra saya#a Ni"aruna pra ha*pura ma"a hramhanda mandala , 0 +hanpa#a sho#a punnaga saogandhi#a lasat#acha !uruvinda mani shrenee #anat#otira mandita , 1 Ashtami chandra vi hra"a dali#asdhala sho hita Mu#ha*chandra #alan#a ha mruga*na hi vishesha#a , 2 'adanas*mara mangalya gruhatorana chilli#a 'a#tra*la#shmi pari*vaha chalan*mina ha lochana , 3 Nava*chanpa#a pushpa ha nasa*danda vira"ita Tara#anti tiras#ari nasa* harana hasura , 4 !adan a man"ari #lupta #arna*pura mano*hara Tatan#a yugali* huta tapa*nodupa mandala , 5 &adma*raga shila*darsha pari* havi #apola huh Nava*vidruma in ashree nya##ari radanachada , 6 Shudha vidyan#ura#ara dvi"apan#ti dvayo"vala !arpura*viti#amoda sama#arsha digantara , -7 Ni"asanlapa madhurya vinir hastita#achapi Mandasmita pra hapura ma"at#amesha manasa , -Ana#alita sadrusya chu u#a shree vira"ita !amesha ada mangalya sutra*sho hita #andhara , -/ !ana#angada #eyura #amaniya hu"anvita Ratnagrai*veya chinta#alola mu#ta phalanvita , -0 !ameshvara prema*ratna mani prati*panastani Na hyalavala romali lata phala #uchadvaei , -1 La#shya romalata harata samunneya madhyama Stana* hara dalanmadhya patta* andha*valitraya , -2 Arunaruna #aostun ha vastra hasvat#atitati Ratna #in#ini#aramya rashanadama hushita , -3 !amesha*gynata sao hagya marda*voru dvayanvita

Mani#ya ma#uta #ara "anudvaya vira"ita , -4 Endra*gopa pari#shipta smaratuna ha "anghi#a 8uda*gulpha #urma prushta"aeishnu prapadanvita , -5 Na#hadidhiti sanchanna sama"ana tamoguna &adadvaya pra ha"ala para#ruta saroruha , -6 Shin"anamani mangira mandita shrepadan u"a Marali mandagamana maha*lavanya shevadhih , /7 Sarvaruna navadyangi sarva harana hushita Shiva*#ameshvaran#asdha shiva svadhinavalla ha , /Sumeru shrunga*madhyasdha shreemannagara naei#a +hintamani gruhantahsdha pancha ramga sanasdhita , // Mahapadmatavi sansdha #adan a vanavasinee Sudha sagara madhyasdha #ama#shi #amadaeinee */0 $evarshigana sanghata stuyamanatma*vai hava (handasura vadhodyu#ta*sha#ti*sena samanvita , /1 Sanpat#ari samaruda sindhura vra"asevita Asvarudadhishtitasva #oti hiravruta , /2 +ha#ra*ra"a radharudha sarva*yudha parish#ruta 8eya*cha#ra radha*ruda mantrini parisevita , /3 !iri*cha#ra radha*rudha dandanadha puras#ruta )valamalini#a#shipta mahni pra#ara madhyaga , /4 (handasainya vadhodyu#ta sha#ti vi#rama harshita Nitya para#ra matopa niree#shana samutsa#a , /5 (handa*putra vadhodyu#ta alavi#rama nandita Mantrinyan a virachita vishangavadhatoshita , /6 'ishu#ra pranaharana varahi viryanandita !ameshvara mu#halo#a #alpita shreganeshvara , 07 Maha*ganesha nir hinna vighnayantra praharshita (handa*surendra nirmu#ta shastra pratyastra varshini , 0!aranguli na#hotpanna narayana dasha#rutih Mahapashupatastragni nirdagdha surasaini#a , 0/ !ameshvarastra nirdagda sa handasura shunya#a (ramhependra mahendradi devasansdhutavai hava *00 Haranetragni sandagda#ama san"ivanaoshadhih Shreemadvag hava#utai#a svarupa mu#hapan#a"a *01 !antadhah*#ati paryanta madhya#uta svarupinee Sha#ti*#utai#atapanna #atyadho haga dharinee , 02

Mulamantratmi#a mula#utatraya #ale ara !ulamrutai#arasi#a #ulasan#etapaline * 03 !ulangana lulantasdha #aolinee #ulayogini A#ula samayantasdha samayachara tatpara , 04 Muladharai#a nilaya ramhagrandhi vi hedini Manipurantarudita vishnugrandhi vi hedine , 05 Aagyna*cha#rantaralasdha rudra*grandhi vi hedini Sahasraran u"aruda sudhasara hivarshinee , 06 Tatillata samaruchi shatcha#ropari sansdhita Mahasha#ti*#undalini isatantu taniyasi , 17 (havani havanagamya havaranya #utari#a (hadrapriya hadra*murti r ha#ta*sao hagyadaeini *1(ha#ta*praya ha#ta*gamya ha#ti*vashya haya*paha Shan havi sharadaradhya sharvani sharmadaeini , 1/ Shan#ari shri#ari sadhvi sarachandra ni hanana Shatodari shantimati niradhara niran"ana , 10 Nirpepa nirmala nitya nira#ara nira#ula Nirguna nish#ala shanta nish#ama nirupaplava , 11 Nityamu#ta nirvi#ara nisprapancha nirashraya Nitya*shudha nitya* udha niravadya nirantara , 12 Nish#arana nish#alan#a nirupadhirnirishvara Niraga ragamadhani nirmada madanashini , 13 Nishchinta nirahan#ara nirmoha mohanashinee Nirmama mamatahantri nishpapa papanashini , 14 Nish#rodha #rodhashamani nirlo ha lo hanashini Nisandhaya sanshayaghni nir hava havanashini , 15 Nirvi#alpanira adha nir heda hedanashini Nirnasha mrutyumadhani nish#riya nishparigraha , 16 Nistula nilachi#ura nirapaya niratyaya $urla ha durgama durga du#ha*hantri su#haprada , 27 $ushta*dura duracharashamani doshavar"ita Sarvagyna sandra#aruna samanadhi#a var"ita , 2Sarva*sha#timaei sarvamangala sadgatiprada Sarveshvari sarvamaei sarvamantrasvarupini , 2/ Sarva*yantratmi#a sarvatantrarupa manonmani Mahishvari mahadivi mahala#shmi rmrudapriya , 20 Maharupa mahapu"ya mahapata#a nashini Mahamaya magasatva mahasha#tirmaharatih , 21

Maha hoga mahaishvarya mahavirya maha ala Maha* hudirmahasirdhirmahayogeshvareshvari , 22 Mahatantra mahamantra mahayantra mahasana Mahayaga #ramaradya maha hairava pu"ita , 23 Maheshvara maha#alpa mahatandava sa#shini Maha#amesha mahishi mahatripurasundari , 24 +hatushashtyupacharadya chatushashti #alamaei Mahachatushashti#oti yogini ganasevita , 25 Manuvidya chandra vidya chandramandala madhyaga +haru rupacharuhasa charuchandra #aladhara , 26 +harachara "agannadha cha#rara"a ni#etana &arvati padmanayana padmarga samapra ha , 37 &anchapretasanasina pancha ramha svarupini +hinmaei paramananda vigynanaghanarupini , 3$hyanadhyatru dhyeyarupa dharmadharma vivar"ita 'ishvarupa "agarini svapanti tai"asatmi#a *3/ Supta pragynatmi#a turya sarvavasdhavivar"ita &rushti#artri ramharupa goptri govindarupini , 30 Sanharini rudrarupa tirodhana#arishvari Sadashivanugrahada pancha#rutya parayana , 31 (hanumandala madhyasdha hairavi hagamalini &admasana hagavati padmana ha sahedari , 32 .nmesha nimishotpanna vipanna huvanavalih Sahasrashirshavadana sahasra#shi sahasrapat , 33 Aa ramha#ita"anani varvashrama vidhaeini Ni"agyna rupanigama punyapunya phalaprada , 34 Shruti simanta siruri#ruta pada "a dhuli#a Sa#alagama sandoha shu#ti sanputa mao#ti#a , 35 &urushardhaprada purna hogini huvaneshvari An i#a nadi nidhana pari ramhendra sevita , 36 Narayani nadarupa namarupa vivar"ita Hrin#ari hrimati hrudya heyopadeyavar"ita , 47 Ra"ara"archita ragyni ramya ra"ivalochana Ran"ani ramani rasya ranar#in#ini me#hala , 4Rama ra#enduvadana ratirupa ratipriya Ra#sha#ari ra#shasaghni rama ramanalanpata , 4/ !amya #ama#alarupa #adan a #usumapriya !alyani "agati#anda #arunarasasagara , 40

!alavati #alalapa #anta #adan ari priya 'arada vamanayana varunimadavihvala , 41 'ishvadhi#a vidavidya vindhyachala nivasini 'idhatri vida"anani vishnu maya vilasini , 42 !shetra*svarupa #shetreshi #shetra#shetragynapalini !shaya*vrudhi vinirmu#ta #shetrapala smarchita 43 'i"aya vimala vandya mandaru "anavatsala 'agvadini vama#eshi vahni mandala vasini , 44 (ha#timat#alpalati#a pashupasha vimochani Sanhruta sheshapashanda sadachara pravarti#a , 45 Tapatrayagni santapta samahladana chandri#a Tatuni tapasaradhya tanumadhya tamo*paha , 46 +hiti statpadala#shyardha chide#arasa rupini Svatyanandalavi huta ramhadyananda santatih , 57 &arapratya#chitirupa pashyanti paradevata Madhyama vai#harirupa ha#tamanasa hansi#a , 5!ameshari prananadi #rutagyna #amapu"ita Shrungararasa sanpurna "aya "alandharasdhita , 5/ Odyana pita nilaya nindu mandala vasini Rahoyaga #ramaradhya rahastarpana tarpata , 50 Sadyah prasadini vishvasa#shini sa#shivar"ita Shadanga devata yu#ta shadgunya paripurita , 51 Nitya#linna nirupama nirvana su#hadaeini Nitya shodashi#a rupa shree #antardha sharirini , 52 &ra havati pra ha rupa prasidha parameshari Mulapra#ruti ravya#ta vya#tavya#ta svarupini , 53 'yapini vividha#ara vidya vidya svarupini Maha#ameshanayana #umudahlada #aomudi , 54 (ha#tahardhatamo heda hanumad anu santatih Shivaduti shivaradhya shivamurtishivan#ari , 55 Shivapriya shivapara shishteshta shishta*pu"ita Aprameya svapra#asha manovachamagochara , 56 +hicha#ti shchetanarupa "adasha#ti "adatmi#a 8ayatri vyahruti sandhya dvi"a runda nishemita , 67 Tatvasana tatvamaei pancha#oshantarah sdhita Nisima mahima nitya*yaovana madashalini , 6Madagharnita ra#ta#shi madapatala ganda huh

+handana drava digdhangi chanpeya #usumapriya , 6/ !ushala #omala#ara #uru#ulla #uleshvari !ula#undalaya #aolamarga tatpara sevita , 60 Sumara gananadhan a tushtih pushtirmati dhrutih Shanti spastimati mantirnandini vignanashini , 61 Te"ovati trinayana lola#shi #amarupini Malini hansini mata malayachala vasini , 62 Sumu#hi nalini su hru sho hana suranaei#a !ari#anti #antimati #sho hini su#shmarupini , 63 'a"reshvari vamadevi vayovasdha vivar"ita Sideshvari sidhavidya sidhamata yashasvini , 64 'ishudicha#ra nilaya ra#tavarna trilochana !hatvangadi praharana vadanai#a samanvita , 65 &ayasanna priya tva#sdha pashulo#a hayan#ari Amrutadi mahasha#ti sanvruta da#inishvari , 66 Anahata "anilaya shyama ha vadanadvaya $anshtro"vala#shamaladi dhara rudhira sansdhita , -77 !alaratryadisha#tyao*ghavruta snigdhao*dana priya Mahavirendra varada ra#inyan a svarupini , -7Manipura "a nilaya vadanatraya sanyuta 'a"radi#ayudhopeta dayaryadi hiravruta , -7/ Ra#ta*varna mansanishta gudanna pritamanasa Samsta ha#ta su#hada la#inyan a svarupini * -70 Svadhishtanan u"agata chaturva#tra manohara Shuladyayudha sanpanna pitavarna tigarvita , -71 Medhonishta maduprita andinyadi samanvita $adyannasa#ta hrudaya #a#ini rupadharini , -72 Muladharan u"arudha panchava#trasdhi sanpdhita An#ushadi praharana varadadi nishevita , -73 Mudgaodanasa#tachitta sa#inyan a svarupini Aagynacha#ra "a nilaya shu#lavarna shadanana , -74 Ma"asansdha hansavati mu#hyasha#ti samanvita Haridranai #arasi#a ha#inirupa dharini , -75 Sahasradala padmasdha sarvavarnopasho hita Sarvayudhadharashu#la sansdhita sarvatomu#hi , -76 Sarvaodana pritachitta ya#inyan a svarupini Svahasvadha mati rmedha shrutih smrutiranuttama , --7 &unya#irtih punyala hya punyashravana #irtana

&uloma"archita andhamochani andhurala#a , --'imarsharupini vidya viyadadi "agatprasuh Sarvavyadhi prashamani sarvamrutyu nivarini , --/ Agraganya chintyarupa #ali#almashanashini !atyayani #alahantri #amala#sha nishevita , --0 Tan ulapuritamu#hi dadimi#usumapra ha Mrugashi mohini mudhya mrudani mitrarupini , --1 Nityatrupta ha#tanidhi rniyantri ni#hileshvari Maityradi vasanala hya mahapralayasa#shini , --2 &arasha#tih paranishta pragynana ghanarupini Madhvipanalasa matta matru#avarna rupini , --3 Maha#ailasa nilaya mrunala mrududorlata Mahaniya dayamurti rmahasamra"yashalini , --4 Aatmavidya mahavidya shreevidya #amasevita Shree shodasha#sharividya tri#uta #ama#oti#a , --5 !ata#sha#in#ari huta #amala #otisevita Shirasdhita chandrani ha phalasdhendra dhanuh pra ha , --6 Hrudayasdha ravi pra#hya tri#onantara dipi#a $a#shayani daityahantri da#shayagyna vinashini , -/7 $arandolita dirgha#shi darahaso"valanmu#hi 8urumurtirgunanidhi rgamata guha"anma huh , -/$eveshi dandanitisdha dahara#asha rupini &ratipanmu#hyara#anta tidhimandala pu"ita , -// !alatmi#a #alanadha #avyalapa vinodini Sachamara ramavani savyada#shini sevita , -/0 Aadisha#ti rameyatma parama pavana#rutih Ane#a#oti ramhanda "anani divyavigraha , -/1 !lin#ari #evala guhya#aivalya padadaeini Tripura tri"agadvandya trimurti stridasheshvari , -/2 Trya#shari divyagandhadya sindura tila#anchita .ma shailendra tanaya gaori gandharava sevita *-/3 'idhvagar ha svarnagar ha varada vagadhishvari $hyanagamyaparichedya gynanada gynanavigraha , -/4 Sarvavedanta sanvedya satyananda svarupini Lopamudrarchita lila#lupta ramhanda mandala , -/5 Adrushyadrushyarahita vigynatri vedyavar"ita %ogini yogada yogya yoganandayugandhara , -/6

Echasha#ti gynasha#ti #riyasha#ti svarupini Sarvadhara supratishta sadasadrupadharini , -07 Ashtamurtira"a"aitri lo#ayatra vidhaeini E#a#ini humarupa nirvaita dvaitavar"ita , -0Annada vasudha vrudha ramhatmai#ya svarupini (ruhati ramhani hramhi ramhananda alipriya , -0/ (hasharupa ruhatsena hava hava vivar"ita Su#haradhya shu ha#ari sho hana sula hagatih , -00 Ra"ara"ishvari ra"yadaeini ra"yavalla ha Ra"a t#rupa ra"apita niveshitani"a shrita , -01 Ra"yala#shmih #oshanadha chaturanga aleshvari Samra"yadaeini satyasandha sagarame#hala , -02 $i#shita daityashamani sarvalo#a vashan#ari Sarvardhadatri savitri sachidananda rupini , -03 $esha#ala parichinna sarvaga sarvamohini Sarsvati shastramaei guhan a guhyarupini , -04 Sarvopadhivinirmu#ta sadashiva pativrata Sanpradayeshvari sadhvi gurumandala rupini , -05 !ulottirna hagaradhya maya madhumatimahi 8anan a guhya#aradhya #omalangi gurupriya , -06 Svatantra sarvatantreshi da#shanamurtirupini Sana#adi samaradhya shivagynana pradaeini , -17 +hit#ala nanda#ali#a premarupa prinan#ari Namaparayana prita nandivida nateshvari , -1Midhya "agadadhishtana mu#tida mu#tirupini Lasyapriya laya#ari sa""a ran hadi vandita , -1/ (havadava sudhavrusthih paparanya davanala $aor hagya tula vatula "aradhvanta ravipra ha* -10 (hagya hi chandri#a ha#ta chitta#e#i ghanaghna Rogaparvatadan holi rmrutyudaru #utari#a *-11 Mahishvari maha#ali mahagrasa hamashani Aparna chanidi#a chandamundasura nishudini , -12 !shara#shatmi#a sarvali#eshi vishadharini Trivargadatri su haga tryan a#a trigunatmi#a , -13 Svargapavargada shudha "apapushpa ni ha#rutih O"ovati dyutidhara yagynarupa priyavrata , -14 $uraradhya duradhatsha patali #usumapriya Hamati merunilaya mandara #usumapriya , -15

'iraradhya viradrupa vira"a vishatomu#hi &ratyagrupa para#asha pranada pranarupini , -16 Martanda airavaradhya mantrini nyastara"yadhuh Tripureshi "ayatsena nistraigunya parapara * -27 Satyagynananandarupa samarsya parayana !apardini #alamala #amadhu#amarupini , -2!alanidhih #avya#ala rasagyna rasashevadhih &ushtapuratana pu"ya push#ara push#are#shana , -2/ &aran"yotih parandhamah paramanuh paratpara &ashahasta pashahantri paramantra vi hedini , -20 Murta murta nityatrupta munimanasa hansi#a Satyavrata satyarupa sarvantaryamini sati , -21 (ramhani ramha"anani ahurupa udharchita &rasavitri prachandagyna pratishta pra#ata#ruti , -22 &raneshvari pranadatri panchashatpritarupini 'ishrun#hala vivi#tasdha viramata viyatprasuh , -23 Mu#unda mu#tinilaya mulavigraharupini (havagyna havarogaghni havacha#ra pravartini , -24 +handasara shastrasara mantrasara talodari .dara#irti rudhamavai hava varnarupini , -25 )anmamrutyu "aratapta "anavishranti daeini Sarvopanishadudghushta shantyatita #alatmi#a , -26 8an hira gaganantahsdha garvita ganalolupa !alpanarahita #ashta#anta #antardha vigraha , -37 !arta#arananirmu#ta #ama#eli tarangita !anat#ana#atatan#a lilavigrahadharini , -3A"a#shaya vinirmu#ta mugdha #shipraprasadini Antarmu#ha samaradhya ahirmu#ha sudurla ha , -3/ Traei trivarganilaya trisdha tripuramalini Niramaya niralan a svatmarama sudhasrutih , -30 Sansara pan#anirmagna samudharana sandita %agyna priya yagyna#artri ya"amana svarupini , -31 $harmadhara dhanadhya#sha dhanadhanya vivardhini 'iprapriya viprarupa vishva hramana#arini , -32 'ishvagrasa vidruma ha vaishnavi vishnuruini Ayoniryoninilaya #ulasdha #ularupini , -33 'iragoshtipriya vira naish#armya nadarupini 'igynana#alana #alyavidagdha vhaindavasana , -34

Tatvadhi#a tatvamaei tatvamardha svarupini Samagana priya saomya sadashiva #utun ini , -35 Savyapasavyamargasdha sarva padvi nivarini Svasdha sva havamadhura dhira dhirasamarchita , -36 +haitanyardhya samaradhya chaitanya #usumapriya Sadodita sadatushta tarunadityapatala , -47 $a#shina da#shinaradhya darasmera mu#han u"a !aolini #evala narghya #aivalyapadadaeini , -4Stotrapriya stutimati shruti sanstuta vai hava Manasvini manavati maheshi mangala#rutih , -4/ 'ishvamata "agadhatri vishala#shi viragini &ragal ha paramodara paramoda manomaei , -40 'yoma#eshi vimanasdha va"rini vama#eshvari &anchayagyna priya panchapreta manchadhishaeini , -41 &anchami pancha huteshi panchasan#hyopacharini Shashvati shashvataishvarya sarmada shan humohini , -42 $haradharsuta dhanya dharmini dharmavardini Lo#atita gunatita sarvatita shamatmi#a , -43 (andhu#a #usuma pra#hya alalila vinodini Sumangali su#ha#ari suveshadya suvasini , -44 Suvasinyarchana prita sho hana shudhamanasa (indutarpana santushta purva"a tripuran i#a , -45 $ashamudra samaradhya tripura shrivanshan#ari 8ynanamudra gynanagamya gynanagyneya svarupini , -46 %onimudra tri#handeshi trigunan a tri#onaga Anaghad huta charitra vanchitardha pradaeini , -57 A hyasatishayagynata shadadhvatita rupini Avya"a#arunamurti ragynanadhvanta dipi#a , -5Aa alagopavidita sarvanullanghyashasana Shricha#rara"anilaya shrimatripurasundari , -5/ Shri shiva shivasha#tyai#ya rupini lalitan i#a %vam shri lalita devya namnam sahasra#am "aguh , -50 Sree Lalitha Sahasranama Stotram Samaptam