You are on page 1of 10

MAKALAH TOKSIKOLOGI Logam berat Fe (Besi)

MAKALAH TOKSIKOLOGI Logam berat Fe (Besi)

Disusun oleh: 1. 2. 3. . #. Mira Firdianti Mufti Afrizal Muh.Andy Firmansyah !imas !urida !oor Fadli (P07133111022) (P07133111023) (P0713311102 ) (P0713311102") (P07133111027)

$%M%!&%'(A! $%)%*A&A! '%P+,-($ (!D.!%)(A P.-(&%$!($ $%)%*A&A! /.0/A$A'&A 1+'+)A! $%)%*A&A! -(!0$+!0A! 2011

Daftar isi

$ata Pen2antar......................................................................................... ,a3 ( .......................................................................................................... Pendahuluan............................................................................................. ,a3 ((......................................................................................................... Pem3ahasan.............................................................................................. 1. 2. 3. . #. Pen2ertian Fe................................................................................ 1 %sensial Fe..................................................................................... 2 Defisiensi Fe.................................................................................. 3 &o4sisitas ,esi............................................................................... Pen2o3atan &o4sisitas Fe.................................................... ......... "

i 1 1 2 2

,a3 (((....................................................................................................... 7 $esim5ulan dan saran............................................................................ 7 Daftar Pusta4a......................................................................................... 6

KATA PENGANTAR

)e2ala 5u7i syu4ur senantiasa 5enulis 5en7at4an 4ehadirat &uhan /an2 Maha %sa yan2 telah melim5ah4an rahmat dan hidayah8!ya9 sehin22a 5enulis da5at menyelesai4an 5enyusunan tu2as den2an 7udul :&o4si4olo2i -o2am ,erat Fe;. &u2as ini disusun untu4 memenuhi tu2as Mata 4uliah &o4si4olo2i. Pada 4esem5atan ini 5enulis men2u<a54an terima 4asih 4e5ada 3er3a2ai 5iha4 yan2 telah 3anya4 mem3eri4an arahan dan 3im3in2an9 4hususnya 4e5ada :

1. Dosen 5en2am5u mata 4uliah &o4si4olo2i di 7urusan $esehatan -in24un2an P.-&%$$%) $%M%!$%) /.0/A$A'&A. 2. ,er3a2ai 5iha4 yan2 telah mem3antu 5roses 5enulisan ma4alah ini.

Penulis menyadari =alau5un tu2as ini telah di3uat ma4asimal9 namun mun24in masih terda5at 3e3era5a hal yan2 5erlu disem5urna4an.Penulis menerima 4riti4 saran serta 5etun7u4 dari semua 5iha4 3a2i 5enyem5urnaan 5em3uatan ma4alah ini. Penulis 3erhara5 mudah8mudahan ma4alah ini 3ermanfaat 3a2i 5iha485iha4 yan2 mem3utuh4an.

/o2ya4arta9 02 A5ril 2012

Penulis

BAB I PENDAH L AN

A.

-atar ,ela4an2

-o2am 3erat adalah unsur 4imia yan2 termasu4 dalam 4elom5o4 lo2am yan2 3eratnya le3ih dari #2 untu4 setia5 <m 38nya. ,e3era5a 7enis lo2am 3erat 3ersifat esensial teta5i da5at men7adi to4si4 3ila 3erle3ihan9 misalnya 3esi (Fe)9 tem3a2a (>u)9 sen2 (?n) yan2 meru5a4an lo2am yan2 teri4at sistem enzim untu4 meta3olisme tu3uh. ,e3era5a 7enis lo2am 3erat lainnya 3ersifat nonesensial dan 3ersifat to4si4 dalam 7umlah yan2 san2at sedi4it9 misalnya arsen (As)9 tim3el (P3)9 4admium (>d) dan mer4uri (*2). -o2am esensial yan2 serin2 menye3a34an to4sisitas 5ada manusia adalah 3esi (Fe)9 sedan24an tem3a2a (>u) 3anya4 menye3a34an to4sisitas 5ada her=an atau

terna4 dan ?n 3anya4 menye3a34an to4sisitas 5ada tanaman. Di lain 5iha4 4asus defisiensi Fe9 >u dan ?n serin2 dila5or4an 5ada manusia9 sedan24an 4asus to4sisitas lo2am terse3ut 3anya4 dila5or4an 3ersifat indi@idu. -o2am 3erat esensial yan2 5entin2 dan 3anya4 dila5or4an menye3a34an 5enya4it defisiensi dan to4sisitas adalah Fe9 >u9 dan ?n. -o2am lain se5erti Mn9 >o9 dan lo2am 3erat esensial lainnya 7aran2 dila5or4an menye3a34an 5enya4it. -o2am Fe9 >u9 dan ?n 4e3eradaannya dalam tu3uh salin2 ter4ait dan 3erintera4si9 misalnya 3ila 4e4uran2an salah satu lo2am terse3ut a4an menin24at4an adsor3si lo2am lainnya. ,. 1. 2. 3. 'umusan Masalah ,a2aimana esensialitas Fe dalam tu3uhA ,a2aimana defisiensi Fe dan 2e7ala defisiensi FeA ,a2aimana me4anisme to4sisitas Fe dalam tu3uhA

>. 1. 2. 3.

&u7uan +ntu4 men2etahui esensialitas Fe dalam tu3uh. +ntu4 men2etahui Fe dan 2e7ala defisiensi Fe. +ntu4 men2etahui to4sisitas Fe dalam tu3uh.

BAB II PEMBAHASAN ,esi (Fe) ,esi atau ferrum (Fe)9 adalah lo2am yan2 5ertama ditemu4an oleh manusiandan di2una4an se3a2ai alat untu4 5ertanian. Di dalam 4era4 3umi 7umlah 3esi melim5ah sehin22a 3esi meru5a4an unsur ma4ro 5ada 4era4 3umi9 teta5i dalam sistem 3iolo2i 7umlahnya relatif 4e<il sehin22a di4elom5o44an dalam unsur mi4ro atau elemen tra<e. Balau5un unsur mi4ro9 3esi termasu4 dalam elemen esensial dan san2at di5erlu4an untu4 meta3olisme tu3uh dan teri4at dalam 5rotein se3a2ai enzim. ,esi 3anya4 ditemu4an dalam ma4anan

yan2 7umlahnya 3er@ariasi dari yan2 rendah (dalam sayuran) sam5ai yan2 tin22i (dalam da2in2). $andun2an yan2 rendah dari Fe dalam ma4anan a4an menye3a34an nai4nya efisiensi a3sor3si Fe dari usus9 disam5in2 itu a3sor3si lo2am lain 7u2a menin24at 3ai4 lo2am esensial (>o9 Mn9 ?n) mau5un lo2am to4si4 (>d9 P3). &eta5i se3ali4nya ma4an ma4anan yan2 3anya4 men2andun2 Fe da5at menurun4an a3sor3si ?n 5ada manusia. *ati sa5i adalah sum3er Fe yan2 utama dalam ma4anan9 teta5i de=asa ini 7enis ma4anan ini tida4 3e2itu disu4ai 4arena 4adar 4olesterolnya yan2 tin22i. ,ahan ma4anan lain yan2 Fe ialah da2in2 sa5i9 4eran29 da2in2 ayam9 4unin2 telur9 3uah83uahan9 sayuran (3ayam) dan sereal. %sensialitas dari Fe ,esi dalam tu3uh 3iasanya 3eri4atan den2an 5rotein yan2 meli3at4an 4elom5o4 hemo2lo3in yaitu rantai asam amino dan i4atan Fe8)9 men7adi residu sistein dalam 5rotein ferodo4sin dari 3a4teri dan tanaman. $andun2an 3esi total dalam tu3uh 5ria se4itar 396 2ram dan 5ada =anita 293 2ram. Dari total 4andun2an 3esi dalam tu3uh terse3ut se3a2ian di2una4an untu4 5roses meta3olisme dan se3a2ian di2una4an untu4 <adan2an. ,esi yan2 di2una4an se3a2ai 5roses meta3olisme untu4 enzimatis dalam hemo2lo3in adalah ##C dalam mio2lo3in adalah 1#C. ,esi yan2 disim5an se3a2ai <adan2an ialah 3er3entu4 feritin yaitu se4itar 70860C9 se3a2ai 4om5le4 5rotein yan2 mudah larut dan se3a2ian 3esar terda5at dalam intraseluler dan se3a2ian 4e<il dalam serum9 sedan24an 3esi dalam 3entu4 hemosiderin meru5a4an 5rotein 4om5le4 yan2 tida4 mudah larut. $edua 3entu4 i4atan Fe terse3ut disim5an dalam or2an hati9 sumsum tulan29 lim5a dan otot s4eletal. ,ila 4eseim3an2an 4onsentrasi Fe dalam tu3uh ter2an22u9 5enurunan 4adar Fe ter7adi 5ada lo4asi 5enyim5anan se3elim fun2si Fe untu4 meta3olisme menurun. )e3a2ian Fe dalam tu3uh teri4at erat den2an 5rotein lain yan2 men2an24ut Fe 4e dalam 7arin2an dan menyim5annya se3a2ai ion Fe (((() yan2 sta3il dan tida4 terhidro4sida. ,entu4 Fe transferin yan2 3erada dalam 5rotein darah mem5unyai dua i4atan 4uat dalam 3entu4 Fe (((() ini terdiri dua 4elom5o4 tirosinat dan fenolat9 dimana 3ila tem5at i4atan terse3ut men2i4at Fe ((() i4atannya men7adi lemah. &ransferin meru5a4an 4elom5o4 2li4o5rotein yan2 termasu4 la4toferin (dalam air susu)9 4onal3umin dan o@otransferin (dalam 5utih telur) dan transferin serum9 dimana semua 5rotein terse3ut men2i4at Fe. ,esi 3er@alensi 3 terse3ut9 Fe (((() tertim3un dalam feritin ini 5ada la5isan luarnya men2andun2 Fe (((() hidro4si 5olimer yan2 men2andun2 Fe sam5ai .#00 atom. ,esi dalam hemo2lo3in dan mio2lo3in adalah Fe dalam fase o4sida Fe (((). -i2an dari 5rotein *3 ini mensta3il4an o4sida oleh .2 men7adi fase o4sida (((()9 hal terse3ut menun7u44an 3ah=a i4atan .2 adalah seim3an2 (re@ersi3le)9 sehin22a Fe (((()8hemo2lo3in men7adi tida4 a4tif terhada5 i4atan .2. Defisiensi Fe

Defisiensi Fe da5at menye3a34an anemia mi4rositi4 hi5o4romi4 yan2 dise3a34an oleh: i. Perdarahan: hal ini adalah 5enye3a3 utama dari 5enya4it defisiensi Fe. )erin2 ter7adi 5ada =anita de=asa yan2 men2alami menstruasi yaitu 5ada umur 1#8 # tahun. )edan24an defisiansi 5ria dan =anita yan2 sudah men2alami meno5ause serin2 dise3a34an oleh 5erdarahan 4ronis 5ada saluran 5en<ernaan 3ai4 5ada lam3un2 mau5un usus. Perdarahan 4ronis terse3ut 3iasanya meru5a4an efe4 sam5in2 dari adanya tu4a4 lam3un2 mau5un usus9 misalnya 5ada 5enya4it: 5e5ti< ul<er disease9 trauma mu4osa9 hernia9 5en2aruh o3at9 infe4si 5arasit dan tumor. ii. $uran2nya asu5an Fe: serin2 ditemu4an 5ada 3ayi hal terse3ut ter7adi 4arena 3ayi hanya menda5at4an air susu i3u yan2 4uran2 4andun2an Fe8nya. Dalam 5em3erian su5lemen Fe 5ada i3u hamil san2at di5erlu4an. iii. 0an22uan a3sor5si Fe: 4asus mala3sor5si 7aran2 ter7adi9 teta5i serin2 ter7adi 5ada oran2 yan2 5ernah men7alani o5erasi 2astre4tomi atau oran2 yan2 meman2 men2alami 2an22uan a3sor5si Fe. 0e7ala Defisiensi Fe )e<ara 4linis dan la3oratori4 2e7ala 5enya4it defisiensi Fe adalah: 1. 2. 3. Penurunan 4adar hemato4rit dan hemo2lo3in yan2 men2a4i3at4an anemia 0e7ala anemia hi5o4romi4 mi4rositi4 5ada 5emeri4saan ulas darah te5i Penurunan 4adar Fe serum dan 5enin24atan 4a5asitas 5en2i4atan total Fe

. Penurunan <adan2an Fe dalam sumsum tulan2 dan 5enurunan feritin dalam serum

&o4sitas ,esi &em5at 5ertama dalam tu3uh yan2 men2ontrol 5emasu44an Fe adalah usus halus. ,a2ian dari usus ini 3erfun2si untu4 a3sor5si dan se4ali2us e4s4resi Fe yan2 tida4 disera5. ,esi dari usus dia3sor5si dalam 3entu4 feritin9 dimana 3entu4 ferro le3ih mudah dia3sor5si dari5ada 3entu4 ferri. Feritin masu4 4edalam darah 3eru3ah 3entu4 men7adi transferin. Dalam darah terse3ut 3esi 3erstatus se3a2ai 3esi 3er@alensi ti2a (tri@alent) yan2 4emudian ditransfer 4e hati dan lim5a yan2 4emudian disim5an dalam or2an terse3ut se3a2ai <adan2an dalam 3entu4 feritin dan hemosiderin. &o4sisitas ter7adi 3ilamana ter7adi 4ele3ihan (4e7enuhan) dalam i4atan terse3ut.

&o4sisitas a4ut Fe 5ada ana4 ter7adi 4arena ana4 mema4an se4itar 1 2 Fe dan mun24in le3ih 3anya4. $andun2an asu5an 3esi 5ada ana4 se<ara normal adalah se4itar 10820 m2D42 3erat 3adan. )etia5 tahun dila5or4an se4itar 2#00 4asus 4era<unan Fe 5ada ana4 di3a=ah umur " tahun dan meru5a4an salah satu 4asus 4era<unan yan2 ter3anya4 yan2 menye3a34an 4ematian 5ada ana4.

$e7adian &o4sisitas Fe 5ada Ana4 (a4ut) $e3anya4an oran2 tida4 3e2itu mem5erhati4an 3ah=a Fe san2at 3er3ahaya dan tida4 3e2itu men2hirau4an 4arena sediaan itu dalam 5i4iran mere4a hanya @itamin sa7a dan meru5a4an 5rodu4 nutrisi 3ela4a. Di sam5in2 itu sediaan terse3ut san2at menari4 hati ana48ana4 yaitu dalam hal =arna9 3entu4 dan rasanya yan2 manis yan2 4adan2 ada rasa 3uahnya. ,e2itu o3at ter7an24au oleh ana48ana49 ma4a ana4 den2an laha5nya men2onsumsi o3at terse3ut 3anya483anya4 dan a4i3atnya ter7adilah 4era<unan Fe yan2 fatal. 0e7ala 4era<unan (A4ut) Dosis re4omendasi yan2 di5er3oleh4an untu4 oran2 de=asa 5er hari ('DAsD'e<ommended Daily Allo=an<es) adalah 16 m2. .@er dosis Fe a4an ter7adi 3ila ana4 men2onsumsi le3ih dari 10 m2D42 3erat 3adan ana4 den2an 3erat se4itar 16 429 sehin22a yan2 di4onsumsi ana4 terse3ut se4itar 160 m2 Fe. 0e7ala yan2 a4an terlihat adalah rasal mual yan2 san2at9 muntah8muntah9 5erdarahan lam3un2 dan usus serin2 ter7adi9 muntah darah disertai diare. 0e7ala terse3ut ter7adi se4itar 20 menit setelah 4e7adian o@er dosis Fe. &o4sisitas Fe ini 3ila 3erlan7ut a4an menye3a34an 4erusa4an lam3un29 hati9 2in7al dindin2 5em3uluh darah dan ota4. $e7adian fatal tim3ul se2era setelah ter7adi sho<4 atau 4oma. Pen2o3atan 4era<unan Fe harus dila4u4an den2an 5en2urasan lam3un29 analisis 2am3aran darah dan te4anan darah9 5em3erian a2en 4helat untu4 men2i4at Fe dari sir4ulasi darah dan menolon2 men2eliminasi Fe dari darah. Me4anisme dan 0e7ala &o4sisitas $ronis ,esi da5at teri4at dalam 3entu4 4om5le4 den2an se7umlah ma4romole4ul9 se3a2ai a4i3atnya a4an men2uran2i a4ti@itas normal dari 4om5le4 terse3ut. $ele3ihan Fe intraseluler menye3a34an ter7adinya 5eru3ahan formasi dan de5osisi dari hemosiderin yan2 menye3a34an disfun2si dan 4erusa4an seluler. :*emo4romatosis; adalah istilah ter7adinya 2an22uan meta3olisme Fe yan2 ter<ri den2an ter7adinya 4ele3ihan a3sor5si Fe. $e7enuhan i4atan 5rotein Fe dan de5osisi hemosiderin ter7adi dalam 7arin2an. Pen2aruh dan 2e7ala 5ertama ter7adi 5ada hati9 5an4reas dan 4ulit. $ele3ihan de5osit Fe dalam hati da5at menye3a34an <irrhosis

dan dalam 5an4reas da5at menye3a34an dia3etes. $ele3ihan de5osit Fe menye3a34an 5i2mentasi =arna 5erun22u (4unin2 a3u8a3u) 5ada or2an dan 4ulit.

Pen2o3atan &o4sisitas Fe /an2 5entin2 dalam 5en2o3atan to4sisitas Fe a4ut adalah adalah men<e2ah a3sor5si Fe dalam saluran <erna dan 5erna5asan. *al terse3ut da5at dila4u4an den2an <ara: a. Memuntah4an ma4anan yan2 ter4ontaminasi Fe dena2an emeti4a.

3. Men22una4an o3at 5en<ahar9 yaitu mem3eri #C !a *>. 3 yan2 da5at men2i4at 3esi dalam 3entu4 Fe 4ar3onat dan tida4 da5at dia3sor5si serta se2era di4eluar4an le=at fe<es. +ntu4 tu7uan 5en2i4atan Fe se3elum dia3sor5si da5at 7u2a di3eri4an 4om3inasi 2aram 4ar3onat dan fosfat. *al terse3ut 3ai4 dila4u4an 4arena 3e3era5a alasan9 yaitu: a. Men2i4at Fe yan2 terlarut men7adi 3entu4 tida4 larut yaitu Fe 4ar3onat dan Fe fosfat. 3. +ntu4 men2uras isi lam3un2.

Pem3erian o3at 5en<ahar se5erti 2aram 4atarti4 (M2). )9 7u2a da5at dila4u4an untu4 men2uras isi lam3un29 sehin22a Fe tida4 sem5at untu4 dia3sor5si. Pen2o3atan den2an 4helator defero4samin dian7ur4an 3ila 4adar Fe dalam serum sam5ai 300 u2Ddl9 =alau5un 2e7ala 4linis 3elum terlihat. Defero4samin 4om5le4 5ada dosis 100 m2 da5at men2i4at E m2 Fe9 o3at terse3ut da5at di3eri4an melalui mulut dan da5at men2i4at Fe dari usus sehin22a men<e2ah a3sor5si Fe oleh dindin2 usus. ,ila di3eri4an se<ara in7e4si intra@ena9 dila4u4an den2an dosis 1# m2D42 33Dhari9 in7e4si dila4u4an den2an 5erlahan 4arena defero4samin da5at menye3a34an hi5otensi. ,ila di3eri4an se<ara intramus4uler9 di3eri4an dosis E0 m2D42 33. +rine harus selalu dimonitor9 urine yan2 3er=arna merah8oran2e menun7u44an adanya e4s4resi dari Fe84om5le4 4helasi. Pen2o3atan 4helasi harus selalu dila4u4an sam5ai urine 3er=arna normal 4em3ali9 yan2 menun7u44an 3ah=a Fe 4om5le4 telah ha3is

BAB III KESIMP LAN DAN SARAN

$%)(MP+-A! -o2am 3erat adalah unsur 4imia yan2 termasu4 dalam 4elom5o4 lo2am yan2 3eratnya le3ih dari #2 untu4 setia5 <m 38nya. ,e3era5a 7enis lo2am 3erat 3ersifat esensial teta5i da5at men7adi to4si4 3ila 3erle3ihan9 misalnya 3esi (Fe)9 tem3a2a (>u)9 sen2 (?n) yan2 meru5a4an lo2am yan2 teri4at sistem enzim untu4 meta3olisme tu3uh. ,e3era5a 7enis lo2am 3erat lainnya 3ersifat nonesensial dan 3ersifat to4si4 dalam 7umlah yan2 san2at sedi4it9 misalnya arsen (As)9 tim3el (P3)9 4admium (>d) dan mer4uri (*2). -o2am esensial yan2 serin2 menye3a34an to4sisitas 5ada manusia adalah 3esi (Fe)9 sedan24an tem3a2a (>u) 3anya4 menye3a34an to4sisitas 5ada her=an atau terna4 dan ?n 3anya4 menye3a34an to4sisitas 5ada tanaman. Di lain 5iha4 4asus defisiensi Fe9 >u dan ?n serin2 dila5or4an 5ada manusia9 sedan24an 4asus to4sisitas lo2am terse3ut 3anya4 dila5or4an 3ersifat indi@idu. -o2am 3erat esensial yan2 5entin2 dan 3anya4 dila5or4an menye3a34an 5enya4it defisiensi dan to4sisitas adalah Fe9 >u9 dan ?n. -o2am lain se5erti Mn9 >o9 dan lo2am 3erat esensial lainnya 7aran2 dila5or4an menye3a34an 5enya4it. -o2am Fe9 >u9 dan ?n 4e3eradaannya dalam tu3uh salin2 ter4ait dan 3erintera4si9 misalnya 3ila 4e4uran2an salah satu lo2am terse3ut a4an menin24at4an adsor3si lo2am lainnya.

)A'A! 1. Perlunya 5en2etahuan yan2 le3ih a2ar d5at le3ih men2enal 3ahaya Fe.

2. Men2hindari dari ma4anan yan2 terlau 3anya4 3anya4 men2andun2 Fe9 se3a2ai <ontoh adalah su5lemen. 3. 1i4a sudah men2alami 2e7ala82e7la 4era<unan Fe9 ma4a harus se2era di3eri 5ertolonn2an.

DAFTAR P STAKA

Darmono. 200E. Farmasi Forensik dan Toksikologi.1a4arta: +( Press.

Fardias9 )ri4andi. 1EE2. Polusi Air dan Udara. /o2ya4arta: $anisius.

Palar9 *eryando. 200 . Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat . 1a4arta: 'ine4a >i5ta