You are on page 1of 27

INSTITUT PENDIDIKAN GURU TUANKU BAINUN PGSR PEMULIHAN KHAS PKP3110 KAEDAH PEMULIHAN MATEMATIK

1.0

PENGENALAN Manusia mula belajar sejak dari peringkat bayi lagi. Bayi yang baru lahir mewarisi berbagai-bagai bentuk gerakan pantulan. Contohnya apabila sesuatu objek menyentuh bibirnya, bayi terus menghisap objek tersebut tanpa perlu diajar kepadanya. Ini bererti wujud satu atur cara genetis semula jadi dalam diri bayi untuk menyerapkan kewujudan sesuatu objek. Hari demi hari, maklumat dalam ingatan bayi semakin bertambah selaras dengan peningkatan fi ikalnya daripada seorang bayi ke dunia kanak-kanak seterusnya menjadi dewasa. Maklumat-maklumat yang diterima akan dipecah-pecahkan menjadi pengetahuan dan memperkembangkan keupayaan kognitifnya. Menurut Mohd kanak-kanak !aud Ham ah "#$$%&,

mempelajari

matematik

melalui kegiatan seharian tertentu. 'da beberapa akti(iti yang membantu kanakkanak memperolehi konsep-konsep awal matematik iaitu akti(iti padanan "matching&, penjenisan "sorting&, reguan "pairing&, dan susunan aturan "ordering&. )adanan ialah kegiatan memilih sifat tertentu dan membuat perbandingan. )enjenisan pula adalah kegiatan memilih sifat umum di kalangan bentukbentuk. *eguan merupakan kegiatan menyatakan keselarian objek-objek secara satu lawan satu. Manakala susunan aturan adalah kegiatan meletakkan perkara sepanjang satu barisan. +alau bagaimanapun, terdapat beberapa teori daripada pakar-pakar pembelajaran bagaimana kanak-kanak mempelajari matematik dan jenis matematik yang boleh dipelajari pada peringkat yang berbe a dalam perkembangan kognitifnya. 'ntaranya ialah ,eori )iaget, Bruner, -agne dan !ienes.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU TUANKU BAINUN PGSR PEMULIHAN KHAS PKP3110 KAEDAH PEMULIHAN MATEMATIK

2.0

KONSEP DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK .etiap yang hidup mengalami perubahan mengikut proses pertumbuhan dan perkembangan. )ertumbuhan adalah perubahan yang bersifat kuantitatif iaitu sifat perubahan yang dapat di ukur sama ada mengikut peringkat dan ketentuan masa. 'pabila ia bersifat kuantitatif, setiap perubahan seseorang dapat dilihat dengan nyata berdasarkan pengukuran yang dibuat ke atas seseorang ataupun sesuatu organisma. )ertumbuhan yang biasa, kecuali yang disebabkan oleh kanser, selalunya berhenti manakala sesuatu organisma itu sampai ke peringkat matang atau dewasa dan selepas itu pertumbuhan tidak lagi berlaku. )erkembangan pula

adalah perubahan yang bersifat kualitatif iaitu perubahan yang tidak dapat diukur secara sudah kuantiti tetapi ternyata perubahan berlaku yang menunjukkan sifat berlainan daripada peringkat yang terdahulu. Berlainan dengan hal pertumbuhan, perkembangan berlaku daripada peringkat permulaan percambahan sehingga tamatnya hayat organisma. Ini bermakna, perkembangan bukan sahaja membawa sesuatu organisma ke peringkat matang, tetapi perkembangan berterusan berlaku walaupun peringkat kematangan dilampaui. ,egasnya, perkembangan sentiasa berlaku terus-menerus, dari awal sehingga akhir hayat sesuatu organisma. )roses pertumbuhan dan perkembangan bagi sesuatu organisma itu sudah sedia terancang dalam gen-gen yang diwarisi daripada keturunan yang terdahulu. Bagi sesuatu jenis organisma, sifat umum jenis itu iaitu phylogenetic adalah serupa. -esell "#$/$& menyatakan, walaupun tidak ada dua indi(idu yang benar-benar serupa, secara global semua kanak-kanak 2

INSTITUT PENDIDIKAN GURU TUANKU BAINUN PGSR PEMULIHAN KHAS PKP3110 KAEDAH PEMULIHAN MATEMATIK

yang normal cenderung mengikut susunan pertumbuhan yang biasa dilalui oleh kanak-kanak.

3.0

FAKTOR MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN Mengikut kajian ahli psikologi, perkembangan kanak-kanak dipecahkan kepada lima aspek iaitu aspek jasmani, kognitif, emosi, sosial dan rohani. 0elima-lima aspek ini pula adalah berasaskan kepada dua faktor yang utama iaitu dipengaruhi oleh faktor baka dan faktor persekitaran. 'hli psikologi juga telah berpendapat bahawa tiada indi(idu di dunia ini yang mempunya kadar perkembangan yang sama dan menjadikan faktor baka"nature& dan faktor persekitaran"nurture& sebagai penyebab utama ketidaksamaan kadar perkembangan seseorang indi(idu. )engaruh genetik atau baka ke atas pertumbuhan dan perkembangan manusia ini sebenarnya dipelopori oleh 1ohann -regor Mendel "#233-#22$& di 'ustri. Menurut Hali a Ham ah, 1oy 4. .amuel dan *afidah 0astawi "3552& dalam buku 6)erkembangan 0anak-kanak untuk )rogram )erguruan )endidikan *endah )engajian 7mpat ,ahun8, baka merujuk kepada ciri-ciri biologi, atau gen-gen yang diperturunkan melalui ibu bapa kepada anak- anak mereka seperti yang dikatakan oleh *. Hilgard. 'mran .chienfed mengatakan bahawa baka menentukan persamaan antara ibu bapa dengan anakanaknya, di kalangan ahli dalam satu kumpulan keluarga dari segi sifat-sifat seperti kebolehan, minat dan kawalan emosi. -en-gen yang terkandung di dalam kromosom ini menguasai perkembangan manusia dan akan memberikan sifat unik bagi setiap indi(idu. Baka ini boleh menguasai penyuburan fi ikal dan mental. Baka juga menetapkan had keupayaan, kemampuan mental kita sama ada pandai atau tidak pandai. 9leh sebab itu, menurut hasil kajian ahli-ahli psikologi -alton "#2%:&, -oddard

INSTITUT PENDIDIKAN GURU TUANKU BAINUN PGSR PEMULIHAN KHAS PKP3110 KAEDAH PEMULIHAN MATEMATIK

"#2$5&, 4ewman "#$;<& dan .hieldo "#$%3& setiap indi(idu mempunyai kecerdasan dan kebolehan intelek yang berbe a. 0ajian ahli-ahli psikologi telah membuktikan bahawa tidak ada dua orang indi(idu mempunyai kadar perkembangan yang sama. Mereka berpendapat baka dan persekitaran adalah faktor-faktor yang menyebabkan perbe aan kadar perkembangan manusia. )engaruh genetik atau faktor baka kini dikenali sebagai gen yang terdiri daripada nukleoprotein yang menentukan baka atau ciri keturunan. Ia terletak di lokus tertentu pada kromosom, iaitu sejenis benda seni berbentuk panjang yang didapati dalam nukleus sel sperma "jantan& dan juga sel o(um "betina&. Mengikut kajian, kromosom mengandungi bahan !4' dan *4' dan masingmasing membawa gen-gen yang mengandungi sifat-sifat baka.Indi(idu yang normal biasanya mempunyai 3; pasangan kromosom. .emasa proses persenyawaan, iaitu percantuman sel sperma "gamet jantan& dengan sel o(um "gamet betina& dengan membentuk igot yang mula mendapat 3; kromosom daripada ibu bapa masing-masing. .eterusnya, proses pertukaran di antara kromosom daripada ibu dan bapanya berlaku dan menjadi ciri-ciri baka tersendiri, kemudian diwarisi oleh bayi yang akan dilahirkan nanti. )erbe aan kecerdasan di antara indi(idu boleh diperhatikan daripada prestasi pelajar dalam sesuatu kelas.0ajian ahli-ahli psikologi sering mengaitkan perbe aan kecerdasan indi(idu dengan kecerdasan ibu bapa mereka. Biasanya, ibu bapa yang bijak pandai akan melahirkan anak-anak yang juga bijak pandai. 7mosi seseorang juga diwarisi daripada baka ibu bapa. Misalnya, ibu bapa yang mempunyai emosi yang kurang stabil dan bersifat pemarah akan melahirkan anak yang agresif dan autokratik. =atar belakang keluarga yang porak peranda akibat perceraian, kematian, perpisahan akan memberi kesan buruk kepada emosi kanak-kanak seterusnya kepada perkembangan personaliti mereka.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU TUANKU BAINUN PGSR PEMULIHAN KHAS PKP3110 KAEDAH PEMULIHAN MATEMATIK

>aktor baka juga mempengaruhi sahsiah indi(idu secara langsung. .ebagai contoh, indi(idu yang mempunyai sai badan yang agak besar akan berasa malu untuk bersosial dengan orang lain kerana banyak akti(iti yang boleh dilakukannya adalah terbatas. .ai badan akan menentukan sama ada indi(idu sesuai melakukan suatu akti(iti ataupun tidak. 0ebolehan melakukan suatu akti(iti akan meningkatkan nilai prestij yang tinggi untuk dirinya. Hal ini menyebabkan indi(idu tersebut akan diminati oleh rakan-rakannya dan seterusnya meningkatkan harga dirinya sekaligus akan membentuk sahsiah sihat. Contoh seterusnya ialah indi(idu yang berasal daripada keturunan yang berpenyakit. Indi(idu tersebut besar kemungkinan akan mewarisi penyakit, seperti lelah dan kencing manis melalui baka. 1adi, kanak-kanak tersebut sukar menyertai akti(iti sosial dan menyebabkan perkembangan sosialnya terganggu.1usteru, hubungan kanak-kanak tersebut dengan rakan-rakan menjadi berkurangan. 0emudian, dia akan merasa sedih dan sunyi. Impaknya, proses perkembangan sahsiahnya menjadi tidak sihat kerana perkembangan sosial dan emosi terjejas. >aktor kedua yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak ialah persekitaran. >aktor ini merujuk kepada keadaan semasa proses perkembangan kanak-kanak. Ini termasuklah pengalaman sebelum dan selepas lahir. )engalaman sebelum lahir merangkumi pemakanan dan kesihatan ibu, gaya hidup ibu, rawatan yang diterima ibu, usia dan keadaan emosi ibu. >aktor-faktor selepas kelahiran pula adalah dipengaruhi oleh cara pemakanan, sosio ekonomi, tahap pendidikan keluarga, rakan-rakan, sekolah, masyarakat, tempat ibadat, media dan persekitaran dunia. .emua perkara ini akan mempengaruhi perkembangan seseorang manusia. Mengikut penulis Hali a Ham ah, 1oy 4. .amuel dan *afidah 0astawi, dalam buku 6)erkembangan 0anak-kanak untuk )rogram )erguruan )endidikan *endah )engajian 7mpat ,ahun8, apabila kesihatan bayi selepas lahir dijaga, 5

INSTITUT PENDIDIKAN GURU TUANKU BAINUN PGSR PEMULIHAN KHAS PKP3110 KAEDAH PEMULIHAN MATEMATIK

ini akan mempercepatkan pertumbuhan gigi susu pada gusi bawah ketika bayi berumur antara enam hingga lapan bulan. .eterusnya, khasiat yang diberikan seperti susu ibu amat baik dalam mempengaruhi perkembangan fi ikal dan mental bayi tersebut. )ada tahap ini, perkembangan motor yang merangkumi kemahiran- kemahiran kordinasi otot telah mula meningkat. 'ntara kemahiran motor yang disebut ialah memegang, menyedut, menghisap, duduk, merangkak, berjalan, berlari dan sebagainya. .elain itu, keluarga, rakan sebaya, status sosio-ekonomi, kebudayaan dan kepercayaan masyarakat, sumber teknologi, guru dan sekolah turut menjadi faktor perkembangan kanak- kanak. )erbe aaan gaya hidup sesebuah institusi keluarga seperti suasana rumah, makanan, asuhan dan status sosioekonomi keluarga akan melahirkan indi(idu yang mengikut perbe aan kadar perkembangannya. 0eluarga yang mempunyai status sosio-ekonomi yang baik akan membantu perkembangan intelek dan fi ikal kanak-kanak ke tahap optimum kerana keluarga ini berupaya memberi makanan yang ber at dan seimbang serta kemudahan pendidikan yang sempurna kepadaanak-anak. Ibu bapa perlu memastikan keperluan kasih sayang anak- anak dipenuhi dengan baik. -aya hidup yang sihat yang diamalkan oleh setiap ahli keluarga seperti sentiasa menjaga kesihatan, bersenam, tidak merokok akan membentuk sebuah keluarga yang proaktif dan sempurna. .elain itu, faktor pemakanan juga turut mempengaruhi perkembangan kanakkanak.)erkembangan ini meliputi fi ikal, mental dan kerohanian kanakkanak.)emakanan yang diambil kanak- kanak haruslah ber at, bersih dan seimbang.Makanan yang boleh menjejaskan kesihatan mental, emosi dan fi ikal perlu dijauhi supaya tidak membantutkan perkembangan mereka.9leh itu, ibu bapa perlu mendidik anak supaya kenal makanan yang baik dan 6

INSTITUT PENDIDIKAN GURU TUANKU BAINUN PGSR PEMULIHAN KHAS PKP3110 KAEDAH PEMULIHAN MATEMATIK

mengamalkan kesederhanaan ketika makan dan minum. )enyusuan susu ibu adalah lebih baik kerana susu ibu bebas dari jangkitan. 0etika sudah mencecah umur / tahun, kanak-kanak haruslah disajikan dengan makanan yang mempunyai banyak kandungan tenaga kerana pada masa ini kanakkanak adalah sangat aktif. ,eori 7kologi Bronfenbrenner "#$<$,#$2$&, menjelaskan bahawa perkembangan kanakkanak merangkumi lima jenis sistem mikrosistem, kronosistem. Bronfenbrenner, sistem ekologi ini ekologi iaitu mesosistem, Menurut kelima-lima adalah

ekosistem, makrosistem, dan

mempengaruhi perkembangan kanak-kanak. Mikrosistem merujuk kepada persekitaran terdekat dimana kanak-kanak lebih banyak menghabiskan masa dan interaksi secara langsung di dalam persekitaran itu..ebagai contoh hubungan interaksi secara langsung antara kanak-kanak dengan ibu bapa, guru dan rakan-rakan.9rang-orang dalam mikrosistem ini memainkan peranan yang tidak kurang penting di dalam perkembangan kanak-kanak. Mesosistem pula merujuk kepada kaitan antara perhubungan dengan 3 mikrosistem. Hal ini bermaksud satu mikrosistem boleh mempengaruhi interaksi dengan mikrosistem yang lain. Misalnya keadaan yang berlaku di rumah boleh mempengaruhi sikap atau tingkah-laku di sekolah dan sebaliknya.Mengikut Bronfenbenner juga, kanak-kanak yang diberikan galakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam mesosistem ini 7

INSTITUT PENDIDIKAN GURU TUANKU BAINUN PGSR PEMULIHAN KHAS PKP3110 KAEDAH PEMULIHAN MATEMATIK

menunjukkan

prestasi

yang

lebih

baik

daripada

kanak-kanak

yang

kekurangan peluang. 7kosistem dalam merupakan pengalaman dengan persekitaran kepada 0aedah yang tidak

melibatkan kanak-kanak secara langsung tetapi keputusan yang diambil persekitaran tersebut memberi pasar kesan raya. kanak-kanak pengurusan, tersebut.Misalnya sekolah dengan

kemudahan dan peraturan-peraturan yang dikuatkuasa oleh tempat membeli belah secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan sosial kanakkanak tersebut. Makrosistem pula adalah perkembangan indi(idu yang melibatkan normanorma, nilai dan amalan masyarakat itu sendiri. Misalnya dalam sesetengah masyarakat, peranan jantina dititikberatkan ".antrock,3552&. !i sesetengah negara, kaum lelaki diberi peranan yang lebih dominan dimana mereka diberi peluang pelajaran dan pekerjaan-pekerjaan yang penting. 0ronosistem pula melibatkan perubahan perkembangan dalam suatu tempoh masa..ebagai contoh situasi kanak-kanak hari ini lebih berfokus kepada permainan-permainan komputer jika dibanding dengan kanak-kanak pada aman dahulu kala yang lebih gemar bermain di persekitaran rumah. .ecara keseluruhannya, kelima-lima aspek ini adalah saling berinteraksi antara satu sama lain. .etiap unsur-unsur ini mempengaruhi perkembangan indi(idu, maka setiap indi(idu memang tidak dapat dinafikan mempunyai tahap perkembangan yang berbe a-be a.

4.0

PERKEMBANGAN FIZIKAL (DATA KAJIAN) )erkembangan fi ikal merupakan satu aspek yang menekankan

asaspertumbuhan dan pembesaran kanak-kanak dalam keadaan sihat, 8

INSTITUT PENDIDIKAN GURU TUANKU BAINUN PGSR PEMULIHAN KHAS PKP3110 KAEDAH PEMULIHAN MATEMATIK

selamat

dan

ceria.

Menurut

?0urikulum

)rasekolah

0ebangsaan8

"0ementerian )endidikan Malaysia, 355;&, perkembangan fi ikal kanak-kanak boleh dibahagikan kepada empat bahagian iaitu@ kebersihan alam sekitar, keselamatan, kesihatan dan psikomotor. Ia juga sering dikaitkan dengan kebolehan kanak-kanak menggunakan anggota badan, otot, dan koordinasi untuk menjalankan akti(iti harian. Berikut merupakan ujian perkembangan fi ikal yang telah dijalankan@

BIL # 3 ;

JADUAL 1 : UJIAN PERKEMBANGAN FIZIKAL BAGI MURID TAHUN 1 TINGGI BERAT SAIZ SAIZ NAMA ( M) (KG) KEPALA( M) BADAN 'HM'! .A'B+'4 BI4 B'0'*I' M9H! >'IB BI4 M9H! 49* >IC*77 BI4 M9H'M7! AD.9> )D*',' #3:.5 #3:.# #32./ #3%.3 ;#.% 3$./ ;3.3 ;#.# :# :5./ :5.2 :5.< . . . .

1adual di atas menunjukan data ujian perkembangan fi ikal murid tahun # yang merangkumi tinggi, berat, sai kepala dan sai badan. Murid yang terlibat dalam ujian ini adalah 'hmad .ya wan bin Bakaria, Mohd >ai bin Mohd 4or dan >iEree bin Mohamed Ausof .0etiga-tiga murid ini diambil daripada kelas yang berlainan.'hmad .ya wan merupakan murid kelas #', Mohd >ai dan >iEree pula merupakan murid kelas #B. !aripada jadual di atas, jelas menunjukkan bahawa terdapat perbe aan bagi ketiga-tiga murid tersebut dari segi tinggi, berat,sai kepala dan sai badan. !ari segi ketinggian, 'hmad .ya wan dan Mohd >ai mempunyai ketinggian yang hampir sama iaitu #3: cm dan #3:.# cm manakala >iEree mempunyai ketinggian #32./cm. Ini menjadikan purata ketinggian murid tahun # adalah #3%.3cm. !ari segi berat badan pula, >iEree lebih berat berbanding 'hmad .ya wan dan Mohd >ai .>iEree mencatakan berat sebanyak ;3.3kg, 'hmad sya wan ;#.%kg dan Mohd >ai 3$./kg.Ini menjadikan purata berat badan mereka sebanyak ;#.# kg.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU TUANKU BAINUN PGSR PEMULIHAN KHAS PKP3110 KAEDAH PEMULIHAN MATEMATIK

0etinggian dan berat badan >iEree adalah lebih berbanding 'hmad sya wan dan Mohd >ai adalah disebabkan oleh faktor genetik dan faktor pemakanan murid tersebut. Ibu bapa yang tinggi dan besar akan menghasilkan anak-anak yang tinggi dan besar. .ebaliknya, ibu bapa yang rendah dan kecil akan menghasilkan anak-anak yang rendah dan kecil. !ari segi pemakanan pula, kanak-kanak yang mendapat nutrien yang mencukupi akan kelihatan lebih tinggi dan sihat berbanding dengan kanak-kanak yang kurang mendapat nutrien. !ari aspek sai badan pula, ketiga-tiga responden mempunyai sai badan 6.F iaitu kecil. 0anak-kanak pada usia < tahun kelihatan kecil kerana dalam lingkungan usia ini mereka sangat aktif bergerak dan bermain. +alau bagaimanapun, faktor pemakanan memainkan peranan penting dalam menentukan sai badan kanak-kanak.0anak-kanak yang mengambil makanan yang mempunyai banyak lemak dan karbohidrat berkemungkinan besar untuk menjadi obesiti dan gemuk. .ebaliknya, kanak-kanak yang menjaga pemakanan mereka dengan mengamalkan makanan seimbang akan menjadikan sai badan mereka ideal. 1ika dikira Body Mass IndeG "BMI& ketiga-tiga responden ini, ternyata mereka mempunyai BMI yang normal iaitu dalam lingkungan #2.: hingga 3;.:. BMI yang normal menunjukkan kanak-kanak mempunyai berat badan dan tinggi yang seimbang dan mempunyai sai badan yang ideal. !ari segi sai kepala, 'hmad sya wan, Mohd >ai dan >iEree masing-masing mencatatkan sai kepala :#cm, :5./cm, :5.2cm dan menjadikan purata sai kepala bagi ketiga-tiga responden adalah :5.<cm. 1adi, saya dapat simpulkan bahawa, dalam lingkungan kanak-kanak < tahun, perkembangan sai kepala adalah hampir sama. 0esimpulannya, perkembangan fi ikal kanak-kanak < tahun adalah hampir sama tetapi faktor genetik dan faktor pemakanan yang membe akan perkembangan mereka.

1 0

INSTITUT PENDIDIKAN GURU TUANKU BAINUN PGSR PEMULIHAN KHAS PKP3110 KAEDAH PEMULIHAN MATEMATIK

JADUAL 2 : UJIAN PERKEMBANGAN FIZIKAL BAGI MURID TAHUN 4 BI= # 3 ; 4'M' MDH! .A'>IC BI4 0'M'*D!!I4 M9H! IBB', BI4 M'B='4 'BIB9= BI4 M9H'M7! !7*'M'4 )D*',' ,I4--I "CM& #;#./ #;#.% #32.< #;5.% B7*', "0-& ;/.2 ;/.: ;3.# ;;.2 .'IB 07)'='"CM& :3.: :;.: :3.; :3.2 .'IB B'!'4 . . . .

1adual 3 di atas menunjukan data ujian perkembangan fi ikal murid tahun / yang merangkumi tinggi, berat, sai kepala dan sai badan. Murid yang terlibat dalam ujian ini adalah Muhd .yafiE bin 0amaruddin, Mohd I at bin Ma lan dan ' i ol bin Mohamed !eraman. 0etiga-tiga murid ini diambil daripada kelas yang sama iaitu kelas /'. !aripada jadual di atas, jelas menunjukkan bahawa terdapat perbe aan bagi ketiga-tiga murid tersebut dari segi tinggi, berat, sai kepala dan sai badan. !ari segi ketinggian, Muhd .yafiE dan Mohd I at mempunyai ketinggian yang hampir sama iaitu #;#./ cm dan #;#.% cm manakala ' i ol mempunyai ketinggian #32.<cm. Ini menjadikan purata ketinggian mereka adalah #;5.%cm.Ini menunjukkan pada tahap ini, kanak-kanak lebih tinggi berbanding kanak-kanak < tahun. !ari segi berat badan pula, Muhd .yafiE dan Mohd I at mempunyai berat badan yang hampir sama iaitu masing-masing mencatatkan berat badan ;/.2kg dan ;/.:kg. Berat badan ' i ol pula adalah ;3.#kg.Ini menjadikan purata berat badan mereka sebanyak ;;.2 kg.Ini menunjukkan berat badan kanak-kanak #5 tahun adalah lebih banyak berbanding kanak-kanak < tahun. )erbe aan ketinggian dan berat badan ketiga-tiga responden adalah tidak ketara. Hal ini demikian kerana ketiga-tiga responden mengamalkan pemakanan yang sihat. !ari aspek sai badan pula, ketiga-tiga responden mempunyai sai badan 6.F.)ada tahap ini, kanak-kanak sangat aktif bergerak dan bermain, jadi sai 1 1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU TUANKU BAINUN PGSR PEMULIHAN KHAS PKP3110 KAEDAH PEMULIHAN MATEMATIK

badan mereka tidak mengalami masalah obesiti sekiranya mereka menjaga pemakanan merekaa. 1ika dikira Body Mass IndeG"BMI& ketiga-tiga responden ini, ternyata mereka mempunyai BMI yang normal iaitu dalam lingkungan #2.: hingga 3;.:. BMI yang normal menunjukkan kanak-kanak mempunyai berat badan dan tinggi yang seimbang dan mempunyai sai badan yang ideal. !ari segi sai kepala, Muhd .yafiE, Mohd I at dan ' i ol masing-masing mencatatkan sai kepala :3.:cm, :;.:cm, :3.;cm dan menjadikan purata sai kepala bagi ketiga-tiga responden adalah :3.2cm. Ini menunjukkan sai kepala kanak-kanak #5 tahun adalah lebih besar berbanding kanak-kanak < tahun.

!.0

PERKEMBANGAN KOGNITIF (DATA KAJIAN) Maksud kognitif adalah berkait rapat dengan kognisi, iaitu akti(iti atau proses memperolehi ilmu secara taakulan atau pemikiran melalui deria. Maka perkembangan kognitf kanak-kanak adalah berkait rapat dengan perkembangan otak mereka serta interaksi sosial, khasnya dengan rakan sebaya yang lebih berpengalaman. Hal ini bermaksud, perkembangan kognitif kanak-kanak adalah bergantung kepada perkembangan otak dan sensori motor "fi ikal& serta interaksi dengan orang yang lebih berpengalaman, iaitu perkembanagn sosial. )erkembangan kognitif juga merujuk kepada kebolehan indi(idu untuk berfikir, memberi pendapat, memahami serta mengungati perkara-perkara yang berlaku di persekitaran masing-masing. )erkembangan kognitif kanakkanak memberi penekanan terhadap pembinaan pemikiran kanak-kanak.Ia berpusat kepada perubahan pemikiran kanak-kanak yang berlaku dalam satu peringkat perkembangan kepada yang seterusnya.

1 2

INSTITUT PENDIDIKAN GURU TUANKU BAINUN PGSR PEMULIHAN KHAS PKP3110 KAEDAH PEMULIHAN MATEMATIK

.ecara holistiknya, perkembangan kognitif boleh ditakrifkan sebagai proses peningkatan keupayaan fikiran, pengetahuan dan keintelektualan seorang kanak-kanak dan kemampuan menjana akal budi dalam pelbagai akti(iti penyelasaian dilaluinya.
JADUAL 3 : UJIAN KUANTITI AIR BAGI MURID TAHUN 1 BIL # 3 ; NAMA 'HM'! .A'B+'4 BI4 B'0'*I' M9H! >'IB BI4 M9H! 49* >IC*77 BI4 M9H'M7! AD.9>

masalah,

memahami,

menganalisa

dan

membentuk

pengetahuan serta pemahaman baru terhadap pengalaman baru yang

SEBELUM S"#" H H H

SELEPAS T$%"& S"#" H H

T$%"& S"#" S"#" H

1adual di atas menunjukan butiran mengenai ujian kuantiti air yang telah dijalankan ke atas murid tahun # ataupun murid yang berumur < tahun. !alam ujian ini, pada mulanya, kuantiti air yang sama dimasukkan ke dalam dua bekas yang sama. Murid tersebut perlu menyatakan adakah kedua-dua bekas air tersebut mempunyai kuantiti air yang sama ataupun tidak. 0etiga-tiga responden menyatakan bahawa kuantiti air dalam bekas tersebut adalah sama. 0emudian, salah satu air dalam bekas itu dimasukkan ke dalam bekas lain yang mempunyai sai yang berbe a. *esponden dikehendaki menentukan sama ada kuantiti air dalam kedua-dua bekas itu adalah sama ataupun tidak. !alam ujian ini, seorang daripada responden, 'hmad .ya wan telah menyatakan kuantiti air dalam kedua-dua bekas tersebut adalah sama manakala dua orang responden lagi, Mohd >ai bahawa kuantiti air adalah tidak sama. dan >iEree menyatakan

1 3

INSTITUT PENDIDIKAN GURU TUANKU BAINUN PGSR PEMULIHAN KHAS PKP3110 KAEDAH PEMULIHAN MATEMATIK

!alam hal ini, 'hmad .ya wan berjaya menjawab soalan tersebut dengan tepat manakala dua orang lagi tidak dapat menjawab dengan betul.Ini menunjukkan 'hmad .ya wan sudah menguasai prinsip identiti manakala Mohd >ai dan >iEree masih tidak dapat menguasai prinsip identiti. !alam prinsip identiti, kanak-kanak sudah boleh mengetahui bahawa sekiranya tiada kuatiti yang ditambah atau dikurangkan, maka kuatiti air tersebut tetap sama walaupun dimasukkan di dalam bekas yang berbe a sai nya. Menurut 1ean )iaget, kanak-kanak pada peringkat 9perasi 0onkrit "<-## tahun& sepatutnya sudah dapat menyatakan kuantiti air itu tetap sama walaupun kelihatan paras air berbe a disebabkan air tersebut dimasukkan ke dalam bekas yang berbe a sai nya. !aripada ujian ini, hanya 'hmad .ya wan telah mencapai peringkat 9perasi 0onkrit dan telah menguasai prinsip identiti seperti yang terkandung dalam konsep pemuliharaan "conser(ation&. Ini juga mungkin kerana 'hmad .ya wan lebih bijak daripada Mohd >ai dan >iEree kerana dia berada dalam kelas #'. Mohd >ai dan >iEree pula masih tidak dapat menguasai prinsip identiti. !alam prinsip identiti, kanak-kanak tahu sekiranya tiada bilangan

1 4

INSTITUT PENDIDIKAN GURU TUANKU BAINUN PGSR PEMULIHAN KHAS PKP3110 KAEDAH PEMULIHAN MATEMATIK

yang ditambah atau dikurangkan, bilangan atau amaun objek adalah sama walaupun bentuknya atau susunannya berubah.
JADUAL 4 : UJIAN PANJANG TALI BAGI MURID TAHUN 4 BI= # 3 ; 4'M' MDH! .A'>IC BI4 0'M'*D!!I4 M9H! IBB', BI4 M'B='4 'BIB9= BI4 M9H'M7! !7*'M'4

.7B7=DM .'M' H H H ,I!'0 .'M'

.7=7)'. .'M' H H H ,I!'0 .'M'

1adual / menunjukan butiran mengenai ujian panjang tali yang dijalankan ke atas responden tahun /. !alam ujian ini, dua utas tali yang sama panjang telah digunakan. )ada mulanya, dua utas tali disusun dalam dua baris yang sama dan kemudiannya responden akan menentukan sama ada dua utas tali tersebut adalah sama panjang ataupun tidak. 1awapan yang diberikan oleh responden akan direkodkan. !aripada ujian yang dijalankan keatas ketigatiga responden ini, mereka menjawab bahawa utas tali ini adalah sama panjang. .eterusnya, seutas tali tadi akan dialihkan sedikit kedudukannya. *esponden diminta untuk menentukan sama ada kedua-dua utas tali itu adalah sama panjang atau tidak. !idapati bahawa, ketiga-tiga responden menyatakan bahawa panjang tali yang dialihkan kedudukannya itu adalah sama dengan panjang asal. Menurut 1ean )iaget, kanak-kanak )eringkat 9perasi 0onkrit "<-## tahun& mampu menentukan bahawa panjang kedua-dua utas tali tersebut adalah sama walaupun kedudukannya diubah. !aripada ujian panjang tali ini, terbukti bahawa ketiga-tiga responden ini telah menguasai prinsip identiti seperti yang terkandung dalam konsep pemuliharaan. !alam prinsip identiti, kanak-kanak sudah boleh menyatakan 1 5

INSTITUT PENDIDIKAN GURU TUANKU BAINUN PGSR PEMULIHAN KHAS PKP3110 KAEDAH PEMULIHAN MATEMATIK

bahawa sekirannya tiada bilangan yang ditambah atau dikurangkan, bilangan atau amaun objek adalah sama walaupun bentuk diubah.

'.0

TEORI PEMBELAJARAN MATEMATIK ( JEAN PIAGET Menurut 1ean )iaget, kanak-kanak akan melalui peringkat-peringkat perkembangan kognitif yang sama tetapi pada usia yang berbe a-be a. Beliau berpendapat persekitaran tidak membentuk kognitif kanak-kanak, sebaliknya, kanak-kanak membina pengetahuan mereka secara aktif untuk memahami persekitarannya. 0eadaan ini berlaku melalui pelbagai proses penerokaan, manipulasi dan menilai persekitaran fi ikalnya. Dntuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai proses ini, )iaget memperkenalkan / konsep utamaI $. S&)#" adalah struktur kognitif atau mental yang membolehkan indi(idu mengurus dan menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran. .kema adalah seperti sebuah kabinet yang menyimpan banyak fail dan setiap fail mewakili satu skema. 'pabila seorang bayi dilahirkan ia mempunyai skema umum dan semakin bayi itu membesar skema yang diperoleh semakin meningkat dan skema itu semakin diperhalusi. .kema adalah proses mencipta, memperhalus, membuat perubahan, menyusun dan mengurus. 'pabila seorang bayi dilahirkan, skema sedia ada pada bayi itu ialah menghisap susu dan menggenggam. 'pa sahaja benda yang dimasukkan ke mulutnya akan dihisapnya. .eperti puting susu atau jari tangan. Bayi berkenaan masih belum dapat membe akan yang mana satu akan mengeluarkan susu atau sebaliknya, kerana hanya ada satu sahaja skema iaitu menghisap.

1 6

INSTITUT PENDIDIKAN GURU TUANKU BAINUN PGSR PEMULIHAN KHAS PKP3110 KAEDAH PEMULIHAN MATEMATIK

$$.

A*$#$+"*$ merupakan proses kognitif di mana seseorang menyatukan maklumat-maklumat baru atau pengalaman-pengalaman baru ke dalam skema yang sedia ada, iaitu penyerapan " fitting& maklumat baru ke dalam struktur sedia ada. 'similasi berlaku sepanjang masa kerana manusia sentiasa melalui pelbagai maklumat dan pengalaman. 0eadaan ini boleh disamakan dengan sebuah belon yang semakin membesar apabila ditiupkan angin ke dalamnya. 9leh itu, perubahan yang berlaku adalah secara kuantitatif atau bukan kualitatif.

$$$.

A&,#,%"*$ atau penyesuaian diri dan menghasilkan perubahan kualitatif serta perkembangan skema "development of schema&. 1ika maklumat yang diterima sesuai dengan skema yang ada, maka ia akan diserap ke dalam skema, sebaliknya jika maklumat itu tidak sesuai, maka maklumat itu akan ditolak atau diubah atau diubahsuai. 9leh itu, proses penyesuaian diri berlaku apabila skema yang sedia ada diubah suai untuk digabungkan dengan baru. maklumat-maklumat maklumat atau dan pengalaman-pengalaman )eningkatan

pengalaman ini meningkatkan tahap skema sedia ada. )roses ini berlaku secara berterusan sehingga seseorang itu mencapai tahap pemahaman yang stabil dan mantap bagi satu-satu kemahiran tertentu. $-. K)*)$#."/0"/ menyeimbangkan akan tercapai apabila seseorang dan kanak-kanak proses penyerapan pengubahsuaian.

Contohnya, apabila seseorang kanak-kanak menerima maklumat baru, ia akan menyerap maklumat itu ke dalam skemanya. .ekiranya ia berjaya proses keseimbangan akan tercapai. .ebaliknya, jika ia tidak dapat diserap, maka maklumat itu akan diubahsuai melalui pengubahsuaian skema atau mencipta skema yang baru. 1ikalau maklumat baru itu dapat disesuaikan, maka tahap keseimbangan akan tercapai. )roses ini berlaku secara berterusan bermula dari bayi sehingga dewasa.

1 7

INSTITUT PENDIDIKAN GURU TUANKU BAINUN PGSR PEMULIHAN KHAS PKP3110 KAEDAH PEMULIHAN MATEMATIK

!ari kajian dan pemerhatiannya, )iaget mendapati bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak adalah berbe a dan berubah melalui empat peringkat mengikut perubahan umur mereka. )iaget membahagikan empat peringkat ini sebagai peringkat sensori motor, pra operasi, operasi konkrit dan operasi formal. ". P)1$/0&"2 S)/*,1$ M,2,1 (0 3 2 2"45/) !alam peringkat ini, kanak-kanak mula menggunakan deria motornya untuk memahami dan berinteraksi dengan persekitarannya. .elepas dilahirkan selama dua bulan, seorang bayi sudah boleh membe akan objek-objek di dalam persekitarannya. 0anak-kanak kelihatan mula boleh belajar bahasa dan lambang yang mudah. 0anak-kanak cuba belajar koordinasi di antara deria motor dengan gerakannya serta cuba mengaitkan perkataan-perkataan dengan objek-objek yang dapat dilihat dalam persekitarannya. .. P)1$/0&"2 P1" O6)1"*$ (2 3 7 2"45/) 0anak-kanak boleh menggunakan bahasa serta simbol untuk menggambarkan sesuatu konsep. 'pabila mencapai umur / tahun, kanak-kanak telah boleh bertutur dengan fasih dan melalui bahasa yang dikuasainya itu, perkembangan kognitifnya kian menjadi pesat. Mereka menganggap pengalaman dan pandangan orang lain adalah serupa dengannya. Mereka mula berupaya memberi sebab untuk menyokong kepercayaan mereka, boleh mengelaskan objek mengikut ciri tertentu dan memahami konsep keabadian bilangan. 8. P)1$/0&"2 O6)1"*$ K,/&1$2 (7 3 12 2"45/) 0anak-kanak mula

memperolehi konsep transformasi, menguasai proses kebalikan dan akhirnya mengamati proses songsangan. !i samping itu, kanak-kanak sudah boleh mempelajari lebih daripada satu perkara pada satu masa. 0anak-kanak sudah boleh memikir secara induktif atau deduktif serta dapat menguasai konsep masa dan kelajuan. Bagaimanapun, keupayaan berfikir secara logik masih terbatas kepada konkrit sahaja. Mereka masih tidak mempunyai kebolehan untuk berfikir secara abstrak. 9leh itu, mereka tidak dapat menyelesaikan masalah yang kompleks. !i dalam 1 8

INSTITUT PENDIDIKAN GURU TUANKU BAINUN PGSR PEMULIHAN KHAS PKP3110 KAEDAH PEMULIHAN MATEMATIK

peringkat ini, kebanyakan akti(iti pembelajaran yang bererti masih bergantung kepada objek-objek konkrit dan pengalaman secara langsung. %. P)1$/0&"2 O6)1"*$ F,1#"+ (*)+)6"* 12 2"45/) *emaja telah boleh berfikir secara abstrak dan boleh menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Mereka juga boleh berfikir secara deduktif atau induktif, dan menggunakannya untuk membuktikan teorem atau hukum matematik serta membuat rumusan atau generalisasi daripada akti(iti-akti(iti matematik. *emaja juga boleh menggunakan simbol-simbol matematik untuk menggambarkan konsep yang abstrak, mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain serta menggunakan logik untuk menyelesaikan masalah matematik.

7.0

IMPLIKASI PERKEMBANGAN FIZIKAL TERHADAP PEMBELAJARAN MATEMATIK MURID-MURID PEMULIHAN 0ajian tentang perkembangan kanak-kanak memberikan implikasi terhadap proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. 0anak-kanak dalam peringkat umur <-#3 tahun ini telah mengalami perkembangan otot-otot halus, koordinasi mata dan tangan dan kanak-kanak dalam lingkungan umur ini juga kelihatan lebih kuat, cepat dan mempunyai keupayaan untuk fokus kepada akti(iti atau tugas yang diberikan kepada mereka. )ada usia lingkungan <-#3 tahun ini, kanak-kanak boleh diajar bermain alat mu ik dan akti(iti-akti(iti seperti melukis dan mewarna kerana mereka sudah pun mengalami perkembangan otot-otot halus. )erkembangan otot-otot halus ini membantu mereka untuk menggenggam sesuatu dengan kemas dan kuat. .elain itu, ibu bapa dan pendidik boleh melibatkan kanak-kanak ini dalam akti(iti permainan dan latihan-latihan seperti berenang dan gimnastik kerana akti(iti seperti ini mampu menguatkan otot, daya tahan otot dan membina pergerakan yang lebih cekap.)endidik boleh menyediakan akti(iti lasak untuk 1 9

INSTITUT PENDIDIKAN GURU TUANKU BAINUN PGSR PEMULIHAN KHAS PKP3110 KAEDAH PEMULIHAN MATEMATIK

kanak-kanak lelaki seperti bermain bola sepak, ragbi dan hoki kerana kanakkanak lelaki cenderung untuk melakukan akti(iti lasak.Manakala pendidik juga perlu menyediakan permainan yang bersesuaian untuk kanak-kanak perempuan seperti bola jaring dan bola baling. .elain menyediakan akti(iti fi ikal, kanak-kanak juga perlu disajikan dengan makanan yang seimbang dan bersesuaian dengan tahap umur mereka.!alam lingkungan umur ini mereka perlu disajikan dengan makanan yang mampu memberikan tenaga kepada mereka kerana kanak-kanak di antara <-#3 tahun ini sangat aktif bergerak dan bermain.1adi, mereka memerlukan tenaga yang banyak untuk mejalankan akti(iti-akti(iti tersebut. Menurut -orbin dan =indsey "#$$/ &, kecergasan fi ikal boleh dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu kecergasan fi ikal berlandaskan kesihatan dan psikomotor. )ada tahap usia ini kemahiran psikomotor halus menjadi lebih baik dan cekap. 0ebiasaannya, dalam usia kanak-kanak ini, perbe aan sai , berat badan dengan rakan sebaya boleh menimbulkan masalah sosial dan masalah penyesuaian diri seseorang indi(idu. 1ika diperhatikan, dalam sebuah kelas akan terdapat perbe aan yang ketara dari segi ketinggian, berat dan bentuk badan pelajar. ,erdapat murid yang gemuk dan kurus serta murid yang tinggi dan rendah. 0ebiasaanya, sebuah kelas akan mengandungi pelbagai etnik pelajar yang berbe a dari aspek bentuk fi ikal. 1ika diperhatikan, kaum cina mempunyai kulit yang cerah, bermata sepet manakala kaum melayu mempunyai kulit yang sedikit gelap berbanding kaum cina dan kaum india mempunyai kulit yang gelap. 4amun perbe aan fi ikal mengikut kaum merupakan ciri-ciri uni(ersal dan diterima umum.0anak-kanak tidak merasakan perbe aan kaum menggangu kehidupan mereka seharian..ebaliknya, perbe aan fi ikal dari segi sai badan seperti kanak-kanak yang mempunyai sai badan yang besar, gemuk, pendek dan sebagainya.

2 0

INSTITUT PENDIDIKAN GURU TUANKU BAINUN PGSR PEMULIHAN KHAS PKP3110 KAEDAH PEMULIHAN MATEMATIK

9.0

IMPLIKASI PERKEMBANGAN KOGNITIF TERHADAP PEMBELAJARAN MATEMATIK MURID-MURID PEMULIHAN Mengikut ,eori )embelajaran 0ognitif )iaget, isi pelajaran hendaklah disusun mengikut peringkat perkembangan kognitif kanak-kanak, iaitu daripada konkrit kepada abstrak, daripada dekat kepada jauh, daripada pengalaman yang sedia ada kepada pengalaman baru, dan daripada kasar kepada halus mengikut perkembangan fi ikal indi(idu. Mengikut )iaget dalam buku Mok .oon .ang "355$&, pembelajaran merupakan perubahan bentuk tingkah laku. )embelajaran yang baru dan kompleks hendaklah menggunakan proses akomodasi untuk mengubah struktur kognitifnya agar mengadaptasikan keperluan situasi pembelajaran yang dihadapinya. 9leh kerana proses akomodasi bergantung kepada moti(asi intrinsik indi(idu, guru hendaklah menggalakan mereka melibatkan diri secara aktif dalam akti(iti pembelajaran. Mengikut 1oyce dan +eil, dan .la(in "ahli-ahli ma hab neokognitifI konstrukti(isme& dalam buku Mok .oon .ang "355$& menyarankan dan mengaturkan langkah-langkah pengajaran yang berdasarkan implikasi ,eori )embelajaran 0ognitif )iaget. =angkah pertama yang perlu dilakukan oleh guru berdasarkan kajian mereka ialah merancang sesuatu situasi pembelajaran yang mencabar untuk pelajar.=angkah kedua ialah menimbulkan dan menggerakkan tindak balas pelajar, dan sengaja memberi idea yang bertentangan untuk memerhati tindak balasnya. =angkah seterusnya ialah dengan memberi kerja tugas yang berkaitan bagi pemindahan pembelajaran supaya mereka dapat mengaplikasikan apa yang diajar kedalam penyelesaian masalah. =angkah terakhir ialah dengan membentuk kumpulan yang mengandungi pelajar yang hampir sama peringkat perkembangan kognitif mereka, agar membolehkan

2 1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU TUANKU BAINUN PGSR PEMULIHAN KHAS PKP3110 KAEDAH PEMULIHAN MATEMATIK

pelajar yang berada di peringkat perkembangan kognitif lebih tinggi mengajar pelajar di bawah perkembangan kognitif yang rendah. Mengikut implikasi pengajaran dan

pembelajaran oleh 1ean )iaget pula guru boleh menggunakan bahan yang konkrit bagi mengilustrasikan konsep yang lebih kompleks.)enggunaan bahan berbentuk ;!, rajah, carta dan pengalaman pelajar itu memberi peluang pelajar bersedia ke arah pembelajaran yang lebih komples. .ebagai seorang guru matematik sekolah rendah, kita harus memberi tumpuan terhadap perkembangan kanak-kanak pada peringkat operasi konkrit. 0etika usia sebegini kanak-kanak hanya boleh memahami konsep matematik melalui pengalaman konkrit. 9leh itu, alat bantuan mengajar dapat membantu murid-murid memahami konsep matematik. )aiget berpendapat bahawa asas pada semua pembelajaran ialah akti(iti kanak-kanak itu sendiri. Beliau juga menegaskan kepentingan interaksi idea-idea antara kanak-kanak tersebut dengan kawan-kawan sejawatannya penting untuk perkembangan mental. )ermainan matematik menggunakan kad adalah salah satu daripada alat bantuan mengajar yang dapat membantu murid-murid sekolah rendah memahami konsep matematik sambil bermain. !engan menggunakan kad yang dimainkan dalam kumpulan kecil, kanak-kanak belajar berinteraksi dan berakti(iti sesama mereka untuk mengembangkan minda mereka secara semulajadi. Hal ini selaras dengan teori yang ditekankan oleh )aiget. )enggunaan permainan matematik sebagai alat bantuan mengajar juga adalah salah satu elemen yang memperkembangkan kurikulum pembelajaran matematik di sekolah rendah.

2 2

INSTITUT PENDIDIKAN GURU TUANKU BAINUN PGSR PEMULIHAN KHAS PKP3110 KAEDAH PEMULIHAN MATEMATIK

0esimpulannya, perkembangan kanak-kanak sangat penting untuk dipelajari dan di terokai oleh setiap guru dan bakal guru agar mampu menjadikan pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik dan mudah difahami.

:.0

RUMUSAN DAN

ADANGAN

0anak-kanak itu ibarat bekas yang kosong dan guru berperanan untuk memenuhkan bekas tersebut dengan ilmu pengetahuan. -uru juga berperanan untuk membimbing kanak-kanak untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan. .eharusnya kanak-kanak belajar melalui pengalaman dan membentuk ilmu pengetahuan berdasarkan permainan dan eksperimen dan tidak bergantung sepenuhnya dengan guru. -uru hanyalah seorang fasilitator yang akan memantau perkembangan kanak-kanak dalam mempelajari sesuatu konsep. .esungguhnya, kanak-kanak perlu didedahkan dengan pembelajaran secara konstrukti(isme dan koperatif. .elain daripada itu, guru juga harus bersedia dengan pelbagai kaedah pengajaran supaya dapat membuka minda kanakkanak tentang keindahan dan kepentingan pendidikan matematik dalam kehidupan seharian.

Dntuk mempertingkatkan potensi anak -anak, ibu bapa perlu mempunyai sikap dan amalan positif serta pengetahuan yang boleh membantu mempengaruhi perkembangan anak mereka dengan lebih mendalam lagi terutamanya dari segi kekuatan dan bakat semula jadi yang dimilikinya. !engan ini , ciri -ciri positif yang dimiliki oleh anak mereka dapat di pupuk dan dirangsang untuk mencapai kecemerlangan. Bukan itu sahaja, langkah lain yang boleh dilakukan untuk membantu perkembangan kanak- kanak ialah guru haruslah peka dengan kebolehan dan 2 3

INSTITUT PENDIDIKAN GURU TUANKU BAINUN PGSR PEMULIHAN KHAS PKP3110 KAEDAH PEMULIHAN MATEMATIK

minat murid- murid. 0omunikasi dan interaksi yang baik dengan murid dapat membantu guru mengetahui kebolehan dan minat mereka. !engan cara ini, kendiri positif dapat ditingkatkan dalam diri murid. 'pabila mereka menyedari keupayaan diri mereka, mereka maka menjalin keyakinan diri akan meningkat. indi(idu Ini di membolehkan persahabatan dengan

persekitarannya, berinteraksi dengan baik, gaya percakapan, cara bertindak dan tingkah laku yang baik. -uru juga perlu mengetahui perkembangan emosi kanak-kanak supaya dapat mengenalpasti menyediakan kebolehan rangsangan kanak-kanak yang sesuai apabila untuk mengetahui tahap perkembangan mereka.-uru juga dapat mengenali setiap kanak-kanak dan kanak-kanak.Melalui mengetahui tahap perkembangan kanaak-kanak dapat membantu guru untuk memperkembangkan sosioemosi kanak-kanak dan membawa mereka kearah kejayaan dan kesejahteraan. .ebagai seorang pendidik, meneliti perbe aan fi ikal murid-murid adalah sangat penting kerana pendidik perlu melihat potensi dan kekurangan murid dan dapat melaksanakan proses pengajaran mengikut tahap muridnya. )engaruh perbe aan indi(idu dari aspek fi ikal mampu mematikan minat dan masa depan murid-murid ".heldon, #$$3&. !engan mengetahui perbe aan fi ikal indi(idu akan membantu guru mengawal dirinya supaya tidak menyinggung hati dan perasaan muridnya. Cadangan seterusnya, guru perlu mempelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran..eperti yang sedia maklum, strategi pengajaran terbahagi kepada ; jenis iaitu, pemusatan guru, pemusatan murid, pemusatan bahan dan latihan.)emilihan strategi adalah fleksibel dan mengikut kesesuaian dan keadaan semasa murid. -uru yang pandai memilih strategi pengajaran akan menjadikan proses )J) menarik dan berkesan. .eterusnya, guru hendaklah mempelbagaikan kaedah pengajaran.'ntara kaedah mengajar yang biasa diamalkan ialah kaedah kumpulan, kooperatif, 2 4

INSTITUT PENDIDIKAN GURU TUANKU BAINUN PGSR PEMULIHAN KHAS PKP3110 KAEDAH PEMULIHAN MATEMATIK

inkuiri, kuliah dan sebagainya. )emilihan kaedah pengajaran yang tepat akan menjadikan proses )J) lebih menarik dan berkesan. Hal ini demikian kerana, murid-murid mempunyai persepsi yang berbe a terhadap kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru mereka. 1usteru, guru perlu bijak melihat kecenderungan murid agar proses pembelajaran sentiasa menjadi sesi yang menarik. .elain itu, guru perlu merancang (ariasi penyampaian. -uru seharusnya menggunakan segala kebolehan dan bakat yang dikurniakan contohnya bermain mu ik, bercerita dan sebagainya. .elain itu, guru perlu bijak mengawal intonansi suara agar murid-murid sentiasa terhibur..atu peringatan kepada guru ialah, mereka perlu sentiasa memastikan tahap kemampuan pelajar terlebih dahulu sebelum memulakan pengajaran. Bagi murid yang cerdas, guru perlu membimbing dalam proses pengkayaan ilmu manakala bagi pelajar yang lembap guru perlulah sentiasa membimbing dan melakukan akti(iti asas dan mudah untuk memudahkan mereka memahami pembelajaran yang disampaikan. !i samping itu, guru perlulah sentiasa merancang objektif pengajaran dan pembelajaran.Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan objektif pengajaran mengikut tahap kemampuan pelajar.Bagi pelajar yang pintar, objektif pembelajaran seharusnya lebih tinggi berbanding dengan pelajar yang lemah. !engan adanya perancangan dan kajian yang teliti berkenaan dengan tahap perkembangan fi ikal dan kognitif pelajar, maka proses pengajaran dan pembelajaran akan berjalan dengan baik dan objektif pengajaran dan pembelajaran akan dapat dicapai dengan jayanya. 0esimpulannya, semua pihak harus memainkan peranan dalam membentuk perkembangan kanak- kanak agar mereka dapat menjalani kehidupan yang stabil dan sempurna dan seterusnya kanak-kanak ini akan menjadi aset negara yang paling bernilai.

2 5

INSTITUT PENDIDIKAN GURU TUANKU BAINUN PGSR PEMULIHAN KHAS PKP3110 KAEDAH PEMULIHAN MATEMATIK

SENARAI RUJUKAN Boon )ong Aing, 4oriati '. *ashid dan .harifah >akhriah .yed 'hmad "355$&. Murid dan Alam Belajar. .elangor . 9Gford >ajar .dn. Bhd. Choong =ean 0eow "3552&. Murid dan Alam Belajar untuk Program Pendidikan Rendah Pengajian Tahun 4. 0uala =umpur. 0umpulan Budiman .dn. Bhd. Hali a Ham ah, 1oy 4. .amuel, "355$&. Perkembangan Kanak-kanak ntuk Program !ja"ah #arjana Muda Perguruan . 0uala =umpur I 0umpulan Budiman .dn. Bhd. Hali a Ham ah, 1oy 4. .amuel, *afidah 0astawi, "3552&. Perkembangan Kanakkanak ntuk Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian $mpat Tahun. 0uala =umpurI 0umpulan Budiman .dn. Bhd. 0amarul aman 0amaruddin, "355$&. Psikologi Perkembangan % Panduan &uru' ,anjung Malim I )enerbit D).I. ntuk

Mok .oon .ang "355$&I Psikologi Pendiidkan dan Pedagogi % Murid (an Alam Belajar % )enerbitan Multimedia .dn. Bhd. Mok .oon .ang, "355$&I Perkembangan Kanak-kanak, .elangor I Multimedia .dn. Bhd. 4oriati 'rashid, Boon )ong Aing "355$& Murid dan Alam Belajar ".iri )endidikan -uru& @ 9Gford >ajar. *ohani 'bdullah, "355#&. Perkembangan kanak-kanak % Penilaian #ecara Portfolio , .erdangI )enerbit D)M. *ohani 'bdullah, "3553&. Perkembangan kanak-kanak % Penilaian #ecara Portfolio , .erdangI )enerbit D)M. ,uan 1ah ,uan Ausof. "355<&. Pembestarian Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Mela)u' 0uala =umpurI 9pen Dni(ersiti Malaysia. 2 6

INSTITUT PENDIDIKAN GURU TUANKU BAINUN PGSR PEMULIHAN KHAS PKP3110 KAEDAH PEMULIHAN MATEMATIK

2 7