You are on page 1of 208

An 8 C 1 Informaii secrete PANCHA TATTVA- CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CON IDE!A"II E#OTE!ICE CU P!IVI!

E LA CELE $ TATTVA-E FUNDAMENTALE MANIFE T%!ILE E EN"IALE ALE CELO! CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE& AT'T (N FE!A DE MANIFE TA!E A LUMII )EATITUDINII *ANANDA+& C'T ,I LA NIVELUL CO!PULUI CAU#AL *ANANDAMA-A .O HA+ INDIVIDUAL APLICA"IE/ L0mea s012im3 4i misterioas3 a 5n6eri2or *DEVA-4i2or+7 o 8ara2e23 necesar3 5ntre tra9iia cre4tin3 4i tra9iia secret3 a 5ne2e8ci0nii orienta2e
*contin0are 2a c0rs02 nr: ;$& An <+ Potrivit Psalmului 17, versetele 11-12, ngerii slujesc drept "tron" (vehicul) lui Dumnezeu at!l" "#i atunci au plecat (s-au deschis) cerurile $i %-a co&or't $i am v!zut c! negur! era su& picioarele (ui) #i *l s-a suit pe +eruvimi $i a z&urat, ast-el z&urat-a *l pe aripile v'ntului)" ".artea lui */0+", lucrare apocri-! (cu alte cuvinte, care nu este inclus! n te1tul o-icial, canonic, al 2i&liei), reprezint! una dintre cele mai vechi $i mai importante surse ale tradi3iei cre$tine n ceea ce prive$te descrierea ngerilor) 4colo ni se prezint!, deloc nt'mpl!tor, viziunea lui */0+, c!ruia i sunt ar!tate t!r'murile p!m'ntului, cerului $i ale in-ernului) *ste ns! pro-und semni-icativ c! aceast! lucrare apocri-! con-irm! ntru-totul descrierea pro-etului 5%454 re-eritoare la %era-imi precum $i pe aceea, -oarte am!nun3it! $i deose&it de plastic!, a lui 5*6*.+5*( (cap) 1)) .u privire la num!rul ngerilor n 2i&lie se vor&e$te, deloc nt'mpl!tor, de un num!r egal cu "o mie de ori c'te o mie $i de zece mii de ori c'te zece mii de ori" (Daniel, 7, 17), num!r care multiplic! prin ele nsele ci-rele cele mai mari care erau cunoscute n acea epoc! pentru "a ne dezv!lui cu limpezime - dup! cum precizeaz! D50/5%5* 48*0P495 :( - -aptul c! num!rul legiunilor cere$ti (angelice) este imens $i c! el scap! oric!rui calcul omenesc) 4st-el, ni se n-!3i$eaz! mul3imea uluitoare a acestor prea-ericite cete ngere$ti care nu apar3in acestei lumi, ele dep!$ind cu mult ordinea -irav! $i str'mt! a sistemelor noastre de num!rare material!, care nu pot -i cunoscute $i de-inite dec't prin intermediul propriei lor inteligen3e $i $tiin3e, $tiin3! divin!- 45/5.;, ce nu apar3ine acestei lumi (p!m'nte$ti), ci nsu$i cerului $i pe care ei (cei ale$i) au primit-o n dar - un dar care a -ost o-erit cu des!v'r$it! m!rinimie - din partea lui Dumnezeu, izvor suprem al oric!rei n3elepciuni, principiul comun $i supraesen3ial al oric!rei e1isten3e, cauza suprem! 0nic3 a tuturor cauzelor care acord! rang de e1isten3! oric!rei -iin3e, puterea care con3ine chiar $i s-'r$itul care m&r!3i$eaz! totalitatea :niversului") .ele mai vechi te1te &i&lice ne n-!3i$eaz! ngerii ca pe ni$te nlocuitori $i totodat! mesageri ai lui Dumnezeu) *i sunt, de asemenea, considera3i ca -iind ni$te emana3ii ale voin3ei $i atotputerii divine, care ndeplinesc anumite -unc3ii spirituale) Prezen3a lor pe p!m'nt coincide cu durata misiunii pe care ei o au de ndeplinit, de ndat! ce o ndeplinesc, ei dispar la scurt timp dup! aceea de aici, rentorc'ndu-se a23t0ri 9e D0mne=e0 Tat32, atunci c'nd este vor&a de ngeri av'nd o e1isten3! individual! sau se reintegreaz! 5n D0mne=e0 dac! -iin3a lor nu este distinct! de Dumnezeu) 5erarhiile angelice intermediare care e1ist! ntre Dumnezeu $i di-eritele mani-est!ri &ene-ice ce se a-l! n <acrocosmos, at't n ceea ce prive$te procesul crea3iei, c't $i n ceea ce prive$te armonia dinamic! a celor trei lumi, sunt totodat! mijlocitoare $i mesagere $i ntre -iin3a uman! $i tot ceea ce este &un, su&lim $i armonios n <acrocosmos n vederea des!v'r$irii -iin3ei umane, a trezirii creativit!3ii $i a spiritualiz!rii condi3iei umane) .on$tient sau nu, -iin3a uman! plin! de puritate, &un!tate, armonie $i dragoste mo&ilizeaz! instantaneu n s8ri>inirea& a83rarea 4i ins8irarea ei -or3ele angelice n aproape toate activit!3ile sale divin integrate $i

&ene-ice) .el mai simplu $i rapid mod de a atrage imediat un nger (D*=4) c!tre noi este o c't mai deplin! puritate -izic!, emo3ional! $i mental!, ca $i deta$area complet! de -ructele (roa9e2e 02terioare ale) ac3iunilor noastre (d!ruirea lor necondi3ionat!, cu anticipa3ie, lui Dumnezeu)) >ngerii vin imediat, n aceste condi3ii, s! ne deschid! poarta cea tainic! a 8ara9is0ri2or ce se a-l! n lumile invizi&ile, ns! tre&uie s! ne -ie -oarte clar c! ei nu deschid aceast! poart! ini3iatic! oricui - cei r!i, cei indolen3i, cei "c!ldu3i", cei meschini, cei vicleni, cei sceptici, cei apatici nu au acces acolo, mult mai repede sunt accepta3i $i ajuta3i aceia care, -iind plini de curaj, sunt anima3i de un elan impetuos care i -ace s! -ie plini de iu&ire c!tre D:</*6*:) Prin urmare, se poate spune c! Dumnezeu at!l a creat mai nt'i ngerii, d'ndu-le dup! aceea lor puterea de a -ace &ine $i de a construi mai departe tot ceea ce este -rumos, &un $i divin integrat n Macrocosmos) *l le-a dat de asemenea puterea de a sus3ine $i armoniza via3a n con-ormitate cu =oin3a %a .reatoare 4totputernic!) Dup! aceasta, D:</*6*: a creat omul, care este nzestrat cu o du&l! natur!" pe de o parte, omul este o creatur! angelic! (deci, ntr-un anumit sens, omul este el nsu$i nger) prin natura sa psihosomatic! $i totodat! el este un copil al lui Dumnezeu, prin spirit (%inele /emuritor Divin-*sen3!, 4 <4/), ast-el, datorit! complementarit!3ii lor, omul divin integrat, &un, armonios, iu&itor, superior (evoluat) $i ngerul au spontan unul -a3! de cel!lalt o atrac3ie $i o simpatie pro-und!, dura&il! $i reciproc!) >ngerii constituie, prin urmare, nu numai arhetipurile $i realizatorii ntregii .rea3ii n tot ceea ce ea are $i este -rumuse3e, &un!tate, adev!r, iu&ire, armonie, ci ei -ormeaz! n egal! m!sur! $i prototipul omului des!v'r$it, evoluat, ndumnezeit, superior) 4cesta este motivul pentru care unii ngeri sunt descri$i ca av'nd o natur! psihic! ce este -oarte asem!n!toare cu aceea a unei -iin3e umane &une $i e1trem de pure, a$a cum se indic! n numeroase pasaje din 2i&lie) De alt-el, chiar ierarhiile cere$ti (angelice) sunt (ntr-o societate tradi3ional!) o imagine-model a ierarhiilor p!m'nte$ti, iar rela3iile lor reciproce tre&uie s! le inspire din plin pe acelea ale oamenilor) >n aceast! direc3ie, este semni-icativ c! marele angelolog al cre$tinismului, D50/5%5* 48*0P495 :(, spune" ".orurile (cetele) ngere$ti dirijeaz! n tain! ierarhiile umane, ele ac3ioneaz! -!r! preget (f3r3 5ncetare) ast-el pentru ca s! se poat! produce c't mai gra&nic $i ntr-un mod ordonat n!l3area spiritual! a tuturor oamenilor care merit! c!tre Dumnezeu) >ngerii -ac posi&il! rev!rsarea gra3iei divine, realizarea miracolelor $i a minunilor, convertirea, cuminecarea, uniunea $i, n acela$i timp, mi$carea procesiv! a lui Dumnezeu nsu$i care, potrivit unei preas-inte or'nduieli, comunic! ast-el darurile %ale tuturor ierarhiilor, ilumin'ndu-le, d'ndu-le putere, inspir'ndu-le $i -!c'ndu-le ast-el s! intre n comuniune e1tatic! cu *l") 4ngelologia catolic! a-irm!, la r'ndul ei, prin intermediul p!rintelui 0859*/*" "4t'ta timp c't nc! suntem imper-ec3i, avem cu at't mai mult, mai mereu, nevoie de un nger pentru a ne inspira, ajuta $i eli&era de toate relele noastre) >ns! atunci c'nd ne maturiz!m din punct de vedere spiritual, noi putem -i ghida3i chiar de .hristos nsu$i") 0859*/* mai arat! ns! c! ac3iunea de ghidare $i ajutorare a ngerilor continu! chiar $i dup! rena$terea noastr! deplin! ntru 5isus .hristos, ngerii asociindu-ni-se chiar $i atunci adesea ca s! ne ajute n rug!ciunile noastre curate, sincere $i pline de -ervoare" "ngerii se adun! plini de dragoste $i aten3ie n jurul aceluia care se roag! sincer $i intens la Dumnezeu, pentru a-1 sprijini n ruga sa) <ai mult dec't at't, ngerul p!zitor al -iec!rei -iin3e umane, chiar $i al acelora care sunt mici (nensemna3i) n cadrul 2isericii, deoarece el contempl! -!r! ncetare "-a3a" de (umin! 4&solut! a at!lui nostru .eresc, se roag! $i el ntotdeauna mpreun! cu noi $i ne ajut!, sus3in'ndu-ne, at't c't i este permis (aceasta se realizeaz! n -unc3ie de deschiderea noastr! l!untric! -a3! de nger $i de gradul nostru de puritate su-leteasc!) n toate ac3iunile &une pe care le realiz!m") Din aceste a-irma3ii rezult! destul de clar dou! idei esen3iale" n primul r'nd, -iin3a uman! este - direct propor3ional cu gradul s!u de 80ritate 4i 9e as8iraie c3tre D0mne=e0 - su& protec3ia $i ghidarea ngerilor pe ntreaga durat! a cre$terii sale spirituale, n al doilea r'nd, chiar $i n acest rol de c!l!uz! spiritual!, ngerii nu -ac altceva dec't s! re-lecte $i s! reverse 5u&irea nes-'r$it! a lui Dumnezeu, asupra su-letelor umane nc! imper-ecte pe care aceste su-lete n-o pot nc! primi n -orma sa pur!, cople$itoare $i a&solut!) #i tot 0859*/* ne mai spune ceva -oarte important n aceast! direc3ie" ">ngerii ne apar prin urmare, mai nt'i ca ni$te asisten3i

&inevoitori $i ca ni$te c!l!uzitori divini ai su-letului n ascensiunea sa spiritual!) Desigur c! toate darurile spirituale vin de la Dumnezeu, ns! s! $ti3i c! *l ni le o-er! aproape ntotdeauna prin intermediul ngerilor") Potrivit angelologiei cre$tine, ngerii intervin spontan, n &ine, at0nci c?n9 este ca=02, la toate nivelurile $i n aproape toate etapele vie3ii umane, de la na$tere $i p'n! la moarte, chiar $i n momentul mor3ii su-letul unei -iin3e umane pure, care nu a atins nc! m'ntuirea (des!v'r$irea spiritual!) este condus $i ghidat n "lumea de dincolo" de o anumit! categorie de ngeri) De e1emplu, Virt0i2e (.orul ngeresc al =irtu3ilor) reprezint! n realitate acea categorie angelic! ce are, printre altele, drept sarcin! dezvoltarea $i per-ec3ionarea moral! a -iin3ei umane) Prin urmare, -!r! sprijinul constant $i plin de a&nega3ie pe care noi l primim, con$tient sau nu, de la entit!3ile angelice, nu putem s! evolu!m cu adev!rat din punct de vedere spiritual, cu at't mai mult cu c't putem spune c!, ntr-un anumit sens, suntem, adeseori -!r! s! $tim, n contact cu ngerii nc! din clipa n care venim pe lume (ne na$tem)) 4lt-el spus, ntre per-ec3iunea t!cut! $i imua&il! a lui Dumnezeu $i -iin3a uman! imper-ect! $i limitat!, e1ist! adeseori, complet ne&!nui3i, ngerii - mesageri &inecuv'nta3i ai =oin3ei lui D:</*6*: c!tre 2ine, 5u&ire, 4rmonie, >n3elepciune $i Per-ec3iune) 5n-luen3a lor invizi&il! lucreaz! constant $i cu o mare -or3! n vederea opririi $i ndep!rt!rii r!ului $i pentru trezirea (revelarea) $i ampli-icarea 2inelui Divin care rezid!, adesea ne&!nuit, n tot ceea ce e1ist! $i este cu adev!rat n leg!tur! cu D:</*6*: (cunoa$tem, de e1emplu, -aptul c! -iloso-ul $i n3eleptul %ocrate atri&uia ntreaga sa putere de p!trundere mental! $i n3elepciune inspira3iei divine pe care o primea de la o anumit! entitate angelic! - ghid, pe care el o numea "D45<0/"-ul (inspiratorul) s!u)) 4jutorul invizi&il e-icient $i plin de altruism al ngerilor nu se limiteaz! ns! numai la nivel individual" unele categorii angelice puternice $i -oarte elevate ac3ioneaz! pline de a&nega3ie n vederea ghid!rii spirituale a unor colectivit!3i umane, a unor na3iuni sau chiar a omenirii n ansam&lul ei, de e1emplu, ronurile, nt'ietorii sau Domniile desemneaz! anumite puteri ngere$ti care sunt n mod su&lim ata$ate unor ghid!ri $i inspir!ri spirituale ale na3iunilor, ele ac3ioneaz! de asemenea ca protectori divini $i ca ghizi spirituali ai "su-letelor neamurilor") 4ceste "su-lete ale neamurilor" reprezint! n realitate entit!3i, am putea spune co2ecti@e, care prezint! o realitate su&til! astral! $i mental! net distinct!) 4ceste entit!3i colective (su-letele neamurilor) sunt, ntr-o anumit! m!sur!, con$tiente $i autonome $i ele iau gradat na$tere datorit! unei comuniuni de inten3ii, de aspira3ii, de lim&!, de tradi3ie, de teritoriu, de cultur! etc) *le -ac s! se disting! (deose&easc!), unele de altele, marile colectivit!3i umane (popoarele) $i acestora le sunt totdeauna asociate anumi3i ngeri inspiratori, protectori $i c!l!uzitori) 4t't n lucrarea apocri-! ".artea lui */0+" c't $i n manuscrisele (dintre care unele sunt nc! p!strate secrete) ce au -ost descoperite la <area <oart! (?:<84/) se men3ioneaz! adesea rolul -oarte important care este jucat de entit!3ile angelice n elevarea spiritual! a grupurilor mari de oameni, a $colilor autentic spirituale, a popoarelor $i a na3iunilor) (egat tocmai de acest aspect, acela$i D50/5%5* 48*0P495 :( arat! c! "-iecare na3iune (P0P08) n parte are un nger care i este protector $i inspirator, c!ci .el Prea-nalt (Dumnezeu at!l) a sta&ilit cu n3elepciune $i a inspirat -ormarea popoarelor $i na3iunilor, pentru ca ast-el acestea s! -ie n str'n$i leg!tur! cu ngerii %!i de lumin!") Pe de alt! parte, n ".artea @u&ileelor"(A)1B) se spune" "n acele zile, ngerii Domnului au co&or't pe P!m'nt) *i erau acei ngeri care sunt numi3i *98*9085 (=eghetori) (ace$tia sunt n str'ns! leg!tur! cu su-letele colective ale neamurilor) $i au -ost trimi$i pentru a-i nv!3a pe -iii oamenilor (legile supreme ale lui Dumnezeu)) *i au ac3ionat atunci cu putere pentru a -ace s! revin! &un!tatea, iu&irea, armonia $i dreptatea pe p!m'nt") 2inen3eles ns! c! ace$ti ngeri care sunt asocia3i su-letelor colective ale popoarelor pot inspira, sprijini, ocroti $i impulsiona spiritual popoarele respective n str'ns! leg!tur! sau, alt-el spus, direct propor3ional cu gradul de puritate, de elevare $i de aspira3ie spiritual! al mem&rilor care alc!tuiesc mpreun! respectivele popoare) 4ce$ti ngeri divini care au ca misiune ghidarea spirituali a unui anumit popor pot -i invoca3i cel mai u$or chiar de c!tre mem&rii poporului respectiv)

INFO!MA"II EC!ETE
(Pentru aceasta, cel mai adesea este su-icient $i cel mai &ine s! se realizeze evoc!ri colective e-ectuate la unison sau eventual m!car evoc!ri ce vor -i -!cute de unul singur n mod individual) 4tunci se va urm!ri o evocare plin! de dragoste pentru a se ajunge ast-el la o intens! $i pro-und! stare de comuniune cu Csu-letulD colectiv al acelui popor) 8espectiva evocare se va realiza -ie direct, -ie prin intermediul unui anumit aspect adecvat care permite punerea rapid! n stare de rezonan3! (o anumit! crea3ie muzical! -oarte inspirat!, ori un sim&ol -oarte vechi na3ional, ne pot -i n aceast! direc3ie de un mare ajutor), acest As08ortB de intrare n stare de re=onan3 va -i utilizat simultan cu aspira3ia noastr! -erm! $i c't mai intens! de a intra c't mai complet $i c't mai repede n stare ine-a&il! de comuniune sau em8atie pro-und! cu su-letul colectiv na3ional) .'nd realiz!m aceasta pentru prima oar! (de unul singur) este -oarte &ine, pentru a avea succes n aceast! direc3ie, s! se aleag! ca moment pentru aceast! ac3iune de evocare o anumit! dat! n care se realizeaz! o s!r&!torire na3ional! colectiv! care are o semni-ica3ie major! pentru istoria poporului respectiv) .ele mai &une pentru aceast! evocare sunt datele istorice n care aproape toat! acea na3iune a -ost nsu-le3it! la unison de un no&il $i su&lim ideal (datorit! inspira3iei $i sprijinului divin -oarte puternic care a -ost primit atunci (la acea dat!) de la puterile ngere$ti)) 8ealiz'nd din c'nd n c'nd aceast! transpunere n stare de rezonan3! cu su-letul colectiv al neamului din care -acem parte, vom constata c! acesta ne va r!spunde din ce n ce mai clar $i pro-und, mpreun! cu ngerii de lumin! (e6re6orii) care l vegheaz!) >n unele cazuri, aceste r!spunsuri ne vor ap!rea chiar $i su& -orma unor semni-icative "lan3uri" de aparente "coinciden3e" -ericite care ne vor con-irma din plin, mai ales prin st!rile ample minunate, su&lime, pe care le vom resim3i zile n $ir tocmai din aceast! cauz!, realitatea st!rii de comuniune spiritual! cu e6re6orii (=eghetorii) su-letului colectiv ai poporului respectiv) Dac! respectiva evocare spiritual! a comuniunii cu su-letul neamului respectiv va -i realizat! la unison de minim CD din popula3ia acelei na3iuni, poporul respectiv va cunoa$te gradat o tot mai accentuat! stare de "n-lorire" $i pace spiritual!) *-ectele care vor ap!rea, pe l'ng! -aptul c! vor -i cumulative, vor -i totdeauna direct propor3ionale cu num!rul acelor mem&ri ai s!i care l vor evoca ast-el, :tilizarea acestei metode, la unison, de c!tre un grup de -iin3e umane unit, -erm $i con$tient orientat poate determina trans-orm!ri &ene-ice rapide, mai ales n momente de cump!n! pentru acel popor, determin'nd revolu3ii care pot modi-ica n &ine destinul poporului respectiv) #tiind toate acestea, putem acum s! n3elegem mult mai &ine misterul unor popoare mici (cum ar -i chiar $i cazul poporului nostru) care au rezistat eroic, ntr-un mod aproape miraculos $i care este complet de nen3eles (pentru cel ignorant), n -a3a nenum!ra3ilor cotropitori care erau mult mai numero$i $i mai puternici din punct de vedere material) Pentru numero$i istorici este aproape de nen3eles, spre e1emplu, -ormida&ila unitate de spirit, de lim&! sau de tradi3ie a poporului rom'n, cu toate c!, parado1al, unele p!r3i considera&ile ale teritoriului s!u de -ormare au r!mas destul de mult timp su& ocupa3ie con-runt'ndu-se cu tendin3ele nd'rjite de dezna3ionalizare pe care le-au e1ercitat cu putere asupra sa alte popoare (turci, ru$i, unguri, etc)) Pentru noi, ca Eoghini ini3ia3i este destul de evident c! aceast! e1traordinar! continuitate $i unitate a -ost -!cut! cu putin3! mai ales de -ondul minunat $i -oarte pur al su-letului na3ional rom'nesc, care a men3inut o tainic! $i str'ns! leg!tur! cu entit!3ile divine, angelice, protectoare) 4cest aspect de e1cep3ie se re-lect! $i n pro-e3iile deja -aimoase, ale indianului %:/D48 %5/9+ re-eritoare la misiunea spiritual! planetar! a 80<F/5*5 care, n con-ormitate cu aceste pro-e3ii, i revine n aceast! epoc! z&uciumat! poporului rom'n care este 8o8or02 a2es 9e D0mne=e0) Pe de alt! parte, putem s! realiz!m cu o $i mai mare claritate, n lumina acestor revela3ii, justi-icarea e-orturilor s-runtate $i nd'rjite ale periculoasei secte satanice care este Grancmasoneria (ce este condus! din um&r! de unii evrei scelera3i) de a zdruncina din temelii sau chiar de a anihila complet con$tiin3a na3ional!, prin anularea pl!nuit! a grani3elor tuturor 3!rilor n vederea uni-ic!rii arti-icioase $i -or3ate a tuturor na3iunilor su& un singur guvern mondial -rancmasonic) 4cest demers criminal urm!re$te totodat! s! anuleze complet leg!tura spiritual!, divin!, a popoarelor cu ngerii lor veghetori (e6re6orii)) .onceptul de "su-let na3ional (colectiv)HH mai este de asemenea n leg!tur! $i cu acela de "su&con$tient colectiv") 4cest concept a -ost introdus pentru prima oar! n lume de savantul .48( 9:% 4= @:/9)

.hiar $i la o scar! mai redus! se pot constitui colectivit!3i umane care s! -ie constant animate, la nivel pro-und, de acelea$i aspira3ii minunate, su&lime, divine, ceea ce va atrage n mod automat sprijinul direct $i inspira3ia acestor ngeri veghetori (e6re6ori) care vor urm!ri s!-i ghideze $i s!-i sus3in! din ce n ce mai mult, pe to3i mem&rii acelei colectivit!3i) Practic vor&ind, crearea unei asemenea colectivit!3i (grup spiritual, etc)) se poate realiza cel mai u$or dac! to3i mem&rii acelei comunit!3i se nt'lnesc periodic, -iind anima3i de nalte $i su&lime aspira3ii (cel mai &ine s!pt!m'nal, n aceea$i zi $i pe c't posi&il la aceea$i or!)) *ste -oarte &ine atunci ca -iecare nt'lnire s! nceap! cu o scurt! medita3ie sau cu o rug!ciune care va -i e-ectuat! de to3i mem&rii grupului care sunt prezen3i, 2a 0nison) 8espectiva medita3ie sau rug!ciune va -i atunci orientat! (dirijat!) c!tre Dumnezeu at!l, c!tre una dintre cele zece <ari Puteri .osmice, ori c!tre un suprem model 9i@in (5isus .hristos), etc) 4ceasta se va -ace $i n -unc3ie de ce sus3in!tor $i inspirator divin $i-au ales nc! de la -ormare (constituire) mem&rii componen3i ai acelui grup spiritual) Proced'nd ast-el periodic (s!pt!m'nal), printr-un tainic proces Ecic2icE de rezonan3!, similar ca principiu cu momentele n care, spre e1emplu, milioane de oameni vizioneaz! s!pt!m'nal $i la aceea$i or!, la televizor, un sinistru serial de groaz!, care creeaz!, nsu-le3e$te $i hr!ne$te o s0i-6eneris (n -elul s!u) entitate astral! colectiv! male-ic! (care, apoi, datorit! rezonan3elor sale ntre3inute cu anumite -or3e sau energii in-ernale ce sunt declan$ate de vizionarea acelui serial, va induce gradat, din ce n ce mai mult, n cei care urm!resc acel -ilm serial, numai energii $i porniri in-ernale), mem&rii uni3i $i anima3i de su&lime aspira3ii divine care alc!tuiesc un minunat grup spiritual vor crea, nsu-le3i $i hr!ni n mod gradat o su&lim! $i elevat! entitate astral! colectiv!, care va atrage automat unul sau mai mul3i e6re6ori (ngeri veghetori) care i vor impulsiona, inspira $i ajuta mult mai mult pe to3i mem&rii plini de d!ruire $i aspira3ie ai acelui grup) Proced'nd ast-el, ace$ti "-ra3i ntru spirit care aspir! sincer s! descopere adev!rul vor &ene-icia de un ajutor divin mult mai mare dec't acela pe care ei l primeau anterior n mod individual $i, n plus, aceast! deschidere $i comuniune de su-let care este realizat! de ei va putea declan$a, cu cea mai mare u$urin3!, prin amorsarea unor procese speci-ice de re=onan3, apari3ia unor st!ri $i a unor -enomene spirituale e1cep3ionale) F VA U!MA F

An 8 C C Informaii secrete PANCHA TATTVA - CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CON IDE!A"II E#OTE!ICE CU P!IVI!E LA CELE $ TATTVA-E FUNDAMENTALE MANIFE T%!ILE E EN"IALE ALE CELO! CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE& AT'T (N FE!A DE MANIFE TA!E A LUMII )EATITUDINII *ANANDA+& C'T 4i LA NIVELUL CO!PULUI CAU#AL *ANANDAMA-A .O HA+ INDIVIDUAL APLICA"IE/ L0mea s012im3 4i misterioas3 a 5n6eri2or *DEVA-4i2or+7 o 8ara2e23 necesar3 5ntre tra9iia cre4tin3 4i tra9iia secret3 a 5ne2e8ci0nii orienta2e
*contin0are 2a c0rs02 nr: 1& An 8+ Pentru a se declan$a cu adev!rat toate aceste e-ecte minunate este ns! -oarte important ca $i conduc!torul spiritual al acelui grup s! -ie o -iin3! uman! pur!, puternic!, plin! de aspira3ie $i e1emplar!, pentru a putea -i mereu la n!l3imea investiturii pe care ea o va primi de la naltele entit!3i angelice) >n special acum, n perioada de s-'r$it a epocii de ma1im! decaden3! spiritual! (I4(5 J:94) este n mod deose&it -avorizat! - a$a cum se arat! n scrierile secrete J094 $i 4/ 84 - evolu3ia spiritual! n grup, care n acele condi3ii (pe care le -avorizeaz! un grup spiritual) este mult accelerat! -a3! de cea individual!, dar aceasta implic! totdeauna e-ortul de a dep!$i c't mai repede nchist!rile, egoismele, orgoliile sau meschin!riile cu care oamenii se con-runt! adeseori atunci c'nd se a-l! ntr-un grup) :n alt aspect tainic care poate -i ncadrat n acela$i conte1t cu revela3iile precedente, este acela al iu&irii nes-'r$ite, per-ecte care une$te dou! -iin3e umane de se1 opus, ntr-o manier! total!) >ntotdeauna, aceast! iu&ire trans-iguratoare, -renetic!, sincer! $i curat! dintre un &!r&at $i o -emeie atrage aproape automat, at't timp c't ea nu este viciat! $i ntunecat! de gelozie, posesivitate $i ata$ament, inspira3ia, ajutorul $i ghidarea spiritual! a unor entit!3i angelice, divine) 4cest aspect tainic transpare de alt-el su-icient de clar n cadrul tradi3iei cre$tine) Pe m!sur! ce dragostea lor -renetic!, reciproc! cre$te $i n-lore$te, &!r&atul $i -emeia devin ast-el gradat unul pentru cel!lalt cele dou! jum!t!3i polare, complementare $i indisocia&ile ale aceluia$i tot) <ai ales atunci -iecare dintre ei se descoper! e1taziat n dimensiunile sale tainice cele mai elevate, n iu&irea celuilalt) Prin intermediul iu&irii adev!rate, nes-'r$ite, trans-iguratoare, de cuplu, cei doi iu&i3i plenar -uziona3i ntr-un miri-ic tot pot dup! aceea s! se topeasc! plenar e1tazia3i n 5u&irea 0ceanic! 4&solut! a lui Dumnezeu at!l) 4tunci ntruc't iu&ita sa reprezint! pentru el darul cel mai de pre3 pe care l prime$te de la Dumnezeu, &!r&atul iu&itor se simte totodat! iu&it de Dumnezeu nsu$i, mai ales atunci c'nd este iu&it cu adev!rat de iu&ita lui, $i reciproc) .u privire la acest aspect tainic, marele teolog $i g'nditor -rancez *5(+48D D* .+48D5/ spunea" "2!r&atul iu&itor va merge mai nt'i c!tre -emeia care l iu&e$te -oarte mult $i se va uni -renetic cu ea n ntreaga lui -iin3!, -iind animat de o nes-'r$it! dragoste) 5ar din -lac!ra e1traordinar! ce se va na$te din aceast! prim! comuniune a sa cu <isterul Divin, el se va orienta apoi, n mod -iresc, c!tre Dumnezeu) 4vem, prin urmare, aici, mai nt'i -uziunea celor dou! jum!t!3i polare n cadrul iu&irii umane" dup! care apoi urmeaz! ascensiunea e1tatic! gradat! a celor doi iu&i3i c!tre 5u&irea in-init! a lui Dumnezeu") 4tunci c'nd un &!r&at $i o -emeie care au atins deja sau care se apropie -oarte mult de starea de des!v'r$ire spiritual! se unesc, per-ect con$tien3i, n cadrul unui act amoros plenar trans-igurator n care este realizat! o stare de .ontinen3! per-ect!, ei reprezint! atunci din punct de vedere spiritual, o verita&il! "co&or're" (ncarnare) divin! care este asistat! de toate ierarhiile ngere$ti ale lui Dumnezeu pe p!m'nt) 4tunci

c'nd se urm!re$te procreerea, copiii care se nasc dintr-o asemenea -uziune a unui cuplu n care (atunci) am&ii iu&i3i se a-l! ntr-o stare de con$tiin3! cosmic! e1tatic! (%4<4D+5), sunt ntotdeauna -iin3e e1trem de evoluate spiritual) .opiii care se nasc dup! aceea sunt ni$te verita&ili copii ai lui Dumnezeu (ca un e1emplu n aceast! direc3ie, este -oarte cunoscut n tradi3ia indian! cazul marelui n3elept $i eli&erat 42+5/4=49:P 4, care a -ost conceput ast-el - atunci c'nd am&ii s!i p!rin3i se a-lau n stare de %4<4D+5 (e1taz divin)) 0 asemenea iu&ire e1emplar! care este nes-'r$it! $i per-ect!, dintre dou! -iin3e umane de se1 opus, va -i mai mereu asistat!, sus3inut! $i inspirat! de ngeri, deoarece ea re-lect! atunci realitatea 5u&irii 4&solute a lui Dumnezeu) >n cazul unui asemenea cuplu moartea nu va putea niciodat! s! destrame o ast-el de iu&ire" n cazul lor, dup! p!r!sirea planului -izic (moartea -izic!), cei doi iu&i3i se vor reg!si mpreun! n paradisurile divine $i vor continua s! -ormeze mai departe aceea$i per-ect! $i divin! unitate care este e1presia unit!3ii :nicului Divin, unitate care este mereu protejat!, inspirat! $i sus3inut! de entit!3ile angelice care se a-l! n planurile su&tile ale mani-est!rii, n aceast! direc3ie este demn de re3inut c! cei doi iu&i3i pot ast-el atinge, cu u$urin3!, nc! n timpul e1isten3ei lor -izice, suprema des!v'r$ire (eli&erare) spiritual! n cuplu) 0-erim n continuare o minunat! ilustrare poetic! a acestei divine posi&ilit!3i care este e1tras! din geniala oper! poetic! a lui I+4(5( 95284/" "=-a3i n!scut pentru a -i mpreun! $i mpreun! ve3i r!m'ne, n eternitate) =e3i r!m'ne mai departe mpreun! chiar $i atunci c'nd aripile ntunecate ale mor3ii v! vor risipi zilele) Da, ve3i r!m'ne etern mpreun!, p'n! ce v! ve3i topi am'ndoi cople$i3i de e1taz, n memoria t!cut! a lui Dumnezeu") ("P80G* :(") Pentru a ajunge la aceast! suprem! realizare care este posi&il! n cuplu, sunt totdeauna necesare sprijinul, ghidarea $i protec3ia permanent! a puterilor ngere$ti (-ie c! toate acestea sunt primite con$tient sau incon$tient de c!tre cei doi iu&i3ii, care mai mereu i va inspira $i i va sus3ine n momentele di-icile ale vie3ii lor ca cuplu, iar pentru ca acest ajutor angelic s! -ie acordat permanent este esen3ial, nainte de toate, s! e1iste o iu&ire adev!rat!, sincer!, nes-'r$it!, pur!, necondi3ionat! $i complet eli&erat! de gelozie, nchist!ri, meschin!rii, con-ormism, ata$ament etc) >n plus, aceasta mai implic!, de asemenea, o deplin! st!p'nire a energiei se1uale de c!tre cei doi iu&i3i) >ntr-o asemenea iu&ire plenar $i su&lim trans-iguratoare, atunci c'nd &!r&atul se apropie de iu&ita sa, el tre&uie (pentru a putea atrage ast-el spontan, prin starea de rezonan3! care este generat! de puritatea sa, su&limele entit!3i angelice) s! resimt! intens -a3! de ea aceea$i stare pe care un om plin de dragoste -a3! de Dumnezeu o are n mod spontan n -a3a unui altar sau a unul loc care este s-'nt) (a r'ndul ei, atunci c'nd -emeia se apropie plin! de o nes-'r$it! dragoste plenar trans-iguratoare de iu&itul ei, ea tre&uie, de asemenea (pentru a putea atrage ast-el spontan, prin starea de rezonan3! care este atunci generat! de starea sa de puritate, su&limele entit!3i angelice), s! ai&! -a3! de el o aceea$i venera3ie pe care o -iin3! uman! o simte n prezen3a unui mare s-'nt) 4tunci c'nd cei doi iu&i3i -ac dragoste ntr-o asemenea stare de trans-igurare dumnezeiasc!, ei se apropie din ce n ce mai mult de inima lui Dumnezeu $i, -uzion'nd mai mereu ast-el spontan, ei vor intra ntr-o su&lim! $i ine-a&il! stare de rezonan3! cu t!r'mul cel tainic al ngerilor de lumin! ai lui Dumnezeu, care vor asista, inspira $i vor sprijini din ce n ce mai mult e1tatica lor -uziune amoroas!) >n plus, dac! ei doresc cu adev!rat aceasta, pot chiar s! evoce am'ndoi, mental, la unison, o anumit! entitate angelic!, eventual prin intermediul numelui acesteia, con-orm procedeului care a -ost descris anterior) >ntr-o asemenea situa3ie, dac! aspira3ia lor mani-estat! la unison va -i su-icient de puternic!, r!spunsul $i starea propriu-zis! de comuniune $i rezonan3! cu acea entitate angelic! vor -i -oarte mult u$urate) 5n-luen3a divin!, su&lim inspiratoare a ngerilor acoper! aproape toate activit!3ile umane o&i$nuite) .a un alt e1emplu, putem men3iona c! creativitatea $i inspira3ia artistic! de cel mai nalt ordin sunt $i au -ost din totdeauna atri&uite ngerilor" muzele la romani, minuna3ii 94/D+48=4-$i (muzicienii cere$ti) la indieni etc, sunt cu to3ii -eluritele categorii de ngeri care i-au inspirat pe to3i marii arti$ti de geniu de-a lungul istoriei, -!c'ndu-i de multe ori capa&ili s! transmit! $i s! trezeasc!, prin intermediul artei lor su&lime, iu&irea, aspira3ia c!tre -rumos, sim3ul drept!3ii sau dorul cople$itor de Dumnezeu la cei care erau su-icient de sensi&ili -a3! de e1presivitatea artistic! su&lim!) Dintre toate artele, mai ales muzica divin inspirat! a avut, are $i va avea

(datorit! ac3iunii sale tainice, -oarte pro-unde, la nivelul lui 4I4%+4 4 =4), cea mai puternic! in-luen3! n ac3iunea de elevare spiritual! a comunit!3ilor umane) Dincolo de aceasta, tre&uie ns! s! ne d!m seama c! e1ist!, din ne-ericire, $i modalit!3i a$a-zis "muzicale", de -actur! demoniac! sau chiar satanic! (printre acestea putem men3iona "muzica" 80.I, P:/I, 84%+, @466, 84P etc)) care, datorit! ignoran3ei, predomin! n aceast! epoc! de cumplit! decaden3! moral! $i spiritual! n care ne a-l!m (s-'r$itul lui I4(5 J:94) $i prin intermediul c!reia sunt de cele mai multe ori n mod incon$tient invocate -or3ele ntunecate ale r!ului) De alt-el, nu este deloc nt'mpl!tor c! aproape ntreaga "civiliza3ie" actual!, de tip -rancmasonic, se a-l! su& semnul luci-ericului $i al satanicului, ceea ce n multe situa3ii -ace ca entit!3ile angelice s! -ie ceva mai greu de contactat, mai ales de c!tre omul o&i$nuit) >n -oarte multe situa3ii, chiar e1isten3a ngerilor este pus! la ndoial! datorit! scepticismului, ignoran3ei, perversit!3ii ori r!ut!3ii umane) >n aceast! direc3ie, merit! s! men3ion!m c! genialul dramaturg $i umorist 2*8/48D %+4K remarca la un moment dat cu -oarte mult &un sim3" "/u v!d de ce oamenii care cred cu t!rie n e1isten3a electronilor (av'nd n vedere c! p'n! acum nimeni nu a putut s! vad! vreun electron $i, vor&ind la modul -oarte strict, aceasta este deocamdat! o imposi&ilitate n conte1tul $tiin3i-ic actual) se consider! totu$i mai pu3in creduli $i naivi dec't cei care cred cu putere n e1isten3a ngerilor") Pe de alt! parte, nu tre&uie s! pierdem din vedere c! in-luen3a genial!, divin inspiratoare a ngerilor n ceea ce prive$te descoperirile $tiin3i-ice &ene-ice pentru om, este un alt aspect important pe care oamenii deschi$i c!tre D:</*6*: tre&uie s!-1 cunoasc!) >ngerii care, f3r3 5n9oia23, au participat n mod activ $i au coordonat edi-icarea ntregului :nivers, de la particulele elementare $i p'n! la gala1ii, cunosc n pro-unzime toate legile tainice ale /aturii precum $i mijloacele cele mai armonioase $i divin integrate de a le -olosi) Prin urmare, entit!3ile angelice conduse de D:</*6*: sunt cele care le reveleaz! gradat oamenilor care sunt 80ri 4i 8re63tii din punct de vedere spiritual cheile secrete ale :niversului) re&uie ns! s! nu pierdem din vedere c! aceasta se realizeaz! 5ntot9ea0na n -unc3ie de gradul de dezvoltare spiritual! al umanit!3ii) 4st-el, la ora actual!, sunt numero$i cercet!torii care au avut n anumite situa3ii sentimentul c! au -ost inspira3i, uneori chiar n vis, de o inteligen3! superioar!) %pre e1emplu, ilustrul -izician -rancez contemporan @*4/ .+480/ e1prim! tocmai acest sentiment ine-a&il n lucrarea sa intitulat! "Pe cora&ia timpului", a-irm'nd chiar, ca o convingere interioar! pro-und!" "*u mai nt'i g!sesc $i apoi ncep s! caut") De alt-el, chiar $i atri&utul "6eni0" care se acord! de regul! marilor inventatori, marilor descoperitori sau marilor arti$ti nu este n -ond altceva dec't europenizarea cuv'ntului ara& care desemneaz! ngerii" D@5//) 4$a cum vom putea vedea n continuare, lumea invizi&il! $i su&lim! a ngerilor cuprinde o ntreag! ierarhie de su&lime -!pturi divine, dintre care se $tie de c!tre cei ini3ia3i c! unele se a-l! ntr-o str'ns! leg!tur! cu acele misterioase "spirite ale naturii") <ai mult dec't at't, putem a-irma, pe drept cuv'nt, c! ceea ce noi numim ast!zi electricitate, magnetism, gravita3ie etc, nu sunt altceva dec't ni$te aspecte naturale care erau atri&uite alt!dat! in-luentei ngerilor) >n aceast! direc3ie, genialul -iloso- (*52/56 considera c! "chiar atomii (re-erindu-se de -apt la particulele elementare) sunt, n esen3!, de aceea$i natur! cu ngerii") oate aceste adev!ruri tainice erau cunoscute ns!, intuitiv, de aproape toate comunit!3ile tradi3ionale rurale $i de c!tre acei rari oameni care erau nzestra3i cu un su-let pur $i care tr!iau mai mereu ntr-o str'ns! leg!tur! cu /atura) .hiar $i la noi sunt cunoscute n popor nenum!rate situa3ii n care ngerii au intrat direct n leg!tur! cu -iin3ele umane pure, asemenea nt'lniri produc'ndu-se uneori n mod spontan, n anumite medii per-ect naturale, care erau -erite de interven3ia - de cele mai multe ori distrug!toare $i p'ng!ritoare - a oamenilor r!i)

IE!A!HIILE ANGELICE
Dup! cum am ar!tat anterior, universul cel tainic al ngerilor este de -apt o gigantic! ierarhie de spirite (-iin3e divine de lumin!) care este condus! de Dumnezeu at!l) >n aceast! direc3ie, nc! din antichitate, marele g'nditor P+5(0/ din 4(*L4/D854 spunea (ntocmai ca $i tradi3ia tantric!)" "/u e1ist! dec't un singur D:</*6*:, ns! acest D:</*6*: 0nic02 are permanent n jurul s!u nenum!rate puteri divine, care sunt

inspiratorii, ghizii, ajutoarele $i protectorii tuturor -iin3elor care au -ost create) .u ajutorul acestor puteri divine a -ost zidit ntregul :nivers") 4ceast! idee este unanim acceptat! n cadrul cre$tinismului) 4st-el, D50/5%5* 48*0P495 :( con-irm!" ".ea mai important! parte a .rea3iei lui D:</*6*: a -ost realizat! de cele #apte %pirite ale Prezen3ei Divine - cola&oratori apropia3i ai lui D:</*6*: -gra3ie ampli-ic!rii Dumnezeirii din ei") :n alt teolog cre$tin, 4 +*/49084, precizeaz!" "D:</*6*:, .reatorul acestei lumi, a repartizat $i a ierarhizat (n -unc3ie de -recven3a de vi&ra3ie caracteristic! - am putea spune noi), prin intermediul (ogosului %!u .reator (Duhul %-'nt), to3i ngerii de lumin!, pentru ca ei s! ai&! grij! de elementele su&tile, de ceruri (n realitate, diversele lumi (t!r'muri) paralele invizi&ile, superioare), de lumea aceasta $i -ie tot ce se a-l! n ele") (a r'ndul s!u, s-'ntul 0<4 de 4?:5/0 a-irm!" " oate lucrurile materiale $i toate -iin3ele vii sunt inspirate, ajutate $i guvernate de c!tre ngeri") >n 2i&lie, cea mai clar! precizare a leg!turilor invizi&ile care unesc -iin3a uman! cu ierarhia ngerilor de lumin!, leg!turi care devin gradat con$tiente pentru cel ini3iat (care deja a atins un anumit grad de evolu3ie spiritual!) este redat! n 9enez! (2M,12) prin visul (pro-und ini3iatic) al pro-etului $i n3eleptului 54.02" "#i el a visat c! era o scar! (sim&ol tainic al principiului -undamental al re=onanei), sprijinit! cu partea ei de jos pe p!m'nt $i al c!rei v'r- atingea cerul (unind ast-el cerul cu p!m'ntul), iar pe aceast! scar! ngerii de lumin! ai (ui D:</*6*: urcau $i co&orau") >n ceea ce prive$te structura intim! propriu-zis! a ierarhiilor angelice, cea mai clar! $i mai coerent! descriere din tradi3ia cre$tin!, care este unanim acceptat!, este aceea a marelui angelolog D50/5%5* 48*0P495 :( $i care este e1pus! n lucrarea sa "5erarhiile cere$ti") .on-orm revela3iilor sale, ngerii se a-l! organiza3i n 7 ordine, N coruri sau O triade) .ele N coruri ngere$ti (care sunt grupate n O triade), sunt descrise pornind de la cea mai nalt! categorie angelic! care se a-l! cel mai aproape de D:</*6*:) 4ceste N coruri sunt" 1) %*84G5<55 2) +*8:=5<55 O) 80/:85(* care reprezint! prima triad! - ace$tia sunt ngerii "s-!tuitori" $i inspiratori de n3elepciune divin!, A) D0</55(* B) =58 :P5(* (P: *85(*) Q) % ;PF/585(* care reprezint! a doua triad! - ace$tia sunt ngerii "guvernatori" ai lumilor su&tile, 7) >/ F5* 0855 M)48+4/9+*(55 N) >/9*855 care reprezint! a treia triad! - ace$tia sunt ngerii care sunt considera3i ca -iind "mesageri" ntre lumea -izic! $i lumile su&tile su&lime) >n toate tradi3iile spirituale autentice ale umanit!3ii, .rea3ia lui D:</*6*: este n-!3i$at! ca -iind o structur! care este precis ierarhizat! (datorit! e1isten3ei principiului -undamental al @i1raiei sau re=onanei) n s-ere tainice de e1isten3! paradisiac! $i n s-ere tainice de e1isten3! in-ernal!) Prin urmare, ntreaga .rea3ie este structurat! n -unc3ie de -recven3a ei predominant! de vi&ra3ie pe mai multe niveluri (ceruri $i in-ernuri)) 4t't n J094 c't $i n aproape toate tradi3iile spirituale autentice ale umanit!3ii se vor&e$te despre un num!r de 7 zone paradisiace (raiuri) $i despre 7 zone in-ernale (iaduri), toate acestea ne-iind n realitate dec't ni$te descrieri ale unor su&niveluri (su&planuri) ale astralului) 4l!turi ns! de toate acestea, n scrierile tradi3ionale se mai men3ioneaz! at't dimensiunile (nivelurile vi&ratorii) $i mai elevate, ale mentalului (=5@/4/4) c't $i cele ale cauzalului (4/4/D4), aici (n special n t!r'mul sau universul cauzal) e1ist'nd cele mai nalte (ca -recven3! de vi&ra3ie predominant!) entit!3i angelice, care n tradi3ia indian! secret! sunt numite 48:P4D*=4 (ngerii cei -!r! de -orm!))

Giecare dintre categoriile angelice e1istente controleaz!, inspir! $i in-luen3eaz! ntr-un mod divin c'te un asemenea paradis astral sau n anumite situa3ii chiar t!r'murile mult mai elevate ale mentalului $i ale cauzalului, ele av'nd n acela$i timp $i puterea, care este du&lat! de li&ertatea de a urca sau co&or pe aceast! sui-generis (n -elul ei) "scar!" a mani-est!rii divine) .on-orm tradi3iei cre$tine, n ordinea descresc!toare a -recven3ei lor predominante de vi&ra3ie, ierarhiile angelice sunt descrise ast-el" 1+ E!AFIMII" n 2i&lie, singura men3iune a acestor nalte entit!3i cere$ti divine este -!cut! n viziunea de la nceput a lui 5%454 (5saia, cap)Q)) De o&icei, -iind n mod direct asocia3i (n cadrul primei triade angelice) cu +eruvimii $i cu ronurile, se consider! n unanimitate c! %era-imii sunt ngerii care sunt cei mai apropia3i de D:</*6*:) ocmai de aceea, despre ei se spune c! toate calit!3ile lor spirituale sunt aproape n e1clusivitate ntre&uin3ate n slujirea $i n pream!rirea lui Dumnezeu) >n acela$i timp, a$a cum se poate constata cu u$urin3! din descrierea lui 5saia, ei sunt cu to3ii nzestra3i cu miraculoasa 80tere 9i@in3 9e a Ear9eE *80rifica+ instantane0& 8rin @a202 9e 6ratie 9i@in3 8e care ei 52 re@ars3& toate 6re4e2i2e *.A!MA ne6ati@3 9e s0ferin3+ a fiine2or 0mane CA!E P!IN A PI!A"IE ,I P!IN AC"IUNILE LO! ME!IT% ACEA TA) ot din aceast! descriere, care este de alt-el identic! aceleia a lui */0+, %era-imii sunt n-!3i$a3i n mod sim&olic ca av'nd O perechi de aripi (n cazul lor aceste aripi sunt -!r! ndoial! un clar sim&ol al -iin3!rii lor multidimensionale, acest aspect tainic -iind aproape de nen3eles pentru cadrul tridimensional limitat al lumii noastre -izice), dintre care se spune c! o singur! pereche o -olosesc pentru z&or iar celelalte dou! perechi le sunt necesare pentru a-$i acoperi complet -a3a $i picioarele (aceast! imagine sim&olic! este -oarte semni-icativ! deoarece ne reveleaz! taina ocult!rii lor -a3! de modul o&i$nuit de g'ndire $i reprezentare al -iin3elor umane comune) %era-imii sunt mai mereu nedesp!r3i3i de prezen3a $i m!re3ia tainic! a -iin3ei lui D:</*6*: $i ei de&ordeaz! nencetat de cea mai pur! $i mai nalt! -orm! de iu&ire divin!) %era-imii glori-ic! (sl!vesc) necontenit Giin3a Divin! %uprem! (D:</*6*:)) 4ceast! glori-icare permanent! care se mani-est! ca ceva cople$itor ce e1ist! dincolo de timp $i de spa3iu, a -ost descris! n modul cel mai simplu de c!tre pro-etul $i clarv!z!torul 5saia prin cuvintele" "%-'nt, s-'nt, s-'nt $i atotputernic este Domnul Dumnezeu") >n con-ormitate cu descrierea apocri-! a lui */0+, e1ist! A mari legiuni de %era-imi care se spune c! ar corespunde celor A direc3ii principale ale spa3iului) FVA U!MAF

AN 8 C H Informaii secrete HIVA AMHITA - CAPITOLUL AL IV-LEA Des8re tre=irea 20i .UNDALINI HA.TI 8rin interme9i02 6est0ri2or *atit09ini2or+ f0n9amenta2e *MUD!A-e2or+ secrete 9e 80nere 5n 2e63t0r3 *intrare 5n stare 9e re=onan3+ a fiinei Io6Jin020i c0 FIIN"A DIVIN% UNIVE! AL% *!ea2itatea 20i DUMNE#EU+
*contin0are 2a c0rs02 nr: ;;: An <+

1: -ONI MUD!A& 93t3toarea e2iKir020i secret esenia2 a2 nem0ririi s8irit0a2e


(1) (Dup! ce a adoptat o postur! J094 adecvat!) Eoghinul va inspira pro-und pe nas $i, la cap!tul acestei inspira3ii (atunci c'nd pl!m'nii s!i sunt plini de aer), $i va -ocaliza c't mai intens aten3ia la nivelul lui <:(4D+484 .+4I84 $i simultan el $i va contracta -erm $i cu putere mu$chiul se1ual (n realitate este vor&a despre o contrac3ie a mu$chiului P:20-.0..5954/) pentru a trezi $i a dinamiza ast-el un anumit centru secret secundar de -or3!, care este situat imediat deasupra lui <:(4D+484 .+4I84- (el se g!se$te n plan su&til) la &aza penisului la &!r&a3i $i (n plan su&til) n zona clitorisului la -emeie - numit J0/5 .+4I84 (centrul de -or3! al orgasmului) $i care este su&ordonat lui %K4D+5% +4/4 .+4I84 (pe toat! durata reten3iei su-lului pe plin)) (2) 4ici (la nivelul lui J0/5 .+4I84, n plan su&til) el tre&uie s! vizualizeze mani-estarea *nergiei %u&tile .reatoare esen3iale a dorin3ei (I4<4) (alt-el spus, el tre&uie s! con$tientizeze c't mai pro-und, gra3ie sesiz!rii coresponden3elor $i analogiilor -undamentale dintre -iin3a uman! (privit! ca -iind un <5.80.0%<0%) $i ntregul :nivers (<4.80.0%<0%:(), declan$area procesului de rezonan3! cu energia su&til! creatoare (care este captat! din <4.80.0%<0%), care se mani-est! n -iin3a uman! n primul r'nd ca energie se1ual! su&til!, la nivelul lui J0/5 .+4I84), Putere Divin! tainic! ce con-er! -iin3ei umane un -armec su&lim, nes-'r$it $i care i apare Eoghinului n timpul contempl!rii la -el de minunat! precum -loarea ro$ie de 24/D+:I4 (P*/ 4P* *% P+0*/5.54) $i se n-!3i$eaz! ca av'nd o e1traordinar! str!lucire care este la -el de r!coroas! precum aceea a (unii (a energiei su&tile secrete a lui 4P4% 4 =4)) ot acolo Eoghinul avansat tre&uie s! vizualizeze ($i totodat! s! urm!reasc! s! con$tientizeze) ca -iind plasat! chiar deasupra -ocarului acestei *nergii .reatoare *sen3iale (I4<4) o %tr!lucire intens!, su&til!, care n realitate este mani-estarea la acel nivel a .on$tiin3ei Divine %upreme (.5 ), el tre&uie dup! aceea s! urm!reasc! s! -uzioneze gradat p'n! la identi-icare cu aceast! lumin! su&til! a .on$tiin3ei Divine (.5 )) Proced'nd ast-el, energia su&til!, creatoare, esen3ial! a -iin3ei sale (care rezult! prin transmuta3ia &iologic! a poten3ialului s!u se1ual n energie) va intra spontan pe ".alea care conduce c!tre Dumnezeu, (284+<4-<4894 sau, alt-el spus, %:%+:</4 /4D5)) (O) >n -inal el (Eoghinul) tre&uie s! -ac! s! ascensioneze (su&limeze) aceast! energie su&til! &ene-ic! (ce rezult! prin transmuta3ia &iologic! a poten3ialului s!u creator-se1ual) prin %:%+:</4 /4D5, pentru ca ast-el -iecare centru secret de -or3! (.+4I84) s! -ie intens activat $i dinamizat (ast-el se ajunge ca -iecare centru secret de -or3! (.+4I84) s! -ie "umplut" cu aceast! su&lim! energie esen3ial! a vie3ii), acesta (8roces02 9e s012imare) determin'nd la -iecare nivel - n -iecare .+4I84 - de jos n sus, o imens! $i indescripti&il! stare de -ericire, care apare a -i nuan3at! n mod distinct n -unc3ie de speci-icul -iec!rei .+4I84-e) Proced'nd ast-el de un anumit num!r de ori, Eoghinului avansat str!&ate (con$tientizeaz!) toate cele trei lumi -undamentale (-izic-eteric!, astral- mental! $i cauzal!), care a&sor& atunci (sunt ast-el "trezite" $i dinamizate plenar, n <5.80.0%<0%:( -iin3ei sale, de) acest nectar divin al nemuririi (energia esen3ial! a vie3ii) ce izvor!$te ($i are punctul--ocar de coresponden3! $i rezonan3!) de la nivelul lui J0/5 .+4I84 (care n plan -izic-material este n str'ns! leg!tur! cu zona perineului unde se a-l! canalul energetic su&til %+5=4/5 /4D5)

(acest canal su&til (%+5=4/5 /4D5) este de&locat $i activat datorita proceselor comple1e de transmuta3ie, energizare $i de su&limare care au rost descrise anterior)) .uloarea su&til! a acestui su&lim nectar (care se mani-est! su& -orma unui -lu1 su&til, luminos, de energie) este un roz minunat, str!lucind plin de splendoare n rev!rsarea sa tainic!, d!t!toare de via3!, la nivelul -iec!rei .+4I84-e, unde determin! st!ri paradisiace de -ericire pornind de jos n sus, p'n! n zona cre$tetului (%4+4%8484 inclusiv)) (A) Dup! aceasta (atunci c'nd sesizeaz! c! prelungirea reten3iei su-lului pe plin ar nsemna de -apt o -or3are a posi&ilit!3ilor sale actuale), Eoghinul va e1pira lent (pe gur!), r!m'n'nd n acela$i timp cu aten3ia -ocalizat! -erm $i continuu la nivelul lui I:(4 (regiunea perineal!) (con$tientiz'nd mai departe e-ectele care apar pentru a putea dup! aceea rencepe o nou! e1ecu3ie n care el va proceda e1act ca n modul descris anterior-urm!rind s! respecte ntru-totul toate -azele sale), trec'nd dup! aceea din nou prin toate etapele acestei tehnici de P84/4J4<4 (respectiv" inspira3ie, reten3ie pe plin, e1pira3ie, reten3ie pe vid)) 4cest nectar tainic, esen3ial, care rezult! prin transmutarea poten3ialului creator-se1ual al -emeii $i al &!r&atului n ener6ie s01ti23, a -ost numit de mine (%+5=4) n 4/ 84-e "-or3a esen3ial! a vie3ii") (B) Joghinul avansat care aspir! s! ating! starea de n3elepciune tre&uie s! e1ecute zilnic din nou $i din nou aceast! minunat! J0/5 <:D84 (care) a -ost descris! n %: 84 anterioar!) chiar $i atunci c'nd -ace dragoste cu .0/ 5/*/P;) Proced'nd ast-el, el va aduce (su&lima) gradat din ce n ce mai mult nectarul esen3ial al vie3ii (a c!rui ampli-icare n -iin3! va contri&ui din plin la trezirea lui I:/D4(5/5 %+4I 5) n %4+4%8484 unde va -ace s! se nte3easc! -ocul spiritual puri-icator (trans-ormator $i eli&erator) I4(49/5 - care totodat! con-er! .unoa$terea 8ealit!3ii lui %+5=4 (care este tr!it! ca -iind =idul &eati-ic al ranscenden3ei Divine)) 4cesta este modul secret de realizare practic! a -ormida&ilei J0/5 <:D84 care este descris de mine (%+5=4)) Dac! Eoghinul atinge cu adev!rat succesul n aceast! modalitate (J0/5 <:D84) care este rezervat! celor ale$i, pentru voin3a sa, care atunci devine e1traordinar de puternic!, aproape c! nu mai e1ist! nimic imposi&il n aceast! mani-estare) (Q) Doar n cazul s!u, chiar $i acele <4/ 84-e (sunete vocale care -ac posi&il! intrarea $i men3inerea n stare de 8*60/4/P; cu anumite s-ere in-inite de -or3! sau cu unele energii su&tile ce e1ist! n <4.80.0%<0%) care sunt par3ial de-ormate (.+5//4) sau paralizate (I5(5 4), arse (% 4<2+5 4) (datorit! unei cunoa$teri intelectuale "a&stracte") sau a c!ror -lac!r! (energie su&til! speci-ic! este -oarte sla& sau aproape deloc acumulat! $i mani-estat! n am&ian3a (4:84) planetei noastre (P;<F/ )) a devenit sla& p'lp'itoare, sau care au devenit ntunecate (pentru c! datorit! necunoa$terii clare a e-ectelor su&tile pe care ele le declan$eaz! nu mai sunt utilizate) $i s-a ajuns chiar s! se considere c! tre&uie s! -ie a&andonate, cu toate c! ele nu sunt deloc distructive (male-ice), sau care se consider! c! sunt prea &!tr'ne (din cauz! c! le-au -ost complet uitate domeniile de utilizare) sau care sunt m'ndre de tinere3ea lor (care prezint! o acumulare $i o mani-estare su&til energetic!, speci-ic!, -oarte redus! sau aproape nul! n 4:84 tainic! a planetei noastre (P;<F/ :() deoarece au -ost relativ recent revelate $i care nu sunt rele (nu -ac s! se intre n stare de 8*60/4/P; cu energii male-ice (satanice sau demoniace)), sau care sunt considerate pe nedrept ca -iind sla&e (cu toate c! n realitate ele sunt &ene-ice, utile $i puternice dac! se lucreaz! at't c't este necesar cu ele), lipsite de e-icien3! $i -!r! vitalitate (-!r! o mare -or3! tainic! <4/ 84=58J4), sau care au -ost -ragmentate n &uc!3i sau care sunt disparate (-iind lipsite de armonia ini3ial!, ele $i pierd din aceast! cauz! e-icien3a), chiar $i acestea devin numai pentru el e-iciente prin practica perseverent! $i sistematic! a lui J0/5 <:D84) .hiar $i asemenea <4/ 84-e - repet - i pot d!rui aspirantului perseverent starea de iluminare spiritual! $i i pot deschide poarta c!tre uluitoare puteri paranormale (%5DD+5-uri) atunci c'nd ele i sunt o-erite de un <aestru (9:8:) autentic, dac! respectivul discipol a -ost ini3iat anterior n practica lui J0/5 <:D84 $i a e1ersat su-icient de mult acest procedeu -ormida&il pentru a o&3ine ast-el puri-icarea su&til! care i este necesar! (4ceast! e1traordinar! puri-icare este descris! ca -iind echivalat!, n anumite te1te secrete, cu ac3iunea de a te m&!ia n mod ritual n apa - cea s-'nt!, pentru indieni - 9angelui, de 1777 de ori consecutiv, ntocmai ca ntrun s0i-6eneris (n -elul s!u) "&otez" spiritual)) *u (%+5=4) am descris ast-el aici pentru prima dat! aceast!

-ormida&il! J0/5 <:D84 pentru ca aspirantul care $i d! seama de valoarea ei s! se poat! preg!ti cel mai &ine cu ajutorul ei, n vederea ini3ierii sale n anumite <4/ 84-e secrete) (7) Prin -or3a puri-icatoare -ormida&il! a lui J0/5 <:D84 sunt "arse" (distruse) gradat toate 83cate2e as8irant020i (cu alte cuvinte, toate acumul!rile sale I48<4-ice rele care sunt generatoare de su-erin3! sunt ast-el aniJi2ate), chiar $i n situa3iile n care el (aspirantul) a -!ptuit n trecut (datorit! ignoran3ei sau a r!ut!3ii) anumite ac3iuni a&omina&ile cum ar -i aceea de a ucide o mie de &rahmani) 2a chiar dac! anterior el ar -i omor't toate -iin3ele care e1ist! n cele trei lumi (-izic!, su&til! $i cauzal!), cu ajutorul lui J0/5 <:D84 el va sc!pa ast-el de consecin3ele ("roa9e2e") -aptelor sale) (*ste vor&a aici de o alegorie c't se poate de plastic! a e1traordinarei puteri puri-icatoare $i divin-integratoare a lui J0/5 <:D84 care, iat!, nu numai c! poate s! distrug! treptat toate tendin3ele rele $i acumul!rile I48<4-ice in-erioare ale Eoghinului dar totodat! ea permite (n acela$i timp) apari3ia n con$tiin3a acestuia a unui asemenea grad de puritate $i de elevare nc't prin aceasta Eoghinul transcende cu u$urin3! orice condi3ionare generat! de I48<4, deoarece atunci (n urma practicii sale asidue) voin3a sa individual! este per-ect integrat! n =oin3a Divin! a lui D:</*6*:) (M) .hiar dac! n trecut (n vie3ile sale anterioare ori n e1isten3a prezent!), datorit! ignoran3ei, el (aspirantul) $i-a ucis ndrum!torul spiritual (9:8:-l), ori s-a compl!cut n cele mai cumplite vicii $i s-a l!sat prad! unor porniri in-erioare josnice (&e3ia, -urtul, ja-ul etc)) ori a violat-o pe iu&ita <aestrului s!u, el nu va mai putea s! -ie atins de consecin3ele ("roadele") cumplite ale acestor ac3iuni mizera&ile, datorit! virtu3ilor spirituale care sunt cu siguran3! do&'ndite prin practica perseverent! a acestei <:D84 (cu alte cuvinte, cu ajutorul imens al lui J0/5 <:D84, ntreaga I48<4 de su-erin3! a Eoghinului este n mod gradat "ars!" (anihilat!) de -or3a spiritual! care este ast-el trezita n -iin3a celui care practic! intens $i n mod consecvent aceast! <:D84)) (N) Din toate acestea, reiese n mod clar $i evident c! to3i cei care aspir! sincer $i din toate puterile la eli&erarea spiritual! ($i nu au -ost p'n! n prezent ini3ia3i n altei metode secrete la -el de e-iciente precum aceasta) ar tre&ui s! practice zilnic $i cu ma1im! seriozitate, aceast! <:D84) Prin practica ei corect! $i sistematic! (42+J4%4), Eoghinul va o&3ine n scurt timp succesul (va atinge ast-el toate e-ectele comple1 puri-icatoare $i iluminatoare care au -ost descrise anterior) pentru c! nu tre&uie s!i pierdem niciodat! din vedere c! numai printr-o practic! adecvat!, sistematic! $i consecvent! poate -i atins! suprema des!v'r$ire spiritual!) (17) Prin practica sa corect! $i sistematic! (a lui J0/5 <:D84) poate -i atins! cu u$urin3! de c!tre Eoghin starea de *1taz Divin (%4<4D+5)) De alt-el, chiar $i starea de deplin! $i e1tatic! unire cu D:</*6*: at!l poate -i atins! prin practic! (antrenament spiritual) sistematic! $i corect!) Joghinul nu tre&uie niciodat! s! piard! din vedere c! prin practic! $i n0mai prin practic! este o&3inut cu u$urin3! succesul n orice <:D84 sau n P84/4J4<4) <oartea ns!$i poate -i am'nat! cu u$urin3! sau "p!c!lit!" de c!tre un Eoghin avansat prin puterea teri&il! care este do&'ndit! de el prin practica J094 (alt-el spus) prin practica J094, corect $i n mod perseverent realizat!, Eoghinul poate deveni ast-el, treptat, st!p'nul propriului s!u destin)) 4cesta este adev!rul $i numai a9e@3r02 pe care iat! c! 3i-l spun (%+5=4 se adreseaz! aici lui %+4I 5)" -iin3a uman! (care este muritoare) poate s! nving! cu u$urin3! chiar $i moartea prin practica J094 care este n mod consecvent $i corect realizat! (ast-el aspirantul atinge starea de nemurire spiritual!)) (11) Prin practica J094 asidu!, $i sistematic! este de asemenea o&3inut! puterea paranormal! a cuv'ntului (rostirii e-iciente) (=4I-%5DD+5), prin intermediul c!reia tot ceea ce Eoghinul roste$te n mod con$tient se va realiza, mai devreme sau mai t'rziu) De asemenea, tot ast-el (prin practic!) este atins! $i puterea paranormal! (%5DD+5) de proiec3ie instantanee li&er! (la voin3!) prin spa3iu (este vor&a de o anumit! -orm! de dedu&lare mental! -ulger!toare)) ocmai din aceste motive $i din multe altele care sunt p!strate secrete, ini3ierea propriu-zis! n J0/5 <:D84 tre&uie s! -ie p!strat! strict secret! de c!tre Eoghin) ocmai de aceea, cel ini3iat nu o va o-eri niciodat! -!r! discern!m'nt (oricui)) .hiar $i dac! ar -i amenin3at cu moartea, Eoghinul care este ini3iat n J0/5 <:D84 nu tre&uie s! o reveleze celor r!i, o&tuzi, &atjocoritori sau perver$i)

II: Tre=irea forei tainice co2osa2e a 20i .UNDALINI HA.TI (12) Preaiu&ita mea (%+5=4 se adreseaz! ast-el aici lui %+4I 5), 3i voi dezv!lui acum cea mai &un! $i cea mai rapid! metod! pentru a o&3ine succesul deplin n practica J094) Practican3ii care sunt ini3ia3i n aceast! metod! tre&uie ns! s! o p!streze strict secret!) re&uie ca tu s! $tii c! aceasta este cea mai inaccesi&il! -orm! de J094 (pentru cei neini3ia3i)) (1O) 4tunci c'nd *nergia Gundamental! a mani-est!rii (care este prezent! n stare 2atent3 $i n -iin3a uman!) I:/D4(5/5, cea care zace (ncol!cit! precum un $arpe, de O ori $i jum!tate) (prin aceasta ni se arat! c! ea m&r!3i$eaz!, sus3ine energetic $i mani-est! toate cele O lumi paralele -undamentale - universul -izic, universul su&til $i universul cauzal - $i n acela$i timp le transcende) este trezit! (dinamizat!) prin 9ratia lui D:</*6*: $i cu ajutorul deta$at al 9:8:-lui (<aestrului %piritual), to3i centrii su&tili de -or3! (.+4I84ele) precum $i toate lan3urile ("nodurile", 984/ +5) ignoran3ei sunt n mod gradat str!punse, unele dup! altele, de jos n sus) (1A) ocmai din aceast! cauz!, pentru a trezi (din starea de latent!) aceast! Gundamental! $i eri&il! Putere Geminin! (I:/D4(5/5 %+4I 5) care este "adormit!" la gura acelei secrete "deschiz!turi" a lui %:%+:</4 /4D5 pentru a o -ace apoi s! urce c!tre 284+<484/D+84, tre&uie ca anumite <:D84-e care sunt adecvate pentru aceasta s! -ie practicate cu cea mai mare aten3ie (cu o ma1im! concentrare $i interiorizare mental!)) (1B) Dintre toate <:D84-ele cele mai importante care e1ist!, urm!toarele 17 sunt cele mai valoroase (ele -iind deose&it de e-iciente pentru trezirea lui I:/D4(5/5)" 1) <4+4 <:D84, 2) <4+4 24/D+4, O) <4+4 2*D+4 (<4+4 =*D+4), A) I+*.+485 <:D84, B) @4(4/D+484 24/D+4, Q) <:(4 24/D+4, 7) =5P485 4 I484/5 <:D84, M) :DD5J4/4 24/D+4, N) =4@80(5 <:D84 $i 17) %+4I 5.+4(4/4 <:D84)

1: MAHA MUD!A *Mare2e Gest+


(1Q)Preaiu&ite -ii -oarte atent! c!ci 3i voi descrie acum <4+4 <:D84, prin a c!rei cunoa$tere $i practic! asidu!, mul3i n3elep3i, din timpurile str!vechi, precum <arele >n3elept I4P5(4, au atins succesul ultim n practica J094) 17) >n strict! con-ormitate cu indica3iile directe ale 9:8:-lui, Eoghinul care realizeaz! <4+4 <:D84 apas! u$or perineul cu c!lc'iul piciorului st'ng (este recomandat pentru aceasta ca Eoghinul s! -ie complet gol n timpul e1ers!rii lui <4+4 <:D84)) Dup! aceea el ntinde apoi complet piciorul drept nainte, prinz'ndu-i -erm talpa cu m'inile care sunt n preala&il mpreunate (n &r!3ar!)) Dup! ce el $i-a nchis n mod -erm cele N por3i (deschiz!turi) ale corpului (este vor&a de nchiderea ochilor $i a gurii, de astuparea urechilor cu ajutorul &ra3elor care sunt ntinse ($i ntre ele este plasat capul), de suspendarea -erm! a respira3iei (aceasta -iind practic sinonim! cu &locarea n!rilor), precum $i de &locarea su&til-energetic! a celor trei ori-icii din partea in-erioar! a corpului (anusul, canalul seminal (la &!r&at), vaginul (la -emeie) $i deschiderea uretrei) care este realizat! prin intermediul presiunii speci-ice e1ercitate asupra perineului $i de o contrac3ie simultan! a s-incterului anal $i a s-incterului urinar), Eoghinul tre&uie de asemenea s!-$i preseze c't mai -erm &!r&ia n piept (proced'nd ast-el el realizeaz! totodat! @4(4/D+484 24/D+4)) 5mediat dup! aceasta, el $i va concentra ntreaga aten3ie pentru a atinge ast-el o stare de calm mental pro-und (care i va revela gradat =5D:( 2*4 5G5.) $i va inspira lent $i amplu pe nas (con$tientiz'nd c't mai &ine -luidele su&tile P84/4-ice care sunt vehiculate de aerul inspirat pe care el le capteaz! atunci n -iin3a sa)) :rmeaz! apoi reten3ia pe plin (I:<2+4I4), n care Eoghinul se va concentra mental s!-$i dirijeze energia su&til! P84/4-ic! pe care a con$tientizat-o anterior, prin .analul cel tainic al >n3elepciunii %upreme (canalul median %:%+:</4 /4D5)) 4ceasta este -aimoasa <4+4 <:D84, care este p!strat! secret! (ea este, de regul!, descris! ntr-un mod

imprecis, vag) n toate scrierile tantrice) 4poi, Eoghinul care a practicat acest procedeu cu mintea -erm concentrat!, dup! ce va e1ecuta <4+4 <:D84 pe partea st'ng! (n con-ormitate cu descrierea de mai sus), tre&uie s! o realizeze n mod identic $i pe partea dreapt! (av'nd atunci piciorul st'ng ntins), -iind -oarte atent pentru a realiza de -iecare dat! controlul $i ritmarea su-lului (P84/4J4<4)) (1M) Prin intermediul acestui procedeu (<4+4 <:D84) (care tre&uie s! -ie primit direct de la 9:8:-1 s!u), chiar $i cel mai n!p!stuit sau cel mai pu3in nzestrat Eoghin (ori, alt-el spus, un practicant J094 cu o -oarte mare acumulare I48<4-ic! de su-erin3!) poate s! ating! realizarea spiritual! dac! l va practica n mod perseverent) *1ers'nd <4+4 <:D84 n -iecare zi, toate canalele su&tile (/4D5) ale -iin3ei sunt gradat energizate, puri-icate $i dinamizate) =italitatea Eoghinului este ast-el -oarte mult m!rit!, iar m&!tr'nirea $i tul&urarea st!rii sale de s!n!tate sunt stopate (ele sunt ast-el 3inute n -r'u)) oate gre$elile $i p!catele sale anterioare (I48<4 negativ!), mpreun! cu e-ectele lor rele, sunt rapid arse (anihilate) prin practica perseverent! $i corect! a acestui procedeu) .u ajutorul lui <4+4 <:D84 toate &olile sunt vindecate, iar -ocul gastric este mult ampli-icat) >n plus, <4+4 <:D84 -ace trupul Eoghinului s! devin! -rumos $i radios) otodat! ea elimin! m&!tr'nirea $i -ace s! -ie atins! nemurirea spiritual!) oate -ructele (roadele) minunate ale dorin3elor $i o mul3ime de pl!ceri paradisiace su&lime sunt do&'ndite cu u$urin3! de c!tre cel care practic! <4+4 <:D84 iar sim3urile sale sunt, gradat, aduse su& control) Joghinul perseverent care la 2-O ore dup! ce a practicat <4+4 <:D84 este a&sor&it pro-und n medita3ie o&3ine cu u$urin3! toate acestea printr-o practic! perseverent! $i constant!) *l nu tre&uie s! ezite deloc n a realiza zilnic acest procedeu) F VA U!MA F

An 8 C ; (N U!MA UNUI ELPE!IMENT P!ACTIC FI#ICIENII AU CONFI!MAT PENT!U P!IMA OA!% (N LUME CEEA CE -OGHINII AVAN A"I AU !EALI#AT DEMA (N U!MA CU MII DE ANI: EI AU DOVEDIT C% E POATE C!EA *MATE!IALI#A+ MATE!IE DIN ENE!GIA LUMINII
>n la&oratoarele din %tan-ord, .ali-ornia, %:4, -izicienii au reu$it de cur'nd pentru prima dat! n istoria $tiin3ei contemporane s! creeze (materializeze) materie, -!c'nd s! intre n coliziune doi -otoni sau, cu alte cuvinte, dou! particule elementare de lumin!) 5deea c! lumina poate -i trans-ormat! (materializat!) n materie nu este nou! nici m!car n teoriile $tiin3i-ice $i ea a -ost adeseori pro&at! practic de Eoghini avansa3i care reu$eau s! materializeze o&iecte -olosind pentru aceasta energia luminii pe care o "solidi-icau" la voin3!) %e $tie c! lumina transport! energie $i c! materia este ntotdeauna caracterizat! de o anumit! mas!) .ele&ra ecua3ie a lui *instein *Rmc2 ne arat!, n aceast! direc3ie, c! e1ist! o echivalen3! precis! ntre energie (*) $i mas! (m)) Prin urmare, este clar c! energia se poate converti (materializa) n mas! $i invers) Gactorul c2, p!tratul vitezei luminii, constituie totu$i o pro&lem! di-icil! de rezolvat n calea acestei converti&ilit!3i (materializ!ri) -iind -oarte mare, c!ci dac! viteza luminii este cRO77777 SmTs, atunci viteza luminii la p!trat este c2RN7 miliarde Sm2Ts2) 8ezult! deci c! o mas! (sau cu alte cuvinte o cantitate de materie) in-im! poate -i e1tras! dintr-o colosal! cantitate de energie sau invers, n cazul 84/%<: ;855 250(095.* a poten3ialului se1ual (al &!r&atului sau al -emeii), dintr-o cantitate in-im! de materie (%P*8<; ori %*.8*P5* <*/% 8:4(;) poate s! rezulte o cantitate colosal! de energie) De mii de ani Eoghinii $i Eoghinele care practic! asiduu .0/ 5/*/P4 s-au convins deja c! este per-ect vala&il! $i reciproca" o enorm! cantitate de energie poate -i e1tras! (P85/ 84/%<: 4P5* 250(095.;) dintr-o cantitate in-im! de materie, (vezi ta&elul nr) 1))

Ta1e202 nr: 1 TA)EL DE ECHIVALEN"E


*chivalentul energetic pentru di-eri3i atomi $i molecule n cazul 84/%<: ;855 250(095.* prin .0/ 5/*/P; %*L:4(; la temperatura corpului uman a P0 */P54(:(:5 %*L:4( >/ */*895* *(*. 85.; +idrogen)))))))))))))))))))))))))))))))))))1 miliard e= .ar&on))))))))))))))))))))))))))))))))))))12 miliarde e= 01igen))))))))))))))))))))))))))))))))))))1Q miliarde e= 4zot))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1A miliarde e= %ul-UUUUUUUUUU))O2 miliarde e= <olecula de ap!UUUUU))1M miliarde e= *chivalentul energetic pentru numai 1 miligram de %P*8<; (n cazul &!r&atului) sau %*.8*P55 <*/% 8:4(* (n cazul -emeii)" -energia consumat! de un &ec de 1NNO timp de C8 aniP -energia consumat! de un motor de 1NN cai-80tere care -unc3ioneaz! ncontinuu timp de 1HH =i2eP -energia total! care este -urnizat! de o central! electric! cu o putere de 1 me6a-Qatt timp de o =i 5ntrea63P Deocamdat! converti&ilitatea energiei n materie (n la&orator) pune nc! mari pro&leme oamenilor de $tiin3!, c!ci pentru a materializa, de e1emplu, o portocal!, ar -i necesar! aproape toat! energia care este -urnizat! de o central! nuclear! timp de mai multe luni) De aceea -izicienii, n inten3ia lor de a -a&rica" (materializa) materia pornind de la lumin! au tre&uit deocamdat! s! -ie mult mai mode$ti $i s! nceap! prin a materializa o particul! elementar! de materie, cum ar -i de e1emplu electronul) >n principiu, a materializa cu ajutorul energiei luminii un electron nu este -oarte complicat) *ste su-icient pentru aceasta s! avem la dispozi3ie -otoni ce sunt caracteriza3i de o energie -oarte mare) 4ceast! energie tre&uie s! -ie de un asemenea ordin de m!rime nc't valoarea sa divizat! cu c2 (viteza luminii la p!trat) s! corespund! valorii masei electronului) 4st-el, -otonul plasat n anumite condi3ii speciale se va putea "volatiliza" l!s'nd s! apar! n locul s!u un electron $i un anti-electron numit de asemenea $i pozitron, c!ci a$a cum $tim deja din ".ele 12 eoreme ale Principiului :nic", orice mani-estare sau -enomen de acest gen implic! e1isten3a simultan! a celor dou! aspecte" solar (V), masculin, Jang, $i lunar (-), -eminin, Jin) 4st-el, atunci c'nd urm!rim s! cre!m (materializ!m) n la&orator materie, tre&uie s! avem n vedere c!, n acela$i timp, cre!m $i anti-materie) <otivul unui asemenea -enomen poate -i e1plicat -izic prin -aptul c! un electron posed! o sarcin! electric!, n timp ce un -oton nu) 4cest -enomen $i are $i un corolar $i anume" pentru ca un electron $i sarcina sa negativ! s! poat! apare, tre&uie ca n acela$i timp s! se nasc! o alt! particul! purt!toare, la r'ndul ei, a unei sarcini pozitive) %uma celor dou! sarcini este nul! precum sarcina electric! a -otonului, particula care le-a generat) Din -ericire, pozitronul nu este -oarte greu (masa sa -iind egal! cu cea a electronului), dar acest mic inconvenient al producerii unei perechi de particule ne o&lig! totu$i s! du&l!m cantitatea minim! de energie care era prev!zut! ini3ial pentru a o&3ine materie sau, cu alte cuvinte, un electron) >n spa3iul cosmic, n anumite stele mari care sunt mult mai calde dec't soarele nostru, ast-el de perechi de electroni-pozitroni sunt "-a&ricate" nencetat, pornind chiar de la lumin!) 4cela$i lucru se produce pro&a&il

$i n pro1imitatea stelelor -oarte compacte cum ar -i stelele cu neutroni sau g!urile negre) Dar aceste condi3ii sunt totu$i -oarte greu de creat n la&oratoarele de pe P!m'nt) *ste ns! -oarte greu s! -acem s! intre n coliziune doi -otoni o&i$nui3i, -iind cu at't mai di-icil s! -acem s! apar! dup! acest $oc, materie) Gotonii, spre deose&ire de particulele de materie, intr! -oarte greu n coliziune) Dac! vom lua dou! lanterne, de e1emplu, ncruci$'ndu-le -asciculele luminoase, vom constata c! -asciculele lor trec unul prin cel!lalt, iar -otonii -iec!rui -ascicul se disperseaz! urm'ndu-$i drumul, -!r! a -i c'tu$i de pu3in pertur&a3i vreodat! de con-ra3ii lor) Golosind un laser, noi m!rim -oarte mult $ansele de coliziune a -otonilor, c!ci n cazul luminii coerente $i polarizate a unui laser, -otonii se aseam!n! cu o armat! per-ect disciplinat! de sold!3ei care merg cu to3ii n caden3!) Din p!cate ns!, nu e1ist! nc! pe erra un laser su-icient de puternic pentru a produce -otoni care s! posede o energie at't de mare) >n -a3a unei asemenea di-icult!3i, aparent de nedep!$it, -izicienii de la :niversitatea din %tan-ord au g!sit totu$i o solu3ie inteligent!) *i au construit pentru aceasta un imens accelerator de particule lung de mai mult de 2 Sm, care este capa&il s! aduc! electronii la viteze care sunt apropiate de cea a luminii) 4semenea electroni -oarte rapizi transport! o energie mai mult dec't su-icient! pentru a -i ndeplinite condi3iile care sunt atunci necesare des-!$ur!rii unei asemenea e1perien3e) oat! m!iestria const! n a recupera o parte din aceast! energie pentru a o trans-era apoi unui -oton provenit dintr-un laser) Dup! aceea, acel -oton nzestrat cu o energie imens! este -!cut s! intre n coliziune cu un al doilea -oton (con-orm -igurii nr) 1)) %e produce ast-el uluitorul -enomen (constatat $tiin3i-ic) de conversie (materializare) a energiei n materie) .ei doi -otoni dispar atunci pentru a -ace s! apar! n schim& un electron $i un pozitron) *1perien3a $tiin3i-ic! unic!, ast-el realizat!, a creat deocamdat! doar c'teva sute de particule sau, cu alte cuvinte, 7,777)777)777)777) 777)777)777)7771 grame (172Bg) de <4 *85*, dar aceasta a nsemnat totu$i un important pas nainte pentru -izica modern!, c!ci ast-el s-a demonstrat c! -enomenul de <4 *854(5648* a luminii n <4 *85* este per-ect posi&il) 4ceast! e1perien3! a con-irmat ast-el ceea ce J09+5/55 a-irm! de mii de ani) Pentru a produce (materializa) materie pornind de la lumin!, -izicienii au utilizat lumina verde a unui laser $i acceleratorul linear de particule de la %tan-ord (%:4)) >ntr-o prim! -az!, o serie de -otoni care este emis! de laser, love$te un electron -oarte rapid al -asciculului de electroni care este produs atunci de acceleratorul de particule) *lectronul a&soar&e ast-el ace$ti -otoni) raiectoria sa va -i atunci deviat!, dar -enomenul care ne intereseaz! cel mai mult este c! el va reemite o parte din energia sa su& -orma unui nou -oton) 4cesta din urm! are toate $ansele s! se loveasc! cu unul dintre -otonii pe care laserul continu! s!-i emit!) 4ceast! nou! coliziune -ace s! se creeze o pereche -ormat! dintr-un electron $i un pozitron) :n lan3 de electromagne3i al c!ror rol este de a dirija n direc3ii di-erite particulele de sarcini electrice opuse (deci electronii de pozitroni) ndrum! apoi noile particule c!tre dou! detectoare ce nu -ac altceva dec't s! numere particulele ast-el create) >n e1perien3!, electronii crea3i (sau cu alte cuvinte materia propriu-zis!, care a -ost ast-el o&3inut! (materializat!)) nu au putut -i di-eren3ia3i de electronii proveni3i din -asciculul de electroni) Dar, cu toate acestea, au putut -i repera3i totu$i, con-orm calculelor -!cute, c'teva sute de pozitroni, n detectorul care le era destinat) >n concluzie, putem spune c! ns!$i e1isten3a acestui mic a-lu1 de antimaterie este cel care ne permite s! a-irm!m c! e1perien3a a reu$it) 4ceast! e1perien3! e1traordinar! este e1trem de valoroas! pentru Eoghinii mediocri care nc! se mai ndoiesc de adev!rul tradi3iei milenare Eoghine, consider'nd chiar $i dup! ani de practic! J094 "anemic!" c! a$a ceva *% * 5<P0%525() Dac! acum $tiin3a a dovedit cu adev!rat c! a$a ceva *% * P*8G*. 8*4(56425(, noi sper!m c! $i Eoghinii sau Eoghinele %.*P 5.5(*) vor ncepe s! cread! <:( <45 <:( $i vor G5 %59:85 c! $i ei sunt capa&ili, dac! nu s! materializeze lumina n materie, m!car s! D*<4 *854(56*6* 20nar <4 *854 care este con3inut! n 27 mg de %P*8<4 (&!r&a3ii) $i <4 *854 care este con3inut! n 27 mg de %*.8*P55 <*/% 8:4(* (-emeile) pentru a avea la dispozi3ie -iecare un capital energetic colosal) (vezi a&elul nr)2)

.0/ 5/*/P4 %*L:4(; per-ect realizat! ne permite ca aceast! 8*4(5648* G42:(04%; s! devin! o 8*4(5 4 *) Pentru aceasta nu tre&uie ns! s! uit!m c! :/ 984< D* P84. 5.; *% * *.+5=4(*/ .: 0/* D* *085*) "4 # 5 $i 4 /: 8*4(564 *% * %:P8*<4 (4#5 4 *") Ta1e202 nr:C

42*( D* *.+5=4(*/P* >/ .46:( 84/%<: ;855 250(095.* P85/ .0/ 5/*/P; %*L:4(; -(4 *<P*84 :84 .08P:(:5 4 27 <5(5984<* P0 */P54( %*L:4( W %P*8<; (n cazul &!r&atului) sau %*.8*P55 <*/% 8:4(* (n cazul -emeii) -energia consumat! de un &ec de 1NNO timp de $RN aniP
-energia consumat! de un motor de 1NN cai-putere care -unc3ioneaz! ncontinuu timp de CRRN =i2eP -energia total! care este -urnizat! de o central! electric! cu o putere de 1 me6a-Qatt timp de CN =i2eP

Informaii secrete PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CON IDE!A"II E#OTE!ICE CU P!IVI!E LA CELE $ TATTVA-E FUNDAMENTALE MANIFE T%!ILE E EN"IALE ALE CELO! CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE& AT'T 5n FE!A DE MANIFE TA!E A LUMII )EATITUDINII *ANANDA+& C'T ,I LA NIVELUL CO!PULUI CAU#AL *ANANDAMA-A .O HA+ INDIVIDUAL APLICA"IE/ L0mea s012im3 4i misterioas3 a 5n6eri2or *DEVA-4i2or+/ o 8ara2e23 necesar3 5ntre tra9iia cre4tin3 4i tra9iia secret3 a 5ne2e8ci0nii orienta2e
1+ E!AFIMII (continuare la cursul nr)1 4n M) Prin urmare, %era-imii sunt ngerii supremi ai 5u&irii Divine care -ac totodat!, s! se mani-este (umina Divin! $i Gocul puri-icator (9ra3ia) al lui Dumnezeu) *i ajut! -iin3a uman! care este su-icient de pur! s! devin! atent! $i receptiv! la in-luen3a $i gra3ia lor dumnezeiasc! -!c'nd-o ast-el s!-$i elimine, de multe ori ntr-un mod -ulger!tor, toate imper-ec3iunile care o mai separ! de Dumnezeu, precum $i toate discordan3ele care nc! mai e1ist! ntre voin3a individual! a acelei -iin3e umane $i voin3a atotputernic! a lui D:</*6*:) >n plus, prin gra3ii lor puri-icatoare, %era-imii pot -ace ca n anumite condi3ii -!ptura uman! s!-$i transceand! destinul (I48<4) $i, de asemenea, atunci c'nd sunt apela3i cu credin3! $i ardoare, cu o inim! pur! $i plin! de dragoste, ei pot chiar s! -ac! -ulger!tor posi&il! iluminarea spiritual! a aceluia care aspir! s!-1 descopere pe D:</*6*:) %era-imii sunt n ve$nicie ngerii 5u&irii Divine celei mai nalte $i celei mai intense) 5u&irea lor este permanent at't de mare nc't ea umple, m&r!3i$eaz! $i protejeaz! ntreaga .rea3ie) *i ap!r! $i sus3in ast-el marele mister al iu&irii Divine $i $i o-er! prompt ajutorul lor pur $i deta$at tuturor celor care sunt nsu-le3i3i de aceast! su&lim!, tainic!, mistuitoare $i nest!vilit! iu&ire de Dumnezeu) C+ HE!UVIMII" >n cartea 9enezei se spune c! n realitate +eruvimii sunt ns!rcina3i de D:</*6*: at!l s! p!zeasc! pomul vie3ii ve$nice care e1ist! n gr!dina *denului) 4cest tainic "pom al vie3ii", care se a-l! n centrul gr!dinii *denului $i l'ng! care se a-l! "pomul cunoa$terii &inelui $i r!ului" corespunde, de -apt, n sim&olismul tradi3ional, a1ului central $i esen3ial al -iin3ei (%:%+:</4 /4D5)) *l reprezint! ast-el calea regal! a eli&er!rii care -ace posi&il! atingerea st!rii de nemurire spiritual! prin revelarea plenar! a realit!3ii vidului creator &eati-ic) 4ceast! cale este ncadrat! de "ar&orele" dualit!3ii (&ine-r!u)) >n viziunea spiritual! pe care a avut-o pro-etul 5*6*.+5*( (17)1A) +eruvimii sunt descri$i de el ca av'nd patru -e3e $i patru aripi (acest aspect sugereaz! n mod plastic, ca $i n cazul %era-imilor,

multidimensionalitatea -iin3!rii lor)) ot n 2i&lie, n 4pocalipsa lui 5oan (A)M), ei (+eruvimii) sunt prezenta3i ca -iind ni$te divine entit!3i angelice care-( slujesc $i sl!vesc nencetat pe Dumnezeu, .reatorul %uprem a tot ceea ce e1ist!) 4colo ei sunt descri$i n mod di-erit, ca av'nd $ase aripi $i nenum!ra3i ochi (sim&ol sugestiv al omniscien3ei lor supramentale)) (a r'ndul s!u, s-'ntul 5oan Damaschinul vor&e$te $i el despre "+eruvimii cei cu mul3i ochi") >n lumina acestor revela3ii se poate spune c! tradi3ia cre$tin! prezint! +eruvimii ca pe ni$te nal3i ngeri ai (uminii $i 9loriei eterne a lui Dumnezeu) *i sunt descri$i ntotdeauna ca -iind plini de n3elepciunea lui Dumnezeu $i au de o&icei -unc3ia de ngeri protectori ai luminii $i ai stelelor) >n plus, unii dintre ei (+eruvimii) au -unc3ia de 60@ernatori 4i 83str3tori ai or9inii 4i A(nre6istr3ri2or cere4tiD (c2i4ee2e s01ti2e A.A HA-ice)) Prin urmare, despre .orul angelic al +eruvimilor se poate spune c! el transmite -iin3elor umane care sunt pure $i su-icient de receptive la aceste nalte in-luen3e $i inspira3ii divine 5u&irea pur! $i n3elepciunea cea mai nalt! a lui D:</*6*:, cre'nd de asemenea $i un mediu (conte1t) spa3io-temporal c't mai -avora&il pentru des-!$urarea destinului uman) 4celora care sunt su-icient de deschi$i -a3! de naltele lor energii su&lim inspiratoare, +eruvimii le d!ruiesc mari puteri dumnezeie$ti" puterea de a realiza a$a-zise miracole (vindec!ri paranormale, pro-e3ii, in-luen3e spirituale e1tatice n mas! sau la distan3!, discern!m'nt divin in-aili&il, intui3ii spirituale, clarviziune etc)) (a nivel cosmic, +eruvimii pun de acord ntre ele mi$c!rile planetare, unind ast-el ntr-un sistem per-ect coerent $i pe deplin armonizat impulsurile su&tile particulare ale acestora (aceast! armonie creeaz! ast-el ceea ce se nume$te "muzica paradisiac! a s-erelor cere$ti" despre care vor&esc marii ini3ia3i), deoarece ei sunt prin e1celen3! spirite ale armoniei 9i@ine) De alt-el, chiar numele lor (+eruvimi) semni-ic! n lim&a e&raic! "totalitatea cunoa$terii esen3iale" sau, alt-el spus, "rev!rsarea splendorii n3elepciunii divine") Prin urmare, corul angelic al +eruvimilor poate o-eri aspirantului pur, spiritual, care este -oarte sincer $i d!ruit lui D:</*6*: starea 9e i20minare s8irit0a23& at0nci c?n9 acesta este c0 a9e@3rat 8re63tit) Din aceast! cauz!, +eruvimii (n ipostaza lor de Puteri Divine 5luminatoare) sunt -igura3i de regul! de o parte $i de alta a intr!rii n emplele iudeo-cre$tine sau nconjur'nd-o pe Gecioara <!ria, a c!rei imagine este, n tradi3ia cre$tin! $i un sim&ol al 9ra3iei $i .ompasiunii nem!rginite a lui D:</*6*:)) .hiar $i -aimoasa "4rc! a alian3ei" care a -ost realizat! de <oise n con-ormitate cu indica3iile directe ale lui J4+=*+ $i care n realitate a -ost $i este un sim&ol al atotputernicului D:</*6*:, era permanent str!juit! de doi +eruvimi, care aveau rolul de p!zitori ai 4dev!rului Divin %uprem) Prin urmare, nc! de la nceputurile tradi3iei cre$tine, heruvimii sunt mai mereu n-!3i$a3i ca ni$te protectori in-aili&ili ai 5nimii lui Dumnezeu ("%-'nta %-intelor)) Pe de alt! parte, a$a cum $tim cu to3ii, Dumnezeu se a-l! mereu prezent la nivelul -iec!rei -iin3e umane, n ipostaza %inelui /emuritor Divin-*sen3! (4 <4/) - "Giul lui Dumnezeu" (P484<4 < 4/)) %copul -inal al oric!rei c!i spirituale autentice l constituie revelarea plenar! a lui Dumnezeu $i a mp!r!3iei %ale n -iin3a uman! care -ace posi&il! cunoa$terea .reatorului (Dumnezeu at!l) de c!tre creatur! (0<)) o3i cei care, n mod con$tient (deoarece Dumnezeu vrea ca noi s! ne alegem singuri calea prin intermediul (52*8:(:5 4825 8:) se d!ruiesc total lui Dumnezeu, pentru ca ast-el Dumnezeu s!-i ilumineze $i s! se mani-este n glorie, n $i prin -iin3a lor, $i eleveaz! ast-el ntreaga -iin3! la rangul de emplu al lui Dumnezeu) *i vor recunoa$te atunci c! vor -i nconjura3i -!r! ncetare, dup! aceasta, de slava $i puterea %era-imilor $i +eruvimilor precum $i de celelalte coruri angelice) Prin aceast! complet! $i necondi3ionat! d!ruire de sine Divinului (aspect -oarte important care n J094 este numit, dup! cum $tim, 5%+=484P84/5D+4/4 $i reprezint! o etap! esen3ial! n cadru treptelor J4<4 $i /5J4<4), -iin3a uman! particip! ast-el n mod plenar $i con$tient la n3elepciunea per-ect! $i la atotputernicia lui Dumnezeu) F VA U!MA F

AN 8 C $ Informaii secrete

HIVA AMHITA CAPITOLUL AL IV-LEA Des8re tre=irea 20i .UNDALINI HA.TI 8rin interme9i02 6est0ri2or *atit09ini2or+ f0n9amenta2e *MUD!A-e2or+ secrete 9e 80nere 5n 2e63t0r3 *intrare 5n stare 9e re=onan3+ a fiinei Io6Jin020i c0 Fiina Di@in3 Uni@ersa23 *!EALITATEA 20i DUMNE#EU+ II: Tre=irea forei tainice co2osa2e a 20i .UNDALINI HA.TI: MAHA MUD!A *Mare2e Gest) (continuare la cursul nr) O 4n M)
(1N) 0, u cea care e$ti venerat! chiar $i de zei (%+4I 5 este, dup! cum $tim, aspectul suprem n ierarhia mani-est!rii, ea -iind totdeauna indispensa&il! chiar $i lui 284+<4, =5%+/:, 8:D84 etc)) tre&uie de asemenea s! $tii c! aceast! <:D84 tre&uie s! -ie practicat! n tain!, cu cea mai mare aten3ie) Prin ini3ierea sa direct! n aceast! important! <:D84, Eoghinul care o va practica dup! aceea n mod consecvent, traverseaz! rapid oceanul de su-erin3! al acestei lumi) (27) 4ceast! <:D84 care este revelat! acum (pentru prima dat!) ntr-o -orm! complet! de <ine (%+5=4) -ace totodat! s! se ndeplineasc! -oarte u$or toate dorin3ele &ene-ice ale Eoghinului) De aceea, ea tre&uie s! -ie p!strat! strict secret! $i nu tre&uie niciodat! s! -ie divulgat! oricui) C: MAHA )ANDHA *Contracia f0n9amenta23+ (21) >3i voi dezv!lui acum un alt procedeu J094 -oarte important care este rezervat Eoghinilor plini de aspira3ie) *l se realizeaz! ast-el" dup! ce piciorul drept a -ost complet ntins n -a3! pentru a realiza <4+4 <:D84, el se ndoaie apoi $i se a$eaz! pe coapsa st'ng! (este evident aici c! piciorul st'ng (mai precis c!lc'iul acestui picior) va ap!sa ca $i n cazul e1ecu3iei lui <4+4 <:D84 zona perineului, iar dup! aceea, atunci c'nd <4+4 24/D+4 se e1ecut! pe 8artea 8o2ar o80s3 - c0 ce232a2t 8icior - atunci piciorul st'ng care este ntins n -a3! va -i dup! aceea ndoit $i plasat pe coapsa dreapt!, iar piciorul drept (mai precis c!lc'iul acestui picior) va ap!sa -erm ca $i n cazul e1ecu3iei lui cazul e1ecu3iei lui <4+4 <:D84 ( zona perineului)) Dup! aceea se contract! -erm $i puternic toat! musculatura perineal!, urm!rind apoi s! se conduc! (dirijeze) ast-el n sus (printr-o pro-und! $i intens! concentrare mental!) su-lul su&til vital descendent (4P4/4 =4J:) care este apoi unit cu %4<4/4 =4J: (care se a-l! localizat n plan su&til n zona om&ilicului)) ot atunci, simultan, tre&uie s! -ie condus (mental), n jos, su-lul su&til respirator (P84/4 =4J:), dup! care toate aceste trei su-luri su&tile (P84/4 (V), 4P4/4 (-) $i %4<4/4) tre&uie s! -ie -uzionate ntr-o 0nitate 8erfect3 care va -ace s! apar! o e1traordinar! stare de energizare &ene-ic! la nivelul lui <4/5P:84 .+4I84) .el care reu$e$te cu adev!rat s! realizeze AN de zile n $ir aceast! -uziune polar! (a su-lurilor su&tile vitale mai sus men3ionate) devine, -!r! ndoial!, la scurt timp dup! aceasta, un mare Eoghin care este posesorul unei voin3e cu totul ie$ite din comun) 4ceasta este -aimoasa <4+4 24/D+4, care i aduce repede, celui care o practic! n mod perseverent, at't eli&erarea spiritual!, c't $i trezirea marilor puteri paranormale (<4+4%5DD+5)) Prin intermediul ei, toate energiile su&tile (-luidele energetice speci-ice ale corpului su&til, invizi&il, al Eoghinului) sunt ast-el su&limate alchimic (sunt -!cute s! ascensioneze) c!tre cap $i se -ocalizeaz! spontan n zona -run3ii (la nivelul lui 4@/4 .+4I84)) *a (<4+4 24/D+4) tre&uie s! -ie totdeauna practicat! -!r! gra&!, cu o ma1im! concentrare mental!, alternativ (c'nd pe o parte, c'nd pe cealalt!) ndoind la -iecare e1ecu3ie cel!lalt picior care este ntins pentru a-l plasa pe coapsa opus!) (22) 9ra3ie realiz!rii corecte a lui <4+4 24/D+4, energiile speci-ice su&tile &ene-ice (din <4.80.0%<0%) p!trund la scurt timp dup! aceea prin canalul median (de -apt, aici este vor&a de unul

dintre cele O canale care se a-l! "m&ucate" unul ntr-altul) al lui %:%+:</4 /4D5 $i ast-el trupul Eoghinului este pro-und energizat (regenerat), devenind puternic $i armonios) *1ersarea corecta $i perseverent! a lui <4+4 24/D+4 -ace ca su-letul Eoghinului s! devin! plin de &ucurie $i de &un! dispozi3ie) :n alt e-ect care apare atunci c'nd este atins succesul n practica acestei 24/D+4 este c! n cazul Eoghinului avansat, acestuia se ndeplinesc rapid toate dorin3ele elevate) H: MAHA VEDHA MUD!A *Gest02 sincroni=ator a2 Marii tr380n6eri+ (2O) 0, %uprem! %uveran! (%+4I 5) a celor trei lumiX 4m s!-3i dezv!lui acum, c! atunci c'nd Eoghinul care practic! plin de m!iestrie <4+4 24/D+4, realizeaz! n acela$i timp -uziunea dintre P84/4 (V) $i 4P4/4 (-) $i apoi, umpl'ndu-si $i p'ntecele (de -apt regiunea su&til! care este corespondent! lui <4/5P:84 .+4I84) cu aer (totodat! el va realiza atunci priza de con$tiin3! asupra energiei su&tile P84/4-ice care este vehiculat! de aer) $i dup! aceea dirijeaz! -erm (printr-o intensa concentrare mental!) energia su&til! care apare c!tre <:(4D+484 .+4I84 pentru a o trezi ast-el din starea de somn pe teri&ila I:/D4(5/5 %+4I 1, se poate a-irma c! el realizeaz! "<area %tr!pungere (a ignorantei)" (<4+4 =*D+4 <:D84)) ((2A) Proced'nd ast-el, cu ajutorul lui <4+4 =*D+4 <:D84, Eoghinul avansat reu$e$te (datorit! -uziunii su-lurilor sale su&tile (P84/4 (V), 4P4/4 (-) $i %4<4/4)) s! do&'ndeasc! (n urma acestei -uziuni su&tile) o -or3! (energie) ocult! cu totul e1traordinar!, prin intermediul c!reia el ajunge s! str!pung! nodul (&ariera energetic! a) lui 284+<4 (284+<4 984/ +5), care este situat la nivelul centrului secret de -or3! <:(4D+484 .+4I84) 2B) Joghinul consecvent care practic! -!r! gra&! <4+4 =*D+4 <:D84, n mare tain!, atinge ast-el marea putere paranormal! asupra su-lului su&til, =4J: %5DD+5 (c-) cap) 555, %: 84 A2)) <4+4 =*D+4 <:D84 stopeaz! prompt procesul m&!tr'nirii $i i permite Eoghinului s! ating! nemurirea spiritual!) (2Q) Gor3ele tainice guvernatoare (din <4.80.0%<0%) care se reveleaz! Eoghinului n cazul trezirii armonioase a -iec!rei .+4I84 (printre acestea amintim pe 284+<4, =5%+/:, 8:D84 etc, care nsu-le3esc $i st!p'nesc s-era <4.80.0%<5.; speci-ic! ce i corespunde -iec!rei .+4I84) sunt cel mai u$or con$tientizate de c!tre Eoghin prin intermediul mani-est!rilor alternative (inspir $i e1pir) a -luidelor su&tile care sunt vehiculate n timpul e1periment!rii atente a procedeelor de P84/4J4<4) Gormida&ila energie I:/D4(5/5 %+4I 5 care (la nivel <4.80.0%<5.) este n acela$i timp <area .reatoare a 5luziei :niversale (<4+4 <4J4) este -ulger!tor a&sor&it! pe culmile muntelui sacru I45(4%4 (aici este n realitate vor&a despre zona su&til! a cre$tetului capului unde se a-l! centrul cel mai nalt de -or3! al -iin3ei, %4+4%8484) de c!tre Eoghinul care o treze$te $i aspir! -renetic s!-( descopere n propria sa -iin3! pe D:</*6*: at!l) (27) <4+4 <:D84 $i <4+4 24/D+4 chiar practicate zilnic, nu i con-er! Eoghinului n cel mai scurt timp apari3ia celor mai mari succese dac! ele nu sunt de -iecare dat! nso3ite $i de realizarea -lui <4+4 =*D+4 <:D84) De aceea, este cel mai &ine ca Eoghinul s! le practice zilnic pe toate trei succesiv, -!r! gra&! $i cu mare aten3ie (urm!rind atunci s! ai&! o ma1im! -ocalizare mental!), (2M) 4cela care practic! zilnic, numai de A ori (diminea3a, la pr'nz, seara la as-in3it $i la miezul nop3ii), cu o intens! -ocalizare mental! $i plin de aspira3ie c!tre D:</*6*:, aceste trei <:D84-e, -!r! nici un -el de ntrerupere, va nvinge cu siguran3!, n scurt timp, moartea (el va putea atinge nemurirea spiritual!, prin revelarea %inelui s!u %uprem, etern, 4 <4/), n decurs de numai $ase luni) (2N) Doar marii Eoghini realiza3i (%5DD+4-$ii, sau cu alte cuvinte cei care deja au atins marile puteri paranormale (<4+4%5DD+5-urile)) cunosc $i realizeaz! cu adev!rat valoarea inestima&il! a acestor trei <:D84-e, c!ci nimeni altcineva nu-$i poate da seama de importan3a lor uria$!) .unosc'nd numai prin

e1perien3! direct! $i nemijlocit! toate acestea, practicantul hot!r't $i perseverent poate o&3ine cu u$urin3! orice realizare spiritual! (%5DD+5) cu ajutorul lor) (O7) Joghinul ini3iat tre&uie s! nu piard! din vedere c! este necesar ca aceste trei <:D84-e s! -ie p!strate secrete de c!tre practicantul care aspir! s! ating! cele mai nalte realiz!ri spirituale (%5DD+5-uri)) 4lt-el (prin divulgarea c!tre cei /*D*</5 a acestor aspecte secrete, n aceast! categorie intr'nd -iin3ele umane nepreg!tite sau care sunt male-ic orientate) dezv!luirea tainelor acestor <:D84-e atrage dup! sine o "desc!rcare" (pierdere) a puterii ascunse a ini3ierii, mai ales de c!tre cel care nc! nu st!p'ne$te -oarte &ine aceste procedee) >n asemenea situa3ii, este aproape sigur c! realiz!rile spirituale $i puterile e1traordinare (%5DD+5-urile) la care Eoghinul aspira nu vor putea -i o&3inute prin practica acestor <:D84-e) ;: .HECHA!I MUD!A *Gest02 sincroni=ator a2 ce20i care se 8roiectea=3 instantane0 5n 0ni@ers02 tainic a2 Con4tiinei+ (O1) Joghinul n3elept, avansat, dup! ce va realiza Postura Diamantului (=4@84%4/4), ntr-un loc retras $i lini$tit, va ncepe dup! aceea s!-$i concentreze privirea interioar! (av'nd prin urmare ochii nchi$i) n -ocarul secret dintre spr'ncene (n mijlocul -run3ii, la nivelul centrului de -or3! 4@/4 .+4I84) apoi, r!sucindu-$i ncet lim&a napoi, el o va co&or n mod gradat $i n -inal o va -i1a cu ma1im! aten3ie n ad'ncitura de su& epiglot!, plas'nd-o ast-el la gura C-'nt'nii de nectarD (acest procedeu Eoghin -aciliteaz! ast-el con$tientizarea unei energii su&tile, &ene-ice, esen3iale - vezi n aceast! direc3ie cap) 555, %: 84-ele 72-7O $i 7N) (n cazul acestui procedeu, prin intermediul lui este ast-el complet &locat! trecerea aerului $i totodat! este oprit! pe ntreaga sa durat! co&or'rea acestei energii (-luid) su&tile, &ene-ice, esen3iale care nu va mai -i "devorat!" de -ocul su&til din <4/5P:84 .+4I84)) 4ceast! <:D84 care este descris! acum de <ine (%+5=4), la cererea discipolilor $i adoratorilor <ei, este -aimoasa I+*.+485 <:D84) AtenieP A@?n9 5n @e9ere 8erico2e2e foarte mari 8e care aceast3 MUD!A 2e im82ic3 *s0nt c0nosc0te m02te ca=0ri 9e moarte 8rin asfiKiere 2a cei care s-a0 Ja=ar9at s3 o rea2i=e=e f3r3 o s08ra@e6Jere 9irect3 9in 8artea 0n0i maestr0 com8etent+ este T!ICT INTE!#I % !EALI#A!EA EI DE CEI CA!E UNT LA CU! U!ILE ACE TEI ,COLI DE -OGA: Comentari0" 4ceast! <:D84, care este cel mai adesea p!strat! strict secret! de c!tre Eoghini, este descris! destul de sumar aici, dar dincolo de aceasta ea implic! o preg!tire la&orioas! $i ndelungat!) Pentru clari-icarea $i apro-undarea modului de realizare al acestui procedeu prezent!m n cele ce urmeaz!, suplimentar, %: 84-ele corespunz!toare care provin din alte tratate J094 tradi3ionale secrete) 5at! ce indic! n aceast! direc3ie +4 +4-J094 P84D5P5I4" "Dup! ce a reu$it s!-$i men3in! cu adev!rat lim&a mai mult timp la r!d!cina palatului, Eoghinul avansat $i curajos se va puri-ica mai nt'i -oarte &ine cu ajutorul di-eritelor procedee J094 primite direct de la 9:8:-1 s!u, timp de M zile) 4poi, el va -ace o mic! incizie de grosimea unui -ir de p!r n -renumul (-r'ul) lim&ii, cu ajutorul unei -runze su&3iri de %/:+5 (este vor&a despre -runzele plantei care este numit! n lim&a rom'n! alior sau laptele-cucului (*:P+08254 .JP485%%54%)), care va -i curat! $i uns! cu ulei natural de m!sline) *l va ngriji imediat dup! aceea t!ietura cu turmeric gal&en, care va -i amestecat pentru aceasta n p!r3i egale cu sare complet natural! (el va -i deci -!cut pul&ere -oarte -in! $i va -i amestecat cu sare iar produsul rezultant se va aplica imediat pe ran!, pentru o rapid! cicatrizare)) Dup! $apte zile, el va mai -ace o nou! incizie tot de grosimea unui -ir de p!r (care va -i din nou urmat! de tratarea ei cu turmeric $i sare) $i va continua ast-el din 7 n 7 zile (inciz'nd prin urmare -r'ul lim&ii s!pt!m'nal $i de -iecare dat! va aplica imediat dup! aceea tratamentul local care este indicat) cu mult! aten3ie, timp de Q luni, interval dup! care -renumul (-r'ul) de la &aza lim&ii va -i aproape complet retezat (nl!turat)" (+)J)P), cap)O OA-OQ)) Pe de alt! parte, nu tre&uie s! se piard! deloc din vedere c! e1ecu3ia per-ect! a lui I+*.+485 <:D84 implic! -aptul ca lim&a s! poat! -i r!sucit! napoi $i co&or't! gradat p'n! c'nd ajunge n zona epiglotei) Pentru aceasta, preg!tirea progresiv! a practicantului J094 avansat mai prevede, n vederea acestei realiz!ri, alungirea considera&il! a lim&ii sale) Procesul de alungire gradat! a lim&ii const! de -apt dintr-o ac3iune zilnic! de "mulgere" (masare care este urmat! de o trac3iune mecanic! moderat!) a ei) 4cest proces de alungire a lim&ii se consider! a -i pe deplin

ncheiat a&ia atunci c'nd v'r-ul lim&ii scoase poate s! -ie adus de c!tre Eoghin p'n! n zona din mijlocul -run3ii (4@/4 .+4I84)) 4&ia dup! aceasta, se poate trece la realizarea propriu-zisa a lui I+*.+485 <:D84 n care lim&a care este su-icient de alungit! este r!sucit! napoi, ast-el nc't supra-a3a sa de dedesu&t atinge atunci zona palatului, iar n -inal v'r-ul lim&ii este introdus gradat, cu aten3ie, n ori-iciul nazal, prin deschiderea acestuia n regiunea de la &aza g'tului) *ste evident c! acest proces este delicat $i la&orios iar e-ectele sale su&tile sunt comple1e $i pe l'ng! acestea cele neuro-iziologice sunt cu totul e1traordinare) 4ceste e-ecte comple1e cu totul speciale sunt mai ales determinate de -aptul c! e1ist! o str'ns! leg!tur! (n plan su&til) ntre glanda 8it0itar3 (care, dup! cum se $tie, este intim corelat!, la r'ndul ei, cu 4@/4 .+4I84), =5%+:DD+4 .+4I84 $i %0<4 .+4I84 (dup! cum am v!zut c! se indic! n %+5=4 %4<+ 4, acest centru de -or3! (.+4I84) secundar are un rol -oarte important n structura su&tilvital! a -iin3ei umane)) De asemenea, se mai $tie c! acest centru de -or3! (.+4I84) secundar care este situat (n plan su&til) n zona superioar! a cutiei craniene, mai este numit $i 25/D: =5%4894 .+4I84 $i el este puternic energizat de practica sistematic! $i corecta, a lui I+*.+485 <:D84) 4cest 25/D: sau -ocar secret (25/D: =5%4894 .+4I84) este - dup! cum se arat! n tradi3ia secret! +4 +4 J094 $i 4/ 84 - re$edin3a su&til! sau -ocarul secret de provenien3! n microcosmosul -iin3ei noastre al "-luidului su&til lunar" (nectarul divin sau eli1irul tainic nemuririi spirituale W %0<4 sau 4<8 4)) 4tunci c'nd %0<4 .+4I84 numit! $i 25/D: =5%4894 .+4I84, este trezit! $i energizat! (n aceast! direc3ie se $tie c! practica sistematic! a lui I+*.+485 <:D84 o dinamizeaz! -oarte mult), ea CumpleD corpul su&til al -iin3ei respective (4:84) cu aceast! su&lim! am&rozie (care este numit! %0<4 sau 4<85 4)) F VA U!MA F

AN 8 C R Informaii secrete HIVA AMHITA

CAPITOLUL AL IV-LEA Des8re tre=irea 20i .UNDALINI HA.TI 8rin interme9i02 6est0ri2or *atit09ini2or+ f0n9amenta2e *MUD!A-e2or+ secrete 9e 80nere 5n 2e63t0r3 *intrare 5n stare 9e re=onan3+ a fiinei Io6Jin020i c0 Fiina Di@in3 Uni@ersa23 *!EALITATEA 20i DUMNE#EU+ II: Tre=irea forei tainice co2osa2e a 20i .UNDALINI HA.TI: .HECHA!I MUD!A *6est02 sincroni=ator a2 ce20i care se 8roiectea=3 instantane0 5n 0ni@ers02 tainic a2 Con4tiinei+ *contin0are 2a c0rs02 nr: $ An 8+ GLO A!

GLANDA PINEAL% - sa0 EPIFI#A este n str'ns! leg!tur! cu cel mai important centru secret de -or3! al -iin3ei, %4+4%8484) 4ceast! gland!, endocrin! mai este cunoscut! $i su& numele de .08P P5/*4(" sau C.0/485:<D $i ea este una dintre glandele care alc!tuiesc sistemul endocrin) *a nu tre&uie s! -ie niciodat! con-undat! cu mult mai &ine cunoscuta gland! pituitar!, n leg!tur! cu centrul secret de -or3! 4@/4 .+4I84, $i care se a-l! doar la c'3iva centimetri mai departe, plasat! mai jos dec't glanda pineal!) >n cazul -iin3ei umane, glanda pineal! este o gland! endocrin! mic!, de m!rimea unui &o& de -asole $i ea are o -orm! de con de pin) 9landa pineal! este ata$at! creierului median, se a-l! la &aza acestuia $i se g!se$te apro1imativ la jum!tatea distan3ei dintre cere&el $i talamus (vezi ilustra3ia)) 2iologic vor&ind, glanda pineal! este adeseori privit! ca -iind o relicv! de evolu3ie, e1trem de sensi&il! la lumin!, al treilea ochi care este nc! prezent, chiar $i acum, la unele reptile, $op'rle, unde el este numit "ochiul pineal") .hiar $i ast!zi ns!, -unc3ia precis! a glandei pineale la oameni este necunoscut! $tiin3elor medicale $i &iologice dar se $tie c! glanda pineal! produce $i secret! melatonina care este prezent! mai ales n urina de diminea3!) .ei care realizeaz! urinoterapia a&sor& ast-el pe cale natural! melatonina) <elatonina este un hormon important care, pe l'ng! -aptul c! men3ine nealterat! tinere3ea sau chiar rentinere$te -iin3a, totodat! modi-ic! $i pigmenteaz! culoarea, pielii, -iind n leg!tur! $i cu ritmul circadian al zilelor $i nop3ilor care ne guverneaz! o&iceiurile de somn) <icu3a gland! pineal! este ata$at! la creierul mijlociu $i ea a -ost numit! adeseori u$a care ne conduce c!tre spiritul divin) .'nd 8ene Descartes (1BNQ-1QB7) a urm!rit s! dep!$easc! aparentul parado1 al dogmelor cre$tine cu ceea ce pe atunci reprezentau noile descoperiri $tiin3i-ice despre -unc3ionarea corpului $i a creierului, el a propus glanda pineal! ca -iind locul unde se a-l! su-letul care conduce $i controleaz! corpul prin intermediul creierului $i al sistemului nervos, -iind totodat! separat de am'ndou!) .ercet!rile $tiin3i-ice au ar!tat c! la multe animale, cum sunt de e1emplu puii de g!in!, veveri3ele, $o&olanii, hamsterii, glanda pineal! secret! o enzim!, /-acetiltrans-eraza, care -ace cu putin3! mani-estarea unui mecanism natural de nregistrare a timpului, aceast! enzim! -iind un %:5-9*/*85% ceas &iologic ce poate regla procesele -iziologice $i comportamentale) 4ceste in-orma3ii, mpreun! cu altele, indic! -aptul c! glanda pineal! este un element important al ceasului &iologic care este opera3ional la toate animalele, inclusiv la -iin3a uman! sau, alt-el spus, C+0<0 %4P5*/%D :na dintre componentele care -ac parte din ceasul &iologic al oamenilor este timpul pu&ert!3ii $i al maturiz!rii se1uale) %-a demonstrat n aceast! direc3ie c! &!ie3ii care prezint! o tumoare la nivelul glandei pineale ajung la pu&ertate mult prea devreme $i testele pe animale au ar!tat c!, pe de alt! parte, hormonul melatonina poate ncetini atingerea pu&ert!3ii) 4lte semne ale leg!turii glandei pineale cu dezvoltarea se1ual! la -iin3ele umane sunt semnalate $i prin -aptul c! glanda pineal! este -oarte mare la copii $i ncepe s! involueze la pu&ertate, dar ea r!m'ne n general mai mare la -emeie dec't la &!r&at) >n -iziologia su&til! Eoghin!, glanda pineal! este asociat! cu %4+4%8484 $i, de asemenea, ea este privit! ca -iind glanda care -aciliteaz! atingerea st!rii de e1taz divin sau %4+4D+5 n practica J094) =or&ind despre comple1ele procese &io-chimice care nso3esc mani-estarea st!rilor de e1taz, &iologul @0+/ /) 2(*52 8*: a-irm! c!" "Devine din ce n ce mai greu s! evit!m concluzia c!, n realitate, su&stan3ele care controleaz! am&ele mani-est!ri ale e1tazului, at't e1tazul se1ual, c't $i e1tazul transcendental sunt, -!r! ndoial!, produse de glanda, pineal!)" 0 a-irma3ie ca aceasta atrage imediat aten3ia asupra a ceea ce practican3ii -sistemului J094 numeau %0<4 sau Cnectarul tainic al e1tazuluiD, termen care era tradus de adep3ii grup!rii 80%5.8:.5*/* su& numele de "rou! -ier&inte", iar acela$i concept este reg!sit n tradi3ia taoist! su& numele de I4/-(: sau HHnectarul de aur") oate acestea sunt, de -apt, nume $i imagini pentru o anumit! -orm! de -luid sau energie su&til! despre care se crede c! "umple" anumite cavit!3i secrete din creier din

care se scurge apoi n jos, n corp $i, atunci c'nd este stopat! $i acumulat! n etajele superioare ale -iin3ei, -ace s! apar! starea de iluminare spiritual! $i totodat! permite s! -ie realizat! starea de longevitate cu totul ie$it! din comun) otodat!, este necesar s! amintim c! atingerea st!rii de e1taz este adesea pus! n leg!tur! cu anumite practici se1uale care implic! realizarea per-ect! a continen3ei care -ace s! -ie transmutat poten3ialul se1ual n energie $i aceast! energie s! -ie apoi su&limat! n mod armonios n etajele superioare ale -iin3ei, toate acestea permi3'ndu-le celor doi iu&i3i s! ating! starea de e1taz erotic) >n aceasta direc3ie este demn de amintit c!, n 2i&lie e1ist! un pasaj care arunc! o anumit! lumin! asupra, c!ut!rii de c!tre noi a cunoa$terii $i, acest pasaj, se a-l! n -aimosul poem de dragoste al regelui %olomon care este intitulat ".'ntarea .'nt!rilor, unde acesta (%olomon) spune" "Deschide-mi acum mie, sor!, dragostea mea, deoarece capul meu este umplut cu rou!)" (.'ntarea c'nt!rilor, B)2) %olomon care, dup! cum $tim, este unul dintre primii ini3ia3i ca&ali$ti, $tia cu siguran3! despre tainele glandei pineale $i despre secre3iile ei) (a r'ndul lor, cei ini3ia3i n 4/ 84 vor&esc despre o a$azis! "rou! cristalin!" $i i nva3! pe adep3ii c!ii secrete s! a&soar&! acest lichid celest care se a-l! ascuns n corp pentru a aduce ast-el mari &ene-icii, at't &!r&atului, c't $i -emeii care realizeaz! aceasta) 4semenea nv!3!turi tainice sunt, de$i nv!luite ntr-un lim&aj misterios, criptic, cuprinse n ".artea %ecretelor" care -ace parte din 60+48) Pu3in mai t'rziu, n anul M77 d).h) a-l!m c!, la r'ndul s!u, genialul poet +0<*8 se re-era la un a$a-zis "-luid nemuritorHH care se scurge dintr-un loc tainic din creier $i ajut! la o&3inerea longevit!3ii) 4ceast! p!rere este de asemenea sus3inut! $i de mae$trii taoi$ti care vor&esc adeseori despre tainicul "nectar de aur" sau I4/-(: pe care ei i sintetizeaz! n interiorul -iin3ei din esen3ele $i energiile J5/ $i J4/9) #tiin3a modern! pare s! se apropie din ce n ce mai mult de o n3elegere a glandei pineale care, n -inal, va con-irma anumite a-irma3ii ezoterice pe care le g!sim n tradi3ia J094) /u este deloc nt'mpl!tor c! glanda pineal!, nu numai c! are o str'ns! leg!tur! cu atingerea pu&ert!3ii, dar totodat! ea este di-erit! la cele dou! se1e, cel pu3in ca dimensiune, -iind n mod evident mai mare la -emeie) 4cest aspect pare s! corespund! unui concept tainic cunoscut de ini3ia3ii taoi$ti $i tantrici $i anume acela c!" esen3a su&til! J5/ a unei -emei care rezult! n urma jocului erotic realizat cu continen3! este mult mai a&undent! dec't esen3a J4/9 a &!r&atului $i tocmai de aceea esen3a J5/ a -emeii este privit! n tradi3ia taoist! ca -iind inepuiza&il!) 4cest concept taoist cu privire la esen3a J5/ este e1primat n termeni tantrici prin ideea de %+4I 5, idee care este de multe ori descris! n lim&ile moderne vestice prin cuv'ntul 9J/*895* (termen contemporan, n lim&ile vestice, care indic! n mod plastic energiile -eminine, su&tile se1ualeTerotice care sunt trezite, stimulate, concentrate $i mp!rt!$ite de c!tre un cuplu de iu&i3i care practic! -oarte &ine .0/ 5/*/P4 %*L:4(; n cadrul jocurilor amoroase realizate cu trans-igurare)) 5deea taoist! c! activitatea erotic! cu continen3! se1ual! per-ect!, -!r! ejaculare, va conduce la o stare e1traordinar! de &ine general, de -or3! l!untric! $i chiar la longevitate poate -i considerat! ca real! din punct de vedere &iologic) .ercet!rile ntreprinse au ar!tat c! glanda pineal! devine din ce n ce mai pu3in activ! pe m!sur! ce oamenii o&i$nui3i nainteaz! n v'rst!) (a apro1imativ 77Y dintre oameni, glanda pineal! se calci-iaz! cam n jurul v'rstei de Q7 de ani) 4ceasta ne permite s! n3elegem n perspectiva tradi3iei milenare Eoghine c! acest proces de diminuare a activit!3ii glandei pineale este n str'ns! leg!tur! cu sla&a dinamizare (activare) a lui %4+4%8484) G!r! ndoial! c! n cazul celor care practic! cu consecven3! tehnicile Eoghine $i ajung s! $i trezeasc! $i s! $i energizeze din plin %4+4%8484, acest proces de calci-iere a glandei pineale nu se produce) G!r! ndoial! c! e1erci3iile speci-ice $i procedeele de vizualizare care sunt realizate n cadrul practicilor tradi3ionale taoiste hatha-Eoghine, c't $i n <45 +:/4 tantric!, ajut! e1traordinar de mult, prin activarea lui %4+4%8484, glanda pineal!, s! se men3in! activ! $i t'n!r!, deoarece -ace s! circule energiile n mod armonios n -iin3!) 4ceasta -ace s! apar! n -iin3! un echili&ru hormonal deoarece -luidele $i energiile su&tile care sunt atrase prin declan$area proceselor speci-ice de rezonan3! n microcosmosul -iin3ei noastre, asigur! men3inerea st!rii de echili&ru hormonal n corpurile noastre) GLANDA PITUITA!% - sa0 HIPOFI#A este n str'ns! leg!tur! cu centrul secret de -or3! 4@/4 .+4I84) 9landa pituitar! este situat! la &aza creierului n a$a-zisa "$a turceasc! a etmoidului" $i este

legat! de dience-al (creierul intermediar) prin tija pituitar! sau 5/G:/D52:(:< (tu& conic de su&stan3! gri care prelunge$te o parte a :2*8:(:5 .5/*8*:<)) *a are un lo& posterior, unul anterior relativ voluminos $i unul intermediar, mai redus) 9landa pituitar! produce mai mul3i hormoni cu numeroase -unc3ii, cum ar -i de cre$tere (somatotrop!), gonadotrop! (care ac3ioneaz! asupra maturiz!rii -oliculilor ovarieni) etc) %e consider! c! instinctele primitive cum ar -i acelea de a m'nca, de a &ea, de a dormi sunt reglate hipotalamo-hipo-izar $i la -el, glanda pituitar! are un rol -oarte important n mani-estarea $i controlul instinctelor se1uale, c't $i a instinctului matern (iar la p!s!ri $i a celui migrator)) (a toate acestea se mai adaug!, de asemenea, mani-est!rile emo3ionale) Procesele de cre$tere, tul&ur!rile de cre$tere (gigantismul $i nanismul hipo-izar), o&ezitatea etc, sunt de asemenea n corela3ie cu activitatea glandei pituitare) (a nceput, glanda pituitar! a -ost privit! ca -iind glanda principal! a sistemului endocrin care, su& in-luen3a hipotalamusului guverneaz! $i coordoneaz! toate celelalte glande ale sistemului endocrin $i ast-el regleaz! ntreaga activitate hormonal! din energie $i corp) +ormonii care sunt secreta3i de lo&ul anterior al glandei pituitare controleaz! activitatea altor glande cum ar -i suprarenalele, tiroida, ovarele (la -emeie) $i testiculele (la &!r&at) c't $i unele -unc3ii ale pancreasului) *ste semni-icativ, dac! avem n vedere leg!tura str'ns! ntre glanda pituitar! $i centrul secret de -or3! 4@/4 .+4I84, c! doi dintre hormonii care sunt produ$i de c!tre glanda pituitar! anterioar! sunt G%+ (hormonul stimulator al -oliculilor de 9844G $i al secre3iei de spermatozoizi) $i (+ (hormonii stimulatori ai celulelor intersti3iale)) (o&ul posterior al glandei pituitare controleaz! inima, circula3ia s'ngelui, rinichii $i n cazul -emeii, uterul) Pe de alt! parte, nv!3!turile secrete J094 arat! c! practica sistematic! $i corect! a lui I+*.+485<:D84 e1ercit! o puternic! in-luen3! &ene-ic!, pro-und armonizatoare $i puri-icatoare asupra ntregii re3ele a glandelor endocrine din corp) 4ceast! in-luen3! pro-und echili&rat! este n special produs! printr-o reglare -oarte &un! a secre3iilor hormonale de la nivelul creierului) Practica sistematic! a acestei <:D84-e dinamizeaz! n mod armonios activitatea glandei pituitare $i - prin intermediul acesteia - regleaz! de asemenea activitatea ntregului ansam&lu de glande cu secre3ie intern! care sunt asociate centrilor su&tili de -or3! (.+4I84-ele) care sunt direct controla3i prin intermediul lui 4@/4 .+4I84) Printre aceste glande -oarte importante, men3ion!m" glanda tiroid!, timusul, glandele suprarenale $i reproduc!toare (gonadele) etc, precum $i multe alte procese care sunt coordonate de ele (glandele endocrine) $i care se des-!$oar! n ntregul corp, de asemenea, glanda pituitar! regleaz! $i activitatea glandelor mamare (la -emeie)) Practica sistematic! $i corect! a lui I+*.+485 <:D84 in-luen3eaz!, de asemenea, considera&il, centrii speci-ici ai hipotalamusului $i ai trunchiului cere&ral care, dup! cum se $tie, controleaz! respira3ia automat! (nedirijat! voluntar), &!t!ile inimii, emo3iile, -oamea $i setea) +ipotalamusul este str'ns legat, de asemenea, de talamus $i de sistemul de activare reticular!, care au un rol esen3ial n mecanismul de reglare veghe-somn $i n toate aspectele care sunt speci-ice sistemului nervos central, inclusiv capacitatea de concentrare mental!) 9landele salivare $i chiar sim3ul gustativ sunt $i ele stimulate n mod &ene-ic de practica lui I+*.+485 <:D84 mpreun! cu ple1urile nervoase din zona in-erioar! lor care le sunt su&ordonate $i care sunt implicate n procesele digestive $i asimilatorii) Prin urmare, cunosc'nd inclusiv aceste implica3ii neuroendocrine ale practicii lui I+*.+485 <:D84 putem n3elege $i mai &ine e-ectele sale e1traordinare, at't asupra proceselor psiho-iziologice ale -iin3ei umane c't $i asupra acceler!rii evolu3iei spirituale a acesteia)

4v'nd n vedere toate acestea, se poate a-irma c! imensele &ene-icii spirituale care i sunt proprii lui I+*.+485 <:D84 conduc -oarte repede pe Eoghinul plin de aspira3ie c!tre o condi3ie e1isten3ial! care nu mai este a-ectat! de timp, moarte $i su-erin3! (el chiar realizeaz! ast-el (prin intermediul practicii lui I+*.+485 <:D84) o anumit! -orm! de %4<4D+5 (e1taz divin))) (a nivel -izic, practica perseverent! a lui I+*.+485 <:D84 in-luen3eaz! pro-und &ene-ic -unc3iile cere&rale $i -ace s! apar! din ce n ce mai des st!ri nalte, su&lime de con$tiin3!) >n plus, cu ajutorul ei, -unc3iile cere&rale o&i$nuite sunt gradat supuse unei trans-orm!ri calitative $i n urma acestei verita&ile Crestructur!riD, apare ast-el mani-estarea plenar! a capacit!3ilor paranormale spirituale) :n alt aspect care este de o e1trem! importan3! pentru- orice aspirant la des!v'r$irea spiritual! ce urm!re$te s! realizeze continena seK0a23 per-ect! este e-ectul cu totul e1traordinar al lui I+*.+485 <:D84 n ceea ce prive$te controlul deplin asupra -unc3iei $i energiei se1uale, creatoare, precum $i n ceea ce prive$te su&limarea -ulger!toare a acestor energii n energii nalte, pro-und %pirituale $i divine, n aceast! direc3ie, -aimosul tratat -undamental +4 +4-J094 P84D5P5I4 men3ioneaz!" "4tunci c'nd cavitatea superioar! a zonei palatului este -oarte &ine "nchis!" prin intermediul lui I+*.+485 <:D84, 25/D: (s!m'n3a sau, cu alte cuvinte, sperma n cazul &!r&atului) nu mai poate -i pierdut (eliminat, irosit) (cu alte cuvinte, procesul ejacul!rii n cazul &!r&atului sau cel de desc!rcare n cazul -emeii este per-ect controlat, -iind ast-el stopat la voin3!), chiar dac! Eoghinul -uzioneaz! amoros, -renetic, cu o -emeie minunat! $i -oarte senzual!)" ".hiar $i atunci c'nd 25/D: (s!m'n3a sau sperma, n cazul &!r&atului) se a-l! ntr-o stare de -oarte mare agita3ie (e-ervescen3!) $i tocmai este pe punctul de a -i emis (cu alte cuvinte, chiar $i n momentul orgasmului, c'nd n timpul actului amoros n cazul &!r&atului o&i$nuit atunci se declan$eaz! -ulger!tor ejacularea), el (25/D:) poate -i totu$i men3inut su& control dac! atunci Eoghinul contract! -erm $i cu putere musculatura perineului (prin intermediul lui <:(4 24/D+4 care va -i descris! mai departe n %+5=4%4<+5 4), simultan cu realizarea lui I+*.+485 <:D84" (+)J)P), cap)O, %: 84-ele A2-AO)) 4cest e-ect cu totul e1traordinar, am putea spune chiar -a&ulos, al lui I+*.+485 <:D84 este datorat armoniz!rii $i controlului care este ast-el e1ercitat at't asupra secre3iilor hormonale c't $i asupra activit!3ii cere&rale) 4c3ion'nd ast-el, gra3ie st!p'nirii depline a -unc3iei se1uale (creatoare), -iin3a uman! reu$e$te s!-$i controleze cu u$urin3! corpul $i mintea $i (datorit! proceselor &ene-ice deose&it de comple1e de rezonan3! care se declan$eaz! ntre microcosmosul -!pturii sale $i <acrocosmos) apoi ea e1tinde spontan $i -!r! e-ort acest contro2 8aranorma2 asupra /aturii ns!$i) >n cazul -emeii, practica atent! $i consecvent! a lui I+*.+485 <:D84 (mai ales n zilele premerg!toare declan$!rii ciclului menstrual) conduce la suspendarea ciclului prin transm0taia 1io2o6ic3 a 8otenia2020i ei se1ual n energie) 4tunci energia l!untric! de care ea va dispune este cu a9e@3rat co2osa23 $i dac! ea va su&lima n mod armonios aceast! energie n toate etajele -iin3ei ei, ea va crea -!r! ndoial! condi3iile unor verita&ile salturi spirituale) %e cuvine, de asemenea, s! men3ion!m c! n cazul -emeii care practic! I+*.+485 <:D84 cu m!iestrie, n timpul -uziunii amoroase -renetice, cu un &!r&at, care la r'ndul s!u este un e1celent continent se1ual, dac! ea realizeaz! -oarte &ine I+*.+485 <:D84 chiar n momentul premerg!tor declan$!rii orgasmului, pentru a suspenda desc!rcarea poten3ialului ei se1ual, ea va atinge ast-el o stare de or6asm 8rof0n9 8re20n6it care o va -ace s! intre spontan ntr-o anumit! -orm! de %4<4D+5 (e1taz divin) ce se va e1tinde pentru B-Q ore n $ir) De asemenea, tot con-orm tradi3iei secrete +4 +4-J094, practica atent! $i consecvent realizat! a lui I+*.+485 <:D84 - dac! este per-ect realizat! - 8oate 4i sto8e=e a8roa8e com82et toate 8rocese2e 9e 9e6enerare a2e cor8020i& care fac s3 a8ar3 5m13tr?nirea 4i& 5n 820s& 9atorit3 ac0m023rii 9in a10n9en3 a nectar020i s01ti2 esenia2 *AM!ITA+ 5n eta>e2e s08erioare a2e fiinei sa2e& Io6Jin02 9e@ine astfe2 com82et im0n 2a otr3@0ri) R VA U!MA R

An 8 C < Informaii secrete PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CON IDE!A"II E#OTE!ICE CU P!IVI!E LA CELE $ TATTVA-E FUNDAMENTALE MANIFE T%!ILE E EN"IALE ALE CELO! CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE& AT'T (N FE!A DE MANIFE TA!E A LUMII )EATITUDINII *ANANDA+& C'T 4i LA NIVELUL CO!PULUI CAU#AL *ANANDAMA-A .O HA+ INDIVIDUAL APLICA"IE/ L0mea s012im3 4i misterioas3 a 5n6eri2or: *DEVA4i2or+7 o 8ara2e23 necesar3 5ntre tra9iia cre4tin3 4i tra9iia secret3 a 5ne2e8ci0nii orienta2e
*contin0are 2a c0rs02 nr: ;& An 8+ H: T!ONU!ILE) 4ceste nalte" entit!3i angelice sunt descrise de o&icei ca -iind prin e1celen3! purt!torii (vehiculele) Giin3ei Divine (D:</*6*: at!l), -iind reprezentate adesea, n mod sim&olic, su& -orma unor ro3i imense de lumin! al&-str!lucitoare e1traordinar de intens!) :neori, ele ( ronurile) sunt n mod tradi3ional descrise $i ca -iind ngeri guvernatori $i nso3itori ai planetelor) >n lumina acestei revela3ii ne putem da seama c! un asemenea 80/ (entitate angelic! nalt!) guverneaz! planeta noastr! P;<F/ :() .a ro3i uria$e de lumin! divin!, ronurile sunt totodat! puterile angelice divine care determin! $i guverneaz! ciclurile (ritmurile) universului planetar $i succesiunea periodic! a timpului (cum ar -i spre e1emplu, pe Planeta P;<F/ , anotimpurile)) >n tradi3ia oriental! secret!, ronurile (ro3ile uria$e de lumin! divin!) sunt unanim considerate $i ca st!p'nii I48<4-ei individuale (umane) $i ai ncarn!rilor succesive o&ligatorii ale -iin3elor umane care nu au atins nc! starea de eli&erare spiritual!) Prin urmare) .orul angelic al ronurilor transmite -iin3elor umane care sunt preg!tite $i su-icient de deschise (receptive la nivel spiritual) -a3! de ele, lumina divin! tainic! ce -ace cu putin3!, printre altele, perceperea, n3elegerea $i dep!$irea cu succes a ncerc!rilor (pro&elor) spirituale de c!tre ele) 8ug!ciunea plin! de -ervoare care se adreseaz! ronurilor o-er! -iin3elor umane puterea de a trece cu succes peste ncerc!rile spirituale) 4ceste "e1amene", (ncerc!ri) spirituale sunt de alt-el -i1ate chiar de aceste entit!3i angelice atunci c'nd este necesar (la momentul oportun), pentru a-i permite aspirantului la starea de ndumnezeire s! realizeze o evolu3ie spiritual! mult mai rapid!) Giind entit!3i angelice divine ale drept!3ii lui D:</*6*:, ronurile sunt, -!r! e1cep3ie, caracterizatei de o pur! $i e1emplar! stare de umilin3!, precum $i de o neclintire (constan3!) in-aili&il! n a transmite -ulger!tor mai departe (n planurile (s-erele) mani-est!rii in-erioare lor) =oin3a lui D:</*6*: at!l) De alt-el, splendoarea nes-'r$it! a umilin3ei lor -ace ca .reatorul (D:</*6*:) s!-$i reverse ntr-o mare m!sur! 9ra3ia Divin! $i .ompasiunea %a nes-'r$it! asupra .rea3iei prin intermediul lor) ronurile sunt numite ast-el pentru c! ntreaga putere dumnezeiasc! ce sus3ine n mod tainic cerurile (lumile sau t!r'murile su&tile paralele) $i p!m'ntul -aceast! Putere divin! este cea care este descris! ca -iind <atricea -ormatoare a oric!rei -orme de via3! - "se sprijin!" pe (sau, cu alte cuvinte, are drept vehicul sau suport) .orul angelic al ronurilor) oate .orurile angelice, cu e1cep3ia %era-imilor $i +eruvimilor - se arat! n cadrul angelologiei cre$tine tradi3ionale pot ajunge direct la Dumnezeu prin intermediul lor)

4t't de deplin! este umilin3a $i supunerea ronurilor n -a3a lui D:</*6*: nc't ntreaga rigoare $i justi3ie (dreptate) divin! este mani-estat! prin ele) ronurile, n ipostaza lor de ngeri ai drept!3ii lui D:</*6*:, percep n mod -ulger!tor $i cu o mare claritate 4dev!rul Divin %uprem) Giecare entitate cosmic!, de la cea mai in-im! particul! su&atomic! $i p'n! la cele mai mari corpuri cere$ti (gala1ii, roiuri galactice, constela3ii, sisteme solare, etc)), mpreun! cu toate lumile (s-erele) su&tile ale mani-est!rii, $i datoreaz! de -apt, clip! de clip!, e1isten3a, Puterii %upreme a lui D:</*6*: (Putere care este numit!, n tradi3ia secret! Eoghin! $i tantric!, %+4I 1)) .u neclintita $i deplina lor umilin3!, ronurile distri&uie Dreptatea, 4dev!rul $i Puterea lui D:</*6*: mai nt'i entit!3ilor angelice care sunt su&ordonate lor $i apoi, prin acestea, n di-eritele t!r'muri din ntregul :nivers) Dionisie 4reopagitul arat! c! ronurile "sunt ridicate de D:</*6*: at!l din s-'nta lor umilin3! ntr-un chip care este mai presus de lume $i permanent ele tind -!r! nici un -el de re3inere $i din toate puterile, ntr-un mod neclintit $i cu o nes-'r$it! -ervoare spre ceea ce e1ist! n ve$nicie $i cu adev!rat la cea mai mare n!l3ime spiritual!, primind mani-estarea dumnezeirii cu toat! nep!timirea $i cu o deplin! deta$are de tenta3iile materiei) .!ci mereu ele ( ronurile) a$teapt! cu o total! d!ruire toate cele care le vin de la D:</*6*: $i le consider! pe toate acestea ca -iind prin e1celent! $i din plin purt!toare de D:</*6*:") *ntit!3i angelice nalte ale 2inelui Divin, ronurile cele pline de lumin! divin! sunt n preaplin nzestrate cu o putere de iu&iri ale c!rei pro-unzimi sunt incomensura&ile $i aproape de nen3eles pentru mintea umana o&i$nuit!) 2inecuv'nt'nd -!r! ncetare ntreaga .rea3ie, n spiritul 4rmoniei $i Drept!3ii Divine, ele a$teapt!, mereu gata, s! -ie chemate (apelate, invocate) pentru a ne inspira $i ghida n via3! deciziile, tr!irile nalte $i aspira3iile divine) De -iecare dat! c'nd ne d!m seama c! ne-am cam pierdut credin3! sau ncrederea n D:</*6*: ori n calea spiritual! autentic! pe care o urm!m, -iind din ce n ce mai des con-runta3i cu diminuarea sau chiar cu pierderea -ermit!3ii $i constan3ei n practica spiritual!, ori cu -eluritele -orme de pla-onare spiritual! (satura3ie spiritual!, sl!&irea aspira3iei etc)), mai ales atunci este stringent necesar s! invoc!m plini de umilin3! $i dragoste prezen3a plin! de lumin! divin! a ronurilor, implor'ndu-le s!$i reverse $i asupra noastr! energia pur! a constan3ei lor pentru a ne inspira ast-el mult mai mult ntru dreptate $i adev!r divin) 4tunci c'nd apel!m plini de -ervoare $i umilin3! la ajutorul $i inspira3ia su&limelor ronuri de lumin! divin!, vom constata imediat sau la scurt timp dup! aceea c! - direct propor3ional cu intensitatea tr!irii elevate pe care o vom avea n momentul evoc!rii noastre - aceste su&lime entit!3i angelice ale 2inelui Divin ne vor ajuta gradat s! ne n!l3!m su-letul pentru a tr!i plenar o glorioas! stare de pur! $i nes-'r$it! &ucurie pe care ne-o d! apropierea de Dumnezeu) 4ceast! tainic! $i ine-a&il! tr!ire miri-ic! poate -i pe scurt descris! ca o adev!rat! "deschidere a cerurilor", 4.:< $i 45.5 pe p!m'nt)

Prima tria93 a ierarJii2or an6e2ice - INTE#%


4$a cum am ar!tat anterior, mani-estarea -iec!rei ierarhii angelice i -aciliteaz! n anumite moduri -iin3ei umane identi-icarea ei e1tatic! cu Dumnezeu at!l) Prima triad! a ierarhiilor angelice este caracterizat! de cea mai nalt! -recven3! de vi&ra3ie dintre toate entit!3ile angelice) *a este totodat! cea mai apropiat! de Giin3a lui D:</*6*: at!l $i este nencetat animat! de o iu&ire uria$! pur! $i necondi3ionat! -a3! de *l) Pline de o s-'nt! $i tainic! lumin! ce e1ist! $i se mani-est! mai presus de orice n3elegere ra3ional!, .orurile ngere$ti ale %era-imilor, +eruvimilor $i ronurilor nu au nici m!car pentru o clip!, nici un -el de diminuare sau discontinuitate a con$tiin3ei lor plenar ndumnezeite) *le au -ost create n mod direct din Giin3a lui D:</*6*: $i sunt des!v'r$ite din punct de vedere spiritual,) Giind entit!3i divine e1traordinar de elevate, pure $i -oarte puternice, ele nu simt niciodat! nevoia s! se separe de D:</*6*: cu toate c! sunt n realitate distincte de *l)

/umite n tradi3ia oriental! 48:P4-D*=4 (-iin3e de lumin! divin! care nu mai au -orm!) entit!3ile angelice din prima triad! se hr!nesc permanent $i la cel mai nalt grad din -rumuse3ea, &un!tatea, adev!rul $i iu&irea divin!) >n con-ormitate cu opinia lui Dionisie 4reopagitul" "*le aspir! $i se nal3! n mod nemijlocit $i permanent numai c!tre dumnezeire prin puterea $i prin nivelul lor spiritual care este mai presus de toate) ocmai de aceea despre ele se spune c! sunt mereu $i egal statornicite ntr-o s-in3enie des!v'r$it!) Giind pline de o imens! iu&ire pentru D:</*6*:, ele aspir! cu cel mai nalt grad de -ermitate s! se men3in! n contemplarea Grumuse3ii misterioase a %piritului lui D:</*6*:) Deoarece ele sunt primele care se a-l! imediat n apropierea lui D:</*6*:, sunt introduse chiar de c!tre, *l (D:</*6*:) .el care este izvorul ultim $i nesecat al oric!rei s-in3enii, n toate lucr!rile %ale cele dumnezeie$ti") De$i -iecare triad! angelic! este de "-apt o re-lectare, n s-erele .rea3iei, a trinit!3ii Divine (%-'nta reime) totu$i, este necesar s! re3inem c! numai prima triad! angelic! (%era-imii, +eruvimii $i ronurile) este permanent iluminat! cu nv!3!turi tainice chiar de nsu$i D:</*6*: at!l) Giind mereu plin! de cea mai nalt! $i s-'nt! puritate a (uminii celei necuprinse care se r!sp'nde$te, n diverse grade, din 5nima ainic! a lui D:</*6*: at!l n ntreaga mani-estare, aceast! prim! triad! angelic! este, a$a cum am ar!tat anterior, plenar des!v'r$it!) >n aceast! direc3ie, Dionisie 4reopagitul spune" "4cest prim ordin divin, ngeresc cuprinde multe $i prea-ericite -iin3e de lumin! dumnezeiasc! $i este clip! de clip! luminat de raze simple $i nemijlocite (care provin direct de la D:</*6*: at!l)) *l se hr!ne$te cu hrana dumnezeiasc! ce este cu adev!rat m&el$ugat! $i complet pur! n prima ei rev!rsare, ea -iind totodat! una (nedesp!r3it!) n unitatea ei nedi-eren3iat! $i pe deplin uni-icatoare) *l (acest ordin ngeresc) cunoa$te ntrun mod cu totul deose&it multe dintre ultimele taine dumnezeie$ti $i ast-el se -ace p!rta$, pe c't i este cu putin3!, la $tiin3a tainic! $i la con$tiin3a lui D:</*6*:, n -elul acesta se poate spune c! prima triad! angelic!, dup! ce a -ost luminat! at't c't i este cu putin3! - cu directa cunoa$tere divin! de c!tre &un!tatea dumnezeiasc! cea dintru nceput, dup! aceea D:</*6*: at!l a comunicat-o pe aceasta, r'nd pe r'nd $i treptelor (ordinelor ngere$ti) ce se a-l! su& ea $i e1ist!, ntr-o ierarhie &ine or'nduit!")

A 9o0a tria93 a ierarJii2or an6e2ice/ Cor0ri2e 5n6ere4ti a2e Domnii2or& Virt0i2or *P0teri2or+ 4i t38?niri2or
;+ DOMNIILE) .orul angelic al Domniilor guverneaz! activitatea tuturor ordinelor ngere$ti care se a-l! su& ele) Puterea de control a Domniilor asupra ntregii lumi materiale dep!$e$te cu mult toate no3iunile umane o&i$nuite re-eritoare la -or3!, aceast! -ormida&il! putere le este ns! dat! Domniilor nu n mod direct de la D:</*6*: ci de c!tre ronuri) Dup! aceea, aceast! uria$! putere de control $i dominare asupra lumii e1terioare este transmis! $i .orurilor ngere$ti care le sunt su&ordonate, ajung'nd ast-el treptat - dar pierz'ndu$i ns! n mod progresiv puritatea $i nelimitarea originar! - $i n planul -izic al mani-est!rii) Prin intermediul Domniilor, legile dumnezeie$ti ale cauzalit!3ii (legea cauzei $i a e-ectului, sau legea I48<4-ei) sunt integrate n ntreaga .rea3ie) Giind prin e1celen3! ngeri conduc!tori (guvernatori), Domniile reprezint! $i mani-est! ordinea universal! per-ect!, divin inspirat!) *le mp!rt!$esc (prin declan$area proceselor speci-ice de 8*60/4/P;) at't entit!3ilor su&tile c't $i -iin3elor ncarnate starea de armonie (ordine) l!untric!, generatoare de ncredere n sine $i n via3!, de optimism, de &ucurie, inspir'ndu-i totodat! pe cei care vi&reaz! la :/5%0/ (rezoneaz!) cu elevatele armonii ale prezen3ei lor n luarea unor decizii juste $i corecte, toate acestea aduc'nd apoi minunate "daruri" $i &ucurii spirituale n via3a uman!) Pe de alt! parte, -iin3ele umane care, -ie direct, -ie prin intermediul ngerului lor p!zitor, se l!s! a -i inspirate $i ghidate de c!tre aceste entit!3i angelice, sunt n mod natural ni$te mari conduc!tori sau ghizi spirituali divin inspira3i, deoarece se $tie c! de -apt orice autoritate (spiritual!, moral!, social!, etc)) autentic! $i are totdeauna izvorul n D:</*6*: $i ea este transmis! celor care cu adev!rat o merit! con-orm =oin3ei Divine)

Domniile mai sunt de asemenea cunoscute $i c! -iind %pirite ale n3elepciunii Divine) >n3elepciunea lor nu poate -i ns! asem!nat! cu cea care este desemnat! de regul! de c!tre oameni cu acest nume) 4ceast! n3elepciune nu are aproape nimic de a -ace cu g'ndirea uman! o&i$nuit!, discursiv! $i limitat!, ci ea este mai degra&! ntocmai precum un -luviu de via3! prea-ericit! al c!rui preaplin se revars! nencetat asupra ntregii .rea3ii, care se hr!ne$te din el (din acest tainic -luviu de via3!)) Pro-etul 5saia de-ine$te n3elepciunea ca -iind cel mai nalt $i cel mai valoros dintre darurile %-'ntului Duh al 5u&irii lui D:</*6*:) /enum!rate sunt atunci harurile ce se revars! asupra -iin3ei umane care este nzestrat! cu aceast! divin! n3elepciune ce este tainic inspirat! de .orul angelic al Domniilor) 5magini (oglindiri) vii ale Per-ec3iunii $i %plendorii lui D:</*6*: at!l, ngerii Domniilor sunt mereu nsu-le3i3i de aspira3ia mani-est!rii, men3inerii $i ampli-ic!rii armoniei, splendorii $i ordinii divine n cadrul .rea3iei) 5u&irea acestor ngeri, care dep!$esc cu mult prin m!re3ie celelalte .oruri angelice care le sunt su&ordonate lor este, pentru -iin3a uman! preg!tit!, o e1traordinar! sus3inere atunci c'nd le implor!m plini de umilin3! ajutorul $i inspira3ia n ac3iunile sau n luarea deciziilor noastre) <ai mult dec't at't, cu c't ac3iunile sau misiunile asumate de noi sunt mai importante, cu at't mai mult ajutorul ngerilor Domniilor - ajutor pe care noi l solicit!m cel mai &ine prin a&andonarea c't mai complet! a voin3ei noastre individuale -a3! de voin3a lor divin integrat! - este mai e-icient $i plin de gra3ie, n3elepciune $i putere divin!) Prin urmare, mai ales atunci c'nd ne con-runt!m cu o pronun3at! stare de con-uzie interioar!, cu st!ri de indecizie sau atunci c'nd suntem aproape "dep!$i3i" de evenimentele vie3ii, etc) este -oarte indicat s! invoc!m plini de -ervoare comuniunea cu s-era de -or3! pro-und $i plenar armonizatoare a Domniilor) >n aceast! direc3ie, dup! cum am ar!tat anterior, cea mai &un! modalitate de contactare a Domniilor este o-erirea complet! $i necondi3ionat! a voin3ei noastre ($i, implicit, a -ructelor tuturor ac3iunilor noastre) =oin3ei Divine, care este permanent re-lectat! $i mani-estat! de ngerii Domniilor) Dup! cum $tim, aceasta este $i esen3a sistemului I48<4 J094 (cu alte cuvinte, de -iecare dat! c'nd realiz!m un act de I48<4 J094, noi rezon!m ast-el chiar $i -!r! s! $tim, cu acest .or angelic, primind implicit $i gra3ia sa divin!)) Purt!tori $i mani-estatori ai n3elepciunii Divine $i ai harurilor Duhului %-'nt, Domniile sunt totodat! "mini$trii" Drept!3ii lui Dumnezeu n .rea3ie) *le guverneaz! de asemenea, st!p'nind per-ect, toate -or3ele $i energiile destructive, printre care se a-l! $i instinctele rele necontrolate) De aici rezult! pentru noi cu claritate ajutorul imens pe care l pot acorda aceste entit!3i angelice -iin3elor umane care deocamdat! nu $i pot controla $i su&lima di-eritele impulsuri $i im&olduri interioare (cum ar -i, spre e1emplu" energia se1ual!, agresivitatea, etc))) >ngerii Domniilor primesc la r'ndul lor n3elepciunea $i -or3a de st!p'nire direct de la ngerii ronurilor, care a$a cum am v!zut, se a-l! permanent n prezen3a $i n 4dev!rul lui Dumnezeu) *ste ns! -oarte important de re3inut c! to3i aceia care se ndep!rteaz! de 4dev!rul Divin pierd ast-el protec3ia angelic! $i vor suporta dup! aceea rigorile Drept!3ii Divine) Prin urmare, este -oarte &ine ca toate ac3iunile noastre s! -ie o-erite cu anticipa3ie lui D:</*6*:, printr-o per-ect! a&andonare integratoare a voin3ei noastre individuale n -a3a =oin3ei sale atotputernice) 4ceasta se poate realiza cel mai u$or prin intermediul ierarhiilor angelice $i n special prin evocarea ajutorului ngerilor Domniilor) .u privire la aceast! categorie de ngeri, marele angelolog al cre$tinismului, Dionisie 4reopagitul, a-irm!" "%t!p'nirea lor este li&er! de orice -or3are tiranic! sau necon-orm! cu armonia divin!, -iind deasupra a toat! nro&irea care limiteaz! -iin3a, nesilit! la nici o co&or're (pierdere a nivelului de con$tiin3!) $i care poate -i ast-el ridicat! deasupra oric!rei tendin3e rele) .!ci ea se dore$te (aspir!) la nes-'r$it dup! Domnia adev!rat! $i dup! 5zvorul ultim al oric!rei domnii (D:</*6*: nsu$i), st!ruind, dup! puterea ei, pururea ntru mp!rt!$irea din 5zvorul suprem (D:</*6*:) al Domniei $i este p!truns! de o asem!nare dumnezeiasc! cu ea)" $: VI!TU"ILE *PUTE!ILE+: >ngerii =irtu3ilor (Puterilor) sunt entit!3i angelice -oarte puternice) *i mai sunt cunoscu3i $i su& numele de %pirite Divine ale <i$c!rii, activit!3ii $i -or3ei) 4cest .or angelic transmite -iin3elor umane preg!tite, care vi&reaz! la :/5%0/ (rezoneaz!) cu s-era sa divin! de mani-estare, energia &ene-ic! e1traordinar! care este

stringent necesar! pentru atingerea cunoa$terii de sine) 4cest .or angelic inspir! de asemenea $i trans-er! curajul necesar travers!rii tuturor ncerc!rilor vie3ii $i ajut! ntr-o mare m!sur! la resta&ilirea armoniei $i drept!3ii pe P!m'nt) >ngerii =irtu3ilor (Puterilor) reprezint! activitatea pur!, ei dau totodat! o -orm! -iin3elor vii prin dinamizarea armonioas! $i adecvat! a -or3elor $i structurilor -ormatoare (care sunt cunoscute la ora actual! su& numele de c'mpuri mor-ogenetice)) Datorit! acestui aspect) =irtu3ile au un control deplin asupra tuturor -or3elor naturii ( 4 =4-ele din mani-estare)" v'nturile $i ploaia, ghea3a $i ninsoarea, stelele, (una, %oarele, etc), pe scurt, ntreaga natur! este guvernat! de ele) FVA U!MAF

An 8 C 8 Informaii secrete PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CON IDE!A"II E#OTE!ICE CU P!IVI!E LA CELE $ TATTVA-E FUNDAMENTALE MANIFE T%!ILE E EN"IALE ALE CELO! CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE& AT'T (N FE!A DE MANIFE TA!E A LUMII )EATITUDINII *ANANDA+& C'T 4i LA NIVELUL CO!PULUI CAU#AL *ANANDAMA-A .O HA+ INDIVIDUAL APLICA"IE/ L0mea s012im3 4i misterioas3 a 5n6eri2or: *DEVA4i2or+7 o 8ara2e23 necesar3 5ntre tra9iia cre4tin3 4i tra9iia secretar3 5ne2e8ci0nii orienta2e
$: VI!TU"ILE *PUTE!ILE+ *contin0are 2a c0rs02 nr:< An 8+: >ngerii =irtu3ilor sunt at't de puternici nc't ei chiar pot - dac! sunt n mod adecvat apela3i de -iin3a uman! sau, cel mai &ine, de o colectivitate uman! sau de un grup la unison - s! devieze traiectoria unei comete sau a unui asteroid care ar putea cumva amenin3a integritatea planetei P!m'nt) Principala lor misiune este aceea de a ajuta toate -iin3ele umane s! se des!v'r$easc! spiritual c't mai repede $i s! evite, pe c't posi&il (n -unc3ie de condi3ion!rile I48<4-ice speci-ice), accidentele, catastro-ele, cataclismele etc) =irtu3ile (Puterile) sunt, prin e1celen3!, produc!toare de miracole (datorit! controlului lor per-ect asupra celor B 4 =4-e)) *le e1empli-ic! -iin3elor umane esen3a integrit!3ii morale $i spirituale $i pot s! -ac!, de asemenea, ca imposi&ilul s! devin! cu u$urin3! posi&il) *le pot determina oric'nd o rezolvare sau o reu$it! aproape miraculoas! dac! suntem cu adev!rat capa&ili s! vi&r!m la :/5%0/ cu -recven3a lor predominant! de vi&ra3ie) 4st-el, se poate spune c! ntotdeauna c'nd avem nevoie de producerea unui miracol - de orice natur! n via3a noastr!, tre&uie mai ales atunci s! evoc!m plini de ncredere $i de speran3! sprijinul e-icient $i inspira3ia divin! a acestei categorii de ngeri) .a Eoghini, noi putem acum s! ne d!m seama c! ac3iunea in-aili&il! a (egii <iracolelor sau ndeplinirea - de multe ori ntr-o manier! complet imprevizi&il! de c!tre noi, oamenii -a unor 3eluri sau dorin3e care au -ost n preala&il dinamizate prin (egea 8ealiz!rii Per-ecte etc, se a-l! de -apt su& inciden3a gra3iei acestor ngeri) *ste ns! evident c! niciodat! producerea unui miracol nu va pertur&a armonia $i ordinea divin!, producerea acestuia

-iind totdeauna con-orm! =oin3ei atotputernice a lui D:</*6*: at!l) >ngerii =irtu3ilor (Puterilor) au, prin urmare, puterea de a -ace ca ac3iunile sau scopurile -oarte di-icile s! devin! -oarte u$or de ndeplinit, ei ajut'ndu-ne totodat! prompt $i e-icient -cu condi3ia s! vi&r!m (rezon!m) la :/5%0/ cu s-era de -or3! divin! mai ales atunci c'nd suntem con-runta3i cu o situa3ie critic! sau care este pentru noi -oarte di-icil!) De asemenea este demn de re3inut c! tot ngerii =irtu3ilor sunt cei care i inspir! pe marii creatori de art! precum $i pe marii oameni de $tiin3! care -ac descoperiri geniale sau care prin ideile lor novatoare impulsioneaz! cunoa$terea uman! $i dep!$esc ast-el complet modurile o&i$nuite de a g'ndi) 4gen3i plini de dragoste $i n3elepciune ai 4totputernicului D:</*6*:, =irtu3ile (Puterile) pot realiza pentru noi nenum!rate miracole) 4tunci c'nd =irtu3ile sunt prietenii, protectorii $i inspiratorii no$tri divini, ei ne o-er! -ulger!toare $i e1traordinare momente iluminatorii n nu conteaz! ce direc3ie) 5at!, n continuare, descrierea acestui .or ngeresc a$a cum este ea realizat! de Dionisie 4reopagitul" "%-intele Puteri (=irtu3i) e1prim! din plin o &!r&!3ie (virtute) puternic! $i necl!tinat! n a&solut toate lucr!rile lor care sunt de o mare asem!nare dumnezeiasc!) 4ceast! &!r&!3ie (virtute) nu sl!&e$te deloc n a u$ura primirea necontenit! a ilumin!rilor dumnezeie$ti ce li se mp!rt!$esc $i i sus3ine nencetat n ascensiunea lor impetuoas! c!tre imitarea lui D:</*6*:) *le nu p!r!sesc deloc prin vreo lips! de t!rie mi$carea lor continu! spre o c't mai deplin! asem!nare (8*60/4/P;) cu D:</*6*: at!l ci aspir! neclintit spre Puterea (virtutea) cea mai presus de -iin3! (D:</*6*:)) *le se mani-est! ncontinuu ca un chip (oglindire) al Giin3ei Divine, at't c't este cu putin3! $i tind pline de iu&ire c!tre *a cu toat! -or3a) otu$i, n acela$i timp, ele se ndreapt! $i c!tre ordinele ngere$ti de su& ele, c!rora le comunic! nencetat puterea lor n chip dumnezeiesc") Prin urmare, din acest citat ne putem da seama c! -or3a $i curajul =irtu3ilor (Puterilor) nu seac! niciodat!) <ul3i sunt aceia care au -ost $i sunt sus3inu3i uneori chiar $i -!r! s!-$i dea seama de ace$ti ngeri de lumin!, printre ace$tia se a-l! eroii, martirii etc) R: T%P'NI!ILE: .orul angelic al %t!p'nirilor este alc!tuit din ngeri a c!ror principal! misiune este lupta prin toate mijloacele divine mpotriva r!ului) *i ap!r! tot ceea ce este &un n ntregul :nivers, inclusiv -iin3a uman!, de orice -orm! de mani-estare a r!ului) >n plus, tot ei sunt cei care asigur! - at't c't este cu putin3! o e-icient! protec3ie divin! aspirantului la des!v'r$irea spiritual!, -!c'nd -oarte mult pentru a-i asigura o c't mai rapid! ascensiune c!tre D:</*6*:) Giind nzestra3i cu o inteligen3! $i cu o intui3ie cu totul e1traordinar!, ngerii %t!p'nirilor pot cunoa$te adeseori chiar cu anticipa3ie toate planurile viclene $i perverse ale entit!3ilor din t!r'murile in-ernale, ele dispun'nd de asemenea $i de -or3a de a le dejuca $i anihila uneltirile lor male-ice) *i ne avertizeaz! ntotdeauna mai ales dac! suntem deschi$i (receptivi din punct de vedere spiritual) -a3! de inspira3ia $i ghidarea lor divin!, care se mani-est! mai ales atunci c'nd urmeaz! s! se produc! un eveniment tragic, de propor3ii, n via3a noastr! pentru ca, -iind ast-el preveni3i, s!-l putem contracara) >n aceast! direc3ie, %-'ntul 4postol Pavel su&liniaz! -aptul c! sunt multe entit!3i rele sau perverse n anumite t!r'muri tainice ce se a-l! n <4.80.0%<0% $i el arat! c! adev!rata lupt! a omului se d! n realitate cu entit!3ile male-ice care e1ist! n lumile invizi&ile" ">m&r!ca3i-v! spre a v! ap!ra cu toate armele lui D:</*6*:, ca s! v! pute3i opune ast-el mpotriva uneltirilor celui necurat (%4 4/4)) .!ci lupta voastr! nu este doar mpotriva trupului $i a s'ngelui, ci $i mpotriva nt'ietorilor $i %t!p'nirilor c!zute, mpotriva st!p'nitorilor cei r!i ai ntunericului acestui veac, mpotriva duhurilor r!ut!3ii, care se a-l! ascunse n v!zduhuri (cu alte cuvinte, n t!r'murile su&tile paralele) (*pistola c!tre *-eseni, Q)12)) 4ici constat!m c! 4postolul Pavel ne arat! cu precizie c! e1ist! $i unele spirite rele (demoni) care la nceputuri (nainte de c!dere) au apar3inut .orului angelic al %t!p'nirilor (dup! "c!derea" lor - uitarea condi3iei lor divine - aceste entit!3i dec!zute nu mai apar3in, &inen3eles, .orului %t!p'nirilor, ci ele au alunecat n t!r'murile male-ice $i acum apar3in ierarhiilor in-ernale) De aici deducem c! de -apt niciodat! nu poate s! e1iste pericolul ca, invoc'nd n ajutorul nostru un nger al %t!p'nirilor, s! apar! n jocul acestuia un demon care a apar3inut anterior (nainte de c!dere) acestui .or angelic)) >ngerii dec!zu3i (demonii) ce provin din .orul %t!p'nirilor sunt cel mai adesea caracteriza3i de o imens! r!utate $i viclenie, -iind de cele mai multe ori ni$te adversari reduta&ili, mai ales pentru aceia care ntre3in, con$tient sau incon$tient, leg!turi (8*60/4/P*) cu s-erele lor satanice sau demoniace de mani-estare)

re&uie ns! s! nu pierdem din vedere c! ntotdeauna -or3ele r!ului sunt p'n! la urm! demascate $i nvinse (anihilate)) >ngerii de lumin! ai lui D:</*6*: sunt infinit mai puternici dec't demonii sau dec't entit!3ile satanice) De ndat! ce aceste -or3e ale ntunericului $i ale r!ului sunt con-runtate cu lumina puri-icatoare a 4dev!rului Divin, -iin3a uman! este ast-el eli&erat! de prezen3a $i de in-luen3a lor ne-ast!, De alt-el, se poate spune c! un singur nger, cu care suntem deja ntr-o pro-und! $i con$tient! uniune spiritual!, este su-icient pentru a ne proteja n mod e-icient de orice r!u din aceast! lume pentru c!, la r'ndul s!u, orice nger poate chema n ajutor (atunci c'nd este necesar) toate cele /ou! .oruri ngere$ti) otu$i, datorit! umilin3ei $i &un!t!3ii care i caracterizeaz!, ngerii nu -or3eaz! niciodat! voin3a uman! $i nu -olosesc, spre a convinge, o -or3! tiranic!, ci ei ac3ioneaz! respect'nd cu stricte3e li&erul ar&itru $i uzeaz! numai de ajutorul 5u&irii Divine) Prin urmare, n special atunci c'nd ne sim3im cople$i3i de r!ul din jurul nostru sau de tendin3ele male-ice pe care le con$tientiz!m n noi n$ine $i ne sim3im constant ataca3i de asemenea entit!3i satanice ori demoniace, este -oarte indicat s! apel!m la ajutorul %t!p'nirilor care atunci vor anihila n mod gradat $i e-icient respectivele in-luen3e rele ajut'ndu-ne ast-el s! devenim din ce n ce mai puternici n &ine $i puri pentru a deveni capa&ili s! nvingem aceste tendin3e negative cu propria noastr! lumin! spiritual! pe care o vom capta de la D:</*6*:) 4$a cum am ar!tat anterior, suprema $i s-'nta 984P5* care este emanat! n mani-estare este de -apt un atri&ut al Giin3ei Divine (D:</*6*:) $i ea este distri&uit! ntr-o anumit! m!sur! $i prin intermediul .orurilor angelice, n di-erite grade de intensitate, n toate creaturile care o merit!) otodat! ronurile distri&uie n mod constant preas-'nta putere a lui D:</*6*: Domniilor, iar Domniile o trans-er! %t!p'nirilor mpreun! cu atotputernicia divin!) 4jut'ndu-i -!r! preget pe to3i cei care lupt! pentru a-$i ap!ra -amilia, 3ara sau chiar ntreaga planet! de in-luen3ele perverse ori male-ice ale t!r'murilor in-ernale, ngerii %t!p'nirilor o-er! -iin3elor umane care le merit! sprijinul, un pre3ios ajutor divin) 4tunci c'nd suntem preg!ti3i ei ne ajut! e1traordinar de mult s! tr!im n comuniune cu ei n splendoarea divin! a iu&irii, a p!cii $i a &ucuriei, impulsion'ndu-ne totodat! s! ne eli&er!m de toate condi3ion!rile care ne nl!n3uie) Pe de alt! parte, n unele lucr!ri ni se arat! c! ngerii %t!p'nirilor mai sunt numi3i $i "%pirite ale -ormei", deoarece ei sunt unii dintre cei care dirijeaz! energiile su&tile divine care -ac s! apar! -ormele -rumoase $i armonioase n lumea mani-estat!) =! o-erim, n ncheierea prezent!rii .orului angelic al %t!p'nirilor, descrierea acestuia a$a cum este ea realizat! de c!tre Dionisie 4reopagitul" "%-intele %t!p'niri se a-l! n aceea$i triad! mpreun! cu Domniile $i cu =irtu3ile (Puterile)) <enirea lor este s! asigure armonia &ine r'nduit! $i s! ajute nencetat la &una primire a celor dumnezeie$ti) *le re-lect! tot timpul &una r'nduial! a %t!p'nirii .elei mai presus de lume (D:</*6*:) $i niciodat! nu se -olosesc r!u, n chip necuvenit ori tiranic, de toate puterile divine ce li s-au dat ci, pentru c! ele sunt n!l3ate n deplin! armonie spre cele dumnezeie$ti, le nal3! pline de r'vn!, pe toate cele de su& ele cu o mare r!&dare $i &un!voin3!, asem!n'ndu-se ast-el (intr'nd $i men3in'ndu-se nencetat n comuniune), at't c't le st! n putere, cu 5zvorul %upremei %t!p'niri (D:</*6*:) care le lumineaz! pe ele, n modul cel or'nduit, pe c't este cu putin3! ngerilor, pe treapta (nivelul) puterii lor st!p'nitoare")

A 9o0a tria9a a ierarJii2or an6e2ice - INTE#%


Plin! $i ea de su&lime haruri divine ce sunt nencetat rev!rsate asupra ei, cea de a doua triad! a entit!3ilor angelice este ast-el puri-icat!, iluminat! $i des!v'r$it! de paradisiac! lumin! divin! care este re-lectat! de prima triad! angelic!) %ituat! n zona intermediar! a lumilor divine, s-era (lumea su&til! paralel!) de mani-estare a acestui su&lim ordin ngeresc -ace de -apt leg!tura ntre triada superioar! a %era-imilor, +eruvimilor $i ronurilor - entit!3i angelice care sunt numite (a$a cum am ar!tat) n tradi3ia oriental! secret!, 48:P4-D*=4-$i, ntruc't ele nu sunt niciodat! constr'nse s! mai ai&! vreo -orm! (8:P4) n care s! se mani-este) *le se mani-est! ndeose&i n lumea cauzal! a <4.80.0%<0%:(:5 - $i -ac leg!tura (n calitate de mesageri) cu triada angelic! de jos a nt'ietorilor, 4rhanghelilor $i ngerilor W entit!3i angelice care sunt numite n tradi3ia secret! a 0rientului 8:P4-D*=4-$i sau I4<4-D*=4-$i, deoarece ele prezint! o anumit!

-orm! e1terioar! de mani-estare, -iind ast-el complet distincte de Giin3a Divin! (spre deose&ire de prima triad! angelic! despre care $tim c! nu se poate separa niciodat! complet de D:</*6*:) $i totodat! ele sunt supuse legii evolu3iei care le -ace s! progreseze din treapt! n treapt! pentru a ajunge n .orurile angelice superioare) 4v'nd deci unele calit!3i comune at't cu triada angelic! superioar! c't $i cu triada angelic! de jos, aceast! triad! angelic! intermediar! mai este numit! uneori n tradi3ia Eoghin! secret! 8:P4-48:P4 D*=4$i sau chiar 8:P4-D*=4-$i) .u alte cuvinte, ele sunt -iin3e de lumin! care (atunci c'nd sunt privite din perspectiva triadei angelice superioare) au o -orm! (8:P4) $i (atunci c'nd sunt privite din perspectiva triadei angelice de jos) sunt, n acela$i timp, dincolo de -orm! (48:P4)) >n aceast! direc3ie, se cuvine s! amintim c! opinia celui mai important angelolog cre$tin, %-'ntul Dionisie 4reopagitul, este ntru totul similar! cu viziunea oriental!) 5at! ce spune el" "Dup! cum spun cei pricepu3i n cele s-inte, prin trecerea la gradul al doilea (cea de a doua triad! angelic!), des!v'r$irile dumnezeie$ti devin cumva mai estompate, -iind atunci ceva mai pu3in luminoase dec't mp!rt!$irea direct! $i nemijlocit! a puterilor angelice divine (care este caracteristic! primei triade angelice)) ocmai din aceasta cauz!, primele inteligen3e ngere$ti (entit!3i angelice) sunt numite, de c!tre tradi3ia preo3easc!, Puteri 4ngelice Divine ce des!v'r$esc, ilumineaz! $i puri-ic! pe to3i ngerii care se a-l! su& ei, mai jos (ca -recven3! predominant! de vi&ra3ie), pentru c! ace$tia (ceilal3i ngeri) sunt n!l3a3i de ele spre 5zvorul %uprem .el mai presus de -iin3! (D:</*6*:) al tuturor celor ce sunt) *ste o r'nduial! sta&ilit! n general de c!tre 5zvorul dumnezeiesc din care se hr!nesc n con-ormitate cu posi&ilit!3ile lor toate ierarhiile ngere$ti, ca to3i ngerii care apar3in celui de-al doilea grad (celei de a doua triad! angelic!) s! se mp!rt!$easc! din tainicele ilumin!ri dumnezeie$ti prin mijlocirea celor care apar3in primului grad (primei, care este cea mai nalt! triad! angelic!) $i s! mp!rt!$easc! apoi mai departe aceast! lumin! ngerilor din cel de-al treilea grad (ngerilor care -ac parte din cea de a treia triad! sau, cu alte cuvinte, cea de jos)")

Cea 9e-a treia tria93 a ierarJii2or an6e2ice/ Cor0ri2e 5n6ere4ti a2e 5nt?ietori2or& ArJan6Je2i2or 4i (n6eri2or
<: (NT'IETO!II: .orul angelic al nt'ietorilor guverneaz!, inspir! $i ia su& protec3ia sa divin!, al!turi de ngerii p!zitori respectivi, na3iunile, provinciile, ora$ele (comunit!3ile umane) precum $i liderii (conduc!torii) acestor zone sau grupuri, aceasta este ns! cu putin3! numai dac! respectivele comunit!3i sau respectivii lideri au deja un anumit grad de puritate su-leteasc! pentru a primi sprijinul, inspira3ia $i ghidarea lor divin!) 5n-luen3a lor (a nt'ietorilor) asupra -iin3elor umane se mani-est! atunci n multiple moduri) *i inspir!, cel mai adesea, idei m!re3e, su&lime care sunt pline de har divin) otodat! ei sunt cei care creeaz! -elurite conjuncturi spirituale $i inter-ereaz! la momentul oportun n via3a na3iunilor, pentru ca acestea s! urmeze c't mai -idel linia care le este trasat! de =oin3a Divin!) >n cazul minunat n care conduc!torii unei na3iuni, mpreun! cu poporul respectiv, sunt aproape la 0nison deschi$i -a3! de aceste su&lime in-luen3e divine $i se las! ghida3i cu u$urin3! de ngerii de lumin! ai .orului nt'ietorilor, n3elepciunea $i puterea uria$! a acestor ngeri va aranja atunci n a$a -el aproape toate evenimentele e1terioare nc't acela (poporul, liderul etc)) va -i -oarte &ine protejat de orice -or3! ostil! sau male-ic!, iar atunci pacea, -ericirea, armonia $i &una n3elegere vor domni n acela (popor, lider, etc)) *ste ns! de la sine n3eles c! nt'ietorii nu sunt interesa3i doar de evolu3ia $i dezvoltarea pro-und armonioas! a unei singure na3iuni, deoarece 3elul lor esen3ial este realizarea planului spiritual divin la nivelul ntregii planete) 4c3ion'nd ast-el, ei urm!resc ca P!m'ntul s! devin! treptat o imens! -amilie n care domne$te &un!tatea, dragostea, armonia, pacea $i iu&irea divin!) Dincolo de aceasta, a$a cum oricine poate s! constate cu u$urin3!, la ora actual!, ajutorul, inspira3ia $i ghidarea ngerilor >nt'ietori la nivelul planetei noastre este e1trem de pu3in resim3it! at't de c!tre marea mas! a oamenilor c't $i de c!tre conduc!torii lumii n care tr!im, aceasta mai ales datorit! predominan3ei tendin3elor in-erioare (egoiste) $i a dezl!n3uirii -or3elor male-ice in-ernale $i demoniace (care sunt speci-ice acestui s-'r$it al lui I4(5 J:94), la nivel planetar) Prin urmare, este evident c!, ie$ind de su& protec3ia $i inspira3ia angelic!, divin!, marea majoritate a oamenilor de pe aceast! planet! se con-runt! deja cu nenum!rate pro&leme $i pericole dintre care unele sunt imediate iar altele sunt ceva mai ndep!rtate (r!z&oaiele, -oametea, poluarea, noi &oli cumplite (%5D4,

*20(4) $i necru3!toare, accidente de tot -elul, cutremure devastatoare, alarmante, pertur&!ri climatice, con-licte interetnice etc, etc)) .orul angelic al nt'ietorilor a$teapt! ns! cu o mare r!&dare s! -ie chemat n ajutor de c!tre oameni, pentru a putea interveni ca s! ne ajute) >ngerii lui au permanent la dispozi3ie aproape toate nzestr!rile divine $i ei de3in toate armele $i puterile pe care le-au primit de la D:</*6*: pentru a resta&ili pacea, echili&rul $i armonia divin! pe aceast! planet!) *ste ns! important s! re3inem c! ei vor ac3iona din plin numai dac! sunt chema3i c!ci alt-el uria$ele acumul!ri I48<4-ice rele deja e1istente la nivel planetar constituie o interdic3ie pentru ei, ntruc't dac! ei ar ac3iona n aceste condi3ii, -!r! s! -ie apela3i de c't mai mul3i oameni, ar nc!lca at't li&erul ar&itru al -iin3elor umane c't $i ordinea $i rigoarea care au -ost impuse de D:</*6*: (noi $tim de legea universal! a leg!turii dintre cauz! $i e-ect sau, alt-el spus, legea I48<4-ei)) Prin urmare, av'nd n vedere c! $i ei tre&uie s! respecte dreptatea Divin!, ngerii >nt'ietori intervin prompt $i e-icient n via3a uman! $i planetar! numai n m!sura n care apelarea lor (con$tient! sau uneori incon$tient!) le permite s! -ac! aceasta) Pe m!sur! ce credin3a $i aspira3ia c!tre D:</*6*: vor cre$te din ce n ce mai mult n r'ndul oamenilor, Puterile ngere$ti vor putea interveni prompt spre a solu3iona rapid $i cu n3elepciune pro&lemele planetare actuale care sunt create adeseori de egoismul, r!utatea $i limit!rile umane) Pe de alt! parte, este &ine s! $tim c! entit!3ile angelice n t!ietoare sunt totodat! protectorii divini ai tuturor religiilor adev!rate $i ai c!ilor spirituale autentice) >n aceast! direc3ie, merit! s! amintim c! la ora actual! e1ist!, at't n 0rient c't $i n 0ccident, unele $coli $i grup!ri spirituale sau chiar anumite religii care se &azeaz! ntr-o -oarte mare m!sur! pe ajutorul, protec3ia $i inspira3ia constant! a nt'ietorilor) De alt-el, noi consider!m, c! nu este deloc nt'mpl!tor c! aceste revela3ii re-eritoare la ngerii de lumin! ai lui D:</*6*: (revela3ii care sunt prezentate pentru prima dat! ntr-un mod -oarte clar $i accesi&il n aceast! -orm! unitar!) apar acum n 80<F/54, ci, dimpotriv!, suntem siguri c! a$a cum arat! $i unele pro-e3ii cele&re, ntr-un viitor destul de apropiat, oamenii vor nv!3a din nou s! comunice pro-und $i direct cu lumea ngerilor, iar at0nci n3elepciunea $i iu&irea divin! vor ncepe din nou s! predomine pe P!m'nt) Privind lucrurile dintr-un alt punct de vedere, se cuvine s! amintim c! nt'ietorii mai sunt supranumi3i n unele te1te sacre "%pirite ale timpului", pentru c! ei au creat "nceputul" (nt'ietatea"), -!c'nd s! apar! n -iin3a uman! con$tiin3a e1isten3ei energiei timpului) 4st-el, este semni-icativ c! gnosticii au numit nt'ietorii %piritele timpului, consider'nd c! ei sunt cei care guverneaz! epocile $i "v'rstele" umanit!3ii, eoni sau, cu alte cuvinte, succesiunea de perioade distincte, mici sau mari, care, luate mpreun!, alc!tuiesc $i determin! evolu3ia noastr! terestr!) F VA U!MA F

An 8 C S UNELE MODALIT%"I EC!ETE CA!E UNT UTILI#ATE (N I TEMUL .A!MA -OGA


>n 2+494=4D 95 4, I85%+/4 l s-!tuie$te pe discipolul s!u 48@:/4" "8ealizeaz! orice ac3iune &ene-ic! pe care o vrei, dar nainte consacr!-<i ntotdeauna <ie (lui D:</*6*:) toate -ructele acelei ac3iuni") Prin urmare pentru a avea cu adev!rat o conduit! spiritual!, urm'nd ndrum!rile lui I85%+/4, orice ac3iune &ene-ic! ntreprindem, n nu conteaz! ce conte1t al e1isten3ei noastre, ea va tre&ui s! -ie realizat! precum o o-rand! care este adus! lui Dumnezeu) Dac! vom realiza c! de -apt I85%+/4, dincolo de mani-estarea sa n -orm! uman!, este n realitate 5u&ire Divin!, .on$tiin3a %uprem!, *terna .on$tiin3! <artor, %piritul %uprem (284+<4/) $i c!, n universul nostru l!untric (microcosmos), *l este n ultim! instan3! %inele nostru Divin 4 <4/, vom putea n3elege $i mai &ine c!, de -apt, prin consacrarea -iec!rei ac3iuni &ene-ice, noi reu$im cu adev!rat $a o-erim toate ac3iunile noastre .on$tiin3ei %upreme (D:</*6*:)) Proced'nd ast-el, -iecare dintre gesturile (ac3iunile) noastre &ene-ice care i-au -ost consacrate lui D:</*6*: va deveni simultan pentru noi un act de trezire spiritual!)

:nii n3elep3i au considerat adeseori I48<4 J094 ca -iind cea mai accesi&il! -orm! de J094, ea -iind n acela$i timp $i cea mai di-icil!) I48<4 J094 este u$or accesi&il!, c!ci ea poate -i realizat! clip! de clip! de c!tre oricare -iin3! uman! care este 5/5P54 ; (n aceasta -orm! de J094), dar totodat! ea (I48<4 J094) este $i -oarte di-icil! deoarece, dup! cum $tim, ncepe la modul esen3ial de la o ac3iune pe care noi ini3ial o realiz!m n vederea unui scop ce ascundea de -apt o dorin3! evident! sau mai voalat! de a ne p!stra $i de a ne a-irma propriul ego) Prin urmare, tocmai acest pas decisiv care implica s! trecem de la o atitudine egotic! la una non-egotic! n realizarea aceleia$i ac3iuni este ntr-adev!r .*=4 -oarte di-icil de realizat) ransla3ia n propria con$tiin3! de la o ac3iune egotic! la adev!rata stare de I48<4 J094, e1prim! n -ond o su&limare a acestei motiva3ii limitatoare, egotice ntr-o aspira3ie n!l3!toare de a sluji) %inelui nostru %uprem, Divin 4 <4/, transcenz'ndu-ne ast-el, pe parcursul realiz!rii acelei ac3iuni, ego-ul) Pentru a realiza cu adev!rat I48<4 J094, e1ist! un principiu -undamental secret, pe care tre&uie s!-l p!str!m mereu prezent n minte" n -iecare dintre ac3iunile mele este a&solut necesar s! -ac s! intre n ac3iune un al treilea element esen3ial care este de-initoriu pentru realizarea st!rii de deta$are de -ructul ac3iunii)HH Primele dou! elemente, e1ist'nd n permanen3! ntr-o rela3ie mutual!, sunt n mod a&solut necesare n cadrul oric!rei ac3iuni o&i$nuite) 4cestea sunt" 1) -iin3a uman! care realizeaz! respectiva ac3iune $i 2) o&iectul sau -iin3a asupra c!reia se r!s-r'nge ac3iunea noastr!) %pre e1emplu, dac! noi ne-am angrenat n ac3iunea de a s!pa un $an3, cele dou! elemente ini3iale sunt atunci persoana noastr!, care sap! $an3ul $i $an3ul care este s!pat) Pentru a realiza cu adev!rat I48<4 J094 vom ad!uga simultan un al treilea aspect asupra c!ruia va tre&ui s! ne -ocaliz!m intens $i cu toat! -or3a, am presupune la nceput c! n apropierea noastr! se a-l! o -iin3! uman! total dezinteresat! ce ne prive$te cu deta$are o&serv'ndu-ne chiar atunci, clip! de clip!, cum s!p!m $an3ul) :rm!torul pas pe care l avem dup! aceea de -!cut este s! proiect!m ntreaga ac3iune privind-o din perspectiva martorului per-ect deta$at care ne o&serv! cu aten3ie $i luciditate n timp ce noi s!p!m $an3ul) 8ealiz'nd c't mai des aceast! simpl! ac3iune proiectiv! n con$tiin3a ipoteticului martor, ne vom eli&era rapid structurile noastre superioare de identi-icarea cu aspectele grosiere ale -iin3ei, aspecte care sunt implicate e-ectiv n s!parea $an3ului) >ntr-o ast-el de situa3ie, noi pur $i simplu vedem un $an3 care este s!pat) 8ealiz'nd curent (atunci c'nd realiz!m I48<4 J094) aceast! opera3ie de a ad!uga o ipotetic! persoan! martor, e1ist! totu$i riscul de a-i atri&ui $i acesteia n mod incon$tient anumite motiva3ii $i criterii valorice) Pentru a evita aceast! gre$eal! este util s! identi-ic!m acest martor lucid $i per-ect deta$at cu o -iin3! complet eli&erat! spiritual cum ar -i I85%+/4, %+5=4, 55%:% .+85% 0%, 84<4/4 <4+485%+5 sau chiar <aestrul nostru spiritual) >ntr-adev!r, ni$te asemenea modele de martori "v!d" tot ceea ce noi -acem, dar n acela$i timp sunt dincolo (deoarece sunt transcenden3i) de toate acestea) >n timp ce o -iin3! eli&erat! spiritual ne prive$te s!p'nd $an3ul, ea vede totodat! acest act n toate semni-ica3iile sale sim&olice, arhetipale $i cosmice) *a n3elege pro-und de ce noi -acem acest lucru $i sesizeaz! n mod deta$at toate g'ndurile ce ne trec prin minte, toate necesit!3ile cauzale care ne-au condus c!tre aceast! ac3iune, intuind cu precizie ce alte consecin3e I48<4-ice (de care ea este e2i1erat3 com82et 9atorit3 consacr3rii) vor ap!rea atunci c'nd $an3ul va -i n ntregime s!pat) Dintr-o asemenea perspectiv! atotcuprinz!toare de -iin3! eli&erat! spiritual vom avea o mai pro-und! stare de compasiune, de n3elegere $i apreciere pentru tot ceea ce este implicat ntr-o asemenea des-!$urare de -or3eX 4st-el, des-!$ur'nd ac3iunea de a s!pa un $an3, dar consider'nd-o prin viziunea pe deplin deta$at! $i lucid! a unei -iin3e eli&erate spiritual, ne vom eli&era $i noi de prejudecata egotic! care n mod o&i$nuit ne -ace s! a-irm!m" "*u sap acest $an3") reptat, aceast! con$tiin3! martor generatoare a unei st!ri pro-und spirituale, ce ne va asista mai mereu n toate ac3iunile noastre, va c!p!ta ast-el un caracter din ce n ce mai cosmic (transcendent) $i depersonalizat, ea (con4tiina martor) nemai-iind la un moment dat identi-icat! cu o persoan! anume (-ie aceasta chiar $i un mare eli&erat spiritual)) 4tunci noi vom sesiza gradat apari3ia unei con$tiin3e luminoase plin! de dragoste $i c!ldur! a-ectiv! care parc! ne prive$te din interiorul oric!rui lucru sau -iin3! $i mai ales din ad'ncul tainic al propriei noastre -iin3e, indi-erent care ar -i ac3iunea &ene-ic! pe care noi

ne-am decis s! o realiz!m) 5denti-ic'ndu-ne ast-el n permanen3! cu aceast! dimensiune sacr!, transcendent! a -iin3ei noastre, egoul propriu, poate -i cu u$urin3! diminuat $i anihilat) *1ist! o mare varietate de tehnici $i metode care sunt menite s! ne ajute s! introducem ntr-o manier! sistematic! acest al treilea element, esen3ial aduc!tor de limpezime $i luciditate n toate ac3iunile noastre, eli&er'ndu-ne pentru totdeauna de a$a-numita "sete de -ructul ac3iunii" sau P+4(4 85%+/4, cum este ea numit! de c!tre Eoghini) 4ceast! eli&erare gradat! $i de-initiv! de lan3urile chinuitoare ale implic!rii poate -i realizat! ntr-o -orm! devo3ional!, a$a cum ne sugereaz! I85%</4 n 2+494=4D-95 4, o-erind plini de dragoste toate -ructele -iec!reia dintre ac3iunile noastre lui Dumnezeu) >ntr-o asemenea situa3ie, -iin3a eli&erat! spiritual care ne nso3e$te imaginar poate -i intens mentalizat! $i chiar este -oarte &ine s! -ie vizualizat! (ea -iind prezent! n ad'ncurile cele mai tainice ale inimii noastre, sau eventual (n plan su&til) n zone de deasupra cre$tetului capului unde, n plan su&til, se a-l! 284+<484/D+84, sau la c'3iva centimetri deasupra capului nostru, tron'nd n glorie ntr-o lume divin!, calm! $i intens radiant!)) De asemenea, noi putem introduce acest al treilea element, care este gata s! spiritualizeze oricare dintre ac3iunile noastre, men3in'nd c't mai des $i pro-und n minte, acea c! de -apt toate lucrurile, -iin3ele $i ac3iunile nu sunt n -ond dec't p!r3i ale :nicului Dumnezeu) :n g'nd puternic cum ar -i" " otul nu este dec't o e1presie a Divinei <ame .osmice I4(5", dac! este men3inut pro-und $i continuu, ne va ajuta imens s! realiz!m toate ac3iunile, p!str'ndu-ne ntr-o stare superioar! de integrare $i armonie divin! care ne va ncadra n spiritul c!ii spirituale care este I48<4 J094) De asemenea, realizarea unui procedeu de (4J4 J094, sau chiar repetarea mental! continu! (<4/4%5I4 @4P4) a <4/ 84-ei unei <ari Puteri .osmice ne va putea reaminti mereu $i mereu, dac! vom avea puterea de a ne -ocaliza n permanen3! aten3ia asupra acestui proces de rezonan3! pro-und! care va apare cu respectiva <are Putere .osmic! aleas!, c! totul are o esen3! unic!, divin!, atotcuprinz!toare $i doar iluzia ignoran3ei ne -ace s! g'ndim c! noi realiz!m o ac3iune cum ar -i aceea a s!p!rii unui $an3) 0 alt! tehnic! u$oar! de introducere a unui punct -ocar suplimentar asupra c!ruia con$tiin3a noastr! tre&uie s! se -ocalizeze, pentru a se eli&era ast-el pe deplin de implica3ia n ac3iune, este metoda tradi3ional! care este numit! C ehnica aura reamintiriiD, ce se &azeaz! pe no3iunea esen3ial! de "martor" deta$at $i lucid) >n continuare vom prezenta aceast! metod! a$a cum a -ost ea revelat! n 0ccident de c!tre marele ini3iat 9eorge 9urdjie--) 4cesta atr!gea adeseori aten3ia discipolilor s!i asupra unui aspect n aparen3! &anal, dar cu multiple ecouri spirituale n procesul trans-ormator de autocunoa$tere pe care tre&uie s! se str!duiasc! s!-1 realizeze orice discipol care vizeaz! eli&erarea spiritual!) *l a-irma c! dac! seara, nainte de culcare, noi program!m un ceas de$tept!tor pentru a ne trezi din somn diminea3a, devreme, n vederea realiz!rii unei anumite ac3iuni, persoana - sau, cu alte cuvinte, structura noastr! astral! n care predomin! la un moment dat anumite tr!iri psihice $i mentale, n -unc3ie de predominan3ele 4 =4-ice momentane, structur! cu care omul o&i$nuit se identi-ic! n totalitate datorit! ignoran3ei sale - care suntem diminea3a, n momentul n care oprim soneria de la ceasul de$tept!tor este ntr-o anumit! m!sur! di-erit! de persoana care am -ost n seara precedent! c'nd am programat s! sune ceasul de$tept!tor) Diminea3a noi putem chiar a-irma somnoro$i" "0are cine o -i pus ceasul acesta s! sune, de a tre&uit s! m! trezesc eu at't de devremeZ") Dup! un scurt moment de re-lec3ie vom n3elege ns! c! tot noi am -ost, de$i ini3ial g'ndeam alt-el) 4naliz'nd c't mai des n acest mod, di-eritele situa3ii ce apar n via3a noastr! de zi cu zi, vom n3elege la un moment dat -aptul c! personalitatea noastr!, chiar dac! n mod glo&al este unic!, cu toate acestea ea $i atri&uie n -eluritele circumstan3e ale e1isten3ei noastre di-erite roluri, identi-ic'ndu-se ast-el cu "lu1uriantele" -luctua3ii momentane ale structurii noastre su&tile astrale) .on$tientiz'nd aceasta, ne putem da ast-el seama c! personalitatea noastr! este supus! n -iecare moment schim&!rii care declan$eaz! imediat n -iin3a noastr! procese cone1e de re=onan3) *1ist! ast-el n noi un "*u" nervos $i un "*u" plin de &un!voin3!, e1ist! de asemenea un "*u" lene$ $i un "*u" tenace, $i, proced'nd n -elul acesta, noi putem decela sute de di-erite "*u-ri", care nu sunt altceva dec't ni$te ipostaze nuan3ate ale propriei noastre personalit!3i) 4tunci c'nd a&ord!m o atitudine anume, noi select!m de -apt -ulger!tor din nedeterminarea amor-! de posi&ile "roluri" sau "m!$ti" pe care le-am putea lua, e1act ipostaza pe

care o a-i$!m n acel moment, ipostaz! care, pe l'ng! -aptul c! va declan$a un anumit proces de rezonan3! n -iin3a noastr!, totodat! ne va contura sau orienta ntr-un mod corespunz!tor destinul, sau alt-el spus I48<4) 9urdjie-- chiar precizeaz! -aptul c! n anumite situa3ii cu totul e1cep3ionale un asemenea "*u" poate s! realizeze ceva cu totul deose&it, ceva pe care toate celelalte "*u-riD ar -i tre&uit s! se str!duiasc! timp de ani de zile sau chiar toat! via3a, pentru a-1 realiza) 0 asemenea pozi3ie cu totul privilegiat! a unui anume "*u" indic! n mod precis -aptul c! e1ist! aproape ntotdeauna, n orice situa3ie ne-am a-la, cel pu3in o atitudine cu totul e1emplar! de raportare la -ocarele sau s-erele macrocosmice de -or3! nes-'r$it!, divin!, care -ac dintr-o ac3iune &anal!, aduc!toare de I48<4, o ac3iune cu totul e1cep3ional!, integr'nd $i men3in'nd totodat!, printr-o asemenea atitudine, su-letul nostru n miezul plin $i tainic al misterului divin) Giecare dintre aceste "*u-ri", care ar putea -i asimilate cu ni$te m!$ti, pe care ni le punem ntr-un mod mai mult sau mai pu3in incon$tient dar cu care ne contopim imediat dup! aceea n ntregime, re-lect! o identi-icare a noastr! cu o dorin3!, cu un sentiment sau cu un g'nd care, survin e1act n acel moment n corpul nostru astral) Dac! noi urm!rim s! stop!m toate aceste -alse identi-ic!ri, vom putea opera o trans-ormare spiritualizant!, puri-icatoare a con$tiin3ei, ast-el nc't n -iecare moment al zilei $i pentru -iecare ipostaz! n care suntem pu$i, aceste "*u-ri" s! nu devin! altceva dec't precum ni$te o&iecte e1terioare nou! $i nicidecum ni$te aspecte l!untrice cu care (a$a cum ne o&i$nuisem) s! ne identi-ic!m or&e$te compl!c'ndu-ne n mod larvar ntr-o atrac3ie -atal!) .u alte cuvinte, n -iecare situa3ie noi tre&uie s! anul!m identi-icarea -iin3ei noastre pro-unde, divine, per-ecte, cu -iecare dintre aceste "*u-ri" masc!, limitatoare, pe care p'n! acum le asimilam cu ns!$i propria noastr! natur! e1isten3ial!) /e vom identi-ica n schim& cu con$tiin3a martor lucid! deta$at!, divin!, care este o e1presie a %inelui- nostru nemuritor, divin, 4 <4/, indi-erent de ipostaza n care noi o putem percepe la nceput (maestrul nostru spiritual, o -iin3! eli&erat! sau un 4=4 484)) ehnica simpl! care este sugerat! de 9urdjie-- urm!re$te adoptarea $i men3inerea rolului de martor lucid $i deta$at n care, p!str'nd c't mai mult timp acest rol spiritual divin, ajungem n -inal s! e1cludem toate celelalte roluri pro-ane)

Ce este 9e fa8t aceast3 con4tiin3 martor 4i care s0nt caracteristici2e sa2eT


1) <artorul lucid $i deta$at poate -i privit n mod sim&olic ca -iind precum un ochi (al treilea ochi ori 4@/4 .+4I84) sau "*u-1" cel adev!rat care "vede", de$i nu prive$te) *l nu este un principiu activ, n sensul pe care l atri&uim noi n mod normal n lumea -izic! cuv'ntului "activ", identi-ic'ndu-l cu agita3ia $i cu tendin3ele dispersive) *l doar prive$te complet deta$at toate lucrurile $i -iin3ele, mani-est'ndu-se) 2) <artorul nu -ace evalu!ri) *l nu judec! n mod m!rginit ac3iunile noastre ci doar le o&serv! cu o suveran! $i total! deta$are) 4st-el, dac! noi realiz!m o anumit! ac3iune su& impulsul unei dorin3e in-erioare, cum ar -i, de e1emplu, ac3iunea de a m'nca un aliment care nu este %4 =4-ic (cu alte cuvinte, care nu este de natur! s! ne sus3in! energetic, vital n realizarea practicii noastre spirituale $i n evolu3ia noastr!-n general) $i dac! dup! aceea noi ne condamn!m repro$'ndu-ne l!untric -aptul c! am m'ncat un asemenea aliment nepotrivit, con$tiin3a martir - atunci c'nd datorit! realiz!rii sistematice a acestui procedeu ajunge s! apar! totu$i, la -inalul atitudinii noastre autocritice - va remarca cu deta$are urm!toarele aspecte" a) ai m'ncat alimentul "L" $i, &) te condamni deoarece ai m'ncat acel aliment) 4tunci, con$tiin3a martor ajunge s! identi-ice un "*u" in-erior, plin de dorin3e nest!p'nite $i un alt "*u", care -ace evidente e-orturi s! evolueze din punct de vedere spiritual) otu$i, la o analiz! mai atent! $i deta$at! ne putem da seama c! aceste dou! "*u-riD ale noastre nu sunt de -apt dec't dou! ipostaze sau, alt-el spus, dou! simple m!$ti penare -iin3a noastr! divin! $i le-a pus n acele momente) 4ceast! atitudine nou! din care este e1clus! total tendin3a de a eticheta $i de a evalua orice lucru, -iin3! sau ac3iune ce intr! n s-era con$tiin3ei noastre, reprezint! un element -oarte important n n3elegerea corect! a no3iunii de martor lucid $i deta$at) >n marea majoritate a timpului, n orice om, e1ist! prezent! o voce interioar!, ce evalueaz! $i analizeaz! n mod continuu situa3iile prin care respectiva persoan! trece) >n -elul acesta, via3a, n adev!ratul sens al cuv'ntului este cel mai adesea devalorizat!, mentalul nostru s!r!cind-o, reduc'nd-o la o serie de &anale -ormalisme, care cel mai adesea sunt private de con3inut sau de esen3!) De

e1emplu, noi ne spunem interior" "4m reu$it s! realizez aceast! ac3iune $i din acest motiv ar tre&ui s! m! -elicit, pentru c! aceasta ntr-adev!r nseamn! c! sunt un om puternic" sau "%unt un p!c!tos din moment ce am -ost n stare s! -ac un lucru at't de josnic") Practic'nd atent $i n mod sistematic aceast! tehnic!, va tre&ui s! -acem din acea instan3! care tinde mai mereu s! evalueze lucrurile $i ac3iunile noastre, din acea con$tiin3! egotic! ra3ional!, un simplu o&iect al contempl!rii noastre lucide $i deta$ate) >n consecin3!, nu va tre&ui s! uit!m niciodat! -aptul c! aceast! con$tiin3! martor nu -ace a&solut deloc aprecieri) *a nici m!car nu -ace vreo remarc! cu privire la cel mai important -apt care ar putea s! apar! n e1isten3a noastr! $i anume dac! noi am atins sau nu eli&erarea spiritual!) *a, pur $i simplu, o&serv! $i nregistreaz! n mod lucid $i deta$at modul n care se produc toate ac3iunile noastre) Des8re a8ariia 4i 9e=@o2tarea con4tiinei martor (a nceput, noi vom adopta aceast! atitudine de martor deta$at $i lucid n urma unei n3elegeri teoretice, de natur! intelectual!, a necesit!3ii spirituale de a discrimina %inele divin *sen3! (4 <4/) din propria noastr! -iin3!, -!r! a-1 mai identi-ica cu instan3a care ac3ioneaz!, adic! egoul) >ntr-o asemenea situa3ie ne vom putea aminti de con$tiin3a noastr! martor doar din c'nd n c'nd, n special n momentele n care ne a-l!m dintr-o stare mental! de lini$te pro-und! $i mai ales atunci c'nd nu suntem z&uciuma3i l!untric de pasiuni interioare -oarte puternice) >ns! n momentul n care ceva (nu conteaz! ce) ne va pertur&a starea de lini$te mental!, vom pierde imediat $i aceast! atitudine de martor) Dup! ce agita3ia mental! declan$at! tinde s! dispar! "revenim" gradat la con$tiin3a martor deta$at! $i lucid! $i realiz!m -aptul c! uitasem de ea n toat! acea perioad! de -r!m'nt!ri $i agita3ii interioare) %pre e1emplu, s! presupunem c! ne plim&!m lini$ti3i pe o strad! privindu-ne totodat! cu acea stare de martor lucid $i deta$at cum ne plim&!m pe strad!) /e sim3im ast-el -erici3i $i suntem totodat! martorii neimplica3i ai e1isten3ei acelui sentiment de ine-a&il! pace $i -ericire) (a un moment dat, noi nt'lnim pe cineva sau vedem ceva care ne deranjeaz! n mod pro-und) 5mediat noi devenim irasci&ili, irita3i $i agita3i, uit'nd complet de acea con$tiin3! martor) Din punct de vedere -iziologic, atunci cantitatea de adrenalin! n s'nge cre$te, iar aceasta are ca e-ect apari3ia unei st!ri de pesimism $i declan$area unor g'nduri de sup!rare) >n acest moment noi ne identi-ic!m complet cu masca "*u-luiD sup!rat) Doar mult mai t'rziu dup! aceea noi ne vom reaminti de -aptul c! ne propusesem s! nu mai -im altceva dec't un martor lucid $i deta$at) 8ealiz'nd aceasta, chiar n acel moment, noi ne promitem l!untric c! nu vom mai uita de acum nainte niciodat! de con$tiin3! noastr! martor) 0 asemenea atitudine plin! de entuziasm din partea noastr! e1prim! totu$i o naivitate in-antil!, c!ci ea arat! c't de pu3in cunoa$tem deocamdat! despre su&tilit!3ile modalit!3ilor de seduc3ie pe care le pun n joc cu generozitate per-id! toate celelalte "*u-ri" ale noastre) Din nou, noi mergem s! ne plim&!m $i din nou noi privim cu o deta$are lucid! de martor ac3iunea noastr! de a ne plim&a ))) $i a$a mai departe) #i de aceast! dat! ne vom con-runta, mai devreme sau mai t'rziu, cu o alt! situa3ie care ajunge s! ne deranjeze sau s! ne enerveze -oarte tare) #i atunci noi vom pierde din nou starea de martor $i nc! o dat! glandele noastre endocrine vor secreta acei hormoni care ne vor condi3iona n mod ine1ora&il s! nutrim g'nduri de sup!rare, dar de aceast! dat!, chiar n mijlocul ntregii drame "ne trezim" sau, cu alte cuvinte, realiz!m spontan $i pro-und situa3ia delicat! n care ne a-l!m, dar n acest stadiu va -i di-icil s! ne eli&er!m de aceast! masc! a "*u-lui" sup!rat deoarece i-am o-erit deja su-icient! aten3ie, importan3! $i energie) (4tunci noi ne a-l!m, analogic vor&ind, precum ntr-o %itua3ie n care vrem s! oprim &rusc pl!cerea e1traordinar de intens! care apare n timpul unei -uziuni amoroase)) #i ast-el, pentru a-$i justi-ica atitudinea, mentalul nostru va -olosi n acele momente c'teva su&ter-ugii, ce nu sunt altceva dec't pseudo-argumente, specula3ii mentale aride $i -!r! -elioare de genul" C*u $tiu c! ar -i tre&uit s! m! p!strez n acea stare de martor lucid $i data$at, dar la urma urmei acest om a dep!$it m!sura $i merit! s! -ie pedepsit") Printr-o asemenea justi-icare noi nu -acem altceva dec't s! ne rentoarcem la vechile st!ri de implicare egotic!, spre a contura $i mai &ine masca "*u-lui" sup!rat nt!rit! cu un anumit sentiment de "acceptate" care ne justi-ic! starea care ne-a su&jugat, ast-el noi trecem de-a lungul vie3ii noastre de discipol insu-icient maturizat spiritual, mereu $i mereu, prin mii de asemenea e1perien3e .48* %* 8*P* ;) R VA U!MA R

An 8 C 1N UNELE MODALIT%"I EC!ETE CA!E UNT UTILI#ATE (N I TEMUL .A!MA -OGA


*contin0are 2a c0rs02 nr: S An 8+ Dup! un timp - ce depinde de tenacitatea pe care am depus-o n a realiza acest e1erci3iu $i de nivelul nostru de con$tiin3! - vom constata c! de$i nc! mai pierdem aceast! priz! de con$tiin3! asupra st!rii de martor lucid $i deta$at (sim&olic vor&ind, readormim c'nd $i c'nd din punct de vedere spiritual) aproape la -el de mult ca $i mai nainte, ncepem s! ne "reamintim" de aceasta mult mai rapid) 4ceast! situa3ie ne arat! c! deja am atins nivelul de con$tiin3! la care nsu$i gestul de a "adormi" (de a nu mai -i su-icient de aten3i la aceasta con$tiin3! martor lucid! $i deta$at!) declan$eaz! el nsu$i imediat dup! aceea, sau la un interval -oarte scurt, "trezirea" noastr! sau, cu alte cuvinte, redo&'ndirea st!rii de martor lucid $i deta$at) 4ceasta reprezint! pentru noi un esen3ial pas nainte pe .alea atingerii continuit!3ii st!rii spirituale de martor lucid $i deta$at) Dup! nc! o anumit! perioad! de timp, procesele operative pro-und trans-ormatoare ce survin n con$tiin3a noastr! devin mult mai su&tile) %pre e1emplu, s! presupunem c! ne plim&!m din nou pe strad! contempl'ndu-ne n continuare cu deta$are n aceea$i stare de martor $i din nou o prezen3! -oarte deranjant! survine ca s! ne tul&ure procesul) De aceast! dat!, ns!, e1act n momentul n care suntem pe cale s! ne enerv!m, con$tiin3a martor spune" "Da, sesizez c! e$ti pe cale s! te enervezi", aceast! remarc!, oric't de &anal! ar p!rea la prima vedere, are ns! un impact decisiv asupra -iin3ei noastre $i cel mai adesea ea va -i de natur! s! scurt-circuiteze energiile care tocmai erau declan$ate ca s! hr!neasc! n noi acel rol al "*u-lui" sup!rat) 4st-el, aceast! ipotetic! masc! care ne chem! precum o vraj! ca s! ne identi-ic!m complet cu ea, cade instantaneu, c!ci -iind ast-el deconspirat!, magia sa a devenit ine-icient! pentru noi) >n acest -el, incon$tienta sau ntunericul care separ! starea de "trezire" de cea de "adormire" nu mai r!m'ne la -el de ad'nc!) %imultan cu aceasta -ascinant! trans-ormare ncepem s! remarc!m -aptul c! nu mai pierdem starea de identi-icare cu aceast! con$tiin3! martor at't de des ca p'n! acum) 4st-el vom constata c! r!m'nem centra3i n pro-unzimea esen3ial!, spiritual! a -iin3ei noastre, ntr-o stare de contemplare deta$at!, urm!rind, prin intermediul acestei st!ri de martor lucid $i deta$at, derularea dramei sau a jocului vie3ii) Doar n aparen3!, aceast! metod! se aseam!n! cu ceea ce psihologii contemporani numesc "mecanismul de ap!rare al disocierii") Pentru a n3elege totu$i care este n -ond di-eren3a esen3ial! dintre aceste dou! metode, prezent!m n continuare un e1emplu care ilustreaz! modul n care acest mecanism psihologic de ap!rare prin disocierea de ac3iune, poate surveni) %! presupunem c! o -at! nu prea -rumoas! $i lipsit! de acea energie vital! -ermec!toare care adeseori genereaz! la o -emeie -or3a tainic! ce i -ascineaz! pe &!r&a3i, se duce s! danseze la o petrecere, dar iat! c! nimeni nu o invit! la dans) >ntr-o asemenea situa3ie ea va tinde s! adopte o atitudine de superioritate, disociindu-se cu o oarecare ciud! de ceilal3i) *a va privi tot ceea ce se petrece acolo g'ndind" "/u m! simt deloc tentat! s! dansez n aceast! sear!", acest r!spuns psihologic care se mani-est! prin separarea ei de dorin3a de a dansa, ascunde totu$i la nivel su&con$tient o mare dorin3! de a dansa de care ea nu s-a deta$at dec't n mod aparent, -iind n continuare -oarte a-ectat!, de -apt, de ceea ce se va produce cu ea n respectiva sear!) .u toate acestea, ea $i va putea schim&a &rusc comportamentul dac! cumva vreun &!r&at care se a-l! acolo &inevoie$te s! o invite $i s! danseze cu ea) ocmai din aceast! cauz!, mecanismul de ap!rare prin disociere despre care vor&e$te psihologia se di-eren3iaz! net de adoptarea atitudinii de martor spiritual lucid $i

deta$at, n care a dansa sau a nu dansa nu mai treze$te nici un -el de judec!3i de valoare sau emo3ii $i e1alt!ri de -at! &!tr'n!) 4ceast! -als! atitudine de martor la care se re-er! aici psihologii este de -apt un mecanism incon$tient de ap!rare) .hiar dac! din punct de vedere e1terior cele dou! atitudini pot p!rea identice, de -apt n pro-unzime $i dac! sunt privite din punctul de vedere al e-icien3ei spirituale, ele sunt n mod -undamental di-erite) *1ist!, de asemenea, un e-ect secundar nepl!cut care este posi&il s! apar! n timp ce dezvolt!m adev!rata con$tiin3! de martor spiritual lucid $i deta$at, e-ect care va disp!rea ns! -oarte rapid dac! $tim cum s!-1 contracar!m) *ste evident c! men3in'ndu-ne ntr-o atitudine de continu! ncordare $i rigiditate, canton'ndu-ne ntr-un e-ort nd'rjit de a nu l!sa s! ne scape vreun gest necontrolat sau incon$tient, va ap!rea n mod -iresc pentru unii dintre noi sentimentul c! via3a $i pierde savoarea) .hiar $i n cazul unei atitudini corecte $i -oarte -ire$ti de martor lucid $i deta$at, putem avea uneori senza3ia c! ast-el pierdem pentru totdeauna acele mici &ucurii ale sim3urilor, pe care le genereaz! spre e1emplu, actul de a m'nca sau actul de a -ace dragoste) 4 remarca mereu" "4cum mesteci, gu$ti, savurezi, etc)" poate p!rea lipsit de -armecul care nainte era at't de m&!t!tor al pasiunii de a m'nca) #i, ntr-un anumit sens, dar numai n acela pro-an, a$a $i este, ns!, pe de alt! parte, este &ine s! ne reamintim acele a-irma3ii ini3iatice prin care ni se spune c!" " re&uie s! murim pentru a rena$te" sau c!" re&uie s! renun3!m la toate pentru a avea otul") Pierderea sau estomparea acestor &ucurii senzoriale semicon$tiente nu este ins! dec't o etap! n %4D+4/4 noastr! (antrenamentul spiritual)) %tarea noastr! de deta$are calm! $i lucid! ne va ajuta atunci -oarte mult s! ra-in!m, s! sintetiz!m $i s! su&lim!m -eluritele senza3ii epicuriene, d'ndu-le un caracter mult mai amplu cu rever&era3ii cosmice $i pro-und spirituale, c!ci prin aceast! stare de centrare n %ine, pe care starea de martor lucid $i deta$at ne ajut! s! o realiz!m, senza3iile pe care noi le tr!im tind s! se rentoarc! $i s! se recentreze c!tre sursa ultim! ce sus3ine energetic -unc3ionarea sim3urilor noastre, surs! care nu este alta dec't %inele nostru Divin 4 <4/) =om remarca, de asemenea, c! pe m!sur! ce distrugem aceste identi-ic!ri cu c't mai multe dintre rolurile pe care personalitatea noastr! individual! egotic! $i le asum!, vom deveni mult mai calmi, tr!ind continuu ntr-o suveran! stare de martor deta$at care ne permite s! devenim con$tien3i de tot mai multe aspecte de natur! su&til! $i spiritual!) =om ncepe ast-el s! n3elegem, de e1emplu, cum legile (-undamentale ale :niversului se mani-est! n mod precis $i ine1ora&il n toate aspectele nuan3ate ale mani-est!rii) 4st-el, prin aceast! verita&il! gesta3ie a con$tiin3ei noastre intuitivi ncepem s! tr!im n3eleg'nd sintetic activit!3ile corpului $i ale personalit!3ii noastre de la nivelul planului cauzal) 4ceast! e1perien3! e1tatic! a unei viziuni mult mai pro-unde, arhetipale, va tre&ui ns! s! -ie privit! cu aceea$i deta$are a con$tiin3ei noastre martor, c!ci alt-el risc!m s! -im prin$i ntr-un nou joc egotic, este adev!rat, cu mult mai ra-inat, dar tot limitat) 4cest joc ar putea -i numit n mod meta-oric "5luzia de a privi prin ochii lui Dumnezeu", n timp ce totu$i noi nc! mai r!m'nem limita3i n propria noastr! personalitate egotic!) 4cesta este un punct de r!scruce care este alunecos pentru mul3i oameni, n special pentru cei care au -ost -orma3i ntr-o mentalitate strict! de intelectuali) *i tind atunci s! se &ucure at't de mult de aceast! -or3! a intelectului, nc't sunt incapa&ili s! o transceand! privind-o cu aceea$i con$tiin3! de martor lucid $i deta$at, n scopul de a -ace $i ultimul pas, decisiv pe calea evolu3iei spirituale, pasul prin care se renun3! la starea de cunosc!tor individual pentru a ne dizolva total, &eati-ic, n oceanul cunoa$terii a&solute, divine) 1) %tarea de martor lucid $i deta$at se e1prim! ntotdeauna n termenii lui "4ici" $i "4cum" sau, cu alte cuvinte, n coordonatele spirituale ale prezen3ei total integrate n momentul prezent, tr!it cu o asemenea intensitate a lucidit!3ii nc't el ajunge s! se deschid! n in-initul eternit!3ii $i omniprezen3ei lui Dumnezeu ce se ascunde ntotdeauna tainic "4ici" $i "4cum") .on$tiin3a spiritual! martor, lucid! $i deta$at!, tr!ie$te ntr-un etern prezent, n -iecare cuant! a e1isten3ei) De asemenea, este &ine s! 3inem minte c! oricare ar -i demersul pe care l alegem n a construi acest al treilea element sau punct -ocar asupra c!ruia tre&uie s! ne -ocaliz!m n timpul oric!rei ac3iuni, el nu este n -ond dec't o c'rj! temporar! av'nd $i el o natur! dual!) 0dat! ce am oprit tendin3a de identi-icare cu principiul care ac3ioneaz! sau, cu alte cuvinte, cu personalitatea ce se implic! e-ectiv n realizarea ac3iunii, noi devenim pur $i simplu martorul lucid $i deta$at, sau slujitorul plin de iu&ire al lui I85%+/4, sau al lui D:</*6*:) Dup! aceea noi nu mai avem de -!cut dec't un singur pas cu adev!rat

-inal, cel n care servitorul $i st!p'nul, su&iectul $i o&iectul ac3iunii, martorul lucid $i deta$at $i ceea ce el prive$te, devin :nul) %copul ultim al oric!rei c!i spirituale autentice, prezent'nd un caracter uni-icator, nu mai este dual) <ijloacele care sunt adeseori -olosite pe cale au ns! ntotdeauna un caracter dual) 0 asemenea modalitate ar putea -i comparat! cu o am&arca3iune sigur!, ro&ust! $i rapid!, care ne poart! prin oceanul iluziei, %4<%484 0dat! ce 3!rmul cel ndep!rtat $i mult dorit al realiz!rii spirituale divine, aduc!toare de mult a$teptata eli&erare de iluzii a -ost atins, noi vom a&andona, imediat dup! aceea, cu deta$are, respectiva am&arca3iune care p'n! aici ne-a -ost at't de util!) F F'!,IT F

PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CON IDE!A"II E#OTE!ICE CU P!IVI!E LA CELE $ TATTVA-E FUNDAMENTALE MANIFE T%!ILE E EN"IALE ALE CELO! CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE& AT'T (N FE!A DE MANIFE TA!E A LUMII )EATITUDINII *ANANDA+& C'T 4i LA NIVELUL CO!PULUI CAU#AL *ANANDAMA-A .O HA+ INDIVIDUAL APLICA"IE/ L0mea s012im3 4i misterioas3 a 5n6eri2or *DEVA-4i2or+7 o 8ara2e23 necesar3 5ntre tra9iia cre4tin3 4i tra9iia secret3 a 5ne2e8ci0nii orienta2e
<: (NT'IETO!II *contin0are 2a c0rs02 nr:8 An 8+ De asemenea tot ei sunt cei care inspir!, a$a cum am ar!tat anterior, marile personalit!3i istorice care au -ost orientate &ene-ic sau acele personalit!3i care sunt orientate &ene-ic $i care se mani-est! n aceast! perioad!, mai mult dec't at't, su& impulsul lor divin, n -iecare epoc! se -ormeaz! n umanitate un puternic -ocar spiritual principal, n care se concentreaz! cu cea mai mare intensitate tendin3ele spirituale directoare ale epocii) .unosc'nd toate acestea, o&serv!m c! ei (nt'ietorii) sunt totodat! ntr-o str'ns! $i permanent! leg!tur! cu t!r'mul spiritual tainic al %+4<24(4-ei) otodat! ei sus3in, ajut! $i protejeaz! n mod e-icient, cu lumina $i energia lor divin!, acele zone geogra-ice n care s-a proiectat n trecut sau se proiecteaz! n prezent acest centru spiritual P(4/* 48 (Dacia, i&et, 3ara noastr! n momentul actual), precum $i toate tradi3iile spirituale cardinale ale -iec!rei epoci (tradi3ia hiper&orean!, tradi3ia lemurian! etc)) >n ncheierea prezent!rii acestui .or ngeresc, o-erim descrierea lui a$a cum este ea -!cut! de o mare autoritate cre$tin! n acest domeniu, %-'ntul Dionisie 4reopagitul" ">nt'ietorii (ncep!torii) cere$ti au n special nsu$irea potrivit treptei lor de s-in3enie -de a inspira $i de a conduce (ghida) -iin3ele umane spre cele dumnezeie$ti) 4ceast! principal! nsu$ire a lor este ar!tat! chiar de puterile lor, care sunt mereu orientate c!tre nceputul care e1ist! mai presus de orice nceput (D:</*6*:), dar ea se e1prim! $i prin aspira3ia lor puternic! de a conduce acolo alte -iin3e $i entit!3i care sunt cu adev!rat preg!tite pentru aceasta) 4ce$ti ngeri sunt impregna3i, at't c't le este cu putin3!, de chipul $i realitatea 4celui nceput (D:</*6*:) care a -ost, este $i va -i mereu -!c!tor de nceput, ar!t'ndu-( (mani-est'ndu-() ca pe nceputul care este mai presus de -iin3! al treptelor (ierarhiilor ngere$ti, n -rumoasa ordine a puterilor angelice >nt'ietoare") 8: A!HANGHELII: >ngerii divini apar3in'nd .orului 4rhanghelilor sunt n realitate mesagerii divini ai nt'ietorilor, care ne transmit prin intermediul lor, su&lima inspira3ie $i ideile divine minunate ale =irtu3ilor $i %t!p'nirilor) <en3iona3i adeseori $i n 2i&lie ca mesageri divini ce sunt ns!rcina3i cu misiuni de o mare importan3!, 4rhanghelii au o dragoste pro-und! $i predominant protectoare -a3! de to3i oamenii de pe p!m'nt care sunt cu adev!rat preg!ti3i s! intre n leg!tur! (.0<:/5:/*) cu ei) *i intervin cel mai adesea n perioadele de criz! sau de mare pericol pentru a ap!ra sau pentru a sus3ine di-erite a$ez!ri $i comunit!3i umane (-amilii, &iserici, ora$e, sate, comunit!3i, grupuri, popoare etc)) %ervind de cele mai multe ori drept mediatori (intermediari) ntre ierarhiile angelice superioare $i umanitate, 4rhanghelii sunt -iecare dintre ei conduc!torii

unor mari legiuni ele ngeri, care ac3ioneaz! mai mereu n vederea realiz!rii =oin3ei Divine (a lui D:</*6*:) pe p!m'nt) %-'ntul Dionisie 4reopagitul i descrie n -elul urm!tor" ".orul s-in3ilor 4rhangheli se a-l! pe aceea$i treapt! cu .orul nt'ietorilor cere$ti $i cu .orul ngerilor) Dar, -iindc! de -apt nu e1ist! ierarhie angelic! (triad!) care s! nu ai&! Puteri angelice prime, mijlocii $i de jos, s-'nta treapt! a 4rhanghelilor, prin locul ei ierarhic care este cel mijlociu, men3ine de -apt n leg!tur! pe cele de la margini (e1treme)) .!ci n realitate ea comunic! at't cu preas-in3ii nt'ietorii c't $i cu s-in3ii ngeri) .u cei dint'i pentru c! este ntoars! (orientat!) spre nceputul cel care este mai presus de -iin3!, iar cu ngerii pentru c! ea este, n acela$i timp $i o treapt! (ierarhie angelic!) t!lm!citoare, primind ilumin!rile dumnezeie$ti de la nt'ietori, n mod ierarhic $i vestindu-le (transmi3'ndu-le) ngerilor n chip ngeresc (ntr-un anume mod care este adecvat nivelului lor predominant de vi&ra3ie care este ceva mai sc!zut) $i, n continuare, prin ngeri, descoperindu-ni-le nou!, pe m!sura s-in3eniei -iec!ruia dintre noi $i ilumin'ndu-ne ast-el n chip dumnezeiesc") 4rhanghelii aduc aproape ntotdeauna celui care i invoc! plin de iu&ire $i -ervoare, mai ales dac! respectiva persoan! are o anumit! stare de puritate a inimii, o imens! -ericire, &ucurie, &un!tate, delicate3e, deta$are, pace, luciditate, prosperitate, uni-icare l!untric!, umilin3! $i dragoste de D:</*6*:) 4proape -iecare colectivitate uman! important! a avut, n anumite momente, contacte directe cu 4rhanghelii $i chiar n tradi3ia ocult! se arat! c! 4rhanghelii, care au mai -ost numi3i $i "%pirite ale -ocului divin puri-icator" au -ost inspiratori, protectori $i c!l!uze ale marilor colectivit!3i umane) 4deseori n su-letul -iec!rui popor se e1prim! impulsurile divine ale unui 4rhanghel, ntr-un anumit sens, el $i tr!ie$te ast-el propria tinere3e -!r! &!tr'ne3e, identi-ic'ndu-se cu tinere3ea poporului pe care l conduce) 4tunci ns! c'nd un popor "m&!tr'ne$te" sau chiar se destram!, 4rhanghelul respectiv realizeaz! o desprindere de acel popor, situa3ie care de regul! coincid cu "moartea" (des-iin3area complet!) a poporului respectiv) .hiar $i ntr-o asemenea situa3ie, 4rhanghelul respectiv continu! totu$i s! inspire sau s! ia su& protec3ia sa alte colectivit!3i umane, deoarece -iecare 4rhanghel se poate mani-esta simultan (poate m&r!3i$a n acela$i timp cu con$tiin3a sa) mai multe locuri, chiar dac! acestea sunt -oarte dep!rtate, n spa3iu) 0ric'nd, oricare -iin3! uman! care este su-icient de pur! $i plin! de aspira3ie poate evoca pe oricare dintre 4rhanghelii lui D:</*6*:, n virtutea e1isten3ei Le6ii re=onanei) (a nivel spiritual, ajutorul care este o-erit de 4rhangheli contri&uie din plin la uni-icarea (n -iin3a celui care le invoc! sus3inerea $i inspira3ia) cunoa$terii intuitive cu cunoa$terea ra3ional! superioar!) otodat! ei ajut! s! creasc! -oarte mult aspira3ia spiritual!) Deoarece s-era speci-ic! de mani-estare a 4rhanghelilor este mai apropiat! de lumea noastr! -izic!, unii dintre ei (4rhangheli) sunt -oarte &inecunoscu3i $i sunt s!r&!tori3i chiar n cadrul cre$tin tradi3ional) %e $tie ast-el c! trei dintre 4rhangheli sunt men3iona3i n mod e1plicit n &i&lie" <iSael (<ihail), 9a&riel (9avril) $i 8aphael (8a-ail)) <ulte alte nume de 4rhangheli, care ap!reau n literatura &i&lic! timpurie care era ini3ial o parte a =echiului estament, n urma .onciliului ecumenic de la /iceea (care a avut loc n anul O2B d).)) au -ost e1purgate de c!tre conduc!torii de atunci ai 2isericii din te1tul &i&lic care a -ost acceptat, celelalte scrieri r!m'n'nd cunoscute su& numele de "lucr!ri apocri-e" (de la cuv'ntul grecesc 4P0I8JP+0%, care n traducere rom'neasc! nseamn! "lucru ascuns sau necunoscut")) Dintre toate aceste nume de 4rhangheli, cel mai important este acela al 4rhanghelului :riel, care apare n te1tul "4 doua carte a lui *6D84%") 0-erim, n continuare, pentru a -acilita comuniunea spiritual! $i ajutorul pe care l pot o-eri cei patru 4rhangheli cardinali, descrierea lor succint!, tradi3ional!) A!HANGHELUL MI.AEL *MIHAIL+: /umele s!u nseamn!, n traducere rom'neasc!, ".el care este asemenea lui D:</*6*:") 4t't n unele te1te &i&lice c't $i n cele care le sunt posterioare, 4rhanghelul <ihail este considerat a -i cel mai important dintre to3i 4rhanghelii) 4cest aspect este men3ionat at't n tradi3ia cre$tin! c't $i n cea e&raic! $i islamic!) Giind un protector divin prin e1celen3!, 4rhanghelul <ihail este apelat adeseori de 2iseric! $i de comunitatea cre$tin! ca s! apere de r!u)

/u este deloc nt'mpl!tor c! n 4pocalipsa lui 5oan, 4rhanghelul <ihail mpreun! cu ngerii s!i, sunt descri$i ca -iind n lupt! cu &alaurul (-or3a satanic!) $i cu demonii (ngerii dec!zu3i) care sunt su&ordona3i acestuia, iar deznod!m'ntul acestei lupte este c! acest &alaur al a&isurilor in-ernale a -ost azv'rlit su& p!m'nt mpreun! cu ngerii ntunericului (demonii) care-1 slujeau) ocmai dup! aceast! cauz!, 4rhanghelul <ihail este reprezentat cel mai adesea n iconogra-ia cre$tin! lupt'ndu-se $i &iruind un &alaur) *l este atunci narmat cu o lance sau cu o sa&ie, am'ndou! -iind n realitate sim&oluri ale discern!m'ntului spiritual care nvinge p'n! la urm! orice r!u) C estamentul lui 4vraamD, lucrare care dateaz! din secolul al 55-lea d).) l prezint! pe 4rhanghelul <ihail ca -iind at't de apropiat de D:</*6*: nc't, prin interven3ia sa n -a3a lui D:</*6*:, el poate chiar s! salveze su-letele din in-ernuri $i s! le ghideze c!tre ceruri (s-erele tainice superioare ale mani-est!rii)) >ntocmai ca $i zeul egiptean 4/:25%, care patrona toate riturile -unerare precum $i procedeele de proiec3ie con$tient! n lumile astrale, "4rhanghelul <ihail este de asemenea ns!rcinat cu c'nt!rirea -aptelor &une $i a -aptelor rele ale su-letului care tocmai a p!r!sit de-initiv corpul -izic) +*8<*%, care este judec!torul tradi3ional al su-letelor celor de-unc3i, n tradi3ia greac! (el -iind n aceast! $ direc3ie identic cu zeul <*8.:8 din tradi3ia roman!) este adesea identi-icat cu 4/:25% iar $erpii care sunt ncol!ci3i pe caduceul s!u tradi3ional l -ac s! prezinte unele asem!n!ri cu 4rhanghelul <ihail $i cu &alaurul pe care el l nvingeX De alt-el, este demn de re3inut c! n ezoterismul Eoghin $i tantric n-r'ngerea &alaurului reprezint! n realitate atingerea -azei de control per-ect asupra poten3ialului creator (se1ual)) FVA U!MA F

AN 8 C 11 C!ONOVI#O!UL - O 020itoare in@enie secret3 care 8ermite c0noa4terea arJi@e2or misterioase a2e trec0t020i *c2i4ee2e A.A HA-ice+
.ea mai cele&r! povestire a scriitorului englez +er&ert 9eorge Kells a ap!rut n anul 1MMM su& titlul "4rgonautul impului" $i a -ost pu&licat! n revista " he %cience %choolHs") #apte ani mai t'rziu el $i-a pu&licat la (ondra romanul "<a$ina impului" dar nimeni - $i cu at't mai pu3in oamenii de $tiin3! - nu se g'ndea pe atunci n mod serios la posi&ilitatea unor c!l!torii n timp) De c'tva timp, n aceast! direc3ie s-a produs ns! o schim&are radical!" genialul -izician $i matematician englez %tephen K) +a[Sing a-irm!" EC323torii2e 5n tim8 s0nt a1so20t 8osi1i2ePE) Prin urmare, ne putem a$tepta ca n cur'nd chiar $i oamenii o&i$nui3i s! devin! capa&ili, ntocmai ca Eoghinii -oarte avansa3i, s! c!l!toreasc! n trecut) 4ceasta va -i cu putin3! dac! se va reu$i realizarea unei ma$ini speciale care, cu ajutorul unor energii uria$e, s! reu$easc! s! ntreac! viteza luminii) /umai proced'nd ast-el, energia tainic! a timpului va putea -i "p!c!lit!" $i ast-el ei vor avea posi&ilitatea de a "dep!$i" energia timpului n orice direc3ie doresc) Pro-esorul +a[Sing men3ioneaz!, n sprijinul a-irma3iilor sale, c! la ora actual! a -ost deja descoperit! n -izic! o lege, care ne acord! n mod indu&ita&il $ansa de a

c!l!tori n timp (at't n viitor c't $i n trecut)) Goarte pu3ini sunt ns! cei care $tiu c!, n timpurile noastre, -ascinanta ma$in! a timpului a -ost deja inventat! - -iind chiar pus! n -unc3iune numai pentru 8*.: ) Prin interme9i02 a8arat020i e2ectronic care 9e>a a fost rea2i=at 9e 83rinte2e Ernetti Pe22e6rino& oamenii =i2e2or noastre 2-a0 80t0t @e9ea 4i a0=i 8e Iis0s ce2 a9e@3rat 0amenii de $tiin3! care au -ost la un moment dat invita3i s! participe la aceast! e1traordinar! e1perien3! de 4: */ 5G5.48* 4 G45<04%*5 D*%.0P*8585 priveau -ascina3i la ecranul uria$ al aparatului, n acele clipe aproape -iecare dintre ei (printre ace$tia se a-lau $i cei care participaser! personal la inventarea cronovizorului), avea nevoie de c'teva minute pentru a realiza cu adev!rat, ceea ce se petrecea n acele momente unice) .ople$i3i de o intens! emo3ie, ei au tre&uit s! con$tientizeze c! -iecare scen! pe care o priveau atunci nu era o n!lucire, ci reprezenta realitatea o&iectiv! ce se petrecuse 45D0<4 acum dou! mii de ani) <icul grup de cercet!tori urm!rea uimit drumul sacri-icial al lui 5isus spre locul de r!stignire de pe muntele 9olgota) >n acele imagini istorice era 5isus cel adev!rat, pe care-( vedeau pe ecran $i c!ruia se legase de umeri una dintre cele dou! &'rne grele ale crucii %ale) *i vedeau ast-el c! mersul i era ngreunat de lan3urile care erau legate de c!tu$ele de -ier ale celor doi r!u-!c!tori care erau de asemenea condamna3i la moarte prin cruci-icare) >n aceast! vizionare, pentru prima dat! n lume, oamenii secolului al LL-lea au devenit ast-el martori audio-vizuali (aparatul respectiv reda $i sunetele) ai unui eveniment epocal care, dup! aceea, secole de-a r'ndul, p'n! n zilele noastre, a devenit -undamentul cre$tinismului) 4cum li se dezv!luia privitorilor c! -aptele petrecute pe atunci n Palestina nu s-au des-!$urat ntru totul a$a cum relateaz! *vangheliile) De e1emplu, =eronica --emeia care (se spune c!) a $ters -runtea <'ntuitorului cu o n!-ram! - nu a e1istat, iar %imion despre care *vangheliile spun c! s-a o-erit s!-( ajute pe 5isus s! duc! crucea - a -ost n realitate o&ligat de solda3ii romani s! -ac! aceasta) >n acea nc!pere n care atunci se a-la n -unc3iune misteriosul aparat, domnea o t!cere evlavioas!) Pragmaticii oameni de $tiin3! urm!reau cu respira3ia aproape t!iat! -aptele dramatice ce ap!reau pe ecrane -:nul singur dintre cei prezen3i z'm&ea -ericit, pentru c! de -apt aceste clipe reprezentau pentru el cel mai mare trium- al e1isten3ei sale) 4ceast! persoan! se deose&ea ntr-un mod iz&itor de ceilal3i prezen3i, nu numai datorit! ve$mintelor sale, ci $i datorit! pro-esiei) Dincolo de aceasta, pentru ceilal3i, p!rintele &enedictin 4l-redo Pellegrino *rnetti nu era numai preot) .u aceea$i pasiune arz!toare, el s-a dedicat nc! din tinere3e studiului $tiin3i-ic al muzicii antice, iar mai t'rziu a deschis n m!n!stirea ordinului s!u de pe mica insul! %an 9iorgio (cu acordul superiorilor s!i) .onservatorul de <uzic! "2enedetto <arcello") 4ici se $i a-l! la&oratorul secret n care, mpreun! cu o serie de -izicieni cele&ri, din toate col3urile lumii, el a realizat pentru prima oar! n lume - la ad!post de ochii indiscre3i ai mass-mediei $i ai opiniei pu&lice -cu ajutorul unui aparat complicat, e1perien3e secrete de -izic! $i parapsihologic care i-au -ost utile, pentru a realiza ast-el primul salt temporal n trecutul ndep!rtat) Dup! ndelungate taton!ri, str!daniile la&orioase ale micului grup de cercet!tori au nceput s! dea roade) P!rintele *rnetti $i prestigio$ii s!i cola&oratori - care dup! aceea au pre-erat s! r!m'n! mai departe anonimi - nu au in-ormat pe nimeni din e1terior despre -ormida&ilul lor proiect) .'nd, n -inal, toate preg!tirile la uria$a aparatur! au -ost ncheiate, mai urma doar s! se dovedeasc! dac! saltul temporal n trecutul ndep!rtat n urm! cu dou! mii de ani poate -i realizat cu adev!rat) /eo&i$nuitului aparat s-a dat, dup! aceea, de comun acord $i un nume, Padre *rnetti 1-a propus $i to3i au -ost de acord ca el s! se numeasc! n mod simplu cronovizor) De$i acea comple1! instala3ie electronic! era un -el de "ma$in! a timpului", totu$i ea nu era de tipul celei care a -ost c'ndva imortalizat! de autorul englez de science--iction, +)9)Kells) .ronovizorul realizat de o echip! de savan3i n cola&orare cu Padre *rnetti era mai degra&! un "aparat de privit n timp" care a -ost conceput cu ajutorul unui plan de realizare relativ complicat)

.'nd a -ost n cele din urm! -inalizat, cu ajutorul s!u c!lug!rul italian $i cola&oratorii s!i au reu$it s! realizeze un verita&il "pod" peste timp) 5deea realiz!rii acestui aparat i-a venit p!rintelui &enedictin, care era e1pert n muzic! antic!, ntr-un mod oarecum spontan) Pro-esorul 9iuseppe <arasca, din or!$elul @esi, pe care Pater *rnetti 1-a cunoscut gra3ie pasiunii lor comune pentru muzic!, i-a propus la un moment dat acestuia reluarea c!ut!rilor n leg!tur! cu o -oarte veche pies! de teatru (tip oper!) de acum dou! mii de ani, din care s-au p!strat p'n! n prezent doar dou!zeci $i cinci de versuri $i din care s-au inspirat n operele lor, care la ora actual! sunt considerate clasice, autorii romani .icero, Pro&ius $i /oncus" aceasta este opera dramaturgic! a poetului ?uintus *nnius .ala&er) %piritul de detectiv-muzician al p!rintelui *rnetti a mers pe urmele acestei opere distruse $i, n urma unor cercet!ri la&orioase, el a a-lat c! premiera acestei tragedii, care n plus -usese pus! $i pe note muzicale (autorul ei numind-o pe atunci " hEeste"), a avut loc n anul 1QN nainte de .ristos, la 8oma, su& cerul li&er, n "Gorum +olitorium", unde era de o&icei o pia3! de legume) 4ceasta se a-la n partea vestic! a .apitoliului roman) Dup! cum ulterior a dovedit-o aparatul ce a -ost inventat de p!rintele *rnetti, punerea nscena a acelei opere a avut loc o singur! dat!) %crierile ce au -ost considerate revolu3ionare ale lui ?uintus *nnius .ala&er, printre care se num!r! tragedii, comedii, anale, satire $i poezii, au st'rnit repede m'nia autorit!3ilor conduc!toare ale 8omei) Dup! interdic3ia -erm! a punerii n scen! a piesei " hEeste", a urmat la scurt timp dup! aceea con-iscarea unor manuscriselor disponi&ile $i interzicerea di-uz!rii lor) >n acela$i an poetul a murit (pe atunci el avea v'rsta de 77 de ani)) Din -ericire se pare c! totu$i s-au p!strat c'teva -ragmente ale piesei, care au slujit ast-el drept surs! de inspira3ie celor trei autori clasici care au -ost men3iona3i mai sus) Pater Pellegrino *rnetti a -ost urm!rit adeseori de g'ndul reg!sirii tuturor -ragmentelor distruse ale acelei opere, pe care (dup! descoperire) el ar -i dorit s! le pun! la dispozi3ia cercet!rilor muzicale) 4tunci c'nd ideea construc3iei cronovizorului s-a realizat, p!rintele a reluat urma piesei disp!rute " hEeste") .eea ce la nceput p!rea a -i pur $i simplu imposi&il, a devenit ncetul cu ncetul o realitate) .ronovizorul a adus ast-el din timpuri str!vechi, n prezent piesa revolu3ionar! a poetului ?uintus *nnius .ala&er) 4nul dintre primii "neini3ia3i" care a a-lat de reu$ita e1perimentului a -ost cola&oratorul s!u n cercet!ri muzicale, pro-esorul <arasca) 4cestuia p!rintele *rnetti i-a nm'nat o caset! video cu unica punere n scen! a operei lui ?uintus, ce a avut loc n urm! cu mai mult de dou! mii de ani n pia3a de legume mai sus men3ionat! din 8oma) P!rintele se asigurase, n preala&il, de discre3ia pasionatului pedagog din @esi, 9iuseppe <arasca a p!zit acas! la el cu mult! r'vn! aceast! comoar! muzical!, al!turi de partitura cu notele $i te1tul n latina veche al dramei) Dup! mai mul3i ani ns!, n ciuda p!str!rii stricte a secretului, diverse zvonuri privind uluitorul act de pionierat al c!lug!rului &enedictin au ajuns la cuno$tin3a opiniei pu&lice $i ast-el, la scurt timp dup! aceea, reporterii gazetelor de popularizare n-au ezitat s!-1 asalteze pe pro-esor cu ntre&!ri, ncerc'nd s!-1 determine s! vor&easc!) >ns!, n -ond, ce erau toate acestea -a3! de per-orman3a realiz!rii cronovizorului $i a vizion!rii calvarului ce a -ost tr!it n urm! cu 2777 de ani de 5isus .ristosZ Pentru -izicieni - aceasta era o -apt! m!rea3!, iar pentru teologul *rnetti aceasta era con-irmarea (dincolo de anumite erori) a unui -undamental adev!r de credin3!) .el care a -ost primul care a putut a-la ceva mai multe despre e1perimentele strict secrete ce au -ost realizate dincolo de zidurile m!n!stirii de pe insula %an 9iorgio tr!ie$te la ora actual! la Paris $i este pro-esor la cele&ra Gacultate de la %or&ona) 4ni de-a r'ndul, cele&rul teolog -rancez Gran\ois 2rune s-a num!rat printre prietenii cei mai apropia3i ai p!rintelui *rnetti) .!lug!rul &enedictin i-a ncredin3at doar acestuia mai multe detalii privind cercet!rile sale secrete ce erau legate de cronovizor, detalii care altora le erau trecute su& t!cere) P!rintele 2rune a consemnat cu scrupulozitate aproape toate nt'lnirile cu prietenul s!u vene3ian ntr-o carte de specialitate cu tematic! legat! de descoperiri geniale ce se a-l! la limitele $tiin3ei) 8espectiva carte a -ost deja pu&licat! cu c'3iva ani n urm!) >n aceast! lucrare, teologul -rancez s-a ocupat $i de cercetarea provenien3ei unor voci ce au -ost nregistrate, pe &and! magnetic! (toate acestea reprezent'nd -enomenele de transcomunica3ie pe care noi deja le-am descris n cadrul cursului nostru de %=484 J094), su&iect -ascinant care 1-a interesat -oarte mult $i pe

p!rintele *rnetti) %e mai $tie, de asemenea, c! toate aceste cercet!ri au primit la vremea lor asentimentul celor mai nalte cercuri ale =aticanului) (a ora actual! se $tie cu precizie c! de -apt cronovizorul a e1istat $i c! el nu este un zvon senza3ional $i nentemeiat care ar -i putut -i lansat ca s! discrediteze clerul =aticanului) /ici cercet!rile privind vocile celor "de-unc3i" care au -ost nregistrate pe &and! magnetic!, nu au -ost e1cluse din preocup!rile anumitor preo3i) 4st-el, la ora actual!, se $tie c! printre tinerii teologi e1ist! discu3ii aprinse, dac! nu s-ar putea cumva g!si o lungime de und!, prin intermediul c!reia s! se poat! intra n contact cu mari personalit!3i ale istoriei care deja au p!r!sit de-initiv planul -izic, cum ar -i de e1emplu cele&rul poet roman .icero) :nele surse o-iciale ale =aticanului au a-irmat c! suedezul Griedrich @urgenson nu a -ost primul savant care s-a ocupat de -enomenul transcomunica3iei, cu mult nainte de anul 1NBN - atunci c'nd savantul suedez a a-irmat pentru prima oar! c! a nregistrat din eter vocea mamei sale de-uncte - c!lug!rul italian 4gostino 9emelli o&3inuse deja (n 17 septem&rie 1NB2) un mare succes n acest domeniu (n la&oratorul de -izic! al :niversit!3ii, catolice din <ilano el a recep3ionat, n mod spontan, vocea tat!lui s!u decedat, pe care chiar a nregistrat-o)) >ns! se cuvine s! amintim c! nici Padre 9emelli nu se num!r! printre "pionieri" n domeniul acestor cercet!ri paranormale) >n aceast! direc3ie se $tie c!, n anul 1MNQ italianul 9uglielmo <arconi a construit primul aparat de emisie radio-onic!) reisprezece ani mai t'rziu, el a o&3inut pentru cercet!rile sale geniale premiul /o&el) Dup! aceasta, <arconi a primit personal de la Papa Pius al L5-lea misiunea de a instala primul emi3!tor radio-onic n =atican $i dup! aceasta, Pius al L5-lea a -olosit noul mijloc de comunica3ie, transmi3'nd primul s!u mesaj poporului argentinian prin intermediul acestui aparat) Dincolo de aceasta sunt pu3ini cei care $tiu c! 9uglielmo <arconi s-a interesat $i de lucruri mai misterioase, el a ntreprins ast-el, cu ajutorul electronicii $i a aparatelor de comunica3ie -!r! -ire de leg!tur! ce au -ost ela&orate de el, primele tentative de nregistrare a misterioaselor voci care provin din "lumea de dincolo" (s-era su&til! sau lumea astral! de mani-estare) pentru a le pune la dispozi3ia celorlal3i) *1perimentele ce au -ost realizate de <arconi au -ost de asemenea ncuviin3ate de =atican) .unosc'nd toate acestea, nu tre&uie s! ne apar! deloc surprinz!tor -aptul c! p!rintele vene3ian *rnetti a reu$it la r'ndul s!u s!-$i e-ectueze cercet!rile sale secrete av'nd consim3!m'ntul superiorilor s!i clericali, -iind destul de &ine p!zit de zidurile m!n!stirii de pe insula %an 9iorgio, ce se a-l! departe de -or-ota ora$ului lagunelor) 4c3ion'nd n mare secret, mpreun! cu c'3iva -izicieni cele&ri, pe care i-a entuziasmat ideile privind realizarea cronovizorului, el a nceput ast-el primele e1perien3e n vederea invent!rii aparatului s!u ce urma s! n-runte timpul)

C0m a 5nce80t tot02


5deea genial! a realiz!rii unui aparat electronic ce urma s! -aciliteze c!l!toriile n timp, i-a venit p!rintelui *rnetti cu mai mul3i ani n urm!) pe c'nd lucra n la&oratorul de -izic! e1perimental! al :niversit!3ii din <ilano al!turi de Padre 9emelli) Pe atunci, cei doi c!lug!ri &enedictini au reu$it, prin cercet!rile lor, s! separe la c'ntecele gregoriene, cu ajutorul unor -iltre speciale, toate vi&ra3iile superioare $i armonice) Padre *rnetti, care era nu numai cercet!tor n domeniul muzicii vechi ci totodat! $i posesor al unor diplome n -izic! atomic! $i n studiul lim&ilor vechi, $i-a pus n acea perioad! ntre&area ce s-a nt'mplat cu tonurile separate care au -ost eliminate atunci prin -iltrare) Disp!reau oare n realitate aceste tonuri pentru totdeauna, pentru a nu mai putea -i reauzite niciodat! sau pur $i simplu ele erau $terse numai din nregistrareZ Desigur, *rnetti nu voia s! accepte ideea unei dispari3ii totale a acestor tonuri) *l era a&solut sigur c! de -apt respectivele tonuri mai e1ista "cumva", "undeva" $i con-orm viziunii sale acest aspect tre&uia s! -ie vala&il pentru toate @i1raii2e sonore ce au -ost emise vreodat! n trecut) Pentru a-$i con-irma aceast! idee, c!lug!rul &enedictin a c!utat s! ia leg!tura cu al3i -izicieni $i, dup! ce le-a e1pus ipoteza lui, a g!sit o deplin! sus3inere $i din partea lor) >n cur'nd s-a njghe&at ast-el n jurul c!lug!rului care e1perimenta n mod activ, un cerc de savan3i, care erau dispu$i s!-1 nso3easc! n marea aventur! a descoperirii urmelor de tonuri auditive ce au -ost emise cu multe secole n urm!) >n -elul acesta s-au conturat la nceput primele proiecte ale cronovizorului, aparatul care urma s! -ie capa&il s!-1 -ac! pe om s! priveasc! n timp)

.'t timp a tr!it, Padre *rnetti a re-uzat sistematic s! divulge n pu&lic numele cola&oratorilor s!i care mai erau nc! n via3!) (a ntre&area direct! a prietenului s!u) P!rintele 2rune, c!ruia dintre savan3i i datoreaz! realizarea concret! a cronovizorului, Padre *rnetti a r!spuns cu mult! diploma3ie" "*rau mai mul3i) .ompatriotul meu *nrico Germi, cunoscut e1pert n -izic! atomic! care lucreaz! n 4merica $i unul dintre elevii s!i, un savant japonez laureat al premiului /o&el, un cercet!tor portughez, precum $i e1pertul american n cercet!ri spa3iale, n!scut n 9ermania, Kernher von 2raun care, la r'ndul s!u s-a interesat n mod deose&it de aceast! pro&lem!)" (a ntre&area pro-esorului de la %or&ona c0m de s-a putut descoperi un "lucru at't de uimitor", p!rintele *rnetti a r!spuns n mod criptic" ">n mod spontan) 4 -ost de -apt o idee genial!, -oarte simpl!, despre care a$ putea spune c! este asem!n!toare -aimosului ]ou al lui .olum&^) re&uie doar s! te g'nde$ti n mod pro-und)))" Despre caracteristicile uluitoare ale cronovizorului, P!rintele 2rune a a-lat, n discu3iile pe care le-a avut cu *rnetti, mai multe detalii" "Pute3i chiar s! privi3i mpreun! cu cola&oratorii dumneavoastr! n timp, oriunde dori3iZ" - a ntre&at el $i atunci r!spunsul pe care 1-a primit a -ost" ">ntr-adev!r) 0riunde, n orice er!") .!lug!rul &enedictin i-a povestit pro-esorului -rancez ce anume au a-lat cu ajutorul acestor cercet!ri (investiga3ii) temporale) "4m ncercat mai nt'i s! recep3ion!m cu cronovizorul un discurs al lui 2enito <ussolini $i pute3i s! ne crede3i" aproape c! nu $tiam ce anume s! alegem, c!ci n acel caz nu ne lipseau deloc documentele necesare pentru a veri-ica autenticitatea imaginilor $i a tonurilor) 4m p!truns apoi mai ad'nc n trecut, urm!rind s! capt!m imagini cu /apoleon 5) 4m reu$it, iar cu acea ocazie cronovizorul ne-a o-erit din nou imagini veri-ica&ile n ceea ce prive$te autenticitatea lor, c!ci pot s! spun c! nu ne-au lipsit dovezile n identi-icarea persoanei lui /apoleon)" Dup! spusele p!rintelui, cronovizorul le-a o-erit o incursiune temporal! re-eritoare la un discurs al cele&rului corsican pe c'nd acesta proclama repu&lica italian!) P!rintele 2rune chiar a consemnat aceast! convor&ire n cartea sa "*n direct de lH au del_" (">n direct, cu lumea de dincolo"))

A2te inc0rsi0ni 5n trec0t


<icul grup de cercet!tori a naintat apoi cu ajutorul cronovizorului din ce n ce mai mult n trecut) De$i nu era vor&a de un vehicul care e-ectua c!l!torii temporale -izice - asemenea celui din povestea lui +)9) Kells - savan3ii participan3i au devenit ast-el martori oculari $i auditivi ai unor -aimoase evenimente istorice trecute, ale c!ror imagini $i sunete ei le captau cu ajutorul aparatului "pentru privit n timp") "<-am decis s! povestesc acum despre toate cele nt'mplate pe care le-am a-lat din relat!rile lui Padre *rnetti, pentru c! am a-lat ntre timp despre reluarea acestor cercet!ri de c!tre cel mai recent laureat al premiului /o&el pentru -izic!, -rancezul 9eorge .harpaS, care nu s-a s-iit s! in-ormeze opinia pu&lic! asupra e1perien3elor sale care sunt asem!n!toare celor care au -ost -!cute de prietenul meu italian Pellegrino *rnetti") oate acestea au -ost relatate de c!tre Gran\ois 2rune care este primul care vor&e$te despre -ratele lui italian, ntr-ale credin3ei, care este privit de acesta ca -iind un autentic c!l!tor n timp) F VA U!MA F

AN 8 C 1C C!ONOVI#O!UL - O 020itoare in@enie secret3 care 8ermite c0noa4terea arJi@e2or misterioase a2e trec0t020i *c2i4ee2e A.A HA-ice+
*contin0are 2a c0rs02 nr: 11& An 8+ %cenele care ap!reau pe ecranul cronovizorulul variau de la cunoscut la necunoscut) 4p!reau ast-el imagini din

antichitatea roman! - de e1emplu o pia3! de -ructe $i legume din timpul lui raian, unul dintre cunoscutele discursuri ale lui .icero n lim&a catalan! (?uos`ue tandem, catalina)))D) etc) .u privire la acest e1emplu din urm!, lingvi$tii au constatat cu uimire unele a&ateri n pronun3ie, n compara3ie cu ceea ce se pred! ast!zi la $coli) ".icero nu pronun3a di-tongul ]ae^ ca -iind dou! vocale distincte", i-a o-erit n aceast! direc3ie detalii Padro *rnetti prietenului s!u -rancez 2rune", ci l articula ca pe un ]a^ pronun3at lung dar, pe de alt! parte, nea umplut de admira3ie gesturile acestui &!r&at, intona3ia cuvintelor))) $i ce z&or de g'nduri) Pot spune c! aceasta a -ost pentru mine un eveniment e1traordinar) *1pertul italian n lim&i vechi se ar!ta -oarte nc'ntat de ceea ce auzise n incursiunea sa cu ajutorul cronovizorului) <omentele care l-au impresionat ns! n mod deose&it pe p!rintele *rnetti au -ost acelea n care a urm!rit al!turi de cola&oratorii s!i o mic! tragedie muzical! antic!" "Punerea n scen! a piesei " hEeste" a cele&rului poet latin ?uintus *nnius .ala&er despre care se considera c! a -ost distrus!, cu e1cep3ia a 2B de citate care s-au p!strat din acea epoc! precre$tin!, a -ost pentru mine o revela3ie atunci c'nd am reu$it s! o rev!d cu ajutorul cronovizorului") "#i chiar a3i reu$it s! reconstitui3i te1tul integral Z", a urm!rit s! a-le P!rintele 2rune de la Pater *rnetti) (a aceast! ntre&are, r!spunsul lui *rnetti a -ost apro&ator" "4m v!zut $i am auzit a&solut totul - te1tul, corurile $i muzica) (a ora actual! am te1tul complet al acestei tragedii)))" *ste -iresc c! $i n aceast! amintire a c!lug!rului iese la lumin! latura sa de e1pert n lingvistic! $i totodat! n muzic!) "*ra n acele vremuri o perioada deose&it de interesant!", o&serv! Padre *rnetti av'nd n glas &ucuria succesului cercet!rilor sale, "mi-am putut da ast-el seama c! aceea era o epoc! n care latina, su& in-luen3a lim&ii grece$ti, prelua unele -orme dialectale $i -olclorice $i se impunea treptat ca o lim&! dominant! n literatur!")

Ce este 5n rea2itate crono@i=or02 T


.uriozitatea uria$! a celor care au avut ocazia s! stea de vor&! cu P!rintele *rnetti n leg!tura cu o&iectivul cercet!rilor sale $i ale cola&oratorilor s!i era ndreptat! n primul r'nd asupra aparaturii electronice ela&orate pentru acest autentic prototip al ma$inii timpului - cronovizorul) 8!spunsurile celui ntre&at re-eritoare la -eluritele detalii privind aparatura -olosit! erau cel mai adesea scurte $i vagi) .hiar $i P!rintele 2rune, care a cerut cu insisten3! de la -ratele s!u ntr-ale credin3ei -ie chiar $i "c'teva aluzii despre construc3ia acestei ma$ini capa&il! s! citeasc! n trecut", a primit doar r!spunsuri monosila&ice) "/u v-ar ajuta prea mult", se eschiva de -iecare dat! Pater *rnetti, "dar v! pot -ace, n c'teva cuvinte, aceast! pl!cere, -!r! a intra n dezv!luiri prea mari" - $i ast-el s-a putut a-la c! "aparatul nostru este de -apt alc!tuit din trei componente) Primul &loc are toarte multe antene, pentru a putea capta, prin declan$area unor procese caracteristice de 8*60/4/P;, toate lungimile de und! posi&ile) 4ntenele sunt -!cute dintr-un aliaj special care este compus din toate metalele) 4l doilea &loc este un -el de selector de 4.08D48*, care este capa&il s! ac3ioneze cu viteza luminii) .u ajutorul unui circuit nchis (cu alte cuvinte, cu ajutorul unei &ucle) noi putem programa n preala&il selectorul ast-el nc't acesta s! intre n leg!tur! (8*60/4/P;) cu locul, data $i persoana despre care dorim s! a-l!m date) Dup! aceste preg!tiri, putem spune, c! din acel moment, cronovizorul nso3e$te n 8*.: persoana vizat!, indi-erent dac! este &!r&at sau -emeie, 8este tot) .el de-al treilea &loc este alc!tuit dintr-un aparat de nregistrare, care nregistreaz! cu -idelitate toate imaginile $i sunetele care sunt ast-el captate)

4stro-izicianul Dr) Iarl 9run a putut reconstrui, cu ajutorul calculatorului, o imagine schematic! a cronovizorului (-ig) 1)) 4$a ar!ta (apro1imativ) reprezentarea spa3ial! a cronovizorului (speci-ic!m c! aceasta este o reconstruc3ie computerizat! a astro-izicianului Dr) Iarl 9run)) P!rintele 2rune s-a desp!r3it de prietenul s!u pro-und impresionat) *l se ntre&a dup! aceea" "0are a -ost totul un visZ <-a r!pit oare Padre *rnetti ntr-o lume a -antezieiZ" .e putea el s! cread! la nceput despre aceast! povesteZ Pro-esorul de teologie din Paris continu!" "(-am nt'lnit pe Padre *rnetti de mai multe ori) .eea ce a relatat aici mi-a -ost con-irmat de c!lug!rul vene3ian n repetate r'nduri) Din c'nd n c'nd am mai a-lat c'te un detaliu, atunci c'nd p!rintele se str!duia s!-mi r!spund! mai precis)" Gran\ois 2rune, el nsu$i purt!tor al unei ro&e &iserice$ti, este -erm convins de adev!rul relat!rilor p!rintelui *rnetti) "*ra un om de o mare credin3!, care cu siguran3! c! nu ar -i min3it", apreciaz! 2rune) ">n decursul timpului, atunci c'nd m-am nt'lnit cu Padre *rnetti, am discutat uneori $i despre teme pur religioase) Dup! cum se $tie, Pellegrino *rnetti era $i un cunoscut e1orcist n 3ara sa, de aceea, p!rerea mea este c! el era un adev!rat trimis al Domnului") Dincolo de aceasta, c!lug!rul italian era $i un om de $tiin3!) 4ceasta o dovede$te chiar catedra la care el era pro-esor, de "prepoli-onie" - unic! n lume - care cuprinde domeniul complicat al muzicii antice) Padre 4l-redo Pellegrino *rnetti era n -elul s!u o personalitate deose&it!) *l era nu numai un reputat e1pert n -izic! atomic! $i n lim&i antice, ci totodat! $i pasionat cercet!tor n studiul mitologiei) 5nteresul s!u pentru cercetarea vocilor celor de-unc3i care erau nregistrate pe &and! magnetic! prin misteriosul -enomen al transcomunica3iei l-a condus gradat ntr-un domeniu a-lat la -rontiera $tiin3elor e1acte" parapsihologia) 4cest domeniu i-a o-erit ast-el accesul la solu3ionarea tuturor pro&lemelor privind realizarea cronovizorului) 4st-el el a p!truns totodat! ntr-un alt mare mister, care este cunoscut de mii de ani de marii Eoghini ai 5ndiei, su& numele de ".li$eele astrale 4Sasha-ice") Memoria AUasJa-ic3 a Uni@ers020i este ast-el con-irmat! n mod $tiin3i-ic prin inventarea crono@i=or020i) >n lumina tradi3iei Eoghine a n3elepciunii, nimic 9in ceea ce se 8etrece 5n Uni@ers n0 se 8ier9e @reo9at3: >n aceast! -raz!-cheie este con3inut ntregul adev!r al misterului cu privire la nregistr!rile su&tile ce e1ist! n 4I4%+4) Pe aceast! realitate tainic! se &azeaz! n -ond $i -unc3ionarea cronovizorului" e1isten3a unei structuri energetice invizi&ile, care cuprinde, asemenea unui inel, planeta noastr! $i care este cunoscut! n tradi3ia oriental! su& numele de "memoria aSasha-ic! a :niversului") G!r! ndoial! c! pentru omul contemporan sceptic $i materialist, e1isten3a acestor "arhive" sau "cronici" aSasha-ice este -oarte greu de n3eles) %piritele cele mai evoluate ale planetei noastre au a-irmat din totdeauna

c! au avut acces la aceste c'mpuri su&tile, imateriale) .hiar $i n 0ccidental secolului al L5L-lea, -rancezul *liphas (avi, care nu era un practicant J094, pomene$te de mai multe ori n lucr!rile sale despre misterioasa lumin! astral!" cu care el a intrat n leg!tur! prin anumite procedee oculte $i care 1-a ajutat s! cunoasc! unele evenimente din trecut sau din viitor) ot re-eritor la 4I4%+4, e1ist! m!rturia controversatei teozoa-e +elena Petrovna 2lavatsSE care se re-er! la o "esen3! su&til!, supranatural!, spiritual!" care - n viziunea ei impregneaz! permanent ntregul univers) (a r'ndul s!u, antropozo-ul 8udol- %teiner, precum $i a$a-numitul "pro-et adormit", *dgar .aEce, au sus3inut $i ei c! au avut de multe ori acces direct la ".ronica 4Sasha", aspect pentru care ei au -ost considera3i ca -iind mari clarv!z!tori) .u toate c! denumirea C.ronic! 4Sasha-ic!D se &ucur! de o deose&it! popularitate mai ales n domeniul ezoterismului, cuv'ntul "cronic!" nu este -oarte potrivit, pentru c! n realitate n "memoria timpului" nu se cite$te ci se ascult! sau se prive$te) 8udol- %teiner consider! c! la misterioasa "cronic! 4Sasha-ic!" se re-er! versetul 27 din capitolul 17 al *vangheliei dup! (uca" D otu$i nu v! &ucura3i numai pentru c! duhurile v! sunt supuse, ci &ucura3i-v! cel mai mult pentru c! n0me2e @oastre s0nt scrise 5n cer0ri") 4-irma3iile unor mari oculti$ti sau a Eoghinilor -aimo$i n leg!tur! cu e1isten3a unei ast-el de Csu&stan3e" invizi&ile (4I4%+4 4 =4) nu este ns! singura dovad! n acest sens) >n zilele noastre, "cronica 4Sasha-ic!" $i-a g!sit deja con-irmarea $tiin3i-ic! su& un alt nume n a$a-zisa teorie a "c'mpurilor mor-ogenetice" care totodat! con-irm! realitatea proceselor su&tile de 8*60/4/P; 2iochimistul 8upert %heldraSe, con-eren3iar la .olegiul .lare al :niversit!3ii din .am&ridge (la aceast! universitate, deloc nt'mpl!tor, lucreaz! $i %tephen K) +a[Sing) este unul dintre cei mai controversa3i dar totodat! $i unul dintre cei mai interesan3i savan3i al acestei epoci) >n lucrarea sa - devenit! &estseller -care a ap!rut acum 1O ani, ":niversul creator" ( he .reative :niverse), el men3ioneaz!, printre altele, e1isten3a unor c'mpuri su&tile, imateriale, (aparent) lipsite de energie - n sensul conven3ional al acestui termen - care ac3ioneaz! dincolo de timp $i de spa3iu $i care nu pot -i niciodat! ecranate, dar care se modi-ic! n timp) %pre e1emplu, dac! un anumit individ al unei specii &iologice $i-a nsu$it temeinic sau a nv!3at -oarte &ine un nou comportament &ine-!c!tor, atunci el $i va modi-ica totodat! propriul c'mp mor-ogenetic) Dac! dup! aceea o&i$nuindu-se -oarte &ine el p!streaz! acest comportament su-icient de mult timp atunci, prin declan$area proceselor de rezonan3! mor-ogenetic!, se produce o interac3iune su&til! (ce apare chiar $i la sute de mii de Silometri distan3!) ntre indivizii acelei specii, aspect care dup! aceea va in-luen3a (n sensul acelei trans-orm!ri care a ap!rut) ntreaga specie) %heldraSe a o-erit n cartea sa $i un e1emplu - -oarte edi-icator - concret" dac! un $o&olan a nv!3at deja odat! s!-$i o&3in! hrana la un anumit semnal lumin!-ntuneric, atunci aceasta va conduce la -aptul c! al3i $o&olani care se a-l! la zeci de mii de Silometri distan3! de acesta vor asimila ulterior aceast! "lec3ie" din ce n ce mai repede, p'n! c'nd n -inal, to3i $o&olanii - chiar dac! pe care s-au -!cut testele sau nu au intrat deloc n contact cu acestea, asimileaz! $i ei, prin declan$area (chiar $i la o -oarte mare distan3! a) proceselor de rezonan3! mor-ogenetic! comportamentul primului $o&olan testat) *1plicat ntr-un mod mai simplu, &iochimistul englez ne -ace s! n3elegem prin intermediu acestui e1emplu c! n realitate natura posed! o memorie, iar ceea ce noi adeseori credeam c! descoperim ca -iind o lege a naturii, este n realitate un gen de "o&i$nuin3!" de a vi&ra la unison pe o anumit! "lungime de und!") Dup! p!rerea lui 8upert %heldraSe natura ac3ioneaz! de regul! prin intermediul "o&i$nuin3elor" (rezonan3elor mor-ice) sau, ntr-o oarecare m!sur!, prin -elurite $a&loane comportamentale care au -ost -oarte &ine nv!3ate) .ercet!torul englez a pornit de la conceptul de memorie $i de la conceptul de comportament asimilat prin o&i$nuin3! (pentru care el a ela&orat teoria "c'mpurilor mor-ogenetice) $i, n3eleg'nd -oarte &ine toate acestea este u$or de n3eles cum poate -i acest concept testat (veri-icat)" n lumina acestui adev!r, -iecare parte din natur! tre&uie s! se comporte n con-ormitate cu con3inutul memoriei colective" a speciei sale) Prin urmare, dup! cum sus3ine aceast! teorie, at't $o&olanul dintr-un la&orator de cercetare care a -ost men3ionat mai sus, c't $i materia lipsit! de via3!, de e1emplu" cristale sau simplul minereu de -ier, se vor comporta -iecare n parte n con-ormitate cu memoria sa co2ecti@3)

Un9e2e s01ti2e e2ectroma6netice


P!rintele *rnetti a reu$it ast-el s! n3eleag! e1isten3a $i ac3iunea "cronicii 4Sasha-ice" pe &aza acestui principiu) .ronoviz&rul s!u putea deci s! nregistreze pe o cale elecromagnetic! (care de alt-el corespundea $i construc3iei sale complicate) anumite energii care au anumite -recven3e de vi&ra3ie, energii pe care cel mai adesea noi nu suntem capa&ili s! le percepem cu sim3urile o&i$nuite) Pentru teologul $i e1pertul n muzic! din =ene3ia, acesta era punctul -undamental de pornire n cercet!rile sale pe care le putem numi transcendentale) .ronovizorul ("aparatul de privit n timp"), care a -ost ela&orat cu ajutorul unor -izicieni renumi3i, avea deci capacitatea de a nregistra undele magnetice remanente pentru a le reda apoi su& -orm! de semnal audio-vizual) 4semenea unei &anale &enzi magnetice sau a unei &enzi video din zilele noastre "cronica 4Sasha-ic!" memoreaz! (nregistreaz! instantaneu), dup! cum $tim, orice eveniment care are loc pe aceast! planet! $i l poate -ace apoi - asemenea unui computer modem - din nou accesi&il sim3urilor umane o&i$nuite) ">n acea perioad! - le-a spus la un moment dat Padre *rnetti jurnali$tilor - am nceput primele studii re-eritoare la oscilogra-ia electronic!, care are aplica3ii $i n muzic!) (a aceast! activitate m-au condus, n mod gradat, cercet!rile mele din domeniul poli-oniei, prin care urm!ream s! m! ocup de studiul muzicii din anii 1A77 $i 1177 nainte de +ristos) Giind unicul de3in!tor al unei ast-el de catedre, m-a interesat ce muzic! au c'ntat &a&ilonienii, asirienii, egiptenii $i sumerienii) >n anul 1NB7, am -ost solicitat s! organizez un centru de muzic! liturgic! n care urma s! se e-ectueze cercet!ri speciale privind muzica prepoli-onic!) 4tunci l-am cunoscut pe cele&rul cercet!tor de muzic! portughez, pro-esorul De <atos, care tocmai -!cea studii atente pe te1tele lui 4ristotel cu privire la descompunerea (dezagregarea) sunetelor) .ola&orarea str'ns! cu d'nsul a -ost primul pas n ideea ela&or!rii cronovizorului)))"

Un 8rinci8i0 f0n9amenta2/ ETot02 este ener6ieE


<ul3i au ntre&at" ".e rol a avut p!rintele &enedictin n realizarea cronovizoruluiZ" ntre&!ri de acest -el se adresau mai mereu lui Pellegrino *rnetti) #i atunci n r!spunsurile pline de n3elepciune pe care le-a dat el nu a ascuns niciodat! adev!rul" "<eritul meu este acela de a -i corelat n mod inteligent construc3iei acestui aparat, un principiu de &az! care este derivat dintr-o lege -izic! ce este acceptat! de to3i", a r!spuns el cu sinceritate) 4ceasta este o lege con-orm c!reia undele sonore $i vizuale, odat! ce au -ost emise, nu se mai pierd niciodat!) <ai mult dec't at't, dup! aceea ele se trans-orm!, e1ist'nd mai departe eterne $i omniprezente) #tiind aceasta $i ac3ion'nd ntr-un anumit -el, este posi&il! reconstruirea (reasam&larea) acestor unde - ca $i a oric!rui alt tip de energie, pentru c! de -apt aceste unde sonore $i vizuale sunt n -ond energie) Pentru a e1plica jurnali$tilor c't mai clar acest proces de trans-ormare, p!rintele *rnetti s-a re-erit la e1emplul sunetelor" "/oi $tim c! n realitate orice und! sonor! este n -ond o energie care a -ost emis! de un -ocar originar) 4cesta poate -i o voce uman! sau o voce care este redat! cu ajutorul unei &enzi magnetice) :nda sonor! care se na$te atunci se descompune dup! aceea n armonice $i su&armonice" ultrasunete, hipersunete, in-rasunete $i a$a mai departe) 4ceasta nseamn!, prin urmare, c! atunci energia sonor! nu a -ost distrus! $i c! ea se "dezintegreaz!" (descompune) asemenea materiei din teoria atomic!") ">n zilele noastre se $tie c! procesul de dezintegrare a materiei nu se opre$te la nucleul atomic, ci se divide n elementele sale cele mai mici", a e1plicat e1pertul n -izic! atomic! ce purta sutana c!lug!reasc!) "Procese speciale pot -ace ns! ca apoi materia ast-el dezintegrat! s! se "reconstruiasc!" (recompun!) n -orma ei ini3ial!, iar ntr-un asemenea caz, aceasta este posi&il numai pentru c! ntotdeauna materia este n realitate alc!tuit! din energie", precizeaz! p!rintele &enedictin) 2inen3eles c! pentru o ast-el de "reconstruire" (recompunere) sunt totdeauna necesare aparate corespunz!toare - dar aceasta este numai o pro&lem! tehnic!) *sen3ial pentru noi este principiul con-orm c!ruia nici o energie nu poate -i distrus!, ci doar trans-ormat!) P!rerea super-icial! a unora cum c! "eu nu le v!d", "eu nu le aud" $i prin urmare de aceea "eu nu cred c! e1ist!" este irelevant! $i -als!) R VA U!MA R

AN 8 C 1H C!ONOVI#O!UL - O 020itoare in@enie secret3 care 8ermite c0noa4terea arJi@e2or misterioase a2e trec0t020i *c2i4ee2e A.A HA-ice+
*contin0are 2a c0rs02 nr: 1C7 An 8+ Dac! judec!m n mod lucid $i o&iectiv, ne d!m seama cu u$urin3!, c!, spre e1emplu, auzul, nostru este limitat $i cel mai adesea noi nu suntem capa&ili s! percepem, de e1emplu, ultrasunetele, noi, oamenii o&i$nui3i, percepem doar acele sunete pe care sistemul nostru auditiv ne permite s! le percepem) %e $tie ns! c!, dincolo de aceast! condi3ionare a noastr! .4 04<*/5 025#/:5P5, e1ist! G;8; >/D054(; animalele care pot s! aud! (perceap!) ultrasunetele) 4ceasta ne dovede$te cu prisosin3! c! n0 tot ceea ce noi n0 a0=im sa0 n0 @e9em, n realitate, nu e1ist!) P'n! aici, reporterii au -ost mul3umi3i de r!spunsurile primite) Dar s-a iscat imediat $i o alta ntre&are" "n ceea ce prive$te metoda dumneavoastr! de a recapta din spa3iu sunete care au -ost deja emise, dup! cum $tirii, aceasta se &azeaz! pe anumite legi -izice) ns!, nu n3elegem cum a) reu$it grupul condus de dumneavoastr! s$ redea imagini vizualeZ" 8!spunsul lui *rnetti a, -ost urm!torul" ":nda (energia) vizual!, ntocmai ca $i cea (energia) sonor!, este tot o -orm! de energie $i, ca orice element material, ea este n realitate alc!tuit! din lumin!, ea se dizolv!, n -inal, n lumin!") Din aceast! a-irma3ie se poate trage imediat concluzia c! n realitate energia este "lumin!" $i c! toate -eluritele elemente pe care noi le numim materie sunt de -apt toate modelate de "lumin!") "Dac! lumina reprezint! de -apt acel element primordial, care este capa&il s! -ormeze toate celelalte energii din lumea material! atunci se poate spune acela$i lucru $i n ceea ce prive$te unda (energia) vizual!, care ar tre&ui numit! sursa tuturor -ormelor de energie) 4ceasta cu at't mai mult este adev!rat, dac! avem n vedere c! celelalte energii e1ist! ve$nic $i se pot reconstitui (recom80ne)) (a pledoaria sa energetic!, p!rintele *rnetti nu $i-a ascuns ns! nici credin3a sa religioas!" "n 2i&lie (9*/*64) se spune c! Dumnezeu a -!cut n prima zi a crea3iei lumina $i din aceasta s-ar putea concluziona c! acest "element" ( 4 =4) a -ost de -apt "chemat la via3!" pentru a modela apoi din el toate celelalte elemente") "%pre e1emplu, sunetul - $i la ora actual! aceasta s-a dovedit $tiin3i-ic - produce lumin!, el este, alt-el spus, converti&il n lumin! $i reciproc (lumina este converti&il! n sunet)) Din aceasta se trage concluzia c! nici unda (energia) sonor! nu poate -i distrus!, pentru c! $i ea - al!turi de unda (energia) luminoas!, unda (energia) tactil!, unda (energia) gustativ! sau unda (energia) ol-activ! - contri&uie la -ormarea celorlalte agregate de energie) #tiind aceasta, ne d!m seama cu u$urin3! c! ast-el ea poate -i recaptat! $i apoi reconstituit!") (a ntre&area jurnali$tilor uimi3i" cum anume se poate realiza aceasta, p!rintele *rnetti a r!spuns" "Prin -olosirea unei aparaturi corespunz!toare) *chipa noastr! a, construit primul ast-el de aparat, care poate detecta o urm! ("am8rent3") du&l! pe care o las! n urma ei orice -iin3! - una sonor! $i una vizual! - de la na$terea ei $i p'n! la moarte (aceast! urm! ("am8rent3") di-er! de la individ la individ)) Proced'nd ast-el, s-au putut reconstitui (recompune), n ceea ce prive$te anumite momente, toate ac3iunile $i toate cuvintele personalit!3ilor care ne interesau, n cele mai mici detalii $i toate acestea au putut -i vizionate prin intermediul crono@i=or020i:))" (a nceputul anilor HN7, di-erite servicii secrete (at't cele americane, c't $i cele ruse$ti) semnalau deja pericolul ca cronovizorul s! ajung! cumva n m'ini nedemne) P!rintele *rnetti, care era grav &olnav n acea perioad!, s-a decis s! descompun! ma$ina "aparatul de privit n timp" n componentele sale, pe care, dup! spusele unora, le-a trimis apoi la -izicienii care au contri&uit la construc3ia cronovizorului)

>n anul1NNO, p!rintele vene3ian $i doi dintre cola&oratorii s!i cei mai apropia3i au primit de la =atican o invita3ie, pentru a e1pune unele date care au -ost a-late de el cu ajutorul cronovizorului, n -a3! unei comisii -ormat! din personalit!3i sus-puse $i e1per3i) (a M aprilie1NNA, P!rintele *rnetti a p!r!sit de-initiv lumea -izic!, ns! opera sa genial! tr!ie$te mai departe) :luitoarea inven3ie a P!rintelui *rnetti a 9o@e9it 5n mo9 4tiinific& 8entr0 8rima oar3 5n 20me& c3 eKist3 5nre6istr3ri 5n A.A HA $i n -elul acesta a -ost con-irmat un adev!r pe care marii Eoghini n cuno$tin3! de cauz! l-au a-irmat de mii de ani -!r! a putea ns! s! dovedeasc! aceasta n mod concret)

O ULUITOA!E DE COPE!I!E CA!E DOVEDE,TE C% TIMPUL E TE DE FAPT O FO!M% DE ENE!GIE *!04ii 9e>a a0 80s 2a 80nct 4i a0 testat MA,INA TIMPULUI+
0amenii de $tiin3! ru$i au -!cut mai multe e1perimente cu un dispozitiv special care poate altera -izic, considera&il, 5<P:( pentru orice -iin3! sau o&iect care se a-l! plasat n mod corespunz!tor n interiorul lui) %avantul =adim 4le1androvici .erno&rov, mpreun! cu colegii lui, au realizat un aparat care, de$i are o ac3iune limitat!, prezint! totu$i un poten3ial uria$ $i periculos) .erno&rov a a&solvit 5nstitutul de 4via3ie din <oscova, departamentul de 4stronautic! $i /ave de z&or automate) ezele sale de doctorat $i masterat au -ost orientate n direc3ia realiz!rii unui proiect re-eritor la un sistem de transport spa3ial (care implica realizarea unul motor electromagnetic cu totul neo&i$nuit) ce putea n trans-ormat ntr-o verita&il! "ma$in! a timpului") >n a-ar! de munca sa de la 5nstitut, .erno&rov este totodat! $i un pu&licist n domeniul $tiin3i-ic, -iind pionul de &az! al celor mai importante edituri din 8usia $i cola&oreaz! inclusiv la cunoscutul ziar "8ussisSie /ovosti") .a inginer, el a proiectat deja o serie de nave spa3iale, iar din anul 1NMM el lucreaz! la construc3ia unor nave de tip 06/) "<a$ina impului" care deja a -ost realizat! de ru$i are deocamdat! o ac3iune, limitat!) *a poate 5ncetini sau 6r31i timpul cu n0mai ; min0te 2a fiecare C; 9e ore, dar dincolo de aceasta .erno&rov sper! c! ntr-o &un! zi va reu$i s! se pun! la punct o ma$in! mult mai &un! care s! permit! deplas!ri considera&ile n timp la viteze mult mai mari) Datorit! multor ani de cercet!ri asidue n acest domeniu, la ora actual! .erno&rov crede cu t!rie c! o anumit! parte a 06/-urilor care viziteaz! planeta noastr! sunt vehicule care sunt capa&ile s! altereze -oarte mult energia speci-ic! a timpului $i c! ast-el ele c!l!toresc e-ectiv n timp) *l crede, n aceast! direc3ie, c! multe dintre acestea (06/-uri) au ajuns aici de undeva din viitor) .erno&rov aduce adeseori n discu3ie $i cercet!rile secrete ce au -ost -!cute de 4l&ert *instein pentru a$a numitul "*1periment Philadelphia") 8u$ii presupun ns! c! dup! aceea *instein ar -i distrus toate manuscrisele respective deoarece se temea c! aceast! inven3ie ("saltul" spa3io-temporal) ar putea -i -olosit! n scopuri <4(*G5.* de c!tre anumite guverne (n spatele c!rora cel mai adesea se a-l! interesele oculte ale organiza3iei satanice care este Grancmasoneria mondial!) pentru distrugerea umanit!3ii) %avan3ii ru$i, inclusiv .erno&rov, sunt -oarte convin$i de -aptul c! unele dintre manuscrisele lui *instein con3ineau -ormule matematice comple1e care eviden3iau n mod indu&ita&il posi&ilitatea c!l!toriei n alte lumi (dimensiuni) su&tile paralele, precum $i n alte secven3e temporale) >n aceast! direc3ie, chiar au e1istat numeroase zvonuri legate de -aptul c! armata %:4 ar -i utilizat un c'mp electromagnetic e1traordinar de puternic) %-ar p!rea c! acest e1periment ultrasecret s-a &azat pe un studiu al lui *instein care a -ost realizat pentru a crea -enomenul de invizi&ilitate)

Meto9e eK8erimenta2e 9e a2terare a ener6iei s8ecifice a tim8020i


.erno&rov a intuit nc! de la &un nceput -aptul c! reac3iile chimice o&i$nuite, propulsia pe &az! de mecanisme $i motoare cu ardere intern!, precum $i toate celelalte metode conven3ionale e1istente la ora actual!, nu mai au o perspectiv! -oarte promi3!toare) oate aceste procedee au pe deasupra anumite e-ecte care sunt limitate n timp) <ai mult dec't at't, este aproape imposi&il s! le controlezi per-ect a$a cum ar tre&ui, ast-el c! .erno&rov a urm!rit nc! de la nceputul cercet!rilor sale sa creeze noi sisteme de transport) *l a ela&orat n aceast! direc3ie c'teva teorii prin care urm!re$te s! e1plice timpul ca -iind mani-estare a unor -or3e elecromagnetice) <ai mult dec't at't, el arat! c! prin intermediul acestor -or3e constitutive timpul poate -i in-luen3at n mod considera&il) :n aparat &azat pe o ast-el de teorie poate -i controlat e1trem de u$or $i el ar

putea -unc3iona cu per-orman3e -oarte &une) :n prim asemenea model, care a -ost construit n scopul alter!rii timpului, a -ost numit (ovondatr $i a -ost pus n -unc3iune la data de - M aprilie 1NMM) 8ezultatele o&3inute cu acea ocazie -au -ost ns! destul de modeste) Dispozitivul a -ost creat cu ajutorul &enevol al e1per3ilor de la 5nstitutul 4viatic de la <oscova, prin cola&orare cu &irourile de proiectare tehnico-$tiin3i-ic! %aliut, *nergia etc) Din 1NMM $i p'n!" n 1NNO au -ost create n mod progresiv A ast-el de aparate e1perimentale de alterare a energiei speci-ice a timpului) oate, -!r! e1cep3ie, aveau o -orm! lenticular! $i erau construite n jurul unei cavit!3i nchise ce avea propriet!3i electromagnetice cu totul speciale) Giecare din ele avea c'te o unitate de control, o surs! de alimentare $i anumite instrumente indicatoare) .on-igura3ia necesar! a c'mpului electromagnetic era o&3inut! atunci prin intermediul mai multor c'mpuri -oarte puternice care operau la supra-a3a anumitor poliedre regulate, pe &aza principiului "matrio$Sa") (Denumirea se re-er! la &inecunoscutele p!pu$i ruse$ti care se pot des-ace n dou! elemente componente $i dup! aceea pot -i puse una n interiorul celeilalte) (n ca=02 res8ecti@ a@em 9e-a face c0 8o2ie9re re602ate care s0nt constr0ite 4i 9083 aceea s0nt 82asate 0n02 5n interior02 ce20i2a2t)) (iniile -oarte puternice de c'mp electromagnetic erau apoi rotite n -orme eliptice) (iniile de -or3! din e1terior erau -ie legate de sursa de alimentare, -ie ele nsele aveau un anumit rol de alimentare) .ondi3iile de -unc3ionare care erau n preala&il speci-icate prin unitatea de control puteau -i schim&ate pentru a se ajusta c't mai &ine, n cazul -iec!rui element component, punctul optim de -unc3ionare, -recven3a optim!, amplitudinea optim!, -orma $i -aza cea mai adecvat! a impulsurilor, -actorul de umplere etc) 4tunci c'nd .erno&rov a propus acest nou sistem de transport care este &azat pe o tehnologie de tipul "ma$inii timpului", el a ajuns nc! de la nceput la concluzia c! cea mai &un! -orm! ar -i cea de -ar-urie z&ur!toare) =aloarea ma1ima de alterare a energiei temporale a -ost m!surat! n interiorul celei mai mici "matrio$Sa" (adic! n interiorul" celui mai mic poliedru concentric)) >n timpul des-!$ur!rii e1perimentului s-a o&servat ns!, a$a dup! cum de alt-el oamenii de $tiin3! s-au $i a$teptat, c!, n cazul acestui aparat, timpul este alterat chiar $i n a-ara aparaturii) <!sur!torile necesare s-au -!cut cu o serie de ceasuri cu cuar3 de nalt! precizie, ceasuri mecanice $i alte dispozitive de m!sur! care n preala&il au -ost plasate at't la di-erite distan3e de aparat, c't $i n di-erite sectoare ale acestuia) Prima "ma$in! a timpului" a alterat timpul cu apro1imativ 1,B secunde la -iecare or!, iar celelalte ma$ini c!rora li s-au adus dup! aceea unele, m&un!t!3iri importante au reu$it s! altereze timpul cu p'n! la A7 de secunde la -iecare or!) =olumul -ocar din centrul aparatului conceput era cam de m!rimea unei mingi de ping-pong sau chiar ceva mai mare de at't, ast-el c! "tradi3ionalii" c!l!tori ai timpului, c'inii, nu au putut -i -olosi3i) "0noarea" de a c!l!tori n timp le-a revenit n cazul de -a3! $oriceilor $i insectelor) Primele tentative de a transporta n " 5<P:( 8*.: " $oricei $i insecte s-au soldat cu moartea acestora, chiar dac! di-eren3ele temporale eram de -apt de numai 2 secunde) (a alter!ri ceva mai mari ale timpului, au -ost aproape to3i a-ecta3i chiar $i oamenii din apropierea dispozitivului, ace$tia dezvolt'nd simptomele $i &olile care au -ost speci-ice marinarilor care au participat la e1perimentul Philadelphia) Dup! ce proiectul a mai -ost m&un!t!3it, testul cu animale a -ost ncununat de succes) .erno&rov este de p!rere ca pe la nceputul secolului viitor oamenii vor avea deja posi&ilitatea s! c!l!toreasc! n timp) 4ceste uluitoare e1perimente care au -ost realizate n premier! cu "ma$ina timpului" au ridicat considera&il $i treptat cortina care era tras! n -a3a acestei -ormida&ile enigme) .on-orm datelor e1perimentale preliminare, timpul, ca energie, are mai multe caracteristici" el este eterogen $i schim&a&il) Prezentul nu este altceva dec't o traiectorie care este alc!tuit! din nenum!rate ramuri ce -ormeaz! viitorul ce izvor!$te dinspre o singur! cone1iune-trunchi care reprezint! trecutul) .!l!toria n viitor este se pare posi&il! numai printr-o singur! ramur! dar, n schim&, rentoarcerea la prezent este posi&il! prin oricare alte ramuri, deoarece oricare dintre ele converge de -apt n punctul primordial ini3ial al aparatului) .!l!toria n trecut este asigurat! prin -aptul c! "ma$ina timpului" poate ajunge n orice punct, spre orice eveniment al trecutului care a avut loc) Dac! aceast! c!l!torie nu are drept rezultat contacte nedorite $i evenimentele istorice nu sunt alterate de la cursul lor real, atunci ntoarcerea la linia de pornire (timpul prezent) ar tre&ui s! nu implice nici un -el de pro&leme) >n caz contrar, ntoarcerea n prezent va avea loc pe o alt! ramur!) *venimentele istorice se vor schim&a numai pentru c!l!torul temporal, n cazul n care acesta nu va

mai -i capa&il s! g!seasc! originea de unde a plecat $i se va rentoarce ntr-o alt! versiune de prezent sau chiar ntr-o lume su&til! paralel!)

O s08er-arm3 morta23
.erno&rov spune c! n3elege -oarte &ine de ce *instein $i-a distrus manuscrisele" ntr-o lume care este m!cinat! de egoism, r!utate $i r!z&oaie, o ma$in! a timpului poate -i -olosit! drept o super-arm! de temut) 5at! un e1emplu, noi $tim cu to3ii c! -or3a de distrugere a unui e1ploziv depinde de viteza de mani-estare $i de puterea sa) Prin urmare, dac! am plasa o &om&! ntr-un loc unde timpul se scurge cu totul di-erit, atunci n -elul acesta se poate crea o super-&om&! -olosind doar o simpl! grenad!, ne putem imagina cu u$urin3! ce s-ar putea petrece dac! n acelea$i condi3ii a3i -olosi o &om&! atomic!X Pe de alt! parte, nu tre&uie ns! s! pierdem din vedere c! o "ma$in! a timpului" este totodat! $i un e1traordinar mijloc de transport, incompara&il oric!rei rachete sau nave spa3iale) .erno&rov este ns! per-ect convins c!, de$i *instein a ars documentele pe care le-a avut, marile idei geniale pe care mintea sa le-a generat c'ndva nu au putut $i nu vor putea niciodat! s! -ie arse) Pentru o -iin3! uman! n3eleapt! nici o direc3ie n $tiin3! nu poate -i &locat!) .eea ce l ngrijoreaz! cel mai mult pe .erno&rov este ca r!ul $i distrugerea s! nu ia na$tere tocmai din aceste idei) *l a urm!rit ndeaproape munca altor speciali$ti care au vrut s! dezlege misterul energiei tainice a timpului) 4ce$ti e1per3i s-au apropiat gradat de aceast! pro&lem! din mai multe direc3ii, dar n -inal au mers to3i pe drumul cel &un) /u cu mult timp n urm!, .erno&rov a descoperit unele rapoarte de-a dreptul alarmante ale unor oameni de $tiin3! cu privire la temperatura semiconductorilor (nici o "ma$in! a timpului" inventat! p'n! n prezent nu poate -unc3iona -!r! anumite dispozitive semiconductoare) care nu au mai -ost pu&licate) 4ceste rapoarte au -ost considerate 0P %*.8* $i ele nu au mai ap!rut ulterior n presa interna3ional!, iar dup! aceea acei oameni de $tiin3! care le-au conceput au -ost redu$i la t!cere) .erno&rov crede c! motivul esen3ial care se ascunde n spatele acestor ac3iuni este un interes de natur! militar!) 4rmata a catalogat deja acest su&iect ca -iind -oarte secret) 4cest aspect i-a alarmat $i mai mult pe oamenii de $tiin3! ru$i mai ales datorit! poten3ialului destructiv al HHma$inii timpului" care, dac! ar nc!pea pe m'ini rele, ar putea deveni o super-arm!, .erno&rov -ace ast-el un apel c!tre to3i cercet!torii care au participat sau particip! la asemenea proiecte s! lupte cu consecven3! pentru pacea $i cooperarea interna3ional!) *l l s-!tuie$te pe to3i cercet!torii s! "priveasc!" nici mai mult nici mai pu3in dec't n "spatele" tuturor inven3iilor lor $i chiar o-er! drept e1emplu ziarul rusesc " rud" (<unca) ce a pu&licat un articol n data de O7 iulie 1NN2 despre -aptul c! testul de z&or al unei -ar-urii z&ur!toare s-a ncheiat cu succes) .eea ce ns! oamenii o&i$nui3i nu $tiu este c! respectiva nav! a -ost conceput! $i construit! de cercet!tori care sunt e1per3i militari, iar energia ei de propulsie este asigurat!, n esen3!, de un supraconductor care este e1pus unui -lu1 de electroni rapizi n condi3ii de temperatur! ridicat!) :n alt articol din ziarul D rud" (<unca) men3ioneaz! ca armat! rus! se apropie de construc3ia unei "ma$ini a timpului") 4ceasta nseamn! c! la ora actual! o asemenea <4#5/; a 5<P:(:5 real! ar tre&uie s! -i -ost deja -inalizat!)

VI.TO! CHAU)E!GE! *HN:NR:188$ - C$:NS:1S$8+ - 0n 6enia2 in@entator care a 9esco8erit c0m 8ot fi 0ti2i=ate ener6ii2e tainice care eKist3 5n MAC!OCO MO
Dac! privim cu mult! aten3ie, ne d!m seama c! umanitatea trece acum printr-un proces care a survenit relativ de cur'nd $i care poate -i numit meta-oric "c!derea $i mai ad'nc!, n p!cat, a omenirii") <erg'nd mai departe n acela$i ritm, cam ntr-o jum!tate de secol cea mai mare parte a resurselor degrada&ile $i a surselor conven3ionale "de energie va -i aproape n ntregime consumat!) Pentru restul de com&usti&il ce va r!m'ne $i care n mod sigur nu le va mai ajunge tuturor, organiza3iile masonice deja preconizeaz! c! oamenii o&i$nui3i vor ajunge s! se certe nimicindu-se reciproc) 4cest -enomen a -ost chiar comparat cu cel care survine n cazul luptei pentru &!rcile de salvare, atunci c'nd un vapor tocmai este pe cale s! se scu-unde) >n 3!rile germanice, teoriile geniale despre im82o=ie $i despre energiile tainice care sunt generate de structurile de -orm! spiralat! (J4/9), care apar3in inspectorului silvic austriac =) %chau&erger , sunt cu siguran3! cele mai &ine cunoscute dintre toate "teoriile neconven3ionale despre energie") >n aceast! direc3ie, e1ist! chiar o literatur! considera&il! care este -ormat! din c!r3i, articole $i studii care sunt consacrate acestui

domeniu ce r!m'ne totu$i nconjurat de mister, -iind cel mai adesea aproape n ntregime ocultat de $tiin3a, actual!) >nc! nainte de primul r!z&oi mondial, %chau&erger, &az'ndu-se n principal pe energia care apare n cazul trecerii apei prin conducte ce simt dispuse ntr-o spiral! J4/9, a reu$it s! o&3in! a$a-zisa "ap! vie" a c!rei e-icien3! a -ost ns! contestat! cu vehemen3! chiar nainte de a -i cercetate toate e-ectele sale, -iind aproape imediat interzis! de c!tre colegiul medicilor) >n anul 1N1N el a inventat $uru&ul de aspira3ie (sau, cu alte cuvinte, de suc3iune), dup! ce, doar cu pu3in timp nainte -usese inventat $uru&ul de presiune de c!tre un alt silvicultor austriac, pe nume @ose- 8essel) ot dup! r!z&oi, %chau&erger a construit unele instala3ii ingenioase pentru a deplasa lemne pe ap! $i a o-erit metode neconven3ionale pentru a se realiza zidiri n ap!, pe &aza unor -enomene care au -ost o&servate de el n natur!, care, cu toate c! se a-lau n deplin! contradic3ie cu regulile tehnice o&i$nuite ale construc3iei n ap!, s-au dovedit ns! a -i surprinz!tor de e-iciente) <inistrul austriac pentru agricultur! $i silvicultur! de atunci 1-a numit pe %chau&erger inspector consultant pentru pro&leme tehnice legate de ap!) Giind nevoit dup! aceea s! se con-runte cu puternica opozi3ie a unei ntregi ierarhii de -unc3ionari dogmatici $i m!rgini3i, care se str!duiau s! g!seasc! n permanen3! ceva mpotriva propunerilor $i directivelor sale, %chau&erger s-a retras ulterior din aceast! -unc3ie) >n urma acestui incident, ministrul agriculturii $i silviculturii, haler a demisionat $i dup! aceea a plecat n 4merica de %ud unde a -ondat, mpreun! cu 3!ranii tirolezi, o colonie e1emplar! ce era &azat! pe un mod de a tr!i pe deplin integrat n armonia naturii, colonie care a -ost numit! "1O ei") 0dat! cu nceputul descoperirilor sale revolu3ionare, care erau cu totul parado1ale $i inedite, mai ales pentru $tiin3a o-icial!, ele -iind cel mai adesea uluitor de simple $i e-iciente $i care au -ost realizate nc! dinaintea primului r!z&oi mondial, %chau&erger a -ost internat -or3at pentru scurt timp ntr-un ospiciu, tocmai din cauza tezelor sale total novatoare (-iind eli&erat dup! aceea pe &aza unui certi-icat, ce a -ost emis de o ntreag! comisie medical!, care atesta ntr-un mod incontesta&il c! el se a-la n deplin!tatea -acult!3ilor mintale)) .u toate acestea, chiar $i dup! aceea %chau&erger s-a a-lat n continuare, pe ntreaga durat! a vie3ii sale ntr-o anumit! stare de con-lict, ce tindea adesea s! capete tente violente, cu cei care m&r!3i$au $tiin3a mecanicist! conven3ional!) F VA U!MA F

AN 8 C 1; VI.TO! CHAU)E!GE! *HN:NR:188$ - C$:NS:1S$8+ - 0n 6enia2 in@entator care a 9esco8erit c0m 8ot fi 0ti2i=ate ener6ii2e tainice care eKist3 5n MAC!OCO MO
*contin0are 2a c0rs02 nr: 1H An 8+ *l a lucrat de asemenea la realizarea unei tur&ine cu gaz a-lat la temperatura de 2777b. $i a ela&orat de asemenea o metod! e-icient! de liche-iere la rece a car&onului $i se

mai spune c! odat! a reu$it s! o&3in! aur, precum alchimi$tii, din ceea ce el a numit "ap! deplasat! cicloid!D) Dincolo de aceasta cea mai mare parte a energiei $i a puterii sale de munc! $i-a dedicat-o "principiului natural al spiralei", principiu care a -ost o&servat chiar de c!tre marele geniu literar 9oethe care, ntr-una dintre scrierile sale, constata" n natur! domne$te o tendin3! general! tainic! spre spiral!") 9enialul %chau&erger a aplicat aceast! misterioas! energie de -orm! a spiralei n a&solut toate inven3iile, studiile $i cercet!rile lui) Pornind de la ea (%P584(4), el a conceput chiar $i discuri de z&or (-ar-urii z&ur!toare), su&marine, sisteme de cur!3are a gazului precum $i anumite aparate de producere neconven3ional! a energiei electrice) %u&marinele lui erau numite "&iotehnice" $i erau -ormate din "3evi r!sucite" ce erau legate n m!nunchi (vezi -ig)2)) 4ceste 3evi se su&3iau la v'r- -!c'nd ast-el ea apa care trece prin ele s! se mi$te tur&ionar) 4c3ion'nd mpreun! ntr-un anume mod, trecerea apei prin acest ansam&lu solidar de 3evi -ormeaz! atunci un v'rtej puternic ce ac3ioneaz! gener'nd ast-el o -or3! de mpingere napoi sau de respingere, care este -olosit! pentru deplasarea su&marinului) =or&ind despre "3evile r!sucite", "3evile cu -ilet" sau 3evile ce au -ost inventate de %chau&erger, ajungem ast-el la domeniul cel mai important al activit!3ii lui %chau&erger, pentru c! munca lui de cercetare s-a ndreptat mai ales n aceast! direc3ie care a -ost reiterat! -recvent $i, n special, de aici pornind, el a ntrev!zut mai departe o multitudine de posi&ilit!3i de -olosire a -ormelor spiralate) *l o&serv! ast-el c!, at't din punct de vedere &iologic, c't $i din punct de vedere sim&olic, mi$carea n spiral! pare a -i, -!r! nici un -el de ndoial!, -orma de mi$care optim! care lui se reveleaz! ca -iind cea mai "natural!") >n timp ce - n viziunea sa - cercul nu poate r!m'ne n determinismul s!u restr'ns altceva dec't un sistem nchis, n care ceva este izolat de restul :niversului, spirala reprezint! de -apt un sistem deschis, ascensional $i evolutiv) Pentru el, spirala J4/9 (V) este o -orma3iune "aspirant! imploziv!", care ne apare ca o cur&! spa3ial! in-init! n toate modurile ei di-erite de mani-estare)

.eea ce -ace ns! at't de pro&lematic! aplicarea n, practic! ai principiului schau&ergerian este arta $i $tiin3a de a g!si acea cur&! spiralat! optim! n care apa, trec'nd prin aceast! structur!, se desprinde n mod natural de peretele de ghidare, l!s'ndu-se "densi-icat!" n mod speci-ic, -!r! opozi3ie) Doar asemenea condi3ii speciale apa este angrenat! ntr-o mi$care centripet! (n cazul unei spirale J4/9 (V)), r!sucindu-se prin urmare ntr-un mod aparte care -ace s! apar! o anumit! -orm! de energie (J4/9 (V))) >n timpul acestui proces tainic, masa de ap! care este ast-el mi$cat! se constituie ea ns!$i ntr-un verita&il piston de a&sor&3ie) Proced'nd n acest -el, rezult! o cre$tere a vitezei $i totodat! o densi-icare cresc'nd! a apei de la o r!sucire la alta - ceea ce demonstreaz! ntr-un mod uimitor -unc3ia energetic! $i energizant! a spiralei J4/9 (V)) ocmai de aceea, spirala J4/9 (V) este ns!$i sim&olul puterii cresc'nde, -iind n lumina acestor descoperiri o parte important!, am spune chiar vital!, a oric!rei ma$ini care -unc3ioneaz! dup! legile "&io-logice") Pro-) *hrenha-t a calculat ast-el c! puterea care este dezvoltat! de o implozie (care n realitate e1prim! o tendin3! de mani-estare centripet! (J4/9)) este de 127 de ori mai mare dec't cea care este dezvoltat! de mani-estarea prin e1plozie (care n realitate e1prim! o tendin3! de mani-estare centri-ug! (J5/))) oate acestea ni se dezv!luie atunci c'nd ne raport!m la un -enomen sau mani-estare n care -or3ele ini3iale sunt egale ca modul) 8evenind acum la dezvolt!rile tehnice aplicative ale descoperirilor geniale ale lui %chau&erger, tre&uie s! men3ion!m mai nt'i "ma$ina cu implozie", n componen3a c!reia intr! mai multe "3evi cu -ilet" (vezi -ig) O,A,B,Q)) Privite n sec3iune, constat!m c! aceste 3evi sunt ovale, ns! devin conice c!tre capete, ele au s!pat! pe ntreaga lungime o ad'ncitur!, prin intermediul c!reia este -!cut! posi&il! rostogolirea spre n!untru (centripet! J4/9 (V)) a aerului sau a apei) >ngustarea nspre cap!t a 3evilor decurge, n cazul inven3iilor lui %chau&erger, n mod continuu $i armonios, duzele de ie$ire (sau de rev!rsare) pot -i ast-el, n -unc3ie de proiectarea realizat!, oric't de groase, iar atunci lungimea 3evii poate -i oric't de mare) (a ma$ina cu implozie a lui %chau&erger sunt mai multe ast-el de 3evi montate pe un rotor conic, ce pornesc n -orm! de raze dintr-o intrare care este numit! "de str'ngere") Prin rotirea motorului se produce ast-el o accelerare centri-ugal! a energiei rezultante a 3evilor) 4ceste 3evi spiralate sunt structurate pentru a angrena o rotire rapid! (de ordinul secundelor) a mediului (de o&icei ap!) care se a-l! n!untru, drept consecin3! imediat! a acestui -enomen, se va o&3ine o r!cire $i o densi-icare considera&il! a acestui mediu) (a e1tremitatea peri-eric! a acestor 3evi, acolo unde se realizeaz! e1pulzarea (sau aruncarea) acestei coloane de ap! (sau de aer), densi-icat! $i r!sucit!, sunt o&3inute n acest mod -or3e de respingere -oarte mari, mai ales atunci c'nd coloana de ap! (sau de aer) este proiectat! pe supra-a3a interioar! a peretelui e1terior al ma$inii cu implozie) 4cest recul care rezult! va -i ast-el -olosit ca putere de pornire $i totodat! pentru a asigura propulsia ma$inii inventate de %chau&erger) >ntr-unul dintre multele documente care au -ost l!sate de %chau&erger, principiul de -unc3ionare al ma$inii cu implozie este e1plicat ast-el" "com&usti&ilul ma$inii cu implozie (ap! sau aer) se a-l! n str'ns! leg!tur! cu propriet!3ile caracteristice ale o1igenului care, r!cindu-se n cazul procesului de reducere, genereaz! o tendin3! de contrac3ie $i implicit de restr'ngere a volumului, aspect care reprezint! n realitate -or3a determinant! a imploziei) >n -or3a de aspira3ie care este produs! ast-el sunt atrase -!r! opozi3ie aerul sau apa) Gelul n care decurge de -apt aceast! implozie este considerat a -i e1act opusul modului n care are loc o e1plozie) De alt-el, se $tie c! procesul de e1plozie este un -enomen care, la ora actual!, este -olosit pe scar! larg! n ntreaga lume n

nenum!rate aparate $i dispozitive, ncep'nd cu motorul autovehiculelor $i p'n! la motorul cu reac3ie al rachetelor) <ani-estarea centripet! J4/9 (V) a concentr!rii energiei ast-el este pus! -a3! n -a3! cu mani-estarea centri-ug! J5/ (-) care determin! disiparea energiei $i care este -olosit! pe scar! larg! n prezent) "Dac! mi$c!m apa sau aerul ntr-un sens centripet sau, cu alte cuvinte, radial-a1ial, adic! din a-ar! nspre n!untru, atunci nu numai c! o&3inem o lips! de opozi3ie -a3! de -recare, a acestui mediu care circul! prin 3evi, dar totodat! rezultatul este c! energia rezultant! cre$te cu p!tratul vitezei)))", scria %chau&erger) >n teoriile lui geniale, el porne$te chiar de la -aptul c! &o&ina de aspira3ie n -orm! de spiral! J4/9 (V) poate produce ast-el, prin ea ns!$i, o anumit! cantitate de energie) <a$ina cu implozie va produce a$a-numitul -enomen de "diamagnetism", care pune n ac3iune un -el de proces de "inspira3ie" care este urmat de un %:5 9*/*85% (n -elul s!u) proces de "e1pira3ie" prin care se o&3ine o continuare nentrerupt! a -enomenului care este declan$at) %chau&erger repeta adesea" "<otorul cu implozie nu este de -apt o inven3ie n sensul o&i$nuit al cuv'ntului, pentru c! n realitate el marcheaz! rena$terea unor metode $i realiz!ri str!vechi care, datorit! ignoran3ei, s-au pierdut n decursul timpului") %copurile pe care el $i le propune, pornind de la aceast! descoperire epocal!, erau nainte de toate "li&ertatea de alimentare, li&ertatea de mi$care $i li&ertatea energiei", ceea ce reprezint! la drept vor&ind o mare speran3! $i totodat! i o-er! o adev!rat! $ans! tehnologic! civiliza3iei noastre care, cu ajutorul acestor inven3ii, s-ar putea eli&era de c'teva dintre pro&lemele grave cu care se con-runt! la ora actual!) Pe de alt! parte, tre&uie ns! s! ne d!m seama c! aceast! autonomie cresc'nd! care proli-ereaz! pentru omul viitorului intr! n contradic3ie cu planurile satanice ale -rancmasoneriei mondiale $i acesta este $i motivul principal pentru care %chau&erger a avut de nt'mpinat at'tea di-icult!3i, iar la ora actual! descoperirile sale geniale sunt aproape acoperite de norii uit!rii) .hiar n leg!tur! cu domeniul energiei, el anticipeaz! multe trans-orm!ri cu caracter e1cep3ional pentru c!, a$a cum este ea enun3at! acum, cea de a doua lege a termodinamicii e1clude complet din punct de vedere principial posi&ilitatea e1istentei $i -unc3ion!rii unei ma$ini cum este aceea a lui %chau&erger, catalog'nd-o nc! de la nceput ca -iind un "perpetuum mo&ile de spe3a a doua c!ruia i este imposi&il s! -unc3ioneze" (vezi -ig)7)) otu$i, pentru a n3elege c't mai &ine punctul de vedere al lui %chau&erger, merit! s! cit!m ceea ce scria chiar el ntr-o scrisoare care a -ost adresat! pro-esorului K) 6immermann" ">n cadrul unui anumit sistem poate -i o&3inut lucru mecanic doar atunci c'nd ma$ina respectiv! produce o schim&are a temperaturii n su&stan3a care trece prin ea") Printr-o ast-el de a-irma3ie, legile de conservare a energiei, care sunt mai generale dec't cea de-a doua lege a termodinamicii, nu sunt nc!lcate) Pe de alt! parte, -enomenele comple1e pe care le implic! acest vorte1 energetic, pe &aza c!rora %chau&erger $i-a conceput ma$inile $i dispozitivele sale, ar tre&ui s! -ie privite $i dintr-un alt punct de vedere) 4ceste -enomene care au -ost constatate sunt"

1) accelerarea considera&il! a mediului care circul! prin 3evi mai ales atunci c'nd raza spiralei J4/9 (V) respective devine tot mai mic! (aici este -!r! ndoial! vor&a despre o spiral! spa3ial! J4/9 (V) care se restr'nge), 2) accelerarea net suplimentar! ce rezult! prin aspira3ia creat! datorit! vidului care apare atunci, O) -or3a de -recare sau, cu alte cuvinte, opozi3ia la naintare a mediului este n sc!dere n cazul unei spirale J4/9 (V), A) r!cirea $i densi-icarea aprecia&il! a mediului) "Dac! v! mi$ca3i ntr-un sens gre$it nu tre&uie s! v! mira3i c! atunci $i natura se deplaseaz! $i se mani-est! n acela$i -el" (mani-est!rile energetice care apar sunt prin urmare str'ns legate de -elul n care tehnocra3ii contemporani $i imagineaz! $i apoi proiecteaz! tendin3ele $i sensul de mi$care al ma$inilor)) /u nt'mpl!tor acestea erau a-irma3iile pre-erate ale lui %chau&erger (vezi -ig)M)) >ntr-adev!r, la o analiz! atent! $i lucid!, vom constata c! sensul de mi$care al -enomenelor din natur! nu este n nici un caz e1clusiv centri-ug (J5/ (-)) (care este corespunz!tor principiului e1ploziv), ci, ntr-o egal! m!sur!, ele (-enomenele din natur!) corespund unei ac3iuni din a-ar! nspre interior sau, cu alte cuvinte, centripete (J4/9 (V)) (care este corespunz!tor principiului imploziei)) >n plus, se constat! c! natura nu cunoa$te numai mi$c!ri liniare, ci cel mai adesea n -orm! de spiral! (cu sensul de rota3ie J5/ (-) sau J4/9 (V)) $i aceasta este per-ect adev!rat -ie c! ne re-erim la coordonatele spa3iale, -ie la cele temporale) 4cest aspect nici nu este necesar s! -ie prea mult scos n eviden3! - c!ci pentru o minte atent!, inteligent! $i lucid! el ni se dezv!luie ca -iind prezent n toate lucr!rile naturii $i chiar la nivelul con$tiin3ei noastre) %chau&erger spunea adeseori" "*u produc, cu ajutorul ma$inilor mele, puteri uria$e de a&sor&3ie care, la -el ca $i cele care sunt produse lent, de-a lungul timpului, n natur!, nu pot -i cel mai adesea, sim3ite dec't prin e-ectele lor) >n asemenea -enomene nu se o&serv! nici un curent de aer ci numai o r!cire a&ia percepti&il!, ntocmai ca atunci c'nd inspir!m cu putere pe gur! dup! ce am astupat-o n preala&il cu podul palmei) De aceea este complet -als ceea ce a-irm! unii ziari$ti care spun c! de -apt eu "copiez" sau reproduc -enomenele misterioase care survin n cazul cicloanelor sau al tai-unurilor, -enomene despre care se $tie c! n general apar n zonele calde") >ntre timp, $i mai ales n ultimele decenii, au -ost deja date pu&licit!3ii noi cercet!ri cu privire la v'rtejurile microscopice (J5/ (-) sau J4/9 (V)) care survin n m!ri $i n atmos-er!, dar la ora actual! studiul acestor -enomene din domeniul microscopic este deocamdat! lipsit de o &az! $tiin3i-ic! solid!) G!r! ndoial! c! o&serva3iile p!trunz!toare ale lui %chau&erger, dac! vor -i studiate cu aten3ia care li se cuvine, vor putea umple unele goluri ale -izicii contemporane) >n 4ustria, spre e1emplu, el a o&3inut &revetul nr) 1177AN pentru dispozitivul numit "tur&ina de o3el" care a -ost nscris la PurSersdor- la 21)12)1N2Q, de asemenea, se cuvine s! amintim c! 3evile lui cu -ilet (J4/9 (V)) sunt &revetate nu numai n 4ustria $i n *lve3ia, ci chiar $i n unele state sud americane) F VA U!MA F

AN 8 C 1$ VI.TO! CHAU)E!GE! *HN:NR:188$ - C$:NS:1S$8+ - 0n 6enia2 in@entator care a 9esco8erit c0m 8ot fi 0ti2i=ate ener6ii2e tainice care eKist3 5n MAC!OCO MO
*contin0are 2a c0rs02 nr: 1;& An 8+ 4paratele inventate de el, care au iscat $i mai t'rziu multe discu3ii $i a c!ror e1perimentare s-a realizat de cele mai multe ori cu succes, au -ost" 1) agregatele speciale pentru amestecarea hidratului de calcar (var) n ap! pota&il!, amestec care alt-el se realizeaz! destul de greu, 2) aparate pentru ventilarea sau aerisirea intensiv! a nc!perilor, O) aparate pentru reducere aero&!, cu e-ect puternic e1oterm, A) aparate pentru puri-icarea sticlei) oate aceste ap!rate au la &az! - chiar $i n versiuni mai moderne - -unc3ia tur&ionar! care este generat! de deplasarea unui mediu lichid sau gazos printr-o structur! spiralat! J4/9) =om prezenta n continuare unele evenimente marcante din via3a genialului inventator %chau&erger, n ordine cronologic!) 4nul 1NOA se pare c! a -ost un an cheie pentru el) >ntr-adev!r, el mai discutase $i nainte cu anumite personalit!3i renumite, care erau interesate de cercet!rile $i teoriile sale, dar tre&uie s! ar!t!m c! adeseori &locajele I48<4-ice cu care el s-a con-runtat, 3ineau nainte de toate de revelarea unor adev!ruri cu caracter e1cep3ional pentru ntreaga umanitate) oate acestea l-au -!cut uneori pe %chau&erger s! cread! c! "avea ghinion") De e1emplu, cu ocazia vizitei cancelarului -ederal austriac de atunci (care de alt-el a -ost mpu$cat n acela$i an, 1NOA) Doll-us, mpreun! cu suita lui, care a vrut s! avizeze -avora&il "-a&ricarea apei vii", n locul apei vindec!toare, a ie$it din ma$in!, ntr-un mod aparent ine1plica&il $i parado1al, o su&stan3! de culoare maro ur't mirositoare, care s-a dovedit mai t'rziu c! se aprindea u$or - $i care totu$i ar -i putut -i -olosit! drept com&usti&il, dac! atunci s-ar -i estimat valoarea) >n anul 1NOA, %chau&erger a putut s! vor&easc! pentru prima dat! n 2erlin cu cancelarul reichului 4dol- +itler) imp de aproape o or! $i jum!tate el i-a e1pus g'ndurile $i inten3iile sale ast-el c!, -iind pro-und impresionat, +itler a dat imediat ordin ca ideile geniale ale lui %chau&erger s! -ie incluse n planurile .elui deal O-lea 8eich) Discu3ia sa cu +itler a pornit de la cartea lui %chau&erger, care pe vremea aceea tocmai ap!ruse $i care era intitulat! "<unca noastr! inutil!") 4ceast! lucrare revolu3ionar! era plin! de critici ndrept!3ite la adresa rezultatelor $tiin3i-ice de p'n! atunci $i, n plus, vor&ea despre urm!rile economico-politice pe care anumite erori "$tiin3i-iceD le avuseser! de-a lungul timpului) >n aceea$i lucrare, %chau&erger vor&ea $i el despre "omul arian" $i despre "trinitatea ipocrit! dintre evrei (masoni), clerici $i $tiin3!" $i tocmai de aceea ea a -ost apreciat! de c!tre adep3ii lui 4dol- +itler) .u toate acestea, iar!$i, datorit! unor controverse repetate, c't $i din cauza unor certuri dure cu reprezentan3ii viziunii mecaniciste asupra naturii, el s-a sim3it pro-und nen3eles $i ast-el s-a retras din nou a$a cum mai -!cuse $i n alte da3i) .u aceast! ocazie s-a remarcat ns! c! interesul lui +itler trezise $i interesul altor personalit!3i ca :det, +ess $i %treichles) Protestele vii care au urmat apoi din partea cercet!torilor austrieci, cu toate c! erau ndreptate mpotriva lui %chau&erger, au -ost e1acer&ate n mod arti-icial de c!tre guvernan3i a&ia dup! integrarea 4ustriei n 8eich-ul 9erman) >n anul 1NAO, +immler i-a inclus pe %chau&erger $i pe cola&oratorii s!i n rupele armate %%) :lterior, lui %chau&erger s-au repartizat n lag!rul de concentrare <authausen inginerii $i statisticienii polonezi $i cehi $i, n mod surprinz!tor, conducerea %% a r!spuns a-irmativ unicei sale dorin3e) %chau&erger a solicitat ca de3inu3ii cu care el realiza acolo cercet!ri s! -ie eli&era3i $i s! -ie trata3i ca civili "n vederea model!rii armonioase a rezultatelor lor creatoare") *1ist! multe zvonuri despre activit!3ile ultrasecrete care l-au preocupat pe %chau&erger n aceast! perioad!, dar cele mai multe sunt legate de construc3ia din ordinul Kehrmacht-ului a unei "-ar-urii z&ur!toare") >n aceast! direc3ie, el a a-irmat mai t'rziu c! "]-ar-uria z&ur!toare^, care s-a n!l3at n 1N)72)1NAB la Praga, urc'nd n numai O minute p'n! la 1B777 m, n!l3ime unde se spune c! a atins viteza de 2277 SmTh n z&orul pe orizontal!" a -ost construit! dup! modelul secret conceput de el n lag!rul de la <authausen) "Despre acest

eveniment eu am a-lat a&ia dup! s-'r$itul r!z&oiului de la un cola&orator care mi -usese repartizat", a scris mai t'rziu %chau&erger) >ntr-o scrisoare care a -ost adresat! unui prieten, el scria n 2)7M)1NBQ c! "ma$ina z&ur!toare a -ost lansat! cu succes n aer, cu pu3in timp nainte de s-'r$itul r!z&oiului, la comanda lui Ieitel") 0ricum, la ora actual! se $tie c!, mai t'rziu, mai multe guverne $i organiza3ii au urm!rit s! realizeze n secret construc3ia sistemului -ar-uriei z&ur!toare dup! principiul genial care a -ost descoperit de %chau&erger) 8ezultatele lor sunt considerate strict secrete $i ele nu au -ost date niciodat! pu&licit!3ii) .ert este ns! -aptul c! unele scrieri cuprinz'nd rezultatele cercet!rilor sale secrete au r!mas la cola&oratorii lui atunci c'nd per-ec3ionarea construc3iei "-ar-uriei z&ur!toare" a -ost &rusc ntrerupt! prin naintarea 4rmatei 8o$ii) :nii &iogra-i ai lui %chau&erger a-irm! c! scrierile $i rezultatele cercet!rilor sale secrete au c!zut ulterior n m'inile americanilor) 4nii HB7 sunt caracteriza3i de nceputul cola&or!rii lui =iStor %chau&erger cu -iul s!u Kalter %chau&erger) 4cesta a contri&uit n special cu un studiu de specialitate pe care el l realizase n calitatea sa de inginer al Gacult!3ii tehnice $i n el se rezuma e1perien3ele lui din cadrul corpului activ de cercetare al armatei aeriene) >nc! din anul 1NAN el a n-iin3at "Grontul verde" grupare prin intermediul c!reia s-au pus &azele leg!turii cu (eo&rand 2randstatter, -ondatorul sectei "%pirala lumii" din (inz) 4nul 1NBM a reprezentat un ultim "an cheie" n via3a lui =iStor %chau&erger) (eo&rand a preluat o parte din noti3ele lui %chau&erger $i, cu ajutorul lor, a construit o "tur&in! (eo&rand care este n e1clusivitate &azat! pe -enomenul imploziei", tur&in! pe care el a vrut mai t'rziu (dup! moartea lui %chau&erger) s! o &reveteze la =iena - dar -!r! succes) ot n anul 1NBM n via3a lui %chau&erger se vor petrece $i alte evenimente mult mai tragice) >ntr-o scrisoare din 2O)71)1NBM %chau&erger i-a scris pentru prima dat! aceluia$i prieten c!ruia i scrisese despre zvonul lans!rii -ar-uriei z&ur!toare la ordinul lui Ieitel (al3i cercet!tori au a-irmat chiar c! +itler nsu$i ar -i -ugit cu o "-ar-urie z&ur!toare"), despre interesul americanilor cu privire la descoperirile sate geniale) 0 companie aviatic! american! i-a o-erit, n scopul cump!r!rii inven3iilor sale, O,B milioane c, o propunere asem!n!toare i-au -!cut $i canadienii care de asemenea s-au ar!tat a -i -oarte interesa3i de descoperirile sale) %e presupune c! la un moment dat %chau&erger a provocat el nsu$i acest interes cu un anun3 uluitor n care el a-irma c! ar putea realiza aparate pentru uz casnic cu -unc3ionare gratuit!) otu$i, a$a cum va constata dup! aceea, promisiunile miri-ice cu care el a -ost atras, mpreun! cu -iul s!u, n %):)4), nu au -ost niciodat! respectate) *venimentele care au urmat se pare c! s-au petrecut ast-el" doi delega3i de la HKashington 5ron KorSs", Iarl 9erchsheiner din e1as $i /orman Dodd din /e[ JorS, s-au prezentat la %chau&erger n numele unei organiza3ii economice americane, al c!rei purt!tor de cuv'nt era 8o&ert Donner din .olorado) *i spuneau c! ideile geniale ale lui %chau&erger vor -i n cur'nd puse n practic! $i c! &anii care erau aloca3i pentru acest proiect e1istau n num!r nelimitat la dispozi3ia lui) 4cestea erau promisiunile) <ai t'rziu lui %chau&erger personal s-a -!cut cunoscut -aptul c! pentru prima etap! au -ost mo&ilizate -onduri n valoare de QB7 milioane c) (a nceputul lunii mai 1NBM, am&ii %chau&erger (tat!l $i -iul) veneau n vizit! pentru a doua oar! n %):)4), dar atunci ei au a-lat c! toate cercet!rile erau deja considerate " op secret") %-a insistat -oarte mult de c!tre delega3ii din %):)4) c! toate schi3ele, calculele, desenele $i chiar literatura de specialitate precum $i descrierea tuturor modelelor care se re-ereau la construc3ia aparatelor s! -ie mpachetate n B l!zi ermetic nchise $i sigilate care era necesar s! -ie trimise cu vaporul nainte de plecarea lui %chau&erger $i a -iului s!u n %):)4) .'teva zile mai t'rziu, %chau&erger tat!l $i -iul au ajuns cu avionul n 4merica unde au -ost a$tepta3i cu mare pomp! n /e[ JorS de c!tre mem&rii reprezentan3i ai :niunii 4mericane *conomice) (a &anchetul care a -ost organizat cu aceast! ocazie au luat parte chiar unele o-icialit!3i ale armatei %):)4) Dar dup! aceea situa3ia s-a schim&at repede) Dac! p'n! atunci aproape toat! lumea $i e1primase admira3ia $i aprecierea imediat dup! aceea aceia$i oameni $i-au mani-estat avari3ia $i dorin3a de putere) >n prima -az!, %chau&erger mpreun! cu -iul s!u au nceput s! -ie din ce n ce mai des amenin3a3i) .ele O luni petrecute n %tatele :nite aveau s! devin! un adev!rat calvar pentru cei doi, iar n -inal americanii au reu$it s!-1 "conving!" pe =iStor %chau&erger s! semneze contractul mult a$teptat de ei)

9!zdui3i ntr-un loc secret, undeva n mijlocul de$ertului, cei doi au tr!it practic sechestra3i ntr-o cl!dire pe toat! durata vizitei lor n 4merica) .ea mai apropiat! a$ezare omeneasc! se a-la la o distan3! de 17 Sm) Giind complet izolat, %chau&erger nu avea practic altceva de ales dec't s! cedeze total) e1tul contractului, care le-a -ost tradus de a&ia mai t'rziu (am&ii %chau&erger nu prea $tiau engleza) cuprindea urm!toarele a-irma3ii sau, cu alte cuvinte, .(4:6*" .ompaniei americane respective i apar3ineau "toate g'ndurile, ideile $i descoperirile din trecut, din prezent $i din viitor" ale lui %chau&erger) >n plus, prin acela$i contract straniu, %chau&erger se angaja ca nici m!car s! nu mai vor&easc! cu al3ii despre aceste idei geniale ale sale) .omplet deziluzionat $i dezam!git, el se rentoarce din %):)4) pe data de 27)7N)1NBM, distrus su-lete$te, n (inz, unde va muri dup! numai B zile) *1ist! multe zvonuri legate de motivul mor3ii sale, dar autorul +ellmuth +o--mann, care a studiat intensiv "domeniul de cercet!ri ale lui %chau&erger" nu a putut aduce niciodat! dovezile re-eritoare la un motiv nenatural al mor3ii lui %chau&erger) Prin urmare, se poate spune c! n realitate %chau&erger a -ost "tras pe s-oar!" de partenerii s!i de a-aceri americani a$a c!, n -inal, a&solut toate scrierile $i modelele sale au r!mas pentru totdeauna n %):)4 Giul s!u, Kalter %chau&erger nu a mai primit dup! aceea nici o veste de la acei "oameni de a-aceri") >n -inal, n %):)4) o stranie t3cere s-a a$ternut peste toate descoperirile geniale ale lui %chau&erger) Dar, cu aceasta nu s-a ncheiat povestea descoperirilor geniale ale lui %chau&erger) %e pare c! a&ia acum ncepe cu adev!rat s! ai&! un mare r!sunet descoperirile geniale ale lui %chau&erger) Kalter %chau&erger a n-iin3at ulterior "4cademia pentru &iotehnic!" n /eviges $i "4socia3ia pentru promovarea &iotehnicii" n Kuppertal) ot aici va -i editat! de c!tre un -ost cola&orator al lui =iStor %chau&erger, domnul 4loEs IoSalE "%eria &iotehnic! de scrieri 5<P(0%50/") >n anul 1NM1, n cadrul celei de-a 1N-a serii de comunic!ri anuale, Kalter %chau&erger a n-iin3at "#coala Pitagora-Ieppler" care a -ost -olosit at't ca loc de des-!$urare a cercet!rilor c't $i ca loc de organizare a seminariilor pe aceast! tem!) Kalter %chau&erger -ace de asemenea parte din "9rupul celor nou!" (grup care a -ost n-iin3at n anul 1NQB) care este -ormat n mod preponderent din oameni de $tiin3! ale c!ror puncte de vedere di-er! mult de optica $tiin3i-ic! nvechit! $i conven3ional!) 9rupul editeaz! din anul 1NQM revista care a -ost numit! mai nt'i ".iviliza3ie cosmic!") 4ctualmente aceast! revist! este intitulat! "0mul $i tehnica n con-ormitate cu natura" $i ea con3ine n mod preponderent considera3ii tehnico-matematice cu privire la descoperirile geniale ale lui %chau&erger) /um!rul OT77 al acestei reviste con3ine unele in-orma3ii deose&it de pre3ioase, printre care este men3ionat! $i descris! pe larg e1perien3a grupei + %tuttgart (n care s-a a-lat $i Pro-) Dr) Granz Popel, e1pert n economia de$eurilor care a -ost premiat n anul 1N7B cu premiul GlicS-:m[elt) n leg!tur! cu 3evile cu -ilet J4/9 care au -ost inventate de %chau&erger) .eea ce r!m'ne aparent de nen3eles pentru orice om inteligent $i cu &un sim3 este de ce aceste rezultate ale cercet!rilor sale au r!mas nepu&licate at't de mult timp - c!ci au trecut e1act 2B de ani p'n! c'nd ele au ajuns s! -ie pu&licate) 8evenind la descoperirile geniale ale lui =iStor %chau&erger, men3ion!m c! acesta a l!sat $i un al doilea testament secret) 8!spunz'nd dorin3ei pro-esorului *1ner, pe atunci conduc!torul 4cademiei de #tiin3e a 4ustriei, %chau&erger a descris se pare pe larg n el toate principiile, cercet!rile $i rezultatele sale cu mult timp nainte de a se petrece "incidentul american") estamentul s!u secret a -ost sigilat $i a&ia n iunie 1N77 el a -ost cerut de c!tre -iul s!u, inginerul Kalter %chau&erger care, cu acea ocazie, a intrat n posesia lui) %e pare c! nici acest testament $i nici m!car p!r3i din acesta nu au -ost vreodat! pu&licate) Pe de alt! parte, unii detractori a-irm! (-!r! a avea ns! dreptate) c! aceste descoperiri geniale au -ost, ntre timp, dep!$ite, c!ci chiar Kalter %chau&erger a scris, n introducerea e1punerii despre care am men3ionat anterior, c! "ntre timp au ap!rut deja multe simpli-ic!ri ale tehnicii $i aparaturii e1istente care -ac aproape inutil! -olosirea 3evilor cu -ilet, care oricum sunt destul de greu de -a&ricat, pentru o&3inerea e-ectelor dorite") 4ici ar tre&ui s! mai ad!ug!m $i o a-irma3ie aparent de nen3eles a mai sus numitului cola&orator $i editor al revistei "5mplosion", 4) IoSalE" "*ste -oarte straniu c! toate e1perien3ele -!cute (de %chau&erger) aveau rezultate di-erite) Toate, atunci c'nd erau 8*P* 4 * se di-eren3iau unele de altele") Deducem lesne de aici c! n acest gen de e1perien3e ac3iunea pe care o e1ercit! cu <5/ *4 sa cercet!torul asupra -enomenului studiat este cu mult mai mare dec't n

cazurile o&i$nuite) 4semenea interac3iuni evidente ntre e1perimentator $i e1periment au mai -ost adeseori remarcate $i n cadrul -izicii cuantice $i, prin urmare, se poate spune c! aceasta nu reprezint! un -enomen total nou sau ine1plica&il) oate acestea sunt o pledoarie vie n -avoarea -aptului c! universul su&iectiv (sau, cu alte cuvinte, cel din interiorul nostru) $i cel o&iectiv (cel din a-ara noastr!) coe1ist!, permanent $i se intercondi3ioneaz! n mod reciproc, ne-iind clar separa&ile) >n toate aceste -enomene sunt eviden3iate procese comple1e de re=onan3) =om prezenta n continuare succint progresele $i realiz!rile din ultimul deceniu n leg!tur! cu legile, aparatele $i descoperirile geniale ale lui %chau&erger) Primul .ongres de 2iotehnic! s-a 3inut la /eviges n anul 1NQ7) 4l M-lea s-a 3inut tot acolo (mai e1act n %ilvio-9esell-+eim, Kuppertal-/eviges) n anul 1N7N) ematica a r!mas aceea$i" &iotehnic!, sta&ilitate $i echili&ru de curgere, polaritate, cre$tere $i e-icien3!) (a aceste congrese s-a vor&it de asemenea, adeseori, despre -uziuni nucleare la rece, despre cure cu sucuri mpotriva cancerului $i mereu $i mereu s-a amintit despre descoperirile geniale ale lui %chau&erger) ranspunerea sistematic! n practic! a principiilor sale r!m'ne totu$i mai pro&lematic!) 8evista "5mplosion" a -!cut cunoscut nc! din iunie 1N7A -aptul c! -irma proprie "%chau&erger-2iotechniS 49" a nceput deja producerea de aparatur! pentru puri-icarea aerului, care lucreaz! &inen3eles dup! principiul tur&ionar al deplas!rii aerului printr-o spiral! care are sensul J4/9) Dar concret deocamdat! nu a putut -i o&servata apari3ia acestor aparate pe pia3!) (a nceputul anului 1N77 au -ost -!cute unele e1perien3e la .entrul de cercetare al agriculturii 3!rilor prin care trec 4lpii, din 9umpensteinT *lve3ia, respectivele e1perien3e au dovedit cu acea ocazie c! 3evile de tip %chau&erger care aveau -orma unor hiper&oloide rotitoare puteau amesteca -oarte &ine $i ventila sucuri) Dar nici aceste o&serva3ii nu au a -ost dup! aceea -olosite mai departe) De-a&ia n ultimii ani a nceput s! se dezvolte un interes general pentru ideile geniale ale lui %chau&erger, iar cartea ap!rut! n %uedia care a -ost scris! de ing) 0lo- 4le1anderson "4pa vie" ("Dat levande vattnet") a -ost citit! cu mult interes chiar de ministrul suedez or&jorn Galldin) *a nu a -ost nc! tradus! ntr-o lim&! de larg! circula3ie) .ele mai noi pu&lica3ii ale "&iotehnicienilor tur&ionari" vor&esc despre unele planuri m!re3e) De c'nd e1ist! un institut de studiu al imploziei n %uedia (care este condus de 2engt-0lov /ordensson), $tiin3a genial! despre implozie a devenit deja activ! $i peste grani3ele spa3iului german $i chiar "acas!" n 9ermania -ace unele progrese) :ltimele scopuri practice care sunt deja vizate de cola&oratorii $i editorii revistei "5mplosion" pot -i sintetizate ast-el" d o&3inerea apei vii ca medicament, d cre$terea mult accelerat! a sistemelor vii prin utilizarea tur&inelor cu sens de rota3ie J4/9 (V) $i a generatoarelor de ap! speciale, d realizarea apei prin -uziune nuclear!, la rece pornind de la o1igen eteric $i hidrogen, prin intermediul generatorului cu ap!, d -uziunea nuclear! de com&usti&ili care sunt -orma3i din hidrogen $i car&on, d o&3inerea de energie gratuit! din apa care este deplasat! cicloidal printr-o 3eav! care are -orm! de spiral! J4/9 (V)) >n -inal, r!m'ne demn de luat n considera3ie -aptul c! ideile $i liniile dominante ale cercet!rilor geniale ale lui %chau&erger ne ndreapt! nspre un viitor "mai uman", "&iologic" sau, cu alte cuvinte, mai "pur") Pentru cei care au avut curiozitatea s! cerceteze cu o&iectivitate acest domeniu al sistemelor energetice neconven3ionale, validitatea principiului imploziei unei structuri spiralate apare ca -iind incontesta&il!) 8!m'ne ns! ntre&area dac! -or3a social!, politic! $i economic!, necesar! pentru a sus3ine ruperea de -olosirea purt!torilor de energie conven3ionali (inclusiv energia nuclear!) va -i su-icient de puternic! pentru a pune c't mai repede n practic! conceptele naturiste $i &iologice de genul celor care au -ost structurate de descoperirile geniale ale lui %chau&erger) Pentru cei ini3ia3i, este evident c! cercet!rile lui =iStor %chau&erger sunt str'ns legate de cea de a B-a -or3! (4I4%+4 4 =4) pe care descoperirile sale o pun ast-el n lumin!)

FO!MELE PI!ALE& DE,I TAINICE& UNT P!E#ENTE AP!OAPE P!ETUTINDENI (N NATU!%


:na dintre -igurile geometrice cele mai interesante, care este cel mai -recvent utilizat! de c!tre .reator (D:</*6*:), o reprezint! spirala care are sens J5/ (-) sau sens J4/9 (V)) Gormele spirale le nt'lnim - deloc nt'mpl!tor - n toate dimensiunile, de la structura molecular! at't de -in! a celulei, p'n! la gala1iile gigantice care e1ist! n :nivers) Prin urmare, se poate spune c! spirala este un element constitutiv plin de semni-ica3ii tainice al naturii prin care Dumnezeu se mani-est!) 0 -igur! care este at't de r!sp'ndit! nu numai n natur! ci $i n -olclor - s! ne g'ndim n aceast! direc3ie la modelele spiralate care sunt adeseori -olosite ca ornament n culturile preistorice - tre&uie, -!r! ndoial!, s! rezulte n urma unor legi simple) De -apt, o spiral! (J5/ (-) sau J4/9 (V)) se realizeaz! atunci c'nd nu -acem nimic altceva dec't s! n-!$ur!m (n sensul de rota3ie al acelor de ceasornic (J5/ (-)) sau n sensul invers de rota3ie al acelor de ceasornic (J4/9 (V)) o &anal! -oaie de h'rtie sau o -r'nghie) Pentru matematician, acest -enomen (%P584(4) reprezint! n realitate o cur&! care se rote$te n plan n jurul unui punct $i ast-el se dep!rteaz! (J5/ (-)) sau se apropie (J4/9 (V)) n mod constant de acesta (punctul din .*/ 8:)) *1ist! n general trei -orme de spirale" spirala arhimedic!, spirala logaritmic! $i spirala hiper&olic!) oate trei se reg!sesc, dac! privim cu mult! aten3ie, n natur!) >n lumea plantelor, spirala (J5/ (-) sau J4/9 (V)) este mai mereu prezent! ca o -orm! tainic! ce se dezvolt!, pentru a deveni ast-el ceea ce -loarea sau -runzele tre&uie s! ajung!) >n muguri se a-l! un mare num!r de -runze $i petale care sunt n-!$urate $i protejate n mai multe straturi, care pot -i des-!cute printr-o u$oar! mi$care de rota3ie ce se realizeaz! n sens J5/ (-) sau n sens J4/9 (V)) <ulte plante cresc, deloc nt'mpl!tor, n -orm! de spiral! J5/ (-) sau J4/9 (V), orient'ndu-se c!tre soare $i, de asemenea, multe -runze sunt dispuse n spiral! J5/ (-) sau J4/9 (V), pentru a putea -olosi n mod optim lumina $i energia su&til! J5/ (-) sau J4/9 (V)) :nii ar&ori, precum este molidul, arat!, la p o&servare mai atent!, o cre$tere structurat! n spiral! - de la r!d!cin! p'n! la v'r-) >n lumea animal! pot -i adeseori remarcate -ilamentele spiralate ale ou!lelor de mu$te, de tricoptere $i chiar melcii de mare) F VA U!MA F

An 8 C 1R FO!MELE PI!ALE& DE,I TAINICE& UNT P!E#ENTE AP!OAPE P!ETUTINDENI (N NATU!%


*contin0are 2a c0rs02 nr: 1$ An 8+ 4desea mi$carea tainic! de rota3ie J5/ (-) sau J4/9 (V) serve$te at't pentru a capta, prin intermediul proceselor speci-ice de 8*60/4/P;, energia J5/ (-) sau energia J4/9 (V) c't $i la ap!rare, prin aceea c! p!r3ile e1terioare care sunt puternic &lindate, -iind prev!zute cu ace ori cu glande veninoase, sunt n caz de nevoie -olosite mpotriva du$manului) Deose&it de &ine pot -i constatate aceste aspecte mai ales la miriapode $i la multe omizi p!roase) :niversul ne reveleaz! la r'ndul s!u unele -orme spirale care sunt cu adev!rat su&lime) /e&uloasa spiralat! J5/ (-) sau J4/9 (V) este n realitate produsul a miliarde de sori, n care materia cosmic! se dispune acolo n -orm! de spiral! J5/ (-) sau J4/9 (V)) De asemenea, la o analiz! atent! se o&serv! c! tornadele $i v'rtejurile de ap! prezint! mi$c!ri spiroidale care au un sens J5/ (-) sau un sens J4/9 (V)) Prin toate aceste aspecte care v! sunt revelate vrem totodat! s! ndemn!m la o c!utare atent! a altor e1emple n tot ceea ce v! nconjoar! n /4 :8;, pentru a descoperi n constructorul spiralelor J5/ (-) sau al spiralelor J4/9 (V) din natur! pe marele .reator al ntregului <acrocosmos care este Dumnezeu at!l) Prin spiralele J5/ (-) $i J4/9 (V) se mani-est! de -apt energiile su&tile -undamentale (unare (-) $i %olare (V)) >n cazul plantelor ag!3!toare s-a constatat c! acestea realizeaz! cu l!starele lor mi$c!ri circulare de sens J5/ (-) sau de sens J4/9 (V) pentru c!utarea unui punct de sus3inere) 5mediat ce descoper! un o&stacol care poate -i -olosit ca punct de sus3inere, acesta este ncercuit cu o vitez! uimitoare) Dup! aceea l!starul se r!suce$te su& -orma unui arc, -iindc! ast-el leg!tura devine elastic! $i, este deci mai rezistent!) <elcul /autilus tr!ie$te n m!rile tropicale) 4colo el -ormeaz! un nveli$ calcaros spiralat) 4cesta se dezvolt! n continuare, paralel cu cre$terea animalului $i sectoarele de cochilie -ormeaz! n mod gradat o spiral! logaritmic! tot mai ampl!) 4nimalul se a-l! n permanen3! n sectorul e1terior al nveli$ului) :n alt e1emplu este melcul cu ceas solar (vezi -ig) 1)) Pro&a&il c! la nici o alt! -orm! de via3! nu este mai evident cum -orma spiralat! ia na$tere $i se dezvolt! con-orm unui proiect genetic "g'ndit dinainte") >n cazul de -a3!, -iecare celul! "$tie" n orice clip! totul cu privire la ntreg $i ast-el ea mani-est! "ideea" care o -ace s! creasc!) >n toate aceste cazuri $i n multe altele se poate spune c!, potrivit unor planuri anterioare, speci-ice, rezult! diverse -orme spiralate J5/ (-) sau J4/9 (V), toate de o -rumuse3e $i de o precizie cu totul deose&ite) >n timp ce melcii conici eviden3iaz! concomitent o -orm! speci-ic! de $uru& $i spiral!, melcii pla3i -ormeaz! n general o spiral! pur!) Pentru cel ini3iat este evident c!, n toate aceste cazuri, -orma %P584(4 ; de sens J5/ (-) sau de sens J4/9 (V) arat! n -iecare caz n parte mani-estarea unor procese de 8*60/4/P; cu energii su&tile J5/ (-) sau cu energii su&tile J4/9 (V) care sunt ast-el captate din sursele nes-'r$ite de energie J5/ (-) sau J4/9 (V) care e1ist! n <4.80.0%<0%) Prin urmare, n -iecare situa3ie, -orma mani-estat! este o e1presie a necesit!3ii de a intra n 8*60/4/P; cu energii su&tile J5/ (-) sau cu energii su&tile J4/9 (V) din <4.80.0%<0%) Prin urmare, se poate spune c! o spiral! este produs! prin opera3ia com&inat! a dou! mi$c!ri" rota3ia $i e1pansiunea n cazul spiralei J5/ (-) sau rota3ia $i contrac3ia n cazul spiralei J4/9 (V)) 0 caracteristic! esen3ial! a spiralei este c! o linie dreapt! care este trasat! din centrul ei p'n! la cur&a - care este numit! raz! vectoare - $i schim&! n mod propor3ional lungimea odat! cu rota3ia) >ntr-o spiral! care este str'ns!, raza

vectoare $i schim&! pu3in lungimea pentru o mi$care dat!, ns! ntr-o spiral! deschis!, ea se modi-ic! mult) *1emplul limit!, al unei spirale str'nse este cercul, -igur! geometric! ce este produs! printr-o singur! rota3ie $i n care raza r!m'ne constant!) *1emplul limit! al unei spirale deschise este linia dreapt!, -igur! care este produs! numai prin e1pansiune, n a&sen3a oric!rei rota3ii) >n acest caz, raza este in-init!) Prin urmare, o spiral! care se e1pansioneaz! sau se contracta la nes-'r$it este prin aceasta tangent! cu 5/G5/5 :() =echii greci au -ost -ascina3i de spiral!) *i au reprodus-o adeseori n capitelurile coloanelor lor ionice) #i tot spiralele sunt cele care, n di-erite grade, con-er! adeseori -orma vaselor grece$ti cum ar -i, de e1emplu, am-orele) oate aceste cur&e care sunt -!cute de m'na omului urmeaz! n mod strict legile matematicii, acest -apt este caracteristic mai ales n cazul vechilor greci) Dup! cum am amintit, e1ist! mai multe -eluri de spirale) .eea ce le deose&e$te este modul n care lungimea razei vectoare se schim&! odat! cu unghiul lor de rota3ie) .ea mai u$or de conceput este -!r! ndoial! spirala care a -ost descoperit! de 4rhimede n sec) al 555-lea ) ., el a descris-o n mod detaliat n lucrarea sa cele&r! despre spirale) %pirala lui 4rhimede este, la modul practic vor&ind, -igura pe care o traseaz! un marinar atunci c'nd n-!$oar! o -r'nghie (un odgon)) .ur&a rezultant! atunci se ndep!rteaz! de centru n mod uni-orm, tur dup! tur, iar distan3a dintre dou! tururi de coard! r!m'ne atunci constat!) %! ne imagin!m acum o -urnic! ce se g!se$te n centrul unui disc care se rote$te) 4ceast! -urnic! pleac! din centru $i se ndreapt! c!tre margine n linie dreapt! $i cu o vitez! constant!) Dat! -iind ns! rota3ia, ea va trasa atunci, n realitate o spiral! a lui 4rhimede) Gunc3ionarea unui picS-up arat! ns! contrariul, &ra3ul care este ghidat de ac este -or3at s! urmeze spirala lui 4rhimede care este construit! de o urm!) Prin urmare, n acest caz &ra3ul respectiv se deplaseaz! din e1terior c!tre interior (spiral! J4/9 (V)) cu o vitez! constant!) Dac! o -urnic! ar -i dresat! s! urce n mod o&lic, regulat $i constant, de-a lungul unui con, traiectoria ei ar desena atunci o elice conic!, dar dac! ar -i privit! de deasupra, aceasta ar ap!rea ca -iind o spiral! a lui 4rhimede) >n cazul drumurilor de munte n care panta este constant!, acestea traseaz! ast-el ni$te spirale, care ni se dezv!luie doar c'nd ele sunt privite din avion) 4tunci c'nd un cristal cre$te $i se structureaz! n jurul unor de-ecte de structur! care sunt numite "disloca3ii tip $uru&", dispozi3ia ordonat! a acestor atomi traseaz! o spirala a lui 4rhimede) ot su& -orma unei ast-el de spirale se prezint!, atunci c'nd este privit! la microscopul electronic, sec3iunea unei -i&re nervoase n dezvoltare la un -oetus sau la un copil mai mic de un an) 4cest aspect ne sugereaz! -aptul c! mielina (nveli$ul nervului) se depune ntocmai ca un izolator care este n-!$urat n jurul unui -ir electric) *1ist! de asemenea $i o alt! n-!$urare n spiral! n corpul nostru" aceasta este cochlea (melcul), care este acel organ de audi3ie care se g!se$te n interiorul urechii) %! revenim acum la e1emplul nostru cu -urnica ce urc! pe un con presupunem c!, la un moment dat, ea o&ose$te pe m!sur! ce se apropie de v'r- $i c! atunci ea adopt!, pu3in c'te pu3in, o linie cu o pant! mai mic!) %pirala pe care ea o descrie n acest caz devine ast-el mai str'ns!) Dac! gradul de o&oseal! al -urnicii urmeaz! o progresie geometric!, spirala pe care ea o va realiza va -i de tipul numit "echiangular") 4cest tip de spiral! a -ost -oarte mult studiat de -ilozo-ul $i matematicianul -rancez 8ene Descartes, care i-a dat prima de-ini3ie corect! n anul 1QOM) 4$a cum o indic! $i numele, n cazul ei este vor&a de o diagram! n care spirala taie toate razele su& acela$i unghi)

De la gala1ii $i p'n! la atomi, trec'nd prin regnurile animal, vegetal, mineral, natura (.008D0/4 ; D* D:</*6*:) se mani-est! $i "se joac!", deloc nt'mpl!tor, n spirale J5/ (-) sau n spirale J4/9 (V)) 4ceast! -orm! apare aproape de -iecare dat! c'nd se com&in! -or3a tainic! de

mpingere c!tre e1terior (J5/ (-)) cu -or3a tainic! de atrac3ie c!tre interior J4/9 (V))) Gig)2 cochilie de /4: 5(:% a c!rui radiogra-ie i reveleaz! structura spiralat!, Gig)O o ne&uloas! spiralat! care apare pe cer ca o mas! luminoas! di-uz!, ea este un univers asem!n!tor gala1iei noastre, Gig)A traseu mani-estat n spiral! al particulelor nucleare a$a cum se mi$c! ele ntr-o camer! cu &ule, Gig)B o spiral! care este -ormat! de o pic!tur! de ulei depus! pe o plac! de sticl! ce se rote$te cu vitez! constant!)

4tunci, cu c't este mai mic unghiul, cu at't mai deschis! este spirala, dimpotriv!, cu c't este mai mare unghiul, cu at't mai str'ns! este spirala) Dac! un c!pitan de vas ar urma cu tenacitate direc3ia pe care o indic! &usola, vasul s!u ar intersecta atunci meridianele su& un unghi constant) >n proiec3ie, cur&a pe care el ar urma-o ar ap!rea ca o spiral! echiangular!) eoretic vor&ind, o asemenea traiectorie constant! ar conduce nava n spiral! c!tre unul dintre poli) (a -el, s-a constatat c! -urnicile z&ur!toare urmeaz! n general o traiectorie echiangular! atunci c'nd se ndreapt! c!tre o surs! puternic! de lumin!, ochiul acestor insecte este ast-el creat nc't el aproape c! le o&lig! s! p!streze un unghi de apropiere constant) (a r'ndul s!u, un pilot n z&or $i va conduce avionul -!c'ndu-1 s! urmeze o traiectorie de apropiere echiangular! nainte de a ateriza) #i totu$i, tre&uie s! avem n vedere c! dac! toate aceste personaje" -urnicile, marinarul $i aviatorul ar urma cu o mare stricte3e o spiral! echiangular!, -iecare dintre ace$tia n-ar mai ajunge niciodat! la destina3ie) >n asemenea cazuri, de-ini3ia matematic! a punctului terminus, care este aparent intangi&il, este aceea de "pol asimptotic") De el ne putem doar apropia dar acesta nu va putea -i niciodat! atins) Printre caracteristicile -undamentale care sunt speci-ice spiralei echiangulare, tre&uie men3ionat! urm!toarea" raza acesteia se alunge$te n mod e1ponen3ial pe m!sur! ce cur&a ei se ndep!rteaz! de centru) <atematicianul elve3ian @aco& 2ernoulli a demonstrat n anul 1QNM c! logaritmul razei (n cazul acesteia) este propor3ional cu unghiul de rota3ie) 4ceast! caracteristic! -ace ca acest tip de spiral! s! -ie numit! adesea "spiral! logaritmic!") >n cercet!rile sale care au -ost realizate asupra acestui su&iect, 2ernoulli noteaz! c! dac! am -ace s! creasc! o parte oarecare a cur&ei, ceea ce ar tinde ast-el s! o aplatizeze, segmentul ce ar -i m!rit s-ar adapta n mod e1act la o alt! parte a spiralei, aceast! proprietate invariant! 1-a impresionat at't de mult pe 2ernoulli nc't el a cerut s! se graveze o spiral! logaritmic! pe morm'ntul s!u cu inscrip3ia" " rans-orm'ndum!, eu redevin ntotdeauna aceea$i" (eadem mutata resurgo)) 9ravorul care a realizat spirala nu a -!cut nici o gre$eal! n ceea ce prive$te inscrip3ia dar, din ne-ericire, el a gravat o spiral! a lui 4rhimede n loc de o spiral! logaritmic!))) %pirala echiangular! cre$te rapid pe m!sur! ce desenul se alunge$te) .u &ra3ul s!u tur&ionant $i cu raza cresc'nd n mod e1ponen3ial, aceast! spiral! pare mai dinamic! dec't aceea a lui 4rhimede) 4$a cum am amintit, n natur! e1ist! (D*(0. >/ F<P(; 08X) multe spirale echiangulare" p'nza p!ianjenului *peire, solzii unui con de pin, micu3a -loare numit! p!r!lu3! (&!nu3) sau uria$a -loarea-soarelui, -lorile de laptele c'inelui (laptele cucului, arior sau alior) sau -lorile de nu-m!-uita, structura uraganelor, etc) Dar cea mai apropiat! de per-ec3iune, este -!r! ndoial! cochilia melcului /autilus) 4ceast! cochilie de molusc! este uimitoare prin aceea c! ea are camere interioare ale c!ror dimensiuni cresc n mod gradat, urm'nd o progresie geometric!, cur&a taie atunci raza vectoare su& un unghi de MBb) .ochilia devine ast-el mai mare p!str'ndu-$i mere o -orm! -i1!, ea cre$te -!r! a-$i schim&a c'tu$i de pu3in mor-ologia) >n aceste condi3ii, singura -orm! pe care ea o poate lua este aceea a unei spirale) .a la toate spiralele echiangulare verita&ile, acelea$i caracteristici se reg!sesc peste tot de-a lungul cur&ei, acest aspect se poate vedea cel mai &ine privind o sec3iune orizontal! m!rit! a cochiliei ce trece prin centru) .ochilia de /autilus nu cre$te dec't c!tre o singur! e1tremitate, prin aceasta, ea se aseam!n! cu cornul rinocerilor $i cu coarnele de mu-loni care au $i ele unele caracteristici ale spiralei)

De la -loare p'n! la turmele de animale, pretutindeni n natur! reg!sim tainice spirale) De la conul de pin pan! la o &anal! conopid!, de la ananas $i p'n! la -loarea soarelui, via3a vegetal! adopt! adesea, deloc nt'mpl!tor, spirala n modul speci-ic de ordonare a semin3elor, a petalelor, a -runzelor etc) 4test'nd continuitatea posi&il! a cre$terii ur&ane, planul ora$ului 4uroville (construit dup! indica3iile marelui n3elept $i Eoghin %ri 4uro&indo) din 5ndia prezint!, deloc nt'mpl!tor, spire J4/9 (V)(vezi -ig)Q)) 0 turm! de reni nsp!im'nta3i se restr'nge n -orm! de spiral! J4/9 (V) nainte de a -ugi ntocmai ca un resort care se str'nge (contract!) nainte de a se destinde) <inusculele organisme care sunt numite Goramini-ere, pe care le g!sim n toate apele m!rilor, au la r'ndul lor, cochilii a c!ror -orm! este aceea a unei spirale echiangulare grosiere) %u& -orm! de -osile, aceste cochilii constituie materialul -alezelor calcaroase precum $i o &un! parte a sedimentelor care zac pe -undul m!rilor) .ochilia anumitor Goramini-ere cre$te rotindu-se n sensul acelor de ceasornic (prin urmare aceasta este o spiral! J5/ (-)), iar aceea a altora creste n sens contrar acelor de ceasornic (%P584(; J4/9 (V))) %ensul de rota3ie depinde $i de temperatura apei n momentul c'nd se produce cre$terea) Propor3ia cochiliilor care sunt orientate ntr-un sens sau n cel!lalt (J5/ (-) sau J4/9 (V)) pe -undul oceanelor permite, printre altele, evaluarea cu apro1ima3ie a temperaturilor din epocile glaciare de acum Q77)777 sau chiar 1 milion de ani, de atunci c'nd au tr!it aceste organisme) 9eologii au utilizat ca element de reper sensul de rota3ie al Goramini-erelor n prospec3iile petroli-ere $i au putut ast-el vedea dac! pu3urile apar3ineau aceluia$i nivel geologic) .um ncepe o cre$tere n spiral!Z Pentru oamenii de $tiin3!, aceasta este un mare mister, ns! pentru cei ini3ia3i aceasta 5/D5.; 0 D*4:/4 declan$area unor procese de 8*60/4/P; cu energiile su&tile J5/ (-) sau cu energiile su&tile J4/9 (V) din <4.80.0%<0%) De o&icei, n orice structur! em&rionar! celulele se dispun radial de la primele diviziuni) >n organismele care sunt structurate spiralat caracterul de spiral! J5/ (-) sau J4/9 (V) devine vizi&il a&ia dup! cea de a treia diviziune, dup! ce s-au -ormat primele M celule) 4ceast! caracteristic! este, prin urmare, o proprietate a celulei originare) >n leg!tur! cu acest aspect este demn de semnalat -aptul c! -ra3ii gemeni prezint! -oarte adesea o implantare a p!rului n sens invers (unul J5/ (-) $i cel!lalt J4/9 (V))) Perechile de gemeni adev!ra3i care se prezint! ast-el, -iind ntr-un anumit sens, ntocmai ca o re-le1ie a unuia -a3! de cel!lalt, sunt -ormate adesea dintr-un st'ngaci $i un dreptaci, mai mult dec't at't, asimetria lor dentar! apare atunci ca -iind inversat!) .ele mai mari spirale din universul -izic sunt gala1iile spiralate) Diametrul lor atinge zeci de mii de ani lumin!) >n cazul lor este vor&a de o mas! uria$! de stele care ia -orma unei spirale echiangulare (J5/ (-) sau J4/9 (V)) cu mai multe &ra3e, $i cu un pol comun n centru) 4pro1imativ jum!tate dintre gala1ii sunt, deloc nt'mpl!tor, spirale, dintre care majoritatea au aceea$i -orm!" cea a unei spirale echiangulare du&le la 7Ob) Propria noastr! gala1ie, .alea (actee, este una dintre acestea) P!m'ntul (planeta noastr!) se g!se$te la apro1imativ 2B777 de ani lumin! de centrul gala1iei, adic! la apro1imativ jum!tatea ei) .a $i stelele vecine, P!m'ntul se rote$te n jurul acestui centru cu apro1imativ 2B7 SmTs) %-ar putea spune c!, analogic vor&ind, aceste gala1ii se aseam!n! cu acele ro3i care scuip! -oc la ser&!rile c'mpene$ti sau la &'lciuri, stelele -iind atunci e1pulzate plec'nd din centru) 0&serva3ii recente au in-irmat ns! aceast! ipotez! $i, deocamdat!, astro-izicienii au n general multe di-icult!3i n e1plicarea originii acestor gala1ii)

/u tot a$a se prezint! lucrurile $i n cazul spiralelor care sunt -ormate de uragane, acest aspect ap!r'nd clar mai ales pe -otogra-iile aeriene) 4erul cald $i umed care urc! ntr-un uragan este condus prin rota3ia terestr! s! genereze o mi$care de vorte1 - de aici rezult! -ormarea n spiral! a sistemului de nori) =orte1ul unui uragan s-a constatat c! se rote$te (deloc nt'mpl!tor) n sensul acelor unui ceasornic (spiral! J5/ (-)) la sud de *cuator $i n sens invers rota3iei acelor de ceasornic (spiral! J4/9 (V)) la nord de *cuator) *1ist! ns! $i aranj!ri n care e1ist! simultan at't spirale c't $i CcontraspiraleD) >n cazul lor (a "contraspiralelor"), sensul mi$c!rii este r!sturnat) (e g!sim uneori n dispunerea esemin3elor la un mare num!r de plante) De asemenea, petalele -iorii de p!r!lu3! $i a -loriisoarelui sunt dispuse n -orm! de spirale echiangulare care se rotesc, alternativ, n sensul acelor unui ceasornic (de1tre sau de1trogire) $i n sens invers rota3iei acelor de ceasornic (senestre sau levogire), plec'nd din v'r-) Petalele cresc atunci ca v'rst! - $i deci ca dimensiune - pe m!sur! ce cur&a se ndep!rteaz! de centru) (a planta &!nu3 (p!r!lu3!) sunt 21 de spirale de1tre (J5/ (-)) $i OA de spirale senestre (J4/9 (V))) (a -loarea- soarelui g!sim n general OA de spirale de1tre (J5/ (-)) $i BB de spirale senestre (J4/9 (V))) Dar cele mai mari dintre aceste -lori pot avea p'n! la MN de spirale de1tre (J5/ (-)) $i 1AA de spirale senestre (J4/9 (V))) (a -el, pe conurile de pin $i pe -ructele de ananas semin3ele sunt dispuse n spiral!" B de1tre (J5/ (-)) $i M senestre (J4/9 (V)) pentru conul de pin, M de1tre (J5/ (-)) $i 1O senestre (J4/9 (V)) pentru ananas) /um!rul spiralelor care au -ost g!site n aceste plante reprezint!, la o cercetare mai atent!, termenii succesivi ai unei serii care a -ost numit! $irul lui Gi&onacci -Gi&onacci -iind matematicianul italian c!ruia i este atri&uit! punerea pentru prima oar! n evident! a seriei" 1, 1, 2, O, B, M, 1O, 21, OA, BB, MN, 1AA --iecare num!r care urmeaz! -iind n cazul acestei serii suma celor dou! precedente, iar aceast! serie este indisolu&il legat! de taina /um!rului de aur (f) care n lumea -izic! este /:<;8:( 8*P8*6*/ 4 5= al <arii Puteri .osmice 85P:84 %:/D485) P'n! aici am descris spiralele din punctul de vedere al lungimii razei vectoare, sau, cu alte cuvinte, a distan3ei de la centru $i modul n care aceast! lungime se modi-ic! odat! cu unghiul de rota3ie) Dar spiralele pot -i de-inite la -el de &ine $i prin modul n care cur&ura se schim&! atunci c'nd se deplaseaz! de-a lungul -igurii) >ntr-o spiral! echiangular!, un arc care este luat de-a lungul cur&ei tinde s! se aplatizeze pe m!sur! ce se ndep!rteaz! de centru) F VA U!MA F

AN 8 C 1< Informaii secrete HIVA AMHITA CAPITOLUL AL IV-LEA Des8re tre=irea 20i .UNDALINI HA.TI 8rin interme9i02 6est0ri2or *atit09ini2or+ f0n9amenta2e *MUD!A-e2or+ secrete 9e 80nere 5n 2e63t0r3 *intrare 5n stare 9e

re=onan3+ a fiinei Io6Jin020i c0 Fiina Di@in3 Uni@ersa23 *!EALITATEA 20i DUMNE#EU+ II: Tre=irea forei tainice co2osa2e a 20i .UNDALINI HA.TI: ;:.HECHA!I MUD!A *Gest02 sincroni=ator a2 ce20i care se 8roiectea=3 instantane0 5n 0ni@ers02 tainic a2 Con4tiinei+ *contin0are 2a c0rs02 nr: R An 8+
ot n -aimosul tratat +4 +4-J094 P84D5P5I4 se men3ioneaz!" "<en3in'ndu-$i ast-el (prin realizarea corect! a lui I+*.+485 <:D84) lim&a r!sucit! $i orientat! cu v'r-ul n sus c!tre zona tainic! a palatului (este vor&a de zona de coresponden3! n plan -izic a lui %0<4 .+4I84), Eoghinul care este plin de n3elepciune "&ea" (a&soar&e) el nsu$i, e1taziat, -luidul su&til lunar (4<85 4) al nemuririi spirituale) Datorit! acestei realiz!ri, n decurs de numai 1B zile (n care evident c! el e-ectueaz! zilnic acest procedeu), moartea -izic! este nvins!) Practic'nd n mod consecvent I+*.+485 <:D84, ntreaga -iin3! a Eoghinului este mereu plin! de acest divin nectar esen3ial (%0<4 sau 4<85 4)) .hiar dac! Eoghinul este muscat de regele $erpilor (aluzie meta-oric! la cea mai puternic! otrav! posi&il!), el r!m'ne datorit! practicii lui I+*.+485 <:D84 complet nea-ectat") (+4 +4-J094 P84D5P5I4, cap)O, %: 84-ele AA-AB) .hiar $i n str!vechile :P4/5%+4D* Eoghine (D+J4/4 25/D: :P4/5%+4D $i J094 I:/D4(5/5 :P4/5%+4D) se arat! printre altele c!, atunci c'nd lim&a (care este alungit! printr-un antrenament progresiv) devine su-icient de -le1i&il! pentru a putea -i introdus! n epiglota superioar! (datorit! antrenamentului special pe care l-am descris anterior), ncepe la scurt timp dup! aceea s! se mani-este un anumit -luid su&til cu totul special, care nu este altceva dec't eli1irul magic al nemuririi spirituale, %0<4 sau 4<85 4) 4cest -luid paradisiac este (se arat! n mod tradi3ional) produs de centrul secret de -or3! %0<4 .+4I84 care mai este cunoscut $i su& numele de 25/D: =5%4894 .+4I84 (care este str'ns legat de %4+4%8484), din care el se "revars!" apoi la nivelul lui =5%+:DD+4 .+4I84 Prin acumularea n etajele superioare $i ampli-icarea n -iin3! a acestui -luid esen3ial al vie3ii, este atins! n mod gradat puri-icarea $i divinizarea integral! a -!pturii umane) %im&olismul tradi3ional secret al lui =5%+:DD+4 .+4I84 $i al nectarului divin esen3ial (4<85 4) este &inecunoscut n ntreaga tradi3ie spiritual! a 5ndiei) Dincolo ns! de aceste alegorii $i sim&oluri, se desprinde cu claritate, pentru cel ini3iat, ideea c! Eoghinul care $i-a energizat $i $i-a armonizat c't mai &ine =5%+:DD+4 .+4I84 poate st!p'ni $i chiar transcende at't aspectele &ene-ice, c't $i pe cele male-ice ale vie3ii, men3in'ndu-$i ast-el nealterate echili&rul $i -or3a, chiar e1ist'nd n mijlocul tuturor dualit!3ilor mani-est!rii (pl!cere-durere, lumin!-ntuneric, via3!moarte)) >n plan -iziologic, la ora actual! deja se cunoa$te -aptul c! glanda tiroid! este direct r!spunz!toare de reglarea ratei meta&olismului corporal) .a $i celelalte glande endocrine, ea are capacitatea de a secreta $i de a di-uza apoi n ntregul corp hormonii care sunt sintetiza3i de propriile sale celule secretorii) Din punct de vedere Eoghin, aceste secre3ii hormonale se a-l! -!r! ndoial! n str'ns! leg!tur! cu "nectarul" su&til (4<85 4) care co&oar! din %0<4 .+4I84 la nivelul lui =5%+:DD+4 .+4I84) :nul dintre cei mai importan3i hormoni tiroidieni, 580L5/4 ( A), este, dup! cum se $tie, esen3ial n men3inerea echili&rului -unc3iilor sistemului nervos central, n cre$terea (dezvoltarea) corporal!, n coordonarea mi$c!rilor corpului, n &una des-!$urare a proceselor de memorare, g'ndire $i vor&ire, precum $i n asigurarea sta&ilit!3ii emo3ionale $i comportamentale) *l (hormonul 580L5/4) e1ercit! de asemenea o important! in-luen3a &ene-ic! asupra proceselor &iochimice ale -icatului, inimii $i mu$chilor scheletului -iind, n plus, esen3ial n men3inerea echili&rului -iziologic al glandei pituitare anterioare care, dup! cum $tim, se a-l! n str'ns! leg!tur! cu 4@/4 .+4I84) 4st-el, ne putem da seama c! echili&rul tiroidian - care este atins -oarte repede de Eoghinii ori de c!tre Eoghinele care practic! n mod corect I+*.+485 <:D84 - asigur! armonizarea tuturor -unc3iilor corporale, inclusiv a celor cere&rale)

.u privire la ac3iunea de energizare su&til! cu totul special! a acestei <:D84-e se mai arat!, tradi3ional" "%u&limul nectar care se revars! din %4+4%8484 (prin intermediul lui %0<4 .+4I84, centrul secundar de -or3! care se a-l! n plan su&til n zona palatului) nu mai curge atunci n -ocul cel mistuitor (de la nivelul lui <4/5P:84 .+4I84) $i ast-el acest -luid paradisiac (%0<4) nu se mai irose$te deloc n timpul e1ecut!rii corecte a lui I+*.+485 <:D84" (D+J4/4 25/D: :P4/5%+4D, %: 84-ele 7N-M7)) 4ceast! ac3iune su&til! care este realizat! prin intermediul practicii lui I+*.+485 <:D84 reprezint! deci, n realitate, un proces de stopare (suspendare) a -lu1ului descendent al nectarului su&lim esen3ial (%0<4), prin intermediul presiunii speci-ice care este e1ercitat! de lim&! n interiorul cavit!3ii nazale) <ult mai precis, n tratatul -undamental +4 +4-J094 P84D5P5I4, ni se reveleaz! c!" ".inci /4D5-uri (canale su&tile energetice) se nt'lnesc (con-lueaz!) n aceast! cavitate (cavitatea nazal!) $i, dac! ele sunt per-ect con$tientizate, constituie ast-el izvorul mani-est!rii cunoa$terii esen3iale (@/4/4)) I+*.+485 <:D84 semni-ic! de -apt sta&ilirea -erm! (a con$tiin3ei Eoghinului) n acest =id (o anumit! -orm! a =idului 2eati-ic) nep!tat de ignoran3!") (+4 +4-J094 P84D5P5I4, cap)O, %: 84 BO) .ele B /4D5-uri care se nt'lnesc (n plan su&til) n cavitatea nazal! sunt" 5D4 /4D5 (-), P5/94(4 /4D5 (V), %:%+:</4 /4D5 (7)) 94/D+485 /4D5 (care apoi se deschide (ajunge) n cavitatea ochiului st'ng) $i +4% 5@5+=4 /4D5 (care apoi se deschide (ajunge) n cavitatea ochiului drept), care se nt'lnesc apoi toate la nivelul lui 4@/4 .+4I84) (a -emeie, tot prin cavitatea nazal! mai trece un al $aselea canal su&til (/4D5) care este cunoscut su& numele de %+4/I5/5 /4D5 (vezi -ig) 1)) 4cest /4D5 (%+4/I5/5) porne$te de la &uza superioara a -emeii $i, dup! ce trece prin regiunea &ol3ii palatale (%0<4 .+4I84) co&oar! $i creeaz! o leg!tur! direct! pentru transmiterea energiei su&tile la nivelul J0/5-ului (organelor se1uale ale -emeii) $i viceversa (de la J0/5 la %0<4 .+4I84 $i apoi la &uza superioar!)) >n -aimosul tratat 4/ 84, 904I%+4 =5@4J4, se spune" "*1ist! un canal tainic de leg!tur! (/4D5), la -emeie, care trece prin .entrul secret al (unii ce se a-l! n zona capului (n %0<4 .+4I84, n plan su&til) $i prin regiunea palatal!, ajung'nd n -inal la &uza ei superioar!) 4cesta este "canalul (/4D5) cel cur&at" prin care trece <arele eli1ir (-luid) al tinere3ii $i care apoi co&oar! spre J0/5") >n con-ormitate cu acest te1t, %+4/I5/5 /4D5 mai este cunoscut $i ca cea de a zecea deschiz!tur! secret! a corpului care e1ist! la -emeie) Pentru a trezi $i energiza acest /4D5, -emeia care practic! n mod sistematic continen3a se1ual! tre&uie s! com&ine e1erci3iile Eoghine de contrac3ie a mu$chilor J0/5-ului cu procedee de vizualizare creatoare n care ea va mentaliza acest /4D5 ca -iind precum o raz! intens vi&ratil! de lumin! $i energie -oarte pl!cut! prin care circul! o -or3! su&til! eu-orizant! ce se deplaseaz! n sus $i n jos, de la clitoris la 10=a s08erioar3 4i 9e 2a 10=a s08erioar3 2a c2itoris) >n I4<4 %: 84 se indic!, deloc nt'mpl!tor, ca &!r&atul s! s!rute -renetic $i s! maseze intens cu &uzele $i cu lim&a 10=a s08erioar3 a iu&itei sale) (O2) Prea-ericito e%+5=4 se adreseaz! din nou aici lui %+4I 5g, s! $tii c! totdeauna I+*.+485 <:D84 este izvorul tuturor realiz!rilor e1traordinare (%5DD+5-uri) pentru Eoghinul care o practic! atent $i consecvent, "&'nd" (a&sor&ind ast-el) n -iecare zi divina am&rozie (su&tila energie paradisiac! 4<85 4)) .u ajutorul ei, ei (Eoghinul) atinge cu o mare u$urin3! =5984+4-%5DD+5 (puterea uluitoare de st!p'nire su&til! (care i permite s! realizeze o in-luen3! $i o impulsionare spiritual!, &ene-ic!) asupra oric!rei -iin3e umane), trium-'nd chiar $i asupra mor3ii, ntocmai ca un leu puternic $i curajos care este capa&il s! nving! n lupt! un ele-ant) (OO) 5ndi-erent dac! (nainte s! nceap! practica lui I+*.+485 <:D84) aspirantul era pur sau impur, indi-erent cum era starea lui anterioar! de con$tiin3!, dac! este atins! cu adev!rat per-ec3iunea n realizarea lui I+*.+485 <:D84, Eoghinul care este atent $i consecvent n aceasta o&3ine n mod gradat

puritatea deplin! a inimii esu-letului) $i numeroase puteri divine uluitoare (%5DD+5-uri)) *l nu tre&uie s! se ndoiasc! deloc n aceast! privin3!) (OA) 4tunci c'nd Eoghinul avansat reu$e$te s! realizeze a$a cum tre&uie $i s! men3in! aceast! <:D84 e1traordinar de valoroas!, -ie chiar $i pentru o singur! clip! (te1tual" Co jum!tate de secund!", I%+4/448D+4), el traverseaz! (transcende) -ulger!tor oceanul de su-erin3! al acestei lumi ($i ast-el $i anuleaz! o mare parte dintre acumul!rile I48<4-ice rele) $i (dac! atunci el nu urm!re$te s! ating! suprema stare de eli&erare spiritual! chiar n aceast! via3!) se va &ucura din plin de elevatele $i su&limele pl!ceri ale lumilor paradisiace (lumea D*=4-$ilor) $i va rena$te dup! aceea, ntr-o aleas! -amilie de oameni cu preocup!ri spirituale $i -erici3i) (OB) Joghinul avansat care practic! n mod consecvent I+*.+485 <:D84 calm, deta$at $i -!r! lene (-!r! a mai avea n -iin3a sa iner3ie sau opacitate mental!), c!l!tore$te cu o mare u$urin3! n timp $i atunci el simte perioadele a sute de zile ale lui 284+<4 (ciclurile temporale gigantice ale <4.80.0%<0%:(:5, care sunt echivalente, pentru -iin3a uman! o&i$nuit!, cu *ternitatea) ca $i cum ar -i ni$te minute (n acele st!ri nalte de con$tiin3! el tr!ie$te n D:84 4 :/5.; sau cu alte cuvinte n c'mpul uni-icat al eternit!3ii $i ast-el el poate c!l!tori li&er, la voin3!, n trecutul apropiat sau -oarte ndep!rtat ori n viitor)) (OQ) Joghinul avansat care cu adev!rat cunoa$te (a -ost ini3iat n) I+*.+485 <:D84 direct de la <aestrul s!u spiritual (9:8:) (literal" "a primit-o a-l'ndu-se la picioarele 9:8:-lui s!u, 9:8::P4D*%+4") $i o va practica a$a cum tre&uie, -iind mereu plin de d!ruire $i a&nega3ie c!tre D:</*6*:, va atinge -!r! ndoial! realizarea spiritual! ultim! chiar $i atunci c'nd el a s!v'r$it anterior gre$eli grave (mari p!cate, n termeni cre$tini)) (O7) u, iu&ita mea, care e$ti adorat! de to3i zeii (entit!3ile su&lime luminoase) eaici %+5=4 se adreseaz! din nou Preaiu&itei sale, %+4I 5g, a-l! c! aceast! -ormida&il! I+*.+485 <:D84 este pentru cel care $i d! seama de importan3a ei, la -el de valoroas! ca $i via3a ns!$i $i de aceea ea tre&uie s! -ie p!strat! de Eoghini n cel mai mare secret (cu alte cuvinte, tainele ei nu tre&uie niciodat! s! -ie revelate acelora care nu merit!))

$: MALANDHA!A )ANDHA *Contracia *care 8ermite ac0m02area 5n sfera s08erioar3 a fiinei a+ f20i9020i s01ti2 a2 nem0ririi+
(OM) Joghinul ini3iat tre&uie s!-$i apese c't mai mult &!r&ia n piept, contract'nd pentru aceasta, c't mai -erm, musculatura g'tului (mai precis spus, atunci &!r&ia tre&uie s! -ie introdus! c't mai ad'nc n ad'ncitura care se a-l! su& m!rul lui 4dam, dup! ce n preala&il el a realizat o inspira3ie pro-und!, complet!, aceast! contrac3ie cu totul special! a mu$chilor g'tului tre&uie s! -ie realizat! n timpul reten3iei -erme a su-lului pe plin) %imultan cu aceasta, Eoghinul se va concentra mental asupra zonei cre$tetului unde n plan su&til se a-l! centrul secret de -or3! %4+4%8484, pentru a con$tientiza c't mai &ine -enomenul su&til de a&sor&3ie a unei -oarte elevate energii su&tile, &ene-ice, care este a&sor&it! atunci n -iin3! prin aceast! zon! (cre$tetul capului))) Proced'nd ast-el, ntreaga re3ea de canale su&tile (/4D5-uri) de la nivelul g'tului este nchis! (&locat!)) 4ceasta este inestima&ila @4(4/D+484 24/D+4, care este di-icil de realizat chiar $i de c!tre cei care au atins starea de zeu) %copul esen3ial al acestei contrac3ii este s! se mpiedice ca -ocul su&til ( *@4% 4 =4) din regiunea om&ilical! (<4/5P:84 .+4I84) (-oc care, la nivelul de coresponden3! -iziologic! este reprezentat de %:.:( 94% 85.) s! devoreze (s! "ard!") nectarul su&til esen3ial (%0<4) care este clip! de clip! rev!rsat din lotusul cu 1777 de petale (%4+4%8484)) (Pentru a preveni irosirea ntr-un mod inutil spiritual a acestui nectar tainic esen3ial) Eoghinul tre&uie s! practice constant $i cu asiduitate aceast! contrac3ie esen3ial! (@4(4/D+484 24/D+4)) (ON) Prin realizarea corect! $i consecvent! a acestei contrac3ii, Eoghinul ini3iat $i plin de aspira3ie ajunge s! "&ea" (s! a&soar&! ntr-o anumit! s-er! l!untric! nalt! a microcosmosului s!u su&til) nectarul su&lim esen3ial d!t!tor de via3! al -iin3ei (4<85 4) $i, ating'nd ast-el starea de nemurire spiritual!, el c!l!tore$te

li&er, n stare de e1taz divin (%4<4D+5), prin -iecare dintre cele O lumi -undamentale (t!r'murile esen3iale ale mani-est!rii <acrocosmice" -izic, su&til $i cauzal)) (A7) @4(4/D+484 24/D+4 o-er! Eoghinului care este plin de aspira3ie c!tre D:</*6*: $i consecvent realizarea de sine (%5DD+4/4<), tocmai de aceea, mai ales acela care dore$te cu -ervoare s! ating! realizarea spiritual! (succesul spiritual ultim n practica J094) tre&uie s! practice atent $i cu consecven3! aceast! 24/D+4, n tain!, ntr-un loc retras $i lini$tit)

R: MULA )ANDHA *Contracia f0n9amenta23+


(A1) Joghinul ini3iat tre&uie s! preseze -erm $i continuu zona anusului cu c!lc'iul (cel mai &ine el va realiza aceasta atunci c'nd practic! n mod corect n %5DD+4%4/4)) *l (va inspira atunci pro-und $i dup! aceea, n reten3ia pe plin a su-lului, realiz'nd o concentrare mental! puternic! la nivelul lui 4@/4 .+4I84) va urm!ri s! -ac! s! ascensioneze c't mai intens dar gradat, 4P4/4 =4J: (su-lul su&til descendent care se a-l! n leg!tur! cu <:(4D+484 .+4I84)) 4ceasta este <:(4 24/D+4 (contrac3ia -undamental!) care este considerat! unanim de c!tre Eoghini marea distrug!toare a &!tr'ne3ii, degener!rii $i chiar a mor3ii) (A2) Printr-o practic! asidu! $i constant! (a acestei tehnici), Eoghinul care este plin de aspira3ie c!tre D:</*6*: va reu$i s! -ac! s! -uzioneze 4P4/4 =4J: cu P84/4 =4J: (su-lul su&til respirator ascendent care este n leg!tur! cu 4/4+4 4 .+4I84)) 4tunci, pentru Eoghinul care va atinge per-ec3iunea n <:(4 24/D+4 (contrac3ia -undamental!), aceasta va deveni aproape identic! (va avea aproape acelea$i e-ecte spirituale e1traordinare) cu practica perseverent! a lui J0/5 <:D84)

Comentari0 23m0ritor
.u privire la aceste aspecte pro-und ezoterice re-eritoare la practica lui <:(4 24/D+4, n tratatul Eoga -undamental +4 +4-J094 P84D5P5I4 se men3ioneaz!" "/u e1ist! nici o ndoial! c! prin realizarea corect! $i perseverent! a lui <:(4 24/D+4, at't P84/4 =4J: (V) $i 4P4/4 =4J: (-), c't $i /4D4 (%tarea de vi&ra3ie su&til!, Divin!, .reatoare, care este perceput! n aspectul ei de c'mp energetic) $i 25/D: (punctul interior - -ocar de putere) sunt pe deplin uni-icate (n starea per-ect! de =id 2eati-ic ranscendent) $i ast-el Eoghinul atinge des!v'r$irea spiritual!" (+4 +4-J094 P84D5P5I4, cap)O, %: 84 QA)) ermenul sanscrit 25/D: nseamn! literalmente "punct--ocar" sau, cu alte cuvinte, nucleu care con3ine, ntr-o stare poten3ial!, energia creatoare, ntocmai precum moleculele de 4D/ care n cazul codului genetic, con3in ntregul poten3ial de creare a unui nou "micro-univers" (o nou! -iin3!)) *l (25/D:) se poate mani-esta n di-erite moduri, n cele O lumi principale ale .rea3iei" -izic!, su&til! $i cauzal!) (a nivelul corpului -izic, 25/D: desemneaz! mai ales -luidele se1uale creatoare (sperma, n cazul &!r&atului), ns! aceste -luide corporale -oarte valoroase nu sunt, a$a cum se consider! n +4 +4 J094, dec't ni$te mani-est!ri grosiere ale lui 25/D: cel su&til care, n realitate, este echivalat cu un "nectar" (-luid su&til esen3ial) care se a-l!, n plan su&til, n zona capului (n zona din spate a cre$tetului, n con-ormitate cu anumite tratate J094 tradi3ionale)) Privit din acest punct de vedere, 25/D: cel su&til co&oar! gradat (ca un pre3ios "nectar") din .+4I84 n .+4I84, densi-ic'ndu-se ast-el treptat, p'n! c'nd n -inal el se mani-est! su& -orma material! a secre3iilor se1uale speci-ice (care e1ist! at't la &!r&at c't $i la -emeie)) F VA U!MA F

AN 8 C 18 Informaii secrete HIVA AMHITA CAPITOLUL AL IV-LEA Des8re tre=irea 20i .UNDALINI HA.TI 8rin interme9i02 6est0ri2or *atit09ini2or+ f0n9amenta2e *MUD!A-e2or+ secrete 9e 80nere 5n 2e63t0r3 *intrare 5n stare 9e re=onan3+ a fiinei Io6Jin020i c0 Fiina Di@in3 Uni@ersa23 *!EALITATEA 20i DUMNE#EU+ II: Tre=irea forei tainice co2osa2e a 20i .UNDALINI HA.TI: R: MULA )ANDHA *Contracia f0n9amenta23+ *contin0are 2a c0rs02 nr: 1< An 8+
Prin urmare, potrivit tratatelor secrete 4/ 84 $i +4 +4 J094, 25/D:, n calitate de -ocar su&til, poate -i con$tientizat $i controlat cel mai &ine n cele dou! puncte (-ocare) ce constituie "capetele" acestui proces de "apari3ie" $i "condensare" (materializare) treptat!" 25/D: cel din zona capului, unde are loc procesul de "apari3ie" care mai este numit $i 25/D:-=5%4894 $i 25/D: cel complet materializat unde are loc procesul de "condensare" (su& -orma secre3iilor se1uale creatoare care e1ist! la &!r&at (sperma) $i la -emeie (secre3iile menstruale))) Prin urmare, se poate spune c! 25/D: cel grosier are dou! mani-est!ri distincte" sperma, n cazul &!r&atului, sau, cu alte cuvinte, "25/D: cel al&" (%+:I84 25/D:) $i secre3iile menstruale corespondente necazul -emeii - "25/D: cel ro$u" (84I 4 25/D:), Guziunea amoroas! polar! dintre aceste dou! -orme de 25/D: (care se realizeaz! plenar doar n cazul continen3ei se1uale per-ecte) este numit! <5%+84 25/D: ("25/D: cel armonios amestecat")) Doar aceast3 0nire erotic3 frenetic3& at0nci c?n9 ea este 8e 9e82in contro2at3 at?t 9e c3tre Io6Jin c?t 4i 9e c3tre Io6Jin3 cJiar 5n tim802 act020i amoros care este rea2i=at n0mai c0 continen3& 8ro90ce a8ariia 20i NADA sa0& c0 a2te c0@inte& transm0taia 1io2o6ic3 ce se rea2i=ea=3 2a tem8erat0ra cor8020i *care face s3 a8ar3 transformarea materiei 5n ener6ie+& iar aceasta face 9083 aceea c0 80tin3 s012imarea 6ra9at3 5n forme s08erioare& s012ime a ener6iei 0ria4e care re=02t3) 2inen3eles c! precizarea culorilor celor dou! -orme de 25/D: care apar n -inal la nivelul corpului -izic al &!r&atului $i al -emeii are un caracter sim&olic" "4cela sau aceea care realizeaz! e-ectiv (prin e1perien3! direct!) unitatea esen3ial! a celor doi 25/D:-$i, atunci c'nd 25/D: cel ro$u -uzioneaz!, n cazul continen3ei se1uale per-ecte, cu 25/D: cel al&, cunoa$te cu adev!rat starea e1tatic! de J094" (.+:D4<4/5 :P4/5%+4D, cap) B %: 84 QA)) >n timpul -uziunii amoroase realizate numai cu continen3!, 25/D: cel ro$u care se a-l! n corpul -emeii se polarizeaz! cu 25/D: cel al&, care se a-l! n corpul &!r&atului, iar aceast! polarizare energetic! ampl! $i pro-und! provoac! (mai ales dac! cei doi iu&i3i $i controleaz! per-ect energiile erotice) transmuta3ia n energie a celor dou! -orme de 25/D: $i ast-el devine posi&il! su&limarea energiilor uria$e care rezult! atunci, sau, cu alte cuvinte, identi-icarea lui 25/D: cu /4D4) (4cest aspect secret va -i reluat $i descris mult mai e1plicit n cadrul prezent!rii lui =4@80(5 <:D84)) .a o e1presie -iziologic! a acestor procese Eoghine tainice, putem men3iona aici, pentru o mai &un! n3elegere, principiul "inhi&i3iei prin -eed-&acS" care este e1ercitat de hormoni asupra glandelor care i produc, proces care este &inecunoscut de oamenii de $tiin3!) 4ceasta nseamn!, printre altele, c! un anumit hormon cum ar -i, de e1emplu, testosteronul la &!r&at, iar la -emeie estrogenul sau progesteronul este produs de testicule $i, respectiv, de ovare, datorit! stimul!rii acestora) 4ceast! stimulare este e1ercitat! atunci de la nivelul glandei pituitare (care se a-l! n leg!tur! cu 4@/4 .+4I84)) Pe l'ng! e-ectele lor primare care sunt apoi mani-estate asupra sistemului reproduc!tor, ace$ti hormoni se1uali mai au totodat! $i un e-ect de "-eed-&acS" (cone1iune

sau in-luen3! invers! de reglare, de la e-ect la cauz!) asupra glandei pituitare (care se a-l! n leg!tur! cu 4@/4 .+4I84) pentru a inhi&a eli&erarea acelora$i hormoni pituitari care le-au stimulat producerea) Datorit! acestui proces, e-ectele hormonale produc o continu! stare de -luctua3ie (dezechili&ru), stare care este considerat! ca -iind "normal!" de medicina actual! dar care totu$i genereaz! n timp, datorit! dezechili&relor inerente, m&!tr'nirea $i degenerescen3a trupului) >n schim&, prin e-ectele pro-und echili&rante care sunt e1ercitate n cazul Eoghinilor de realizarea lui <:(4 24/D+4, at't la nivelul lui 4P4/4 =4J: $i P84/4 =4J:, c't $i la nivelul aspectului grosier al lui 25/D:, at't la &!r&at (%:I84 25/D:), c't $i la -emeie (84I 4 25/D:), este ast-el pro-und armonizat! (mai ales n cazul acelora care practic! n mod consecvent continen3a se1ual!) -unc3ionarea centrilor de -or3! in-eriori (.+4I84-ele), stare care se va re-lecta $i la nivelul glandelor endocrine corespondente pe care ace$tia le guverneaz!) 4tunci producerea hormonilor reproduc!tori (se1uali) este diminuat! $i echili&rat! (datorit! transmuta3iei &iologice care este produs! prin intermediul realiz!rii corecte a lui <:(4 24/D+4), ast-el c! ac3iunea inhi&itorie a acestora asupra glandei pituitare este minimalizat! (ea -iind ast-el adus! la o valoare aproape neglija&il!)) .a urmare a acestui proces, glanda pituitar! va ncepe s!-$i secrete hormonii s!i speci-ici ntr-un mod oarecum continuu $i constant, ceea ce va genera, la nivel -izic, producerea $i acumularea (conservarea) constant! n aceast! -orm! a su&tilului -luid 25/D: =5%4894, n plan su&til, la nivelul capului) Prin aceasta rezult! o stare e1celent! de concentrare mental! $i o mai &un! continuitate ce apare n s-era con$tiin3ei) otodat! se mani-est! o activare preponderent! la nivelul centrilor de -or3! (.+4I84-e) superiori, datorit! realiz!rii lui <:(4 24/D+4, care a$a cum am ar!tat anterior, determin! transmuta3ia &iologic! a lui 25/D: cel grosier n energie su&til! creatoare (/4D4), energie care apoi poate -i su&limat! n mod progresiv, n plan su&til, n zona capului (%4+4%8484)) 4ici, ea (/4D4) este identi-icat! cu 25/D: =5%4894, iar aceast! identi-icare d!t!toare de &eatitudine provoac! revelarea progresiv! a =idului 2eati-ic ranscendent) (AO) Pentru Eoghinul care este capa&il s! realizeze cu succes aceast! <:(4 24/D+4 simultan cu J0/5 <:D84, ce ac3iune &ene-ic! nu va putea el s! ndeplineasc! n aceast! lumeZ Practic'nd complet destins $i li&er de g'nduri parazite P4D<4%4/4, el se poate ridica n mod miraculos de la sol (poate levita) $i va putea z&ura (va -i capa&il s! se deplaseze prin aer) unde dore$te, la voin3!, numai prin puterea e1traordinar! pe care i-o con-er! practica perseverent! a acestei <:D84-e (<:(4 24/D+4)) (AA) >ntr-adev!r, dac! Eoghinul aspir!, plin de ardoare, s! traverseze (s! transceand!) de-initiv oceanul e-emer al acestei lumi iluzorii, el tre&uie s! practice n mod constant <:(4 24/D+4, n secret, $i pe c't posi&il, ntr-un loc c't mai retras)

<: VIPA!ITA-.A!ANA *VIPA!ITA .A!ANI+ MUD!A *Atit09inea 9e in@ersare a c0r6erii ener6ii2or s01ti2e 5n fiin3+
(AB)Joghinul $i va a$eza mai nt'i capul cu cea-a pe sol) *l $i va ridica apoi n sus (vertical) picioarele, mi$c'ndu-le dup! aceea n sens circular (mai nt'i n sens J5/ , apoi n sens J4/9 , n timpul reten3iei su-lului pe plin (I:<2+4I4))) 4tunci el se va concentra intens pentru a percepe -lu1urile de energie su&til! ce sunt inversate -a3! de normal n cazul realiz!rii corecte a acestei <:D84-e) *l va urm!ri apoi s! perceap! starea elevat! de con$tiin3! care apare drept e-ect n urma e-ectu!rii acestei <:D84-e, precum $i un amplu -enomen de energizare ce se mani-est! n plan su&til (vezi n aceast! direc3ie $i comentariul cu privire (la I+*.+485 <:D84)) 4ceasta este -aimoasa

=5P485 4 I484/5 <:D84, care este p!strat! secret! n toate tratatele n3elepciunii practice ( 4/ 84ele)) (AQ) Joghinul plin de aspira3ie c!tre D:</*6*: care o realizeaz! n mod consecvent, zilnic, timp de O ore a$a cum tre&uie, do&'nde$te cu siguran3!, n -inal, nemurirea spiritual!) .u ajutorul ei, el nu mai este distrus (anihilat n ceea ce prive$te con$tiin3a) nici chiar atunci c'nd are loc disolu3ia (resor&3ia) ciclic! universal! (P84(4J4)) (A7) .u ajutorul acestei inestima&ile <:D84-e, Eoghinul perseverent poate s! a&soar&! (s! acumuleze n s-era sa su&til!) su&limul nectar divin al nemuririi spirituale (4<85 4)) Proced'nd ast-el, el devine cu u$urin3! egalul marilor realiza3i spirituali $i n3elep3i (%5DD+4-$i) $i devine capa&il s! se mani-este ca un <aestru spiritual des!v'r$it, -a3! de toate -iin3ele umane care sunt capa&ile s!-1 recunoasc!)

Comentari0 23m0ritor
Prin practica atent! $i constant! a lui =5P485 4 I484/5 <:D84 se o&3ine, la -el ca $i n cazul realiz!rii lui @4(4/D+484 24/D+4 sau I+*.+485 <:D84, "inversiunea" -lu1ului o&i$nuit (descendent) al energiilor su&tile precum $i pre3iosul "nectar" esen3ial al vie3ii (%0<4 sau 4<85 4), care este transportat $i mpr!$tiat n ntreaga -!ptur! de la nivelul lui %0<4 .+4I84 (zona su&til! a palatului), care n unele tratate Eoghine este numit! "(una" ocult! a -iin3ei) Pe de alt! parte, este important s! re3inem c! %0<4 .+4I84 este str'ns legat! at't de %4+4%8484 c't $i de =5%+:DD+4 .+4I84) 5nversarea pozi3iei trunchiului $i a picioarelor n timpul e-ectu!rii acestei <:D84-e, precum $i presiunea speci-ic! ce este atunci realizat! la nivelul g'tului (ea este ntr-o oarecare m!sur! similar! cu e-ectul care este produs de @4(4/D+484 24/D+4) contri&uie din plin la acumularea $i ampli-icarea curgerii inverse a energiilor su&tile care sunt nmagazinate n etajele superioare ale -iin3ei Eoghinului) Prin practica perseverent! a acestei <:D84-e, aproape toate -luidele su&tile sunt direc3ionate n mod natural c!tre zona capului unde ampli-ic! trezirea centrilor de -or3! superiori (=5%+:DD+4, 4@/4 $i %4+4%8484), prin e-ectul -iresc al r!m'nerii (acumul!rii) lor la acest nivel)

8: UDDI-ANA )ANDHA *Contracia f0n9amenta23 9e ascensi0ne 4i s012imare a ener6ii2or s01ti2e a2e fiinei+
(AM) 4tunci c'nd intestinele $i viscerele din regiunea a&dominal! sunt n mod -erm $i armonios comprimate $i ridicate n partea superioar! a a&domenului (prin -or3a re-rac3iei dia-ragmei n timpul reten3iei complete a respira3iei pe vid) se spune c! aceasta este :DD5J4/4 24/D+4, distrug!toarea tuturor su-erin3elor (printre luce$te su-erin3e -iind inclus! $i I48I48<4 de su-erin3!)) De aceea ea este un unanim considerat! ca -iind leul teri&il cel &iruitor al ele-antului mor3ii) (Practicantul Eoga se concentreaz! intens, n timpul reten3iei respiratorii pe vid, s! con$tientizeze c't mai clar ascensiunea $i su&limarea energiilor su&tile 4P4/4 =4J: (n leg!tur! cu <:(4D+484 .+4I84), =54/4 =4J: (n leg!tur! cu %K4D+5% +4/4 .+4I84 %4<4/4 =4J: (n leg!tur! cu <4/5P:84 .+4I84) $i P84/4 =4J: (n leg!tur! cu 4/4+4 4.+4I84), direc3ion'ndu-le n -inal pe toate la nivelul cre$tetului (n plan su&til) pentru a-$i activa ast-el %4+4%8484) Dup! -iecare e1ecu3ie el va urm!ri simultan s! perceap! c't mai clar starea su&lim! de con$tiin3! care apare atunci proced'nd ast-el, Eoghinul va putea realiza cu u$urin3! ascensiunea $i su&limarea energiilor sale vitale (concomitent cu elevarea $i trans-ormarea corespunz!toare a nivelului s!u de con$tiin3!) la nivelul lui %4+4%8484) (AN) Joghinul plin de aspira3ie care practic! atent $i n mod perseverent, n patru reprize (din Q n Q ore) aceast! 24/D+4, $i puri-ic! totodat! $i $i activeaz! din plin centrul secret al -ocului su&til (<4/5P:84 .+4I84)) <ai ales prin intermediul acestui procedeu puternic, energiile su&tile P84/4-ice corespondente (n special %4<4/4 =4J:) sunt $i ele rapid $i pro-und puri-icate) (:nele tratate Eoga secrete indic! -aptul

c! ast-el Eoghinul realizeaz! o per-ect! stare de armonie $i rezonan3! ntre <4/5P:84 .+4I84 din microcosmosul -iin3ei sale $i <4+4 <4/5P:84 .+4I84 care e1ist! n <acrocosmos))

Comentari0 23m0ritor
>n leg!tur! cu acest aspect, n -aimosul tratat milenar +4 +4-J094 P84D5P5I4 se men3ioneaz!" Prin practica perseverent! $i atent! a lui :DD5J4/4 24/D+4, P84/4 (energia su&til! vital!) este ast-el su&limat! $i determinat! s! ascensioneze pe "calea -eedian!" (%:%+:</4 /4D5)) 4st-el, <area Pas!re (I:/D4(5/5 %+4I 5) z&oar! cu cea mai mare u$urin3! c!tre ceruri (%4+4%8484))" (+4 +4-J094 P84D5P5I4, cap)O, %: 84-ele BB-BQ)) 4$adar, prin intermediul practicii consecvente a lui :DD5J4/4 24/D+4 (care poate -i realizat! eventual n com&ina3ie cu @4(4/D+484 24/D+4) are o -uziunea polar! dintre 4P4/4 =4J: (-), P84/4 =4J: (V) $i %4<4/4 =4J:, ceea ce produce trezirea rapid! $i ascensiunea lui I:/D4(5/5 %+4I 5) (B7) Practic'nd plin de aspira3ie $i -!r! ntrerupere (zilnic, n patru reprize) timp de Q luni :DD5J4/4 24/D+4, Eoghinul care este atent $i perseverent poate s! nving! chiar $i moartea (el atinge ast-el nemurirea spiritual! sau, alt-el spus, per-ecta continuitate a con$tiin3ei)) "Gocul" s!u gastric (sucurile gastrice) (de -apt, -ocul su&til, *@4% 4 =4) este n cazul lui mult ampli-icat ("nte3it", cu ajutorul lui %4<4/4 =4J:), ceea ce -ace ca aproape toate -luidele sale corporale s! -ie rapid $i pro-und puri-icate)

Comentari0 23m0ritor
>n aceast! direc3ie, n -aimosul tratat +4 +4-J094 P84D5P5I4 se spune c!, atunci c'nd este practicat! a$a cum tre&uie, :DD5J4/4 24/D+4 rentinere$te rapid $i pe o cale a&solut natural! -iin3a uman!) *a ncetine$te totodat! considera&il, nc! de la nceputul ee1ers!rii sale, procesele naturale de m&!tr'nire $i degenerescent! (acest aspect este vala&il mai ales n cazul persoanelor n v'rst!)) 4ceste e-ecte cu totul e1traordinare apar ns! numai n cazul unei e1ecu3ii per-ecte a lui :DD5J4/4 24/D+4, aceasta implic'nd p reten3ie respiratorie pe vid care tre&uie s! -ie conforta1i23 4i f3r3 nici 0n fe2 9e forare de cel pu3in O-A minute) (B1) Prin intermediul realiz!rii corecte $i perseverente a lui :DD5J4/4 24/D+4 epoate -i o&3inut! puterea ocult! e1traordinar! =5984+4 %5DD+5 (aceasta este o capacitate paranormal! prin care practicantul consecvent poate in-luen3a n mod &ene-ic sau poate impulsiona cu o mare -or3! - prin voin3a sa puternic! ce se a-l! ntr-o per-ect! stare de armonie cu =oin3a atotputernic! a lui Dumnezeu - orice -iin3! uman!, aceast! putere paranormal! (%5DD+5) apare mai ales prin activarea intens! $i armonioas! a lui <4/5P:84 .+4I84) *a culmineaz! cu "intrarea" aproape irezisti&il! a corpului astral al Eoghinului respectiv n corpul astral $i eteric al unei alte -iin3e) $i simultan cu aceasta toate &olile practicantului sunt cu siguran3! distruse n cel mai scurt timp) (B2) 4ceasta (:DD5J4/4 24/D+4) (de$i poate -i a&ordat! de aproape orice practicant, prin e-ectele sale spirituale puternice $i deose&it de pro-unde n cazul unei e1ecu3ii per-ecte) este n realitate una dintre cele mai di-icile 24/D+4-e) *a $i mani-est! ntreaga sa e-icien3! spiritual! numai atunci c'nd este primit! direct de la un <aestru %piritual (9:8:)) .ele mai &une rezultate spirituale apar atunci c'nd ea este practicat! de unul singur, ntr-un loc retras $i lini$tit (care este de natur! s! -avorizeze concentrarea mental! pro-und! $i interiorizarea n timpul practicii))

Comentari0 23m0ritor
>ntr-adev!r, chiar $i n -aimosul tratat Eoga +4 +4-J094 P84D5P5I4 se spune c!" De ndat! ce :DD5J4/4 24/D+4 este per-ect st!p'nit!, starea de iluminare spiritual! poate s! apar! spontan" (+4 +4-J094 P84D5P5I4, cap) O, %: 84 Q7)) De asemenea, unele tratate secrete J094 men3ioneaz! c!, pentru a do&'ndi c't mai repede succesul n practica lui :DD5J4/4 24/D+4, Eoghinul avansat poate s! o com&ine (s! o practice simultan) cu @4(4/D+484 24/D+4 $i chiar cu <:(4 24/D+4) F VA U!MA F

AN 8 C 1S Informaii secrete HIVA AMHITA CAPITOLUL AL IV-LEA Des8re tre=irea 20i .UNDALINI HA.TI 8rin interme9i02 6est0ri2or *atit09ini2or+ f0n9amenta2e *MUD!A-e2or+ secrete 9e 80nere 5n 2e63t0r3 *intrare 5n stare 9e re=onan3+ a fiinei Io6Jin020i c0 Fiina Di@in3 Uni@ersa23 *!EALITATEA 20i DUMNE#EU+ II: Tre=irea forei tainice co2osa2e a 20i .UNDALINI HA.TI: S: VAM!OLI MUD!A *Atit09inea tr3=net020i secret care face 8osi1i23 tre=irea f026er3toare a Con4tiinei Cosmice 5n fiina as8irant020i *contin0are 2a c0rs02 nr: 18& An 8+
Not3/ 4v'nd n vedere valoarea imens! a acestui procedeu +4 +4 Eoghin secret, am considerat c! este necesar s! o-erim, (numai pentru cei din acest an de curs) unele elemente oculte, preliminare, care sunt esen3iale pentru e1ecu3ia per-ect! a lui =4@80(5 <:D84, at't de c!tre &!r&a3i, c't $i de c!tre -emei) .u privire la aceasta, linele in-orma3ii n mod voalat prezentate, se g!sesc $i n unele tratate secrete J094, cum ar -i de e1emplu +4 +4-J094 P84D5P5I4) =4@80(5 <:D84 se mai practic! chiar $i acum n secret n anumite scoli de J094 din 5ndia (n aceast! direc3ie sunt semni-icative m!rturiile doctorului +*0% 2*8/48D n cartea sa "+4 +4 J094", (ondra, 1NQN)) 4ceast! prezentare preliminar! este cu at't mai necesar! cu c't n %+5=4 %4<+5 4 sunt ascunse cu &un! $tiin3! anumite etape care -ac parte din antrenamentul propriu- zis n realizarea acestei tehnici, datorit! caracterului s!u -oarte secret) 0-erim, tocmai de aceea, nainte de traducerea %: 84-elor respective din %+5=4 %4<+5 4 care se re-er! la =4@80(5 <:D84, o sintez! a tuturor in-orma3iilor tradi3ionale autentice re-eritoare la acest procedeu care ne-au -ost accesi&ile) :rm!rim ast-el s! v! punem la dispozi3ie o e1punere e1trem de clar! $i precis! a acestui procedeu e1traordinar care este adeseori ocultat de Eoghini datorit! uluitoarei sale e-icien3e) 4ceast! e1punere este esen3ialmente practic! $i, din c'te $tim, p'n! n prezent ea este unic! n *uropa) 5at! un citat esen3ial din -aimosul tratat Eoga +4 +4-J094 P84D5P5I4 (capitolul O) care se re-er! la realizarea lui =4@80(5 <:D84" eMOg 4cela care st!p'ne$te per-ect =4@80(5 <:D84 $i $i su&limeaz! n mod armonios $i constant energiile uria$e pe care le do&'nde$te prin intermediul ei (=4@80: <:D84), chiar dac! tr!ie$te n lume dup! &unul s!u plac, -!r! s! respecte cu stricte3e toate regulile $i preceptele sta&ilite n J094, este totu$i un mare Eoghin $i &ene-iciaz! cu ajutorul acesteia de toate puterile divine e1traordinare (%5DD+5-urile))

Comentari0 23m0ritor
.uv'ntul sanscrit =4@80(5 provine de la termenul tradi3ional =4@84 care nseamn! n general "-ulgerD, "tr!znet" sau "diamant", ns! n acest conte1t ezoteric se re-er!, -!r! ndoial!, pe de o parte, la organul se1ual masculin $i, pe de alt! parte, la un anumit /4D5 (canal su&til energetic) care comand! ntregul sistem urogenital, inclusiv declan$area st!rii de 0894%< G;8; *@4.:(48* (D*%.;8.48*)" =4@84 /4D5) otodat!, termenul =4@84 -ace re-eriri $i la cel de-al doilea perete (tu&) interior al lui %:%+:</4 /4D5 care, n cazul con$tientiz!rii sale de c!tre un Eoghin avansat, con-er! trezirea anumitor puteri paranormale (%5DD+5-uri) 0P*84 5=* (*<5%5=*)) Prin urmare, n cazul de -a3!, e1presia " =4@80(5 <:D84" se re-er! n special la transmuta3ia $i su&limarea poten3ialului se1ual (8* 4%) n energia su&til!-su&lim! a vie3ii (0@4%)) >n con-ormitate cu tratatul tantric secret %+4 I48<4 %4<984+4, e1ist! 7 moduri progresive de a practica =4@80(5 <:D84) 4ceste moduri ncep cu simpla contrac3ie con$tient realizat! a musculaturii uro-

genitale $i se continu! cu etapa care implic! aspirarea la voin3!, prin canalul uretrei (la &!r&a3i) $i prin deschiz!tura colului (la -emeie) a anumitor secre3ii se1uale $i chiar a unor -luide energetice tainice) /umai atunci c'nd a -ost cu adev!rat atins! m!iestria n cea de-a $asea etap! a acestei tehnici progresive (=4@80(5 <:D84), Eoghinul sau Eoghina o poate a&orda cu succes pe a $aptea $i ultima" actul amoros Eoghin pro-und trans-igurator realizat cu o per-ect! continen3! (<4 5+:/4), n care cei doi iu&i3i realizeaz! la :/5%0/ etapa a 7-a a lui =4@80(5 <:D84) >n aceast! practic! amoroas! secret! (<45 +:/4), at't hormonii se1uali melanja3i, c't $i -luidele se1uale su&tile sunt reasimilate n corp, datorit! unor comple1e -enomene de transmuta3ie &iologic! n energie a poten3ialului se1ual, ale c!ror e-ecte ample trans-orm! $i armonizeaz! pro-und $i de-initiv con$tiin3a Eoghinului $i a Eoghinei care practic! la :/5%0/ =4@80(5 <:D84) Privind lucrurile din acest punct de vedere, tradi3ia secret! tantric! men3ioneaz! c! poten3ialul se1ual al -iin3ei umane poate -i utilizat n O moduri distincte, n -unc3ie de nivelul de con$tiin3! al respectivei -!pturi" pentru -iin3a uman! la care predomin! 4<4% 9:/4 (ignoran3a, iner3ia, a&rutizarea), poten3ialul se1ual este -olosit numai n scopul de procreere, pentru -iin3a uman! la care predomin! 84@4% 9:/4 (dinamismul, dorin3ele, ardoarea), poten3ialul se1ual este -olosit numai n scopul producerii pl!cerii, n s-'r$it, pentru -iin3a uman! la care predomin! %4 =4 9:/4 (echili&rul, armonia, elevarea) poten3ialul se1ual poate, -i, -olosit numai pentru a avea un rol iluminator, %P585 :4() -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIGU!A 1 - A) O!)"IA EC!E"IILO! ELUALE 4i A FLUIDELO! U)TILE LA NIVELUL LINGAM-ULUI a+ eci0ne trans@ersa23 8rin LINGAM

1- corp spongios 2 - canal uretral O- corp cavernos erectil 1+ eci0ne 2on6it09ina23 8rin LINGAM-02 5n erecie 1-canal de-erent 2-vezic! urinar! O-vezicul! seminal! A-glanda lui .o[per B-epididim Q-testicul 7- prostat! M-uretr!

c+ LINGAM VVe9ere 9in fa3 *seci0ne+

FIGU!A C - A) O!)"IA EC!E"IILO! ELUALE ,I A FLUIDELO! U)TILE LA NIVELUL COLULUI

a+ or6ane 6enita2e feminine

1+ eci0ne 2on6it09ina23 8rin 0ter 4i @a6in

/atura divin! creatoare a pus la punct mecanismul eli&er!rii seminale (ejacul!rii) dar - de$i poate p!rea surprinz!tor $i incredi&il, mai ales pentru oamenii de $tiin3! sceptici - tot natura a integrat n universul nostru l!untric capacitatea (care la majoritatea -emeilor $i a &!r&a3ilor se a-l! n stare (4 */ ;) de a st!p'ni per-ect acest mecanism, prin di-erite procedee simple $i per-ect -ire$ti pentru acela sau aceea care (* .:/04# * #5 (* 4P(5.; %5% *<4 5.) De$i, n general, $tiin3a medical! nu recunoa$te $i nu sus3ine deloc acest concept, desc!rcarea se1ual! (orgasmul cu ejaculare, n cazul &!r&atului) $i orgasmul e1ploziv (cu emisie de secre3ii, n cazul -emeii) contri&uie, n timp, din plin $i n mod su&stan3ial la deteriorarea prematur! a capacit!3ilor vitale ale creierului, suprasolicit! inima $i epuizeaz! sistemul nervos, diminu'nd considera&il puterea -iin3ei umane pe care o vl!guie$te, mai ales n cazul e1ceselor) .u toate acestea, dac! -iin3a uman! ajunge s! opreasc! (s! suspende), prin intermediul anumitor procedee Eoghine secrete, procesul elimin!rii seminale (&!r&atul) $i a secre3iilor se1uale speci-ice (-emeia), reu$ind apoi cu adev!rat s! reorienteze (%:2(5<*6*) c!tre centrii superiori de -or3! energia imens! care rezult! prin transmuta3ia &iologic! a poten3ialului ei se1ual, ea va avea dup! aceea la dispozi3ie o energie gigantic! pe care o va putea trans-orma n putere spiritual!, mental!, a-ectiv! sau su-leteasc!) Prin urmare, potrivit acestei %: 84-e, dac! =4@80(5 <:D84 este practicat! n mod corect $i consecvent, Eoghinul sau Eoghina poate avea o via3! amoroas! complet li&er!, -!r! ca prin aceasta s! devieze c'tu$i de pu3in de pe .alea spiritual!, ntruc't actul amoros -renetic este singurul mod natural care n general este accesi&il oricui, de a capta complet mentalul, 4/ 84 J094 urm!re$te s! ampli-ice (D48 /:<45 >/ 8-:/ <0D P*8G*. .0/ 80(4 ) comple1a e-ervescen3! senzorial! care, dup! cum $tim, este speci-ic! interac3iunii se1uale, 9ar aceasta se rea2i=ea=3 tot9ea0na n0mai 5n sco802 tre=irii 4i ELPAN IUNII con4tiinei s08erioare) .unosc'nd aceasta, ne putem da seama c! =4@80(5 <:D84 este o practic! +4 +4 Eoghin! e1trem de important! pentru epoca - actual! (I4(5 J:94), n care predomin! at't de mult capacitatea $i nevoia de e1primare n lumea material! $i senzorial!) Practic'nd n mod per-ect =4@80(5 <:D84, Eoghinii $i Eoghinele pot s! ac3ioneze n mod spontan $i li&er n e1terior -!r! s! piard! deloc din vedere trezirea $i e1pansiunea .on$tiin3ei Divine care, n -azele avansate de practic!, ne reveleaz! %inele %uprem (4 <4/)) *volu3ia spiritual! a -iin3ei umane este un proces care, n mod o&i$nuit, se des-!$oar! cel mai adesea -oarte lent - pe parcursul a milioane de ani - ns! ea (evolu3ia spiritual!) poate -i e1traordinar de mult accelerat! - men3ioneaz! tradi3ia oriental! secret! - prin practica perseverent! $i corect! a sistemului J094) .u toate acestea, printre nenum!ratele procedee $i tehnici J094 valoroase, =4@80(5 <:D84 de3ine totu$i un loc de -runte, pentru c! ea le permite Eoghinilor $i Eoghinelor care o practic! s! realizeze n mod pl!cut %4( :85 %P585 :4(* G:(9*8; 048*)

eMAg (Pentru realizarea per-ect! a lui =4@80(5 <:D84) sunt necesare dou! lucruri, hcare sunt (pentru omul o&i$nuit) -oarte greu de o&3inut" primul este laptele, iar cel de-al doilea este o -emeie iu&it! care tre&uie s!-i -ie total d!ruit! Eoghinului)

Comentari0 23m0ritor
4ceast! %: 84 este un e1emplu evident de lim&aj secret sau, alt-el spus, sim&olic (%4/D+J4 2+4%4)) >ntr-adev!r, noi nu putem s! interpret!m ad-literam acest te1t deoarece, de e1emplu, a-3i procura ni$te lapte de vac! sau de &ivoli3! n 5ndia este ceva &anal, care este la ndem'na oricui) >n realitate, ClapteleD la care -ace aluzie te1tul acesta este, la nivel su&til, -luidul (nectarul) su&lim esen3ial al nemuririi spirituale (%0<4 sau 4<8 4), care tre&uie s! -ie ampli-icat n -iin3! n urma su&lim!rii energiilor care rezult! prin transmutarea poten3ialului se1ual $i, la nivel grosier, desemneaz! -luidele se1uale (mai precis, n cazul de -a3!, energiile care rezult! prin transmutarea &iologic! a spermei, n cazul &!r&atului) care, n special pentru un &!r&at, sunt -oarte di-icil de controlat n momentele de mare e-ervescen3! amoroas! $i de men3inut n -iin3! n vederea transmut!rii lor n energie n timpul actului amoros cu o -emeie -rumoas!, -oarte vital! $i senzual!) De asemenea, -emeia (/485) care este total d!ruit! (sau, alt-el spus, supus!) Eoghinului peste de -apt /4D5-ul (canalul su&til-energetic al) perineului despre care am mai vor&it anterior) Dinamizarea $i controlul total realizat asupra acestui /4D5 care controleaz! (la &!r&at) emisia spermei $i, la -emeie, desc!rcarea secre3iilor se1uale (n momentul I orgasmului e1ploziv) reprezint! a$adar ce-a de-a doua condi3ie care este necesar!, pentru reu$ita deplin! a lui =4@80(5 <:D84, pe alt-el, unele versiuni manuscrise ale acestei %: 84-e -urnizeaz! n mod direct "cheia" de interpretare, deoarece ele con3in chiar termenul /4D5 (canal su&til energetic) $i nu termenul /485 (-emeie)) Pe de alt! parte, chiar $i -!r! aceast! men3iune e1plicit!, se poate deduce cu u$urin3! c!, n realitate, aceast! /485 ("-emeie") este de -apt, n ultim! instan3!, acea realitate divin! la care se pre-er! tratatele tantrice esoterice atunci c'nd spun" ".e nevoie mai am eu de o -emeie e1terioar! pentru a -ace dragoste, c'nd deja $tiu c! am -emeia interioar! (I:/D4(5/5 %+4I 5 trezit! n mine)Z F VA U!MA F

AN 8 C CN Informaii secrete HIVA AMHITA CAPITOLUL AL IV-LEA Des8re tre=irea 20i .UNDALINI HA.TI 8rin interme9i02 6est0ri2or *atit09ini2or+ f0n9amenta2e *MUD!A-e2or+ secrete 9e 80nere 5n 2e63t0r3 *intrare 5n stare 9e

re=onan3+ a fiinei Io6Jin020i c0 Fiina Di@in3 Uni@ersa23 *!EALITATEA 20i DUMNE#EU+ II: Tre=irea forei tainice co2osa2e a 20i .UNDALINI HA.TI: S: VAM!OII MUD!A *Atit09inea tr3=net020i secret care face 8osi1i23 tre=irea f026er3toare a Con4tiinei Cosmice 5n fiina as8irant020i+ *contin0are 2a c0rs02 nr: 1S: An 8)
(MB) >n timpul actului amoros (cu continen3a), realiz'nd la unison anumite contrac3ii musculare progresive care le dirijeaz! energia erotic! ascendent, -iind cu mintea per-ect concentrat!, at't &!r&atul c't $i -emeia $i pot controla per-ect tr!irea orgastic! $i ast-el ating per-ec3iunea n realizarea lui =4@80(5 <:D84) COMENTA!IU L%MU!ITO! 4tunci c'nd Eoghinul atinge cu adev!rat per-ec3iunea n practica lui =4@80(5 <:D84, el devine capa&il s!-$i suspende complet ejacularea, la voin3!, chiar $i n momentul orgasmului) Proced'nd ast-el, el va putea atinge or6asm02 f3r3 e>ac02are $i aceasta i va permite s! ating! starea de %4<4D+5 (e1taz divin) n timpul -uziunii amoroase sau eventual la scurt timp dup! aceea) >n cazul -emeii, prin realizarea lui =4@80(5 <:D84 ea va atinge la r'ndul ei or6asm02 f3r3 9esc3rcare ce se va mani-esta prin orgasme succesive sau printr-un orgasm -oarte lung care i va permite s! ating! starea de %4<4D+5 (e1taz divin)) Pentru aceasta, at't &!r&atul c't $i -emeia tre&uie s! se antreneze cu perseveren3! n contrac3ia armonioas! $i st!p'nirea mu$chilor din comple1ul urogenital) >n cazul -emeii, suplimentar, este necesar ca ea s! st!p'neasc! -oarte &ine %4+4@0(5 <:D84 (care va -i descris! ulterior), n com&ina3ie cu <:(4 24/D+4 $i :DD5J4/4 24/D+4) (a nceputul acestui antrenament special, mu$chii organelor genitale, mu$chii organelor e1cretoare $i mu$chii urinari au tendin3a de a se contracta simultan) .ontrac3iile musculare n etapele preliminarii tre&uie s! -ie realizate izolat n cele trei zone distincte, n urma unui antrenament sistematic (zilnic c'te B-7 minute) $i de lung! durat!, aceste contrac3ii, care ulterior pot -i realizate toate (n cele trei zone) n acela$i timp, devin at't de, puternice nc't ele creeaz! un e-ect de "sugere" ascendent! (n cazul -emeii, se va o&serva c! la&iile mici ale vulvei se vor deplasa c!tre n sus, ntr-o asemenea contrac3ie complet!)) >n plus, este &ine s! $tim c! practica lui :DD5J4/4 24/D+4, chiar nainte de realizarea lui =4@80(5 <:D84, creeaz! la r'ndul s!u un e-ect de "sugere" $i mai puternic $i totodat! -aciliteaz! o contrac3ie mai intens! a musculaturii urogenitale) Pentru -emei, este tocmai de aceea recomandat! %4+4@0(5 <:D84 - care va -i descris! ulterior pentru o e1celent! transmutare a secre3iilor hormonale la nivelul ovarelor, aceasta nsemn'nd n realitate conservarea $t su&limarea n -orme superioare de energie a -luidelor se1uale speci-ice -eminine (84@4%), ntocmai a$a cum practica lui =4@80(5 <:D84 produce, n cazul &!r&atului,- conservarea $i su&limarea n -orme superioare ie energie a -luidelor se1uale masculine (sperma W =58J4 8* 4% sau %+:I84)) Prin urmare, iat! c! tradi3ia secret! +4 +4 J094 arat! cu -oarte mult! claritate c! Eoghinul sau Eoghina pot s! realizeze per-ect 284+<4.+48J4, -!r! ca pentru aceasta s! renun3e complet la via3a se1ual! $i, un alt aspect la -el de important, este acela c! e-ectele generale cu caracter ne-ast (degenerescent!, m&!tr'nire prematur!, vl!guire, epuizare -izic! $i nervoas!, etc), ce sunt asociate de o&icei cu se1ualitatea, s0nt 9atorate 5n rea2itate 8ier9erii *9esc3rc3rii+ seK0a2e 4i n0 act020i amoros 5n sine) (MQ) Dup! ce Eoghinul insereaz! ncet $i cu o mare aten3ie, pe canalul uretral, un tu& sterilizat special (care tre&uie s! -ie per-ect adecvat scopului urm!rit), el va insu-la (cu ajutorul unui -urtun prin care va su-la chiar el aerul) -oarte ncet aer n canalul urogenital (este important de realizat c! at0nci @e=ica @a fi 6o2it3 com82et 9e 0rin3 5n 8rea2a1i2 at?t 5n ca=02 femeii c?t 4i a2 13r1at020i), con$tientiz'nd totodat! p!trunderea energiilor su&tile P84/4-ice speci-ice n canalul su&til secret (/4D5) (corespondent acestei zone), care este numit de n3elep3i =4@84 I4/D4 (n cazul -emeii aerul se introduce prin deschiz!tura, uretrei iar tu&ul respectiv se introduce mai pu3in dec't n cazul &!r&atului))

COMENTA!IU Guziunea amoroas! realizat! numai cu continen3!, de c!tre cei doi iu&i3i, care au vezica urinar! plin! cu aer, -ace s! apar! la am'ndoi st!ri erotice -oarte intense $i elevate datorit! rezonan3elor declan$ate cu energia su&til! a aerului) Pentru a m!ri starea de empatie $i comuniune su&til!, cei doi iu&i3i care urm!resc s! e1perimenteze orgasmul aerat $i vor insu-la unul altuia aer n vezica urinar! (care n preala&il va -i complet golit! de urin!) $i apoi vor realiza mpreun! -uziunea amoroas! cu continen3!) *i vor urm!ri atunci s! simt! la unison punerea n rezonan3! cu energiile su&tile ale aerului (=4J: 4 =4) $i apoi vor urm!ri s! con$tientizeze transmutarea aerului introdus n vezica urinar! n energie, pe care o vor su&lima n etajele superioare ale -iin3ei lor) 4cesta este un procedeu preliminat secret necesar pentru a putea realiza cu succes =4@80(5 <:D84) *l este e1trem de rar prezentat, chiar $i n tratatele Eoghine ezoterice deoarece, con-orm -aimoasei lucr!ri +4 +4-84 /4=4(5, "aceast! tehnic! tre&uie s! -ie n mod strict rezervat! numai -iilor spirituali (discipolilor -oarte apropia3i) ai <aestrului (9:8:-lui)) De alt-el, nu este deloc nt'mpl!tor c! nici n +4 +4-J094 P84D5P5I4 metoda respectiv! nu este o-erit! complet) ocmai din aceast! cauz!, o-erim n cele ce urmeaz! sinteza descrierii sale din +4 +4-84 /4=4(5) Prima etap! preliminar! n =4@80(5 <:D84 const! n preg!tirea unei sonde per-ect sterilizate n preala&il (tu&) de o m!rime $i grosime adecvata) 4ceast! sond! va -i con-ec3ionat! din argint sau cel mai &ine dintr-un metal ino1ida&il) 4poi Eoghinul va su-la u$or aer prin ea, ca $i cum ar a3'3a un -oc, n canalul uretrei) <ai nt'i este important s! nu pierdem din vedere c!, n preala&il, sonda (per-ect sterilizat!) tre&uie s! -ie &ine preg!tit!) *a va avea o lungime de apro1imativ 1A 4/9:(4 (1A degete - apro1) 21 era) $i va -i de asemenea de o grosime adecvat! pentru a putea -i introdus! cu u$urin3! pe canalul uretral, pentru aceasta, ea va -i nainte sterilizat! $i &ine uns! (pentru a deveni su-icient de alunecoas!) (tradi3ional, se spune c! aceast!, sond! era uns! cu ulei de migdale sau cu unt clari-icat (9+**)), put'nd ast-el s! intre u$or $i progresiv pe canalul urinar) >n prima zi, sonda tre&uie introdus! p'n! la o ad'ncime de un deget (1 4/9:(4 sau l!3imea degetului mare de la m'n!), a doua zi o lungime de dou! degete, etc, m!rindu-se ast-el n mod gradat ad'ncimea introducerii acestei sonde cu c'te 1 4/9:(4 n -iecare zi consecutiv!) >n cea de-a 12-a zi, atunci c'nd sonda a -ost introdus! la o ad'ncime de 12 4/9:(4, ".alea r!znetului (Diamantului)" (=4@84I4/D4 sau canalul urogenital) este ast-el n ntregime eli&erat! (degajat!)) *ste ns! esen3ial ca e1tremitatea sondei s! ias! n a-ara uretrei pe lungime de 2 4/9:(4) De asemenea, este important de re3inut aici, pentru a evita eventuale accidente sau r!niri (zg'rieri) ale canalului urogenital, c! sonda tre&uie s! -ie introdus! lent, -!r! gra&! $i -!r! s! se -or3eze a&solut deloc, iar (5/94<-ul va -i 3inut n tot acest timp, cu m'na st'ng!, n unghiul la care el ajunge n mod -iresc n timpul erec3iei) 0dat! ce sonda a -ost introdus! ast-el, poate -i eli&erat! o anumit! cantitate de urin! prin ea (aceasta n situa3ia n care nu a -ost golit! vezica urinar! nainte de realizarea acestui procedeu)) radi3ional, se recomand! ca aceast! urin! s! -ie colectat! ntr-un recipient curat, ea put'nd -i utilizat! (preluat!) n procedeul 4<480(5) 4poi, se va insu-la u$or aer (-ie direct, prin intermediul unui tu& de cauciuc sau a unui -urtun din material plastic, adecvat &ran$at la v'r-ul sondei prin care su-l!m, -ie pur $i simplu cu ajutorul unui vaporizator, care va -i de asemenea legat la cap!tul sondei)) 4ceasta (insu-larea aerului) constituie prima etap! de puri-icare su&til! a canalului urogenital) >n continuare, Eoghinul va realiza :DD5J4/4 24/D+4 sau /4:(5 I85J4, aceasta va avea ca e-ect aspirarea aerului prin cateter (sond!), n vezica urinar!) Puterea de aspirare a aerului este mult ampli-icat! dac! aceste tehnici (:DD5J4/4 24/D+4 sau /4:(5 I85J4) se vor realiza atunci n : I4 4%4/4) Dup! ce, printr-o practic! atent! $i perseverent!, Eoghinul devine capa&il s! aspire, ast-el aerul n vezica urinar! eacest aer inspirat iese din nou a-ar!, cu u$urin3!, dup! ce puri-ic! din punct de vedere su&til - cu energiile P84/4-ice pe care le vehiculeaz! - zona urogenital! ($i /4D5-urile secrete prin care sunt asigurate comple1ele mecanisme de transmuta3ie a poten3ialului creator se1ual)g, el poate s! e-ectueze aceea$i practic! (de aspirare prin uretr!) cu ap! c!ldu3! curat! (ATEN"IEP c32903& nicio9at3 rece) $i apoi cu alte lichide (care nu sunt nocive s!n!t!3ii) de o densitate $i v'scozitate din ce n ce mai mari)

>n tradi3ia secret! +4 +4 J094 se recomand!, pentru antrenamentul progresiv n =4@80(5 <:D84, s! se aspire n vezica urinar! mai nt'i aer, apoi ap! c!ldu3!, apoi ulei de m!sline pur $i, n -inal, miere proasp!t! lichid! (natural!)) Potrivit ns! unor ini3ia3i n aceast! practic! ezoteric!, nu este deloc important s! se aspire n vezic! alte lichide n a-ar! de ap!) >n viziunea lor, ampli-icarea puterii de a&sor&3ie prin uretr! poate -i realizat! la -el de &ine m!rind progresiv n!l3imea la care tre&uie urcat lichidul respectiv) De e1emplu, a -ace s! urce (pe canalul urogenital) apa cu 1O cm este per-ect echivalent cu a -ace s! urce mercurul (ATEN"IEP 4 urca mercur prin canalul urogenital este -oarte periculos pentru organism pentru c! <*8.:8:( este -oarte to1icX) cu 1 cm, deoarece densitatea mercurului este de 1O ori mai mare dec't aceea a apei (Proced'nd n acest -el sunt evitate $i toate eventualele e-ecte secundare nedorite, c!ci nu tre&uie s! pierdem deloc din vedere c! mercurul are multe e-ecte nocive (el -iind -oarte to1ic) asupra corpului -izic, dac! nu este utilizat n strict! con-ormitate cu recomand!rile tradi3ionale cu privire la a&sor&3ia sa n vezica urinar!)) *ste -oarte important s! amintim aici c! e1ist! un procedeu secret (care este per-ect echivalent cu cel care deja a -ost descris) de antrenament n =4@80(5 <:D84 $i care este indicat s! -ie realizat de -emeie, acest procedeu va -i descris n cadrul acestui te1t) 4tunci c'nd tehnica de aspirare n sus (care este corelat! intim cu procesul de transmuta3ie n energie $i de su&limare a acesteia) a lui 25/D: (-luidele se1uale - sperma n cazul &!r&atului) este per-ect st!p'nit!, se poate spune c! =4@80(5 <:D84 este realizat! cu m!iestrie) "Este 5ns3 necesar s3 menion3m c3 aceast3 teJnic3 n0 @a 80tea fi accesi1il! dec't aceluia sau aceleia care a reu$it s!-si controleze -oarte &ine su-lul respirator $i nim!nui altcuiva)" (+4 +4-84 /4=4(5, 2)7B) COMENTA!IU .hiar $i dac! cei doi iu&i3i se opresc numai la realizarea orgasmului aerat, acest procedeu (=4@80(5 <:D84) le va con-eri st!ri de -ericire de o intensitate cu totul e1traordinar!) >n plus, or6asm02 aerat -aciliteaz! su&limarea energiilor care rezult!, prin transmutarea poten3ialului se1ual $i a aerului n energie su&til!) >n cazul &!r&atului, practica sistematic! a or6asm020i aerat m&un!t!3e$te -oarte mult capacitatea de control asupra poten3ialului se1ual $i i u$ureaz! transmutarea $i su&limarea) 0rgasmul aerat -ace s! -ie activat! n mod armonios $i amplu 4/4+4 4 .+4I84 $i totodat! -ace s! urce energiile care rezult! prin transmutare la acest nivel (4/4+4 4 .+4I84)) 0 -orm! -oarte simpl! $i direct! a acestui procedeu implic! insu-larea aerului cu gura n J0/5-ul iu&itei de c!tre &!r&at $i men3inerea acestuia acolo 17-1B secunde su& presiune pentru a declan$a o stare de orgasm aerat la nivel vaginal) (M7) Printr-un antrenament sistematic (care cuprinde $i etapele descrise n comentariul la %: 84 anterioar!) $i cu o intens! concentrare mental!, Eoghinul tre&uie s! poat! -ace ca, n starea de e-ervescen3! $i -renezie a actului amoros, 25/D: (sperma) care n mod o&i$nuit ar -i emis (ejaculat) n vaginul iu&itei sale (/485-2+494), s! -ie reorientat prin transmutarea sa n energie $i readus n planurile superioare ale -iin3ei (prin realizarea cu m!iestrie a proceselor speci-ice de transmuta3ie $i su&limare)) Dar& cJiar 4i at0nci c?n9 )INDU a Ec3=0tE 9e>a *a fost e>ac02at+& Io6Jin02 *care a atins c0 a9e@3rat m3iestria 5n VAM!OLI MUD!A+ este ca8a1i2 s3 52 rea1soar13 5na8oi *8rin mem1r02 s30 @iri2+ 4i s3 52 transforme *T!AN MUTE+ astfe2& 6ra9at& 5m8re0n3 c0 secreii2e feminine cores8on9ente& care s0nt 9e asemenea as8irate at0nci& 5n ener6ie s8irit0a23 *care 9083 aceea este s012imat3 2a ni@e202 centri2or s08eriori 9e for3+) COMENTA!IU L%MU!ITO! 4ceast! %: 84 poate -i interpretat! n dou! moduri distincte, n -unc3ie de sensul care este atri&uit e1presiei /485-2+494 (C=aginD, "locul de convergen3a al tuturor volupt!3ilorD, dar $i "pl!cere intens!D, "-ericire amoroas!", etc)) 4st-el, pe de o parte, dac! se ia n considerare sensul direct al acestei e1presii (/4852+494), atunci se consider! c! %: 84 respectiv! descrie o -orm!, (o variant!) particular! a lui =4@80(5 <:D84, care implic! o e1traordinar! st!p'nire de sine n timpul actului amoros propriu-zis" controlul deplin al ejacul!rii, e1ercitat chiar n momentul orgasmului) De -apt, %: 84 indic! dou! posi&ilit!3i distincte n aceast! direc3ie) Prima (cea in-erioar!) se realizeaz! de c!tre Eoghin dac! 25/D: (sperma) a -ost deja emis! (ejaculat!) n vaginul -emeii (cu alte cuvinte, dup! ce a -ost atins orgasmul de tip in-erior, cu desc!rcare

(ejaculare)) $i const! n a respira aceast! s!m'n3! (deja ejaculat!) napoi, printr-o mi$care interioar! de sugere care este atunci e-ectuat! cu mem&rul viril) 4 doua posi&ilitate, (cea superioar!) care este considerat! ca -iind cea care este cea mai nalt! $i pe deplin spiritual!, se realizeaz! n momentul n care 25/D: (sperma) "se pune n mi$careD (.+4(5 4) sau, alt-el spus, eKact 5n moment02 st3rii 9e or6asm care 8rece9e ime9iat e>ac02area $i const! n a realiza o contrac3ie foarte intens3 $i viguroas! care n0 5i 8ermite s8ermei s3 mai ias3 a1so20t 9e2oc 5n eKterior *8rin e>ac02are)) Proced'nd n acest mod, Eoghinul sau Eoghina care st!p'ne$te la per-ec3iune =4@80(5 <:D84 ajunge s! tr!iasc! n mod gradat or6asm02 minute, zeci de minute sau uneori chiar ore n $ir, resim3ind ast-el o stare e1tatic! de -ericire cople$itoare, care l (o) transport! gradat n ns!$i &eatitudinea divin! suprem! $i i permite s! ating! starea de %4<4D+5 (e1taz divin)) 4l doilea sens, sim&olic $i ascuns (ezoteric) al e1presiei /485-2+494 este n leg!tur! cu -aptul c!, n interiorul (n aspectele pro-unde) ale -iec!rei -iin3e umane, &!r&at sau -emeie, toat! partea superioar! a corpului, de la mijloc p'n! n zona cre$tetului, este controlat! de (cu alte cuvinte, este n rezonan3! cu) %+ =4 (*ternul <asculin Divin), iar partea in-erioar! a corpului (de la mijloc n jos) este controlat! de (cu alte cuvinte, este n rezonan3! cu) %+4I 5 (*ternul Geminin)) Prin urmare, regiunea "-eminin!" a &!r&atului este ntreaga zon! de su& om&ilic (p'n! la t!lpi inclusiv)) ocmai din aceast! cauz!, n te1tele Eoghine secrete se -olose$te curent e1presia J0/5-% +4/4 pentru a indica la &!r&a3i regiunea perineului, de$i cuv'ntul J0/5 (matrice, organul se1ual -eminin) este n mod normal rezervat e1clusiv -emeilor) >n con-ormitate cu acest sens sim&olic, scopul Eoghinului sau al Eoghinei este de a nu l!sa energia creatoare (25/D:) n -orma sa su&til! s! co&oare de la nivelul centrilor de -or3! (.+4I84) superiori din zona capului c!tre centrii in-eriori, ca s! m&race -orma o&i$nuit! a poten3ialului se1ual &rut (sperma sau secre3iile -eminine speci-ice)) Dac! totu$i 25/D: cel su&til a luat deja aceast! -orm!, atunci energia se1ual! care rezult! n urma transmuta3iei acestui poten3ial creator &rut tre&uie s! -ie n ntregime su&limat! $i -!cut! s! ascensioneze la sursa, ei originar!, aspect care este perceput l!untric ca o n!l3are a ei din regiunea organelor se1uale (<:(4D+484 $i %K4D+5% +4/4) n zona cre$tetului (%4+4%8484 n plan su&til)) .u privire la acest procedeu pur interior, este necesar s! mai men3ion!m aici descrierea lui =4@80(5 <:D84 a$a cum este ea o-erit! n cele&rul tratat Eoga 9+*84/D4 %4<+5 4, unde ea este numit! =4@80/5 $i di-er! total de descrierea precedent!) >n respectivul tratat ea corespunde n mare parte posturii p!unului (<4J:84%4/4)" "%prijinindu-se pe sol cu am&ele palme, Eoghinul avansat tre&uie s!-$i nal3e picioarele $i s!-$i men3in! de asemenea capul ($i trunchiul) ridicate n spa3iu) 4ceast! <:D84 care stimuleaz! $i ampli-ic! e1traordinar de mult energia (vitalitatea) -iin3ei, prelunge$te durata vie3ii $i p!streaz! nealterat! tinere3ea) ocmai de aceea ea este numit! =4@80/5 de c!tre cei n3elep3i)" (9+*84/D4 %4<+5 4, cap)O, %: 84 A7) (MM) Joghinul avansat (&!r&at sau -emeie) care $i conserv! ast-el 25/D: ens! pentru a-l transmuta $i su&lima apoi n energia creatoare primordial! (-!c'ndu-1 s! ascensioneze n propriul s!u microcosmos l!untric la nivelul lui %4+4%8484)g, nvinge de-initiv $i pentru totdeauna moartea eo&3in'nd ast-el, prin revelarea %upremei .on$tiin3e- *nergii mani-estatoare a <acrocosmosului, eterna via3! n %pirit (4 <4/)g) C39erea 20i )INDU *e>ac02area+ 5nseamn3 moartea7 @iaa 82enar fericit3 4i armonioas3 este 9at3 9e conser@area *0rmat3 9e transm0tarea inte6ra23 4i s012imarea ecJi2i1rat3 4i com82et3 5n s0rsa creatoare Macrocosmic3 a+ 20i )INDU) COMENTA!IU L%MU!ITO! >n aceast! %: 84 ni se reveleaz! o leg!tur! direct! ntre condi3ia energiei creatoare (care este "ascuns!" n poten3ialul se1ual &rut) $i atingerea st!rii de nemurire spiritual!) >n viziunea n3elep3ilor Eoghini, controlul per-ect $i conservarea integral! prin transmutare complet! $i su&limare armonioas! a energiei se1uale a -iin3ei umane semni-ic!, potrivit tradi3iei Eoghine secrete, accesul nemijlocit al Eoghinului (sau al Eoghinei) la sursa creatoare, divin!, in-init! a vie3ii <acrocosmice) .oncep3ia milenar! - unanim mp!rt!$it! de toate c!ile spirituale autentice $i de toate religiile - potrivit c!reia controlul deplin asupra desc!rc!rii se1uale (at't la &!r&at c't $i la -emeie) urmat de suspendarea nelimitat!, realizat! la voin3!, a acesteia (a ejacul!riiTdesc!rc!rii) con-er! totodat! -iin3ei umane o per-ect! stare

de s!n!tate $i de armonie pe toate planurile este un adev!r evident pentru cei ini3ia3i, cu toate c! $tiin3a medical! actual! $i psihologia contemporan! o resping (datorit! ignor!rii aspectelor tainice pro-unde ale -iin3ei umane)) *ste ns! semni-icativ, pentru cei n3elep3i, c! $tiin3a medical! contemporan! recunoa$te ntr-o oarecare m!sur! c! -luidele se1uale (sperma, n cazul &!r&atului) con3in o energie poten3ial! gigantic!, energie care este comparat! adesea cu poten3ialul colosal de energie care este con3inut ntr-o &om&! atomic!) 0 singur! desc!rcare seminal! (ejaculare), cu toate c! pare per-ect normal! pentru omul o&i$nuit $i ignorant, eli&ereaz! n realitate (n medie) A77 milioane de spermatozoizi) Giecare dintre ace$ti spermatozoizi minusculi este, la r'ndul s!u, nzestrat cu o -or3! care i permite s! se deplaseze pe o distan3! de O777 de ori mai mare dec't propria lungime) .omparativ vor&ind, aceasta este - raportat la propor3ia uman! - echivalentul energiei care este consumat! de un om av'nd 1)M7 m n!l3ime, care este capa&il s! noate n mod continuu pe o distan3! de 2,B Sm) >n cazul acestei compara3ii, dup! aceea totul tre&uie apoi s! -ie nmul3it cu A77)777)777 - num!rul mediu de spermatozoizi care sunt pierdu3i de &!r&at la o singur! ejaculare)) >n cazul unui &!r&at care practic! n mod per-ect continen3a se1ual!, poten3ialul se1ual (sperma) care este pierdut de un &!r&at o&i$nuit care ejaculeaz!, i va permite Eoghinului continent s! -ac! dragoste 127 de zile c'te opt ore n -iecare zi) 4tunci c'nd desc!rcarea se1ual! (ejacularea) este un -enomen o&i$nuit, -recvent $i necontrolat, -iin3a uman! $i irose$te treptat $i n mod ireversi&il poten3ialul s!u creator -undamental, iar corpul s!u vl!guit de e1cese se1uale este nevoit s! l re-ac!, -!c'nd apel constant, pentru aceasta la energia meta&olic!) F VA U!MA F

AN 8 C C1 Informaii secrete HIVA AMHITA CAPITOLUL AL IV-LEA

Des8re tre=irea 20i .UNDALINI HA.TI 8rin interme9i02 6est0ri2or *atit09ini2or+ f0n9amenta2e *MUD!A-e2or+ secrete 9e 80nere 5n 2e63t0r3 *intrare 5n stare 9e re=onan3+ a fiinei Io6Jin020i c0 Fiina Di@in3 Uni@ersa23 *!EALITATEA 20i DUMNE#EU+ II: Tre=irea forei tainice co2osa2e a 20i .UNDALINI HA.TI: S: VAM!OLI MUD!A *Atit09inea tr3=net020i secret care face 8osi1i23 tre=irea f026er3toare a Con4tiinei Cosmice 5n fiina as8irant020i+
*contin0are 2a c0rs02 nr: CN An 8+ *nergia gigantic! creatoare care este "investit!" n -luidele se1uale (at't n cele masculine, c't $i n cele -eminine) provine, la nivel -izic $i &ioenergetic, din elementele nutritive, at't -izice, c't $i su&tile, ale alimentelor care sunt ingerate) 4ceste elemente pre3ioase o&3inute n procesul digestiei sunt dup! aceea a&sor&ite n s'nge $i apoi sunt utilizate pentru reconstituirea acizilor nucleici $i a structurii proteo-adipoase a spermatozoizilor) *nergia rezultat! din meta&olism este ast-el consumat! la toate verigile meta&olismului nostru) 4$adar, pentru re-acerea constant! a spermei care este periodic ejaculat!, tre&uie s! -ie consumate alimente adecvate care sunt su-icient de &ogate n gr!simi $i n proteine) 4ceast! situa3ie (care este curent! la &!r&a3ii care ejaculeaz! -recvent) impune totodat! o supradimensionare a e-ortului organelor $i glandelor digestive (ndeose&i a -icatului $i a pancreasului)) >n acela$i timp, aceasta implic! $i un travaliu sus3inut al inimii, al sistemului circulator, c't $i al sistemului de eliminare a to1inelor care rezult! n cazul acestei re-aceri a spermei care este ejaculat! n momentul orgasmului) >n consecin3!, n cazul ejacul!rii spermei, celulele $i 3esuturile sistemelor -iziologice necesit! o nlocuire rapid! a acestor -oarte mari pierderi energetice, iar cererea enorm! de elemente vitale pre3ioase pe care o implic! dup! aceea rennoirea glo&al! a materialului celular se1ual conduce la o uria$! cheltuial! de energie meta&olic!) ocmai din aceast! cauz! apare atunci o considera&il! accelerare a nivelului meta&olic $i o cre$tere a temperaturii de &az! a corpului) Potrivit studiilor $i cercet!rile $tiin3i-ice care au -ost ntreprinse de numero$i gerontologi asupra proceselor de m&!tr'nire $i degenerescent!, sporirea $i accelerarea -actorilor pe care i-am men3ionat anterior reprezint! principala cauz! a dec!derii -izice rapide precum $i a mor3ii premature) Dimpotriv!, conservarea poten3ialului se1ual n vederea transmut!rii sale integrale $i a su&lim!rii armonioase a energiei rezultante (at't de c!tre &!r&at, c't $i de c!tre -emeie) asigur! Eoghinului o -oarte mare putere interioar! $i totodat! i permite s! tr!iasc! o multitudine de e1perien3e l!untrice total necunoscute de omul o&i$nuit care consider! c! este -ireasc! pierderea periodic! a poten3ialului s!u creator) ratatele secrete milenare de +4 +4 J094 $i 4/ 84 a-irm! n unanimitate c! -luidele se1uale care sunt re3inute n corp pentru a -i transmutate n energie con-er! dup! aceea cu u$urin3! accesul la divinul nectar &eati-ic al nemuririi spirituale) >n plus, mai tre&uie s! $tim c!, atunci c'nd este atins controlul per-ect asupra poten3ialului creator (se1ual), prin aceasta se men3in nealterate, chiar $i la ad'nci &!tr'ne3i, vitalitatea $i vigoarea corpului, claritatea $i luciditatea min3ii, acuitatea senzorial!, puterea de p!trundere a min3ii) oate acestea determin! revelarea, n interiorul -iin3ei, a unei surse d!t!toare de -ericire oceanic! $i de -or3! care permite e1pansiunea n nem!rginire a con$tiin3ei $i ast-el conduce rapid la 5luminarea spiritual!) oate acestea se o&3in cel mai u$or, a-irm! +4 +4-J094 P84D5P5I4, la unison cu %+5=4 %4<+5 4 $i cu alte tratate secrete ale n3elepciunii orientale, nu prin suspendarea activit!3ii se1uale, ci prin suspendarea ejacul!rii (desc!rc!rii) se1uale $i prin su&limarea armonioas! a energiei uria$e care rezult! n urma transmuta3iei &iologice a poten3ialului creator (se1ual), at't de c!tre &!r&at, c't $i de c!tre -emeie) eMNg Prin reten3ia ($i transmutarea &iologic! complet! n energie a) lui 25/D:, corpul Eoghinului esau al Eoghineig ncepe s! mani-este nencetat o irezisti&il! stare de -ascina3ie (magnetism) $i totodat! el eman! un par-um natural e1traordinar de atr!g!tor $i suav) 4t'ta timp c't 25/D: este nemi$cat (imo&il), -iind ast-el

conservat n totalitate n corp prin trans-ormarea sa n energii su&tile esen3iale care sunt apoi acumulate n %4+4%8484, cum s-ar mai putea ca unui asemenea Eoghin s!-i mai -ie -ric! de moarteZ COMENTA!IU L%MU!ITO! 5deea esen3ial! care se desprinde din aceast! %: 84 este aceea c!, atunci c'nd Eoghinul ajunge s!-$i controleze per-ect 25/D: (sperma) (n cazul Eoghinei controlul per-ect al lui 25/D: implic! suspendarea ciclului menstrual $i transmutarea &iologic! a acestuia n energie), nceteaz! spontan identi-icarea con$tiin3ei sale cu corpul -izic, iar aceasta antreneaz! automat $i eliminarea complet! a -ricii de moarte) Pe de alt! parte, aceast! %: 84 mai -ace re-erire $i la un alt e-ect cu totul remarca&il care apare n urma realiz!rii acestui control paranormal asupra lui 25/D:" apari3ia unor intense mirosuri corporale -oarte pl!cute) >ntr-adev!r, la ora actual! chiar $i medical s-a constatat c! mirosurile corporale intime se modi-ic! aprecia&il odat! cu conservarea $i transmutarea &iologic! n energie a poten3ialului se1ual) Gazele ciclice ale procesului reproductiv -ac s! apar! produ$i chimici speci-ici care, de la caz la caz, prezint! -iecare anumite mirosuri care sunt -oarte pl!cute n cazul unei -iin3e umane s!n!toase) 4ce$ti produ$i au -ost deja izola3i de cercet!tori $i ei au -ost numi3i glo&al -erohormoni) >n mod normal, noi nu ne con$tientiz!m -oarte &ine aceste mirosuri, ns! ele e1ercit! o puternic! in-luen3! su&liminal! mai ales asupra su&con$tientului -iin3elor umane care sunt de se1 opus) %tudii $tiin3i-ice edi-icatoare au ar!tat c!, spre e1emplu, mirosul care este emis de a1ilele (su&suorile) unei -emei care se a-l! la nceputul ciclului menstrual declan$eaz!, printr-o verita&il! reac3ie n lan3, ciclul menstrual la alte -emei care se a-l! n preajma sa) %-a mai constatat, de asemenea, c! -erohormonii care sunt degaja3i de a1ila (su&suoara) unui &!r&at viril $i puternic provoac! reac3ii psiho-emo3ionale pro-unde la -emeie, n -unc3ie de -aza ciclului ei menstrual) >n cazul n care s!m'n3a (sperma n cazul &!r&atului sau secre3ie menstruale speci-ice n cazul -emeii) este men3inut! n corp, cantitatea -erohormonilor emi$i creste din ce n ce mai mult, e1act ca $i cum s-ar cultiva o -loare (care are un par-um speci-ic) care, la nceput nu are un miros pl!cut dar la care, dup! un anumit interval de timp, apare mirosul suav caracteristic pentru par-umul ei) ot ast-el, prin analogie, se poate spune c! $i corpul Eoghinului (sau al Eoghinei) care $i re3ine $i apoi $i su&limeaz! n totalitate 25/D: (poten3ialul creator-se1ual) eman! dup! aceea n mod spontan un miros -oarte pl!cut) eN7g De modul predominant de g'ndire (atitudinile mentale preponderente) depinde totdeauna condi3ia speci-ic! a spermei esu&til! sau grosier!g, iar de condi3ia speci-ic! a spermei e-luidelor se1ualeg depinde ntr-o mare m!sur! egradul de plenitudine al e1isten3ei sau, cu alte cuvinte, intensitatea tr!irilor noastre l!untrice $i prin urmare ns!$ig via3a) 5at! de ce sperma (25/D:), la -el de mult ca $i g'ndirea, tre&uie s! -ie c't mai &ine "-i1at!" eimo&ilizat!, n vederea transmut!rii ei &iologice n energieg $i nencetat tre&uie s! -ie controlat! cu o aten3ie st!ruitoare) COMENTA!IU L%MU!ITO! 25/D: (s!m'n3a se1ual! care este sperma n cazul &!r&atului $i secre3iile menstruale speci-ice n cazul -emeii) este n cea mai mare m!sur! controlat de minte, el (25/D:) depinde de modul predominant de g'ndire, de sentimente $i de energia voin3ei, ntr-adev!r, at't eli&erarea secre3iilor hormonale reproductive c't $i reac3iile se1uale care survin n -iin3a noastr! n -elurite situa3ii depind, arat! medicina actual!, nu numai de procesele -iziologice, ci $i de activitatea noastr! mental! $i imaginativ!) Prin urmare, dac! mintea noastr! este mai mereu agitat! (.5 * .+4(*), atunci s!m'n3a noastr! se va pune -oarte u$or n mi$care (%+:I84< .+4(4<), n schim&, 9ac3 mintea noastr3 este constant& 8rof0n9 4i ferm foca2i=at3 *concentrat3+ *CITTE THI!E+& at0nci f3r3 5n9oia23 c3 4i s3m?na noastr3 @a fi sta1i23 4i nec2intit3 * HU.!AM THI!AM+: =ia3a noastr! depinde n mod intim de 25/D: (poten3ialul creator-se1ual), n sensul c! dac! s!m'n3a noastr! este risipit! prin ejaculare (desc!rcare), a$a cum o&i$nuie$te imensa majoritate a oamenilor n aceast! epoc! a agita3iei $i dec!derii spirituale (I4(5 J:94), sl!&irea rapid! a vitalit!3ii, m&!tr'nirea prematur! $i chiar moarte prematur! vin c!tre noi mult mai repede) oate acestea sunt per-ect adev!rate dac! avem n vedere c! s3m?na (s8erma) (respectiv, secre3iile $i -luidele se1uale -eminine corespondente) este cea care asi60r3 4i 5ntreine 9e fa8t @iaa *@ita2itatea+ fiinei) >n tradi3ia secret! 4/ 84, se spune despre o -iin3! uman! c! are o mare ener6ie oc02t3 atunci c'nd ea dispune de un 8otenia2 creator-seK0a2 care este

foarte mare) >n lumina revela3iilor din aceast! %: 84 ni se arat! destul de clar c! de -apt controlul complet al energiei se1uale tre&uie s! se realizeze n paralel cu controlul per-ect al mentalului) eN1g Joghinul avansat tre&uie nu numai s!-$i p!streze (re3in! n -iin3!) propriul s!u 25/D: (n vederea transmut!rii &iologice integrale a acestuia n esen3iala energie su&til! creatoare, originar!), ci, de asemenea, n timpul actului amoros, care este realizat numai cu continen3!, el va -ace la -el cu eel tre&uie s! aspire prin (5/94<-ul s!u, n vederea unei transmut!ri &iologice similare ce se realizeaz! prin intermediul lui =4@80(5 <:D84g s!m'n3a esecre3iile se1uale -eminine speci-ice aleg -emeii, care este numit! 84@4%) 0ricine a cunoscut, -ie chiar $i pentru c'teva clipe, starea de comuniune (rezonan3!) &eati-ic! (J094) printr-o practic! intens! a lui =4@80(5 <:D84, tre&uie dup! aceea s! aspire de -iecare dat! esecre3iile se1uale -eminineg 84@4%-ul -emeii prin (5/94<) Proced'nd ast-el, el va ajunge n scurt timp la mari realiz!ri de natur! spiritual!) COMENTA!IU L%MU!ITO! :nii comentatori ai acestei %: 84-e consider! c! ea ar -i interpolat!) 5deea este aici c! Eoghinul avansat nu tre&uie s! lase deloc s! se piard! nici poten3ialul creator se1ual -eminin, -ie c! ne re-erim la cel care se a-l! n el (este vor&a aici despre alte -luide se1uale dec't sperma, care de asemenea sunt de ordin su&til), -ie la acela care se a-l! n iu&ita lui) Proced'nd ast-el, Eoghinul realizeaz! ntr-un mod -oarte pl!cut $i cu u$urin3!, n -iin3a sa, o verita&il! uniune polar! ((V) $i (-)) a celor dou! tipuri de -luide se1uale" cele masculine (sperma, (-)) $i cele -eminine (84@4%, (V)), ceea ce dup! aceea l ajut! s! realizeze cu u$urin3! transcenderea, prin atingerea st!rii de neutralitate (7) a celor dou! polarit!3i ((V) $i (-))) :na dintre metodele cele mai simple, care este cea mai potrivit! atingerii acestui scop, const! din asimilarea (at't n plan su&til-magnetic c't $i -izic, eventual prin ngurgitare a) acestor energii -eminine care se prezint! su& -orma secre3iilor se1uale care sunt emise de -emeie n timpul orgasmului -!r! desc!rcare (printre aceste secre3ii se1uale -eminine se a-l! $i -aimoasele I4(4%-uri)) <ai departe, acela$i te1t precizeaz! c!" eNNg Dac! o -emeie (/485) practic! plin! de -renezie $i n mod constant =4@80(5 <:D84 urm!rind ast-el s! $i conserve at't 84@4%-ul ei, c't $i sperma (iu&itului ei), printr-o contrac3ie complet! $i -erm! a ntregii musculaturi vaginale, atunci ea poate -i considerat! o mare Eoghin! eea reu$e$te atunci s! stopeze -ulger!tor, printr-o anumit! contrac3ie a mu$chilor vaginali, desc!rcarea ejaculatorie a &!r&atului $i totodat! i induce un impuls puternic $i pro-und care genereaz! la el transmutarea interioar! spontan! a spermei n energie, cJiar 9ac3 e2 n0 este 5nc3 5n stare *ca8a1i2+ s3 8ractice VAM!OLI MUD!APW: Pentru o c't mai pro-und! edi-icare n leg!tur! cu aceste aspecte secrete, care pentru majoritatea oamenilor sunt incredi&ile, este necesar s! prezent!m acum unele elemente ezoterice care se re-er! la modalit!3ile practice prin intermediul c!rora Eoghina ini3iat! atinge cu adev!rat aceast! e1traordinar! capacitate de reten3ie) >n aceast! direc3ie, se cuvine s! amintim c! tratatul J094 secret +4 +4 84 /4=4(5 indic!" "Giind asem!n!toare cu plum&ul ro$u care este topit, -luidele se1uale -eminine (84@4%-ul) se a-l! n permanen3! n vaginul -emeii care este plin! de vitalitate $i senzual!) *l (84@4%-ul) tre&uie s! -ie conservat n corp de c!tre Eoghin! pe ntreaga durat! a menstrua3iei ealt-el spus, -emeia ini3iat! tre&uie s! realizeze suspendarea complet! a ciclului menstrual, care va -i urmat! de transmutarea &iologic! a acestuia n energie su&til!g) *a tre&uie s! procedeze ntocmai precum Eoghinul care, st!p'nind per-ect) =4@80(5 <:D84, $i conserv! ast-el n totalitate 25/D:-ul (sperma)) (a r'ndul ei, Eoghina tre&uie s! practice n mod consecvent =4@80(5 <:D84, pentru a realiza

ast-el transmuta3ia &iologic! a mani-est!rii grosiere a 84@4%-ului ei (-luidele se1uale speci-ice n -orme nalte de energie su&til!, spiritual!) 25/D:-ul (-) $i 84@4%-ul ( tre&uie apoi s! -uzioneze intim $i s! -ie armonios uni-icate at't n -iin3a Eoghinului c't $i n -iin3a Eoghinei, gra3ie realiz!rii la unison $i cu succes a lui =4@80(5 <:D84) Proced'nd ast-el, cei doi iu&i3i vor atinge cu u$urin3! succesul n J094) re&uie avut n vedere -aptul c! -emeia care nu este ini3iat! practic n tainele sistemului J094 nu tre&uie s! a&ordeze practica lui =4@80(5 <:D84 etrupul $i aura ei ne-iind atunci su-icient de preg!tite (puri-icate) pentru aceastag) 4ceast! e1traordinar! metod! J094 (=4@80(5 <:D84) este ncununat! de succes numai n cazul aspiran3ilor (&!r&a3i sau -emei) plini de curaj, perseveren3i $i total d!rui3i lui D:</*6*:) Joghinii care ating o mare m!iestrie n realizarea lui =4@80(5 <:D84 do&'ndesc ast-el o viziune intuitiv! pro-und! asupra 8ealit!3ii Divine %upreme" (cap) 2, %: 84-ele NO, 171-17O)) >n cazul -emeii care deja practic! J094, antrenamentul necesar pentru a&ordarea cu succes a lui =4@80(5 <:D84, n a-ara anumitor contrac3ii vaginale speci-ice, cuprinde etape care sunt n mare m!sur! similare acelora care sunt parcurse n cazul antrenamentului masculin) >n cazul ei, n loc s!-$i introduc! o sond! n canalul uretral, -emeia $i va insera n vagin un tu& sterilizat (care poate avea p'n! la Q cm (diametru) grosime $i 17 cm lungime), al c!rui cap!t va r!m'ne 2-O cm n a-ar!) Dup! aceea, Eoghina se va a$eza cu $ezutul scu-undat ntr-un lighean plin cu ap! curat! (cald!) $i va realiza apoi lent $i cu aten3ie :DD5J4/4 24/D+4) Dac! atunci apa nu este aspirat! n acest mod n vagin numai prin e1ecu3ia lui :DD5J4/4 24/D+4, ea va practica ncet $i cu aten3ie /4:(5 I85J4 (n special <4D+J4<4 /4:(5)) Dup! ce Eoghina a o&3inut succesul n aceast! prim! etap! a practicii sau, cu alte cuvinte, atunci c'nd apa cald! este -!cut! s! urce cu u$urin3! prin tu&ul respectiv n vagin, Eoghina va urm!ri, prin intermediul unor contrac3ii speciale ale musculaturii vaginale, s! re3in! c't mai mult timp posi&il apa a&sor&it! n interiorul vaginului) Dup! aceasta, ea va urm!ri s! re3in! apa cald! n vagin, st'nd n picioare (n pozi3ie complet vertical!), dup! care va practica din nou /4:(5 I85J4 (varianta complet!)) >n -azele superioare, Eoghina va urm!ri s!-$i rela1eze pro-und $i apoi s! deschid! ori-iciul colului (.*8=5L:(), tr!g'nd simultan ap! cald! chiar $i n : *8) Printre altele, aceast! practic! preliminar! cur!3! n mod e-icient vaginul de di-eritele, secre3ii reziduale, puri-ic'ndu-1 totodat! la nivel su&til) 4tunci c'nd deja este atins! o mare m!iestrie, a&sor&3ia apei calde, at't n vagin, c't $i n uter, tre&uie s! -ie realizat! cu o mare u$urin3!, -!r! ajutorul tu&ului, doar prin contrac3ia dirijat! a mu$chilor genitali, n acea -az!, Eoghina se va a$eza, pur $i simplu, n ligheanul cu ap! cald! $i va e-ectua :DD5J4/4 24/D+4 sau /4:(5 I85J4) dup! care va urm!ri s! re3in! complet apa cald! n vagin, -iind cu corpul n pozi3ie vertical!) 4tunci c'nd Eoghina atinge m!iestria $i poate s! re3in! apa cald! n interiorul vaginului $i al uterului doar prin intermediul lui <:(4 24/D+4 $i a contrac3iei mu$chilor vaginali, -!r! a mai -i nevoie de ajutorul lui :DD5J4/4 24/D+4, aceasta nseamn! c! ea este cu adev!rat preg!tit! (apt!) s! practice cu succes =4@80(5 <:D84) e177g G!r! nici o ndoial!, gra3ie lui =4@80(5 <:D84, care este n mod consecvent realizat!, nici un strop din 84@4%-ul -emeii nu mai este irosit eat't n timpul actului amoros, c't $i n timpul menstrua3iei, care, n urma realiz!rii cu succes a acestei tehnici, este complet suspendat!g) Proced'nd ast-el, /4D4 easpectul energetic su&til-elevat al poten3ialului creatorg $i 25/D: easpectul energetic grosier al poten3ialului creatorg sunt su&limate, -iind pro-und $i complet identi-icate ntr-o unic! 8ealitate non-dual!) COMENTA!IU >n aceast! %: 84, este evident c! accentul este pus pe st!p'nirea deplin! a lui =4@80(5 <:D84, at't de c!tre &!r&at, c't $i de c!tre -emeie, n timpul actului amoros care este realizat /:<45 .: .0/ 5/*/P;) 4ici tre&uie s! ne d!m seama c! at't secre3iile vaginale care sunt emise n timpul actului amoros, c't $i secre3iile menstruale, reprezint! de -apt ni$te mani-est!ri care sunt legate de ovula3ie, n sensul c! n cazul -emeilor care nu au atins m!iestria n realizarea lui =4@80(5 <:D84, -oliculul ovarian -ace s! -ie secreta3i hormonii se1uali -eminini speci-ici (estrogenul $i progesteronul), care provoac!, printre altele, proli-erarea mucoasei uterine $i e1pulzarea ei n perioada declan$!rii menstrua3ieX

GLO A! P!OGE TE!ONUL R :nul dintre cei doi hormoni se1uali -eminini) *l este secretat de ovare, la
nivelul corpului gal&en, dup! ovula3ie, n cea de a doua parte a ciclului menstrual) 8olul s!u esen3ial este de a -ace mucoasa uterului s! devin! apt! pentru nidarea oului, protej'nd dup! aceea starea de graviditate) %ecre3ia progesteronului de c!tre ovare se a-l! su& controlul hormonilor gonadotropi care sunt secreta3i de hipo-iz!) +ipo-iza, sau glanda pituitar!, este n str'ns! leg!tur! cu centrul su&til de -or3! 4@/4 chaSra) F VA U!MA F

AN 8 C CC Informaii secrete HIVA AMHITA CAPITOLUL AL IV-LEA Des8re tre=irea 20i .UNDALINI HA.TI 8rin interme9i02 6est0ri2or *atit09ini2or+ f0n9amenta2e *MUD!A-e2or+ secrete 9e 80nere 5n 2e63t0r3 *intrare 5n stare 9e re=onan3+ a fiinei Io6Jin020i c0 Fiina Di@in3 Uni@ersa23 *!EALITATEA 20i DUMNE#EU+ II: Tre=irea forei tainice co2osa2e a 20i .UNDALINI HA.TI: S: VAM!OLI MUD!A *Atit09inea tr3=net020i secret care face 8osi1i23 tre=irea f026er3toare a Con4tiinei Cosmice 5n fiina as8irant020i+
*contin0are 2a c0rs02 nr: C1& An 8+ GLO A! E T!OGENULR +ormon care posed! proprietatea de a provoca la -emeie apari3ia *% 8:(:5 (cu alte cuvinte ansam&lul -enomenelor histologice $i -unc3ionale care preced, nso3esc $i urmeaz! rutului)) *strogenii e1ercit! o ac3iune esen3ial! asupra organelor genitale" -ei sunt indispensa&ili pentru maturarea organelor genitale interne, asigur'nd dezvoltarea optim! $i armonioas! a uterului, a trompelor, a epiteliului vaginal $i a &uzelor mici ale J0/5-ului, -ei permit proli-erarea n timpul ciclului menstrual a mucoasei uterine) *i sunt secreta3i $i ac3ioneaz! singuri n prima parte a ciclului menstrual) >n cea de a doua perioad! a ciclului menstrual ei tre&uie s! -ie nso3i3i de secre3ia P809*% *80/:(:5, a c!rui concentra3ie tre&uie s! -ie ntr-o anumit! propor3ie cu aceea a estrogenilor, -ei au o ac3iune de cheratinizare (in-iltrarea cu cheratin! a unei mucoase sau ale straturilor super-iciale ale pielii) asupra mucoasei vaginale, -ei -ac s! se dezvolte normal $i armonios glandele mamare (s'nii)) Gemeile care au s'nii mari sau -oarte mari prezint! o secre3ie m!rit! de hormoni estrogeni) Pe de alt! parte, hormonii estrogeni au $i o ac3iune meta&olic! general!, ei -avoriz'nd procesele ana&olice (acestea reprezint! o anumit! -az! a meta&olismului n care materiile nutritive care sunt introduse n organism sunt trans-ormate n su&stan3e care i sunt proprii acestuia, asimila3ie) protidice, reten3ia apei $i a sodiului) 4$adar, n lumina nv!3!turilor secrete tantrice, ovulul este 84@4% (V) $i at't -luidele menstruale, c't $i cele vaginale depind de acest 84@4%) >n corpul &!r&atului, 25/D:-ul -izic este constituit la nivel -izic de

spermatozoizii care sunt vehicula3i de lichidul seminal) %: 84 respectiv! arat! c! prin intermediul realiz!rii per-ecte a lui =4@80(5 <:D84 energia su&til! vital!, ocult!, este "e1tras!", prin intermediul proceselor de transmuta3ie &iologic!, din poten3ialul se1ual &rut (sperma sau, respectiv, ovulul $i secre3iile vaginale speci-ice) $i apoi este su&limat! n -orme de energie din ce n ce mai nalte, p'n! c'nd ea ajunge s! se identi-ice pe deplin cu /4D4 %+4I 5 (energia divin! creatoare esen3ial!), la nivelul lui %4+4%8484) >n mod asem!n!tor, dac! n trupul -emeii, gra3ie realiz!rii per-ecte a lui =4@80(5 <:D84, menstrua3ia $i ovula3ia sunt complet suspendate la voin3!, apar acelea$i -enomene de transmuta3ie &iologic! n ceea ce prive$te poten3ialul se1ual &rutal -emeii, care ast-el este trans-ormat, prin su&limare, n energii din ce n ce mai ra-inate pentru a da na$tere n cele din urm! -ormei cea mai elevat! a energiei divine creatoare, care este numit! n acest tratat /4D4 (pur! energie su&lim! care declan$eaz! o rezonan3! su&til-sonor!, care este considerat! ca -iind o verita&il! matrice creatoare a (ogosului Divin (=4I))) Prin 0rmare& se 8oate s80ne c3 )INDU *8otenia202 creator seK0a2+ re8re=int3 9e fa8t 2e63t0ra *@eri6a++ 0nificatoare 5ntre materie& ener6ie 4i con4tiin3) Prin intermediul lui =4@80(5 <:D84, 25/D: ajunge - datorit! declan$!rii comple1elor procese de transmuta3ie $i su&limare - la nivelul lui 4@/4 .+4I84 $i chiar dincolo de 4@/4 .+4I84, n straturile con$tiin3ei iluminate, la nivelul lui %4+4%8484) Practica sistematic! $i perseverent! a lui =4@80(5 <:D84 echili&reaz! $i energizeaz! intens $i pro-und mintea, psihicul $i trupul, activ'nd ast-el gradat, de jos n sus, to3i centrii secre3i de -or3! (.+4I84ele)) otodat! ea "treze$te" $i dinamizeaz! n mod armonios %:%+:</4 /4D5) e171g 9ra3ie polariz!rii identi-icatoare care este declan$at! de realizarea perseverent! a lui =4@80(5 <:D84, 25/D:-ul (-) $i 84@4%-ul (V) care e1ist! n trupul Eoghinului $i n trupul Eoghinei ajung s! -uzioneze e1tatic $i prin aceasta apar gradat toate realiz!rile spirituale e1traordinare (%5DD+5-urile)) COMENTA!IU >n conte1tul acestei %: 84-e, prin 25/D: (-) $i 84@4% (V) nu se n3eleg doar aspectele su&tile, polare ale poten3ialului creator se1ual care a -ost deja transmutat n energie, ci $i cele dou! aspecte -undamentale ale -iin3ei, J5/ (-) $i J4/9 (V)) >ntr-adev!r, dac! avem n vedere c!, potrivit tratatului Eoghin secret 9084I%+4 %+4 4I4" "25/D: este en ultim! instan3!g identic cu %+5=4 (con$tiin3a), iar 84@4% este en ultim! instan3!g identic cu %+4I 5 eenergiag) 25/D: este de asemenea (una (5D4 /4D5, (-)) iar 84@F% este de asemenea %oarele (P5/94(4 /4D5, (V))) 4tunci c'nd n -iin3a sa 25/D: $i 84@4% -uzioneaz!- complet, Eoghinul $i Eoghina ating ast-el cea mai nalt! stare de con$tiin3! %+:I84 25/D: (sperma) este atunci adus! eprin transmuta3ie &iologic! $i su&limareg la nivelul lui 25/D: .+4I84 e un centru secundar de -or3! destul de important care este situat n zona cre$tetuluig, iar 84@4%-ul en cazul -emeii P84/4 %+4I 5g este dirijat la nivelul -ocarului %oarelui e<4/5P:84 .+4I84 sau, dup! alte opinii, n 4/4+4 4 .+4I84g) 4cela sau aceea care $tie cu adev!rat cum s! -ac! s! -uzioneze per-ect aceste "dou! componente (25/D: $i 84@4%) este cu adev!rat un mare ini3iat $i un n3elept" (9084I%+4 %+4 4I4 7A, 7Q)) .u alte cuvinte, se poate spline c! =4@80(5 <:D84 echili&reaz! gradat $i din ce n ce mai pro-und cele dou! aspecte polare -undamentale ale -iin3ei (care sunt reprezentate, la nivel de /4D5-uri, prin 5D4 /4D5 (-) $i P5/94(4 /4D5 (V)), "deschiz'nd" ast-el, gradat, con$tiin3a practicantului c!tre revelarea st!rii de =id 2eati-ic, 5luminator care este caracteristic!, de -apt, .!ii <ediane (%:%+:</4 /4D5), prin care se ajunge s! -ie con$tientizat! plenar %4+4%8484) Prin aceasta, voin3a, intui3ia, inteligen3a $i emo3iile Eoghinului $i ale Eoghinei sunt ast-el progresiv trans-ormate n mani-est!ri ine-a&ile ale .on$tiin3ei Divine <acrocosmice) >n -azele cele mai nalte ale acestei realiz!ri, at't Eoghinul, c't $i Eoghina devin ast-el un instrument (canal) per-ect al Puterilor Divine) e172g .u adev!rat poate -i numit! o Eoghin! des!v'r$it! -emeia care ani n $ir $i conserv! per-ect 84@4%-ul eprin suspendarea integral! a ciclului menstrualg "contract'ndu-1" n energie etransmut'ndu-1 &iologic n energieg $i -ac'ndu-1 apoi s! urce eprin su&limare armonioas!g la nivelul centrilor secre3i de -or3! (.+4I84-e) superiori) *a eaceast! -emeie e1cep3ional!g va cunoa$te ast-el cu u$urin3! trecutul, prezentul $i

viitorul $i totodat! $i va putea men3ine zile n sir, spontan, con$tiin3a n atitudinea tainic! a lui I+*.+485 (<:D84)) COMENTA!IU Potrivit acestei %: 84-e, -emeia ini3iat! care va ajunge s!-$i transmute n totalitate menstrua3ia, reu$ind totodat! s!-$i su&limeze n mod armonios energia rezultat! n urma acestei transmuta3ii &iologice la nivelul centrilor superiori de -or3! (=5%+:DD+4, 4@/4 $i %4+4%8484), va realiza ast-el e1perien3a unei energii su&tile colosale care va -i trezit! atunci n -iin3a ei) Prin intermediul acestei energii &ene-ice uria$e, c'mpul con$tiin3ei ei se va dilata atunci gradat n 8ealitatea Divin! :niversal!) 4$adar, se poate spune c! o Eoghin! care st!p'ne$te -oarte &ine practica lui =4@80(5 <:D84 devine ast-el o verita&il! %+4I 5) Puterile oculte spirituale (%5DD+5-urile) sunt ast-el atinse de o -emeie ini3iat! (n condi3iile care au -ost men3ionate mai sus) mult mai u$or dec't de c!tre un &!r&at, deoarece capacit!3ile intuitive sunt n mod natural mult mai dezvoltate la -emeie) 4ting'nd m!iestria n respectiva tehnic!, acea Eoghin! des!v'r$it! va putea realiza spontan $i aproape -!r! nici un e-ort, -aimoasa I+*.+485 <:D84 direct prin intermediul con$tiin3ei, chiar $i -!r! a-$i mai r!suci lim&a c!tre glot!) De ndat! ce a atins acea treapt!, con$tiin3a ei se va putea resor&i n mod -iresc n centrii secre3i de -or3! de deasupra lui =5%+:DD+4 .+4I84, p!trunz'nd ast-el n Preapurul %pa3iu 4&solut (I+4) al .on$tiin3ei Divine, acolo unde at't timpul, c't $i spa3iul sunt transcense n %uprema 2eatitudine) e17OgDatorit! acestei -orme e1traordinare de J094, care este practica per-ect! a lui =4@80(5 <:D84, corpul -izic al Eoghinului sau al Eoghinei devine un corp per-ect $i des!v'r$it ecu alte cuvinte atunci el este alchimizat $i complet puri-icat prin practica perseverent! a lui =4@80(5g) 4ceast! -orm! de J094 rapid! $i at't de pro-und &ene-ic! i d!ruie$te at't Eoghinului, c't $i Eoghinei eli&erarea spiritual! chiar $i atunci c'nd el sau ea se &ucur! din plin de pl!cerile elevate (su&lime) ale acestei lumi) COMENTA!IU 4ceast! %: 84 descrie un aspect -undamental care este speci-ic tantrismului" eK8erien3 s8irit0a23 02tim3 8oate fi tre=it3 5n fiina noastr3 8rin interme9i02 eKta=020i co82e4itor care este 8ro90s 9e eK8eriena amoroas3) .u toate acestea, mai e1ist! chiar $i ast!zi, n 5ndia, unii nv!3a3i" $i erudi3i semidoc3i care a-irm! cu mult aplom& c! acest adev!r tantric, care este de asemenea sus3inut de unii n3elep3i ai acestei planete, reprezint! o cale in-erioar!) #tiind aceasta nu tre&uie s! ne mire de ce ei consider! aceste practici "o&scure $i resping!toare", proclam'nd c! ele sunt realizate "numai de Eoghinii care sunt lipsi3i de voin3!") <ai mult dec't at't, tocmai ace$ti "-arisei" moderni $i-au permis chiar s! cenzureze te1tele originale str!vechi (unele vechi de mii de ani) ale n3elepciunii Eoghine (printre acestea num!r'ndu-se chiar +4 +4-J094 P84D5P5I4 $i %+5=4 %4<+5 4) care con3in descrierea lui =4@80(5 <:D84 sau a altor procedee similare (cum ar -i, de e1emplu, -uziunea amoroas! e1tatic! ce este realizat! cu continen3!, <45 +:/4)) Dincolo de aceasta, at't marele n3elept $i eli&erat 84<4I85%+/4, c't $i marele Eoghin %85 4:8025/D0 sau al3i mari ini3ia3i ai 5ndiei au demonstrat prin e1emplul lor personal c! acest ideal tantric reprezint! n realitate una dintre cele mai e-iciente $i mai rapide c!i spirituale pentru omul modem) Potrivit tantrismului, 2+094 (pl!cerile senzoriale per-ect controlate $i n mod armonios su&limate) poate deveni cu u$urin3! o verita&il! "tram&ulin!" pentru atingerea, uneori -ulger!toare, a st!rii de J094 (-uziunea e1tatic! cu Dumnezeu at!l)) 5nterac3iunea amoroas!, pro-und trans-iguratoare, care este realizat! numai cu continen3!, poate sluji la do&'ndirea unei prize superioare de con$tiin3!) >ntr-adev!r, din moment ce -iecare dintre noi avem un trup care ne-a -ost d!ruit de D:</*6*:, de ce oare tre&uie neap!rat s!-1 neg!mZ 4t'ta timp c't noi re-uz!m s! cunoa$tem complet $i n pro-unzime e1perien3a amoroas!, cum s-ar putea atunci dezvolta rapid $i ntr-un mod -oarte pl!cut n noi percep3ia intuitiv! e1tatic! a realit!3ilor superioare Z Prin urmare, nu tre&uie s! ne surprind! c! pentru 4/ 84 corpul -izic reprezint! un instrument privilegiat de e1plorare a pro-unzimilor con$tiin3ei $i a realit!3ilor vie3ii) >n aceast! direc3ie, este demn de amintit c! tantrismul (la unison cu tradi3ia +4 +4 J094 autentic!) insist! -oarte mult asupra necesit!3ii trans-orm!rii -luidelor creatoare se1uale (at't masculine, c't $i -eminine) n energii &ene-ice

din ce n ce mai elevate, care sunt dup! aceea trans-erate prin su&limare la nivelul centrilor secre3i de -or3! superiori (4@/4 $i %4+4%8484)) 5at!, spre e1emplu, ce men3ioneaz! tratatul secret +4 +4 84 /4=4(5" Yoghinul trebuie s fac n mod constant efortul de a-i conserva potenialul sexual creator (sperma), aa-cum el depune permanent eforturi pentru a-i cultiva i amplifica fora mentalului (C !!")# $e aceea este indicat ca brbatul s fu%ione%e amoros cu femeia iubit numai dac el i poate controla perfect potenialul sexual prin intermediul lui &"'()* +,$("# "cest potenial creator (sexual) care exist n ntregul univers este cau%a esenial i unic a creaiei, meninerii i resorbiei ,niversului# -u exist aproape nici o alt cale mai rapid i mai uoar dec.t aceasta pentru a deveni un autentic ("'"-/oghin") =4@80(5 (mpreun! cu variantele sale clasice %4+4@0(5 $i 4<480(5) $i <45 +:/4 reprezint!, am putea spune, ni$te metode $tiin3i-ice care sunt destinate unirii e1tatice, n -iin3a noastr!, a aspectului negativ (J5/, (-)) $i a aspectului pozitiv (J4/9, (V)) care alc!tuiesc energiile de &az! ale con$tiin3ei) >n cursul -uziunii amoroase, trans-iguratoare, e1tatice (<45 +:/4), &!r&atul reprezint! polul pozitiv (V) al energiei $i -actorul "timp", iar -emeia reprezint! polul negativ (-) al energiei $i -actorul "spa3iu", ns! nu tre&uie s! uit!m c! n realitate aceste dou! polarit!3i e1ist! la -el de &ine $i nl!untrul -iec!rei -iin3e umane, &!r&at sau -emeie) <:(4D+484 .+4I84 este sediul lui %+4I 5 (energia) iar %4+4%8484 este sediul lui %+5=4 (con$tiin3a)) >n cadrul jocului amoros divin, realizat cu continen3! (<45 +:/4), la am&ii iu&i3i -or3a latent! I:/D4(5/5 (%+4I 5) care se a-l! n mod o&i$nuit ntr-o stare poten3ial! la nivelul lui <:(4D+484 este trezit! $i apoi este -!cut! s! ascensioneze la nivelul lui %4+4%8484, unde %+4I 5 -uzioneaz! plenar cu %+5=4 ntr-un e1taz etern nes-'r$it) %au, se mai poate spune c! n mod echivalent, practica atent! $i sistematic! a lui =4@80(5 <:D84 (n varianta hatha-Eoghin!) poate conduce $i ea - chiar dac! ceva mai lent - Eoghinul sau Eoghin! la aceea$i -uziune plenar! a lui %+4I 5 cu %+5=4, care este atunci resim3it! la nivelul lui %4+4%8484, n propria -iin3!) Dup! aceste citate, pe care noi le consider!m destul de clari-icatoare, re-eritoare la =4@80 <:D84 $i care au -ost majoritatea e1trase din -aimosul tratat +4 +4-J094 P84D5P5I4, revenim acum la te1tul de &az! din %+5=4 %4<+ 4) (BO) Din nes-'r$ita mea dragoste pentru adoratorii mei, voi descrie acum inegala&ila =4@80(5 <:D84 care distruge rapid ntunericul (ignoran3a) acestei lumi $i care tocmai de aceea tre&uie s! -ie p!strat! n mare tain!, -iind considerat! secretul secretelor) (BA) .hiar nerespect'nd aproape deloc nici una dintre regulile sociale sau modalit!3ile de ac3iune care au -ost sta&ilite n J094, p'n! $i acela care deja este un cap de -amilie e985+4% +4 (&!r&atul c!s!torit) ori, alt-el spus, -iin3a uman! care este implicat! n planul social $i care ntre3ine $i o via3! se1ual! activ!g, atunci c'nd el practic! n mod perseverent =4@80(5 <:D84, poate s! ajung! un mare Eoghin $i ast-el lui i va -i u$or s! ating! eli&erarea spiritual!) (BB) Practica sistematic! $i corect! a lui =4@80(5 <:D84 -ace s! -ie atins! -!r! ndoial! starea de realizare spiritual! etrezirea poten3ialit!3ilor divine care se a-l! n stare latent! n cazul omului o&i$nuitg, chiar $i n cazul acelora care nc! mai sunt -oarte lega3i $i -ascina3i de atrac3iile acestei lumi) #tiind toate acestea, Eoghinul care cu adev!rat aspir! la des!v'r$ire tre&uie s! practice constant J0/5 <:D84, cu mult! aten3ie) (BQ) <ai nt'i, Eoghinul care este plin de dragoste $i -renezie tre&uie s! aspire 84@4%-ul (secre3iile se1uale) din vaginul -emeii iu&ite, cu o mare aten3ie (cu o adecvat! stare de concentrare mental!) n con-ormitate cu metoda nv!3at! eprin contrac3ia intens! $i pro-und! a musculaturii peniene, care a -ost prezentat! mai nainteg, pentru a-1 -ace -ast-el s! p!trund! eacest 84@4%g n propriul s!u corp) (:nii mae$trii tantrici recomand!, n cazul n care J0/5 <:D84 nu este st!p'nit! la per-ec3iune, s! -ie ngurgitate aceste secre3ii ntr-o stare -renetic! de trans-igurare ampl! $i pro-und! a iu&itei)) (B7) 8e3in'ndu-$i totodat! n ntregime propriul sau 25/D: (sperma), atunci el (Eoghinul) tre&uie s! realizeze mi$c!ri lente $i pro-unde cu (5/94<-ul (-alusul) a-lat n stare de erec3ie (este evident c! aceasta se realizeaz! n timpul uniunii se1uale), iar dac! apare cumva situa3ia n care 25/D: (sperma) este pe cale de a

sc!pa de su& control (prin declan$area procesului de ejaculare), el tre&uie imediat s!-1 opreasc! (pe 25/D:) prin intermediul realiz!rii -erme $i concomitente a lui J0/5 <:D84 eaici este vor&a de contrac3ia Eoghin! puternic! a musculaturii peniene, care atunci (n cazul realiz!rii lui J0/5 <:D84) este -ulger!tor du&lat! de o intens! concentrare mental! pentru a realiza dirijarea n sus a -luidelor se1ualeg, -ac'ndu-1 apoi s! reurce eprin angrenarea procesului de transmuta3ie $i su&limareg pentru a-1 trans-orma ast-el n su&lima energie creatoare originar! (primordial!) care e1ist! n -iin3a noastr! la nivelul lui %4+4%8484) (BM) .onduc'nd apoi acest 25/D: eprin trans-ormarea lui integral! n su&lima energie creatoare esen3ial!g prin canalul su&til median (%:%+:</4 /4D5), en te1t se indic! n mod eronat, pentru a-i deruta pe cei neaveni3i (neini3ia3i), calea din st'nga, 5D4 /4D5g, Eoghinul tre&uie s! ntrerup! mi$c!rile (5/94<ului (organul se1ual) n J0/5 (vagin) pentru a emite mental, cu o ma1im! -ocalizare a aten3iei, <4/ 84 +:<, n maniera nv!3at! direct de la 9:8:) .ontract'nd atunci simultan zona pelvian! epentru a realiza ast-el concomitent <:(4 24/D+4 care ac3ioneaz! direct asupra lui <:(4D+484 .+4I84 $i totodat! i permite Eoghinului s! controleze 4P4/4 =4J:g, el tre&uie s! aspire -erm $i cu o mare putere, prin (5/94< (-alus), 84@4%-ul (secre3iile se1uale speci-ice) din J0/5-ul (vaginul) iu&itei sale) 4ceasta este secreta metod! Eoghin! a lui =4@80(5 <:D84 care l conduce pe cel care o realizeaz! n mod per-ect, la mari realiz!ri spirituale) (BN) Proced'nd ast-el, Eoghinul perseverent devine capa&il s! o&3in! rapid scopul -inal n J094 (des!v'r$irea spiritual!) $i, ador'ndu-$i plin de dragoste $i recuno$tin3! 9:8:-l ecare l-a ini3iat n secretele acestei -ormida&ile <:D84-eg, el devine n scurt timp apt s! asimileze cea mai aleas! hran! edivinul nectar su&til esen3ial 4<85 4, care este preluat n -iin3! prin %4+4%8484, (otusul cu o mie de petaleg) (Q7) Joghinul n3elept $tie c! 25/D: (sperma) provine din esen3a su&til! lunar! (-eminin!, TJ5/, (V)) iar 84@4% (secre3iile se1uale -eminine corespondente) provin din esen3a su&til! solar! (masculin!, J4/9, (-)) eaceasta datorit! -aptului c!, la limit!, e1tremul J4/9 (V) (%+5=4) se trans-orm! n J5/ (-) (25/D:), iar e1tremul J5/ (-) (%+4I 5) se trans-orm! n J4/9 (V) (84@4%)g) 8ealiz'nd -uziunea pro-und! ea celor dou! principii complementare, %oarele (V) $i (una (-) sau aici 84@4% (V) $i 25/D: (-)g, Eoghinul $i Eoghin! tre&uie s! le a&soar&! pe am'ndou! (prin su&limare complet!) n corpul lor esu&tilg) (Q1) *u nsumi (%+5=4 (V)) m! mani-est ast-el plenar prin intermediul lui 25/D: (-) $i Puterea <ea (%+4I 5, (-)) se mani-est! ast-el plenar prin intermediul lui 84@4% (V)) 4tunci c'nd acestea dou! (25/D: (-) $i 84@4% (V)) -uzioneaz! plenar $i pro-und, *u (%+5=4, (V)) m! unesc ast-el cu *a (%+4I 5, (-)) e-orm'nd n acest mod 0 :( %:P8*< dincolo de care se a-l! 42%0(: :( 84/%.*/D*/ (7)g, ntr-un imens e1taz nes-'r$itX .ei care $tiu aceasta prin e1perien3a lor direct! ecei doi iu&i3i per-ect continen3i care sunt angrena3i s! -uzioneze amoros $i aplic! acest procedeu - =4@80(5 <:D84g, devin imediat ni$te mari realiza3i spiritual $i ating starea de des!v'r$ire n J094) >n cazul lor corpurile epro-und trans-ormate $i cosmizate prin aceast! e1traordinar! su&limare alchimic!g devin ntocmai ca acelea ale unor zeiX e*i o&3in prin intermediul lui =4@80(5 <:D84 mai multe puteri spirituale e1traordinare (%5DD+5-uri), printre care $i incorupti&ilitatea n timp a corpului -izic)) F VA U!MA F

AN 8 C CH

Informaii secrete HIVA AMHITA CAPITOLUL AL IV-LEA Des8re tre=irea 20i .UNDALINI HA.TI 8rin interme9i02 6est0ri2or *atit09ini2or+ f0n9amenta2e *MUD!A-e2or+ secrete 9e 80nere 5n 2e63t0r3 *intrare 5n stare 9e re=onan3+ a fiinei Io6Jin020i c0 Fiina Di@in3 Uni@ersa23 *!EALITATEA 20i DUMNE#EU+ II: Tre=irea forei tainice co2osa2e a 20i .UNDALINI HA.TI: S: VAM!OLI MUD!A *Atit09inea tr3=net020i secret care face 8osi1i23 tre=irea f026er3toare a Con4tiinei Cosmice 5n fiina as8irant020i+
*contin0are 2a c0rs02 nr: CC An 8+

Comentarii 23m0ritoare 2a UT!A-e2e $$-R1


.uv'ntul sanscrit 84@4% semni-ic! totodat! at't culoarea ro$ie, c't $i ideea de e1pansiune sau de dinamism radiant) 4cest sim&olism este str'ns legat prin aceste aspecte de s'nge (care, dup! cum $tim, ntr-un corp viu este cald, ro$u $i mereu n mi$care, -iind considerat de natur! solar!)) 84@4%-ul -emeii se une$te ast-el cu 25/D:-ul (sperma) cel al& al &!r&atului, a$a cum un alchimist amestec! n 4 +4/08 (=asul %ecret al trans-orm!rii) aurul (V) $i argintul (-)) %ecre3iile vaginale ale -emeii -iind n mod normal incolore sau al&icioase, rezult! de aici c! un moment privilegiat pentru realizarea lui =4@80(5 poate -i $i acela n care tocmai s-a declan$at ciclul menstrual (acest aspect este vala&il numai n situa3ia n care iu&ita Eoghinului nc! nu $i-a suspendat complet menstrua3ia), dup! cum $tim, aceasta este o perioad! n care esen3a -eminin! su&til!, erotic! (84@4%) se reveleaz! integral, pentru c! atunci -emeia $i mani-est! plenar ntreaga sa putere cosmic! tainic! (%+4I 5) (care atunci c'nd ea nu este la ciclu se a-l! latent! n ea)) 4ceast! energie misterioas! care se declan$eaz! la ciclu str!luce$te ntocmai ca un %oare ocult (a se vedea aici analogia comple1! $i -oarte pro-und! cu "%oarele negru" al alchimi$tilor) $i tocmai acest aspect este ceea ce -ace din -emeia respectiv! o -iin3! sacr!, sau, cu alte cuvinte, intangi&il! de c!tre -iin3a pro-an!) ocmai din aceast! cauz!, at't n 5ndia, c't $i n cele mai multe civiliza3ii tradi3ionale, -emeia care era la ciclu era atunci considerat! ca -iind o -iin3! cu totul special!, care mani-esta -or3e $i energii enigmatice, care cel mai adesea erau de temut pentru pro-an) ocmai de aceea, -emeia la ciclu era cel mai adesea evitat!, iar raporturile se1uale cu ea n aceast! perioad! erau strict interzise) >n aceast! direc3ie, este demn de remarcat c! tradi3ia esoteric! tantric! merge cu mult mai departe dec't religiile $i c!ile "ortodo1e", idealul tantric -iind trans-igurarea total!, e1tatic!, a ntregii crea3ii, sau alt-el spus, con$tientizarea (uminii /ecreate, care este mereu ascuns! n spatele oric!rui lucru sau -iin3e create (pentru tantricul care a ajuns s! -ie cu adev!rat plenar con$tient, totul este DivinX)) .larv!z!torii $i n3elep3ii tantrici au descoperit mani-estarea supremei energii cosmice (%+4I 5), -eminin! (-) prin natura ei, n s'ngele menstrual 84@4% (V) $i, n aceast! direc3ie, se poate chiar ar!ta c! n alchimia esoteric! a 0ccidentului se indic! adeseori ca element primordial (sau <4 *854 P85<;) pentru "Piatra Gilozo-al!" (aspect care corespunde per-ect energiei esen3iale I:/D4(5/5 din J094 tantric!) "anumite -luide tainice care provin dintr-un loc pe care nu-1 putem numi, -iind acoperit de ru$ine epentru pro-anul ignorantg" (/icolas G(4<*()) *ste de asemenea util s! amintim c! cele&rul alchimist homas =4:9+4/ -ace tot n acela$i sens o remarc! enigmatic! n -aimosul s!u tratat "4:(4 (:.5%" (".asa (uminii")" "=asul /aturii, vasul tainic n care au loc opera3iile secrete n alchimie, este 5n rea2itate o s01stan3 menstr0a23) #tiind aceasta, tu tre&uie s! a$ezi "sperma universal!" (25/D:-ul din tratatele tantrice) n matricea /aturii, de ndat! ce ea tinde s! ias! n a-ara corpului (prin ejaculare)) .!ldura intens! a acestei matrici tainice este sul-uroas! (deci (V), 84@4%X), c!ci ea este agentul su&til care "coaguleaz!" (condenseaz! $i transmut!) sperma) 4ceast! matrice tainic! (pentru noi ea este J0/5X) este chiar via3a spermei, pentru c! ea este aceea care o conserv! $i o dinamizeaz!")

Prin urmare, prin acest procedeu de trans-igurare $i de sacralizare a ntregii -iin3e a Eoghinului (Eoghinei) ecare va do&'ndi ast-el un corp divin, n con-ormitate cu a-irma3iile din %: 84 Q1g, a&sor&3ia s'ngelui menstrual n corpul acestuia (prin intermediul lui =4@80(5 <:D84) se trans-orm! ntr-o verita&il! comuniune cu s'ngele divin, care ast-el este trans-igurat $i chiar trans-su&stan3ializat - putem spune - prin consacrare)

C0 tit20 strict informati@


>n unele te1te tantrice, se pot nt'lni $i unele metode (mult mai sla&e ns! ca e-icien3! spiritual! $i care nu sunt deloc recomandate Eoghinilor care deja practic! per-ect continen3a), de su&stituire pentru =4@80(5 (care, dup! cum am putut s! ne d!m seama, este & tehnic! deose&it de di-icil!)) >n aceast! direc3ie, n I4:(4 4/ 84 se spune c! amestecul sperm!-s'nge menstrual (25/D:-84@4%) care deja se a-l! n vagin dac! din ne-ericire a avut loc ejacularea, poate -i chiar ngurgitat (pe cale o&i$nuit!) de c!tre cei doi iu&i3i, aceasta -iind atunci privit! drept o pro-und! comuniune per-ect!, ntruc't prin aceasta am'ndoi asimileaz! ast-el cele dou! su&stan3e purt!toare de -luide tainice care sunt indisolu&il -uzionate" "4 savura -iind plin de adora3ie $i -renezie acest tainic eli1ir al nemuririi, nseamn! de -apt a &ea esen3a suprem! (nectarul esen3ial cosmic)) are este ast-el rev!rsat! prin uniunea amoroas! a cuplului divin %+5=4-%+4I 5, a-irm! I4:(4 4/ 84) 0 variant! $i mai e-icient! a acestui procedeu, care deja implic! re3inerea $i transmuta3ia lui 25/D: (a&sen3a ejacul!rii), const! n a&sor&3ia oral! de cane &!r&at a secre3iilor vaginale care sunt emise n vaginul -emeii n timpul actului amoros, realizat cu continen3!, amestecate eventual (n condi3iile menstrua3ieX) cu s'ngele menstrual al <:D84-ei etermen care, n lim&ajul tantric secret, nseamn! "o -emeie vital!, puternic!, -rumoas! $i -oarte senzual!" sau, cu alte cuvinte, iu&ita Eoghinului, cu care el realizeaz! unirea se1ual!g" "a$ezat! pe un postament ridicat, cu coapsele larg des-!cute (n varianta erotic! a posturii &roa$tei, <4/D:I4%4/4g, ea $i o-er!, -iind cople$i$i de -ericire, se1ul (J0/5-ul) adeptului I4:(4" (I4:(4 4/ 84)) ATEN"IEX 4cest procedeu nu se recomand! /5.50D4 ; s! -ie realizat cu -emei care au &oli venerice sau dezechili&re se1uale) Pe de alt! parte, tre&uie s! vedem aici (n aceast! practic! ce este descris! de I4:(4 4/ 84) o trimitere direct! la preluarea $i con$tientizarea, de c!tre am&ii iu&i3i, a misterioaselor I4(4-uri -eminine (materializ!ri speci-ice care se mani-est! su& -orma -luidelor se1uale emise n timpul actului amoros -renetic, ce este realizat numai cu continen3!, ale unor tainice energii divine creatoare esen3iale - /5 J4-uri)) 4ceast! practic! tantric! -oarte secret! nu este ns! deloc legat! de ciclul menstrual al -emeii, I4(4-urile -iind n realitate ni$te <4 *854(56;85 de -luide su&tile care sunt complet independente de menstrua3ie) De asemenea, o alt! variant! (metod!) de con$tientizare a energiilor tainice, divine, creatoare care sunt vehiculate (materializate) n timpul actului amoros, @ariant3 care se a9resea=3 5ns3 n0mai ace2ora care s0nt inca8a1i2i s3 rea2i=e=e continen3 amoroas3 4i care tocmai 9e aceea are o eficien3 s8irit0a23 m02t mai re90s3, const! n preluarea, cu ajutorul degetelor, de c!tre &!r&at (sau, uneori, de c!tre am&ii iu&i3i) a amestecului 25/D:-84@4% (sperm! (-) - secre3ii vaginale (V), eventual, s'nge menstrual) care se a-l! n interiorul vaginului (n urma ejacul!rii) $i n ungerea sim&olic! a unor zone ale corpului cu acest amestec mpreun! (simultan) cu emisia mental! a unor <4/ 84-e speci-ice, realiz'nd ast-el procedeul comple1 de consacrare (/J4%4)) 4cest procedeu secret nu are totu$i n sine nimic insolit, dac! ne g'ndim c! adeseori n 5ndia, dup! ceremoniile comple1e de adorare a Divinului (P:@4) care sunt realizate prin intermediul unui aspect sau imagine particular! a lui Dumnezeu, se ia pe degete cenu$a de la -ocul sacri-icial $i cu ea se marcheaz! -runtea o-ician3ilor (aceasta sim&oliz'nd atunci trezirea centrului de -or3! 4@/4 .+4I84)) 4ici, printr-o misterioas! analogie, J0/5 (vaginul iu&itei) joac! rolul de vatr! sacri-icial!, iar amestecul 25/D:-84@4% este ceea ce a r!mas din du&la o-rand! care este "v!rsat!" (emis!) de cei doi n "-ocul cel tainic al lui J0/5" (sau "-ocul volupt!3ii", dup! terminologia secret! tantric!)) De alt-el, nu este deloc nt'mpl!tor c! acela$i sim&olism se1ual l reg!sim chiar $i n :pani$ade e285+4D-484/J4I4 :P4/5%+4D =5, A)O indic!" " 4%J4 =*D58 :P4% 4+, (0<4/5 248+5+, .48<4D+5%4=4/*, %4<5DD+0 <4D+J4% 4: <:%+I4:" (=aginul ei -:P4% 4+ sau partea de jos - este altarul sacri-icial, p!rul ei pu&ian este iar&a sacri-icial!, pielea

ei (chiar din aceast! zon!) este vasul de e1trac3ie (de stoarcere) a %0<4-ei (nectarul su&lim misterios), iar cele dou! la&ii ale vulvei ei constituie de -apt lim&ile -ocului sacri-icial din mijlocul altarului)g) oate aceste procedee insolite pe care noi le-am prezentat numai cu titlu in-ormativ au totu$i, oric't ar p!rea de ciudat la prima vedere, numeroase coresponden3e $i n conte1tul occidental) 4st-el, pe l'ng! practicile alchimice care deja au -ost men3ionate, sunt de asemenea cunoscute metodele secrete ale gnosticilor de la nceputul primului mileniu, care asimilau (identi-icau) sperma &!r&atului cu p'inea (trupul Divin), iar s'ngele menstrual al -emeii cu vinul (*nergia divin!) $i, ung'ndu-$i -a3a $i corpul cu amestecul celor dou! su&stan3e, aveau, ast-el sentimentul ine-a&il al @erita1i2ei com0ni0ni c0 Di@in02& sa0 a4a c0m afirma0 cJiar ei& sentiment02 Pa4te20i 8erfect (acest procedeu era rezervat, desigur, numai celor ini3ia3i sau trezi3i spiritual, sau, cu alte cuvinte, acelora care realizau, n mod pro-und $i con$tient corela3iile tainice $i coresponden3ele comple1e ale acestor ac3iuni -izice cu anumite procese su&tile cosmice cu care ele sunt n mod precis corelate (c-)"O) (4.4885*8* - "(es 9nosti`ues", 9allimard, Paris, 1N7O)) 9nosticii identi-icaser!, al!turi de Dumnezeu at!l, o suprem! Putere -eminin! (%-'ntul Duh) $i ei interpretau comuniunea cre$tin! ca pe un sim&ol viu al acestor dou! principii supreme care erau privite ca -iind unite n aspectul .ristic, Giul lor) rec'nd dincolo de aparen3e, este ns! important s! realiz!m c!, oric't de stranii sau de perverse ar putea p!rea la o privire super-icial! unele dintre aceste procedee, ele constituie totu$i, atunci c'nd sunt analizate n conte1tul lor tradi3ional, dup! cum de alt-el ar!ta $i <ircea *liade ("Despre erotica mistic!"), ni$te ac3iuni religioase care n-au nimic de-a -ace cu perversitatea sau cu des-r'ul) De -apt, aceste procedee tainice reproduc, repet! $i actualizeaz! un arhetip mitic (spiritual) $i aceasta este de -apt singura lor justi-icare) Joghinul sau tantricul ini3iat, care deja a transcens complet spa3iul pro-an prin consacrare, asist! $i n acela$i timp particip! e1taziat prin aceste modalit!3i ultrasecrete la -uziunea enigmatic! dintre .er (V) $i P!m'nt (-), dintre %oare (V) $i (un! (-), dintre "4ur"(V) $i C4rgint"(-), dintre J4/9 (V) $i J5/ (-), etc) (a un nivel nc! $i mai pro-und, reg!sim aceste valori arhetipale n emo3ia misterioas!, sacr!, cople$itoare, pe care o simte &!r&atul n -a3a *ternului Geminin, complet $i n mod su&lim reprezentat prin trupul gol al iu&itei sale $i, reciproc, -ascina3ia m&!t!toare $i atrac3ia enigmatic! ce este resim3it! de -emeie n -a3a mem&rului viril ((5/94<-ul) n erec3ie al iu&itului ei) >ntr-un asemenea conte1t pro-und trans-igurator $i su&lim, se1ualitatea ast-el omologat! $i reg!se$te sacralitatea $i taina ei esen3ial!) r!it! ast-el, dragostea nes-'r$it! -ace s! apar! misterul ei pro-und, transcendent) *ste chiar necesar s! amintim, n aceast! direc3ie, c! n ntreaga 5ndie, cel mai r!sp'ndit sim&ol spiritual care este nt'lnit n milioane de e1emplare de-a lungul $i de-a latul acestui su&continent, este de -apt un (5/94< (-alus) care este integrat ntr-un J0/5 (vagin)) (Q2) Prin c!derea (ejacularea) lui 25/D: (sperma, s!m'n3a), survine -!r! ndoial! moartea edatorit! epuiz!rii $i a vl!guirii ce rezult! prin pierderea energiei vitale $i spirituale, 0@4%g, via3a plenar! $i puternic! const! n reten3ia eintegral! $i trans-ormarea prin transmuta3ie &iologic! n energie su&til!, creatoare primordial! ag lui 25/D: (poten3ialul creator se1ual)) 5at! de ce Eoghinul sau Eoghina care a n3eles cu adev!rat aceasta tre&uie s! -ac! ntotdeauna toate e-orturile care sunt necesare pentru a-$i conserva cu orice pre3 25/D:-ul (n vederea transmut!rii &iologice integrale a acestuia n energie)) (QO) Prin intermediul lui 25/D: (s!m'n3a, sperma), oamenii se nasc $i mor, cu privire la acest aspect nu e1ist! nici un -el 3ie ndoial!) #tiind aceasta, Eoghinul n3elept tre&uie nencetat $i cu o ma1im! concentrare mental!, s!-$i conserve e$i s!-$i transmute &iologic integral n */*895* D5=5/;g propriul s!u 25/D: (s!m'n3a, sperma)) (QA) 4tunci c'nd, 9083 0n constant efort care este realizat n aceast! direc3ie, este n cele din urm! atins! per-ecta sta&ilizare (prin su&limarea total!, superioar!, a energiilor care rezult! prin transmutarea integral! a poten3ialului se1ual n */*895* 28: ;) a lui 25/D: (s!m'n3a, sperma), oare ce n0 ar 80tea fi rea2i=at sa0 9o1?n9it c0 o mare 040rin3 9e c3tre Io6Jin 5n aceast3 20meT (QB) 4cela al c!rui 25/D: (s!m'n3!, sperm!) este ast-el complet puri-icat e-iind deci integral transmutat &iologic n energie su&til!g $i apoi ajunge s! -ie lini$tit e"-i1at" sau alt-el spus sta1i2i=at s01 forma s08erioar3 a ener6iei 9i@ine creatoare esenia2e *NADA+& 2a ni@e202 20i AHA !A!AW este 5ntr0 tot02 asemenea Mie * HIVA+ n putere $i m!re3ie ecu alte cuvinte, un asemenea Eoghin atinge ast-el des!v'r$irea

spiritual! ultim! $i devine, ntocmai ca %+5=4, %uveranul ntregului :nivers, deoarece prin aceasta, el se identi-ic! n totalitate cu %+5=4 $i n -elul acesta l descoper! pe D:</*6*:g) (QQ) Pentru toate -iin3ele umane care sunt scu-undate n iluzia %4<%484-ei (devenirii), -iind ast-el r!t!cite din cauza ignoran3ei $i predestinate m&!tr'nirii, mor3ii $i o&ligativit!3ii rena$terii (rencarn!rii), 25/D:-ul (poten3ialul creator se1ual) este cel care le genereaz! n ultim! instan3!, at't &ucuriile $i salturile (n cazul st!p'nirii $i a trans-orm!rii sale n energie prin transmuta3ie &iologic!), c't $i su-erin3ele edatorit! lipsei de control sau, alt-el spus, prin irosirea haotic! a acestui valoros poten3ialg) (Q7) XDin aceast3 ca0=3W& aceast3 formi9a1i23 form3 secret3 9e -OGA *VAM!OLI MUD!A& care ce2 mai 1ine este in9icat s3 se rea2i=e=e mai a2es 5n MATIHUNA tantric3+& ce este ac0m 9e=@320it3 8rin Graia Mea * HIVA+& este re=er@at3 9oar 8entr0 Io6Jine2e 4i Io6Jinii inte2i6eni& c0ra>o4i 4i 82ini 9e as8iraie c3tre DUMNE#EU: Datorit3 efecte2or sa2e 1enefice m02ti82e& VAM!OLI MUD!A este 5n HATHA -OGA METODA UP!EM%: (QM) Prin intermediul ei ea realiz!rii lui =4@80(5 <:D84 sau, cu alte cuvinte, a acestei -orme de J094 tantric!g, Eoghinul (Eoghina) atinge n scurt timp toate puterile divine uluitoare (%5DD+5-urile) $i tot cu ajutorul acesteia el (ea) do&'nde$te des!v'r$irea spiritual!) 4tunci acel Eoghin tr!ie$te mereu o imens! $i continu! stare de -ericire) Prin urmare, dup! ce a ajuns s! -ie ini3iat(!) n aceasta, =4@80(5 <:D84 tre&uie s! -ie practicat! n mod sistematic, cu perseveren3! $i ardoare, deoarece /:<45 4% G*( succesul (iluminarea spiritual!) va veni cu siguran3!, chiar n aceast! via3!X (QN) <ai e1ist! de asemenea dou! -orme care sunt di-erite, ale lui =4@80(5 <:D84) 4cestea sunt numite %4+4@0(5 <:D84 $i 4<480(5 <:D84) Joghinul tre&uie ns! n am&ele cazuri (at't atunci c'nd practic! %4+4@0(5 <:D84, c't $i atunci c'nd practic! 4<480(5 <:D84) s! evite pierderea lui 25/D: (a spermei, n cazul &!r&atului)) (77) Dac! sperma a ajuns deja s! cad! (datorit! -aptului c! a avut loc ejacularea nedorit!, n timpul -uziunii amoroase), iar -uziunea %oarelui $i a (unii (84@4% (V) $i 25/D: (-)) s-a produs deja n -orma lor grosier! (n vaginul -emeii), Eoghinul ini3iat tre&uie atunci s! respire -erm $i cu putere prin canalul -izic din -alus ((5/94<) am&ele esen3e (secre3iile se1uale) reunite) 4ceasta este 4<480(5 <:D84) (71) 4tunci c'nd sperma Eoghinului care se a-l! n -uziune amoroas! ncepe s! intre n stare de agita3ie (e-ervescen3!), chiar n momentul de dinainte de aceasta (atunci c'nd este aproape iminent! D*.(4/#48*4 *@4.:(;855 sau mai precis, chiar nainte de a$a-numitul "punct de non-retur"), Eoghinul ini3iat tre&uie s! -ie imediat capa&il ca, prin intermediul realiz!rii per-ecte $i -ulger!toare a lui J0/5 <:D84, s! o opreasc! ecu alte cuvinte, s!-$i suspende complet ejaculareag) 4ceasta este -aimoasa %4+4@0(5 <:D84, care totodat! este un procedeu tantric ce este considerat ca -iind secret n toate tratatele de 4/ 84 n care este adunat! n3elepciunea acestei lumi)

Comentari0 23m0ritor 2a UT!A-e2e R1-<1


Deoarece descrierea lui %4+4@0(5 <:D84 $i 4<480(5 <:D84 care este o-erit! aici este e1trem de lapidar! $i chiar inten3ionat con-uz! (prezentarea lor -iind aproape similar! cu anumite -aze speci-ice de realizare a lui =4@80(5 <:D84, o-erim n cele ce urmeaz! descrierea ceva mai clar! a modului de realizare a acestor dou! tehnici J094 care sunt derivate din =4@80(5 <:D84 (%4+4@0(5 <:D84 $i 4<480(5 <:D84), a$a cum sunt ele consemnate n -aimosul tratat Eoga +4 +4-J094 P84D5P5I4 Descrierea ce este e1tras! din +4 +4-J094 P84D5P5I4 di-er! considera&il (numai n aparen3! ins!) de aceea care e1ist! n %+5=4 %4<+5 4, dar aici tre&uie s! avem mereu n vedere modul ezoteric $i chiar inten3ionat am&iguu al lim&ajului care este -olosit adeseori n lucr!rile secrete de J094 $i 4/ 84 (/oi am putut vedea $i n %+5=4 %4<+5 4 numeroase asemenea e1emple" "laptele" aici semni-ic! n realitate eli1irul su&lim al nemuririi spirituale, 4<85 4, etc, etc)) :rmeaz! acum prezentarea %: 84-elor care provin din tratatul Eoga HATHA--OGA P!ADIPI.A& ca8ito202 III/

eN2g 4t't %4+4@0(5 <:D84, c't $i 4<480(5 <:D84, sunt procedee J094 ce sunt di-erite de =4@80(5 <:D84" mai nt'i, &alega de vac! va -i ars!, iar apoi cenu$a rezultat! va -i amestecat! cu ap! curat! $i proasp!t!) eNOg 4poi, dup! ce au realizat mpreun! cu succes =4@80(5 <:D84 n timpul actului amoros cu continen3! (<45 +:/4) esau dup! ce, alt-el spus, $i-au controlat per-ect energia se1ual!g cei doi iu&i3i (Eoghinul $i Eoghina), a$eza3i ntr-o postur! con-orta&il! care tre&uie s! -ie adecvat! scopului urm!rit, tre&uie s!-$i ung! apoi cu cenu$a ecare a -ost preparat! con-orm indica3iilor ce au -ost o-erite n %: 84 anterioar!g di-eritele zone ale corpului eeste vor&a de p!r3ile clasice care sunt tradi3ional consacrate pentru /J4%4g, n timpul postludiului) COMENTA!IU L%MU!ITO! >n mod evident, aceast! descriere alegoric! se re-er! de -apt la o etap! ulterioar! de apro-undare, nuan3are $i -i1are a procesului de su&limare care a -ost realizat n timpul actului amoros cu continen3!, prin intermediul lui =4@80(5 <:D84 "2alega de vac!" la care se -ace aluzie aici (s! nu uit!m c! pentru to3i indienii vaca este un animal s-'nt) nu reprezint! altceva dec't energiile 4 =4-ice in-erioare (P85 +5=5 4 =4 $i 4P4% 4 =4), care au -ost o&3inute de cei doi iu&i3i prin transmuta3ia &iologic!, e1tatic! a poten3ialului se1ual &rut, care realizat n timpul actului amoros) 4ceste energii rezultante tre&uie dup! aceea s! -ie "arse" (su&limate) prin intermediul -ocului su&til ( *@4%) de la nivelul lui <4/5P:84 .+4I84, iar componentele energetice su&tile care rezult! atunci tre&uie s! -ie conduse mai departe, eu ajutorul CapeiD puri-icatoare (care aici este un sim&ol al energiilor su&tile care sunt speci-ice lui =5%+:DD+4 .+4I84 centrul e1tremei purit!3i, precum $i al 9ra3iei Divine), la nivelul lui 4@/4 .+4I84 $i %4+4%8484 ntradev!r, n tradi3ia str!veche a $ivaismului, aplicarea ritual! a acestei cenu$i sacre se e-ectua de regul! asupra zonei de proiec3ie a lui 4@/4 .+4I84 (mijlocul -run3ii), sim&oliz'ndu-se ast-el ascensiunea con$tiin3ei practicantului la acest nivel) De asemenea, "aplicarea cenu$ei n di-eritele p!r3i ale corpului" semni-ic! aici, de -apt, armonizarea $i puri-icarea alchimic! a tuturor 4 =4-elor -iin3ei prin intermediul acestei su&lim!ri a energiei creatoare) F VA U!MA F

AN 8 C C; Informaii secrete HIVA AMHITA CAPITOLUL AL IV-LEA Des8re tre=irea 20i .UNDALINI HA.TI 8rin interme9i02 6est0ri2or *atit09ini2or+ f0n9amenta2e *MUD!A-e2or+ secrete 9e 80nere 5n 2e63t0r3 *intrare 5n stare 9e re=onan3+ a fiinei Io6Jin020i c0 Fiina Di@in3 Uni@ersa23 *!EALITATEA 20i DUMNE#EU+ II: Tre=irea forei tainice co2osa2e a 20i .UNDALINI HA.TI S: VAM!OLI MUD!A *Atit09inea tr3=net020i secret care face 8osi1i23 tre=irea f026er3toare a Con4tiinei Cosmice 5n fiina as8irant020i+
*contin0are 2a c0rs02 nr: CH& An 8+ De asemenea, tre&uie men3ionat c!, n sprijinul acestei interpret!ri ezoterice a acestei %: 84, n cele&rul tratat %85<4D D*=5 2+494=4 4<, aplicarea ritual! a cenu$ei sacre" este numit! "m&!ierea n -ocul su&til puri-icator" $i ea este considerat! a

-i

una dintre cele mai elevate -orme de practic! spiritual! (%4D+4/4)) 5ncontesta&il, aici tre&uie amintit c! e1ist! totu$i $i practica ceremonial! n care se aplic! e-ectiv pe corpul aspirantului o asemenea cenu$! consacrat!, dar aceast! modalitate se &azeaz! atunci pe anumite procese speci-ice de rezonan3!, ce sunt ast-el dinamizate prin -or3a ritualului (ntocmai a$a cum n ritualul cre$tin ap! s-in3it!, de e1emplu, do&'nde$te - tot prin declan$area anumitor procese de rezonan3! cu aspectul ei corespondent din <acrocosmos - anumite virtu3i puri-icatoare)) Dincolo de aceasta ns!, procesul su&til, interior, de su&limare alchimic! a energiilor propriei -iin3e reprezint! un mijloc incompara&il mai e-icient de trezire spiritual! $i e1act n aceast! direc3ie este orientat! $i tehnica secret! %4+4@0(5 <:D84 care este descris! n +4 +4-J094 P84D5P5I4) eNAg 4ceast! metod! se nume$te %4+4@0(5 <:D84, iar Eoghinii ini3ia3i au o ncredere total! (n e-icien3a ei)) *a este o tehnic! pro-und &ene-ic!, care permite tr!irea $i realizarea simultan! a pl!cerilor eesen3ializateg ale acestei lumi (2+094), precum $i atingerea realiz!rii spirituale (J094)) Despre ea se spune c! i aduce repede Eoghinului *li&erarea (<:I 5)) eNBg re&uie de asemenea s! se $tie c! aceast! -orm! superioar! de J094 (practica atent! $i sistematic! a lui %4+4@0(5 <:D84) nu poate -i realizat! cu un deplin succes dec't de -iin3ele umane care sunt pure, armonioase $i inteligente $i niciodat! de cele rele $i egoiste) eNQg .on-orm nv!3!turilor secrete ale grup!rii ezoterice I4P4(5I4, 4<480(5 <:D84 se practic! &'nd (n -iecare diminea3!) partea de la mijloc a jetului proasp!t de urin!) %e las! totdeauna de-o parte primul jet de urin!, deoarece se spune c! el con3ine mult! &il! $i se elimin! de asemenea (nu se &ea) ultima parte care nu con3ine nimic &ine-!c!tor) eN7g 4cela sau aceea care &'nd-o, savureaz! totodat! aceast! 4<485 ("eli1ir al nemuririi", sau partea de la mijloc a urinei) n -iecare zi, o poate ast-el asimila $i pe nas entr-o -orm! su&til!, P84/4-ic!g $i va putea s! realizeze cu mai mult! u$urin3! (-acilit'nd n acest mod practica perseverent! a lui) =4@80(5 <:D84) 4ceasta este tehnica secret! care este cunoscut! su& numele de 4<480(5 <:D84) COMENTA!IU Din nou, aici avem de-a -ace cu dou! sensuri distincte) Dac! 3inem seama de -aptul c!, n lim&a sanscrit!, 4<484 nseamn! "nemuritor", "indestructi&il", 4<480(5 nu este n cazul de -a3! dec't ac3iunea de a "&ea" (savura) eli1irul su&lim al nemuririi spirituale) Pe de o parte, aici se -ace aluzie la transmuta3ia $i su&limarea integral! a poten3ialului se1ual &rut (sperma, respectiv secre3iile se1uale -eminine), aspect care reiese destul de clar din descrierea lui 4<480(5 <:D84 care ne este o-erit! n -aimosul tratat %+5=4 %4<+5 4) Pe de alt! parte, este n ntregime vala&il $i sensul direct al %: 84-elor) >ntr-adev!r, dup! cum se $tie, sunt numeroase culturile $i civiliza3iile umane care au utilizat urina ca agent terapeutic, regenerant, puri-icator sau revitalizant) otu$i, tre&uie s! avem n vedere c!, n cazul persoanelor care recurg mai mereu la o alimenta3ie nes!n!toas!, plin! de to1ine $i al c!ror corp este &olnav sau -oarte impur, urina acestora poate -i un produs nociv, deoarece con3ine multe to1ine) (a un Eoghin s!n!tos, care respect! cu stricte3e o diet! lacto-vegetarian! $i care nu -umeaz! $i nu &ea ca-ea, partea central! a urinei este aproape ntotdeauna pur! $i &ine-!c!toare) >n tradi3ia Eoghin! $i tantric!, 4<480(5 mai este cunoscut! $i su& numele de %+5=4<2+: ("element -undamental al -iin3ei")) >n aceast! direc3ie, @/4/48/4=4 4/ 84 a-irm!" "$up ce a obinut cunoaterea perfect a $0"(+"-ei (*egea $ivin i universal) i a "$0"(+"-ei (opusul $0"(+"-ei), pentru un asemenea mare /oghin aproape totul devine pur i sf.nt (toate aspectele lumii materiale)# ), 1"(&"! (un nume al lui 20"3! ), s tii c multe sunt energiile divine care triesc (sunt active) n aceast ap tainic a vieii care este urina# Cunosc.nd aceasta, de ce oare s g.ndim c urina este impur45 >n general, oamenii o&i$nui3i $i ignoran3i au convingerea -erm! c! urina este ceva "murdar" pentru c! ei o consider! ca -iind doar un resping!tor "de$eu" al corpului, care tre&uie s! -ie eliminat la -el ca $i materiile -ecale) Pu3ini sunt ns! aceia care $tiu c! n realitate urina este produs! ntr-un mod cu totul di-erit, n

compara3ie cu procesul de ela&orare a materiilor -ecale) otodat! nu este deloc nt'mpl!tor c! ea este, de asemenea, eliminat! pe o cu totul alt! cale) De -apt, urina este produsul -inal al unui proces de super-ra-inare sanguin!) *a con3ine, printre altele, ap!, hormoni, electroli3i $i o gam! comple1! de su&produse ce provin din descompunerea proteinelor $i a gr!similor, toate aceste su&stan3e dep!$ind cel mai adesea capacitatea momentan! a trupului de a le recicla, ocmai din aceast! cauz!, ele nu pot -i numite de$euri, a$a cum nu poate -i numit! de$eu recolta prea a&undent! a unui -ermier, pe care acesta, -iind complet dep!$it, nu mai are loc unde s! o depoziteze) De -apt, la nivel meta&olic, ela&orarea ciclic! a &io-moleculelor vitale (hormoni, acizi amina3i, enzime) implic! totdeauna un consum vital $i energetic considera&il pentru corp, iar eliminarea prin urin! a acestor molecule $i su&stan3e &ine-!c!toare poate -i privit! pe drept cuv'nt ca -iind o mare risip!) Pe de alt! parte, nu tre&uie s! pierdem deloc din vedere c! s'ngele este o su&stan3! a&solut curat! $i, plec'nd chiar de) la aceasta, urina este apoi -iltrat! $i preluat! de rinichi, n condi3ii total sterile) De asemenea, este necesar s! $tim ca nu e1ist! a&solut nici un risc de contaminare &acterian! la trecerea prin uretere, vezic! sau uretr!, aceasta evident cu condi3ia s! nu e1iste cumva vreo &oal! in-ec3ioas! n aceste zone) %e poate prin urmare a-irma c! pe ntregul circuit de -ormare a urinei, nu se nt'lne$te nimic impur sau to1ic) %pre deose&ire de urin!, de$eurile care sunt solide (-ecalele) se -ormeaz! ntr-un mod, complet di-erit tu&ul digestiv ne-iind aproape deloc steril, pe nici o por3iune a sa, de la gur! p'n! la anus) >n nici un moment aceste materii solide nu p!trund n interiorul corpului $i nici nu se in-iltreaz! n circula3ia sanguin! general!, ci doar $i cedeaz!, n trecerea lor prin tu&ul digestiv, elementele nutritive) :reea, acidul uric $i s!rurile &iliare din urin! constituie su&produsele meta&olismului proteinelor $i gr!similor, iar la o persoan! care recurge la o alimenta3ie lacto-vegetarian! echili&rat!, -!r! carne, tutun, condimente n e1ces, alcool etc, aceste componente se prezint! n urin! doze minime care sunt complet ino-ensive) Prin urmare, aceasta este prima e1igen3! $i cea mai important! care este cerut! pentru a putea practica 4<480(5 cu succes, -!r! nici un -el de e-ecte secundare nocive) 4limentele pe care tre&uie s! l consum!m, atunci c'nd vrem s! practic!m 4<480(5 tre&uie s! -ie c't mai proaspete $i naturale, -!r! e1ces de sare, condimente sau mirodenii $i ntr-un asemenea caz alimentele ultrara-inate (zah!rul etc)) sau sintetice (care sunt preparate industrial) tre&uie s! -ie evitate .0<P(* ) Doar n aceste condi3ii, edilitatea urinei se trans-orm! n mod radical) :n alt aspect e1trem de important re-eritor la practica lui 4<480(5 este acela c! cercet!rile recente n domeniul crono&iologiei au descoperit deja c! secre3ia di-eri3ilor hormoni de c!tre glandele endocrine este guvernat! de ritmurile circadiene) De e1emplu, unii dintre hormonii hipo-izari, cum ar -i % +-ul (hormonul de cre$tere), sunt eli&era3i n timpul somnului, n timp ce 4. +-ul (hormonul adrenocorticotrop, care stimuleaz! glandele suprarenale) $i %+-ul (hormonul stimulator al tiroidei) ac3ioneaz! n mod preponderent n timpul activit!3ii diurne) (a r'ndul lor, hormonii care sunt secreta3i de epi-iz! urmeaz! $i ei o schem! similar!, n -unc3ie de momentul zilei care este luat n considera3ie) Prin urmare, di-eritele tipuri de hormoni sunt aproape to3i -iltra3i n urin! n perioada somnului nocturn $i ei pot -i ast-el reasimila3i n s'nge atunci c'nd practic!m sistematic 4<480(5, diminea3a la trezire) 4ceast! urin! de diminea3! re-lect! n mod -idel aproape toate activit!3ile hormonale care au loc n trup, n timpul somnului) >n plus, noi tre&uie s! $tim c! cea mai mare importan3! su&til! o au hormonii care sunt secreta3i diminea3a -oarte devreme (n intervalul lui 284+<4-<:+:8 4, adic! n perioada de dinainte de r!s!ritul soarelui), deoarece atunci apare o verita&il! stare de "acalmie" -iziologic! n timpul n care predomin! secre3iile glandelor endocrine superioare (hipo-iza (n leg!tur! cu 4@/4 .+4I84) $i epi-iza (n leg!tur! cu %4+4%8484))) 4tunci c'nd Eoghinul $i &ea zilnic urina de diminea3! el reasimileaz! ast-el pe o cale per-ect natural! me2atonina care este un hormon ce are o importan3! uria$! n organism)

GLO A! U!INA) :rina este un lichid organic, n general de culoare gal&en-l!m'ie, mai mult sau mai pu3in
intens!, transparent, care este secretat de rinichi -iind apoi e1cretat prin c!ile urinare, el trece ast-el din &azinet n ureter, p!trunz'nd prin jeturi n vezic!, unde se acumuleaz! pentru a -i, n -inal, eliminat prin uretr!)

>n condi3ii) -iziologice normale, cantitatea de urin! care este evacuat! zilnic variaz! ntre O7g $i Q7g la nou n!scut, ntre 177g $i B77g la sugar, ntre B77g $i 1A77g la copil $i ntre Q77g $i 2777g la adult) (a o temperatur! de V1Bb ., densitatea urinei are n general valori care sunt cuprinse ntre 1,71M $i 1,722 (cu varia3ii n intervalul 1,77Q-1,72B n -unc3ie de gradul de hidratare al organismului), p+-ul urinei variaz! n domeniul A,Q-7,M, iar osmolaritatea sa este cuprins! ntre valorile B77-1777 m0smTIg ap!) *1cre3ia urinei asigur! at't eliminarea multor su&stan3e organice, unele dintre ele -oarte utile, care se a-l! n e1ces $i care sunt speci-ice meta&olismului, c't $i a su&stan3elor de natur! e1ogen! (adic! str!ine organismului) cum ar -i medicamentele $i su&stan3ele to1ice care au -ost introduse n corp) ( ocmai de aceea, 0rinotera8ia n0 este 9e2oc in9icat3 at0nci c?n9 5n cor802 fiinei 0mane s0nt 8re=ente s01stane care s0nt mai m02t sa0 mai 80in toKice) >n asemenea situa3ii, cura cu urin! (4<480(5) va -i nceput! (sau reluat! n cazul n care ea deja -usese nceput!) numai dup! o pauz! de minim 7 zile de la data ngurgit!rii acelor su&stan3e to1ice sau dup! data ncheierii tratamentului cu medicamente de sintez!)) *liminarea urinei -ace totodat! posi&il! men3inerea la valori normale a con3inutului n ap! din s'nge $i 3esuturi $i asigur! men3inerea la valori normale a presiunii osmotice a lichidelor organice $i a echili&rului acido-&azic al organismului) >n acela$i timp ea previne procesul de alcalinizare care poate ap!rea n organism prin eliminarea &icar&ona3ilor $i procesul de acidi-iere care poate ap!rea n organism prin eliminarea amoniacului) Com8o=iia 0rinei& a4a c0m a8are ea 5n 0rma ana2i=e2or 9e 2a1orator) >n condi3ii -iziologice, urina uman! este constituit! din" d ap!" NO7-NABgTl d reziduu uscat" BB-77gTl 4cest reziduu uscat, care este n totalitate solu&il n stare normal!, este de -apt constituit din anumite s!ruri minerale $i multe su&stan3e de natur! organic! care, n cazul realiz!rii consecvente a urinoterapiei, se dovedesc a -i, n timp, pro-und &ene-ice pentru -iin3a uman!)

A+ Ta1e2 c0 conin0t02 5n s3r0ri minera2e care s0nt 5n 6enera2 8re=ente 5n 0rina 0man3 Nr: Ionii s3r0ri2or minera2e 9in 0rin3 Concentraia ionic3 a O71 s3r0ri2or minera2e 9in 0rin3 4luminiu %u& 27igT2Ah 1) 4moniac 7,OB-1,2 gT2A h 2) .alciu B7-O77 mgT2A h O) .lor 177-2B7 m*`Tl " A) .upru su& 127 igT2A h B) Gluor su& 7,2A igT2A h Q) 5od 177-O77 igT2A h 7) <agneziu Q7-277 mgT2A h M) Gos-or (anorganic) 7,Q-1,2 gT2A h N) Plum& mult su& 7,1 mgT2A h 17) Potasiu A7-177 m*`T1 11) %odiu 177-O77m*`T2A h 12) %ul- (su& -orm! de sul-a3i) 2-O,B gT2A h 1O) 6inc mgT2A h 1A)

)+ Ta1e2 c0 conin0t02 5n s01stane or6anice care s0nt 5n 6enera2 8re=ente 5n 0rina 0man3 Nr: Den0mirea constit0eni2or or6anici 9in Concentraia constit0eni2or or6anici crt 0rin3 9in 0rin3
l) 2) O) A) B) Q) 7) M) N) 17) 11) 4cizi &iliari 4cid delta-aminolevulinic (454) 4cid homovanilic (+=4) 4cid B-hidro1i-indol-acetic (B-+544) 4cid o1alic 4cid uric 4cid vanilmandelic (=<4) 4ldosteron 4<P - ciclic 4milaz! 4ndrogeni urinari a) 4ndrosteron 2!r&a3iUUUUUUUUU) GemeiUUUUUUUUUU &)17- .etosteroizi 2!r&a3iUUUUUUUUU) GemeiUUUUUUUUUU .opiiUUUUUUUUUU) c)11-01i-17- .etosteroizi 2!r&a3iUUUUUUUUU) GemeiUUUUUUUUUU d) Dehidroepiandrosteron (D+*4) 2!r&a3iUUUUUUUUU) GemeiUUUUUUUUUU e) *tiocolanolon! 2!r&a3iUUUUUUUUU) GemeiUUUUUUUUUU .atecolamine a) 4drenalina &) /oradrenatin! c) <etane-rine (catecolamine urinare totale) .opropor-irine $i 555 .orpi cetonici .ortizol .reatinin! .istin! Goliculostimulina (G%+) 2,B- A,O mgT2A h su& B mgT2A h 2-7 mgT2A h O-M mgT2A h 1B-OQ mgT2A h 2B7-777 mgT2A h l-QpgT2Ah 2-17igT2Ah 7,7-O,O mgT2A OQ-1B2 :5Tl 1,M-7&<mgT2A h 7,O-QmgT2Ah 12-27 mgY2A h Q-12 mgT2A h su& 17 mgT2A h 1,B-Q,2 mgT2A 1,O-Q mgT2A h 1 -2 mgT2A h 7,B-1,B mgT2A h 1,O-N mgT2A h 7,Q-Q mgT2A h 1-7 igT2Ah 12-B7 igT2Ah su& 177 igT2Ah OA-2OA igT2Ah 7(su& 12B mgT2A h) 12-B7 igT2Ah (su& 177 igT2Ah) 1A-2Q mgTIgT2Ah Q-2O mgT2A h Gaza -olicular!" B-2B :5T2A h Gaza ovulatorie" 17-O7 :5T2A h Gaza luteal!" 1-1B :5T2A h Postmenopauz!" peste AB :5T2A h

12) >68 1O) 1A) 1B) 1Q) 17) 1M)

1N) 27)

9lucoza j-+.9 (hormonul corpului gal&en)

2!r&a3i" B-22) :5T2A h 4dolescen3i" su& O :5T2A h %u& 7,72 gT2A h (a -emei, n perioada sarcinii a 1B-a zi" 12B :5T1 a 1Q-a zi" 2B7 :5T1 a 2B-a zi 1B77:5T1 a O7-a zi" 17777-B7777 :5Tl a M-a s!pt!m'n!" B7777-277777 :5T1 a 12-a s!pt!m'n!" 17777-B7777 :5T1 al doilea trimestru 2777-B777 :5T1 al treilea trimestru" 1777-B777 :5T1 17-OB mgT2A h 7,O-2,O mgT2A h O-N mgT2A O-Q,B mgT2A 1-O mgT2A

21) 22

+idro1iprolin! otal!UUUUUUUUU) (i&er!UUUUUUUUU) 17-+idro1icorticosteroid (17 0+) 2!r&a3iUUUUUUUUUU) GemeiUUUUUUUUUUU .opiiUUUUUUUUUUU))

FVA U!MAF

AN 8 C C$ Informaii secrete HIVA AMHITA CAPITOLUL AL IV-LEA Des8re tre=irea 20i .UNDALINI HA.TI 8rin interme9i02 6est0ri2or *atit09ini2or+ f0n9amenta2e *MUD!A-e2or+ secrete 9e 80nere 5n 2e63t0r3 *intrare 5n stare 9e re=onan3+ a fiinei Io6Jin020i c0 Fiina Di@in3 Uni@ersa23 *!EALITATEA 20i DUMNE#EU+ II: Tre=irea forei tainice co2osa2e a 20i .UNDAUNI HA.TI: S: VAM!OLIMUD!A *Atit09inea tr3=net020i secret care face 8osi1i23 tre=irea f026er3toare a Con4tiinei Cosmice 5nfiina as8irant020i+ - AMA!OLI MUD!A )+ Ta1e2 c0 conin0t02 5n s01stane or6anice care s0nt 5n 6enera2 8re=ente 5n 0rina 0man3 *contin0are 2a c0rs02 nr: C;& An 8+

Nr: Den0mirea constit0eni2or or6anici Concentraia constit0eni2or crt 9in 0rin3 or6anici 9in 0rin3
2O) (+ (hormonul luteinizant) Gaza -olicular!" 17-OB :5T2A h Gaza ovulatorie" O7-M7 :5T2A h Gaza luteal!" 17-22 :5T2A h Postmenopauz!" peste AB :5T2A h 2!r&a3i" 17-A7 :5T2A h 4dolescen3i" su& 17 :5T2A h 2,O mgTl 1B ngT2A h su& 7,2B mgT2A h su& 12B mgT2A h /eopterin! urinar!T.reatinin! urinar! su& 277 (a -emei n timpul sarcinii" -a 27-a s!pt!m'n!" AmgT2A h, a 2A- -a 2A-a s!pt!m'n!" QmgT2A h a O7 -a O7 s!pt!m'n!" 17 mgT2Ah a OA- -a OA s!pt!m'n!" 1OmgT2Ah -a A7 s!pt!m'n!" 27mgT2A h Q7-177 mgT2Ah su& 2 mgT2Ah su& 2 mgT2Ah Gaza -olicular!" su& 1 mgT2A h Gaza luteal!" O-N mgT2A h Postmenopauz!" l mgT2A (a &!r&a3i" mult su& 1,A mgT2A h (a copiii" su& 7,1 mgT2A h -a A s!pt!m'n!" B mgT2A h -a 17-a s!pt!m'n!" 7 mgT2A h -a 1A-a s!pt!m'n!" 11 mgT2A h -a 1M-a s!pt!m'n!" 17 mgT2A h -a 22-a s!pt!m'n!" 2M mgT2A h -a 2Q-a s!pt!m'n!" O2 mgT2A h -a O7-a s!pt!m'n!" A7 mgT2A h -a OA-a s!pt!m'n!" B7 mgT2A h -a OM-a s!pt!m'n!, Q7 mgT2A h su& 1 mgT2A h su& 2 mgT2A h su& 7,B mgT2A h Gaza -olicular!" 1 mgT 2A h

2A) 2B) 2Q) 27) 2M) 2N)

(izozim <elatonin! 2eta-2 <icroglo&ulin! <ioglo&in! /eopterin! *striol

O7) O1) O2) OO)

Peptida-. Por-o&ilinogen Por-ilin! Pregnandiol a) >n a-ara perioadei de sarcin!U))

&) >n timpul sarciniiUUUUU)

OA)

Pregnantriol 2!r&a3iUUUUUU GemeiUUUUUU) .opii)))))))))))))UUU))U Progesterona" ->n a-ara perioadei de sarcin!UU)

OB)

- >n timpul perioadei de sarcin!U))

OQ) O7) OM) ON) A7) A1) A2)

Proteine etrahidroaldosteron! ( +4) irozin! :ree :ro&ilin! total! :ro&ilinogen :ropor-irine 5 $i 555

Gaza postovulatorie" O-M mgT2A h a A-a s!pt!m'n!" 2 mgT2A h a 17-a s!pt!m'n!" O mgT2A h a 1A-a, s!pt!m'n!" A mgT2A h a 1M-a s!pt!m'n!" A,B mgT2A h a 22-a s!pt!m'n!" B mgT2A h a 2Q-a s!pt!m'n!" Q mgT2A h a O7-a s!pt!m'n!" M mgT2A h a OA-a s!pt!m'n!" 17 mgT2A h a OM-a s!pt!m'n!" 12 mgT2A h a A7-a s!pt!m'n!" 1Q mgT2A h 7 (su& 177 mgT2A h) 27-B7 mgT2A h 11-2O mgT2A h 17-A7gT2A h 2-O mgT2A h 7)7B-A mgT2A h 1A-BQ kgT2A h

Not3/ n ta&elele 4) $i 2),- concentra3iile constituan3ilor chimici cate sunt prezen3i n urina uman! sunt e1primate n" 1) miligrame (sau al3i su&multipli ai gramului) de constituent chimic care este eliminat n urina ce este colectat! pe durata a 2A de ore (mgT2A h), 2) miligrame (sau al3i su&multipli ai gramului) de constituent chimic care este eliminat ntr-un litru de urin! ce este colectat! pe durata a 2A de ore (mgTl), O) miliechivalen3i de constituent, chimic care este e1cretat ntr-un litru de urin! (m*`Tl) A) unit!3i interna3ionale de constituent chimic care este e1cretat ntr-un litru de urin! (:5T1))

Definirea s0ccint3 a 0nor termeni


Aci=i 1i2iari R ansam&lu de acizi organici care apar3in clasei steroizilor izola3i din &il!) Aci9 9e2ta-amino2e@02inic *ALA+ R aminoacid neproteinogen cu rol de intermediar n &iosinteza hemului (Grac3iune prostetic!-neproteic! a hemoglo&inei) *ste un comple1 -ier - por-irin! care con-er! glo&ulelor ro$ii culoarea lor caracteristic!)) Aci9 $-Ji9roKi-in9o2-acetic - *$-HIAA+ R este un intermediar insta&il care are un rol n meta&olizarea serotoninei) Aci9 oKa2ic R acid organic care se -ormeaz! n organismul uman n timpul degrad!rii acidului ascor&ic $i a glicolului, su& -orm! de o1alat de calciu, el particip! la -ormarea calculilor urinari) Aci9 0ric R produs -inal al degrad!rii purinelor organice (nucleotidelor), $i a purinelor alimentare care se pot acumula n anumite st!ri patologice cum ar -i guta $i care se elimin! prin urin!) Aci9 @ani2man9e2ic *VMA+ R produs -inal al cata&olismului catecolaminelor (compu$i aromatici amina3i de tipul adrenalinei $i dopaminei care sunt prezen3i n medulosuprarenal! $i care sunt produ$i de celulele croma-ine din diverse 3esuturi)) A29osteron R hormon care este secretat de c!tre corticosuprarenal! $i care ac3ioneaz! asupra meta&olismului mineral (eliminarea potasiului $i reten3ia sodiului)) *l asigur! un volum constant de lichide n organism printr-un mecanism comple1 n care intervin diver$i -actori (cum ar -i hormonul mineralocorticoid)) 4ldosteronul este eliminat n urin! su& -orm! de deriva3i) AMP - cic2ic R &az! monoazotat! care intervine n procesele de energetic! celular! a organismului) Ami2a=3 R enzim! digestiv! care este prezent! n sucurile digestive $i n saliv!)

An9ro6eni R hormoni steroizi masculini care -avorizeaz! dezvoltarea organelor genitale e1terne, -ormarea spermei $i apari3ia caracterelor se1uale secundare la &!r&at" se disting n aceast! direc3ie dou! categorii de androgeni" hormoni testiculari (cum este testosteronul), $i hormoni de origine suprarenal! (produ$i at't la &!r&a3i, c't $i -emei $i care, la -emei, sunt precursorii hormonilor estrogeni)) An9rosteron R hormon se1ual secundar care este izolat din urina &!r&a3ilor) *l constituie una dintre -ormele su& care testosteronul este eliminat, activitatea sa androgenic! este sla&!) 1<- Cetosteroi=i R ace$ti steroizi, av'nd o -unc3ie cetonic! n pozi3ia 1<& pot -i androgeni suprarenali, androgeni testiculari sau meta&oli3i ai acestor hormoni) 11-OKi-1<-Cetosteroi9 R hormon corticosteroid care este nzestrat cu o -unc3ie asem!n!toare corticosteronului, el are un rol mai pu3in important n meta&olismul proteinelor $i glucidelor) DeJi9roe8ian9rosteron *DHEA+ R androgenul major care este secretat de corticosuprarenal! (ovarele, la -emeie, contri&uie la produc3ia zilnic! de D+*4 cu numai 27Y)) *l regenereaz! (n cazul acelora care practic! n mod perseverent 4<480(5) -iin3a $i -ace posi&il! rentinerirea asigur'nd totodat! longevitatea $i m&un!t!3irea memoriei) :rina adolescen3ilor $i a tinerilor con3ine -oarte mult dehidroepiandrosteron) Etioco2ano2on3 R ceton! care intervine n procesul de cata&olizare al testosteronului $i androsteronului) Cateco2amine R su&stan3e nrudite cu ac3iune simpaticomimetic!, incluz'nd adrenalina, precursorii s!i, deriva3ii $i meta&oli3ii s!i $i noradrenalina) -a9rena2ina R un hormon care este secretat de medulosuprarenal! $i care, la ora actual!, se poate o&3ine $i prin sintez! (n la&orator)) 4c3iunea -iziologic! a adrenalinei este opus! ac3iunii acetilcolinei) 4drenalina are un e-ect hipertensiv, vasoconstrictor, ac3ion'nd asupra circula3iei peri-erice, ea este de asemenea un reglator al contrac3iei musculaturii netede) -nora9renaiin3 R amin! simpatico-mimetic! ce este at't mediator chimic n transmisia nervoas! simpatic! postganglionar!, c't $i hormon secretat de glandele suprarenale) *ste un vasoconstrictor mai puternic dec't adrenalina, care este administrat pe cale intravenoas! sau intracardiac! mai ales n st!rile de $oc) -metanefrine R sunt ni$te intermediari n cata&olismul catecolaminelor) Co8ro8orfirine 5 4i 55 R sunt ni$te intermediari n &iosinteza hemului, pot apare n concentra3ie crescut! n urin! $i n materiile -ecale mai ales n cazurile de de-icite enzimatice (de e1emplu n copropor-iria ereditar!)) Cor8i cetonici R ace$tia sunt constitui3i din aceton!, acid &eta-hidro1i&utiric $i acid acetilacetic, care sunt -orma3i n organismul uman pornindu-se de la su&stan3e cetogenice (anumi3i aminoacizi $i acizi gra$i)) =aloarea concentra3iei n corpi cetonici este considera&il m!rit! n anumite st!ri patologice (n special n dia&et, datorit! pertur&!rii meta&olismului glucidelor oare antreneaz! o utilizare e1clusiv! a lipidelor pentru nevoile energetice ale organismului)) Corticos08rarena2a R por3iunea super-icial! a glandei suprarenale, care constituie o gland! aparte $i este -ormat! din trei straturi tisulare concentrice, care sunt denumite din e1terior spre interior" 62omer02ara (zona glomerular! care secret! hormoni" mineralocorticoizi, fascic02ata (zona -asciculat! care secret! hormoni glucocorticoizi), retic02ata (zona reticulat! care secret! hormoni se1uali)) Corti=o2 (sau hidrocortizon) R hormon glucocorticosteroid care a -ost izolat din corte1ul suprarenal unde el este sintetizat su& ac3iunea corticotropinei (4. +), pornindu-se de la colesterol ,$i progesteron!, ca medicament el se utilizeaz! su& -orm! de s!ruri, n principal pentru propriet!3ile sale antiin-lamatoare) Creatinin3 R produsul deshidrat!rii interne a creatinei (su&stan3! azotat! care este prezent! n mu$chi, su& -orm! li&er! sau com&inat! cu -os-or, unde ea joac! un rol energetic important, este de asemenea prezent! n creier $i n s'nge)) .reatinina este o &az! tare care este prezent! n s'nge $i n urin!) Cistin3 R su&stan3! organic! ce provine dino1idarea cisteinei (aminoacid esen3ial)) Estrio2 R su&stan3! liposolu&il! cu propriet!3i estrogene, ea este o&3inut!, pentru uz medical, din urina -emeilor ns!rcinate) Fo2ic02ostim02ina *P H+ (hormon -oliculostimulant sau gonadotropina 4) R este un hormon care este secretat de c!tre lo&ul anterior al hipo-izei) (a -emei, el provoac! maturarea -oliculului ovarian $i a ovulului, la

&!r&at el este cel care activeaz! spermatogeneza (sinteza spermatozoizilor)) *l poate -i pus cu u$urin3! n eviden3! n urin! unde constituie -rac3ia numit! prolan 4) G20co=a R glucid simplu nehidroliza&il" cea mai r!sp'ndit! he1oz! din natur! (unde ea este prezent! su& -orma sa de1trogir! numit! de1troz!)) 4liment energetic esen3ial, glucoza constituie -orma esen3ial! su& care glucidele pot -i utilizate n organismul uman n cadrul meta&olismului) ) )eta-HCG *Jormon02 cor8020i 6a21en sa0 1eta-6ona9otro8in3 corionic3+ este un hormon care este secretat de c!tre corion (mem&ran! -etal! situat! la e1terior care va da na$tere ulterior p!r3ii -etale a placentei) apoi de placent! n timpul gesta3iei, -iind eliminat n urin!, el permite e-ectuarea testelor de sarcin!) 0&3inut adeseori din urin! de -emeie ns!rcinat! *o 9o@a93 5n 820s 8entr0 @a2oarea 0rinotera8ieiPPP+ sau de la iap! gravid!, el este utilizat n mod curent n terapie n calitate de hormon gonadotrop, -iind administrat pe cale intramuscular! pentru stimularea gonadelor (ovare sau testicule)) Hemo62o1in3 R cromoprotein! de culoare ro$ie care este con3inut! n glo&ului ro$u) *a rezult! prin unirea a patru molecule de hem cu o molecul! de glo&in!, datorit! com&in!rii sale la&ile, cu o1igenul, ndepline$te sarcina de transportor al acestui gaz (o1igenul) la 3esuturi (-ace posi&il! o1igenarea)) Hi9roKi8ro2in3 R este un hidro1iaminoacid care intervine n &iosinteza proteic!) 1 <-Hi9roKicorticosteroi9 *1<-OH+ R este un hormon care este secretat de glanda corticosuprarenal!, care -ace parte din clasa corticosteroizilor, el intervine n procesul de activare a meta&olismului glucidelor, lipidelor $i proteinelor) Dozarea acestui hormon permite evaluarea capacit!3ii -unc3ionale a glandei corticosuprarenale) LH *Jormon02 20teini=ant sa0 6ona9otro8ina )+ R acesta este un hormon care este secretat de lo&ul anterior al hipo-izei (care este n leg!tur! cu 4@/4 .+4I84)) (a -emei, el -avorizeaz! apari3ia $i dezvoltarea corpului gal&en, la &!r&a3i el ac3ioneaz! asupra celulelor intersti3iale din testicule, stimul'nd ast-el produc3ia de testosteron, poate -i pus cel mai u$or n eviden3! n urin! unde constituie -rac3ia numit! prolan 2) Li=o=im *sa0 m0rami9a=a+ R este un inhi&itor enzimatic care intervine n procesul de &acterioliz! (Proces de dezintegrare a &acteriilor n urma ac3iunii unor -actori varia3i)) Me2anin3 R pigment cu o granula3ie -in! care apare prin o1idarea tirozinei $i care con-er! pielii -iin3ei umane coloratura sa speci-ic!) <elanin! e1ist! de asemenea n mem&ranele ochiului) Me2atonina R este o amin! &iogen! -oarte valoroas! care este prezent! n epi-iz! (care este n leg!tur! cu %4+4%8484), unde ea e1ercit! rolul de hormon, modi-ic'nd secre3ia de hormon melanotrop hipo-izar (hormonul melanotrop hipo-izar sau <%+ este hormonul care este secretat de c!tre lo&ul anterior al hipo-izei (care este n leg!tur! cu 4@/4 .+4I84), ac3ion'nd asupra celulelor sistemului pigmentar $i activ'nd sinteza melaninei)) )eta-C Micro62o102ine R glo&uline plasmatice, av'nd o mo&ilitate electro-oretic! cuprins! ntre cea a celor alpha, respectiv gama-glo&ulinelor, ele constituie ntre N $i 1BY din totalul proteinelor din plasma sangvin!) <ioglo&in! R o protein! din mu$chiul uman care con3ine -ier $i care este compara&il! cu hemoglo&ina, are rol n -i1area o1igenului) Pe8ti9a C R o com&ina3ie de tip amidic care este prezent! n structura insulinei, Porfo1i2ino6en R un intermediar n &iosinteza hemului, Porfirin3 R intr! n structura nucleului de &az! din sinteza hemoglo&inei (precursor direct al hemului)) Pre6nan9io2 R meta&olit principal al progesteronului care este prezent din a&unden3! n urina -emeilor ns!rcinate) Pre6nantrio2 R meta&olit care este o&3inut prin reducerea 17-alpha-hidro1i-progesteronului) Pro6esterona R hormon steroid care este secretat de c!tate corpul gal&en n timpul perioadei postovulatorii a ciclului menstrual, de c!tre corpul gal&en al -emeii ns!rcinate n a 12-a s!pt!m'n! de sarcin! $i de c!tre placent! nainte de na$tere) %u& in-luen3a progesteronei, mucoasa uterului se ngroa$! pentru a permite -i1area $i dezvoltarea oului -ecundat progesterona este utilizat! cu succes n tratamentul meno-agiilor,

metroragiilor, a pro&lemelor de menopauz!, n anumite cazuri de sterilitate $i n tratamentul care este realizat pentru prevenirea avortului) TretraJi9roa29osteron *THA+ a derivat hidratat al aldosteronulul) Tiro=in3 R acid aminat care este -oarte r!sp'ndit n natur! (n stare li&er! el se a-l! n semin3e (&oa&e), carto-i, -ructe coapte (maturate) $i, su& o -orm! com&inat!, e1ist! n proteine) 5mportan3a sa &iologic! este str'ns legat! de su&stan3ele care deriv! din ea" melanin!, noradrenalin!, adrenalin! $i hormoni tiroidieni) Uree R diamida acidului car&onic, este sintetizat! n -icat (pornind de la amoniac), ea trece apoi n s'nge pentru a -i n -inal eliminat! n urin!, o concentra3ie crescut! a ureei n s'nge este un indiciu al a-ec3iunilor renale) Uro1i2in3 R pigment gal&en-portocaliu care provine din o1idarea uro&ilinogenului, n condi3ii normale el este prezent n concentra3ii mici n urin!) Uro1i2ino6en R produs al degrad!rii &iliru&inei, care se -ormeaz! n intestin su& e-ectul enzimelor &acteriene intestinale, n condi3ii normale, cea mai mare parte din uro&ilinogen este rea&sor&it! prin mucoasa intestinal!, rentorc'ndu-se n -icat unde este din nou trans-ormat! n &i&liru&in! $i e1cretat! n &il! (ciclul entero-hepatic)) >n cazul apari3iei leziunilor la nivelul -icatului, ciclu este pertur&at $i atunci uro&ilinogenul trece n s'nge, -iind apoi eliminat n cantit!3i anormale prin urin!, unde este trans-ormat prin o1idare n uro&ilin!) Uro8orfirine I 4i III R deriva3i ai por-irinelor, av'nd culoare ro$ie $i care sunt elimina3i prin urin! n anumite st!ri patologice) F VA U!MAF

AN 8 C CR Informaii secrete HIVA AMHITA CAPITOLUL AL IV-2ea Des8re tre=irea 20i .UNDALINT HA.TI 8rin interme9i02 6est0ri2or *atit09ini2or+ f0n9amenta2e *MUD!A-e2or+ secrete 9e 80nere 5n 2e63t0r3 *intrare 5n stare 9e re=onan3+ a fiinei Io6Jin020i c0 Fiina Di@in3 Uni@ersa23 *!EALITATEA 20i DUMNE#EU+ II: Tre=irea forei tainice co2osa2e a 20i .UNDALINI HA.TI: S: VAM!OLI MUD!A *Atit09inea tr3=net020i secret care face 8osi1i23 tre=irea f026er3toare a Con4tiinei Cosmice 5nfiina as8irant020i - AMA!OLI MUD!A *contin0are
2a c0rs02 nr: C;: An 8+

GLO A! Me2atonina R este o amin! &iogen! -oarte valoroas! care este prezent! n epi-iz!
(care este n leg!tur! cu %4+4%8484), unde ea e1ercit! rolul de hormon, modi-ic'nd secre3ia de hormon melanotrop hipo-izar (hormonul melanotrop hipo-izar sau <%+ este hormonul care este secretat de c!tre lo&ul anterior al hipo-izei (care este n leg!tur! cu 4@/4 .+4I84), ac3ion'nd asupra celulelor sistemului pigmentar $i activ'nd sinteza melaninei))

<*(4 0/5/4 a -ost descoperit! de c!tre (erner (1NBN) $i apoi a -ost studiat! recent de ni$te cercet!tori australieni din /e[ .astle" Killes $i Parrel) .oncluziile la care ei au ajuns sunt urm!toarele" secre3ia epi-izar! de melatonin! este in-luen3at!, de ritmul nictemeral (zi-noapte)) ocmai din aceast! cauz! nivelul melatoninei este mult mai crescut n timpul nop3ii $i mult mai sc!zut n timpul zilei) 4$a se e1plic! de ce n special prima urin! de diminea3! este cea mai e-icient!, din punct de vedere terapeutic, deoarece ea are atunci un con3inut crescut de melatonin!) Printre e-ectele remarca&ile ale acestui hormon epi-izar ce se reg!se$te n stare natural! n urin! supt" calmarea durerilor, ncetinirea considera&il! a ritmului undelor cere&rale (ceea ce -aciliteaz! starea de interiorizare $i de medita3ie), reglarea somnului $i calit!3ii, acestuia) otodat! se realizeaz! o energizare $i o revitalizare suplimentar!, iar la nivel mental se instaleaz! o stare mai mare de luciditate) Deose&it de important! este de asemenea in-luen3a melatoninei asupra activit!3ii glandelor se1uale" la -emei ea &locheaz! ovula3ia, iar la &!r&a3i mpiedic! ejacularea precoce, -acilit'nd n acela$i timp continen3a se1ual!) %e pare c! acest e-ect de sc!dere a activit!3ii gonadelor (glandele endocrine se1uale) se a-l! la &aza concluziilor oamenilor de $tiin3! c! melatonina joac! un rol -oarte important n prelungirea duratei medii de via3! (asigur! longevitatea) $i chiar -ace cu putin3! dinamizarea proceselor de rentinerire) .ei ini3ia3i n aceste taine, care cunosc deja de milenii secretul prelungirii vie3ii $i al men3inerii tinere3ii, con-irm! aceste descoperiri $tiin3i-ice, su&liniind importan3a capital! a poten3ialului energetic vital $i se1ual care, atunci c'nd este sistematic conservat prin continen3! se1ual!, -iind ast-el ampli-icat $i utilizat cu n3elepciune, i con-er! -iin3ei umane posi&ilitatea de a realiza miracole) Dimpotriv!, irosirea acestui poten3ial se1ual gr!&e$te procesul de m&!tr'nire $i atrage moartea prematur!, prin vl!guirea $i devitalizarea pe care o declan$eaz!) =aloarea terapeutic! colosal! a urinii mai este justi-icat! nc! o dat! de o alt! proprietate important! a melatoninei" nt!rirea imunit!3ii organismului mai ales mpotriva cancerului) :nele e1perimente recente au demonstrat deja c! melatonina are certe e-ecte curative $i n cazul unor procese maligne) <*(4 0/5/4 este deja remediul natural cel mai e-icient la ora actual! mpotriva insomniei, mai ales pentru persoanele care au dep!$it v'rsta de A7 de ani) Peste A777 de studii care au -ost deja pu&licate n %:4 arat! c! melatonina poate, de asemenea, contri&ui la 8re@enirea cancerului, a a-ec3iunilor cardiovasculare $i la cre$terea imunit!3ii organismului) >n studiile de la&orator care au -ost realizate s-a constatat c! melatonina m!re$te durata vie3ii cu apro1imativ 22Y) Despre numeroasele &ene-icii pentru s!n!tate ale melatoninei s-au scris di-erite articole care au ap!rut n mai multe pu&lica3ii din %:4, cum ar -i, de e1emplu" revista medical! a :niversit!3ii +arvard !he 0arvard +edical *etter, revista doctorului KhitaSer 0ealth and 0ealing, cotidianul !he -e6 Yor7 !imes i de asemenea s-au realizat unele emisiuni la canalul de televiziune american .//) =estea despre e-ectele &ene-ice e1traordinare pe care le declan$eaz! melatonina a ap!rut $i s-a e1tins ca urmare a unor descoperiri ce au -ost -!cute de c!tre unii medici) 4ceste descoperiri au -ost n special legate de stoparea procesului de m&!tr'nire $i de &locarea evolu3iei anumitor &oli) ">ntreaga pres! medical! pro-esional! a nceput dup! aceea s! vor&easc! din ce n ce mai des despre melatonin!) (a ora actual! melatonina este considerat! ca -iind un valoros "hormon al tinere3ii" (cum este ea supranumit! de c!tre oamenii de $tiin3!)) De multe ori melatonina a -!cut o&iectul unor dispute aprinse ce au ap!rut n pres! $i la televiziune) >n leg!tur! cu acest su&iect au -ost scrise, deloc nt'mpl!tor, zeci de c!r3i) >n continuare vom urm!ri s! vedem despre ce este vor&a n realitate) 4ceast! misterioas! melatonin!, care este prezent! n urina de diminea3!, este oare ntr-adev!r descoperirea la care toat! lumea spera $i pe care majoritatea oamenilor o a$tepta pentru a-$i asigura o via3! lung! $i -ericit!, la ad!post de &oli sau de pro&lemele de s!n!tate care pentru cei mai mul3i sunt aproape inevita&ile datorit! m&!tr'niriiZ 8!spunsul o-erit pro&a&il c! v! va surprinde) #i iat! de ce) Pentru c!, citind despre urinoterapie, pro&a&il c! v-a3i pus deja unele ntre&!ri) *ste de asemenea per-ect posi&il s! -i -ost deruta3i de tot ceea ce a3i citit sau a3i a-lat n mod separat, despre melatonin! $i urinoterapie) 4ceast! e1punere v! va o-eri ns! toate in-orma3iile esen3iale de care ave3i nevoie pentru a v! -orma o p!rere clar! $i o&iectiv! cu privire la

posi&ilit!3ile cu totul e1cep3ionale pe care vi le o-er! melatonina n cazul n care ve3i practica n mod asiduu :85/0 *84P54 (4<480(5)) >n situa3ia n care deja v! a-la3i printre aceia care practic! n mod consecvent 4<480(5 (:85/0 *84P54) care, dup! cum se $tie, a -!cut miracole n cazul a mii de &!r&a3i $i de -emei din ntreaga lume, nseamn! c! sunte3i pe cale s! v! -ace3i - D4 085 ; P84. 5.55 - cea mai &un! p!rere posi&il!) Pentru c!, dup! cum $tim cu to3ii, nimic& nicio9at3& n0 8oate s3 ne 5n2oc0iasc3 sa0 s3 ne =9r0ncine 8ro8ria eK8erien3 8ersona23: -o6Jinii s80n/ EUn 6ram 9e 8ractic3 @a2orea=3 c?t tone 9e teorie:E Practic'nd atent $i sistematic 4<480(5 este deci per-ect posi&il s! v! reg!si3i energia $i puterea pe care le avea3i la dou!zeci de arii, mpreun! cu s!n!tatea $i vitalitatea se1ual!) .orel'nd tot ceea ce s-a scris adev!rat despre melatonin! cu practica zilnic! $i sistematic! a lui 4<480(5, pute3i descoperi singuri de ce acest -aimos hormon (melatonin!) v! deschide perspective vaste n numeroase domenii, =e3i vedea atunci $i chiar ve3i sim3i cum este posi&il s! v! dinamiza3i (stimula3i) toate celulele corpului pentru a v! prelungi via3a cu mai mul3i ani, -iind totodat! plini de -or3!, vitalitate $i luciditate) Pentru a n3elege $i mai &ine de ce este at't de valoroas! 4<480(5 s! l!murim mai nt'i dou! pro&leme -oarte importante" - .e este de -apt melatoninaZ - .um poate ea s! v! ajuteZ Pentru a r!spunde la aceste dou! ntre&!ri care se pot dovedi mai apoi esen3iale pentru s!n!tatea voastr!, tre&uie s! n3elege3i c't mai (ilar 9e ce 5m13tr?nii: Poate pentru prima dat! oamenii de $tiin3! sunt n mare parte categorici" dac! corpul uman m&!tr'ne$te, aceasta se produce mai ales datorit! -aptului c! o anumit! gland! situat! n creier $i care este n str'ns! leg!tur! cu %4+4%8484 "o&ose$te" $i "munce$te" din ce n ce mai pu3in (n special n cazul acelora care nu practic! J094) dup! v'rsta de O7 de ani) 4ceast! gland! este glanda pineal! (care, dup! cum $tim, este n leg!tur! cu centrul esen3ial de -or3a %4+4%8484)) 4ceast! gland! (pineal!) are tocmai -unc3ia de a produce melatonin!, care este unul dintre hormonii cei mai importan3i pentru s!n!tatea $i longevitatea noastr!) <elatonina este de -apt hormonul esen3ial al corpului -izic) *l este n acela$i timp -actorul de reglare al tuturor -unc3iilor hormonale, stimul'nd n mod constant $i armonios producerea celorlal3i hormoni n organism) Dac! avem n vedere c!, la unison cu activitatea centrilor de -or3! (.+4I84-e), hormonii coordoneaz! practic toate -unc3iile organice, atunci este u$or de n3eles importan3a vital! a melatoninei pe care o putem asimila n mod 984 :5 $i per-ect /4 :84( practic'nd atent $i n mod perseverent 4<480(5 (:85/0 *84P54)) 5at! doar c'teva e1emple) emperatura corpului, activitatea organelor de reproducere, presiunea arterial!, -unc3iile renale, &!t!ile inimii - toate acestea sunt coordonate de c!tre hormoni care ac3ioneaz! P*8<4/*/ la unison cu activitatea centrilor no$tri secre3i de -or3! (.+4I84-ele)) Dar care este rolul melatoninei n toate aceste -unc3iiZ Giind n mare m!sur! di-erit! de ceilal3i hormoni care in-luen3eaz! doar un anumit organ (-icatul, de e1emplu), melatonina controleaz! $i regleaz! -unc3ionarea t0t0ror celorlal3i hormoni care sunt str'ns lega3i de activitatea centrilor secre3i de -or3! (.+4I84-ele)) ocmai de aceea me2atonina este Jormon02 E EN"IAL a2 or6anism020i: Dar oare cum putem noi s! $tim dac! organismul nostru produce su-icient! melatonin! pentru a putea tr!i per-ect s!n!to$i p'n! la o v'rst! naintat!Z #tiin3i-ic s-a constatat c! organismul uman produce cea mai mare cantitate de melatonin! n timpul copil!riei) Dup! v'rsta de 27 de ani, sinteza melatoninei ncepe deja s! diminueze) Dup! v'rsta de O7 de ani ea scade n mod dramatic, iar la v'rst! de A7 de ani cantitatea de melatonin! ajunge s! se situeze la jum!tate $i a$a mai departe) Practic'nd n mod constant $i sistematic 4<480(5 noi ne asimi23m $i recic23m melatonina care alt-el se pierde n mod de-initiv $i ireme9ia1i2 odat! cu :85/4 de diminea3!) Pe de alt! parte, numeroase studii $tiin3i-ice din zilele noastre demonstreaz! -oarte clar c!, dac! noi m&!tr'nim, aceasta se petrece deoarece glanda noastr! pineal! produce din ce n ce mai pu3in! melatonin!) Practic'nd n mod asiduu 4<480(5 n -iecare diminea3! noi du&l!m ast-el sau chiar tripl!m me2atonina n corpul nostru) G!r! 4<480(5, dup! o anumit! v'rst!, cu c't avem mai pu3in! melatonin! cu at't mai de-icitar

se realizeaz! echili&rarea $i controlul hormonilor care ne in-luen3eaz! toate organele) #i cu c't sunt mai pu3in controlate organele, cu at't mai mult ele se degradeaz!) #i cu c't organele se degradeaz! la r'ndul lor mai mult, cu at't mai de-icitar $i vor realiza ele -unc3iile) Putem, n aceste condi3ii, s! ne imagin!m cu u$urin3! care vor -i pentru noi consecin3ele" M) se acumuleaz! $i apoi se nmul3esc pro&lemele de s!n!tate, N) se instaleaz! ast-el &olile care ne conduc uneori chiar la in-irmit!3i, 17) n cele din urm! poate surveni oprirea (adeseori accidental!) a -unc3iilor vitale) 4ceasta a -ost p'n! ieri) 4st!zi (practic'nd 4<480(5 diminea3a) pute3i deja s! ncepe3i s! ncetini3i, iar n viitor este chiar posi&il s! opri3i procesul de m&!tr'nire, $i dup! ani de practic! s! ajunge3i s! v! reg!si3i o a doua tinere3e ad!ug'nd ani minuna3i vie3ii voastre) =re3i -apte, dori3i doveziZ (ua3i, de e1emplu, n considera3ie studiile $i e1perien3ele care au -ost realizate de doi medici" pro-esorul Kalter Pierpaoli $i doctorul Killiam 8egelson) *i au reu$it s! demonstreze c!, -!c'nd s! e1iste $i s! se men3in! mai mult! melatonin! n organism, se pot ncetini considera&il e-ectele dezastruoase ale m&!tr'nirii) 5at! ce scrie n aceast! direc3ie pro-esorul Kalter Pierpaoli n cartea sa "<iracolul melatoninei" (pag) 1M)" "Dup! aproape O7 de ani de cercet!ri, suntem acum per-ect convin$i c! melatonina este cheia s!n!t!3ii $i longevit!3ii)" *l chiar citeaz! e1emplul soacrei sale care, la v'rsta de 7A de ani, a nceput s! prezinte semnele &olii ParSinson (&oal! curent! la persoanele n v'rst!, care, dup! cum $tim, provoac! tremur!turi ce pertur&! n mod peni&il) activit!3ile zilnice), Datorit! melatoninei, zece ani mai t'rziu, aceast! -emeie era activ! $i complet eli&erat! de simptomele parSinsoniene) >n plus, se remarca -aptul c! pielea ei era la -el de cati-elat! ca n urm! cu treizeci de ani $i, un alt aspect stupe-iant, nu mai prezenta aproape deloc riduri) Practic'nd n mod consecvent 4<480(5 diminea3a, ne putem ast-el du&la sau chiar tripla, n corp, n mod constant melatonina, iar aceasta ne poate ntr-adev!r ncetini sau chiar inversa e-ectele devastatoare ale m&!tr'nirii) .eea ce este cel mai surprinz!tor urmeaz! ns! acum) (a pagina 1O a c!r3ii sale, pro-esorul Pierpaoli precizeaz!" "<elatonina, (pe care noi, J09+5/55, o du&l!m sau chiar o tripl!m realiz'nd n mod consecvent 4<480(5 diminea3a) ne poate inversa sensul lim&ilor ceasului nostru (&iologic) $i cu adev!rat ea ne poate permite s! ncepem s! ncetinim $i mai apoi chiar s! invers!m procesul de m&!tr'nire, ncep'nd chiar de ast!zi) Proced'nd ast-el n mod perseverent, -acem s! ne creasc! speran3a de via3a - care, teoretic vor&ind, este de 7B de ani - p'n! la 127 de ani)" Practic'nd n paralel cu aceasta, n mod per-ect, continen3a se1ual!, v! pute3i rencepe pe o nou! &az! via3a se1ual! (-ie c! ave3i AB de ani, Q7 sau N7 de ani)) otodat!, practic'nd n mod constant 4<480(5 diminea3a, v! pute3i stimula $i nt!ri sistemul imunitar pentru a r!m'ne mai mereu n -orm! timp de un secol sau chiar mai mult) 0are cum au putut ace$ti medici s! a-irme c! melatonina produce ntinerirea $i c! n plus ea poate" 11) s! mpiedice corpul s! m&!tr'neasc! (s! opreasc! sau s! ncetineasc! procesul de m&!tr'nire), 12) s! stimuleze constant $i dura&il -unc3iile se1uale -ie c! avem AB de ani, Q7 sau chiar N7, aceasta dac! n paralel suntem capa&ili s! realiz!m per-ect continen3a se1ual!, 1O) s! ne nt!reasc! sistemul imunitar sau, cu alte cuvinte, sa -ac! s! creasc! puterea de ap!rare a organismului mpotriva a tot -elul de maladii, chiar dintre cele mai grave, 1A) s! ne permit! s! nu mai su-erim nicio9at3 de insomnie) Primele e1perimente care au -ost ncununate de succes, cu me2atonin3& au -ost e-ectuate n anul 1NNA de c!tre K) Pierpaoli $i K) 8egelson) *le au -ost realizate utiliz'nd ni$te animale &!tr'ne ($oareci)) oate au -ost n preala&il selec3ionate din aceea$i ras!, -iind toate alese de aceea$i v'rst!) 4ceste animale au -ost apoi mp!r3ite n dou! grupe) .ele din prima grup! au primit de &!ut doar ap! o&i$nuit!, de la ro&inet iar cele din cea de-a doua grup! au &!ut aceea$i ap! dar au primit n plus, zilnic, $i un supliment de melatonin!) Dup! mai multe luni, di-eren3a dintre cele dou! grupe de animale era deja -rapant!) 5at! ce s-a constatat" 9rupa 1) 4nimalele care nu au primit deloc melatonin! au nceput s! prezinte semne evidente de senescen3! (m&!tr'nire)" pierderea masei musculare, pierderea &l!nii, cataract!, digestie di-icil!) *le p!reau a -i -oarte e1tenuate, respirau greu (g'-'iau) $i m&!tr'neau pe zi ce trecea)

9rupa 2) 4nimalele care au primit zilnic melatonin!, au nceput, dimpotriv!, s! semene cu puii lor) 2lana lor a nceput s! se ndeseasc! $i s! devin! str!lucitoare, ochii lor erau limpezi, -!r! cataract!, digestia lor era mult ameliorat! $i, n loc s! sl!&easc! $i s! o&oseasc!, ele ap!reau ca -iind ntr-o -orm! -izic! -oarte &un!) @udec'nd dup! tonusul lor, ele p!reau c! au doar jum!tate din v'rsta lor real!) >ns! aspectul cel mai surprinz!tor a -ost urm!torul" animalele care nu au primit deloc melatonin! au murit la o v'rst! o&i$nuit!) .elelalte ns! au tr!it cu Q luni mai mult (raportat la scara uman!, aceasta echivaleaz! cu apro1imativ 2B de ani 5n 820s+: 4nimalele din cea de-a doua grup! au ajuns deci, ntr-un anumit -el s! -ie centenare) recem acum la partea cea mai delicat! a acestui su&iect, , cea care v! prive$te personal) Dac!, m'ine, cineva v! va ntre&a" "43i vrea ca organismul vostru s! ai&! zilnic la dispozi3ie o cantitate du&l! sau tripl! de melatonin! pentru a v! permite ast-el s! tr!i3i -erici3i $i plini de s!n!tate p'n! la o v'rst! naintat!Z .e a3i r!spunde dac! cineva v-ar pune o asemenea ntre&areZ =-ar interesaZ 43i dori s! tr!i3i $i voi N7 de ani ori chiar mai mult n deplin!tatea vitalit!3ii voastre -izice $i &ucur'ndu-v! totodat! de -acult!3ile voastre mentale nealterateZ Dac! r!spunde3i da $i dac! crede3i cu t!rie n e-icien3a sistemului J094 a-la3i atunci c! e1ist! o veste -oarte &un! pentru voi) /umele ei este mi2enara metod! 4<480(5 practicat! n -iecare diminea3!) De mii de ani Eoghinii au descoperit c! :85/4 de diminea3!, dac! este n mod perseverent reasimilat! n organism, este de -apt una dintre, su&stan3ele naturale care -avorizeaz! stimularea glandei pineale $i, totodat!, reactiveaz! producerea melatoninei de c!tre organism) Acesta este 0n mare secret 8e care Io6Jinii a@ansai 52 c0nosc 9e mii 9e ani: Prin urmare, este su-icient s! practic!m n mod consecvent 4<480(5 diminea3a dac! vrem cu adev!rat s! ne ajut!m propria noastr! gland! pineal! s! produc! mai mult! melatonin! $i s! avem totodat! o cantitate du&l! sau tripl! de melatonin! n organism) 43i n3eles deci c!, n general, produc3ia personal! de melatonin! scade, n timp, odat! cu v'rsta, provoc'nd adeseori tul&ur!ri de s!n!tate din ce n ce mai numeroase) 5maginativ! acum c! pute3i -avoriza cu ajutorul lui 4<480(5 (practicat! n mod consecvent diminea3a) stimularea glandei pineale (n leg!tur! cu %4+4%8484) ast-el nc't ea s! produc! zilnic, din nou, aceea$i cantitate de melatonin! ntocmai ca atunci c'nd avea3i 27 de ani) Dac! ve3i reu$i cu adev!rat aceasta, atunci ve3i avea ceea ce anticii numeau o tainic3 f?nt?n3 a tinereii: 4tunci ve3i -i n acest -el (cu ajutorul lui 4<480(5) la ad!post de toate pro&lemele de s!n!tate) 4ceasta nseamn! totodat! c!, dac! ve3i realiza zilnic 4<480(5 diminea3a, ve3i putea s! v! ajuta3i corpul ast-el nc't el s! produc! $i s! ai&! la dispozi3ie aceea$i cantitate de melatonin! precum atunci c'nd avea3i 27 de anii Practic'nd atent $i sistematic 4<480(5 diminea3a, aceast! per-orman3! devine n mod gradat cu putin3!) #i iat! cum" pur $i simplu readuc'nd napoi n corpul vostru ceea ce Eoghinii numesc Ea8a @ieiiE *0rina+: 8easimil'ndu-$i urina de diminea3!, Eoghinul recicleaz! ast-el o mul3ime de su&stan3e naturale &ine-!c!toare, anumite enzime, vitamine, minerale care i permit glandei pineale s! -a&rice zilnic o cantitate mai mare de melatonin!) 9landa pineal!, care este n str'ns! leg!tur! cu %4+4%8484 secret! hormonul tinere3ii care este melatonina) 4cest hormon echili&reaz! sistemul &iologic $i nervos, -avorizeaz! somnul, dinamizeaz! memoria, treze$te $i ampli-ic! luciditatea, dinamizeaz! intui3ia, com&ate stresul $i &olile" *a regleaz! totodat! ceasul nostru &iologic) >m&!tr'nind $i prin e-ectul stresului, o&oselii $i desigur datorit! polu!rii, glanda pineal! (care este n str'ns! leg!tur! eu %4+4%8484) secret! mai pu3in! melatonin!) 4ceast! situa3ie este un cerc vicios) 4tunci, cu c't m&!tr'nim mai mult, cu at't se poate spune c! m&!tr'nim mai repede $i mai intens) .u alte cuvinte ntr-o asemenea situa3ie, -enomenul de m&!tr'nire este am putea spune accelerat, n timp) De aceea, dup! v'rsta de B7 de ani, mul3i oameni au impresia c!, pentru ei, anii trec mult mai repede)

4duc'nd ast-el din nou n corpul vostru melatonina care este prezent! n :85/4 de diminea3!, ve3i -avoriza pe o cale per-ect natural! stimularea glandei pineale pentru a produce melatonin! natural!) 9'ndi3i-va acum la ceea ce va putea nsemna aceasta pentru via3a voastr!" - se v! s-'r$i cu sc!derea tonusului vital (proced'nd n acest mod v! ve3i putea men3ine mai mereu un tonus vital ridicat), - se va termina cu st!rile de o&oseal! &rusc! (nu v! ve3i mai con-runta aproape deloc cu st!ri de o&oseal! ciudate), -nu-i ve3i mai invidia niciodat! pe cei care, de$i sunt mai n v'rsta dec't voi, sunt mai mereu plini de energie $i de vitalitate, - totodat!, chiar $i via3a voastr!, se1ual! va deveni sau va redeveni ardent! (aceasta $i pentru c! magnetismul vostru a-ectiv se va nzeci)) F VA U!MA F

AN 8 C C< Informaii secrete HIVA AMHITA CAPITOLUL AL IV-LEA Des8re tre=irea 20i .UNDALINI HA.TI 8rin interme9i02 6est0ri2or *atit09ini2or+ f0n9amenta2e *MUD!A-e2or+ secrete 9e 80nere 5n 2e63t0r3 *intrare 5n stare 9e re=onan3+ a fiinei Io6Jin020i c0 Fiina Di@in3 Uni@ersa23 *!EALITATEA 20i DUMNE#EU+ II: Tre=irea forei tainice co2osa2e a 20i .UNDALINI HA.TI: S: VAM!OLI MUD!A *Atit09inea tr3=net020i secret care face 8osi1i23 tre=irea f026er3toare a Con4tiinei Cosmice 5n fiina as8irant020i+ GLO A! MELATONINA (continuare la cursul nr) 2Q, 4n M)
#tiind toate acestea, unii dintre voi ve3i spune de ce s! nu a&sor&im (inger!rii) atunci melatonina de sintez!Z De ce este oare necesar s! ne &em diminea3a urina proprieZ 5at! r!spunsul care poate -i dat la aceast! ntre&are" de ce s! lu!m produse de Csintez!D, care pe deasupra sunt $i -oarte scumpe, dac! pentru noi e1ist! o solu3ie mult mai simpl!, complet 984 :5 ;, mult mai natural! $i prin urmare mult mai s!n!toas!Z Pentru aceasta, ave3i acum -iecare la dispozi3ie :85/4 de diminea3! care este 177Y natural! $i 984 :5 ;) >n cazul :85/*5 de diminea3!, una dintre principalele sale propriet!3i este aceea de a stimula producerea de melatonin! natural! pentru" - a lupta pe o cale complet gratuit! $i total natural! mpotriva m&!tr'nirii, com&!t'nd -ormarea radicalilor li&eri printr-o ac3iune antio1idant!, - a ac3iona ntr-un mod rapid $i e-icient asupra tul&ur!rilor de somn reechili&r'nd ritmurile somnului prin raportul alternan3ei ziTnoapte,

- a armoniza c't mai &ine ceasul &iologic pentru a stimula ast-el vitalitatea, -unc3iile e1cretorii $i -unc3iile se1uale, - a regla n mod natural senza3iile de -oame pentru a sim3i n mod s!n!tos -oamea n timpul meselor $i nu n a-ara perioadelor de masa (ntre mese) (pentru a evita cre$terile nedorite n greutate care se datoreaz! o&iceiului nes!n!tos de a mai m'nca c'te ceva ntre mese)) 4cestea nu sunt dec't c'teva e1emple dintre numeroasele &ine-aceri pe care le ve3i putea constata dac! ve3i practica n mod perseverent 4<480(5) Desigur c! pentru unii dintre voi toate acestea pot ap!rea incredi&ile) De aceea, pentru a v! permite, s! veri-ica3i ca este incredi&il, dar adev!rat, v! sugerez s! v! convinge3i singuri practic'nd atent 4<480(5 n -iecare diminea3! timp de 7 luni zi de zi) .e se v! produce dac! ve3i accepta $i ve3i realiza n mod consecvent aceasta timp de 7 luniZ G!r! ndoial! c! atunci ve3i constata nu numai c! v! ve3i trans-orma via3a ntr-un mod a&solut remarca&il dar, n plus, ve3i o&serva -aptul c! v! ve3i -orti-ica ntregul organism $i ast-el ve3i tr!i mai mult) >n ultimii ani, $tiin3a a -!cut mari e-orturi pentru a prelungi durata vie3ii umane $i pentru a nvinge &olile care erau nc! incura&ile acum zece ani) Dincolo de aceasta, descoperirea tuturor e-ectelor pro-und &ene-ice ale melatoninei de c!tre medicina viitorului va -i -!r! ndoial! un pas decisiv n prelungirea vie3ii care va asigura n acela$i timp $i o stare de s!n!tate per-ect!) 4tunci se va constata c! ceea ce $tim acum despre melatonin! nu a reprezentat dec't nceputulX %tudiile apro-undate ale doctorului 8ussel 8eiter au demonstrat deja c! melatonina este una dintre su&stan3ele polivalente cele mai importante $i cele mai puternice ale organismului uman) Prin intermediul cercet!rilor sale, care au -ost realizate la .entrul de cercet!ri medicale de la :niversitatea din %an 4ntonio, e1as (%):)4)), doctorul 8eiter a demonstrat c! n organismul uman melatonina" - este antio1idantul polivalent cel mai e-icient n neutralizarea radicalilor li&eri, - protejeaz! mpotriva riscurilor am&ian3ei cancerigene $i anihileaz! e-ectul to1inelor ce au -ost a&sor&ite (ingerate n mod voluntar, cum ar -i alcoolul $i tutunul, - permite men3inerea (p!strarea) unui corp s!n!tos -!c'nd s! scad! cantitatea de colesterol $i tensiunea arterial!, melatonina este prin urmare -oarte e-icient! n cazul luptei mpotriva hipertensiunii, - -r'neaz! dezvoltarea celulelor canceroase umane, n special n cazurile de cancer la s'n, cancer la pl!m'ni, cancer al creierului, cancer al pielii $i cancer al prostatei, - m&un!t!3e$te n scurt timp calitatea somnului, - nt'rzie apari3ia maladiilor-handicapante cum ar -i" artrita, dia&etul, &oala 4lzheimer sau ParSinson, - adaug! ani s!n!to$i vie3ii $i via3! -ericit! anilor) :nele studii de la&orator au ar!tat c! melatonina a -!cut posi&il! prelungirea vie3ii animalelor cu apro1imativ 27Y, -nt'rzie apari3ia petelor pe m'ini $i pe -a3!, la &!tr'ne3e, -previne cataracta $i a-ec3iunile sistemului neuro-vegetativ, -inhi&! cre$terea n greutate (mai ales atunci c'nd aceasta se produce peste limitele normale) $i -ace s! nu se produc! ngr!$area corpului odat! cu trecerea anilor) *a v! ajut! s! v! p!stra3i sau s! v! rec!p!ta$i elasticitatea $i suple3ea din tinere3e a corpului, -inhi&! apari3ia $i dezvoltarea celulelor mutante, --avorizeaz! dezvoltarea celulelor m!duvei osoase) <ilioane de persoane care su-er! de o de-icien3! imunitar! care este datorat! m&!tr'nirii sau unei maladii cronice pot ast-el, gra3ie melatoninei, s! &ene-icieze de o su&stan3! natural! care intervine n producerea glo&ulelor al&e, --avorizeaz! cre$terea p!rului, diminueaz! ridurile, rentinde $i toni-ic! mu$chii $i pielea, -amelioreaz! mani-est!rile sindromului premenstrual $i totodat! suprima durerile menstruale, -stimuleaz! producerea de spermatozoizi la &!r&at $i -ace s! creasc! vigoarea erec3iei, uneori ntr-un mod spectaculos,

-aduce acelora care o utilizeaz! n mod consecvent, o stare de rela1are, de &un!stare, de calm $i de lini$te) <elatonina lupt! ntr-un mod e-icient mpotriva depresiei (dovada re-eritor la aceasta a -ost adus! de c!tre doctorul (ennart Ketter&erg de la 5nstitutul Iarolins1a din %tocSholm), -diminueaz! ntr-un mod radical durerile cronice de origine nervoas!, -alin! simptomele grave ale depresiei sezoniere, - amelioreaz! calitatea vie3ii la &!tr'ne3e, -inhi&! procesele de degradare celular! care sunt legate de m&!tr'nire, stimul'nd n plus activitatea hormonului de cre$tere, -protejeaz! sistemul imunitar mpotriva m&!tr'nirii, -nt'rzie apari3ia menopauzei cu cel pu3in M ani $i totodat! men3ine aproape nealterat apetitul se1ual al -emeii, -stimuleaz! re-acerea celulelor normale care au -ost a-ectate de in-ec3ii virale) >n rezumat, dup! e-ectele pe care le-a constatat doctorul 8ussel 8eiter, iat! de ce melatonina prelunge$te via3a &!r&a3ilor $i a -emeilor" 1) *a reduce considera&il deterior!rile care sunt generate de radicalii li&eri ce sunt responsa&ili de m&!tr'nirea prematur!) 2) %timuleaz! $i nt!re$te sistemul imunitar) O) Protejeaz! sistemul cardio-vascular, A) %ta&ilizeaz! $i armonizeaz! ritmurile &iologice) B) 8esta&ile$te pe o cale natural! ciclul nocturn al odihnei reparatorii) Q) %timuleaz! n mod armonios activitatea se1ual! a &!r&atului $i a -emeii) 7) >ntinere$te corpul elimin'nd n mod gradat $i de-initiv toate Silogramele de prisos (n plus)) oate aceste constat!ri con-irm! ast-el, ntr-un mod indirect, valoarea imens! a :85/0 *84P5*5 (4<480(5) ce se realizeaz! cu urina de diminea3!) >n concluzie, cu privire la melatonin! se poate spune c! ea este secretat! de epi-iz! sau glanda pineal! (care este n str'nsa leg!tur! cu %4+4%8484), c!reia i-au -ost atri&uite diverse -unc3ii, de-a lungul secolelor) Pentru oamenii de $tiin3! aceast! gland! (epi-iza) este $i la ora actual! nv!luit! de un oarecare mister) >n prezent se cunosc ceva mai multe despre ea, dar misterele care o nconjoar! par s! persiste n continuare) 4ceast! gland! (epi-iza, care este n str'ns! leg!tur! cu %4+4%8484) secret! n special su&stan3ele numite epitalamin! $i melatonin!, care au -ost studiate n ultima vreme cu o mare aten3ie) .on-orm studiilor paralele ale oamenilor de $tiin3!, aceste su&stan3e naturale au un puternic e-ect &ene-ic asupra organismului uman, -!r! a avea nici un -el de e-ecte secundare) *ste ns! important de re3inut c! melatonina este sintetizat! la nivel epi-izar, mai ales n condi3iile n care intensitatea luminii n camera n care dormim scade -oarte mult $i este ntuneric per-ect, pornind de la serotonin!, care, dup! cum $tim este o su&stan3! neuro-transmi3!toare) *a a -ost eviden3iat! n cantit!3i reduse $i n alte 3esuturi -iind ns! descoperit! ntr-un procentaj ceva mai mare n urina de diminea3!, Dovezi directe $i indirecte ale unui lung $ir de e1perien3e au demonstrat deja c! melatonina are un important rol n a$a numitul ritm nictemeral, adic! n alternan3a periodic! somn-stare de veghe) %c!derea intensit!3ii luminii naturale p'n! la ntuneric complet stimuleaz! -oarte mult sinteza sa, acest aspect asigur'nd printre altele odihna pro-und! care ne este necesar! -iziologic) 4cest aspect este deose&it de important deoarece, n general, n timpul st!rii de veghe, n organism se acumuleaz! cantit!3i importante de su&stan3e to1ice care pot -i eliminate spontan, pe o cale per-ect natural!, doar n timpul somnului, corespunz!tor &ioritmului -iec!ruia) >n lumina acestor in-orma3ii, putem realiza $i mai &ine importan3a tehnicii milenare Eoghine de rentinerire I4J4 I4(P4) /ecazurile ncep atunci c'nd omul ignorant, care este dornic s! pro-ite la ma1im de &ucuriile o-erite de via3!, nu 3ine seama de legile naturii $i nu doarme atunci c'nd tre&uie $i at't c't tre&uie) >n plus, -olosirea surselor de lumin! arti-icial! n camera n care dormim (n timp ce dormimXXX) duce n timp la pertur&area ritmului &iologic normal $i mai ales atunci sinteza de melatonin! devine insu-icient!) De aceea este -oarte important s! -ie ntuneric complet n camera n care dormim) (ipsa repetat! de somn va conduce atunci gradat

la epuizarea organismului $i m&!tr'nirea nainte de vreme) 0mul -oarte stresat nu poate dormi nici atunci c'nd se culc! la timp, deoarece -ilmul s!u &iologic este dereglat) Pro&lematic! este adeseori $i odihna oamenilor de a-aceri $i a sportivilor care c!l!toresc de pe un continent pe altul, deoarece mai ales atunci apar pro&leme de acomodare la -usul orar care, de cele mai multe ori, nu pot -i rezolvate prin somn din lips! de timp, n consecin3!, mai ales atunci se va produce o sc!dere a randamentului -izic, psihic $i intelectual) >n asemenea cazuri, practica lui 4<480(5 n care se ngurgiteaz! doar urina de diminea3! ne poate -i de un real -olos) >n cazurile de insomnie re&el! administrarea a 177-1B7 g din urina de diminea3!, ce va -i n preala&il colectat! ntr-o sticl! de culoare maronie, astupat! ermetic, cu o or! $i jum!tate nainte de culcare, asigur! un somn pro-und de Q-M ore, al c!rui rezultat va -i un organism pro-und odihnit, capa&il de per-orman3e pe m!sur!) .ercet!torii de la <assachusetts 5nstitute echnologE din 2oston au demonstrat c! melatonina din urina de diminea3! este capa&il! s! adoarm! su&iec3ii participan3i la un e1periment n O7-AB de minute, ace$tia trezinduse dup! Q-M ore de somn complet odihni3i) *-ectul cel mai important al melatoninei, de care se leag! la ora actual! cele mai mari speran3e, este acela de a nt'rzia procesele m&!tr'nirii" (acest e-ect a -ost o&servat mai ales n cursul e1perimentelor pe animale), <ecanismul e1act nu este cunoscut nc! de c!tre oamenii de $tiin3!, dar se presupune c! el este rezultatul intercorel!rii optime a tuturor glandelor sistemul endocrin) radi3ia oriental! $i mai ales sistemul J094, accentueaz! din cele mai vechi, timpuri c! esen3a vie3ii const! n coordonarea -in! a -unc3ion!rii glandelor endocrine) .entrii su&tili de -or3! (a$a-numitele .+4I84-e) corespund, deloc nt'mpl!tor, localiz!rilor anatomice a glandelor endocrine, iar stimularea lor perseverent! prin e1erci3ii J094 adecvate con-er! tocmai de aceea rezultate e1celente) *ste semni-icativ n aceast! direc3ie c! la 5nstitutul de 9erontologie al Gunda3iei 2iancalana W <asera din 4ncona (5talia) Kalter Pierpaoli $i cola&oratorii s!i au studiat n mod sistematic, pe $oareci e-ectele melatoninei) 8ezultatele e1perien3elor au corespuns practicii $i e1perien3ei indiene str!vechi, deoarece mai mult de 27Y din animalele care au -ost tratate cu melatonin! au avut o via3! mai lung! $i un comportament se1ual mult mai &un dec't celelalte) >n alte e1perimente, epi-iza (glanda pineal!) a -ost e1tirpat!, iar la scurt timp dup! aceea animalele respective ce au -ost implicate n aceast! e1perien3! au murit nainte de vreme) >n he 5nternational @ournal o- /euroscience (nr)B2T1NN) se poate citi p!rerea lui 8euven %undES, pro-esor la 5nstitutul de <edicin! 4l&ert *instein din /e[ JorS" el arat! c! at't rezultatele e1perien3elor pe animale, c't $i studiile $i e1amin!rile e-ectuate pe om dovedesc cu prisosin3! c! nivelul sc!zut de melatonin! n organism accelereaz! m&!tr'nirea $i toate acestea sus3in ipoteza -unc3ion!rii melatoninei ca hormon ce com&ate n mod e-icient m&!tr'nirea) 8elevant este c! acela care se culc! n camere n care e1ist! ntuneric complet, la rezona&ile $i dorm 7-M ore se simt $i arat!, -ie chiar $i numai prin aceasta mai tineri, datorit! secre3iei adecvate de melatonin!, spre deose&ire de cei care duc o via3! dezordonat!) :nele e1perimente au demonstrat de asemenea c! melatonina are un e-ect curativ $i n cazul unor procese maligne) 5n-luen3a lui =4@80(5 <:D84 $i a lui 4<480(5 <:D84 asupra sistemului reproductiv al practicantului (practicantei) este -oarte mare) >n corpul -emeii, de e1emplu, concentra3ia de hormoni reproductivi care provin de la hipo-iz! (gonatropinele) urmeaz! un ritm lunar) >n cazul ei, hipo-iza (care este n leg!tur! cu 4@/4 .+4I84) secret! succesiv estrogen $i, progesteron, iar prin acest proces se declan$eaz! $i men3ine ciclul menstrual) (a &!r&at, gonatropinele hipo-izare declan$eaz! -ormarea spermatozoizilor $i secre3ia de testosteron a testiculelor) /ivelul acestora n s'nge variaz! totdeauna dup! ritmul de -ormare $i de emisie a spermei) 4<480(5, atent $i constant realizat! reprezint! de -apt un procent -oarte e-icient care este utilizat din timpuri imemora&ile, Eoghinele $i Eoghinii din 5ndia ca un mijloc natural de regenerare $i rentinerire -oarte puternic) otodat!, pentru -emeie, 4<480(5 este un procedeu contraceptiv -oarte e-icient, deoarece reasimilarea prin ngurgitare urinei care con3ine (la -emeie) estrogen $i progesteron, naturali, mpiedic! ovula3ia ast-el ca $i pilula contraceptiv! oral!, care dup! cum $tim con3ine $i ea estrogen $i progesteron de

sintez! $i mpiedic! ast-el producerea ovula3iei, dar n -oarte multe cazuri genereaz!, dup! cum se $tie, numeroase e-ecte secundare (printre care amintim pertur&!rile hormonale)) >n acela$i mod, n cazul &!r&atului, reasimilarea testosteronului din urin!, n situa3ia realiz!rii sistematice a lui 4<480(5, e1ercit! un e-ect de "retroac3iune negativ!" asupra hipo-izei (care este n str'ns! leg!tur! cu 4@/4 .+4I84), ceea ce previne eli&erarea ulterioar! de gonadotropine) 4cest proces are drept consecin3! inhi&area temporar! a produc3iei ulterioare de testosteron $i spermatozoizi, iar cantitatea de secre3ie spermatic! scade, de$i lichidul seminal continu! s! se -ormeze) %u&liniem, n -inalul acestei succinte analize, c! procedeul 4<480(5 a -ost ntotdeauna un secret p!strat cu mult! grij! de Eoghini) *-ectul pro-und &ene-ic pe care aceast! tehnic! l are asupra psiho--iziologiei umane este deja un -apt demonstrat, at't de e1perien3a multimilenar! a Eoghinilor 5ndiei $i de tradi3iile medicale ale altor popoare, c't $i de studiile medicale recente) ehnica 4<480(5 practicat! pe termen lung nl!tur! dezechili&rul care e1ist! ntre procesul de producere $i cel de degradare al hormonilor, dezechili&ru ce constituie cauza -undamental! a m&!tr'nirii) eNMg 4cela sau aceea care practic! n mod sistematic 4<480(5 tre&uie s!-$i amestece propriul 25/D: (sperma sau, respectiv, secre3iile se1uale -eminine) cu cenu$a care a -ost o&3inut! n urma arderii integrale a &!legarului de vac! $i s!-$i ung! (cu acest amestec) p!r3ile superioare ale corpului, aceast! practic! secret! con-er! imediat D5=J4 D85%+ 5 (clarviziunea spiritual! superioar!))

Comentari0
#i n cazul acestei %: 84 lim&ajul tantric secret -ace aluzie la un cu totul alt proces dec't acela care este descris ad-literam) Dup! cum am ar!tat, "cenu$a" reprezint! de -apt energiile 4 =4-ice in-erioare ("&!legarulD) su&limate ("arse") de -ocul su&til ( *@4% 4 =4), iar amestecul dintre 25/D: $i aceast! "cenu$!" nu nseamn! n -ond altceva dec't transmuta3ia integral! a poten3ialului se1ual &rut n energie $i ascensiunea acesteia (care se realizeaz! n urma procesului intens de su&limare), prin calea <edian! (%l%+:</4 /4D5), n "p!r3ile superioare ale corpului" (centrii superiori de -or3!, n special 4@/4 .+4I84 $i %4+4%8484), prin aceasta -iind trezit! n mod gradat clarviziunea spiritual! superioar! (D5=J4 D85%+ 5)) mmm Dup! aceste revela3ii secrete care ne-au -ost o-erite de +4 +4-J094 P84D5P5I4 n leg!tur! cu %4+4@0(5 <:D84 $i 4<480(5 <:D84, revenim acum din nou la te1tul de &az! al lui %+5=4 %4<+5 4" (72) 4t't %4+4@0(5 <:D84, c't $i 4<480(5 <:D84 nu sunt n esen3! (n ceea ce prive$te e-ectele spirituale pro-unde) di-erite de =4@80(5 <:D84) Prin urmare, ele pot -i utilizate toate, cu succes, de Eoghinul care este plin de n3elepciune" (7O) 4ceast! -orm! ezoteric! de J094 a -ost descris! aici de <ine (%+5=4) datorit! iu&irii mele nes-'r$ite pentru cei care se str!duiesc plini de aspira3ie s! ating! starea de ndumnezeire) re&uie ns! s! -ie -oarte clar c! ea este rezervat! doar celor ale$i $i nu tre&uie niciodat! s! -ie revelat! oricui) (7A) /u e1ist! $i nu a e1istat niciodat! vreo alt! -orm! de J094 mai tainic! dec't aceasta ni lua3i aminte c!ci nici nu va e1ist! vreo alta mai tainic! dec't aceasta n viitor) ocmai din aceast! cauz!, Eoghinul n3elept tre&uie s! o p!streze cu s-in3enie ca pe un mare dar divin $i s! o practice n mare secret) GLO A! FOCA!UL G!ZFEN)E!G *FOCA!UL G+ a2 @a6in020i Gocarul 9 este proiec3ia la nivelul corpului -izic al .entrului secundar su&til de -or3! J0/5 .+4I84, care controleaz! declan$area $i mani-estarea Or6asm020i n -iin3!) *l se g!se$te la -emeie pe peretele vaginal anterior, cam la apro1imativ jum!tatea distan3ei dintre -a3a posterioar! a pu&isului $i colul uterin, ne-iind trezit $i energizat dec't la -oarte pu3ine -emei care sunt senzuale $i dezinhi&ate)

4cest G0.48 9 (de la numele medicului 9ro-en&erg care 1-a descoperit) are aspectul unei mici ridic!turi e1trem de sensi&il! n cazul n care este dinamizat!, care se um-l! $i devine u$or erectil! n timpul e1cita3iei) F VA U!MA F

AN 8 C C8

Informaii secrete HIVA AMHITA CAPITOLUL AL IV-2ea Des8re tre=irea 20i .UNDALINI HA.TI 8rin interme9i02 6est0ri2or *atit09ini2or+ f0n9amenta2e *MUD!A-e2or+ secrete 9e 80nere 5n 2e63t0r3 *intrare 5n stare 9e re=onan3+ a fiinei Io6Jin020i c0 Fiina Di@in3 Uni@ersa23 *!EALITATEA 20i DUMNE#EU+ II: Tre=irea forei tainice co2osa2e a 20i .UNDALINI HA.TI: S: VAM!OLI MUD!A *Atit09inea tr3=net020i secret care face 8osi1i23 tre=irea f026er3toare a Con4tiinei Cosmice 5n fiina as8irant020i+ GLO A! FOCA!UL G!ZFEN)E!G *FOCA!UL G+ a2 @a6in020i
*contin0are 2a c0rs02 nr: C< An 8+ (a nceputul stimul!rii $i energiz!rii lui pentru prima dat! o mare parte dintre -emei au o senza3ie -oarte intens! $i real! de mic3iune, iar unele chiar urineaz! n acel moment, ntre 0894%<:( :85/48, %+4I 5.+4(4/4 <:D84 $i energizarea G0.48:(:5 9 e1ist! o str'ns! leg!tur!) >n cazul -emeilor la care G0.48:( 9 este -oarte intens energizat, un simplu masaj erotic care este realizat cu degetul (sau cel mai &ine cu (5/94<-ul) de c!tre un &!r&at pe o durat! de la 77 la NB de secunde nlocuie$te gradat aceast! senza3ie cu o "pl!cere se1ual! e1traordinar de intens! $i distinct!", pl!cere care la unele -emei culmineaz! cu o stare cople$itoare de orgasm -!r! desc!rcare n cazul acelora care practic! -oarte &ine continen3a) >n urma unei ast-el de stimul!ri, -emeile -oarte senzuale $i vitale, care nu $tiu cum anume tre&uie s! practice continen3a se1ual!, e1pulzeaz! n mod spontan din uter un lichid l!ptos atunci c'nd ating orgasmul cu desc!rcare) 4ceasta nu este altceva dec't ejacularea -eminin!, dup! care la scurt timp -emeia se simte vl!guit! $i epuizat!, iar lichidul emis (ejaculat) cu aceast! ocazie d! chiar impresia de pierdere de urin!, dar n realitate el este mai pu3in odorant dec't urina, iar analiza chimic! ce a -ost realizat! n la&orator in-irm! aceasta supozi3ie) <!rimea G0.48:(:5 9 este cam c't a unui &o& de maz!re, dar dup! stimulare el intr! ntr-o u$oar! stare de erec3ie $i poate atinge la unele -emei dimensiuni ceva mai mari, ap!r'nd la atingerea cu degetul ca o mic! ridic!tur! care este -oarte sensi&il! la m'ng'iere) >n timpul -uziunii amoroase realizate cu continen3! de am&ii iu&i3i, stimularea G0.48:(:5 9 se poate -ace n mod optim dac! coitul are loc n urm!toarea pozi3ie" -emeia este plasat! (cu -a3a n jos), -iind ntoars! cu spatele su& &!r&at) 4tingerea $i e1citarea intens! $i pro-und! a acestui G0.48 antreneaz! n anumite cazuri zeci sau sute de orgasme cople$itoare multiple -!r! desc!rcare la -emeile care practic! sistematic continen3a) >n cazul -emeilor care nu practic! deloc continen3a, orgasmul care apare atunci este nso3it de e1pulzarea lichidului sus-amintit, iar la scurt timp dup! aceea apare o stare de golire $i vl!guire) 0rgasmul -!r! desc!rcare care apare prin stimularea G0.48:(:5 9 este resim3it -oarte pro-und Cn interior" la nivel -izic, psihic, mental $i spiritual) <edicii se1ologi su&liniaz! adeseori ideea c! multe -emei au avut primul lor orgasm numai n urma stimul!rii $i trezirii atente $i sistematice a G0.48:(:5 9, G0.48 ce poate -i eventual g!sit chiar de c!tre -emeia ns!$i n timp ce se a-l! pe scaunul de la toalet!) Dup! e1pulzarea -oarte lent! a urinei (mai ales atunci c'nd vezica este -oarte plin!) n B7-7B de jeturi mici, -rac3ionate (urinare -rac3ionat!) c'nd vezica este golit!, se va palpa ncet $i cu o anumit! -ermitate peretele anterior al vaginului, ascendent, n direc3ia &uricului) :neori, pentru a identi-ica prima oar! (singur!) G0.48:( 9 este util! e1ercitarea unei anumite presiuni cu cealalt! m'n! pe partea de jos a a&domenului pe deasupra pu&isului sau vis-a-vis de linia de demarca3ie a p!rului pu&ian) Proced'nd n acest -el -emeia poate singur! s! identi-ice aceast! zon! deose&it de sensi&il! din vagin, care este n str'ns! leg!tur! cu centrul secundar, secret al orgasmului, J0/5 .+4I84) 4tunci c'nd unii autori ca 4lice Iahn (adas, 2everlE Khipple $i @ohn PerrE au pu&licat cartea lor "9-%pot" ("G0.48:( 9"),

1N: HA.TICHALANA MUD!A *Gest02 sincroni=ator 9e intens3 stim02are a ener6iei 230ntrice 8rin transm0tarea 0rinei 5n ener6ie+
(7B)-(7Q) .hiar n clipa n care urina tre&uie s! ias! n mod natural, dup! ce n preala&il Eoghinul (Eoghina) a inspirat pro-und, el tre&uie imediat dup! aceea s! "trag!" l!untric n sus energia su&til! descendent! (4P4/4) printr-o contrac3ie puternic! $i -erm! a s-incterului urinar) 4poi edup! ce rela1eaz! -ulger!tor s-incterul urinar, permi3'nd ie$irea unui mic jet de urin!g el (ea) va realiza (repeta) din nou contrac3ia s-incterului urinar ecare va -i, de -iecare dat!, nso3it! de o c't mai pro-und! concentrare mental! asupra -enomenului de transmuta3ie &iologic! a urinei n energie $i totodat! va con$tientiza su&limarea acestei energii urmat! de ascensiunea ei la nivelul centrului esen3ial al -iin3ei (%4+4%8484)g, ce va -i nso3it! de rela1area -ulger!toare a s-incterului urinar $i de eli&erarea unui alt jet de urin! etc) *l (ea) va proceda de -iecare dat! n acela$i mod p'n! c'nd procesul natural al urm!rii se ncheie (odat! cu golirea vezicii urinare)) Prin realizarea zilnic! a acestui procedeu secret, Eoghinul (Eoghina) o&3ine cu siguran3! un control deplin asupra energiei sale se1uale $i totodat! do&'nde$te prin practica perseverent! a acestui procedeu numeroase puteri paranormale (%5DD+5-uri)) COMENTA!IU L%MU!ITO! *-ectele e1traordinare care sunt o&3inute prin practica atent! $i perseverent! a acestei -orme de %+4I 5.+4(4/4 <:D84 (n care nu intervine P84/4J4<4, precum cealalt! -orm! care va -i descris! ulterior, n %: 84 (7N)) au, n linii mari, cam acela$i mecanism $i su&strat -iziologic $i hormonal care deja a -ost descris succint n comentariul nostru la 4<480(5 <:D84) (De alt-el, unii comentatori ai tratatului %+5=4 %4<+5 4 consider! c! aceste %: 84-e (7B-7Q), precum $i urm!toarele (777M), ar tre&ui s! -ie incluse la descrierea lui 4<480(5 <:D84)) Di-eren3a esen3ial! dintre aceast! tehnic! (%+4I 5.+4(4/4 <:D84) $i 4<480(5 <:D84 const! n -aptul c! aici procesul de transmuta3ie &iologic! a poten3ialului urinar (urina &rut!) n energie $i su&limarea n etajele superioare ale -iin3ei a energiei rezultante este n mod preponderent unul interior) 4ceasta implic! nainte de toate anularea tuturor restric3iilor $i a contraindica3iilor care sunt legate de regimul alimentar care este urmat de practicant (practicant!) sau de eventualitatea e1isten3ei unor in-ec3ii urinare etc) Putem o&serva, n schim&, demersul speci-ic n cazul acestei metode (%+4I 5.+4(4/4 <:D84) care este orientat n sensul transmuta3iei &iologice a poten3ialului urinar n energie) Dac! este corect realizat!, aceast! tehnic! produce apoi, automat $i n mod gradat, un -enomen spontan $i -oarte intens de transmuta3ie &iologic! ce se repercuteaz! aproape imediat $i la nivelul poten3ialului se1ual, datorit! -aptului c! poten3ialul urinar, care dup! cum $tim vehiculeaz! o energie su&til! tip 4P4/4, este str'ns legat de poten3ialul se1ual (de e1emplu, este &inecunoscut! n tradi3ia tantric! secret! importan3a pe care o au jocurile amoroase cu urin! n cadrul actului amoros realizat numai cu continen3! n vederea trezirii $i ampli-ic!rii e1tazului care apare n timpul tr!irilor erotice) >n plus, se $tie c! acestea devin ast-el din ce n ce mai ra-inate datorit! su&lim!rii armonioase a energiilor su&tile care se declan$eaz! atunci) Pentru ca -emeia s! se dezinhi&e $i s! ajung! mult mai u$or la

starea de orgasm -!r! desc!rcare, aceea$i tradi3ie tantric! secret! recomand! realizarea c't mai des, de c!tre -emeie, a unor contrac3ii musculare care n general sunt speci-ice procesului mic3iunii (actului de a urina) chiar n timpul jocului amoros) 4cestea declan$eaz! atunci o -oarte intens! stare de pl!cere &eati-ic! ce este tr!it! pro-und $i empatic de am&ii iu&i3i, datorit! aportului uria$ de energie care rezult! n urma procesului de transmuta3ie a poten3ialului urinar) >n -elul acesta, -emeia va putea e1perimenta de zeci de ori or6asm02 0rinar n cadrul -uziunii amoroase realizate cu continen3!) >n 0ccident, antrenamentul n cadrul c!ruia se realizeaz! at't de c!tre &!r&a3i c't $i de c!tre -emei 0rinarea con4tient fracionat3 ajut! -oarte mult la realizarea controlului asupra -unc3iei se1uale $i n cazul celor care urm!resc s! realizeze din ce n ce mai &ine continen3a se1ual! aceast! modalitate -aciliteaz! n cel mai scurt timp amorsarea proceselor de transmuta3ie &iologic! prin care poten3ialul se1ual &rut este trans-ormat n energie) >n cazul -emeilor -rigide atingerea or6asm020i 0rinar cu eliminare de urin! este o modalitate rapid! $i -oarte e-icient! de eliminare a -rigidit!3ii)) (77) Dac! Eoghinul (Eoghina) va practica emetoda care a -ost descris! n %: 84-ele anterioareg cu tenacitate $i consecven3! n mod nentrerupt (zilnic), timp de Q luni, cu siguran3! c! el (ea) va do&'ndi un at't de mare control asupra energiilor sade erotice nc't nu va ejacula (nu se va desc!rca) edac! nu dore$te aceastag nici dac! va -ace dragoste cu 177 de -emei (&!r&a3i) la r'ndX (7M) 0dat! ce aceast! cheie tainic!, care permite s! se realizeze un control per-ect asupra poten3ialului se1ual a -ost g!sit! utiliz'nd chiar metoda ce a -ost e1pus! anterior, oare ce nu ar putea Eoghinul (Eoghina) s! realizeze n aceast! lumeZ 4ceast! privilegiat! stare de st!p'nire per-ect! ecare este e1ercitat! asupra poten3ialului se1ualg l -ace pe acel Eoghin s! -ie ntru totul asemeni <ie e%+5=4gX (7N) Joghinul n3elept tre&uie s! trezeasc! n mod gradat edin starea ei poten3ial!g $i apoi s! direc3ioneze -erm $i cu putere, n sus ec!tre zona cre$tetuluig *nergia misterioas! $i esen3ial! a -iin3ei, I:/D4(5/5 %+4I 5, care se a-l! adormit! (se g!se$te ntr-o stare poten3ial!) n <:(4D+484 .+4I84) ePentru aceastag, el va inspira con$tient, c't mai pro-und $i complet pe nas, iar pe ntreaga durat! a reten3iei su-lului pe plin entreaga perioad! n care el practic! aceast! <:D84g, Eoghinul va men3ine ochii nchi$i $i orienta3i n stra&ism convergent c!tre zona tainic! a cre$tetului (%4+4%8484)) Proced'nd n acest mod, energia cosmic! su&til!, esen3ial! (I:/D4(5/5) este ast-el trezit! -ulger!tor prin dinamizarea su-lului su&til descendent 4P4/4 =4J: (care este localizat n mod preponderent la nivelul lui <:(4D+484 .+4I84)) e%imultan cu aceasta practicantul tre&uie s! se concentreze intens pentru ca s! simt! starea cu totul special! care apare atunci) 4ceast! stare i permite s! se conving! de valoarea e-orturilor saleg) 4ceasta este %+4I 5.+4(4/4 <:D84, care i o-er! Eoghinului perseverent accesul la toate puterile paranormale (%5DD+5-uri)) (M7) 4cela (sau aceea) care practic! n mod nentrerupt (zilnic) %+4I 5.+4(4/4 <:D84 va reu$i n scurt timp s! realizeze distrugerea tuturor &olilor $i va tr!i o via3! lung! $i -ericit!) (M1) Deoarece "#arpele" cel tainic (I:/D4(5/5) este trezit edin starea sa de -or3! latent!g -oarte u$or ast-el eprin intermediul lui %+4I 5.+4(4/4 <:D84g, el urc! -ulger!tor eprin %:%+:</4 /4D5g o-erind Eoghinului (Eoghinei) perseverent(e) toate marile puteri spirituale (%5DD+5-urile)) De aceea, Eoghinul (Eoghina) care aspir! s! ating! aceste realiz!ri divine (<4+4%5DD+5-urile) tre&uie s! practice n mod perseverent e%+4I 5.+4(4/4 <:D84g) (M2) Joghinul (Eoghina) care practic! atent $i -!r! ntrerupere (zilnic) aceast! minunat! <:D84 e%+4I 5.+4(4/4g, n strict! con-ormitate cu indica3iile care i-au -ost o-erite de 9:8:-1 s!u, atinge n -elul acesta cel mai repede teri&ila =5984+4-%5DD+5 eputerea spiritual! e1traordinar! care i permite celui care o atinge s! e1ercite un control su&til asupra ntregii mani-est!rig, precum $i cele M <4+4%5DD+5-uri) >n -elul acesta, Eoghinul (Eoghina) transcende pentru totdeauna -rica de moarte) (MO) Joghinul (Eoghina) care este cu adev!rat capa&il(!) s! practice ntr-un mod per-ect (e1act a$a cum tre&uie) %+4I 5.+4(4/4 <:D84, cu o ma1im! -ocalizare mental! epentru a percepe ast-el plenar toate e-ectele comple1e pe care aceasta le declan$eaz! la nivel su&til, n microcosmosul -iin3ei Eoghinuluig chiar $i numai dou! secunde este n -elul acesta -oarte aproape s! ating! pe deplin succesul n J094) *ste ns! important ca aceast! <:D84 s! -ie sistematic practicat! ntr-o 4%4/4 adecvat! ecare tre&uie s! trezeasc!,

suplimentar, c't mai mult dinamizarea lui 4P4/4 =4J:) 0 ast-el de postur! este 24D84%4/4) >n +4 +4 J094 e1ist! special pentru aceasta o postur! secret! care este numit! %+4I 5.+4(4/4 <:D84 4%4/4g) (MA) 4ceste 17 <:D84-e esen3iale ecare au -ost succint descrise n acest capitolg sunt unice n lume n ceea ce prive$te e-icien3a $i tocmai de aceea ele sunt unanim considerate ca -iind -!r! egal, at't n trecut c't $i n prezent sau n viitor) Practic'nd n mod perseverent $i cu o foarte mare atenie pe oricare dintre ele en -unc3ie de a-init!3ile sale individualeg, Eoghinul (Eoghina) atinge ast-el cu siguran3! succesul n practica J094) 4ici se ncheie .apitolul 5= al tratatului J094 secret %+5=4 %4<+5 4, care red! su&limul dialog dintre +484 (%+5=4) $i 94:85 (%+4I 5)) 4cest important dialog a -ost consacrat descrierii tainelor <:D84-elor) F VA U!MA F

IDDHI-0ri2e& P0teri2e 8aranorma2e care s0nt atinse 5n mo9 6ra9at 8rin 8ractica 8erse@erent3 a sistem020i -OGA
Dep!$ind pu3in c'te pu3in, prin toate modalit!3ile tradi3ionale care i sunt puse la dispozi3ie de sistemul J094, s-era aparen3elor e-emere, adeptul J094 avansat nva3! s! utilizeze energiile tainice ale mani-est!rii $i ast-el ajunge s! n3eleag! legile divine -undamentale care i permit s! realizeze -enomene e1traordinare $i s! ai&! o n3elegere net superioar! asupra realit!3ii) Puterile supranormale pe care el le do&'nde$te ast-el, sunt numite n J094 "%5DD+5-uri" sau per-ec3iuni) 4ceste puteri paranormale (%5DD+5-uri) sunt considerate ca -iind de dou! -eluri" 1) Puteri paranormale care sunt n str'ns! leg!tur! cu legile e1terioare ale naturii care mai sunt supranumite $i "puteri -izice" sau "puteri ale iluziei" (<4J4), c!ci ele apar3in lumii e1terioare -izice, care nu este altceva dec't des-!$urarea "*sen3ialei Puteri Divine a 5luziei") F VA U!MA F

AN 8 C CS INFO!MA"II EC!ETE PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CON IDE!A"II E#OTE!ICE CU P!IVI!E LA CELE $ TATTVA-E FUNDAMENTALE MANIFE T%!ILE E EN"IALE ALE CELO! CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE& AT'T (N FE!A DE MANIFE TA!E A LUMII )EATITUDINII *ANANDA+& C'T ,I LA NIVELUL CO!PULUI CAU#AL *ANANDAMA-A .O HA+ INDIVIDUAL APLICA"IE/ L0mea s012im3 4i misterioas3 a 5n6eri2or *DEVA-4i2or+7 o 8ara2e23 necesar3 5ntre tra9iia cre4tin3 4i tra9iia secret3 a 5ne2e8ci0nii orienta23 A!HANGHELUL MIHAIL *MICHAEL+ *contin0are 2a c0rs02 1N&
An 8+:

Dealt-el, nu este deloc nt'mpl!tor c! &alaurul care este nvins de 4rhanghelul <ihail este reprezentat cel mai adesea av'nd aripi, iar acesta (&alaurul cu aripi) este un &inecunoscut sim&ol alchimic $i tantric, care semni-ic! un control per-ect, at't asupra tenta3iilor, c't $i asupra -or3elor in-erioare, ce sunt imediat su&limate (aceasta este semni-ica3ia ascuns! a aripilor) n aspecte angelice $i dumnezeie$ti, n -elul acesta, natura in-erioar! a $arpelui este su&limat! $i trans-ormat! n natura superioar! a p!s!rii (porum&elul sau vulturul)) 4rhanghelul <ihail (lat %anctus <ichael 4ngelus, -r) <onseigneur %aint <ichel, it) %an <ichele, %ammichele) este cel pe care Dumnezeu 1-a ns!rcinat s!-i alunge din rai pe %atana $i pe ceilal3i ngeri r!zvr!ti3i) %arcina lui acum este du&l!" cea de s-'nt protector al 2isericii pe P!m'nt $i de %t!p'n al su-letelor mor3ilor) *l hot!r!$te, n -unc3ie de meritele lor, ca cei &uni s! mearg! la Dumnezeu, iar cei r!i $i tic!lo$i, n iad) %e crede c! 4rhanghelul <ihail i-a ap!rut la +agar (9enez! LL5) 17) lui 4&raham pentru a-i interzice sacri-icarea lui 5saac (9enez! LL55)11), tot el este acela care i-a adus pe ciuma3i n *gipt, i-a condus pe israeli3i n timpul c!l!toriei lor, s-a luptat cu %atana pentru trupul lui <oise (5udei B), a nlocuit &lestemele din gura lui 2alaam cu &inecuv'nt!ri (/um LL55, OB), a -ost cu @oshua la @ericho (@osh) =)1O), i-a ap!rut lui 9ideon (@ud =5)ll), a adus molima n 5srael (2 %am)LL5=)1Q), a distrus armata asirian! (2 .ron)LLL55)21), i-a eli&erat pe cei trei evrei credincio$i din cuptorul -ier&inte (Daniel 555, 2B) $i l-a trimis pe +a&aSSuS s!-1 hr!nesc! pe Daniel n ad!postul leului (.lopotul $i dragonul, O2)) ot nv!3!tura 2isericii ne arat! c! %-'ntul 4rhanghel <ihail este cel care 1-a scos pe %-'ntul 4postol Petru din nchisoare $i 1-a pedepsit pe 5rod (care primise cu nc'ntare lauda e1agerat! a poporului, ce i spunea c! ar -i vor&it cu glas de nger)) Descris uneori ca de3in'nd "cheile" .erului (Paradisului), 4rhanghelul <ihail este numit "Prin3ul (uminii", ntr-unui dintre manuscrisele de la <area <oart!, intitulat "(upta Giilor (uminii mpotriva Giilor ntunericului", $i el este conduc!torul ngerilor de lumin! n lupta mpotriva demonilor (ngerilor ntunericului), ace$tia din urm! -iind condu$i de demonul 2elial, identi-icat de regul! cu %atana (care este denumit $i "Prin3ul ntunericului")) >n tradi3ia islamic!, 4rhanghelul <ihail (numit <iSail), este n-!3i$at av'nd aripi verzi, din topaz, $i -iind acoperit din cap p'n! n picioare cu -ire de p!r aurii, -iecare -ir av'nd un milion de -a3ete (-e3e), iar -iecare dintre aceste -e3e implor'nd ntr-o lim&! di-erit! iertarea divin! pentru -aptele rele ale celor credincio$i) 9hid divin al su-letelor umane, pe care le conduce c!tre lumina etern!, 4rhanghelul <ihail este prin e1celen3! eroul lupt!tor al lui Dumnezeu) Prin urmare, ajutorul s!u necondi3ionat este primit instantaneu de to3i cei care lupt! plini de eroism $i cu curaj mpotriva r!ului (at't cel e1terior, c't $i cel interior, din -iin3a lor)) <odalitatea optim! de a-i atrage spontan sprijinul $i ghidarea este calea lupt!torului curajos sau a eroului spiritual, =584) 8eciproca este, de asemenea, adev!rat!, n sensul c! apelarea constant! $i plin! de d!ruire a 4rhanghelului <ihail dezvolt! e1traordinar de mult n cel sau n cea care l invoc! ast-el, starea de erou spiritual (=584)) >n decursul istoriei cre$tine, 4rhanghelul <ihail s-a mani-estat de multe ori, salv'nd di-erite comunit!3i cre$tine de o serie ntreag! de pericole) >n sec) al =5-lea, c'nd s-a declan$at n 8oma o molim! nsp!im'nt!toare, %-'ntul 9rigore i-a s-!tuit pe locuitori s! realizeze o procesiune care s! str!&at! str!zile ora$ului, inton'nd c'ntece religioase, c'ntece care de atunci s-au numit <arile (itanii) 4ceste procesiuni s-au des-!$urat timp de trei zile, $i n ultima zi, c'nd au ajuns n -a3a morm'ntului lui +adrian, 9rigore 1-a v!zut pe 4rhanghelul <ihail plutind n aer deasupra ora$ului, 4rhanghelul a co&or't apoi pe v'r-ul <ausoleului $i $i-a scos sa&ia din teac!, sa&ia era, se spune, stropit! cu s'nge) Dup! aceasta, ciuma a ncetat, iar morm'ntul lui +adrian a -ost numit din acea zi ".astelul %-'ntului nger", o capel! purt'nd numele de "*cclesia %ancti 4ngeli us`ue al .oelos" i-a -ost consacrat! 4rhanghelului <ihail)

%e mai spune c! tot 4rhanghelul <ihail ar -i ap!rut pentru a cere construirea a dou! &iserici) Prima a -ost ridicat! pe coasta de est a 5taliei $i a -ost denumit! 2iserica <untele 9algano) (egenda poveste$te c! n sec) al =-lea locuia n %iponte un om numit 9algano, care avea multe turme, acestea erau duse la p!$une pe munte) (a un moment dat, un taur s-a r!t!cit, iar 9algano a plecat mpreun! cu c'3iva slujitori sa-1 caute, c'nd l-au v!zut, taurul se a-la pe v'r-ul muntelui, l'ng! intrarea unei pe$teri) 9algano s-a n-uriat pe taur at't de tare, nc't a ordonat unui slujitor s!-1 omoare, dar s!geata s-a ntors n pieptul slujitorului care a tras-o $i 1-a omor't imediat) 9algano, tul&urat de aceast! nt'mplare, a cerut s-atul preotului) Preotul a postit $i s-a rugat timp de trei zile, dup! care 4rhanghelul <ihail i-a ap!rut $i i-a spus c! locul n care taurul se a-lase atunci, pe v'r-ul muntelui, era un loc sacru $i nu putea s! permit! ca acel loc s! -ie stropit cu s'nge, 4rhanghelul a cerut ca acolo s! -ie ridicat! o &iseric! care s! i -ie consacrat! lui) >n pe$ter! a -ost descoperit un p'r'u ce co&ora de pe st'nc!, cu o ap! miraculoas! care vindeca tot -elul de &oli, imediat au -ost ridicate trei altare, iar unul dintre ele a -ost acoperit cu o 3es!tur! purpurie, &rodat! cu -ir de aur) Gaima acestei viziuni s-a r!sp'ndit n toat! *uropa, iar &iserica ce a -ost ridicat! acolo a devenit un loc s-'nt de pelerinaj) >n timpul domniei lui +idel&ert 55, 4rhanghelul <ihail i-a ap!rut %-'ntului 4u&ert, *piscop de 4vranches, n /ormandia) 4ici se a-la o st'nc! ce era nconjurat! de ap! pe perioada -lu1ului, $i de aceea era considerat! ca o -ort!rea3! inaccesi&il!) *piscopului s-a spus c! un taur va -i g!sit ascuns acolo, iar &iserica tre&uie construit! ast-el nc't s! acopere tot p!m'ntul pe care taurul 1-a c!lcat n picioare, tot acolo se a-la $i un p'r'u cu ap! e1trem de pur!) %-'ntul 4u&ert a crezut c! este vor&a doar despre un vis, dar viziunea s-a repetat din nou $i din nou, iar a treia oar!, 4rhanghelul <ihail $i-a ap!sat degetul mare pe capul episcopului $i i-a l!sat aici un semn care nu a mai disp!rut niciodat!) Dup! aceasta, a -ost construit! o &isericu3! care a -ost nlocuit! mai t'rziu cu o m!n!stire magni-ic!, nceput! de c!tre 8ichard, Ducele de /ormandia $i terminat! de c!tre Kilhelm .uceritorul) <untele %-) <ihail (%aint <ichel) a devenit unul dintre cele mai cele&re locuri de pelerinaj, av'nd o legend! at't de original!, dar care totu$i pare a -i doar o variant! mai s!rac! aceleia a <untelui 9algano) Din acest moment, 4rhanghelul <ihail a nceput s! -ie -oarte venerat n Gran3a) *l a -ost ales ca s-'nt protector al ntregii 3!ri $i al ordinului pe care %-) (ouis l-a instituit n onoarea sa) :n vechi scriitor -rancez l nume$te "ngerul &unelor s-aturi" $i spune despre el" "<area sarcin! a 4rhanghelului <ihail este aceea de a -ace revela3ii oamenilor, d'ndu-le s-aturi s-inte pline de n3elepciune" $i n mod special "s-aturi re-eritoare la hrana &un! pe care tat!l $i mama tre&uie s! o dea copiilor lor") 4rhanghelul <ihail este ntotdeauna reprezentat t'n!r $i -rumos) .a protector al 2isericii <ilitante, el este "%-'ntul naripat", -!r! nici un alt atri&ut (nsemn) dec't scutul $i lancea) .a nving!tor al lui %atana, el este reprezentat n armur!, 3in'nd un picior peste .el 8!u, care este n-!3i$at ca o -iin3! doar pe jum!tate om sau ca un dragon) >ngerul este pe cale s!-1 pun! n lan3uri pe .el 8!u sau s!-1 str!pung! cu lancea) Dar modul n care este tratat acest su&iect variaz! n -oarte multe moduri, cum de alt-el se poate recunoa$te -oarte u$or) .a %t!p'n (Domn) al su-letelor, 4rhanghelul <ihail este nenarmat, el 3ine o &alan3!, $i pe -iecare platan se a-l! c'te un mic trup gol (nud), reprezent'nd su-letele, cei accepta3i au, de o&icei, m'inile mpreunate ntr-un gest de recuno$tin3!, n timp ce cei respin$i e1prim! groaz! n privire $i atitudine) >n mod -recvent este reprezentat $i un demon care prinde cu ghearele sau cu un c'rlig plutonian platanul care co&oar!) >n aceste reprezent!ri, 4rhanghelul <ihail apare doar rareori -!r! aripi) 4tunci c'nd n picturi apare $i Gecioara <aria cu Pruncul, 4rhanghelul <ihail i prezint! &alan3a lui 5isus, care pare s! spun! &un venit su-letelor -ericite) 0ricum, cu sau -!r! &alan3!, 4rhanghelul <ihail este ntotdeauna st!p'nul su-letelor n picturile care reprezint! moartea, venerarea sau glori-icarea (sl!virea) Gecioarei <aria, deoarece tradi3ia arat! c! el i-a primit su-letul $i a avut grij! de el p'n! c'nd s-a ridicat la Giul ei) .ei doi 4rhangheli, <ihail $i 9a&riel, sunt picta3i pe u$ile laterale ale iconostasului (peretele pictat care desparte altarul de restul &isericii), p!zind intrarea n locul unde se s!v'r$e$te, la -iecare (iturghie, %-'nta @ert-!)

Datorit! tuturor acestor dovezi ale sprijinului $i protec3iei permanente din partea sa asupra ntregii :manit!3i, 4rhanghelul <ihail este cel mai popular $i mai apelat nger din tradi3ia cre$tin!) A!HANGHELUL GA)!IEL *GAV!IL+: /umele 9a&riel semni-ic! n lim&a e&raic! "Dumnezeu este puterea mea" (lat %anctus 9a&riel, it %an 9a&riello, %an 9a&riele, (H4ngelo 4nnunziatore, -r) %t)9a&riel) 4rhanghelul 9a&riel (9avril) este, al!tur de 4rhanghelul <ihail, unul dintre cei mai importan3i ngeri de lumin! cunoscu3i n mod e1plicit n cadrul tradi3iei iudeo-cre$tine $i a celei islamice) *ste cel de-al doilea n rang printre arhanghelii care se a-l! naintea lui Dumnezeu) *l este ngerul 2unei =estiri, al renvierii, al compasiunii, al pedepsei divine, al mor3ii $i al revela3iei divine $i este considerat a -i guvernatorul divin al Paradisului (8aiului)) Pro-etul <ahomed a-irma c! 4rhanghelul 9a&riel (@i&rail, n ara&!), "cel cu 1A7 de perechi de aripi", ia dictat .oranul vers cu vers, $i de aceea el l considera ngerul s!u protector $i inspirator) >n tradi3ia islamic!, 9a&riel (@i&rail) este considerat a -i spiritul divin al adev!rului) >n tradi3ia e&raic! se arat! c! 9a&riel este ngerul pedepsei divine &inemeritate, care s-a a&!tut asupra ora$elor dec!zute - %odoma $i 9omora) /umele s!u este men3ionat de patru ori n 2i&lie (de dou! ori n Daniel =555) 1Q $i 5L)21, de dou! ori n (uca 5)1N, 2Q), $i de -iecare dat! apare ca un mesager care aduce ve$ti importante) <ai nt'i, el 1-a anun3at pe Daniel despre ntoarcerea evreilor din captivitate, $i apoi i-a revelat printr-o viziune spiritual! viitorul na3iunilor) 4poi tot el i-a spus lui 6aharia (care avea o v'rst! naintat!) c! so3ia lui i va na$te un copil, $i n cele din urm! i-a spus Gecioarei <aria c! ea este cea aleas! $i cea mai &inecuv'ntat! dintre -emei) 4ceste patru mani-est!ri &inecunoscute ale 4rhanghelului 9a&riel i con-er! o importan3! aparte $i arat! c! el poate ghida $i sus3ine orice ac3iune &ene-ic! atunci c'nd este invocat n plus, -a3! de cele ar!tate mai sus, se crede c! tot el ar -i pro-e3it na$terea lui %amson $i a Gecioarei <aria) *ste totodat! venerat ca -iind ngerul care vegheaz! n mod constant asupra na$terii copiilor) <ul3i dintre %-in3ii P!rin3i spun c! 4rhanghelul 9a&riel a -ost $i cel care Ca r!sturnatD piatra de la intrarea morm'ntului lui +ristos, la nviere $i le-a vor&it -emeilor mironosi3e) 4cestea, ")))intr'nd n morm'nt, au v!zut un t'n!r $ez'nd n partea dreapt!, m&r!cat n ve$m'nt al& $i s-au nsp!im'ntat iar el le-a spus" /u v! nsp!im'nta3iX .!uta3i pe 5isus /azarineanul .el r!stignitZ 4 nviatX" (<arcu 1Q,B-Q) *vreii l consider! ".onduc!torul ngerilor p!zitori" $i p!str!torul comorilor cere$ti) ot el a anun3at $i na$terea lui 5oan 2otez!torul) De asemenea, n mod tradi3ional, se consider! c! 4rhanghelul 9a&riel a -ost ngerul care i-a ap!rut lui 5isus n gr!dina 9hetsimani, pentru a-( sprijini n teri&ilul moment al cunoa$terii cu anticipa3ie - de c!tre 5isus - a .alvarului ce urma s! se produc!) Pe de alt! parte, o legend! islamic!, men3ionat! n .oran (27)MM), relateaz! c! atunci c'nd pra-ul de pe urmele copitelor calului evehiculul su&tilg al 4rhanghelului 9a&riel a -ost aruncat n gura =i3elului de 4ur eidol al &og!3iei, sim&ol al &unurilor materiale care se su&stituie celor spirituale $i al tenta3iei mereu cresc'nde a -iin3elor ignorante sau perverse, de a se orienta e1clusiv c!tre aspectele materiale (&og!3ie, pl!ceri in-erioare, senzualitate necontrolat!, putere social! etc)g, acesta $i-a pierdut pentru un anumit timp puterea sa de -ascina3ie pervers!) 4cest aspect ilustreaz! alegoric ajutorul divin e1traordinar pe care 4rhanghelul 9a&riel l poate o-eri oric'nd celor care l apeleaz! sincer $i intens, pentru a se deta$a rapid de tenta3iile planurilor in-erioare $i pentru a ampli-ica n -iin3a lor starea de puritate $i de aspira3ie c!tre Dumnezeu) >ntr-un alt pasaj din .oran, 9a&riel (@i&rail) este descris (sim&olic) ca av'nd n total 1Q77de aripi, p!rul -iindu-i de culoarea $o-ranului (gal&en auriu) - sim&ol al str!lucirii e1traordinare $i su&lime a aurei sale de lumin! - chiar -iecare -ir de p!r av'nd o str!lucire compara&il! cu cea a (unii $i a stelelor) >ntre ochii s!i - se spune n continuare - r!sare nsu$i %oarele, o&serv!m aici un sim&ol -oarte evident al deschiderii (activ!rii) sale deose&ite la nivelul cehii de "al treilea ochi", 4jna .haSra) >n plus, atunci c'nd el $ia mani-estat m!re3ia sa dumnezeiasc!, pentru a revela nv!3!tura spiritual! cuprins! tainic n .oran, aripile sale verzi ca smaraldul str!lucitor au acoperit ntregul orizont, de la r!s!rit $i p'n! la apus, din ele c!z'nd pe p!m'nt, su& -orma a milioane de stropi de lumin!, tot at'3ia ngeri care l sl!vesc necontenit pe Dumnezeu) Datorit! asocierii sale tradi3ionale, n cre$tinism, cu na$terile, 4rhanghelul 9a&riel este considerat drept s-'ntul patron (protector divin) al na$terilor (de alt-el, mai ales n 0ccident, al!turi de numele <ichael, numele

de 9a&riel este (n -ormele adaptate -iec!rei lim&i europene) cel mai r!sp'ndit) <ai mult dec't at't, datorit! rolului s!u at't de important - dup! cum am ar!tat - de vestitor (mesager divin), 4rhanghelul 9a&riel a -ost declarat n anul 1N2Q, de c!tre Papa 2enedict al L=-lea, drept patron (protector divin) al po$telor, tele-oanelor $i posturilor telegra-ice, $i, prin e1tensie, el este asociat ast!zi cu televiziunea, radioul $i alte -orme modeme de telecomunica3ie) >n con-ormitate cu m!rturiile de epoc!, 4rhanghelul 9a&riel a -ost $i cel care a inspirat-o pe 5oana DH4rc s! vin! cu nt!riri n ajutorul regelui Gran3ei) >n literatur! $i art!, %-'ntul 4rhanghel 9a&riel este tradi3ional descris ca un nger de lumin! pur!, a c!rui -rumuse3e este o minunat! oglindire a Grumuse3ii Divine) *l poart! n m'n!, de regul!, n reprezent!rile iconogra-ice, un crin (sim&ol al purit!3ii, inocen3ei $i st!rii virginale, dar $i al iu&irii divine, trium-!toare datorit! a&andon!rii -iin3ei n harul $i splendoarea 5u&irii Divine)) <aniera n care 4rhanghelul 9a&riel a -ost reprezentat pictural di-er! ns!, de-a lungul timpului, n -unc3ie de modi-ic!rile dictate de c!tre 2iserica de la 8oma) >n reprezent!rile cele mai vechi ale 4rhanghelului 9a&riel $i ale Gecioarei <aria, Gecioara <aria este n-!3i$at! n genunchi, plin! de umilin3! $i venera3ie n -a3a 4rhanghelului <ihail, consider'ndu-1 n mod evident o -iin3! superioar!) Dup! secolul al L555-lea ns!, Gecioara <aria este cea sl!vit! $i pream!rit!) De acum ea va ap!rea ca 8egina angelorum (8egina ngerilor) $i datorit! acestui -apt, 9a&riel apare adeseori ilustrat st'nd n genunchi n -a3a ei) 4tri&utele (sim&olurile) 4rhanghelului 9a&riel sunt" crinul, un pergament cu inscrip3ia "4ve <aria, 9ratia Plena", un sceptru $i uneori o ramur! de m!slin, sim&ol al "p!cii pe p!m'nt" pe care el o anun3!) >n cadrul tradi3iei cre$tine, 4rhanghelul 9a&riel mai este uneori considerat $i ca ngerul P!zitor al aspectului uman al lui 5isus .ristos) A!HANGHELUL !APHAEL *!AFAIL+ n lim&a e&raic!, 84P+4-*( nseamn! "Dumnezeu a vindecat (Dumnezeu vindec!)", (lat %anctus 8aphael, it %an 8a-aello, -r) %t) 8aphael, ger) Der +eilige 8a-ael) /umele s!u este men3ionat pentru prima oar! n ".artea lui o&it", unde el se reveleaz! a -i unul dintre cei 7 s-in3i ngeri ce str!juiesc ronul lui Dumnezeu) >n ".artea apocri-! a lui *noh", 8aphael este numit "unul dintre p!storii (protectorii) no$tri divini") ot aici, el este reprezentat $i ca un ghid luminos pentru cei de-unc3i, n lumea de dincolo (planurile su&tile ale astralului), precum $i ca "una dintre cele patru Prezen3e emani-est!rig Divine cardinale, trimise s! nl!ture toate su-erin3ele, &olile $i r!nile copiilor omuluiHH) FVA U!MA F

An 8 C HN INFO!MA"II EC!ETE PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CON IDE!A"II E#OTE!ICE CU P!IVI!E LA CELE $ TATTVE-E FUNDAMENTALE MANIFE T%!ILE E EN"IALE ALE CELO! CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE& AT'T (N FE!A DE MANIFE TA!E A LUMII )EATITUDINII *ANANDA+& C'T ,I LA NIVELUL CO!PULUI CAU#AL *ANANDAMA-A .O HA+ INDIVIDUAL

A82icaie/ L0mea s012im3 4i misterioas3 a 5n6eri2or *DEVA-4i2or+7 o 8ara2e23 necesar3 5ntre tra9iia cre4tin3 4i tra9iia secret3 orienta23 A!HANGHELUL !APHAEL *!AFA2L+ *contin0are 2a c0rs02 CS& An 8+
8aphael este considerat uneori a -i ngerul p!zitor al ntregii umanit!3i) *l a -ost trimis pentru a-l preveni pe 4dam n leg!tur! cu pericolul p!catului (pericolul de a -i dus n ispit!) $i despre consecin3ele ne-ericite ale acestui p!cat) " Gii puternic, tr!ie$te -ericit $i iu&e$teX Dar nainte de toate 5u&e$te-( pe *l, .el pe .are a-( iu&i nseamn! a te supune $i p!streaz! marea (ui porunc!" Gii -oarte atent ca pasiunea s! nu-3i in-luen3eze judecata cea dreapt!, care alt-el, de &un!voie, nu ar gre$i, at't pentru tine, c't $i pentru to3i urma$ii t!i) 2un!starea sau necazul depind numai de tine, ai grij!, p!ze$te-teX" - <ilton *l a -ost vestitorul care a dus p!storilor "ve$tile &une, de mare &ucurie $i -ericire, care urmau s! vin! pentru tot poporul") *l este n mod special protectorul tinerilor, pelerinilor $i c!l!torilor) >n scrierile apocri-e este descris! marea lui grij! pentru t'n!rul o&ias n timpul c!l!toriei plin! de peripe3ii a acestuia) 4ceasta demonstreaz! compasiunea sa plin! de &l'nde3e, &un!tate $i iu&ire pentru cei pe care i protejeaz!) >n ".artea %plendorilor Divine" (C%epherha ha 6ohar") se arat! c! 4rhanghelul 8aphael este ns!rcinat cu t!m!duirea (puri-icarea su&til! a) planetei $i, datorit! acestei puri-ic!ri, P!m'ntul o-er! un ad!post omului, care $i el poate -i vindecat oric'nd de toate &olile sale" edac! apeleaz! plin de credin3! $i puritate s-era divin! a 4rhanghelului 8aphaelg) Potrivit unei legende men3ionate n ".artea %ecret! a lui /oe"(C%epher /oahD), 4rhanghelul 8aphael a -ost cel care -a nm'nat lui /oe, dup! potop, o carte descriind $tiin3a secret! a medicinii) Printre alte responsa&ilit!3i cosmice cu care este investit de Dumnezeu, 4rhanghelul 8aphael este (se arat! tradi3ional) $i un protector al %oarelui, -iind, de asemenea, $i ngerul p!zitor al =estului (la nivel planetar), supraveghetorul curen3ilor de aer de sear!, prezen3a sa divin! -iind caracterizat! de iu&ire, &ucurie, devo3iune $i lumin!) Prin e1celen3! ns! el este, a$a cum indic! $i numele s!u, ngerul =indec!rii (de multe ori miraculoase), inspir'ndu-i, ghid'ndu-i, protej'ndu-i $i sus3in'ndu-i pe to3i cei care $iau ales ca ideal n via3! vindecarea $i alinarea su-erin3ei semenilor lor (medici, t!m!duitori populari, etc))) 2inen3eles, aici nu intr! n discu3ie cei care aleg aceast! no&il! pro-esie din considerente materiale) 8aphael mai este considerat de asemenea, nger al $tiin3ei $i cunoa$terii, el -iind de alt-el $i mentorul spiritual al patriarhului 5saac) Potrivit cele&rului ocultist rithemius din %panheim, 4rhanghelul 8aphael este totodat!, $i unul dintre cei $apte ngeri ai 4pocalipsei) 0 con-irmare a puterii sale de st!p'nire asupra elementelor naturii ( 4 =4-ele din mani-estare) o nt'lnim ntr-o veche legend! e&raic!, " estamentul lui %olomon", n care se arat! c! atunci c'nd n3eleptul rege %olomon s-a rugat intens la Dumnezeu pentru a -i sus3inut $i divin inspirat n construirea -aimosului s!u emplu) Dumnezeu i-a r!spuns d!ruindu-i un inel magic, -!cut special pentru el de c!tre 4rhanghelul 8aphael, acest inel o-erindu-i regelui %olomon inspira3ie, protec3ie divin! pe ntreaga durat! a construirii emplului)

>n-!3i$area sa re-lect! o &l'nde3e $i o &un!tate cople$itoare) >n unele reprezent!ri iconogra-ice, 4rhanghelul 8aphael apare m&r!cat ca un pelerin, purt'nd sandale, p!rul s!u este prins eu o diadem! sau un -ilet, n m'n! are un toiag $i la &r'u i at'rn! o desag!) .a spirit gardian, el poart! o sa&ie $i o caset! mic!, ce con3ine o amulet! mpotriva spiritelor rele) .a nger p!zitor, este reprezentat nso3indu-l de o&icei pe o&it) A!HANGHELUL U!IEL: /umele s!u nseamn!, n lim&a e&raic!, "Gocul puri-icator a lui Dumnezeu") *l este ast-el, prin e1celent!, -lac!ra c!l!uzitoare $i puri-icatoare a lui Dumnezeu $i 4rhanghel al salv!rii din orice situa3ie di-icil! sau periculoas!, a$a cum este men3ionat n .artea a doua a lui *zdra sau n .artea lui *noh, unde este numit ">ngerul veghetor $i protector al celor a-la3i su& spaim! $i teroare") ot el mai este descris $i ca inspirator $i sus3in!tor al oric!rei ac3iuni umane de poc!in3! (regretarea pro-und! a gre$elilor s!v'r$ite anterior $i orientarea -oarte -erm! de acum nainte a ntregii -iin3e c!tre Dumnezeu)) >n acela$i timp ns! el este $i agentul in-aili&il al justei m'nii divine mpotriva celor r!i, perver$i sau &las-emiatori) 4ceast! ac3iune a sa, divin puri-icatoare $i trans-ormatoare a -iin3ei, a -!cut ca el s! -ie considerat n ocultismul occidental ca -iind protectorul divin al $tiin3ei secrete a alchimiei) Prin urmare, ac3iunea impetuoas! a 4rhanghelului :riel, atunci c'nd el este n mod adecvat apelat de -iin3a uman!, dinamizeaz!, sus3ine $i ampli-ic! orice -enomen de transmuta3ie $i de su&limare l!untric!, acceler'nd ast-el -oarte mult deta$area noastr! de toate rezonan3ele $i tendin3ele in-erioare, precum $i trans-ormarea noastr! ntr-o -iin3! luminoas! $i e1trem de pur! (sau, alt-el spus, ndumnezeit!)) 4rhanghelul :riel n tradi3ia cre$tin! catolic!, 4rhanghelul :riel este s!r&!torit ca C%-'ntul :riel", sim&olul s!u -iind o palm! deschis! 3in'nd o -lac!r!) S: (NGE!II: *ntit!3ile de lumin! din cel de-al treilea $i ultimul .or angelic, apar3in'nd triadei in-erioare, sunt numite generic ngeri) Giind categoria cea mai apropiat! de planul uman $i -izic de mani-estare, ngerii pot veni cel mai prompt n ajutorul celor care i apeleaz! cu o inim! pur!) 4c3iunea lor este n acela$i timp "specializat!" $i divers!, d!ruind -iin3elor umane deschise (elevat-receptive -a3! de s-era lor su&til! de mani-estare, iu&ire, inspira3ie artistic! elevat!, vindecarea unor &oli, credin3! n Dumnezeu, dreptate, pace interioar!, speran3!, cunoa$tere etc) *1ist!, prin urmare, nenum!rate domenii $i specialit!3i ale ngerilor, toate -iind ns! destinate n esen3! s! mplineasc! =oin3a Divin! pe P!m'nt, $i putem aminti aici ca e1emplu pe ngerii na$terii, ngerii artei su&lime, ngerii muzicii divin inspirate, ngerii devo3iunii c!tre Dumnezeu, ngerii comunic!rii, ngerii vindec!rii, ngerii -ormei, ngerii viselor etc), $i, &inen3eles, ngerii p!zitori care, a$a cum vom vedea mai departe, n cadrul acestei prezent!ri ezoterice, ne protejeaz!, ne inspir!, ne ghideaz! $i ne nso3esc toat! via3a, (cu e1cep3ia situa3iilor n care, datorit! r!ut!3ii, a&jec3iei sau perversit!3ii sale, -iin3a uman! dec!zut! $i poate pierde leg!tura spiritual! cu ngerul s!u p!zitor)) Giecare 4 =4, de la 4I4%+4 la P85 +5=5, are ngerii s!i speci-ici, ngeri cunoscu3i n tradi3ia occidental! su& numele de ngeri ai *terului, ngeri ai 4erului, ngeri ai Gocului, ngeri ai 4pei, ngeri ai P!m'ntului, ei -iind n leg!tur! cu entit!3ile su&tile (spiritele naturii) care populeaz! lumile su&tile intermediare (gnomi, ondin!, salamandre) -ee, etc))) >ngerii sunt deci mani-est!ri ale atri&utelor Giin3ei Divine (Dumnezeu)) >n particular, printre ngerii care sunt cu mai direct implica3i n evolu3ia spiritual! a -iin3ei umane, se num!r! $i a$a-numi3ii >ngeri ai Gocului %piritual, >ngerii solari $i ngerii I48<4-ei) >n timp ce ngerii Gocului %piritual sunt implica3i n toate -enomenele de transmuta3ie $i su&limare alchimic! ale -iin3ei, >ngerii %olari ne ajut! -oarte mult s! o&3inem, prin intermediul energiei solare &ine-!c!toare, o stare de per-ect! s!n!tate, tinere3e, -rumuse3e, str!lucitoare $i plenitudine, e1presii (re-lect!ri) umane ale per-ec3iunii divine) >ngerii I48<4-ei ne ajut! s! ne control!m g'ndurile, sentimentele, cuvintele $i ac3iunile, put'nd aranjate a$a -el conjuncturile e1terioare pentru ca noi s! nv!3!m c't mai mult din e1perien3a noastr! individual!) *i ne ajut!,

de asemenea, s! n3elegem c! suntem r!spunz!tori de toate ac3iunile noastre $i c! ntreaga via3! este n realitate o imens! $coal! pe care tre&uie s! o a&solvim cu succes) 4-l'ndu-se mereu n sluj&a 5u&irii Divine, ngerii I48<4-ei ac3ioneaz! direct asupra -iin3elor umane, ajut'ndu-le s! recunoasc! $i s! n3eleag! pro-und aceast! lege -undamental! a ac3iunii compensate, sau a .auzei $i a *-ectului (legea I48<4-ei), prin intermediul e1perien3ei umane individuale, spre deose&ire de ngerii din triada intermediar!, care guverneaz! ntr-un mod general (la nivel cosmic) legea I48<4-ei) >n 2i&lie, sunt -oarte numeroase re-eririle la ajutorul neprecupe3it $i dezinteresat al ngerilor) Gaptele 4postolilor, de e1emplu, sunt pline de relat!ri ale unor interven3ii angelice n perioada cre$tinismului timpuriu) /umi3i generic $i "<esageri", ngerii (a noua ierarhie angelic!) mai sunt cunoscu3i adesea n tradi3ia cre$tin! $i ca "Giii (uminii Divine") 4tunci c'nd ncepe evolu3ia umanit!3ii, ei sunt cei din urm! Cn!scu3iD printre 5erarhiile e1istente) Din aceast! cauz!, ei preced direct -iin3a uman! n drumul s!u c!tre ndumnezeite) Dorin3ele $i g'ndurile ngerilor le sunt inspirate de 5erarhiile angelice superioare, ast-el nc't aproape ntotdeauna g'ndurile lor re-lect! ordinea $i armonia cosmic!) Giind purt!torul acestei n3elepciuni divine, ngerul nu se poate ntrupa n om, dar poate s!-1 inspire) *l ocrote$te $i ghideaz! tainic -iin3a uman!, c!l!uzindu-ne destinul individual c!tre 3elul suprem $i ultim al oric!rei creaturi" -uziunea ei deplin! $i e1tatic! cu .reatorul totului (Dumnezeu)) De$i pot -i rareori v!zu3i de -iin3a uman! o&i$nuit! (de o&icei doar n anumite condi3ii de mare puritate l!untric!), ngerii se mani-est! adesea n planul eteric al .rea3iei, deci implicit ei ne pot inspira direct la nivelul aurei noastre) 4t't de lumino$i, de puternici $i de puri sunt ngerii, comparativ cu -iin3ele umane o&i$nuite, nc't n aproape toate tradi3iile spirituale sau religioase se recomand! apelarea ajutorului $i inspira3iei lor) De e1emplu, n .oran se a-irm!" "*1isten3a ngerilor de lumin! ai lui Dumnezeu $i puritatea lor su&lim! sunt un adev!r &ine sta&ilit, prin urmare, este un necredincios eun p!g'ng cel care nu admite e1isten3a acestor entit!3i divine sau care le ur!$te") Pentru aproape orice -iin3! uman! care aspir! la des!v'r$irea spiritual!, ajutorul ngerilor este indispensa&il (chiar dac! ea nu este con$tient! de acest ajutor) de-a lungul ntregii sale vie3i) #i ntruc't -iin3a uman! o&i$nuit! moare, de regul!, la -el precum a tr!it (cu alte cuvinte, ea p!streaz! aceea$i -recvent! predominant! de vi&ra3ie), ajutorul ngerilor este e1trem de important $i n momentul mor3ii) .u privire la acest aspect, s-'ntul 5oan 9ur! de 4ur a-um!" CDac! oricine are nevoie de un ghid (c!l!uz!), pentru a trece, ntr-o zon! necunoscut! de el, dintr-un ora$ ntr-altul, cu mult mai mult are nevoie su-letul nostru de cineva care s!-i arate drumul cel &un atunci candel p!r!se$te limit!rile corpului material $i se ndreapt! spre misterioasele s-ere ale spiritului") Pe de alt! parte, %-in3ii ngeri i slujesc cu devotament pe marii n3elep3i, care au atins ntr-un -oarte nalt grad starea de ndumnezeire, aceast! slujire plin! de dragoste -iind dealt-el $i una dintre misiunile lor permanente) Potrivit lui Dionisie 4reopagitul" ">ngerii ncheie toate ordinele (ierarhiile) inteligen3elor cosmice eentit!3ilor angeliceg, av'nd cea de pe urm! calitate ngereasc! ntre -!pturile cere$ti) 5ar ei sunt numi3i de noi ngeri n chip cu at't mai propriu dec't cei de mai nainte, cu c't treapta lor ierarhic! este mai v!dit! $i mai apropiat! de lume") AC"IUNI ALE FIN"ILO! (NGE!I - *1ist! o serie de 11 evenimente &i&lice la care, n general, se -ace re-erire ca la "4c3iunile %-in3ilor >ngeri") 4ceste 11 ac3iuni sunt urm!toarele" 1) .!derea lui (uci-er) 2i&lia nu d! o descriere detaliat! a c!derii lui (uci-er) .u toate acestea, n 4pocalipsa lui 5oan (12"O-A) se -ace aluzie la -aptul c! (uci-er ("&alaurul"X) a luat eu el o treime din stelele 8aiului-" #i alt semn s-a ar!tat n .eruri" iat! un &alaur ro$u, uria$, av'nd $apte capete $i zece coame, iar pe capetele lui $apte cununi mp!r!te$ti) 5ar coada lui t'ra o treime din stelele cerului $i le-a aruncat pe p!m'nt)" 2) 4lungarea din gr!dina 8aiului a lui 4dam $i a *vei) Dup! ce 4dam a m'ncat din Pomul .unoa$terii, "Domnul Dumnezeu 1-a gonit epe 4damg din gr!dina *denului ca s! lucreze p!m'ntul din care a -ost ntrupat)

#i dup! ce 1-a alungat pe 4dam, *l 1-a a$ezat n preajma gr!dinii celei din *den $i apus +eruvimi $i sa&ie de -lac!r! (arz'nd!) s! p!zeasc! drumul spre pomul vie3ii") O) =iziunea celor trei ngeri pe care a avut-o 4&raham) >n capitolul 1M al 9enezei, 4&raham e vizitat de trei ngeri care l-au anun3at c! %arah, v'rstnica $i sterila sa so3ie va concepe $i va na$te un -iu pe nume 5saac) A) >ngerul care 1-a mpiedicat pe 4&raham s!-1 sacri-ice pe 5saac) .apitolul 22 al 9enezei spune povestea n care Domnul Dumnezeu i-a ordonat lui 4&raham s!-$i sacri-ice -iul, pe 5saac) B) (upta lui 5aco& cu ngerul Domnului" "8!m'n'nd 5aco& singur, s-a luptat cineva eun ngerg cu el p'n! la rev!rsatul zorilor) .'nd &!r&atul engerulg v!z'nd c! nu-1 poate n-r'nge, 4cela engerulg i-a atins ncheietura coapsei $i i-a v!t!mat lui 5aco& ncheietura coapsei n timp ce se lupta cu el)" FVA U!MAF

FO!MELE PI!ALE& DE,I TAINICE& UNT P!E#ENTE AP!OAPE P!ETUTINDENI (N NATU!% (continuare la cursul nr) 1Q 4n M)
<ai e1ist! ns! un alt -el de spiral!" clotoida - de la grecescul clothos care nseamn! -ilatoare (3es!toare)) 4ceast! spiral! are doi poli sau doi centri $i dou! &ra3e care se cur&eaz! (se rotesc) n direc3ie opus!) (a aceast! spiral!, cur&ura speci-ic! devine mai puternic! pe m!sur! ce ne ndep!rt!m de un punct care este situat la mijlocul distan3ei dintre cei doi poli) 4ceast! spiral! mai este numit! spirala lui *uler, dup! numele matematicianului elve3ian care a descoperit-o n anul 17AA) P!rul multor persoane se &ucleaz! n -orma unui &ra3 de clotoid!) =!zut! n sec3iune, o asemenea &ucl! apare mai aplatizat! dec't p!rul drept) *1amin'nd cu aten3ie un -ir de p!r la microscop, se constat! c! anumite p!r3i ale sale cresc mai mult dec't altele, n -unc3ie de umiditate) Printre altele, ceea ce -or3eaz! p!rul s! se &ucleze este cre$terea p!r3ii sensi&ile la umiditate) 4tunci c'nd -erigile cresc, iau $i ele adesea aspectul unui &ra3 de clotoid!" acest -apt este datorat, printre altele, celulelor din v'r-ul plantei, care cresc cu o vitez! inegal!) 8e-lect'nd pro-und asupra -enomenului apari3iei spiralelor, vom putea intui, ca Eoghini, o e1plica3ie a sensului lor de rota3ie (J5/ (-) sau J4/9 (V)) $i o semni-ica3ie general! a lor (procesele de 8*60/4/P; cu energiile su&tile J5/ (-) sau J4/9 (V) din <4.80.0%<0%), care 3ine seama de e1isten3a lor de la nivelul atomului $i p'n! la gala1ii) Privind cu aten3ie n /4 :8;, remarc!m c! spirala apare pretutindeni unde se com&in! -or3a de mpingere c!tre e1terior (-or3a centri-ug! (J5/ (-))) $i -or3a de atrac3ie c!tre interior (-or3a centripet! (J4/9 (V)))) F F'!,IT F

AN 8 C H1 INFO!MA"II EC!ETE PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CON IDE!A"II E#OTE!ICE CU P!IVI!E LA CELE $ TATTVE-E FUNDAMENTALE MANIFE T%!ILE E EN"IALE ALE CELO! CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE& AT'T (N FE!A DE MANIFE TA!E A LUMII )EATITUDINII

*ANANDA+& C'T ,I LA NIVELUL CO!PULUI CAU#AL *ANANDAMA-A .O HA+ INDIVIDUAL A82icaie/ L0mea s012im3 4i misterioas3 a 5n6eri2or *DEVA-4i2or+7 o 8ara2e23 necesar3 5ntre tra9iia cre4tin3 4i tra9iia secret3 orienta23 AC"IUNI ALE FIN"ILO! (NGE!I *contin0are 2a c0rs02 HN& An 8+
Q) >ngerii co&or'nd $i urc'nd scara lui 5acov) "#i a visat c! era o scar!, sprijinit! pe p!m'nt, iar cu v'r-ul atingea cerul, iar ngerii lui Dumnezeu urcau $i se pogorau pe ea)" (9enez!, 2M)12) 7) .ei trei prin3i salva3i dintr-un cuptor aprins) rei &!r&a3i tineri, care re-uzaser! s! ngenuncheze n -a3a regelui /*2:.4D/*P48 (/a&ucodonosor), sunt arunca3i n cuptorul cu -l!c!ri $i salva3i de m'na Domnului) /*2:.4D/*P48 i r!spunde lui Daniel" "2inecuv'ntat -ie Domnul Dumnezeu lui #adrac, <e$ac $i 4&ed-/egu, c! $i-a trimis pe ngerul %!u $i a iz&!vit pe ro&ii %!i care $i puseser! n!dejdea n *l $i care au c!lcat porunca regelui $i-au dat trupurile lor ca s! nu slujeasc! $i s! nu se nchine altor dumnezei dec't Dumnezeului lor)" M) :n nger distruge armata lui %*/4+*852) Dup! cum se spune n cap) 1N din 8egi 5=, dup! ce regele %*/4+*852 din 4siria 1-a amenin3at pe 5ezechia, regele iudeilor, acesta din urm! s-a rugat lui Dumnezeu" "Doamne, Dumnezeul lui 5srael, .el ce $ezi pe heruvimi, numai u singur e$ti Dumnezeul tuturor 3inuturilor de pe p!m'nt, u ai -!cut cerul $i p!m'ntul) Pleac!-Pi urechea, Doamne, $i m! auzi, deschide-Pi, Doamne, ochii !i $i vezi, ascult! cuvintele lui %*/4+*852, .el ce a trimis s! e huleasc! pe ine, Dumnezeu cel viu) * adev!rat, o, Doamne, c! regii 4siriei au pustiit popoarele $i 3!rile $i i-au aruncat pe dumnezeii acestora n -oc, dar aceia erau doar lemn $i piatr! lucrate de m'na omului) 4cum, Doamne, Dumnezeul nostru, salveaz!-ne de m'na lui, a$a nc't toate regatele de pe p!m'nt s! $tie c! doar u, o Doamne, e$ti DumnezeuX"(5= 8egi, 1B-1Q) Dumnezeu, care ascultase rug!ciunea lui 5ezechia, i-a trimis un mesaj prin 5saia, care a pro-e3it c!derea lui %*/4+*852" ">n noaptea aceea, ngerul Domnului s-a ar!tat $i a ucis 1MB 777 de oameni din ta&!ra asirian!) 4 doua zi diminea3!, oamenii au v!zut peste tot doar trupuri moarteX 4st-el c! %*/4+*852, regele 4siriei, trezindu-se, aplecat $i s-a retras) %-a ntors la /inive $i a r!mas acolo)" (5= 8egi, 1N"OB-OQ) N) .um 1-a protejat 8aphael pe o&it) *ste vor&a de o c!l!torie n t!r'muri necunoscute) " o&it a pornit s! caute pe cineva care cuno$tea drumul $i care l putea nso3i pe t!r'mul <ediei) /umai ce a pornit la drum, c'nd s-a ar!tat ngerul 8aphael, -!r! ca el s! &!nuiasc! c! acesta era un nger al Domnului)D ( o&it =, A) 17) Pedepsirea lui *liodor) 9!sim povestea lui *liodor n <aca&ei (2) cap)O)) *liodor era reprezentant al cur3ii seleucide $i -usese trimis de %eleuc al 5=-lea Philopater s! con-i$te averile de la -ondul din 5erusalim) %eleuc -usese, convins s! caute -ondurile depozitate n templu de %imeon, administratorul templului, care conspirase cu 4polonius, guvernatorul seleucidal .ele-%iriei $i Geniciei) De ndat! ce a p!truns n templu, *liodor a -ost martorul unei apari3ii" un c!l!re3 n armur! aurit!, pe un cal, $i doi tirieri care l-au lovit pe *liddor n repetate r'nduri) *liodor a -ost atunci salvat de rug!ciunile marelui preot 0nia al 555-lea) 11) 2unavestire) >n con-ormitate cu (uca (5)2Q-OO)"D>n luna a $asea, >ngerul 9avril a -ost trimis de Dumnezeu ntr-o cetate din 9alilea) numit! /azaret, la o -ecioar! logodit! cu un &!r&at numit 5osi-, din casa lui David) /umeele -ecioarei era <aria) >ngerul a intrat la ea $i a zis, "Plec!ciune 3ie, c!reia 3i s-a -!cut mare har, Domnul este cu tine, &inecuv'ntat! e$ti tu ntre -emeiX ul&urat! -oarte mult de cuvintele acestea, <aria se ntre&a singur! ce putea s! nsemne urarea aceasta) >ngerul i-a zis" "/u te teme, <aria, c!ci ai c!p!tat ndurare naintea lui Dumnezeu) #i iat! c! vei r!m'ne ns!rcinat! $i vei na$te un -iu c!ruia i vei pune numele 5isus) *l

va -i mare $i va -i numit Giul .elui Preanalt, $i Domnul Dumnezeu i va da scaunul de domnie al tat!lui %!u David) =a mp!ra3i peste casa lui 5acov n veci, iar mp!r!3ia lui nu va avea s-'r$it)D

DIFE!ITE TIPU!I DE(NGE!I CA!E APA! (N )I)LIE (n6er02 Domn020i& 5m1r3cat 5n Jaine 9e nor
4pocalipsa, cap) 17" "4poi am v!zut un alt nger puternic, care se pogora din cer, nv!luit ntr-un nor) Deasupra capului lui era curcu&eul, -a3a lui era ca soarele, iar picioarele i erau ca ni$te st'lpi de -oc) >n m'n! 3inea o c!rticic! deschis!) 4 pus piciorul drept pe mare, $i piciorul st'ng pe p!m'nt, apoi a strigat cu glas tare, a$a cum r!cne$te un leu) .'nd a strigat el, cele $apte tunete au -!cut s! se aud! glasurile lor) #i c'nd au -!cut cele $apte tunete s! se aud! glasurile lor, eram gata s! m! apuc s! scriu, dar am auzit din cer un glas care zicea" "Pecetluie$te ce au spus) .ele $apte tunete $i nu scrie ce au spusXD #i ngerul pe care-l v!zusem st'nd n picioare pe mare $i pe p!m'nt $i-a ridicat m'na dreapt! spre cer $i a jurat pe .el .are este viu n vecii vecilor, care a -!cut cerul $i lucrurile din el, p!m'ntul $i lucrurile de pe el, marea $i lucrurile din ea, c! nu va mai -i nici, o z!&av! $i c! n zilele n care ngerul al $aptelea va suna din tr'm&i3a lui, se va s-'r$i taina lui Dumnezeu, dup! vestea &un! vestit! de *l ro&ilor %!i proorocilor) #i glasul pe care-1 auzisem din cer mi-a vor&it din nou $i mi-a zis" "Du-te de ia cartea deschis! din m'na ngerului care st! n picioare pe mare $i pe p!m'nt) <-am dus la nger $i i-am cerut s!-mi dea cartea" "5a-oD, mi-a zis el, "$i m!n'nc-o, ea 3i va am!r p'ntecele, dar gura ta va -i dulce ca mierea) 4m luat cartea din m'na ngerului $i am m'ncat-o, gura mea a -ost dulce ca mierea, dar dup! ce am m'ncat-o, mi s-a umplut p'ntecele de am!r!ciune") .apitolul 17 al 4pocalipsei este o parte a unei ntreruperi mai lungi a vestirii - prin cele $apte tr'm&i3e - a s-'r$itului lumii) .ea de-a $asea tr'm&i3! a c'ntat deja, dar al $aptelea nger cu cea de-a $aptea trompet! care anun3! venirea 4nticristului nc! nu a ap!rut) 4 mai -ost o nt'rziere $i naintea deschiderii celui de-al $aptelea sigiliu (cap) B)) :nii comentatori au sugerat c! aceasta semni-ic! -aptul c! e1ist! o ra3iune tainic! pentru care Dumnezeu am'n! judecata -inal!) 4cest interludiu ncepe cu o descriere a altui "nger atotputernic" co&or'nd din cer) %copul acestui nger pare a -i de a anun3a "cele $apte tunete") Dup! ce cele $apte tunete $i rostesc pro-e3iile, 5oan este gata s! scrie mesajul, c'nd, din cer, se ordon! "s! pecetluiasc! spusele celor $apte tunete, s! nu le scrie") 5denti-icarea e1act! a celor $apte tunete $i motivul pentru care apostolul 5oan a -ost s-!tuit s! nu mai scrie mesajul lor constituie $i ast!zi printre teologi un intens su&iect de dez&atere) 4st-el dup! opinia lui @4<*% <) *G58D, cea mai &un! e1plica3ie pare a -i aceea c! tunetele reprezint! un alt ciclu de judecat! divin!) *l a-irm! c! toate numele din 4pocalips! sunt cicluri (sisteme) de interpretare, $i dac! aceste tunete ar -i -ost consemnate, ele s-ar -i dovedit n esen3! asem!n!toare cu cele $apte sigilii $i cu cele $apte tr'm&i3e) *G58D crede c! ele nu sunt consemnate, deoarece n literatura despre 4pocalips! g!sim aproape ntotdeauna nv!3!tura con-orm c!reia "Dumnezeu scurteaz! perioada de su-erin3! de dragul celor ale$i" (=ezi <arcu, 1O-27)) otu$i, descrierea altui ciclu de judecat! divin! ar -i indicat ast-el o perioad! mai mare nainte de ncheierea perioadei de persecu3ie a cre$tinismului) Dac! spusele "tunetelor" n-ar -i consemnate, ele n-ar ajunge s! se mplineasc!, iar n ziua c'nd cel de-al $aptelea nger va su-la din tr'm&i3! $i planul tainic al lui Dumnezeu se va mplini, acea zi (a judec!3ii -inale) $i-ar gr!&i venirea) (ui 5oan se spune apoi s! ia cartea din m'na ngerului n-!$urat ntrun nor $i s-o m!n'nce, acest episod amintind de un altul, din cartea lui @ezechiel (2"O-M)) 4cest pasaj sim&olizeaz! pro&a&il necesitatea ca 5oan s! n3eleag! pro-und mesajul c!r3ii nainte de a-i revela pro-e3iile cuprinse n ea) <esajul lui Dumnezeu e dulce gurii lui, el -iind unul dintre cei ale$i, dar

ceea ce tre&uie s! transmit! celor ce-1 resping pe Dumnezeu (-iin3ele umane dec!zute, r!uvoitoare, demoniace ori satanice) este amar)

(n6er02 morii
.redin3a n e1isten3a unui nger care "e1trage" su-letul din corp atunci c'nd trupul moare este -oarte r!sp'ndit! n cultura universal!) >n hinduism, de e1emplu, J4<4 este zeul (sau, alt-el spus, ngerul) mor3ii) >n te1tele vedice str!vechi, J4<4 guverna un 3inut al mor3ii asem!n!tor cu =alhalla din tradi3ia scandinav!, 3inut n care cei deceda3i se &ucurau de anumite pl!ceri paradisiace) :lterior, n perioada post-vedic!, J4<4 este descris ns! ca un semizeu (titan) nendur!tor, care ntinde di-erite capcane (teste spirituale) su-letelor celor ale$i, pe care i conduce Cn lumea de dincoloD) 4semeni lui J4< 4 $i descrierea ngerului mor3ii din tradi3ia e&raic!, nger numit <alaSl-+a-<avet), a su-erit trans-orm!ri de-a lungul timpului) (a nceput, acest emisar al mor3ii era prezentat ca -iind, su& directa comand! a lui Dumnezeu a$a cum nt'lnim, de e1emplu, n cartea lui %amuel, cap)2" 4tunci, ngerul (mor3ii) $i-a ntins m'na asupra 5erusalimului ca s!-l distrug!, dar lui Dumnezeu i p!rea r!u pentru aceast! -apt! $i spuse ngerului care distrugea oameni" "DestulX (as! m'na josX")" De$i nu e1ist! nici o re-erin3! &i&lic! care s! identi-ice un anume nger sau grup de ngeri cu misiunea speci-ic! de a atrage moartea, multe te1te -ac aluzie la "ngerii distrug!tori" (*1odul 12"2O, %amuel 2)2A"1Q $i 5saia O7"OQ), la "cel care secer!" (5eremia, N"27) sau la "mesagerii mor3ii" (Prover&e (Pilde), 1Q"1A)) .onceptul de nger al mor3ii apare ca atare doar n literatura post-&i&lic!) >n acest conte1t acest "nger" se preschim&! ns! treptat ntr-o entitate demoniac! ce ac3ioneaz! din proprie ini3iativ!) .on-orm almudului, ngerul mor3ii se identi-ic! n cele din urm! cu nsu$i %atana, iar no3iunea de nger al mor3ii ca entitate negativ! (demoniac!) a ap!rut n multe povestiri $i o&iceiuri (datini), asociate cu moartea, nmorm'ntarea sau jelirea) De e1emplu, o &inecunoscut! supersti3ie popular! evreiasc! este c! e imposi&il s! mori n timp ce studiezi ora (cartea s-'nt!)) Povestirile populare n care apare ngerul mor3ii se pot mp!r3i n trei categorii) >n prima, care poate -i numit! cea a pove$tilor de groaz! $i magie, nc!p!3'natul $i credulul nger al mor3ii este un -el de antierou, cumva asem!n!tor cu Dracula din pove$tile cu vampiri) >n cea de-a doua categorie, ngerul mor3ii poate -i nvins n special prin inteligen3a $i iscusin3a omului) >n ultima categorie de povestiri, ngerul mor3ii este evocat pentru ca, prin compasiunea sa, s! cru3e via3a cuiva sau s! ai&! un comportament &inevoitor) >n multe dintre aceste nara3iuni, con-runtarea cu ngerul mor3ii apare chiar n noaptea nun3ii, n timpul c!reia unul dintre cei doi so3i e sortit s! moar!) 8eiese deci, din toate acestea, c! denumirea de "nger al mor3ii" desemneaz! n realitate o categorie divers! $i -oarte eterogen! de entit!3i su&tile)

(n6er02 foc020i
>ngerul -ocului este un termen care a -ost destinat, tradi3ional, s! descrie ngeri di-eri3i) 4ce$tia sunt" -4gni (zeul vedic al -ocului $i mediatorul (intermediarul) dintre ceilal3i zei $i oameni), -4rdarel (ngerul -ocului din $tiin3ele oculte), -4rel (nger invocat n anumite ritualuri magice n care se utilizeaz! un sim&ol solar, numele s!u -iind nscris pe cel de-al $aptelea sigiliu al %oarelui), -4tar (ngerul zoroastrian al -ocului $i primul n rangul ngerilor cunoscu3i su& numele de Eazatas), -4tuniel, al c!rui nume nseamn! "cuptorHH (nger al -ocului n angeologia ra&inic!)) -@ehoel (@ehnel) este cel mai important nger al -ocului, dup! "2erith <enucha", un te1t ca&alistic din sec) al L=55-lea) -/athaniel (/athanel)) suveranul elementului -oc con-orm tradi3iei evreie$ti) >n povestirile &i&lice timpurii ale lui Philon (C he 2i&lical 4nti`uities o- PhiloD), se poveste$te c! regele 5air al 5erusalimului, un adorator al zeului 2aal, a ordonat ca $apte &!r&a3i credincio$i lui Dumnezeu s! -ie ar$i de vii) >ngerul /athaniel ns! stinge -ocul menit s!-i omoare, ajut'ndu-i pe cei $apte &!r&a3i s! scape, apoi l arde complet pe regele 5air mpreun! cu o mie de slujitori ai s!i)

-:riel, al c!rui nume nseamn! "Gocul Domnului", este un nger al nv!3!turii non-canonice, care era cunoscut ca rege al %oarelui $i -lac!r! a lui Dumnezeu) >n tradi3ia catolic!, :riel este cunoscut ca ngerul care st!tea cu o sa&ie de -oc n m'n!, la poarta *denului pierdut) >n ncheiere, mai putem men3iona c! ierarhia spiritual! a %era-imilor, al c!rei nume nseamn! "#arpele de -oc", este alc!tuit! din ngerii prin care se mani-est! preponderent Gocul Divin Puri-icator (9ra3ia Divin!)) %pre e1emplu, un asemenea nger a atins &uzele prorocului 5saia cu un t!ciune aprins, pentru ca 5saia s! -ie pur $i s! poat! vor&i cu Dumnezeu" "5ar unul dintre %era-imi a z&urat spre mine cu un t!ciune aprins n m'n!, pe care-1 luase cu cle$tele de pe altar) <i-a atins gura cu el $i mi-a zis" "5at!, ating'ndu-se t!ciunele acesta de &uzele tale, nelegiuirea ta este ndep!rtat!, $i p!catul t!u, isp!$it FVA U!MAF

AN 8 C HC INFO!MA"II EC!ETE PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CON IDE!A"II E#OTE!ICE CU P!IVI!E LA CELE $ TATTVE-E FUNDAMENTALE MANIFE T%!ILE E EN"IALE ALE CELO! CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE& AT'T (N FE!A DE MANIFE TA!E A LUMII )EATITUDINII *ANANDA+& C'T ,I LA NIVELUL CO!PULUI CAU#AL *ANANDAMA-A .O HA+ INDIVIDUAL A82icaie/ L0mea s012im3 4i misterioas3 a 5n6eri2or *DEVA-4i2or+7 o 8ara2e23 necesar3 5ntre tra9iia cre4tin3 4i tra9iia secret3 orienta23 DIFE!ITE TIPU!I DE (NGE!I CA!E APA! (N )I)LIE
*contin0are 2a c0rs02 H1& An 8+

(n6er02 c08tor020i 5n f23c3ri


(egenda ngerului cuptorului (sau a cuptorului n -l!c!ri) este descris! n cartea lui Daniel (=echiul estament)) rei prin3i evrei au -ost condamna3i n 2a&ilon, n jurul anului B77 ) .) (#adrac, <i$ac $i 4&ed-/egu)) *i au re-uzat s! se supun! ordinelor regelui /a&ucodonosor de a se nchina unui idol de aur pe care ei l considerau a -i un dumnezeu -als) /a&ucodonosor a ordonat atunci ca ei s! -ie arunca3i ntr-un cuptor ncins, care era at't de, -ier&inte, nc't p'n! $i oamenii care i-au aruncat pe prin3i n -oc au -ost cuprin$i de -l!c!ri) Prin3ii nu numai c! au sc!pat te-eri, dar au $i -ost v!zu3i c!lc'nd pe -oc al!turi de o a patra -iin3!, descris! de /a&ucodonosor ar!t'nd ca "ngerul Domnului") 4cest nger -!r! nume al lui Dumnezeu i-a sc!pat pe cei trei prin3i de la moarte) 8egele /a&ucodonosor, puternic

impresionat de acest eveniment, a ordonat s! -ie distru$i to3i cei care rostesc cuvinte &las-emiante la adresa lui Jahveh, Dumnezeul evreilor)

(n6er02 Domn020i
%cripturile iudeo-cre$tine l men3ioneaz! adesea pe ngerul Domnului) >n pasajele cele mai vechi ale 2i&liei, acesta apare adeseori ca o simpl! e1presie n care se -ace re-erire la prezen3a lui Dumnezeu) 4lteori) >ngerul Domnului este un nger anume (<ihail, <etatron sau 9a&riel)) >n =echiul estament sintagma "ngerul Domnului" sau "ngerul lui Dumnezeu" apare n c'teva locuri (9eneza 22-%acri-iciul lui 5saac, *1odul cap)O, c'nd <oise vede tu-i$ul n -l!c!ri, /umeri 22-povestea lui 2alaam)) >n /oul estament, 5rod este do&or't de un nger al Domnului (Gapte, 12"2O), unde, n acest caz, ngerul poate -i privit ca nger al mor3ii)

(n6er02 83cii
>ngerul p!cii este n legendele evreie$ti un nger -!r! nume) Printre altele, el este cel care l ghideaz! pe *hoch n dramul lui prin cer (*noch 1)) .on-orm estamentului lui =eniamin) >ngerul p!cii joac! rol de c!l!uz! n lumea de dincolo a su-letelor celor virtuo$i, atunci c'nd mor) 4lte -ragmente -olclorice con3in povestea care spune c! ngerul p!cii s-a opus crea3iei lumii a -ost ars de Dumnezeu drept pedeaps! (de$i, se pare, a -ost readus la via3! ulterior)) >n cele din urm!, ngerul p!cii apare uneori ca pluralitate, ca n ziua de %a&at, c'nd se, spune c! ngerii p!cii sunt prezen3i)

(n6er02 8re=enei 9i@ine


>ngerul prezen3ei divine joac! n 2i&lie roluri diverse, $i nu de o importan3! deose&it!) >n .artea @u&ileelor, de e1emplu, ngerul prezen3ei este cel care l ajut! pe <oise s! primeasc! revela3ia) De$i num!rul lor variaz!, de o&icei sunt descri$i 12 asemenea ngeri cunoscu3i $i ca "ngeri ai n-!3i$!rii (apari3iei) divine") Killiam 2laSe, spre e1emplu, men3ioneaz! n poemul s!u "<ilton", 7 asemenea ngeri, iar nv!3!tura ra&inic! -ace uneori re-erire la cei 77 de ngeri tutelari, na3ionali (egregorii), ca -iind ngeri ai apari3iei divine)

ANGELICA
(4/9*(5.4 48.+4/9*(5.4 () sin) 4/9*(5.4 0GG5.5/4(5% sin) 48.+4/9*(5.4 0GG5.5/4(5% -am) :<2*((5G*84*) 4/9*(5.;, 4/9*(5/; 4ngelica este cunoscut! ca "iar&a ngerilor") *a -ace parte din -amilia p!trunjelului, cre$te p'n! la o n!l3ime de 1,27 m $i are -lori al&-verzui, care cresc n m!nunchiuri de -orma unor um&rele) *ste o plant! care-$i ncheie ciclul de via3! n doi ani, dar via3a ei poate -i prelungit! dac! se taie -lorile nainte ca &o&ocii s! se deschid!) 4ngelica este originar! din *uropa de nord $i 4sia) %e spune c! numele se trage de la -aptul c! n-lore$te prim!vara, chiar de -estivalul tradi3ional dedicat 4rhanghelului <ihail, care se s!r&!torea ini3ial pe O mai) :na dintre legendele n care apare angelica ne spune c! n anul 1QQB, o comunitate de c!lug!ri ai c!rei mem&ri mureau de cium! a -ost salvat! de visul unui c!lug!r, n care un nger i-a s-!tuit s! m!n'nce angelic!) De ndat! ce au mestecat planta, ace$tia s-au vindecat) Din punct de vedere istoricCangelica are multe ntre&uin3!ri ca plant! vindec!toare, n p!r3ile rurale ale *uropei de nord, localnicii mestecau angelic! pentru a se -eri de &oli) 4ngelica se mai -olosea n vindecarea ra&iei, pleureziei, tusei $i gastritei) %ucul ei, turnat n ureche, se spune c! vindeca chiar

surzenia) :nele re3ete cu plante (dintre care cea mai -aimoas! este aceea a "&itterului suedez") -olosesc angelica pentru deregl!rile stomacului $i intestinelor) >n timpuri str!vechi, angelica era -olosit! ca s! alunge r!ul) 0amenii &eau sucul din r!d!cin! de angelic! pentru a avea o via3! lung! $i pentru a se proteja de vr!jitoare) .on-orm listei de ier&uri a lui 9errard, pu&licat! n 4nglia, n 1NB7, angelica era -olosit! contra -armecelor $i vr!jilor $i era c!utat! ca amulet!) Dulciurile de angelic! erau vestite $i mai pot -i g!site $i azi n unele magazine) %e prepar! prin decojirea lujerului de angelic!, care se taie apoi n &uc!3i mici) 4cestea se -ier& p'n! se nmoaie, iar n -inal se adaug! sirop de zah!r sau miere, p'n! se cristalizeaz!) P!r3i utilizate" (planta tre&uie s! -ie uscat! imediat dup! recoltareX)" - rizomii cu r!d!cini, care se recolteaz! la s-'r$itul verii - nceputul toamnei (n al doilea an de cultur!) sau prim!vara, - -runzele" iunie - iulie, ) --lorile, - tulpinile tinere" iunie - iulie, - -ructele- iulie) Princi8a2i constit0eni" r!d!cinile $i rizomii con3in" 7,B-1 Y ulei volatil, -ormat din -elandren, pentadecanolid, -uranocumarine $i deriva3i cumarinici (ostol, ostenol, angelicin! etc)), acid o1ipentadeciclic, pinene, acid valerianic, o sescviterpen! $i p-cimol) .on3in, de asemenea" acid angelic, gume, ceruri, tanin, su&stan3e amare, amidon, um&eli-eroz! (un monogalactozid al zaharozei), -ructoz!, glucoz!, zaharoz!) 4cizii gra$i care se g!sesc n r!d!cini sunt" acidpalmitic, acid linoleic, acid petroselinic, &echenic precum $i &sitosterol (ester al acizilor palmitic $i arachidic)) Gructele con3in $i -uranocumarine (imperatorina, &ergapten)) Aci0ni" antibiotic (rdcina), antireumatic, antiseptic, antispastic, antispastic uterin, aperitiv, aromatic, carminativ, depresiv cerebral (n do%e mari), depurativ, diaforetic, diuretic, emenagog, eupeptic, excitant cerebral, expectorant, stimulea% funciile pielii, iritant, confer longevitate, reechilibrant nervos, sedativ, stimulent, stomahic, digestiv, tonic amar, tonic capilar, tonic cardiac, tonic gastric, tonic renal# In9icaii" afeciuni ale ve%icii biliare, afeciuni interne acute, afeciuni tiroidiene, amenoree, anaciditate gastric, anemie, anorexie de natur psihic, astenie, astm, colit, contu%ii, convalescen, digestie dificil, dismenoree, dispepsie, dureri de stomac, dureri reumatice, enterit i epilepsie, erupii cutanate, fisuri anale, gastrit, grip, gut, hemoroi%i, hepatit cronic, hernie, isterie, leucoree, meteorism, migren, muctur de c.ine, muctur de arpe, nevralgie, piro%is, rahitism, rceal, regurgitaii, reumatism, scorbut, scrofulo%, sincop, surmena8, tuse, vaginit nespecific, vrsturi, vrsturi spasmodice, verti8#

Mo9 9e 5ntre10inare/ I: INTE!N A: P021ere *m3cinat3 fin+


p Pentru, a ampli-ica rezonan3a cu lumea ngerilor, modul general de utilizare al acestei plante este urm!torul" --runzele $i -lorile se usuc! la soare $i se macin! apoi -oarte -in (cu ajutorul unei r'$ni3e electrice), se administreaz! de 2oriTzi c'te 7,B grame (la orele 12 $i 1M cu o jum!tate de or! nainte de mas!), aceast! doz! (7,B g), umectat! cu ap! mineral!, se 3ine su& lim&! timp de 1B-27 de minute dup! care se nghite cu ap! mineral!, otodat!, acest mod general de utilizare este vala&il $i pentru toate a-ec3iunile enumerate mai sus)

): Macerat
p %e prepar! macerat din 17-1B g plant! n 1- 21 ap! de izvor sau ap! mineral!, care se ia n" nevralgie, erup3ii cutanate, dureri reumatice, dureri de stomac) p <aceratul preparat din amestec de r!d!cini $i semin3e n p!r3i egale, com&ate astenia, colicile, nevralgiile, ame3elile) p <aceratul preparat din r!d!cini sau -ructe (O7 gTl) se ia contra v!rs!turilor sporadice, colicilor intestinale, ame3elilor)

p <aceratul preparat din 17-1B g -ructeTl este aperitiv, com&ate crampele stomacale, u$ureaz! digestia) %e administreaz! contra v!rs!turilor sporadice, ame3elilor) p >n caz de a-ec3iuni ale glandei tiroide se recomand! angelic!" macerat preparat din 1 linguri3! de r!d!cin! la 2B7 ml ap! de izvor sau ap! mineral!, 12 ore) %e &ea o can! pe zi)

C: Tinct0r3
p %e recomand! a2coo2at02" alcool ra-inat 11itru r!d!cini de angelic! O7 g scor3i$oar! - pul&ere 2g cui$oare - pul&ere 2g sa&ur - pul&ere 2g vanilie - pul&ere 1g cam-or 1g nuc$oar! - pul&ere 1g $o-ran - pul&ere 7,7B cg o&ligean! - pul&ere 2 g p LicJior tonic" 2B g tulpin! verde tocat! de angelic! 1 g nuc$oar! %e las! la macerat 1B zile n alcool) %e -iltreaz! $i se adaug! miere natural! (1 Sg miere natural! n 7,B ap! de izvor sau ap! mineral!)) Din lichior se iau 2-O p!h!releTzi) p >n &olile de stomac se administreaz! tinctur! preparat! din 177 g r!d!cin! proasp!t!, tocat! m!runt $i macerat! 1A zile la loc r!coros, n B77 ml alcool, se -iltreaz!, iar reziduul se macereaz! din nou) %e iau 1B-27 pic!turi cu o lingur! de miere natural!) p %e prepar! &!utur! tonic!" se pun la macerat ntr-un litru de alcool B7-77 g rizomi $i r!d!cin! de angelic! m!run3it!) %e las! la temperatura camerei 1 -2 s!pt!m'ni, agit'ndu-se zilnic) 4poi se -iltreaz! $i se pune n sticle) %e &eau zilnic 2 p!h!rele nainte de mas!) p :leiul volatil se -olose$te pentru prepararea tincturii sau a spirtului de angelic!) p %e recomand! 27-O7 pic!turi de alcoolatur!, nainte de mese) p >n caz de gastrit! n -orma acut! se recomand! tinctur!, 17 pic!turi de A-Q ori Tzi p inctura de angelic!, c'te 1B pic!turi de O ori pe zi se recomand! n caz de colit!) p >n caz de hepatit! cronic! se recomand! tinctur! de angelic! 17-1B pic!turi de trei ori pe zi)

D: A2te meto9e *stare 8roas83t3& s0c etc:+


p %e mestec! c'teva semin3e dup! mas!, -und o &un! plant! digestiv!) p 8!d!cina mestecat! ncet asigur! longevitate, com&ate gripa $i guturaiul) p (ichiorul .hartreuse se prepar! din angelic!, izm! (ment!), melis!, coriandru, anason, -enicul, $o-ran, scor3i$oar!, l!m'ie, nuc$oar!, cardamom, ghim&ir, cui$oare, ardei, gr!un3e de pesm!) p %e recomand! 2icJior02 stomaJic" e1tract -luid de angelic!- M g alcool N7b - B7g miere natural! - A7g s e1tract hidroalcoolic de l!m'ie - B g , ap! de izvor sau ap! mineral! ad) 1 litru (se completeaz! p'n! la 11) %e ia c'te un p!h!rel de lichior) p !atafia 9e an6e2ic3" anason - pul&ere, de -ructe- M g angelic! - pul&ere de -ructe -12 g -enicul pul&ere de -ructe - M g alcool - 7,2771

ap! de izvor (ap! mineral!), -iltrat! 2B ml %e macereaz! 17 zile) %e adaug! B77 g miere natural!, se las! n repaus $i apoi se -iltreaz!) RVA U!MAF

AN 8 C HH INFO!MA"II EC!ETE PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CON IDE!A"II E#OTE!ICE CU P!IVI!E LA CELE TATTVE-E FUNDAMENTALE MANIFE T%!ILE E EN"IALE ALE CELO! CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE& AT'T (N FE!A DE MANIFE TA!E A LUMII )EATITUDINII *ANANDA+& C'T ,I LA NIVELUL CO!PULUI CAU#AL *ANANDAMA-A .O HA+ INDIVIDUAL A82icaie/ L0mea s012im3 4i misterioas3 a 5n6eri2or *DEVA-4i2or+7 o 8ara2e23 necesar3 5ntre tra9iia cre4tin3 4i tra9iia secret3 orienta23

ANGELICA *ANGELICA A!CHANGELICA L: sin: ANGELICA OFFICINALI sin: A!CHANGELICA OFFICINALI fam: UM)ELLIFE!AE+ ANGHELIC%& ANGELIN%
*contin0are 2a c0rs02 HC& An 8+

II: ELTE!N A: Cata82asme *8ri4nie& com8rese+


A1: c0 82anta 8roas83t3 p .ataplasmele din -runze de angelic!, asociate cu -runze de rut! $i miere natural!, se pun pe pl!gile provocate de mu$c!tura de c'ine sau $arpe) AC: c0 macerat sa0 tinct0r3 p <aceratul preparat din r!d!cini proaspete sau -runze crude B7 gT1 ap! de izvor sau ap! mineral! se recomand! su& -orm! de comprese pe pl!gi, contuzii $i ulcera3ii) >n acela$i scop se poate -olosi pul&erea de r!d!cini m!cinate) p >n caz de hemoroizi $i -isuri anale se recomand! comprese locale cu angelic!) Pentru comprese se -olosesc 177 g de plant! macerat! n B77 ml ap! de izvor sau ap! mineral!) %e aplic! reci)

): Gar6ar3& s8323t0ri 10ca2e


p %e prepar! un macerat de r!d!cini, pentru gargarisme) C: )3i& s8323t0ri p %e -ac &!i cu 177-OB7 g r!d!cini m!cinate -in (pul&ere) pentru o &aie, cu rol de reechili&rant nervos) p >n caz de vaginit! nespeci-ic! se recomand! s! se realizeze sp!l!turi vaginale cu angelic!" 17 ml tinctur! la B77 ml ap! de izvor sau ap! mineral!)

D: A2te meto9e
p Din pul&ere de r!d!cin! se -ace un $ampon natural uscat) O) E!VA"II p .on3inutul n ulei volatil este condi3ionat de provenien3! $i altitudine) p %ucul de angelic! este caustic pentru piele $i mucoase (se vor -olosi m!nu$i la manipularea plantei proaspete)) >n reac3ie cu razele ultraviolete, planta provoac! in-lama3ii cutanate) Pe durata tratamentului se evit! e1punerea prelungit! la soare) p *sen3a n doz! de peste 1 g conduce la hematurie, ne-rit! $i chiar poate avea e-ect letal (moarte)) p .ontraindica3ii" ulcere gastrice $i duodenale)

A treia tria93 a IerarJii2or an6e2ice - INTE#%


riada divin-revelatoare $i inspiratoare a nt'ietorilor, 4rhanghelilor $i ngerilor c!l!uze$te direct -iin3ele umane $i, n primul r'nd, ierarhiile spirituale ale oamenilor $coli $i grup!ri spirituale, mi$c!ri ini3iatice, ierarhii religioase autentice, etc) 4ceast! categorie de entit!3i angelice corespunde, a$a cum am ar!tat anterior, acelor -iin3e de lumin! (D*=4-$i), cunoscute n tradi3ia secret! J094 $i 4/ 84 ca -iind nzestrate cu o anumit! -orm! de mani-estare (8:P4)) >ngerii acestei triade sunt deci complet distinc3i de Dumnezeu, spre deose&ire de cei din prima triad!, $i ei sunt supu$i evolu3iei c!tre starea de per-ect! ndumnezeire, speci-ic! primelor .oruri angelice) Datorit! -aptului c! ei nu sunt total des!v'r$i3i n 4dev!rul Divin $i n 5u&irea Divin!, ngerii din triada in-erioar! au puteri mult mai reduse dec't cei din triadele superioare $i e1ist! chiar situa3ii (pe care le vom analiza pro-und n continuarea acestor in-orma3ii revelatoare), n care unii dintre ei se pot chiar opune =oin3ei Divine, prin aceasta ei p!r!sind ns! ierarhia angelic! din care -!ceau parte p'n! atunci $i preschim&'ndu-se n entit!3i ale ntunericului (demoni)) .u toate acestea, din aceast! ultim! triad! -ac parte entit!3i a c!ror putere, puritate $i des!v'r$ire spiritual! sunt practic incomensura&ile, dep!$ind e1traordinar de mult pe acelea ale unei -iin3e umane o&i$nuite, ast-el nc't apelarea lor, plin! de puritate $i dragoste, poate s! ajute imens pe acela sau pe aceea care realizeaz! aceast! evocare sincer! $i intens!) Dup! cum arat! $i marele angelolog cre$tin Dionisie 4reopagitul, aceast! triad! angelic! "urm!re$te s! se n-!ptuiasc! n &un! r'nduial! earmonieg n!l3area $i ntoarcerea c!tre Dumnezeu a -iin3elor umane, precum $i unirea e1tatic! cu *l eDumnezeug, dar $i r!sp'ndirea (procesiunea) Puterilor lui Dumnezeu, cu &un!tate, la toate treptele ierarhice, precum $i comunicarea lor ea Puterilor Divineg ntr-o -rumoas! $i preas-'nt! r'nduial!") >n concluzie, se poate a-irma c!, n timp ce prima triad! angelic! este creat!, ca ierarhie spiritual!, de ns!$i (umina /ecreat! $i %uprem! a .on$tiin3ei lui Dumnezeu, cea de-a doua triad! este creat! de prima, dup! m!sura ei $i, dup! m!sura $i asem!narea celei de-a doua, a treia, iar dup! m!sura $i asem!narea celei de-a treia, ierarhiile spirituale de pe P!m'nt) oate .orurile ngere$ti sunt revelatoare $i vestitoare ale acelora superioare lor, cele mai nalte (.orurile %era-imilor, +eruvimilor $i ronurilor) -iind revelatoare $i vestitoare ale lui Dumnezeu nsu$i, deasupra lor -iind (n ordinea universal!) doar <arile Puteri .osmice - care nu sunt altceva dec't -a3etele cardinale ale lui Dumnezeu n mani-estare) re&uie s! ad!ug!m ns! c! $i n cadrul -iec!rui .or angelic, nu toate entit!3ile respective sunt identice, ele neav'nd acela$i grad de ndumnezeire ori de putere divin!) >n aceast! direc3ie, Dionisie 4reopagitul, la unison cu tradi3ia secret! tantric! $i Eoghin!, arat! c!" "4ceste armonii ndumnezeite se mp!rt!$esc de la o ierarhie la alta, dar chiar $i de la o entitate la alta) P'n! $i preadumnezeie$tii %era-imi "strig!" unul c!tre altul, ar!t'nd prin aceasta c! cei mai eleva3i transmit celorlal3i cuno$tin3e despre Dumnezeu) (a aceasta a$ putea ad!uga $i -aptul c! -iecare inteligen3! cosmic! (entitate angelic!) sau inteligen3! uman! are $i n sine ns!$i treptele $i puterile" prime, mijlocii $i ultime, primele ar!t'ndu-se -a3! de celelalte ca n!l3imi proprii, pe m!sura

-iec!reia, n ilumin!rile lor ierarhice, mp!rt!$indu-$i ast-el des!v'r$irea proprie) .!ci nimic nu este des!v'r$it prin sine sau lipsit n general de nevoia des!v'r$irii, dec't .el cu adev!rat prin %ine des!v'r$it $i mai presus de des!v'r$ire - Dumnezeu)" Prin urmare, aceast! ntreag! structur! piramidal! de entit!3i divine $i luminoase, grupate n O triade (ordine) $i N ierarhii, re-lect! la nivel su&til ac3iunea tainic! a Principiului -undamental al 8ezonan3ei, care -ace ca ntreaga .rea3ie s! -ie ierarhizat! $i ordonat! con-orm %ecven3ei de vi&ra3ie predominant!, -iecare -iin3! $i -iecare lucru situ'ndu-se ntotdeauna, n -unc3ie de aceasta, e1act pe locul (treapta ierarhic!) pe care l merit!) .unosc'nd n pro-unzime acest Principiu esen3ial al 8ezonan3ei, putem oric'nd s! ne des!v'r$im spiritual, urc'nd pe aceast! sui-generis "scar!" universal!, modi-ic'ndu-ne (ridic'ndu-ne), la nivelul con$tiin3ei, -recven3a noastr! de vi&ra3ie (predominant!), iar n acest proces de elevare l!untric! putem oric'nd s! -im asista3i, ajuta3i $i ghida3i de su&limele $i s-intele -iin3e de lumin! care sunt ngerii lui Dumnezeu)

%!)%TO!ILE )I E!ICE,TI ALE FIN"ILO! A!HANGHELI


2iserica m!rturise$te c! ngerii se roag! permanent lui D:</*6*: pentru oameni) De aceea le $i adreseaz! multe $i -oarte -rumoase rug!ciuni) Giecare cre$tin se roag! c!tre ngerul s!u p!zitor, -olosind cuvintele proprii sau rug!ciuni incluse n r'nduiala rug!ciunilor de diminea3! sau de sear!) 6iua de luni, amintind primul moment al crea3iei, este dedicat! cinstirii ngerilor, iar sluj&ele care se s!v'r$esc n aceast! zi con3in c'nt!ri n care ei sunt l!uda3i) *1ist!, de asemenea, acatiste $i canoane de rug!ciune (rug!ciuni mai lungi, alc!tuite de di-eri3i s-in3i $i care se citesc n 2iseric!), n care li se cere ajutorul) >ngerii sunt mereu prezen3i n 2iseric! $i se roag! al!turi de noi) 4cest lucru se petrece mai ales n timpul %-intei (iturghii) 4dunarea tuturor ngerilor drep3i, precum $i hot!r'rea lor de a asculta de D:</*6*:, to3i -iind uni3i n aceea$i dorin3!, a primit n %-'nta radi3ie denumirea de "%o&or ngeresc") >n r'nduiala ortodo1!, 4rhanghelii sunt pr!znui3i ast-el" 1) "%o&orul (adunarea, s-atul) mai-marilor =oievozi <ihail $i 9a&riel $i al tuturor Puterilor cere$ti, cele -!r! de trupuri" - ocazie cu care se s!r&!tore$te adunarea ngerilor care au hot!r't s! r!m'n! al!turi de D:</*6*:, alung'ndu-i pe cei care s-au r!zvr!tit, se s!r&!tore$te la M noiem&rie) 2)"<inunea %-'ntului 4rhanghel <ihail din .olosse"- se s!r&!tore$te la Q septem&rie) 4ici e1ist! din vechime o &iseric! a %-'ntului 4rhanghel <ihail devenit! loc de pelerinaj) O) "%o&orul %-'ntului 4rhanghel 9a&riel" - se s!r&!tore$te la 2Q martie, a doua zi dup! 2una =estire) *ste o s!r&!toare nchinat! 4rhanghelului 9a&riel, pentru c! el este al doilea personaj ca importan3! al acestui eveniment) A)"4l doilea %o&or al %-'ntului 4rhanghel 9a&riel" - se s!r&!tore$te la 1O iulie, la origine, zi a s-in3irii unei &iserici nchinate 4rhanghelului 9a&riel) >n con-ormitate cu descrierea ierarhiilor de lumin! ale entit!3ilor angelice, rezult! cu claritate c! termenul "nger" desemneaz! n realitate o ntreag! constela3ie de -!pturi divine, Dumnezeu put'ndu-se mani-esta, con-orm =oin3ei %ale 4totputernice, prin oricare dintre ace$ti nenum!ra3i "mesageri" ai %!i) 4st-el, chiar e1presia &i&lic! "ngerul Domnului" desemneaz!, de -apt, o multitudine de ngeri de lumin!, apar3in'nd de regul! ultimei triade (a s-erelor su&tile angelice corespunz'nd nt'ietorilor, 4rhanghelilor $i ngerilor), care transmit -iin3elor umane su-icient de elevate spiritual anumite mesaje sau inspira3ii divine) 4cest aspect este su&liniat $i de di-eritele -unc3ii ale "ngerului Domnului"" distrugere a r!ului, judecat!, ocrotire, iz&!vire, c!l!uzire, inspirare, etc) (a -el stau lucrurile $i cu a$a numi3ii "ngeri ai @udec!3ii de 4poi") 4ici, termenul de "@udecat! de 4poi" semni-ic! n realitate s-'r$itul actualei epoci a umanit!3ii, epoc! de-init! de o cumplit! decaden3! spiritual!, moral! $i social! $i care este numit! n tradi3ia oriental! secret!, I4(5J:94 (epoca dispersiei $i a entropiei), dup! ncheierea acestei perioade (I4(5 J:94), va ncepe ns! o nou! perioad! de plenar! n-lorire spiritual!, numit! n 0rient %4 J4 J:94 sau, n conte1tul cre$tin, "cei o mie de ani de pace" - aici, "o mie" tre&uie n3eles n sens sim&olic, ca o perioad! cu mult mai mare dec't via3a unui om

o&i$nuit - perioad! care va -i anun3at! de apari3ia "noului cer" $i a "noului p!m'nt", descrise n 4pocalipsa lui 5oan) %-'r$itul lui I4(5 J:94 va -i marcat ns! de evenimente devastatoare, at't pentru omenire, c't $i pentru ntreaga planet!, precum $i de "r!z&oiul din cer" dintre ngerii lui Dumnezeu ("Giii (uminii DivineHH) $i demoni (ngerii c!zu3i sau -ai ntunericului"), n realitate, acest "r!z&oi n cer", reprezint! con-runtarea (lupta) su&til! dintre -or3ele &inelui $i cele ale r!ului, con-runtare care se va ncheia, &inen3eles, cu trium-ul 4dev!rului, (uminii $i al 5u&irii Divine) >n a&solut toate etapele acestui s-'r$it de I4(5 J:94, pe care l tr!im to3ii n prezent, ngerii au un rol -oarte important, deoarece prin intermediul lor este des!v'r$it! =oin3a lui Dumnezeu pe P!m'nt) 4st-el, ngerii particip! plenar la lupta mpotriva -or3elor demoniace ori satanice sau la discernerea $i decantarea &inelui de r!u, n mod hot!r'tor, n -iecare -iin3! uman! (aceast! "judecat!" determin'nd sau acceler'nd orientarea -erm! a -iin3elor umane c!tre Dumnezeu sau, n cazul naturilor umane la care predomin! tendin3ele rele sau perverse, c!tre planurile intermediare sau in-ernale corespunz!toare, deoarece asemenea -iin3e nu sunt compati&ile cu urm!toarea perioad! - spiritual! prin e1celen3! - a umanit!3ii, %4 J4 J:94)) ot ei (ngerii) sunt $i agen3ii dreptei m'nii sau ai pedepsei divine, atrase de acumul!rile I48<4-ice negative imense, at't la nivel planetar, c't $i la nivel individual" ei sunt cei care, n acest -inal de ciclu planetar (J:94), mpr!$tie -oametea, epidemii ngrozitoare, cutremure devastatoare, r!z&oaie cumplite, etc), prin care vor -i distru$i ns! numai cei care merit! aceasta, ca urmare a nenum!ratelor lor ac3iuni rele din trecut) 0&serv!m deci c! ac3iunea ngerilor n acest teri&il s-'r$it de mileniu nu are niciodat! caracterul necontrolat (stihinic), speci-ic -or3elor in-ernale, demoniace ori satanice) Dimpotriv!, entit!3ile angelice sunt cele care i protejeaz! -i vor proteja pe cei "ale$i" (-iin3ele umane pure, elevate $i orientate cu toat! inima spre Dumnezeu), pun'nd "pecetea" Domnului Dumnezeu pe -runtea lor (n realitate, este vor&a de activarea (trezirea) "celui de-al treilea ochi", al discern!m'ntului spiritual, divin, 4@/4 .+4I84)) >n -inalul acestei lupte, ngerii l vor nl!n3ui din nou pe %atana ((uci-er) pe ntreaga perioad! de ma1im! n-lorire spiritual! a umanit!3ii (%4 J4 J:94) $i vor -acilita "co&or'rea" (mani-estarea) - care va -i sesiza&il! de c!tre orice -iin3! uman! - "/oului 5erusalim", care reprezint!, de -apt, .entrul (Polul) spiritual suprem al acestei planete (%+4<24(4), .entru care, potrivit unor -aimoase pro-e3ii, va -i situat n 3ara noastr!) *ste deci evident c! revelarea acestor taine divine, re-eritoare la su&limele entit!3i angelice, precum $i prezentarea ini3iatic! a unor modalit!3i secrete de contactare telepatic! a 5erarhiilor cere$ti nu simt deloc nt'mpl!toare, ele -!c'nd parte integrant! din programul divin inspirat $i integrat, de salvare a planetei, precum $i de reviriment spiritual planetar, care va ncepe - dup! cum arat! inspira3iile pro-etice ale unor s-in3i $i vizionari ca %:/D48 %5/9+ sau %*84G5< de %480= - cu zona 3!rii noastre) >n continuare, deoarece am men3ionat c! pentru unele categorii de entit!3i angelice e1ist! posi&ilitatea ca ele chiar s! se opun! =oin3ei Divine, prin aceasta ele pierz'ndu-$i aproape instantaneu condi3ia lor dumnezeiasc!, vom analiza cauzele acestei "desprinderi" de Dumnezeu a entit!3ilor respective) (NGE!II DEC%#U"I: >n toate tradi3iile spirituale autentice se a-irm! e1isten3a a dou! aspecte complementare, necesare .rea3iei, -or3e numite, din punct de vedere moral $i spiritual, 2ine $i 8!u) 4st-el, $i n 2i&lie se arat! c! -iin3a uman! are un du$man -oarte puternic, invizi&il (su&til), cunoscut su& di-erite nume ca" %atana, (uci-er, Diavolul, <arele 4m!gitor (5spititor), 4dversarul lui Dumnezeu etc) De unde ar putea s! provin! ns! o ast-el de -or3!, opus! lui Dumnezeu, ntr-o .rea3ie care este n ntregime opera lui Dumnezeu $i care este, clip! de clip!, men3inut! n mani-estare numai $i numai de =oin3a atotputernic! a lui DumnezeuZ 8!spunsul la aceast! ntre&are, care e1prim! totodat! $i una dintre cele mai mari taine ale .rea3iei, este c! 8!ul este creat tot de c!tre Dumnezeu, pentru c! Dumnezeu, n in-inita %a dragoste, d!ruie$te li&ertate $i o voin3! individual! -iec!rei creaturi, l!s'nd chiar $i posi&ilitatea neg!rii %ale de c!tre creatura individual! limitat!) 5ar aceast! dumnezeiasc! $i de nen3eles (pentru mintea uman! o&i$nuit!) -a3et! a jocului .rea3iei (posi&ilitatea ca Dumnezeu, prin intermediul .rea3iei %ale, s! se poat! nega pe %ine nsu$i) ad'nce$te $i mai mult taina li&ert!3ii $i a li&erului ar&itru al -iin3ei umane) >ntr-adev!r, Dumnezeu vrea s! -ie cunoscut de creatur! $i vrea ca ea s! l cunoasc! $i s! -uzioneze e1tatic cu *l, dar aceast! rentoarcere n Dumnezeire a

creaturii tre&uie s! -ie pe deplin con$tient! $i li&er!, dincolo de orice tenta3ii in-erioare $i de orice constr'ngeri tiranice) FVA U!MAF

AN 8 C H; INFO!MA"II EC!ETE PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CON IDE!A"II E#OTE!ICE CU P!IVI!E LA CELE $ TATTVE-E FUNDAMENTALE MANIFE T%!ILE E EN"IALE ALE CELO! CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE& AT'T (N FE!A DE MANIFE TA!E A LUMII )EATITUDINII *ANANDA+& C'T ,I LA NIVELUL CO!PULUI CAU#AL *ANANDAMA-A .O HA+ INDIVIDUAL A82icaie/ L0mea s012im3 4i misterioas3 a 5n6eri2or *DEVA-4i2or+7 o 8ara2e23 necesar3 5ntre tra9iia cre4tin3 4i tra9iia secret3 orienta23 (NGE!II DEC%#U"I, *contin0are 2a c0rs02 HH& An 8+
Prin urmare, 8!ul are, n cadrul .rea3iei, rolul principal de a testa -iin3ele individuale, aceast! testare put'nd con-irma autenticitatea nivelului de cunoa$tere, iu&ire $i adev!r, atins de -!ptur!) (a -el ca %-'ntul 0<4 DH4?:5/0, teologul ale1andrin 0859*/* consider! c! ngerii care 5 se opun lui Dumnezeu se preschim&! n demoni) 4ce$ti ngeri dec!zu3i (demonii) au -ost izgoni3i - se arat! n scrierile cre$tine tradi3ionale - din planurile (s-erele su&tile) su&lime $i luminoase ale mani-est!rii, datorit! rezonan3ei lor (a demonilor) -oarte mult co&or't! de ac3iunea de a se opune =oin3ei Divine, ei au -ost izgoni3i de c!tre ngerii de lumini care au ales s! r!m'n! al!turi de Dumnezeu) >n aceast! direc3ie, n 2i&lie se arat! c!" "Dup! ce au nceput a se nmul3i oamenii pe p!m'nt $i li s-au n!scut -iice, -iii lui Dumnezeu engerii care au "alunecat" c!tre planurile in-erioare ale mani-est!rii, preschim&'ndu-se ast-el, ulterior, n demonig v!z'nd c! -iicele omului sunt -rumoase, $i-au ales dintre ele so3ii, care pe cine au voit))) >n vremea aceea, s-au ivit pe p!m'nt uria$i, mai cu seam! de c'nd -iii lui Dumnezeu ncepuser! a intra la -iicele oamenilor, $i acestea ncepuser! a le na$te -ii, iar Dumnezeu a v!zut c! r!utatea oamenilor s-a m!rit ne p!m'nt $i c! toate g'ndurile $i dorin3ele inimii lor sunt ndreptate mereu numai la r!u eca urmare a atrac3iei ne-aste e1ercitate de ngerii dec!zu3ig" (9enez! =5, 1-B)) 0&serv!m c! n te1tul &i&lic citat, ngerii care au pierdut condi3ia lor divin!, devenind demoni, sunt numi3i totu$i "-iii lui Dumnezeu", pentru a su&linia prin aceasta c! ei au -ost crea3i de Dumnezeu la nceputul .rea3iei, naintea apari3iei omului, al!turi de ceilal3i ngeri care au r!mas mai departe credincio$i lui Dumnezeu, de$i acest termen (-ii ai lui Dumnezeii) nu mai corespunde condi3iei actuale ale ngerilor dec!zu3i, ei pierz'nd aceast! stare divin!) 4cela$i lucru este redat pe larg $i n lucr!rile - apocri-e - ale lui */0 , unde se mai spune c! ngerii dec!zu3i, n a-ara dorin3elor materiale grosiere, au alunecat n in-ernuri $i datorit! e1acer&!rii orgoliului (m'ndriei), unul din motivele esen3iale ale c!derii (co&or'rii) lor -iind acela c! liderul lor (identi-icat de o&icei cu (uci-er) a considerat, datorit! orgoliului e1acer&at, c! este egal cu Dumnezeu $i c! poate s!-$i impun! voin3a sa n -a3a =oin3ei

Divine 4totputernice) .a urmare a acestui -apt, to3i ace$ti ngeri dec!zu3i din slava lor divin! au -ost proiecta3i datorit! rezonan3elor lor in-erioare) n planurile su&tile in-ernale (demoniace $i satanice), unde acum se mani-est! ca demoni, n str'ns! leg!tur! cu aceast! descriere a cauzelor care au -!cut ca unii ngeri s! se preschim&e n demoni, n aproape toate tradi3iile spirituale apare, ntr-o -orm! sau alta, descrierea sim&olic! a luptei Cdin cer" (din s-erele su&tile ale mani-est!rii) dintre un grup de ngeri, care au ales, or&i3i de orgoliu, s! se opun! (s! se r!zvr!teasc!) n -a3a lui Dumnezeu, $i un alt grup de ngeri, ageri3i ai (uminii, 4dev!rului $i 5u&irii Divine, care, n tradi3ia cre$tin!, se arat! c! sunt su& comanda 4rhanghelului <ihail) Gor3ele angelice ale &inelui ("Giii (uminii") nving $i alung! din .er (planurile divine ale mani-est!rii), -or3ele demoniace $i satanice ale r!ului ("Giii ntunericului)) 4ceste entit!3i in-ernale (demonii sau ngerii dec!zu3i) continu! totu$i s! ac3ioneze n lumile in-ernale, dar numai n m!sura n care li se permite aceasta de c!tre Dumnezeu) 4ceast! din urm! a-irma3ie, surprinz!toare $i totodat!, contradictorie pentru cel ignorant, nu e1prim!, de -apt, altceva dec't omniprezen3a $i atotputernicia lui Dumnezeu, care sus3ine ntreaga mani-estare, de alt-el, 5isus .ristos a-irm! e1act acela$i lucru c'nd spune" "/u v! teme3i, c!ci nici m!car un -ir de p!r de pe capul vostru nu cade -!r! =oia at!lui .eresc") *1ist! n 2i&lie o povestire de o mare pro-unzime spiritual!, care trateaz! pro&lema r!ului, rela3ia acestuia cu Dumnezeu $i rolul s!u de testare a credin3ei $i a discern!m'ntului -iin3ei umane, este vor&a despre ".artea lui 5ov", un -oarte important te1t al =echiului estament) Putem constata aici c! nsu$i %atana nu poate -ace nimic -!r! permisiunea lui Dumnezeu, iar Dumnezeu permite mani-estarea r!ului n primul r'nd pentru testarea $i puri-icarea -iin3ei umane) De alt-el, putem aminti n acest conte1t c! nici m!car marele <odel Divin care este, pentru noi to3i, 5isus .ristos, nu a -ost scutit de con-runtarea cu "Prin3ul acestei lumi" (%atana), care (-a ispitit (tentat) cu viclenie, dup! ce 5isus a realizat o ascez! -oarte sever!, care a cuprins $i un post de A7 de zile) 8!spunsul lui 5isus, de respingere -erm! $i categoric! a tenta3iilor r!ului, este un e1emplu per-ect de atitudine spiritual!, divin!, atitudine pe care tre&uie s! o mp!rt!$easc! orice Eoghin, deoarece cu to3ii suntem supu$i, n decursul evolu3iei noastre spirituale - at't individuale, c't $i n cadrul unui cuplu sau al unui grup spiritual - lec3iilor $i e1amenelor vie3ii, n con-runtarea cu -or3ele anti-divine (planurile su&tile demoniace $i satanice)) 5at! n continuare ilustrarea acestor aspecte legate de e1isten3a $i semni-ica3ia -or3elor r!ului n mani-estare, aspecte ce constituie o teri&il! tain! divin!, a$a cum sunt ele prezentate n .artea lui 5ov" ">ntr-o zi, ngerii lui Dumnezeu s-au n-!3i$at naintea Domnului $i %atana a venit $i el printre ei) 4tunci, Domnul a zis c!tre %atana" "De unde viiZ") 5ar %atana a r!spuns Domnului" "4m dat t'rcoale pe p!m'nt $i m-am plim&at n sus $i n jos") #i Domnul a zis c!tre %atana" " e-ai uitat la ro&ul meu 5ov c! nu este nici unul ca el pe p!m'nt, -!r! prihan! $i drept, $i tem!tor de Dumnezeu, $i care s! se -ereasc! de ce este r!uZ") Dar %atana i-a r!spuns Domnului" "0are degea&a se teme 5ov de DumnezeuZ /u l-ai nconjurat u pe el, pe -amilia lui $i pe tot ce este al lui, cu protec3ia aZ #i nu ai &inecuv'ntat u lucrul m'inilor lui, iar turmele lui au umplut p!m'ntulZ Dar ia ntinde m'na a $i atinge- e de tot ce este al lui, s! vedem dac! nu e va &lestema n -a3!X" 4tunci, Domnul a zis c!tre %atana" "5at!, tot ce are el este n puterea taX (5ov, 1)Q-12) Prin urmare, ntotdeauna r!ul ac3ioneaz!, chiar -!r! ca agen3ii s!i n mani-estare (alte -iin3e umane, animale, -enomene naturale, in-luen3e su&tile negative sau perverse etc)) s! $tie, n vederea acceler!rii evolu3iei -iin3ei umane, prin con-runtarea ei cu desprinderea de toate aspectele e-emere, care sunt di-erite de %inele Divin $i /emuritor, 4 <4/" acumul!ri materiale, putere social!, ata$ament de corpul -izic, ego etc) re&uie s! preciz!m ns! c! aceast! con-runtare cu r!ul (prin nenorociri, ghinioane, catastro-e, pierderi de tot -elul, &oli etc)) care are ntotdeauna ca scop -inal distrugerea tuturor ata$amentelor $i iluziilor nl!n3uitoare datorate identi-ic!rii eronate a *sen3ei noastre (%inele %uprem Divin, 4 <4/) cu ceea ce nu este %inele - corpul, personalitatea, mintea, etc) - survine numai la -iin3ele umane care, datorit! unor mari acumul!ri I48<4-ice negative, se ncr'nceneaz! s! r!m'n! n aceast! stare de ignoran3! $i su-erin3!) otu$i, nici cei care s-au deta$at de aceste aspecte $i, datorit! purit!3ii lor l!untrice, sunt scuti3i de e1perien3ele peni&ile $i chinuitoare ale

su-erin3ei puri-icatoare, nu sunt complet -eri3i de unele tenta3ii, mai mult sau mai pu3in su&tile, p'n! c'nd ei ating starea de plenar! $i per-ect! ndumnezeire (eli&erare spiritual!)) 4$adar, r!ul este necesar n .rea3ie pentru a testa mereu gradul de evolu3ie spiritual! a creaturii, p'n! c'nd creatura ajunge s!-( cunoasc!, prin identi-icare &eati-ic!, pe .reator, iar singura atitudine just!, spiritual! $i divin!) >n -a3a r!ului, este respingerea lui total! $i a&solut!" cea mai mic! -isur!" n aceast! -ermitate a luptei mpotriva r!ului din noi $i implicit, din a-ara noastr!, cel mai mic compromis cu -or3ele demoniace $i satanice, constituie o gre$eal! cu pro-unde consecin3e negative pentru -iin3a n cauz!" stagnare, pla-onare sau chiar c!dere spiritual!, crearea unor leg!turi (ata$amente) I48<4-ice) generatoare de su-erin3! etc) :rm!rea e1ercit!rii constante a acestui discern!m'nt divin este -aptul c! -iin3a realizeaz! treptat c!, n a-ara %inelui Divin %uprem, ea nu posed!, cu adev!rat, nimic $i c! atunci c'nd nu are nimic de pierdut, ea do&'nde$te totul) Pe de alt! parte, ceea ce este $i mai parado1al, n aparen3a, este -aptul c!, pe m!sur! ce realiz!m o stare tot mai deplin! de ndumnezeire, pentru noi, r!ul, direct propor3ional cu aceast! cre$tere spiritual!, diminueaz! $i chiar nceteaz! s! mai e1iste, atunci c'nd realiz!m starea de eli&erare spiritual!, totul nu mai este altceva (pentru noi) dec't Pura (umin! /ecreat! a .on$tiin3ei lui Dumnezeu, chiar dac! el (r!ul) continu! s! e1iste pentru to3i cei care nu au atins nc! aceast! stare de des!v'r$ire l!untric! (8!ul este a&sen3a 2inelui, iar 2inele este a&sen3a 8!ului)) Prin urmare, ntotdeauna c'nd - datorit! ac3iunii legii I48<4-ei - ne mai con-runt!m eu orice -el de tr!iri sau evenimente negative, care ne provoac! su-erin3! (-izic!, psihomental! sau su-leteasc!), cea mai spiritual! atitudine pe care o putem adopta este reamintirea constant! de Dumnezeu $i, dac! nu putem evita n acel moment respectivele tr!iri sau evenimente cu tot ceea ce cunoa$tem sau cu posi&ilit!3ile noastre e1istente, acceptarea acelor evenimente, $i tr!iri negative ca venind de la Dumnezeu, -iind con$tien3i c! de multe ori aparen3e ne n$eal!" ceea ce pare a -i doar o "pedeaps!" I48<4-ic!, un accident &anal, ori o reac3ie rea sau a&surd! a altora -a3! de noi, se poate trans-orma, dac! men3inem -erm n minte aceast! atitudine spiritual! pe care am amintit-o, ntr-o e1traordinar! lec3ie de via3!, prin intermediul c!reia ne putem chiar transcende I48<4) >n aceast! direc3ie, pentru noi, ca rom'ni, este pro-und semni-icativ! $i apropiat! atitudinea - pro-und spiritual! $i iluminatoare - a cio&!na$ului din &alada popular! "<iori3a", care, prin aceast! acceptare total! a destinului s!u ca venind de la Dumnezeu, reu$e$te s!-$i transceand! at't destinul, c't $i condi3ia uman! limitat!, e1perien3a lui individual! trans-orm'ndu-se n -inal ntr-o e1perien3! cosmic!, la care participa ntreaga natur!, aceast! -uziune e1tatic! $i integratoare a -iin3ei lui n ntreaga .rea3ie -iind descris!, sim&olic, ca o su&lim! $i &eati-ic! "nunt!" cosmic!) De asemenea, este util s! ne amintim aici $i in-orma3iile secrete, prezentate n lec3iile despre <area Putere .osmic! a =acuit!3ii ine-a&ile, D+:<4=4 5) Pe aceea$i linie a deta$!rii spirituale, speci-ice trezirii st!rii divine de =id &eati-ic n -iin3a lui, se nscrie $i reac3ia lui 5ov la nenorocirile $i ncerc!rile care s-au a&!tut asupra lui $i care l-au -!cut s!-$i piard! toat! averea, -amilia $i chiar $i s!n!tatea" "4tunci 5ov a rostit" "9ol am ie$it din p'ntecele mamei mele $i gol m! voi ntoarce n p!m'ntX Domnul a dat, Domnul a luat, -ie numele Domnului &inecuv'ntatX" #i ntru toate acestea, 5ov nu a p!c!tuit $i nu a rostit nici un cuv'nt de hul! mpotriva lui Dumnezeu)" (5ov, 1,21 -22)) >n -inal ns!, dup! aceast! sever! pro&! spiritual!, 5ov a o&3inut mult mai multe -avoruri divine dec't avea nainte de testarea sa) >n ceea ce-1 prive$te pe %atana, de$i el nu poate -ace r!u, a$a cum am v!zut, dec't cu consim3!m'ntul lui Dumnezeu, numele s!u semni-ic! te1tual, n lim&a e&raic!, "adversarul" sau "cel opus" lui Dumnezeu) 5ni3ial, %atana ((uci-er) era un mare nger, -!c'nd parte, dup! unii angeologi, din s-era su&til! a =irtu3ilor (Puterilor) - a doua din cea de-a doua triad! angelica - str!lucind de slav! $i de cunoa$tere divin! (numele de (uci-er nseamn!, de alt-el, "Purt!torul (uminii")) radi3ia e&raic! mai a-irm! c! el a -ost creat de Dumnezeu

n cea de-a $asea "zi" a .rea3iei) 5denti-icat uneori cu $arpele tenta3iei din 9enez!, %atana este privit de al3i teologi cre$tini doar ca ac3ion'nd prin acest $arpe, n ultim! instan3!, am'ndou! aceste viziuni sunt ns! echivalente) Dup! cum am mai spus, relatarea uimitoarei revolte mpotriva lui Dumnezeu a ngerilor dec!zu3i este nregistrat! n 2i&lie) 8evolte similare sunt ns! repetate zilnic din ignoran3!, sl!&iciune, indi-eren3! sau r!utate, de c!tre -iin3ele umane male-ic inspirate) >n tradi3ia e&raic!, se mai arat! c! %atana are $i o contraparte -eminin! polar!, numit! (5(5 +, un demon -eminin, care a -ost, se spune n acest conte1t, prima so3ie a 0mului primordial $i arhetipal, 4dam) (ilith este reprezentat! adesea, sim&olic, printr-o -emeie goal!, al c!rui corp se termin! cu o coad! de $arpe $i este privit! n literatura ra&inic! timpurie ca -iind prima tentatoare (ispititoare) a lui 4dam, precum $i mama lui .ain, uciga$ul -ratelui s!u, 4&el) De asemenea, n 6ohar se mai spune c!, spre deose&ire de al3i demoni care au o viat! mai scurt!, (ilith va continua s! e1iste ca o contraparte -eminin! in-ernal! a lui %atana, p'n! n zilele s-'r$itului acestei ere dec!zute a umanit!3ii (I4(5 J:94), atunci c'nd Dumnezeu va e1tirpa toat! perversitatea $i tot r!ul de pe p!m'nt) Dincolo de alegoriile &i&lice, putem o&serva ns! c! sim&olismul comple1 al lui (ilith, ca $i acela al "monstrului a&isurilor" ((eviatanul), numit uneori "$arpele ncol!cit" (5saia 21,1), este su-icient de clar legat de mani-est!rile in-erioare ale energiei esen3iale (I:/D4(5/5 %+4I 5), datorit! men3inerii ei de c!tre -iin3a uman! ignorant! ntr-o stare poten3ial! (latent!), stare n care ea (energia I:/D4(5/5) este mpiedicat! s! se trezeasc! $i s! -uzioneze &eati-ic cu <irele ei divin (%+5=4), la nivelul lui %4+4%8484) Prin urmare, marea tain! divin! a e1isten3ei $i mani-est!rii r!ului n .rea3ie este, n realitate, men3inerea -iin3elor create ntr-o stare de "uitare" (a&sen3!) a condi3iei lor divine, stare care, la nivel uman, scindeaz! con$tiin3a, supun'nd-o dualit!3ilor $i antagonismelor pozitiv-negativ, &ine-r!u etc, iar aceast! stare limitat!, dramatic!, este generat! de men3inerea poten3ialit!3ilor noastre divine n a&isurile nep!trunse ale celui mai de jos nivel al -iin3ei, n s-era su&til! a lui <:(4D+484 .+4I84, su& -orma lui I:/D4(5/5 - $arpele ncol!cit (repliat) n el nsu$i, de trei ori $i jum!tate, acest num!r este, n realitate, o aluzie la num!rul transcendent qR O,1A, num!r ce e1prim! ca de alt-el $i -aimoasa "cuadratur! a cercului" - ocultarea (CascundereaD) =idului 2eati-ic ranscendent n cele mai necuprinse a&isuri ale mani-est!riig) 4ceasta este deci starea n care se mani-est! la -iin3a uman! egoul limitativ $i separator -a3! de Dumnezeul-la -iin3a uman! o&i$nuit!, cea mai mare parte a con$tiin3ei se a-l! ntro stare poten3ial! (ea mani-est'ndu-se ca su&con$tient sau incon$tient), o parte in-im! a ei constituind, dup! cum $tim, ceea ce se cheam! "mentalul con$tient") Din aceast! cauz!, -iin3a uman! ignorant! se limiteaz! $i se autode-ine$te, de regul!, doar ca un corp -izic supus devenirii $i mor3ii $i ca o personalitate e-emer! (egoul), supus! dualit!3ilor inerente mani-est!rii, iar aceasta -ace cu putin3! con$tientizarea anumitor aspecte, -enomene sau procese trans-ormatoare relative la con$tiin3!, ca -iind "rele") 8eciproca este, de asemenea, vala&il!" men3inerea sau orientarea mentalului con$tient (<4/4%) c!tre ac3iuni care vizeaz! complacerea -iin3ei n aceast! stare peni&il! sau chiar ad'ncirea ei $i ndep!rtarea $i mai mare de .on$tiin3a Divin! constituie, din punct de vedere spiritual, aspectele rele, demoniace sau satanice, pentru -iin3a uman! n cauz!) >n plus, datorit! coresponden3elor analogice -undamentale dintre <icrocosmos (-iin3a uman!) $i <acrocosmos (ntreaga .rea3ie), toate aceste -enomene negative sunt declan$ate $i ntre3inute, la nivel uman, de rezonan3ele (con$tiente sau incon$tiente) cu s-erele su&tile in-ernale n care e1ist! ngerii dec!zu3i (demonii), ce inspir! -iin3a (care, datorit! r!ut!3ii $i perversit!3ii sale, rezoneaz! cu ele) n direc3ia ampli-ic!rii $i mai mari a acestor tendin3e in-erioare) F VA U!MA F

AN 8 C H$ INFO!MA"II EC!ETE PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CON IDE!A"II E#OTE!ICE CU P!IVI!E LA CELE $ TATTVE-E FUNDAMENTALE MANIFE T%!ILE E EN"IALE ALE CELO! CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE& AT'T (N FE!A DE MANIFE TA!E A LUMII )EATITUDINII *ANANDA+& C'T ,I LA NIVELUL CO!PULUI CAU#AL *ANANDAMA-A .O HA+ INDIVIDUAL A82icaie/ L0mea s012im3 4i misterioas3 a 5n6eri2or *DEVA-4i2or+7 o 8ara2e23 necesar3 5ntre tra9iia cre4tin3 4i tra9iia secret3 orienta23 (NGE!II DEC%#U"I *contin0are 2a c0rs02 H;& An 8+
4tunci ns! c'nd -iin3a uman! ajunge s!-$i trezeasc! (actualizeze) "su-letul cel viu" (@5=4 <4), ea do&'nde$te cu adev!rat un discern!m'nt divin, datorit! c!ruia aceste rezonan3e in-ernale sunt n cea mai mare parte eliminate, iar prin trezirea (actualizarea) %inelui s!u Divin $i /emuritor (4 <4/), ele (rezonan3ele sau tenta3iile in-erioare) sunt total $i de-initiv transcense) >n acest moment, Eoghinul realizeaz! c! pentru el, ca printr-un -armec divin, r!ul nceteaz! cu des!v'r$ire s! mai e1iste, de$i, pentru ceilal3i (care nu au atins nc! starea de ndumnezeire), el (r!ul) continu! s! e1iste) 4cest adev!r, at't de simplu n aparen3!, ascunde ns! n ntreaga pro&lem! a r!ului" at't timp c't ne men3inem condi3ia noastr! divin! (%inele /emuritor, 4 <4/) ntr-o stare poten3ial!, n care .on$tiin3a Divin! din noi se a-l! ntr-o -orm! latent!, ascuns! n a&isurile -iin3ei su& -orma lui I:/D4(5/5 %+4I 5, noi vom tr!i, inerent, ntr-un univers dual, n care, al!turi de &ine, e1ist! $i r!ul (datorit! "a&sen3ei" sau ocult!rii - pentru noi - a 2inelui %uprem (Dumnezeu))) >n aceast! stare, noi putem percepe adesea chiar $i ac3iunile trans-ormatoare ale -or3elor divine ca pe ceva "r!u", deoarece ele sunt orientate n vederea sl!&irii $i distrugerii "carapacelor" (".ochiliilor") de egoism, n care suntem nc!tu$a3i $i de care ne ag!3!m adesea cu ncr'ncenare) 4ceast! cramponare de -or3ele rele este ntre3inut! de "spiritele ntunericului" (demonii) datorit! rezonan3elor noastre in-erioare, iar "esen3a" tuturor acestor entit!3i in-ernale (demonii) este sim&olizat! n 2i&lie de "#arpele" genezei $i al tenta3iei c!tre lumea dualit!3ii, C#arpe care nu este altceva dec't aspectul "ncol!cit" (poten3ial) al *nergiei Divine (I:/D4(5/5 %+4I 5), care mani-est! n acest caz *nergia divin! a 0.:( ;855) 4tunci ns! c'nd -iin3a uman! $i treze$te pe deplin acest divin poten3ial, "$arpele" devine un canal de lumin! dumnezeiasc!, ce une$te, ntr-un tot indisolu&il, materia $i spiritul, transcenz'nd toate perechile de contrarii $i chiar r!ul nsu$i, -iin3a respectiv! devenind con$tient! c! totul (ntreaga mani-estare) nu este altceva dec't pur! (umin!, 4dev!r 4&solut $i 5u&ire Divin! in-init!, iar aceast! iluminare spiritual! este produs! tot de I:/D4(5/5 %+4I 5, care este ns! acum pe deplin trezit! $i ascensionat! $i care mani-est! n acest caz *nergia divin! a 8*=*(;855 (984P5*5)) >n tot ansam&lul mani-est!rii, numai 4dev!rul Divin 4&solut poate s! eli&ereze de su-erin3! sau de ignoran3!, at't -iin3a uman!, c't $i ngerii din ierarhiile in-erioare) >ngerii de lumin! ai lui Dumnezeu ne pot sprijini imens n

aceast! c!utare a adev!ratei $i eternei noastre li&ert!3i nn!scute) >n acest sens, sacri-icarea en semni-ica3ia originar! a cuv'ntului, de "sacralizare" sau "s-in3ire"g voin3ei individuale, egoiste $i integrarea ei armonioas! n =oin3a atotputernic! a lui Dumnezeu, este un aspect esen3ial) 4ceast! a&andonare integratoare a voin3ei individuale n =oin3a Divin! %uprem! a -ost, este $i va constitui ntotdeauna pro&a spiritual! -undamental!, at't pentru -iin3ele umane, c't $i pentru ierarhiile angelice" in-erioare) 4 trece trium-!tor aceast! pro&! este echivalent cu a te re-uni (a -i n stare de J094), ntr-o &eati-ic! -ericire cu Dumnezeu nsu$i) %-in3ii ngeri sunt entit!3i cere$ti (cosmice), care ascult! ntotdeauna =oin3a lui Dumnezeu, ast-el, ei tr!iesc ntr-o prea-ericit! armonie cu ntreaga .rea3ie) >ns! acele -!pturi egoiste $i orgolioase, care re-uz! s! se integreze n armonia de ansam&lu a mani-est!rii, opun'ndu-se cu r!utate =oin3ei Divine, nu cunosc niciodat! (at't timp c't se men3in n aceast! stare in-erioar!) &un!tatea, -ericirea $i iu&irea divin!) *le tr!iesc n orgoliu $i ur!, ur'ndu-i sau tent'ndu-i mereu pe to3i cei care aspir! s! ajung! la Dumnezeu, n -unc3ie - dup! cum am ar!tat anterior - de I48<4 individual! a acestora) 4ceste entit!3i demoniace ori satanice $i g!sesc pl!cerea pervers! n a misti-ica adev!rul, dragostea, pacea, &ucuria, puritatea, -rumuse3ea, precum $i orice virtute sau tr!s!tur! moral!) *le tenteaz! mereu -iin3ele umane ignorante cu -alse &unuri morale $i spirituale, -iind deci esen3ial pentru c!ut!torul spiritual s!-$i dezvolte la ma1imum discern!m'ntul divin, pentru a putea separa, n con$tiin3a sa, adev!rul de minciun!, realitatea de iluzie $i eternul de e-emer) 5erarhiile ngere$ti au puterea (de la Dumnezeu) de a rezolva toate pro&lemele generate de sl!&iciunea sau de ignoran3a uman!) otodat! ns!, deoarece sunt mereu caracteriza3i de o imens! $i de o s-'nt! umilin3!, ngerii nu -or3eaz! niciodat! li&ertatea -iin3ei umane de a-$i alege singur! destinul, chiar dac!, de nenum!rate ori n istoria umanit!3ii, gre$elile nerecunoscute sau alegerile gre$ite (-!r! discern!m'nt) au nl!n3uit mereu umanitatea) .hiar $i n aceste condi3ii ns!, pentru cei sau cele care-( iu&esc -oarte mult pe Dumnezeu, p'n! $i aceste gre$eli sau op3iuni eronate pot s! conduc! n cele din urm! tot c!tre &ine dar, de regul!, cu pre3ul unor anumite su-erin3e puri-icatoare) .ei sau cele care au acces (prin rezonan3!) la elevatele $i su&limele in-luen3e $i inspira3ii angelice, se a-l! deja pe drumul ilumin!rii spirituale $i al mplinirii n 5u&irea Divin!, n plus, ei (sau ele) sunt proteja3i n mod in-aili&il de tenta3iile viclene $i de in-luen3ele perverse ale entit!3ilor in-ernale) %u&lima splendoare a 4dev!rului 4&solut este (umina Divin!, misti-icarea viclean! a 4dev!rului este ntuneric $i ignoran3!) >ngerii sunt spirite ale (uminii Divine $i ale 4dev!rului :ltim, care pot c!l!uzi n mod e-icient -iin3ele umane pure $i d!ruite Divinului c!tre Giin3a de (umin! /ecreat! a lui Dumnezeu) *1ist!, at't n cadrul tradi3iei cre$tine, c't $i n acela al spiritualit!3ii orientale, numeroase descrieri ale lumilor su&tile in-ernale $i de entit!3ilor demoniace ori satanice, care le populeaz!) 5at!, spre e1emplu, descrierea in-ernului, -!cut! de o s-'nt! contemporan!, G4:% 5/4 I0K4(%I4, descriere -!cut! n stare de trans! $i care aminte$te pe aceea din opera ini3iatului Dante, "Divina .omedie") 4st-el, G4:% 5/4 a descoperit $i ea (la unison cu tradi3ia oriental! secret!) c! e1ist! n realitate mai multe lumi in-ernale (su&planuri sau su&niveluri ale 5n-ernului (5adului))" "4st!zi am -ost condus! de un nger s! v!d a&isurile in-ernului" este un loc de o mare su-erin3!, loc de o vastitate cutremur!toareX 5at! ce -eluri de su-erin3e $i chinuri am v!zut aici" prima su-erin3! care constituie in-ernul este pierderea leg!turii cu Dumnezeu, a doua, o stare de culpa&ilitate $i de cumplit! remu$care, a treia este convingerea interioar! c! acest chin nu se va s-'r$i niciodat!, a patra este -ocul care p!trunde $i arde acele s!rmane su-lete, -!r! s! le distrug! ns! - aceasta este o su-erin3! teri&il!, deoarece este vor&a de un -oc pur spiritual, aprins de dreapta m'nie divin!, a cincea su-erin3! (chin) este ntunericul permanent, nso3it de un miros ngrozitor $i su-ocant, ntuneric n care totu$i demonii $i su-letele damnate se pot vedea unii pe al3ii, a $asea tortur! este prezen3a constant! a lui %atana ((uci-er), iar a $aptea tortur! este mani-estat! printr-o cumplit! disperare $i printr-o acer&! $i autodistructiv! ur! -a3! de Dumnezeu, nso3it! de pro-erarea unor cuvinte ecare atrag rezonan3e corespunz!toareg ur'te, &lesteme $i &las-emii) 4cestea sunt chinurile la care sunt supuse toate su-letele dintr-un anumit in-ern edimensiune sau s-er! su&til! in-ernal!g laolalt!, ns! aceasta nu e tot) <ai e1ist! anumite chinuri speciale, destinate anumitor su-lete, prin tul&urarea sim3urilor lor) Giecare su-let su-er! chinuri teri&ile $i aproape indescripti&ile, legate de modul particular n care a p!c!tuit) .el care a p!c!tuit $i nu-$i regret! -aptele sale a&jecte va -i chinuit

ngrozitor un timp -oarte lung, n "s-era" acelor sim3uri n care a s!v'r$it gre$elile respective ecu alte cuvinte, n -unc3ie de 4 =4 care este predominant pertur&at! n aura sa, el va -i atras irezisti&il c!tre in-ernul 4 =4-ic corespondent - n)n) *u am scris toate aceste lucruri la porunca $i la inspira3ia lui Dumnezeu, pentru c! nimeni s! nu-$i mai g!seasc! scuze pentru a p!c!tui, spun'nd c! nu e1ist! iad sau c! nimeni nu a -ost eca -iin3! uman!g acolo sau c! nimeni n-ar $ti ce este n realitatea acest in-ern (iad)") 4deseori ns!, 9ra3ia Divin! se mani-est! chiar $i pentru cei care sunt supu$i unor r!t!ciri in-ernale, s-in3ii ngeri de lumin! intervenind n ajutorul celui sau celei care, de$i sunt n su-erin3! sau n eroare, se roag! intens la Dumnezeu sau chiar $i dac! alte -iin3e umane se roag! pentru ei ori realizeaz! o-rand! de lumin! (aprind zilnic c'te 7 lum'n!ri, timp de AN de zile, consacr'ndu-le persoanei respective)) 5at! de e1emplu un caz tipic n acest sens, caz -oarte cunoscut $i mediatizat la timpul respectiv de presa american!" 0 -amilie din statul 0regon a su-erit nenorocirea de a-$i vedea un copil a-lat deja la v'rsta adolescen3ei, atras ntr-un cult demoniac) *l a plecat de acas!, ded'ndu-se la orgii satanice, devenind serios dependent de droguri $i un -an al muzicii heavE metal) *l a ajuns ast-el n compania unui grup satanist de muzic! rocS) >mpreun! cu mem&rii acestei -orma3ii el $i o-erea cu incon$tien3! su-letul planurilor in-ernale n schim&ul drogurilor $i al alcoolului) >n aceast! situa3ie, p!rin3ii $i -ratele geam!n al acestui ne-ericit, care n-au avut puterea de convingere s!-1 scoat! din aceast! via3! de co$mar, au apelat la ajutorul c'torva -amilii de oameni credincio$i $i au nceput s! se roage cu to3ii la unison, zilnic, pentru su-letul acelui adolescent) Dup! c'teva luni de asemenea rug!ciuni la unison, t'n!rul respectiv a -ost e1clus din anturajul s!u satanic) .eea ce a -ost ns! cel mai uluitor pentru el, cutremur'ndu-1 pro-und $i determin'ndu-1 s!-$i regrete -aptele rele de p'n! atunci $i s! se ntoarc! acas!, a -ost -aptul c! o persoan!-cheie a grupului de satani$ti, persoan! nzestrat! cu unele -orme in-erioare de clarviziune (datorit! pactiz!rii pe care o realizase cu anumite entit!3i in-ernale), $i care decidea, la modul a&solut, cine poate $i cine nu poate s! intre n grupul lor mizera&il, i-a spus" "%! $tii c! este al!turi de tine un mare nger de lumin!, iar eu nu vreau ca acest nger care 3i este asociat 3ie s! intre pe teritoriul nostru)" Prin urmare, rug!ciunea la unison (despre care noi $tim c! ar -i -ost chiar $i mai e-icient! dac! ar -i -ost realizat! ntr-o triangula3ie), pentru el, a p!rin3ilor, a -ratelui $i a micului grup de prieteni ai -amiliei sale, au atras gra3ia lui Dumnezeu, care s-a mani-estat trimi3'ndu-i un nger de lumin!, care s!-l apere de in-luen3ele satanice $i s!-1 readuc! n leg!tur! cu Dumnezeu) >n continuare, n completarea acestei prezent!ri ezoterice a realit!3ii ascunse a ngerilor dec!zu3i $i a cauzelor r!ului, o-erim succint descrierea lumilor in-ernale $i a locuitorilor ei (demonii sau ngerii dec!zu3i), a$a cum se nt'lne$te ea n tradi3ia oriental!, secret!) >ntr-un deplin acord cu angelologia cre$tin!, tradi3ia oriental! secret! arat! $i ea c! e1ist!, de -apt, nu unul, ci mai multe zone su&tile in-ernale (iaduri), di-eren3iate n -unc3ie de -recven3ele lor de vi&ra3ie 4 =4-ic! predominant!, toate aceste in-ernuri alc!tuind a$a-numitele lumi su&tile su&terane sau in-erioare, sau nivelul cel mai de jos al .rea3iei ("0ului .osmic")) oate lumile in-ernale sunt numite generic, n lim&a sanscrit!, P4 4(4, /484I4 sau P842+4, cea mai -recvent! apelare a lor -iind P4 4(4 (de la P4 4, care nseamn! "scu-undat", $i 4(4, care nseamn! "pro-unzimi" sau "a&isuri")) >n mod -oarte semni-icativ, termenul P4 4(4 desemneaz! totodat! $i incon$tientul -iin3ei umane, izvor al tuturor instinctelor $i reac3iilor necontrolate, precum $i al impregn!rilor su&liminale $i amintirilor ira3ionale sau onirice, care ac3ioneaz! (toate mpreun!) asupra mentalului con$tient al -iin3ei umane o&i$nuite, -!r! ca aceasta s! le poat! &!nui originea) Prin urmare, ns!$i etimologia termenului P4 4(4 ne reveleaz! un aspect ini3iatic esen3ial, care este, n realitate, o consecin3! a principiului -undamental al rezonan3ei" toate aceste lumi in-ernale -ca $i su&limele lumi paradisiace, nu sunt n realitate accesi&ile -iin3elor umane dec't numai dup! ce acestea p!r!sesc planul -izic) >n -unc3ie de modul s!u caracteristic de a g'ndi $i de a ac3iona, precum $i de nivelul s!u predominant de con$tiin3!, -iin3a uman!, de$i are corpul n planul -izic, poate tr!i totu$i l!untric (la nivel psihomental) n oricare dintre lumile su&tile paralele, prin rezonan3! autoindus! (con$tient sau incon$tient)) 4st-el, -iin3ele umane dec!zute, a&jecte, perverse sau -oarte rele rezoneaz! mai mereu (de regul! incon$tient) cu unele lumi

in-ernale (iaduri) $i, n consecin3!, ele tr!iesc l!untric st!rile de con$tiin3! speci-ice sini$trilor locuitori ai acelor lumi de co$mar) 4ceste s!rmane -!pturi pot resim3i, de asemenea, intense su-erin3e (chinuri) su-lete$ti, speci-ice acelor iaduri cu care rezoneaz!, de$i, la nivel o&iectiv, n acelea$i condi3ii e1isten3iale, o alt! -iin3! uman! care nu are a-init!3i vi&ratorii cu respectivele in-ernuri su&tile, poate s! nu perceap! a&solut nimic de natur! s!-i trezeasc! l!untric asemenea st!ri mizera&ile) >n general, oamenii o&i$nui3i trec destul de -recvent prin tr!iri speci-ice planurilor in-ernale" m'nie, ur!, gelozie, invidie, orgoliu, vanitate, disperare, -rustrare, ne-ericire, groaz!, triste3e, etc), toate aceste tr!iri $i altele similare ar!t'nd c't se poate de clar rezonan3ele lor (n general incon$tiente) cu aceste planuri (s-ere su&tile) demoniace ori chiar satanice) >n plus, dup! cum am ar!tat deja n cadrul cursului nostru ezoteric de %=484 J094, cu -iecare asemenea tr!ire necontrolat!, n care pasivi $i incon$tien3i ne l!s!m -iin3a su&til! (aura) la discre3ia diver$ilor demoni (ngeri dec!zu3i), aceste tr!iri in-erioare vor avea tendin3a s! reapar! ulterior chiar $i mai u$or, de$i, parado1al, cunoa$tem deja, ca Eoghini (la modul teoretic ns!), multiple modalit!3i de evitare sau de contracarare lor) >n plus, este important s! $tim c! ntotdeauna atunci c'nd vrem s! elimin!m con$tient din -iin3a noastr! asemenea rezonan3e in-erioare, ne putem, con-runta -oarte -recvent, la nceputul acestei ac3iuni puri-icatoare, cu puternice o&stacole $i di-icult!3i (iner3ie, uitare, lipsa timpului necesar, -alse senza3ii de discon-ort, greutate de a ne concentra mental etc)), nt'mpinate n momentul practic!rii unor anumitor procedee spirituale, ns! noi tre&uie s! avem -oarte clar n minte c! ntotdeauna &inele va nvinge n cele din urm! r!ul, chiar $i atunci c'nd e1ist! o mare acumulare I48<4-ic! negativ!, dac!, &inen3eles, ne orient!m cu toat! -iin3a noastr! c!tre Dumnezeu) 5ar n aceasta direc3ie putem -i -oarte mult sprijini3i $i ghida3i telepatie de c!tre %-in3ii ngeri de lumin!, ai lui Dumnezeu) De asemenea, este important s! $tim c! cea mai mare p!c!leal! pe care entit!3ile in-ernale o pot nscena aspirantului la ndumnezeire este aceea c! atunci c'nd acesta se a-l! e1act pe punctul de a elimina de-initiv din -iin3a sa anumite rezonan3e negative datorit! e-orturilor sale sistematice ( 4P4%-ului s!u), ace$ti demoni i vor crea o stare l!untric! pe care respectivul aspirant redea c! o dep!$ise deja, datorit! practicii sale spirituale, iar acest -enomen poate s! creeze n unii sentimentul amar al neputin3ei, ei renun3'nd ast-el s! mai lupte cu aceste -or3e, de$i se a-lau chiar pe pragul dep!$irii de-initive a acelor aspecte negative din ei n$i$i, n schim&, dac! n aceast! "&!t!lie -inal!", aspirantul nu a&andoneaz! lupta $i nu se las! tentat de descurajare, neputin3! sau revolt! asupra unei presupuse (de el) "injusti3ii" divine, el va trium-a de-initiv asupra acelor mani-est!ri negative pe care le avusese p'n! atunci) F VA U!MA F

AN 8 C HR INFO!MA"II EC!ETE PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CON IDE!A"II E#OTE!ICE CU P!IVI!E LA CELE $ TATTVE-E FUNDAMENTALE MANIFE T%!ILE E EN"IALE ALE CELO! CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE& AT'T (N FE!A DE MANIFE TA!E A LUMII )EATITUDINII *ANANDA+& C'T ,I LA NIVELUL CO!PULUI CAU#AL *ANANDAMA-A .O HA+ INDIVIDUAL A82icaie/ L0mea s012im3 4i misterioas3 a 5n6eri2or *DEVA-4i2or+7 o 8ara2e23 necesar3 5ntre tra9iia cre4tin3 4i tra9iia secret3 orienta23 (NGE!II DEC%#U"I (continuare la cursul OB, an M))
5at! n continuare ierarhizarea lumilor in-ernale (P4 4(4), con-orm tradi3iei orientale secrete) *1ist! - dup! cum se arat! n numeroase scrieri str!vechi (=5%+/: P:84/4, P4D<4 P:84/4, %+5=4 P:84/4, etc)) - 7 regiuni in-ernale (n tratatul %+5=4 P:84/4 mai este ad!ugat $i un in-ern intermediar, numit =5@4J4) numite, n ordinea descresc!toare a -recven3ei lor predominante de vi&ra3ie (de sus n jos)" 1) 4 4(4 (guvernat de <4+4<4J4), 2) =5 4(4, guvernat de un aspect teri&il al lui %+5=4, numit +4 4I*%+=484, O) %: 4(4, su&ordonat lui 24(5 - un alt aspect teri&il al Divinului, A) 4(4 4(4 (/5 4(4), su&ordonat lui <4J4, B) <4+4 4(4, care este populat de "$erpii a&isurilor" (/494), Q) 84%4 4(4 (9482+4%+ 5<4 ), sediul "titanilor" $i al demonilor de tip D45 J4 $i, respectiv, J4I%+4, 7) P4 4(4, zona cea mai pro-und! a in-ernului, situat! chiar deasupra $arpelui in-init al a&isurilor nep!trunse ale .rea3iei - %+*%+4 (4/4/ 4) - sim&ol al aspectului poten3ial (latent) al tuturor posi&ilit!3ilor divine ale -iin3elor create, identic cu I:/D4(5/5 ncol!cit) >n tradi3ia @45/4, aceste 7 in-ernuri sunt numite generic P842+4 $i sunt ierarhizate n -elul urm!tor" 1) 84 /4 P842+4 (in-ernul tenta3iilor miro&olante), 2) =4(:I4 P842+4 (in-ernul nisipurilor de$ertului), O) %48I484 P842+4 (in-ernul pl!cerilor am!gitoare $i nl!n3uitoare), A) P4/I+4 P842+4 (in-ernul noroiului degrad!rii), B) D+:<4 P842+4 (in-ernul -umului ce ntunec! con$tiin3a), Q) 4<4 P842+4 (in-ernul ntunericului ignoran3ei), 7) <4+4 4<4 P842+4 (in-ernul ntunericului deplin), care este cel mai de jos, toate aceste in-ernuri -iind populate cu di-erite categorii de demoni (ngeri dec!zu3i), care tortureaz! su-letele damnate) >n str!vechiul comentariu la %: 84-ele lui Patanjali - J094-2+4%J4, atri&uit legendarului n3elept $i ini3iat =J4%4, aceste 7 in-ernuri sau iaduri (P4 4(4) sunt numite /484I4) 4ceste in-ernuri sunt caracterizate - se arat! n J094-2+4%J4 (111T2Q) - de prezen3a n "e1ces dureros" a unora dintre cele B 4 =4-e predominante (P85 +5=5, 4P4%, *@4%, =4J: $i 4I4%+4)) 4st-el, ele sunt numite" 1) 4=5.5 (in-ernul nemi$c!rii, legat n principal de mani-est!rile pertur&ate ale lui P85 +5=5 4 =4), 2) <4+4I4(4 (in-ernul ntunericului mor3ii, care este legat n principal tot de mani-est!rile pertur&ate ale lui P85 +5=5 4 =4), O) 4<2485%+4, in-ernul pl!cerilor $i al pasiunilor necontrolate $i mistuitoare, a-late n str'ns! leg!tur! cu mani-est!rile pertur&ate ale lui 4P4% 4 =4), A) 84:84=4 (in-ernul -ocului devorator, care este n str'ns! leg!tur! cu mani-est!rile pertur&ate ale lui *@4% 4 =4), B) <4+4 84:84=4 (in-ernul marelui -oc devorator, care se a-l! n str'ns! leg!tur! (n principal) tot cu mani-est!rile pertur&ate ale lui *@4% 4 =4), Q) I4(4 %: 84 (in-ernul agita3iei mor3ii, care este legat n principal de

mani-est!rile pertur&ate ale lui =4J: 4 =4) $i 7) 4/D+4 4<5+%84 (in-ernul ntunericului pro-und, care este legat n principal de mani-est!rile pertur&ate ale lui 4I4%+4 4 =4)) >n unele $coli spirituale ale 5ndiei se -ace chiar o ierarhizare $i mai nuan3at! a acestor in-ernuri, ar!t'ndu-se c! e1ist! n realitate 21 (71O) in-ernuri (/484I4), iar tradi3ia &udist! din nordul 5ndiei vor&e$te chiar de OA in-ernuri (M in-ernuri "-ier&in3i", M in-ernuri "reci", M in-ernuri "ntunecate" $i 17 in-ernuri intermediare), -iecare dintre ele -iind su&mp!r3ite n alte 1Q in-ernuri "su&sidiare", ale c!ror nume sugereaz! destul de nuan3at speci-icul chinurilor ndurate de -iin3a uman! rea sau pervers! n acele zone su&tile (-ie dup! p!r!sirea corpului -izic, -ie numai interior (psihomental), chiar n timpul vie3ii, a$a cum am ar!tat) de e1emplu" "ngerul marilor a$tept!ri", "in-ernul c!ldurilor insuporta&ile (e1cesive)", "in-ernul r!nilor, "in-ernul scr'$nirii din3ilor", "in-ernul loviturilor", etc) Dup! cum am ar!tat, toate aceste in-ernuri (iaduri) sunt populate cu demoni ngrozitori, care-$i g!sesc pl!cerea male-ic! n a-i tortura pe cei care sunt plini de r!utate, aceast! su-erin3! ne-iind totu$i posi&il! dec't n -unc3ie de I48<4 individual! a -iin3elor respective) Pentru a ilustra c't mai clar acest lucru, tradi3ia oriental! secret! arat! c! toate lumile in-ernale sunt guvernate tot de Dumnezeu (n diverse ipostaze ale %ale)) 4st-el, toate in-ernurile sunt guvernate de J4<4, %t!p'nul divin al mor3ii, @udec!torul impar3ial $i o&iectiv al -aptelor s!v'r$ite de -iin3a uman!, judec!tor drept care poate mani-esta, dac! este cazul (n situa3ia n care -iin3a uman! regret! sincer -aptele sale rele $i $i ia angajamentul -erm de a nu mai repeta niciodat! asemenea ac3iuni negative), chiar 9ra3ia Divin!, iert'nd -iin3a respectiv! $i suspend'ndu-i cel pu3in o parte din su-erin3ele (chinurile) pe care le-ar -i meritat n mod normal, potrivit ac3iunii rigide a I48<4-ei) Din acest motiv, J4<4 este adesea apelat $i cu alte nume, ca" D+48<484@4 (st!p'nul ordinii universale, D+48<4), I4(4 ( impul), <85 J: (<oartea trans-ormatoare), etc) %im&olic, el rezid! n punctul cardinal sud, care, tradi3ional, este identi-icat cu planul in-erior al -iin3ei (<:(4D+484 .+4I84)) Datorit! tuturor acestor aspecte, J4<4) prezint! numeroase elemente comune cu zeul +4D*% (din tradi3ia greac!) sau cu zeul P(: 0/ (echivalentul lui +4D*% n cadrul tradi3iei romane)) .u privire la ngerii c!zu3i (demonii) care populeaz! lumile in-ernale, str!vechiul te1t .+4/D09J4 :P4/5%+4D precizeaz!" "%pre deose&ire de entit!3ile de lumin! divin! eD*=4-$ii (%:84-$ii) sau >ngeriig, entit!3ile ntunericului (4%:84-$ii sau demonii) sunt, de -apt, e1presia tendin3elor dezintegratoare (entropice) ale con$tiin3ei -iin3ei umane", ei (4%:84-$ii sau demonii) reprezint! deci tot ceea ce ndep!rteaz! -!ptura uman! de realizarea deplin! a st!rii de ndumnezeire) "4t't ngerii (D*=4 sau %:84), c't $i demonii (4%:84) provin din acela$i creator divin, P84@4P4 5, ei se lupt! mereu pentru dominarea :niversului", a-irm!, la r'ndul s!u, 285+4D484/J4I4 :P4/5%+4D) Dup! revolta lor mpotriva .reatorului - se arat! mai departe n upani$ade - 4%:84-$ii (demonii) au devenit plini de un orgoliu e1acer&at, agresivi, vanito$i, impudici $i lipsi3i de su-let, iar tendin3a lor este de a ac3iona mai mereu mpotriva =oin3ei Divine) "4m v!zut n decursul timpului c! inima lor (a 4%:84-$ilor sau demonilor) s-a schim&at, mpietrindu-se, c! (egea Divin! (D+48<4) nu mai era cu ei $i c! au deveni3i anima3i de -urie, ur! $i de alte pasiuni in-erioare $i perverse", se spune n <4+42+484 4 (cap) 1O)) Dup! "c!derea" lor din condi3ia divin!, demonii (4%:84-$ii) sunt privi3i, tradi3ional, ca -iind -iii 6ei3ei (*nergiei su&tile cosmice a) dualit!3ii $i limit!rii (D5 5) $i locuiesc, n plan su&til, n pro-unzimile p!m'ntului, n locurile &lestemate $i n regiunile su&tile in-ernale (iaduri)) *i sunt descri$i ca -iind lupt!tori puternici, cruzi $i nemilo$i, cunosc'nd arta magic! de a m&r!ca di-erite -orme n$el!toare, pentru a tenta sau pentru a ngrozi -iin3ele umane care rezoneaz! cu ei) *1ist! multe categorii de 4%:84-$i (demoni), dintre care cele mai cunoscute (pentru natura uman! o&i$nuit!) sunt a$a-zi$ii "<on$trii" $i "8!t!citorii nocturni") <on$trii (P5%+4.+4) sunt entit!3i hidoase, resping!toare $i mereu nsetate de s'nge) Printre altele, violul este, de e1emplu, o ac3iune a&omina&il!, inspirat! de ace$ti demoni) 8!t!citorii nocturni (84I%+4%4) sunt demoni ngrozitori -oarte puternici, care urm!resc mereu s! ucid! -iin3ele umane) *i &'ntuie prin cimitire anim'nd uneori cadavrele (c'nd sunt ndeplinite anumite condi3ii su&tile male-ice), pertur&! ceremoniile sacri-iciale $i ritualurile spirituale (dac! acestea prezint! unele "-isuri" (hi&e) legate de angrenarea lor incomplet! sau de-ectuoas!), provoac! mereu su-erin3e (n -unc3ie, evident, de I48<4 individual!) $i h!r3uiesc aspiran3ii la

ndumnezeire at't c't le este permis) *i sunt "-iii ntunericuluiHH, puterea lor -iind ma1im! e1act la miezul nop3ii" 84I%+4%4-$ii pot lua orice -orm! aparent! (uman!, animal! sau monstruoas!), &'ntuind p!durile, de$erturile sau alte zone s!l&atice, ns! ntotdeauna (chiar $i su& o -als! aparen3! angelic!) ei $i p!streaz! ochii s-redelitori, aerul n-rico$!tor, din3ii mari $i ascu3i3i care le ies din gur! $i o lim&! -oarte lung!) 4ce$ti demoni ngrozitori (84I%+4%4-$ii) mai sunt numi3i $i n alte moduri, pentru a le pune n evident! o anumit! ac3iune sau caracteristic! speci-ic!, de e1emplu" ":ciga$ii" (+4/:%+4),"<'nc!torii de o-rande" (5%+ 5P4.+4) ".ei puternici dup! l!sarea serii" (%4/D+J424(4), "<'nc!torii de oameni" (/85@49D+4 sau /85.+4I%+4), C<'nc!torii de carne crud!" (P4(4D4 sau I84=J4D4), "2!utorii de s'nge" (4%84P4 sau 84I 4-P4), ".ei cu chipul murdar" (<4(5/4 <:I+4) etc)) Printre alte categorii de 4%:84-$i, tradi3ia secret! oriental! mai men3ioneaz!" -"=r!jitorii" (J4 :-$ii sau J4 :D+4/4-$ii) sunt demoni asem!n!tori cu 84I%+4%4-$ii, -iind nzestra3i n plus $i cu anumite puteri paranormale male-ice, -"=ampirii" (=* 4(4-$ii) sunt o categorie de "demoni care, n anumite condi3ii, anim! cadavrele $i tenteaz! -iin3ele umane dec!zute n sensul practic!rii magiei negre", - "Gantomele" (P8* 4-$ii) sunt o categorie de "demoni cruzi, care creeaz! mereu dezordine $i care pre-er! locurile murdare $i oamenii mizera&ili) Giin3a uman! cade su& in-luen3a lor ne-ast! atunci c'nd este su& e-ectul unor emo3ii in-erioare puternice, cum ar -i teama) Pe de alt! parte, P8* 4-$ii se a-l! ei n$i$i n permanent! ntr-o stare de su-erin3!, resim3ind dureri necontenite" (D*=4 4 4 =4)) ot din categoria demonilor (4%:84-$lor) mai -ac parte $i "%u-letele r!t!citoare" (2+: 4-$ii), aceste entit!3i su&tile sunt - n realitate, corpurile astrale ale -iin3elor umane care au avut o moarte violent!) :neori, acestea r!m'n o anumit! perioad! de timp ata$ate de zonele n care au tr!it n planul -izic $i au o ac3iune negativ! (de &'ntuire) a acestora (case, p!duri, etc))) De asemenea, n a-ara acestor categorii de entit!3i demoniace mai e1ist! $i" "%trivitorii" (I+4(5/-$ii ), "Demonii timpului" (I4(*J4-$ii), "#erpii a&isurilor" (/494-$ii) etc) oate aceste entit!3i ngrozitoare care tr!iesc n in-ernuri, chinuind cumplit acolo su-letele damnate (n -unc3ie de gravitatea gre$elilor comise de acestea $i de gradul, lor de perseverare n aceste gre$eli) sunt atrase ns! irezisti&il, a$a cum am ar!tat, de orice rezonan3! (tendin3! interioar!) identic! sau -oarte apropiat! de aceea a propriei lor naturi) >n concluzie, cel mai sigur $i mai e-icient mod de a elimina c't mai repede din -iin3a noastr! toate aceste in-luen3e, tenta3ii $i rezonan3e in-ernale (demoniace sau satanice) este nlocuirea " lor -ulger!toare cu in-luen3e, inspira3ii $i rezonan3e su&lime, dumnezeie$ti, iar n aceast! direc3ie putem primi oric'nd un ajutor e1traordinar de la ngerii de lumin! ai lui Dumnezeu, dac! i apel!m constant $i cu o inim! pur! $i plin! de aspira3ie c!tre Divin)

ELEMENTE E EN"IALE !EFE!ITOA!E LA (NGE!UL P%#ITO!


Prin ns!$i =oin3a Divin! atotputernic!, -iec!rei -iin3e umane i este asociat, nc! de la na$terea sa, un a$a-numit nger P!zitor) Dup! cum o arat! $i numele s!u, ngerul P!zitor este o entitate angelic! su&lim!, luminoas!, a c!rei principal! responsa&ilitate legat! de -iin3a uman! pe care o protejeaz! prin mandat divin este de a o ap!ra, de a o ghida $i de a o inspira ntr-un mod tainic, dumnezeiesc) Dup! cum arat! $i marele model divin 5isus .ristos, chiar $i cele mai mici $i mai neajutorate -iin3e umane au -iecare un nger P!zitor care le inspir!, le ghideaz! $i le ap!r!"

"=ede3i s! nu dispre3ui3i niciodat! pe vreunul dintre ace$tia mici, c!ci iat!, eu v! zic un adev!r vou!" ngerii lor se a-l! n ceruri $i pururea v!d -a3a at!lui <eu, care este n .eruri)" (<atei 1M)17) >n -unc3ie de nivelul spiritual al -!pturii, ngerul ei p!zitor poate apar3ine oric!reia dintre cele N ierarhii de lumin!, de la ierarhia ngerilor (n cazul -iin3elor umane o&i$nuite) p'n! la aceea a %era-imilor (acesta -iind cazul -iin3elor umane care au venit pe lume (s-au ncarnat) av'nd deja un nivel de con$tiin3! $i de ndumnezeire e1traordinar de elevat)) 2inen3eles, a$a cum am ar!tat anterior, n cadrul prezent!rii -iec!rei ierarhii angelice, e1ist! c'te un nger P!zitor apar3in'nd uneia sau alteia dintre ierarhiile $i legiunile ngere$ti (n -unc3ie de dimensiunile spirituale ale protec3iei divine pe care ei au misiunea s! o asigure) pentru -iecare comunitate uman! (etnie, popor, na3iune, umanitate) $i pentru -iecare corp ceresc (planet!, stea, gala1ie, etc)) De o&icei, ngerii p!zitori $i mani-est! spontan sprijinul $i in-luen3a divin-protectoare atunci c'nd cu adev!rat -iin3a are nevoie de ei pentru c! misiunea pe care ei o au de la Dumnezeu, n ceea ce prive$te persoana noastr!, este de a ac3iona ca o su&lim! Providen3! (de regul!, n a-ara acestei responsa&ilit!3ii ei mai sunt ns!rcina3i $i cu numeroase alte -unc3ii cosmice)) 2ucuria lor este imens! atunci c'nd -!ptura uman! pe care o au n paz! se orienteaz! eu toat! -ermitatea c!tre Dumnezeu $i -ace mari progrese pe calea des!v'r$irii spirituale) otodat!, pe m!su3! ce respectiva -iin3! nainteaz! tot mai mult pe dramul s-in3eniei (ndumnezeirii), tot mai mul3i ngeri din ierarhiile superioare se asociaz! (trimi$i -iind de Dumnezeu) ngerului p!zitor al acelei -iin3e) 4st-el, de e1emplu, Eoghinii avansa3i spiritual sunt asista3i, proteja3i, inspira3i $i sus3inu3i nu numai de ngerii lor p!zitor, ci $i de mul3i al3i ngeri, n -inal, atunci c'nd -iin3a atinge starea de eli&erare spiritual!, to3i ngerii de lumin! ai lui Dumnezeu o pot ajuta pe acea -iin3! n orice ac3iune spiritual! pe care ea o realizeaz! s!u urm!re$te s! o realizeze) 4cest -enomen de multiplicare a ajutorului divin pe care aspirantul-plin de -ervoare la 9ra3ia Divin! l prime$te de la Dumnezeu prin ngerii s!i de lumin!, este de alt-el c't se poate de -iresc, dac! avem n vedere -aptul c! pe m!sura elev!rii sale spirituale, aspirantul este supus la pro&e $i ncerc!ri ini3iatice tot mai di-icile) :neori ns!, -iin3ele umane e1trem de dec!zute se pot orienta din ne-ericire irevoca&il $i cu &un! $tiin3! c!tre r!u, mpotriva =oin3ei lui Dumnezeu) F VA U!MA F

AN 8 C H< INFO!MA"II EC!ETE PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CON IDE!A"II E#OTE!ICE CU P!IVI!E LA CELE $ TATTVE-E FUNDAMENTALE MANIFE T%!ILE E EN"IALE ALE CELO! CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE& AT'T (N FE!A DE MANIFE TA!E A LUMII )EATITUDINII *ANANDA+& C'T ,I LA NIVELUL CO!PULUI CAU#AL *ANANDAMA-A .O HA+ INDIVIDUAL A82icaie/ L0mea s012im3 4i misterioas3 a 5n6eri2or *DEVA-4i2or+7 o 8ara2e23 necesar3 5ntre tra9iia cre4tin3 4i tra9iia secret3 orienta23 ELEMENTE E EN"IALE !EFE!ITOA!E LA (NGE!UL P%#ITO! (continuare la cursul OQ, an M))
>n aceast! tragic! situa3ie, acele -iin3e a&jecte vor trece (de cele mai multe ori ns! -!r! s! $tie) prin e1perien3a cumplit! (datorit! consecin3elor pro-und ne-aste pentru evolu3ia lor spiritual!, care de alt-el este anulat! pentru toat! ncarnarea (via3a) respectiv!) a pierderii ngerului p!zitor, acesta, plin de compasiune pentru o asemenea -!ptur! mistuit! de r!utate $i de prostie, o p!r!se$te, relu'ndu-$i mai departe ndatoririle sale cosmice sau ocrotind alte -iin3e umane care au nevoie de ajutor n anumite situa3ii cruciale ale e1isten3ei lor) 4tunci, acea -iin3! ne-ericit! va intra - se arat! n tradi3ia cre$tin!-su& inciden3a unui demon "personal", desemnat de nsu$i %atana, pentru a o chinui cumplit n anumite planuri su&tile in-ernale, dup! p!r!sirea corpului -izic, p'n! c'nd se vor consuma complet (compensa) rezonan3ele in-ernale groaznice pe care chiar ea le-a c!p!tat n timpul vie3ii) >n schim&, prin intermediul ngerului s!u p!zitor, -iin3a uman! pur! $i plin! de aspira3ia de a se uni e1tatic cu %upremul Divin, poate intra cu u$urin3! ntr-o su&lim! stare de rezonan3! cu oricare dintre ngerii de lumin! ai lui Dumnezeu) Giecare nger p!zitor este unic n -elul s!u $i este di-erit de oricare alt nger p!zitor, ntocmai cum $i noi suntem di-eri3i de celelalte -iin3e umane) #i, ntruc't ngerul nostru p!zitor este intim legat de pro-unzimile su-letului nostru, cu c't noi ne cunoa$tem mai &ine $i ajungem s! ne trezim su-letul (s! -im con$tien3i de energiile su&lime ale su-letului nostru), cu at't vom deveni, spontan, din ce n ce mai apropia3i $i mai "-amiliari" cu ngerul nostru p!zitor) >n mod o&i$nuit, este necesar! o pro-und! cunoa$tere de sine pentru a putea discerne caracteristicile (rezonan3ele) unice $i inspira3iile su&lime ale ngerului nostru p!zitor) otu$i, chiar $i n a&sen3a acestui nalt nivel spiritual, avem oric'nd la dispozi3ie o modalitate e1trem de simpl! $i de e-icient!, accesi&il! oricui, de a ne deschide, inima -a3! de ghidarea $i protec3ia divin! a ngerului nostru p!zitor, tot ceea ce este necesar pentru aceasta -iind o c't mai mare candoare $i puritate su-leteasc!" este vor&a de at't de "&anala" - n aparen3!-rug!ciune" ">nger, >ngera$ul meu") Deoarece ngerul nostru p!zitor ne-a -ost ales $i ne-a -ost d!ruit de Dumnezeu nsu$i, rela3ia dintre noi $i ngerul nostru p!zitor este destinat! s! -ie una dintre cele mai intime leg!turi din via3a noastr!) >ngerul nostru p!zitor $tie ntotdeauna totul despre noi, iar dragostea lui -a3! de noi este total!, necondi3ionat! $i neschim&!toare, pentru c! ea este ad'nc nr!d!cinat! n 5u&irea 4&solut! a lui Dumnezeu) 4st-el, ngerul nostru p!zitor ne este n realitate cel mai drag $i cel mai apropiat prieten $i protector, p'n! n momentul n care noi ne nt'lnim <aestrul spiritual, care va prelua el aceast! divin! misiune de ghidare spiritual!, de$i leg!tura noastr! cu ngerul nostru p!zitor continu! $i dup! aceasta, -iind chiar ampli-icat!) 4st-el, chiar $i dup!

nt'lnirea <aestrului spiritual, ngerul nostru p!zitor va contri&ui $i el, din plin, la cre$terea noastr! spiritual! su& ghidarea <aestrului nostru, el (ngerul p!zitor) -iind, de alt-el, cel care ne-a condus n t!cere pa$ii c!tre nt'lnirea cu <aestrul) otodat!, o leg!tur! puternic! cu ngerul nostru p!zitor ne va ajuta e1traordinar de mult s! nvingem diverse tenta3ii in-erioare sau devieri de la calea noastr! spiritual!) >ntr-adev!r misiunea ngerului nostru p!zitor cu privire la -iin3a noastr! este aceea de a ne nso3i, de a ne inspira $i de a ne impulsiona spiritual) >n -unc3ie de gradul nostru de receptivitate superioar! l!untric! pe parcursul ntregii noastre vie3i, ntocmai ca un ghid $i protector divin) >n aceast! direc3ie, marele angelolog cre$tin %-'ntul 0<4 DH4?:5/0 spunea" "Din cauz! c! via3a noastr! -izic! este un -el de drum de ntoarcere acas! en re$edin3a de lumin! a at!lui nostru ceresc, Dumnezeug, drum pres!rat cu multe pericole, at't interioare c't $i e1terioare, Dumnezeu ne d!ruie$te -iec!ruia, at'ta timp c't ne a-l!m pe acest drum e.alea %piritual!g un nger protector (p!zitor)) >ns! atunci c'nd am ajuns la cap!tul drumului, nu mai avem un nger p!zitor, ci mp!rt!$im, mpreun! cu to3i ngerii de lumin! ai lui Dumnezeu, ntreaga splendoare a =ie3ii ndumnezeite)" Pe m!sur! ce devenim tot mai con$tien3i de prezen3a divin inspiratoare a ngerului nostru p!zitor, se n-irip! o su&lim! leg!tur! de iu&ire pur! $i necondi3ionat! ntre noi $i el $i, implicit, pe m!sura particip!rii noastre la aceast! rela3ie de iu&ire divin!, noi do&'ndim gradat, prin rezonan3! telepatic!, anumite aspecte, caracteristici sau nzestr!ri spirituale ale ngerului nostru p!zitor, iu&irea noastr! -a3! de el pun'ndu-ne automat ntr-o stare de empatie cu el, model'ndu-ne ast-el corpul astral (<4/0<4J4 I0%+4) $i mentalul (<4/4%) n con-ormitate (n rezonan3!) cu aspectele (caracteristicile) $i cu mani-est!rile acestuia) Pentru a su&linia $i mai mult rolul $i ajutorul e1trem de important al ngerului p!zitor, tradi3ia cre$tin! arat! c!, n anumite condi3ii (de e1emplu, atunci c'nd este apelat cu -ervoare), ngerul p!zitor poate interveni rapid $i pro-und n evolu3ia noastr! spiritual!, el put'nd chiar (prin rug! intens!) s! o&3in! 9ra3ia lui Dumnezeu pentru iertarea gre$elilor noastre (I48<4 negativ!)) 4cest aspect este n mod clar ilustrat n 2i&lie (64+4854, cap) O), unde se arat! c! ngerul p!zitor al marelui preot 50%:4 l-a salvat pe acesta (o&3in'nd pentru el 9ra3ia Divin!) de pedepsele pe care le-ar -i meritat n mod normal, datorit! unor -apte rele, pe care 50%:4 le s!v'r$ise n trecut" "50%:4, marele preot, st!tea naintea ngerului s!u eprimit de la Dumnezeug, iar %4 4/4 $edea la dreapta lui, ca s!-1 nvinuiasc!) #i a zis ngerul Domnului c!tre %atana" ".eart!-te pe tine Domnul, diavole, ceart!-te pe tine Domnul, .el care a ales 5erusalimulX 4cesta e50%:4g nu este el oare un t!ciune scos din -ocZ" ecu alte cuvinte, puri-icat de -ocul aspira3iei sale c!tre Dumnezeu (n)n))g) #i era 50%:4 m&r!cat n ve$minte murdare eavea nc! n aur! anumite -ocare su&tile I48<4-ice negative (in-erioare) n)n)g $i st!tea naintea ngerului) 4tunci Domnul le-a zis celor care st!teau naintea lui engerii de lumin! ai lui Dumnezeug" "Dez&r!ca3i-1 de ve$mintele cele murdare eaici este vor&a de ac3iunea pro-und puri-icatoare a 9ra3iei lui Dumnezeug" $i i-a zis lui e50%:4g, "5at!, 3i-am iertat -!r!delegile $i te-am m&r!cat n ve$m'nt de pr!znuire es!r&!toaregX" #i a mai zis" " Pune3i mitr! curat! pe capul luiX" eeste vor&a aici de activarea centrul esen3ial %4+4%8484, prin intermediul curentului su&til -undamental al&-str!lucitorg, #i ei engerii de lumin!g i-au pus mitr! curat! pe cap $i l-au nve$m'ntat, iar ngerul Domnului engerul p!zitor al lui 50%:4g era de -a3!") (6aharia O)1 -B) Prin urmare, -iin3a uman! care $i con$tientizeaz! leg!tura sa tainic! cu ngerul ei p!zitor $i se deschide c't mai mult c!tre ghidarea $i inspira3ia divin! a acestuia, nu tre&uie s! se mai team! de nimic) Prin intermediul ngerului s!u p!zitor, -iin3a uman! poate o&3ine mult mai u$or contactul telepatie cu oricare dintre cele N

ierarhii angelice sau chiar cu cele 17 <ari Puteri .osmice (n primul r'nd cu acea <are Putere Divin! c!reia i este el (ngerul p!zitor) su&ordonat) $i, dup! cum am ar!tat, cu nsu$i Dumnezeu at!l) Pe de alt! parte, at't de mari sunt iu&irea $i compasiunea lui Dumnezeu pentru .rea3ia %a, nc't *l nu numai c! d!ruie$te un nger p!zitor -iec!rui su-let, ci d!ruie$te c'te un nger p!zitor $i -iec!rei na3iuni, -iec!rei planete, -iec!rui ora$, -iec!rui sat etc), iar ace$ti ngeri p!zitori ai locurilor au o mare importan3! pentru zonele respective) 4st-el, pe m!sur! ce -iin3ele umane din acele zone vor ncepe s! se deschid! tot mai mult pentru a primi protec3ia, ghidarea spiritual! $i &ucuria su&lim! de la ngerul p!zitor respectiv, -oarte multe dintre relele $i su-erin3ele cu care se con-runt! lumea de azi vor nceta s! mai e1iste, la -el ca $i in-luen3ele su&til-perverse sau male-ice ale planurilor in-ernale) >n concluzie, leg!tura -iin3ei umane cu ngerul ei p!zitor este cel mai u$or de dezvoltat, cea mai intim!, iar dac! -iin3a respectiv! nu $i-a nt'lnit nc! <aestrul spiritual, este $i cea mai e-icient! leg!tur! din punct de vedere spiritual, deoarece ea trans-orm! -oarte repede ntreaga via3! (at't spiritual!, c't $i material!) a acelei -iin3e, prin puterea imens! a ngerului s!u p!zitor) .on$tientizarea leg!turii cu ngerul p!zitor poate constitui deci primul pas c!tre Dumnezeu, -!cut de -iin3a uman!) >n ceea ce prive$te o&iectivarea prezen3ei ngerilor n general $i a ngerului p!zitor n particular, de$i materialismul, ateismul sau chiar satanismul declarat sunt deose&it de prezente n epoca noastr!, e1ist! totu$i unele e1perien3e-limit! care au permis unor oameni o&i$nui3i s! devin! con$tien3i de su&limele entit!3i angelice) .ele mai multe dintre aceste e1perien3e-limit! sunt reprezentate de a$a-zisa "moarte clinic!" sau revenire la via3! dup! ce corpul -izic a prezentat toate semnele aparente ale mor3ii (/)D)*) sau /*48-D*4 +*LP*85*/.*, n terminologia o&i$nuit! a parapsihologici)) 4st-el, -aimosul cercet!tor al acestor cazuri, dr) 84J<0/D <00DJ, ar!ta" ]">n anumite cazuri, su&iec3ii spuneau c! entit!3ile nt'lnite n a$anumitul "tunel" esenza3ia intr!rii ntr-un -el de "tunel" este una dintre e1perien3ele nt'lnite la to3i su&iec3ii care au avut tr!iri speci-ice st!rii /)D)*)g erau n realitate ngerii lor p!zitori) %pre e1emplu, una dintre aceste entit!3i de lumin! (>/9*8) i-a spus unui muri&und" "4m venit s! te ajut numai n aceast! situa3ie, dar s! $tii c! de acum nainte te voi ncredin3a altui spirit"^) *1ist! la ora actual! numeroase relat!ri de acest gen, dar poate c! cele mai impresionante m!rturii ale ajutorului providen3ial care este o-erit de ngerul P!zitor sunt cele care se re-er! la evitarea de c!tre -iin3a uman! pe care respectivul nger o are n paz! a unor situa3ii tragice sau catastro-ale) 5at!, spre e1emplu, o asemenea situa3ie aparent &anal!, e1tras! din &ogata cazuistic! parapsihologic!" o -emeie care tocmai se deplasa cu ma$ina ntr-o zon! cu multe serpentine, din apropierea ora$ului (os 4ngeles, a auzit la un moment dat, &rusc $i -oarte distinct, o voce r!sun'ndu-i parc! n interiorul capului $i care i spunea" "4cum tre&uie s! mergi pe &anda din st'ngaX") Gemeia respectiv! a ascultat aceast! voce $i a trecut pe &anda din st'nga a $oselei, iar c'teva secunde mai t'rziu ea a o&servat c! un camion care, cu pu3in timp nainte, se deplasa chiar n -a3a ei, a -r'nat -oarte &rusc $i a tamponat ast-el -oarte grav ma$ina din spatele lui - acela -iind e1act locul n care ar -i tre&uit s! se a-le n mi$care ma$ina -emeii, dac! ea nu ar -i schim&at &anda de circula3ie dup! ce a -ost s-!tuit! de acel glas misterios) :n alt caz similar a -ost cules $i consemnat chiar de 84J<0/D <00DJ" ">n timpul celui de-al doilea r!z&oi mondial, n timpul unei lupte, un soldat american a v!zut un avion inamic ndrept'ndu-se c!tre ad!postul n care se a-la plutonul s!u $i dup! aceea a deschis un -oc necru3!tor asupra lor) "4tunci", spune el, "mi-a -ost -oarte -ric! $i am crezut c! vom muri acolo cu to3ii) Dintr-o dat! ns!, de$i nu vedeam nimic, am sim3it o prezen3! minunat! $i lini$titoare l'ng! mine, iar o voce &l'nd! $i a-ectuoas! mi-a spus" "/u-3i -ie team!, c!ci acum eu sunt al!turi de tine) .easul t!u nu a sosit nc!") 5mediat dup! aceasta, am sim3it cum parc! eram umplut cu totul de o &ucurie $i o lini$te e1traordinare))) Din ziua, aceea nu mi-a mai -ost niciodat! -ric! de moarte)"

4deseori, ngerul nostru p!zitor intervine n mod miraculos ($i am putea spune providen3ial) pentru a ne -eri de accidente grave ori de anumite pericole care ar putea s! determine pentru noi o moarte violent!, cu toate c! atunci aceasta ar -i -ost iminent!) >n aceast! direc3ie, este deja -aimos cazul unei &iserici din %tatele :nite, unde s-a produs o cumplit! e1plozie, datorit! unei de-ec3iuni la sistemul de nc!lzire cu gaze, ns!, parado1al, to3i cei care tre&uiau s! se a-le atunci n acea &iseric! $i care, mul3i dintre ei, nu nt'rziaser! niciodat! p'n! atunci, de$i -recventau acea &iseric! de zeci de ani, au nt'rziat .: 0P55 su-icient de mult timp (-iecare dintre ei av'nd un motiv &ine ntemeiatXX ajung'nd acolo numai dup! ce cumplita e1plozie a avut locX 4semenea cazuri limit! sunt, n realitate, destul de -recvente, -iecare dintre noi cunosc'nd din e1perien3! proprie m!car unul sau auzind, de e1emplu, de la un prieten" "Dac! atunci nu m! opream /: # 5: D5/ .* .4:6; $i a$ mai -i naintat numai o jum!tate de metru, a$ -i -ost lovit de camion", etc) >n alte situa3ii, ajutorul ngerului p!zitor este at't de puternic, nc't -iin3a uman! n cauz! este salvat! ca prin -armec de la o catastro-a iminent!, spre stupe-ac3ia eventualilor martori, datorit! -aptului c! parc! atunci timpul este e-ectiv suspendat pentru eaX De e1emplu, este cunoscut cazul unui soldat care tocmai transporta o mortier!, mpreun! cu un camarad, n ora$ul 2eirut) Deodat!, ei au auzit -oarte clar zgomotul unui o&uz care venea e1act c!tre ei) *i s-au aruncat imediat la sol $i au mai avut timp doar s!-$i pun! m'inile deasupra capului) 4tunci, soldatul respectiv a v!zut -oarte clar o&uzul venind asupra lor, dar -oarte lent, e1act ca $i cum ar -i privit scena ntr-un -ilm realizat cu ncetinitorul" el a m!rturisit apoi c! n acele momente i putea distinge -oarte distinct -orma $i aripioarele speci-ice, precum $i traiectoria cur&! pe care o avea $i care s-a ncheiat la doar un metru de capul s!u, ntr-un sac cu nisip) #i totu$i, de$i atunci el $tia c! n urma e1ploziei va muri cu siguran3! ntr-o asemenea situa3ie, o&uzul respectiv, n mod miraculos, nu a e1plodat dup! aceea, $i ast-el, cei doi s-au ales numai cu o sperietur! zdrav!n!) F VA U!MA F

AN 8 C H8 INFO!MA"II EC!ETE PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CON IDE!A"II E#OTE!ICE CU P!IVI!E LA CELE $ TATTVE-E FUNDAMENTALE

MANIFE T%!ILE E EN"IALE ALE CELO! CINCI TATTVA- E FUNDAMENTALE& AT'T (N FE!A DE MANIFE TA!E A LUMII )EATITUDINII *ANANDA+& C'T ,I LA NIVELUL CO!PULUI CAU#AL *ANANDAMA-A .O HA+ INDIVIDUAL A82icaie/ L0mea s012im3 4i misterioas3 a 5n6eri2or *DEVA-4i2or+7 o 8ara2e23 necesar3 5ntre tra9iia cre4tin3 4i tra9iia secret3 orienta23 ELEMENTE E EN"IALE !EFE!ITOA!E LA (NGE!UL P%#ITO! (continuare
la cursul O7, 4n M)) >n alte situa3ii, -iin3a ajunge chiar s! se proiecteze n viitor, devenind ast-el con$tient! de toate urm!rile tragice ale accidentului, dup! care, ca printr-un miracol divin, ea reu$e$te s! evite accidentul) 5at!, n continuare, un caz semni-icativ, devenit clasic n aceast! direc3ie, care a -ost tr!it de un om de a-aceri -rancez, pe c'nd se a-la n <aroc, n anul 1NBA) >n timp ce se deplasa noaptea cu ma$ina, el s-a angajat la un moment dat ntr-o dep!$ire, c'nd, dintr-o dat!, a o&servat la -oarte mic! distan3! un camion care venea din sens opus, cu -arurile stinse) "4tunci", spune el "am v!zut instantaneu $ocul accidentului ce p!rea a -i inevita&il $i o gr!mad! in-orm! de ta&l! ce rezulta din el, dup! care am sim3it cum ies imediat din corp, iar dup! aceea am putut privi trupurile care erau cumplit mutilate de accident) 4poi mi-a ap!rut -oarte clar n -a3a ochilor relatarea mor3ii mele dramatice, care i era -!cut! mamei mele, n Gran3a, dup! care am putut vedea impactul mor3ii mele asupra -amiliei $i preg!tirile de nmorm'ntare, articolul mortuar din ziarul local $i chiar am putut asista la propriile mele -uneralii) >mi amintesc n special, cu o -oarte mare precizie, -iecare chip al celor care au venit la nmorm'ntarea mea) oate acestea le-am v!zut atunci -ulger!tor, parc! din e1terior, -!r! s! am deloc senza3ia scurgerii timpului, c'nd, &rusc $i ine1plica&il, volanul ma$inii mele "s-a rotit" (sau mai &ine zis, mi-am dat seama dup! aceea c! l-am rotit n mod a&solut mecanic, ca $i cum nu eu ac3ionam) c!tre st'nga $i am ie$it de pe drum, n de$ert, dar ast-el am putut evita complet acel groaznic accident) /u voi uita niciodat! aceast! tr!ire cople$itoare pe care am avut-o pentru prima oar! atunci)" :n alt caz similar, n care chiar apare viziunea clar! a ngerului p!zitor, a -ost consemnat de cunoscuta scriitoare $i personalitate -rancez! n domeniul parapsihologici, *=*(J/*-%484+ <*8.5*8, n cartea sa, "<oartea trans-igurat!"" "0 locuitoare din ora$ul -rancez 2*65*8% mergea mpreun! cu so3ul ei, cu ma$ina, $i la un moment dat, ntr-o cur&!, un alt automo&il care venea din sens opus $i care se angajase complet neregulamentar n dep!$ire, venea drept c!tre ei cu o mare vitez!) 4tunci, acea -emeie a avut -ulger!tor certitudinea -aptului c! at't ea, c't $i so3ul ei vor muri de moarte violent!, pentru c! la c'3iva metri n partea dreapt! a $oselei era o pr!pastie) 5mediat, ea a avut atunci e1perien3a dedu&l!rii (ie$irii din corp) $i a v!zut totul de undeva de deasupra) >n acela$i timp, ea a constatat c! parc! totul se derula atunci e1trem de lent) *a $i-a dat ast-el seama c! accidentul era inevita&il $i $i-a privit atunci corpul n interiorul ma$inii, realiz'nd tot atunci c! ceea ce urma s! se produc! cu el i devenise total indi-erent) *a chiar $tia c! toate e-orturile so3ului ei, care se a-la la volan, erau zadarnice) >n acel moment ns!, ntorc'ndu-se, ea a putut vedea o -iin3! de lumin! care era n spatele ei, t!cut! $i nemi$cat!, $i a n3eles c! era vor&a de ngerul ei p!zitor) .hipul lui era -oarte luminos, iar din ntreaga lui -iin3! emana o -or3! e1traordinar!, du&lat! de o n3elepciune $i de o iu&ire dincolo de tot ce $i poate imagina o -iin3! uman! o&i$nuit!) >n -a3a acestui nger, a m!rturisit ulterior -emeia respectiv!, "&ucuria mea era indescripti&il!, ca $i ner!&darea de a-1 urma oriunde ar -i vrut el s! m! conduc!) =edeam acum departe, undeva la orizont, deasupra norilor, alte -iin3e de lumin! care m! a$teptau cu &ucurie $i dragoste) *1isten3a mea pe P!m'nt se ncheiase, pentru c! mi d!deam -oarte &ine seama c! locul meu era acolo, cu ele) 9hidul meu mi-a con-irmat atunci c! ntr-adev!r venise momentul) #i totu$i, dintr-o dat!, am realizat c! el p!rea surprins de ceva $i c! ezita, a$tept'nd t!cut $i nemi$cat n timp ce eu vedeam jos automo&ilele care se apropiau tot mai mult) #tiam c! am la dispozi3ie un r!gaz ca s!-mi amintesc ceva) 2rusc, am v!zut-o pe -iica

mea, acas!, tocmai pe punctul de a adormi, $i pe mama mea al!turi de ea) 4ceast! imagine mi-a produs -ulger!tor o imens! su-erin3! $i, a$ez'ndu-m! atunci n genunchi n -a3a ngerului meu p!zitor, i-am spus" "#tiu c! ceea ce -aci acum este drept, dar pentru -iica mea ar -i oare drept s!-$i piard! am&ii p!rin3iZ e rog, salveaz!-ne din acest accidentXXX" 4tunci am v!zut din nou chipul ngerului $i i-am auzit vocea) *l m-a "mpins" cu &l'nde3e din nou spre p!m'nt, spun'ndu-mi" "Pentru c! nu ceri nimic pentru tine, ntoarce-te) /u este nc! momentul") <i-am putut da seama c! el se &ucura de alegerea mea) Ga3a i str!lucea mai puternic dec't %oarele, iar vocea sa mi amintesc c! era ca o vi&ra3ie e1traordinar!) 4tunci am co&or't din nou n corp, n ma$in!, $i am v!zut - cu toate c! nici ast!zi nu-mi pot e1plica -elul n care s-a produs acest miracol - c! accidentul care urma s! se produc! a -ost evitat) 4m r!mas imediat dup! aceea, mpreun! cu so3ul meu, la marginea drumului, mult! vreme, -!r! s! putem scoate un cuv'nt, con$tien3i -iind c!, n mod normal, dac! ngerul nu ne-ar -i ajutat, ar -i tre&uit s! murim am'ndoi atunci") >n alte situa3ii, ajutorul ngerului nostru p!zitor se mani-est! cu mult naintea unei situa3ii periculoase sau tragice, prin intermediul unui vis care ne tul&ur! -oarte mult sau prin multiple -enomene de sincronicitate) De e1emplu, cazul cel mai -recvent este visul de avertisment, vis care nu poate -i uitat $i care ne determin! s! -acem un anumit lucru sau s! ac3ion!m ntr-un anumit -el pentru a lua o decizie aproape imediat!) #i, de$i n general nu $tim -oarte clar de ce, lu!m totu$i acea decizie) Dup! aceasta ne ntre&!m de ce am luat o asemenea hot!r're, dar numai peste c'teva s!pt!m'ni sau poate peste un an descoperim c! am -!cut un lucru -oarte &un) 4cest tip de vis inspirat nu se poate uita $i nu se con-und! niciodat! cu visele o&i$nuite) (a -el stau lucrurile $i cu e1traordinarele -enomene de sincronicitate sau cu ajutoarele total nea$teptate pe care le putem primi e1act atunci c'nd avem nevoie, iar n aceast! direc3ie, cazuistica este imens!) Desigur, n toate aceste situa3ii, puritatea l!untric! a -iin3ei umane c'nd prime$te ajutorul neprecupe3it $i plin de dragoste al ngerului p!zitor, este un -actor -oarte important, deoarece aceast! o -ace capa&il! s! simt! telepatic (s! intre n rezonan3!) cu s-era su&til! de mani-estare a ngerului s!u p!zitor, agent al Providen3ei) 4st-el, putem acum s! n3elegem de ce aceste divine ajutoare invizi&ile nu se mani-est! totu$i la -el pentru oricine, sau alteori, de$i ele se mani-est! ca avertismente, acestea nu sunt luate n seam! de -iin3a uman! o&tuz! $i grosier!) De e1emplu, putem nt'lni cazuri n care, n urma unui groaznic accident aviatic, numai o singur! persoan! a sc!pat cu via3!, n plus, -iind tea-!r! $i nev!t!mat!, sau, ntr-un $ir de ma$ini care s-au tamponat reciproc, putem nt'lni una, ncadrat! de B7 de ma$ini accidentate, care este neatins!) 0ri, n acela$i lan3 de accidente, o -emeie, imediat dup! $ocul tampon!rii, este inspirat! s! ias! imediat din ma$ina ei $i s! se dep!rteze de ea, la B secunde mai t'rziu, un camion i "pulverizeaz!" complet automo&ilul etc), etc) Desigur, e1ist! nenum!rate asemenea situa3ii e1traordinare n care noi, cei ini3ia3i n J094, putem identi-ica m'na incon-unda&il! a 9ra3iei Divine, care se mani-est! cel mai adesea prin intermediul ngerului nostru p!zitor) Pe de alt! parte, numero$i sunt $i cercet!torii de prestigiu mondial, care au avut ocazia s! contacteze su&limele entit!3i luminoase care sunt ngerii, printre cei mai cunoscu3i -iind 802*8 <0/80*, *(5%42* + Ir2(*8-80%% $i @0+/ (5((J) 4st-el, <0/80* a ajuns chiar s! sistematizeze numeroasele e1perien3e de contactare a unor entit!3i angelice, realizate la institutul s!u de cercet!ri) *1ist!, arat! el, mai multe aspecte distincte ale nt'lnirii n a-ara corpului -izic (n stare de dedu&lare) cu o entitate spiritual!" 1) 4ceste entit!3i degaj! o iu&ire care inspir! imediat o ncredere necondi3ionat!, precum $i siguran3! su&iectului dedu&lat) 2) n general, ele se prezint! la nceput cu -a3a ascuns! ntr-un -el de "um&r!", pentru a nu speria) 4tunci ns! c'nd su&iectul s-a -amiliarizat cu prezen3a lor, el nu mai percepe, de regul!, dec't o lumin! -oarte intens!) O) 4tunci c'nd aceste entit!3i de lumin! vor&esc, ele se limiteaz! la voca&ularul cunoscut de c!tre su&iect) >n plus, este pro-und semni-icativ -aptul c!, de$i naintea e1perien3elor sale de dedu&lare con$tient!, <0/80* era ateu $i materialist (era un &anal om de a-aceri), aceste e1perien3e l-au -!cut s! cread! cu t!rie n e1isten3a lui Dumnezeu) *ste, de asemenea, la -el de semni-icativ! n acest conte1t $i a-irma3ia -aimosului medic, -izician $i cercet!tor principal @ohn (illE, care a declarat pu&lic, cu riscul ridiculiz!rii sale de c!tre oamenii de $tiin3!

"ortodoc$i", c! el $i datoreaz! o mare parte din inspira3iile sale $tiin3i-ice leg!turii directe pe care o are cu ngerul s!u p!zitor) .u privire la ngeri, el a mai spus" "*ste vor&a de entit!3i care n mod sigur ne sunt superioare)" >ntr-adev!r, -iecare nger care a atins stadiul de nger p!zitor se situeaz!, de regul!, cu mult deasupra nivelului spiritual al -iin3ei pe care o va proteja $i inspira) >ngerul p!zitor ne nso3e$te din momentul ncarn!rii $i p'n! n clipa mor3ii, iar n anumite situa3ii chiar $i n lumea de dincolo (n intervalul dintre dou! ncarn!ri succesive)) >n plus, ngerul p!zitor cola&oreaz! ndeaproape cu a$a-numi3ii "ngeri ai I48<4-ei") *l poate cunoa$te, prin consultarea cli$eelor su&tile 4I4%+4-ice, toate e1isten3ele trecute ale -iin3ei pe care o are n paz!, mpreun! cu toate ac3iunile ei, &une sau rele, ac3iuni generatoare de I48<4) Dup! cum $tim deja, naintea ncarn!rii propriu zise, via3a urm!toare a -iin3ei este preg!tit! de I48<4 din vie3ile trecute) >n acest proces de "preg!tire" su&til!, care poate dura uneori mult timp, ngerul p!zitor al respectivei vie3i care urmeaz! s! nceap! este nc! inactiv) De a&ia dup! ce -iin3a uman! intr! n leg!tur! cu ngerul nativit!3ii sale, ngerul p!zitor se va asocia $i el) >mpreun!, ace$ti ngeri vor con-eri -!pturii energiile de care aceasta are nevoie pentru a se ncarna din nou n planul -izic) *i o vor nso3i mai nt'i n calitate de CP!zitori ai pragului uit!rii", acesta -iind, de -apt, punctul de trecere" c!tre noua via3! terestr!, n care -iin3a uman! respectiv! este ncredin3at! ngerului s!u p!zitor, n -inal, acesta nu o va preda ngerilor mor3ii dec't atunci c'nd "ceasul" ei pentru p!r!sirea planului -izic va sosi, ace$ti ngeri ai mor3ii $i vor ndeplini atunci misiunea lor speci-ic! n acela$i mod, analogic vor&ind, ca ngerii nativit!3ii (na$terii), ns! utiliz'nd energii diametral opuse" n timp ce ngerii na$terii contri&uie la -ormarea corpului -izic, ngerii mor3ii sunt preocupa3i de lenta sa descompunere) Putem a-irma deci, n ncheierea prezent!rii acestor aspecte esen3iale re-eritoare la ngerul p!zitor, c! este -oarte important pentru orice -iin3! uman! care aspir! intens la des!v'r$irea spiritual!, s! urm!reasc! s! intre ntr-o c't mai pro-und! leg!tur! $i comuniune cu ngerul ei p!zitor, aceasta put'nd-o ajuta imens la e-ortul s!u de ndumnezeire) /ici o solicitare nu ne este re-uzat! dac! este adresat! ngerului nostru p!zitor, cu condi3ia ca aceast! solicitare s! ne apropie $i mai mult de Dumnezeu) >n plus, dac! vrem s! comunic!m mult mai &ine $i mai pro-und cu altcineva (de e1emplu, cu -iin3a iu&it!), putem de pild! s! solicit!m n preala&il ngerului nostru p!zitor s! comunice $i s! -uzioneze cu ngerul p!zitor al celuilalt)

O !ELATA!E DE P!E P!OTEC"IA (NGE!ULUI P%#ITO!


>n ziua de 2 ianuarie 1NN7, un copil n v'rst! de patru ani a c!zut de la etajul $ase al &locului n care locuia, pe un strat de z!pad! nu mai gros de O7 de centimetri, ntre o -'nt'n! de piatr! $i un gard de metal, -!r! s! p!3easc! nimic) <icu3ul se nume$te <auro 4nastasi) ":n nger 1-a p!zit pe copilul meu" - spune 4nnalisa, mama copilului - ngerul la care <auro se roag! n -iecare sear! nainte de a dormi") >n 2 ianuarie a nins toat! ziua) De c'teva zile, <auro era nevoit s! stea n cas!, deoarece era r!cit i 3ineau companie mama $i desenele animate) (a ora 17, 4nnalisa $i-a adus aminte c! avea nevoie de o re3et! pentru so3ul ei) 4 co&or't la parterul &locului, unde se a-la ca&inetul medicului) (-a l!sat pe <auro n -a3a televizorului, a nchis u$a $i a co&or't la ca&inet) 9hinionul a -!cut ca sala de a$teptare s! -ie plin!) 4nnalisa a a$teptat 27 de minute) (a un moment dat, pe u$! a intrat un &!r&at 3in'nd n &ra3e un copil m&r!cat ntr-o salopet! gri, -!r! panto-i n picioare) .opilul, palid $i speriat, era chiar <auro) "<am!, am z&urat jos din ceruri", i-a spus &!ie3elul mamei, c'nd aceasta l-a luat tremur'nd n &ra3e) 4nnalisa a urcat cu copilul n apartament) :$a de la intrare era nchis!, a$a cum o l!sase ea) 5ntr'nd n cas!, a o&servat c! u$a &alconului era deschis!) "4m vrut s! vin la tine, mam!", i-a spus <auro, c'nd -emeia s-a apropiat de &alcon) Pe jos era un papuc al copilului) Pe cel!lalt l-a g!sit mai t'rziu n curte) "4m ie$it s! duc gunoiul, poveste$te (ucia (audisio - c'nd, deodat!, am v!zut o pat! neagr! pe z!pad!) 4m crezut c! este un c'ine, apoi am auzit o voce" "Doamn!, ajutor, am c!zut") .opilul a -ost dus la spital, unde s-au -!cut analize, radiogra-ii, ecogra-ii) 4cuza o durere n zona stomacului $i avea &!r&ia pu3in julit!) Dup! c'teva ore, <auro se juca n salon cu ceilal3i copii interna3i, povestindu-le marea sa aventur!) 4cum, <auro se crede un erou) .'nd vor&e$te de e1perien3a pe care a tr!it-o, ochii i str!lucesc) /u i este team!) Din acel z&or n gol, <auro p!streaz! o amintire minunat!)

"4cest sentiment este periculos $i tre&uie 3inut su& control - a avertizat-o ns! psihoterapeutul pe mam!) (a A ani, copii au impresia ca sunt -oarte puternici $i nu 3in seama de pericole") <ama va tre&ui s!-1 supravegheze pe micu3 pentru a nu -i cumva tentat s! repete e1perien3a) <edicul Gederico 9a&oardi, directorul spitalului de copii, spune" "<icu3ul nu a su-erit nici o leziune intern!) (-am 3inut B zile su& supraveghere, dar toate analizele au ie$it &ine) /u pot da nici o e1plica3ie logic! nt'mpl!rii) %unt convins c! ne a-l!m n -a3a unui -apt supranatural, cred c! o entitate superioar! a protejat copilul) *ste a&solut e1traordinar ca o -iin3! uman! s! cad! de la n!l3imea de 1N metri, pe un strat su&3ire de z!pad! proasp!t! $i s! nu se aleag! dec't cu o zg'rietur! super-icial! $i o traum! toracic!, care s-a remis n c'teva zile) Gor3a cinetic! de la o asemenea n!l3ime este at't de puternic!, nc't impactul cu p!m'ntul ar -i tre&uit s! ai&! consecin3e dramatice, mai mult dec't at't, <auro a c!zut la c'3iva pa$i de o -'nt'n! de piatr! $i un gard de metal) /u pot s! nu m! g'ndesc c! a -ost protejat de ngeri $i s-in3i) Pro&lema real! este ca <auro s! nu ncerce s! repete aceast! e1perien3!)" Printre priorit!3ile -amiliei 4nastasi se a-l! acum schim&area locuin3ei) 2inen3eles, ei vizeaz! un apartament situat la parter) F VA U!MA F

AN 8 C HS INFO!MA"II EC!ETE PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CON IDE!A"II E#OTE!ICE CU P!IVI!E LA CELE $ TATTVE-E FUNDAMENTALE

MANIFE T%!ILE E EN"IALE ALE CELO! CINCI TATTVA- E FUNDAMENTALE& AT'T (N FE!A DE MANIFE TA!E A LUMII )EATITUDINII *ANANDA+& C'T ,I LA NIVELUL CO!PULUI CAU#AL *ANANDAMA-A .O HA+ INDIVIDUAL A82icaie/ L0mea s012im3 4i misterioas3 a 5n6eri2or *DEVA-4i2or+7 o 8ara2e23 necesar3 5ntre tra9iia cre4tin3 4i tra9iia secret3 orienta23 ELEMENTE E EN"IALE !EFE!ITOA!E LA (NGE!UL P%#ITO! (continuare la cursul OM, 4n M) Un mesa> an6e2ic 8rimit 9e 0n Io6Jin occi9enta2 9e 2a 5n6er02 s30 83=itor
"/oi suntem de multe ori al!turi de voi, zi de zi, pentru av! veghea, a v! impulsiona, a v! ghida $i a v! d!rui (umina pur! care vine din e1isten3a divin! universal!) %untem aici mai ales pentru a v! ajuta s! discerne3i, s! n3elege3i, s! alege3i just $i s! trezi3i ceea ce ave3i deja minunat n voi $i care se a-l! n stare poten3ial! (nzestr!rile voastre divine) pentru a putea ast-el o-eri din preaplinul vostru $i celorlal3i) %! $ti3i c! sunte3i ntotdeauna li&eri s! d!rui3i sau s! nu d!rui3i aceste divine daruri) 5nterven3ia noastr! n via3a -iin3elor umane pe care le avem n paz! nu poate -i, n mod o&i$nuit, dec't e1cep3ional!, ea mani-est'ndu-se mai ales n mprejur!ri cu totul deose&ite, cruciale pentru -iin3a n cauz!) Dar voi pute3i oric'nd s! cere3i ceea ce este &un $i minunat, iar noi suntem mereu aici, -iind mereu gata s! v! aducem toate darurile noastre pe care le avem de la Dumnezeu) Darurile noastre adeseori nu sunt -olosite de oameni, mai ales datorit! incapacit!3ii lor de a comunica cu noi, din aceast! cauz! pentru unii dintre ei ele se pierd pentru c! ei nu pot &ene-icia de ele) /oi ne d!ruim trup $i, su-let iu&irii, luminii $i adev!rului lui Dumnezeu) /oi suntem clip! de clip! ngerii vo$tri protectori $i inspiratori $i r!m'nem mereu, t!cu3i $i gata s! v! ajut!m, al!turi de voi) /oi suntem creaturi de lumin!, pline de dragoste, ce eman! n permanen3! *sen3a Divin! $i -acem leg!tura ntre Dumnezeu $i oameni) Pentru cel care $tie s! ne recunoasc!, noi suntem adeseori prezen3i ntr-un sur's su&lim, ntr-un -ream!t tainic al naturii, n vraja e1tatic! a unei nop3i nstelate sau n -armecul misterios al unei dimine3i nsorite) 4tunci c'nd se n-irip! o leg!tur! c't de mic! ntre noi $i oameni, noi suntem aceia care le d!ruim o stare de &ucurie pur! care nu are nici o cauz! material!) ot noi suntem cei care veghem mai mereu asupra somnului $i asupra viselor voastre pentru a v! aduce ast-el o pro-und! pace l!untric!, &ucurie $i senin!tate) /oi suntem adeseori prezen3i n casele voastre ca protectori t!cu3i $i aten3i ai copiilor $i ai &!tr'nilor vo$tri) .'nd cineva este &olnav, noi i insu-l!m, gra3ie luminii noastre atotputernice pe care o primim permanent de la Dumnezeu, puterea de a accepta ceea ce este &ine, -rumos $i adev!rat) /oi v! conducem plini de &ucurie de-a lungul drumului divin al des!v'r$irii, drum pe care noi putem s! l vedem primii $i pe care uneori $i voi l pute3i ntrez!ri atunci c'nd v! l!sa3i inspira3i de noi <ul3i dintre noi i vegheaz! zile n $ir pe cei &olnavi pentru a le alina r!nile su-letului $i pentru a-i consola, sau pe mamele care dau na$tere unei noi vie3i)

/oi suntem prezen3i n aer, n ap!, n nori, n v'nt, n ploaia care &inecuv'nteaz! c'mpurile, n -lori, n ar&ori, n -ocul care v! nc!lze$te $i v! lumineaz!, $i tot noi suntem, de asemenea, prezen3i $i n su-lul vostru vital) /oi suntem al!turi de voi de la nceput $i p'n! la s-'r$itul vie3ii voastre) /oi, ngerii, suntem totodat! cei care reprezent!m percep3ia intuitiv! pro-und! de dincolo de lumea material! $i tot noi suntem cei care v! inspir!m n mod su&lim n art!, insu-l'ndu-v! de cele mai multe ori n mod misterios c'ntecele, culorile, luminile $i chiar cuvintele cele mai potrivite) ot ceea ce este -rumos $i armonios este prezent $i n noi $i ne place mult $i nou!) /oi suntem ngerii vo$tri p!zitori, -ra3ii, prietenii, mesagerii intui3iei $i iu&irii pro-unde $i nepieritoare) Din lumina noastr! voi v! pute3i oric'nd inspira de la izvorul &inecuv'nt!rii divine, c!ci acesta este un izvor nesecat care conduce n mod gradat toate -iin3ele la cunoa$terea divin! suprem!) /oi suntem permanent inspira3i de iu&ire $i ne d!ruim n mod total $i necondi3ionat iu&irii lui Dumnezeu) /oi suntem ghizii vo$tri iu&itori $i nso3itorii vo$tri tainici) /oi suntem de asemenea ngerii p!zitori ai su-letului cel mereu viu (@5=4 <4) al omului)

Cores8on9ene semnificati@e 5ntre an6e2o2o6ia cre4tin3 4i tra9iia orienta23 e=oteric3


4$a cum am ar!tat, ngerii de lumin! ai lui Dumnezeu sunt -oarte &ine cunoscu3i $i n tradi3ia Eoghin! $i tantric!, unde sunt numi3i generic D*=4-$i ("-iin3e de lumin!"), n lim&a sanscrit! sau (+4 ("entit!3i superioare su&lime"), n lim&a ti&etan!) en aceast! direc3ie, este pro-und semni-icativ -aptul c! numele ora$ului (+4%%4, capitala i&etului, nseamn! pur $i simplu "ora$ul (cetatea) ngerilor de lumin!", su&liniinduse prin aceasta nivelul spiritual deose&it de nalt al acestei a$ez!ri, p'n! n momentul invad!rii i&etului de c!tre .hina comunist!g) *1ist! nenum!rate descrieri ale D*=4-$ilor n tratatele ezoterice de J094 $i 4/ 84, care reveleaz! o multitudine de procedee speciale secrete, destinate contact!rii acestor -!pturi de lumin! $i solicit!rii inspira3iei sau protec3iei lor divine) 4st-el, n special n conte1tul tantrismului, se vor&e$te pe larg despre aceste su&lime $i puternice entit!3i spirituale (D*=4-$ii) $i despre m!re3ia lor cople$itoare, ar!t'ndu-se (mai ales n cadrul sistemului secret <4+4 =5DJ4 J094) c! ele pot conduce -oarte repede -iin3a uman! care le apeleaz! cu -ervoare la -ericirea e1tatic! a -uziunii ine-a&ile cu Dumnezeu at!l) Giin3'nd n lumile su&tile invizi&ile, D*=4-$ii sunt mp!r3i3i $i n cadrul tradi3iei orientale n O mari categorii (echivalente cu cele O triade angelice ale cre$tinismului), numite" 8:P4 D*=4 (corespunz'nd triadei in-erioare" ngeri, 4rhangheli $i nt'ietori), 8:P4 48:P4 D*=4 (corespunz'nd triadei intermediare" %t!p'niri, =irtu3i $i Domnii) $i 48:P4 D*=4 (corespunz'nd triadei superioare" ronuri, +eruvimi $i %era-imi)) >n unele tratate, aceste O mari categorii de D*=4-$i mai sunt numite, I4<4 D*=4-$i, 8:P4 D*=4-$i $i 48:P4 D*=4-$i, aceste nume desemn'nd D*=4-$ii (ngerii) din dimensiunea su&til! eteric! $i astral! (I4<4 D*=4-$ii), din dimensiunea su&til! astral! $i mental! (8:P4 D*=4-$ii) $i, respectiv, pe cei din dimensiunea su&til! cauzal! (48:P4 D*=4-$ii)) otu$i, este important s! re3inem -aptul c! n decursul timpului, termenul "D*=4" a nceput s! -ie aplicat n 5ndia, prin e1tensie, nu numai ngerilor, ci $i a$a-numitelor "spirite ale naturii" (gnomi, ondine, salamandre, z'ne sau iele etc)) - o categorie aparte de entit!3i ale planului eteric, av'nd nivelul de con$tiin3! su& acela al -iin3ei umane $i prezent'nd o anumit! predominan3! 4 =4-ic! (de e1emplu gnomii P85 +5=5 4 =4, ondinele sau sirenele - 4P4% 4 =4, salamandrele - *@4% 4 =4, z'nele, -eele sau ielele - =4J: 4 =4 - sau chiar $i altor entit!3i su&tile non-umane, cum ar -i -ormele-g'nd) Pe de alt! parte, tradi3ia oriental! desemneaz!, generic, prin termenul "D*=4.+4/" un anumit paradis astral, populat n special de aceste entit!3i su&lime (D*=4-$ii)) D*=4-$ii produc $i ei, ca $i -iin3ele umane, di-erite -orme-g'nd, care se disting ns! prin str!lucirea $i prin m!re3ia lor cople$itoare) De asemenea, culorile aurei unui D*=4 sunt cu mult mai str!lucitoare $i mai ra-inate dec't acelea ale unei -!pturi umane neevoluate spiritual, ceea ce $i

-ace ca viziunea lor s! -ie -oarte greu de suportat de c!tre oamenii grosieri sau neevolua3i, de regul! ace$tia -iind ca or&i3i de luminozitatea cu totul e1traordinar! a aurei D*=4-$ilor) >n ceea ce prive$te structura su&til! a 48:P4 D*=4-$ilor (entit!3i luminoase su&lime, neconstr'nse de o -orm! anume), ei pot -i cel mai adesea percepu3i prin clarviziune ca o s-er! (sau ca un ovoid) de lumin! intens!, de regul! al&-str!lucitoare) .a o tr!s!tur! general! - se mai spune n spiritualitatea oriental! - intensitatea cople$itoare a -ericirii este ceea ce caracterizeaz! lumea D*=4-$ilor) 4ceast! -ericire permite, printre altele, savurarea celor mai elevate st!ri de &eatitudine divin!) 4ceast! -ericire tainic!, indescripti&il! $i ine1prima&il! prin lim&ajul uman, nu p!r!se$te niciodat! divinele -iin3e de lumin! (D*=4-$ii)) >n plus, datorit! "transparen3ei" lor complete -a3! de =oin3a atotputernic! a lui Dumnezeu, con$tiin3a D*=4-$ilor nu este niciodat! chinuit! de ndoieli, indecizii sau -r!m'nt!ri interioare, ea -iind n schim& nzestrat! cu o in-aili&il! $i divin! intui3ie, care i permite ca aproape ntotdeauna, pentru un D*=4, "a g'ndi" s! echivaleze cu "a n3elege pro-und") #i tradi3ia secret! ti&etan! prezint!, ca $i angelologia cre$tin!, acela$i ta&lou al .rea3iei, care este realizat! nu direct de c!tre Dumnezeu at!l, *l -iind pururi transcendent, ci de ngerii s!i de lumin!, pe care i-a creat prin intermediul <arilor Puteri .osmice) 8eamintim, n acest sens, c! termenul *(0+5<, care n 2i&lie (9enez! 1,1) este tradus prin "Dumnezeu" ("(a nceput, Dumnezeu a -!cut .erurile $i P!m'ntul"), este n realitate pluralul de la *( sau *(5 (Dumnezeu) $i are aici sensul de "%piritele Divine", desemn'nd ast-el ngerii de lumin! prin intermediul c!rora Dumnezeu creeaz! e-ectiv lumea) De asemenea, noi $tim, ca Eoghini, c! -iecare plan sau lume su&til! paralel! din mani-estare are o anumit! entitate divin! guvernatoare, e1ist'nd, de -apt, 7 asemenea entit!3i (Persoane Divine) supreme, sus3in'nd cele 7 niveluri in-orma3ionale ale :niversului, de la <:(4D+484 $i p'n! la %4+4%8484, ele sunt numite n J094" 284+<4, =5%+/:, 8:D84%+5=4, 5%+=484, %4D4%+5=4, 48D+4/485%+=484 $i, respectiv, %+5=4) 4ce$ti supremi guvernatori ai -iec!rei s-ere su&tile a .rea3iei, care corespund su&planului 7 (transcendent) al -iec!rui plan (din cele 7 -undamentale), se mani-est! prin intermediul ierarhiilor angelice speci-ice planului pe care l guverneaz!) %tr!vechiul te1t ti&etan secret "%tan3ele D6J4/" a-irm! n aceast! direc3ie" "/oi eentit!3ile angelice su&lime, numite generic (+4g suntem crea3i de cele 7 Giin3e Divine Primordiale, prin intermediul (uminii .elei =ii a lui Dumnezeu" (5=,2)) 5ar un comentariu ezoteric al acestui te1t secret adaug!" ".ele 7 Giin3e Divine Primordiale au ncredin3at crearea lumilor superioare care le sunt su&ordonate la 7 mari ngeri ((+4))" <ai departe, acela$i te1t adaug!" "Din suprema splendoare a (uminii lui Dumnezeu au -ost proiectate n %pa3iu e4I4%+4g energiile su&tile dinamizatoare (%+4I 5-urile) ale ierarhiilor de lumin! eeste vor&a aici de di-erite tipuri de ngeri ((+4) numi3i n tradi3ia ti&etan! secret! dup! cum urmeaz!g, acestea sunt" "*sen3ele ultime", "Gl!c!rile divin puri-icatoare", "*lementele (Principiile) -undamentale", ".onstructorii divi$i ai :niversuluiD "/umerele", ".ei -!r! de -orm!", ".ei nzestra3i cu -orm!", "PuterileHH $i "0mul divin", care este chintesen3a lor)" (5=) Prin urmare, ierarhiile ngere$ti sunt create gradat" pe m!sura -ragment!rii, accentu!rii $i di-eren3ierii (uminii Dumnezeie$ti primordiale, n procesul emana3iei universale" "4st-el au -ost crea3i 48:P4 D*=4-$ii $i 8:P4 D*=4-$ii" dintr-o (umin! :nic! au ap!rut 7 (umini (cele 7 Giin3e Divine %upreme sau cele 7 %pirite - *(0+5< - ale Prezen3ei Divineg, apoi, din -iecare (umin! (din cele 7) au ap!rut alte 7 e rezult'nd din 7 L 7 R AN niveluri ontologice -undamentale ale mani-est!rii, reprezentate de cele 7 planuri, -iecare av'nd c'te 7 su&planuri, care sunt toate generate de (umina Dumnezeiasc! %uprem!, *terul Divin %uprem sau *nergia Divin! .reatoare %uprem!, P484 %+4I 5, rezult'nd n -inal 717V1R B7 aspecte -undamentale ale .rea3iei"g) (%tan3ele D6J4/, =, Q)) <ai departe, acest te1t ti&etan str!vechi continu! printr-o clasi-icare minu3ioas! a ordinelor 5erarhiilor ngere$ti) .ei 7 (+4 primordiali vor genera c'te 17, c'te 12, c'te 21, etc), alte entit!3i angelice ((+4), care, la r'ndul lor, vor genera altele, su&ordonate, n grupe de c'te 7, N, 12, etc, p'n! c'nd se ajunge la o enumerare -!r! s-'r$it de o$tiri $i legiuni ngere$ti $i de entit!3i de lumin!, care au -iecare responsa&ilit!3i distincte n guvernarea $i sus3inerea universului vizi&il $i invizi&il)

*1ist!, de asemenea, se arat! n tradi3ia oriental! secret!, O categorii principale de ".onstructori divini" (un anumit tip de ngeri - D*=4 sau (+4) $i tot at'tea categorii de %pirite ((ogosuri) planetare, precum $i de (5P5I4-$i (o categorie angelic! special!, a-lat! n str'ns! leg!tur! cu cli$eele su&tile 4I4%+4-ice), iar -iecare categorie din cele O este la r'ndul ei su&mp!r3it! n alte 7 su&categorii) 5erarhia ngerilor .onstructori ai :niversului are ca misiune la nivel -izic crearea gala1iilor $i a sistemelor solare, a planetelor (ntr-un cuv'nt, a <acrocosmosului), precum $i a <icrocosmosului esen3ial al -iec!rei -!pturi) *i pot -i ast-el asimila3i eu c'mpurile rezonante -ormatoare ale :niversului) 4$a-numitele "%pirite planetare" sunt acele entit!3i divine (D*=4-$ii) care anim! $i protejeaz! stelele $i planetele) ot din aceast! categorie angelic! -ac parte, a$a cum am ar!tat anterior, $i guvernatorii divini ai celor M direc3ii ale spa3iului, numi3i, n tradi3ia indian! (0I4P4(4-$i (sus3in!tori sau p!zitori ai lumii), dintre care 5/D84 (la *st), J4<4 (la %ud), =48:/4 (la =est) $i I:2*84 (la /ord) sunt cei mai importan3i) 5erarhia (5P5I4-$ilor este str'ns legat! de ac3iunea $i mani-estarea legii I48<4-ei, >s) toate nivelurile acesteia" individual, colectiv, na3ional, planetar, etc) .uv'ntul sanscrit (5P5I4) ce provine de la radicalul (5P5 (scriere), nseamn! scriitor sau scri&) 4ceste entit!3i angelice sunt deci cele care "scriu"(imprim! prin intermediul unor c'mpuri rezonan3e speci-ice) a$a- numitele "4nale 4I4%+4-ice" (memoria astral! universal!)) Deoarece ace$ti (5P5I4-$i proiecteaz!, de la nivelul <entalului macrocosmic, n o&iectivitate (n di-eren3iere) planul (arhetipul) ideal al :niversului, plan dup! care ierarhia angelic! a .onstructorilor "recl!de$te" :niversul dup! -iecare P84(4J4 (disolu3ie cosmic!), ei ((5P5I4-$ii) sunt n str'ns! leg!tur! cu ".ei 7 ngeri ai Prezen3ei Divine", cunoscu3i $i n tradi3ia cre$tin!) *i sunt ast-el ni$te sui-generis "secretari" direc3i ai idea3iei divine creatoare) (5P5I4-$ii sunt lega3i, de asemenea, de destinul -iec!rei -iin3e umane, ei -iind activi (mani-est'nduse) n special la na$terea -iin3ei, permi3'nd, de e1emplu, ca pe &aza interpret!rii adecvate a conjuncturii astrale a acelui moment (conjunctur! pe care ei o aleg n per-ect! corela3ie cu I48<4 acelei -iin3e), s! se cunoasc! cu precizie principalele evenimente e1isten3iale cu care se va con-runta respectiva -iin3! uman! dac! ea nu va -ace nimic pentru a-$i modi-ica n &ine destinul) F VA U!MA F

AN 8 C ;N INFO!MA"II EC!ETE PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CON IDE!A"II E#OTE!ICE CU P!IVI!E LA CELE $ TATTVE-E FUNDAMENTALE

MANIFE T%!ILE E EN"IALE ALE CELO! CINCI TATTVA- E FUNDAMENTALE& AT'T (N FE!A DE MANIFE TA!E A LUMII )EATITUDINII *ANANDA+& C'T ,I LA NIVELUL CO!PULUI CAU#AL *ANANDAMA-A .O IIA+ INDIVIDUAI: A82icaie/ L0mea s012im3 4i misterioas3 a 5n6eri2or *DEVA-4i2or+/ o 8ara2e23 necesar3 5ntre tra9iia cre4tin3 4i tra9iia secret3 orienta23 Cores8on9ene semnificati@e 5ntre an6e2o2o6ia cre4tin3 4i tra9iia orienta23 e=oteric3 (continuare la cursul ON) 4n M))
Prin urmare, (5P5I4-$ii sunt ngeri -oarte puternici care guverneaz! $i aranjeaz! ntro per-ect! con-ormitate $i armonie cu =oin3a Divin!, conjuncturile 4 =4-ice e1terioare (macrocosmice) la destinul individual - care, dup! cum $tim deja, se re-lect! n aura individual! printr-o anumit! structurare speci-ic!, de tip hologra-ic, a 4 =4-elor $i permit ca printr-o just! n3elegere a acestor inter-eren3e su&tile 4 =4-ice, - macro $i microcosmice (dintre e1terior $i interior) - s! se uni-ice n con$tiin3! recutul, Prezentul $i =iitorul, prin urmare, ei ((5P5I4-$ii) sunt -oarte intim lega3i de energia timpului, care $tim c! este o mani-estare a <arii Puteri Divine I4(5) 5erarhia angelic! a "/umerelor" este constituit! n principal din a$a-numi3ii "ngeri-=eghetori", cunoscu3i n tradi3ia cre$tin! su& numele de *98*9085, $i ea este, de asemenea, ntr-o str'ns! leg!tur! cu 5erarhiile ngerilor P!zitori) 0 alt! categorie de -iin3e de lumin! (D*=4-$i) o constituie 94/D+48=4-$ii) >n aceast! direc3ie se $tie c! este vor&a de entit!3i celeste, pline de lumin!, reprezent'nd $i mani-est'nd armonia universal! $i par-umurile delicate $i su&lime) Din aceast! cauz!, tradi3ional se a-irm! despre 94/D+48=4-$i c! ei sunt "muzicienii" sau "c'nt!re3ii" cele$ti, ntocmai ca ngerii-muzicieni sau c'nt!re3i care sunt cunoscu3i n tradi3ia cre$tin!) Despre ei se $tie c! se hr!nesc cu par-umuri su&tile, delicate $i suave, iar n arta indian! clasic! ei sunt reprezenta3i adesea av'nd chip uman $i corp de pas!re, sim&olic vor&ind, n cadrul hinduismului, se arat! c! num!rul lor este de QOOO) 4sem!n!tori cu 94/D+48=4-$ii, av'nd $i ei tot rolul de muzicieni sau c'nt!re3i ai cerurilor (paradisurile su&tile astrale) %unt I5//484-$ii (I5</484-$ii), entit!3i luminoase care sunt reprezentate sim&olic n arta indian! ca av'nd corp uman $i cap de arm!sar) *i umplu cu armonii sonore e1tatice paradisurile astrale (n special s-era su&til! a lui I:2*84) $i se consider!, tradi3ional, c! ei sunt D*=4-$ii (entit!3ile de lumin!) care au revelat oamenilor modul de construc3ie a unor instrumente muzicale (de e1emplu instrumentele clasice din muzica indian!), instrumente care se consider! c! sunt capa&ile s! redea $i pentru oameni, ntr-o anumit! m!sur!, mani-est!rile analoage ale armoniilor su&lime, su&til-sonore, ale paradisurilor astrale) <ai e1ist!, se arat! tot n cadrul tradi3iei orientale secrete, multe alte categorii de -iin3e de lumin! (D*=4-$i)) 4st-el, mitologia indian! arat! c!, sim&olic vor&ind, e1ist! OO milioane de D*=4-$i mai importan3i, dintre care OO sunt principali (c'te 11 pentru -iecare dintre cele O lumi su&tile paralele, dintre care, dup! cum $tim, cea mai elevat! este lumea cauzal!)) 8e$edin3a tainic!, su&lim!, a D*=4-$ilor, numit! D*=4 (0I4, este mp!r3it! (ierarhizat! con-orm P85/.5P5:(:5 G:/D4<*/ 4( 4( G8*.=*/P*5 D* =5284P5* cunoscut de noi ca -iind (*9*4 8*60/4/P*5) n Q su&-niveluri, toate acestea -iind la r'ndul lor su&ordonate mp!r!3iei (s-erei su&tile) de lumin! pur! a lui Dumnezeii, 284+<4 (0I4 (mp!r!3ia lui Dumnezeu at!l))

Datorit! acestei uluitoare vastit!3i a mul3imilor de entit!3i luminoase divine (D*=4-$i sau ngeri) e1ist! numeroase modalit!3i tradi3ionale de a le contacta telepatic, pentru a intra ast-el n 8*60/4/P; cu ele n vederea o&3inerii, de c!tre -iin3ele umane individuale, de c!tre grupuri mari de oameni sau de c!tre anumite comunit!3i spirituale, a inspira3iei, ghid!rii, ajutorului $i protec3iei lor) >nainte ns! de a descrie unele aspecte simple $i acele modalit!3i practice care ne permit s! intr!m gradat n stare de rezonan3! cu ngerii (D*=4-$ii), este important s! re3inem c! aproape ntotdeauna, chiar $i n a&sen3a vreunor tehnici sau procedee speciale, entit!3ile angelice i sus3in $i i inspir! spontan $i permanent pe to3i cei care au o mare puritate mental! $i su-leteasc!, care este du&lat! de o intens! dragoste sau aspira3ie -a3! de Dumnezeu) De e1emplu, este &inecunoscut cazul %-'ntului G84/.5%. D5/ 4%%5%5, care a -ost &inecuv'ntat de un nger ce a ap!rut al!turi de el 3in'nd n m'n! o vioar! $i un arcu$) 4cel nger i-a spus atunci %-'ntului Grancisc c! va c'nta pentru el la -el cum c'nt! ngerii n -a3a ronului de lumin! pur! a lui Dumnezeu) >n continuare, ngerul a trecut cu arcu$ul peste o coard! a viorii, gener'nd ast-el numai un singur sunet, de o puritate $i de o comple1itate e1traordinare) 4cest sunet unic a -ost ns!, dup! cum a relatat ulterior %-'ntul Grancisc, at't de suav $i cople$itor, umpl'ndu-i su-letul cu at'ta &ucurie, nc't atunci el a sim3it c! dac! acea su&lim! armonie ar -i -ost $i mai intens!, el ar -i murit chiar atunci de at'ta armonie $i -ericire) >n mod similar, %-'nta +*8*%4 D* 4=5(4, o -emeie simpl!, din %pania, a descris contemporanilor ei c!, pe c'nd se a-la ntr-o rug!ciune intens! $i pro-und!, un su&lim nger de lumin! i-a str!puns inima cu o suli3! alc!tuit! din raze de lumin! al&-str!lucitoare, pentru a o umple ast-el de preaplinul iu&irii de Dumnezeu) >n vremuri mai recente, n %uedia, eminentul om de $tiin3! $i clarv!z!tor *<<4/:*( %K*D*/2089 a relatat c! a avut o serie de contacte (proiec3ii con$tiente n lumile paralele superioare), cu entit!3i din s-erele su&tile cere$ti, ncep'nd cu anul 17A7 $i p'n! la moartea sa, care a survenit n anul 1772, e1perien3e n care el a comunicat cu mul3i ngeri de lumin!) Pe de alt! parte, numero$i au -ost arti$tii care au avut unele viziuni ale lumilor su&tile paradisiace, viziuni pe care ei le-au cristalizat ulterior n minunate opere de art!, ast-el, compozitorul german 9*089* G85*D85.+ +4/D*( a avut o asemenea viziune n perioada c'nd compunea -aimosul s!u oratoriu "<*%54") 4tunci, el s-a izolat complet timp de 2A de zile, iar n momentul c'nd a -ost inspirat s! compun! cele&rul cor "4leluia" din aceast! oper!, el a m!rturisit ulterior c! a sesizat cum la un moment dat parc! s-au deschis cerurile deasupra sa, $i atunci a putut chiar s! vad! ngeri) ot ast-el, cele&rul pictor renascentist G84 4/9*(5.0 spunea c! vede mereu ngeri n camera sa atunci c'nd se treze$te din somn) <arele poet $i pictor englez K5((54< 2(4I* a m!rturisit la r'ndul s!u c! vedea -recvent ngeri, pe unii dintre ei descriindu-i n poeme sau reprezent'ndu-i n ta&lourile sale inspirate) *ste, de asemenea, cunoscut c! -aimosul scriitor -rancez =5. 08 +:90 o&i$nuia s! le spun! copiilor, nainte de culcare" "Dormi3i acum n pace, Dumnezeu vegheaz! asupra voastr!X", su&liniind prin aceasta permanen3a protec3iei $i inspira3iei divine pentru orice -iin3! uman! pur! $i a-ectuoas!, care se a&andoneaz! complet lui Dumnezeu) >n viziunea sa, aceast! divin! protec3ie $i inspira3ie se mani-est! de regul! prin intermediul ngerilor) >n zilele noastre, cel mai cunoscut caz individual de leg!tur! cu ngerii este acela al -aimosului c!lug!r $i iluminat italian P4D8* P50, care a mani-estat, n plus, toat! via3a, pe am&ele m'ini, stigmatele speci-ice cruci-ic!rii lui 55%:% .85% 0%) 4st-el, el relata adeseori di-erite e1perien3e e1traordinare datorate viziunilor $i inspira3iilor su&lime pe care le primea de la ngeri) >n &iogra-ia sa, intitulat!" C rimite-mi ngerul t!u p!zitor, Padre PioD, care a -ost scris! de un apropiat de al s!u, p!rintele 4(*L50 P48*/ *, acesta spune" "Padre Pio

realiza ghidarea spiritual! a su-letelor noastre n special prin intermediul $i cu ajutorul ngerului s!u p!zitor") >n plus, ntr-o scrisoare pe care a trimis-o n 27 aprilie 1N1B, P4D8* P50 scria" ".e -ericire $i ce m'ng'iere este s! $tii c! e$ti ntotdeauna inspirat $i ap!rat de un spirit divin, care niciodat! nu te p!r!se$te") De asemenea, el o&i$nuia s! le spun! celor care i solicitau sprijinul spiritual" "/u te teme, ngerul t!u p!zitor, pe care l ai de la Dumnezeu, este cu tineX" %e cunosc multe -apte $i evenimente e1traordinare sau chiar miraculoase legate de P4D8* P50, unul dintre aceste aspecte este $i acela c!, de$i Padre Pio primea scrisori din toate col3urile lumii, scrisori care erau redactate n lim&i complet necunoscute pentru el, totu$i, n mod miraculos, datorit! prezen3ei ngerului s!u p!zitor, respectivele scrisori i erau instantaneu traduse n minte, pe m!sur! ce le citea) <ai mult dec't at't, ajutorul e1traordinar pe care l primea de la ngerul s!u p!zitor i permitea s! $i scrie (s! r!spund! la acele scrisori), chiar el personal, n lim&i str!ine pe care nu le cuno$tea a&solut delocX >n ceea ce prive$te apelarea inspira3iei, ajutorului $i protec3iei ngerului de c!tre o colectivitate uman!, poate c! cel mai cunoscut e1emplu este acela al deja -aimoasei comunit!3i G5/D+08/, care a -ost -ondat! n 1NQ2, n %co3ia, de D4=5D %P4/9(*8, mpreun! cu clarv!z!toarea D080 +J <4.(*4/) 4ceasta din urm! a devenit -oarte repede cele&r! gra3ie -recventelor sale contacte spirituale cu D*=4-$ii (ngerii)) >n aceast! direc3ie ea a-irm!" "Da, eu comunic adesea cu D*=4-$ii, aceste su&lime entit!3i de lumin! ce impregneaz! cu iu&ire ntreaga natur!) re&uie s! m!rturisesc c! ini3ial eu nu eram deloc predispus! c!tre a$a ceva, -iind mai cur'nd pragmatic! prin educa3ia pe care am primit-o, ns!, nc! de la nceput, mesajele pe care le-am recep3ionat telepatic de la D*=4-$i m-au trans-ormat pro-und $i repede, deschiz'ndu-mi -iin3a c!tre tainicele t!r'muri de lumin! ale lumilor superioare su&tile") .eea ce a -ost $i mai este nc! $i ast!zi cel mai spectaculos, mai uluitor $i mai evident aspect la aceast! comunitate din G5/D+08/ - care are n prezent vreo O77 de mem&ri ce urm!resc constant s! apeleze $i s! intre c't mai pro-und n leg!tur! (n stare de rezonan3!) cu D*=4-$ii (ngerii) - este succesul imens $i complet ine1plica&il numai prin datele -izico-climatice, n ceea ce prive$te recoltele agricole $i horticole pe care le-au o&3inut n cadrul -ermei comunit!3ii) 4st-el, spre stupe-ac3ia cercet!torilor $i a speciali$tilor n horticultur! $i agronomie, care au -ost invita3i s! vad! gr!dina comunit!3ii din G5/D+08/, gr!din! care, n plus, este amenajat! pe un sol complet impropriu $i n ni$te condi3ii climatice -oarte di-icile, dar ntr-o continu! $i str'ns! cooperare cu D*=4-$ii (ngerii $i spiritele su&tile ale naturii), to3i ace$ti e1per3i $i savan3i au putut constata a&unden3a, precum $i -rumuse3ea aproape miraculoas! ale acestei gr!dini) 5at!, spre e1emplu, m!rturia pro-esorului $i e1pertului horticol (5/D%J 802, consilier n pro&lemele solului la 0rganiza3ia /a3iunilor :nite (0/:)" "=igoarea, s!n!tatea $i in-lorescen3a plantelor din aceast! gr!din!, n miezul iernii $i pe un teren nisipos, aproape complet steril, nu pot -i n nici un -el e1plicate prin utilizarea vreunei metode de cultur! cunoscut! p'n! n prezent n agricultura organic!) *1ist! aici, -!r! ndoial!, al3i -actori, de natur! mai cur'nd vital! (energetic!)) 4 tr!i pe p!m'nt ntocmai ca acest mic grup de oameni, prin intermediul p!m'ntului $i cu dragoste -a3! de p!m'nt $i -a3! de ntreaga natur! reprezint! e1presia practic! a unei -ilozo-ii de via3! pe care eu o consider c! ar putea -i suprema -orm! de n3elepciune $i de li&ertate" (a G5/D+08/, cooperarea str'ns! $i ine-a&il! ntre om $i -or3ele su&tile ale naturii este &azat! pe principiul c! -iin3a uman! este, mpreun! cu su&limele entit!3i angelice, co-creatoare a totului) .a urmare a acestei leg!turi practice, tainice $i dura&ile cu lumea ngerilor (D*=4-$ilor), mem&rii acestei comunit!3i au -ost mult impulsiona3i s! se ajute $i s! se apropie unii de al3ii, iar aceast! stare de unitate le-a dezvoltat puterea de a g!si ei n$i$i r!spunsuri corecte la multe ntre&!ri de natur! spiritual!) <etodele simple de gr!din!rit -olosite la G5/D+08/ nu sunt ns! deloc noi" de e1emplu, agricultura &iodinamic! promovat! de 8:D0(G % *5/*8 este &azat! $i ea pe cooperarea cu natura, con-orm principiilor spirituale tradi3ionale) .eea ce a constituit totu$i -actorul esen3ial la G5/D+08/ a -ost integrarea elementului uman $i trezirea, consolidarea $i ampli-icarea unei verita&ile con$tiin3e de grup la to3i mem&rii comunit!3ii) 4cest -apt, care eviden3iaz! c! >/ :/58*4 =*85 425(; #5 P80G:/D; .0/% ; P: *8*4, a permis D*=4-$ilor (ngerilor) s! se mani-este din ce n ce mai mult ca ajutoare, inspiratori $i ghizi ale acestei mici comunit!3i $i, gradat, -iecare a nv!3at (cu ajutorul ngerilor) s! perceap! tot mai limpede aspectele su&tile

ale naturii $i s! tr!iasc! ast-el ntr-o armonie tot mai pro-und!, ampl! $i plenar! cu aspectele su-lete$ti su&lime ale -iin3ei proprii) 0-erim, n continuare, pentru edi-icare, c'teva scurte -ragmente din unele mesaje recep3ionate telepatic de D080 +J <4.(*4/ de la di-eri3i D*=4-$i (ngeri $i spirite su&tile ale naturii)) "Pentru D*=4-$i spune D080 +J - c'mpurile -ormatoare, tainice, ale mani-est!rii sunt, constituite dintr-un preaplin de &ucurie $i -ericire, ast-el nc't nu este deloc surprinz!tor c! &ucuria devine plenar omniprezent! atunci c'nd devii cu adev!rat con$tient de lumea lor ( a D*=4-$ilor)") 5at!, spre e1emplu, un -ragment dintr-un mesaj primit de la un D*=4 al tu-i$urilor" "/oi z&ur!m mereu pe aripile &ucuriei, pentru c! nu am putea utiliza -or3ele su&tile &ene-ice ale naturii dac! am -i supu$i gravita3iei ntocmai ca oamenii) /oi suntem cei care, de$i ne&!nui3i, -acem s! n-loreasc! plantele prin ac3iunea -or3elor su&tile &ene-ice tur&ionante, iar &ucuria oceanic! pe care o resim3im constant are n noi o mi$care nentrerupt!, pe care, clip! de clip!, o in-uz!m pretutindeni n activitatea noastr!) .e -ericire $i ce amuzament este pentru noi s! men3ii n -orma sa speci-ic! -iecare atomX" F VA U!MA F

AN 8 C ;1

INFO!MA"II EC!ETE PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CON IDE!A"II E#OTE!ICE CU P!IVI!E LA CELE $ TATTVE-E FUNDAMENTALE MANIFE T%!ILE E EN"IALE ALE CELO! CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE& AT'T (N FE!A DE MANIFE TA!E A LUMII )EATITUDINII *ANANDA+& C'T ,I LA NIVELUL CO!PULUI CAU#AL *ANANDAMA-A .O HA+ INDIVIDUAL A82icaie/ L0mea s012im3 4i misterioas3 a 5n6eri2or *DEVA-4i2or+7 o 8ara2e23 necesar3 5ntre tra9iia cre4tin3 4i tra9iia secret3 orienta23 Cores8on9ene semnificati@e 5ntre an6e2o2o6ia cre4tin3 4i tra9iia orienta23 e=oteric3 (continuare la cursul A7, 4n M))
:n alt mesaj, provenind de la un nger al sunetului, spune" "%unetele mele miri-ice sunt pretutindeni) u po3i s! crezi c! v'ntul care -o$ne$te -runzele produce adeseori acest sunet) Dar acesta nu este, de -apt, dec't mijlocul pe care eu l utilizez ca s! o&3in e-ectul sonor) (a -el este $i cu vocea uman!" constructorii de lumin! ai sunetelor din domeniul meu ajut! -iecare -iin3! uman! s! $i dezvolte propriile ei sunete creatoare) Pentru noi nu e1ist! via3! separat!" totul este vi&ra3ie, totul este via3!) =oi tre&uie s! $ti3i c! orice domeniu al mani-est!rii este asistat permanent de anumite -iin3e de lumin! sau entit!3i angelice) De e1emplu, atunci c'nd tu, care e$ti un om, ascul3i c'ntecul unei cioc'rlii, tre&uie s! $tii c! acest c'ntec minunat nu este produs numai de pas!re, ci $i de ngerii sunetului") 0 entitate su&til! (D*=4) a %oarelui i-a transmis lui D080 +J" "/oi atingem $i inund!m cu energia paradisiac! luat! de la D:</*6*: planeta ta $i o atragem gradat, n mod con$tient, c!tre modelul divin unic $i esen3ial al oric!rui lucru $i al oric!rei -iin3e) :nitatea (uminii Divine este rev!rsat! n valuri asupra planetei tale ca niciodat! p'n! acum) /oi vrem acum s! te -acem s! n3elegi m!car par3ial &un!tatea noastr!, care, plin! de dragoste $i compasiune, m&r!3i$eaz! totul $i care este permanent direc3ionat! de noi, con$tient, c!tre umanitate") :n alt mesaj, recep3ionat telepatic de la un nger al -ocului, nger care -ace parte dintre a$a-numi3ii "ngeri %t!p'ni ai Gl!c!rilor", spune" "Puterea cu totul e1traordinar! $i -l!c!rile cosmice ale -ocului su&til e *@4% 4 =4 n)n)g "aprind" $i trezesc e1traordinar de repede con$tiin3a uman!) Pleca3i-v! deci cu pro-und respect $i dragoste n -a3a %t!p'nilor angelici ai -l!c!rilor su&tile) Proced'nd ast-el v! ve3i puri-ica $i v! ve3i ridica repede - cu ajutorul lor - la mari n!l3imi spirituale, devenind -!r! team! $i resim3ind din plin ajutorul lui Dumnezeu) 4ceast! cale este ca un t!i$ de &rici pentru cel care deviaz! de la ea) 5ntensitatea $i amploarea puterii acestor ngeri e%t!p'nii -l!c!rilor su&tileg este imens!) 8!m'ne3i mereu - atunci c'nd le sim3i3i prezen3a ca ni$te copii umili $i plini de dragoste $i ve3i -i ast-el la -el de m!re3i ca $i %oarele)" :n alt nger, numit "ngerul cosmic al pietrelor", i-a spus lui D080 +J <ac(*4/" "/atura este, s! $tii, plin! de parado1uri, ast-el, tu cau3i acum s! a-li tainele lumii minerale, pe care o consideri o -orm! in-erioar! de via3!, $i tu de -apt contactezi n -elul acesta o entitate universal!) <intea omului ignorant clasi-ic! mereu $i sistematizeaz!, ns! el uit! adesea c! totul este :nul, c! Dumnezeu este permanent n tot $i n toate) %! $tii c! p'n! $i materia dens! $i grosier! este in-luen3at! permanent de energiile su&tile stelare $i cosmice) 4cum tu po3i s! sim3i c! tre&uie s! prive$ti chiar $i -iecare pietricic! cu un pro-und respect $i cu cea mai pro-und! admira3ie, pentru c!, de -apt, $i ea este o parte plin! de tain! a imensit!3ii mele) /oi engeriig suntem -oarte

-erici3i c! ast-el 3i s-a ar!tat (revelat) $i 3ie o in-im! parte din m!re3ia lui Dumnezeu) %lava lui Dumnezeu este permanent perceput! de noi pretutindeni, ea se ntinde $i m&r!3i$eaz! nencetat, de la cele mai ndep!rtate margini ale :niversului $i p'n! la cel mai nensemnat (n aparen3!) -ir de pra-, totul, a&solut totul, -orm'nd n realitate o per-ect! unitate, care este men3inut! la via3! prin iu&irea etern! $i atemporal! a lui Dumnezeu") :n alt mesaj angelic" ".on$tiin3a noastr! este mai elevat! $i mai vast! ca putere de cuprindere dec't aceea a -iin3elor umane, deoarece noi nu suntem niciodat! rup3i de izvorul in-init de putere, de iu&ire $i de via3!, care este Dumnezeu) =oi, oamenii, datorit! g'ndurilor voastre rele, v! deconecta3i adeseori de la aceast! surs! chiar prin g'ndurile voastre in-erioare)" D*=4-$ii (ngerii contacta3i la G5/D+08/) adaug! chiar c! ntotdeauna c'nd ne g'ndim la ceva, de e1emplu la o plant! - chiar dac! acest lucru este dat de consumarea unei legume sau de odihna la um&ra unui copac - se sta&ile$te ntotdeauna o leg!tur! su&til! (o stare de 8*60/4/P;) ntre noi $i acel ceva la care ne g'ndim intens) *i mai arat!, de asemenea, c!" "0amenii sunt de multe ori n leg!tur! cu lumile noastre su&tile, cel mai adesea n mod incon$tient, iar noi ne &ucur!m ntotdeauna de asta, pentru c! aici en aceste dimensiuni su&tile angeliceg, ei sunt mai li&eri $i mai aproape de natura (identitatea) lor adev!rat!) (umile noastre su&lime sunt mereu deschise ntregii rase umane, dar pentru a p!trunde n ele, chiar $i pentru un timp -oarte scurt, tre&uie s! renun3a3i de &un!voie la unele dintre ata$amentele voastre in-erioare) 4ceste lumi minunate se a-l! din totdeauna n stare de adormire (n stare poten3ial!) $i n -iin3a voastr! eunde pot -i trezite prin rezonan3!g, dar voi nu le-a3i remarcat nc!, pentru c! deocamdat! nu a3i -ost aten3i la ele) .r'mpeie din lumile noastre au alimentat sau au iluminat ns! mereu cele mai nalte aspira3ii $i cele mai su&lime demersuri ale -iin3elor umane, n momentele lor de inspira3ie sau de adora3ie, n momentele lor de nc'ntare, de vraj! sau de minunare, ns! aceste cr'mpeie sunt -ie a&andonate, -ie uitate sau neglijate, dup! aceea, de mintea ignorant! ori dispre3uitoare") 4lte mesaje angelice atrag aten3ia asupra pericolelor planetare majore, generate de dezechili&rele ecologice produse la ora actual! de oameni) De e1emplu, un nger al ar&orilor a transmis urm!torul mesaj" ".opil al P!m'ntului $i al %piritului Divin, noi ne adres!m aspectului spiritual al -iin3ei tale, c!ci acesta este terenul pe care noi ne putem nt'lni cel mai u$or) 4$a cum ai sim3it, noi nu suntem n armonie cu acea parte a umanit!3ii care de-ri$eaz! planeta $i niciodat! p'n! acum pr!pastia dintre noi $i ace$ti oameni nu a -ost mai acut! ca n zonele n care &!tr'nii copaci sunt t!ia3i cu indi-eren3!)" 2inen3eles c! toate aceste nenum!rate mesaje angelice primite de comunitatea de la G5/D+08/ se pot adresa la -el de &ine oric!rei -iin3e umane) >n continuarea acestor in-orma3ii, vom prezenta c'teva elemente de ordin practic n vederea contact!rii telepatice mai u$oare a su&limelor entit!3i angelice)

METODE P!ACTICE IMPLE& CA!E FAC PO I)IL% TA!EA DE COMUNIUNE CU ENTIT%"ILE ANGELICE U)LIME
=om descrie n continuare unele metode esen3iale care sunt puse la dispozi3ie n vederea -acilit!rii intr!rii ntr-o stare ine-a&il! de comuniune, prin rezonan3!, cu ierarhiile angelice) 4ceste procedee sunt o-erite n completarea e1empli-ic!rilor care au -ost realizate n cadrul cursului nostru de J094) >n primul r'nd, este important s! re3inem c! n tradi3ia secret! Eoghin! $i tantric!, cele mai multe procedee de evocare $i contactare spiritual!-telepatic! a entit!3ilor angelice (D*=4-$ilor), n vederea o&3inerii de c!tre Eoghin a sprijinului, ghid!rii sau protec3iei lor, implic! recurgerea la anumite J4/ 84-e adecvate $i la anumite <4/ 84-e secrete) Dup! cum se $tie, acestea produc, datorit! concentr!rii mentale sistematice a Eoghinului asupra lor, elevarea gradat! a -recven3ei predominante de vi&ra3ie a con$tiin3ei acestuia, p'n! c'nd se atinge -recven3a de intrare n rezonan3! cu s-era su&til! de mani-estare a respectivelor entit!3i angelice sau, cu alte cuvinte, cu o anumit! ierarhie angelic!) >n plus, tre&uie s! se $tie c! aceste

modalit!3i de evocare a ngerilor (D*=4-$ilor) se a-l! aproape ntotdeauna su& inciden3a unei <ari Puteri .osmice, c!reia i sunt su&ordona3i ngerii evoca3i) De o&icei, aceast! apelare integratoare a respectivei <ari Puteri .osmice se realizeaz! prin intermediul <4/ 84-ei sale secrete, care atunci este utilizat! de c!tre Eoghin simultan cu o concentrare mental! pro-und! $i intens! asupra unei anumite J4/ 84-e secrete de evocare care, ntr-o asemenea situa3ie, tre&uie s! -ie aleas! n con-ormitate cu categoria de ngeri (D*=4-$i) care urmeaz! s! -ie evoca3i) :n e1emplu deja -aimos de lucrare tradi3ional! ezoteric! ce con3ine asemenea metode secrete, este versiunea integral! a tratatului %4:/D48J4(4+485 ("0ceanul nes-'r$it al %plendorii $i Puterii Divine")) 4cest tratat este redactat su& -orma unui poem de slav! dedicat <arii Puteri .osmice 85P:84 %:/D485 $i este atri&uit n mod tradi3ional, n 5ndia, -aimosului n3elept $i eli&erat %+4/I484.+48J4) .u privire la acest tip de modalit!3i simple $i e1trem de e-iciente de contactare spiritual!-telepatic! a su&limelor entit!3i angelice, este e1trem de important s! re3inem c! >/ 0 D*4:/4, >/45/ * D* 4 8*.:89* (4 *(*, >/ /: .0/ *46; .* %.0P 2*/*G5., 8*2:5* %; .0/%4.8;< >/ <0D /*.0/D5P50/4 04 * "G8:. *(*" (8*6:( 4 *(*) 4.*% 08 4.P5:/5 D* *=0.48* (:5 D:</*6*: %4: :/*5 <485 P: *85 .0%<5.* (.*( <45 25/* .+548 4.*(*54 .48* 9:=*8/*46; >/9*8:( %4: >/9*855 *=0.4P5), $i /:<45 D:P; 4.*4% 4 (>/ %5 :4P54 >/ .48* (4 8*%P*. 5=4 .0/%4.848* P85<5< :/ 8;%P:/% G4=08425(, %:G5.5*/ D* .(48 #5 D* P8*9/4/ D* (4 D5=5/, %; G0(0%5< 8*%P*. 5=4 <* 0D;) >/ .46 .0/ 848 (".: 4( * .:=5/ *, D4.; 8*.:89*< (4 4%*<*/*4 <* 0D* %*.8* * G;8; 0 P8*4(425(; .0/%4.848* 4 G8:. *(08 .48* 4 :/.5 %:/ 0G*85 * D5=5/:(:5X /* P: *< 4# *P 4 D:P; 4.**4 (4 4/:< * .0/%*.5/P* I48<4-5.* .48* %:8=5/ .+548 #5 >/ .46:( >/ .48* %.0P:( :8<;85 D* /05 *84 0 4( 2*/*G5.) *1ist! $i n tradi3ia secret! occidental! unele procedee similare de evocare a entit!3ilor angelice, ns! datorit! condi3iilor particulare ale culturii $i civiliza3iei occidentale, o mare parte dintre aceste procedee au -ost incluse n ceea ce se nume$te <agie, $i, un aspect mult mai grav, datorit! crasei ignoran3e, care este aproape general!, cu privire la ngeri $i la -or3ele su&tile ale naturii, precum $i datorit! perversit!3ii unor a$a-zi$i "oculti$ti " sau "ini3ia3i", aceste modalit!3i secrete de evocare a ierarhiilor ngere$ti au -ost n -oarte multe situa3ii amalgamate, modi-icate sau "e1tras!" din conte1tul lor spiritual $i divin ini3ial, ajung'nd de multe ori (aceasta mai ales n cadrul magiei occidentale) s! -ie destinate evoc!rii $i contact!rii telepatice a unor *ntit!3i in-erioare din planurile su&tile (uneori chiar demoni sau spirite in-ernale), ajung'ndu-se ast-el, n unele situa3ii, la ceea ce se nume$te "magie neagr!") Datorit! acestor grave devia3ii - care sunt eviden3iate, de alt-el, cu mult! claritate, mai ales de c!tre cele&rul ezoterist $i meta-izician -rancez 8*/* 9:*/0/ - a&ordarea naiv! a procedeelor care sunt speci-ice magiei occidentale, chiar dac! ele sunt prezentate adesea, n mod tentant, ca modalit!3i de punere $i men3inere n stare de rezonan3! cu lumile su&tile ale ngerilor, este mai mereu e1trem de periculoas!, mul3i -iind (n acest domeniu) curio$ii avizi de putere $i de -aim! care au recurs la asemenea procedee $i care au intrat ast-el su& in-luen3a ne-ast! a unor entit!3i male-ice, demonice ori satanice) Pe de alt! parte toate mi$c!rile religioase autentice utilizeaz!, e1plicit sau nu, anumite ritualuri speci-ice, care sunt destinate contact!rii entit!3ilor angelice, pentru a provoca ast-el o ntreag! serie de -enomene spirituale care, unele dintre ele, sunt chiar miraculoase, n aparen3!) 4st-el, se a-irm! c! ngerii de lumin! ai lui Dumnezeu particip! din plin, n tradi3ia cre$tin!, la toate ceremoniile importante ("tainele") ale vie3ii cre$tine, cum ar -i taina &otezului, a c!s!toriei (cununia), s-'ntul <aslu, sluj&a "marii treceri" (p!r!sirea prin a$a zisa moarte a planului -izic), etc) De asemenea, la toate s!r&!torile cre$tine importante (>nvierea, /a$terea Domnului, %chim&area la Ga3!, etc)), precum $i la toate ritualurile de e1orcizare a -iin3elor "posedate" (st!p'nite) de anumite entit!3i male-ice, se a-irm! c! sunt ntotdeauna prezen3i ngerii)

>n a-ar! de aceste rituri, mai e1ist! n cadrul cre$tinismului $i unele practici individuale care sunt a1ate pe repetarea anumitor rug!ciuni speciale sau chiar a unor invoca3ii, simultan cu trezirea $i ampli-icarea unei st!ri de aspira3ie intens! c!tre ngerii de lumin! ai lui Dumnezeu, c!tre 5isus .ristos sau c!tre Dumnezeu at!l) oate aceste rug!ciuni sunt destinate de o&icei o&3inerii ajutorului divin (care adeseori este mani-estat prin intermediul ngerilor de lumin!), n cazul celui credincios) %pre e1emplu, unele dintre cele mai -recvent -olosite rug!ciuni n aceast! direc3ie (n a-ar! de cea mai important!, care este " at!l /ostru"), sunt "Psalmii", care, dup! cum se arat! n literatura cre$tin!, dac! sunt rosti3i cu o mare credin3!, mental sau chiar cu voce tare, genereaz! elevarea gradat! a con$tiin3ei aspirantului (mai ales dac! el realizeaz! aceast! recitare meditativ! ntr-o stare de puritate l!untric!), p'n! la momentul sta&ilirii unei st!ri ine-a&ile de rezonan3! ntre aspirant $i anumite ierarhii angelice) 0-erim n continuare, drept e1emplu, te1tul celui mai des -olosit $i mai apreciat "Psalm", "Psalmul N7", intitulat $i "0 c'ntare de laud! a lui David epentru &unul Dumnezeug") >nainte de aceasta, se cuvine s! $tim cu privire la acest psalm, c! scrierile teologice a-irm! c! el, i con-er! celui care l recit! adesea interior (mental), medit'nd c't mai pro-und asupra lui, ntr-o stare de ma1im! puritate su-leteasc!, certitudinea de nezdruncinat a protec3iei divine) Practican3ii acestei -orme de sui-generis (n -elul ei) "medita3ie cre$tin!" - numit! n teologie "Psalmistic!" - a-irm! n unanimitate c! acesta este cel mai puternic (e-icient) dintre to3i "Psalmii") %pre e1emplu, acest "Psalm" este &ine cunoscut $i nv!3at pe de rost de marea majoritate a li&anezilor) >n (i&an, chiar $i cei mai pro-ani dintre ei (n materie de 2i&lie) recurg la recitarea lui -recvent!, mai ales pentru a putea evita evenimentele cu caracter grav, ne-ast, ce ar putea surveni n via3a lor) >n aceast! direc3ie, sunt cunoscute n tradi3ia cre$tinismului oriental numeroase cazuri de mani-estare a unui ajutor providen3ial, salvator, intermediat de acest "psalm" chiar $i atunci c'nd acest ajutor p!rea a -i ceva imposi&il) F VA U!MA F

AN 8 C ;C

INFO!MA"II EC!ETE PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CON IDE!A"II E#OTE!ICE CU P!IVI!E LA CELE $ TATTVA-E FUNDAMENTALE MANIFE T%!ILE E EN"IALE ALE CELO! CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE& AT'T (N FE!A DE MANIFE TA!E A LUMII )EATITUDINII *ANANDA+& C'T ,I LA NIVELUL CO!PULUI CAU#AL *ANANDAMA-A .O HA+ INDIVIDUAL A82icaie/ L0mea s012im3 4i misterioas3 a 5n6eri2or *DEVA-4i2or+7 o 8ara2e23 necesar3 5ntre tra9iia cre4tin3 4i tra9iia secret3 orienta23 METODE P!ACTICE IMPLE& CA!E FAC PO I)IL% TA!EA DE COMUNIUNE CU ENTIT%"ILE ANGELICE U)LIME (continuare la cursul A1, 4n M))
4tunci c'nd -iin3a uman! (care este amenin3at! de un anumit pericol) se roag! cu -ervoare la Dumnezeu, utiliz'nd ca suport pentru rug!ciune te1tul acestui psalm, este posi&il ca ajutorul providen3ial s! se mani-este nent'rziat) 5at! acum te1tul acestui psalm" "Cel ce locuiete mereu numai cu a8utorul Celui 1reanalt, care este $umne%eu !atl, sub acoperm.ntul $umne%eului cerului va sllui# 9l va %ice $omnului $umne%eu: 5!u eti spri8initorul meu, !u eti m.ntuirea mea, spre !ine, $umne%eul meu, voi nd8dui mereu# 1uterea lui $umne%eu te va i%bvi din cursa v.ntorilor celor ri i de Cuv.ntul tulburtor# Cu spatele 2u te va umbri pe tine i sub aripile *ui tu vei nd8dui; ca o arm de nenvins te va ncon8ura atunci adevrul *ui# Cu puterea lui $umne%eu mereu n tine, nu te vei teme de frica de noapte i nici de sgeata ce %boar %iua# !u nu te vei speria de toate cele care umbl n ntuneric i nici de molima ce b.ntuie ntru amia%# Cdea-vor secerai din imediata ta apropiere o mie, i %ece mii vor cdea de-a dreapta ta, dar de tine nimic ru nu se va apropia# +ereu calm i fericit cu ochii ti vei privi, i rspltirea pctoilor dup faptele lor o vei vedea# 1entru c tu doar pe $omnul $umne%eu, care este mereu nde8dea ta i Cel 1reanalt, *-ai pus scpare ie# -u vor veni niciodat spre tine relele, i violena nicic.nd nu se va apropia de locaul tu, cci ngerilor si de lumin# $omnul $umne%eu le va porunci ca pe tine s te p%easc mereu n toate aciunile i cile tale# 1e m.ini i pe aripi te vor nla pe tine ngerii $omnului, ca nu cumva s mpiedici de vreo piatr piciorul tu# 1este aspid i vasilisc eacestea sunt animale legendare (reptile -a&uloase) care ucid prin puterea teri&il! a privirii sau prin otrava su-lului lor pe cel care se apropie de ele -!r! s! le vad!, n tradi3ia cre$tin!, ele sim&olizeaz! pericolele de moarte ale vie3ii, care nu pot -i z!rite sau intuite la timp de c!tre -iin3a uman! o&i$nuit! $i de care doar protec3ia ngerilor de lumin! ai lui Dumnezeu o poate p!zig tu vei p!$i $i vei c!lca trium-!tor peste leu $i peste balaur etoate aceste A animale (respectiv aspida, vasiliscul, leul $i &alaurul) sim&olizeaz!, n realitate, aspectele tene&roase $i a&isal male-ice din -iin3a uman!, care tre&uie s! -ie transmutate alchimic $i su&limate (prin 9ra3ia Divin!) n tot at'tea calit!3i spirituale divine, aceste calit!3i divine esen3iale sunt reprezentate sim&olic n ezoterismul cre$tin prin cele A imagini arhetipale, sim&olice, ale evangheliilor - similare cu acelea ale %-in1ului din *gipt" aurul, (eul m&l'nzit, =ulturul $i 0mul) .a ini3ia3i n %=484 J094, noi putem recunoa$te aici cu u$urin3!, n spatele acestui sim&olism, mani-estarea haotic! $i dizarmonioas! (n primul caz" cele A animale amenin3!toare) $i aceea pe deplin armonioas! $i pro-und &ene-ic! pentru aspirantul la ndumnezeire (n cel de-al doilea caz) a celor A 4 =4-e -undamentale ale crea3iei propriu-zise" P85 +5=5 4 =4, 4P4% 4 =4, *@4% 4 =4, =4J: 4 =4g) Cci de va nd8dui ctre +ine, 9u l voi i%bvi pe el, %ice $omnul $umne%eu i l voi ocroti pe el, cci a cunoscut i a cre%ut cu trie n numele +eu# 2triga-va c.nd va avea nevoie ctre +ine, i atunci 9u l voi au%i pe el; alturi de el &oi fi mereu la neca% i l voi salva pe el i-l voi face s urce ctre +ine (prin

transfigurare i ndumne%eire)# Cu multe %ile fericite <l voi umple pe el i i voi arta lui m.ntuirea i slava +ea ") <ai sunt cunoscute, de asemenea, n tradi3ia cre$tin!, $i a$a-numitele "/0=*/*" (practici evocatorii sacre), ce constau n a adresa l!untric, -iind ntr-o stare de pro-und! rela1are $i puritate su-leteasc!, timp de N zile consecutiv, la aceea$i or! $i pe c't posi&il n acela$i loc, rug!ciuni speciale (printre acestea, cele mai recomandate de teologi sunt cele adresate Gecioarei <aria), rug!ciuni care sunt atunci nso3ite de consacrarea $i aprinderea unei lum'n!ri Divinului (sau chiar Gecioarei <aria), pentru a ajuta $i inspira pe o-iciantul acestui procedeu) *ste evident c! acest procedeu este cel mai &ine s! -ie nceput n perioadele de predominan3! corespunz!toare unei 4 =4-e care este adecvat! scopului &ene-ic urm!rit de aspirant, n plus, tradi3ia cre$tin! recomand! ca nceputul acestui procedeu s! coincid! -ie cu data de 1B august (s!r&!toarea %-intei <arii), -ie cu 2B martie (s!r&!torirea momentului 2unei =estiri))

P!OCEDEUL -OGHIN DE CONTACTA!E A ENTIT%"ILO! ANGELICE DIVINE


=om prezenta n continuare un procedeu relativ simplu $i accesi&il oricui, pentru a intra n comuniune spiritual! pro-und! cu anumite entit!3i angelice $i n primul r'nd cu ngerul nostru p!zitor) 4cest procedeu simplu cuprinde mai multe etape, care pot -i descrise n -elul urm!tor" ( .onsacrarea necondi3ionat! a tuturor -ructelor acestei evoc!ri a entit!3ilor angelice lui Dumnezeu, care la scurt timp dup! aceea va -i urmat! de perceperea clar! a acceptului acestei consacr!ri de c!tre Divin (Dumnezeu)) 2) ".entrarea" noastr! $i aspira3ia -erm! c!tre armonizarea ideal! a -iin3ei noastre n plan -izic, psihic $i mental) O) 8ela1area noastr! c't mai pro-und!, at't -izic, c't $i psihomental, care apoi va -i nso3it! de o interiorizare c't mai &un! ("decuplarea" noastr! senzorial! din lumea -izic!, simultan cu inducerea unei st!ri de lini$te $i "transparen3!" mental! (sau, cu alte cuvinte, o stare de vid mental))) A) 4spira3ia puternic! $i pro-und! de a realiza integrarea c't mai armonioas! a -iin3ei noastre n am&ian3a su&til! (energetic!) elevat! a <acrocosmosului) >n aceast! etap!, este important s! urm!rim s! realiz!m l!untric (pe un -ond de t!cere interioar! - vid mental) o c't mai clar! raportare la su&lima realitate divin!, care este speci-ic! ngerului sau ierarhiei angelice invocate) B) .omuniunea spiritual! ine-a&il! (care va -i tr!it! plenar la nivel * *85., P%5+5. #5 <*/ 4() cu ierarhia angelic! sau cu entitatea angelic! invocat! (sau, cu alte cuvinte, intrarea $i men3inerea n stare de rezonan3! cu respectiva ierarhie angelic! $i cu entitatea angelic! pe care o apel!m)) Q) 5ntegrarea noastr! spiritual! n (:<*4 4/9*(5.;, din care -ace parte ngerul evocat sau n ;8F<:( ierarhiei angelice care a -ost evocat!) 4ceasta va -i urmat! de apari3ia unor st!ri e1traordinar de elevate de -ericire, puritate $i iu&ire, precum $i de apari3ia unor imagini de o -rumuse3e uluitoare, care 3in de acele miri-ice t!r'muri angelice) >n plan mental, vor ap!rea atunci anumite idei geniale care vor -i inspirate de ngerii din acele lumi cu care intr!m ast-el n leg!tur! spiritual!) 4ceste idei su&lime vor putea -i un punct de pornire pentru mari inven3ii, descoperiri sau inova3ii &ine-!c!toare pentru ntreaga umanitate sau vor putea -i nucleul unor capodopere artistice, literare, poetice, etc) Pentru aceasta este evident necesar s! evoc!m o anumit! ierarhic angelic! ce ne poate inspira n -unc3ie de domeniul n care noi aspir!m s! primim idei creatoare geniale) <ul3i creatori de geniu au -ost ast-el inspira3i de ngeri n vis)

7) 8evenirea gradat! la starea de con$tiin3! o&i$nuit!, p!str'nd ns! amintirea &ucuriei $i -ericirii ine-a&ile datorate contactului telepatic (comuniunii spirituale pro-unde) cu entitatea angelic! sau cu ierarhia angelic! invocat!) =om de-ini n cele ce urmeaz! mult mai clar aceste 7 etape ale procedeului, e1cept'nd prima etap!, care noi consider!m c! este (sau ar tre&ui s! -ie) deja &ine cunoscut! de orice Eoghin care se a-l! n acest an de J094) Eta8a a C-a/ Centrarea) ermenul "centrare" are aici sensul de -ocalizare a aten3iei asupra propriei -iin3e $i de tr!ire a momentului prezent (n sensul de a nu divaga sau de a nu proiecta mentalul n reminiscen3ele unor evenimente trecute sau n imaginarea unor evenimente viitoare)) 4ceast! "centrare" sau echili&rare a -iin3ei proprii mai nseamn! $i ac3iunea de a e armoniza pro-und toate energiile (mentale, emo3ionale sau -izice), nso3ite de lini$tirea c't mai deplin! a agita3iei psiho-mentale o&i$nuite (g'nduri parazite, emo3ii au1iliare, etc)), n aceast! stare de centrare interioar! ne va -i mult mai u$or s! ne concentr!m aten3ia asupra oric!rui su&iect de medita3ie, deoarece (l!untric) noi suntem n acela$i timp prezen3i, lucizi, destin$i $i superior-receptivi) *ste -oarte &ine ca la nceput s! putem dispune acas! de un loc special consacrat practicii noastre de contactare telepatic! a entit!3ilor angelice) (ocul tre&uie s! -ie c't mai curat, el poate -i eventual mpodo&it cu -lori proaspete, n-rumuse3at cu par-umuri naturale elevante (santal, &usuioc, ment!, iasomie, etc) - par-umul sau esen3a natural! aleas! tre&uie, pe c't posi&il, s! -ie adecvat! ca -recven3! de vi&ra3ie cu rezonan3a speci-ic! a ngerului care va -i evocat), n plus, putem aprinde n acest loc consacrat una sau mai multe lum'n!ri, iar o&iectele sau am&ian3a (cadrul) acestui loc (de e1emplu" anumite J4/ 84-e, <4/D4(4-e sau chiar -otogra-ii ale unor mari realiza3i spirituali, etc)) tre&uie s! -ie c't mai -rumoase, c't mai curate $i c't mai elevante, pentru a ne putea sim3i aici cu u$urin3! ca ntr-un spa3iu sacru) >n ceea ce prive$te -ondul sonor, putem -ie s! utiliz!m o muzic! -oarte inspirat! $i n!l3!toare, -ie s! p!str!m o lini$te complet!, netul&urat! de zgomote e1terioare, tele-on, radio, etc)

UN ELE!CI"IU IMPLU PENT!U O)"INE!EA UNEI C'T MAI P!OFUNDE ECENT!%!IE *ECHILI)!%!I+ INTE!IOA!E
Pentru acest procedeu -oarte simplu este pre-era&il s! ne a$ez!m pe un scaun, cu coloana per-ect dreapt! $i cu ntreaga talp! sprijinit! de sol, cu palmele pe coapse $i cu ochii nchi$i) <ai nt'i vom realiza o priz! a con$tiin3ei asupra ntregului corp, de jos n sus, -oarte lent, de la t!lpi p'n! n zona cre$tetului) >n acela$i timp, ne deconect!m c't mai pro-und segmentele musculare asupra c!rora ne -ocaliz!m aten3ia, respira3ia decurge n mod -iresc, -!r! s! intervenim cu nimic asupra ei) Dup! ce am ncheiat aceast! "e1plorare" deconectant! asupra ntregului corp -izic, ne vom orienta n continuare aten3ia asupra actului respirator, care decurge mai departe normal, de la sine, ntocmai ca n procedeele de J094 /5D84 nv!3ate n anul 1 al cursului nostru) >n acela$i timp vizualiz!m n jurul nostru o s-er! de lumin! al&-str!lucitoare) 4tunci c'nd inspir!m, con$tientiz!m c! aceast! lumin! al&-str!lucitoare intens! p!trunde $i n -iin3a noastr! din ce n ce mai mult, p'n! la umplerea ei total!, iar atunci c'nd e1pir!m, con$tientiz!m eliminarea din -iin3! a tuturor st!rilor de tensiune, stres, an1ietate, etc) (cu alte cuvinte, a oric!ror energii sau in-luen3e male-ice, a oric!ror aspecte perverse)) .ontinu!m s! respir!m con$tient n acest mod p'n! c'nd ajungem s! sim3im o stare de destindere pro-und!, du&lat! de pace, senin!tate $i &ucurie l!untric!) Dac! o&serv!m c! mintea are tendin3a s! divagheze din nou, ne readucem aten3ia &l'nd, dar -erm, asupra procesului respirator descris mai nainte) >n continuare (dup! ce etapa anterioar! a -ost ncheiat! cu succes) vom vizualiza mici canale su&tile energetice (/4D5-uri) care ies prin t!lpi $i prin partea in-erioar! a coloanei verte&rale $i care se e1tind tot mai mult, p'n! c'nd ajung s! -ie ntocmai ca ni$te %:5-9*/*85% r!d!cini care ne leag! de energiile su&tile &ene-ice ale p!m'ntului) .ontinu!m acest proces de vizualizare creatoare com&inat! cu respira3ia con$tient!, p'n! c'nd con$tientiz!m cum aceste "r!d!cini" su&tile, &ioenergetice ne pun n leg!tur! cu centrul su&til

macrocosmic al energiei &ene-ice telurice, centru identi-icat analogic cu centrul p!m'ntului, din aceasta rezult'nd un pro-und sentiment de siguran3! $i lini$te interioar!) 4cum (dup! ce am ncheiat cu succes $i etapa descris! mai sus a e1erci3iului) con$tientiz!m -aptul c! putem "respira" prin intermediul acestor "r!d!cini" su&tile, vom -ace ast-el s! urce n continuare energiile su&tile &ene-ice telurice, captate din centrul su&til al p!m'ntului, ca $i cum am aspira un lichid cu o pomp!, iar aceast! aspirare a energiei su&tile &ene-ice a p!m'ntului (la nivelul lui P85 +5=5 4 =4) n -iin3a noastr! va continua p'n! c'nd ne sim3im "plini" l!untric de aceast! energie vital! -undamental!) >n continuare, ne vom -ocaliza aten3ia n zona cre$tetului (deasupra capului), zon! a-lat! ntr-o str'ns! leg!tur! cu deschiz!tura su&til! secret! c!tre Dumnezeu, 284+<484/D+84) =om vizualiza $i aici cum de la acest nivel pornesc canale su&tile energetice (/4D5-uri) care se e1tind tot mai mult n sus, p'n! c'nd, n -inal, ele se e1tind p'n! la ceruri, pun'ndu-ne ast-el n leg!tur! cu %oarele, cu planetele, cu stelele $i gala1iile) >n acela$i timp, n timpul inspira3iei vom aspira n -iin3a noastr!, prin intermediul acestor canale energetice su&tile (/4D5-uri) energia &ene-ic! su&til! cosmic!, ce intr! n -!ptur! prin zona cre$tetului, p'n! c'nd sim3im c! aceast! energie cosmic! ne umple ntreaga -iin3!) >n continuare, n timpul inspira3iei, vom vizualiza c! aspir!m simultan cei 2 curen3i su&tili de energie &ene-ic!, at't cel teluric, c't $i cel cosmic, am'ndoi -uzion'nd ine-a&il la nivelul inimii (4/4+4 4 .+4I84), de unde vor radia mai departe n ntreaga -!ptur!) Dup! aceast! etap!, ne vom relua priza de con$tiin3! asupra corpului -izic $i vom deschide u$or ochii) .on$tientiz!m starea de pro-und! armonie integratoare $i de echili&ru per-ect n ntreaga -iin3!) F VA U!MAF

AN 8 C ;H INFO!MA"II EC!ETE PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CON IDE!A"II E#OTE!ICE CU P!IVI!E LA CELE $ TATTVA-E FUNDAMENTALE MANIFE T%!ILE E EN"IALE ALE CELO! CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE& AT'T (N FE!A DE MANIFE TA!E A LUMII )EATITUDINII *ANANDA+& C'T ,I LA NIVELUL CO!PULUI CAU#AL *ANANDAMA-A .O HA+ INDIVIDUAL A82icaie/ L0mea s012im3 4i misterioas3 a 5n6eri2or *DEVA-4i2or+7 o 8ara2e23 necesar3 5ntre tra9iia cre4tin3 4i tra9iia secret3 orienta23 UN ELE!CI"IU IMPLU PENT!U O)"INE!EA UNEI C'T MAI P!OFUNDE ECENT!%!IE *ECHILI)!%!I+ INTE!IOA!E (continuare la cursul A2, 4n M) A8rof0n9area centr3rii interioare
%tarea de echili&rare $i centrare l!untric! poate -i considera&il ampli-icat! $i apro-undat! dac! dup! e1erci3iul precedent vom realiza $i o medita3ie de deschidere (dinamizare) $i armonizare a -iec!rui centru su&til de -or3! (.+4I84), de jos n sus) 4st-el, dup! ce am ncheiat cu succes e1erci3iul simplu de centrare interioar!, relu!m procesul de respira3ie con$tient!, n care pe durata inspira3iei aspir!m energiile su&tile &ene-ice telurice prin /4D5-urile care ies prin t!lpi $i prin partea in-erioar! a coloanei) /e vom concentra apoi s! -ocaliz!m aceast! energie su&til! &ene-ic! a p!m'ntului (P85 +5=5 4 =4) la nivelul lui <:(4D+484 .+4I84, timp de c'teva respira3ii, con$tientiz'nd c't mai plenar toat! gama de e-ecte su&tile $i psiho-mentale asociat! dinamiz!rii $i echili&r!rii acestui centru de -or3!) =om continua apoi acela$i -enomen de energizare, echili&rare $i con$tientizare, pe acela$i interval de timp $i la nivelul lui %K4D+5% 4/4 .+4I84, apoi la nivelul lui <4/5P:84 .+4I84, apoi la nivelul lui 4/4+4 4 .+4I84, apoi la nivelul lui =5%+:DD+4 .+4I84, apoi la nivelul lui 4@/4 .+4I84, $i n -inal la nivelul lui %4+4%8484) .on$tientiz!m ast-el, gradat, su&limarea energiilor &ene-ice telurice, din centru n centru, p'n! la nivelul lui %4+4%8484, inclusiv) Dac! la un anumit centru de -or3! sesiz!m c! e-ectul acestei vizualiz!ri creatoare este diminuat -a3! de cei de p'n! la el, vom m!ri timpul alocat dinamiz!rii $i echili&r!rii lui p'n! c'nd e-ectul este cel dorit de noi) .ontinu!m apoi s! respir!m con$tient, sesiz'nd cum to3i centrii no$tri de -or3! sunt plini de lumin!, la dinamizarea $i echili&rarea -iec!rei .+4I84-e putem utiliza cu succes $i in-orma3iile secrete legate de curen3ii su&tili colora3i, vizualiz'nd n mod adecvat (corespunz!tor) culoarea energiei su&tile care dinamizeaz! $i echili&reaz! prin su&limare -iecare centru de -or3! (de e1emplu" ro$u, n cazul lui <:(4D+484, portocaliu n cazul lui %K4D+5% 4/4, etc)) >n acest moment vom relua con$tientizarea aspir!rii energiilor su&tile cosmice pe durata inspira3iei, prin intermediul /4D5-urilor care pornesc din zona cre$tetului) >ntocmai ca o cascad! de lumin! al&-str!lucitoare, acest -lu1 descendent de energii cosmice va "umple" de sus n jos -iecare .+4I84, de la %4+4%8484 $i p'n! la <:(4D+484, dinamiz'nd $i echili&r'nd ast-el - oarecum complementar -a3! de ac3iunea energiilor telurice - to3i centrii su&tili de -or3!) .a $i n situa3ia anterioar!, vom con$tientiza toat! gama de e-ecte speci-ice trezirii $i armoniz!rii (echili&r!rii) -iec!rei .+4I84-e, acum ns! n ordine invers! (de sus n jos), remarc'nd totodat! $i di-eren3ele de stare la nivelul -iec!rui centru de -or3!, ntre trezirea $i echili&rarea lui prin ac3iunea de ridicare (: I%+*P4/4) sau prin ac3iunea de co&or're (4P4I%+*P4/4)) >n -inal, sesiz!m ac3iunea continu!, distinct! $i conjugat! a celor 2 -lu1uri energetice su&tile &ene-ice (teluric-ascendent $i cosmic-descendent) n ntreaga noastr! -iin3!, con$tientiz'nd e-ectele lor corelate la nivelul

-iec!rei .+4I84-e simultan) /e vom percepe ast-el ca un curcu&eu str!lucind de lumin!, legat at't de ntregul univers c't $i de Dumnezeu, $i leg'nd ntre ele cerurile $i p!m'ntul, ntr-o stare de per-ect! .entrare (echili&rare) l!untric!) 8evenim acum la priza de con$tiin3! asupra corpului, deschidem u$or ochii $i realiz!m starea de trans-igurare, elevare $i interiorizare o&3inut!)

Eta8a a H-a/ !e2aKarea 4i 9eta4area 4i 80rificatoare

8rof0n93

Pentru a ajunge mai u$or la nivelul de vi&ra3ie speci-ic condi3iei angelice, etapa urm!toare a procedeului comple1 de contactare telepatic! a ngerului este 8ela1area $i deta$area pro-und! $i puri-icatoare) 4ceast! stare de rela1are $i deta$are -avorizeaz! dep!$irea temerilor, a pro&lemelor de tot -elul, precum $i a -alselor certitudini (idei preconcepute, prejudec!3i, etc)) pentru a intra, ca $i ngerii, ntr-o stare de claritate, de "transparen3!" mental!, de neutralitate (transcendere) $i de iu&ire necondi3ionat!, stare ce caracterizeaz! condi3ia e1isten3ial! angelic! $i care -ace cu putin3! mani-estarea iert!rii $i a 9ra3iei Divine ndeose&i n aceast! -az!, ne putem con-runta uneori cu -enomene de ampli-icare a ego-ului care urm!resc s! ne mpiedice atingerea st!rii su&lime de comuniune cu ngerii de lumin! ai lui Dumnezeu) Pentru a putea preveni cel mai e-icient aceste "p!c!leli" ale ego-ului, este -oarte &ine s! cunoa$tem dinainte, cel pu3in n linii mari, tipurile de st!ri sau de tendin3e interioare care sunt tri&utare tenta3iilor in-erioare, egotice) Pentru aceasta, prezent!m n continuare o enumerare a celor mai -recvente st!ri egotice $i in-erioare care pot s! apar! n mintea aspirantului, pentru a le putea ast-el identi-ica $i elimina c't mai u$or" ndoiala, ideea c! "nu merit a$a ceva" (c! "e prea mult pentru mine"), teama c! nu vom reu$i, per-ec3ionismul e1agerat, n cele mai mici detalii (de e1emplu, credin3a gre$it! c! reu$ita contact!rii telepatice a ngerilor depinde n primul r'nd de elementele e1terioare" -lori, par-umuri, ordine, etc)), orgoliul, sentimentul e1agerat c! suntem imper-ec3i, sim3ul critic $i autocritic e1acer&at, m'nia, ura, durerea (su-erin3a), dezgustul -a3! de propria -iin3!" sentimentul de alienare, lipsa autocontrolului" indecizia, plictiseala, apatia, teama de intimitate (aceasta -iind generat! de di-erite comple1e interioare), resentimentele de di-erite naturi" invidia (de e1emplu, -a3! de al3i colegi de curs c!rora aceste procedee spirituale le-au reu$it), gelozia, sentimentele de culpa&ilitate, mania persecu3iei, ru$inea e1cesiv! sau timiditatea e1agerat!, respingerea practicii spirituale, a&andonarea c!ut!rilor legate de cunoa$terea lumilor angelice, lipsa puterii de concentrare, am'narea permanent! a practicii propriu-zise" , o&oseala cronic!, deprimarea, cupiditatea (l!comia), reaua-credin3!, negarea sau nerecunoa$terea rezultatelor par3iale care pot s! apar! la nceput) Desigur c!, n -unc3ie de structura $i de I48<4 individual!, pot s! apar! pro&leme speci-ice -iec!rui aspirant, care s!-1 mpiedice s! o&3in! contactul telepatic (comuniunea spiritual!) eu su&limele entit!3i angelice luminoase) Pentru a elimina din -iin3! aceste eventuale dizarmonii $i pertur&!ri egotice ($i n acela$i timp I48<4-ice), rela1area sau deta$area este precedat! de o puri-icare spiritual! c't mai pro-und!, care poate -i realizat! $i separat, n a-ara e1erci3iilor propriu-zise de contactare su&til! a ngerilor) Pentru aceasta, c't mai rela1a3i, nzestra3i cu h'rtie $i creion $i rezerv'ndu-ne un timp su-icient, ne vom a$eza pe un scaun sau ntr-o postur! de medita3ie, cu coloana dreapt!, $i vom plasa am&ele m'ini deasupra zonei inimii (4/4+4 4 .+4I84), ne vom g'ndi -erm la -aptul c! acum vom permite sentimentelor $i g'ndurilor noastre pro-unde, de orice natur! ar -i ele, s! apar! n s-era con$tientului) /e vom dirija apoi aten3ia asupra respira3iei, -!r! s! o modi-ic!m ns! a&solut deloc, ne-!c'nd altceva dec't s! o o&serv!m t!cu3i, aten3i $i deta$a3i) >n plus, n timpul inspira3iei vom sesiza c! aspir!m n ntreaga -iin3! iu&ire, toleran3! $i iertare, n timpul e1pira3iei vom sesiza c! elimin!m din noi toate prejudec!3ile, ideile preconcepute $i judec!3ile pripite)

>n continuare ne vom concentra -erm aten3ia s! descoperim ce anume ne-ar putea mpiedica s! intr!m n leg!tur! cu entit!3ile angelice) =om scrie apoi pe h'rtie imediat toate g'ndurile $i motivele care ne apar n minte) De e1emplu, ne putem ntre&a" "0, Doamne, ce m-ar putea mpiedica s! intru n leg!tur! cu ngerul meu p!zitorZ" sau ".e m! re3ine n acest demers spiritual Z", etc), apoi vom asculta cu aten3ie r!spunsurile mentalului nostru, dup! care le vom scrie pe toate" g'nduri, sentimente, amintiri, etc) Putem -i siguri c! lista este complet! atunci c'nd r!spunsurile ncep s! se repete) =om citi n continuare cu mult! aten3ie aceast! list! de o&iec3ii $i motiva3ii interioare) 4legem apoi una dintre pro&lemele de pe list! (cea pe care o consider!m cea mai important!)) /e vom concentra c't mai pro-und asupra ei pentru a o percepe n toate dimensiunile sale, precum $i n toate situa3iile de via3! pe care ea le a-ecteaz!) (a aceast! -az! este important s! urm!rim s! ne p!str!m corpul c't mai rela1at, chiar dac! remarc!m unele tendin3e de tensiune sau de crispare a sa, legate de evocarea acelei pro&leme) >n plus, n timpul inspira3iei vom vizualiza ca aspir!m n noi lumin! al&-str!lucitoare, iar n timpul e1pira3iei vom con$tientiza c! elimin!m toate tensiunile $i dezechili&rele din -iin3a noastr!) .ontinu!m acest proces de puri-icare (.4 +48%5%) printr-o 4/4</*6; (rentoarceri con$tient! n trecut), pentru a ne reaminti c'nd ne-am con-runtat prima oar! cu pro&lema sau cu tr!irea negativ! respectiv!, ce -el de situa3ie sau ce persoan! a declan$at-o n noi, etc) %imultan cu aceast! introspec3ie, n timpul inspira3iei con$tientiz!m cum -iin3a noastr! se umple de compasiune $i iertare at't -a3! de noi n$ine, c't $i -a3! de persoana sau persoanele implicate n respectiva situa3ie, iar n, timpul e1pira3iei con$tientiz!m cum elimin!m toate tensiunile, nemul3umirile $i Ccomdamn!rile (ranchiunile) interioare pro-unde, legate de acea situa3iepro&lem!) >n acest moment (dup! ce am realizat -oarte &ine cauzele, aspectele $i zona su&til! din -iin3a noastr! corespunz!toare acelui sentiment de limitare), este -oarte important s! adopt!m l!untric o -erm! atitudine de renun3ate de-initiv! la acea stare peni&il!, de -oarte multe ori, o asemenea reac3ie interioar! -erm! $i lucid! n -a3a cauzelor adev!rate ale unei pro&leme pro-unde sau vechi, este de ajuns pentru a eradica de-initiv din con$tiin3! pro&lema respectiv!) Dac! aceast! stare de ma1im! -ermitate nu apare nc! sau dac! e-ectul de desprindere de acel aspect I48<4-ic negativ nu este de-initiv, vom relua ntregul procedeu cu aceea$i starepro&lem!, p'n! la eliminarea ei total!) Dup! aceasta, vom continua puri-icarea l!untric! n leg!tur! cu celelalte st!ri-pro&lem! ce ni se reveleaz! a -i o cauz! a celorlalte o&iec3ii mentale de pe lista-ini3ial! (de regul!, aceste st!ri-pro&lem! I48<4-ice se nscriu printre cele enumerate de noi anterior)) 4tunci c'nd am identi-icat -oarte &ine n noi n$ine elementele limitatoare pe care suntem gata s! le a&andon!m de-initiv, suntem preg!ti3i pentru adev!rata rela1are $i deta$are spiritual!) 4ceasta este deci o etap!, esen3ial! pentru atingea st!rii de deschidere (de receptivitate superioar!) ce permite comunicarea su&til! cu ngerii) >ntr-adev!r, aproape toate amintirile noastre (inclusiv cele datorate unor puternice traumatisme sau $ocuri emo3ionale) sunt, a$a cum am ar!tat n lec3iile re-eritoare la mani-est!rile celor B 4 =4-e esen3iale, la nivelul corpului astral (<4/0<4J4 I0%+4), stocate (nregistrate) ntr-un anumit mod at't n celulele corpului -izic, c't $i n corpul astral) .u alte cuvinte, corpul nostru "$i aminte$te" de tot ce s-a petrecut n actuala e1isten3! -izic!, iar corpurile superioare "$i amintesc" (chiar dac! noi nu suntem con$tien3i de asta) $i tr!irile noastre din alte e1isten3e) (a omul o&i$nuit ns!, cea mai mare parte a acestor amintiri r!m'ne nmagazinat! n su&con$tient) Prin urmare, cu c't vom practica mai sistematic acest e1erci3iu simplu de puri-icare $i rela1are psihomental!, cu at't mai repede vom putea elimina aspectele negative din -iecare celul! a corpului, in-uz'nd n locul lor vitalitate $i &ucurie e1u&erant!) >n plus, este &ine s! $tim c! practica tehnicii de <4/ 84 J094 descris! n cursul nostru de J094 la anul A, n leg!tur! cu sunetele vocalice, ne poate ajuta -oarte mult n acest e-ort con$tient de puri-icare spiritual!)

UN ELE!CI"IU IMPLU DE !ELALA!E ,I DETA,A!E PI!ITUAL%


Dup! ce n preala&il am realizat e1erci3iul de centrare interioar! (cel mai &ine, n locul ales de noi ca "spa3iu sacru"), ne vom concentra din nou aten3ia asupra respira3iei, urm!rind ca, pe c't posi&il, s! respir!m ntr-o manier! egal! (inspira3ia $i e1pira3ia s! ai&! aceea$i intensitate)) >n continuare vom al!tura palmele n zona pieptului (ca la P848 +4/4%4/4) $i vom aspira c't mai intens s! intr!m n stare de rezonan3! cu ngerul nostru p!zitor sau eventual cu o alt! entitate angelic!) Dup! aceasta, vom relua de pe lista noastr! cu o&iec3ii $i st!ri-pro&lem!, pe r'nd, toate aspectele I48<4-ice negative pe care acum suntem gata s! le a&andon!m) 4tunci c'nd sesiz!m c! suntem preg!ti3i s! ne eli&er!m de o anumit! pro&lem!, i vom mul3umi mai nt'i lui Dumnezeu pentru lec3iile spirituale pe care le-am asimilat prin intermediul ei) 4cum, pentru prima dat! n cadrul acestui comple1 procedeu spiritual de contactare a entit!3ilor angelice, i vom cere ngerului evocat s! -ie al!turi de noi, s! ne asiste $i s! ne inspire n rezolvarea acelei pro&leme) Putem chiar s! rostim mental (sau cu voce tare), ".u ajutorul lui Dumnezeu, m! eli&erez de-initiv de pro&lema (starea)))))", dup! care vom respira pro-und de 7 ori) >n timpul -iec!rei respira3ii vom con$tientiza c! elimin!m gradat $i pro-und, din -iin3a noastr!, pro&lema respectiv!) =om urm!ri cu aten3ie toate modi-ic!rile $i trans-orm!rile l!untrice care survin n acest moment) De o&icei, eliminarea unei tensiuni sau a unei pro&leme I48<4-ice se resimte ca o eu-oric! $i intens! senza3ie de u$urare (rela1are $i deta$are), senza3ie care adeseori este descris! de vor&irea popular! prin e1presia" "Parc! mi s-a luat o piatr! de pe inim!") =om mul3umi, n continuare, ngerului nostru p!zitor (sau entit!3ii angelice invocate), pentru asisten3a $i inspira3ia sa plin! de dragoste, precum $i ntregii /aturi pentru c! a primit de la noi energia negativ! (in-erioar!) pe care noi am eliminat-o) Dup! aceasta, vom trece la pro&lema urm!toare, urm'nd acelea$i etape, p'n! vom epuiza toate aspectele I48<4-ice negative de pe lista noastr!) F VA U!MA F

AN 8 C ;; INFO!MA"II EC!ETE PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CON IDE!A"II E#OTE!ICE CU P!IVI!E LA CELE $ TATTVA-E FUNDAMENTALE MANIFE T%!ILE E EN"IALE ALE CELO! CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE& AT'T (N FE!A DE MANIFE TA!E A LUMII )EATITUDINII *ANANDA+& C'T ,I LA NIVELUL CO!PULUI CAU#AL *ANANDAMA-A .O HA+ INDIVIDUAL A82icaie/ L0mea s012im3 4i misterioas3 a 5n6eri2or *DEVA-4i2or+7 o 8ara2e23 necesar3 5ntre tra9iia cre4tin3 4i tra9iia secret3 orienta23 UN ELE!CI"IU IMPLU DE !ELALA!E ,I DETA,A!E PI!ITUAL%
(continuare la cursul AO, 4n M) 4ceast! tehnic! -oarte simpl! de rela1are $i deta$are spiritual! este deose&it de e-icient!, oper'nd uneori chiar verita&ile miracole n ceea ce prive$te condi3ia e1isten3ial! a practicantului) 4st-el, n -iin3a acestuia survin numeroase trans-orm!ri minunate (instalarea unei senza3ii eu-orice de &ucurie $i de pace interioar!, senza3ia de a -i ntinerit cu 17 ani, armonizarea pro-und! a rela3iilor cu cei din jur, tr!irea $i ampli-icarea puterii de a ierta, etc)) >n ceea ce prive$te puterea de a ierta, tre&uie s! $tim c! neputin3a de a trece peste gre$elile celorlal3i -a3! de noi ne paralizeaz! $i ne &locheaz! progresul nostru spiritual, ata$'ndu-ne de multe ori insidios, dar sigur, de persoana sau de situa3ia pe care nu am putut-o ierta, gener'ndune sentimente $i tr!iri negative pe care, con$tient sau nu, le vom purta mereu dup! noi) De -apt, de cele mai multe ori, atunci c'nd este vor&a s! i putem ierta pe al3ii, noi n$ine avem nevoie s! ne cerem iertare pentru c! nu ne-am putut realiza nc! idealurile morale $i spirituale $i pentru c! ne-am l!sat prad! unor asemenea comportamente autodistructive) >n aceast! direc3ie, marele n3elept $i iluminat 2:DD+4 spunea c! "de -iecare dat! c'nd ier3i r!ul care 3i-a -ost -!cut, de at'tea ori moare un r!u pe lume", pe de alt! parte, tradi3ia cre$tin! este $i ea plin! de e1emple care con-irm! aceast! viziune spiritual! (chiar $i n rug!ciunea " at!l /ostru" se -ace re-erire direct! la acest aspect" "$i iart!-ne nou! gre$elile noastre, precum $i noi iert!m gre$elile gre$i3ilor no$tri")) 8ela1area $i deta$area spiritual! reprezint! cheia puterii de a ierta) Pentru a putea ierta, tre&uie s! elimin!m din -iin3a noastr! durerea, -rustrarea, dorin3a de r!z&unare, resentimentele $i m'nia) Practic'nd sistematic e1erci3iul simplu de rela1are $i deta$are spiritual!, ne vom dezvolta cu u$urin3! capacitatea de a ne eli&era de asemenea sentimente in-erioare)

Eta8a a ;-a/ As8iraia 9i@in- inte6ratoare


4ceast! etap! a procedeului comple1 de punere n stare de rezonan3! cu s-erele su&tile de e1isten3! ale ngerilor ne -ace s! -im mult mai deschi$i (elevat-receptivi) $i n acela$i timp mult mai -ocaliza3i asupra acestor t!r'muri su&tile superioare) .u alte cuvinte, este vor&a aici de trezirea - pe deplin con$tient! $i lucid! - a copilului divin, spontan, -ericit $i mereu atent, care e1ist! mai mult sau mai pu3in latent n noi)

4ceast! latur! - pentru mul3i ne&!nuit! - a -iin3ei noastre, odat! trezit!, ne va umple de nc'ntare, de -ericire $i de uimire trans-iguratoare, stare care ne va permite intrarea spontan! $i -!r! nici un -el de e-ort n comuniune telepatic! ine-a&il! cu ngerii de lumin! ai lui Dumnezeu, iar aceasta este cu putin3! deoarece aceast! parte su&lim! $i e1trem de pur! a su-letului nostru nu a -ost $i nu poate -i niciodat! traumatizat!, r!nit!, nelini$tit!, -rustrat! sau ndurerat!) De -apt, aceast! etap! de aspira3ie divin integratoare nu este at't o tehnic! rigid!, c't un joc minunat, ea tre&uind ns! s! -ie preg!tit! $i anticipat! de practica centr!rii (echili&r!rii) interioare $i de aceea a rela1!rii $i deta$!rii spirituale) Practic, starea de aspira3ie pur! $i intens! c!tre su&limele t!r'muri angelice se poate ampli-ica n -iin3a noastr! prin -oarte multe modalit!3i deja cunoscute de noi $i prezentate pe larg n cadrul cursului nostru de J094 integral!) 4st-el, n -unc3ie de a-init!3ile $i disponi&ilit!3ile (aptitudinile) individuale, aceast! stare de -aspira3ie $i de raportare c't mai clar! la realitatea divin! care este speci-ic! ngerului sau ierarhiei angelice invocate, poate -i ampli-icat! utiliz'nd -ie procedee de vizualizare creatoare (de e1emplu" con$tientizarea $i acumularea n -iin3! a unor curen3i su&til colora3i c't mai eleva3i $i mai adecva3i scopului urm!rit, identi-icarea ine-a&il! (%4<J4<4) a -!pturii noastre cu anumite J4/ 84-e speciale secrete de -acilitare a comuniunii cu ierarhiile angelice, etc), -ie alte procedee ce -olosesc drept suport anumite sunete, at't -izice (de e1emplu" identi-icarea cu mesajul pro-und spiritual al unor &uc!3i muzicale su&lime sau utilizarea unor structuri sonore special alese pentru sincronizarea $i armonizarea emis-erelor cere&rale (de tipul 2845/-<4.+5/*), etc)), c't $i su&tile (de e1emplu" (4J4 J094 cu <4/ 84 unei <ari Puteri .osmice - cel mai &ine cu acea <are Putere .osmic! despre care $tim ori intuim c! guverneaz! ngerul sau ierarhia angelic! invocat!, evocarea telepatic! a su&limei "muzici a s-erelor cosmice", etc)), -ie prin di-erite alte procedee de medita3ie prin care ne putem eleva c't mai mult nivelul de con$tiin3! $i care ne sunt mai accesi&ile, -ie chiar prin simpla noastr! rug! sincer! $i -ier&inte (intens!) c!tre Dumnezeu, c!tre un mare model divin (55%:% .85% 0%) sau chiar c!tre ngerul nostru p!zitor (ori c!tre al3i ngeri de lumin!)) 4st-el, n -unc3ie de predominan3a noastr! senzorial! (dup! cum $tim deja, putem s! -im preponderent "vizuali", "auditivi" sau "senzitivi" (aceasta nsemn'nd -ie "ol-activi", -ie "gustativi", -ie "tactili"), aspecte -oarte str'ns legate de predominan3ele individuale pe care le prezint! cele B 4 =4-e -undamentale n aura noastr!) ne va -i mai u$or s! a&ord!m un procedeu sau altul, ns! tre&uie s! ne -ie -oarte clar c! dincolo de orice tehnici $i procedee, ceea ce este esen3ial pentru o&3inerea st!rii de rezonan3! cu lumile su&lime angelice este starea de puritate su-leteasc! $i de aspira3ie nest!vilit! c!tre DumnezeuX Prin urmare, aceast! etap! a procedeului special de evocare telepatic! a ierarhiilor angelice constituie o verita&il! piatr! de ncercare sau un -idel &arometru al deschiderii noastre autentice $i sincere c!tre Dumnezeu" numai atunci c'nd putem sesiza -oarte limpede o trans-ormare a con$tiin3ei noastre, n sensul intensi-ic!rii aspira3iei noastre spirituale, a e-ervescen3ei noastre creatoare, precum $i n sensul "trezirii" c't mai pro-unde a su-letului nostru, suntem cu adev!rat gata s! comunic!m aproape oric'nd cu ngerul nostru p!zitor (n primul r'nd) precum $i cu al3i ngeri de lumin! ai lui Dumnezeu)

Eta8a a $-a/ Com0ni0nea s8irit0a23 8ro8ri0-=is3 sa0 intrarea 4i meninerea 5n starea 9e re=onan3 c0 entitatea sa0 c0 ierarJia an6e2ic3 in@ocat3
>ngerii ne pot ajuta imens s! devenim con$tien3i de *ul nostru superior (%inele Divin 4 <4/, care e1ist! permanent n gloria $i n lumina atotcuprinz!toare a lui Dumnezeu)) >nc! de la nceput ns!, comunicarea ine-a&il! cu ngerul nostru p!zitor sau cu al3i ngeri ne va o-eri o "cheie" -oarte important! at't pentru cunoa$terea de sine, c't $i pentru cunoa$terea $i n3elegerea celorlal3i, ajung'nd prin aceasta mult mai repede s! ne cunoa$tem $i menirea noastr! n aceast! via3!, precum $i nzestr!rile noastre spirituale pe care deocamdat! le men3inem ntr-o stare latent!) De ndat! ce am reu$it s! st!p'nim -oarte &ine -iecare dintre etapele preg!titoare precedente, putem a&orda cu succes aceast! -az! de comuniune spiritual! ine-a&il! propriu-zis! cu s-erele su&tile angelice) >n plus, n situa3ia n care vom primi unele mesaje telepatice precise de la ngeri, este -oarte &ine s! le not!m ntr-un caiet ca $i cum am scrie un te1t su& dictare, -!r! a c!uta deloc s! analiz!m sau s! privim ntr-un mod critic respectivul mesaj n momentul scrierii lui)

Un eKercii0 sim820 9e 9escJi9ere a fiinei noastre fa3 9e 5n6er02 nostr0 83=itor


>n spa3iul nostru sacru preg!tit $i nc!rcat su&til anterior, ne a$ez!m pe un scaun, cu coloana dreapt!, ochii nchi$i $i t!lpile sprijinite pe sol) Dup! ce am realizat l!untric o stare de c't mai mare "transparen3!" mental! (vid mental), vom c!uta s! evoc!m $i s! percepem prezen3a divin! a ngerului nostru p!zitor, prezen3! tot mai apropiat! de noi, pentru -acilitarea acestei st!ri de comuniune spiritual!, putem chiar vizualiza c! "aripile" sale de lumin! al&-str!lucitoare ne m&r!3i$eaz! ntreaga -iin3! cu o dragoste divin! nes-'r$it! $i necondi3ionat!, n plus, putem rosti mental, con$tientiz'nd c't mai pro-und sensul cuvintelor, rug!ciunea "nger, ngera$ul meu" $iTsau putem utiliza ca -ond muzical &ucata muzical! -olosit! drept suport pentru e1empli-icarea special! cu ngerul nostru p!zitor, din cadrul lec3iilor practice ale cursului nostru de J094 integral!) 8espir!m calm $i u$or, de voie, orient'ndu-ne aten3ia n zona inimii (4/4+4 4 .+4I84), urm!rim s! devenim con$tien3i de prezen3a ngerului nostru p!zitor, care este oric'nd gata s! ne r!spund!) 4tunci c'nd resim3im -oarte clar aceast! divin! prezen3! angelic!, vom urm!ri s! sta&ilim o c't mai pro-und! $i mai continu! stare de rezonan3! ntre con$tiin3a noastr! $i con$tiin3a divin! a ngerului nostru p!zitor, aspect care ne va con-eri o e1traordinar! stare de -ericire $i o considera&il! e1pansiune a c'mpului con$tiin3ei noastre individuale) (a aceast! -az!, dac! dorim, putem chiar s! l rug!m pe ngerul nostru p!zitor s! ne inspire sau s! ne ajute n rezolvarea unor pro&leme sau di-icult!3i cu care ne con-runt!m sau chiar s! ne r!spund! telepatic la unele ntre&!ri de natur! spiritual!) Pentru aceasta, vom proiecta apelul sau ntre&area noastr! n zona inimii (4/4+4 4 .+4I84), -ormul'nd totul c't mai clar, -!r! nici un -el de echivoc) 4tunci c'nd sim3im l!untric c! aceste cuvinte (ale ntre&!rii noastre de ordin spiritual) au "p!truns" n dimensiunea su&til! a inimii, (4/4+4 4 .+4I84), deschidem ochii $i scriem aceast! ntre&are n caietul nostru, dup! care nchidem din nou ochii) >n continuare, p!str'nd mereu, at't n minte c't $i n inim! ntre&area noastr!, vom aspira c't mai intens s! primim un r!spuns din partea ngerului nostru p!zitor, dup! care vom deveni -oarte aten3i ($i "transparen3i" l!untric) la toate g'ndurile, st!rile sau emo3iile care vor surveni n acel moment, dup! care vom scrie tot ceea ce suntem atunci inspira3i s! scriem n leg!tur! cu (ca r!spuns la) ntre&area noastr!, vom nota deci cu mult! aten3ie $i luciditate at't ideile care ne apar, c't $i imaginile interioare, sentimentele, senza3iile $i starea noastr! l!untric!) >n -inal (adic! atunci c'nd avem sentimental clar $i pregnant c! ni s-a r!spuns la acea ntre&are sau c! ni s-a o-erit solu3ia respectivei pro&leme - de regul! acest r!spuns primit ne va da automat $i o "pregnant! $i cert! senza3ie de "u$urare" $i de limpezire (clari-icare) interioar! cu privire la acea ntre&are sau la acea pro&lem!) vom mul3umi din tot su-letul lui Dumnezeu $i ngerului nostru p!zitor, plini de recuno$tin3! pentru acest ajutor divin care ne-a -ost acordat) Dup! ce am realizat comuniunea spiritual! (starea de rezonan3!) cu ngerul nostru p!zitor, vom putea remarca ulterior c! ne este posi&il - dac! dorim aceasta - s! contact!m telepatic $i alte entit!3i angelice su&lime, ale c!ror "voci" sau mani-est!ri vor -i distincte de acelea ale ngerului nostru p!zitor, o u$urin3! $i mai mare put'nd eventual s! nt'mpin!m n situa3ia n care urm!rim s! intr!m n stare de rezonan3! cu entit!3ile care -ac parte din cadrul a$a-numitelor "spirite ale naturii" (-ee sau z'ne, salamandre, ondine, gnomi etc))" =om putea constata, de asemenea $i -acilitarea contact!rii telepatice a unor mari n3elep3i $i realiza3i spiritual, a <arilor Puteri .osmice $i chiar a st!rii de ine-a&il! $i &eati-ic! rezonan3! cu Dumnezeu nsu$i, gra3ie ajutorului $i ghid!rii spirituale primite de la ngerul nostru p!zitor) Pentru a putea identi-ica cu precizie in-luen3a su&til! angelic! pe care o contact!m, tre&uie s! ne o&serv!m cu mult! aten3ie $i luciditate starea l!untric! pe care o resim3im n timpul comuniunii propriu-zise cu entitatea angelic! invocat!) De e1emplu, sentimentele pro-unde $i intense de iu&ire divin!, de acceptare plin!

de n3elepciune a -iin3ei noastre, de pace interioar! eu-oric!, de protec3ie divin!, de inspira3ie su&lim! etc), sunt tot at'tea dovezi ale contact!rii unei divine entit!3i angelice luminoase) 5at!, spre e1emplu, dou! reac3ii individuale tipice provocate de evocarea ngerului p!zitor prin intermediul acestui procedeu special, la doi practican3i din 0ccident" Dup! ce a realizat cu succes etapele precedente ale procedeului, 95(D4, de pro-esie ziarist!, a nchis ochii $i $i-a ntre&at ngerul p!zitor" ".e vrei s!-mi spui acumZ") 4tunci, spontan, ei au nceput s!-i curg! lacrimi de -ericire pe -a3! n momentul n care a primit r!spunsul ngerului) >n plus, de$i era preg!tit! cu caietul pe genunchi $i cu stiloul n m'n! ca s!-$i noteze orice mesaj ar -i primit, stiloul i-a r!mas imo&il ntre degete) Pentru prima oar! n cariera ei de ziarist!, ea a uitat s! mai ia cu con$tiinciozitate noti3e, n schim& str!lucea toat! de -ericire" C/-am mai tr!it niciodat! p'n! acum un sentiment de iu&ire at't de cople$itor ca atunci c'nd am auzit interior vocea ngerului meu", a relatat ea ulterior) "%im3eam c! sunt cuprins! toat! ntr-un ocean de iu&ire $i c! sunt eli&erat! de toate suspiciunile $i ndoielile mele) Pentru prima oar! m! sim3eam cu adev!rat iu&it!, cu o dragoste nes-'r$it! $i suprauman!X" 4l doilea caz pe care-l prezent!m eviden3iaz! o reac3ie mai cur'nd -izic! n momentul contact!rii telepatice a ngerului p!zitor) :n inginer in-ormatician, (488J, care era ini3ial destul de sceptic cu privire la eventualitatea recep3ion!rii unor mesaje angelice, s-a hot!r't totu$i s! aplice $i el acest procedeu special de punere n rezonan3! cu divinele s-ere angelice, numai pentru c! iu&ita lui se trans-ormase spiritual -oarte mult n urma aplic!rii cu succes a acestui procedeu, devenind - dup! spusele lui - "$i mai matur! $i mai dr!g!la$!" datorit! intr!rii ei n stare de comuniune cu ngerul s!u p!zitor) (a prima, sa tentativ! n aceast! direc3ie, (488J nu a sim3it nici un -el de stare interioar! modi-icat! -a3! de cea o&i$nuit!, el a avut ns! " o senza3ie amuzant! $i pl!cut! n inim!, e1act ca, acolo un -el de &urete pe care l storci, dup! care l la$i s!-$i revin!) >n acest caz, ngerul p!zitor al lui (488J i-a "atins" (puri-icat) mai nt'i inima (4/4+4 4 .+4I84, n plan su&til) nainte de a se adresa direct) (488J $i percepea ngerul p!zitor la nivel -izic, $i nu la nivel emo3ional, pentru c! el era o&i$nuit s!-$i &locheze $i s!-$i reprime sentimentele) FVA U!MAF

AN 8 C ;$ INFO!MA"II EC!ETE PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CON IDE!A"II E#OTE!ICE CU P!IVI!E LA CELE $ TATTVA-E FUNDAMENTALE MANIFE T%!ILE E EN"IALE ALE CELO! CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE& AT'T (N FE!A DE MANIFE TA!E A LUMII )EATITUDINII *ANANDA+& C'T ,I LA NIVELUL CO!PULUI CAU#AL *ANANDAMA-.O HA+ INDIVIDUAL A82icaie/ L0mea s012im3 4i misterioas3 a 5n6eri2or *DEVA-4i2or+7 o 8ara2e23 necesar3 5ntre tra9iia cre4tin3 4i tra9iia secret3 orienta23 Un eKercii0 sim820 9e 9escJi9ere a fiinei noastre fa3 9e 5n6er02 nostr0 83=itor
(continuare la cursul AA, an M) 4tunci c'nd (arrE a n3eles c! su-letul s!u era pe cale s! se deschid!, aceasta 1-a ncurajat s! persevereze n practicarea acestui procedeu) >ntotdeauna, -ranche3ea este imperios necesar! pentru sta&ilirea unei adev!rate st!ri de comuniune cu entit!3ile angelice) Deoarece mai men3inea n el o anumit! doz! de scepticism $i de nencredere, lui (arrE i-au -ost necesare nc! alte trei tentative (a mai aplicat de trei ori, etap! cu etap!, aceast! tehnic!) p'n! c'nd a primit urm!torul mesaj telepatic de la ngerul s!u p!zitor" "*$ti ndeajuns de &un $i ndeajuns de inteligent" meri3i s! -ii iu&it chiar a$a cum e$ti") .u alte cuvinte, ngerul s!u p!zitor i-a su&liniat, -!r! nici un -el de ezit!ri sau taton!ri, principala pro&lem! care i-a nt'rziat (lui (488J) comuniunea cu el" sentimentul c! el ((488J) nu merit! a$a ceva) >n timpul acestor st!ri de comuniune (rezonan3!) telepatic! cu ngerii de lumin! se mai pot mani-esta destul de -recvent $i alte senza3ii -izice" -iori, senza3ii de r!coare pl!cut!, lacrimi de -ericire, -urnic!turi n zona ce-ei, un par-um su&lim $i ine1plica&il printr-o cauz! e1terioar! (-izic!) etc) Dup! ce primul contact telepatic cu ngerul nostru p!zitor a -ost sta&ilit, ne vor sta la dispozi3ie de acum nainte mai multe metode de a intra ntr-o su&lim! $i ine-a&il! stare de rezonan3! cu el, pentru a-i primi inspira3ia, ajutorul dezinteresat $i protec3ia divin!) Din punct de vedere practic, putem recurge cel mai u$or la dou! modalit!3i principale) -Prima dintre ele const! n a pune mai nt'i o ntre&are de ordin spiritual $i de a ne deschide apoi c't mai mult su-letul -a3! de ngerul nostru p!zitor pentru a primi un r!spuns de la el) .a modele pentru aceste ntre&!ri de ordin spiritual putem s! recurgem la urm!toarele e1emple" ".are este menirea mea n aceast! via3!ZHH, D.are sunt nzestr!rile native de care m! pot -olosi mai mult n evolu3ia mea spiritual!Z", ".um a$ putea s! te chem cu mai mult! u$urin3!Z", C.are este numele t!uZ", ".are este cel mai &un mod de a comunica cu tineZ", "De ce anume am mai mult! nevoie n aceast! etap! n care m! g!sescZ", "(a ce $i cum pot -i mai util celorlal3iZ" etc) -4 doua metod! const! ntr-o dialogare e-ectiv! $i interactiv! cu ngerul nostru p!zitor) 4tunci c'nd ncepem s! ne eli&er!m de vechile noastre &ariere $i nchist!ri mentale $i emo3ionale, prin procedeele de rela1are $i deta$are spiritual! (etapa a O-a a acestei tehnici speciale), ni se vor revela adev!ratele noastre calit!3i $i daruri spirituale) >ngerul nostru p!zitor, n cola&orare cu al3i ngeri de lumin!, va interveni n mod providen3ial n via3a noastr! pentru a ne ajuta s! atingem acest o&iectiv) .u c't vom dialoga (telepatic) mai mult cu ngerii, cu at't ei ne vor comunica mai multe in-orma3ii spirituale utile pentru noi)

Un eKercii0 sim820 9e 9ia2o6are te2e8atic3 c0 5n6er02 nostr0 83=itor


Dup! ce am reu$it s! ne deschidem l!untric su-icient de mult -a3! de ngerul nostru p!zitor, putem recurge oric'nd la e1erci3iul urm!tor atunci c'nd urm!rim s! dialog!m telepatic cu el) >nainte de a-1 a&orda,

dup! consacrarea consecin3elor acestei ac3iuni evocatorii c!tre Dumnezeu, este &ine ns! s! trecem mai nt'i din nou, chiar $i mai sumar, prin etapele precedente de centrare, rela1are (deta$are) $i aspira3ie integratoare)

TeJnica 8ro8ri0-=is3
/e a$ez!m mai nt'i pe un scaun sau ntr-o postur! de medita3ie, cu coloana dreapt!, n spa3iul nostru sacru, av'nd l'ng! noi un carne3el $i un creion) :rm!rim s! evoc!m $i s! sim3im c't mai plenar prezen3a divin! a ngerului nostru p!zitor) >n acela$i timp respir!m con$tient, n modul descris anterior, sesiz'nd totodat! c! suntem nconjura3i $i aureola3i de iu&irea sa pur!, necondi3ionat!, nes-'r$it!, c!ut'nd s!-1 primim cu toat! inima n su-letul nostru) >n continuare, -ormul!m o ntre&are care ne preocup! $i orient!m aceast! ntre&are &l'nd, dar -erm, n zona inimii (4/4+4 4 .+4I84, n plan su&til)) 4tunci c'nd putem resim3i -oarte clar c! ntre&area noastr! a -ost localizat! la acest nivel (4/4+4 4 .+4I84), o vom scrie n carne3el $i o vom adresa mental ngerului nostru p!zitor) Dup! aceasta, ntr-o stare de c't mai mare transparen3! interioar! (vid mental), ne deschidem l!untric ca s! recep3ion!m telepatic r!spunsul pe care ni-1 transmite ngerul nostru p!zitor, r!spuns pe care l vom scrie imediat a$a cum l-am primit, -!r! a c!uta deloc s!-1 analiz!m acum) 4poi, ntocmai ca ntr-o conversa3ie cu o -iin3! -oarte drag!, putem s! ne -ormul!m l!untric (la nivelul lui 4/4+4 4 .+4I84) $i apoi n scris, o alt! ntre&are legat! de r!spunsul angelic primit anterior $i s! i-o adres!m ngerului nostru p!zitor, continu'nd n acest mod p'n! c'nd consider!m c! am n3eles -oarte &ine acea interven3ie angelic! inspiratoare) >n -inal, i vom mul3umi din tot su-letul, plini de recuno$tin3!, lui Dumnezeu $i ngerului nostru p!zitor pentru acest divin ajutor) 0 alt! variant! a acestui e1erci3iu const! n a -olosi n locul carne3elului $i creionului, un reporto-on, aceasta implic'nd &inen3eles s! -ormul!m ver&al at't ntre&!rile noastre, c't $i r!spunsurile pe care le primim de la ngerul nostru p!zitor) .a o remarc! general!" este &ine s! $tim c! o dat! ce starea noastr! de apropiere $i de intimitate su-leteasc! -a3! de ngerul nostru p!zitor devine tot mai pro-und!, putem recurge la acest dialog telepatic chiar $i pentru ntre&!ri legate de via3a noastr! de zi cu zi, ntocmai ca atunci c'nd ne-am adresa celui mai apropiat $i mai iu&it prieten) Pentru e1empli-icare, o-erim n continuare un -oarte scurt dialog telepatic de acest gen, dialog consemnat de o alt! practicant! din 0ccident, 9*84(D1/*" -"%pune-mi, te rog, ce s! -ac n leg!tur! cu serviciul meu actualZ -:rmeaz!-3i vocea inimii) - .e nseamn! astaZ - G! ceea ce este &ine $i 3i place cel mai mult s! -aci) Dac! nu po3i, nva3! s!-3i plac! ceea ce -aci) Dac! 3i place ceea ce -aci, vei -ace totul cu dragoste $i din tot su-letul) 4ceasta te va apropia de Dumnezeu $i va -ace munca ta mult mai util! celorlal3i oameni) -%erviciul meu actual mi convine, dar nu m! n3eleg deloc cu $e-ul meu, pe care nu-1 pot suporta) .e ar tre&ui s! -ac n aceast! situa3ieZ - .e nu-3i place, de -apt, la $e-ul t!uZ 0rice ar -i aceasta, nu este vor&a dec't de anumite aspecte pe care nu le po3i suporta nici n -iin3a ta) Dac! vei reu$i s! n-run3i cu curaj $i cu -ermitate aceste aspecte negative, vei n3elege)" 4cest mesaj a impresionat-o -oarte mult pe 9*84(D5/*, care a nceput dup! aceasta s! se g'ndeasc! mai pro-und la tot ceea ce considera ea mai nainte c! o deranja la $e-ul ei) Principala ei nemul3umire era legat! de -aptul c!, de$i deose&it de con$tiincioas! chiar $i n cele mai mici detalii la serviciu, $e-ul ei o critica adesea $i nu o -elicita dec't -oarte rar) 4tunci ea a realizat -aptul c! $i-ar -i dorit ca superiorul ei s!-i recunoasc! valoarea, dat $i-a dat seama, de asemenea, c!, de

-apt ea ns!$i nu -usese niciodat! p'n! atunci cu adev!rat con$tient! de aceasta (de valoarea ei pro-esional! $i uman!)) Dialogul ei cu ngerul ei p!zitor a -!cut-o s! r!m'n! mai departe la locul ei de munc!, ns! n mod cu totul nea$teptat, la Q s!pt!m'ni dup! aceasta, $e-ul s!u a -ost mutat ntr-un alt post, iar 9*84(D5/* a -ost promovat! ntr-un post de conducere) Pe m!sur! ce vom persevera $i vom progresa n acest e1erci3iu simplu de comunicare spiritual! cu ngerul nostru p!zitor, vom descoperi gradat c! aceste momente de intimitate cu el constituie o e1traordinar! $i su&lim! surs! de -ericire divin!, paradisiac!) 9hidul nostru divin (care este ngerul nostru p!zitor) ne va aduce n via3a de zi cu zi din ce n ce mai mult! putere, armonie, echili&ru $i inspira3ie divin!, ajut'ndu-ne -oarte mult (direct propor3ional cu deschiderea noastr! l!untric! -a3! de el) s! dep!$im cu succes toate pro&lemele $i di-icult!3ile cu care ne mai con-runt!m)

Eta8a a R-a/ Inte6rarea noastr3 s8irit0a23 5n 9imensi0nea s01ti23 *20mea an6e2ic3 sa0 t3r?m02 ierarJiei an6e2ice+ care a fost e@ocat3
4ceast! etap! a acestui procedeu special survine n mod -iresc pe m!sur! ce vom apro-unda tot mai mult starea de comuniune spiritual! ine-a&il! (intrarea $i men3inerea n stare de rezonan3!) cu ngerul sau cu ierarhia angelic! invocat!) Prin urmare, tot ceea ce avem de -!cut n aceast! -az! este doar s! men3inem -!r! ntrerupere $i s! apro-und!m chiar c't mai mult starea de comuniune spiritual! descris! anterior) 4st-el, dac! la primele contacte angelice telepatice este posi&il ca acest sentiment de comuniune spiritual! s! -ie destul de vag (putem percepe doar o "prezen3!" misterioas! $i ine-a&il!), vom descoperi treptat (n -unc3ie de consecven3a noastr! n realizarea practic! a acestei tehnici speciale) noi $i noi aspecte $i nuan3e ale st!rii noastre de comuniune angelic! sau putem chiar avea spontan unele imagini -oarte clare ale s-erei su&tile de mani-estare speci-ice ngerului sau ierarhiei angelice evocate, n care noi ne proiect!m su&til) otodat!, a$a cum am ar!tat anterior, odat! ajun$i la acest nivel pro-und de comuniune integratoare, vom putea recep3iona cu u$urin3! anumi3i curen3i mentali superiori, cosmici (anumite inspira3ii divine, geniale) n domeniul de mani-estare (cunoa$tere, art!, religie, J094, etc)), speci-ic (propriu) ngerului evocat, inspira3ii $i intui3ii pe care este -oarte &ine s! le not!m sau s! le reproducem imediat dup! aceea, c't mai -idel, pentru ca ulterior, pornind de la ele, s! apro-und!m $i mai mult starea noastr! de rezonan3! cu ace$ti curen3i mentali superiori) 4st-el, putem acum s! n3elegem c! nenum!rate descoperiri geniale &ine-!c!toare, precum $i capodoperele artistice divin inspirate au -ost posi&ile datorit! acestei st!ri de integrare spiritual! (voit! sau spontan!) n divinele s-ere (lumi paralele) angelice) >n plus, e &ine s! $tim c! proiec3ia su&til-integratoare a con$tiin3ei noastre n aceste tainice t!r'muri su&tile ne poate o-eri de multe ori cu u$urin3! - mai ales n cazul acelora (t!r'murilor) speci-ice ierarhiilor angelice superioare - chiar st!ri de iluminare spiritual! (%4<4D+5)) .eea ce ne este deci necesar nainte de toate pentru a atinge aceast! divin! integrare angelic! sunt continuitatea $i consecven3a n starea de comuniune spiritual! cu ngerul sau cu ierarhia angelic! evocat!) >ntradev!r, egoul mai poate interveni uneori cu anumite in-luen3e pertur&atoare (egoisme, orgolii, tenta3ii in-erioare, etc) chiar $i la Eoghinii ceva mai avansa3i, atenu'ndu-ne sau chiar &loc'ndu-ne ast-el elanul cel pur $i intens al su-letului c!tre Dumnezeu) >n aceast! situa3ie, apelarea $i mai intens! a ngerilor de lumin! ne va ajuta e1traordinar de mult s! dep!$im toate aceste &ariere, di-icult!3i sau capcane pe care ni le ntinde egoul e1acer&at, ndeose&i practica rela1!rii $i a deta$!rii spirituale (care a -ost descris! anterior) ne poate sprijini -oarte mult n aceast! direc3ie) >nv!3'nd ast-el treptat s! renun3!m la atitudinile $i la viziunile noastre egotice, limitate $i stereotipe, vom descoperi n schim& adev!rata stare de li&ertate, e1pansiune $i creativitate divin integrat! $i &azat! pe trezirea inimii (su-letului), iar aceasta este vala&il n special n grupurile spirituale) 4st-el, prin asocierea cu alte -iin3e care aspir! $i ele la des!v'r$irea spiritual! (de e1emplu unii colegi de la cursul de J094, cu care deja avem sau ne-am -ormat n timp unele a-init!3i pro-unde (de aspira3ie, de tr!ire, de comunicare etc))), $i prin asocierea noastr!, ca grup, cu ngerii de lumin! ai lui Dumnezeu, vom sta&ili gradat (mai ales n 8om'nia, unde datele spirituale su&tile -aciliteaz! -oarte mult acest gen de orient!ri divin inspirate) &azele unui nou tip de rela3ii interumane, rela3ii &azate pe iu&ire necondi3ionat!, apropiere su-leteasc!, n3elegere, iertare, ntrajutorare dezinteresat! $i n3elepciune)

>n aceast! direc3ie, ajutorul angelic este deose&it de intens, multe -iind mesajele recep3ionate de unii practican3i ai acestui procedeu special, care arat! c! ntr-o perioad! de cel mult 177 de ani, acest model de comunitate uman!, lipsit! de egoism $i n care oamenii pot intra cu cea mai mare u$urin3! (-ie individual, -ie n cuplu, sau chiar n grup) n comuniune spiritual! ine-a&il! cu entit!3ile angelice luminoase, va -i -oarte curent, acest lucru -iind, de alt-el, un element decisiv pentru trecerea deplin! a umanit!3ii ntr-o nou! perioad! de ma1im! n-lorire spiritual! (%4 J4 J:94)) 4 dialoga telepatie cu ngerii este asem!n!tor, ntr-o anumit! m!sur!, cu a vor&i la tele-on cu un -oarte &un prieten, a-lat (-izic vor&ind) la mare distan3!, dac! linia tele-onic! nu este -oarte &un!, convor&irea noastr! poate avea unele ntreruperi) >n mod similar, mesajele angelice se pot opri uneori la mijlocul unei -raze sau $i pot schim&a &rusc semni-ica3ia, aceasta arat! -!r! ndoial! interven3ia ego-ului nostru (din aceast! cauz! este at't de important s! -im ntr-o c't mai sta&il! stare de vid mental $i s! nu intervenim a&solut deloc asupra acestor mesaje)) De e1emplu, atunci c'nd ncepem s! recep3ion!m o comunicare angelic!, reac3iile interioare de tipul" "*1traordinarX", ".e interesantX", "5ncredi&ilX", "4hX 4m reu$itX", etc), pot s! -ie destul de -recvente la nceputul practicii propriu-zise, ns! ele mpr!$tie adesea starea de deschidere $i de receptivitate superioar! pe care o do&'ndisem at't de greu) >ntr-o asemenea situa3ie, dac! dialogul nostru este &locat, putem -ie s!-i cerem pur $i simplu plini de candoare ngerului evocat s! reia mesajul de la nceput, -ie s! reintr!m n starea de rezonan3! cu el prin reluarea integral! a e1erci3iului simplu de evocare telepatic! a ngerului nostru p!zitor ori a unei alte entit!3i angelice superioare, pentru a resta&ili ast-el leg!tura telepatic! (starea de rezonan3! sau acord su&til)) F VA U!MAF

AN 8 C ;R INFO!MA"II EC!ETE PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CON IDE!A"II E#OTE!ICE CU P!IVI!E LA CELE $ TATTVA-E FUNDAMENTALE MANIFE T%!ILE E EN"IALE ALE CELO! CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE& AT'T (N FE!A DE MANIFE TA!E A LUMII )EATITUDINII *ANANDA+& C'T ,I LA NIVELUL CO!PULUI CAU#AL *ANANDAMA-A .O HA+ INDIVIDUAL A82icaie/ L0mea s012im3 4i misterioas3 a 5n6eri2or *DEVA-4i2or+7 o 8ara2e23 necesar3 5ntre tra9iia cre4tin3 4i tra9iia secret3 orienta23 Un eKercii0 sim820 8entr0 040rarea 4i a8rof0n9area com0ni0nii te2e8atice c0 5n6er02 nostr0 83=itor sa0 c0 o a2t3 entitate an6e2ic3 s08erioar3& 5n @e9erea o1inerii inte6r3rii s8irit0a2e 5n sfera s01ti23 9e manifestare a ace20i 5n6er (continuare la cursul AB, 4n M)
4$eza3i ntr-o postur! de medita3ie (%5DD+4%4/4, P4D<4%4/4, =4@84%4/4 etc)) sau chiar pe scaun, cu coloana dreapt! $i men3in'nd ochii nchi$i, mai nt'i ne deconect!m glo&al, c't mai pro-und, ntreaga musculatur! corporal!, n plus, pentru o c't mai &un! rela1are $i deconectare interioar! (psihomental!), ne vom concentra aten3ia asupra actului respirator, -!r! s! intervenim ns! a&solut deloc n mersul s!u -iresc, e1act ca la e1erci3iile precedente) 4$ez!m v'r-urile degetelor de la m'na dreapt!, reunite, asupra "celui de-al treilea ochi" (4@/4 .+4I84), n zona din mijlocul -run3ii) =om vizualiza aici (la nivelul lui 4@/4 .+4I84) un -ocar de lumin! al&-str!lucitoare, simultan c!ut!m s! realiz!m o c't mai pro-und! stare de -uziune ((4J4 J094) cu 25@4 <4/ 84 lui 4@/4 .+4I84, 4:<) >n continuare ne deplas!m v'r-urile degetelor, tot reunite, n zona cre$tetului) =izualiz!m $i la acest nivel trezirea unui -ocar de lumin! al&-str!lucitoare n timp ce urm!rim s! realiz!m $i s! men3inem o c't mai pro-und! stare de -uziune ((4J4 J094) cu 94J4 85 <4/ 84) .on$tientiz!m apoi activarea unei linii energetice (a unui canal energetic su&til) de lumin! al&-str!lucitoare, leg'nd ntre ele aceste 2 zone ale capului (respectiv zonele de proiec3ie -izic! a lui 4@/4 .+4I84 $i %4+4%8484)) Dup! aceasta ne vom deplasa v'r-urile degetelor, prin alunecare, c!tre cea-!, n zona din spatele cutiei craniene (regiunea occipital! a craniului), zon! a-lat! ntr-o str'ns! leg!tur! cu un centru secundar de -or3! -oarte important, (4(4/4 .+4I84) =izualiz!m la acest nivel dinamizarea unui al treilea -ocar de lumin! al& str!lucitoare $i con$tientiz!m dup! aceea activarea unei alte linii energetice (canal energetic su&til) de lumin! al& str!lucitoare care une$te acest punct -ocar de zona cre$tetului (%4+4%8484)) 4poi ne readucem v'r-urile degetelor de la m'na dreapt!, tot reunite, la nivelul lui 4@/4 .+4I84) .on$tientiz!m acum cea dea treia linie energetic! (canal su&til) de lumin! al& str!lucitoare, a acestui triunghi de lumin! care leag! zona occipital! ((4(4/4 .+4I84) de 4@/4 .+4I84, realiz'nd ast-el o sui-generis 854/9:(4P5* energetic! interioar! ntre 4@/4 .+4I84, (4(4/4 .+4I84 $i %4+4%8484) >n continuare, dup! ce am con$tientizat c't mai &ine acest 85:/9+5 D* G08P;, ne vom plasa v'r-urile degetelor de la -iecare m'n!, reunite, pe c'te un punct situat deasupra -iec!rei urechi (degetele m'inii st'ngi deasupra urechii st'ngi $i degetele m'inii drepte deasupra urechii drepte sau, alt-el spus, pe t'mple) n a$a -el nc't aceste puncte simetrice s! se a-le la aceea$i n!l3ime cu centrul geometric al triunghiului de -or3! descris anterior)

=om vizualiza apoi $i la nivelul acestor puncte parietale (zona t'mplelor) trezirea a c'te unui -ocar su&til de lumin! al&-str!lucitoare $i con$tientiz!m activarea unei linii energetice (circuit su&til) de lumin! al&str!lucitoare care une$te aceste 2 puncte -ocar $i intersecteaz! triunghiul energetic descris anterior, chiar prin centrul acestuia, con-orm desenului schematic din -igura 1) 4ceast! structur! energetic!, odat! dinamizat!, va ac3iona ntocmai ca un sui-generis "emi3!tor intern" permi3'ndu-ne evocarea $i contactarea telepatic! mult mai u$oar! $i e-icient! a entit!3ii angelice cu care dorim s! intr!m n contact (n stare de rezonan3!)) .u c't aceast! structur!-re3ea su&til! este mai activ! (prin vizualizare creatoare $i prin con$tientizarea acestei energiz!ri), cu at't ea ne va -ace mai ap3i de a intra $i de a ne men3ine ntr-o stare de comuniune spiritual! cu ngerul sau cu ierarhia angelic! pe care dorim s! o evoc!m) Dup! realizarea cu succes a acestei prime etape a acestui procedeu simplu (crearea "emi3!torului" nostru), vom trece $i la crearea (dinamizarea) unui circuit su&til-energetic similar care s! ne -aciliteze c't mai mult receptarea mesajelor angelice) Pentru aceasta, ne vom a$eza v'r-urile degetelor -iec!rei m'ini, reunite, la nivelul urechilor (m'na st'ng! la nivelul urechii st'ngi $i m'na dreapt! la nivelul urechii drepte), vizualiz'nd $i aici trezirea a c'te unui -ocar su&til de lumin! al&-str!lucitoare, con$tientiz!m apoi unirea acestor dou! puncte -ocar prin intermediul unei linii energetice (canal su&til) de lumin! al&-str!lucitoare) Dup! aceasta plas!m v'r-urile degetelor reunite ale m'inii drepte pe zona anterioar! a g'tului (=5%+:DD+4 .+4I84 n plan su&til - simultan cu men3inerea unei st!ri de c't mai pro-und! -uziune ((4J4 J094) cu 25@4 <4/ 84 lui =5%+:DD+4 .+4I84) $i vizualiz!m aici un al treilea punct--ocar su&til de lumin! al&-str!lucitoare) .on$tientiz!m apoi activarea a dou! linii energetice (canale su&tile) care leag! punctul--ocar din zona g'tului (=5%+:DD+4 .+4I84) de cele dou! puncte -ocar de la nivelul urechilor, realiz'nd ast-el un alt 85:/9+5 de -or3! ( 854/9:(4P5* energetic! su&til!), ca n desenul din -igura 2) 4ceast! structur! energetic! triunghiular!, odat! dinamizat!, va constitui "receptorul" nostru angelic) Putem recurge dup! aceasta la dinamizarea acestor dou! 85:/9+5:85 energetice descrise mai sus (de emisie $i recep3ie) ori de c'te ori dorim s! sta&ilim o p leg!tur! (o comunicare su&til!) cu entit!3ile angelice luminoase) =om constata atunci c! aceste sui-generis 854/9:(4P55 energetice se vor reactiva tot mai u$or, practic, dup! numai c'teva repet!ri ale acestui procedeu simplu, va -i de ajuns doar s! vizualiz!m direct, -!r! nici un alt -el de elemente preliminare, aceste dou! structuri energetice $i ele se vor activa imediat) Pentru -acilitarea st!rii de comuniune cu ngerul evocat $i pentru men3inerea $i apro-undarea acesteia n vederea intr!rii, n -aza de integrare spiritual!, n dimensiunea (lumea su&til! paralel!) speci-ic! acelui nger, vom putea acum s! transmitem ngerului ntre&!rile noastre de la nivelul 85:/9+5:(:5 energetic emi3!tor $i vom resim3i mai u$or r!spunsul s!u la nivelul 85:/9+5:(:5 energetic receptor) 0 cauz! -oarte -recvent! a ntreruperii st!rii de comuniune spiritual! cu entitatea angelic! evocat! o constituie di-eritele noastre dorin3e egotice, care mai pot s! su&ziste $i n timpul practic!rii tehnicii propriu-zise de punere n contact cu lumile angelice) 4st-el, atunci c'nd i punem ngerului evocat o ntre&are sau i cerem un s-at n leg!tur! cu o pro&lem! care pentru noi este -oarte important! "-i1a3ia noastr! mental!" asupra acelei pro&leme sau idei particulare poate uneori altera sau chiar denatura in-orma3ia primit!, con-orm dorin3elor sau a$tept!rilor noastre) ocmai din aceast! cauz! este -oarte important s! ne de&aras!m mentalul - cel pu3in pe durata practic!rii acestui procedeu spiritual - de toate emo3iile egotice $i de toate ideile preconcepute re-eritoare la pro&lema respectiv!, n plus, c'nd aceste dorin3e egotice sunt -oarte intense, putem chiar inter-era incon$tient cu unele entit!3i in-erioare din invizi&il) .u alte cuvinte, n locul ngerului evocat, este posi&il, n anumite condi3ii (ndeose&i atunci c'nd -iin3a se con-runt! cu unele dorin3e $i rezonan3e rele sau in-erioare), s! se mani-este o entitate in-erioar! (atras! de rezonan3ele respective ale -iin3ei), care va r!spunde n -elul dorit de solicitant)

Polar opus dorin3elor, teama de e$ec (n leg!tur! -ie cu pro&lema respectiv!, -ie chiar cu sta&ilirea comunic!rii propriu-zise cu entitatea angelic! evocat!) reprezint! o alt! important! surs! de "zgomot" ("&ruiaj") n leg!tura noastr! telepatic! (dialogul nostru) cu ngerul evocat, prin -i1a3iile $i o&sesiile speci-ice pe care le genereaz! n -iin3!) Pentru a elimina aceast! eventual! surs! de pertur&are a st!rii noastre de rezonan3! cu su&limele entit!3i angelice, tre&uie ca nainte de a adresa ngerului evocat o ntre&are re-eritoare la o chestiune -oarte important! pentru noi, n care suntem -oarte implica3i emo3ional, s! n-runt!m cu curaj toate temerile noastre eventuale legate de acea chestiune, pun'ndu-ne c't mai -ranc urm!toarele ntre&!ri" "Dac! se va produce e1act acel lucru de care mi este team!, cum o s! m! simt oareZ .e o s! -ac atunciZ .e se va petrece dup! aceastaZ", "%unt eu oare preg!tit (gata) s! a&andonez complet (s! m! deta$ez complet de) aceast! -ric!Z", "%unt preg!tit s! cunosc adev!rul n aceast! direc3ieZ") Dac! r!spunsul la aceste ultime ntre&!ri este D4, de$i ne con-runt!m cu teama respectiv!, putem recurge cu succes la anumite e1erci3ii simple de rela1are $i deta$are spiritual!, care sunt &azate pe dinamizarea armonioas! a celor A 4 =4-e de &az! ale naturii umane" P85 +5=5 4 =4, 4P4% 4 =4, *@4% 4 =4 $i =4J: 4 =4) .hiar dac! nu sim3im l!untric c! este cazul s! recurgem la toate aceste A puri-ic!ri su&tile 4 =4ice, este totu$i &ine, pentru o mai &un! armonizare, s! le realiz!m pe toate, de jos n sus (de la P85 +5=5 4 =4 p'n! la =4J: 4 =4)) 4ceste procedee -oarte simple ne vor permite s! "intr!m" con$tient n zonele mai pro-unde ale corpului nostru su&til pentru a de&loca eventualele tensiuni $i &locaje su&tile care ne produc acele sentimente de team! sau de nesiguran3! (evident, ele sunt legate de o 4 =4 sau de alta dintre cele patru -undamentale" de e1emplu, pro&leme legate de nesiguran3! sunt mai speci-ice pertur&!rilor lui P85 +5=5 4 =4 $i <:(4D+484 .+4I84, cele re-eritoare la mani-est!rile dizarmonioase n plan se1ual sau social sunt mai speci-ice pertur&!rilor lui 4P4% 4 =4 $i %K4D+5% +4/4 .+4I84, etc))

1: !e2aKarea 4i 9eta4area s8irit0a23 8rin interme9i02 20i P!ITHIVI TATTVA


4$eza3i pe un scaun, cu spatele drept $i ochii nchi$i, invit!m (evoc!m) mai nt'i ngerul nostru p!zitor (sau, eventual, un alt nger de lumin!) s! ne inspire $i s! -ie al!turi de noi (s! ne protejeze)) /e concentr!m apoi asupra actului respirator -!r! a interveni cu nimic n mersul s!u -iresc $i con$tientiz!m n acela$i timp, gradat ntocmai ca la e1erci3iul de centrare interioar! descris anterior, c! suntem lega3i (&ran$a3i) prin nenum!rate canale su&tile energetice de p!m'nt primind ast-el n -iin3a noastr! curen3i &ene-ici, telurici care ne ampli-ic! $i ne armonizeaz!, la nivelul aurei, P85 +5=5 4 =4 $i <:(4D+484 .+4I84- ncepem apoi s! "e1tragem" $i s! su&lim!m aceast! energie teluric! &ene-ic! la nivelul -iec!rui centru de -or3!, de jos n sus, p'n! n %4+4%8484 inclusiv con$tientiz'nd pe -iecare etaj respectiv .+4I84), toat! gama de e-ecte $i de nuan3e speci-ice st!rii de dinamizare de la acest nivel) >n continuare, vizualiz!m canalele su&tile energetice care ies gradat din 284+<484/D+84 (zona cre$tetului), leg'ndu-ne (&ran$'ndu-ne) de energiile su&tile &ene-ice cosmice, dup! care aducem aceste energii la nivelul -iec!rei .+4I84-e de sus n jos, ncep'nd cu %4+4%8484 $i ncheind cu <:(4D+484 .+4I84, sesiz'nd $i de aceast! dat! e-ectele pro-unde $i comple1e generate de -iecare dintre aceste dinamiz!ri, n -inal, ne orient!m aten3ia din nou asupra lui <:(4D+484 .+4I84) *voc!m apoi toate emo3iile, amintirile sau &locajele emo3ionale de care vrem s! ne eli&er!m) Dac! este cazul (dac! nu con$tientiz!m su-icient de &ine aceste st!ri in-erioare pentru a ne delimita de ele c't mai -erm) ne putem concentra un anumit interval de timp asupra -iec!reia dintre ele, a-l'ndu-le ast-el originea (cauza pro-und!) $i c!ut!m apoi l!untric s! n3elegem c't mai &ine ce am avut de nv!3at re-eritor la aceste tr!iri) 4tunci c'nd suntem gata s! ne de&aras!m complet de aceste tr!iri $i tendin3e rele i vom mul3umi lui Dumnezeu pentru lec3ia de via3! care ne-a -ost o-erit! prin intermediul acelor amintiri nepl!cute sau acelor &locaje emo3ionale) =om inspira apoi pro-und pe nas, dup! care vom e1pira pro-und $i puternic pe gur!, con$tientiz'nd c't mai pregnant eliminarea respectivului &locaj din -iin3a noastr!) =om realiza 7 asemenea respira3ii su&til- puri-icatoare)

*lementul esen3ial al acestei puri-ic!ri prin intermediul energiei su&tile &ene-ice a p!m'ntului este ca, n timpul -iec!rei e1pira3ii mai sus men3ionate, s! vizualiz!m n plus co&or'rea acestor energii in-erioare (&locaje psihomentale, tensiuni etc)) prin intermediul canalelor energetice care ne unesc -iin3a cu centrul su&til al energiei &ene-ice telurice (canale care pleac! n jos ntocmai ca ni$te "r!d!cini" -oarte -ine, de la nivelul t!lpilor $i de la &aza coloanei verte&rale n p!m'nt)) 8ealiz!m ast-el at't puri-icarea -iin3ei noastre la nivelul lui <:(4D+484 .+4I84, c't $i recircularea $i reintegrarea creatoare $i puri-icatoare a acestor energii reziduale n mediul su&til nconjur!tor) >n continuare, inspir!m din nou pro-und pe nas $i "aspir!m" mental, simultan, prin /4D5-urile care ne leag! -iin3a de centrul su&til al energiei &ene-ice telurice, energia su&til! &ene-ic! teluric!, la nivelul lui %K4D+5% +4/4 .4I84, relu'nd $i aici procesul de puri-icare l!untric!, psihomental!, realizat anterior la nivelul lui <:(4D+484 .+4I84" con$tientiz!m mai nt'i, c't mai precis, emo3iile in-erioare, amintirile nepl!cute, &locajele sau tensiunile interioare de care tre&uie s! ne eli&er!m la acest nivel (%K4D+5% +4/4 .+4I84), dup! care urm!m pas cu pas etajele descrise anterior, elimin'nd n -inal toate aceste &locaje psihomentale relative la %K4D+5% +4/4 .+4I84 n s-era su&til! &ene-ic!, puri-icatoare $i regenerant! a p!m'ntului (P85 +5=5 4 =4)) .ontinu!m apoi n acela$i mod pe to3i centrii de -or3! urm!tori, de jos n sus) >n -inal, i vom mul3umi din tot su-letul lui Dumnezeu, ngerului evocat $i entit!3ii angelice guvernatoare a energiei su&tile &ene-ice a p!m'ntului (P85 +5=5 4 =4) pentru ajutorul divin acordat) 8evenim gradat la con$tiin3a -izic! o&i$nuit! $i apoi deschidem u$or ochii) Practica acestui e1erci3iu -oarte simplu de puri-icare l!untric! prin intermediul energiei su&tile &ene-ice a p!m'ntului (P85 +5=5 4 =4) ne va -ace s! ne sim3im mult mai sta&ili $i mai echili&ra3i emo3ional, mai -ermi $i mai plini de -or3! interioar!) F VA U!MA F

AN 8 C ;< INFO!MA"II EC!ETE PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CON IDE!A"II E#OTE!ICE CU P!IVI!E LA CELE $ TATTVA-E FUNDAMENTALE MANIFE T%!ILE E EN"IALE ALE CELO! CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE& AT'T (N FE!A DE MANIFE TA!E A LUMII )EATITUDINII *ANANDA+& C'T ,I LA NIVELUL CO!PULUI CAU#AL *ANANDAMA-A .O HA+ INDIVIDUAL A82icaie/ L0mea s012im3 4i misterioas3 a 5n6eri2or *DEVA-4i2or+7 o 8ara2e23 necesar3 5ntre tra9iia cre4tin3 4i tra9iia secret3 orienta23 *continuare la cursul AQ, 4n M+ C: Un eKercii0 sim820 9e 80rificare& re2aKare 4i 9eta4are 230ntric3 8rin interme9i02 ener6ii2or s01ti2e a2e a8ei *APA TATTVA+
4cest procedeu e1trem de simplu este deose&it de e-icient n special pentru dep!$irea sentimentelor de ndoial!, indecizie, $ov!ial!, am'nare, lips! de concentrare, lene etc) *l nu implic! neap!rat un timp special consacrat pentru e1ecu3ia sa, put'nd -i de e1emplu, realizat atunci c'nd suntem su& du$) *l poate -i ns! realizat $i -!r! a recurge la du$, doar imagin'ndu-ne cu putere c! suntem sc!lda3i de o ap! su&tilpuri-icatoare) >n varianta cea mai simpl! a acestui procedeu, vom intra su& du$ complet goi, ast-el nc't s! -im stropi3i cu ap! pe toat! supra-a3a corpului, de la cap p'n! la picioare) >n acest timp vom evoca, cu ochii nchi$i, entit!3ile su&tile elementale &ene-ice (spirite ale naturii) speci-ice lui 4P4% 4 =4 precum $i ngerii de lumin! - inclusiv ngerul guvernator - ai acestei 4 =4-e c!ut'nd s! percepem c't mai &ine in-luen3a $i prezen3a lor su&til!) /e vom concentra apoi aten3ia asupra pro&lemei sau tensiunii l!untrice (psihice) pe care urm!rim s! o elimin!m din -iin3a noastr!, pentru ca ea s! ne -ie c't mai clar!, este -oarte &ine dac! reu$im s! o percepem chiar ca pe o energie su&til!, male-ic!, distinct! la nivelul aurei noastre) >n continuare vom vizualiza c't mai clar -aptul c! aceast! energie male-ic! $i pertur&atoare (tensiune psihic!) de la nivel auric este preluat! $i eliminat! din aura noastr! de energiile su&tile puri-icatoare ale apei (4P4% 4 =4), energii vehiculate chiar de apa care cade peste noi (sau care ne imagin!m c! se revars! asupra noastr! n varianta n care doar ne imagin!m du$ul respectiv)) >n aceast! etap!, pentru o ma1im! e-icien3! a acestui procedeu, este -oarte important s! con$tientiz!m ajutorul $i ac3iunea su&til-puri-icatoare a entit!3ilor luminoase (D*=4-$ilor), speci-ice energiei su&tile &ene-ice a apei (4P4% 4 =4)) >n -inal, i vom mul3umi plin de recuno$tin3! lui Dumnezeu $i ngerilor apei pentru lec3ia de via3! asimilat! prin intermediul pro&lemei respective $i pentru ajutorul divin acordat, dup! care deschidem ochii $i revenim la starea de con$tiin3! o&i$nuit!) >n plus este &ine s! $tim c! putem recurge la aceast! tehnic! -oarte simpl! $i pentru a preveni orice tensiune, &locaj sau rezisten3! (rigiditate) l!untric! neprev!zut! care ar putea ie$i la iveal! n timpul activit!3ilor noastre cotidiene)

H: Un eKercii0 sim820 9e 80rificare& re2aKare 4i 9eta4are 230ntric3 8rin interme9i02 ener6ii2or s01ti2e 1inef3c3toare a2e foc020i *TEMA TATTVA+
De$i este vor&a n cazul acestui e1erci3iu de un procedeu cu multiple e-ecte &ene-ice, el este deose&it de e-icient n special pentru a ne de&arasa de ranchiun!, resentimente, invidie, gelozie sau de alte pro&leme rela3ionale)

Dup! ce n preala&il vom consacra -ructele (consecin3ele I48<4-ice ale) acestui procedeu lui Dumnezeu, vom scrie mai nt'i, ntr-o deplin! sinceritate, pe o -oaie de h'rtie pe care nu mai este scris nimic altceva (o -oaie complet al&!, virgin!), tr!s!tura de caracter (aspectul r!u) care ne men3ine ata$a3i ntr-un mod egotic, in-erior, de o anumit! persoan! (gelozie, invidie, ranchiun!, etc))) =om utiliza c'te o &ucat! de h'rtie separat! pentru -iecare stare in-erioar!-cauz! pe care ne-o o&iectiv!m ast-el) Dup! aceasta, vom mp!turi de dou! ori (ca s! nu -ie vizi&il ceea ce este scris pe ele) -iecare dintre aceste &uc!3i de h'rtie care con3in aspectele rela3ionale rele de care vrem s! ne de&aras!m, vom amesteca c't mai &ine aceste &ile3ele $i vom e1trage apoi unul dintre ele (&inen3eles, n situa3ia n care ne o&iectiv!m doar o singur! caracteristic! rela3ional! in-erioar! (rea), aceast! etap! dispare automat)) =om des-ace apoi &ile3elul pe care l-am e1tras $i ne vom g'ndi c't mai lucid la situa3iile trezite n noi de de-ectul scris pe el, analiz'ndu-ne c't mai pro-und tr!irile interioare asociate) Putem chiar s! ne imagin!m n mod creator $i pozitiv cum $i c't ne-ar -i de -ericit! via3a dac! nu neam mai ag!3a cu ncr'ncenare de aceast! tr!s!tur! in-erioar! de caracter sau dac! aceasta ar disp!rea pur $i simplu din via3a noastr! $i ce trans-orm!ri minunate ar interveni atunci n raporturile noastre cu acea -iin3! -a3! de care ntre3ineam cu incon$tien3! asemenea sentimente peni&ile) 4jun$i la aceast! -az! ne vom interoga cu ma1im! sinceritate dac! suntem cu adev!rat gata s! renun3!m (s! ne deta$!m) de-initiv de aceast! leg!tur! I48<4-ic! male-ic!) Dac! r!spunsul nostru l!untric pro-und $i sincer este nc! /: (cu alte cuvinte, dac! nc! nu reu$im s! privim total deta$a3i $i ne crampon!m nc! de unele resentimente -a3! de persoana respectiv!) vom pune &ile3elul al!turi $i vom e1trage un altul care con3ine numele unui alt aspect r!u de care dorim ns! -oarte -erm s! ne de&aras!m) >n continuare, vom r!suci -oaia de h'rtie pe care am scris tendin3a rea de care suntem cu adev!rat gata (suntem preg!ti3i) s! ne deta$!m, d'ndu-i (h'rtiei) -orma unei lum'n!ri) =om aprinde aceast! lum'nare $i o vom men3ine arz'nd deasupra unui vas cu ap! (putem recurge n locul vasului cu ap! la o chiuvet! sau $i mai &ine (cazul ideal), deasupra unui -oc de c!min), pentru a nu ne arde putem s! 3inem h'rtia noastr! cu o penset! sau cu un cle$te metalic) %imultan vom realiza acum $i partea esen3ial! a procedeului, n care vom evoca cu putere entit!3ile su&tile elementale (spiritele naturii) speci-ice lui *@4% 4 =4, mpreun! cu ngerii care -iin3eaz! n s-era de mani-estare a acestei 4 =4-e, inclusiv ngerul guvernator al acesteia, $i le vom cere plini de -ervoare s! ne puri-ice mintea $i su-letul de aceste emo3ii in-erioare, eli&er'ndu-ne ast-el de-initiv de sentimentul negativ care a -ost scris de noi pe respectiva -oaie de h'rtie) Dup! aceasta vom arunca h'rtia car&onizat! n ap! sau n -ocul deasupra c!ruia ea a ars) =om repeta apoi acela$i proces pe care l-am descris $i n leg!tur! cu celelalte sentimente sau tendin3e rela3ionale rele care au mai r!mas $i pe care vrem n mod -erm, total $i de-initiv s! le a&andon!m) >n -inalul procedeului vom mul3umi plini de recuno$tin3! lui Dumnezeu $i entit!3ilor angelice ale -ocului su&til ( *@4% 4 =4) pentru ajutorul divin acordat) :neori, acest e1erci3iu su&til puri-icator scoate la lumin! vechi pro&leme, unele "scu-undate" ad'nc n su&con$tient, pro&leme care nu pot -i eliminate dec't dac! ele revin la supra-a3! (n domeniul mentalului con$tient), pentru a le putea o&iectiva c't mai &ine) >ntr-un asemenea caz, este -oarte &ine ca mai nt'i s! recurgem (ca preg!tire) la e1erci3iile de centrare, rela1are (deta$are) spiritual! $i aspira3ie divin-integratoare, prezentate anterior) Dup!

aceasta, vom cere ngerului nostru p!zitor in-orma3ii re-eritoare at't la cauzele acestei pro&leme sau st!ri de -apt c't $i la solu3ii e-iciente $i rapide pentru anihilarea ei) =om putea constata atunci c! mesajele ngerului nostru p!zitor sunt adesea surprinz!toare, pro-und clari-icatoare $i e1trem de utile)

;: Un eKercii0 foarte sim820 9e 80rificare 4i 9eta4are *re2aKare+ s8irit0a23 8rin interme9i02 ener6ii2or s01ti2e 1inef3c3toare a2e aer020i *VA-U TATTVA+
4cest procedeu e1trem de simplu puri-ic! -oarte e-icient, at't direct (-izic), c't $i su&til (energetic), aerul pe care l respir!m $i n care tr!im) (a nivel -izic, aceast! puri-icare a aerului spore$te concentra3ia de o1igen din camera n care locuim, aceasta stimul'ndu-ne $i clari-ic'ndu-ne mintea $i amelior'ndu-ne considera&il circula3ia sanguin!) (a nivel su&til, ea va contri&ui, gra3ie in-luen3elor divine angelice legate de s-era de mani-estare a lui =4J: 4 =4, la dispersarea oric!ror elemente su&tile pertur&atoare sau tensionante din am&ian3!) Pentru aceasta, vom deschide mai nt'i toate -erestrele din camera respectiv!, dac! este posi&il, sau pur $i simplu vom vizualiza cu ochii nchi$i curen3i energetici care mani-est! energiile su&tile &ine-!c!toare ale aerului (=4J: 4 =4), este cu at't mai &ine dac!, n plus, vizualiz!m ace$ti curen3i su&tili ca pe ni$te -lu1uri de lumin! al&-str!lucitoare) De asemenea, tre&uie s! $tim c! aceast! tehnic! este cu mult mai e-icient! $i mai u$or de realizat dac! n camera n care o practic!m dispunem de un dispozitiv de ozonizare care m!re$te -oarte mult concentra3ia moleculelor de o1igen (02) $i de ozon (0O) at't de importante pentru s!n!tate) Dar chiar $i n lipsa acestui dispozitiv $i chiar -!r! s! deschidem -erestrele, simpla vizualizare creatoare a acestor curen3i su&tili &ine-!c!tori ai lui =4J: 4 =4 ne va genera de regul! imediat o senza3ie ine-a&il! $i ine1plica&il! prin vreo cauz! -izic! de adiere r!coroas!, proasp!t! $i regenerant!) >n continuare, vom apela c't mai intens at't entit!3ile elementale (spiritele naturii) c't $i ngerii care -iin3eaz! n s-era su&til! de mani-estare a lui =4J: 4 =4, inclusiv ngerul guvernator al acestei 4 =4-e, $i le vom cere plini de -ervoare s! ne puri-ice ntreaga am&ian3! su&til! de toate energiile reziduale, pertur&atoare sau male-ice, $i s! genereze at't n aura noastr!, c't $i n ntreaga am&ian3!, o stare de elevare, de puritate, de iu&ire pur! $i de deschidere -a3! de aspectele minunate, su&lime, -a3! de cei cu care venim n contact) =om -i n acela$i timp c't mai aten3i la trans-orm!rile de ordin su&til (energetic) care decurg at't n aura noastr!, n structura noastr! psihomental!, c't $i n am&ian3!, put'nd ast-el s! con$tientiz!m cu acuitate momentul n care at't -iin3a noastr! su&til!, c't $i mediul am&iant sunt pe deplin puri-icate $i regenerate din punct de vedere su&til) >n -inal vom mul3umi plini de recuno$tin3! lui Dumnezeu $i ngerilor aerului su&til (=4J: 4 =4) pentru ajutorul divin care ne-a -ost acordat) 4$a cum am putut constata cu u$urin3!, scopul acestor procedee simple de puri-icare $i deta$are spiritual! prin intermediul celor patru 4 =4-e -undamentale ale condi3iei umane (P85 +5=5 4 =4, 4P4% 4 =4, *@4% 4 =4, =4J: 4 =4) este de a ne de&arasa aura $i structura psihomental! de energiile rele (in-erioare), care vor -i apoi "reciclate" prin reintegrarea lor n mediul energetic-universal ceea ce va determina atragerea lor gradat! c!tre modalit!3i de vi&ra3ie armonioas!, -!r! a mai polua nimic n drumul lor c!tre aceste planuri (s-ere de e1isten3!) su&tile, aceasta constituind n realitate un verita&il proces - uman $i cosmic - de su&limare alchimic! gra3ie ajutorului dezinteresat $i plin de iu&ire divin! al entit!3ilor angelice su&lime) Prin intermediul acestor modalit!3i -oarte simple, comuniunea noastr! spiritual! cu ngerul evocat se va putea men3ine ntr-o deplin! continuitate, apro-und'ndu-se $i devenind gradat o autentic! $i su&lim! integrare n dimensiunea speci-ic! (domeniul su&til de e1isten3!) a entit!3ii luminoase sau a ierarhiei angelice evocate) ATEN"IEP 4.*% * P80.*D** %:2 5(-P:85G5.4 048* >/ (*9; :8; .: .*(* P4 8: 4 =4-* G:/D4<*/ 4(* 4(* .0/D5P5*5 :<4/* =08 4=*4 0 *G5.5*/P; <4L5<; (#5 D* <:( * 085 :(:5 048*) D4.; =08 G5 P84. 5.4 * (%4: <4.48 >/.*P: *) *L4. >/ P*8504D4 D* P8*D0<5/4/P; 4 4 =4-*5 8*%P*. 5=*X Eta8a a <-a" 8evenirea la condi3ia noastr! o&i$nuit!, nu comport! nici o di-icultate, ea decurg'nd n mod -iresc dup! priza con$tiin3ei noastre asupra corpului -izic $i dup! ce deschidem u$or ochii) 4ceast! revenire nu tre&uie s! -ie niciodat! prea &rusc! sau -or3at!, pentru a permite ast-el in-orma3iilor $i tr!irilor

su&lime pe care le-am con$tientizat n acele t!r'muri (lumi paralele) divine s! se -i1eze c't mai &ine n aura noastr!) >n -elul acesta, vom putea rechema din memorie cu cea mai mare u$urin3! ideile--or3! $i inspira3iile geniale sau imaginile divin-inspiratoare primite, iar integrarea noastr! con$tient!, la voin3!, n aceste dimensiuni angelice divine, va -i din ce n ce mai u$oar! $i mai -ireasc!) >n plus, un element -oarte important al acestei reveniri armonioase din aceste lumi angelice, este starea noastr! de pro-und! recuno$tin3!, pentru ajutorul, ghidarea sau protec3ia divin! $i angelic! primit!)

C?te@a a82icaii 04or accesi1i2e a2e 8roce9e020i s8ecia2 9e contactare s8irit0a23 te2e8atic3 a 9i@ine2or entit3i an6e2ice
0 dat! ce am realizat de c'teva ori cu succes acest procedeu spiritual $i am o&3inut deja o stare de rezonan3! su-icient de &un! cu ngerul nostru p!zitor sau cu al3i ngeri de lumin!, vom putea recurge cu mult! u$urin3! la numeroase $i diverse aplica3ii sau variante ale sale) 0-erim n cele ce urmeaz!, pentru edi-icare, celor care vor e1ersa, c'teva asemenea tehnici simple derivate din acest procedeu spiritual special) (4) 0 prim! aplica3ie e1trem de simpl! $i accesi&il! n special -iin3elor umane care mani-est! o mare candoare, const! chiar n a-i scrie di-erite mesaje ngerului p!zitor sau ngerului cu care deja am sta&ilit un contact spiritual telepatic, ntocmai ca $i cum i-am scrie celui mai &un prieten al nostru) %implul -apt de a ne a$terne pe h'rtie g'ndurile noastre adresate unui nger ne va permite atunci s! ne clari-ic!m mai &ine inten3iile $i s! ne amelior!m ($i chiar s! ne dezvolt!m) puterea de comunicare, consolid'ndu-ne ast-el leg!tura deja e1istent! pe care o avem cu el) *1prim'ndu-ne n scris ne vom putea structura mai &ine g'ndurile, de&aras'ndu-ne de g'ndurile parazite care ne pertur&! de o&icei mintea $i ne mpiedic! s! percepem -oarte -idel mesajele angelice) Prin urmare, vom putea comunica spiritual cu ngerul evocat, pe o -recven3! superioar! celei la care ne ridicam nainte n mod o&i$nuit) >n plus, atunci c'nd ne e1terioriz!m dorin3ele $i aspira3iile, ncepem deja s! ne deta$!m de ele, devenind ast-el mai disponi&ili pentru alte aspecte, mai spirituale) 4tunci c'nd le solicit!m ajutorul, ngerii de lumin! ne sus3in ntotdeauna, ns! ei ac3ioneaz! ntr-o perspectiv! mai vast! dec't aceea a noastr!) .eea ce ne poate p!rea nou! acum, la nivel uman o&i$nuit, -oarte atr!g!tor sau important, nu constituie ntotdeauna alegerea cea mai &un! $i pe termen lung) >nv!3'nd s! comunic!m c't mai pro-und cu ngerii, noi vom reu$i ast-el s! ne puri-ic!m at't dorin3ele, c't $i g'ndurile $i emo3iile) F VA U!MA F

AN 8 C ;8 INFO!MA"II EC!ETE PANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALE CON IDE!A"II E#OTE!ICE CU P!IVI!E LA CELE $ TATTVA-E FUNDAMENTALE MANIFE T%!ILE E EN"IALE ALE CELO! CINCI TATTVA-E FUNDAMENTALE& AT'T (N FE!A DE MANIFE TA!E A LUMII )EATITUDINII *ANANDA+& C'T ,I LA NIVELUL CO!PULUI CAU#AL *ANANDAMA-A .O HA+ INDIVIDUAL A82icaie/ L0mea s012im3 4i misterioas3 a 5n6eri2or *DEVA-4i2or+7 o 8ara2e23 necesar3 5ntre tra9iia cre4tin3 4i tra9iia secret3 orienta23 C?te@a a82icaii 04or accesi1i2e a2e 8roce9e020i s8ecia2 9e contactare s8irit0a23 te2e8atic3 a 9i@ine2or entit3i an6e2ice (continuare la cursul A7, 4n M)
Practic, dup! ce am creat, n m!sura posi&ilit!3ilor, o am&ian3! c't mai elevat! (este -oarte &ine s! aprindem n camera n care vom scrie scrisoarea noastr! una sau trei lum'n!ri, etc)), vom scrie ncet, concentr'ndu-ne c't mai &ine asupra -iec!rui cuv'nt, mesajul nostru c!tre ngerul evocat) >n acest timp vom urm!ri s! con$tientiz!m c't mai &ine aceast! divin! prezen3! angelic! ce ne nv!luie n lumin! $i iu&ire) (a aceast! -az! de comuniune spiritual! putem chiar s! ne l!s!m c't mai li&er! e1primarea noastr! scris! pentru ca ea s! vin! c't mai din su-letul nostru) >n -inal i vom cere ngerului evocat ajutorul, sus3inerea $i inspira3iile sale divine $i i vom mul3umi cu anticipa3ie, plini de recuno$tin3!, pentru s-aturile sale pline de dragoste $i n3elepciune) 4ceast! scrisoare o vom pune apoi n spa3iul nostru sacru, al!turi de alte o&iecte sau imagini la care 3inem -oarte mult, ele av'nd, tocmai prin aceasta, o considera&il! nc!rc!tur! spiritual! pentru noi, -ie su& perna pe care punem capul atunci c'nd dormim, -ie o putem arde dup! ce am consacrat-o mental c!tre entitatea angelic! evocat! (cel mai &ine este ea acest mesaj s!-i -ie trimis ngerului nostru p!zitor), etc) 0 variant! -oarte interesant! a acestui procedeu const! n a-i scrie ngerului p!zitor al unei alte persoane c!reia, din diverse motive, ne este greu s!-i vor&im) >n aceast! situa3ie, vom scrie tot adev!rul, ne vom e1prima n scris, cu toat! sinceritatea, sentimentele noastre c!tre persoana respectiv!, cu privire la ceea ce ne deranjeaz!, c't $i cu privire la modul n care am dori s! evolueze situa3ia dintre noi $i acea persoan!) De cele mai multe ori, practica a dovedit c! simplul -apt de a scrie n acest mod ngerului p!zitor al celuilalt atrage o reluare nea$teptat! a dialogului cu acea persoan! sau cel pu3in acest -apt ne va eli&era de m'nie $i de team! (re-eritoare la acea persoan!) sau de nevoia de a primi de la cel!lalt ceea ce el nu poate s! ne o-ere acum)

*)+ O a2t3 a82icaie 04or accesi1i23 este aceea 9e a contacta 5n6er02 nostr0 83=itor *sa0 o a2t3 entitate an6e2ic3+ 5n tim802 st3rii 9e @is)
=isele reprezint! o poart! deschis! at't c!tre su&con$tient, c't $i c!tre planurile (s-erele) su&tile tainice ale mani-est!rii) >n starea de vis (starea oniric!) ne este chiar mai u$or s! accedem la divinele lumi angelice, deoarece atunci suntem mult mai receptivi $i mai deschi$i, iar cenzura o&i$nuit! e1ercitat! de mentalul con$tient n starea normal! de veghe este suspendat!, ca $i di-eritele rezisten3e $i &locaje pe care le poate prezenta egoul) Pentru a a&orda cu succes acest procedeu simplu, este important mai nt'i s! ne putem aminti visele cu precizie, aceasta implic'nd -aptul de a ne programa mentalul con$tient n aceast! direc3ie, mai ales dac! p'n! acum noi aveam convingerea ("programarea" mental!) c!

visele noastre nu au aproape nici o importan3!, n realitate ns!, visele noastre sunt intim legate de aspira3iile $i de dorin3ele noastre pro-unde) %ta&ilirea unei comuniuni spirituale angelice n timpul st!rii de vis tre&uie s! ai&! n primul r'nd o motiva3ie clar! $i puternic! pentru a -i posi&il!, iar aceast! motiva3ie este constituit! chiar de aspira3ia noastr! intens! c!tre starea de comuniune angelic! su&lim!, n al doilea r'nd, n acest procedeu este -oarte important! perseveren3a pentru dep!$irea &locajelor su&con$tiente pro-unde) De asemenea, pentru o reu$it! c't mai rapid! n aceast! metod!, este &ine s! $tim c! ne putem reaminti mult mai u$or visele dac! n momentul trezirii r!m'nem e1act n aceea$i pozi3ie (nu ne schim&!m deloc pozi3ia corpului -izic)) De e1emplu, dac! ne trezim n toiul nop3ii ntr-un vis, vom c!uta s! reconstituim integral acel vis plec'nd de la orice -ragment al s!u pe care ni-1 putem reaminti, -!r! a ne mi$ca a&solut deloc corpul din pozi3ia n care el se a-la n momentul trezirii) Dup! aceasta, putem scrie visul respectiv ntr-un caiet pe care tre&uie s!1 avem la ndem'n!, nainte s! readormim) 4ceea$i procedur! o vom urma $i diminea3a" la trezire vom r!m'ne deci nemi$ca3i c'teva minute pentru a ne aminti c't mai -idel visele din timpul nop3ii) re&uie s! $tim ns! c! e1ist! de o&icei o anumit! rezisten3! interioar! n -a3a acestui proces de reamintire a activit!3ii noastre onirice, rezisten3! care tre&uie nvins! gradat, n mod con$tient) 4ceast! rezisten3! (&locaj) se poate e1prima adesea $i prin respingerea anumitor vise pentru c! ele nu au n aparen3! nici un sens sau pentru c! nu ne putem aminti toate detaliile lor) >ns! din momentul n care vom ncepe s! acord!m mai mult! importan3! viselor noastre, vom remarca, direct propor3ional cu aceasta, c! acele &locaje interioare vor disp!rea treptat) >n plus, ideile--or3! pozitive $i &ene-ice produc o stare l!untric! deschis! $i creatoare) Dac! sunt repetate mereu cu convingere, ele vor realiza o punere la unison (o armonizare pro-und!) ntre mentalul nostru con$tient $i su&con$tientul nostru, care se va impregna $i se va dinamiza treptat de mesajul lor &ine-!c!tor, de asemenea, aceste idei- -or3! &ene-ice vor avea un impact $i un dinamism $i mai pro-und la nivel su&con$tient dac! vor -i du&late de o ac3iune adecvat concertat! a imagina3iei creatoare" vizualizarea simultan! a unei anumite imagini pozitive speci-ice respectivei idei--or3!) 4st-el, dac! deocamdat! nu ne putem reaminti dec't rareori visele, putem recurge la anumite a-irma3ii dinamizante n aceast! direc3ie, pe care le vom repeta mental sau chiar cu voce tare, de e1emplu" "=oi visa", "mi voi reaminti visele", "<! voi trezi $i voi scrie ce-am visat") >n plus, atunci c'nd vom rosti aceste cuvinte, ne putem, de e1emplu, vizualiza pe noi n$ine treji, c!ut'nd caietul sau carnetul de vise angelice $i transcriind cu acurate3e acel vis) Dac! aceast! prim! sugestie $i-a -!cut e-ectul, cu alte cuvinte, dac! deja ncepem s! ne reamintim tot mai &ine visele, vom putea trece la o alt! dinamizare creatoare n vederea contact!rii telepatice n timpul st!rii de vis, a ngerului nostru p!zitor) De e1emplu, putem a-irma" "2unt total deschis i plin de dragoste fa de tine, ngerul meu p%itor# !e invit s vii ca s m nt.lneti n visele mele) " %imultan cu aceasta, este -oarte &ine dac! vom vizualiza o raz! de lumin! al&-str!lucitoare ce iese din inima noastr! (respectiv zona lui 4/4+4 4 .+4I84, n plan su&til) $i ne conecteaz! la inima (4/4+4 4 .+4I84) ngerului nostru p!zitor, putem vizualiza n plus, eventual, un loc ori un peisaj miri-ic n care ne vom nt'lni cu el) Dup! ce contactul spiritual telepatic cu ngerul nostru p!zitor este sta&ilit $i n timpul st!rii de vis, putem deja s! trecem cu succes la apelarea lui n aceast! perioad! (starea de vis) pentru a ne ajuta, inspira $i ghida n di-eritele pro&leme sau di-icult!3i cu care ne con-runt!m) *ste -oarte &ine, pentru a ne -i mai u$or n sta&ilirea acestei comuniuni spirituale angelice, s! rostim mental de mai multe ori, chiar nainte de a adormi, rug!ciunea" "nger, ngera$ul meu", dup! care s! ne -ormul!m mental c't mai clar pro&lema cu care ne con-runt!m sau ntre&area pe care dorim s! i-o adres!m ngerului nostru p!zitor) >n aceast! situa3ie, chiar dac! la nceputul practicii noastre este posi&il ca uneori s! nu ne amintim visul n care suntem inspira3i $i ghida3i de ngerul nostru p!zitor, acest ajutor divin se va putea -ace sim3it a doua zi sau n zilele urm!toare prin intermediul unor intui3ii sau idei de multe ori geniale $i surprinz!toare, n leg!tur! cu acea situa3ie-pro&lem! sau, $i mai -recvent, prin intermediul unei convor&iri

spontane cu un cunoscut, al unei -raze aparent &anale pe care o citim de e1emplu ntr-un ziar, al unui -ragment de conversa3ie pe care-1 prindem "n z&or" de pe strad!, etc) .eea ce este esen3ial n toate aceste e1traordinare -enomene de sincronicitate const! n starea noastr! atent! $i deschis! (elevat-receptiv!)) >n plus, ncrederea noastr! n ngerul nostru p!zitor $i iu&irea -a3! de el vor cre$te -oarte mult n urma unor asemenea "r!spunsuri" providen3iale, ceea ce va crea gradat n inima noastr! un spa3iu (un cadru propice) pentru mani-estarea unor verita&ile miracole divine) De asemenea, sus3inerea unui -el de "jurnal oniric" n care ne vom nota toate visele noastre semni-icative, ne poate ajuta n mod considera&il s! ne revel!m zonele "&locate" ale con$tiin3ei noastre, acest e1erci3iu constituindu-se ast-el ntr-un important instrument al cre$terii noastre spirituale) <ai mult dec't at't, ne putem -olosi de jurnalul nostru oniric $i pentru a realiza dialoguri cu persoanele, o&iectele sau elementele particulare care ne apar mai -recvent n vis) 4ceasta este una dintre cele mai &une modalit!3i de a decodi-ica sim&olismul comple1 ce caracterizeaz! visele) Prin aceste "dialoguri" noi ne adres!m, de -apt, unor aspecte din su&con$tientul nostru, care au m&r!cat aparen3a unor persoane, o&iecte etc) Putem deci o-eri curs li&er imagina3iei noastre creatoare, ntr-o deplin! sinceritate) %criind total li&er (necenzurat) aceste r!spunsuri ale su&con$tientului nostru, ne putem descoperi $i cunoa$te mai &ine sentimentele ascunse, temerile $i dorin3ele secrete, -iind ast-el capa&ili s! ne n3elegem mult mai &ine via3a) 5at!, pentru edi-icare, un -oarte scurt -ragment din jurnalul oniric al unei practicante din %tatele :nite ale 4mericii, .4 +J, care visase c! era ntr-un mare supermagazin unde a r!sturnat din gre$eal! un ra-t plin de &ecuri) *a $i-a nceput dup! aceasta (n scris) "dialogul" cu &ecurile do&or'te" "De ce v-a3i r!sturnatZ" "Pentru c! ne-ai mpinsD) "Dar eu nici m!car nu v-am o&servatX" "*i, iat!X *$ti -oarte neatent! $i st'ngace)" ".e v! -ace s! spune3i aceastaZ" "Gaptul c! nu e$ti sensi&il! -a3! de locul n care ne a-l!m noi") Pe m!sur! ce $i continua acest dialog", .4 +J a nceput s! asocieze evenimentele visului s!u cu ceea ce se petrecuse de cur'nd n starea de veghe) *a $i-a dat ast-el seama c! r!nise ntr-o anumit! situa3ie sentimentele unui prieten de-al s!u, ne-iind atent! la sensi&ilit!3ile lui)

Un eKercii0 9e @i=0a2i=are creatoare 5n @e9erea rea2i=3rii com0ni0nii s8irit0a2e an6e2ice 5n tim802 st3rii 9e @is/ EAscensor02 an6e2icE
4cest procedeu se va realiza chiar nainte de a adormi, ntins pe pat, cu ochii nchi$i) 8espir!m lent $i lini$tit, con$tientiz'nd apropierea momentului adormirii $i ne deconect!m c't mai pro-und ntreaga musculatur! corporal!, putem recurge pentru aceasta -ie la %+4=4%4/4, -ie la una dintre tehnicile de J094 /5D84 nv!3ate n anul 1 al cursului nostru) 4tunci c'nd suntem pro-und rela1a3i, detensiona3i, dar nc! n stare de veghe, vom vizualiza c! intr!m ntr-un coridor (ntr-un tunel) -oarte, -oarte lung, av'nd at't pere3ii c't $i tavanul iluminate cu o lumin! pl!cut! $i cald!) /e imagin!m n continuare pe noi n$ine travers'nd u$or acest tunel mpreun! cu ngerul nostru p!zitor) (a cap!tul culoarului (tunelului) vom z!ri acum o poart! luminoas! care este, n realitate, u$a ascensorului nostru angelic, care se deschide lent, pe m!sur! ce ne apropiem de ea (noi $i ngerul nostru p!zitor)) >n continuare ne imagin!m cum, m'n! n m'n!, intr!m n acest ascensor mpreun! cu ngerul nostru p!zitor, care ne nconjoar! protector cu una dintre aripile sale, aceast! nv!luire a corpului nostru de aripa ngerului ne -ace s! -im sc!lda3i ntr-o lumin! al&-str!lucitoare e1traordinar de intens!, ce se revars!

cople$itoare $i su&lim! n ntreaga noastr! -iin3!) (a comanda ngerului nostru p!zitor, u$a ascensorului se nchide lent, $i mpreun! cu el, sc!lda3i am'ndoi n acea lumin! al&-str!lucitoare e1traordinar de intens!, urc!m ncet c!tre visele pe care le vom avea n acea noapte) Dac! vrem s! oper!m $i cu o anumit! idee--or3! creatoare, &ene-ic!, o vom repeta mental acum lent, de mai multe ori, n timp ce vizualiz!m ascensiunea cu ngerul nostru p!zitor) De asemenea, tot acum este momentul cel mai -avora&il s!-i punem ngerului nostru p!zitor o ntre&are care ne preocup!) >n continuare, dup! ce devenim din nou con$tien3i de respira3ia noastr! calm! $i regulat!, corpul nostru -izic va intra ntr-un somn ad'nc $i pro-und odihnitor, n timp ce corpul nostru astral va urca tot mai mult, n lumea (t!r'mul tainic) al viselor su&lime, angelic asistate $i inspirate) Pentru -oarte mul3i practican3i, acest e1erci3iu de vizualizare creatoare este deose&it de e-icient n sensul reamintirii viselor, senza3ia care este resim3it! atunci -iind aceea de a ie$i dintr-o stare de amnezie) *C+ (n6erii 9e 20min3 ai 20i D0mne=e0 ne pot ajuta e1trem de mult s! ne realiz!m chiar $i o&iectivele speci-ice vie3ii noastre cotidiene, dac! suntem mereu deschi$i -a3! de ei, ngerii sunt mereu prezen3i $i disponi&ili pentru noi) 2inen3eles ns!, de$i ne pot ajuta s! ne mplinim cele mai intime $i mai pro-unde dorin3e &ene-ice, ngerii nu ne pot trans-orma via3a dac! noi nu dorim cu adev!rat acest lucru, ci numai li&erul nostru ar&itru, ampli-icat $i sus3inut de =oin3a atotputernic! a lui Dumnezeu poate -ace aceasta) Pentru a primi c't mai des divinul ajutor angelic este necesar s! le cerem mereu ngerilor s! ne nso3easc! pas cu pas n ntreaga noastr! e1isten3!) >n aceste condi3ii, ei se mani-est! adeseori atunci c'nd este cazul (c'nd avem cu adev!rat nevoie de ajutorul lor), chiar dac! noi, pe moment, uit!m s! le cerem sprijinul) De alt-el, a$a cum se poate remarca -oarte u$or din practic!, simplul -apt de a apela ajutorul angelic divin ne poate trans-orma radical viziunea noastr! o&i$nuit! asupra lumii, accentu'ndu-ne -oarte mult ncrederea n sine, optimismul, starea de -ericire, umorul $i inteligen3a, aspecte care vor atrage mereu c!tre noi succesul n orice ac3iune &ene-ic! pe care vrem s! o realiz!m) (4ici putem relua cu mult mai mult succes etapele (egii 8ealiz!rii Per-ecte sau ale altor principii $i procedee nv!3ate la curs n vederea realiz!rii dorin3elor noastre pozitive, dac! vom e-ectua aceste procedee apel'nd n acela$i timp divinul ajutor angelic, rezultatele $i succesul vor ap!rea cu mult mai repede)) %! nu uit!m ns! n -inal s! le mul3umim ngerilor care ne-au ajutat, $i lui Dumnezeu, pentru sprijinul divin acordat) F VA U!MA F