You are on page 1of 7

DRAMA 1400 SET 1 Baca petikan drama di bawah dengan teliti, kemudian jawab !alan" !

alan #ang berikutn#a dengan menggunakan a#at anda endiri$ D!lah % Sebab itu aku kata tak jadi kalau nak berpakat$ Tak guna$ Aku nak buat cara aku$ Aku pun nak ka#a jugak, tak ban#ak ikit pun jadilah$ Sarip b!leh, kenapa aku tak b!leh& Apa angat kelebihan #ang ada pada Sarip& S!ud % Sarip tu emua !rang tau$ D!lah, re'eki #ang dicari me tilah re'eki #ang halal$ D!lah % Tetapi, mereka tidak kira halal haram$ S!ud % Mereka, merekalah$ (ngat apa tuk guru kata& D!lah % Aku mi kin begini bukan permintaan aku$ Aku betul mi kin$ )aki aku begini, alah akukah& Tuhan buat etengah, keadaan buat etengah$ Anak tuk penghulu terlepa , aku jadi begini$ S!ud % Manu ia jeni kau ni mulia, D!lah$ D!lah % Mulia dapat apa& S!ud % Engkau t!l!ng !rang, Allah tentu t!l!ng kau$ D!lah % Bila& S!ud % D!lah, mana imanmu& D!lah % )au tahu, kerana kaki aku ini me #uarat tak pilih aku jadi wakil& Ada #ang berkata *D!lah memang ban#ak berja a pada kampung ni, tapi takkanlah nak pilih dia jadi wakil& +akil capik, malulah kita$, -a mereka malu$ Tetapi meminta t!l!ng daripada aku tak malu$ S!ud % )ita men!l!ng haru kerana Allah, D!lah$ D!lah % .uba teng!k keadaan aku$ Memang, iapa pun tak mahu$ D!lah capik, mi kin pula$ Aku hina, S!ud$ T!l!ng ana, t!l!ng ini, bila ampai ma a aku, iapa pun tak peduli$ /Dipetik daripada drama,1400, !leh 0!!rdin 1a an dalam ant!l!gi Dirgahayu Bahasaku, Dewan Baha a dan 2u taka3

i3 0#atakan perkara #ang dike alkan !leh D!lah$

/4 markah3

ii3 2ada pendapat anda, apakah tindakan #ang haru kita lakukan untuk mengelakkan diri daripada bera a marah$ /5 markah3 iii3 6ela kan satu nilai murni #ang terdapat dalam petikan drama dan satu nilai murni lain daripada ke eluruhan drama ter ebut$ / 4 markah3

SET 4 Baca petikan drama di bawah dengan teliti, kemudian jawab !alan7 !alan #ang berikutn#a dengan menggunakan a#at anda endiri$ 2ak Sudin % Tak guna kita alahkan diri kita$ Tak guna kita alahkan e iapa pun$ Tak guna kita men#e al, kita endiri #ang menjual tanah$ Sekarang dah jadi hak dia$ )alau dia nak buat apa"apa pun, kita tak b!leh buat apa"apa$ % (tu betul, 2ak Sudin$ Tapi kita tak tahu akan jadi ampai begini$ )uda" kuda itu membawa pen#akit$ % )ita nak buat apa ekarang& % )ita pergi jumpa Tuan D!lah$ )ita ceritakan perkara #ang edang berlaku$ % 0ak cerita apa& % )ita katalah, ebelum dia datang dengan kuda"kudan#a, air ungai Bukan begini$ (kan ban#ak, udang ban#ak$ Sekarang teng!k apa dah jadi& % Anak"anak kita akit, i teri kita akit$ )ita pun tak edap badan elalu$ Apa nak jadi, ha& % 2en#akit #ang bukan"bukan pula tu$ Teng!k apa jadi dekat anak aku& Anak R!mli, anak Sudin& Mata budak tu tertangkup lang ung$ Ada #ang lumpuh, #ang pekak, #ang t!l!l$ Dulu mana pernah jadi emua ni& 8ama"lama nanti apa jadi pada ma #arakat kita& % Siapa kata emua ini kerana kuda"kuda Tuan D!lah& % Mengapa dulu tak macam ni& % (ni emua kua a Tuhan$ Manalah kita tahu$ Mungkin Tuhan nak tunjuk pada kita$ Tuhan nak uji$ /Dipetik daripada drama,1400, !leh 0!!rdin 1a an dalam ant!l!gi Dirgahayu Bahasaku, Dewan Baha a dan 2u taka3 i3 0#atakan dua ebab 2ak Sudin meminta R!mli dan 8eman agar tidak men#alahkan diri mereka$ /4 markah3 ii3 2ada pendapat anda, apakah cara"cara #ang perlu dilakukan !leh ma #arakat untuk menggelakkan daripada berlakun#a wabak pen#akit& /5 markah3 iii3 6ela kan satu latar ma #arakat #ang terdapat dalam petikan drama dan satu latar ma #arakat lain #ang terdapat dalam ke eluruhan drama$ /4 markah3

R!mli 2ak Sudin )amar 2ak Sudin 8eman R!mli 8eman

2ak Sudin R!mli 2ak Sudin

SET 5 Baca petikan drama di bawah dengan teliti, kemudian jawab !alan7 !alan #ang berikutn#a dengan menggunakan a#at anda endiri$ 2ak 8!ng Siti Rahimah 2al 8!ng Siti Rahimah % Eh, apa kau buat ni& % Sa#a nak pergi cari Abang D!lah$ % 0ak pergi cari di mana& %Sa#a me ti cari$ Mana kita tahu kalau dia dalam ke akitan& )alau dia berkehendakan pert!l!ngan$ Sa#a #akin dia tidak hilang di laut$ 2ak 8!ng % )au e!rang perempuan, Rahimah$ 8agipun kau tak tahu dia berada di mana& Siti Rahimah % Sa#a e!rang hamba Allah, 2ak 8!ng$ 1ati a#a telahpun tergerak untuk mencari Abang D!lah$ 2ak 8!ng berd!alah$ -ang lain erahkan pada Allah$ 2ak 8!ng % Rahimah, 2ak 8!ng tak tahu dari mana kau datang, dan ekarang 2ak 8!ng tak tahu ke mana kau akan pergi$ 2ada malam #ang hitam, hujan menerjah bumi, tiba"tiba kau ada$ Sekarang langit begitu terang indah, kau akan pergi$ Siapa kau ebenarn#a& Siti Rahimah % Sa#a mu a9ir, 2ak 8!ng$ Sa#a inggah di kampung 2ak l!ng ekadar berhenti lelah dan untuk eteguk air$ 2ak l!ng telah memberikan tempat berteduh$ Abang D!lah telah memberikan eteguk air$ 1ujan tak turun lagi$ /2ak l!ng menge at air mata3 2ak 8!ng, minta maa9 dan terima ka ih ata egala pert!l!ngan 2ak 8!ng$ 2ak 8!ng d!a ajalah$ /Dipetik daripada drama,1400, !leh 0!!rdin 1a an dalam ant!l!gi Dirgahayu Bahasaku, Dewan Baha a dan 2u taka3 i3 Mengapakah Siti Rahimah bertekad untuk mencari D!lah& /4 markah3

ii3 2ada pendapat anda, bagaimanakah cara terbaik untuk kita menghargai pert!l!ngan e e!rang& /5 markah3 iii3 6ela kan satu pengajaran #ang terdapat dalam petikan drama dan satu pengajaran lain dalam ke eluruhan drama$ /4 markah3

6A+A2A0 SET 1 i3 " hidup dalam kemi kinan 1 " kakin#a cacat : capik 1 " !rang tidak melantikn#a ebagai ketua kerana dia capik 1 " dia ban#ak membantu !rang tetapi tiada e iapa #ang mahu men!l!ngn#a 1 Mak imum 4 markah ii3 " menerima takdir dengan reda " berd!a : ber !lat " ber abar : bertenang " ber9ikiran ra i!nal " meluahkan pera aan kepada !rang lain 1 1 1 1 1 Mak imum 5 markah iii3 Satu nilai murni dalam petikan drama " 0ilai t!l!ng"men!l!ng, iaitu D!lah ban#ak men!l!ng : membantu !rang #ang dalam ke u ahan 4 Satu nilai murni dalam drama " 0ilai ke#akinan, iaitu Siti Rahimah #akin bahawa D!lah ma ih hidup dan bertekad mencarin#a 4 " 0ilai ketaatan, iaitu Siti Rahimah taat kepada uamin#a, D!lah$ 4 " 0ilai keadilan, iaitu hakim menjatuhkan hukuman dengan adil kepada Abu 8ahab dan i teri kerana Abu 8ahab telah edar akan ke alahann#a kenipu !rang kampung 4 " 0ilai baik hati, iaitu 2ak 8!ng mela#an Siti Rahimah #ang dihalau dengan baik 4 " nilai kein a9an, iaitu D!lah in a9: edar akan ke ilapann#a 4 Mak imum 4 markah

6A+A2A0 SET 4 i3 " mereka #ang menjual tanah " tanah itu telah menjadi milik Tuan D!lah " mereka tidak b!leh berbuat apa"apa 1 1 1 Mak imum 4 markah ii3 " menjaga keber ihan /diri : kawa an tempat tinggal3 " menggunakan umber air ber ih /paip : hujan3 " mengamalkan pemakanan eimbang " mengamalkan ga#a hidup ihat " membuat pemerik aan ke ihatan 1 1 1 1 1 Mak imum 5 markah iii3 8atar ma #arakat dalam petikan " ma #arakat kampung eperti 2ak Sudin, 8eman R!li dan )amar #ang bergantung hidup pada ungai 4 8atar ma #arakat dalam drama " ma #arakat !rang ka#a eperti Tuan D!lah " ma #arakat #ang memandang rendah kepada !rang kurang upa#a eperti !rang kampung #ang menggelar D!lah dengan D!lah capik " ma #arakat #ang tidak berperikemanu iaan eperti D!lah #ang anggung membuang nak kandungn#a : menghalau i terin#a " ma #arakat #ang melakukan amalan #irik dan khura9at eperti D!lah #ang menemui Tuk 2awang untuk mendapatkan harta karun 4 4 5 4

Mak imum 4 markah$

6A+A2A0 SET 5 i3 " bimbang D!lah berada dalam ke akitan " bimbang D!lah berkehendakan : memerlukan pert!l!ngan " Siti Rahimah #akin D!lah tidak hilang di laut$ 1 1 1 Mak imum 4 markah ii3 " mengucapkan : men#atakan : mengungkapkan kata terima ka ih /Melalui i tem pe anan ringka : email3 1 " memberikan hadiah : ganjaran : bala an 1 " memberikan penghargaan / urat : ijil : kad ucapan3 1 " mend!akan indi;idu ter ebut 1 " berbuat baik 1 Mak imum 5 markah iii3 Satu pengajaran dalam petikan drama " )ita haru lah mempun#ai ke#akinan diri apabila melakukan e uatu Se uatu perkara " )ita haru lah berterima ka ih kepada !rang #ang telah membantu kita Dua pengajaran lain dalam ke eluruhan drama " )ita haru lah reda menerima takdir Tuhan " kita haru lah bertindak dengan adil dalam men#ele aikan ma alah " )ita haru lah menjauhi perbuatan #irik dan khura9at " )ita haru lah mengin a9i ke alahan #ang telah kita lakukan 4 4 4 4 4 4

Mak imum 4 markah