You are on page 1of 12

CURS 7, Analiz a matematic a, semestrul I, 20132014

1 Diferentiabilitate pentru functii de mai multe variabile


1.1 Diferentiala unei functii
Denitia 1.1 Spunem ca T : R
k
R
p
este o aplicatie liniara, sau un operator liniar, daca
satisface condi tiile:
(1
1
) T(r + j) = T(r) + T(j), \r, j R
k
;
(1
2
) T(`r) = `T(r), \` R, \r R
k
.
Vom nota cu /(R
k
, R
p
) multimea aplicatiilor liniare denite ntre spatiile R
k
si R
p
.
n cele ce urmeaz a, vom considera 1 R
k
o multime deschis a.
Denitia 1.2 Func tia ) : 1 R
p
se nume ste diferentiabila n r 1 daca exista o aplica tie
liniara T /(R
k
, R
p
) astfel nct
lim
h!0
)(r + /) )(r) T/
|/|
= lim
y!x
)(j) )(r) T(j r)
|j r|
= 0. (1)
Operatorul T se nume ste diferentiala func tiei ) n punctul r.
Operatorul T din denitia de mai sus se noteaz a cu d)(r).
Observ am acum c a relatia (1) este echivalent a cu urm atoarea conditie:
c : 1 R
p
: lim
h!0
c(r + /) = c(r) = 0,
)(r + /) = )(r) + T/ +|/| c(r + /) \/ 1 r . (2)
S a ar at am acest lucru. Presupunem c a (1) are loc si denim c : 1 R prin
c(r + /) :=
_
_
_
)(r + /) )(r) T/
|/|
, dac a / ,= 0
0, dac a / = 0.
Atunci, folosind (1), avem c a lim
h!0
c(r + /) = c(r) = 0. De asemenea, pentru / 1 r ,
/ ,= 0, avem partea nal a a relatiei (2) satisf acut a potrivit denitiei functiei c. Pentru / 1r ,
/ = 0, ultima egalitate din (2) este satisf acut a trivial. Invers, dac a relatia (2) are loc, atunci avem
c a
0 = lim
h!0
c(r + /) = lim
h!0
)(r + /) )(r) T/
|/|
,
de unde ) este diferentiabil a n r.
Relatia (2) arat a de fapt c a ) poate bine aproximat a n jurul lui r de c atre functia an a
/ )(r) + T/, adic a
)(r + /) - )(r) + T/.
1
O exprimare echivalent a se poate obtine dac a folosim notatia lui Landau: vom numi o functie
denit a pe R
n
cu valori reale de tip o(/) dac a
lim
h!0
o(/)
|/|
= 0.
Atunci, folosind (2), diferentiabilitatea Frchet a functiei ) n r este echivalent a cu a spune c a
)(r + /) )(r) T/ = o(/), adic a
)(r + /) = )(r) + T/ + o(/). (3)
Notatia o(/) va foarte util a cnd vom avea de a face cu demonstratii n care intervin limite.
Din cele armate pn a acum, putem deduce urm atorul rezultat.
Teorema 1.3 Fie ) : 1 R
p
denita pe mul timea deschisa 1 R
k
si r 1.
(i) Daca ) este diferen tiabila n r, atunci diferen tiala sa este unica.
(ii) Daca ) este diferen tiabila n r, atunci ) este derivabila n orice direc tie si
d)
d
(r) =
d)(r)().
(iii) Daca ) este diferen tiabila n r, atunci ) este continua n r.
Demonstratie. (i) rezult a imediat din denitie, folosind unicitatea limitei unei functii ntr-un punct.
(ii) Alegem / := t, cu t 0, n denitia diferentiabilit atii, unde R
k
, || = 1 este o directie arbitrar a,
si obtinem
0 = lim
tv!0
)(r + t) )(r) T(t)
t ||
=
1
||
lim
t!0
)(r + t) )(r)
t
T,
de unde
d)
d
(r) exist a si este egal a cu T. Rezult a concluzia.
(iii) S a observ am c a dac a ) este diferentiabil a n r, atunci folosind (2) si f acnd / 0, obtinem
lim
h!0
)(r + /) = )(r), de unde ) este continu a n r.
Putem ar ata c a diferentiabilitatea este echivalent a, pentru o functie vectorial a, cu diferentiabil-
itatea corespunz atoare a functiilor componente.
Teorema 1.4 Fie 1 R
k
o mul time deschisa, ) = ()
1
, )
2
, ..., )
p
) : 1 R
p
o func tie si r 1.
Atunci ) este diferen tiabila n r daca si numai daca toate func tiile componente )
1
, ., , , )
p
: 1 R
sunt diferen tiabile n r. n acest caz
d)(r) = (d)
1
(r), ..., d)
p
(r)).
Demonstratie. Rezult a din teorema de echivalent a a limitei unei functii vectoriale cu limitele functiilor
coordonate.
Interpretarea geometric a a diferentialei
Pentru o functie ) : 1 R
2
R care este diferentiabil a ntr-un punct a = (a
1
, a
2
), gracul
functiei va admite un plan tangent n punctul (a, )(a)), ce are ecuatia:
. )(a) = d)(a)(r a
1
, j a
2
).
Asadar, ca si n cazul functiilor reale de variabil a real a, gracul diferentialei d)(a) este translatia
acestui plan tangent la gracul functiei ) n origine. Din nou, pentru puncte diferite din 1 n
2
care ) este diferentiabil a, planele tangente pot diferite. n concuzie, diferentiala deneste, pentru
ecare punct n care exist a, cte o aplicatie liniar a, al c arei grac este translatia planului tangent
dus n punctul corespunz ator la gracul funtiei n origine.
Teorema 1.5 (Reguli de calcul pentru diferentiale) Fie mul timea
deschisa 1 R
k
, r 1 si func tiile ), q : 1 R
p
, / : 1 R.
(i) Daca ) si q sunt diferen tiabile n r, iar c, , R, atunci c) + ,q este diferen tiabila n r si
d(c) + ,q)(r) = cd)(r) + ,dq(r).
(ii) Daca ) si , sunt diferen tiabile n r, iar c, , R, atunci , ) este diferen tiabila n r si
d(, ))(r) = d,(r) )(r) + ,(r) d)(r).
Demonstratie. Exercitiu!
Are loc, de asemenea, urm atorul rezultat, numit si regula lantului.
Teorema 1.6 (Diferentierea functiilor compuse) Fie mul timile deschise 1 R
k
, R
p
, si
func tiile ) : 1 , q : R
m
. Daca ) este diferen tiabila n r 1, iar q este diferen tiabila n
j = )(r) , atunci q ) : 1 R
m
este diferen tiabila n r si
d(q ))(r) = dq(j) d)(r). (4)
Demonstratie. Exercitiu!
n cele ce urmeaz a, vom pune n evident a o formul a de calcul pentru diferentialele unei functii
) : 1 R.
Teorema 1.7 Fie 1 R
k
o mul time deschisa si ) : 1 R o func tie diferen tiabila n r. Atunci
) este derivabila par tial n r si, pentru orice = (
1
, ...,
k
) R
k
, are loc formula
d)(r)() =
0)
0r
1
(r)
1
+ ... +
0)
0r
k
(r)
k
= \)(r), . (5)
Mai mult, putem scrie
d)(r) =
k

i=1
0)
0r
i
(r) dr
i
=
0)
0r
1
(r) dr
1
+ ... +
0)
0r
k
(r) dr
k
, (6)
unde prin dr
i
s-a notat diferen tiala aplica tiei de proiec tie pr
i
: R
k
R data prin pr
i
(r) := r
i
pentru orice r = (r
1
, ..., r
k
) R
k
.
Demonstratie. Deoarece derivata directional a exist a pentru orice directie, va exista si pentru directiile date
de vectorii bazei canonice din R
k
, deci ) va derivabil a partial n r. Cum, pentru orice R
k
, aplicatia
d)(r)() este liniar a continu a, iar =
1
c
1
+ ... +
k
c
k
, rezult a
d)(r)() = d)(r)(
1
c
1
+ ... +
k
c
k
) =
1
d)(r)(c
1
) + ... +
k
d)(r)(c
k
)
=
0)
0r
1
(r)
1
+ ... +
0)
0r
k
(r)
k
.
3
Considernd acum functia pr
i
: R
k
R, pr
i
(r) = r
i
, aceasta este n mod evident diferentiabil a si n
plus, aplicnd formula de mai sus si lund n considerare c a
0 pr
i
0r
j
(r) = c
ij
:=
_
0, dac a i ,= ,
1, dac a i = ,
, obtinem
d pr
i
(r)() =
i
.
Rezult a concluzia.
Observatia 1.8 n cazurile / = 2 si / = 3 vom avea, pentru orice (/
1
, /
2
) R
2
,
d)(r, j) =
0)
0r
(r, j) dr +
0)
0j
(r, j) dj,
d)(r, j)(/
1
, /
2
) =
0)
0r
(r, j) /
1
+
0)
0j
(r, j) /
2
,
si respectiv, pentru orice (/
1
, /
2
, /
3
) R
3
,
d)(r, j, .) =
0)
0r
(r, j, .) dr +
0)
0j
(r, j, .) dj +
0)
0.
(r, j, .) d.,
d)(r, j, .)(/
1
, /
2
, /
3
) =
0)
0r
(r, j, .) /
1
+
0)
0j
(r, j, .) /
2
+
0)
0.
(r, j, .) /
3
.
Exercitiul 1.9 Calcula ti diferen tiala func tiei ) : (0, ) R R,
)(r, j) = r
y
.
Vom avea
0)
0r
(r, j, .) = cos(r + 2j
2
3.
3
),
0)
0j
(r, j, .) = 4j cos(r + 2j
2
3.
3
),
0)
0.
(r, j, .) = 9.
2
cos(r + 2j
2
3.
3
).
Conform teoremei anterioare, va rezulta ca
d)(r, j) =
0)
0r
(r, j) dr +
0)
0j
(r, j) dj
= jr
y1
dr + r
y
lnr dj.
A sadar,
d)(2, 1) = dr + 2 ln 2 dj,
adica
d)(2, 1)(/
1
, /
2
) = /
1
+ 2 ln 2 /
2
, \(/
1
, /
2
) R
2
.
Atunci
d)(2, 1)(1, 3) = 1 + 2 ln2 3 = 1 + 6 ln2.
4
Am v azut n Teorema 1.4 c a o functie ) = ()
1
, )
2
, ..., )
p
) : 1 R
k
R
p
este diferentiabil a n
r 1 dac a si numai dac a functiile componente )
1
, )
2
, ..., )
p
: 1 R au aceast a proprietate si
d)(r) = (d)
1
(r), ..., d)
p
(r)).
Lund n considerare si Teorema 1.7, aceste functii vor derivabile partial n r si ecare dintre ele
va satisface o formul a de tipul (5). Putem considera atunci matricea
J
f
(r) =
_

_
0)
1
0r
1
(r) ...
0)
1
0r
j
(r) ...
0)
1
0r
k
(r)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0)
i
0r
1
(r) ...
0)
i
0r
j
(r) ...
0)
i
0r
k
(r)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0)
p
0r
1
(r) ...
0)
p
0r
j
(r) ...
0)
p
0r
k
(r)
_

_
=
_
0)
i
0r
j
(r)
_
, (7)
numit a matricea jacobian a atasat a functiei ) n punctul r si avem urm atorul rezultat (a se vedea
cursul precedent).
Teorema 1.10 Fie 1 R
k
o mul time deschisa si ) : 1 R
p
o func tie diferen tiabila n r. Atunci
func tiile componente )
1
, ..., )
k
sunt derivabile par tial n r, iar matricea aplica tiei liniare d)(r) n
bazele canonice din R
k
si R
p
este J
f
(r). Cu alte cuvinte, pentru orice vector / = (/
1
, ..., /
k
) R
k
,
vom avea
[d)(r)(/)]
T
= J
f
(r)
_

_
/
1
/
2
.
.
.
/
k
_

_
. (8)
Avnd n vedere cele prezentate anterior si formula (8), obtinem urm atoarea consecint a a regulii
lantului.
Corolarul 1.11 n ipotezele Teoremei 1.6, are loc egalitatea
J
gf
(r) = J
g
(j) J
f
(r). (9)
Demonstratie. Vom avea, pentru / = (/
1
, ..., /
k
) R
k
J
gf
(r) /
T
= [d(q ))(r)(/)]
T
= [dq(j) (d)(r)(/))]
T
=
_
dq(j)
_
/ J
f
(r)
T
_
T
= J
g
(j)
_
/ J
f
(r)
T
_
T
= J
g
(j) J
f
(r) /
T
.
Rezult a egalitatea (9).
Exercitiul 1.12 Fie mul timea :=
_
(r, j) R
2
[ r _ 0, j _ 2
_
si func tiile
) : R
3
, )(r, j) =
_
_
r,
_
r
2
+ 3j
2
,
_
j + 2
_
,
5
q : R
3
R
2
, q(n, , n) =
_
n
2
+
2
+ 2n
2
, n
2

2
_
,
/ = q ) : R
2
R
2
.
Notam cu a := (1, 1) si cu / := )(a) = (1, 2, 1).
Sa se verice ca d/(a) = dq(/) d)(a).
Solutie. Sa observam ca a int si / int )(). Ob tinem
J
f
(r, j) =
_

_
1
2
_
r
0
r
_
r
2
+ 3j
2
3j
_
r
2
+ 3j
2
0
1
2
_
j + 2
_

_
si J
f
(1, 1) =
_

_
1
2
0
1
2

3
2
0
1
2
_

_
,
J
g
(n, , n) =
_
2n 2 4n
2n 2 0
_
si J
g
(1, 2, 1) =
_
2 4 4
2 4 0
_
,
apoi
/(r, j) = q ()(r, j)) = q
_
_
r,
_
r
2
+ 3j
2
,
_
j + 2
_
=
_
r + r
2
+ 3j
2
+ 2j + 4, r r
2
3j
2
_
,
de unde
J
h
(r, j) =
_
1 + 2r 6j + 2
1 2r 6j
_
si J
h
(1, 1) =
_
3 4
1 6
_
.
Pe de alta parte avem:
J
g
(1, 2, 1) J
f
(1, 1) =
_
2 4 4
2 4 0
_
_

_
1
2
0
1
2

3
2
0
1
2
_

_
=
_
3 4
1 6
_
n continuare, avem:
d)(1, 1) =
_
1
2
dr,
1
2
dr
3
2
dj,
1
2
dj
_
,
dq(1, 2, 1) = (2dn + 4d + 4dn, 2dn 4d) ,
d/(1, 1) = (3dr 4dj, dr + 6dj) ,
iar
dq(1, 2, 1) d)(1, 1)
=
_
2
1
2
dr + 4
_
1
2
dr
3
2
dj
_
+ 4
1
2
dj, 2
1
2
dr 4
_
1
2
dr
3
2
dj
__
= (3dr 4dj, dr + 6dj) .
6
Exemplul 1.13 Sa studiem cteva cazuri particulare ale Corolarului 1.11.
(i) Pentru 1 R, R
2
, ) : 1 , )(t) = (n(t), (t)), q : R, iar / = q ) : 1 R,
ob tinem
/
0
(t) =
0q
0n
n
0
(t) +
0q
0

0
(t), \t 1.
(ii) Pentru 1, R
2
, ) : 1 , )(r, j) = (n, ) = (n(r, j), (r, j)), q : R, iar
/ = q ) : 1 R, ob tinem
_

_
0/
0r
=
0/
0n

0n
0r
+
0/
0

0
0r
0/
0j
=
0/
0n

0n
0j
+
0/
0

0
0j
, \(r, j) 1.
n continuare, vom pune n evident a un criteriu de diferentiabilitate, ce va avea n vedere
derivabilitatea partial a a functiilor componente.
Teorema 1.14 (Criteriu de diferentiabilitate) Fie 1 R
k
o mul time deschisa, ) : 1 R
p
o func tie si r 1. Daca toate func tiile componente )
1
, )
2
, ..., )
p
: 1 R sunt derivabile par tial
pe o vecinatate \ 1 a lui r si derivatele par tiale sunt continue n r, atunci ) este Frchet
diferen tiabila n r.
Demonstratie. S a observ am c a este sucient s a ar at am armatia doar pentru una dintre functiile compo-
nente, avnd n vedere Teorema 1.4. Fix am asadar i 1, j si ar at am c a )
i
este diferentiabil a n r.
Fie r 0 astfel nct 1(r, r) 1. Pentru orice / 1(0, r), avem c a
)
i
(r + /) )
i
(r) = )
i
(r
1
+ /
1
, ..., r
k
+ /
k
) )
i
(r
1
, ..., r
k
)
= [)
i
(r
1
+ /
1
, r
2
+ /
2
, ..., r
k
+ /
k
) )
i
(r
1
, r
2
+ /
2
, ..., r
k
+ /
k
)]
+ [)
i
(r
1
, r
2
+ /
2
, r
3
+ /
3
, ..., r
k
+ /
k
) )
i
(r
1
, r
2
, r
3
+ /
3
, ..., r
k
+ /
k
)]
+ ... + [)
i
(r
1
, ..., r
k1
, r
k
+ /
k
) )
i
(r
1
, ..., r
k1
, r
k
)] .
Cum functia )
i
este derivabil a partial pe 1(r, r), ne va rezulta c a functia
t )
i
(r
1
+ t, r
2
+ /
2
, ..., r
k
+ /
k
)
este derivabil a partial pe intervalul (0, /
1
) (sau (/
1
, 0)), deci putem aplica Teorema lui Lagrange pentru a
g asi c
1
(0, /
1
) (sau (/
1
, 0)), astfel nct
)
i
(r
1
+ /
1
, r
2
+ /
2
, ..., r
k
+ /
k
) )
i
(r
1
, r
2
+ /
2
, ..., r
k
+ /
k
)
=
0)
i
0r
1
(r
1
+ c
1
, r
2
+ /
2
, ..., r
k
+ /
k
) /
1
.
Analog, pentru functia
t )
i
(r
1
, r
2
+ t, r
3
+ /
3
, ..., r
k
+ /
k
)
g asim c
2
(0, /
2
) (sau (/
2
, 0)), astfel nct
)
i
(r
1
, r
2
+ /
2
, r
3
+ /
3
, ..., r
k
+ /
k
) )
i
(r
1
, r
2
, r
3
+ /
3
, ..., r
k
+ /
k
)
=
0)
i
0r
2
(r
1
, r
2
+ c
2
, r
3
+ /
3
, ..., r
k
+ /
k
) /
2
.
7
Procednd la fel pentru celelalte paranteze, ne va rezulta c a exist a c
j
(0, /
j
) (sau (/
j
, 0)), pentru , = 1, /,
astfel nct
)
i
(r + /) )
i
(r) =
0)
i
0r
1
(r
1
+ c
1
, r
2
+ /
2
, ..., r
k
+ /
k
) /
1
+
0)
i
0r
2
(r
1
, r
2
+ c
2
, r
3
+ /
3
, ..., r
k
+ /
k
) /
2
+ ... +
0)
i
0r
k
(r
1
, ..., r
k1
, r + c
k
) /
k
.
Fie acum T : R
k
R dat prin
T(/) = T(/
1
, ..., /
k
) :=
k

j=1
0)
i
0r
j
(r) /
j
.
S a observ am c a T /(R
k
, R). Putem scrie atunci c a
)
i
(r + /) )
i
(r) T/
|/|
=
=
/
1
|/|

_
0)
i
0r
1
(r
1
+ c
1
, r
2
+ /
2
, ..., r
k
+ /
k
)
0)
i
0r
1
(r
1
, r
2
, ..., r
k
)
_
+
/
2
|/|

_
0)
i
0r
2
(r
1
, r
2
+ c
2
, r
3
+ /
3
, ..., r
k
+ /
k
)
0)
i
0r
2
(r
1
, r
2
, ..., r
k
)
_
+ ... +
/
k
|/|

_
0)
i
0r
k
(r
1
, ..., r
k1
, r + c
k
)
0)
i
0r
k
(r
1
, r
2
, ..., r
k
)
_
.
Dac a / 0 ne va rezulta /
j
0, si implicit c
j
0, pentru orice , 1, /. De asemenea,
[/
j
[
|/|
_ 1, pentru
orice , 1, /, iar
0)
i
0r
j
ind continue n r, vom avea c a
0)
i
0r
1
(r
1
+ c
1
, r
2
+ /
2
, ..., r
k
+ /
k
)
0)
i
0r
1
(r
1
, r
2
, ..., r
k
),
...
0)
i
0r
k
(r
1
, ..., r
k1
, r + c
k
)
0)
i
0r
1
(r
1
, r
2
, ..., r
k
)
dac a / 0.
Atunci, putem scrie c a
lim
h!0
)
i
(r + /) )
i
(r) T/
|/|
= 0,
deci )
i
este diferentiabil a n r. Teorema este complet demonstrat a.
Exist a functii diferentiabile pentru care nu este ndeplinit criteriul dat de Teorema 1.14 (conditi-
ile nu sunt necesare).
Exercitiul 1.15 Sa se arate ca func tia ) : R
2
R denita prin
)(r, j) =
_
_
_
rj sin
1
r
2
+ j
2
, (r, j) ,= (0, 0)
0, (r, j) = (0, 0)
8
este diferen tiabila n (0, 0) (pe R
2
), dar derivatele par tiale nu sunt continue n (0, 0).
Solutie. Ob tinem, cu deni tia, ca
0)
0r
(0, 0) =
0)
0j
(0, 0) = 0, iar pentru (r, j) ,= (0, 0)
0)
0r
(r, j) = j sin
1
r
2
+ j
2

2r
2
j
(r
2
+ j
2
)
2
cos
1
r
2
+ j
2
0)
0j
(r, j) = rsin
1
r
2
+ j
2

2rj
2
(r
2
+ j
2
)
2
cos
1
r
2
+ j
2
.
Consideram
lim
(u;v)!(0;0)
)(n, ) )(0, 0)
|(n, )|
2
= lim
(u;v)!(0;0)
n
_
n
2
+
2
sin
1
n
2
+
2
.
Cum
0 _

n
_
n
2
+
2
sin
1
n
2
+
2

< [n[


_
n
2
+
2

sin
1
n
2
+
2

_ [n[ ,
rezulta ca func tia ) este diferen tiabila n (0, 0), cu d)(0, 0) = 0.
Lund sirul
_
1
:
,
1
:
_
(0, 0), ob tinem
0)
0r
_
1
:
,
1
:
_
=
1
:
sin
:
2
2

:
2
cos
:
2
2
,
deci nu exista lim
n!1
0)
0r
_
1
:
,
1
:
_
, a sadar nu exista lim
(x;y)!(0;0)
0)
0r
(r, j). Analog pentru
0)
0j
. A sadar,
nu putem aplica criteriul de diferen tiabilitate dat de teorema anterioara.
Desigur, n orice punct (r, j) ,= (0, 0) rezulta ca ) este diferen tiabila deoarece
0)
0r
,
0)
0j
sunt
continue.
1.2 Diferentiale de ordin superior
S a trecem acum la denirea diferentialelor de ordin superior.
Denitia 1.16 Fie : _ 2, 1 R
k
o mul time deschisa si ) : 1 R. Spunem ca ) este
diferentiabila de ordinul : n r 1 daca ) este derivabila par tial de ordinul (: 1) pe o
vecinatate \ 1 a lui r, iar derivatele par tiale de ordinul (: 1) sunt diferen tiabile n r.
Vom spune ca ) este diferentiabila de ordinul : pe 1 daca ) este diferen tiabila de ordinul
: n orice r 1.
Reamintim c a, pentru o functie diferentiabil a ntr-un punct r, avem formula
d)(r) =
0)
0r
1
(r) dr
1
+ ... +
0)
0r
k
(r) dr
k
.
Va atunci natural s a consider am urm atoarea denitie a diferentialelor de ordin superior.
Denitia 1.17 Fie : _ 2, 1 R
k
o mul time deschisa si ) : 1 R o func tie diferen tiabila de
ordin : n r 1. Numim diferentiala de ordin : a func tiei ) n punctul r aplica tia d
n
)(r) :
R
k
R data prin
d
n
)(r) =
_
0)
0r
1
(r) dr
1
+ ... +
0)
0r
k
(r) dr
k
_
(n)
,
9
unde nota tia din membrul drept semnica faptul ca expresia din paranteza se ridica, formal, la
puterea simbolica : dupa o formula de tip binomial, n care puterea semnica ordinul de derivare.
Astfel,
_
0)
0r
i
(r)
_
(n)
reprezinta
0
n
)
0r
n
i
(r)
_
0)
0r
i
(r)
_
(n1)
_
0)
0r
j
(r)
_
reprezinta
0
n
)
0r
n1
i
0r
j
(r)
_
0)
0r
i
(r)
_
(n2)
_
0)
0r
j
(r)
_
(2)
reprezinta
0
n
)
0r
n2
i
0r
2
j
(r) etc. ...,
sau, n general,
_
0)
0r
1
(r)
_
(
1
)
_
0)
0r
2
(r)
_
(
2
)
_
0)
0r
k
(r)
_
(
k
)
reprezinta
0
n
)
0r

1
1
0r

2
2
...0r

k
k
(r),
unde c
1
+ c
2
+ ... + c
k
= :.
Observatia 1.18 Sa observam acum ca, deoarece ) este diferen tiabila de ordinul : n r, toate
derivatele par tiale de ordin : exista n baza Deni tiei 1.16. De asemenea, daca o func tie este
diferen tiabila de ordinul : ntr-un punct, atunci derivatele par tiale mixte de orice ordin mai mic
sau egal cu : exista si sunt egale.
n baza formulei de mai sus rezulta ca, n cazul : = 2, diferen tiala de ordinul II a func tiei ) va
avea formula
d
2
)(r) =

1i;jk
0
2
)
0r
i
0r
j
(r) dr
i
dr
j
=
k

i=1
0
2
)
0r
2
i
(r) (dr
i
)
2
+ 2

i<j
0
2
)
0r
i
0r
j
(r) dr
i
dr
j
(10)
sau, pentru orice / = (/
1
, ..., /
k
) R
k
,
d
2
)(r)(/) =

1i;jk
0
2
)
0r
i
0r
j
(r) /
i
/
j
,
adica diferen tiala de ordinul II este o forma patratica. Matricea ata sata acestei forme patratice
este
H =
_
0
2
)
0r
i
0r
j
_
si se nume ste matricea hessiana a lui ) n r care, n baza egalita tii derivatelor mixte, este o
matrice simetrica.
Ca de obicei, vom particulariza n cazurile / = 2 si / = 3. Vom avea astfel, pentru / = 2
d
2
)(r, j) =
0
2
)
0r
2
(r, j) (dr)
2
+
0
2
)
0j
2
(r, j) (dj)
2
+ 2
0
2
)
0r0j
(r, j) dr dj
si, pentru / = 3,
d
2
)(r, j, .) =
0
2
)
0r
2
(r, j, .) (dr)
2
+
0
2
)
0j
2
(r, j, .) (dj)
2
+
0
2
)
0.
2
(r, j, .) (d.)
2
+ 2
0
2
)
0r0j
(r, j, .) dr dj + 2
0
2
)
0r0.
(r, j, .) dr d. + 2
0
2
)
0j0.
(r, j, .) dj d..
10
Exercitiul 1.19 Sa se scrie diferen tiala de ordinul II a func tiei ) : (0, ) R R,
)(r, j) = r
y
n punctul (1, 2), aplicata n (3, 2).
Vom avea
0
2
)
0r
2
(r, j) = )
00
xx
(r, j) =
_
j r
y1
_
0
x
= j (j 1) r
y2
,
0
2
)
0j
2
(r, j) =)
00
yy
(r, j) =(r
y
lnr)
0
y
=lnr (r
y
)
0
y
=lnr r
y
lnr=r
y
ln
2
r,
0
2
)
0r0j
(r, j) =)
00
yx
(r, j) =(r
y
lnr)
0
x
=jr
y1
lnr + r
y

1
r
=jr
y1
lnr + r
y1
,
0
2
)
0j0r
(r, j) = )
00
xy
(r, j) =
_
j r
y1
_
0
y
= r
y1
+ j r
y1
lnr.
Rezulta
d
2
)(r, j) = j (j 1) r
y2
(dr)
2
+ r
y
ln
2
r (dj)
2
+ 2
_
jr
y1
lnr + r
y1
_
dr dj,
de unde
d
2
)(1, 2) = 2(dr)
2
+ 2 dr dj.
A sadar,
d
2
)(1, 2)(/
1
, /
2
) = 2/
2
1
+ 2/
1
/
2
si
d
2
)(1, 2)(3, 2) = 18 12 = 6.
Denitia 1.20 Spunem ca ) este de clasa (
1
pe multimea 1 daca ) este diferen tiabila pe 1
si d) este continua pe 1. Inductiv, vom spune ca ) este de clasa C
n
pe multimea 1 daca ) este
diferen tiabila de ordin : pe 1 si d
n
) este continua pe 1. Vom nota
(
n
(1) = ) : 1 R
p
[ ) este de clasa (
n
pe 1, : N

si, prin conventie,


(
0
(1) = ) : 1 R
p
[ ) continua pe 1.
Spunem ca ) este de clasa (
1
pe multimea 1 daca ) este diferen tiabila de orice ordin pe
1. Vom nota
(
1
(1) = ) : 1 R
p
, ) este de clasa (
1
pe 1.
1.3 Formula lui Taylor
Pentru dou a puncte a, / R
k
, vom nota cu [a, /] segmentul nchis de extremit ati a, /,
[a, /] = a + t(/ a) [ 0 _ t _ 1 .
S a formul am acum extinderea Teoremei lui Taylor la cazul functiilor de variabil a vectorial a.
11
Teorema 1.21 (Formula lui Taylor cu restul lui Lagrange) Fie 1 R
k
o mul time deschisa
si ) : 1 R o func tie diferen tiabila de ordin : + 1 pe 1 si punctele distincte a, r 1 astfel nct
[a, r] 1. Atunci exista c (a, r) astfel nct
)(r) = )(a) +
1
1!
d)(a)(r a) +
1
2!
d
2
)(a)(r a) (11)
+ ... +
1
:!
d
n
)(a)(r a) +
1
(: + 1)!
d
n+1
)(c)(r a).
Demonstratie. Fie a + t [ t R dreapta care trece prin a si are directia ,= 0 R
k
. Denim functia
/(t) = )(q(t)) = )(a + t) = () q)(t), unde q(t) = a + t. Avem din regula lantului c a
/
0
(t) dt = d/(t) = d)(q(t)) dq(t)
=
_
0)
0r
1
(a + t) dr
1
+ ... +
0)
0r
k
(a + t) dr
k
_
(
1
, ...,
k
) dt,
deci
/
0
(t) =
0)
0r
1
(a + t)
1
+ ... +
0)
0r
k
(a + t)
k
= d)(a + t)(),
pentru orice t sucient de mic astfel nct a + t s a r amn a n 1.
Diferentiind /
0
folosind din nou regula lantului, obtinem
/
00
(t) =
_
0
0r
1
_
0)
0r
1
(a + t)
_

1
+ ... +
0
0r
k
_
0)
0r
1
(a + t)
_

k
_

1
+ ...
+
_
0
0r
1
_
0)
0r
k
(a + t)
_

1
+ ... +
0
0r
k
_
0)
0r
k
(a + t)
_

k
_

k
=
_
0
2
)
0r
2
1
(a + t)
2
1
+ ... +
0
2
)
0r
k
0r
1
(a + t)
k

1
_
+ ...+
_
0
2
)
0r
1
0r
k
(a + t)
1

k
+ ... +
0
2
)
0r
k
0r
1
(a + t)
k
_
=
k

j=1
k

i=1
0
2
)
0r
i
0r
j
(a + t)
i

j
= d
2
)(a + t)().
Putem diferentia n continuare /
00
pentru a obtine
/
(3)
(t) =
k

i=1
k

j=1
k

l=1
0
3
)
0r
i
0r
j
0r
l
(a + t)
i

l
= d
3
)(a + t)(),
si n general
/
(l)
(t) =
k

i1=1
...
k

i
l
=1
0
k
)
0r
i1
...0r
i
l
(a + t)d
i1
... d
i
l
= d
l
)(a + t)()
pentru orice | 1, / + 1.
Aplic am acum Formula lui MacLaurin cu restul lui Lagrange functiei / si obtinem c a exist a (0, t)
(sau (t, 0)) astfel nct
/(t) = /(0) +
t
1!
/
0
(0) + ... +
t
n
:!
/
(n)
(0) +
t
n+1
(: + 1)!
/
(n+1)
().
Lund := ra si t := 1, vom obtine existenta lui c := a +(ra) (a, r) (c aci (0, 1)) astfel nct
are loc (11).
12