Вы находитесь на странице: 1из 1

Santana Gopala mantra Devaki-sut Govinda Vasudeva Jagatpate Dehi me tanayam Krishna Tvaamaham sharanam gataha Meaning: O Son

of Devaki and Vasudeva, the Lord of the Universe O Krishna! give me a son; I take refuge in you Mantra Om Devaki Sudha Govinda Vasudeva Jagath Pathe Dehimey Thanayam Krishna Thwamaham Saranam Kadhahaa Deva Deva Jagannatha Gothra Vridhi Karap Prabho Dehimey Thanayam Sheegram Ayushmandham Yashashreenam !