You are on page 1of 10

KERTAS 1 50 minit Arahan Am: Tiap-tiap soalan diikuti empat pilihan jawapan, iaitu A,B,C dan D, bagi setiap

soalan, pilih satu jawapan sahaja. Soalan 1 hingga Soalan 18 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. 1. Razlan adik saya. _______belaja di Tahun Dua Bungan. A Dia C !e eka B Beliau D. "amu "elas tambahan itu diadakan bagi mengatasi masalah ________ pelaja dalam pelaja an. A kepupusan C kehilangan B ke#i#i an D kematian berdasarkan $amba %

2.

Soalan

$amba % . &ihak bomba be tungkus-lumus _______ kebaka an hutan itu. A melenyapkan C memusnahkan B memadamkan D menghapuskan

Soalan ! berdasarkan $amba '

$amba ' !. Co A B C D. intian dan akan- akannya ________sampan untuk ke Dalat. mendayung dayungan pendayung didayung

5.

"awasan pe umahan yang ba u dibangunkan itu dapat _______ sepuluh ibu o ang penduduk. A penempatan B be tempat C tempatan D menempatkan _________ undang-undang adalah untuk mengu angkan kada jenayah. A Te laksana B &elaksanaan C Dilaksanakan D. &elaksana (udah _________ ha i ayam betina itu menge amkan telu nya. A bebe apa C sekalian B sesekali D sesuatu Rea#ya tidak mengungkapkan se________ kata pun ketika ditanya tentang t agedi yang menimpanya itu. A biji C angkap B untai D patah Aini didenda ke ana ________ memulangkan no)el yang dipinjamnya di pe pustakaan. A lambat C lama B lengah D la ut

".

#.

8.

$.

'

Soalan 10 berdasarkan $amba *

$amba * 10. __________ ke bau sedang be gelumang di dalam lumpu di hujung kampung. A (epasukan B (ekawan C (ege ombolan D (egugus &a A B C D. a peminat ________ untuk menyaksikan pe lawanan akhi bola sepak itu. be ge ak-ge ak be ganti-ganti be asak-asak te esak-esak

11.

Soalan 12 berdasarkan $amba +

$amba + 12. (ekumpulan pengakap men#a i tapak pe khemahan me eka dengan _______ peta. A be pandukan B be kisa kan C be dasa kan D be bekalkan

Soalan 1 berdasarkan $amba ,

$amba , 1 . Raynald dan &aul menolong o ang tua itu _________ melihat ia te jatuh. A apabila B sambil C tetapi D sehingga 1!. (aya pe #aya _______ -lo en#e seo ang yang juju . A ke ana B tetapi C bahawa D. "e ana . _______ kamu #epat sembuh, Ali#e,/ kata 0anim. A "alau-kalau B !oga-moga C Rupa- upanya D. !a#am-ma#am

15.

Soalan 1" berdasarkan $amba 1

$amba 1 1". 2 ang buta itu sedang menganyam se_______ bakul otan. A ketul C buah B bidang D gugus

1#.

Cita-#ita kakak untuk ke __________ dan memiliki ijazah sudah te #apai. A pen#aka langit B bawah angin C atas angin D mena a gading Datuk mewasiatkan sebidang tanah untuk dijadikan __________ pembinaan masjid. A alas B tapak C dasa D lapik 3mak ___________apabila mendapat tahu du iannya di#u i o ang. A panas hati B ma ah hati C buah hati D hati batu &aul endah o angnya, tetapi dia amat pandai be gaya. Kata %erla&an bagi kata endah ialah4 A tinggi B pendek C panjang D lonjong (emua mu id "elas Tiga Bungan diminta be atu di lua bilik da jah. Kata seerti bagi kata be atu ialah4 A be susun B be tabik C be #akap D. be ba is 5bat itu dikatakan dapat melegakan sakit kepala. &ilih a'at tan'a yang sesuai bagi ayat di atas. A Bilakah ubat itu mula digunakan6 B Bagaimanakah #a anya untuk melegakan sakit kepala6 C Apakah kegunaan ubat itu6 D (iapakah yang dapat melegakan sakit kepala6

18.

1$.

20.

21.

22.

2 .

Apakah peke jaan Awanis6 &ilih (a&apan yang sesuai bagi ayat tanya di atas. A Awanis ba u sebulan beke ja. B Awanis be #ita-#ita untuk menjadi ju u awat. C Awanis beke ja sebagai ju u awat. D Awanis ba u saja beke ja sebagai ju u awat.

Soalan 2! )an Soalan 25 Pilih ayat yang sama ma*su)n'a dengan ayat yang diberikan. 2!. !u id-mu id be gotong- oyong untuk membe sihkan kawasan pe sekita an sekolah yang koto . A !u id-mu id sekolah yang koto be gotong- oyong untuk membe sihkan kawasan sekita . B "awasan pe sekita an sekolah yang koto dibe sihkan oleh mu id-mu id se#a a gotong- oyong. C !u id-mu id yang be sih be gotong- oyong di pe sekita an sekolah yang koto . D "awasan pe sekita an sekolah dibe sihkan se#a a be gotong- oyong oleh mu id-mu id yang koto . 7bu menyu uh Aa on membeli sekilo gula di "edai Chong. A 7bu menyu uh Aa on membelikan sekilo gula untuk "edai Chong. B "edai Chong menjual sekilo gula yang ingin dibeli oleh ibu Aa on. C Aa on disu uh oleh ibunya membeli sekilo gula di "edai Chong. D. 7bunya disu uh oleh Aa on membeli "edai Chong sekilo gula.

25.

Soalan 2" hingga Soalan 28 Pilih ayat yang menggunakan *ata 'ang %ergaris dengan betul. 2". 7 77 777 79 A B C D A B C D. Ca loss tidak jadi mengikut saya ke kedai buku. 0adiah ha i jadi da ipada datuk amat be makna buat saya. .8adi, keputusan kamu ini sudah muktamad6/ tanya ayah. &enambahan itu jadi umahnya lebih besa sekali ganda. 7 dan 77 777 dan 79 7, 77, dan 777 7, 77, 777, dan 79 "epada manakah patut saya se ahkan su at ini6 (ilalah sakiti hati ibu bapa kamu. 7ni bukan beg sekolah saya. Dimanakah kamu pe gi6

2#.

28.

A Cis, #antiknya baju yang kamu pakai ha i ini: B 0a ap anda ;aham akan masalah yang sedang kami hadapi. C <ang be baju me ah itu, tidak sepupu saya. D.(aya bukan ma ah kamu,/ kata -i;i.

Soalan 2$ )an Soalan 0 Pilih ayat yang %etul. 2$. 7 77 777 79 A B C D !asa kami sampai di umahnya, dia sedang tidu . (ikapnya yang pe amah itu disenangi oleh akan- akannya. &engalaman ini tidak akan saya lupakan hingga akhi hayat saya. (elama ini, aku tidak tahu yang dia anak yatim piatu. 7 dan 79 77 dan 777 7, 77, dan 777 7, 77, dan 79

*=.

7 &embuatan ke is memakan masa yang lama untuk disiapkan. 77 .Bagaimana pendapat kamu tentang pe ka a ini6/ tanya "uma . 777 (ungai Rejang me upakan sungai yang te panjang di !alaysia. 79 0aiwan lia itu suka ditemukan ke ana sudah kepupusan. A 7 dan 77 B 77 dan 777 C 7, 77, dan 777 D 7, 77, 777, dan 79

>

Soalan 1 hingga Soalan 5 Baca petikan di bawah ini, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Demam denggi dibawa oleh nyamuk aedes, iaitu Aedes Aegypti. @yamuk ini mempunyai belang putih dan hitam di kaki dan membiak di dalam ai yang be sih. @yamuk ini menggigit mangsa hanya pada waktu subuh dan waktu senja. 9i us yang dibawa oleh nyamuk ini dapat menyebabkan demam panas yang mengejut sete usnya mungkin mengundang maut, jika dibia kan be la utan. Demam denggi dapat menye ang sesiapa saja tanpa mengenal usia, jantina, ketu unan, dan status sosial. 7nilah padahnya apabila kita te lalu leka dan alpa menjaga kebe sihan di tempat kediaman dan di tempat ke ja. Denggi dapat di#egah dan dikawal seki anya kita p ihatin te hadap kebe sihan alam sekita . Anggota masya akat dan pihak be kuasa tempatan pe lu be tanggungjawab menjaga kebe sihan. Ahli masya akat pe lu be tanggungjawab menjaga kebe sihan kawasan kediaman. Tin dan botol kosong pe lu ditanam, longkang yang te sumbat dan tempat takungan ai pe lu dibe sihkan. (elain itu, kita pe lu memastikan ai di dalam pasu bunga sentiasa dituka setiap ha i supaya nyamuk aedes tiada peluang be telu di situ. (ementa a itu, pihak be kuasa pe lulah menjalankan pemantauan se#a a ke ap ke kawasan kediaman dan p emis-p emis. &ihak be kuasa tempatan pe lu juga melakukan sembu an asap ke kawasan longkang-longkang dan pa it, se ta di tempat ai be takung. 2leh itu, pembiakan nyamuk aedes dapat di#egah sekali gus dapat mengelakkan penula an )i us demam denggi. "ebe sihan alam sekita tanggungjawab semua pihak. 8uste u semua pihak ha us beke jasama menjaga alam sekita aga )i us demam denggi tidak te us me ebak.

*%. Bilakah nyamuk aedes akti; menggigit mangsanya6 A pada waktu pagi C pada setiap masa B pada waktu tengah ha i D pada waktu pagi dan senja *'. "ata status dalam petikan be maksud 4 A ta a;. C jawatan. B tahap. D jenis. **. <ang be ikut me upakan #i i-#i i nyamuk aedes, *e+uali4 A mempunyai belang hitam dan putih di kakinya. B membiak di dalam takungan ai yang be sih. C menggigit hanya pada waktu pagi dan senja. D menyeba kan )i us demam kepialu.

*+. Apakah tindakan yang pe lu dilakukan oleh pihak be kuasa bagi menghapuskan nyamuk aedes6 A membe sihkan longkang dan pa it yang te sumbat B membuat sembu an ai ke kawasan longkang dan pa it C membuangkan segala tin dan botol kosong D menjalankan pemantauan di kawasan kediaman dan p emis pe niagaan *,. &ada pendapat anda, bagaimanakah pembiakan nyamuk aedes dapat di#egah6 A keseda an semua pihak dalam menjaga kebe sihan B mengha amkan penggunaan tin dan botol di umah C menanam pelbagai jenis pokok di kawasan kediaman D membia kan nyamuk menggigit pada waktu senja Soalan " hingga Soalan !0 Baca petikan di bawah ini, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. !ataha i, kehadi anmu dinanti, jalu #ahayamu, menyina alam ini, be sama haba yang menghangatkan. !ataha i, jasamu tak te ki a, membekal #ahaya dan tenaga, kepada tumbuh-tumbuhan, haiwan, dan manusia. Tanpamu mataha i, gelap gelita dunia ini, mata tak dapat melihat nanti, tumbuh-tumbuhan pula akan mati. Tanpamu mataha i, diam kaku ai beku, tumbuh-tumbuhan dan haiwan, pun begitu, 2h, sungguh pentingnya mataha i:

*1. !engapakah kehadi an mataha i dinanti6 A mataha i menyina i alam B mataha i menyeba kan haba yang menghangatkan C mataha i mempunyai jalu D mataha i menghangatkan alam

*>. Be A B C D

dasa kan puisi te sebut, apakah jasa-jasa mataha i6 menyebabkan musim kema au mematikan tumbuh-tumbuhan dan haiwan menyeba kan haba yang menghangatkan alam membekalkan #ahaya dan tenaga kepada semua hidupan

8. <ang be ikut me upakan akibat ketiadaan mataha i, *e+uali4 A ai menjadi beku. B manusia dapat menjalani akti)iti seha i-ha ian. C manusia tidak dapat melihat . D tumbuh-tumbuhan dan haiwan akan mati. *A. Apakah lawan kata bagi kata kaku di dalam petikan puisi te sebut6 A ke as B be na;as C lembut D be ge ak +=. &ada pendapat anda, apakah bentuk tenaga yang dibe ikan oleh mataha i kepada tubuh manusia6 A )itamin C B )itamin D C )itamin 3 D )itamin "

%=