You are on page 1of 17

Nama : _____________________________________

Tarikh : ______________

011 Bahasa Malaysia Kertas 1 UP2 2009 50 minit

UNIT BAHASA MALAYSIA


PE ABAT PELA A!AN "AE!AH "ALAT ############################################# U IAN AKHI! TAHUN 2009 TAHUN 5

BAHASA MALAYSIA
Kertas 1 Lima puluh minit

AN$AN BUKA KE!TAS S%ALAN INI SEHIN$$A "IBE!ITAHU


1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. 2. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada kertas jawapan. 3. Bagi setiap soalan, hitamkan sat& ruangan sahaja. 4. Jika kamu hendak menukar jawapan , padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 1' halaman bercetak

rahan m :Tiap!tiap soalan diikuti dengan tiga pilihan "a#apan A(B,dan ) atau empat pilihan "a#apan A( B( ), dan ". ntaran$a, ada satu "a#apan $ang betul. %ilih "a#apan itu.Kemudian, tandakan "a#apan kamu.&itamkan ruang $ang sama dengan "a#apan $ang kamu pilih. S*alan 1 +er,asar-an .am+ar/

1.

'amos ______________ peluh $ang mengalir di dahin$a dengan sapu tangan. menggosok ( ) * mengesat men$apu men$ekat

2.

+e"ak men"adi "ohan di peringkat negeri, pasukan badminton sekolah kami tidak lagi _________________ rendah oleh sekolah lain. dianggap ( dilihat ) dikata * dipandang

3.

+etiap peserta perlu mematuhi ________________ $ang ditetapkan oleh pihak pengan"ur. pras$arat ( prasarana ) pratonton * prasekolah 2

4.

%uan ni,ah memberikan______________ dalam ma"lis persaraann$a. ucapkan ( ucapan ) mengucap

-.

____________ tidak terpilih sebagai pemenang, tetapi na, tidak berasa kece#a. Lantaran ( ) * Tetapi .usteru /eskipun 0 +er,asar-an $am+ar 2/

S*alan ' ,an

$am+ar 2 0. mboi, ban$ak ___________ sampah $ang perlu dikutip di padang sekolah. agak ( ) * terlalu paling sungguh

1.

%erkataan seerti bagi akti2iti $ang sedang di"alankan oleh murid!murid itu ialah _______________. mengambil ( ) * memungut membelek mengusir

3.

%ihak polis ber"a$a menemukan beberapa ____________ darah dan dua ______________ peluru hidup. longgok ............. butir ( ) * titis .................... das tompok ............. butir titik ................... das

4.

Lagu!lagu $ang diperdengarkan oleh "uruhebah itu memang men"adi ________________ pendengar. buah mulut ( ) * telinga kuali telinga ga"ah hal#a telinga

15.

i,at terpilih untuk melan"utkan pela"aran ke luar negara. ___________, dia telah menolak ta#aran itu. /eskipun ( ) * 6leh itu 7alhal 7alau bagaimanapun

11.

ina _____________ sedulang minuman untuk tetamu $ang bertandang ke rumahn$a dengan berhati!hati. menatang ( ) * men"ulang men$orong mengepit

12. (udak $ang baik hati itu ________________ tangan orang tua itu untuk men$eberang "alan. memimpin ( ) * mendorong menarik memegang

S*alan 12 +er,asar-an .am+ar ,i +a3ah/

$am+ar 2 13. _________________ burung gagak mengerumuni sisa makanan $ang ditinggalkan oleh pen"ual itu. +eka#an ( ) * +ebilangan +egerombolan +erumpun 5

14. %uan +al#a tidak menghadiri mes$uarat %8(9 pada hari itu ____________ surat "emputan sudah diedar. lalu ( ) * #alhal sedang meskipun

S*alan 15 ,an S*alan 1' berdasarkan gambar di ba#ah.

$am+ar 1 1+empena ulang tahun kelahirann$a, ni,a mendapat _____________ anting!anting dan _____________ gelang daripada a$ahn$a. sebuah ............... sebi"i ( ) * sepasang ............ seutas seurat ................. sebi"i seutas ................ sepasang

10. _______________ terlalu gembira sehingga mengalirkan air mata lalu memeluk a$ahn$a. *ia ( ) * (eliau +a$a Kami '

11. %eserta ekspedisi $ang ditemui oleh pasukan pen$elamat itu ____________ kerana kehabisan bekalan makanan. bagai rumput di tepi "alan ( ) * bagai beliung dengan asahan seperti embun di hu"ung rumput bagai pucuk pisang didiang

S*alan 14 %ilih perkataan sin*nim dengan perkataan bergaris. 13. dik memamah makanan sebelum menelann$a. men$iat ( ) * menggigit mengun$ah mengo$ak

S*alah 19 %ilih perkataan ant*nim dengan perkataan $ang bergaris. 14. +$arikat itu telah men*la- permohonan abang untuk men"alani latihan praktikaln$a. menerima ( ) * menarik mengesahkan men$ambut

S*alan 20 +er,asar-an $am+ar '

$am+ar ' %ilih 5a3a6an $ang paling sesuai bagi soalan $ang diberikan. 25. /engapakah semua penduduk berbaris di sepan"ang "alan masuk ke Kampung /ala$sia 'a$a : /ereka memang berasa gembira ketika men$ambut kedatangan #akil rak$at ke kampung mereka. ( ) * /ereka men$ambut kedatangan #akil rak$at ke kampung mereka. /ereka berbaris sepan"ang "alan masuk ke kampung mereka se"ak a#al pagi lagi. /ereka memang ternanti!nanti kedatangan #akil rak$at ke kampung mereka.

S*alan 21 %ilih s*alan $ang paling sesuai bagi "a#apan $ang diberikan. 21. Kita dapat hidup dalam suasana $ang aman dan damai pada setiap masa. (agaimanakah kita hendak hidup dalam suasana $ang aman dan damai pada setiap masa : ( ) * /engapakah kita perlu hidup dalam suasana $ang aman dan damai : pakah kepentingan mengamalkan sikap beker"asama di kalangan penduduk : +iapakah $ang bertanggung"a#ab membentuk suasana $ang aman dan damai pada setiap masa : 4

S*alan 22 %ilih a$at $ang menggunakan 6er-ataan +er.aris dengan betul. 22 ( ) * /akanan $ang dihidangkan di atas me"a itu ialah sedap!sedap belaka. /ohamad +ua;i< adalah murid $ang $ang paling ra"in di dalam kelas kami. Tu"uan ma"lis ini adalah untuk meraikan kepulangan abang. (as $ang baru tiba di perhentian bas itu ialah dari 8poh.

S*alan 22 ,an s*alan 21 %ilih a$at $ang sama ma-s&, dengan a$at $ang diberikan. 23. = Tolong berikan ini kepada ,man, = kata >arid kepada nna. >arid meminta nna memberikan lemang kepada ,man. ( ) * >arid mengarahkan ,man agar memberikan lemang kepada nna. Lemang $ang diberi oleh ,man telah dimakan oleh >arid. >arid menasihati nna agar memberikan lemang kepada ,man.

24.

$ah menggunakan pisau $ang ta"am untuk melapah kambing itu. %isau $ang ta"am digunakan untuk melapah kambing itu menggunakan a$ah. ( ) * %isau $ang ta"am digunakan oleh a$ah untuk melapah kambing itu. $ah melapah kambing $ang ta"am itu dengan menggunakan pisau. $ah digunakan pisau $ang ta"am untuk melapah kambing itu.

S*alan 25 ,an s*alan 2' %ilih a$at!a$at $ang menggunakan 6er-ataan +er.aris ,en.an +et&l. 2-. 8 88 888 8? Tembakan a$ah tidak -ena sasaran. 6rang $ang lurus mudah -ena tipu, ,man -ena tumbuk di perhentian bas semalam. li; cuba -ena ,im dengan berbagai!bagai cara. 8 dan 8? saha"a ( ) * 88 dan 888 saha"a 8, 88, dan 8? saha"a 88, 888 dan 8?

20. 8 dik tidak suka makan nasi $ang -eras/ 88 /ak /ina -eras tidak akan men"ual tanah pusakan$a. 888 Tindakan -eras akan diambil terhadap murid $ang melanggar disiplin. 8? %a#ang li telah menetapkan #ang -eras kepada pesakitn$a. 8 dan 88 saha"a ( ) * 8 dan 888 saha"a 8, 88, dan 8? saha"a 88, 888, dan 8? saha"a

S*alan 24 hin..a S*alan 20 %ilih a$at!a$at $ang betul. 21. 8 88 888 8? (a"u itu di"ahitkan oleh sa$a. (an$ak burung berterbangan pada #aktu sen"a. *ua orang murid dicalonkan sebagai ketua penga#as. (a"u itu sa$a basuh pagi tadi. 8 dan 88 saha"a. ( ) * 8 dan 8? saha"a. 8, 888, dan 8? saha"a. 88, 888, dan 8? saha"a. 10

23.

8 88 888 8?

8bu sangat letih setelah seharian beker"a di pe"abat. %englihatan nenek semakin kabur kerana usian$a sudah lan"ut. (erbagai sa$ur!sa$uran di"ual di pasar ra$a. Kakak dan adik memberitahu baha#a dia sangat men$ukai masakan ibu. 8 dan 88 saha"a

( ) * 24 8 88 888 8?

8 dan 888 saha"a 88 dan 8? saha"a 888 dan 8? saha"a &adiah itu dimenang oleh +uriani. >ari,a membaca buku hingga larut malam. *i manakah kamu membeli kasut ini : bang membeli sebuah rumah batu di Taman 9embira. 8 dan 88 saha"a

( ) * 35 8 88 888 8?

8, 88 dan 888 saha"a 8, 88, dan 8? saha"a 88, 888, dan 8? saha"a $ah menghadiahkan ibu seutas cincin sempena ulang tahun hari perkah#inan. /ereka bermain catur di rumah setiap hari +abtu. /eskipun harga kasut itu murah, setelah itu kami membelin$a. +iapakah $ang merasmikan bangunan baharu sekolah kamu : 8 dan 88 saha"a

( ) *

8 dan 888 saha"a 88 dan 8? saha"a 888 dan 8? saha"a

11

S*alan 21 hin..a S*alan 25 (aca petikan di ba#ah, kemudian "a#ab soalan!soalan $ang berikutn$a.. 9uru (esar, +ekolah Kebangsaan +t. Ke2in, *@ %e"abat %ela"aran *aerah *alat, 40355 *alat. %ega#ai /enguasa, .abatan %erkhidmatan (omba dan %en$elamat (ahagian /ukah, .alan &ospital, 40455 /AK & 15 6KT6(B' 2554 Tuan, )eramah ,an Latihan tentan. Ke+a-aran +e"ak kebelakangan ini didapati baha#a ban$ak kes kebakaran $ang berlaku. +ehubungan dengan itu, sa$a ingin meminta "asa baik dan ker"asama daripada pihak tuan agar menghantar seorang pega#ai bomba untuk memberikan ceramah kepada murid!murid dan guru!guru sekolah tentang langkah!langkah keselamatan untuk mengelakkan ke"adian kebakaran daripada berlaku. 2. (erhubung dengan perkara tersebut, pihak kami berharap agar pihak tuan dapat mengadakan ceramah itu pada tarikh, masa, dan tempat seperti di ba#ah ini : CaD /asa : 11.55 pagi. CbD Tarikh : 1 No2ember 2554. CcD Tempat : *e#an Teratai, +K +t. Ke2in. 3. Antuk pengetahuan pihak tuan, kami memilik tarikh dan masa $ang din$atakan kerana pada hari tersebut, sekolah kami akan mengadakan ma"lis &ari nugerah )emerlang. 6leh itu, pada hari tersebut di"angkakan ban$ak ibu bapa murid $ang akan hadir. .adi, mereka akan berpeluang mendengar ceramah dan men$aksikan pameran $ang akan diadakan nanti. 4. %ihak kami berharap agar pihak tuan dapat mengadakan "uga satu demontrasi cara!cara untuk menghadapi kebakaran. &al ini perlu supa$a murid! murid, guru, dan ibu bapa $ang hadir dapat melihat sendiri cara!cara anggota bomba beker"a dan cara men$elamatkan diri sendiri serta orang lain "ika berlaku kebakaran. -. Antuk kemudahan pihak tuan, pihak kami telah men$ediakan satu sudut khas di dalam de#an sekolah sebagai tempat untuk mengadakan pameran tersebut. %ihak kami bersedia men$umbangkan tenaga, sekiran$a diperlukan. 12

0. %ihak kami amat berharap agar pihak tuan dapat menimbangkan permohonan kami ini. Ker"asama dan pertimbangan daripada pihak tuan amatlah diharapkan. +ekian, terima kasih. +a$a $ang men"alankan tugas,

AbgFaiSalSeMEon
C ( N9 > 8+ L (8N +B/B6N D 9uru (esar, +ekolah Kebangsaan +t. Ke2in, *alat. 31. /engapakah 9uru (esar +ekolah Kebangsaan +t. Ke2in menulis surat kepada .abatan (omba dan %en$elamat : Kerana kebakaran sedang berlaku di sekolah. ( ) * Antuk menemukan anggota!anggota bomba dengan ibu bapa murid! murid. Antuk men"a$akan &ari nugerah )emerlang. Kerana memohon pega#ai bomba memberikan ceramah dan latihan tentang kebakaran.

32. (erdasarkan petikan tersebut, $ang manakah bentuk demonstrasi $ang tidak termasuk dalam permohonan pihak sekolah kepada pihak bomba : )ara anggota!anggota bomba beker"a ( ) * )ara men$elamatkan diri sendiri dan orang lain. Tindakan $ang betul dilakukan dalam sesuatu ke"adian kebakaran Langkah!langkah mengatasi ke"adian ban"ir kilat.

12

33. )eramah dan latihan kebakaran di sekolah tersebut di"angka akan dihadiri oleh pelbagai pihak, -e7&ali murid!murid ( ) * para guru penduduk ibu bapa

34. /engapakah pihak sekolah mengambil da$a usaha untuk mengadakan ceramah dan latihan itu : Kerana murid ingin berkenalan dengan anggota bomba. ( ) * 3-. Kerana murid!murid tidak mengetahui tugas bomba $ang sebenarn$a. Kerana kebelakangan ini ban$ak berlaku kebakaran Kerana ban$ak peladang gemar menebang dan membakar hutan

pakah harapan penulis daripada %engarah .abatan (omba dan %en$elamat : gar anggota bomba cepat tiba di sekolah untuk memberi ceramah. ( ) * gar memilih #aktu dan tarikh $ang lebih sesuai untuk mengadakan ceramah. gar bertindak cepat sekiran$a berlaku kebakaran di mana!mana "ua. gar memberi ker"asama dan pertimbangan pada surat permohonan.

S*alan 2' hin..a S*alan 10 (aca petikan puisi di ba#ah, kemudian "a#ab soalan!soalan $ang berikutn$a. *engarlah ka#an suatu kisah, &u"an turun mencurah!curah, (an$ak penduduk berasa resah, /ungkin peristi#a memba#a padah. Lintasan petir sambar!men$ambar, *entuman guruh berlegar!legar, &u"an berpan"angan bukan sebentar, +ekelip mata ketenteraman tercabar. 11

+emua pihak berhati #alang, Bencana menerpa tanpa diundang, kan tenggelam dusun dan bendang, *esa punah re,eki pun hilang. Tindakan tegas diambil segera, (erusaha selamatkan harta benda, (erdoa semua kepada $ang Bsa, /ohon keadaan kembali reda. .entera kera"aan sudah tersedia, %asukan pen$elamat dikerah beker"a, /angsa dipindahkan ke tempat selesa, gar keselamatan tetap ter"aga. /enumpang tinggal di pusat pemindahan, &ati gundah tidak keruan, Bntah bila tamat penantian, &endak men$ambung mata pencarian. 30. pakah tanda a#al $ang menun"ukkan baha#a penduduk kampung akan ditimpa bencana alam $ang besar : &u"an lebat serta guruh berpan"angan. ( ) * (un$i guruh terlalu dahs$at. Lintasan petir membelah bumi. &ati penduduk berasa gelisah.

31. /aksud ;rasa bencana menerpa tanpa diundang ialah hu"an mencurah!curah di luar dugaan. ( ) * air naik tidak dapat disekat. kecelakaan menimpa secara tiba!tiba. tanaman musnah sekali gus.

15

33. /engapakah pihak berkuasa mengambil berat untuk memindahkan penduduk $ang terlibat ke tempat lain : Antuk men"aga keselamatan diri ( ) * Antuk men$elamatkan harta benda Antuk mententeramkan ;ikiran penduduk Antuk memenuhi permintaan penduduk

34. Kisah $ang dibentangkan dalam puisi tersebut adalah tentang kilat ( ) * guruh puting beliung ban"ir

45. (erikut ialah "abatan!"abatan kera"aan $ang terlibat secara langsung untuk membantu mangsa bencana alam $ang berlaku kecuali .abatan Ka"i )uaca ( ) * .abatan Keba"ikan /as$arakat .abatan Kesihatan .abatan Ker"a 'a$a

1'

A8APAN KE!TAS PEMAHAMAN BAHASA MELAYU

B D A B D D B C D D

11

A A A D B A D C A B

21

C C A B B B D A D C

31

D D C C D A C A D D

12

22

32

13

23

33

14

24

34

15

25

35

16

26

36

17

27

37

18

28

38

19

29

39

10

20

30

40