Вы находитесь на странице: 1из 31

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 MINGGU / TARIKH TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan ekiranya !

e"at#

TEMA / TAJUK MINGGU TRANSISI

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 1 01-02 JANUARI


MINGGU 2 05 -9 JANUARI MINGGU 3 12 16 JANUARI

MINGGU TRANSISI MINGGU TRANSISI

MINGGU 4

TEMA$ KELUARGA UNIT 1 TAJUK$ Cerita H%&a EMK$ Kreativiti dan inovasi,TMK Pen'i ian K%rik%!%($ Ni!ai: Kasih sayang, tolong menolong Ilmu: Pendidikan Moral KBT: KB (Menjana idea, mencirikan), KP (kinestetik). Me&ia: Buku teks, kom uter,radio Si te( Ba)a a$ Tata*a)a a: Kata nama am, kata kerja, kata arah K+ a Kata: !ulat, segi tiga, rumah, sekolah, kucing, gelas, loceng

1.1 $sas mendengar dan mem!erikan res ons dengan !etul terhada el!agai !unyi dalam ersekitaran

1.1.1 Mengecam el!agai !unyi dalam ersekitaran dengan teliti dan !etul. 1.1.2 Mengecam dan mengajuk el!agai !unyi dalam ersekitaran yang didengar dengan !etul. 1.1.3Mendengar dan menentukan arah !unyi dalam ersekitaran dengan !etul 1.2.1 Mendengar, mengecam dan menye!ut nama a!jad dengan !etul dan te at. 1.2.1 Mem!aca !entuk&!entuk, a!jad dan mem!unyikan huru% vokal dengan se!utan yang !etul. '.(.( Melakar el!agai !entuk atau corak dengankemas dan jelas. '.(.) Mem!entuk garisan yang menyeru ai !entuk huru% dengan kemas dan jelas 4.1.1 Menye!ut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hi!ur.

1.2 Mendengar, mengecam, dan menye!ut !unyi !ahasa, iaitu a!jad, suku kata, erkataan, %rasa dan ayat dengan !etul. 2.1 $sas mem!aca dengan se!utan yang !etul.

3.1 $sas menulis dengan cara yang !etul.

4.1 Menye!ut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hi!ur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata

*.(.(

Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan !etul mengikut konteks.

1.1 Memahami !aha+a jalan raya adalah tem at yang kom leks dan !er!ahaya. 1.1 "enis&jenis "alan #aya PKJR$ Persekitaran "alan #aya 1.2 Bahagian&!ahagian "alan #aya (.).( Mengenal asti !ahagian tertentu jalan raya yang !oleh meningkatkan keselamatan mereka se!agai ejalan kaki atau enungang !asikal. (.).) Mengenal asti !ahagian jalan raya yang !oleh meningkatkan keselamatan mereka se!agai ejalan kaki atau enunggang !asikal.

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan ekiranya !e"at#

MINGGU 5 MINGGU 6
TEMA$ KELUARGA UNIT , TAJUK$ Ke!%ar'a H%&a EMK$ TMK-Ke% a)a"anan ).( Pen'i ian K%rik%!%($ ,ilai: Kasih sayang, kerjasama Ilmu: Pend. Mu-ik, P. Moral KBT$ KB (Menjana idea, mengecam, menghu!ungkait) BCB$ Belajar cara !elajar: mengingat, mendengar dengan !erkesan. Media: Buku teks, !uku aktiviti. Si te( Ba)a a$ Tata!ahasa: Kata nama am, kata nama khas. Kosa Kata: $dik,anak,!a a,keluarga,ayah, emak, i!u, kakak.

TAHUN BARU CINA


(.) Mendengar, mengecam, dan menye!ut !unyi !ahasa, iaitu a!jad, suku kata, erkataan, %rasa dan ayat dengan !etul. $sas mem!aca dengan se!utan yang !etul. 2.1.1Mem!aca !entuk&!entuk, a!jad dan mem!unyikan huru% vokal dengan se!utan yang !etul. 2.1.2Mengeja dan mem!atang suku kata ter!uka dengan se!utan yang !etul. '.( $sas menulis dengan cara yang !etul. 3.1.1Melakar el!agai !entuk atau corak dengan kemas dan jelas. 3.1.2 Mem!entuk garisan yang menyeru ai !entuk huru% dengan kemas dan jelas 3.1.3 Menulis dan mem!entuk huru% !esar dan huru% kecil dengan cara yang !etul serta tulisan yang kemas 3.2.4Menulis erkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, di%tong , vokal !erganding, digra% dan konsonan !erga!ung dengan !etul dan tulisan yang kemas. 4.1.1 Menye!ut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hi!ur 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan !etul mengikut konteks. (.).( Mendengar, mengecam dan menye!ut nama a!jad dengan !etul dan te at. (.).) Mendengar dan menye!ut !unyi vokal dan suku kata ter!uka dengan !etul dan te at.

3.2 Menulis secara mekanis !erdasarkan !ahan yang di!eri dengan !etul dan kemas.

..( Menye!ut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hi!ur. *.( Memahami dan menggunakan golongan kata dengan !etul ,mengikut konteks. PKJR$ Ja!an raya &en'an Ken&eraan (.( "enis&jenis jalan raya

1.1.1 Memahami !aha+a jalan raya adalah


tem at yang kom leks dan !er!ahaya. 1.2.1 Mengenal asti !ahagian tertentu jalan raya yang !oleh meningkatkan keselamatan mereka se!agai ejalan kaki atau enunggang !asikal. 1.2.1 Mengenal asti !ahagian jalan raya yang !oleh meningkatkan keselamatan mereka se!agai ejalan kaki atau enunggang !asikal. 2.1.1 Mengenal asti kenderaan yang !er!e-a.

).(

"enis dan cirri&ciri kenderaan

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.2 Ber!ual tentang sesuatu erkara menggunakan kata anggilan dengan te at !agi ahli keluarga asas dalam situasi tidak %ormal secara !ertatasusila.!ercerita. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu erkara dengan te at, se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul menggunakan ayat tunggal. 2.1.1Mem!aca !entuk&!entuk, a!jad dan mem!unyikan huru% vokal dengan se!utan yang !etul. 2.1.2Mengeja dan mem!atang suku kata ter!uka dengan se!utan yang !etul. 3.2.1Menulis dan mem!entuk huru% !esar dan huru% kecil dengan cara yang !etul serta tulisan yang kemas 3.2.2Menulis suku kata ter!uka dengan cara yang !etul dan tulisan yang kemas. 4.1.1 Menye!ut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hi!ur *.(.( Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan !etul mengikut konteks *.(.) Memahami dan menggunakan kata nama khas yang mudah dengan !etul mengikut konteks. *.(.'Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri ertama dan kedua dalam el!agai konteks dengan !etul. 1.2.1 Mengenal asti !ahagian tertentu jalan raya yang !oleh meningkatkan keselamatan mereka se!agai ejalan kaki atau enunggang !asikal. (.).) Mengenal asti !ahagian jalan raya yang !oleh meningkatkan keselamatan mereka se!agai ejalan kaki atau enunggang !asikal. ).(.( Mengenal asti kenderaan yang !er!e-a.

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan ekiranya !e"at#

MINGGU 7

TEMA$ KELUARGA UNIT . TAJUK$ KASIH IBU EMK$ Kreati/ &an in+0ati/Pen'i ian K%rik%!%($ ,ilai: Kasih sayang, hormat&menghormati, !ersyukur, tolong&menolong Ilmu:P. Moral KBT: B/B: Belajar cara !elajar: mengingat. KB: Mencirikan, mengecam KP: 0er!al linguistik Media: Buku teks dan B1$ Si te( Ba)a a$ Tata!ahasa: Kata nam am, kata nama khas, kata ganti nama diri K+ a Kata: dadu, aku, la!u, guli cili, nona, guni

1.4 Bertutur, !er!ual dan menyatakan ermintaan tentang sesuatu erkara dari ada el!agai sum!er dalam situasi %ormal dan tidak %ormal secara !ertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu erkara semula dengan te at menggunakan se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul. 2.1 $sas mem!aca dengan se!utan yang !etul.

3.2 Menulis secara mekanis !erdasarkan !ahan yang di!eri dengan !etul dan kemas.

4.1

Menye!ut dan memahami unsur lagu melalui nyanyian secara didik hi!ur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan !etul mengikut konteks.

PKJR$ Ja!an Raya &en'an Ken&eraan

(.( "enis&jenis jalan raya

).( "enis dan cirri&ciri kenderaan

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK Te(a $ KELUARGA UNIT 1 Ta2%k $ Sayan' Aya) EMK: Kreativiti dan Inovati%,TMK PK $ ,ilai : Kasih sayang 2ormat& menghormat Bersyukur Ilmu : Pendidikan Moral Pendidikan Islam Pendidikan Mu-ik KBT$ KB : Menghu!ungkait3 Mencirikan. Mengecam Mem!uat gam!aran mental B/B: Mendengar dengan !erkesan 3 Bacaan Intensi% Konstruktivisme: Meneroka KP: Mu-ik ,aturalis Media : Buku Teks Kad Perkataan Benda Maujud Kad gam!ar 1em!aran kerja 4B: TB : Kata nama am KK datuk, nenek, rak, -oo, ji , !elon, dom et, te!u PKJR$ Ja!an Raya &en'an Ken&eraan

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar, mengecam, dan menye!ut !unyi !ahasa,iaitu a!jad, suku kata, erkataan, %rasa dan ayat dengan !etul. 2.1 $sas mem!aca dengan se!utan yang !etul. 2.2 Mem!aca dan memahami erkataan, %rasa dan ayat dari ada el!agai sum!er dengan se!utan yang !etul. 3.2 Menulis secara mekanis !erdasarkan !ahan yang di!eri dengan !etul dan kemas. 3.4 Menulis imlak dengan te at. 4.1 Menye!ut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hi!ur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan !etul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.3 Mendengar dan menye!ut !unyi vokal dan suku kata tertutu dengan !etul dan te at. 2.1.3 Mengeja dan mem!atang suku kata tertutu dengan se!utan yang !etul. 2.2.1 Mem!aca dan memahami erkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, di%tong, vokal !erganding, digra% dan konsonan !erga!ung dengan se!utan yang !etul 3.2.3 Menulis suku kata tertutu dengan cara yang !etul dan tulisan yang kemas. 3.4.1 Menulis imlak erkataan yang mengandungi suku kata ter!uka dan suku kata 4.1.1 Menye!ut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hi!ur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan !etul mengikut konteks.

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan ekiranya !e"at#

MINGGU 8

1.1 "enis&jenis jalan raya 1.2 Bahagian&!ahagian "alan #aya 1.1.1Memahami !aha+a jalan raya adalah tem at yang kom leks dan !er!ahaya. 1.2.1 Mengenal asti !ahagian tertentu jalan raya yang !oleh meningkatkan keselamatan mereka se!agai ejalan kaki atau enunggang !asikal. 1.2.2 Mengenal asti !ahagian jalan raya yang !oleh meningkatkan keselamatan mereka se!agai ejalan kaki atau enunggang !asikal.

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK Te(a $KELUARGA UNIT 3 Ta2%k $Sa%&ara (ara H%&a EMK : Kreati% dan Inovati% PENGISIAN KURIKULUM Ni!ai : Kasih saying 2ormat Menghormati 4o an santun I!(% : Pendidikan Moral Pendidikan Mu-ik Ke(a)iran Berni!ai Ta(*a) KB : Menghu!ungkait Menjana Ide Mengecam merekaci ta menyusun Mengum ul dan Mengelaskan BCB : Mendengar Bacaan Intensi% KP : 0er!al 1inguistik MEDIA : Buku teks ,Buku $ktiviti 1em!aran kerja Kad gam!ar Kad erkataan SISTEM BAHASA Kata nama am Kata ganti nama diri Kata nama khas K4SA KATA ak cik , se u u mak cik datuk, nenek, Proton 4aga !ela PKJR$ Ja!an raya &an Ken&eraan

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan ekiranya !e"at#

MINGGU 9

1.2 Mendengar, mengecam, dan menye!ut !unyi !ahasa, iaitu a!jad, suku kata, erkataan, %rasa dan ayat dengan !etul.

1.2.4 Mendengar, memahami, menye!ut, dan mengeja erkataan yang mengandungi suku kata ter!uka dan tertutu dengan !etul dan te at. 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menye!ut %rasa dan ayat tunggal dengan !etul dan te at. 2.2.1 Mem!aca dan memahami erkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, di%tong, vokal !erganding, digra% dan konsonan !erga!ung dengan se!utan yang !etul. 3.2.4 Menulis erkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, di%tong , vokal !ergading, digra% dan konsonan !erga!ung dengan !etul dan tulisan yang kemas. 3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan !etul dan tulisan yang kemas. 4.4.1 Mela%a-kan antun dua kerat dengan intonasi yang !etul secara didik hi!ur. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas yang mudah dengan !etul mengikut konteks.

2.2 Mem!aca dan memahami erkataan, %rasa dan ayat dari ada el!agai sum!er dengan se!utan yang !etul.

3.2 Menulis secara mekanis !erdasarkan !ahan yang di!eri dengan !etul dan kemas.

4.4 Mela%a- dan memahami uisi dengan intonasi yang !etul menggunakan !ahasa yang indah secara didik hi!ur. *.( Memahami dan menggunakan golongan kata dengan !etul mengikut konteks.

(.( "enis&jenis jalan raya (.) Bahagian&!ahagian "alan #aya

1.1.1 Memahami !aha+a jalan raya adalah tem at yang kom leks dan !er!ahaya. 1.2.1 Mengenal asti !ahagian tertentu jalan raya yang !oleh meningkatkan keselamatan mereka se!agai ejalan kaki atau enunggang !asikal. 1.2.2Mengenal asti !ahagian jalan raya yang !oleh meningkatkan keselamatan mereka se!agai ejalan kaki.

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan ekiranya !e"at#

MINGGU 10

TEMA $ Ber i) &an Si)at UNIT 5 Ta2%k $ Ber i)kan Diri EMK: Kreativiti dan Inovati%,TMK PK $ ,ilai : Ke!ersihan Tanggungja+a! Menghargai Bersyukur Ilmu : Pendidikan Kesihatan Pendidikan Moral Pendidikan Mu-ik KBT: KB : Menghu!ungkait3 Menjana Idea Memadankan B/B: Mendengar dengan !erkesan 3 Bacaan Intensi% KP: 0er!al linguistik Media : Buku Teks,kom uter Kad Perkataan Benda Maujud Kad gam!ar 1em!aran kerja 4B: TB : Kata 5anti ,ama 6iri Pertama dan kedua Kata adjekti% Kata Kerja KK : ai , , !uih, daun, tuala, seluar, tu ai, kaloi lantai, murai, sungai, harum, sekoi PKJR Me!inta Ja!an &en'an 4ran' De"a a6

1.2 Mendengar, mengecam, dan menye!ut !unyi !ahasa, iaitu a!jad, suku kata, erkataan, %rasa dan ayat dengan !etul. 1.4 Bertutur, !er!ual dan menyatakan ermintaan tentang sesuatu erkara dari ada el!agai sum!er dalam situasi %ormal dan tidak %ormal secara !ertatasusila. 2.2 Mem!aca dan memahami erkataan, %rasa dan ayat dari ada el!agai sum!er dengan se!utan yang !etul.

1.2.5 Mendengar, memahami, menye!ut, dan mengeja erkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, di%tong, vokal !erganding, digra% dan konsonan !erga!ung dengan !etul dan te at. 1.4.3 Ber!ual tentang sesuatu erkara menggunakan kata ganti nama diri ertama dan kedua dengan !etul dalam situasi tidak %ormal secara !ertatasusila. 2.2.1 Mem!aca dan memahami erkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, di%tong, vokal !erganding, digra% dan konsonan !erga!ung dengan se!utan yang !etul. 2.2.2 Mem!aca dan memahami %rasa yang mengandungi erkataan dua atau tiga suku kata, di%tong, vokal !erganding, digra% dan konsonan !erga!ung dengan se!utan 3.2.5 Menulis %rasa yang mengandungi erkataan dua atau tiga suku kata, di%tong, vokal !erganding, digra% dan konsonan !erga!ung dengan !etul dan tulisan yang kemas. 4.4.1 Mela%a-kan antun dua kerat dengan intonasi yang !etul secara didik hi!ur. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri ertama dan kedua. 4.1.1 Menerangkan !aha+a !erjalan di jalan raya atau !erdekatan jalan raya adalah le!ih selamat a a!ila !ersama orang de+asa atau yang le!ih tua. 4.2.1 Menerangkan kena a !erjalan menghada lalu lintas adalah selamat dari ada !erjalan mengikut arah yang sama dengan kenderaan. 7.1.1 Memahami !aha+a jalan raya adalah !er!ahaya, melintas jalan adalah kom leks dan orang de+asa !oleh mem!antu kanak& kanak untuk melintas jalan terse!ut.

3.2 Menulis secara mekanis !erdasarkan !ahan yang di!eri dengan !etul dan kemas.

4.4 Mela%a- dan memahami uisi dengan intonasi yang !etul menggunakan !ahasa yang indah secara didik hi!ur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan !etul mengikut konteks. 4.1 4e!agai Pejalan kaki

4.2 $rah yang aling selamat untuk !erjalan kaki

7.1 Memilih tem at yang selamat untuk melinas

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan ekiranya !e"at#

MINGGU 11 MINGGU 12

UJIAN SARINGAN 1 7 LINUS


TEMA$ Bersih dan 4ihat UNIT 8 TAJUK$ #umah Bersih Keluarga Kok Meng Keluarga 6evi EMK$ Keusaha+anan, TMK PK$ ,ilai: Kasih sayang, hormat menghormati Ilmu : Pendidikan Moral KBT: Menghu!ungkait, mengecam, memadan, menjana idea Media: 5am!ar tunggal, kad erkataan B/B : Mendengar dengan !erkesan KP : 0er!al&linguistik SB$ Tata!ahasa Kata nama am K+ a kata$ dulang, , !angku, nyiru, enyu, -ink, cerek, tanglung, langsir, anggerik, syiling 3.2 Menulis secara mekanis !erdasarkan !ahan yang di!eri dengan !etul dan kemas. 3.2.5 Menulis %rasa yang mengandungi erkataan dua atau tiga suku kata, di%tong, vokal !erganding, digra%, dan konsonan !erga!ung, dengan !etul dan tulisan yang kemas. 3.3.2 Mem!ina dan menulis erkataan yang mengandungi di%tong, vokal !erganding, digra%, dan konsonan !erga!ung dengan !etul. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan se!utan dan intonasi yang !etul dan jelas tentang sesuatu erkara melalui lakonan secara didik hi!ur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan !etul mengikut konteks.golongan kata dengan !etul mengikut konteks. 4.2.1 Menerangkan kena a !erjalan menghada lalu lintas adalah selamat dari ada !erjalan mengikut arah yang sama dengan kenderaan. 7.1.1 Memahami !aha+a jalan raya adalah !er!ahaya, melintas jalan adalah kom leks dan orang de+asa !oleh mem!antu kanak& kanak untuk melintas jalan terse!ut. 1.2 Mendengar, mengecam dan menye!ut !unyi !ahasa iaitu a!jad, suku kata, erkataan, %rasa, dan ayat dengan !etul. (.. Bertutur, !er!ual, dan menyatakan ermintaan tentang sesuatu erkara dari ada el!agai sum!er dalam situasi %ormal dan tidak %ormal secara !ertatasusila. 2.2 Mem!aca dan memahami erkataan, %rasa, dan ayat dari ada el!agai sum!er dengan se!utan yang !etul. 1.2.5 Mendengar, memahami, menye!ut, dan mengeja erkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, di%tong, vokal !erganding, digra%, dan konsonan !erga!ung dengan !etul dan te at. 1.4.2 Ber!ual tentang sesuatu erkara menggunakan kata anggilan dengan te at !agi ahli keluarga asas dalam situasi tidak %ormal secara !ertatasusila. 2.2.2 Mem!aca dan memahami %rasa yang mengandungi erkataan dua atau tiga suku kata, di%tong, vokal !erganding, digra h, dan konsonan !erga!ung dengan se!utan yang !etul.

3.3 Mem!ina dan menulis erkataan, %rasa, dan ayat dengan !etul.

4.3 Mengujarkan !ahasa yang indah dan menggunakan !ahasa !adan dengan kreati% melalui lakonan secara didik hi!ur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan !etul mengikut konteks.

..) $rah yang aling selamat untuk !erjalan kaki PKJR Me!inta Ja!an &en'an 4ran' De"a a6

7.( Memilih tem at yang selamat untuk melintas

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan ekiranya !e"at#

MINGGU 13
UNIT 9 TEMA$ Bersih dan 4ihat TAJUK $ Kelas /eria "aga Ke!ersihan Menghias Kelas EMK$ I/T PK$ ,ilai : !ertanggungja+a!, tolong menolong, !ekerjasama Ilmu : P"K, Pendidikan Moral KBT : Menghu!ungkait, menggunakan imaginasi dan kreativiti, ver!al&linguistik B/B : Bacaan intensi%, mendengar dengan !erkesan SB $ Tata!ahasa Kata nama khas, kata nama am, kata kerja K+ a kata 4usun, kemas kekal, johan, ceria, la , hias 1.2 Mendengar, mengecam, dan menye!ut !unyi !ahasa, iaitu a!jad, suku kata, erkataan, %rasa dan ayat dengan !etul. 2.2 Mem!aca dan memahami erkataan, %rasa dan ayat dari ada el!agai sum!er dengan se!utan yang !etul. 2.3 Mem!aca kuat el!agai !ahan !acaan dengan lancar, se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul. 3.2 Menulis secara mekanis !erdasarkan !ahan yang di!eri dengan !etul dan kemas. 4.3 Mengujarkan !ahasa yang indah dan menggunakan !ahasa !adan dengan kreati% melalui lakonan secara didik hi!ur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan !etul mengikut konteks. 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menye!ut %rasa dan ayat tunggal dengan !etul dan te at. 2.2.3 Mem!aca dan memahami ayat tunggal dari ada el!agai !ahan !acaan dengan se!utan yang !etul. 2.3.1 Mem!aca kuat ayat tunggal dengan lancar, se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul. 3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan !etul dan tulisan yang kemas. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan se!utan dan intonasi yang !etul dan jelas tentang sesuatu erkara melalui lakonan secara didik hi!ur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan !etul mengikut konteks

PKJR Me!inta Ja!an &en'an 4ran' De"a a6

7.( Memilih tem at yang selamat untuk melintas

7.1.1 Memahami !aha+a jalan raya adalah !er!ahaya, melintas jalan adalah kom leks dan orang de+asa !oleh mem!antu kanak& kanak untuk melintas jalan terse!ut.

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan ekiranya !e"at#

MINGGU 14

TEMA$ Bersih dan 4ihat UNIT : TAJUK: Badan /ergas Mari Bersenam Bermain di Taman Permainan EMK$ PK$ ,ilai: Berhati&hati, !ertanggungja+a!, semangat kesukanan Ilmu: P"K KBT: Menghu!ungkait, menjana idea, memadankan KP: Kinestatik Media: Kad erkataan, kad gam!ar, lem!aran kerja SB$ Tata!ahasa Kata kerja, ayat tunggal, ayat %rasa, im!uhan 8!er9. K+ a kata$ sentuh, de ang, ing ong, !ola tam ar, !ersenam

1.3 Mendengar, memahami dan mem!eri res ons terhada sesuatu arahan, soalan dan esanan yang didengar dengan !etul. 2.2 Mem!aca dan memahami erkataan, %rasa dan ayat dari ada el!agai sum!er dengan se!utan yang !etul. 2.3 Mem!aca kuat el!agai !ahan !acaan dengan lancar, se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul. 3.2 Menulis secara mekanis !erdasarkan !ahan yang di!eri dengan !etul dan kemas. 3.3 Mem!ina dan menulis erkataan, %rasa, dan ayat dengan !etul.

1.3.1 Mendengar, memahami dan mem!erikan res ons terhada sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan !etul. 2.2.3 Mem!aca dan memahami ayat tunggal dari ada el!agai !ahan !acaan dengan se!utan yang !etul. 2.3.1 Mem!aca kuat ayat tunggal dengan lancar, se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul. 3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan !etul dan tulisan yang kemas. 3.3.1 Mem!ina dan menulis erkataan yang mengandungi suku kata ter!uka dan tertutu dengan !etul dan kemas 3.3.3 Mem!ina dan menulis %rasa dengan !etul.

4.1 Menye!ut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hi!ur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan !etul mengikut konteks.

4.1.1 Menye!ut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hi!ur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan !etul mengikut konteks.

PKJR Me!inta Ja!an &en'an 4ran' De"a a6

7.( Memilih tem at yang selamat untuk melintas

7.1.2 Mengenal asti dan menerangkan !ahagian&!ahagian ersekitaran jalan raya yang da at meningkatkan keselamatan se+aktu melintas.

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan ekiranya !e"at#

MINGGU 15
TEMA: Bersih 6an 4ihat UNIT 1; TAJUK: Makanan Ber-at EMK$ Keusaha+anan PK$ ,ilai: Ke!ersihan Ilmu: 4ains , P"K KBT: KB& Menghu!ungkait B/B: Bacaan Intensi%, Mendengar dengan !erkesan. Media: 5am!ar, kad erkataan. SB$ Tata !ahasa Kata ,ama $m, Kata $djekti%, Kata Kerja, K+ a kata $ minyak masak, em ing jagung cergas, enak, mahkota, 1.3 Mendengar, memahami dan mem!eri res ons terhada sesuatu arahan, soalan dan esanan yang didengar dengan !etul. 2.2 Mem!aca dan memahami erkataan, %rasa dan ayat dari ada el!agai sum!er dengan se!utan yang !etul. 1.3.1 Mendengar, memahami dan mem!erikan res ons terhada sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan !etul. 2.2.1 Mem!aca dan memahami erkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, di%tong, vokal !erganding, digra% dan konsonan !erga!ung dengan se!utan yang !etul. 2.3.1 Mem!aca kuat ayat tunggal dengan lancar, se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul. 3.3.1 Mem!ina dan menulis erkataan yang mengandungi suku kata ter!uka dan tertutu dengan !etul dan kemas. 3.4.1 Menulis imlak erkataan yang mengandungi suku kata ter!uka dan suku kata. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan se!utan yang !etul dan jelas tentang sesuatu erkara melalui enceritaan secara didik hi!ur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan !etul mengikut konteks.

2.3 Mem!aca kuat el!agai !ahan !acaan dengan lancar, se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul. 3.3 Mem!ina dan menulis erkataan, %rasa, dan ayat dengan !etul. 3.4 Menulis imlak dengan te at

4.2 Mengujarkan !ahasa yang indah dan menggunakan !ahasa !adan secara kreati% semasa !ercerita secara didik hi!ur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan !etul mengikut konteks.

PKJR Me!inta Ja!an &en'an 4ran' De"a a6

7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas Berhenti 1ihat 6engar :ikir Ber+as ada

7.2.1 Memahami !aha+a melintas jalan adalah le!ih selamat a a!ila langkah tertentu diam!il untuk menyem urnakan tugas terse!ut.

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan ekiranya !e"at#

MINGGU 16
TEMA: 2idu 4elamat UNIT 11 TAJUK: 4im an dengan 4elamat EMK$ I/T, Inovasi, Kreativiti PK$ ,ilai: Keselamatan, Berhati&hati Ilmu: Kemahiran 2idu , P"K, 4ains KBT$ KB : Menjana Idea, Mengecam, Menghu!ungkait.. KP : 0er!al linguistik Media: Kad 5am!ar, I/T SB$ Tata!ahasa $yat Tunggal, Kata ,ama $m. K+ a kata $ Ka!inet, !ekas, kuti , uncang, congkak, stor, sa!it, gergaji, cangkul, eti u!at, seterika 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu erkara semula dengan te at menggunakan se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul. 2.3 Mem!aca kuat el!agai !ahan !acaan dengan lancar, se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul. 2.5 Mem!aca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terda at dalam el!agai !ahan. 3.3 Mem!ina dan menulis erkataan, %rasa, dan ayat dengan !etul. 1.3 Mendengar, memahami dan mem!eri res ons terhada sesuatu arahan, soalan dan esanan yang didengar dengan !etul. 1.3.1 Mendengar, memahami dan mem!erikan res ons terhada sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan !etul. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu erkara dengan te at, se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul menggunakan ayat tunggal. 2.3.1 Mem!aca kuat ayat tunggal dengan lancar, se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul. 2.5.1 Mem!aca dan memahami maklumat dalam !ahan gra%ik dengan !etul. 3.3.1 Mem!ina dan menulis erkataan yang mengandungi suku kata ter!uka dan tertutu dengan !etul dan kemas. 3.3.4 Mem!ina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan !etul. 4.4.1Mela%a-kan antun dua kerat dengan intonasi yang !etul secara didik hi!ur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan !etul mengikut konteks.

4.4 Mela%a-dan memahami uisi dengan intonasi yang !etul menggunakan !ahasa yang indah secara didik hi!ur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan !etul mengikut konteks.

PKJR Me!inta Ja!an &en'an 4ran' De"a a6

7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas Berhenti 1ihat 6engar :ikir Ber+as ada

7.2.2 Mengetahui lima langkah untuk menyem urnakan tugas melintas jalan dengan selamat.

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar, memahami dan mem!eri res ons terhada sesuatu arahan, soalan dan esanan yang didengar dengan !etul. 2.' Mem!aca kuat el!agai !ahan !acaan dengan lancar, se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul. 3.3 Mem!ina dan menulis erkataan, %rasa, dan ayat dengan !etul.

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan ekiranya !e"at#

MINGGU 17
TEMA: 2idu 4elamat UNIT 1, TAJUK: Pastikan 4elamat EMK$ I/T, Inovasi, Kreativiti PK$ ,ilai: Berhati&hati, 4ayang&menyayangi Ilmu: Kemahiran 2idu , 4ains KBT: KB: Menjana Idea, KP: 0er!al 1inguistik B/B: Bacaan Intensi% Media: Kad 5am!ar, I/T, Kad Perkataan. SB Tata!ahasa kata hu!ung K+ a kata eriuk nasi, kunci agar, alat tulis suis, teta i, atau, dan

1.3.2 Mendengar, memahami dan mem!erikan res ons dengan !etul secara lisan terhada el!agai soalan !ertum u. 2.3.2 Mem!aca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul mengikut tanda !aca. 3.3.2 Mem!ina dan menulis erkataan yang mengandungi di%tong, vokal !erganding, digra% dan konsonan !erga!ung dengan !etul. 3.3.4 Mem!ina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan !etul. 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan se!utan dan intonasi yang !etul dan jelas tentang sesuatu erkara serta menggunakan !ahasa !adan yang kreati% melalui enceritaan secara didik hi!ur. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hu!ung yang mudah dengan !etul mengikut konteks.

4.2 Mengujarkan !ahasa yang indah dan menggunakan !ahasa !adan secara kreati% semasa !ercerita secara didik hi!ur 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan !etul mengikut konteks.

PKJR Me!inta Ja!an &en'an 4ran' De"a a6

7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas Berhenti 1ihat 6engar :ikir Ber+as ada

7.2.3 Menggam!arkan rosedur melintas dengan selamat dan menerangkan setia langkah

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan ekiranya !e"at#

MINGGU 18
TEMA$ 2idu 4elamat UNIT 1. TAJUK: Berhati&hati Ka+an EMK: Keusaha+anan, kreativiti ; inovasi PK : ,ilai : Berjimat&cermat, !erdisi lin, ke!ersihan Ilmu : P"K, P.Moral,4ains KBT : KB : Menjana idea, mengecam, kontekstual&menghu!ungkaitkan B/B&mendengar dengan &!acaan intensi% KP : 0er!al linguistik Media : Buku teks, B1$, . oint, gam!a kad erkataan, lem!aran kerja SB : Tata!ahasa : Kata hu!ung, kata nama am, kata kerja Kosa kata : Kantin,!erhati&hati, terti!, !ahaya, kerana, menegur 1.3 Mendengar, memahami dan mem!eri res ons terhada sesuatu arahan, soalan dan esanan yang didengar dengan !etul. 1.3.2 Mendengar, memahami dan mem!erikan res ons dengan !etul secara lisan terhada el!agai soalan !ertum u. 1.3.3 Mendengar, memahami esanan dan mem!erikan res ons secara gerak laku yang !etul. 2.3.2 Mem!aca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul mengikut tanda !aca. 2.4.1 Mem!aca dan memahami maklumat untuk mengenal asti idea utama dalam el!agai !ahan dengan te at. 3.3.2 Mem!ina dan menulis erkataan yang mengandungi di%tong, vokal !erganding, digra% dan konsonan !erga!ung dengan !etul. 3.3.3 Mem!ina dan menulis %rasa dengan !etul. 4.1.2 Menye!ut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hi!ur. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hu!ung yang mudah dengan !etul mengikut konteks. 7.2.2 Mengetahui lima langkah untuk menyem urnakan tugas melintas jalan dengan selamat. 7.2.3 Menggam!arkan rosedur melintas dengan selamat dan menerangkan setia langkah

2.3 Mem!aca kuat el!agai !ahan !acaan dengan lancar, se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul. 2.4 Mem!aca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dari ada el!agai !ahan untuk mem!eri res ons dengan !etul. 3.3 Mem!ina dan menulis erkataan, %rasa, dan ayat dengan !etul.

4.1 Menye!ut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hi!ur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan !etul mengikut konteks.

PKJR Me!inta Ja!an &en'an 4ran' De"a a6

7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas Berhenti 1ihat 6engar :ikir Ber+as ada

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN 1.4 Bertutur, !er!ual dan menyatakan ermintaan tentang sesuatu erkara dari ada el!agai sum!er dalam situasi %ormal dan tidak %ormal secara !ertatasusila. 2.3 Mem!aca kuat el!agai !ahan !acaan dengan lancar, se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul. 2.4 Mem!aca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dari ada el!agai !ahan untuk mem!eri res ons dengan !etul. 3.3 Mem!ina dan menulis erkataan, %rasa, dan ayat dengan !etul. 3.5 Mencatat maklumat yang !etul tentang sesuatu erkara dari ada el!agai sum!er. 3.6 Menulis untuk menyam aikan maklumat tentang sesuatu erkara dengan menggunakan !ahasa yang santun. 4.1 Menye!ut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hi!ur.

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan ekiranya !e"at#

MINGGU 19
TEMA Hi&%< Se!a(at UNIT 11 Tajuk: Saya Se!a(at &i Sin EMK$ Kreativiti ; inovasi PK $ ,ilai : Patuh, !er+as ada, !erdisi lin, Ilmu : P"K, P.Moral, P.Mu-ik, KBT $ KB : Menjana idea, memadankan, mengecam, kontekstual&mengalami, B/B&mendengar dengan !erkesan &!acaan intensi% KP : Mu-ik Media : Buku teks, B1$, . oint, gam!ar, kad erkataan, lem!aran kerja SB $ Tata!ahasa : Kata nama am, kata kerja, im!uhan K+ a kata : Buaian, tangga gelongsor, haus, !ersiar&siar, tama ermainan, menunggang, !asikal, to i keledar, elindung siku, elindung lutut.

1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang !etul secara !ertatasusila. 2.3.2 Mem!aca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul mengikut tanda !aca. 2.4.1 Mem!aca dan memahami maklumat untuk mengenal asti idea utama dalam el!agai !ahan dengan te at. 3.3.4 Mem!ina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan !etul. 3.5.1 Mencatat maklumat yang !etul dari ada el!agai sum!er. 3.6.1 Menulis untuk menyam aikan maklumat yang !etul !erdasarkan !ahan yang di!eri dengan menggunakan !ahasa yang santun. 4.1.2 Menye!ut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hi!ur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan !etul mengikut konteks. 7.2.4 Menunjukkan engetahuan dan kemahiran ( erkataan dan %i-ikal) lima langkah melintas dengan selamat < dalam situasi yang dika+al dan diselia.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan !etul mengikut konteks. 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas Berhenti 1ihat 6engar :ikir Ber+as ada

PKJR $ Me!inta Ja!an &en'an 4ran' De"a a6

TARIKH

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan ekiranya !e"at#

MINGGU 20
TEMA Hi&%< Se!a(at UNIT 13 TAJUK Ber)ati7)ati &i Ja!an Raya EMK$ Kreativiti ; inovasi PK $ ,ilai : Ber+as ada, !erdisi lin Ilmu : P"K, P.Moral KBT $ KB : Menjana idea,mengecam, menghu!ungkaitkan B/B&mencatat nota &!acaan intensi% KP : 0er!al linguistik 1.4 Bertutur, !er!ual dan menyatakan ermintaan tentang sesuatu erkara dari ada el!agai sum!er dalam situasi %ormal dan tidak %ormal secara !ertatasusila. 2.4 Mem!aca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dari ada el!agai !ahan untuk mem!eri res ons dengan !etul. 2.6 Mem!aca el!agai !ahan sastera dan !ukan sastera yang sesuai !agi memu uk minat mem!aca. 3.3 Mem!ina dan menulis erkataan, %rasa, dan ayat dengan !etul. 3.4 Menulis imlak dengan te at. Media : Buku teks, B1$, kad erkataan, kad gam!ar, oster SB $ Tata!ahasa : Kata hu!ung,kata adjekti% Kosa kata : Kenderaan, +arna, lintasan !elang, hentian, lasak, lam u isyarat, to i keledar, !er+as ada 3.5 Mencatat maklumat yang !etul tentang sesuatu erkara dari ada el!agai sum!er. 4.3 Mengujarkan !ahasa yang indah dan menggunakan !ahasa !adan dengan kreati% melalui lakonan secara didik hi!ur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan !etul mengikut konteks. 1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang !etul secara !ertatasusila

2.4.1 Mem!aca dan memahami maklumat untuk mengenal asti idea utama dalam el!agai !ahan dengan te at. 2.6.1 Mem!aca dan memahami el!agai !ahan !acaan secara didik hi!ur untuk mem erkaya kosa kata 3.3.4 Mem!ina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan !etul. 3.4.1 Menulis imlak erkataan yang mengandungi suku kata ter!uka dan suku kata tertutu dengan te at. 3.4.2 Menulis imlak %rasa yang mengandungi erkataan suku kata ter!uka dan suku kata tertutu dengan te at. 3.5.1 Mencatat maklumat yang !etul dari ada el!agai sum!er. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan se!utan dan intonasi yang !etul dan jelas tentang sesuatu erkara melalui lakonan secara didik hi!ur. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjekti% +arna dengan !etul mengikut konteks. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hu!ung yang mudah dengan !etul mengikut konteks.

PKJR $ Me!inta Ja!an &en'an 4ran' De"a a6

7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas Berhenti 1ihat 6engar :ikir Ber+as ada

7.2.4 Menunjukkan engetahuan dan kemahiran ( erkataan dan %i-ikal) lima langkah melintas dengan selamat < dalam situasi yang dika+al dan diselia.

TARIKH

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK TEMA $ HIDUP BAHAGIA UNIT $ 15 TEMA $ HIDUP BAHAGIA TAJUK $ Ta(an Kita EMK$ =lemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi PK $ ,ilai : Kerjasama Bertanggung ja+a! Tolong&menolong Keso anan Ilmu : Kesihatan, P40, 6unia 4ains dan Teknologi KBT : KB& Menjanakan idea Mengum ul dan mengkelaskan Mengesan kecondongan enda at KP& Inter ersonal ,aturalis 0er!al&linguistik Media : Kad erkataan, carta, !uku teks, !uku aktiviti SB $ Tata!ahasa: kata tanya, kata nama, kata adjekti% Kosa Kata: Taman, gotong&royong, emilik, !ersih, menarik, ceria, hias,angkuh, harum, !ergaduh, menang PKJR$ 1ima 1angkah Melintas 6engan 4elam

STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar, memahami dan mem!eri res ons terhada sesuatu arahan, soalan dan esanan yang didengar dengan !etul. 1.4 Bertutur, !er!ual dan menyatakan ermintaan tentang sesuatu erkara dari ada el!agai sum!er dalam situasi %ormal dan tidak %ormal secara !ertatasusila. 2.2 Mem!aca dan memahami erkataan, %rasa dan ayat dari ada el!agai sum!er dengan se!utan yang !etul.

STANDARD PEMBELAJARAN

DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan ekiranya !e"at#

MINGGU 21

1.3.2 Mendengar,memahami dan mem!erikan res ons dengan !etul terhada el!agai soalan !ertum u. 1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang !etul secara !ertatasusila

2.2.2 Mem!aca dan memahami %rasa yang mengandungi erkataan dua atau tiga suku kata, di%tong, vokal !erganding, digra% dan konsonan !erga!ung dengan se!utan yang !etul. 2.3.2 Mem!aca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul mengikut tanda !aca. 2.4.2 Mem!aca dan memahami maklumat dari ada el!agai !ahan !acaan untuk mem!uat klasi%ikasi dengan !etul. 2.6.1 Mem!aca dan memahami el!agai !ahan !acaan secara didik hi!ur untuk mem erkaya kosa kata. 3.4.1 Menulis imlak erkataan yang mengandungi suku kata ter!uka dan suku kata tertutu dengan te at. 3.5.2 Mencatat maklumat yang !etul untuk diklasi%ikasikan dari ada el!agai sum!er. 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan se!utan dan intonasi yang !etul dan jelastentangsesuatu erkara serta menggunakan !ahasa !adan dengan kreati% melalui lakonan secara didik hi!ur. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya merujuk manusia dan !enda dengan !etul. 7.).' Menggam!arkan rosedur melintas dan menerangkan setia langkah. 7.).. Menunjukkan engetahuan dan kemahiran lima langkah yang terli!at dalam melintas jalan dengan selamat dalam situasi yang dika+al dan diselia.

2.3 Mem!aca kuat el!agai !ahan !acaan dengan lancar, se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul. 2.4 Mem!aca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dari ada el!agai !ahan untuk mem!eri res ons dengan !etul. 2.6 Mem!aca el!agai !ahan sastera dan !ukan sastera yang sesuai !agi memu uk minat mem!aca. 3.4 Menulis imlak dengan te at.

3.5 Mencatat maklumat yang !etul tentang sesuatu erkara dari ada el!agai sum!er. 4.3 Mengujarkan !ahasa yang indah dan menggunakan !ahasa !adan dengan kreati% melalui lakonan secara didik hi!ur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan !etul mengikut konteks. 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas: Berhenti 1ihat 6engar :ikir Berhati&hati

TARIKH

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan ekiranya !e"at#

MINGGU 22 DAN 23 MINGGU 24


UNIT $ 18 TEMA $ HIDUP BAHAGIA TAJUK $ RAKAN KARIB EMK$ Kreativiti dan Inovati% PK $ ,ilai : Tolong&menolong, Berso an santun, 4ayangi alam sekitar Ilmu :K. Tem atan, P. Moral KBT : Mengum ul dan mengelaskan KP : Inter ersonal Media : SB $ Tata!ahasa: Im!uhan a+alan, Kata ganda, Kata ,ama $m, Kata Perintah, 4im ulan !ahasa Kosa Kata: tose, kencang, rakan kari!, ditam!at, menghulur, oskad

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


1.4 Bertutur, !er!ual dan menyatakan ermintaan tentang sesuatu erkara dari ada el!agai sum!er dalam situasi %ormal dan tidak %ormal secara !ertatasusila. 2.3 Mem!aca kuat el!agai !ahan !acaan dengan lancar, se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul. 2.4 Mem!aca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dari ada el!agai !ahan untuk mem!eri res ons dengan !etul. 3.3 Mem!ina dan menulis erkataan, %rasa, dan ayat dengan !etul 3.4 Menulis imlak dengan te at. 1.4.2 Ber!ual tentang sesuatu erkara menggunakan kata enggilan dengan te at !agi ahli keluarga asas dalam situasi tidak %ormal secara !ertatasusila. 2.3.2 Mem!aca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul mengikut tanda !aca. 2.4.2 Mem!aca dan memahami maklumat dari ada el!agai !ahan !acaan untuk mem!uat klasi%ikas dengan !etul. 3.3.4 Mem!ina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan !etul. 3.4.2 Menulis imlak %rasa yang mengandungi erkataan suku kata ter!uka dan suku kata tertutu dengan te at. 3.5.1 Mencatat maklumat yang !etul dari ada el!agai sum!er. 3.5.2 Mencatat maklumat yang !etul untuk diklasi%ikasikan dari ada el!agai sum!er. 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan se!utan dan intonasi yang !etul dan jelas tentang sesuatu erkara serta menggunakan !ahasa !adan yang kreati% melalui enceritaan secara didik hi!ur. 4.4.1 Mela%a-kan antun dua kerat dengan intonasi yang !etul secara didik hi!ur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan im!uhan a+alan dan akhiran dengan !etul dalam el!agai konteks. 7.2.3 Menggam!arkan rosedur melintas dan menerangkan setia langkah. 7.2.4 Menunjukkan engetahuan dan kemahiran lima langkah yang terli!at dalam melintas jalan dengan selamat dalam situasi yang dika+al dan diselia.

3.5 Mencatat maklumat yang !etul tentang sesuatu erkara dari ada el!agai sum!er.

4.2 Mengujarkan !ahasa yang indah dan menggunakan !ahasa !adan secara kreati% semasa !ercerita secara didik hi!ur.

4.4 Mela%a- dan memahami uis idengan intonasi yang !etul menggunakan !ahasa yang indah secara didik hi!ur. 5.2 Memahami dan menggunakan em!entukan kata yang sesuai dalam el!agai situasi dengan !etul. PKJR= 1ima 1angkah Melintas 6engan 4elamat. 7.) Prosedur yang selamat untuk melintas: Berhenti 1ihat 6engar :ikir Berhati&hati

MINGGU /

TARIKH DISEMPURNAKAN

TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Beri kenyataan ekiranya !e"at#

MINGGU 25

TEMA$ HIDUP BAHAGIA UNIT 19 TAJUK$ JIRAN HUDA EMK$ Keusaha+anan, kreativiti, teknologi maklumat dan komunikasi. PK $ Ni!ai $ tolongmenolong, !ekerjasama I!(% $ P4K,P.Moral KBT $ KB : Mencirikan B/B&mendengardengan !erkesan. KP : 0er!al linguistik Media : Buku teks, B1$, . oint, gam!ar kad erkataan, lem!aran kerja SB $ Tata!ahasa : im!uhan a+alan !er,men Kosa Kata Kak long, alang, memetik, tele%on !im!it, enjirus, !erkunjung

1.4 Bertutur, !er!ual dan menyatakan ermintaan tentang sesuatu erkara dari ada el!agai sum!er dalam situasi %ormal dan tidak %ormal.

1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang !etul secara !ertatasusila 1.4.2 Ber!ual tentang sesuatu erkara menggunakan kata anggilan dengan te at !agi ahli keluarga asas dalam situasi tidak %ormal dan %ormal.

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu erkara semula dengan te at menggunakan se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul 1.6 Ber!icara untuk menyam aikan maklumat tentang sesuatu erkara dari ada el!agai sum!er dengan te at secara !ertatasusila.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu erkara dengan te at, se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul menggunakan ayat tunggal. (.?.' Ber!icara untuk menyam aikan maklumat dengan te at tentang sesuatu erkara dengan menggunakan erkataan yang sesuai secara !ertatasusila. 2.4.3 Mem!aca dan memahami maklumat yang tersurat dengan te at dari ada el!agai !ahan. 3.4.2 Menulis imlak %rasa yang mengandungi erkataan suku kata ter!uka dan suku kata tertutu dengan te at. 3.5.1 Mencatat maklumat yang !etul dari ada el!agai sum!er. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan se!utan dan intonasi yang !etul dan jelas tentang sesuatu erkara melalui lakonan secara didik hi!ur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan im!uhan a+alan dan akhiran dengan !etul dalam el!agai konteks 1.2.2 7.1.1 , 7.1.2, 7.1.3

2.4 Mem!aca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dari ada el!agai !ahan untuk mem!er uca an dengan !etul. 3.4 Menulis imlak dengan te at. 3.5 Mencatat maklumat yang !etul tentang sesuatu erkara dari ada el!agai sum!er 4.3 Mengujarkan !ahan yang indah dan menggunakan !ahasa !adan dengan kreati% melalui lakonan secara didik hi!ur. 5.2 Memahami dan menggunakan em!entukan kata yang sesuai dalam el!agai situasi dengan !etul.

PKJR $ PKJR $ Ber)enti Se*e!%( Me!inta Ja!an Raya

1.2 Bahagian&!ahagian "alan raya 7.1 Memilih Tem at >ang 4elamat untuk melintas

MINGGU /

TARIKH DISEMPURNAKAN

TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Beri kenyataan ekiranya !e"at#

MINGGU 26

Tema: Hi&%<Ba)a'ia UNIT 1: Tajuk: Hi&%< Sa!in' Me(*ant%

1.4 Bertutur, !er!ual dan menyatakan ermintaan tentang sesuatu erkara dari ada el!agai sum!er dalam situasi %ormal dan tidak %ormal.

1.4.3 Ber!ual tentang sesuatu erkara menggunakan kata nama diri ertama dan kedua dengan !etul dalam situasi tidak %ormal secara !ertatasusila. (.... Bertutur dan menyatakan ermintaan untuk melakukan sesuatu erkara dalam situasi tidak %ormal secara !ertatasusila. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu erkara dengan te at, se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul menggunakan ayat tunggal. 2.4.3 Mem!aca dan memahami maklumat yang tersurat dengan te at dari ada el!agai !ahan. 3.5.1 Mencatat maklumat yang !etul dari ada el!agai sum!er. 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan se!utan dan intonasi yang !etul dan jelas tentang sesuatu erkara serta menggunakan !ahasa !adan dengan kreati% melalui lakonan secara didik hi!ur. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri ertama dan kedua dalam el!agai konteks dengan !etul 1.2.2 Me+ngenal asti !ahagian&!ahagian tertentu jalan raya yang !oleh meningkatkan keselamatan mereka se!agai ejalan kaki atau enunggang !asikal. 7.1.1 Memahami !aha+a jalan raya adalah !er!ahaya,melintas jalan adalah kom leks dan orang de+asa !oleh mem!antu kanak& kanak untuk melintas jalan dengan selamat. 7.1.2 Mengenal asti dan menerangkan !ahagian&!ahagian ersekitaran jalan raya yang da at meningkatkan keslamatan se+aktu melintas. 7.1.3 Mengenal asti tem at yang aling selamat untuk melintas jalan.

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu erkara semula dengan te at menggunakan se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul 2.4 Mem!aca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dari ada el!agai !ahan untuk mem!eri uca an dengan !etul. 3.5 Mencatat maklumat yang !etul tentang sesuatu erkara dari ada el!agai sum!er 4.3 Mengujarkan !ahan yang indah dan menggunakan !ahasa !adan dengan kreati% melalui lakonan secara didik hi!ur.

EMK$ Kreativiti;inovasi PK $ ,ilai : tolongmenolong, !ekerjasama.!erdisi lin Ilmu : P4K, P.Moral. KBT $ KB : Menghu!ungkaitkan.B/B Bacaanim!uhan KP : 0er!al,linguistic. Media : 5am!ar,to eng lem!arankerja

SB $ Tata!ahasa : Kata nama ganti diri ertama dan kedua, im!uhan K+ a kata : tahniah, sejahtera, !uah tangan, derma, !aik hati, menyesal, erigi PKJR Ber)enti Se*e!%( Me!inta Ja!an Raya

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan !etul mengikut konteks.

1.2 Bahagian&!ahagian "alan raya

7.1 Memilih tem at yang selamat untuk melintas

MINGGU /

TARIKH DISEMPURNAKAN

TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Beri kenyataan ekiranya !e"at#

MINGGU 27

TEMA$ HIDUP BAHAGIA Unit ,; Ta2%k$ Meriahnya EMK$ TMK, Kreati% dan inovasi PK $ ,ilai : Kerjasama Ilmu : 4ivik dan Ketatanegaraan KBT $ KB: Menghu!ungkaitkan, menjana idea, menta%sir, mengum ul dan mengelaskan KP: 0er!al&linguistik, inter ersonal, B/B: Bacaan intensi% Me&ia $ Kad gam!ar, !uku teks, !uku aktiviti SB $ Tata!ahasa: Kata Perintah, Kata Kerja Kosa Kata: i-inkan, tolong, sila, minta, sam%u, sari, kolum, terom ah gergasi, menuai adi, istime+a PKJR$ Ber)enti Se*e!%( Me!inta Ja!an Raya

(.. Bertutur, !er!ual dan menyatakan ermintaan tentang sesuatu erkara dari ada el!agai sum!er dalam situasi %ormal dan tidak %ormal secara !ertatasusila. ).' Mem!aca kuat el!agai !ahan !acaan dengan lancar, se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul. ).* Mem!aca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terda at dalam el!agai !ahan. '.* Mencatat maklumat yang !etul tentang sesuatu erkara dari ada el!agai sum!er. 4.3 Mengujarkan !ahan yang indah dan menggunakan !ahasa !adan dengan kreati% melalui lakonan secara didik hi!ur. *.' Memahami dan mem!ina ayat yang !etul dalam el!agai situasi (.) Bahagian&!ahagian jalan raya

(.... Bertutur dan menyatakan ermintaan untuk melakukan sesuatu erkara dalam situasi tidak %ormal secara !ertatasusila. ).'.) Mem!aca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul mengikut tanda !aca. ).*.( Mem!aca dan memahami maklumat dalam !ahan gra%ik dengan !etul. '.*.) Mencatat maklumat yang !etul untuk diklasi%ikasikan dari ada el!agai sum!er. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan se!utan dan intonasi yang !etul dan jelas tentang sesuatu erkara melalui lakonan secara didik hi!ur. *.'.( Memahami dan mem!ina ayat dasar menggunakan ola ayat :, A :,, :, A :K dengan !etul dalam el!agai situasi. (.).) Mengenal asti !ahagian jalan raya yang !oleh meningkatkan keselamatan mereka se!agai ejalan kaki atau enunggang !asikal. 7.(.( Memahami !aha+a jalan raya adalah !er!ahaya,melintas jalan adalah kom leks dan orang de+asa !oleh mem!antu kanak& kanak untuk melintas jalan dengan selamat. 7.(.) Mengenal asti dan menerangkan !ahagian&!ahagian ersekitaran jalan raya yang da at meningkatkan keslamatan se+aktu melintas. 7.(.' Mengenal asti tem at yang aling selamat untuk melintas jalan.

7.( Memilih tem at yang selamat @ntuk Melintas

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan

ekiranya !e"at#

MINGGU 28

TEMA$ MARI BERTANI Unit ,1 Ta2%k$ Ke!un 6atuk $nas EMK$ Keusaha+anan PK $ ,ilai : Kerajinan Ilmu : Matematik, 4ains KBT $ KB: Mengum ul dan mengelaskan, mem!anding dan mem!e-a, mengitlak, menjana idea KP: 1ogik&matematik B/B: Bacaan intensi%, mencatat nota Me&ia $ Kad gam!ar, kad erkataan !uku teks, !uku aktiviti, I/T SB $ Tata!ahasa: Kata nama am Kosa Kata: cangkul, encakar, sarung tangan, !aldi, enyiram, terung, etola, sa+i PKJR Ber)enti Se*e!%( Me!inta Ja!an Raya

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu erkara semula dengan te at menggunakan se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul. 2.3 Mem!aca kuat el!agai !ahan !acaan dengan lancar, se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul. 2.4 Mem!aca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dari ada el!agai !ahan untuk mem!eri res ons dengan !etul. ).* Mem!aca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terda at dalam el!agai !ahan 3.5 Mencatat maklumat yang !etul tentang sesuatu erkara dari ada el!agai sum!er.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu erkara dengan te at, se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul menggunakan ayat tunggal. 2.3.1 Mem!aca kuat ayat tunggal dengan lancar, se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul. 2.4.2 Mem!aca dan memahami maklumat dari ada el!agai !ahan !acaan untuk mem!uat klasi%ikasi dengan !etul. ).*.( Mem!aca dan memahami maklumat dalam !ahan gra%ik dengan !etul. 3.5.1 Mencatat maklumat yang !etul dari ada el!agai sum!er. 3.5.2 Mencatat maklumat yang !etul untuk diklasi%ikasikan dari ada el!agai sum!er.

4.1 Menye!ut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hi!ur. 5.3 Memahami dan mem!ina ayat yang !etul dalam el!agai situasi.

4.1.2 Menye!ut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hi!ur. 5.3.1 Memahami dan mem!ina ayat dasar menggunakan ola ayat :, A :,, :, A :K dengan !etul dalam el!agai situasi. (.).) Mengenal asti !ahagian jalan raya yang !oleh meningkatkan keselamatan mereka se!agai ejalan kaki atau enunggang !asikal. 7.1.1 Memahami !aha+a jalan raya adalah !er!ahaya,melintas jalan adalah kom leks dan orang de+asa !oleh mem!antu kanak& kanak untuk melintas jalan dengan selamat. 7.1.2 Mengenal asti dan menerangkan !ahagian&!ahagian ersekitaran jalan raya yang da at meningkatkan keslamatan se+aktu melintas. 7.(.' Mengenal asti tem at yang aling selamat untuk melintas jalan.

1.2 Bahagian&!ahagian jalan raya

7.1 Memilih tem at yang selamat @ntuk Melintas

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan ekiranya !e"at#

MINGGU 29

TEMA$ MARI BERTANI UNIT ,, TAJUK$ B%a)7*%a)an Te(<atan EMK$ Keusaha+anan, TMK, kreativiti dan inovasi PK $ ,ilai : Bersyukur, tolong menolong, Ke!ersihan Ilmu : Kesihatan KBT : KB: Menjana idea, Menaakul KP: 0er!al linguistik, inter ersonal, Mu-ik Kontekstual: Menga likasi Media : Buku teks, B1$, 5am!ar tunggal, Kad Perkataan, Bahan Maujud, 4eni kata lagu, 1em!aran Kerja SB $ Tata!ahasa: Kata ,ama am, Kata Kerja, $yat tunggal, $yat Majmuk Kosa Kata: dusun, memotong, mengisar, mena is, menuang, khasiatnya, kera!u, le at, engat, mengeram, inggir

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu erkara semula dengan te at menggunakan se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul. 2.4 Mem!aca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dari ada el!agai !ahan untuk mem!eri res ons dengan !etul. 2.5 Mem!aca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terda at dalam el!agai !ahan. 3.3 Mem!ina dan menulis erkataan, %rasa, dan ayat dengan !etul. 3.4 Menulis imlak dengan te at.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu erkara dengan te at, se!utanyang jelas dan intonasi yang !etul menggunakan ayat tunggal. 2.4.3 Mem!aca dan memahami maklumat yang tersurat dengan te at dari ada el!agai !ahan. 2.5.1 Mem!aca dan memahami maklumat dalam !ahan gra%ik dengan !etul. 3.3.4 Mem!ina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan !etul. 3.4.1 Menulis imlak erkataan yang mengandungi suku kata ter!uka dan suku kata tertutu dengan te at. 3.6.1 Menulis untuk menyam aikan maklumat yang !etul !erdasarkan !ahan yang di!eri dengan menggunakan !ahasa yang santun. 4.1.2 Menye!ut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hi!ur. 5.3.1 Memahami dan mem!ina ayat dasar menggunakan ola ayat :, A :,, :, A :K dengan !etul dalam el!agai situasi. (.).), (.).), (.).', (.*.( ..'.( 7.(.(, 7.(.), 7,(,'

3.6 Menulis untuk menyam aikan maklumat tentang sesuatu erkara dengan menggunakan !ahasa yang santun. 4.1 Menye!ut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hi!ur. 5.3 Memahami dan mem!ina ayat yang !etul dalam el!agai situasi.

PKJR Me!i)at Ken&eraan

1.2. Bahagian&!ahangian jalan raya 1.5 $liran lalu lintas&arah lalu lintas 4.3 6arjah Penglihatan 7.1 Memilih tem at yang selamat untuk melintas

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan

ekiranya !e"at#

MINGGU 30
TEMA$ MARI BERTANI UNIT ,. TAJUK$ Ternakan Aya( 1.4 Bertutur, !er!ual dan menyatakan ermintaan tentang sesuatu erkara dari ada el!agai sum!er dalam situasi %ormal dan tidak %ormal secara !ertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu erkara semula dengan te at menggunakan se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul 2.5 Mem!aca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terda at dalam el!agai !ahan. 3.3 Mem!ina dan menulis erkataan, %rasa, dan ayat dengan !etul. 3.4 Menulis imlak dengan te at. 3.4.1 Menulis imlak erkataan yang mengandungi suku kata ter!uka dan suku kata tertutu dengan te at 3.6 Menulis untuk menyam aikan maklumat tentang sesuatu erkara dengan menggunakan !ahasa yang santun. 4.2 Mengujarkan !ahasa yang indah dan menggunakan !ahasa !adan secara kreati% semasa !ercerita secara didik hi!ur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan !etul mengikut konteks. 3.6.1 Menulis untuk menyam aikan maklumat yang !etul !erdasarkan !ahan yang di!eri dengan menggunakan !ahasa yang santun. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan se!utan yang !etul dan jelas tentang sesuatu erkara melalui enceritaan secara didik hi!ur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan !etul mengikut konteks. 1.4.4 Bertutur dan menyatakan ermintaan untuk melakukan sesuatu erkara dalam situasi tidak %ormal secara !ertatasusila. 1.5.2 Menceritakan sesuatu erkara yang didengar dengan !etul menggunakan ayat tunggal. 2.5.2 Mem!aca,memahami dan menaakul maklumat dalam !ahan gra%ik dengan !etul. . 3.3.4 Mem!ina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan !etul.

EMK$ Keusaha+anan, kreativiti ; inovasi PK $ ,ilai : Kerajinan, kasih sayang, ke!ersihan Ilmu : P.Moral,4ains KBT $ KB : Menjana idea, menyusun maklumat B/B&!acaan mekanis KP : 0er!al linguistik Media : Buku teks, B1$, . oint, gam!ar, kad erkataan, lem!aran kerja SB $ Tata!ahasa : Kata nama khas, kata nama am, kata kerja ,ayat tunggal, ayat tanya Kosa kata : menetas, ,dedak,re!an, mengeram, memelihara, ham as, lading, Mudah alih

PKJR $ Melihat Kenderaan

1.2. Bahagian&!ahangian jalan raya 1.2.2, 1.2.2, 1.2.3, 1.5 $liran lalu lintas&arah lalu lintas 4.3 6arjah Penglihatan 7.1 Memilih tem at yang selamat untuk melintas 1.5.1 4.3.1 7.1.1, 7.1.2, 7,1,3

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan ekiranya !e"at#

MINGGU 31 MINGGU 32
TEMA$ M$#I B=#T$,I UNIT ,1 TAJUK$ Ternakan Ikan EMK$ Keusaha+anan PENGISIAN KURIKULUM$ ,ilai: !erdikari, rajin, !erusaha Ilmu: 4ains, Mu-ik, Pendidikan 4eni 0isual KBT$ KB& menaakul, menjana idea, konstruktivis menghu!ungkait KP& menulis nota,ver!al linguistik B/B& mendengar dengan !erkesan KM6& meramal Media: !uku aktiviti, gam!ar, etikan teks, TMK, lem!aran kerja SISTEM BAHASA$ Tata!ahasa: Kata ,ama $m, Kata Kerja, $yat Tunggal Kosa Kata: joran, jala, enyauk, serka , ukat

CUTI HARI RA A AIDI!"ITRI


1.4 Bertutur, !er!ual dan menyatakan ermintaan tentang sesuatu erkara dari ada el!agai sum!er dalam situasi %ormal dan tidak %ormal secara !ertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu erkara semula dengan te at menggunakan se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul. 2.3 Mem!aca kuat el!agai !ahan !acaan dengan lancar, se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul. 2.5 Mem!aca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terda at dalam el!agai !ahan. 3.6 Menulis untuk menyam aikan maklumat tentang sesuatu erkara dengan menggunakan !ahasa yang santun. 4.3 Mengujarkan !ahasa yang indah dan menggunakan !ahasa !adan dengan kreati% melalui lakonan secara didik hi!ur. *.( Memahami dan menggunakan golongan kata dengan !etul mengikut konteks. 1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang !etul secara !ertatasusila.

1.5.2 menceritakan sesuatu erkara yang didengar dengan !etul menggunakan ayat tunggal. 2.3.2 Mem!aca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul mengikut tanda !aca. 2.5.2 Mem!aca, memahami dan menaakul maklumat dalam !ahan gra%ik dengan !etul. 3.6.2 Menulis untuk menyam aikan maklumat yang el!agai dengan !etul menggunakan !ahasa yang santun. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan se!utan dan intonasi yang !etul dan jelas tentang sesuatu erkara melalui lakonan secara didik hi!ur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan !etul mengikut konteks. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan !etul mengikut konteks.

PKJR$ Me!i)at Ken&eraaan

1.2 Bahagian&!ahagian jalan raya 1.5 $liran lalu lintas&arah lalu lintas 4.3 6arjah Penglihatan 7.1 Memilih tem at yang selamat untuk melintas

1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 1.5.1 4.3.1 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan

ekiranya !e"at#

MINGGU 33 MINGGU 34

TEMA M$#I B=#T$,I UNIT ,3 TAJUK 4=#B,BK,>$ B=#/@/@K T$,$M =MK:Kreati% dan Inovasi, TMK PK : ,ilai : rajin, usaha, !ersyukur Ilmu : 4ains, Kemahiran 2idu KBT : KB < Menjana idea, menta%sir, mengecam, menaakul, hu!ungkait KP < 0er!al linguistik, visual ruang, inter ersonal B/B < !acaan im!asan Media : Buku teks, kom uter, radio, !ahan maujud 4B : Tata!ahasa: Im!uhan a+alan !er&, ayat tunggal Kosa Kata: !aja, Kristal, rendam, siram, !ertunas, !ercucuk tanam, cenda+an, serai, re-eki

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu erkara semula dengan te at menggunakan se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul. 1.6 Ber!icara untuk menyam aikan maklumat tentang sesuatu erkara dari ada el!agai sum!er dengan te at secara !ertatasusila. 2.3 Mem!aca kuat el!agai !ahan !acaan dengan lancar, se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu erkara dengan te at, se!utanyang jelas dan intonasi yang !etul menggunakan ayat tunggal. (.?.( Ber!icara untuk menda at maklumat dengan te at dari ada e!agai sum!er 2.3.2 Mem!aca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul mengikut tanda !aca. 2.5.3 Mem!aca dan menaakul untuk memindahkan maklumat dari ada !ahan gra%ik ke ada !entuk !ukan gra%ik dengan !etul. 3.6.2 Menulis untuk menyam aikan maklumat yang el!agai dengan !etul menggunakan !ahasa yang santun. 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan se!utan dan intonasi yang !etul dan jelas tentang sesuatu erkara serta menggunakan !ahasa !adan dengan kreati% melalui lakonan secara didik hi!ur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan im!uhan a+alan dan akhiran dengan !etul dalam el!agai konteks. 2.1.1 Mengena asti jenis kenderaan yang !er!e-a. 2.1.2 Mengenal asti kenderaan se!agai 1aju Perlahan 6ekat jauh 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3

2.5 Mem!aca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terda at dalam el!agai !ahan.

3.6 Menulis untuk menyam aikan maklumat tentang sesuatu erkara dengan menggunakan !ahasa yang santun. 4.3 Mengujarkan !ahasa yang indah dan menggunakan !ahasa !adan dengan kreati% melalui lakonan secara didik hi!ur.

*.) Memahami dan menggunakan em!entukan kata yang sesuai dalam el!agai situasi dengan !etul. PKJR Men'e an ara) *%nyi ken&eraan6

2.1 "enis dan ciri <ciri kenderaan 7.2 Prosedur yang selama untuk melints Berhenti 1ihat 6engar :ikir !er+as ada

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan ekiranya !e"at#

MINGGU 35 MINGGU 36

UNIT ,5 TEMA$ $lam Indah dan selamat TAJUK$ 4ungai Kita EMK$ &=lemen Kreativiti dan inovati% &=lemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi &=lemen Keusaha+anan PK $ ,ilai : &/intai $lam 4ekitar &Ke!ersihan &Bertanggungja+a! &Bekerjasama Ilmu : &$lam 4ekitar &4ains KBT : &Kemahiran !er%ikir &kecerdasan Pel!agai &Belajar /ara Belajar Media : &0ideo &/arta gam!ar SB $ Tata!ahasa: &Kata kerja &Kata 4eru &Im!uhan a+alan &Kata 4endi Kosa Kata: &Mencintai,mencacak,menguti &cetek.!ercam!ah, re-eki &sum!er, terse it PKJR Mengesan $rah Bunyi Kenderaan

(.? Ber!icara untuk menyam aikan maklumat tentang sesuatu erkara dari ada el!agai sum!er dengan te at secara !ertatasusila. ).' Mem!aca kuat el!agai !ahan !acaan dengan lancar, se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul.

(.?.( Ber!icara untuk menda atkan maklumat dengan te at dari ada el!agai sum!er secara !ertatasusila. ).'.) Mem!aca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul mengikut tanda !aca. ).*.' Mem!aca dan menaakul untuk memindahkan maklumat dari ada !ahan gra%ik ke ada !entuk !ukan gra%ik dengan !etul. ).?.( Mem!aca dan memahami el!agai !ahan !acaan secara didik hi!ur untuk mem erkaya kosa kata. '.'.. Mem!ina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan !etul. '.*.( Mencatat maklumat yang !etul dari ada el!agai sum!er. '.7.( Menghasilkan enulisan !er!entuk narati% secara terka+al dengan !etul. ....( Mela%a-kan antun dua kerat dengan intonasi yang !etul secara didik hi!ur. *.).( Memahami dan menggunakan im!uhan a+alan dan akhiran dengan !etul dalam el!agai konteks. ).(.( Mengenal asti jenis kenderaan yang !er!e-a. ).(.) Mengenal asti kenderaan se!agai 1aju Perlahan 6ekat "auh Mengham iri Menjauh Mengundur mem!elok

).* Mem!aca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terda at dalam el!agai !ahan.

).? Mem!aca el!agai !ahan sastera dan !ukan sastera yang sesuai !agi memu uk minat mem!aca. '.' Mem!ina dan menulis erkataan, %rasa, dan ayat dengan !etul. '.* Mencatat maklumat yang !etul tentang sesuatu erkara dari ada el!agai sum!er. '.7 Menghasilkan enulisan kreati% dalam el!agai genre dengan !etul. ... Mela%a- dan memahami uisi dengan intonasi yang !etul menggunakan !ahasa yang indah secara didik hi!ur. *.) Memahami dan menggunakan em!entukan kata yang sesuai dalam el!agai situasi dengan !etul. ).( "enis dan ciri&ciri Kenderaan 7.) Proseddur yang selamat untuk melintas Berhenti 1ihat 6engar :ikir Berhati&hati

MINGGU /

TARIKH DISEMPURNAKAN

TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Beri kenyataan ekiranya !e"at#

MINGGU 37 MINGGU 38 MINGGU 39

CUTI PERTENGAHAN PENGGA! 2


UNIT $ ,8 TEMA $ ALAM INDAH DAN SELAMAT TAJUK $ Mari Berke!a) EMK$ Kreativiti dan inovati% Keusaha+anan PK $ Ni!ai $ ke!ersihan !ekerjasama tolong menolong cintakan alam sekitar I!(% $ Pendidikan Islam Pendidikan Moral Kajian Tem atan 4ivik dan Ke+arganegaraan KBT $ Kemahiran Ber%ikir Kecerdasan Pel!agai Belajar /ara Belajar MEDIA $ /arta Kad Im!asan 4laid 5am!ar Bersiri $udio 0isual SB $ Tata*a)a a$ Kata ,ama $m,Kata ,ama Khas, Kata Kerja, Im!uhan $khiran K+ a Kata$ Berkhemah, !erkelah, calet, cetek 2otel, nyaman, elam ung #estoran,@dara, PKJR Ber/ikir Se*e!%( Me!inta 1.6 Ber!icara untuk menyam aikan maklumat tentang sesuatu erkara dari ada el!agai sum!er dengan te at secara !ertatasusila. 2.3 Mem!aca kuat el!agai !ahan !acaan dengan lancar, se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul. 2.4 Mem!aca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dari ada el!agai !ahan untuk mem!eri res ons dengan !etul. 2.5 Mem!aca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terda at dalam el!agai !ahan. 2.6 Mem!aca el!agai !ahan sastera dan !ukan sastera yang sesuai !agi memu uk minat mem!aca. 3.3 Mem!ina dan menulis erkataan, %rasa, dan ayat dengan !etul. 3.7 Menghasilkan enulisan kreati% dalam el!agai genre dengan !etul 4.3 Mengujarkan !ahasa yang indah dan menggunakan !ahasa !adan dengan kreati% melalui lakonan secara didik hi!ur. 4.4 Mela%a- dan memahami uisi dengan intonasi yang !etul menggunakan !ahasa yang indah secara didik hi!ur. 5.2 Memahami dan menggunakan em!entukan kata yang sesuai dalam el!agai situasi dengan !etul. ..( 4okongan dari ada orang yang le!ih de+asa dan orang yang le!ih tua. 7.1 Memilih tem at yang selamat untuk melintas. Prosedur yang selamat untuk melintas. 1.6.2 Ber!icara untuk menyam aikan maklumat dengan te at dari ada el!agai sum!er secara !ertatasusila. 2.3.2 Mem!aca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul mengikut tanda !aca. 2.4.3 Mem!aca dan memahami maklumat yang tersurat dengan te at dari ada el!agai !ahan. 2.5.1 Mem!aca dan memahami maklumat dalam !ahan gra%ik dengan !etul. 2.6.1 Mem!aca dan memahami el!agai !ahan !acaan secara didik hi!ur untuk mem erkaya kosa kata. 3.3.4 Mem!ina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan !etul. 3.7.2 Menghasilkan enulisan narati% dan !ukan narati% secara terka+al dengan !etul. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan se!utan dan intonasi yang !etul dan jelas tentang sesuatu erkara melalui lakonan secara didik hi!ur. 4.4.2 Mela%a-kan antun dua kerat dengan intonasi yang !etul serta memahami maksud antun yang dila%a- menggunakan !ahasa yang indah secara didik hi!ur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan im!uhan a+alan dan akhiran dengan !etul dalam el!agai konteks. 4.1.1 Menerangkan !aha+a !erkalan di atau !erdekatan jalan raya adalah le!ih selamat a a!ila !ersama orang de+asa atau orang yang le!ih tua 7.2.1 Memahami !aha+a melintas jalan raya adalah le!ih selamat a a!ila lengkah tertentu diam!il.

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan

ekiranya !e"at#

MINGGU 40 MINGGU 41
TEMA $ A!a( In&a) &an Se!a(at UNIT $ ,9 TAJUK >ikir Da)%!% Se*e!%( B%an EMK$ 7Keusaha+anan Kreativiti dan Inovati% PK $ ,ilai : #ajin, !erhati&hati, kemas, menjaga ke!ersihan, sayangi alam sekitar. I!(% $ Pend Moral, Pend 4eni dan P4K KBT $ KB7 (Mem!uat in%erens, menghu!ungkait, mem!anding dan mem!e-akan, menjana idea) K+ntek t%a!7 mengalami KP ? Intra ersonal, naturalis. BCB < Bacaan intensi% Me&ia $ 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil enulisan. SB $ Tata*a)a a$ Kata ,ama $m, =jaan, Im!uhan $khiran K+ a Kata$ Kotak, stra+, ta!ung, tin minuman, re!en, lastik, !alang, !akat, kitar semula, reka ci ta, akh!ar 3.8.1 Mengedit hasil enulisan dari ada as ek ejaan. 4.3 Mengujarkan !ahasa yang indah dan menggunakan !ahasa !adan dengan kreati% melalui lakonan secara didik hi!ur. 5.2 Memahami dan menggunakan em!entukan kata yang sesuai dalam el!agai situasi dengan !etul ..( 4okongan dari ada orang de+asa dan orang le!ih tua . 7.1 Memilih tem at yang selamat untuk melintas. 7.2 Proseddur yang selamat untuk melintas Berhenti 1ihat 6engar :ikir Berhati&hati 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan se!utan dan intonasi yang !etul dan jelas tentang sesuatu erkara melalui lakonan secara didik hi!ur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan im!uhan a+alan dan akhiran dengan !etul dalam el!agai konteks 4.1.1 7.1.1 7.2.1 1.4 Bertutur, !er!ual dan menyatakan ermintaan tentang sesuatu erkara dari ada el!agai sum!er dalam situasi %ormal dan tidak %ormal secara !ertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu erkara semula dengan te at menggunakan se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul. 1.6 Ber!icara untuk menyam aikan maklumat tentang sesuatu erkara dari ada el!agai sum!er dengan te at secara !ertatasusila. 2.6 Mem!aca el!agai !ahan sastera dan !ukan sastera yang sesuai !agi memu uk minat mem!aca. 3.3 Mem!ina dan menulis erkataan, %rasa, dan ayat dengan !etul. 3.6 Menulis untuk menyam aikan maklumat tentang sesuatu erkara dengan menggunakan !ahasa yang santun. 1.4.4 Bertutur dan menyatakan ermintaan untuk melakukan sesuatu erkara dalam situasi tidak %ormal secara !ertatasusila. 1.5.2 Menceritakan sesuatu erkara yang didengar dengan !etul menggunakan ayat tunggal. 1.6.2 Ber!icara untuk menyam aikan maklumat dengan te at dari ada el!agai sum!er secara !ertatasusila. 2.6.1 Mem!aca dan memahami el!agai !ahan !acaan secara didik hi!ur untuk mem erkaya kosa kata. 3.3.4 Mem!ina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan !etul. 3.6.1 Menulis untuk menyam aikan maklumat yang !etul !erdasarkan !ahan yang di!eri dengan menggunakan !ahasa yang santun.

PKJR$ Ber/ikir Se*e!%( Me!inta

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan

ekiranya !e"at#

MINGGU 42

TEMA A!a( In&a) &an Se!a(at UNIT ,: TAJUK Ceka< &an Ji(at EMK$ Kreativiti dan Inovati% TMK Keusaha+anan PK $ Ni!ai $ Berjimat cermat, !ersyukur, !erhati&hati, !ertatasusila, kerjasama, kasih sayang6 I!(% $ 6unia 4ains dan Teknologi, PKJRKemahiran 2idu , Pend Moral, Pend Islam. KBT $ KB7 (Mem!uat in%erens, menghu!ungkait, menjana idea, mencirikan, mengenal asti) KP ? ,aturalis, kinestetik, ver!al linguistik. BCB ? Bacaan intensi% KMD ? Meramal dan menganalisis Me&ia $ 'a(*ar SB $ Tata!ahasa: =jaan, kata nama, kata kerja Kosa Kata: lam u kalimantang, cahaya, mentol, asa , mem elam, indah, teks

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu erkara semula dengan te at menggunakan se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul. 1.6 Ber!icara untuk menyam aikan maklumat tentang sesuatu erkara dari ada el!agai sum!er dengan te at secara !ertatasusila. 2.4 Mem!aca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dari ada el!agai !ahan untuk mem!eri res ons dengan !etul. 2.5 Mem!aca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terda at dalam el!agai !ahan. 2.6 Mem!aca el!agai !ahan sastera dan !ukan sastera yang sesuai !agi memu uk minat mem!aca. 3.3 Mem!ina dan menulis erkataan, %rasa, dan ayat dengan !etul. 3.5 Mencatat maklumat yang !etul tentang sesuatu erkara dari ada el!agai sum!er. 3.7 Menghasilkan enulisan kreati% dalam el!agai genre dengan !etul. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil enulisan. 4.3 Mengujarkan !ahasa yang indah dan menggunakan !ahasa !adan dengan kreati% melalui lakonan secara didik hi!ur. 5.3 Memahami dan mem!ina ayat yang !etul dalam el!agai situasi.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu erkara dengan te at, se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul menggunakan ayat tunggal. 1.6.3 Ber!icara untuk menyam aikan maklumat dengan te at tentang sesuatu erkara dengan menggunakan erkataan yang sesuai secara !ertatasusila. 2.4.1 Mem!aca dan memahami maklumat untuk mengenal asti idea utama dalam el!agai !ahan dengan te at. 2.5.1 Mem!aca dan memahami maklumat dalam !ahan gra%ik dengan !etul. 2.6.2 Mem!aca dan memahami el!agai !ahan !acaan secara didik hi!ur untuk menam!ahkan engetahuan. 3.3.4 Mem!ina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan !etul. 3.5.1 Mencatat maklumat yang !etul dari ada el!agai sum!er. 3.7.1 Menghasilkan enulisan !er!entuk narati% secara terka+al dengan !etul. 3.8.1 Mengedit hasil enulisan dari ada as ek ejaan. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan se!utan dan intonasi yang !etul dan jelas tentang sesuatu erkara melalui lakonan secara didik hi!ur. 5.3.1 Memahami dan mem!ina ayat dasar menggunakan ola ayat :, A :,, :, A :K dengan !etul dalam el!agai situasi. (.(, 7.(.(. 7.).(

PKJR$ Ber/ikir Se*e!%( Me!inta

1.1 Memilih tem at yang selamat untuk melintas. 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas Berhenti 1ihat 6engar :ikir Berhati&hati

MINGGU /

TARIKH DISEMPURNAKAN

TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN (.? Ber!icara untuk menyam aikan maklumat tentang sesuatu erkara dari ada el!agai sum!er dengan te at secara !ertatasusila. ).' Mem!aca kuat el!agai !ahan !acaan dengan lancar, se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul. 2.6 Mem!aca el!agai !ahan sastera dan !ukan sastera yang sesuai !agi memu uk minat mem!aca '.* Mencatat maklumat yang !etul tentang sesuatu erkara dari ada el!agai sum!er. 3.6 Menulis untuk menyam aikan maklumat tentang sesuatu erkara dengan menggunakan !ahasa yang santun. '.7 Menghasilkan enulisan kreati% dalam el!agai genre dengan !etul6 '.C Mengedit dan memurnikan hasil enulisan. ..( Menye!ut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hi!ur. *.( Memahami dan menggunakan golongan kata dengan !etul mengikut konteks. ..( 4okongan dari ad orang de+asa dan orang yang le!ih tua. 7.(. 7.) n

STANDARD PEMBELAJARAN (.?.' Ber!icara untuk menyam aikan maklumat dengan te at tentang sesuatu erkara dengan menggunakan erkataan yang sesuai secara !ertatasusila ).'.( Mem!aca kuat ayat tunggal dengan lancar, se!utan yang jelas dan intonasi yang !etul. 2.6.2 Mem!aca dan memahami el!agai !ahan !acaan secara didik hi!ur untuk menam!ahkan engetahuan. '.*.( Mencatat maklumat yang !etul dari ada el!agai sum!er. 3.6.1 Menulis untuk menyam aikan maklumat yang !etul !erdasarkan !ahan yang di!eri dengan menggunakan !ahasa yang santun. '.7.) Menghasilkan enulisan narati% dan !ukan narati% secara terka+al dengan !etul. '.C.) Mengedit dan memurnikan hasil enulisan dari ada as ek ejaan ..(.) Menye!ut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hi!ur. *.(.7 Memahami dan menggunakan kata tanya merujuk manusia dan !enda dengan !etul ..(.(. 7.(.(. 7.).(

(Beri kenyataan ekiranya !e"at#

MINGGU 43 MINGGU 44

TEMA ALAM INDAH DAN SELAMAT TAJUK UNIT $ .; BERCUTI DI KAMPUNG EMK$ Keusaha+anan, TMK PK $ Ni!ai $ 2ormat&menghormati, cintai alam sekitar I!(% $ Mu-ik, Pendidikan Moral, Pendidikan Islam KBT $ KB( menjana idea, Kontekstual Me&ia $ 5am!ar, #adio, Kad im!asan, !uku teks,!uku aktiviti,lem!aran kerja SB $ Tata*a)a a$Kata Tanya K+ a Kata$ engalaman,gunung, rim!a,memelihara,menjual,hasil, nyaman,keindahan

PKJR$ Ber/ikir Se*e!%( Me!inta

TARIKH

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan ekiranya !e"at#

MINGGU 45 MINGGU 46 MINGGU 47

PEPERI#SAAN A#HIR TAHUN $PBS U!ANG#AJI $ PBS MAJ!IS ANUGERAH CEMER!ANG $ PERSEDIAAN PERSE#%!AHAN 2015