Вы находитесь на странице: 1из 3

AGIHAN TAJUK

Kandungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan 15 / 30 jam interaksi bersemuka. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. Bil. Kandungan Interaksi Bersemuka (jam) Modul (jam) Jum. Jam

Semantik dalam Bahasa Melayu Semantik dan Makna Semantik dan Linguistik Semantik dan Sejarah Fitur Makna dalam Bahasa Melayu Sifat Makna Kelas Makna Lewah dalam Makna Makna Leksikal dalam Bahasa Melayu Sinonim, Antonim Hiponim, Homonim (Homograf, Homofon) Polisem Makna Ayat dalam Bahasa Melayu Makna Ayat Kerangka Generatif Chomsky Perubahan Semantik Pengembangan Makna Penyempitan Makna Anjakan Makna Semantik Teori Pembuktian Keharmonian dan Pembuktian Koheren dalam Pembuktian Taksa dan Ketaksaan Makna dalam Tatabahasa Permasalahan dalam Pengajaran Makna Kepersisan Makna, Ketaksaan Leksikal dan Struktur Kekaburan Makna Peribahasa Bahasa Melayu Makna dalam Peribahasa Asal Makna dalam Peribahasa Peristilahan Bahasa Melayu Beberapa Konsep Dasar Peristilahan: Definisi, Tataistilah & Tatanama, Istilah Khusus & Umum, Morfem Peristilahan,

2 2

Bil.

Kandungan

Interaksi Bersemuka (jam) -

Modul (jam)

Jum. Jam 2

Kata Dasar & Kata Akar, Imbuhan, Kata, Kata Berimbuhan, Gabungan Kata, Bentuk Prototaip, Paradigma Kata

10

Sumber Istilah Bahasa Melayu Perbendaharaan Kata Umum Bahasa Melayu Perbendaharaan Kata Bahasa Serumpun Perbendaharaan Kata Bahasa Asing

11

Skema Tatacara Pembentukan Istilah Bahasa Melayu Konsep dan Langkah Syarat-syarat Pembentukan Istilah Baru Mengaplikasi Pembentukan Istilah menggunakan Skema Tatacara Pembentukan Istilah Bahasa Melayu Kata Bahasa Melayu yang Lazim & Tidak Lazim Kata Bahasa Serumpun yang Lazim & Tidak Lazim Kata Bahasa Inggeris dan Bahasa Asing Lain

12

13 Aspek Tatabahasa dan Semantik Peristilahan Bahasa Melayu Penggunaan Kata Dasar, Proses Pengimbuhan, Reduplikasi, Penggabungan, Peleburan Fonem & Suku Kata, Proses Analogi Penterjemahan, Paradigma Istilah, Sinonim, Homonim, Hiponim, Kepoliseman 14 Istilah Singkatan dan Lambang Bahasa Melayu Singkatan Akronim Lambang & Huruf Bilangan Lambang Gambar Ejaan dan Peristilahan Bahasa Melayu Ejaan Fonemik & Etimologi Transliterasi dan Transkripsi Ejaan Nama, Penyesuaian Ejaan & Imbuhan Asing Gugus Konsonan

15

JUMLAH

15

15

30

xi

xii