You are on page 1of 9

SEKOLAH KEBANGSAAN TELOK KERANG 82020 PONTIAN, JOHOR HARI ANUGERAH CEMERLANG 2013

TARIKH HARI MASA TEMPAT : : : : 14 NOVEMBER 2013 KHAMIS 8.00 HINGGA 1.00 PETANG DEWAN SEK. KEB. TELOK KERANG

1.

PENGENALAN Hari Anugerah Cemerlang merupakan agenda tahunan Sekolah Kebangsaan Telok Kerang iaitu bagi menghargai murid-murid yang cemerlang dalam bidang akademik,dan sahsiah. Kecemerlangan murid mencerminkan perkembangan serta kemajuan sekolah, dalam melahirkan modal insan dan seterusnya membuktikan sekolah adalah sebagai satu institusi pendidikan yang berwibawa. i samping itu, Hari Anugerah Cemerlang juga adalah sebagai medium untuk mengeratkan hubungan antara sekolah dengan masyarakat setempat.

2.

MATLAMAT !." #emberi penghargaan kepada murid-murid yang cemerlang serta berpotensi dalam bidang akademik dan kepimpinan. !.! #emupuk emosi murid-murid agar bera$am ingin maju, berlumba-lumba menuju kejayaan dan setanding dengan orang yang telah berjaya. !.% #embantu membina budaya sekolah yang cemerlang dengan akti&iti yang bersi'at positi'. !.( #engembangkan bakat murid dari segi kepimpinan, keyakinan terhadap diri sendiri, indi&idu yang berpengetahuan , berkebolehan dan berkemahiran. !.) #engeratkan kerjasama antara ibubapa atau penjaga murid dengan pihak pentadbiran dan guru-guru. !.* #embina dan memupuk semangat berdisiplin, bekerjasama, berketrampilan, bersatu padu dan muhibah antara rakan.

3.

PENGANJUR Hari Anugerah Cemerlang ini dianjurkan oleh +nit Kokurikulum, Kurikulum dan Hal ,hwal #urid serta -ersatuan .bubapa dan /uru Sekolah Kebangsaan Telok Kerang. PELAKSANAAN Tarikh Hari #asa Tempat 0 0 0 0 "( 1o&ember !2"% Khamis 3.22 pagi- ".22 petang ewan Sekolah Kebangsaan Telok Kerang

4.

5.

SASARAN Semua murid Tahun " hingga Tahun *, guru-guru Sekolah Kebangsaan Telok Kerang, ibubapa dan penjaga murid cemerlang.

6. $.

TEMA: Bangkit Untuk C ! "#ang PERASM%: ,n. 4amri 5in .smail 6 - -.5/.

&.

JA'ATANKUASA %N(UK )AR% ANUGERA) CEMERLANG 2*13 -engerusi 0 -n. Hajah 1orida 5t #d 1oor 7 /uru 5esar 8 1aib -engerusi 0 -n. 4arina 5t 9sman 7 -K Kurikulum 8 -n. Hjh 4alihah 5t Adnan 7 -K Ko-Kurikulum 8 -n.Khairunnisak 5t Sarbani 7 -K H,# 8 Setiausaha 5endahari 0 ,n. #ohd Akbal 5in Abd #utalib 0 -n. 1orliyana 5t #asri

+.

JA'ATANKUASA KERJA

TUGAS

NAMA GURU

B%(ANG TUGAS

-enyambut Tetamu

". -n. 4arina 5t 9thman 7K8 !. -n. Hjh 4alihah 5t Adnan %. -n.Khairunnisak bt Sarbani

#enyambut kedatangan tetamu. #engedar buku atur cara. #emastikan tetamu duduk di tempat yang ditetapkan #engedar buku atur cara kepada :.-. #enyediakan doa yang sesuai dengan majlis #embacakan doa sebelum majlis bermula #engumpul nama murid yang menerima hadiah - Tempat ",!,% dalam kelas - #atapelajaran terbaik - #urid band terbaik keseluruhan. - 5and terbaik mata pelajaran. #enyerahkan senarai nama yang lengkap kepada setiausaha, jawatankuasa buku aturcara, penda'taran serta penyelaras penerima hadiah.

5acaan

oa

". +sta$ #uhd 4ul'ikri 5 Saidin

-enyelaras 1ama -enerima Hadiah

". -n.Aedalianawati Hj ,mbok Cheni 7K8 7Tahun "8 !. -n. ;ad$ilah 5t Kasad 7-K8 7Tahun !8 %.-n. Supiatun 5t #d Halid 7Tahun %8 %. -n. .da Suhana 5t Hj 6ahya 7Tahun (8 (. -n.<uniah 5t A =a$ak 7Tahun )8 ). -n. 1orhasida 5t Kasim 7Tahun *8 *. -n. 1ora'idah 5t Hj Hashim 7-ra8 >. Cik Siti ma$ila 5t #a?ro' 7-.Khas8 ". !. %. (. ). -n. .ndrakesumawati 5t Abdullah 7K8 -n. Aedalianawati 5t Hj ,mbok Cheni Cik Siti #a$ila 5t #a?ro' -n. 1orhanim 5t #d Said -n. <uniah 5t A =a$ak

-engurusan Hadiah @ Sijil

#enyediakan hadiah untuk #ajlis Anugerah Cemerlang 5ertanggungjawab menyedia dan menyimpan alas meja hadiah dan dulang hadiah #emastikan majlis penyampaian hadiah berjalan dengan lancar. #enyediakan sijil jika perlu.

". -n. Supiatun 5t #d Halid 7K8

#engumpul murid-murid

-engelola -enerima Hadiah

!. Cik 4uraini 5t #uhamad

yang bakal menerima anugerah. #enyusun giliran murid ketika menerima hadiah. #engumpul data dan maklumat penting untuk dicetak dalam buku atur cara. #encetak buku atur cara mengikut jumlah yang ditetapkan. #enyerah buku atur cara kepada jawatankuasa penda'taran.

5uku -rogram ". Cik 1orlela 5t .dris7K8 !. -n. .da Suhana 5t Hj 6ahya %. Cik ;ari$an 5t #ohd -athan

-ersembahan

". -n.1ora'idah 5t Hj Hashim (. Cik 1orliyana 5t #asri

#enyediakan persembahan selingan <umlah selingan mengikut masa yang diperuntukkan #embersihkan lantai dewan #enyediakan susunan kerusi. #enyediakan meja pengacara majlis, meja hadiah #emulangkan dan menyimpan dengan kemas kerusi-kerusi dan meja yang telah digunakan.

-ersiapan ewan@-enta s

". !. %. (. ).

-n. ;ad$ilah 5t Kasad 7K8 ,n #ohd =amadhan 5t -a?dek. -n. 1orhasida 5t Kasim -ekerja Swasta -elajar

-.A Sistem

". ,n. #uhamad 4ul'ikri 5in Saidin 7K8 !. ,n. Samsudin 5 =ahmat %. ,n. #ohd Akbal 5in Abd #utalib

#emastikan peralatan audio ber'ungsi dengan baik. #emasang peralatan audio lebih awal 5ertanggungjawab mengambil dan menyimpan peralatan #emastikan majlis berjalan dengan lancar. -engendalian majlis yang menarik dan menghiburkan. #endapatkan senarai nama

-engacara #ajlis

". ,n. ;adilah Adha 5 Abdullah !. ,n. 4akaria 5 Hj <ohari

<emputan

". ,n. #ohamad Akbal 5in Abd #utalib

dan alamat jemputan dari pihak pentadbir. #enghantar surat jemputan. #elaporkan respon jemputan.

okumentasi

". ,n. #ohd Akbal 5in Abd #utalib !. -n..da Suhana 5t Hj 6ahya

#engambil gambar semasa majlis dijalankan. #embuat laporan bergambar tentang #ajlis Anugerah Cemerlang. #emastikan laporan tepat, kemas dan menarik.

5ackdrop

". ,n. #ohd Akbal 5in Abd #utalib

#enyediakan backdrop

-,=5,AA1<AA1 HA=. A1+/,=AH C,#,=AA1/ !2"% S,K9AAH K,5A1/SAA1 T,A9K K,=A1/ TAHA- "

BAN( TERBA%K B. MELA,U B.%NGGER%S MATEMAT%K SA%NS PEN. %SLAM PEN.JASMA N% PEN.SEN% B ARAB MU-%K
P.KES%)ATAN

TA)UN 1 " B =# "2 ( B =# ( ( B =# ( ( B =# ( ( B =# ( ( B =# ( ( B =# ( ( B =# ( ( B =# ( ( B =# ( ( B =# (

=#"2 =#"* =#"* =#"* =#"* =#"* =#"* =#"* =#"* =#"* =#"*
=#">2

TA)UN 2 " B =# "2 ( B =# ( ( B =# ( ( B =# ( ( B =# ( ( B =# ( ( B =# ( ( B =# ( ( B =# ( ( B =# ( ( B =# (

=#"2 =#"* =#"* =#"* =#"* =#"* =#"* =#"* =#"* =#"* =#"*
=#">2

TA)UN 3 " B =# "2 ( B =# ( ( B =# ( ( B =# ( ( B =# ( ( B =# ( ( B =# ( ( B =# ( ( B =# ( ( B =# ( ( B =# (

=#"2 =#"* =#"* =#"* =#"* =#"* =#"* =#"* =#"* =#"* =#"*
=#">2 =# )"2

JUMLA)
TAHA- !

TA)UN 4 KE(U(UKAN 1 KE(U(UKAN 2 KE(U(UKAN 3 PEMA)AMAN PENUL%SAN B.%NGGER%S MATEMAT%K SA%NS PEN. %SLAM PEN.JASMAN% PEN.SEN% B ARAB MU-%K S%.%K =#"2 =#"2 =#"2 =#) =#) =#) =#) =#) =#) =#) =#) =#) =#) =#)

TA)UN 5 =#"2 =#"2 =#"2 =#) =#) =#) =#) =#) =#) =#) =#) =#) =#) =#)

TA)UN 6 =#"2 =#"2 =#"2 =#) =#) =#) =#) =#) =#) =#) =#) =#) =#) =#)

K.TEMPATAN KEM.)%(UP JUMLA)

=#) =#)
=#C)

=#) =#)
=#C)

=#) =#)
=#C) =# !3)

". Hadiah Tahap " !. Hadiah Tahap ! %. ;ail ;older (. 5ackdrop ). 5elanja =uncit

=# )"2 =# !3) =# "*2 =# "22 =# "22 DDDDDDDDDDD <+#AAH =# "")).22

EEEEEEEEEEE

+. SUMBER PEN(APATAN +.1. Su!/angan P%BG +.2. Ja#u" Kaun0 #ing +.3 . Su!/angan RM 5**.** RM 3**.** RM 355.**

1*.ATUR CARA 2>.() pagi 23.22 pagi 23.%2 pagi 23.(2 pagi 23.)2 pagi 2C."2 pagi "2.22 pagi 0 #urid-murid berkumpul di dewan. 0 Ketibaan para jemputan. 0 5acaan doa 0 Kata alu Faluan -engerusi #ajlis 0 +capan /-K " 0 +capan -erasmian 6 - -.5/ 0 -enyampaian Hadiah @Sijil o -ra Sekolah

"2.%2 pagi "2.)2 pagi

0 -ersembahan 0 -enyampaian Hadiah @ Sijil o #ata pelajaran terbaik Tahun " F * o #urid Cemerlang dalam kelas Tahun "-* o Tokoh #urid 0 5ersurai

2".22 ptg

11. KES%MPULAN

Semoga majlis ini mendapat kerjasama daripada semua pihak dan berjalan dengan lancar serta mampu melahirkan murid yang cemerlang, gemilang dan terbilang dalam merealisasikan matlamat dan harapan negara. Terima kasih juga diucapkan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan majlis ini. #udah-mudahan segala usaha dan pengorbanan semua mendapat keberkatan dan keredhaan Allah S.G.T.

isediakan oleh

isahkan oleh

HHHHHHHHHHHHHHHH. ................................................. 7#9H AK5AA 5.1 A5 #+TAA.58 Setiausaha, Hari Anugerah Cemerlang !2"% 74A=.1A 5T 9S#A18 /pk "