You are on page 1of 2

Cara mengatasi masalah peribadi pelajar.

Berbinca ng secara bersemu ka Menyias at latar belakang murid Cara mengata si masalah peribadi pelajar Berhubu ng dengan penjaga Khidmat nasihat

Memberi motivasi

Mendapa tkan makluma t daripada rakan