You are on page 1of 39

Kunci Sukses

Sesungguhnya, sebuah pemikiran akan meraih


sukses manakala keimanan kepadanya kuat,
tersedia keikhlasan di jalannya, semangat untuk
memperjuangkannya semakin bertambah, dan ada
kesiapan untuk berkorban serta beramal dalam
mewujudkannya. Sepertinya keempat rukun ini,
yakni iman, ikhlas, semangat, dan amal merupakan
karakter pemuda. Sebab sesungguhnya dasar
keimanan adalah hati yang cerdas, dasar
keikhlasan adalah nurani yang jernih, dasar
semangat adalah perasaan yang menggelora, dan
dasar amal adalah kemauan yang kuat. Dan, itu
semua tidak terdapat kecuali pada diri para
pemuda.,


:

Wahai manusia, sebelum berbicara kepada kalian


dalam dakwah mengenai shalat, shaum, peradilan,
pemerintahan,
adat,
ibadah,
undang-undang,
muamalat dll, maka kami berbicara kepada kalian
mengenai hati yang hidup, ruh yang hidup, jiwa yang
peka, nurani yang siaga, dan keimanan yang
mendalam tentang tiga rukun berikut:

Maka apakah kalian mengimaninya? (Dakwatuna fi


thaurin jadid).

,

) ( ( )276:

(

) (. )39:

Iman Itu Bisa


Bertambah Dan
Berkurang.
Bertambah Dengan
Ketaatan Dan
Berkurang Dengan
Kemaksiatan

APA YANG
DIMAKSUD
KETAATAN DAN
KEMAKSIATAN???

162:

Yang saya maksud dengan ikhlas


adalah bahwa seorang al-akh
hendaknya mengorientasikan
perkataan, perbuatan, dan jihadnya
hanya kepada Allah swt., Mengharap
keridhaan-nya dan memperoleh
pahala-nya, tanpa memperhatikan
keuntungan materi, prestise, pangkat,
gelar, kemajuan, atau kemunduran.
Dengan itulah, ia menjadi tentara
fikrah dan akidah, bukan tentara
kepentingan dan yang hanya
mencari kemanfaatan dunia.

Doa Rabithah Mengajarkan


Keikhlasan.1
.2
.3
.4

HASILNYA..
.1

.2
.3

.4

,

.5
.6

.7

Kaab bin Malik ra.

Malas; satu ciri


kemunafikan

Tidak Berdaya
Dan Malas
Bersumber Dari
Lemahnya
Kemauan

Orang yang Lemah Kemauan


Mencari Pembenaran
Bani Israil diperintah masuk ke palestina

) QS 5 : 22

Bani Israil berperang bersama Thalut


melawan Jalut
) QS 2 : 249-251
(
Bani Israil diperintah menyembelih sapi
betina (ngeyel) QS 2 : 67-73

Orang Yang Kuat Kemauan


Mencari Cara Mencapai
Yusuf as. (Gerakan Menyimpan
Gandum) QS Yusuf
Dzul Qarnain (Pembangunan Mega
Proyek) QS 18:94-97
Musa as. melawan Firaun, meski
dengan perangkat yang minim QS Al
Qoshosh

.105:

Yang dimaksud amal adalah

Buah dari ilmu dan keikhlasan.


Dan katakanlah, Bekerjalah kamu, maka
Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang
mukmin akan melihat perkerjaanmu itu,
dan kamu akan dikembalikan kepada
(Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib
dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada
kamu apa yang kamu kerjakan. (AtTaubah: 105)


1
2
3
4
Membebaskannya dari setiap penguasa
asing non muslim, baik secara politik,
ekonomi, maupun mental.

- 5
- 6
Dengan cara memerdekakan negeri-negerinya, menghidupkan
kembali kejayaannya, memadukan peradabannya, dan
menyatukan kata-katanya, sehingga itu semua dapat
mengembalikan khilafah yang telah hilang dan persatuan
yang diidam-idamkan.

-7
Dengan cara menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru
dunia. Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan
supaya seluruh ketundukan itu semata-mata untuk Allah. (AlAnfal: 39) Dan Allah tidak menghendaki selain
menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang kafir
tidak menyukai. (At-Taubah: 32)

Sungguh, betapa beratnya tanggung jawab ini dan betapa


luhurnya tugas ini. Orang lain melihatnya sebagai utopia,
sedangkan al-akh melihatnya sebagai kenyataan. Kita tidak
akan pernah berputus asa, dan kita memiliki harapan besar
kepada Allah swt. Dan Allah berkuasa terhadap urusan-Nya,
tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. (Yusuf: 21)

bahwa seorang pekerja harus bekerja untuk


menunaikan kewajibannya terlebih dahulu, kemudian
baru mengharap upah, dan yang ketiga mengharap
manfaat. Karena itu, apabila ia telah bekerja, berarti ia
telah menunaikan kewajiban. Setelah itu ia pasti akan
mendapat balasan dari Allah swt., jika syarat-syaratnya
terpenuhi. Tinggal manfaat; ia adalah urusan Allah.
Terkadang sebuah peluang datang secara tidak terduga,
sehingga amal yang dilakukannya mendatangkan buah
yang paling barakah. Sementara jika ia tidak beramal,
maka ia pasti mendapat dosa pengabaian (kewajiban),
kehilangan pahala jihad, dan terhalang mendapatkan
manfaat (hasil). Jadi, manakah di antara kedua
golongan itu yang terbaik kedudukan dan
perkumpulannya?

Dan (ingatlah) ketika suatu umat di antara mereka


berkata, Mengapa kamu menasihati kaum yang
Allah akan membinasakan mereka atau mengazab
mereka dengan azab yang amat keras? Mereka
menjawab, Agar kami mempunyai alasan
(pelepas tanggung jawab) kepada Tuhanmu, dan
supaya mereka bertakwa Maka tatkala mereka
melupakan apa yang diperingatkan kepada
mereka, Kami selamatkan orang-orang yang
melarang dari perbuatan jahat dan Kami timpakan
kepada orang-orang yang lalim siksaan yang keras,
disebabkan mereka selalu berbuat fasik (Al-Araf:
164, 165)

Jadi, tidak ada pilihan bagi aktivis muslim


yang telah meyakini prinsip Islam dan
ajarannya, selain beramal dan berjihad. Untuk
inilah Ikhwanul Muslimin mengerahkan
potensinya, meleburkan diri dalam tujuannya,
dan mengorbankan segala sesuatu dalam
jihadnya. Apabila berhasil, itulah yang
diharapkan. Jika belum berhasil, maka
cukuplah mereka menjadi jembatan
penyambung pemikiran kepada orang yang
lebih mampu mewujudkannya. Jika itu juga
tidak, maka cukuplah mereka mempunyai
alasan di hadapan Allah.

Siti HAJAR

AIR
ZAMZAM

Dan goyanglah pangkal


pohon kurma itu ke
arahmu, niscaya pohon itu
akan menggugurkan buah
kurma yang masak
kepadamu. (Maryam: 25)

YANG PENTING
BEKERJA, JURI
HAKIKI ADALAH
ALLAH SWT.