You are on page 1of 26

Наукова бібліотека

Харківського національного
медичного університету

Календар знаменних дат
Харківського
національного медичного
університету на 2014 рік

Харків
2014

Альперн Данило Овсійович
(15.12.1894 – 24.08.1968)
120 років з дня народження
видатного вченого­патофізіолога,
члена­кореспондента АН УРСР,
заслуженого діяча науки УРСР
(1947), завідувача кафедри пато­
логічної фізіології ХМІ (1929­1968).

Бокаріус Микола Миколайович
(10.07.1899 – 02.11.1966)
115 років з дня народження
видатного вченого­судового меди­
ка, блискучого лектора, таланови­
того педагога, завідувача кафедри
судової медицини (1931­1961).

2

2

Бокаріус Микола Сергійович
(31.03.1869 – 23.12.1931)
145 років з дня народження
видатного
судового
медика,
організатора судово­медичної та
криміналістичної
служби
в
Україні,
першого
заслуженого
професора УРСР (1925), завідувача
кафедри судової медицини ХМІ
(1910­1931), засновника та директора інституту
науково­судової експертизи (1923).

Браунштейн Овсій Петрович
(1864 – 16.09.1926)
150 років з дня народження
відомого
вченого­офтальмолога,
завідувача кафедри очних хвороб
ХМІ (1924­1928), голови ХМО (1910­
1918, 1921­1924).

3

3

Бурлаченко Георгій Андрійович
(08.01.1894 – 1967)
120 років з дня народження
доктора медичних наук, професо­
ра, завідувача кафедри рентгено­
логії ХМІ (1950­ ).

Ванцетті Тит Лаврентійович
(1809 – 1888)
205 років з дня народження
доктора медицини та хірургії,
директора
хірургічної
клініки
Харківського університету (1838­
1853), автора першої в Російській
імперії операції оваріотомії (1848).

4

4

Венедіктов Олександр Савич
(22.04.1799 – 1882)
215 років з дня народження
професора анатомії Харківського
університету, завідувача кафедри
анатомії,
фізіології,
судової
медицини та судової поліції (1829­
1835).

В и с о к о в и ч В о ло д и м и р
К о с т ян т и н о в и ч
(09.02.1854 – 07.06.1912)
160 років з дня народження
видатного патологоанатома, бакте­
ріолога, епідеміолога, першого заві­
дувача Бактеріологічного інституту
ХМО (1889­1895), вченого, який
вперше
у
світі
провів
профілактичні щеплен­ня проти
черевного тифу (1899).

5

5

Гапон Євген Микитович
(23.01.1904 – 1950)
110 років з дня народження
видатного
хіміка,
завідувача
кафедри хімії ХМІ (1929­1931).

Гіршман Леонард Леопольдович
(25.03.1839 – 03.01.1921)
175 років з дня народження
заслуженого професора (1893),
видатного офтальмолога, заснов­
ника і директора офтальмологічної
клініки Харківського університету
(1872­1905), завідувача кафедри
офтальмології Харківського універ­
ситету (1885­1905), почесного гро­
мадянина м. Харкова, засновника
училища для сліпих дітей у м. Харкові.

6

6

Деркач Василь Степанович
(21.12.1894 – 25.05.1975)
120 років з дня народження
видатного мікробіолога та імуно­
лога, члена­кореспондента АМН
СРСР (1945), заслуженого діяча
науки УРСР (1943), завідувача
кафедри мікробіології ХМІ (1946­
1971).

Єллінський Микола Іванович
(1799­1834)
215 років з дня народження
професора, завідувача кафедри
хірургії Харківського університету,
декана
медичного
факультету
(1829­1830), ректора Харківського
університету (1830­1833).

7

7

Ковалевський Павло Іванович
(1849­1923)
165 років з дня народження
відомого психіатра, завідувача
кафедри нервових і душевних
хвороб Харківського університету
(1877­1894), декана його медичного
факультету (1889­1894).

Коган­Ясний Віктор Мойсейович
(16.07.1889 – 20.07.1958)
125 років з дня народження
широко
відомого
вченого­
терапевта, автора вітчизняного
інсуліну
(1924),
завіду­вача
кафедри загальної терапії (1930­
1932), кафедри внутрішніх хвороб
(1932­1938), кафедри гос­пітальної
терапії (1943­1953) ХМІ.

8

8

Лазаревич Іван Павлович
(17.03.1829 – 25.02.1902)
185 років з дня народження
відомого акушера­гінеколога, вина­
хідника
багатьох
акушерських
інструментів, завідувача кафедри
акушерства, жіночих та дитячих
хвороб Харківського університету
(1863­1885).

Лейтес Самуїл Мойсейович
(1899 – 1972)
115 років з дня народження
відомого
патофізіолога­
ендокрино­лога, заслуженого діяча
науки РРФСР (1969).

9

9

Ломиковський Михайло
Михайлович
(1849­ )
165 років з дня народження
доктора медичних наук, про­
фесора,
завідувача
кафедри
лікарської діагностики з пропедев­
тичною клінікою (з 1892), декана
медичного факультету (1901­1905).

Лямбль Душан Федорович
(17.12.1824 – 25.02.1895)
190 років з дня народження
відомого анатома, патологоанатома
і терапевта, завідувача кафедри
анатомії (1861­1867), засновника та
завідувача кафедри патологічної
анатомії (1867­1871), голови Хар­
ківського медичного товариства
(1867­1868). Д. Ф. Лямбль першим виділив колові
волокна циліарного м'яза ока, першим описав
паразита Lamblia intestinalis, названого його
іменем.
10
10

Малая Любов Трохимівна
(30.01.1919 – 14.04.2003)
95 років з дня народження
академіка НАН і АМН України,
Героя Соціалістичної Праці (1979)
та
Героя
України
(1999),
Заслуженого діяча науки УРСР
(1968), лауреата Державних премій
СРСР
(1974)
та
України,
засновника та директора Інституту терапії АМН
України, завідувача кафедр факультетсько­
госпітальної терапії (1955­1961) та госпітальної
терапії та клінічної фармакології (1961­2003) ХМІ
(згодом ХДМУ), декана лікувального факультету
(1956­1958), почесного громадянина м. Харкова
(1999).

Матвєєва Віра Федорівна
(16.06.1904 – 1979)
110 років з дня народження
завідувача кафедри акушерства та
гінекології ХМІ (1953­1969).
11
11

Мельников Олександр Васильович
(30.06.1889 – 27.05.1958)
125 років з дня народження
академіка АМН СРСР (1948),
заслуженого діяча науки РРФСР
(1943), завідувача кафедр опе­
ративної хірургії і топографічної
анатомії
(1923­1930),
загальної
хірургії (1930­1932), госпітальної хірургії (1933­
1939) та факультет­ської хірургії (1939­1940) ХМІ,
організатора пер­шого в СРСР онкологічного
диспансеру (1928).

Мітасов Іван Григорович
(15.02.1919 – 11.09.2006)
95 років з дня народження доктора
медичних
наук,
професора,
завідувача кафедри факультетської
хірургії ХМІ (1970­1991).
12
12

Наранович Петро Андрійович
(1804 – 08.05.1858)
210 років з дня народження
професора анатомії та хірургії,
завідувача
кафедри
анатомії
Харківського університету (1838­
1853),
директора
хірургічної
клініки Харківського університету
(1853­1858).

Певзнер Олександр Данилович
(02.06.1894 – 07.07.1970)
120 років з дня народження
доктора медичних наук, профе­
сора, першого завідувача кафедри
дитячих інфекційних хвороб ХМІ
(1945­1964).

13
13

Пейсахович Григорій Ісаакович
(16.01.1909 – 01.12.1980)
105 років з дня народження
доктора медичних наук, профе­
сора, завідувача кафедри опера­
тивної хірургії й топографічної
анатомії (1959­1974).

Пенський Юліан Романович
(1859 – 1920)
155 років з дня народження
новатора
хірургічної
техніки,
завідувача кафедри госпітальної
хірургії Харківського університету
(1909­1920), останнього декана його
медичного факультету.

14
14

Попов Євген Олексійович
(08.03.1899 – 06.06.1961)
115 років з дня народження
академіка АМН СРСР, відомого
вченого­психіатра, завідувача ка­
федри психіатрії 1­го ХМІ (1932­
1940).

По с т о є в Я к ів Я к о в и ч
(21.10.1864 – 03.04.1929)
150 років з дня народження
доктора медицини, професора,
завідувача кафедри фармакології
з рецептурою, токсикологією та
вченням про мінеральні води
медичного Харківського універ­
ситету та ХМІ (1912­1929), декана
медичного факультету ХМІ (1924­
1926).

15
15

Почепцов Валентин Георгійович
(04.04.1919 – 1994)
95 років з дня народження доктора
медичних
наук,
професора,
завідувача кафедри факультет­
ської терапії ХМІ (1965­1982),
декана лікувального факультету
(1966­1971).

Риндовський Григорій Семенович
(1814­ )
200 років з дня народження доктора медицини,
професора, завідувача кафедри фармакології
(1859­1862).

16
16

Рюмшина Єлизавета Петрівна
(14.07.1899 – 01.12.1981)
115 років з дня народження
кандидата
медичних
наук,
доцента,
завідувача
кафедри
ортопедії
ХМІ
(1944­1946),
організатора і завідувача кафедри
ортопедії та травматології ХМІ
(1958­1962).

Свєтухін Михайло Іванович
(1864­ )
150 років з дня народження доктора медицини,
приват­доцента кафедри лікарської діагностики та
пропедевтичної клініки.

17
17

Топузов Вадим Сергійович
(05.04.1929 – 15.05.1991)
85 років з дня народження
відомого вченого­хірурга, завіду­
вача кафедри дитячої хірургії
ХМІ (1970­1991).

Трінклер Микола Петрович
(19.11.1859 – 10.08.1925)
155 років з дня народження
заслуженого професора УРСР
(1924),
блискучого
хірурга­
новатора, завідувача кафедри
хірургічної патології з десмургією
і вченням про вивихи та
переломи медичного факультету
Харків­ського університету (1905­
1913), кафедри факультетської
хірургії ХМІ (1913­1925), вченого, який вперше у
світовій
і
вітчизняній
літературі
описав
вісцеральний сифіліс.
18
18

Т р у б н ік о в В ік т о р Пи л и п о в и ч
(16.02.1924 – 09.09.1995)
90 років з дня народження
заслуженого діяча науки УРСР,
завідувача кафедри ортопедії,
травматології
ті
військово­
польової хірургії ХМІ (1962­1989).

Утєвський Арон Михайлович
(03.07.1904 – 03.09.1988)
110 років з дня народження
видатного
біохіміка,
члена­
кореспондента АН УРСР (1939),
заслуженого діяча науки УРСР
(1984), завідувача кафедри біохімії
2­го ХМІ (1932­1941), та ХМІ (1944­
1975).

19
19

Фавр Володимир Володимирович
(17.07.1874 – 1920)
140 років з дня народження
відомого гігієніста і маляріолога,
завідувача кафедри гігієни Жіно­
чого медичного інституту (1911­
1920).

Цейтлін Олександр Захарович
(30.05.1894 – 17.03.1985)
120 років з дня народження
доктора медичних наук, про­
фесора,
завідувача
кафедр
загальної (1934­1941) та факуль­
тетської хірургії (1941 – 1970) ХМІ.

20
20

Черкес Олександр Ілліч
(14.05.1894 – 25.09.1974)
120 років з дня народження
академіка АМН СРСР, заслуже­
ного діяча науки УРСР (1946),
фундатора
нових
наукових
напрямків у фармакології і токси­
кології, завідувача кафедри фар­
макології ХМІ (1930­1944).

Шатілов Петро Іванович
(04.10.1869 – 13.05.1921)
145 років з дня народження
видатного терапевта, активного
учасника організації охорони
здоров’я, вищої школи і науки,
завідувача кафедри факультетсь­
кої терапії ХМІ (1918­1921).

21
21

Шумлянський Павло Михайлович
(1754­1824)
260 років з дня народження видатного хірурга,
першого
керівника
хірургічної
клініки
Харківського університету (з 1814), першого
завідувача кафедри теоретичної хірургії і
хірургічної
патології
(1805­1814),
декана
медичного факультету (1805­1806, 1808­1812, 1816).

22

Ювілеї кафедр в 2014 році
• 130 років кафедрі оперативної хірургії та
топографічної анатомії;
• 120 років кафедрі пропедевтики внутрішньої
медицини № 1;
• 95 років кафедрі медичної біології;
• 90 років кафедрі фізичної реабілітації,
спортивної медицини з курсом фізичного
виховання та здоров’я;
• 80 років кафедрі дитячої хірургії та дитячої
анестезіології;
• 50 років центральній науково­дослідній
лабораторії;
• 50 років кафедрі мовної підготовки
іноземних громадян;
• 40 років кафедрі онкології;
• 40 років кафедрі медицини невідкладних
станів, анестезіології та інтенсивної терапії;
• 35 років кафедрі ортопедичної стоматології;
• 35 років кафедрі терапевтичної стоматології;
• 20 років кафедрі української мови, основ
психології та педагогіки;

23

З м іс т
Альперн Данило Овсійович
Бокаріус Микола Миколайович
Бокаріус Микола Сергійович
Браунштейн Овсій Петрович
Бурлаченко Георгій Андрійович
Ванцетті Тит Лаврентійович
Венедіктов Олександр Савич
Високович Володимир Костянтинович
Гапон Євген Микитович
Гіршман Леонард Леопольдович
Деркач Василь Степанович
Єллінський Микола Іванович
Ковалевський Павло Іванович
Коган­Ясний Віктор Мойсейович
Лазаревич Іван Павлович
Лейтес Самуїл Мойсейович
Ломиковський Михайло Михайлович
Лямбль Душан Федорович
Малая Любов Трохимівна
Матвєєва Віра Федорівна
Мельников Олександр Васильович
Мітасов Іван Григорович
Наранович Петро Андрійович
Певзнер Олександр Данилович
Пейсахович Григорій Ісаакович
Пенський Юліан Романович
Попов Євген Олексійович
Постоєв Яків Якович
Почепцов Валентин Георгійович
Риндовський Григорій Семенович
Рюмшина Єлизавета Петрівнат
24

2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17

Свєтухін Михайло Іванович
Топузов Вадим Сергійович
Трінклер Микола Петрович
Трубніков Віктор Пилипович
Утєвський Арон Михайлович
Фавр Володимир Володимирович
Цейтлін Олександр Захарович
Черкес Олександр Ілліч
Шатілов Петро Іванович
Шумлянський Павло Михайлович
Ювілеї кафедр в 2014 році

25

17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
23

Укладачі:
Ж. М. Перцева
Комп'ютерна верстка та дизайн:
О. В. Безсмертна
Відповідальна за випуск:
С. А. Кравченко