You are on page 1of 4

ESTTICA DE LA COMUNICACI Mster en Comunicaci, Periodisme i

Pro!essors" Gerard Vilar, Jssica Jaques i Pol Capdevila A#ri$%&un' ()*(

umanitats

Introducci Lesttica de comunicaci socupa daquells elements de la comunicaci que afecten en primer lloc els sentits, a saber, la imatge i el so. Per les limitades condicions daquesta assignatura, ens ocuparem nicament de la imatge, sense privilegiar, per!, cap dels seus medis de"istncia, les arts tradicionals, la fotografia i el cinema, la televisi i la imatge interficial. #l prop!sit $s intentar comprendre alguns dels fen!mens m$s importants que giren actualment al voltant de la imatge, com lanomenada societat de lespectacle i el simulacre, la creaci destereotips en la publicitat, la presumpta necessitat dinformaci ob%ectiva, la funci pol&tica i ideol!gica de lart, la videovigil'ncia, l s refle"iu de la imaginaci, etc. La perspectiva que adoptem $s la de lesttica en tant que disciplina filos!fica i les fonts principals seran les que poden entrar en el seu gran i plural bagul, per! mai amb el prop!sit de fer(ne una lectura filol!gica o )istoricista, sin amb lesperit de fer(les parlar sobre els problemes que aqu& ens interessen. La perspectiva que adoptem $s oposada i complement'ria a la de la semi!tica i la teoria de la comunicaci, en tant que es distancia de la consideraci de la imatge com un te"t o com a resultat dunes condicions socials determinades.

Temari *+ Presentaci+ Lobtusitat de la imatge enfront la metodologia semi!tica. #lements fonamentals duna ontologia de la imatge. Lectures* +. ,art)es, -Lo obvio . lo obtuso/. +. 0ebra., -La transmissin simblica/, cap. 1 de Vida y muerte de la imagen 2aterial audiovisual* 2ul)olland 0rive 30avid L.nc)4 (+ Iconoc$sia i resist,ncia a $a comunicaci+ 5dorno, L.otard i tendncies al6leg!riques de lart 3Gerard Vilar4 Lectures* 5dorno, Teora esttica 3fragments4 L.otard, The Inhuman. Reflections on Time 3cap. 74 -+ Societat es.ecu$ar i simu$acre Lectures* 0ebord, La sociedad del espectculo 3fragments4 i de ,audrillard, Cultura y simulacro 3fragments4 2aterial audiovisual* El show de Truman 38eir4

La sociedad del espectculo 30ebord4 /+ La imat0e dis.ositiu i $a #io.o$1tica+ 9. Lespai perspectiva en la construcci de la sub%ectivitat. Videovigil'ncia Lectures* :oucault, Vigilar y castigar 3fragments4 2ir;oeff, <.* -Perspectivas/, a Introducci n a la Cultura Visual 2aterial audiovisual* !ef"ngnis#ilder $%rison Images&, =arun :aroc>i, 1??? =irsc)biegel, 'as E(periment 3El e(perimento4, 1??9 =ane>e, 2ic)ael, Cach), 1??@ 2+ La imat0e dis.ositiu i $a micro.o$1tica+ 1. #ls models de temps en la construcci de la sub%ectivitat. Lectures per determinar* 3,ill <ic)ols, -A)e Arial and Aribulations of +odne. Bing/, a *lurred #oundaries+ ,uestions of meaning in contemporary culture. Visc), Valenti%n A., and #. C. Aan. 1??D. -Categori;ing moving ob%ects into film genres* A)e effect of animac. attribution, emotional response, and t)e deviation from non(fiction/. Cognition 99?* 1EFGH14 2aterial audiovisual* v&deo +odne. Bing 3+ La imat0e dia$,ctica i $a mem4ria+ 5+ 6en7amin i A0am#en Lectures* 8. ,en%amin 3fragments4 G. 5gamben, Infancia e historia 3fragments4 #"posici* 5nti(foto(periodisme 3sel6lecci4 2aterial 5udiovisual* The Child- the 'eath and the Truth 3Cc)apiro4 8+ Ar9uitectures de $a comunicaci" ima0inaci, mediaci i idees est,ti9ues 3Jssica Jacques4 Lectures* I. Bant, Crtica de la facultat de .ut.ar, JJ @?, @@, @D i E? Gertrude Ctein, transcripcions sobre Picasso :+ La imat0e re!$e;ionant i autore!$e;i<a Lectures* :lusser* /na filosofia de la fotografa 2aterial 'udio(visual* The %erfect 0uman 31orgen Leth& Las cinco condiciones 3Von Arier4 3entre daltres4 =+ L>o#ertura de mons de $a imat0e art1stica+ No<es tem.ora$itats+ Lectures* C)arlie Gere, 2rt- time and technology 3fragments4 +icoeur, Aiempo . narracin 3cap. K, vol I4 2aterial audiovisual* cine de vanguardia, video arte . e"posicin %antalla !lo#al

*)+ La imat0e de$ ma$ i $>?orror+ Contag, Lan;mann, 0idi(=uberman Lectures* 0idi(=uberman, Imgenes pese a todo. 3emoria 4isual del holocausto , caps. 9(@ 3p. 9(HD4. Lectures complement'ries* Joana =urtado 2ateu, -#l trau de la taca o el conflicte de mirar/ al cat'leg de Joan :ontcuberta, Resilincia 3e"posici a Galeria 2a.oral 1?9?4. ( 5lain Jaubert, 2uschwit5 l62l#um- la m)moire, 9D7K 2aterial audiovisual* 7hoah 3Lan;mann4 8oche y nie#la 3+esnais4 :ontcuberta, e"posicin Resilincia **+ L>estereoti.+ Lsos cognitius, abusos persuasius i cr&tiques art&stiques. Lectura* <. Blein, 8o Logo- cap&tols K i F Gombric)* 5rte e ilusin 3por determinar4 2aterial audiovisual* The 3erchants of Cool, a MMM.pbs.org +en;o 2artens, En.oy %o4erty

Metodo$o0ia" Les classes seran e"positives en sessions de dues )ores i amb s de material visual i audiovisual. #ls alumnes )an de llegir setmanalment els articles proposats en cada tema i lliurar un breu resum de la problematica que s)i tracta, de tal manera que puguin participar en la discussi final de la sessi. A<a$uaci" #l treball final constar' de dues parts. #n la primera s)aur' de desenvolupar un marc te!ric sobre lesttica de la comunicaci a partir dun o dos temes del curs a partir de la lectura cr&tica dels te"tos proposats i, eventualment, daltres que )i puguin servir de suport. 5quest marc te!ric )a de servir per analit;ar algun fenomen audiovisual Gobres cinemat!grafiques, documentals informatius, obres dart contemporani, etc(, a acordar amb els professors.

6i#$io0ra!ia .rinci.a$" 5dorno, Teora esttica, 5>al, 1??@. G. 5gamben, Infancia e historia, 5driana =idalgo #ditora, 1?9? ,art)es, -Lo obvio . lo obtuso/. ,audrillard, Cultura y simulacro, Bairs 9DH7 8. ,en%amin, Iluminaciones, vol I Libro de los pasa%es, 5>al, 1??F 0ebord, La sociedad del espectculo, Pre(Ae"tos, 9DDD +. 0ebra., -La transmissin simblica/, cap. 1 de Vida y muerte de la imagen. 0idi(=uberman, Imgenes pese a todo. 3emoria 4isual del holocausto, Paids, 1??F.

:oucault, 2.,Vigilar y castigar, Ciglo NNI, 2$"ico, 9DHE. :lusser* /na filosofia de la fotografa, C&ntesis, 1??9. C)arlie Gere, 2rt- time and technology, ,erg Publis)ers, 1??E. #. Gombric), 2rt e ilusi n, P)aidon 1??7 I. Bant, Crtica de la facultat de .ut.ar, JJ @?, @@, @D i E? <. Blein, 8o Logo, edicions La but"aca, 1??7. L.otard, The Inhuman. Reflections on Time , Polit. Press, 9DD9 2ir;oeff, <.* Introducci n a la Cultura Visual. ,arcelona, Paids, 1??K. <ic)ols, ,ill. 9DD1. *lurred #oundaries+ ,uestions of meaning in contemporary culture . ,loomington* Indiana Lniversit. Press. <ic)ols, ,ill, La representaci n de la realidad, Paids, 9DDH P. +icoeur, Tiempo y narraci n, #diciones la Cristiandad, 9D7H Gertrude Ctein, transcripcions sobre Picasso