Вы находитесь на странице: 1из 18

.

RUPA ARUPA
RUPARUPA-VIBHAGO
A Treatise on the Divisions of Rupa and Arupa
By Buddhadatta (5 ..)

Translated by Prof.Dipak Kumar Barua


Maha Bodhi Journal, Centenary Volume (Calcutta, 1992)
: .. (Valentin.Irkhin@imp.uran.ru)

RUPA ARUPA
( -
)


, , ( ) Rupa
Arupa , ,
,
, .. Rupa Arupa.

I.

, Rupa Arupa, Rupa


(1) -
(2) - (3)
- (4) -
(5) - (6) - (7) - (8)
- (9) - (10) -
(11) - (12) - (13)
- (14) - (15)
, (16)
(17) - (18) -
(19) (20)
(21) (22) (23)
(24) (25)
(26) (27) (28)
.

I.

2.

;
.
3. -, , .. , , ,
;
.
4. , , ,
( ) -
; .
5. -, , .. , , , ,
- ;
.
6. , .. , ,
, -, .. , , , - ;
.
7. - , , .. , - , , - , , -, -, -, -, , -, -
, .
.
8. ,
( )
( );
( ).
; .
( ) , .

III.

1. , .. , , ,
, , , , , -
.
2. , (
) .
. , ,
(, Abhidhamattha-Sangala,
Vikara-rupa )
, .
, , (
). () ,

(, .. , , , ;
-
, Santati
, , ).
() , ,
( ) ( ,
).

IV.

, .. Pathavi-dhatu,
Apo- dhatu, Tejo-dhatu, Vajo-dhatu, Cakkhu-dhatu, Sota-dhatu,
Ghana- dhatu, Jivha-dhatu, Kaya-dhatu, Rupa-dhatu, Sadda-dhatu,
Gandhadhatu,
Rasa-dhatu,
Potthabba-dhatu,
Itthindriyam/Purisindriyam Jivitindriyam, Hadaya-Vatthu
-
,
. , , .. Kayavinnatti, Vaci- vinnatti, Rupassa lahuta, Rupassa muduta, Rupassa Kammannata
. ,
. ,
-
.

V.

, - , ,

.
( ) - ,
. .
, .
, , , .
() , .. , ,
, ,
- ;
, .. ,
;
; .


, , , , , ,
. ( )

() () , , , .


. ,
, .
arupa .

ARUPA-VIBHAGO ARUPA
- ,
, .

A. CITTA-VIBHAGO
, ,
(dasadha-thitam): (1)
Patisandhi
(2) Bhavanga - (3)
Avajjana (4) Dassanadi
(5) Sampaticchana
(6) Santirana
(7) Votthapana, ..
Vyavasthapana ,
,
(8) Javana ,
,
(9) Tadalambana
,
(10) Cuti .
. ?
I. Kamavacara Kusala Citta ,
1. () ,
.
2. () ,
.
3. () ,
. 4. () ,
. 5.
() , ()
. 6. () , ()
.
7. () , ()
.

8. () , ()
- () ,
Kamavacara-Kusala Citta.
, .. ,
, -
,
, , , ,
, ,
, ..

II.

Rupavacara-Kusala-Citta

( ) Rupavacara
1. ( ) ,
, , ,
.
2. ( ) ,
, ,
.
3. ( ) ,
, .
4. ( ) ,
.
5. ( ) ,
.
Rupavacara ( ).
, ,
;
.., .. , , , , , , ,
, . ( )
, .. , , , ,
Dhammarammana.
III. Arupacavara-Kusala-Citta
( ) Arupacavara
1. ( ),
( ) .
2. ( ),
( ) .
3. ( ), ( )
.
4. ( ), ,

() -
( ) Arupavacara.
,
, ,
Arupa Jhana,
(, , , , ,
, , , ) (
), , .
IV. Lokuttara-Kusala-Citta

1. () , ,
() , .. ,
Bodhipakkiya Dhamma, Saddha, Sati, Vriya, Samadhi, Panna ..,
, . , Akusala Citta, ..
Lobhamula-Citta
Momuha-Citta ,
.
2. () , , , .. Lobhamula-Citta, ,
Patigha-Citta
Saddha,
.
3. () , , , .. Lobhamula-Citta,
Patigha-Citta
Saddha ,
.
4. () , ,
, , - ()
Uddhambhagiyani ( , .. Ruparaga, Aruparaga, Mana, Uddhacca,
Avijja) (
) -
().
()


; ,
,
,
, , ( )
(Anatta), .. , ,
,
, ..

Sakkayaditthi, Vickiccha, Silabbaparamasa, Kamacchanda,


Vyapada, Puparaga, Aruparaga, Mana, Uddhacca, Avijja;
, ( )
(Anicca), .. ;
, ( ) (Dukha), ..
(Tanha), -.

. ,
(8 + 5 + 4 + 4 = 21).
V. Kamavacara-Kusala-Citta
Kamavacara
A. Lobha-sahagata-Citta ,
1. ,
() .
2. ,
() . 3. ,
() .
4. , ()
.
5. ,
()
.
6. ,
() .
7. ,
() .
8. ,
() . - ,
.
B. Patigha-sampayutta-Citta ,
9. ,
.
10. , (
) -
, .
. Momuha-Citta
11. , .
12. ,

.

, ,
( ); ,
, .. Ruparammana,
Saddarammana, Gandharammana, Rasarammana, Phottabarammana, Dhammarammana,
-
.

VI. Kamavacara-Kusala-Vipaka-Citta

. Kamavacara-Ahetuca (Kusala) Vipaka Citta
1.

, ,

.
2.
,
, ,

.
3.

, ,

.
4.
,
, ,

.
5.

,
,
.
6.


, ,
-
.

7.
, , ,

,
,
, -.
8.
, ,
- ,

,

,
- -
, ,
,
.
( )
.

. Kamavacara Sahetuka-vipaka Citta


9. () ,
.
10. () ,
.
11. () ,
.
12. () ,
.
13. ()
,
.

14. () ,
.
15. ()
,
.

16. () ,
.
( )
.

, -
, - ,
,
,
.
,
-
.
VII. Rupavacara-Vipaka Citta

17. ,
, ,
,

.
18. ,
, ,
.
19. ,
, .
20. ( ) ,
.
21. ( ) ,

.
Rupavacara
.
, -
, ..
,
,
,
.
VIII. Arupacavara-Vipaka -Citta
22. ( ), .
23. ( ), .
24. ( ), .
25. ( ), , .
Arupavacara .
IX. Lokuttara-Phala (Vipaka?)

26. (
-.

27. ( )
. 28. (
.

,
) ,

29. (
.


, ,
,
-; ,
-; ,
, ,
, ,
.
,
.
X. Kamavacara-Ahetuka-Akusala-Vipaka Citta

30.
,
, ,

.
31.
,
, ,

.
32.
,
, ,

.
33.
,
, ,

.
34.
,

,
,
.
35.
,
, -
.
36.
,

- ,

, ,

, - -
,
,
,
.
( )
.

,
.

XI. Kamavacara-Kriya-Citta

A. Kamavacara-Ahetuka-Kriya-Citta
1. ( ) ,
, ,
, -
,
, .
2. ( ) , ,
, ,
-, ,
(
) ,
, -.
3. ( ) , ,
, ,
, -
,
,

.
.
B. Kamavacara-Sehatuka-Kriya-Citta

4. ,
.
5. ,
.
6. ,
.
7. ,
.
8. ,
. 9. ,
.
10. ,
. 11. ,
.
.
, -,

.
, -
- .
XII. Rupavacara Kriya Citta .
1. ( ) ,
, ,
,

.
2. ( ) ,
, ,

.
3. ( ) ,
,
. 4. ( )
,
.
5. ( )
,
.

Rupavacara (
).

, -,
, ..
.
XIII. Arupacavara Kriya Citta

1. ( ),
.
2. ( ),
.
3. ( ), .
4. ( ), ,
.
.
, ,
,
, ( ..)
,
, .

.
,
, ,
- .
B. CETASIKA VIBHAGO
I. Kusala-Cetasika
(a) Sabba-Citta-Sadharana-Cetasika ,
( ,
) .
?
1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. .
, .
(b) Sobhana-Cetasika 8.
9.
10.
11. 12.

13.

14.
15.
16.

17.
18. 19.
20.
21.
22. 23.
24. 25.
26. 27.
.

, - ..
.
,
, (30+12)
(89-42=47).
Appamanna-Cetasika 28.
29.

,
,
,
-
(4+8+8=20).
(d) Viratiyo
30. 31. 32.
(8+8=16).
,
.
(e) Pakinnaka-Cetasika ,

33. 34.
35. 36.
37.
38. -
-
( , 54-10-44) ( , Kusal, Vipaka,
Kriya) -
(2+2+3x3+12=31).
: ,
, ,
-
.
,
-

(Kamavacara Akusala Vipaka 7 + Kamavacara Kusala Vipaka 8 + 1 = 16).- , .. ,
(Panacadvaravajjana)
(Sampaticchana), ,
-
(5+5+3+2+1+1+1=18) (18+2=20).
-
- (10+1=11).
(7+19+1+2+3+6=38).
II. Akusala-Cetasika

(a) Sabba-Akusala-Sadharana-Cetasika
,


: 39.
40. 41.
42.
-
, .
(b) Akusala-Cetasika 43.
, .
44.
, .
45. ,
.
46-47. .
48. .
49-51. ;
, .
52. , .
.
, ,
(38+14=52).
C. CETASIKA SAMPAYOGA
(a)

1. , .
2.
.

3.
, .
4. ,
.

(b)

5.
.
6. , .
7. .
8. .
9. .
()

10. .
11. 171717
, ,
, , .
12.

,

, ,
, , ,
,
,
, .
13.
, ,
, , , ,
, ,
, ,
, .
14.
,
, , .
15. .

(d)

16.
.
D.
, , , ,
, , , ,
.


(),
, ,
, (Kamasava ,
Bhavasava , Dithiasava ,
Avijjasava ).
RUPARUPA VIBHAGO.

"": http://armos.jump.ru/