You are on page 1of 2

Kantonalno tuilatvo Tuzlanskog kantona Ul. Marala Tita broj 137 75 000 Tuzla Pred et!

Krivina prijava protiv Senada Zaketovia, po osnovu etiri lana Krivinog zakona Federacije Bosne i Hercegovine koji je stupio na snagu 01.avgusta 00!.godine "vi #ute #odnosi o krivi$nu #rijavu #rotiv %enada &aketovi'a( direktora )U "* +oborov,i( #o osnovu $etiri $lana Krivi$nog zakona -edera,ije .osne i /er,egovine koji je stu#io na snagu 01.avgusta 0003.godine 1u dalje tekstu! K&2!
1. 2. 3. 4.

$lana 177. K& koji se odnosi na #ovredu ravno#ravnosti $ovjeka i gra3anina( $lana 074. K& koji se odnosi na #ovredu ravno#ravnosti u za#oljavanju( $lana 050. K&( koji se odnosi na #ovredu #rava iz radnog odnosa( te $lana 353. K&( koji se odnosi na zlou#otrebu #oloaja i ovlatenja.

"brazloenje! 05.07.0013.godine( Ministarstvo obrazovanja( nauke( kulture i s#orta Tuzlanskog Kantona 1u dalje tekstu! Ministarstvo2 ras#isalo je Konkurs za #rije nastavnika i saradnika u osnovni i srednji kola a Tuzlanskog kantona 1u dalje tekstu Konkurs2 u skladu sa $lano 1. i $lano 0. Pravilnika o #rije u za#oslenika u radni odnos u javne ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja na #odru$ju Tuzlanskog kantona broj! 1061738715305613 od 00.07.0013. godine 1u dalje tekstu Pravilnik2. 9lanovi a :.( 7. i 5. Pravilnika( utvr3eni su kriteriji bodovanja kandidata 6 a#likanata. Pre a $lanu 5. Pravilnika! ;<astavni,i i stru$ni saradni,i se za svaki navreni jese, radnog staa ste$enog u kola a( od dana sti,anja odgovaraju'e stru$ne s#re e 1ste#ena i #ro=ila2 traene konkurso do dana objavljivanja konkursa u dnevni novina a boduju sa 0(30 bodova>. Ko isija i enovana u )U "* +oborov,i za bodovanje kandidata #rijavljeni? na #ozi,ije 11.7( nastavnik engleskog jezika( jedan izvrila, na neodre3eno i 11.5. nastavnik engleskog jezika 15 $asova na odre3eno( kandidatkinji @lviri &aketovi' je( #rekrivi 9lan 5. Pravilnika( vrednovala je 54 jese,i radnog staa koji <A)@ ste$en nakon odgovaraju'e stru$ne s#re e traene konkurso B nastavnik6#ro=esor engleskog jezika. <ai e( #re a saznanji a( @lvira &aketovi'a je di#lo u nastavnika engleskog jezika stekla u julu 0013. godine( a raniji sta je ostvarila kao nastavni,a razredne nastave( tako da joj ovaj #eriod ne bi s io biti bodovan #riliko konkurisanja na #ozi,iju nastavnika engleskog jezika. <a osnovu takvog neute eljenog bodovanja( kandidatkinja &aketovi' je #rvorangirana na lista a za obje #ozi,ije! 11.7 i 11.5.( te je direktor %enad &aketovi' donio "dluku direktora #roj$ 01%10&'(1! od 1).0*. 01!. godine o #rije u Zaketovi +lvire u radni odnos na neodre3eno vrije e u )U "* ;+oborov,i> +oborov,i( Cra$ani,a( na poziciju pod #roje, 11.-. engleski jezik 1 izvr.ilac / 10 asova na neodre0eno vrije,e, kao i "dluku o njeno #rije u na #ozi,iju 11.5. 15 $asova na odre3eno vrije e. "vi $ino direktor &aketovi' je #rekrio ne sa o $lanove Pravilnika( nego treba i da snosi krivi$nu odgovornost #o osnovu $lanova Krivi$nog zakona -.i/( kako slijedi! 1. $lana 177. stavka 1 K&7a( #re a koje onaj ;ko na osnovu razlike u rasi( boji koe( narodnosnoj ili etni$koj #ri#adnosti( vjeri( #oliti$ko ili drugo uvjerenju( s#olu( s#olnoj sklonosti( jeziku( obrazovanju( drutveno #oloaju ili so,ijalno #orijeklu( uskrati ili ograni$i gra3anska #rava

utvr3ena e3unarodni ugovoro ( Ustavo ( zakono ( drugi #ro#iso ili o#'i akto u -edera,iji( ili ko na osnovu takve razlike ili #ri#adnosti ili kojeg drugog #oloaja daje #ojedin,i a neo#ravdane #ovlasti,e ili #ogodnosti( kaznit 'e se kazno zatvora od est jese,i do #et godinaD. Pre a stavki 0 istog $lana K&7a( >%lubena ili odgovorna osoba u -edera,iji koja u$ini krivi$no djelo iz stava 1.ovog $lana( kaznit 'e se kazno zatvora od jedne do osa godinaD. +irektor &aketovi' je %EAM kandidati a koji su se #rijavili na #ozi,ije 11.7 i 11.5 uskratio FGE<"PFGE<"%T $ovjeka i gra3anina( davi zakonski neosnovanu #rednost svojoj su#runi,i( te treba snositi krivi$nu odgovornost #o osnovu $lana 11 stavki 1 i 0 K&7a. 0. $lana 074. K&7a( #re a koje onaj ;ko uskrati ili ograni$i #ravo gra3ani a na slobodno za#oljavanje na #odru$ju -edera,ije #od jednaki uvjeti a koji vrijede u jestu za#oljavanja( kaznit 'e se kazno zatvora od tri jese,a do tri godineD. %vi kandidati a koji su a#li,irali na #ozi,ije 11.7. A 11.5 trebalo je dati jednaku #riliku da budu za#osleni( a kriteriji o rangiranju kandidata su jasno de=inisani Pravilniko i dodatni tu a$enji a Ministra obrazovanja( nauke( kulture i s#orta TK. Prekrivi $lan 5 Pravilnika koji se odnosi na kriterije bodovanja kandidata( te donijevi navedene "dluke direktora o #rije u svoje su#runi,e na te dvije #ozi,ije( ostali kandidati su uskra'eni odnosno ograni$eno i je #ravo na slobodno za#oljavanje na #odru$ju -edera,ije .i/ #od jednaki uvjeti a( te direktor za donoenje navedeni? "dluka ora krivi$no odgovarati. 3. $lana 050. K&7a( #re a koje onaj ;ko krenje #ro#isa ili o#'eg akta ili kolektivnog ugovora o zasnivanju ili #restanku radnog odnosa( o #la'i ili drugi #ri anji a( o radno vre enu( o od oru ili odsustvu( zatiti ena( ladei i invalida ili o zabrani #rekovre enog ili no'nog rada uskrati ili ograni$i za#osleniku #ravo koje u #ri#ada( kaznit 'e se nov$ano kazno ili kazno zatvora do jedne godine>. <ai e( s atra o da je neis#ravni bodovanje koje nije slu$ajno jer je rije$ o jako zna$ajno broju bodova( #rekreno nekoliko $lanova Pravilnika( koji se odnose na ,ijeli #ro,es konkurisanja i #rije a kandidata na ras#isana radna jesta( #a ti e i $lan 01. Pravilnika #re a koje bi ugovor o radu trebao biti zaklju$en sa zakonski #ute selektovani kandidato ( a do $ega ne'e o'i do'i usljed navedeni? #rekraja( te da ti e direktor &aketovi' i za krenje $lana 050. K&7a treba da snosi krivi$nu odgovornost. 8. $lana 353. K&7a #re a koje ;slubena ili odgovorna osoba u -edera,iji koja iskori'avanje svog slubenog #oloaja ili ovla'enja( #rekora$ivi grani,e svoje slubene ovlasti ili ne obavivi svoje slubene dunosti( #ribavi sebi ili drugo kakvu korist( drugo e nanese kakvu tetu ili tee #ovrijedi #rava drugog( kaznit 'e se kazno zatvora od est jese,i do #et godinaD( a odgovornost za navode ovog $lana direktor zaketovi' o$ito ora snositi usljed zlou#otrebe #oloaja direktora )U "* +oborov,i kako bi svojoj su#runi,i obezbijedio trajno za#oslenje nezakoniti #ute . U Tuzli( 00.05.0013.godine Podnosio,i krivi$ne #rijave! Kandidati za pozicije 11.- i 11.* te ostali nastavnici(pro1esori engleskog jezika i ostali prosvjetni radnici 2uzlanskog kantona na odre0eno