You are on page 1of 51

Proposta de Plan de Estudos.

Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas.

Indice. 1.Exposicin de motivos. 2.Plantexamento do novo plan de estudos. 3.Explicacin do proceso levado a cabo pola organizacin para elaborar a proposta. 4.Resultado do referndum estudantado. .Proposta de Plan de Estudos.

1.Primeiro curso
!. "ociolox#a !!. $istoria Pol#tica !!!. %iencia Pol#tica 1 !&. Econom#a 1' !ntroducin ( econom# pol#tica. &. )dministracin P*blica &!. Estad#stica 1. &!!. &!!!. +ereito %onstitucional Pol#tica %omparada 1

!,. !ntroducin (s Relacins !nternacionais. ,. Pol#tica e %omunicacin.

2."egundo curso
!. "istema Pol#tico Espa-ol !!. "istema Pol#tico .alego !!!. %iencia Pol#tica 2 !&. Econom#a 2 &. Estad#stica 2 &!. /acenda P*blica &!!. &!!!. +ereito )dministrativo 0eor#a Pol#tica

3.0erceiro curso
!. )n(lise estratxica e toma de decisins !!. "istema Pol#tico Europeo !!!. !ntroducin s mtodos cualitativos !&. 1 ,estin P*blica

4.%uarto curso
!. !ngls aplicado ( %iencia Pol#tica !!. 1 !!!. 1 !&. 0raballo de /in de .rao &. Practicas Externas &!. 0cnicas de expresin oral e escrita &!!. /ormacin e orientacin laboral

.2ptativas
!. )nalise electoral !!. Pol#tica %omparada 2 !!!. 0eor#a e pr(ctica das democracias !&. "eguridade internacional e xeopol#tica &. !nstitucins pol#ticas e estruturas de decisins &!. 3todos avanzados de investigacin social &!!. &!!!. 3ar4eting de xestin %ontrol de xestin

!,. Estrutura social ,. 3ercadotecnia ,!. !ntroducin s mtodos cuantitativos

,!!. ,!!!. ,!&. ,&. ,&!. ,&!!. ,&!!!. ,!,. ,,. ,,!. ,,!!. ,,!!!. ,,!&. ,,&. ,,&!. ,,&!!. ,,&!!!. ,,!,. ,,,.

3ercados internacionais e globalizacin $istoria das ideolox#as Estudos de pol#tica latinoamericana Pol#tica medioambiental Pol#ticas p*blicas sectoriais ,estin da informacin e dese-o de en5uisas Pol#tica econmica' teor#a e pr(ctica 2pinin p*blica %ooperacin internacional e axuda desenvolvemento Partidos e sistemas de partidos Eleccin p*blica ,estin de recursos 6umans ,estin cultural Relacins exteriores de Espa-a +ereito internacional p*blico .oberno local %omercio internacional ,nero e pol#tica Estudos blicos' definicin7 medicacin e resolucin.

1.Exposicin de motivos.
+ada a oportunidade 5ue se presenta7 dende )semblea de Estudantes decidimos 5ue o noso deber como representantes do estudantado7 era presentar un6a proposta de plan de estudos. )semblea caracter#zase por ser un6a organizacin sempre aberta e cuxa finalidade ser o altofalante do estudantado8 as# 5ue non ter#a sentido presentar un6a proposta de plan de estudos de forma unilateral7 polo 5ue levamos a cabo un proceso de enmendas aberto estudantado e posteriormente un referndum no cal todas e todos tiveron dereito a votar. 2 principal obxectivo de elaborar esta proposta de plan de estudos 5ue non se volvan a repetir erros do pasado8 que se escoite a voz do estudantado ( 6ora de elaborar un plan 5ue a 5uen m(is vai afectar mesmo estudantado. Este plan presentase como un plan utpico7 5ue propn elevar o nivel do grao7 tratando de competir cos mellores plans de estudos do Estado8 collendo ideas deses mesmos e doutros programas de universidades internacionais. 2 conxunto de estudantes 5ue levaron a cabo a proposta inicial do plan de estudos7 un grupo 6eteroxeneo7 con estudantes 5ue acaban de comezar a s*a andaina na %iencia Pol#tica e estudantes 5ue remataron xa o seu paso polas aulas o 5ue est(n a pi5ues de facelo. %ontamos con estudantes 5ue pasaron per#odos de movilidade exterior en universidades de alto prestixio7 5ue aportan ideas dun modo de ensino transgresor e moderno7 facendo alumno verdaderamente autnomo sen 5ue isto signifi5ue un abandono por parte do profesorado. 9 o momento de innovar7 de tratar de ser transgresores7 de facer un plan de estudos con futuro7 e non s con presente8 pensando no estudantado e tratando de convertir a esta facultade nun foco de atencin. E nos 5ueremos colaborar a isto8 pero fundamental contar coa colaboracin do profesorado7 5ue ten 5ue ter ansia e ilusin por formar parte dun proxecto de mellora do seu traballo7 e da reputacin da s*a institucin.

2.Plantexamento do novo plan de estudos.


2 plan de estudos 5ue se presentar( a continuacin basease nun6a divisin entre os oito cuatrimestres dos 5ue consta8 sendo tres deles de introducin onde s se ofertan materias de car(cter obrigatorio. 9 a partir do cuatro cuatrimestre cando as materias de car(cter obrigatorio comezan a mesturarse con materias de car(cter optativo7 deixando en m(ns do alumnado escoller entre as distintas vas que se ofertan dentro do amplo abano que ten a nosa carreira 8 dende as Relacins !nternacionais7 ata a ,estin P*blica7 pasando por materias m(is cercanas ( Econom#a Pol#tica7 a "ociolox#a7 ou a ramas m(is tericas da %iencia Pol#tica. :os plantexamos este plan de estudos centr(ndonos na figura do graduado ou graduada 5ue obter( o t#tulo tras cursar exitosamente as materias expostas a continuacin8 pensando nas facilidades 5ue este sistema 5ue propo-emos lle facilitar(n a sa sada mercado laboral e calidade que lle aporta como individuo que decide formarse nesta disciplina . ) obrigatoriedade actual 5ue se atopa o estudantado de %iencias Pol#ticas e da )dministracin7 a verse nalg*ns casos excesivamente formado en materias de )dministracin e ,estin P*blica7 non ten explicacin nin motivo lxico dende o noso punto de vista. Este grao NON ten que ter como finalidade formar estoras e estores pblicos ou privados! nin menos an ser un"a fbrica de funcionarios. 2 grao en %iencia Pol#tica ten 5ue ser a alternativa 5ue se lle ofreza estudantado cando o 5ue busca un6a carreira multidisciplinar7 con (mbitos distintos e abertos7 conectados entre s# ( s*a vez7 5ue lle proporcione un6a formacin xeral sobre a realidade dos (mbitos pol#ticos e p*blicos8 e 5ue profundice nos distintos ocos 5ue surxen desta materia. 2s tres primeiros cuatrimestres son os encargados de aportarlle estudantado un6a base de co#ecemento fundamental7 ampla e slida sobre a 5ue cimentar os futuros co-ecementos m(is especializados en cal5uera dos distintos (mbitos nos 5ue se continuar( a desenvolver o grao.

2s catro seguintes cuatrimestres son a5ueles nos 5ue cada alumno ou alumna toma a decisin de formarse nun mbito ou noutro7 ata c6egar derradeiro cuatrimestre do grao onde propo-emos 5ue o estudantado te-a 5ue enfrontarse a d*as probas nas 5ue demostrar a s*a val#a e co-ecementos ad5uiridos durante os anos anteriores. :este *ltimo cuatrimestre7 como m(is adiante se ver( exposto7 a nosa idea 5ue o alumno ou alumna para demostrar 5ue ad5uiriu as distintas capacidades 5ue se considera 5ue deben de ter recollidas7 mediante d*as probas. ;n6a delas de car(cter terico o 0raballo de /in de .rao7 un documento no cal reflectir os seus co-ecementos de maneira escrita7 realizando un traballo de investigacin no cal desenrolar a resposta a un6a pregunta plantexada entre eles e o titor ou titora correspondente. Por outra banda7 para demostrar 5ue sabe aplicar esta teor#a a un (mbito pr(ctico7 se levar(n a cabo pr(cticas en distintas empresas7 institucins7 partidos pol#ticos7 organizacins non gubernamentais... onde o graduado ou graduada adem(is de demostrar os seus co-ecementos nun (mbito aplicado comece a coller pr(ctica profesional e laboral. %omo formacin complementaria neste derradeiro cuatrimestre7 e tendo en conta a carga de 6oras 5ue supn a elaboracin da memoria das pr(cticas e do traballo de fin de grao7 propo-emos 5ue ou estas d*as sexan as *nicas materias do citado per#odo <1 crditos E%0" cada un6a= ou ben 5ue xunto con elas imp(rtanse d*as materias sen exame e s con car(cter pr(ctico 5ue completen a formacin do alumnado. Estas materias 5ue propo-emos ser#an Formacin e orientacin laboral e Expresin oral e escrita8 ficando o 0/. e as pr(cticas cun6a carga de 12 crditos cada un e cada un6a destas materias con 3 crditos respectivamente. :os cuatrimestres entre o 4 e o >7 desenrolanse7 xunto con materias de car(cter obrigatorio8 distintas materias optativas englobadas dentro das distintas tem(ticas8 dei ando aberta a porta a que final do grao e istan distintas mencins debido (s materias optativas 5ue o alumno ou alumna escolla durante este per#odo. "uxerimos 5ue para non ser tan pec6ados ( 6ora de marcar estas mencins7 propo-emos 5ue se o alumno ou alumna as# o solicita7 se poidan cursar materias para obter d*as mencins no canto dun6a.

Pero dende )semblea de Estudantes entendemos 5ue o reto 5ue nos expo-emos coa renovacin deste novo plan de estudos e o de tratar de dar un iro $%&' sistema imperante na nosa facultade. (er transgresores e innovadores non s mellorar as materias impartidas7 nin crear novas materias7 nin propo-er materia no derradeiro curso do grao. ) verdadeira proposta 5ue agardamos 5ue sa#a adiante8 por5ue o fundamental e necesario para mellorar a calidade docente da nosa facultade8 un novo plantexamento onde tense 5ue rematar o concepto das clases tal e como o entendemos8 e ese cambio ten 5ue vir pulado polo profesorado8 5ue ten 5ue demostrar neste cambio a s*a profesionalidade. %omprendemos 5ue un momento con falta de recursos7 sobretodo econmicos7 5ue poder#an servir de excusa para non levar a cabo ning*n tipo de cambio7 pero o custo que ten o cambio que ns estamos a propo#er ) simplemente un custo de esforzo e ganas de cambiar as cousas. 2 concepto de clase ten 5ue cambiar7 dende o momento cero de aplicacin deste novo plan de estudos. * e plicacin meramente terica das clases expositivas ten que desaparecer8 imitando os modelos educativos m(is modernos e eficientes de Europa7 onde xa dan por suposto que o alumno NON adquire os co#ecementos tericos nun aula7 escoitando o montono son 5ue a voz do profesor ou profesora. 9 ben certo 5ue existen conceptos b(sicos 5ue deben de ser explicados na clase antes de 5ue os propios alumnos e alumnas sexan os 5ue en primeira persoa asuman a responsabilidade de ad5uirir eses co-ecementos. E s#7 estamos propo-endo m(is carga de traballo para o alumnado7 m(is traballo personal de maneira independente8 co obxectivo de 5ue este frmese de maneira m(is autodidacta7 xerando un maior sentido cr#tico no alumnado. ? mesmo tempo isto permite 5ue as 6oras empregadas na clase sexan enfocadas dun6a forma m(is pr(ctica8 onde o alumno contin*a sendo o protagonista da s*a formacin. 2 papel do profesor pasa a ser o de gua+ mentor e titor7 deixando de lado o papel tradicional de orador e repetidor de co-ecementos. ? non ter 5ue empregar tal n*mero de 6oras ( transmisin de co-ecementos7 obtense m(is

tempo para a explicacin pr(ctica7 o debate7 a certificacin da ad5uisicin de co-ecementos e a xeracin de sentido cr#tico no alumnado. 2 cambio de modelo ten 5ue verse tamn na maneira de orientar as clases. *s e positivas7 dado a este novo modelo 5ue estamos a propo-er7 ter(n forma bipartida. ? inicio da clase o@a profesor@a expor( un6a pregunta directa ou indirecta co obxectivo de 5ue o alumnado demostre que aprendeu os co#ecementos 5ue se lle outorgaron para o seu traballo diario na clase previa. ;n6a vez finalizado esta parte7 o@a profesor@a dar( paso ( presentacin e e plicacin da seguinte leccin 5ue se lle da estudantado. Esta nova forma de estruturar as clases deixa m(is tempo libre de clases alumnado7 abrindose a posibilidade dun6a *nica clase semanal por materia e grupo7 dado a 5ue 6ai 5ue deixar tempo alumnado a que traballe sobre a materia que se lle e pn. !sto non significa menor n*mero de 6oras para o profesorado7 se non 5ue abre a porta a un6a redistribucin dos 6orarios para 5ue estes sexan mellores para os propios profesionais7 mellorando as# a s*a calidade de vida7 a s*a conciliacin laboral e familiar ou a s*a capacidade de investigacin7 obtendo como resultado un6a profesionalidade da docencia do noso centro. Esta reducin 6oraria 5ue propor#amos para as clases expositivas7 ver#ase repercutido no n*mero de "oras interactivas e de titora 5ue ter#a o alumnado. :este modelo propo-emos 5ue as clases interactivas pasen a ser verdadeiramente clases interactivas con grupos non superiores s $& alumnos por clase interactiva8 na cal a participacin destes grupos ten que ser o piar fundamental da mesma. %lases amenas onde os alumnos debatan entre s# os conceptos aprendidos nas expositivas e co seu traballo persoal. Estas clases tamn son o terreo perfecto para a presentacin de traballos individuais e colectivos. 2 baixo n*mero de alumnos da a posibilidade de 5ue despois da presentacin de cada traballo se abran roldas de debate na 5ue os compa-eiros preguntan e elaboran un6a cr#tica traballo do compa-eiro@a 5ue o presentou7 tendo este 5ue defender a s*a postura diante dos seus compa-eiros respondendo (s s*as preguntas8 demostrandose as# 5ue os conceptos 5ue tivo 5ue empregar para elaborar o traballo est(n fixados e os co-ece perfectamente. mellora da calidade e

0emos claro 5ue a reforma 5ue propo-emos non un imposible8 a resposta 5ue de maneira lxica deber#a de darse dende as institucins ante os continuos fallos 5ue se atopan no actual sistema e plan de estudos 5ue rixe a nosa facultade. "er( dificil de levar a cabo7 pero todo o 5ue paga a pena dificil. Esta reforma non un invento saido do maxin de alumnas e alumnos da nosa propia facultade8 o froito do traballo deste grupo de mozas e mozos 5ue puxeron en com*n as s*as experiencias persoais e os seus co-ecementos cun *nico obxectivo8 un obxectivo de car(cter puramente solidario7 xa 5ue ningun6a destas reformas lles mellorar( a calidade da docencia 5ue eles recibiron7 xa 5ue est( pasada8 un obxectivo 5ue non vai m(is ala 5ue 5uerer mirar para a s*a facultade no futuro como un referente8 sentirse orgullosas e orgullosos de como un6a institucin pola 5ue eres pasaron foi capaz de mellorar e ser exemplo de innovacin e colaboracin. Este plan de estudos inspirase no modelo educativo impartido en universidades como a de %onstanza <;niversitAt Bonstanz=7 "ur de Estocolmo <"CdertCrns $Cgs4ola= e DdE <;niFersGtet Ddz4i=. +as cales tamn toma materias incluidas na relacin de asignaturas presentada posteriormente7 na cal se atopan tamn materias de universidades nacionais como a %omplutense de 3adrid7 a )utnoma de 3adrid ou a Pompeu /abra de Harcelona. Iueremos rematar este plantexamento instandovos a 5ue sexades valentes8 por5ue non 6ai xito sen valent#a.

3. Explicacin do proceso levado a cabo pola organizacin para elaborar a proposta.


2 proceso de elaboracin deste plan de estudos comeza o d#a 21 de 2utubro. 2 primero paso 5ue se levou a cabo foi aprobar na asemblea anterior <14 de 2utubro de 2J13= a posta en marc6a dun6a comisin espec#fica 5ue traballar#a nesta materia. +urante as xornadas de traballo desta comisin7 nun primeiro momento comezase cun brain storming no 5ue os diferentes participantes das comisins aportan ideas sobre distintas materias 5ue deber#an de introducirse no novo plan de estudos. +ende un primeiro momento plantexase nas comisins 5ue un dos factores 5ue m(is se deben de destacar nesta modificacin7 instando especificamente ( comisin propia da facultade 5ue est( a elaborar a proposta de modificacin8 un cambio de modelo de funcionamento en canto sistema establecido na din(mica das clases7 dandolle un maior papel protagonista alumnado como verdadeiro encargado da s*a formacin. ;n6a das demandas 5ue se po-en enriba da mesa dende un primeiro momento 5ue o plan de estudos 5ue se presenta debe ter un car(cter multidisciplinar7 abarcando as diferentes tem(ticas 5ue ata-en ( nosa carreira8 deixando de lado a exclusividade actual 5ue ten a )dministracin P*blica debido a 5ue o car(cter principal do grao ten 5ue ser a %iencia Pol#tica e as distintas ramas 5ue est(n relacionadas coa mesma7 e non *nicamente a )dministracin P*blica. 0amn destacase 5ue7 e debido a 5ue na elaboracin deste plan de estudos traballan especialmente compa-eiras e compa-eiros 5ue foron participantes do programa europeo de mobilidade KErasmusL7 de especial interes extrapolar parte da s*a experiencia educativa7 tratando de facer da nosa facultade dun centro 5ue conte cun plan de estudos amplo de miras7 e 5ue non se focalice unica e exclusivamente en .alicia e Espa-a. !sto *ltimo non 5uere dicir 5ue se te-an 5ue deixar de lado nin as materias espec#ficas 5ue ata-en a .alicia nin 5ue a carreira deixe de enfocarse nas singularidades do noso pa#s7 xa 5ue consideramos 5ue isto

fai a nosa formacin m(is completa e rica8 pero esta podese enri5uecer a#nda m(is se somos capaces de engadir m(is matices. %omo obvio continuamos a reclamar 5ue a formacin contin*e a levarse a cabo en lingua galega e 5ue o alumnado non te-a discriminacin de ning*n tipo por empregar a mesma tanto de maneira oral nas aulas7 como de maneira escrita en traballos e exames. ? mesmo tempo considerase interesante7 debido ( realidade coa 5ue os graduados e graduadas se atopan a d#a de 6oxe rematar o seu grao7 5ue se integre de algun6a maneira o aprendizaxe dun6a lingua estranxeira. %onsideramolo de vital importancia xa non s con vistas a masters7 postgrados ou a emigracin ( 5ue moitas mozas e mozos graduados vense obrigados a d#a de 6oxe8 se non tamn a 5ue abre a porta emprego de materiais did(cticos durante o grao nesta lingua7 na cal a d#a de 6oxe publ#canse a inmensa maior#a das investigacins sociais 5ue se levan a cabo no mundo. 2 proceso contin*a cun6a elaboracin dun es5uema por parte da comisin. :este es5uema explicase dun6a forma m(is visual a forma 5ue se lle 5uere dar grao7 o cal xa foi explicado anteriormente no punto dous7 e desenrolado no punto .

1er 2do 3eiro 4to to Mto >to Navo cuatrimes cuatrimes cuatrimes cuatrimes cuatrimes cuatrimes cuatrimes cuatrimes tre tre tre tre tre tre tre tre 3 2 2 !ngls 0/. obrigatori obrigatori obrigatori obrigatori obrigatori obrigatori para as ("#ECT ! as as as as as as %iencias (6ECT ! (6ECT ! (6ECT ! (6ECT ! (6ECT ! (6ECT ! "ociais
(6ECT !

M optativas 3 optativas
($ ECT !

Pr(cticas
("#ECT !

4 optativas
($%& ECT !

4 optativas
($%& ECT !

($ ECT !

0cnicas de expresin oral e escrita ('ECT ! /ormacin e orientacin laboral ('ECT !

24J E%0"

;n6a vez elaborado o reparto7 o e5uipo de traballo comeza a elaboracin do documento 5ue estades a ler. Para levalo a cabo7 elaborase o listado de materias 5ue formaran o plan de estudos8 buscase informacin nos distintos plans de estudos das distintas universidades 5ue se citaron anteriormente8 e escllense as partes 5ue se consideran m(is adecuadas de cada un deles. Este traballo se leva a cabo durante os meses de +ecembro de 2J13 e ,aneiro de 2J147 finalizandose o d#a 2J de ,aneiro de 2J148 sendo o traballo final de tres meses. ) d#a de 6oxe7 todav#a non se levaron a cabo os seguintes pasos8 por orden os seguintes' 1 Presentacin da proposta en )semblea 1 Presentacin do documento <se as# se aproba=. 1 )pertura do plazo de enmendas 1 )semblea de aprobacin7 ou non7 das enmendas realizadas 1 Referendum estudantado da facultade "e o resultado fose favorable7 presentacin p*blica do documento definitivo decanato e ( comisin de plan de estudos.

4. Resultado do referndum estudantado.

. Proposta de Plan de Estudos. 1. Primeiro curso.


I. (ociolo a. (6ECT
!

)o tratarse dun6a materia introdutoria e de primeiro curso7 o principal obxectivo a aprendizaxe do sistema de conceptos fundamentais e b(sicos da "ociolox#a e a familiarizacin cos mesmos. 0r(tase de proporcionar ao alumno as ferramentas e elementos esenciais 5ue lle faciliten a an(lise da sociedade ( vez 5ue o preparan para un6a mellor comprensin das materias de "ociolox#a 5ue cursar(n nos anos seguintes. Este mdulo leva a cabo a formacin precisa para o graduado no campo do co-ecemento da sociedade e da s*a articulacin nas democracias contempor(neas. 0amen toma en consideracin os complexos procesos de comunicacin propios da "ociedad da !nformacin. Por outra banda7 o mdulo contempla o co-ecemento da Psicolog#a "ocial aplicadoa s fenmenos pol#ticos. ) materia implica pois7 un primeiro ac6egamento (s nocins 6abituais no modo de pensar sociolxico7 (s perspectivas desde as 5ue se analizan os diferentes (mbitos do comportamento social 6umano e aos autores m(is relevantes na materia7 non s cl(sicos senn tamn actuais. ) materia pretende estimular a reflexin persoal sobre os fundamentos dun6a disciplina de indubidables aplicacins pr(cticas e cuxo aprendizaxe necesita importantes doses de curiosidade e imaxinacin respecto dos fenmenos sociais7 as# como un esforzo por adoptar criterios cient#ficos para lograr alcanzar un co-ecemento racional e obxectivo.

:ota' 1 O participacin en clase MJO exame 2 O traballo individual

II. ,istoria Poltica (6ECT ! 2 co-ecemento do pasado fundamental para entener os feitos do presente e do futuro. Estudo dos principais procesos pol#ticos7 sociais e culturais nas sociedades contempor(neas7 analizados ( vez dende un6a perspectiva tem(tica e diacrnica. !niciacin estudo da 6istoria contempor(nea a partir dalgunos temas clave do pasado e o presente das nosas sociedades <movementos demogr(ficos e migratorios7 democratizacin dos Estados liberais7 construccin dos Estados1 nacin7 imperialismo e antiimperialismo7 ...= . Este mdulo ten a s*a principal razn de ser en servir estudante para fixar con claridade e precisin os marcos 6istricos e econmicos 5ue son fundamentais na explicacin dos fenmenos pol#ticos. Esta manteria ten por obxectivos' 1= fornecer un co-ecemento b(sico da evolucin significativos8 do pensamento os pol#tico seus

moderno da man dos principais pensadores e pensadoras e argumentos e conceptos mais teor#as pol#ticas8 3= analizar as diferentes teor#as no seu contexto social7 movementos pol#ticos e sociais da s*a poca respectiva8 4= desenvolver a escrita8

2= atender as dimensions tanto normativas como expliactivas das diferentes institucional e dos

capacidade de reflexin cr#tica e de argumentacin oral e

= proporcionar un6a preliminar bagaxe terico1conceptual dos cl(sicos da disciplina %iencia Pol#tica. :ota' 1 O participacin en clase MJO exame 2 O traballo individual

!!!.-iencia Poltica $ (6 ECT ! %iencia Pol#tica ! es una materia de primer curso de .rado G7 como tal7 pretende proporcionarle al alumno G alumna un conocimiento b(sico G estricto de nuestra disciplina. Para esto7 la materia se ocupa' de la evolucin de la disciplina7 de los conceptos de poder G legitimidad7 del Estado como organizacin pol#tica7 de los reg#menes no democr(ticos7 de las poliar5u#as7 G de la distribucin territorial G funcional del poder7 etc. %ompetencias a acadar' 1. %apacidade de an(lise e s#ntese. 2. %ompromiso tico 3. /omentar su autocomprensin como actor pol#tico. 4. 3otivacin de logro . !dentificar as principais teor#as e enfo5ues da %iencia Pol#tica actual. %o-ecer as elaboracins conceptuais7 os marcos tericos e os enfo5ues 5ue fundamentan o co-ecemento cient#fico. M. !dentificar os principais tipos de an(lise politol#xicos. >. %o-ecer as principais referencias 6istricas vinculadas ( evolucin do poder pol#tico7 o estado e as democracias. N. Reco-ecer a estrutura e o funcionamento dos sistemas e actores pol#ticos. :ota' 1 O participacin en clase M O exame 2J O traballos individuais ou en grupo

I..Economa $/ Introducin economa poltica

(6 ECT !

!ntroduccin ( econom#a pol#tica un6a materia introdutoria 5ue permitir( s estudantes ad5uirir co-ecementos b(sicos sobre o funcionamento micro G macro econmicos das econom#as contempor(neas. +entro dos estudos de %iencias elementos fundamentais para situar resto das asignaturas Pol#ticas7 esta asignatura proporciona os de %iencias Pol#ticas. %onstit*e a introduccin estudo das asignaturas da (rea de Econom#a Pol#tica e /acenda P*blica7 presentando a metodolox#a econmica e as interaccins 5ue determinan o comportantmento dos axentes nos mercados econmicos. 9 a asignatura inicial do blo5ue das ensinanzas troncais da materia econmica7 presentando un dobre interese no proceso formativo e para o futuro exercicio profesional' P +ende un punto de vista formativo o estudo da metodolox#a econmica7 dos alicerces do sistema econmico7 e do funcionamento do mercado resulta esencial en cal5uera grao das ciencias sociais7 tanto pola incidencia da econom#a nas institucins pol#ticas como pola da pol#tica nas institucins econmicas. Esta aprendizaxe proporciona co-ecementos e capacidades precisas para o desenvolvemento posterior da s*a formacin7 tanto na metodolox#a empregada como en 6abilidades 5ue constit*en os fundamentos necesarios para asignaturas posteriores m(is especializadas7 de a6# a s*a incorporacin no primeiro semestre dos estudos do grao. P +e cara ao posterior exercicio profesional7 os co-ecementos ad5uiridos nesta materia7 as# como nas asignaturas posteriores da (rea econmica7 resultar(n imprescindibles para os graduados. :ota' 1 O participacin en clase MJ O exame 2 O traballos individuais ou en grupo

a importancia dos factores econmicos no contexto do

..*dministracin Pblica (6 ECT

%o-ecer a formacin 6istrica e bases constitucionais da )dministracin p*blica en Espa-a' .oberno e )dministracin ,eral do Estado7 .oberno e )dministracin das %omunidades )utnomas7 .oberno e )dministracin local e a )dministracin institucional e as corporacins de dereito p*blico dos tres niveles territoriais7 ,eral7 )utonmico e local. %o-ecer a 0eor#a xeral da organizacin administrativa. )s relacins intergubernamentais nos Estados compostos7 gobernanza e .obierno multinivel. ) 9tica p*blica e o control das )dministracins p*blicas. %apacidade de an(lise e s#ntese7 capacidade de organizar e planificar7 6abilidades b(sicas de xestin da informacin <6abilidades para buscar7 seleccionar e analizar informacin provinte de fontes diversas=7 comunicacin oral e escrita7 presentacin de traballos colectivos en p*blico 7 discusin de textos7 redacin cr#tica e argumentativa. %ompetencias espec#ficas ' !dentificar as principais teor#as e enfo5ues da %iencia Pol#tica e da )dministracin7 co-ecer as elaboracins conceptuais7 os marcos tericos e os enfo5ues 5ue fundamentan o co-ecemento cient#fico. Reco-ecer a estrutura7 a organizacin e o funcionamento das administracins p*blicas nos seus diferentes niveis. Esta competencia supn co-ecer a estrutura7 a organizacin e o funcionamento das administracins p*blicas e a s*a posicin dentro do sistema pol#tico. :ota' 1 O asistencia ( clase MJ O exame 2 O traballos individuais ou en grupo

.I.Estadstica $ (6 ECT

:a actual sociedade da informacin e nun contexto de creciente utilizacin de datos cuantitativos en tdolos (mbitos7 os aspectos numricos7 as# como a utilizacin de programas inform(ticos para analizalos7 constit*en co-ecementos transversais b(sicos e necesarios para cual5uera disciplina . Esta materia pretende7 suministrar s estudantes as ferramentas matem(ticas b(sicas necesarias para afrontar con xito o aprendizaxe das diferentes materias 5ue se imparten no grao e para dotalos dun6a capacidade de an(lise e comprensin da realidade 5ue lles ser( *til no transcurso da s*a carreira profesional. 2bxectivos' )cadar un co-ecemento suficiente do tratamento e o an(lise estat#stico de datos. Reco-ecer as diversas variables estat#sticas e as medidas apropiadas para o seu procesamento e an(lise. )d5uirir competencias no emprego dos recursos estat#sticos para facer un6a lectura descriptiva dos datos. )d5uirir a capacidade de acadar conclusins dos datos analizados7 as# como o plantexamento de 6ipteses. )d5uirir uns co-ecementos b(sicos no manexo dos programas inform(ticos para o an(lise de datos cuantitativos. 0raballo' ,unto co exame7 ser( obrigatorio a elaboracin dun traballo7 5ue se iniciar( coa axuda do profesor@a nas clases de car(cter interactivo. ) finalidade deste traballo 7 a partir de diferentes bases de datos proporcionadas polo profesor@a8 a elaboracin dun6a pregunta e a s*a consecuente resposta en relacin cos datos 5ue ten o alumno@a. :ota' 1J O asistencia a clase J O examen 4J O traballo

.II.0ereito -onstitucional (6 ECT

) asignatura consiste no estudo dos conceptos b(sicos da teor#a da constitucin e a s*a proxecin nos principios e institucins do Estado establecidos pola %onstitucin espa-ola de 1Q>N7 a organizacin institucional e territorial do Estado7 o sistema de fontes do dereito e o sistema de protecin constitucional dos dereitos e liberdades fundamentais. 2bxectivos' ? finalizar o curso7 o estudante debe co-ecer o significado xur#dico do concepto de constitucin e o contido no 5ue se articula a definicin do Estado como democr(tico7 social e de dereito. )simesmo7 debe co-ecer as principais institucins 5ue exercen o poder p*blico e as fontes do dereito s niveis estatais7 autonmico e europeo7 e comprender as relacins entre os diversos ordenamentos xur#dicos. /inalmente7 o estudante deber( co-ecer as nocins b(sicas do sistema de proteccin constitucional dos dereitos fundamentais e as suas implicacins con sistemas internacionais de protecin de dereitos 6um(ns. Para o seguimento da asignatura ser( necesario desenrolar competencias relativas ( capacidade de comprensin e analise de textos constitucionais 6istricos e vixentes7 xurisprudencia constitucional e artigos doctrinais7 as# como a capacidade de aplicar as estruturas de argumentacin constitucional ( resolucin de conflictos e ( cr#tica institucional. 0raballo' %omo actividade a levar a cabo7 en grupo ou de maneira individual8 ser#a interesante elaborar7 misturando co-ecementos da ciencia pol#tica e do dereito constitucional7 un6a reforma da constitucin. :ota' 1 O asistencia a clase 3 O traballo J O exame

.III.Poltica -omparada $ (6 ECT

2 obxectivo desta asignatura aprender a analizar e explicar os fenmenos pol#ticos Rde forma comparadaR. %on este obxectivo elexiuse a modo de exemplo un6a das cuestins pol#ticas m(is cruciais da nosa poca' a expansin da democracia no mundo e o consecuente retroceso das ditaduras. )s#7 imos analizar e explicar dun6a maneira comparativa onde7 como e por5ue 6ai democracias nuns pa#ses mentras 5ue noutros mante-ense rex#menes non1democr(ticos. 2bxectivos' %apacidade de analise e s#ntese. +estreza para a organizacin e a planificacin. %apacidade para empregar as tcnicas inform(ticas (mbito de estudo %apacidade de xestin da informacin. $abilidade na resolucin de problemas e para a toma de decisins. Reco-ecemento ( diversidade e a multiculturalidade. Razonamento cr#tico7 compromiso tico e vocacin de servizo p*blico. )daptacin a novas situacins7 creatividade e liderazgo. )plicacin da perspectiva de xnero nas distintas disciplinas. %omprender a estrutura e o funcionamento da pol#tica comparada e dos sistemas pol#ticos. 0raballo' "er( re5uisito obrigatorio elaborar un traballo en grupo 5ue consistir( nun6a investigacin comparada dun tema a escoller polo grupo de alumnos e alumnas7 no 5ue se levar( a cabo un6a investigacin cuantitativa con datos reais comparando a situacin exposta polo grupo nun n*mero determi-ado de actores7 preferiblemente Estados. Esta investigacin levarase a cabo coa base terica 5ue se aporta nas clases expositivas e coa axuda do profesor nas primeiras clases interactivas. :ota' 1 O asistencia ( clase J O exame 3 O traballo en grupo

I1.Introducin s 2elacins Internacionais

(6 ECT !

2 obxectivo da materia presentar un6a introducin (s Relacins !nternacionais a travs dos conceptos e aproximacins tericas centrais. ) partir desta introducin7 analizarase o obxecto de estudo da disciplina7 para proceder seguidamente exame dos actores e a din(mica da sociedade internacional. 2 enfo5ue da asignatura !ntroducin (s Relacins !nternacionais centrase no co-ecemento e o analise dos principais conceptos e teor#as sobre a sociedade internacional' correntes tericas dende o surximento da disciplina7 anar5u#a e orden7 seguridade internacional7 poder e estrutura7 actores internacionais <Estados7 organizacins internacionais7 actores transnacionais7 etc.= e din(micas <conflito7 conflitos armados e guerra8 cooperacin e integracin=. 2bxectivos' %oncepto e xnese das relacins internacionais. ) sociedade internacional. Principais correntes tericas. +a sociedade internaciona ( sociedade mundial. 2s actores das relacins internacionais. !nteracins b(sicas da sociedade mundial' Paz7 conflito e cooperacin. Principais retos da sociedade mundial global' probreza7 desigualdade7 e desenvolvemento. 0raballos' 2 desenrolo de traballos individuais7 de an(lise sobre os diferentes temas analizados na asignatura7 empregando diversa bibliograf#a para documentarse sobre a tem(tica7 ter(n un6a porcentaxe da nota final. :ota' 1 O asistencia ( clase MJ O exame 2 O traballos

1.Poltica e -omunicacin (6 ECT

2 curso pretende estudar os procesos de comunicacin no funcionamento das actuais sociedades democr(ticas. :esta direcin enfocase tanto dende a perspectiva da %iencia Pol#tica como das %iencias da %omunicacin. %entrase especialmente nos medios de comunicacin de masas e o seu papel de intermediacin na formacin das actitudes pol#ticas e a orientacin do comportamento pol#tico nas sociedades actuais. 2 tratamento da informacin pol#tica nos medios7 os niveis de seguemento destos7 as pautas da s*a influencia7 as tcnicas de comunicacin7 os estudos de contido7 campa-as pol#ticas e electorais7 son aspectos 5ue se traballar(n durante o curso. 2bxectivos' %omunicacin oral e escrita na propia lingua. %apacidade para comunicarse con expertos doutras (reas. +ise-o e xestin de proxectos. %o-ecer as tcnicas de comunicacin pol#tica e as ferramentas b(sicas para xerar mensaxes e informacins pol#ticas. %o-ecemento das principais tcnicas de comunicacin. %o-ecemento dos instrumentos necesarios para difundir mensaxes e informacins pol#ticas. 0ransmitir mensaxes e informacins pol#ticas. +ise-ar campa-as pol#ticas. !dentificar cuestins de debate p*blico. 0raballos' 2s alumnos elaborar(n7 entre outros7 un traballo de an(lise dun6a campa-a pol#tica7 analizando non s a campa-a en s#7 se non tamn as consecuencias 5ue est( porduciu no proceso electoral na 5ue se desenrolou. :ota' 1 O asistencia ( clase MJ O exame 2 O traballos.

2."egundo %urso.
I. (istema Poltico Espa#ol (6 ECT
!

2bxectivos' Esta materia proporciona un6a an(lise das distintas dimensins do sistema pol#tico espa-ol actual' as s*as institucins <sistema electoral7 parlamento e goberno=7 os actores principais <partidos=8 e trazos do comportamento pol#tico dos cidad(ns <comportamento electoral e cultura pol#tica=. )demais tr(tanse os antecedentes inmediatos do actual sistema pol#tico' a ditadura fran5uista e o per#odo de transicin democr(tica. Pretndese as# mesmo 5ue ao longo do curso cons#gase un co-ecemento dos conceptos b(sicos da ciencia pol#tica aplicables ao estudo do sistema pol#tico %ompetencias' %o-ecemento do sistema pol#tico espa-ol7 a s*a organizacin e funcionamento nos (mbitos executivos7 lexislativo e xudicial. Revisin en profundidade dos acontecementos previos a nosa democracia7 situacin de sa#da G elementos 5ue conformaron o panorama actual. 2s roles dos distintos actores 5ue participan nos procesos de elaboracin das decisin pol#tica. "istema de Evaluacin' JO Exame 3JO 0raballo sobre una parte da materia. 2JO )sistencia

II. (istema Poltico 3alego (6 ECT

2bxectivos' %o-ecemento do marco constitucional e estatutario da %omunidade )utnoma de .alicia. )n(lise en profundidade da 6istoria de .aliza para comprender a s*a natureza de nacionalidade 6istrica G das reivindicacins de autogoberno ao largo da 6istoria. %omprensin do funcionamento da autonom#a galega7 as# das s*as relacins cos demais niveis administrativos. %ompetencias' %o-ecemento da 6istoria da )utonom#a galega7 dende as primeiras vontades para constru#r un proxecto galego ata a conformacin da comunidade autnoma coma tal. )s competencias das principais institucins 5ue configuran o sistema pol#tico7 a s*a organizacin tanto ao nivel autonmico coma o nivel local as# como a s*a relacin estre eses dous niveis. 2s roles dos distintos actores 5ue participan nos procesos de elaboracin das decisin p*blicas. "istema de Evaluacin' JO Exame 3JO 0raballo 2JO )sistencia

III. -iencia Poltica 4 (6 ECT

2bxectivos' %iencia Pol#tica !! un6a materia de primeiro curso de .rao e7 como tal7 pretende proporcionarlle ao alumno e alumna un co-ecemento b(sico e estrito da nosa disciplina. Para isto7 a materia oc*pase de' a introducin (s teor#as sobre a relacin pol#tica7 o poder e a s*a lexitimacin8 os conceptos fundamentais para a an(lise dos procesos e estruturas pol#ticas e administrativas8 os elementos fundamentais do sistema pol#tico espa-ol contempor(neo. )demais7 a travs da docencia7 persguese' 1 /amiliarizar o alumno@a cos conceptos b(sicos e os debates centrais da ciencia pol#tica contempor(nea. 1 +esenvolver a s*a capacidade de an(lise cr#tica da pol#tica. 1 %ontribu#r ( s*a formacin como futuro profesional da ciencia pol#tica e transmitirlle os co-ecementos e as regras b(sicas do exercicio da disciplina. 1 /omentar a s*a autocomprensin como actor pol#tico. %ompetencias' :on se precisa ningun6a competencia previa m(is al( das 5ue corresponden a un alumno ou alumna de primeiro de licenciatura. )o longo do curso7 a medida 5ue se vai desenvolvendo a materia7 pretndese 5ue o alumno desenvolva as seguintes competencias' 1. %omprensin e asimilacin de conceptos e nocins b(sicas da an(lise pol#tica. 2. )plicacin dos conceptos ( interpretacin da actualidade pol#tica. 3. +esenvolvemento dun marco terico de interpretacin e an(lise da pol#tica. "istema de Evaluacin' JO Exame. 3JO +iversos traballos 5ue realizarans no transcurso do semestre. 2JO )sistencia.

I.. Economa 4 (6 ECT

2bxectivos' )similar as categor#as b(sicas da an(lise macroeconmica. /acerse cun6a competencia pr(ctica elemental no c(lculo e resolucin de problemas de macroeconom#a e pol#tica econmica. %aptar as interrelacins entre econom#a e sistema pol#tico. %omprender os obxectivos e instrumentos de pol#tica macroeconmica. ;n6a aproximacin extensa da contabilidade nacional' magnitudes empregadas e reinterpretacins. Revision en profundidade dos ciclos econmicos e as pol#ticas estabilizadoras. %ompetencias' P )dvertir os reducionismos e examinar cr#ticamente os fenmenos7 teor#as e pol#ticas macroeconmicas7 desde a ampla perspectiva 5ue proporciona a Econom#a Pol#tica. P %alcular diversas macromagnitudes mediante a aplicacin das identidades da contabilidade nacional. P +eflactar cifras7 actualizar rendas e calcular taxas de inflacin a partir dun #ndice de prezos. P +eterminar os diversos saldos da balanza de pagamentos e a clase de medidas de axuste 5ue7 no seu caso7 6axa 5ue tomar para corrixir os seus dese5uilibrios. P 3anexar alg*ns modelos macroeconmicos b(sicos e aplicalos ( toma de decisins de pol#tica econmica. P !dentificar as accins de pol#tica econmica susceptibles de conter a inflacin @ xerar emprego @ estimular o crecemento econmico...7 e os seus posibles efectos adversos sobre os demais obxectivos macroeconmicos. "istema de Evaluacin' >JO Exame. 3JO )sistencia.

.. Estadstica 4 (6 ECT

2bxectivos' Esta materia un6a continuacin e complemento da materia Estat#stica ! e os co-ecementos ad5uiridos nesta materia son un6a base necesaria7 entre as demais de car(cter metodolxico presentes na titulacin. 2 alumno deber( conseguir un dominio suficiente dos seguintes obxectivos' 1.1%onseguir un co-ecemento suficiente do tratamento e an(lise estat#stica de datos. 2.1)d5uirir a destreza de formular 6iptese entre d*as7 tres ou m(is variables a partir duns datos dados 3.1+eber( ad5uirir a capacidade de sacar conclusins dos datos analizados. 4.1+eber( ad5uirir uns co-ecementos b(sicos no manexo dos programas inform(ticos para a an(lise de datos cuantitativos <"P"" e Excel=. %ompetencias' 2 alumno consegue un dominio suficiente dos seguintes competencias' 1.1 0ratamento e an(lise estat#stica de datos. 2.1 +estreza de formular 6iptese entre d*as7 tres ou m(is variables a partir duns datos dados 3.1 %apacidade de sacar conclusins dos datos analizados. 4.1%o-ecementos b(sicos no manexo dos programas inform(ticos para a an(lise de datos cuantitativos <"P"" e Excel=. "istema de Evaluacin' MJO Exame 3JO )sistencia a os seminarios 3JO +iversos traballos

.I.5acenda Pblica (6 ECT

2bxectivos' 2 obxetivo fundamental da asignatura de /acenda P*blica 5ue os alumnos co-ezan a actividade financiera do sector p*blico7 tanto dende o punto de vista dos ingresos coma dos gastos. ;n6a vez feita a introducin7 cos antecedentes 6istricos e os principios xerais dos ingresos e gastos p*blicos7 def#nense e clasif#canse os aspectos fundamentais relacionados cos mesmos. Estudiaremos os principais programas de gasto7 o orzamento do sector p*blico7 os tipos de ingresos e a s* dimensin7 os impostos7 os re5uisitos dun bo sistema impositivo e a an(lise dos distintos impostos7 con referencias ( actividade financieira en Espa-a. %ompetencias' Proporcionar aos alumnos nocins b(sicas de car(cter terico1pr(ctico relacionados coa /acenda P*blica. )s#7 ao finalizar o curso7 o alumno deber( ser capaz de' P %omprender a realidade de !ngresos e .astos do "ector p*blico. P %omprender en cada caso a necesidad de intervencin do "ector P*blico nun6a econom#a de mercado. P %o-ecer a composicin da )dministracin P*blica en Espa-a. P %o-ecer7 comprender e aplicar as normas orzamentarias necesarias para a elaboracin dos P.E. P %o-ecer os Estados %ontables das contas da )dministracin p*blica. P %omprender a realidade dos ingresos e dos gastos de "ector P*blico. P %omprender e analiza1lo sistema de ingresos p*blicos7 fundamentalmente de impostos. "istema de Evaluacin' 4JO Exame. 3JO 2s diferentes traballos plantexados polo profesor. 3JO )sistencia.

.II.

0ereito *dministrativo

(6 ECT !

2bxectivos' Prioritariamente7 persguese 5ue o alumno7 empregando a terminolox#a e vocabulario tcnico pertinente7 sexa capaz de' 1 describir as bases 6istrico1dogm(ticas e constitucionais do +ereito )dministrativo. 1 describir os ordenamentos xur#dico1administrativos e as s*as relacins. 1 identificar os suxeitos do +ereito )dministrativo e describir os seus rximes xur#dicos. 1 describir o concepto e fases do procedemento administrativo. 1 describir o concepto7 elementos7 eficacia7 execucin e invalidez dos actos administrativos. 1 describir o rxime xur#dico do silencio administrativo. 1 describir as principais caracter#sticas dos procedementos de revisin dos actos administrativos na v#a administrativa %ompetencias' Persguese 5ue o alumno' 1 manexe7 correcta e productivamente7 as ferramentas de busca de informacin xur#dica7 tradicionais <repertorios lexislativos e xurisprudenciais7 fontes doutrinais7 etc.= e modernas <bases de datos e buscadores especializados=. 1 sexa capaz de seleccionar e sistematizar a informacin obtida. 1 poida resolver problemas cuxa solucin non deriva da aplicacin de procesos estandarizados. 1 estea en condicins de planificar e conducir a propia aprendizaxe7 e a actualizacin de co-ecementos7 no seo dun6a materia cuxos contidos e fontes cambian a gran velocidade. "istema de Evaluacin' NJO Exame 2JO )sistencia

.III.

6eora Poltica (6 ECT

2bxectivos' /ornecer un6a introduccin as principais correntes e s principais debates e argumentos da teor#a pol#tica normativa contemporanea nun6a perspectiva contextualista7 esto 7 orientada polos problemas fundamentais das democracias contemporaneas. %ompletar a perspectiva emp#rica da %iencia pol#tica cun6a normativa e pluralista do 6orizonte de valores7 argumentos e asuncions normativas desde os 5ue se realizan as preguntas e dese-os de investigacin7 se implementan e aval#an as pol#ticas p*blicas. +esenvolver un6a perspectiva cr#tica de analise dos presupostos subxacentes aos arranxos institucionais e pol#ticas p*blicas das democracias contemporaneas as# como s programas de investigacion da ciencia pol#tica actual. Re5uintar argumentos7 ideas e conceptos pol#ticos e arre5uecer os vocabularios 5ue permitan un6a mellora da capacidade de reflexin personal7 argumentacin7 exposicin e expresin oral e escrita en ciencia pol#tica. Relacionar os debates terico1pol#ticos contemporaneos con outras dimensions da vida cultural contemporanea' cinema7 pintura7 m*sica7 literatura. %ompetencias' Esta materia est( destinada a enxergar competencias tanto 1= no 5ue se refire co-ecimento dos principais problemas e argumentos da teor#a pol#tica contemporanea7 as suas principais correntes e conceptos7como disciplina integrada na cfiuencia pol#tica e e n dialogo permanente con ela8 as# como 2= potenciar as capacidades de lectura7 mellora dos vocabularios7 reflexion personal7 e argumentacin oral e escrita. "istema de Evaluacin' 4JO Exame 4JO 0raballo 2JO )sistencia

3. 0erceiro %urso.
I. *nlise estrat) ico e toma de decisins.
(6 ECT !

Proporcionar alumno as ferramentas esenciais para o an(lise e definicin dos problemas p*blicos7 a toma de decisins eficiente7 o dese-o estratxico de pol#ticas e a eleccin estratxica de modelos de xestin. 2 obxectivo deste curso consiste en 5ue o estudiante aprenda a analizar e interpretar informacin pol#tica7 con especial atencin an(lise das pol#ticas p*blicas7 o comportamento electoral e a pol#tica comparada nun sentido amplo <institucins7 actores7 procesos=. Para iso7 o estudiante familiarizarase coas principais metodolox#as <eleccin racional7 institucionalismo7 etc.= e con tcnicas de an(lise de datos cuantitativos e cualitativos.

%ontidos' 0E3) 1' 2 Proceso de toma de decisins. 1.1. ) definicin de problemas 1.2. )ctores e problemas 1.3 2 proceso decisional p*blico

0E3) 2' )n(lise de problemas e estratexia. 2.1 Racionalidade e an(lise 2.2 Pensamento estratxico

0E3) 3' 3todos e tcnicas de an(lise estratxico. 3.1 )n(lise estratxico e eleccin racional 3.2 )n(lise de costes e beneficios

3.3 )n(lise +)/2 3.4 )n(lise de datos cuantitativos 3. )n(lise de datos cualitativos

0E3) 4' 0oma de decisins. 4.1 Racionalidade e toma de decisins 4.2 3odelos de decisin

0E3) ' 2s plans estratxicos. .1 +ese-o e plantexamento .2. !mplementacin e avaliacin

0raballo' "er( obrigatorio o desenvolvemento dun traballo en grupo no 5ue o estudantado elabore un6a an(lise sobre un6a situacin real7 c6egando a conclusins sobre os papeis dos distintos actores7 as s*as intencins7 e as s*as motivacins. %on este traballo tratarase de 5ue o estudantado sexa capaz de explicar por5ue os distintos actores te-en as s*as respectivas posicins7 e como son capaces de defendelas e trasladalas ( sociedade.

:ota' 1J O asistencia ( clase J O exame 4J O traballo.

!!. "istema Pol#tico Europeo.

) asignatura "istema Pol#tico Europeo ten como principal obxectivo proporcionar un co-ecemento cr#tico sobre o emerxente sistema pol#tico da ;nin Europea as# como dos resultados pol#ticos 5ue produce. 2 curso tamen abarca o estudo de alg*ns conceptos7 teor#as e marcos anal#ticos clave da %iencia Pol#tica para examinar e explicar o proceso pol#tico da ;nin Europea. ? final do curso os estudiantes deber(n ter un entendemento claro e conciso do 5ue e representa o proceso de integracin europea7 entender 6ata 5u punto a ;nin Europea un sistema pol#tico7 co-ecer os intereses 5ue compiten ( 6ora de influir nas pol#ticas da ;E7 comprender o funcionamento pol#tico das institucins da ;nin Europea ou a capacidade de accin 5ue te-en os distintos actores nas distintas fases do proceso pol#tico. 0raballo' ,unto cos distintos traballos individuais de car(cter m(is terico7 levarase a cabo a elaboracin dun traballo en grupo de car(cter continuado 5ue ter( como obxectivo levar a cabo un Kxogo de rolL en distintos seminarios. ?s diferentes grupos se lles presenta a mesma problem(tica e se lles outorga o rol determinado de distintos actores pol#ticos Europeos <%omisario Europeo7 .rupo Parlamentario Europeo7 SobbG de presin7 parte afectada polo problema=. En distintos seminarios irase levando a cabo o xogo de rol no cal cada un6a das partes ter( 5ue explicar razonadamente as s*as posturas e accins no proceso. :ota' 1J O asistencia ( clase J O exame 2J O traballos individuais 2J O traballo en grupo

!!!. !ntroducin s mtodos cualitativos.

Esta materia ten como obxectivo dotar estudante dun6a serie de ferramentas metodolxicas coas 5ue poder dese-ar7 realizar7 presentar e evaluar de forma cr#tica investigacins cualitativas no (mbito da %iencia Pol#tica. 2 alumno ter( 5ue alcanzar o co-ecemento necesario 5ue lle permita xerar dispositivos para a producin de datos sociolxicos 5ue dean conta da relacin entre compo-entes do sistema social <nivel estrutural da an(lise da realidade social=' p.e. posicin socio1estrutural <posicin de clase= e intencins de voto. Para iso ter( 5ue co-ecer e manexar as destrezas das tcnicas de investigacin social cualitativa' .rupos de discusin7 Entrevistas en Profundidade7 co-ecemento 5ue se fai en todos os momentos do proceso de investigacin social. :os seminarios o alumno ter( 5ue aplicar o co-ecemento das destrezas antes sinaladas ( realizacin dun dese-o dun6a investigacin cualitativa cuxa finalizacin coincida coa ad5uisicin da competencia espec#fica da pr(ctica sociolxica cualitativa. )consllase 5ue o tema da investigacin <pregunta de investigacin= sexa un tema relacionado con cuestins propias da ciencia pol#tica. 0raballo' 2 alumno 5ue cursa esta materia ten 5ue ad5uirir as competencias necesarias 5ue lle permitan desenvolver un proceso de investigacin social cualitativo7 o 5ue supn elixir e aplicar eficazmente as estratexias m(is idneas para elaborar un estudo de caso <dese-o mostra7 recrutamento dos suxeitos7 an(lises de datos7 elaboracin do informe da investigacin=. :ota' 1J O asistencia ( clase 4J O exame J O traballo de investigacin.

!&. 1 ,estin P*blica

,estin P*blica plantexase como un6a materia de profundizacin en diferentes campos da xestin p*blica7 combinando aspectos m(is descriptivos da realidade contempor(nea do funcionamiento das administracins p*blicas cun6a importante vertente aplicada e de desenvolvemento de competencias vinculadas a (mbitos como o analise de estruturas org(nicas e de procedementos7 a xestin dos recursos 6um(ns7 a introducin das tecnolox#as da informacin e a comunicacin na xestin p*blica ou os programas e tcnicas de mellora da xestin p*blica moderna nun contexto de precariedade de recursos econmicos. Proporcionar ao alumnado as ferramentas e elementos esenciais 5ue lles faciliten a an(lise dos problemas p*blicos7 o co-ecemento das tcnicas e o manexo dos instrumentos da xestin p*blica. Proporcionar asemade un6a visin xeral dos distintos marcos tericos e a metodolox#a de investigacin vixentes. )nalizar os problemas p*blicos e as alternativas para a s*a xestin. %omprender os elementos centrais de funcionamento da administracin p*blica. Promover a an(lise cr#tica no co-ecemento dos marcos tericos e metodolxicos desde onde se elaboran as ferramentas para a xestin dos problemas p*blicos e as administracins p*blicas. 0raballo' Elaboracin de traballos individuais e en grupo sobre distintos casos pr(cticos sobre distintos problemas relacionados coa xestin p*blica. Elaboraranse tamn traballos de an(lise destes problemas. :ota' 1J O asistencia ( clase 4J O traballos individuais e en grupo J O exame

4.%uarto curso

I. Ingl)s aplicado -iencia Poltica

%on vistas futuro7 e debido a 5ue non atopamos o oco adecuado previamente7 consideramos 5ue fundamental 5ue durante a nosa vida estudantil na facultade7 debemos de aprender como desenvolvernos na lingua inglesa8 principal lingua de investifacin social do mundo7 na cal se publican a inmensa maior#a dos ensaios e investigacins da nosa tem(tica8 lingua oficial da maior#a das organizacins internacionais do mundo... Esta materia ten como obxectivo dotar alumnado de pol#ticas dun co-ecemento b(sico do ingls aplicado ( %iencia Pol#tica. ) lectura e an(lise de textos relacionados coa nosa carreira en xeral7 nos inicios textos b(sicos xa lidos previamente no grao en castelan ou galego8 tratando de facer capaz alumnado de rematar o curso sendo capaz de entender textos tericos en lingua inglesa. :ota' J O participacin e traballo diario J O proba terica final

II. 5ormacin e orientacin laboral.

0anto esta coma a materia de tcnicas de expresin oral e escrita son un6a proposta 5ue levamos a cabo como complemento terico no segundo cuatrimestre7 no cal se levan a cabo as pr(cticas externas e o traballo de fin de grao. :esta materia concretamente7 tratarase de aportarlle alumnado un6a formacin sobre como elaborar o seu curriculum7 enfrontarse a un6a entrevista de traballo e informarlle sobre multiples ofertas en distintos (mbitos laborais nos cales un graduado ou graduada en ciencia pol#tica poder#a optar a un futuro posto de traballo. ? ter un car(cter de mero acompa-amento7 o traballo diario elaborado ser( a referencia 5ue o profesor obte-a ( 6ora de puntuar alumnado.

III. 6)cnicas de e presin oral e escrita.

? igual 5ue a materia anterior7 esta materia ten un car(cter teoricamente extracurricular7 pero mesmo tempo7 consideramos 5ue fundamental para cal5uera politloga ou politlogo ter un bo uso da lingua na 5ue se est( a expresar7 tanto de maneira escrita coma oral. :esta materia levase a cabo un aprendizaxe por parte do alumnado de como elaborar discursos7 textos tericos... e mesmo tempo a mellorar a s*as tcnicas de expresin oral. 2 traballo elaborado na clase e na casa para a materia ser( o determinante para marcar a calificacin do alumno ou alumna.

I.. 6raballo de fin de grao. .. Prcticas e ternas

. 2ptativas
I. *nalise electoral

:esta materia ser(n obxectivo de an(lise e explicacin' as eleccins como instrumentos da democracia7 visins maioritarias e visins proporcionais7 a participacin electoral7 cultura pol#tica e participacin electoral7 a an(lise das eleccins7 as dimensins do voto' concentracin e fragmentacin7 competicin e competitividade7 volatilidade8 estabilidade e inestabilidade7 identificacin partidista e volatilidade. &oto e KcleavagesL7 a debilitacin dos KcleavagesL tradicionais ou a debilitacin dos novos KcleavagesL. K%leavagesL e segmentacin. Partidos7 eleccins e KcleavagesL7 os cambios nas condicins da competicin partidista. )s especificidades dos procesos electorais. )s dimensins da competicin en .alicia e Espa-a. ) teor#a espacial do voto7 converxencia e diverxencia. )s lecturas do voto7 voto estratxico7 voto probabil#stico7 voto econmico. ) construcin dos espazos pol#ticos7 o retorno das dimensins pol#ticas do voto. Eleccins e estratexia pol#tica7 preferencias endxenas e decisin pol#tica. 3ercadotecnia7 eleccins e democracia7 as dimensins estratxicas dos procesos electorais7 a mercadotecnia como parte da democracia. 2 analise comparado de tres elementos b(sicos' os principais elementos dos sistemas electorais 5ue definen a s*a forma e potenciais consecuencias8 as consecuencias pol#ticas desos sistemas electorais e discutir los mecanismos causais 5ue expli5uen o establecemento de determinados sistemas electorais frente a outros nas democracias representativas. :otas' 1J O asistencia 4J O traballo J O exame

II. Poltica -omparada 4


3ateria de continuacin e profundizacin da materia co mesmo nome 5ue se presenta anteriormente. %on esta materia pretndese 5ue a5ueles alumnos e alumnas 5ue tomen a decisin de cursala obte-an un verdadeiro co-ecemento sobre a mesma7 e non soamente as nocins m(is b(sicas ofertadas na anterior materia.

III. 6eora e prctica das democracias


2s alumnos e alumnas aproximaranse a comprender os complexos fundamentos da nocin de democracia7 aprender(n a entender o concepto de democracia e a diferenciarlo doutros conceptos afins ou similares. %omprender(n a estrutura e o funcionamiento dos sistemas pol#ticos e as institucins pol#ticas. %omprender(n o comportamento dos actores pol#ticos e a din(mica dos procesos pol#ticos7 con especial nfasis no comportamento ciudadan7 os valores democr(ticos e os dereitos 6um(ns.

I.. (eguridade internacional e eopoltica


) materia basease nun area multidisciplinar cuxos principais obxectivos ser(n entender os cambios da seguridade internacional dende un punto de vista xeopol#tico e xeoestratxico. Esta materia ofrecelle s alumnos un6a visin multidisciplinar dun mesmo asunto7 tratandose de xerar no alumnado a capacidade de elaborar un an(lise dende diferentes puntos de vista e levar a cabo un6a valoracin sobre determinadas situacins relacionadas con temas da alta axenda pol#tica relacionados coa seguridade internacional7 temas de gran relevancia na sociedade globalizada dos nosos d#as.

.. Institucins polticas e estruturas de decisins


Proporcionar s estudantes as ferramentas terico1metodolxicas necesarias para o estudo das institucins e os procesos pol#ticos. Esta materia ven a ser un6a continuacin da materia obrigatoria %iencia Pol#tica !! onde os estudantes 5ue a escollen profundizan en maior medida nesta tem(tica.

.I. 7)todos avanzados de investigacin social


:esta materia7 con amplo contido pr(ctico7 proporcionarase alumnado un6a formacin avanzada na investigacin social7 a materia pretende ofrecer estudantado instrumentos e orientacins para a pr(ctica da investigacin social emp#rica atendendo tanto s principios xerais da inferencia cient#fica como (s regras de aplicacin de tcnicas de investigacin espec#ficas. Esta materia un6a ampliacin da materia K!ntroducin s mtodos cualitativosL e K!ntroducin s mtodos cuantitativosL

.II. 7ar8eting de estin


2 ensino da materia K3ar4eting de ,estinL persigue como obxectivo principal o de introducir (@ alumna@o nos procesos de dese-o7 xestin7 comunicacin e imaxe dos servizos p*blicos. %omo obxectivos secundarios pretende' 1 +ar a co-ecer a utilidade do emprego de tcnicas de mar4eting no (mbito p*blico. 1 Reflexionar sobre o papel 5ue na actualidade revisten as relacins das )dministracins cos cidad(ns. 1 %omprender o encaixe 5ue o mar4eting ten dentro do proceso de elaboracin de pol#ticas p*blicas. 1 Examinar un6a nova vertente do fenmeno da modernizacin das )dministracins. 1 Entender o proceso de dese-o de servizos. 1 )fondar nos principios b(sicos da comunicacin interna e externa no (mbito institucional. 1 )nalizar o impacto das 0!%Ts e7 en concreto7 das pr(cticas de administracin e goberno electrnico na provisin de servizos. 1 Estudar o rol da cidadan#a na provisin de servizos.

.III. -ontrol de estin


Esta materia pretende 5ue o estudante ad5uira os co-ecementos m#nimos sobre o control de xestin a avaliacin da actividade e as intervencins p*blicas nas s*as diferentes manifestacins7 5ue lle permita a s*a insercin profesional neste (mbito de traballo.

I1. Estrutura social


:este curso ofrecemos ao estudante un concepto esixente e rigoroso da estrutura das nosas sociedades occidentais7 contempor(neas7 e en particular da sociabilidade das s*as clases medias profesionais e urbanas. Para alcanzar o devandito concepto facemos7 en primeiro lugar7 uso dun mtodo de an(lise 5ue maduramos no estudo da accin social en xeral. 2 devandito mtodo apl#case logo ao estudo de tres feitos sociais 5ue nos son co1extensivos7 a saber' o parentesco patriarcal <ou o 5ue 5ueda del=7 o capitalismo e o funcionariado.

1. 7ercadotecnia
Posibilitar a comprensin dos e das estudantes sobre o enfo5ue da mercadotecnia pol#tica. 2s@)s estudantes co-ecer(n as diferentes visins da mercadotecnia e da s*a aplicacin aos procesos pol#ticos7 os instrumentos e tcnicas 5ue forman parte da estratexia da mercadotecnia pol#tica. 2 enfo5ue da mercadotecnia pol#tica' orixe e desenvolvemento %oncepto e elementos da mercadotecnia pol#tica' !nvestigacin e valoracin da contorna8 elaboracin do produto pol#tico e plan de comunicacin. )n(lise de estratexias e de campa-as pol#ticas' o concepto e a formulacin de estratexias. )ctividades de campa-as pol#ticas e electorais. Publicidade e comunicacin pol#tica.

1I. Introducin s m)todos cuantitativos


2s obxectivos da materia son os oficialmente establecidos na memoria da titulacin7 5ue declara 5ue o alumno deber(' 1 %onseguir un co-ecemento dos rudimentos b(sicos do proceso de investigacin social. +eber( ad5uirir competencias no emprego de supostos tericos e a s*a traducin en modelos anal#ticos e a s*a posterior concrecin en variables xerais e emp#ricas 5ue permitan a observacin <medicin= do fenmeno proposto para o estudo. 1 )d5uirir destrezas no manexo dos recursos da investigacin cuantitativa en ciencias sociaisR.

1II. 7ercados internacionais e globalizacin


) globalizacin un concepto refirido ( interdependencia crecente dos pa#ses 5ue surxe da integracin cada vez maior do comercio7 as finanzas7 os pobos e as ideas nun mercado global. 2 comercio internacional e os fluxos de inversins transfronteirizas son os elementos principais desta integracin. ;n elevado n*mero de empresas tratan de ampliar as s*as dimensins para acadar mercados internacionais tras a saturacin dos seus mercados tradicionais. %omo acadar xito nesta extrapolacin de productos e conceptos a un nivel internacionalU Ese un dos principais obxectivos 5ue ter(n 5ue acadar o estudantado 5ue escolla esta materia.

1III. ,istoria das ideolo as


) asignatura K$istoria das ideolox#asL7 ofrece alumnado7 de maneira cronolxica e prestando atencin marco 6istrico no 5ue se desenrolan7 un panorama das ideolox#as pol#ticas dende o final do Renacemento ata ben entrado o sculo ,,7 o 5ue proporciona alumnado do grao de %iencia Pol#tica un6a amplia visin da reflexin sobre a sociedade en 2ccidente7 o 5ue dar( maior profundidadd de miras s seus futuros an(lisis.

1I.. Estudos de poltica latinoamericana


2 contido desta materia aportalle estudantado 5ue as# decida cursala7 un an(lise e ac6egamento ( realidade da pol#tica latinoamericana7 levando a cabo distintos an(lises comparados dos seus sistemas electorais7 caracter#sticas com*ns e espec#ficas e an(lise das s*as relacins entre si.

1.. Poltica medioambiental


) pol#tica ambiental o conxunto dos esforzos pol#ticos para conservar as bases naturais da vida 6umana e acadar un desenvolvemento sostible. :esta materia explicanse os obxectivos destas pol#ticas7 como se desenrolan nos distintos (mbitos nos 5ue se aplican e elaboran.

1.I. Polticas pblicas sectoriais


!ntroduzir alumnado no estudo da elaboracin7 posta en practica e a avaliacin de pol#ticas lingV#sticas alternativas (s 5ue se deixan ver subxacentes nos textos legais reguladores do uso p*blico das l#nguas aminoradas7 en especial na5uelas normas legais estatais espa-olas e autonmicas galegas7 5ue regulan o uso p*blico do galego en .alicia.

1.II. 1estin da informacin e dese#o de enquisas


Proporcionar ao alumno as ferramentas e elementos esenciais para a recollida7 ordenacin7 manexo e utilizacin da informacin na an(lise e definicin dos problemas p*blicos7 a tma de decisins eficiente nas organizacins p*blicas7 o dese-o de pol#ticas e a eleccin de modelos de xestin. Proporcionar ao estudante un6a visin xeral dos distintos marcos tericos e tcnicas de recolleita e xestin da informacin. +esenvolver a capacidade de traballo individual7 aprendendo a analizar informacin7 identificar as ideas m(is importantes e expresalas sinteticamente de forma oral e escrita. +esenvolver a capacidade de traballo en e5uipo.

Estudaranse tdolos pasos necesarios para dese-ar un6a en5uisa7 dende a definicin do problema de investigacin7 pasando pola seleccin do mtodo de muestreo7 construccin do cuestionario ata a presentacin da informacin obtida. :embargantes7 alg*ns dos pasos ser(n estudados con m(is detalle 5ue outros.

1.III. Poltica econmica/ teora e prctica


) pol#tica econmica o conxunto de estratexias e accins 5ue formulan os gobernos e en xeral o Estado para conducir e influir sobre a econom#a dos pa#ses. Esta estratexia est( constituida polo conxunto de medidas7 leis7 regulacins7 subsidios e impostos 5ue alteran os incentivos econmicos para obter uns fins ou resultados econmicos espec#ficos. ) pol#tica econmica la intervencin do Estado a travs de estratxias7 plans7 inversin p*blica7 concienciacin das masas7 lexislacin e outros instrumentos nun6a econom#a. :esta materia trataranse en profundidade7 as pol#ticas econmicas desenvoltas nos distintos niveis pol#ticos nos 5ue se desenvolven8 aportandolle futuro politlogo ou politloga a ter un co-ecemento profundo e non s xenrico sobre pol#tica econmica.

1I1. Opinin pblica


:esta asinatura 5ueremos 5ue o alumno estudie a 2pini#on P*blica dende o punto de vista da "ociolox#a. 0ransmitirlle un co-ecemento sobre a formacin 6istrica das opinions publicas dos paises occidentais. Exercit(ndoo na analise de casos reais de ofensa a cales5uera opinins p*blicas.

11. -ooperacin internacional e a uda desenvolvemento


) cooperacin internacional e a axuda desenvolvemento na suas diversas modalidades ven crecendo como sector en paralelo actual proceso de globalizacin. 0r(tase dun (mbito 5ue recibe cada vez m(is atencin por parte das administracins p*blicas e organizacins internacionais. ? mesmo tempo7 as 2:.Ws presntanse7 cada vez m(is7 como axentes de cooperacin internacional e como actores sociopol#ticos internacionais.

Esta materia aportalle alumnado un6a visin dun escenario 5ue esixe a d#a de 6oxe un6a maior profesionalizacin 5ue mante-a un profundo compromiso tico e social frente (s desigualdades internacionais.

11I. Partidos e sistemas de partidos


2 curso proporcionalle alumnado capacidades para analizar e explicar o comportamento de diversos actores pol#ticos RorganizadosR como grupos de inters e os partidos pol#ticos8 po-er de relieve cmo as formas organizativas 5ue presentan estos actores pol#ticos influen nas accins 5ue emprenden para a defensa dos seus intereses8 examinar os procesos de cambio experimentados por estos actores e os retos s 5ue te-en 5ue facer fronte na actualidade8 proporcionar o co-ecemento dos conceptos7 tipos7 organizacins7 funcionamento e funcins dos partidos pol#ticos e dos sistemas de partidos.

11II. Eleccin pblica


) materia aportalle estudante as capacidades de aplicar a metodolox#a econmica na an(lise das institucins pol#ticas nas 5ue se adoptan as decisins colectivas8 estudiar os mecanismos para converter as decisins individuais en decisins colectivas8 avaliar a eficacia e eficiencia das institucins pol#ticas8 realizar un6a an(lise positiva dos efectos das institucins pol#ticas na realidade8 realizar un6a an(lise normativa dos instrumentos e mecanismos 5ue poden empregarse no dese-o das institucins pol#ticas para acadar os obxectivos perseguidos pola sociedade de referencia7 5ue o alumno sexa 5uen de analizar as institucins colectivas dende a metodolox#a econmica7 en especial respecto da s*a aplicacin (s institucins presentes no entorno pol#tico no 5ue se enmarca o seu desempe-o profesional futuro.

11III. 1estin de recursos "umans


2 ensino da materia K,estin de Recursos $umanosL persigue' 1 +otar (s@s alumnas@os dun6a visin xeral e ampla do campo de traballo actual vencellado coa funcin de persoal7 tanto no (mbeto p*blico como no privado. 1 Profundar no co-ecemento da evolucin 6istrica da disciplina e da s*a pr(ctica profesional. 1 "ensibilizar (s@s alumnas@os sobre a importancia do factor 6umano nas organizacins. 1 )c6egar (s@s alumnas@os emprego de diversas ferramentas de investigacin relacionadas coas principais tcnicas empregadas no (mbito profesional' an(lise de perfil de liderado8 an(lise de e5uipos de traballo8 an(lise de postos8 planificacin de procesos de seleccin8 planificacin e avaliacin da formacin8 elaboracin de planos de acollida e integracin do persoal8 avaliacin do rendemento e xestin por competencias8 valoracin de postos. 1 !ntroducir (s@s alumnas@os no subcampo da auditor#a de recursos 6umanos.

11I.. 1estin cultural


%on esta materia pretendese formar alumnado 5ue escolla nun (mbito 5ue fica totalmente oco de contido no actual plan de estudos. %ada vez m(is com*n e maior a necesidade de xestores culturais nos (mbitos p*blicos e privados. Esta materia ten como obxectivo dar un6a base terica a a5ueles futuros politlogos ou politlogas 5ue te-an como obxectivo adicarse a este (mbito profesional7 facilitando o seu acceso a futuros masters ou actividades relacionadas con esta materia.

11.. 2elacins e teriores de Espa#a


Esta materia pretende proporcionar un6a comprensin de conxunto sobre a Pol#tica Exterior de Espa-a7 os seus antecedentes7 o proceso de decisin e a s*a execucin no mundo actual. 1 +otar ao alumno de capacidades tcnicas abondo para aplicar por si mesmo as destrezas b(sicas da disciplina de Relacins !nternacionais de modo 5ue7 ademais de analizar7 comprender e explicar a Pol#tica Exterior de Espa-a poida formular 6iptese 5ue lle axude a crear novos co-ecementos a travs da investigacin.

1 %apacitar o alumno para transmitir e comunicar a terceiros os co-ecementos propios deste campo a travs da elaboracin de discursos co6erentes' alentar no alumno a argumentacin lxica e racional7 o emprego da terminolox#a e as ferramentas dialcticas propias do campo disciplinar7 as# como fomentar a s*a capacidade de razoamento7 reflexin e esp#rito cr#tico.

11.I. 0ereito internacional pblico


)proximacin xeral ao co-ecemento e funcionamento da sociedade internacional actual e do seu ordenamento xur#dico7 mediante o exame da estrutura da orde xur#dica internacional a travs dos seus principios b(sicos fundamentais7 dos procedementos de elaboracin e de aplicacin das normas xur#dicas internacionais7 e da subxectividade internacional7 atendendo principalmente ( figura do Estado e da 2rganizacin internacional.

11.II. 3oberno local


2s obxectivos espec#ficos da materia est(n centrados no co-ecemento dos seguintes contidos' co-ecer os fundamentos do .oberno Socal desde a %iencia Pol#tica e da )dministracin. )nalizar en perspectiva comparada os modelos do .oberno local e do sistema pol#tico1administrativo local espa-ol. %o-ecemento da din(mica pol#tica e das peculiaridades da xestin e das pol#ticas p*blicas locais.

11.III. -omercio internacional


3ateria de car(cter introductorio ( tem(tica do comercio internacional7 actividade cada vez m(is importante no (mbito econmico en xeral8 aportandolle alumnado 5ue a curse co-ecementos b(sicos sobre a tem(tica7 e xerando xunto co resto de materias relacionadas co (mbito da econom#a un6a visin m(is global e completa.

11I1. 1)nero e poltica


) materia ten por obxectivo familiarizar alumnado co estudo da pol#tica dende un6a perspectiva de xnero e co an(lise das pol#ticas de igualdade7 e proporcionar un co-ecemento introdutorio da contribucin 5ue a teor#a feminista deu a nosa comprensin da pol#tica e das pol#ticas p*blicas.

111. Estudos b)licos/ definicin+ medicacin e resolucin.


) guerra e os diferentes conflitos blicos son un fenmeno de estudo 6abitual e constante do sistema internacional. Esta materia ten como obxectivo explicar o car(cter destes conflitos7 como a guerra cambia longo do tempo e distintos aspectos da mediacin e resolucin dos conflitos <mantemento da paz7 diplomacia preventiva7 esforzos de pacificacin7 etc.= tanto de guerras civis como en conflitos de car(cter internacional. 0amn tratase de formar alumnado en concetos como areas de conflito7 guerra7 conflito7 paz e seguridade8 e como enfocar estes termos dende diferentes puntos de vista aportados por diferenets teor#as. 9 tamn materia desta asignatura tratar problem(ticas m(is novedosas como o terrorismo internacional7 o aumento das armas de destrucin masiva e o papel das intervencins 6umanitarias.