Вы находитесь на странице: 1из 1

(5.5.

2012)
1.
) ?
.......... , ..... , ..... ,
....... , ........ , ......... , ........
) ?
........ , ......... , ........... ,
.............. , .......... , ....... ,
) ?
..... , ........ , ....... (mt tri), ......
, ............ , *....... , ........
(ta nh), .......
) ?
*...... , ...... (i giy), ........ (qun),
........ , ............ (o khoc), ...........
(b comple), ........ (gng tay), .........
, ......
(* hin i, - mu trng)

-
-
-
-
-
-
-
-
-

2. Chuyn nhng t in m sang s nhiu.


0. . .
1. .
2. .
3. .
4. .
5. , .
6. .
7. , .
8. , , .
9. , ?
10. , .
3. in cc i t ch nh sau vo ch trng.
1. .................. . ................ , .
2. .................. , . ..................... .
3. .................. . ............... .
4. .................. . ................ .
5. .................. . ............... .
6. .................. . ............... .
7. .................. . ................. .
8. ................ . ................. .
9. ................. . ............... .

4. Chn t trong ngoc hon thin cu.


(, , ) . (, , ) . .
(, , ) (, ). (, ). (, ,
) . (, , ) . (, , ) .
. (, , , ) .
(, , ) . , (, , ) . (,
). (, , ). (, ,
) .