You are on page 1of 4

Deset naina kako upropastiti pivo

Pivske raznolije | Jay R. Brooks | 03.12.2010.

Ako ste se upitali kakav je to idiotski naslov i zato bi netko tio upropastiti pivo! evo o "e#u se radi. Jay R. Brooks u "asopisu Beer $a%azine! ka&e' (a nekakvo# ste partiju i slu"ajno u)ete u ku inju! a kad ta#o * prijatelj o"ijuka s vao# +uro#. ,udite za strano# osveto#! a to i#a %ore ne%o da #u podvalite pokvareno pivo. -vo kako. .o zapravo uop/e nije teko. Pivo je osjetljiva na#irni+a i lako se pokvari! ako #u ne poklanjate dovoljno pa&nje i ako o nje#u ne skrbite na pri#jeren na"in. 1. Smrznite ga 0a&u da je osveta jelo koje je najbolje ako se servira ladno. .ako je i s pivo#. $no%e pivovare zabauruju okus svo%a piva tako to na%ovaraju potroa"e da %a piju 1ledeno ladno2. (o! prava je istina da to je pivo ladnije! to #anje osjetite nje%ov okus! jer na te#peratura#a oko nule ili nedajbo&e ni&i# ve/ina vai osjetni bradavi+a je oduzeta od ladno/e. (a niski# te#peratura#a ve/ina nestabilni sastojaka piva ne osloba)a se u usti#a i odlaze niz probavni trakt 1neidenti3i+irani!2 pro3il okusa piva te#eljito se su&ava! a neki okusi potpuno nestaju. 4ladno/a naruava i ravnote&u piva! jer #elj u ekstre#ni# uvjeti#a pre&ivljava bolje ne%o slad i vo/ne aro#e. .o je ujedno razlo% zato la%ani la%eri! koji su #anje za #eljeni bolje podnose ladno/u i to objanjava zato se piva tipa ale %eneralno poslu&uju na vii# te#peratura#a. Pravilo je dakle' to ladnije pivo! to #anje okusa. 5to je du&e pivo izlo&eni to"ki s#rzavanja! to %ore po nje%a. Pivo /e razviti neto sli"no ledenoj #a%li! koja se pretvara u kristale. .i kristali iz%ledaju poput pa ulja! iz%leda kao da snije&i u bo+i. 6apravo! oni ne utje"u na okus piva * osi# to %a u#anjuju * si%urno i#a bar nekoliko ljudi koji /e to s#atrati dopadljivi# estetski# detalje#. 2. Smrznite au

0ad %ovori#o o ledenoj ladno/i! nije sa#o pivo to to se ne bi s#jelo s#rzavati. $no%i barovi poslu&uju pivo u s#rznuti# "aa#a! s#atraju/i da tako svojoj usluzi prila&u 1dodanu vrijednost!2 koja ju "ini posebno#. 7stina je #e)uti# da je la)enje "aa u krinji za duboko za#rzavanje loa ideja. 0od koritenja s#rznute "ae ke#ikalije #ijenjaju pivo i utje"u na nje%ov okus. 0ao to s#o ve/ spo#enuli! op/enito kad se pivo izla&e to"ki le)enja! sastoj+i kra iraju! raspadaju se i tvore #alene pa ulji+e koje plivaju u pivu i #ute %a. .aj se pro+es ubrzava tijeko# to"enja piva u ledenu posudu! poput s#rznute "ae. 8akako! poto u pivu i#a alko ola! to"ka s#rzavanja je ispod nule i ovisi o koli"ini alko ola. 9isti alko ol s#rzava se na #inus 1:3 stupnja 3aren ajta ;*11< stupnjeva +elzija=. 3. Stavite ga u bunker auta Pivo je 1zlatokosi2 napitak i svaka ekstre#na te#peratura to /e pokvariti. 0ako na pivo ne%ativno utje"e velika ladno/a! isti je takav i u"inak velike topline. A koje je najbolje #jesto za dizanje te#perature> ? bunkeru vae% auta za vru/e% dana * re+i#o od @A stupnjeva ili vie ;30 +elzija= * te#peratura se penje do 130*1:A stupnjeva 3aren ajta ;A<*@0 +elzija=! i to nakon sa#o petnaesto#inutno% stajanja na sun+u. Bru/ina je jedan od dva najlju/a neprijatelja vae% piva! to je doktor Cu)ak. 5to via te#peratura! to /e se pivo br&e pokvariti. 7 to ide eksponen+ijalni# odnoso#! kao ze#ljotresD na svaki deset stupnjeva te#perature! kvaliteta piva pada za pola. 7dealna te#peratura za skladitenje piva je 3@*<0 stupnjeva ;naravno! 3aren ajta! a u +elziji#a je to 3!A do <!A * no valja podsjetiti da je to a#eri"ki "lanak i da za nae la%ere vrijedi standard od @*10 stupnjeva +elzija=. ? prosjeku za industrijska piva vrijedi trajnost od E0 dana! u koji#a pivo zadr&ava sve propisane karakteristike! ako je pravilno uskladiteno ;to zna"i da ako %a s#jestite na te#peraturu od A0 stupnjeva 3aren ajta! da /e #u trajnost biti upola #anja * <A dana! a na F0 stupnjeva valjat /e sa#o tri tjedna. 7 tu treba na%lasiti da pasteriza+ija pove/ava trajnost piva i na %odinu dana.= Gto%a pivo za osvetu kupite na toplo# #jestu i stavite %a u bunker auta! te auto ostavite da se pr&i na sun+u. Pivo /e biti %otovo za osa# i pol sati. 4. Neka bude svjetlo Gvjetlo je vru/ini zli brat blizana+! koji #o&e pivo upropastiti za "as. Gtru"ni izraz za to je 1svjetlosni udar2! iako se zapravo radi o ne"e# dru%o#' pivo /e dobiti #iris poput osvje&iva"a s #iriso# tvora! a to nipoto nije onaj buke za koji# &udite! kad %urnete nos u "au piva. Ga#o nato"ite pivo u obi"nu "au na o tvoreno# za vrelo% dana i za "as /e 1za#irisati2 poput tvora. Hlavni kriva+ za to je #elj! jer on sadr&i iso#erizirane al3a*kiseline! koje se u dodiru sa su#porni# spojevi#a to se nalaze u vae# pivu iz iso*al3a kiselina trans3or#iraju u 3*#et yl*2*butene*1*t iol! a tu pretvorbu ini+ira svjetlost. Rezultat to%a ke#ijsko% pro+esa je da pivo dobiva #iris tvora. .aj pro+es izaziva u nai# sr+i#a istu onakvu stravu kao dlakava u#ska stvorenja. 0e#ijsku reak+iju izazivaju ?B zrake! pa tako pivska bo+a 3unk+ionira kao zatita od sun+a! a kao to postoje razli"iti na"ini zatite za vae o"i! tako se i bo+e kreiraju na razli"ite na"ine. G#e)a bo+a bolje zadr&ava ?B zrake! pa ako &elite unititi pivo! uz#ite ono u zelenoj ili bezbojnoj bo+i. Pivo /e dobiti
2

karakteristi"ni #iris tvora i ako du%o stoji pod 3luores+entno# rasvjeto# u super#arketu! a posebno ako %a izlo&ite sun"evo# svjetlu. 8a bi dosko"ili ovo# proble#u u a#eri"koj pivovari $iller! koja neka svoja piva 3laira u bezbojne bo+e! u#jesto prirodno% #elja koriste ekstrakt zvan 1tetra2 #elj! koji je i#un na utje+aj svjetla! ali ne#aju ni zadovoljavaju/u aro#u. Ako &elite pivo pokvariti svjetlo#! klonite se li#enki! jer li#enka ne proputa svjetlo. 5. Dodajte vo e 7#a jedna pivarska ko#panija! koja potroa"i#a su%erira da uz pivo poslu&e kriku li#una. .o nije nita dru%o! ne%o saniranje proble#a #irisa tvora. .ako se sa#o #askira aro#a koja je naruena izla%anje# piva svjetlu. .o je kao kad dezodoranso# ka#u3lirate znojni vonj. ?z jo neke vrste piva! pri#jeri+e a#eri"ke #arke 4e3eIeizen piva! tako)er su%eriraju kriku li#una! kao prilo%. 0ada %ovori#o o okusu! to va# se #o&e svi)ati ili ne! ali to uvijek utje"e na okus piva. Ako &elite aro#atizirati pivo! najlaki na"in da %a pokvarite je da pri#ijenite po#odni trend * uba+ite u "au ko#adi/ bilo kakvo% vo/a. !. "tvori ga# zaboravi ga 9i# otvorite pivo! ono se po"inje kvariti i +ilj je da %a popijete pije ne%o to se to desi. ? nor#alni# okolnosti#a! piju/i standardno# brzino#! prosje"na osoba u to#e /e bez proble#a uspjeti. Ali! ako sakrijete ne"ije pivo kad %a ovaj otvori 30 do F0 #inuta bit /e dovoljno da ono postane bljak. Po#o/i /e ako %a prenesete iz prostorije u prostorije ili izvana unutra! ili obrnuto. $. %gra ekanja Be/ina piva proizvedena je tako da i treba popiti to je prije #o%u/e! da ne bi iz%ubila svje&inu. Ako i i#a piva koja stajanje# postaju bolja! ona su u apsolutnoj #anjini! i#a i #anje od jedan posto svi piva na tr&itu. 8akle! za o%ro#nu ve/inu piva vrijedi pravilo! da to du&e stoje! to je ve/a vjerojatnost da /e se pokvariti. .ako! ako stvarno &elite upropastiti pivo! kupite %a i ostavite. 6a ostalo /e se pobrinuti vrije#e. Ako &elite udvostru"iti e3ekt! stavite %a na vru/i tavan. Ako &elite utrostru"iti e3ekt! stavite %a na tavan pored prozora koji obasjava sun+e. ?propastit /ete pivo dok ka&e britva. &. S'ake it# babe# s'ake it Jvo je bez su#nje jedan od najstariji poznati na"ina! ali jo uvijek je vrlo dobar. Jvaj na"in upropatavanja piva za tjeva #e)uti# i odre)enu vjetinu planiranja. Pivo! nai#e! treba protresti tako da #eta vae psine to ne pri#ijeti. .renjo# piva pove/avate tlak u%lji"no% dioksida u bo+i ili li#en+i! pa nakon otvaranja dolazi do ekspanzije! koja ve/inu piva pretvara u pjenu! a i ono piva to ostane biva de3initivno pokvareno. (. )ijte izravno iz bo*e ili limenke 7stina je da pijenje izravno iz bo+e ili li#enke ne utje"e direktno na kvalitetu piva! ali ne o#o%u/ava #u da razvije ko#pletan poten+ijal! kao kod istakanja u "au. Jsi# to%a! takvo pivo va# ruinira probavni
3

trakt. (ai#e! istakanje# piva u "au i izla%anje zraku o#o%u/ava osloba)anje u%lji"no% dioksida. 0ad pijete izravno iz bo+e ili li#enke! %utate i u%lji"ni dioksid! to izaziva podri%ivanje i napinjanje &elu+a. Pa! ako va# je to +ilj! znate to va# je "initi * sakrijte "ae! kri%le i vr"eve. 1+. )ijte bez jela Priznaje#o! u vatili ste nas. Cista je na kraju postala #alo 1tanka2. 7stina je da je tajna koju su nekada znali sa#o zaklete pivopije! provaljena. Pivo se izvrsno! uistinu izvrsno! sla&e s najrazli"itiji# ko#bina+ija#a rane i u #no%i# slu"ajevi#a * a neki ka&u i u svi# * i bolje ne%o vino. Girevi su du%o bili tako sna&no vezani uz vino! da je to postala ve/ neraskidiva veza. 7stina je pak da uz sireve puno bolje pae pivo i da se 3antasti"no sla&u. ?koliko pivo pijete sa#o! bez jela! u&itak /e va# biti neusporedivo #anji. Pivo bi trebalo biti dio vae svakodnevi+e a ne sa#o napitak koji /ete si priutiti vikendo# ili u spe+ijalni# pri%oda#a. A to zna"i da %a treba piti uz ru"kove! snekove! pa i uz deserte. Bie nije tajna da se neke vrste piva izvrsno sla&u s "okolado#. Bjerojatno va# je jasno da ovi deset na"ina da upropastite pivo #o&e poslu&iti i da %a o"uvate svje&i# i da va# du&e bolje prija. Jnda u"inite suprotno! jer u%odniji &ivot je #o&da i najbolji revan. A dobar &ivot za tjeva i dobro pivo. %zvor ,eer magazine# o-ujak.travanj 2++(.

<