Вы находитесь на странице: 1из 17

‫הכנסת‬

‫מרכז מחקר ומידע‬

‫מסמ‪ 6‬רקע בנושא‪:‬‬


‫גופי‪ ,‬לחקירות שוטרי‪ ,‬באר‪ .‬ובעול‪,‬‬

‫מוגש לוועדת ‪ /‬לחה"כ‬

‫מוגש לחה"כ עזמי בשארה‬

‫הוכ" ע"י‪ :‬שרו" בוחניק וורד ישולה עוזרי מחקר ומידע‬ ‫כ"ה בתמוז‪ ,‬תשס"א‬
‫אישור בממ"מ‪ :‬שמוליק חדד‪2‬חזקיה‬ ‫‪ 16‬ביולי‪2001 ,‬‬
‫תוכ‪ 7‬ענייני‪,‬‬
‫‪1‬‬ ‫תמצית‬

‫‪2‬‬ ‫מבוא‬ ‫‪1‬‬


‫‪ 1.1‬עבירות שוטרי‪ 8‬המתבצעות במסגרת תפקיד‪8‬‬

‫‪4‬‬ ‫טבלה מס' ‪1‬‬

‫חלק א'‬
‫‪6‬‬ ‫ארה"ב‬ ‫‪2‬‬
‫‪ 2.1‬הגו< הממונה על חקירת שוטרי‪8‬‬
‫‪ 2.2‬פרוצדורת החקירה‬
‫‪ 2.3‬ליקויי‪ 8‬ובעיות בהלי‪ 6‬החקירה‬
‫‪ 2.4‬הצעות לתיקו"‬

‫‪7‬‬ ‫בריטניה‬ ‫‪3‬‬


‫‪ 3.1‬הגו< הממונה על חקירת שוטרי‪8‬‬
‫‪ 3.2‬פרוצדורת החקירה‬
‫‪ 3.3‬ליקויי‪ 8‬ובעיות בהלי‪ 6‬החקירה‬
‫‪ 3.4‬הצעות לתיקו"‬

‫‪9‬‬ ‫קנדה‬ ‫‪4‬‬


‫‪ 4.1‬הגו< הממונה על חקירת שוטרי‪8‬‬
‫‪ 4.2‬פרוצדורת החקירה‬
‫‪ 4.3‬ליקויי‪ 8‬ובעיות בהלי‪ 6‬החקירה‬
‫‪ 4.4‬הצעות לתיקו"‬

‫‪10‬‬ ‫גרמניה‬ ‫‪5‬‬


‫‪ 5.1‬הגו< הממונה על חקירת שוטרי‪8‬‬
‫‪ 5.2‬פרוצדורת החריקה‬
‫‪ 5.3‬ליקויי‪ 8‬ובעיות בהלי‪ 6‬החקירה‬
‫‪ 5.4‬הצעות לתיקו"‬

‫‪11‬‬ ‫צרפת‬ ‫‪6‬‬


‫‪ 6.1‬הגו< הממונה על חקירת שוטרי‪8‬‬
‫‪ 6.2‬פרוצדורת החקירה‬
‫‪ 6.3‬ליקויי‪ 8‬ובעיות בהלי‪ 6‬החקירה‬
‫‪ 6.4‬הצעות לתיקו"‬

‫חלק ב'‬
‫‪12‬‬ ‫ישראל‬ ‫‪7‬‬
‫‪ 7.1‬הגו< הממונה על חקירת שוטרי‪8‬‬
‫‪ 7.1.1‬נתוני‪ 8‬עדכניי‪ 8‬לגבי מח"ש‬
‫ארבע פקודות ונהלי המטה הארצי‬
‫‪ 7.2‬פרוצדורת החקירה‬
‫‪ 7.2.1‬קבלת תלונה במשטרה‬
‫‪ 7.2.2‬קבלת תלונה במח"ש‬
‫‪ 7.2.3‬טיפול המשטרה בתלונה או במידע הנחקר על‪2‬ידי מח"ש‬
‫‪ 7.2.4‬טיפול מח"ש בתלונות הנחקרות על‪2‬ידה‬

‫‪16‬‬ ‫ביבליוגרפיה‬ ‫‪8‬‬


‫תמצית‬

‫‪ .1‬מסמ‪ 6‬זה‪ ,‬בהתא‪ 8‬לבקשת ח"כ עזמי בשארה‪ ,‬בוח" את הגופי‪ 8‬לחקירת שוטרי‪ 8‬בארה"ב‪,‬‬
‫בריטניה‪ ,‬קנדה‪ ,‬גרמניה‪ ,‬צרפת וישראל‪.‬‬

‫להל‪ 7‬הממצאי‪ ,‬העיקריי‪:,‬‬

‫‪ .2‬בכל המדינות שנבדקו קיי‪ 8‬גו< האמו" על חקירות שוטרי‪ 8‬שאינו חלק מהמערכת‬
‫המשטרתית‪ .‬ע‪28‬זאת‪ ,‬בפועל‪ ,‬נמצא כי מרבית החקירות מתבססות על מידע חקירה פנימי של‬
‫המשטרה‪.‬‬
‫‪ .3‬בכל המקרי‪ 8‬שנבחנו כפו< מער‪ 6‬חקירות השוטרי‪ 8‬למשרדי ממשלה‪ ,‬ע‪ 8‬זאת בקנדה פועלת‬
‫רשות עצמאית‪.‬‬
‫במרבית המדינות שנסקרו‪ ,‬מער‪ 6‬חקירות השוטרי‪ 8‬ממונה ג‪ 8‬על חקירת עובדי ציבור‪.‬‬ ‫‪.4‬‬
‫‪ .5‬בכל המדינות שנסקרו‪ ,‬למעט צרפת‪ ,‬יוז‪ 8‬החקירה הוא הנפגע‪ .‬בצרפת אי" הנפגע יכול ליזו‪8‬‬
‫חקירה פלילית בגי" אלימות שוטרי‪ ,8‬ואול‪ 8‬א‪ 8‬הנפגע מגיש תביעה אזרחית תפתח התביעה‬
‫הציבורית בחקירה‪.‬‬
‫‪ .6‬בי" הבעיות העיקריות ביישו‪ 8‬עצמאות הליכי חקירות השוטרי‪ ,8‬שעלו מההשוואה‪ ,‬נמנות‬
‫הסוגיות הבאות‪:‬‬
‫א‪ .‬קושי באיסו‪ 9‬ראיות ‪ 2‬תלות בקבלת מידע מהמשטרה וקושי בבקרה על אמינות המידע‪.‬‬
‫ב‪ .‬תיאו‪ ,‬עדויות בי‪ 7‬שוטרי‪.,‬‬
‫ג‪ .‬העדר מעורבות של הנפגע או של איש מטעמו כמו עו"ד ויכולת בקרה מצדו על ההלי‪.:‬‬
‫‪ .7‬בהיבט הכלל מערכתי‪ ,‬קיימת בעיית ענישה‪ ,‬וזאת בשל חיסיו" השוטרי‪ 8‬במסגרת מילוי‬
‫תפקיד‪.8‬‬
‫‪ .8‬הצעות לרפורמה במערכות השונות לחקירת שוטרי‪ 8‬בחלק מהמדינות היו יוזמה פנימית‪,‬‬
‫ובחלק האחר הצעות לשינויי‪ 8‬היו דווקא ביוזמת ארגוני‪ 8‬בינלאומיי‪ .8‬כ‪ 6‬למשל‪ ,‬הועלו‬
‫בבריטניה הצעות להקמת גו< עצמאי‪ ,‬הפועל עפ"י שני מודלי‪ 8‬לחקירה‪ ,‬בהתא‪ 8‬לסוג התלונה‬
‫הנידונה‪ .‬עפ"י מודל אחד‪ ,‬יפעלו קבוצות חקירה עצמאיות‪ ,‬בה" אי" חברי‪ 8‬שוטרי‪ 8‬כלל‪ .‬עפ"י‬
‫המודל השני יפעלו‪ ,‬קבוצות חקירה מעורבות‪ ,‬המורכבות מאנשי משטרה ואנשי‪ 8‬שאינ‪8‬‬
‫משורות המשטרה‪.‬‬
‫‪ .9‬נראה כי עד עתה טר‪ 8‬יושמו הצעות אלה בעיקר בשל מחסור בתקציבי‪.8‬‬
‫‪ .10‬טבלה מספר ‪ 1‬מציגה את המוסדות האמוני‪ 8‬על חקירת שוטרי‪ 8‬בארצות הברית‪ ,‬בריטניה‪,‬‬
‫קנדה‪ ,‬גרמניה וצרפת‪ .‬כמו כ" הטבלה מציגה את המשרדי‪ 8‬או הגופי‪ 8‬הממשלתיי‪ 8‬אליה‪8‬‬
‫ה‪ 8‬כפופי‪ ;8‬את סמכויותיה‪ 8‬ואת פרוצדורת החקירה הנהוגה במקרי‪ 8‬של תלונות המוגשות‬
‫נגד אלימות שוטרי‪ .8‬מטבלה זו עולה‪ ,‬כי במרבית המדינות האמורות נוטלת המשטרה על‬
‫עצמה חלק מרכזי בחקירת התלונות כנגד אנשיה‪ .‬כתוצאה מכ‪ 6‬נפגעת מראית העי" של הצדק‪,‬‬
‫מבוא‬ ‫‪.1‬‬
‫נית" לסווג את העבירות המבוצעות על‪2‬ידי שוטרי‪ 8‬לשני סוגי‪ :8‬א‪ .‬עבירות שאינ" מבוצעות על‪2‬‬
‫ידי השוטרי‪ 8‬במסגרת תפקיד‪ ;8‬ב‪ .‬עבירות המבוצעות על ידי שוטרי‪ 8‬במסגרת תפקיד‪2 8‬‬
‫עבירות אלו מחייבות אבחנה בי" המקרי‪ 8‬בה‪ 8‬המעשה נעשה במסגרת הגנה עצמית או הגנה על‪2‬‬
‫ידי צד שלישי מתוק< תפקיד‪ 8‬המקצועי כשוטרי‪ .8‬מכלול העבירות המבוצעות על‪2‬ידי שוטרי‪8‬‬
‫נחקרות במרבית המדינות על‪2‬ידי גו< האמו" על חקירת השוטרי‪ 8‬שאינו חלק מהמערכת‬
‫המשטרתית‪ .‬ככל שמדובר באספקט הציבורי‪ ,‬מרבית התלונות והחקירות כנגד שוטרי‪ ,8‬הנופלות‬
‫למתח‪ 8‬העבירות המבוצעות במהל‪ 6‬התפקיד‪ ,‬עוסקות באלימות שוטרי‪ .8‬ברוח זו נמצא‬
‫שבמרבית המדינות שיסקרו להל"‪ ,‬אלימות‪2‬שוטרי‪ 8‬הינו הנושא המרכזי בו עוסקי‪ 8‬הגופי‪8‬‬
‫האמוני‪ 8‬על חקירת שוטרי‪.8‬‬

‫‪ 1.1‬עבירות שוטרי‪ ,‬המתבצעות במסגרת תפקיד‪,‬‬


‫בשל הקונפליקט הקיי‪ 8‬בי" הצור‪ 6‬של המשטרה להפעיל כוח נגד אזרחי‪ 8‬במסגרת תפקידה‬
‫החוקי מצד אחד‪ ,‬והיותה גור‪ 8‬האמור לשרת את ה"אזרחי‪ "8‬מצד שני‪ ,‬מתמודדות מדינות‬
‫שונות בעול‪ 8‬הדמוקרטי ע‪ 8‬הצור‪ 6‬לטפל ולחקור תלונות כנגד הפעלת כוח בלתי סביר‪ .‬בעיה זו‪,‬‬
‫השובה את עי" הציבור והתקשורת‪ ,‬זוכה לתשומת לב גדולה בעשורי‪ 8‬האחרוני‪ ,8‬בעיקר ביחס‬
‫לאוכלוסיות מיעוט‪ .‬עניי" זה הינו פועל יוצא מהעלייה הכללית בשיעור אוכלוסיות המיעוט‬
‫במדינות המערב מחד‪ ,‬והשימוש בכלי נשק חמי‪ 8‬בשימוש המשטרה‪ ,‬מאיד‪.6‬‬

‫תופעת האלימות המשטרתית נבחנה דר‪ 6‬אמנות בינלאומיות ודר‪ 6‬החלטות או"‪ ,8‬שכל עניינ"‬
‫הוא לפרט את קוד ההתנהגות הראויה לאנשי חוק‪.‬‬

‫ברוח אמנות אלו‪ ,‬ולאור הביקורת הציבורית מצאו מדינות רבות לנכו" לקבוע הסדרי‪ 8‬ייחודיי‪8‬‬
‫בעניי" חקירת שוטרי‪ .8‬במסמ‪ 6‬זה נסקור את הרציונל העומד ביסוד ההסדרה החוקית של תחו‪8‬‬
‫חקירת השוטרי‪ ,8‬את הלי‪ 6‬חקירת התלונות‪ ,‬הליקויי‪ 8‬והתיקוני‪ 8‬המוצעי‪ 8‬בכל אחת‬
‫מהמדינות לשיפור הלי‪ 6‬החקירה‪.‬‬
‫טבלה מס' ‪1‬‬

‫המשרד הממשלתי‬
‫פרוצדורת החקירה‬ ‫סמכויות‬ ‫האחראי‬ ‫מוסד אחראי‬ ‫מדינה‬
‫• הגשת תלונה במשטרה‬ ‫• בדיקת תלונות‬ ‫• יחידה לחקירות‪ • 2‬המשטרה‬ ‫‪1‬‬
‫ארצות‬
‫← בדיקה ע"י הפרקליטות‬ ‫על אלימות פיזית‬ ‫המחוזית‪/‬המדינתיות‬ ‫פני‪ 8‬של המשטרה‬ ‫הברית‬
‫← החלטה על חקירה ←‬ ‫מוגזמת )בדר‪ 6‬כלל‬ ‫• משרד המשפטי‪8‬‬ ‫ו‪/‬או‬
‫המחלקה‬ ‫ע "י‬ ‫חקירה‬ ‫על ידי המשטרה‬ ‫המדינתי‪/‬הפדרלי‬ ‫• פרקליטות המחוז‬
‫לחקירות פני‪ 8‬של המשטרה‬ ‫המקומית(‬ ‫מדינתית‪ /‬פדרלית‬
‫או ע"י הפרקליטות )בהתא‪8‬‬ ‫• הפרת זכויות‬ ‫)בהתא‪ 8‬לחוק של כל‬
‫לחוק של המדינה(‬ ‫אד‪) 8‬בדיקה על ידי‬ ‫מדינה(‪.‬‬
‫הפרקליטויות‬
‫השונות(‬
‫‪2‬‬
‫• הגשת תלונה למשטרה‬ ‫כל תלונה המוגשת‬ ‫משרד הפני‪8‬‬ ‫• קבילות הציבור נגד •‬ ‫בריטניה‬
‫על ידי המתלונ" או נציגו ←‬ ‫במשטרה כלפי‬ ‫המשטרה‬
‫החלטת המשטרה על פתיחת‬ ‫שוטרי‪) 8‬ועובדי‬ ‫‪(Police Complaints‬‬
‫ציבור אחרי‪(8‬‬
‫חקירה או סגירת התיק ←‬ ‫שנהגו בניגוד לחוק‬ ‫)‪Authority‬‬
‫חקירה ע"י קציני משטרה ←‬ ‫המשטרה והראיות‬
‫החלטה של המשטרה תו‪6‬‬ ‫הפליליות‬
‫‪ Police and‬מעקב ופיקוח של נציבות‬
‫‪ Criminal Evidence‬הקבילות כנגד המשטרה על‬
‫)‪ Act, (1984‬כל התהלי‪ 6‬מתחילתו‬
‫המגדיר את סמכויות‬
‫השוטרי‪ 8‬במסגרת‬
‫תפקיד‪8‬‬

‫• הגשת תלונה לנציבות‬ ‫• כל תלונה על‬ ‫משרד המשטרה‬ ‫קבילות •‬ ‫• נציבות‬ ‫קנדה‬
‫קבילות הציבור של המשטרה‬ ‫הפרת חוק‪ ,‬זכויות‬ ‫רשות עצמאית‬ ‫•‬ ‫המשטרה‬ ‫הציבור של‬
‫או הנציבות לענייני תלונות‬ ‫אד‪ 8‬או אלימות‬ ‫‪(RCMP Public‬‬
‫הציבור כנגד המשטרה )ע"י‬ ‫שוטרי‪8‬‬ ‫‪Complaints‬‬
‫אזרחי‪ 8‬או ע"י יושב הראש‬ ‫• קבלת תלונות‬ ‫)‪Commission‬‬
‫של הנציבות לענייני תלונות‬ ‫מאזרחי‪ 8‬נפגעי‪8‬‬
‫הציבור כנגד המשטרה( ←‬ ‫• בדיקת תלונות‬ ‫• הנציבות לענייני‬
‫חקירה על ידי המשטרה ←‬ ‫על טיפול לקוי של‬ ‫תלונות הציבור כנגד‬
‫מת" תשובה למתלונ" ע"י‬ ‫נציבות קבילות‬ ‫המשטרה‬
‫המשטרה ← א‪ 8‬המתלונ"‬ ‫הציבור של‬
‫‪(Commission for‬‬
‫אינו מסופק מהתשובה‬ ‫המשטרה )על פי‬
‫ביכולתו לפנות לנציבות‬ ‫בקשת מגיש‬ ‫‪Public Complaints‬‬
‫לענייני תלונות הציבור כנגד‬ ‫התלונה(‬ ‫)‪Against the RCMP‬‬
‫המשטרה ← בסמכותו של‬ ‫• ניהול חקירות‬
‫יו"ר הנציבות לענייני תלונות‬ ‫ושימועי‪8‬‬
‫הציבור כנגד המשטרה לבקש‬
‫להמשי‪6‬‬ ‫מהמשטרה‬
‫בחקירה‪ ,‬ליזו‪ 8‬חקירה‬
‫עצמאית או לערו‪ 6‬שימוע‬
‫בעניי"‪.‬‬
‫תלונה‬ ‫• העברת‬ ‫• כל תלונה‬ ‫משרד הפני‪8‬‬ ‫• המחלקה לחקירות •‬ ‫גרמניה‬
‫לפרקליטות המדינה ←‬ ‫המוגשת כלפי עובד‬ ‫פליליות של המשטרה‬
‫פתיחת חקירה או ביטול‬ ‫ציבור ואנשי‬
‫ההליכי‪ ← 8‬חקירה על ידי‬ ‫משטרה בגי"‬
‫בלשי המחלקה לחקירות‬ ‫התנהגות אלימה‪,‬‬
‫פליליות של המשטרה‬ ‫פעולה בניגוד לחוק‬
‫או חריגה מסמכות‬
‫המשרד הממשלתי‬
‫פרוצדורת החקירה‬ ‫סמכויות‬ ‫האחראי‬ ‫מוסד אחראי‬ ‫מדינה‬
‫• יזו‪ 8‬חקירה על ידי‬ ‫• יזו‪ 8‬חקירה על‬ ‫משרד המשפטי‪8‬‬ ‫•‬ ‫• שופטי‪ 8‬חוקרי‪8‬‬ ‫צרפת‬
‫התביעה הציבורית או על ידי‬ ‫ידי משרד התביעה‬ ‫משרד הפני‪8‬‬ ‫•‬ ‫של‬ ‫• המפקח הכללי‬
‫המתלונ" או שליחיו ←‬ ‫ומינוי‬ ‫הציבורית‬ ‫המשטרה‬
‫ניהול חקירה על ידי שופט‬ ‫שופט חוקר הכפו<‬ ‫‪(Inspection General de‬‬
‫חוקר ← החלטה על תביעה‬ ‫למשרד המשפטי‪8‬‬
‫)‪la Police Nationale‬‬
‫או ביטול ההליכי‪8‬‬ ‫• חקירות פנימיות‬
‫של המשטרה נערכות‬ ‫• המפקח הכללי של‬
‫או‬ ‫השירותי‪) 8‬הציבוריי‪(8‬‬
‫הגשת תביעה לבית המשפט‬ ‫על ידי המפקח הכללי‬
‫של המשטרה‪ ,‬למעט‬ ‫‪(Inspection General de‬‬
‫← בקשה של התביעה‬
‫הכללית מבית המשפט‬ ‫בפאריס בה החקירה‬ ‫)‪Services‬‬
‫לחקור את התלונה ← ניהול‬ ‫מנוהלת על ידי‬
‫חקירה על ידי השופט החוקר‬ ‫המפקח הכללי של‬
‫השירותי‪8‬‬
‫← החלטת השופט החוקר‬ ‫הביטחוניי‪8‬‬
‫על כתב אישו‪ 8‬או הפסקת‬
‫ההליכי‪ 8‬לאחר החקירה‬
‫• במקרי‪ 8‬של מוות‬
‫כתוצאה מאלימות‬
‫משטרתית נהוג כי השופט‬
‫החוקר מבקש מהמשטרה‬
‫לבצע חקירה פנימית באשר‬
‫למעורבות אנשי המשטרה‬
‫החשודי‪8‬‬

‫‪ 1‬בשל השונות הקיימת בחקיקה בי" המדינות השונות בארה"ב‪ ,‬ומתוק< כ‪ 6‬ג‪ 8‬בעריה" הגדולות‪ ,‬מתייחסי‪ 8‬הנתוני‪8‬‬
‫המובאי‪ 8‬בקשר למדינה זו למכנה המשות< הקיי‪ 8‬בי" החקיקה ‪ ,‬המבנה המוסדי והפרוצדורות הנהוגות ב‪ 142‬הערי‪8‬‬
‫הגדולות בארה"ב )ובמדינות בה" ה" נמצאות(‪ .‬לפיכ‪ ,6‬מוצגות שתי פרוצדורות חלופיות התקפות כל אחת לערי‪8‬‬
‫ומדינות שונות בארה"ב‪ .‬ראה‪:‬‬
‫‪Human Rights Watch, Shielded From Justice: Police Brutality and Accountability in the United States,‬‬
‫‪1998.‬‬
‫‪ 2‬בשל השוני במצב המשפטי והפוליטי בי" אנגליה וווילס לבי" זה בצפו" אירלנד ובסקוטלנד‪ ,‬הנתוני‪ 8‬מתייחסי‪ 8‬רק‬
‫לאנגליה וויילס‪.‬‬
‫ארה"ב‬ ‫‪.2‬‬
‫הדיו" בשאלת הגופי‪ 8‬האמוני‪ 8‬על בדיקת תלונות כנגד שוטרי‪ 8‬בארה"ב‪ ,‬מתמקד בסוגיית אלימות‬
‫המשטרה כנגד אזרחי‪ ,8‬הנמני‪ 8‬על אוכלוסיות מיעוט שונות‪ ,‬ובראש" האוכלוסייה השחורה‪.‬‬
‫במחקר שנער‪ 6‬על ידי ה‪ Human Rights Watch 2‬בשנת ‪ ,1998‬נבדק נושא אלימות המשטרה כלפי‬
‫‪1‬‬
‫ממסקנותיו של מחקר זה עולה כי חר<‬ ‫אזרחי‪ 8‬בארה"ב בארבע‪2‬עשרה מהערי‪ 8‬הגדולות‪.‬‬
‫ההבדלי‪ 8‬בי" הערי‪ 8‬השונות‪ ,‬קיימות בכול" אחת משתי מערכות האמונות על בדיקת תלונות כנגד‬
‫שוטרי‪ 8‬להל"‪ ,‬היחידה לחקירות פני‪ 8‬של המשטרה ו‪/‬או פרקליטות המחוז המדינתית ‪ /‬הפדרלית‪.‬‬
‫מסקנה מרכזית נוספת היא שאנשי משטרה מעורבי‪ 8‬בירי בלתי מוצדק‪ ,‬בהכאות חמורות‪ ,‬חניקה‬
‫הורגת‪ ,‬טלטולי‪ 8‬ושורה של אמצעי‪ 8‬פיזיי‪ 8‬אלימי‪ ,8‬ובלתי‪2‬הכרחיי‪ 8‬לכאורה‪ ,‬בשעה שהממוני‪8‬‬
‫עליה‪ 8‬ואנשי מערכת האכיפה והמשפט אינ‪ 8‬פועלי‪ 8‬בנחרצות‪ ,‬מגבילי‪ 8‬או מענישי‪ ,8‬בגי" פעולות‬
‫מעי" אלה‪ .‬על רקע זה נבח" את אופייה ויעילותה של המערכת המפקחת על פעולות אנשי המשטרה‪.‬‬

‫הגו‪ 9‬הממונה על חקירת שוטרי‪,‬‬ ‫‪.2.1‬‬


‫במרבית הערי‪ 8‬שנבדקו ממלאת היחידה לחקירות פני‪ 8‬של המשטרה את התפקיד המרכזי‬
‫בבדיקת תלונות כנגד אלימות המשטרה‪ .‬כלומר‪ ,‬המשטרה חוקרת את עצמה‪ .‬בשאר המקרי‪,8‬‬
‫הפרקליטות המחוזית היא המופקדת על החקירה‪ ,‬א‪ 6‬ג‪ 8‬הפרקליטות המדינתית והפדרלית‬
‫רשאיות לבדוק היבטי‪ 8‬מסוימי‪ 8‬המצויי‪ 8‬במסגרת המנדט החוקי שלה"‪ .‬ע‪ 8‬זאת‪ ,‬יש להדגיש‬
‫כי באות‪ 8‬מקרי‪ 8‬בה‪ 8‬הפרקליטות מעורבת או חוקרת תלונות כנגד אנשי משטרה‪ ,‬ממלאת‬
‫בדר‪ 6‬כלל הפרקליטות המחוזית את התפקיד המרכזי וא< הבלעדי כנציגת המערכת המשפטית;‬
‫לעומת זאת‪ ,‬הפרקליטות המדינתית או הפדרלית מעורבת רק לעתי‪ 8‬רחוקות יותר כאשר‬
‫המדובר על מקרי‪ 8‬קשי‪ 8‬או חוזרי‪ 8‬המשקפי‪ 8‬מגמות אפשריות‪.‬‬

‫הפרדה זו בי" חקירות המשטרה לבי" החקירות המתבצעות על ידי הפרקליטות ברמות השונות‬
‫משתקפת בעיקר בטיב הבדיקה וסוג העבירות שבגינ" מוגשות התלונות‪ .‬כ‪ 6‬למשל‪ ,‬בדיקת‬
‫תלונות על אלימות פיזית מוגזמת נבדקת על פי רוב על ידי המשטרה המקומית ולכל היותר‬
‫בפיקוח הפרקליטות המחוזית‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬בדיקות הנוגעות להפרת זכויות אד‪ ,8‬כלומר‪,‬‬
‫הפרות בעלות אופי כללי יותר‪ ,‬מבוצעות בדר‪ 6‬כלל על ידי הפרקליטויות המחוזיות‪ ,‬ולעתי‪ 8‬ג‪8‬‬
‫על ידי אלה המדינתיות והפדרליות‪ .‬בכלל הפרות מעי" אלה כלולות‪ ,‬למשל‪ ,‬בדיקות הנוגעות‬
‫לדפוסי‪ 8‬ומגמות בהתנהגות המשטרה כלפי האזרחי‪ 8‬והפרות של זכויות אד‪ 8‬שלא בגי"‬
‫אלימות )איסו< ראיות בדר‪ 6‬בלתי חוקית‪ ,‬אי כיבוד זכויות עצירי‪ 8‬וכו'(‪.‬‬

‫פרוצדורת החקירה‬ ‫‪.2.2‬‬


‫השילוב האמור בי" המשטרה לבי" הפרקליטות בא לידי ביטוי בדר‪ 6‬ובתהלי‪ 6‬שבה‪ 8‬מתנהלת‬
‫החקירה בגי" אלימות שוטרי‪ ,8‬החל מהגשת התלונה ועד להחלטה על הגשת כתב אישו‪ 8‬או‬

‫‪1‬‬
‫להל" הערי‪ 8‬שנסקרו‪ :‬אטלנטה‪ ,‬בוסטו"‪ ,‬שיקגו‪ ,‬דטרויט‪ ,‬אינדיאנפוליס‪ ,‬לוס‪2‬אנג'לס‪ ,‬מיניאפוליס‪ ,‬ניו‪2‬אורלינס‪ ,‬ניו‪2‬יורק‪,‬‬
‫פילדלפיה‪ ,‬פורטלנד‪ ,‬פרובידנס‪ ,‬ס"‪2‬פרנסיסקו ווושינגטו"‪.‬‬
‫ביטול ההליכי‪ .8‬בשלב הגשת התלונה מחויב המתלונ" או נציגו להגיש תלונה בתחנת המשטרה‪.‬‬
‫בשלב זה‪ ,‬מתחקרי‪ 8‬אנשי משטרה את המתלונ" באשר לפרטי תלונתו‪ .‬פרטי‪ 8‬אלה מועברי‪8‬‬
‫לפרקליטות המחוז‪ ,‬אשר מחליטה הא‪ 8‬לפתוח בחקירה בעניי"‪ .‬החקירה עצמה מנוהלת בדר‪6‬‬
‫כלל‪ ,‬כאמור‪ ,‬על ידי המחלקה לחקירות פני‪ 8‬של המשטרה‪ ,‬ובשאר המקרי‪ 8‬על ידי פרקליטות‬
‫המחוז‪.‬‬

‫ליקויי‪ ,‬ובעיות בהלי‪ :‬החקירה‬ ‫‪.2.3‬‬


‫מתו‪ 6‬האמור לעיל נית" לעמוד על מספר ליקויי‪ 8‬ובעיות בדר‪ 6‬בה מתנהלות חקירות נגד‬
‫שוטרי‪ ,8‬וזאת מעבר לסוגיית ההכשרה המוקדמת‪ ,‬שהייתה אמורה למנוע או להפחית את רמת‬
‫האלימות המופעלת על יד‪ 8‬מלכתחילה‪.‬‬

‫בעיה ראשונה ומרכזית היא העובדה‪ ,‬שבמרבית המקרי‪ ,‬נשארות החקירות בידי המשטרה‬
‫עצמה‪ .‬מכ‪ 6‬נובע‪ ,‬ששקיפות ההלי‪ :‬נפגעת והגינותו מוטלת בספק בשל העדר נייטרליות‪ .‬קיי‪8‬‬
‫קושי מבחינת השוטרי‪ 8‬להעמיד לדי" את עמיתיה‪ ,8‬או לשמש כצד שלישי חסר פניות בי" הגו<‬
‫בו ה‪ 8‬עובדי‪ 8‬לבי" האזרחי‪ 8‬שעל בדיקת תלונותיה‪ 8‬ה‪ 8‬מופקדי‪ .8‬לאור זאת‪ ,‬מועלות בכל‬
‫המחקרי‪ 8‬והדוחות העוסקי‪ 8‬באלימות המשטרה בארה"ב טענות על הימשכות ההליכי‪,,‬‬
‫קושי באיסו‪ 9‬ראיות‪ ,‬גיבוי הדדי בי‪ 7‬אנשי המשטרה וא< התייחסות תוקפנית של שוטרי‪,‬‬
‫כלפי המתלונני‪ ,‬על אלימות‪ .‬יתרה מכ‪ ,6‬ג‪ 8‬כאשר הפרקליטות היא זו המנהלת את החקירה‪,‬‬
‫קיימות בעיות הנובעות מהקשר ההדוק והתלות היומיומית בי‪ 7‬אנשי הפרקליטות לבי‪ 7‬אנשי‬
‫המשטרה‪ ,‬קשר המקשה על עריכת חקירות בלא משוא פני‪ 8‬ותביעה של אנשי המשטרה בה‪8‬‬
‫תלויי‪ 8‬אנשי הפרקליטות לצרכי‪ 8‬מקצועיי‪ 8‬אחרי‪ .8‬כמו כ"‪ ,‬מוגבלות חקירות המתבצעות על‬
‫ידי המשטרה או הפרקליטות בחוסר יכולת לנהל אות" ביעילות ובמהירות המרבית כתוצאה‬
‫ממחסור במשאבי‪ ,‬המופני‪ 8‬לצור‪ 6‬בדיקת אלימות המשטרה כלפי אזרחי‪.8‬‬

‫הצעות לתיקו‪7‬‬ ‫‪.2.4‬‬

‫על רקע זה הועלו במש‪ 6‬השני‪ 8‬מספר הצעות על‪2‬ידי ה‪ Human Rights Watch 2‬שנועדו לשפר‬
‫את המצב הקיי‪ .8‬בראש" עומדת ההצעה להקי‪ 8‬גו< נפרד עצמאי ובעל סמכויות שיוכל לחקור‬
‫את המשטרה מתו‪ 6‬ריחוק ואובייקטיביות‪ ,‬ובצורה שתוכל לספק ג‪ 8‬מראית עי" של חקירה‬
‫הוגנת‪ .‬בנוס< לכ‪ ,6‬הוצע לנקוט בשורה של צעדי‪ 8‬כנגד מדינות ומחוזות שאינ‪ 8‬אוכפי‪ 8‬את‬
‫המשמעת על שוטרי‪ 8‬שחרגו מסמכות‪.8‬‬

‫בריטניה‬ ‫‪.3‬‬

‫הגו‪ 9‬הממונה על חקירת שוטרי‪,‬‬ ‫‪.3.1‬‬


‫נציבות הקבילות כנגד שוטרי‪ 8‬הינה הגו< האמו" בבריטניה על קבלת תלונות כנגד שוטרי‪8‬‬
‫ועובדי ציבור אחרי‪ ,8‬שנהגו בניגוד לחוק המשטרה והראיות הפליליות ‪(Police and Criminal‬‬
‫))‪ . Act (1984‬מכוח החוק על הנציבות חלה החובה לפקח על חקירת התלונות במקרי‪ 8‬בה‪8‬‬
‫אנשי משטרה היו מעורבי‪ 8‬בגרימת מוות או בפגיעה חמורה‪ ,‬תו‪ 6‬שמירה על מידה של זהירות‬
‫בפיקוח על חקירת תלונות שה" ג‪ 8‬בעלות עניי" ציבורי‪ .‬כמו כ"‪ ,‬מופקדת הנציבות על בחינת‬
‫תוצאותיה של כל חקירה ועל ההחלטה הא‪ 8‬לפתוח בהליכי‪ 8‬כנגד אנשי משטרה בכל דרגה‬
‫שהיא‪.‬‬
‫פרוצדורת החקירה‬ ‫‪.3.2‬‬
‫אד‪ 8‬המעוני" להגיש תלונה נגד שוטרי‪ ,8‬רשאי להגיש קבילה למשטרה באופ" אישי או‬
‫באמצעות פרקליטו‪ .‬את החקירה מנהלת המשטרה‪ ,‬והיא ג‪ 8‬זו שמחליטה הא‪ 8‬להמשי‪6‬‬
‫בהליכי‪ 8‬כנגד השוטר‪/‬י‪ 8‬שנגד‪ 8‬נפתחה החקירה או לחליפי" לסיימ‪ 8‬בלא תביעה‪ .‬נציבות‬
‫הקבילות כנגד שוטרי‪ ,‬מפקחת כאמור על החקירה בכל שלביה‪ ,‬א‪ :‬אינה מעורבת בה ישירות‬
‫או באורח פעיל‪.‬‬

‫מנתוני‪ 8‬אלה עולה‪ ,‬כי בבריטניה קיימת מערכת מפקחת‪ ,‬במסגרתה תלונות נגד שוטרי‪8‬‬
‫נבדקות למעשה רק על ידי המשטרה‪ ,‬בעוד הגור‪ 8‬החיצוני האמור לפקח עליה יכול לעשות זאת‬
‫רק בעזרת אינפורמציה שהמשטרה מספקת לו ועל סמ‪ 6‬מסקנות אליה" היא הגיעה‪ .‬הווה אמר‪,‬‬
‫הפיקוח החיצוני על פעולות אנשי המשטרה וחריגותיה‪ ,‬מ‪ 7‬החוק הינו חלקי ויש בו בהכרח‬
‫אפשרות למשוא פני‪ ,‬מצד המשטרה‪.‬‬

‫ליקויי‪ ,‬ובעיות בהלי‪ :‬החקירה‬ ‫‪.3.3‬‬


‫מ" האמור לעיל‪ ,‬נית" לעמוד על מספר ליקויי‪ 8‬ובעיות בדר‪ 6‬בה מתנהלות חקירות נגד שוטרי‪8‬‬
‫בבריטניה‪ ,‬ובראש" השארת הביקורת על אלימות שוטרי‪ ,‬בידי המשטרה והפיקוח החיצוני‬
‫החלקי עליה‪ .‬מכא"‪ ,‬נובע כאמור‪ ,‬כי שקיפות ההלי‪ :‬נפגמת והגינותו בעיני הציבור תלויה‬
‫בספק ולו בשל הקושי האובייקטיבי של שוטרי‪ 8‬להעמיד לדי" את עמיתיה‪ 8‬ולשמש כצד שלישי‬
‫חסר פניות‪ .‬בעיה נוספת שעולה היא‪ ,‬כי החקירות המתבצעות על ידי המשטרה מוגבלות בחוסר‬
‫יכולת" לנהל אות" ביעילות ובמהירות המרבית כתוצאה ממחסור במשאבי‪ ,,‬המופני‪ 8‬לצור‪6‬‬
‫בדיקת אלימות המשטרה כלפי אזרחי‪.8‬‬

‫הצעות לתיקו‪7‬‬ ‫‪.3.4‬‬


‫על רקע גורמי‪ 8‬אלה‪ ,‬נער‪ 6‬מחקר על‪2‬ידי משרד הפני‪ 8‬הבריטי הקורא להקמת גו< נפרד עצמאי‬
‫ובעל סמכויות‪ ,‬שיוכל לחקור את המשטרה מתו‪ 6‬ריחוק ואובייקטיביות ובצורה שתוכל לספק‬
‫ג‪ 8‬מראית עי" שמתנהלת ללא משוא פני‪ .8‬הוצע שגו< זה יכיל שני מודלי‪ 8‬לחקירה‪ ,‬בה‪ 8‬יעשה‬
‫שימוש בהתא‪ 8‬לסוג התלונה‪ .‬על‪2‬פי מודל אחד יפעלו‪ ,‬קבוצות חקירה עצמאיות‪ ,‬בה" לא תהיה‬
‫מעורבות ישירה של אנשי משטרה‪ .‬על‪2‬פי המודל השני יפעלו‪ ,‬קבוצות חקירה מעורבות‪ ,‬בה"‬
‫לצד אנשי משטרה יפעלו אנשי‪ 8‬שאינ‪ 8‬משורות המשטרה‪ .‬אחת הבעיות המרכזיות המונעות‬
‫הקמתו של גו< זה היא העלויות הגבוהות של יישומו‪.‬‬
‫‪ .4‬קנדה‬
‫הגו‪ 9‬הממונה על חקירת שוטרי‪,‬‬ ‫‪.4.1‬‬

‫בקנדה מטפלי‪ 8‬שני גופי‪ 8‬בתלונות של אזרחי‪ 8‬כנגד שוטרי‪ .8‬האחד‪ ,‬נציבות קבילות הציבור‬
‫של המשטרה‪ ,‬המהווה גו< פנימי של המשטרה הבודק כל תלונה על הפרת זכויות אד‪ 8‬או‬
‫הפעלת אלימות מצד שוטרי‪ 8‬כלפי אזרחי‪ .8‬האחר‪ ,‬הוא הנציבות לענייני תלונות הציבור נגד‬
‫המשטרה‪ ,‬גו< שהינו עצמאי על פי חוק‪ .‬המנדט של נציבות זו הוא לקבל תלונות מאזרחי‪8‬‬
‫נפגעי‪ ,8‬לבדוק תלונות בנוגע לטיפול לקוי של נציבות קבילות הציבור של המשטרה בתלונות )על‬
‫פי בקשת מגיש התלונה(‪ ,‬וכ" לנהל חקירות ושימועי‪ 8‬לצור‪ 6‬איסו< נתוני‪ 8‬עצמאי‪.‬‬

‫פרוצדורת החקירה‬ ‫‪.4.2‬‬


‫בפני האד‪ 8‬המעוני" להגיש תלונה נגד שוטרי‪ 8‬בקנדה עומדת האפשרות להגיש קבילה לאחת‬
‫משתי הנציבויות האמורות‪ .‬במקרה של הנציבות לענייני תלונות הציבור כנגד המשטרה‪,‬‬
‫רשאי‪ 8‬להגיש תלונה לא רק האזרחי‪ 8‬הנפגעי‪ ,8‬אלא ג‪ 8‬יושב ראש הנציבות עצמה לענייני‬
‫תלונות הציבור כנגד המשטרה‪ ,‬היכול ליזו‪ 8‬חקירה בכל עניי" הרלוונטי למנדט של הנציבות‬
‫בראשה הוא עומד‪ .‬ע‪ 8‬זאת‪ ,‬את החקירה הראשונית מנהלת בכל מקרה המשטרה עצמה‪,‬‬
‫האחראית ג‪ 8‬לתת תשובה למתלונ"‪ .‬במקרה והמתלונ" מוצא את תשובת המשטרה כבלתי‬
‫מספקת מסיבה כלשהי‪ ,‬יש אפשרות להפנות את תלונתו לנציבות לענייני תלונות הציבור נגד‬
‫המשטרה‪ .‬כלומר‪ ,‬לאחר בדיקת המשטרה יכול המתלונ‪ 7‬להעלות את עניינו בפני הנציבות‬
‫האמורה על מנת שזו תבדוק את תלונתו פע‪ ,‬נוספת‪ .‬במקרה של תלונה מעי‪ 7‬זו‪ ,‬בסמכותו של‬
‫יושב ראש הנציבות לבקש מהמשטרה להמשי‪ 6‬בחקירתה‪ ,‬ליזו‪ 8‬חקירה עצמאית של הנציבות‬
‫או לערו‪ 6‬שימוע בעניי"‪ .‬בעת שימוע מוזמני‪ 8‬כל הצדדי‪ 8‬הרלוונטיי‪ 8‬ובראש‪ 8‬חוקרי המשטרה‬
‫להציג בפני הנציבות את טיעוניה‪ 8‬ונתוניה‪.8‬‬

‫לאור הנתוני‪ 8‬שאוספת הנציבות לענייני תלונות הציבור כנגד המשטרה‪ ,‬לאחר ההליכי‪ 8‬בה‪8‬‬
‫היא נקטה‪ ,‬היא רשאית להחליט הא‪ 8‬להמשי‪ 6‬בהליכי‪ 8‬או לסיי‪ 8‬את ההליכי‪ ,8‬כלומר‪,‬‬
‫בקנדה קיימת מערכת במסגרתה נבדקות תלונות כנגד שוטרי‪ ,‬בשתי רמות נפרדות זו מזו‪.‬‬
‫בשלב הראשו‪ 7‬המשטרה היא החוקרת את עצמה‪ ,‬ובמקרה הצור‪ :‬חוקרת הנציבות לענייני‬
‫תלונות הציבור כנגד המשטרה את התלונה במסגרת ההליכי‪ ,‬והמנדט המוקני‪ ,‬לה על פי‬
‫חוק‪.‬‬

‫ליקויי‪ ,‬ובעיות בהלי‪ :‬החקירה‬ ‫‪.4.3‬‬


‫היכולת להגיע לראיות חדשות ולחקר האמת קטנה יותר כמעט בהכרח‪ ,‬היות ו"משיכת זמ""‬
‫יכולה להעלי‪ 8‬חלק מאות" ראיות או להפחית מתקפות" או אמינות" המשפטית‪ .‬כמו כ"‪,‬‬
‫קיימות ג‪ ,‬בקנדה פרקטיקות של גיבוי הדדי בי" אנשי משטרה‪" ,‬סחיבת" הליכי‪ ,‬לאור‪ 6‬זמ"‬
‫וסרבול ההלי‪ 6‬שלא לצור‪ ,6‬במקרי‪ 8‬בה‪ 8‬חוקרת הנציבות לענייני תלונות הציבור כנגד‬
‫המשטרה את התלונה כנד השוטר‪.‬‬

‫הצעות לתיקו‪7‬‬ ‫‪.4.4‬‬

‫על רקע זה הועלו בדו"חות של הנציבות הצעות להוציא מידי המשטרה את חקירת התלונות‬
‫והמתלונני‪ ,8‬להגדיל את סמכויות החקירה והתקציב של הנציבות לענייני תלונות הציבור כנגד‬
‫המשטרה וליזו‪ 8‬פרוייקטי‪ 8‬לשיפור המודעות של האזרחי‪ 8‬בכל הנוגע לזכות‪ 8‬להתלונ" כנגד‬
‫שוטרי‪.8‬‬

‫‪ .5‬גרמניה‬
‫הגו‪ 9‬הממונה על חקירת שוטרי‪,‬‬ ‫‪.5.1‬‬

‫בהתא‪ 8‬לחוק הגרמני זכאי כל אד‪ 8‬הרואה עצמו נפגע מאנשי משטרה )ועובדי ציבור בכלל( בגי"‬
‫התנהגות אלימה‪ ,‬חריגה מסמכותו או כל פעולה בניגוד לחוק‪ ,‬להגיש תלונה למשטרה‪ .‬את‬
‫התלונה חוקרת המחלקה לחקירות פליליות של המשטרה‪ ,‬יחידה משטרתית הכפופה למשרד‬
‫המשפטי‪ ,‬בדומה למשטרה‪.‬‬

‫פרוצדורת החקירה‬ ‫‪.5.2‬‬

‫המחלקה לחקירות פליליות של המשטרה מופקדת ה" על החקירה עצמה וה" ההחלטה הא‪8‬‬
‫להגיש את התלונה לפרקליטות לש‪ 8‬המש‪ 6‬ההליכי‪ 8‬המשפטיי‪ 8‬או לחליפי" לש‪ 8‬סיו‪8‬‬
‫ההליכי‪.8‬‬

‫ליקויי‪ ,‬ובעיות בהלי‪ :‬החקירה‬ ‫‪.5.3‬‬

‫פרט למחלקה לחקירות פליליות של המשטרה‪ ,‬אי" בגרמניה שו‪ 8‬גו< או גור‪ 8‬החוקר או מבקר‬
‫את תהלי‪ 6‬החקירה המשטרתית של אנשי משטרה‪.‬‬

‫הצעות לתיקו‪7‬‬ ‫‪.5.4‬‬


‫לאור זאת העלו ארגוני זכויות אד‪ 8‬שוני‪ ,8‬כמו ג‪ 8‬חברי‪ 8‬בבונדסטאג‪ ,‬טענות כלפי הער‪ 6‬של‬
‫תהלי‪ 6‬חקירה בו המשטרה היא הגו< היחיד המבקר את עצמו‪ .‬בי" הטענות המועלות תדיר‬
‫מצויות תלונות על עיכובי‪ ,‬והארכה בחקירות‪ ,‬הזנחת‪ 7‬של חקירות לטובת חקירות אחרות‪,‬‬
‫גיבוי הדדי שמעניקי‪ 8‬שוטרי‪ 8‬לעמיתיה‪ 8‬והעדר אכיפה ועונשי‪ ,‬מספיקי‪ ,‬לשוטרי‪8‬‬
‫שהתבררה אשמת‪ .8‬ברוח זו נדונה עדיי‪ 7‬בבונדסטאג הצעה להקי‪ ,‬גו‪ 9‬חדש וחיצוני אשר ירכז‬
‫את התלונות וחקירת" במקו‪ 8‬המשטרה‪.‬‬
‫‪ .6‬צרפת‬

‫הגו‪ 9‬הממונה על חקירת שוטרי‪,‬‬ ‫‪.6.1‬‬

‫הגו< החוקר מקרי‪ 8‬אלה בתו‪ 6‬המשטרה הוא המפקח הכללי של המשטרה‪:‬‬
‫)‪ ,(Inspection General de la Police Nationale‬כאשר במקרי‪ 8‬בה‪ 8‬נחקרי‪ 8‬שוטרי‪8‬‬
‫השייכי‪ 8‬לנפת פאריס מנהל את החקירה המפקח הכללי על השירותי‪ 8‬הציבוריי‪(Inspection 8‬‬
‫)‪.General de Services‬‬

‫פרוצדורת החקירה‬ ‫‪.6.2‬‬

‫מערכת חקירות השוטרי‪ ,‬בצרפת מהווה חלק אינטגרלי ממערכת המשפט והחקירה הכללית‬
‫ופועלת על בסיס שיטה שונה בתכלית משל שאר המדינות שנסקרו‪ .‬הגור‪ ,‬הראשי המגיש‬
‫תלונות ויוז‪ ,‬חקירות כנגד שוטרי‪ ,‬אינו הנפגע עצמו‪ ,‬שאריו או עור‪ 6‬דינו‪ ,‬אלא התביעה‬
‫הציבורית החוקרת אירועי‪ 8‬הנראי‪ 8‬על‪2‬פי שיפוטה כחשודי‪ 8‬בעשייה או מחדל בעלי פוטנציאל‬
‫פלילי‪ .‬אד‪ ,‬שנפגע מפעולות שוטרי‪ ,,‬לעומת זאת‪ ,‬יכול לבסס עצמו כצד לעניי‪ 7‬רק באמצעות‬
‫תביעה אזרחית בבית=המשפט‪ .‬בהינת" תביעה אזרחית מעי" זו‪ ,‬מתחילה התביעה הציבורית‬
‫את הלי‪ 6‬החקירה‪ .‬זאת‪ ,‬תחת פיקוחו של שופט חוקר ובמטרה לבסס את עובדות היסוד של‬
‫המקרה ואת האחריות הפלילית של השוטר או השוטרי‪ 8‬המעורבי‪ .8‬השופט החוקר הוא ג‪,‬‬
‫זה האחראי על ההחלטה הא‪ ,‬להפנות את המקרה לבית המשפט או להחליט על סיו‪8‬‬
‫ההליכי‪ ,8‬כלומר‪ ,‬התביעה הציבורית והשופט החוקר הממונה על העניי" ה‪ 8‬הגור‪ 8‬החוקר‪,‬‬
‫בעוד האד‪ 8‬הנפגע והשוטר שבצע את העבירה לכאורה ה‪ 8‬הנחקרי‪ .8‬תהלי‪ 6‬זה משק< את‬
‫המבנה והמסורת השונה של מערכת המשפט הצרפתית הקונטיננטלית‪ ,‬הנשענת על שופטי‪8‬‬
‫חוקרי‪ 8‬המביאי‪ 8‬את מסקנותיה‪ 8‬לבית המשפט כחלק מהתביעה הציבורית‪.‬‬

‫לצד החקירות אות" מנהלי‪ 8‬השופטי‪ 8‬החוקרי‪ ,8‬יכולה המשטרה עצמה ליזו‪ 8‬חקירה פנימית‬
‫באשר למקרי‪ 8‬בה‪ 8‬חשוד שוטר בחריגה מסמכויותיו‪ .‬כמו כ" רשאי השופט החוקר לבקש‬
‫מהמשטרה לפתוח בחקירה פנימית כאשר ישנו חשד להתנהגות פלילית של אחד משוטריה‪.‬‬

‫הלי‪ :‬החקירה‬ ‫‪.6.3‬‬

‫הלי‪ 6‬החקירה על תלונות נגד שוטרי‪ 8‬בצרפת שונה מזה הקיי‪ 8‬במדינות אחרות‪ ,‬וכ‪ 6‬ג‪ 8‬חלק‬
‫מהליקויי‪ 8‬המאפייני‪ 8‬אותו‪ .‬למשל‪ ,‬למתלונ" או לנפגע עצמו אי‪ 7‬גישה אוטומטית לחקירה‬
‫המתנהלת כנגד השוטר‪ ,‬כדי לאפשר גישה זו יש צור‪ 6‬בהליכי‪ 8‬משפטיי‪ 8‬ארוכי‪ 8‬ובעייתיי‪,8‬‬
‫הליכי‪ 8‬המקשי‪ 8‬על הלי‪ 6‬החקירה ומאריכי‪ 8‬אותו‪ .‬כאשר מדובר בתלונה של שארי‪ 8‬נגד‬
‫המשטרה‪ ,‬ולאור ההימנעות של התביעה הציבורית מלחקור מקרי‪ 8‬מעי" אלה‪ ,‬אלא כאשר‬
‫הדבר הכרחי על‪2‬פי חוק‪ .‬כ‪ 6‬נוצר מצב בו התביעה הציבורית נשארת פסיבית‪ ,‬ורוב התלונות‬
‫נחקרות רק לאחר שהמתלונ" או משפחתו עברו הלי‪ 6‬משפטי ארו‪ 6‬שבסס את זכאות‪ 8‬להפו‪6‬‬
‫לצד בחקירה‪ .‬יתרה מכ‪ ,6‬סרבול משפטי ובירוקרטי זה מתווס< לבעיות המוכרות במדינות‬
‫האחרות‪ ,‬ובכלל" גיבוי הדדי של אנשי משטרה‪ ,‬ניהול חקירות פנימיות שאינ" נמצאות בפיקוח‬
‫התביעה הציבורית וחשודות כלא ממצות וכ" חוקי‪ ,‬המגני‪ ,‬בצורה רחבה למדי על שוטרי‪,‬‬
‫מפני תביעות אזרחי‪.,‬‬

‫הצעות לתיקו‪7‬‬ ‫‪.6.4‬‬


‫אי‪ 7‬הצעות קונקרטיות הנדונות בפרלמנט הצרפתי באשר לתיקו" המצב ויצירת מערכת אשר‬
‫תוכל לשלב ביתר קלות את הנפגעי‪ /8‬מתלונני‪ 8‬בהלי‪ 6‬התביעה והחקירה‪ .‬ע‪ 8‬זאת‪ ,‬הועלו‬
‫הצעות על‪2‬ידי ארגוני זכויות אד‪ 8‬כדי לאפשר גישה נוחה יותר למתלונ" או למשפחתו להלי‪6‬‬
‫החקירה‪ ,‬כמו ג‪ 8‬לשנות חוקי‪ 8‬אשר מאפשרי‪ 8‬למשטרה ולממשלה לעכב או למנוע הרשעה של‬
‫שוטרי‪ 8‬ג‪ 8‬לאור המלצה של שופט חוקר להעמיד‪ 8‬לדי"‪.‬‬

‫‪ .7‬ישראל‬

‫הגו‪ 9‬הממונה על חקירת שוטרי‪,‬‬ ‫‪.7.1‬‬

‫בישראל‪ ,‬תלונות על חשד לביצוע עבירות פליליות או שימוש בכוח שלא כדי"‪ ,‬על ידי אנשי משטרה‬
‫נחקרות במחלקה לחקירת שוטרי‪) ,‬מח"ש( במשרד המשפטי‪ .,‬מח"ש הוקמה בשנת ‪ 1992‬והיא‬
‫פועלת על פי הסמכויות שהוקנו לה מכוח סעיפי‪)49 8‬ט( – ‪)49‬יא( לפקודת המשטרה ]נוסח חדש[ תשל"א‬
‫– ‪.1971‬‬

‫ככלל‪ ,‬המחלקה עוסקת בחקירת עבירות פליליות בלבד‪ 2,‬שהעונש הקבוע בגינ‪ 7‬בחוק עולה על שנת‬
‫מאסר‪ ,‬ושבביצוע" חשודי‪ 8‬אנשי משטרה )כולל שוטרי מג"ב( או אזרחי‪ ,‬החשודי‪ 8‬בביצוע עבירות‬
‫ביחד ע‪ 8‬אנשי משטרה‪ .‬כמו כ" עוסקת מח"ש בחקירת חשדות לביצוע עבירות פליליות – במהל‪6‬‬
‫חקירות או בקשר אליה" – שבביצוע" חשודי‪ 8‬אנשי שירות הביטחו‪ 7‬הכללי‪ ,‬וזאת בהינת" הנחיה לכ‪6‬‬
‫מאת היוע= המשפטי לממשלה ומכוח תיקו" מס' ‪ 12‬לפקודת המשטרה ]נוסח חדש[ תשל"א – ‪.1971‬‬

‫על תחומי פעילותה העיקריי‪ 8‬של מח"ש נמני‪ 8‬ניהול חקירות בעבירות של טוהר המידות וחקירת‬
‫מקרי‪ 8‬של שימוש בכוח שלא כדי" מצד שוטרי‪ 8‬כלפי אזרחי‪.8‬‬

‫‪ .7.1.1‬נתוני‪ ,‬עדכניי‪ ,‬לגבי חקירות מח"ש‬

‫‪2‬העבירות הנחקרות ע"י מח"ש מפורטות בתוספת הראשונה לפקודת המשטרה ]נוסח משולב[ התשל"א‪,1971 2‬‬
‫כמפורט להל" ‪:‬עבירה שהעונש בגינה מאסר עול‪ 8‬העולה על שנה‪ ,‬למעט עבירות הנחקרות ע"י רשות אחרת‪ ,‬עפ"י די";‬
‫עבירה עפ"י סעי< )‪ (22‬לחוק המרש‪ 8‬הפלילי ותקנת השבי‪ 8‬התשמ"א‪ ;1981 2‬עבירה שהעונש בגינה מאסר שאינו‬
‫עולה על שנה‪ ,‬אול‪ 8‬היא חלק מסדרת מעשי‪ 8‬הקשורי‪ 8‬זה בזו או נלווי‪ 8‬לה‪ 8‬ואשר‪ ,‬יש בה‪ 8‬עבירה שחקירתה‬
‫בסמכות מח"ש; ניסיו" לעבור עבירה שחקירתה בסמכות מח"ש‪ ,‬א< א‪ 8‬העונש בגינו הוא מאסר שאינו עולה על שנה;‬
‫עבירה שהעונש בגינה אינו עולה על שנה ופרקליט המדינה והמפקח הכללי קבעו שתיחקר ע"י מח"ש‪.‬‬
‫בהתא‪ 8‬לנתוני‪ 8‬שהועברו על‪2‬ידי מר בועז סגלובי= – סג" מנהל המחלקה לחקירת שוטרי‪ 8‬עולה‪ ,‬כי‬
‫במהל‪ 6‬שנת ‪ 2000‬הגיעו למח"ש ‪ 5,854‬תלונות כנגד שוטרי‪ 8‬מתוכ‪ 8‬נחקרו עד כה ‪ 3,247‬תיקי‪.8‬‬

‫‪ 855‬מהתיקי‪ 8‬שנחקרו על ידי מח"ש נסגרו בשל חוסר אשמה‪ 400 ,‬נוספי‪ 8‬הועברו להעמדה לדי" )פלילי‬
‫ומשמעתי(‪ 1093 ,‬תיקי‪ 8‬נסגרו בשל חוסר בראיות‪ ,‬ואילו יתרת התיקי‪ 8‬עדיי" נחקרי‪ 8‬או שטר‪ 8‬הוחלט‬
‫לגביה‪.8‬‬

‫הנימוקי‪ 8‬בעטיי‪ 8‬לא נפתחה חקירה ל‪ 2,607 2‬תיקי‪ 8‬היו העדר סמכות‪ ,‬כאשר במקרי‪ 8‬מסוימי‪8‬‬
‫הועברו התלונות לטיפול משמעתי במשטרה‪ ,‬העדר "עניי‪ 7‬לציבור" וחוסר אשמה‪.‬‬

‫ארבע פקודות ונהלי המטה הארצי‬

‫פרוצדורת החקירה‬ ‫‪.7.2‬‬

‫תלונה על עבירה שבוצעה על ידי איש משטרה תתקבל בכל יחידות המשטרה או במשרדי מח"ש‪ .‬היה‬
‫וביקש אד‪ 8‬למסור תלונה ביחידת משטרה‪ ,‬תיגבה עדותו לאלתר‪ ,‬בי" א‪ 8‬מדובר בתלונה בגי" עבירה‬
‫הנחקרת על ידי המשטרה ובי" א‪ 8‬מדובר בתלונה בגי" עבירה הנחקרת על ידי מח"ש‪.‬‬

‫קבלת תלונה במשטרה‬ ‫‪.7.2.1‬‬


‫היתה התלונה על עבירה מ" העבירות הנחקרות על ידי המשטרה‪ ,‬תתקבל ותירש‪ 8‬ביחידת‬
‫המשטרה‪ ,‬כמותווה בפקודת המטה הארצי ‪" – 14.1.01‬הטיפול בתלונה ובתיק חקירה"‪ .‬היתה‬
‫התלונה על עבירה מ" העבירות הנחקרות על‪2‬ידי מח"ש‪ ,‬תטופל כפי שמפורט בסעי< ‪.7.2.3‬‬

‫קבלת תלונה במח"ש‬ ‫‪.7.2.2‬‬


‫היתה התלונה על עבירה מ" העבירות הנחקרות על ידי מח"ש‪ ,‬תיחקר כמפורט בסעי< ‪ .7.2.4‬היתה‬
‫התלונה על עבירה מ" העבירות הנחקרות על ידי המשטרה‪ ,‬תועבר התלונה לקצי" אג< החקירות‬
‫המחוזי ע‪ 8‬העתק לראש מחלקת חקירות‪ .‬קצי" אג< החקירות המחוזי יעבירה לחקירה ביחידה‬
‫החוקרת‪.‬‬

‫טיפול המשטרה בתלונה או במידע הנחקר על ידי מח"ש‬ ‫‪.7.2.3‬‬

‫א‪ .‬העברת החומר למח"ש‬


‫‪ .1‬נודע לאיש משטרה על ביצוע עבירה הנחקרת על ידי מח"ש‪ ,‬לרבות‬
‫עבירה שבוצעה נגד כלוא‪ ,‬הכלוא במתק" משטרתי‪ ,‬א‪ 8‬עקב תלונה או‬
‫בכל דר‪ 6‬אחרת‪ ,‬יעביר ישירות את חומר החקירה הנוגע בדבר למח"ש‪,‬‬
‫לרבות המוצגי‪ 8‬שנתפסו‪ .‬המשטרה לא תנקוט כל הלי‪ 6‬של בדיקה או‬
‫חקירה‪ ,‬טר‪ 8‬העברת החומר למח"ש‪.‬‬
‫‪ .2‬למרות האמור לעיל‪ ,‬במקרי‪ 8‬בה‪ 8‬התעורר צור‪ 6‬דחו< בחקירה‪ ,‬מ"‬
‫הסיבות המצויות בסעי< ב )‪ (1‬להל"‪ ,‬תפעל המשטרה כאמור בסעיפי‪ 8‬ב‬
‫)‪ (4) – (2‬להל"‪.‬‬
‫‪ .3‬העברת מידע המתגלה בהלי‪ 6‬חקירתי או משפטי‪:‬‬
‫התגלה בהלי‪ 6‬חקירה חקירתי או משפטי‪ ,‬או בהלי‪ 6‬בדיקה פני‪–8‬משטרתי‪ ,‬מידע על עבירה‬
‫שנעברה על ידי איש משטרה‪ ,‬יש להעביר את המידע למח"ש‪.‬‬
‫‪ .4‬הועברה תלונה למח"ש מהמשטרה ובגי" אותו אירוע מתנהלת חקירה‬
‫במשטרה‪ ,‬תרשו‪ 8‬היחידה השולחת את מספר התיק המשטרתי ומח"ש‬
‫תודיע לאותה יחידה על אופ" הטיפול בתלונה‪.‬‬
‫ב‪ .‬ביצוע חקירה ראשונית על ידי המשטרה‬
‫‪ .1‬המשטרה תבצע פעולות חקירה ראשוניות ודחופות בתלונות הנחקרות‬
‫על ידי מח"ש‪ ,‬א‪ 8‬התעורר צור‪ 6‬לנקוט פעולות אלה‪ ,‬מ" הסיבות‬
‫המפורטות להל"‪:‬‬

‫דחיית ביצוע פעולות אלה עלולה לפגוע בהמש‪ 6‬החקירה בעבירה‪ ,‬שבוצעה‬ ‫•‬
‫על ידי איש המשטרה או בהמש‪ 6‬חקירות אחרות שמנהלת המשטרה או‬
‫ביעילות החקירה ובאיסו< ראיות הקשורות בה או בהבטחת יעילות חקירות‬
‫אחרות‪ ,‬שמנהלת המשטרה‪.‬‬
‫שמירת חיי אד‪.8‬‬ ‫•‬
‫שמירת הסדר הציבורי‪.‬‬ ‫•‬
‫‪ .2‬טר‪ 8‬ביצוע פעולות החקירה הראשוניות הדחופות‪ ,‬יבקש ראש יחידת‬
‫החקירות‪ ,‬ובהיעדרו קצי" החקירות‪ ,‬אישור טלפוני לביצוע" ממנהל‬
‫מח"ש‪ .‬במקרה שבו הנסיבות אינ" מאפשרות קבלת אישור מוקד‪8‬‬
‫ממנהל מח"ש‪ ,‬ידווח לו ראש יחידת החקירות טלפונית על ביצוע‬
‫הפעולות ועל תוצאותיה" קרוב ככל הנית" לביצוע"‪.‬‬

‫‪ .3‬לאחר ביצוע פעולות החקירה הראשוניות הדחופות‪ ,‬יועבר למח"ש כל‬


‫החומר הנוגע בדבר לרבות מוצגי‪ 8‬שנמצאו‪.‬‬

‫‪ .4‬הועברה התלונה למח"ש‪ ,‬יודיע על כ‪ 6‬החוקר למתלונ"‪.‬‬

‫‪ .7.2.4‬טיפול מח"ש בתלונות הנחקרות על ידה‬

‫‪ .1‬הוחלט על פתיחת הליכי‪ 8‬כנגד איש משטרה‪ ,‬בגי" עבירה‪ ,‬תיידע מח"ש‬
‫את הגורמי‪ 8‬הבאי‪ :8‬ראש אכ"א‪ ,‬המפקד הבכיר אשר תחת פיקודו‬
‫משרת החשוד‪ ,‬המפקד אשר תחת פיקודו משרת החשוד וראש מחלקת‬
‫מודיעי"‪ .‬היה החשוד איש משטרה בדרגת רב פקד ומעלה‪ ,‬תודיע מח"ש‬
‫לשר לביטחו" פני‪ ,8‬למפכ"ל ולראש אכ"א‪ ,‬נוס< לגורמי‪ 8‬שצוינו לעיל‪.‬‬
‫‪ .2‬נסתיימה החקירה בתיק‪ ,‬תקבל מח"ש אחת מ" ההחלטות הבאות‪:‬‬
‫‪3‬‬
‫א‪ .‬סגירת התיק‪.‬‬

‫ב‪ .‬העמדת איש המשטרה לדי" בגי" שימוש בכוח כלפי אד‪ 8‬שלא כדי"‪.‬‬

‫ג‪ .‬סגירת התיק‪ ,‬א‪ 6‬קיימות ראיות לכאורה לביצוע של עבירה משמעתית שאינה שימוש‬
‫בכוח כלפי אד‪.8‬‬

‫ד‪ .‬המלצה להעמיד את איש המשטרה לדי" פלילי והעברת התיק לפרקליטות‪.‬‬

‫‪ 3‬בכל החלטה‪ ,‬בי" א‪ 8‬מדובר על פתיחת הליכי‪ 8‬בי" א‪ 8‬מדובר על סיו‪ 8‬הליכי‪ ,8‬חלה חובת דיווח לגורמי‪8‬‬
‫הבאי‪:8‬ראש מחלקת משמעת‪ ,‬מפקדו הבכיר של איש המשטרה‪ ,‬מפקדו האישי של איש המשטרה‪ ,‬ראש מחלקת‬
‫מודיעי" )ממ""(‪ ,‬מענ"א )א‪ 8‬נפתח תיק פ"א‪ 2‬פרטי אירוע(‪ ,‬המתלונ" ואיש המשטרה‪ .‬היה ואיש המשטרה בדרגת רפ"ק‬
‫ומעלה‪ ,‬ידווח המקרה ג‪ 8‬לשר לביטחו" פני‪ 8‬ולמפכ"ל‪.‬‬
‫ ביבליוגרפיה‬.8
:‫ישראל‬

‫המשטרה‬2‫ משרד‬,‫ מדינת ישראל‬,‫ דו"ח הוועדה בנושא‬,8‫הטיפול המערכתי באלימות שוטרי‬

.1994 ‫יוני‬

2 ‫פקודות המטה הארצי‬

http://www.police.gov.il/L/html

:‫ארה"ב‬

http://www.aclu.org/library/fightingpoliceabuse.html

http://www.hrw.org/reports98/police

:‫בריטניה‬

Full Text:

http://www.homeoffice.gov.uk/rds/prgpdfs/fprs124

Highly advised:

http://www.homeoffice.gov.uk/rds/prgpdfs/brf124

Most Highly Advised:

http://www.pca.gov.uk/whatis/inde.htm.

:‫צרפת‬

http://www2.amnesty.se/lifos.nsf/649993ca9342da88c1256424006927a3/85e7

:‫קנדה‬

Donald J. Sorochan, Q.C.”The APEC Protest, The Rule of Law and Civilian
Oversight of Canada’s National Police Force”

http://www.cpc-cpp.gc.ca/emandate.asp

:‫גרמניה‬

http://www.cilip.de/ausgabe/67/puetter.htm

:‫כללי‬

http://www.opcc.bc.ca/CACOLE%20Papers/Gissiner%20paper.html.

http://www.ncjrs.org/policing/citi31.htm

Вам также может понравиться