You are on page 1of 1

Model Notificare

Nr. ____ din ____________ S.C. ___________S.R.L., avand sediul in ___________ nr. _______, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. ____________, reprezentata prin dna/dl. _______ in calitate de irector !eneral, formuleaza prezenta

NO"#$#C%R&

de incetare a contractului individual de munca in temeiul art. '( alin. )(* alin. )'*, inregistrat in registrul general de evidenta a salariatilor cu nr. .. din data de .. a dnei/dlui anga+ata/anga+at al societatii noastre in functia de .

Compartimentele financiar,contabilitate si resurse umane vor duce la indeplinire prezenta. -rezenta notificare poate fi contestata in termen de '. de zile calendaristice de la data comunicarii la "ribunalul ____________.

ata emiterii/ ____________________ irector,

L.S.

%m luat la cunostinta notificarea de incetare a contractului individual de munca/ _______________________ )semnatura salariatului si data comunicarii*