Вы находитесь на странице: 1из 14

QUIZ # 2

QUIZ NUMBER 2
Character Education
I. Isulat ang tanda ng mga sumusunod.

II. Isulat ang T sa patlang kung ang pangungusap ay tama


at M kung mali.
6. Ang aso ay lumabas sa kalsada. Hinuli ni Lary ito at
pinatay.
7. Tinali ni Aling Lita ang biik sa ilalim ng puno, wala pa
itong kulungan.
8. Nakawala ang manok. Hinayaan na lamang ni Mara na
manginain sa ibang bakuran.
9. Gunawa ng “dog house” si Ryan, para kay Tagpi niya.
10. Isinarang mabuti ni Henry anf kulungan ng kanyang
rabbit.
III. Piliin ang titik ng tamang sagot.
11. Lumiban ka sa klase dahil tinanghali ka ng gising. Ano
ang gagawin mo?
a. Hihingi ng paumanhin sa guro.
b. Hindi na papasok.
c. Hihingi ng sulat sa nanay.
12. Nalibang ka sa paglalaro. Hindi mo namalayan huli ka
na sa klase. Ano ang gagawin mo?
a. Magpapatuloy sa paglalaro.
b. Papasok kahit huli na. Hihingi ng paumanhin sa guro.
c. Umuwi na lang sa bahay.
13. Tama ba ang pagbibigay ng tunay na dahilan ng iyong
pagliban sa klase kahit galit ang guro?
a. oo b.hindi c. di-tiyak
___14. Hindi agad umuwi si Peter pagkagaling sa klase.
Palihim ng pumasok ng bahay.
___15. Humungi ng paumanhin si Rico sa nanay.
Nakalimutan niyang bilhin ang ipinabibiling magasin.
ENGLISH
I. Write the missing words in the blank with proper
prefixes.
1. ___polite 6. ___clear
2. ___correct 7. ___possible
3. ___honest 8. ___obedient
4. ___equal 9. ___constainer
5. ___cut 10. ___advantage

II. Write the compound words


11.__________ some lace
12.__________ one work
13. __________ neck body
14.__________ board black
15.__________ fire fly
Math
I. Find the product.
1. 45 2. 695 3. 287 4. 7632 5. 2598
x 38 x 22 x 13 x 24 x 31

II. Problem Solving:


a. There are 142 bars of soap in a box. How many
bars of soap are there in 9 boxes?
6. What is asked?
7. What are given?
8. What operation will you use?
9. What is the number sentence?
10. Solve.
b. A kilo of sugar cost P25. How
much will I pay for 3 kilos of sugar?
11. What is asked?
12. What are given?
13. What operation will you use?
14. What is the number sentence?
15. Solve.
Science
I. Fill in the blanks.
1. Plants are ________________ of_______________
Plants are sources of _________ and___________.
Plants are sources of ________________.
Plants are used for _______________________.
Plants give off ____ needed by humans and _____.
Plants help conserve __________________.
II. Choose and write the letter of the correct answer.
11. Which leaves are small?
a. guava c. makahiya
b. macopa d. San Francisco
12. Which of the following leaves is similar of shape of a
heart?
a. okra c. guava
b. lily d. oregano
13. Which plant has simple leaves?
a. okra c. banana
b. eggplant d. ilang-ilang
14. Which plant has long and narrow leaves?
a. lily c. gumamela
b. santan d. ilang-ilang
15. Which statement is true about leaves?
A. Leaves are small and have the same shape.
b. All leaves are the same size.
c. Leaves differ in size and shape.
Filipino
I . Punan ang patlang upang mabuo
ang awitin .
Atin cu pong _________
` ________ yang ___________
________ que iti
Queng _________ __________
Sangcan queng ___________
______ metung a __________
_______ ya iti
Ecu _________________
II. Piliin mula sa kahon sa ibaba ang wastong panghalip na
paari at isulat sa puwang.
11. Gusto ba ___________ makapaglakbay sa buong
mundo?
12. Kung oo, gumaya kayo sa _____ n mahilig magbasa.
13. Alam ba ninyo na narating na ________ ang buong
mundo?
14. Hindi ako nagbibiro. Sabi nga _________ para mo na
ring narrating ang isang lugar kapag nabasa mo ang
tungkol dito.
15. Halikayo sabay-sabay ___________ lakbayin ang
buong mundo.

Nila nating
Amin namin
ninyong
Makabayan
I. Hanapin at bilugan ang sagot sa puzzle.

A R A B E S T A B R
T M O S I B E K O S
B O E R N U G W A F
K I F R D I V H I O
K A S T I L A A D C
A B E S A K H P E B
S O O I N E A O F I
T D I N N D I N U D
R O A O A G H E O F
L M N T R E P O L K
II. Isulat ang T kung tama at HT kung mali.
7. Nagbago ang anyo ng mga Pilipino nang
makapag-asawa ng tsino.
8. Ang mga Pilipino ay nalahian ng mga dayuhan.
9. marami tayong natutunan sa mga dayuhan.
10. Maitim ang mga tsino.
11. Ang mga Pilipino ay hindi makiki[agkaibigan sa
mga dayuhan.
II. Lagyan ng tsek ( / ) kung tama at ekis (X) kung
mali.
12. Nagsusuot ng damit at alahas.
13. Sila ay maitim at kulot ang buhok.
14. Ang mga damit nila ay bahag o halaman.
15.