You are on page 1of 2

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

c lp T do Hnh phc

BIN BN BN GIAO MT BNG


(TRONG PHNG N B SUNG GIAI ON 2)
Cng trnh: Khu dn c Tin Xun
a im: Thn Tin Xun 1, x Tam Anh Nam, huyn Ni Thnh
Cn c Quyt nh s 2463/Q-UBND ngy 09/8/2007 ca UBND huyn Ni
Thnh v vic ph duyt phng n b sung bi thng thit hi, h tr v ti nh c
xy dng khu dn c Tin Xun giai on 2 ti thn Tin Xun 1, x Tam Anh Nam,
huyn Ni Thnh;
Cn c Quyt nh s 6127/Q-UBND ngy 09/12/2009 ca UBND huyn Ni
Thnh v vic ph duyt phng n iu chnh, b sung bi thng thit hi, h tr gii
phng mt bng cng trnh Khu dn c Tin Xun (giai on 1-2) ti thn Tin Xun 1,
x Tam Anh Nam, huyn Ni Thnh;
Cn c ni dung Bin bn cam kt nhn tin v bn giao mt bng c lp
ngy...........thng .......... nm 20.. ca h gia nh ng (b): ... . ...................vi
Ch u t, BQL cc d n khai thc qu t v UBND x Tam Anh Nam,
Hm nay,.. gi.. pht, ngy thng . nm 2010, ti thn Tin Xun 1,
x Tam Anh Nam, huyn Ni Thnh, chng ti gm c:
1. i din Ch u t:
(Cng ty T&PT K H Chu Lai Qung Nam)
- ng:...., Chc v:..
- ng: .., Chc v:..
2. i din C quan lp phng n:
(Ban qun l cc d n khai thc qu t huyn Ni Thnh)
- ng:...., Chc v:..
- ng: .., Chc v:..
3. i din Chnh quyn a phng:
(UBND x Tam Anh Nam)
- ng:...., Chc v:..
- ng: .., Chc v:..
4. i din BND thn Tin Xun 1:
- ng:...., Chc v:..
- ng: .., Chc v:..
5. i din h gia nh c t, ti sn c bi thng:
ng (b):...........
a ch: Thn Tin Xun 1, x Tam Anh Nam, huyn Ni Thnh
S CMND:.., Cp ngy:., Ni cp:...........
Chng ti lp Bin bn giao mt bng ny vi ni dung sau:
H gia nh ng (b): ., hin nay tho d nh
ca, vt kin trc, cht ht cy ci trn phn din tch t b thu hi v nhn tin bi

thng, h tr theo ng quy nh. Nay, h ng (b) thng nht bn giao li mt bng
trn cho Ch u t (Cng ty u t v Pht trin K H Chu Lai Qung Nam)
tip tc u t xy dng cc hng mc cng trnh cn d dang ca Khu dn c Tin
Xun.
Cn c bin bn ny, Hi ng xt thng gii phng mt bng (gm c: Ch u
t, BQL cc d n khai thc qu t huyn Ni Thnh v UBND x Tam Anh Nam) lp
h s ngh UBND huyn Ni Thnh quyt nh thng cho h ng (b) bn giao
mt bng ng theo thi gian cam kt.
Nhng kin khc: .....................
...........................................................................................................................................................
.
.......................................................................................................................................................
........
...........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..

...
...
....
...

Bin bn c lp thnh 05 bn c gi tr php l nh nhau, mi bn gi mt bn.


Kt thc bin bn vo lc ....... gi .... pht cng ngy ./.
i din h gia nh
(K v ghi r h tn)

i din UBND x Tam Anh Nam


(K v ghi r h tn)

i din BND thn Tin Xun 1


(K v ghi r h tn)

i din C quan lp phng n


(K v ghi r h tn)

i din Ch u t
(Cng ty T&PT K H-Chu Lai Qung Nam)