You are on page 1of 2

Artikel Guru - Artikel guru

Komponen dan Faktor Belajar


Ditulis oleh Sudarwanto

Komponen Belajar Menurut Rasyad ( !!"# $ %-$ &'( kegiatan )elajar meli)atkan )e)erapa komponen atau unsur )erikut* $* +eserta didik adalah seseorang atau sekelompok orang yang )ertindak se)agai pen,ari( penerima( dan penyimpan isi pelajaran yang diperlukan untuk men,apai tujuan* Guru adalah seseorang atau sekumpulan orang yang )erpro-esi pemproses kegiatan )elajar-mengajar dan satu set peranan lain yang mem)olehkan )erlangsungnya kegiatan )elajar-mengajar yang )erkesan melalui trans-ormasi* .ujuan adalah pernyataan tentang peru)ahan perilaku dan tingkah laku yang diingini )erlaku pada peserta didik setelah mengikuti kegiatan )elajarmengajar /si pelajaran adalah segala maklumat )erupa -akta( prinsip( konsep( dan mesej-mesej pendidikan yang diperlukan untuk me n ,apai matlamat* Kaedah 0 pendekatan )elajar adalah pel)agai ,ara yang teratur dan sistematik yang dilakukan dan ditempuh guru dalam mem)eri peluang kepada peserta didik untuk mendapat isi pelajaran yang mereka perlukan* Media adalah satu set peralatan pendidikan dan pengajaran yang digunakan untuk mem)antu pem)entangan isi dan )ahan pelajaran kepada pelajar agar mereka dapat men,apai tujuan* +enilaian adalah satu set alat penilaian yang digunakan untuk menilai proses pem)elajaran dan hasilnya*

"*

%* &*

1*

2*

Faktor-faktor Belajar

Ada )e)erapa -aktor yang mempengaruhi kejayaan suatu pem)elajaran* Menurut Rasyad ( !!"# $!"' -aktor--aktor itu adalah se)agai )erikut*

http://mansaba.sch.id/web_saba/artikel-guru/210-komponen-dan-faktorbelajar.html

$*

Faktor endogen ( antara lain seperti minat )elajar( kesihatan( perhatian( ketenangan jiwa sewaktu )elajar( moti3asi( keghairahan diri( ,ita-,ita( ke,ergasan jasmani( kepekaan alat-alat deria dalam )elajar* Dengan kata lain alat-alat deria )er-ungsi dengan )aik atau se)aliknya seperti mata sakit( pendengarannya terganggu dan lain-lain* Faktor eksogen yang mempengaruhi kejayaan )elajar peserta didik antara lain seperti keadaan persekitaran )elajar (suasana kelas'( ,ua,a( letak sekolah (di tempat yang ramai 0 tidak'( -aktor interaksi sosial dengan teman se)angku( interaksi peserta didik dengan pendidiknya*

Muhi))in Syah ( !!$# $"!' menye)utkan( )ahawa se,ara glo)al -aktor--aktor yang mempengaruhi )elajar pelajar dapat kita )edakan menjadi tiga ma,am( yakni se)agai )erikut* $* * "* Faktor dalaman (-aktor dari dalam pelajar'( yakni keadaan 0 kondisi jasmani dan rohani pelajar* Faktor luaran (-aktor dari luar pelajar'( yakni keadaan persekitaran di sekitar pelajar* Faktor pendekatan )elajar ( approach to learning '( yakni jenis usaha )elajar pelajar yang meliputi strategi dan kaedah yang digunakan pelajar untuk melakukan akti3iti pem)elajaran )ahan-)ahan pelajaran*

4uraian terse)ut menunjukkan )ahawa pada dasarnya kejayaan )elajar pelajar dipengaruhi oleh dua jenis -aktor( iaitu dari dalam dan dari luar* Kedua -aktor terse)ut )oleh )ersi-at positi- maupun negati-* +ositi-( artinya menyokong kejayaan )elajar*Sedangkan negati-( artinya menghalang kejayaan )elajar* DAFTAR PUSTAKA Muhi))in Syah( ( !!$'* Psikologi belajar * 5akarta# +. 6ogos 7a,ana /lmu* Rasyad( A* ( !!"'* Teori belajar dan pembelajaran * 5akarta# 84AMKA +ress*

http://mansaba.sch.id/web_saba/artikel-guru/210-komponen-dan-faktorbelajar.html