Вы находитесь на странице: 1из 321

osrcqrarvtr4> vI> ooo o o 9002'e8erllllroc'g'v

9002

'<Lrrl4HxdLIW

NSSI r-82700-987-9

Xgg 872'Zt
'Kom 'JJl,tt{)| }lovhlc oH -<rrogeH I,IOre s areY4eu Iqg atg - tsqrl4m lqse r,I fix4odx e}Idg sJncedxd -ee'sosoo IqsoHJO d{Y)KoVo olfxorav }t u^r)Hex qJerogedgo xex e^x4odu uteleY oHxor^r niela eltllravtn srrav) oJeh tr4 esoretrdar -rqs qrllodr)olr )Ie)I .,{xYer}Il/oll -8,\r xlqHHal{odaoc uneedgooHed s B3qredgoed YeX ady'rftfg 'hloIJJo)I qJrrml I4I{e)Ir go)Iex str4 or,{vJelr - 4o)I3x fil4 e .WOSIJdAJJ]^I 't[IqIJOdXEH I^IIIT qJOVETIfSO AEAIII 4EMOI 'sodoJxeo xItJoHr l qHaho ro -eHr{hBH J,ev{owoll EJllHt relrHv ror Jos oH 'erumc Besdau trJJ,I{hlro)le )Iex ruJltse'ruq[ou 'IsHr'IInHex reH 'l-{ft,'exdoll aH oJahnl{ deed us redoror

'ru:'r

Oet
093

- '9002 '<<I4JI4[III dup'q oarcrveleve\1>> trI> OOO '6<IrI4mexdgey :'W - drtoHxorc x oJor?odu JO 'g'v ssehHroJ

,{noxue ou rrJra^Varcadl u rJrerrledxe ea9 'sorHel UedQ eucl4hI Ior s rrerVurgoosBdu tsnHamadeed '4ufiedmorrllu r{ rlxar al4HsoqrouJtr4

093 872'lt Xgg

t
Bne4enue TTTzrr ceroArra - fi rrorpe6nocrr, ,r Heo6xoAraMocrb. ,4.n9 oAnvx oro BooMolrcHocrbBbrrJrffAerbMoAHO r{ COBpeMeHHO, AJrfl Apyr'I,IX - COOTBeTCTBOBaTb CaMOCTOflTeJTTHO rSropaHHOMy CTnJrrO pI He OAeBaTbCg (KaK Bce>. Mo4no He SHarrr{T KpacI,IBo. Mo4Hrrrvr ToJrbKo To, rrTo,4eJraeT ,rceHrrlr4Hy [pr{BJreKATEJIbHOfi. TTII/ TTE OAE}fiAbI IIO ITHAI{BIIAYAJIbHOMY 3AMOrrceT 6rrrr

ee or HeJrerrocrefiMo,qbr,,qaer efi Bo3Kasy r,rs6aBJrser


MO?ICHOCTb OAeTbCg CO BRyCOM, CTI4JIbHO, AJIIaHTHO Ilt

B To, qro eir rr4er. OAexcAacnoco6ua AeficrBraTeJrbHo rroArrepKHyrb AocTonHcTBaofifypbr, cKpbrTb ee HeAocTarrrl rr, B rIeJroM, npn6.nralraer cr{Jryar K o6rqe[puoHaHHOMyvAeaJry. oAencAa yKparllaeT rr saquqaer reJro. Ho ro6xrr, 6.nyexr,r,rrJrarbg - He roJrbro [peAMerbr oAelrcAbr.3ro arpn6yrbr crrrJrs, cocraBJrffrorque n:navrylrca. flo oAetrcfte Bcrpeqaror, r4rxoqerca, vro6rr nac BcTperraJrr4 RaK MolrcHoJryrrrue, BeAbnepBoe BIIeqaTJIetrlre - caMoe crofiKoe. <Llcrrannafl oJreraHTuocrb BcerAa rlpeArroJraraer - ro6ecnpennrcrBeHHyro BoBMolrcHocrb ABr4)rceHr4g), Bopr{JraJrereHAapHasKoro TlTane.rrr.O,qencAa .4oJrrrcua 6rrrr se roJrbno KpaclrBofi, Ho rn y,4o6Hofi. He cexper, qro He BceMbr orBerraeM craH,qapry <90-60-90>. fl.nerr[rarryrb rrrr{pe, 6e4pa [oJrHee - ur Bce, oAe]rcAa, KynJIeHHag B Maraolrue, He rroAxoAr4T. Tann ranet, BAecbMoprrlltr, a ro fi BoBcerpeilIrrr no ruBaM. Oco6enrrocTfi TeJrocJrox(eHrrfl HepeAKo rroATaJrRLrBaroT,rceErrrr4Tb IrIr,rHyK perrreHr4ro ce6e o4ex4y. florxanyft, Her EceHrrlt4Hbr, Koropa.ff Hr{ paoy Hr{qero
He Irrr{JIa. Ho sor To, KaK SaKoHrIIlIJIacb aTa IIoIIbITKa,

'oJr{H}I groHqrorsBHSorr oH 'zomsrogarr nore e el,aYgen rrs - .rqrlrorcca$odu d.Ylra en .r,orexcdu.d oHhrqgo o.Lrr(oJ ocs - rrqlr{m rqa u r,rngodx endgee 'soHco rqsoHco 6dVrreVo orr{.xc,raE .rqnrrudeu ra or^rlxcnaucs.rucedu^,t oH)r{ow rlrol} e}rrfrau '.r{.nr,r g ordo.r' ese Hdd :y wv eYeu r,rrrel,aY r.le,r,oged go )rul{ oox.r oJIi 4dugodxrsa s'r,Ilod,Lcoil ]rB1I ;nuraerr$ xrsHuarNad ;dxVerrrrtsou s.rsraYc oJah eI4 6aorende.r,eni -soc fiEeedgooJonr^r u rcsl,edgoed )rEJ{ orztx 6.(nez{r9 -Jor - gollBx gr{ (r qrr4mc B ror,Lcou }rHB}r[ gto]rB]r eI{ ' ruoarcda,Lcerai rarrs,LcoduaH grolfBrfio rrlrJ,rqno[ aramr{ouirre[ err4codg reem reln -orBHr4rrH'lrr,tlf.Iconvdd.r, fiwrssdau c sCrmsdHxro.Lc 'onlrcoweog 'aodo,lxe$ xralonw qHar.o ro rt4cr4see
,{luonucora g o.rol,codu rO .rs.lr{ru uur(gey

-,2-

--:

lg-:\N

EE
1\ \ \ \ \ \ \

F-

fturllt,

ia\
,,rrrr",.rr rrrrrr//*

W,,,il,

OEIIIUE CBEAEHHfl

IIACTb

OsIqnn cBEAEHrrfl
Ioronuu pa6oqee Mecro

pyxo.qeJrburarrarb, Ecaz nrr .nro6rzre To croritr noAyMarb HaA reM, RaK o6opy4onarb AJrff ce6a or4enbHyro pa6ouyro souy. VAo6rroe pa6ovee Mecro neo6xo4zvro 4;ra rn6oro AeJra, r,r yfic reu 6oaee .4Jrs ycrrerrrnoro
IIII/tTbfl.

{ro6rr

He coaAaBarr 6ecuopaAox rro nceft rraprzpe,


KaTyIIIKII C HIITKaMI2I, HO]ICHIII-

IIOCTO.fi HHO paBbICKI4Baff

qbl u rrpoqrre HyrrcHbreBerrlu, o6opy4yfire yroJrox, rAe nce 6y4er nog pyrofi. Cro.n n cryJr - ETo ror MrrurzrMyM, xoroprrfi nau s rro6orvrcJryqaenona4o6rarcs. O.renr yAo6en Bparrlarcrquftca cryJrbrrvrx Ha KoJrecu$ax, rroxoxzfi na cry;r 4.na o$racnofi pa6oru. C ero rroMorr{bronrr 6ea rpyAa AorflHerecb Ao Bcex neo6xo4zmsrx nerqeft, He BcraBag c Mecra. Tarcme on 6yAer HeBaMeHr{M, ecnrv! Bbr fioJrbgyeTecb Bo BpeM,flrrrr4TbfloBepJroKoM. He ea6y4rre o rJraAr4nrnofi .4ocr(er{ xopoureM yrrore.,{ocrca o6saare.nruo,4oJr)r{Ha fiMerb crrerlnaJrbuoe yrroxcnr4 pynaBos. Vrrcr Jryqfire npr,rcnoco6JreHr{e,4Jrff nrr6raparr c 6o.rrrurzwrKoJrr{qecrBoMorBepcrraii na noAOrIrBe.4JIff[O.qaqu [apa. Tan*ce BaM rroHaAo6zrcs croJr, Ha Koroponn arr 6yAere Kpours. flo4oftAer nro6oft o6e4ennurfi. Ec.nrasrr co6npaerecb rur{Tb npo$eccnouaJrbuo, To BbrpoBHffTb
[OBepxHocTb cTOJIa Mo]IcHO IIpu IIOMOIIIII OTpeBKa JIL[-

-godox nru adrrl,rt$ ograr-rrouu s rsIruuucou alr,rrrdeV IaHarNads ur rrr/.L:Hnar[orf cBvir v[rqHHumBIAIa,LglsrqeelNc golrJlfl^l 4toxrtc xr,r el,4edn'rodu rs.r .r,orrueda 'gonr'olrdr -oged arrcoll '('u 'r z d.rerudgkrwn irread) gara[ xra.rztdV nr[ slesogqrroucrr rodx rrV rshr4Hu(ou lertVarc e11 'soeadeed xrsH,Leddulr nriruagrrourss rrts oHrr{s ol, 'greear xelrnou en souroJ.d xrqd.lco a}rhor -e u qcarrrcouJo oHqIfo.rBIrrrHaouHagocg 'rrer,rde.refigzV -adgou en 'ralrnacfBn lt rseadc arsggod sleraYc oH]r{ow r/t}ti -efirarffiorr LrIAIIqHHarro,r,ee omodox ]r]r xeJ 'qJLr]ror orrdrrr -[.rad orrura[oxgoanxI{ 'gr4seor anr.rrV gacs ou rr,rnerge[ slcondarNonsed sJ,esodnr.d;ad,Lorroacorr 4rrdolox'rruo.l -Hvs e 'IjtoHrloruEe oH rtcrolrnnVaoc r.r{.hnon x nc,rorerrrtc ouuorra.Lcou nr4acar 'go;ddV omqlrog enr'.{d enVo :esox -e,r,Irlrntron errdo$ nemhdu nBrrBC 'srcohH oJoxocrqs oJowec utreJ,cerEz ur,rrlsdrcoq,Lrlg rsHucro[ rslrunrxoll 'goxeqroHc s.r,coHxdegoilrrgo,Lh' aoHar;'uru.{aron Brrsg aH Brro,r,c
Bfrrum trrY nr4uBsoVddogodogeg 'I 'cerd

N 1,,\\\

N
exfgey

frronxora

xr o,ro.raodu rO'$q.llrm

O6urue cBeAerr{ff

//,

',1

'./

& ^ 2
{

Puc. 2. IrlncrpymenrbrAJrflruLr rbfl Ke, uro6u npeAoxpaHrarb or rrocroffHHbrx yAapoB, BHeBanltbrx roJrrIKoB n naaennilt. Cueqna.rrsnbre rropruoBcxkre Holrculrrlbr c $urypHbrMrapyrrxaMu oco6enHo y4o6nsr npra pacftpoe: yroJr pasBopora nx neanrafinoaBoJr.aer paopeoarb rxanb, He lprrloAHr4Mafl HaA croJroM. ,{nzHa nesslrfi Moxcer 6rrrs paanofi: or L8-20 ao 30 cwr. Jlyvure Bcero noA6zparr HolrcHlrqbr ro paoMepy pyrcr,r:Jrro,qrrM c KpyrrHbrMrr KkrcrflMrr pyx y4o6nee 6y4er pa6orars c 6o.rrrrur{Mlr Ho}rcu}rrlaMu, n nao6opor. CyrqecrByror rax}r(e HolnHlrqbr A.ns resruefi . Kponne ororo, upuo6perrare pacnapbrBareJrb, fioprrrogcxnft MeJroK, ua6oprr HIrtroK r4 paarr4rlubrx urJr, cauTrrMerpoByro JreHTy,na6op 6y.nanorc-HeBraAfiMon. TlTnefiHrre T,TrJrbr Bbrrrycftaror or Jr&1ao N!12. B gaBrirc?rMocTpt oT HoMepa lrSMeHffIoTcfl LJrn}la r4 Ar4aMeTp - ToJrcrbreraftoporrara. ?Irnrr c rrerHbrMrur HoMepaMra Kr4e, c HelrerHbrMul v roHKVe. ,[;ra nrrn\JrvrnHble yIIIHo y ]co"orrrlrBKu BbrrrycKaroT c[e4r4aJrbHbre r4FJrbr, pbrx BHarrureJrbHo 6o.nrure.

gr{u{or.r,dzdu nnrads - uB sruoho v.r,e.r,oged .r,artVerc BrrHB og '('tr ',r,ra soeadc xnusrrrolrcar utrut xdaV ruHesr4herc som 'uuVrlrc gprJc 'lrwtaYera evu q,Lnx{orl,^(ltdu'danI -uduen) urreref redx o;olr{n.roVou lrrz egulc 'Bam dnr,rInno.r,slrrmqual\rdl,aer'ene o clanw uu frndy
't'|'fiIIAuefi IAiOgO.IOJ

elavrru xrrel,e[ en '[ ',r,r,run[enxc 'rsgnlc '(ul,canrars.r, -By\r'a ',r,)rsrrzr,reesrrareVd 'raehuuso euntrcuufrtu1 ' o{rrJorfoxrrruda.l ord.nsreralrauc,r,ornnarruprdrr lt}rlog -edgo gosornal,-oulr{ra eccafiodu runecuuo rr[' ' gorrxm ddledau nrar uorf araxon oc nro.ror.rd '('[ 'r u 'Xram Itoq,LBsoeqroll rc,r,ez{.Ynewonad ]IO[Orfx 'sl,cdam) d.se,Lcoc ou xrsueed '4onlrl, axr+cor,r,zt r,rd11 'e.ror.r,d o.rol,ed,renu (rorc estr g zonnajrorJ'v!rt -derrurarz u HB)rr uosaeng enead.lo) BlrrrulrrrvT)r{or,r,{.odu oJouxcra orsffiowou c rc.r,n[oseraodu uH]rr nraneV -ncadaofi afirr]rcagerr oe rlelf.dV Lru,rUl 'r,rararaVelrVen ml,oged rznemdasue oJoHrfou arrcorr'orrtsqro.lehHo)ro r '(eanmou eccalodu lrdl:z(ns 'a 'r) sogr,rJc 'sosm xecs ^{xucor.r,^rt rgaa s raghorrxs redo.Lox 'orztnccalrodu -zd,rdns BH rrcllrrfaV en,logedgo nesoruar-ou)rcurrg 'orranesorrudoQ rc,loreVtrofi ogerc irHaho Houoros xr{}rcahuruprx tuoJHalrodu ruqgirralr.rrrEe oc gau)r,L eu rrravaYerao.Lh '^flns. s qrawlr oVH rruore ud11 '(nouoros arcr4osc xnxcar,ueaQ xereVedu a) f.rudo$ orltnreeraxc r,{u s,Le[radrr r{ oH 'ruttofreu uttuaaY sJ,u$cor.Lz{.,ro ou:rroJ oH oHlnotf'rsddledauruor gounar -aladno oV o;oled.rn 'e;or,l.rt r4 rlrJrs orrlnonrou 3 sle,logud onsrl,Igedll a]rcxBlI Iraro.rorJ,z{ ' raxsoduHadl, rrE' q.Leeuc )re.l,'nlru,Luedu gon gaam rruhH ots alna sl,eaogoduorr arotrcoru rss rtroJor,Lf c sle;ogud o;h )r;.'raxunl,dou arsdflhr .r,rdosoJ-'3.1,sg -educn acs ,Jor,rd o,l '.wt.ldoncra vt vrcca exrlnldoga

r.rrogBd orqHtrru$corrl(
frrouncorc u o.ro,rcodur,O 'rq.rrrm exz(gey OI

O6urre cbeAenrs

1t

Kyparrro rr BHr{MareJrbHocJreArarbBa reM, qro6br coxpaHffJracb rrpflMoJrrrHefisocrr ctn6a u.nr $oprvra JrvtHr4krKpafl vJrur nfBa. Paaymnttcumb ollaaqaer paaBepHyrb rrprlryclcu
IIIBA UIJIUI CKJIaAKI/I Ha ABe CTOpOHbI 14 SaKpeIIIaTb LIX

B TaKoM rroJrolrceHr{u(nanprnuep, paayrro?Kl4TbcpeAttuitlart 6onoeoft [roB, rrp]rfiycrc Ha r.ny6zuy cKJIaAKII,


BbITAIIKI4 KI'I . A).

Saymnttcurnb olmillaer HanpaBrarb rrpunycxr{ rxBa rax B TaKoM krJrrrcKJraAKLtB o.4Hy cTOpOHyr{ SarcpeTrr.rTb noJrolrceurlz (nanpzwrep, Bayrrolr(r{Tb nprarrycmr{ Ha ruBbr, Barrac na r.ny6zny cftJra4nlr t4Jr4Bbrratlrcn u r. g.). Cymrcz,cumb oaHarraer ynJrorHfiTb rKanb AJI.flrrpprAaHnff ,qeraJrncoorBercrByrorqefi $opnnrr. CyrroxuaaKlr, HarrprdMep,[ocaAxy no ruaroBoMy urny 6prcx, cJra6zny rxanw B KoHrIax BbITarIeKv r. rI. Omrnaruyrnb oaHarraer yqJrvrurzrb cpea lrJrrr qacrb cpe3a Ha oTAeJrbHr'rxAeTaJrax (HanpzMep, oTTaHyTb yrracrorc 6oxosoro rrlBa y rarrvlr, nrrravxy). Omnapumb osHaqaer cHsrb Jracbr,r. e. 6necrffrrlue Mecra Ha rrcaHrr, o6paaouan[rrrecff B peayJrbrare HeflpaBrrJrbHofi srffrcHo-renaosofi o6pa6orxn, fi noJryrrltrb paBgoMepHyro MaroByro rroBepxHocrr. flpoqecc B JrerKoM fipoyTp]rcr{BaoTnapr4BaHvfl SaKJrroqaeTcff Hr4fi TKaHrl c ruqenofi croporrbr rlepea enancnrrft upoyTro'IctrJrbHrrK. flercamupoadn'tb oaHaqaer yBJralrcHrlrb 1r rrpoyrro'r(r4TbrrcaHb nepeA pacrcpoeMc rleJrbroee yca4rr,r. Oco6enno BarrcuorrepeApacrpoeM rrpo,qerarrrpoBarb HarypaJIbHbIe TICaHIUITI{na ruepCTIl 14 Kpe[AeIIILIHa.

PI rnbre pa6orbr
Irleo6perenne ureefiHbrx MaruLrH rrpollgBeJro peBoJIIoqr4ro B noprnoBcxoM AeJre. A xax rrce [rrrJrrr 4o zao6pere-

'('u ',r z xordg rseadc arrsouog utu awrl.Yedcs,Ler'ulc 'dewradu -en) zrel,etr 4ontro Beadc esV ax(He,r 'aHlrrruros orr xrqsoxHuVo ondarrudn '4anel,aV onsroucan urra esV
NrNosm wIqIHhB,LC qJLrHr4traOC .LaheHeO q.' UDhDlAC

('dtr u uurroHlr 'ulrnordu 'Islrr4so.rdu qrum -ndn 'danruduun) aznemeduf, ttttrz r{nneVlo 'ltddlrEn -dzi.QornraVeu x s.Luuaduudrr ,LoBhHso aunmndy '(raxgor '.ldom 'xordg auH q.lr{mlou 'danrzdueu) Ltrr}ruca,rc r.IlNrrHhosl4mvou rltwrqlHr,IBJourare.Lats mtII vvlfaYe},I 4udx grsl,d.ulotrou slruadx8l,ahH ao qu nm g oII 'dar,tzdnen) rar,terrtrarc '('u 'r u rrordg er/rH qJJorruee nl/Ira[eV [IIfUt UreJ,Or gedU 4rS,r,ztn,r I4y{IIqHrrOJAr,VC -o[ou q.r,lruadxee onnar,{ods raeheHeo qlaouawog '(uordg som gosouog s Hrr -dux rtnr,rsolrmaru qJB.Laws 'darrraduen) nrrzHzr wrsr -rr.{.ursg lI r,trs.Ldn.Ios oIl rrt{IB}r}rcafc ltfirllg}rorowa ulf -e.r,aIasV q,Lr4ulrVooc onnanreds JaeneHao slaolaawg '('u 'r rr ruBlr -ordg n Frrrrrrflr sl,Blarnr,rdu'danrnduen) lrnrexrra.r,c urB,r,av 4oHsoHco u rranefen sre,rav ord.x rdrrFrrrlro.Lowc -raw irJuladxradu onnartads raeheHao euoutawndll '('u 'r r4 BlrHrfrr rtHl'oraVlo 'slrrd)t'urauou'dararradueg) or^r('rd'dY en nclaesrsts -rrlrH 'nraed)r nrrs.Ldg;oVorr c orrrsedu nex 'qr;o[ ex -tro etr.rorr tartdrrc wor s r{r r}rxcorc Hrl\rrqgho.r,o}\Ic tlrfer -aV estr sJnHprVeoconnaweds lohH8o qlaolaawoH '(nxdarrzdu nranaYaeodunrY gerre,leV rseadc er,rld.dVurr4 orqsahar[ 'arqsouog q,rerorrc 'denr yrr)rucarc -udueu) Lr rrrirrquhorarrc r4orruraVonqrogcen fitu asV s.lzHraVaoc onnawads raer-eueo slaouawC 'ordrttr.[de rtcJ,olrHroilrqs xHH er{ ar{JoHnIu'utr\t -edauo arqH4asm acs aHl,orera[ rcrHr{[rn arsrrHarradsoc arqllrecencufl' orz{.nr'rtdg'oHhoHoJ,I 6lruulnoruo[ xn.r,errralr
Arronrnorc u o.rolcodu rO'$qJ.ilm uufgey

zl

O6utue cue,qenus

13

II purnavam,b oanarraer coe,4r{H}rrb craqrrbrM rrrBoM


IIACTb ACTAJIIiI ITJII,I MCJIKYIO ACTAJIb C OCTTOSHOftNNW 6O-

JreeKpyfiHoft (nanpuMep, KapMaHbr, KJrarranrr).

Bpeu,ewn oe coeAurreruue 0emanefi


Kneeaoit rcaparudau. flpramenenT4eKJrefi, y4aJrffrorqerocff rrplt crr{pne, flBJrfferctr y coBpeMeHubrx rroprur{x oArrlrM ua .rrn6zmux geraneit Moncno noMeroAoBBpeMeuHorocoe4LrHeHz.a Kyrrarb KJreflrr{ne ftapauAarrrn r 6o.nrruoM KoJrr{rlecrBe14 rroxa OHI4tte nOnagO6srXpaHUTb I4X B XOJIO,qLIJIbHHKe, rcJre,fi, npelrcAerreM npoftJra,qbrca. flpz rdcrroJrb3oBaHur4 qro oH Bbrcox. y6e4urecb B ToM, Barb crporrxy, Kneeaaa JLeHtLa Buecro cMerbrBaurlff Molrcuo racnoJrbaoBarbABycropoHnroro KJreeByIoJIeHTy, .rro6rr pacnoJlararb MoJrHraIn, no46raparr pucyuox TKaHu, .rro6rr BpeMeHHocxperrr{Tb pacnoporbrfi ruos r,rJrlraarcpenlrTb noArr{6xy nnaa. Bcerga cJre,4yer pacrroJrararb r(,JreeByro JreHTy rarc, qro6rr crpotrxa ne 6rr.rrailpoJrolrceHarloBepx nee. flocJreroro KaK norfiprBr{BAeJrr,rff BaBeprrreH, JIeHTyrreo6xoyAaJrrrrb. Ecnz KJreeByro JreHTy ocraBr{Tb Ha roA?IMo ToBoM vra4eJrvrut, To [ocJre crfipftr{ o6paayrcrcfl Moprqunrr. ,{eycroponuroro KJreeByro JreHTyMo)nHonpzo6pecrn s 6om[rr4rrcrBe MaraBLrHoBrxanefi fiJrr,r Barcaaarb no KaTaJrory. I,lcno.nreys KJreeByrcJrerrry AJrff TKaHefi c nopcou, lpoBepbre ee Ha Kycoqre rraHlr, qro6rr Bbrffcnrirrb, He yAaJrLtrcfi JrvrBopc BMecre c nefi. flpu y4aaenur{ JreHTbrc raxvx rraneft Tffrrrrre ee BHIIB B HanpaBJreHrrr{ Bopca. ,{nycroponHroro KJreeByrl Jrerrry raxrrce MorrcHorrcrroJlbooBarb AJrg BpeMenrroro coe,qrrrreHrrs AeraJrefi ng HarypaJrbH oilt ranu HcxyccrBenrrofi saMrrru.

'

'(rreeadc gor ilrr.rsouog ou Ltrre)rr -clfo,L eu lcuteYeu uteJ"av wosm r,rusHF'od.Lcen s.LIaHIIYa -oc'dn4ag'.rtnlaxolr'selrdn s,r,unod.r,cen'dawzdnen) go;ddtr xdaao[ BHa]rcorrH xrsdo,ron ez eHVo 'rrelo[ sluuuVooc - etannodutcog asV rrosm nrrsgrtnod.Lcen '(rsum arsngoV 'nordg 'rqw -orr ra rs$esrad som firqsoJm arcrHr4 uQrar -godu 'derrzduen) rteeadc rtrqrx.rturss lr nrrs,L.{HJos orr sluHr.rYaoc - q.1ilDhD1ag rnnel,aVasV wogm yilrqHrrBrc 'lroreraV xrsHHeHzVeocoredn ou - som yuec 'lrdl,Arrg BcroreJerfouced egm rtcelrBe 'rrclorBg -rsrdasrss ax.rogedgo gamgauqrets udrr arsdo&ou 'r4rratr -e[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ast - slaDhDugO wosm wrqHhrgo s,LEHr4[aoc 'lsgr,rrrudoilltogc l,ordslcalrrr{.cloged xnrrurrmefir rrr4nahrreogorrfl

arqrruourrourss'rsl,oged ol,e -

n uurrod.lc e[fi s o.roHnr'eed' "' r' """*on; ;#::fr


rs,r,oged "rrir""tn6
rlrrogBd orqHHum?I I

:T

' ur,rrexser.d.gr4wprlrHo,L nrf n JBfi -dg rrV rar,rexuadnc 'rntrreurralnradu r4wrirsoqrog 'coros rr II4]rcahtrrrfJor^rI'csrrsoSqroucog oH Ifrtr fiwr rI/I]rc8 -xcow Brr4urrs rr uxcou elr rr,rnenntsaoc rr[' Xiareratr ' or.A nr'.rtds orgmsrqroru c ufirvr ulrru soroJ 14 ill -fimqrog c zxaer.d.g 'raunafnzd[ arqsasrrag'coroa rrE rtwl/tu{8 ail}rcohr4lrlfe,r,ar,t a.r,4z{.aqlfollcl{'plnx,l arqH -rorruaH firz eaax{^.dx sJ,rauuVaoc oHHarradarsgo.r6 ' ry[BusoroJ Lrrlrumqrog c uuserdglorrnarruradu exc -erouzd,L Lfirvr rlorexr xnrHror[ou rrrruorrrradnc rr[' 'LtilrexaoroJ rar[ramirrog c HHsBr[9 wru rarnrelrnourrr rlqHHarJddnee c rzrlr,Lcfi]rogd.e a.r4ztesrroucu ExonroJoHHasJccrtHcvr. en rtrol/eJ,aY nr4Harfieduc rr[' nxnutudou UoHlatsuo lclaasoC *
Arronxora n o.rorcodu J.O'rqruru e*(gey Vl

O6que cBeAeurrff

15

O m c mp ovu rnb - [poJro]Klt rb orAefi orruyro crpotrxy rro Kparo AeraJru z'nfivrcAeJrna(uanpzMep, orcrpoqrdrb rcapMaH vrJrvrlf.JrafiaH, rroffc, BopoTHrrK, ruJreBKrr, Jrro6ofi uros kt Ap.). Sacmpouurnb - Baxpenrrrb rrpra fioMorrlrirMarrruHHa rrrBbr vrJrvruo4ornyrsrfi uoft crpouxn rrpnnycrr vrcAeJrrar., xpafi Aer alrrr Odnemama - o6pa6orarb cpea TKaHr4mBoM, rrpeAoxpauflrorq[M TKaHb or ocbrfiaH]rff. Panrrue B AoBpy.rMarrrHt4x ycJroBrrflx 9Ta onepaqus BbrrroJlHaJracb Hyro Kocbrwrzo6ueroqrrbrMrr cretrcxaMn. rJraBHbrM Cero4na o6NrerrrsaHrrenpor4aBoAffT o6paBoM Ha rusefiHbrx Marur4xax c fioMorrlbro HecJro]r{Hbrx npracuoco6teuuf,r, npeAycMorpeHHr'rx xoncrpyrqzefi x cfl or,4eJr bHo. Kax npasnao, MaruLtHbr rrJrLtupo,4arorrlkr orrpbrrbre cpeabr 4era.nefi o6pa6armnaror Br,rraaroo6paeHoft crpouroft. Idarc npaeunwo cOenatnb sarcpenrcA Ha rcoHqetu6a Orcrynzn or Bepxuero cpesa na L,3 cM, onycrrrre r4rJry B Trcaub, a aareM rr pbrtralrcoK npl{Ecr{Mnofi .nanxu. VcranoBrrre peryJrffTop AJrrrHbr cre,ftrca B rroJro*cenrae o6parnofi crpourrn. Sareru crporrrrre Hasa,4rrorrrr4 ,qocpeaa (pnc. 3).

I
Pnc. 3

I'clrd

g'cr{d

v'c?rd

{rruonlrcorc x o.rolcodu rO.rrqruru

uul(gey

9I

O6utne cBeAenufi

t7

Vcranoszre peryJrffTop AJrr{Hbrcretr{Ka r o6rr.lroe [oJlo]rceHr4e.flpocrpor{rurre Becb rrroB Ao Kouqa, [orrrr{ Ao cpesoB, Ho raK, qro6sr r4rJraocraJracb Ha rKaHu, He 3axoAff 3a cpe3. Bnoss repeBeArzre peryJrflrop na o6paruyro crpoqKy vt rpocrpoqrzre Haaar 1,3 cu (puc. 4). flogurnvrzre npr4)nrirMuyro Jranxy kt orrffrrrare x5raii rrann Haoag ?rBJreBo or rrrJrbr. O6perxrre lavrrlr.-$, o*?a* Br{Bco cropoHbr rrcanr{ ne6o;rrurue Horrqbr (pue. 5}. flpaara.nruo BaKperrJrsftre nrarrcrayaeJrrtoMB i(oxqe xancAofi crporrrcLt,ecJrrrHe AeJraereBaxpenry. Ocrasrre Konqbr Hrzrrongnuuofi, onoJro 10 cu, f,lo*anrrnre o6e ll.vrrr<ut rraJrbrlaMr{ .nenofi pyxrr r4 cBep}Lrdre}:x B fierJrro, aareM upanofi pyHofi npoAenbre K$'r:rqr'r]dr{' TorcB noryrruBruyrocff fierJrro (przc. 6). flpu4epxczBaff KoHrIbr Hraror rraJrbrlaMun**ort pyKLr, [pocyHbre B rrerJrro 6y;rasxy n ero ocropr]rtxs crBeAUTe freTJrro K ocHoBaHuro Hr4Torc rr yJrO;.{d}ITe ir& rxaHb (pzc. 7).

Puc.7

Sarsnzre rrerJrro rarc, uro6br yBeJroK norytrr,rrcff


y CaMOIO OCHOBaHIUITI IITTTOK, Ha IIOBepXHOCTH TKaHr4, II BbrTarIIfiTe pI3 HerO 6ynanrcy. O6pexrre KoHrIbr Hr4-

ron (pr,rc. 8).

0I'ilrd

ri;l
6'crrd

8'cDrd

',) ltlltl,l

fr,nonxorc x o.ro.r,codu rO.Bqrilm

en(gey

8I

O6urue cBeAerrnrr

19

Pnc. 11 Moncrro Jrrr crarrrrBarb .[eraJru Kpoff, ne o6peaas nurxrr? Hy roneuuo, Mo)rcno. C4eaarr gro rrpegBrrqafiHo rrpocro. Crpouure no o4nofi AeraJrr{Brurorb Ao cpeaa. Sareu cgexailtre HecxoJrbrto 4nurnenzfi raraofi 6es uarepraaaa u nepeftgure Ha cJreAyroqyro AeraJrb, He noAHrrMafi (pnc. 9). Jrarrxy rl ne o6peaas KoHrIbr rrr4Torc Coe4unNre ranlrM o6pasou HaK Mo)rcno6o.nrrue 4eta.neft, He rpepbrBaff crporrxy (pnc. 10). Anryparno paapelrcbre Hrlrrrtr4, ocraBrrrr{ecs Merrcrqy (plrc. 11). AerarrsMr4 flpe4eaprare.Jrbno Ha Bcex AeraJrffx oAHoBpeMeHHo MorItHOpaByTIOlItI4Tb B paBHbIeCTOpOIIbI IIpIuInycKHHA ruBbI. M autunru.o e cMernblaaHue 6o;rrmprx Aerafiefi yee,{;rn 6ucrporo coegkrHeHras Jrrrrrbreruar crpoqrcr4 Ha ursefiHofi MarrrrirHe. C4e.rrafire rrflTb-rrrecrb cre)rcnoB, rrpofiycrprte 12-15 cM 14noBTopsftte, rroxa He BaxoHrrr{Te cMerblBaHr4e. Paapencrre
HI{TKIUI M)ICAy CTelI(RaMrl.

-olf I IolIIf aI[ nr[ r,tome[ned]I IIIMWoS rqwc lrrfitod.r,c c' urvruurrr ar<rrar rH onqrareertgo rs.roged y\rorrehH[adau z{.ruoleo11'rrrrJr/r r,o (psdrstr er,rlnro.lcen) rs[arc rrcror -B,LcoorcBh xrrrrBlr,r xtrlrr H orh '.d.rrol,ou al,oged e ur,r -rsHellduerr ouHagoco,Lorusrrg !ru]r.t ersnr'edeod11
'golrJ14 H

goulo gocouc 4o.r[dV n <rrc[ sunenzVeoc 4ere;,e[ 'ranaruadgemsHed qcBrrr,rhHolre oH BttrLrH rlgo&h 'rNa.L eg rVarc ouqrareyrrr4ng 'd.HrrodJ,c o.r,geHrahH' nrdualr{rfrtt rzxcuV ra oslcuodrczt eaInorrn -sedueg 'fxroru eadar' [eeerr rclaeVou B]rJ,LrH qrca o& 'axVndou r,ron,ledgo s ^du.trtu a,r4rrreduue emsrefi' 'sod,LerNfi.L - HEc 14 rrJce[ur,tac orfo]ro n]rrvrrr rroeed.ro lrrsn[ogoac o.rqsJcg'dxsr,{um o}rqrro,L&tourrru el,saedueg .gvlnor -AVarc uontro aqrum zdu rsl,oged xotrrdo11 XrolrJlrH ' uxrrJrirs dawr,rduell 'rrcosqroVl,o s zre,r,aV goVrren rlr/ruesuherc nrV or+ -sral,Lo rlc,randolson cce[od11'Hramr/\r nHuaam ng -ornl,r,rYox[ou soam Bvnsnherc eVrago.rone.r, rr[' 'EoxrvH goHfo ouHlrmr^rgoH4asm (r4rqulrel> lord.esroucz xrerrd.rc xvx err rs,rogedVo.r,ani -r fl 'Vns wrsxqrenoraccaQodrran nr.cu r1rssvlrmndart woralr a orzreVeu resefudfi 'orasor.ler'ara ee]ngo ^r,ra,r, -dou xnraneYer.r xrsHr.edeodu s sm.r,xaQe[ gogorlf 'soxreel{. rr qrfalarr eag som <rrr -atrc qrcoHsrcoweos lfc,LusoHe,Lc wItIHt{cBSoHIIagOCO I{ 'eznadeogo aalngoaca BH rquarsJcrrs r4Hopru)rJ t4rcoH -r'edeodu f.trfi ss )r)r lrB.r.'rar,rlrsnled.d,)rlr oHrragocosr,Lrrg tsHxcroV xrrr)rr xrdlrel BH rrsm 'rseue.rdo dawuduell ' r4ueu.Lgonr'edeodrr rlrlrcar.zr&neduez rmlr.aYtu zrelof q.Lesumc ftrr r4]Iherrsa q&IreV nc.r,uVoxudu eVlon14

TortannH lLoHeo aqutnm


,{rrouncorc u ololcodu rO'Bqrilm eu.(gey

oz

O6nrue cBe,qenrrff

2t

rrcarrb rr3uanoqrrofi croponofi nnyrpr, coBMelrlag ,rcr4Te IIpotrepqeHHbreJrr4Hrrr4. Ha wraurprne c HopMaJrbuo BanpaBJreHnofi nrarxofi orrycTnTe uroJrKy B TKaHb B HrrrrcHeMKoHqe cKJraAKrI. BrrrsHrare Hrrrrcy t4BrrrfiyJrbrtu BBepx qepea cJrolr rxaurir, yAaJrr,rre rrr[yJrbr{y r{s Marrrr4rnr. flo4anafire nr.rrrcy co ycrpoft rrrnyJrbrr{ Haaa,qqepea rrroJrxy, HarrpaBJrsrorqee
CTBO llt ,4I{CKII HaTg}ICeHugr. BrrrgnrATe Hr{T}ty Ba ,qLrcKII HarfftfieHrirff Ha AJrrrHy 6riruruyro, seM roroBbrfi luoB, 'rro6rr ee Harff EceHraeKoulpoJrkr poBaJra Marrrr4Ha. gJreMeHT. flpocrpounre I{ oryrro}rcbre cra.rasnrrfi flonropzre fipor1ecc BanpaBrca r4 crporrxfi HOBOTO ruBa. AOIO AJrff Ka}rc-

Xumpocmu

pa,6ombl c oaepnovoJw

,{eroparueubre oBepJroarubrerrrBbr rrpeAHaBHarreHLI Hvrenno noDToMy ,qJrgroro, .rro6sr yxpacurb uS.qeJrrae. onr{ AoJI}rcHbr BblrroJrHffTbcJr raK, .Iro6u He Hecrrr 6o.nrurofi $ynnquouaJrbHofi narpysrcn. floaromy, BaAyMbrBar{ BbrnoJrHeHr{eAeroparrzBrrbrx rrrBoB, pacnonaraftte r{x raM, r,4eourane 6y4yr Harflrr.rBarscs. Taxre AexopaTITIBHbIe IIIBbr TaRXCe r4crroJrbSyrcTcff AJIff aKIIeHTHpOBa-

Hr4f AeraJreft n ogerx4e cno6ognoro crrJryara. ,{eroparzsnsrfi oBeprorrnbrfi uros crapafirecb pacnoJlaraTb [rlo HafrpaBJreH]rrolduTurocHoBbI nnuyrxa. Hr,rrcor4a He rzrcloJrbayftre AJrff ruprrbfl AerrreBbre, crapbre r{Jrrr fiepecoxrrrue Hvrrn. Onu o6saareJrbHo o6opnyrca s caMoe HerroAxoAffrrlee BpeMfi. Ero oco6esHo Balrcuonpra risrno.nueuvrvAenoparvBnbrx rrrBoB. Bcer4a Aeprnkrre naJrbrlbrno.qaJrbrue or Hotxa w urrJr. O6ssareasHo cJre,qyerlrrrcrr4Tb ?r cMaobrBarb oBepJroK [epeA r4c[oJrbSoBaH]reM. yAaJrffror rrplr rroMorrln Morr4: lluor4a BarpJrBHeHHrr noro Seua r{Jrr{nbrJrecoca.

rllgo,th' trortau u rtexm.d.,re}tltwrqsoxe nr,r[o rr,{sdl9,Lan -wred,r, rrcq,Lesoe<rrorr<rcorgde.lc r.r.r,conucoweos olf 1 uwr e|re:r_ nralnAVd.gH xa)$ -nree xrssrcedxou rr,rEcager,r rqgo.Lh'srtlm scormzdil r,{es xrsdol,otr xdasou 'r}raer.r{,g acs elsnrrg 'ordn -nr(ds HLrsoxErr e.r,guarrtedoso[ 14 rr4 onnanVer,uqHarro orgam'xoaerrtg xdasou ztxr'odl,a srusrsY?rxodu nex ar,rodx 'Yoxrqs o,ro"r^dy ,LaH cBs .,t nncg 'xrn xdaso[ qrfim nc.r,atrr,rdu aH nrs eV.ro;, 'rr,r,oged accelrodu s qrJenrr,rHrrs oxJoff or -rsrgouucoru ranaerd.g rqgo.rr.'agac H lrru oaedils xosr -d9 nnaoroJ argeJrforced 'oHxcorlreosouo,te rarcg 'xfin xdaso[ q,Lnm qcorzYoxrndu an rirgorh ')l,L uxserd.g sl,e.renouced scal,gedel3 'dr.ru qrJey[orc aH r.r ]rcou s.tufadgou atl rlgorh' esrn vturuutrondnr^{nraVnaudau uwrcrunaxcorou -ced 'unrerraenrtg rrateflau rEre.ra[ argesnruexc an eV -JolrrlrH'oHordaso H qrerogBd ne,rerouvadl 'aaerrdrc x?rJoHWrrf .r,zVox[ou onsrarr]afie grsdo,r,on.Vo.lan go.lcodu u arsdlcng - r4rrelraerdg oaHBsrrrBHC
.UIUIIIOIT

-sedueH r/{iou}r{orrorrosurod[ s ocarolr aoaoxtrral,getn -eds aH eVlorrr,rn sore.d rraneaoeedgo olruelr{agsr4 og 'auordeso finelr -rLrH r/\roguarseduee aH a ocorrox aosoxet[ rtc,raehledg Hlr 'arradJowcou 'qrum oraHhBH ]r]r wa; Vede11 'ed.r,er,veutV o.ralnord.e&c.LosJooc r1oLt Ju qrrum .gogm xrqHsl,t,L r,adVarc <ru)rr orztVxeXl 'drlu a,LI4Hawc -edorraV orfiHaurrorrrqs H q,f,fiudl,cradu nrar' a7xcadll 'or{HoH{qroxc eemrr.ttrr <r,Lr4haucogo nlgorl. 'gto[oa q,Lsr,rrrI Ic r{Hartr -ads .Lonwads oHlrcor[ ]r{ou or 'r{.}rco}r araqm rrs Lrrcg 'rslrsrreu sreeadou aH rqgolh'lrourruBr grrHres e,r,4Aesronctr{'rfcerI oJoHHr4mErIoJoHrIaH al,zcaneu woree 'nroldzuc enordaao )rcou ansear alndl,od11
flronxora rr olol,codu rO'Bqrrm eur(gey

zz

O6rqrre cBeAerrlrff

23

HIITKLTpaBMaTbIBAJfiICb OAIIHaKOBO I{ IIIBbI nOJIyrIaIIICb poBHbrMr,r. Ecnrt BMecro Ht4ToK, HaMoranubrx Ha KaTyrrrKy, BaM flpuxo,4r{Tcfl rroJrb3oBaTbcff HuTKaMn Ha rurryJrbxe, HaAeubre ee Ha creplrceHb uerrcofi BHlrB. Cnaqana aanpan.naftTe Hrnrb B [erJrr4TeJrrr, BareM B rrrJry. Bcer4a rgenaftre Hrlrrb B rrrJry B fiocJreAnroro oqepeAb, ,4alr{e ecJrrr BaM IlpuxoAlrTcff BbrH]rMaTb ]r3 Hee Hlrrb B flepByro. Ec.iur Bo BpeMff pa6orrr o6prrnaetca HrilrtcHfffl Hr{Tb, yAaJrvffe HnTb r{3 rrlJrbr, 3a[paBbTe IIeTJIlrTeJrb, a SaTeM r{rJry. Hr{TKoBAeBareJrffMrr c ne6onrruzHe uonrayfirecs Mra npoBoJlorrHbrMlr [eTJrsMrr Ha KoHqe, TaH rcaK [poMOlrCer rIOBpeAr,rTb yruKo rrrJrbr r4Jrr4 rrepeTepeTb BOJTOTCa HrrTrcy. flponeprre, Aocrarorruo Jrrr HLrroK BBepxy ?r Bu.vrgy, .rto6rr y Bac He BarcogtllrJracb Hurb nocpeAr,r rrrBa. Jho6oe rr3Meueurre rxrra rKaHra, KoJrl4rrecrBa cJroeB, Hrarorc, AJrrrubr crelrcna (urara crpourcu) uJrrr uruprrHbr
IIIBA MO'ICET NOBJI}IffTb HA HATS'ICEHI{C.

flperx4e rreM fiprrcrynrrrb x pa6ore, orpery.nnpyfire Harflrrcerrr4e rarc, 'rro6rr uros 6bra KpacprBbrMc o6eux cTopoH. Brrno.nuzre o6paee4 na o6pearax rxaHrr, Koropyro nrr 6y4ere ncrroJrbooBarb,BBflBcroJrbrcocJroeB,cKoJIbHrExorga ne npracrynaftxo 6y4er Ha BarrreM vrs4eJrvrvt. re x pa6ore, He BbrrroJrHr{B o6pagqa. TTTgft1s, rroJroficrrBvl'.4eJrvre roft cropouoft xrepxy, qanle Koropaff 6yger Br{AHa. Brruo.nnss napubre rrrBbrHa nepe4neft ,qeraJrra rds4eJrr{ff, nporcnagrrnafire oAHy crporrxy B oAHoM HarrpaBJreHvru,a Apyryrc - B rrpoTr{Bo[oJrotrcHoM. Ec;rz nros 6y4er Hecrr4 Harpyarcy, npeABaprrreJrbuo npoJrolrcr4Te yKperrJrsK)IIIyIo rrpflMylo MarrrrrHHyro cTporrKy.

rrc,rrlcoHJo r^tlru J{ 'orq,rconxdaaou {rox[rJ c rarr]r,f, r,rioxa.(crad wrullrlfar^Ic vtz orrHHoroHYo nc.r,or.{esroil -cu oJocs alner' gaHelr,r xrsuhoVenrVou asrcaheu g 'rsrer,rde&ew arsHl'OVeruVOII XBIIB]rI s <BsIIOC> reHsrevJ,g

frlrTtrtTu a n Hho eot x g o u 'Aserl [.te ravecurrBH ]r rsw ,zueedgooneed wo]rer s rrcqres -odz,rnazdo orrqg arrJorrrres rirgorh .goH)rJ,dranrr,rrsH -nuod.ro sorrer - ruonndcud c u arsgamedxonVrl .arsg -snedd.l,en u arqHuasrccd.xcpr.rs[rrafo raosoraV vr Uo:e -dar'aa lJl/Y 'al.zr+torfLI arrlHwug narqrox{Ilr 14orl}IJoII,
'IAHelr,I,

Brrc,Lore JOo rlrrlf aVwr xrcrurrosm es,LcVose u odu n rV rirorre -uda.r,erru r,rrrsnuoraIrz[ed.r,nrrslNcr,r rltlrlusoHco oH .]rou -e9 gttrulr xrrnadacnolr sorzdal,enr xrilH]rrqgoaluevrvrr -aYow,LorrHrourla 'rz,rer,tztg gu .u)$olr eu .lorqm pIHo,r,rH -x,t oxsrro,r,an raaraVontrnneYeoc nrVlorrnawzdu rsd -au4etuY ersuHerredsoc'osrrauoJ{ .Ha}rcofireosoH anprlr -nrdu s rlq,Lr4mcceIrodu oJah sag .o.Lole - TTHBHJ lroHtrr eduru a do,r,e.rnue11 'scersd oH rrJ,raH rqg -o&I' 'orqrcodorrc c kr oHHartraw argram 4oaonerzfo 'wBc Jotrrr,toeu'l,utH nrfHlrcuHoJor arcoll .nS -rsdeuced 'ooH Be a.LraHnrorr14srrr,ru orornxdes al,uy4en 'gom ulqurtordeao s.rrlreVd rclr,rVoxradrr rires vfitcg
.qJ}IIn qJB}I{

-noVodu y[raxrruorr,{ firsH,Led{xxe u lronrae.rt Bodelc d.hsox H q.Lr,rgor^d.soH s,teerarldu ,gr,earqduced en on -rrol [ 'rrhHc arr4HhBH u som a,rrldorced ,esm aHriV -adac g qrrrH rfclasdou arr,r ltcJr{}rno}ree cea d lrrfcg ,truonxcorc u ololcodu rO .BlrJ,lrm eur(gey

vz

O6urne cBe,qerufl

25

rKarrn, xJlorrrlarocap,Ita, [reJrKoBbre noAKJra.4otrHbre 6yvraffinrre rxaHrr rrzrrra carraua, crrrqa, [rorJIaHAR]r rr Ap. CoepemeuHbre Macrepa rpaAzqlroHno o6palqaTftaroTcff K rrreJIKoBbrM,capEceBbrMnoAKJraAoqHbrM rreM r 6onee rroJryBenosoft Ho BBflTb BAeJrfie s.su. cror2rr pr HaBepHflKa raM Mbr yBrrAr,IMcaTvHoByro AaBHOCTTT, na.nrro). rroAr{JraAxy(gaxe Ha Aoporr4x My}rccHI,Ix r{ rrepe[JrereHr{fl noAxJraAorrHoOr cocraea BoJrorcon ro Marepr4aJraBar.vrclrrero ycrofiuznocrb K BHerrrHr'rM floaroMy B oAelrcAe ce' eoageficrnrasryr. AJrflpaoJrr{rrHbrx pasJrrArIHbIe BU,4br rIOAKra,4OqHOr4crrOJrbSyrOTCrr SOHOB ro MaTepHaJra. floAHraAxa r{B Bucrcoouoro u arlerarno-Br{croonoro BoJIoKHa w}-ga ee Bbrconofi rzrpocHorlratlnocrl4 xopoAqerarHyro rxe ruo rro.4xo4vrr !,Jrfi. nernefi oAerrc,qbr. He penoAxJra.qxy .qJrflJrerHefi o4erngu racrroJrbsoBarb KoMerrAyeTcff BBn,4y cepbeoHoro HeAocTarxa: na nefi ocrarorcs [flTrra or rrora. floAo6nsrnn ]rceHeAocrarnoM
CTpaAaIOT IzI IIpIABJIeKaTeJIbHbIe C BkIAy IIIeJIKOBbIe noArcJraAoqHbre TKaHu. flo.nzecrep a6co.nrorno rre Frarpocxorrr4rreH, rrooToMy ero o6rr.rso r4cnoJrbayror B oAelrcAe AJrfl rrpoxJraAHoro BpeMeHr4 roAa, Hanpr4Mep B Sr4MHlrx rr .qeM?rceSoHHbrx KyprKax r{ naJrbTo. Marep?raJr AoJrJr(eH 6srrr ronrnre, flo4x;ra4o-rrrarfi rIeM TKaHb Ur3.AeJrUtg., rr r{MeTb fJraAKyro rroBepxHocTb, .rro6br JrerKo cocrcaJrbgbrBarb npn conpfiftocttoBeulutrl c Apyrr4Mtr TKaHflMrr.

h r

I,Ia6eraftre wrarepufic pe;rreQuofi rercrypoft, onu


<(JII4IIHYT' K /qPYTITM TKAHffM.

Ha noeepxuocrrr Henoropbrx [o,4rJra,4oqHbrxMareplraJroB BbrloJrueH rxanrrft r4Jrrrrrcaxxap4onufi pficyHOK, rrpr4 KOTOpOM Hapylrcy BbTBOAffTCA AJrr4HHbre yrracrxr,r BoJroKHa.Bsr pucrcyere lracro qeflJrflTbcn Ba qacaMr4HJrr,I yftpameHu.fiMrr. oTktBoJroKHa

'rrarrag oa rr4Hararuadau qrcorr .non -[rdc 'unex.r, s.LcoHlrr.,{c erruec xon.r(arad l,o.r,6 -oros rfrutHararfuadau nrogocorrcnIIsIHHasJca&ca or.{.nnarr -^[rou 'd.x,raru s uoHdcud prrrarrr{oxc}r.L.nufidsou u lrusouzIr rzrrrserc[adu arsdoro]r .Bs,r,ca]rxr.L &rogoc rslewYadu arsadall . r4)rrrorarr)r scuresrqferr]rc ]roaorou xrswrdu e14'noudczd prlceneH rirgorh.zolrroreu rareg -rsuedelodu earccdrrcr oJourrqgoadau rr.r,ararVadll eIIlrr{atr}Icox -Craodulrrensadtr e 's.rrrg Iax{Otr\I ;z',coyo'O^ &r.Hhas ae aadxec auc wah g aaHsr4rr4wzdu otreed eulr&arfx .oJo,LJo .s.r,r99 .ratrotrt -oJ rrrHer{des au.rdd[ ol,tr 'rrcqrunsdc raan c ar{.,ror,raH u}rcorforr trg .xemodo.r ran ra,rcorrdrr.d.uou .rqtrow groHrrrlr8HaH fiHorrara oII ,Luvoxrss 8n aH ev.rou ')rndcud -vn grsdol,olr e.r,nevdes nrouuos.LcnraVa o )rxr ,rndosoJ rslczreafiarrc ar4Jour/[.dx,r,arrr a anndcnd g '9X,1,,,{. s v asOHcO s so,lasll x.r{.svaaHarAr aH gOJ}rH nvrHsoeqrollcu nreJ,ztu rc,re.A.eedg6.auvrdofi t[orrrw -xm s r,rfirrruuau{onouce d . unt}ttt glttod . ulr}tuns rolr( -onrndu 'r,rr,{e,redlesx Houltcr4d - dxlarx s qHBxJr
oj[I.ilaTil <<tDHhagr,

nHorna xo*ncnd 'egode[de.r oJomus r,rr,te.r,anryedu r,rruz.rd.dy c Bc<rlrah -oc oxorfrr utYdg .olrxcolNeoa .oH .qroYoltr.d.rnes rrgr4Eco (r,rx,larx 'rqcorou 'rrdoer{) an?enxVon s rrsr{,tow ou}r -d19 'lxeudus - non,fcrad gronaragengrzlodl,3 .vn axro,r, -Ex,r x no.r,s e.LaghersHxadand al,gmdragrsg &iousouco 'rgrz,vaVeut qHx,L eedei, qlsrt.es -codu rrgo,th 'oHqrrorceH aH oH ,truullgla rirrHarllare rqH -rarlrg urrrsg aH aau eadar lqgoJr. .grourllor onnolel,col/ q,Lrqgeux{rof BHO .llHe}r.r,proHsoHco d.r,eslr raralnor.As,rc -ras,Looc' uttr VerxVon .r,esIr s,r,edgoVou oHrrcsqHaho {r,uouncorcn o.ro,rcodu&O.rrsrxm eufgey

gz

O6ulne cBeAerrufl

27

I I I

Hocrarr Krerqaroe - BHatIIltr BcefAa I4ATrrB Hory c lro4ofi. Dro unenrle yfice nprzoHaJrr{LT Mytrcqprubl. flpournz re BpeMeHa,KorAa na Pycut rloflBtrrbcs B rrpu' cyrcrBeHHoM Mecre B KJrerrlarrrx 6prcrax cql{TaJlocb Cero,4ufl KJrerKa BaBoeBa' BoJrbuo.qyMcrna. rrpr{BHaKoM ra npoqHble noSr{qvIvr He ToJrbKo B My}rccftoM, Ho r4 B 'rceucroM rapAepo6ax. To.nrrco RoMflblorepy rroA cr4Jry rrepeqlrcJrrrrb Bce BapvaHTbI KJreTKr4,KOTOpbre qBera, rBMeHeHrreM rrponopo6orarqarorcfl BBeAeHfieM :nunuit. xapaxTepa \nftu n'Lrca.Hu s HJremrcA CocmuLrcoarca K.rrerxa c[oJrHa orrrJrarlltr BaM aa anryparHocrb rrp]r noAroroBne nrrHpoftrtn v pacrJra4xe. TKaHrr B KJrer,{orvrranzpymilIaff npoAoJlbHas. JtuIrruIfi Ky AOJrlrtHaaATvt BeprrrKaJlbHo rro cepeAvHe nepeAa. Ec.nz yaop rraun IrMeer AoMprulapyloqyrc nonepeq[JraHr4pyfire pacrcJlaAry tax, uro6rt ata Hyro JrraHr4K), rrrJrarrofiepex rrepe,4Heft.racrn nuSa rryrb Hrr*ce Jrurravrs.
JIII'f}JVIUI NJIEqA.

Kax ro.nrxo Bbr orMerrrJrn AoMrrHr{pyroqyro Jrr{Hr{K) KaK cepe,qfiHy, Ka,rc.4yrc AeraJIr errxpofift'r cJreAyer Ha rKaHb n BbrHpauBaTborHocrrTeJrbHo HaKJraAbIBaTb nee. Pzcynox AoJrrrcen6srtr cosMerrleu y nuurzft rrrBoB paspeoa. Kpoue roro, craHa AeraJrsx, a He y nmnrz.ft paftrecr cAeJrarbrax, uto6rr BbrrarrtrT He rlorraAaJrril Ha napr6oaeeBaMerHbrerroJrocbl,r.qe onrr 6ylyt Hapyurarb prrcyHoK. * B rconuareAnopmHoao'epy}uma flenuma - TKaHb B MeJrrcyrclcJrerxy (rcaagparrr, pou6rr, rrpffMoyroJrrnraxz), pacnoJroxceHHyroB rrrax[ecrpoMarHoM flopsAxe; o6rr.rHo ,qByxqBernaS vrJru! TKaHaff, rrpurreM oAHa Hlrrb BcerAa 6e.noro qBera. Ocrnepzaa - Dro pncynox TKaHr{ B Kpyrrrrble AByx*
IIBeTHbIe WIIUI MHOTOqBeTHbIe KBa.{paTbI r paCIIOJIOIICeH'

-qra.rrasfi[r{an u ol,g 'eedgo a rvconsfidu eno ersdo.Lox '^lrvrc r,rqlcorrHaal,cax{d.rN ,oru;dane r,taelndlno dou xttc otr oH 'uu,Larlr oxuroswnc o rrnrgBsorr rqI^Irn[o.re3

.darrurrduell -eHe r.Yxcatro utn xeHogrd xrsdolouaH s 'aruorrcolr yrrorosrrnc ruonccd.d s n H,Lartr rrrg ' e.rztdv .rz{.dtr .r,orenef.nrexH/{.cud ilrr&e orr xrranedgoc r{ xes,LcauYeedu EH soHrx Lrro,t -raselcladu ^{r,tart rdeVo.rerg . Ho.larx krrcottuor aI4}rcoh -rrtssruda.r acs urr4soHurccos rrHO .ftoraHaadr,rrrgoco c xra rote;adogo chgac ,Br4hr4rro zrlreue arssovod u,Le srrder orrrg alirmsehrr nnrads onVo .rslrfHerfrom orr. 'oHJrq[ogoIII''HErf]r BWorJcoH r,{oxeHezdil wrqHqro.L &orqm xrsdo.rou tu 'unYtrerrom r{He}rr arq,LzHa}\Irre - deruzd11 'arruarreHe aolrcar.lrrrosrruc aogoco rorowu .led[esu rr B]rrarf]r rsVoni ra rsd.d.,tsrdu urado,lcz g 'B}Ir4Htrocag -oc ouslcgoxouc.r,orelnztnreog kruo aauqrfrrc tnoJ .BHor r4 gvruvnr el,aslr l,ced.rnox oausr,rlxe won .rqldVestr um .<rrcosurrgo,rcdax .urEh -es (r^mI'rII)) amqrog rrah I4 'arsolxl.rsY -owe arqsou sreu{edrsa r,eV.{g el,edVegx rsrru -do$ aranenal\rgr{ oomr4aretr\I. (aogr,uod r4rr4soufi Hsro,rlt -omndu an e) aoledfegu er4Brrrrorcoc B]rrarrx rsgolr, .a,l -uVencodu 'eVncaVo nesoref ogzt.lztc eHEc.[H rlres fircg ' ged, u t c oauntTo.r, go Br.rs Jc Hou c' Bra cason c.d. r,noros wfi c nclonrfarrl,edlesu o,Lr, nrorerrahc rsdo.rnelutxdy "'afnoduou orr'o)t7ilatrt attola uodgool7
' n I/{IIf'lIIH I/[}[I9H.IaSTIOH

-otro'uo r.r*radosor orrrorr d,-ondan r"';JJr""t#TH:::

-IIhI4r.LO IJCJOIIfTSI' 14XrAIf )I SO.IOSrI ItHHB.LahOC . rrIrI4x

-aed ord.Hgeaoeedgo'^r{.}rl,oru qHEuJ * s xahtlalfJ 'gu,r.( s lr osouco s urlnu gonlaalr Blruegoeqroucr4 rlra.r -du lorer'z{.rou nondcad 4one;, .LINBcoIrou rr,rltsrrsrof -odu u uwrsrrr'adauofi c ,extrbdou rarort,tBrrxms arqrg rbuouxorc g olorcodul,O .rsrrrm eMgcy

8Z

O6qne eBeAerr[fl

29

npeHa pr4cyHlceB KJIerKy CTporaJrcs Ho: He TaK AaBITO seXX r{MyrrtrecrBeuuocrroprnsurrfi crrlJrb. B naqane 6proxra ro.nr@' a raxlrce Kell' Ka gro 6sr.nu BHaMeHr,ITbre ?r aBr{aropoo. Krr Lt Kyprxra uroSepoB [o ceroAusrrrHer TpaAr{qproHHbrerfiauretlKur Ha Kpbrrrrax fo AHS AO)rcr{JII4
TaKCU.

K xretre
TEJIbHO.

Ha rxarrn Hyrrc$o orHocrlTbcg ocMorplt-

Krerxy-rcna4parbl HytrcHoKpor{rb rax rfie arcftypar: prcy' Ho, KaK r{ MuoroqBernylo KJrerKy. flocronlry TKaHb paccTosHt{ro' l{ HOK ypaBHoBerrreH rro rIBeTy Molrcno cxJraAbrBarb BAoJrb LrJrl4rrouepex. Crtonvte r4 norrepeK' qTorcJlerKn BAOJTb fio JrvrIJvtJlM cJro?lTrcaHuI 6:st n:rrttuu sa o6orax cJloflx rotluo coBrraAaJrv. flpo' Bepbre, .rto6rr coorBercrByroull4e HaACeqKI4 6stnw cocrbrKoBaHbl Ha raAeHTvqHbrx )rqacrKax pI4cyHKa. prAeaJlbuo KJrerKy Ha IrrBax' cocrbrxoBarb 9ro6rr ueo6xo4zuo ucrroJrl'SoBarb Jlr{rleByro HaMerKy. B peByJrbrare rroJryrlaerca npocrofi coeAr4gnrenrgrrfi uroc c poanofi nawrerxoft c vauaHorlnofi ctoponsr. SareM npoKJIa,4bIBaroT MarrrlrHuyro cTpotlxy c ugnaHo'ruofi cropoHbl, rsr6pan rrHTKLrrroA rlBer Sona rKaHfl ' a AJrs orAeJlotruoft ctpourcn - B ToH KJrerxrt. fI onocamate notaadrcu... llonocxa Ha rKaHfi - gro HaxoAKa AJrflTex' KTo xoqer Kaoarbca crpoftnee !I Bbrrrre. Ilwrenno oAerrcAarrs TKaHrr B rroJlocKy [oSBoJIgeT JrerKo MaHr{[yJrr4poBaTb TI{eM o6'revra. Bocrrpr{.fl co Bpr4TeJIbHbrM yAJrl'tuger o6sSpr4TeJIbHo noJlocxa BeprzrcanrHaff eKT, a roprraoHTaJlbnafl fioJrocna AeJraer nce nao6opor. Ee wroxcno penoMenAoBarb reM' KTo xorler yBeJrrrrrrrrb o6seu. Kontpacrnaff rroJlocra Ha rKaHEx 6rreaer uo4nofi Aa;rexo He BcerAa, a Bor eJreSaMeruaff crarroBrrrcfl anryaJrbHofi nparctuuecrdlr B KarrcAoMcesoue. Pucynor

su.r,lrmod or,rztroxgoan du.rarx pttt*t frxcovo[ s nouxr alf rstrxcatronznesodkTra[ofi o.ronen,lxztd.rcno" "o".," n11 ..{nndcrad drruolrnevee ou xocedx xrqu,Lehau xrqnrrarf -eed s'ex.L BH rtn'oca'H _ rrr4rr'Jrrorr we,rdu .r,orer.ztrr -ou ,nrsdorolt 'r()tco'ou orrtrrsrovodrr g oJocs orfiBr. .Bx -nz{.crad r,rod.,t.rnon wrsHda,ruedex qrHBHr_ arjnm c .1:1 a,r.douued s xnruhgr^d. lrzlrrdnada[ a xrsu -soHaoar4HamoHJOO3 .gx.lzts 14 asoHco s r4arnH dJ,esh ou xrsH,lced,LHox xztstr []rrralarrrradau ralosaxcdec s uulrcr_ -r4gr^rou nre.r,.rftr rc,r,adeedgo xoH.rtc}Id grsngoroll .r4y\rcorf
.O'' }IIfIT IUTIIIIfITBHOJL'Y 'WISTNHAU^,'C

olr.rah .r4r trI1lcou c llrrElr.t uonz{crad ore _

I4IAII4IIIOIBII^{.',CrSS

tnQ_o_tnqt

.&ro,rr{rr rr,rna,raruad -arr sogocouc xzlnordsJcrasrooc r4ru sorash xrsHlced -rgolr r4aJraurlarresoasrroucz nral,.du rcl,aefeoc nondcr,rd .rsuzdam pronrrz'eed BrolrJ raru r4osoxenzvo lrt\rcorr -o[rrnrurqnhadauou c r4H]rJen uorrdczd o.re _ daeodg Dunpfide_oeoutadou fixtrnuox g I .?rlrralflr ll u]rcorforr soxrr.dcud xttHrrr{rred z geratr -o7rr xrqrrrlr4'eed r'[ rznesodr4revonr o.ronsrz,Ix.ad.rcnon erraaedu rqHecr,r[o u rsnan^.evr oxogdn.r onrrole,lcoV -oH oJrr .r^roJg rtcraBholrrxee enwrrradll .raf,trtntr/ld,r, cor -srqsH ^r(u.r,arx n ducorou s uHax; .dxcorou s nrrrHxr )r rr rrcrr4cor,ro edaw gonaed a agodayde.r won[onr s ,['''Larx s r,rrr'arrarundu 4aHBH.L o aonneaeuc acs orh )rJ .d',ash o'' ox'ror Bcrolhr{rrro .,,u'a}rcorfolr - ced no[sdou ra rtnlrdrm orqsox uwuy o .LOrAWr4 rir]rcorforr e,rdouued xuHrzsoror xdsV en e[,rorrra .og](orc raes -FIg r{}rcorfou ars'rr,nd'A^rurltc' 'JBHAO'''B4 .rsr*rrad,r,ar,t -wuc rqcorrorror .laVuaoc nonztczd egvrJc,Lo rsnodorc o90 0rr urcg 'rqcoro'' zonvo anuvedac oII rrHBHr sdH,JOC 'oHxcow )rocorforr slcourrzdJ,oy\rwltc s,r,ndaaod11 .nirqu -rtrad',ar,r wrr cB rul!\IrqHhud.r,a qr* g ra ]fl or^rrul rruwrac )rcorf orr drrorrl*orc@

o8

rlfll'

O6que cBeAerru.fi

31

KoHcrpyrqzu (nrrEJIeMeHToB npo6;rervrypacnoJrorrdenn.fi TpeTarrer, ruBoB, HpaeB 4era.nefi), n oco6oro BHrrMaHTlfl gJreMeHr' KaK Bbr' raxofi ce6e r 6yer Sopuoo6paayroquft xapaKTepLTcTatrRa. flepeao4 ee cBff3aHco cJleAyroqrrMr'r TlrKaMlr pr4cyHKa: rvracrura6oru, ruzplrHofi fi errcoroft parrfiopra, cl{MMerpr4efi, pr,rtlrou ra npouopqzefi . Ec.nu B KJrerqarblx rxausx aftTrrBHocrb plrcyHxa IIp]IHr4Maet Ha ce6s 6o.nsruyro qacrb BH?IMaH]r,fi'TO lro6rre norperrrHocrr'r B noJrocarbrx oco6o qerrco BrrAHbr a:neit. B n cnoJrgesnu aer floarovry oco6enno rlrlareJrbHo cJre,4yet rro,4ronffrb pr{cyHoK IIpu pacKpoe BbITar.IeR'MtH]rceT'KapMarroB' JraqxarroB, Boporur{Ka. Hanprauep' ecrb rpt4 ocrroBublx Tr{rra BbrrarreK Ha noJloqKe. Tax, qenrp BbrrarrKr4Mo}r(er 6rrrr nanpaBJreu rro noJrocerraHt4' r4JrfiqeHTp Bbrraqxra o,4Har43cTopoH nep[eHArrKyJrJrpeH rloJroce rKaHLr, ktJrr4 TKaHlI. pac[oJlotft rroJlocbl eHa B,4oJrb BbrTaqKlr flpaev.nrno pacrcporirb noJrocaryro rxanb - aa,4aqa
HC IitS JIETKIIIX.

pa[flepe4 pacftpoeM Barrcnonaftrz ocb crilMMerpr4l{ pucyperyJrffpuo noBTopanot4nitca nopra. Pannopt nox. Ocr crrMMerplr?I pafi[opra neo6xo4urMo coBMeccllMMerprlu Srarypu na nsrxpoftrcax: Tktrb c r':a:a:,z'eir fiepeAa' pyxaBa u r. A. nusueit cepeArrHbrcrIriIHKriI, Causrfi y4o6nrrft cuoco6 pacxpo,fi - HacrrlJr rKaHr.I B oAprHcaoft. Bsrxpofixz MotrcuoBblrroJrusrb Ha rrpospa'rnoft 6yrvlare rrJrrr rroJrr{grr{JlerreHe Ha rroJroBrlny (puryprr, a qeJrrrrou. Ha nrrrtpofixax fipocraBbre JffIlrulu HarrpaBJleullff IIoJIOC rr rotrK?l conpff]rceHr4tr AeraJrefi, n rcoropsrx 6rrtr pacqBerxa [oJroc B ruBax coeAl4Heufiff ,4oJr]rcHa oAr{HaxoBofi. Mo*cno pacrpauBarb r4a4eJlrlff u rra cJroncennofi BABoerraurr, rrpra oroM 4la ue6encauuff nepenocoB TKaHb geo6xoArauo rrrlareJrbHo Ir qacro croJrorb Tranr Motrcuo cxJra,qbrBarbrro AoJreBofinn6ynannarvrr,r.

)IronrH neadau :eeed lrdl, nuratreu afi )rr,Loresrs,Lawc raxranldou arqHJnI[O 'rIW Z aarfog aH B]r]rcaJ,c raonrar[ c wosm argranc weroY 'rruHsurrrc xrr eccefiodu s xnre,laf en exnd.czd rranelnefic qJerr{agel,rrrgoJ,h ' Itlrttesuhrc tfiBsm oIt rqcorforr nelnanusoc tur,vexaerzi.g orrrrolrc vrw arrleray{Ic orqrfa.r,eIn.r, rodrr rarel,af
ryaHDltl.il XlqUtOhlAaTH n rlq7AD)OlfOU 8n

enlragen asnmou ndu sodu qannuae anHanneaoC ' )rar.olf orl rron.{cud s,Lrdo.Ls -orr Halr{rfoV aoldogEou nondcu4 'rsnr4odrt vrll:lurrr ofr. nc.r,arno,rVorrcorrorr nond.clrd esexdd woHhers BH 'aocdVed,r g7 won.rd fou sJesraedxrss ou]r{ow xLr ouar,rotr xrtlrrafir Hxnztclrd slelner^rgoc aH rrgo,Lli 'exgodnrse aJr4Hrfou 4roxxenr/tg H corf orr nr4Halr{orfouced z}I.r,ey[,I,o -rqg il arcafi nronncdn s lanlJaYen sre,Lav orltnneeadrsa errd. en rre.raV EioxsHorerr d.nuodnrsa aJrrl,cawoll ^ .}IOHAC -ud xu rr,tr4,taawsocowrtroxgoan ur,rrqdorou c ,grarrel,aV xrcrHaogco rodrrced orcou ouqrfo.L s,Lesfiedrrrss J,adVarc (rsneuerrr'ralrhol,crar'rsner,tdex) rarrela[ araurfatr{ '1tu.r,rtorr - wo.rztdVn 'z,r,vn 4oe -aro[ orr rqcorou xonztcrld qlsso.rVou rc,raVzdu sosm ez nionYo H )r)r )ril 'qlcoH,r,eddnne rfegoco elrraVoxgo -en aoc.{.Vud"97 r,ror.rf. Vou rraroYeu aodxced urd11 'rjrolrhorrarrcslzVoxc HaE{roV auznlodos eErt conou xondcrad ktrtpt "txnwuc enuVedac ]r)r .uon^rtc -prd anc gorrer qlay[rlr enxcroV ennn,r,odos erwYada3 'rrueeedc wulndVdg ou oH e'rsttttear4herc y[nt4Hrlrf oil r.lcorrou slefflarNsoc orttraVoxgoaneodxced ud1 ' raranarseduen r,tonYo s,Loresrs[rxced r,rx -godnrsa wonndczd ltrqtrnradl.ewwrrce c xnH)r,r,BH ' anndczd nronr.radlalrnrraau H utuelrl goned radu onsraJerax< .r,odoseeda s,lzodXl 'exnd.czd lronr'radl,enrl,lrvrl vr raHelrr raoxodrm ndu ra,r,
fnronucora x o.ror.codu rO'B<r,Lrrmeur(gey

ZB

O6ulue cBeAerrrlfi

33

B cropoHy cpe3a }1 Bbrrrre c]rJrRoB; npoKJra,4brBaercsr BTOpaffHaMeTKa[poKJraAbrBaeTc8B cTopoHy fi34efivra. rr Hrurlrce cuJrKoB, paccroflrrr4e MetKAy nepnoft n rropoft HaMerKaMu 0,5 cM; Tperbfl HaMerKa rrporcJraAbrBaercff IIo rrrBy coeAr4HeHlrs. flocae raxofi HaMerrlr ruBbr MolrcHo crarruBarb Ha
MAIIII1THE.

lopowerc u ulletLoverc or cre. Muorravr JrroAflM orreHb rpyAHo za6asurrcfl peoTllna, tITo ropollleK - pIcKIIotInTeJIbHo <4ercxr,rfi> pr4cyHoK. Conpervrenrraff MoAa, TBopeHr/rs BeJrrrrrtx MoAHbrx MacrepoB He orpaHr,rqrrBaror BospacroM u.nn o6crosreJrbcrBaMLT oAelrc,qy B ropolrex. Tranu c qBeroqnbrMr4 pr,rcyHKaMlr TaKlrce HlrKor.qa He rrepecraBaJrr4 rroparft aTb cBoprM wrHoroo6pagr{eM. Bsrcoxr,ru r4 HLrBKr4MnctpofiHbrM pr fibrruHbrM - .4aMaM nro6ofi KoMrrJreKrlrrrr, BoSi pa0Ta I{ COqI4aJIbHOfO CTaTyCa IIOBBOJIIUITeJIbHO HOCI{Tb oAe)I(',qy C paCTLITeJIbHbIM?IpucyHKaMI,I. PrEcynrcu Ha raxrurx rKaHffx, KaK rrpaBr.rJro, rltMeK)T parrfiopr rrJrrl <( cr{TrleByro > orpac AocrarorrHo xpynnrrfi Ky, rloaroMy, Kpo.ff TaKyro TKaHb, Bbr He BcTpeTnTecb KaK npr4 pacftpoe rrcanefi B KJrerKy t4Jrr,r c rpyAuocrffMrr,

F
,

:'

$, r,

"

$;

[oJrocKy. Ecrr npanraJra, rcoropbre cqlrrarorc,fi o6ulrznrr,r 4;rn rranefi . Bcex Heo,r[HoroHHbrx yrffrrceJlaer, yBo' * Kpynnrrfi pracynorc Bpr{TeJrbHo qacrrl. Me.nxnfi Jrrrrrr4Baer Surypy nz6o or4e.nbubreee naobopor. * Korrrpacrrrbre correraurrs qBeroB cnrorprrca 6oJree srcrpaBaraurno lr Moryr [oJrH]rrb tpzrypy. He6pocxue coqeraulrff AoBoJrbHoxoporrrfi Ans"6y Attuqnofi ra 4enosoft oAe*c.qbr, ,qJrffrrpr{Aanlta AonoJrnure.rrnofi crpofinocrz.
2 A. Corxueaa

's.Lcloseuodu xrsgsru&clror as.LcHrtmqrog g wlqrHaouco BcJ.artilgrt dr,uanncadu-ou ennr(cud nl,Ine[eoc gocollc &o&e oHqrrBzuzllnud11 '(rseonco uarr.ru 'exndcr,rd ro rrrcowrrc -rasgag 'ouqrogcan You e 'dH[o [ou an scrareucduodu uuo 'dor,rrraduex) lro.Lrru xrsu.Laglr ruoJm rurqneed c nr.IHarorfrrodau rua,r,d.Il noreaeveoc xon.d.czd ErrsHxJ ttgdoxxoyg 'soxfirru{oYd.x v t4ohe}r,L eVddl o.ronMd eccalr -odu o.ronncorfcoHJnoOarJ" lt oJosr.rrlouodx mlreudgo BrogoczrBrge,LcVadu gnlarorc xlrlorlr raunencg,rodu uH rduBlr,t prr ocs - '1qgg1'3gol anrrc[HrfrfoJ 'IrktttoV -rrodeog Lrxoile rs,lexdeg arlucHnrrrl,rr'orrrrHsr,rg r{ rexde3 eadar' nral,.,tuwrirsourom wr{}rrrrrog fuodag a I'cafimslfrse.Lco['xram awrcHorrB r{ ou]rcgBrkTJ{ 'rgde nemen o[ souaa XI-IIX c order,rudu x)rlrHrrtrustr xrsrrd^d.,r,eda.Lfir s nc,Lorearsar4rro'or^H -r'.(ds arrulrauroc'rru)r,L arsH&aslroJonni arsndoe6 'gau)ru runeVeoc BgocorrcoJore rt.r,ced -eos .{trNoxHaJ,hou aarfog }r rtr4Ho}rcBg^en - xHJorfoII
xIqHBlI.t o sorc ollqlfollcaH IrBhHc 'IIHBII.L XEYfiS XrSIg

-soHco go rralrru]rcced orrl,odo1l'rro,LHar,rra.r,docce r,rux -odram ougrhrrgoau r4orro.Lu[oaeuodfixrsHeed d rsuar -se,rcfiadu r,r rsrdrrl{lou nnlo.rac garru}rr Bur(r 9O '(t4r rgocouc t4y\rrrHhptreed nonoros soorc r,reunanuadrrcJ,orert/trrou ersdotou) anuojnilaH * !(uel,raHxrsn -r'adauou 14 xrsxqroVodu nunal,aruadau nua.r,r{.u Bcror -earsaegedng ersdo.Lou 'nn)lr eunel) anHoilla *
:IIU,L XTIlIHAOH

-ao estr en s.Lzroleed onaorcd onxcow 'rs[${e[o nr{Harr -aoroJerl rrY rnYo.rec rcaulnornner,rlrdu 'zneu.r acg rDHOttTil mgng Aruounconc n ororcodu lO'rr<r.r.umelrr(gey ,8

O6utue cBeAeuus

35

Cero4na rarcofi cnoco6 rrpr,ruffro HaobrBarb]rcarcrapAoBbrM,rro r{MeHrrSpanqyacxoro rxarra }ItoaeQa Mapu )I{axrapa, xoropsrfi cMor MexaHr4ar{poBarbgror rpy4oeuruft pyuHofi npoqecc. 9enn ronrqe Hr4Tb,TeM flJrorrree rKattb. I4, .rto na}tcHo, ToJrbKorrpr4,rcaHHapAoBoM cnoco6e rrJrereuilfl /qocTr4raercfl MaKcr{MaJrbgaff rrJrorHocrb uur eilt Ha e lrullavIqy urorqa4u. KauecrBo rKaHLr Harrp,flMyroBaBr{crzrr or xapaKTepr{cr?rm r4crroJrbsyeMbrxnurefi. Ero racaercfl rrporrHocTrir,cloco6nocrz yAepEclrBarb Kpacr4TeJlb lr T. n. Coa4anr,repficyHxa c [oMorrlbro rlBerHbrx nzreft He eAI4HCTBeHHafl BOBMOIICHOCTb <(lIIpaTbD C qBeTOM TKaHv. flpe4crannM, r{To rrporqoJrbrbre Hr{T}r(cxanceu, xJronrcoBbre)ne oftparrreHbr, a prlcyHoH (noneperrubre rroJrrrgcreponue) r4sHaqaJrbuo 6rr.n rIBerubrM. -rro6rr qBer roro [p]rAarb ocuoBe, TKaHb [oMe,{.na rrlarlr B Hpacr4TeJrb rrpu reMfieparype, pacctrrarannoft AJra xJronxa. KpacnreJrb He 4eficrnyer Ha floJrrracrep, manrrfi pprcyHon rrpoAoJrlrcaer (pa6orarb). B ro xce BpeMs xJrorrKoBaffocHoBarIeJrLl KoM npoRparxr4Baercfl. I{nera Ha roroBbrx rxaHflx ryrrrrre coxpaHffrorcff, ecJrr4 lrcaKKapAoByroTKaHb Tr{yT rI3 yrr(e oHpameHHbrx uureft. IIIeruuna K xcarxapAoBbrM TRaHflM co cJrotfiHbrMptrcyHrcoM
nJIeTeHI{fl OTHOCT2TTCff IIIeHr4Jrb, r4Meloqaff B CTpyKType

o4ley vrJrvr HecnoJrbno rueHurJrJroBrrx nvrefi. Bnerunee cxoAcrBo c MoxHaroft clrnnnarra.rnoft rycenzqeft 4a.rro aroft rranw HaaBaurire:no-$paHqyacxra <eheniller r{ ecrb lyceHurla. TlTggTnrosarr Hr{TbcraHoBurrcffnpaxTurrecxr4Hepacrsrxzuofi fi xopouo Bcrpar4Baercn n o6qyro crpyrTypy Trcaurr. flo cocrany cbrpbfl rrreur/rJrJrbr Moryr cocroffTb rra

'ruIqSOXH

-raVorcl,aer'dnou rrHB)r,L xondcrad n o.r 'deedc sogco xu -ago rrfi qcr4rsoeqrouckt exndcrad rr.LrruersH,Lasfr HBx x;,'ncraeedeed cdos eloxrss H 'a.rcanraHsoHco asf ,Lorrarrrrcwo,re radu vrr,urr ersneedgo-1y1'(.{.r^{dVu.rddV zrrenodol,c rawrssalur) eYrd uaV a sc,r,ore.rerouced
IqAOHCO fiTVIIJ OTIA .SOHB,I, IfIIIHATAIfU I'IIJOIfOHXOJ

'ecdos oJs g,LcoHJorf Ir raedorrea s,Lcorrr.odrrrrHnomrqsoil rrcl,oJrr.l -cotr rruogocorrc nru]r;. '6 axlt'g e.rrtdY eH.rd.dtr xr,rlnore.r -ogH OHrOrfUqrtor.O eYfig S S,tUge.LCIadrr onrror,rro.r,g 'rrsouco r{r/[B.LrlH rndsf c encd nc,Lorarfuedau s.Llrtr relcracdog eV,rox'rrrrgolaru .r,nefides glrlrJ,couc oorfog '4odo,ra srca wol,e rad11
.I<ISOHCO OIqT}IH

4oufo c n rsaxfg &ro]rcHul,en a[raa s gcraeJ,orfied -au irwrH ne.Lcuadoge[,ron'grsreedgo-n - gnadall ' Iq9OCOIIC OIqHSOHCO r,trf4ffetrrsg' dr,tOff -eed-ou o'l,etlcrarfef ltertzdu tut]tl, oJa oJ 'Bgorc oJoJ, lrrlrHBnr?rHorr woHrfou s edorras rfcfiaBcB]r axc oIIi 'ruouorc$ qlesrqaH olrnradu ax{o,L qu)r,r Arrec 'orraedu ueu 'u nrlqsoxonS rc,r,eeartaH nre.r,d.u !{rrrue}rrau sodorres nxnar'.d.ron gocorrC'gau -)r.Lxr4re rraneVeoc rirgocouc arsueed lordal,cefnz(3 'l,exdeg fiou rerrrrenafirss 'Bxcou ax]rr {rNocohH prrfrr rlocdos wrq,Lcrrlxdeg 'rrur,rn.rrrrl c sutrt - dattag ')rrfam er4LrH)rJ &rolrJrtrr en ruocdoe wrfrHualr{orfouced oHHor/)rHc elexdeg s.LcoH[Esoneed - utoxdnguoll 'rNocdoa r,{rsrc.^.Ilt rroan[erl 'wuuJltrN c (renncewfgoruhrrorrx onr'rsgo) rrHBHr - utoxdog ( utoxdng 'utaeettao ) datrag '(nrorr,rdne 'goeoxckts c deJceurou rrrrur rfio)rfiorx ' dar,rraduen)r,rr,urrnnumaruc <rrrrg ranra'(onxoros ootrcoh -ra,r,al,nrnc) edel,cerarorr er{ wo}rcxc'Bfr,rs o.ronVo v al,Lrla
rlrronncorc x o.rolcodu rO'rqrrrm eirl(gey gg

O6uue cBeAerrnff

37

floryuaercff cpaay .4Ba pyJroua rxarrr{, JrraqeBbre cropoHbr Koropbrx coBepurenHo rrAeHTr4unrr. Orcro4a u angrnnltcrcoe HaBBaHr4ecfioco6a * <,face-to-face> (nraqou r.nuqy). * B rconunrcAnopmHoeo-epy?uma @erucu-Idop1 (Fancy-Cord) - py6uarrrfi 6apxar py6vura. B aael,IBeJrbBeT r.rJrr2r c paSJrr4rrHbrMr{ Bvr!.aM'vr ct4Mocrrr or MoAbr py6vux Molrcer 6srrr, Harrpr{Mep, rur{poKLIM lr yBKUM r,r.nra 6apxarrltcrbrM fl rJra.qnraM. Xnonorc [ofiyqaror ua Hopo6ouer cpeAXnonnonoe BoJroKHo Heagkrarcxoro pacreHilff xJronqarnlrrca. Ka.recrno aarIeM BOJIOKIIa BIICTIT OTAJILIHbI BOJIOKHa: TeM AJIr4HHee, xJroloft Jryqrue r4 Aopoffce. Csoficrea: xJronxoBoe BoJroxrro oqeub rrpoquoe, y4o6noe B Hocr(e r{ TerrJrocrofircoe.X.nonox oco6euno orJrrrqaerc,g cnoefi rr{rpocrorrrrrrHocrbro. On vrorxer norJrorrurrbMHoro BJraru (or 20 rc 650/oor co6crseHHoro Beca, He craHoBflcb BJralr{HbrM Ha orqy[r). B npo4ecce MepcepnsarJvrvr x.non.raro6yMa,fiHoe BoJroKHo npfio6peraer lrsrucraft6aecrc. flpounocrb Ha paopbrBrur BrrraTbrBarculas cnoco6nocrb ycrrJrrrBalorcff. Txanr rEa xJrorrna fioqrr( He rpeer. Ee reu.nogaqrrrubre csoficrsa Moryr 6srrr ycr{JreHbr B peayJrbrare [poqecca BopcoBalgvrs.. X.non.raro6ymamnan rnaub cHJrbHo MHercE n fipvt crr4pxe caArrrcff. Oco6as o6pa6orrca - o6aaro- B cocToflHHr4 palrcr{BaHr4e rrp}rAaTbxJlorrKy BbrcoKyro HecMr{HaeMocrbrr 6eayca4ounocrb. '* B rconunrcAnopmHoeo-epyduma @narueta - o6rqee o6oaua.reHpre AJrfl rxaneft c uyrrrrrcrbrM MflrKraM HaqecoM (ranor4a 4nyxnzqersru); 6rrsaer r.IgxJrorrKa, rlepcru rrJrrrBrrcKo3br.

nrrHohrrgogo garrelrr xrqHrrrodem zr,renutns,Lcorr orirv[onHarlrzdll' aotrorrgdaa xr,rrrcdo,rne' rsVodou goxc -do.rne z 4oxcdr,rr,vmulr eoll :xnrHros[xc xz.rddV ,r,on l,orendrou s.rcdam orztxno.r,'oJo.L ewodXl 'eIrso rrcranrf -sn Houoros xrqunrcdam ruonlrlusB.Lcou wrqHsBrJ eutcdaly
.qJ,I'II

-xcersd. onncrtn e[.racs oJa oH 'B.rorcd sad.rer gfiHocrra <rHoho.raerrcrtuor anxor,r,rf. ndu orr.r,orou aoHrtH<III'
'OHIaIIJ

-cBlfu oltJolroil aoHrtuqrf rtcJaHrAI ott 'BIrradaJw qJ,cow -aHrrr/[crrtroarqa - ldo$nrou 4roHrHirr KrsnYerrxodu Be BrBrfII 'wox.f.c s worr toartr'odu alna ono trrrurrorcoc yrroH)ffrsos 'refidoreru grrHlrodu sHano - oHrorforr oounHrrlf 'xrusorcd xt4)rcahurrrod,r, s u wo,lorf nr{Ham -on rrV l,zVoxtsou oHHagoco u rfoJ zlrlrrrrt;adonrdal, gouuasrcal,aa l,ad.glcgocorrc Busrr ara eVucaYo r{Jcou -r'pruosrrcodlra.r rde[o.rerg '( %eZ oU) d..rers l,aeYl,o od -rcrirg nl,ernedxoc 6,lasnruus oxJor oHO 'ncrae[rqco oH rr rtcroBrrend.reg olfelltl 'rtoucarg ltIItsorBw c qJcoH -xdesorr orduler.r quaho raawu oHroro[ aoHnH<rII'
.HTOIfOU OJOHI'HqT IfI4H

-orsoJoJgr nrV d.xcrdu.r,dtrrduxrsdorox eu 'Hlroros ;,orearsgo[[ efiud.rroY-Hirrrnne.lced O"grt rru#


'xHor xrqHqrfa.lcu g torflsdu xen - Ho]ror -os xlsHHag,rccducraurrv exr:orrx er,rnxraV,to gtox.Lcaxc qrH[}I,L nBH4ACr,r]r renr'edeodu 'nBuHo,L - npuoedg 'eued7 g rdc -otrq f.VodoJ ou BHsgen lul,cdam rrrrr4Blrrrorrx s?r nt4H -e,ranuadau oJoHrrHrorfou qHElr,L nelrJar - untcfiy47 r,{ocdoswuH ( ficuog) ncuept -Hodolcdstr c srenerQ nHrorrrr fruosncorc rr oror,codu rO 'rrqrum en,tgey 8g

O6urue cBeAeuus

39

<100% Wolle>, <Heine Woller lrrrrr rpocro <Wolle> (ruepcrr) orHocsrcfl K rrrepcrlr Hnarcoro KarrecrBa wrn pereHepr4posauuofi ruepcrrir, Koropyrc r{sroroBJrflror r4B rrrepcrffHoro yrr,rJrs. O6oauarrenr{e <.Schurwolle> (narypa;rruas ruepcrr) npraueufferca roJrbxo B rou cJryrrae, ecJrrr IlrepcTb noJlytrella oT cTpu]rcK?rSAopoBbrx ,rtrurBbrx EcrrBoTHbrx rr coAepEcI{THe 6onee 7uh nocropoHnurx BoJroKoH. To.nsxo BbrcoxoxarrecrBerruag rrrepcrb [oJrytraer aHaK r(aqecrBa, Horoprrft cBrrAeTeJrbcrByer, rrro oHa nporuJra KorrrpoJrr Me*c4ynapoAHOrOCeKpeTapfiaTano urepcTrr. TlTgpgatrgble rxarrrlr MaJroBarpffsrrffrorcs u [orrrr{ He Mr{yrcs. Hepe4ro ruepcrsuofi o,qexcAe AocraroqHo HeMrroro rroBrrcerb Bo BJralrcgoM rroMelrlenurut, .rro6rr pasrJraArrJrrrcbcMsTbre cRJra"qKr{ u BbrBeTpr,rJr}rcb 3a[axr{ [oTa, eAbr I{.4brMa. flonepxuocrb rrrepcrsHofi TKaHrr orraJrxrrBaer Ka[eJrBKrr BoAbr, Iro Brrr{TbrBaer Ao 4ooh ntarla B BrrAenapa; coxner ruepcrb MeAJreHHo. Illepcrr xoporuo coxpaHser rerrJro r,ro6.nagaer csofictnoM cBaJrr{Barbcrr, Koropoe ycrrJrrrBaeree rerrJrolrooJrffquouubrecnoftcrna ra4eJraer ee BerpoHenponraqaeuoft . * B rconunrcAnopmHoeo-spy1um.a Shatush - uepcrb rr,rwra"naficrux KoBJroB oqeHb rorrrcoft nrr4e.rrnrr; ee ilpoAarrca orpanr{rreua BarcoHoMo Barrlr4Te peArcr{x Br,rAoBrrcrirBorubrx. flpo4aaqbr AeMoHcrpxpyror Soxyc, KorAa rraHr{ zs aroft ruepcrr{ Mo}nuo rrpoAeTb cKBoSbKoJrbqo c rraJrbqa. Itau"temup - MtrrRaff Jrernag rraltb, rroJrytraeMaff r43rrrepcTrur r4, rrpelrcAeBcero, oco6o TolrKoro uo.4ruepCTKA KAIIIMI,IPCKI,IX KO3.

Bepdanmuit 1pan (om Kamelhaar) - rrerxaff, MffrKaff rr rryrurlcrafl TlcElrrb,npor{BBoArrMa.arra eep6nroxsefi rrrepcrrr; oco6enno rleur{Tc,fiKaK TKaEb,qJrflfiaJrbro.

gamsrog
-VJ"IUI

g toHuaglc.Las.Looc 'lt ltrtu]tl,co]rc


III^IpIIIJIfIII fi IltnPIlIJOIf ql{aho J,OIeSIq9

r4 I4wrslraE{
UHH.L AFIS

-olrrfom vurcaf,r,o lr rrrrrrololruadeu eVus 'g,r,cah]r,Lorar -cowr4cuss g' fi]rr{Hmrqrr[ou slealrmVorr sVJeas ncl,a.d'Y 'vu{uvrrorf }rrfam -nor'rloxad Burfarll 8I{ atr}I{o[o x Anro,r,eo11 Halrtrr rtruarartor 4onrnrtudl q.r,rcra]$o]\I ,LoIl s,Lera[c 14 otrt 'all4,r,rrd oxenvg 'Illr{o}r v,r,conxdasoil c I'cq.ll'deucPr odlcrsg aJBrs Jorroseou )rlram 'utuqlHu{Irs qcrsorr&c an srrztffio EH 'ecaa oJoHHosJcgoJr'o o/o1golroxo asficahfir -on a.dJers l,orefuonlor .rzt,rorru rrHBlrJ, orslsouram ecg 'z{.d -$( laeVeoc n [orox s Jaad.rurro s rstrBrxodu eznatndlno on.lnrdn B}rrom eu A[rre[g :ztYo.rouorr{9orr s q,LLrcoH 'rEH)r,L norrdczd 4rrraafinrnJ aaHalI grsr{ lrnle]rrcehd zr,tannor aalrog c lltpru eedgoaouclee[eoc - aInro;,rt xrqHroiliBe aut ne goVedar' iexram o.ronsredd,r -BH galvH enzlnro.l ou xrsHderNonsedaHefi rrv[asrqr -egedrsa 'qHHr rtsouram rteurorfu or - nnfraa6 'eYrduoxnem o.roaogf.YsoHouou eralorer'rtrou .{.r'dce6',ladz{.g-xram .r,orer"{rou BHo}ro}r rr}rholrogo norf c oJaHHad,r,dneHo}rorf -os 'r,o sl,BJprrcoV eUI'fi oV ouqrvc Bcxr4mfiurc 000I 1 eu xrswa ralr{oru urrvrr lro)rJ enurfl''BHo]ro]r rsHr,rVadac -earsgo[ 't4ewttt xrsHHr4rY era 't{ram glsner'd.dn rrcrael, -lr vuqlHHoa J.ca rrBHoxocrsls ruIlIrAIBc m ltor,doc rrc !r uo 'rsde gamen oV nNlonahncrqr l{asfiad,L s elrre utrettal }rlram aerv!,I g ',rorear,rlnedrssoH -srrgufiauc lrunecd.r'eVnduonrom soHotrotreu olodol,on 'galfiu <rHx.L - utam xfi]rllor 8Ll xlqilIoBlfrso,LoJStr Jrtam ' go.Laafio.rosaH]'udou rarrr o.rodac'ologoroe ragrlg out.rlgo tr,ruar,rgalarnad -ou r[rqHrtrrroro[ Hrr{ nrqsancdec c qrrxr'Ifrlla}roilI -oduar nusocafic rarlr nHltrcdam regd.d; - Hagog Ar,rosnconc n o.ro,rcodurO 'rr<rrnmenfgey Ot

O6urne cBeAenilfl

41

nopnHoeo-epy}uma *, B rconunrcA Aleoutienne - xcecrxrafi 6.necrsurufi urenroebrfi


MaTepr4aJr. - poA Aopororo 6necr*rqero arJlaca, Bbrpaflnutec 6arrrsaeNroro rra HarypaJrbuono rrreJrna, Britcrcoabl rrJru aqeTaTa. roHrcas rrpooparruarr Marepr{ff rro HaryTyana paJrbHoro ?rlrvr vrcl{yccTBeHHoro [reJrKa, uc[oJrbSyeMaJl ,qJrff nolrrfina 6.nyaon n 6enr,s. MAap - n;roruaff ToHKaff TRaHb c eo.nsoo6pasulrl[trVtVrJrVr HanoMzHaroqlrMrr ApeBecHbre pa3Bo.4br MaToBbIMII IIepeJII{BaMv ; paHbIIIe fi SIOTaBJI?IBaJIaCbIrtBIIIeJIKa, Terrepb raK)rce u v3 a4erara; vrg Myapa rubror B ocBeqepHue HapffAbl. HOBHOMBbIxOAHbIe IUI Opearusa - roxoxcafl Ha opranAfi ToHK&a rrpoaparrHA8 )KCCT}CAg TKAHb I43 IIIEJIKA I{JII4 BLICKOSbI.

(Pashmina,) Ilautnurua ;remaff Mflrftarr cMecb KarueMvrponofi ruepcrr{ c rrreJrroM, rrs roropofi TpaArdqr{oHHo AeJranT o.4egJra rr [raJru. IIIuQott - Tourcaff Mffrras [oJryrrpoBparrrraff TKaHb r{B HaTypaJrbHbrx rrleJrrcoBbrx rrJrfi l,lclty ecTBeHHbrx BoJIOKOH.

Bucrcoaa Br,rcxoaa - caMoe HarypaJrbrroe r,raBcex xuMntrecKurx BoJrorcou. Ife;urroJrooa pacrBopflerc,fl rn o6pasyer BsBKyro Macey. flpoganrenHbre qepea MeJrKLre oraepcrrpr4 BarBep.4eBaufirr crano. rua crpyfiKrr rleJrJrroJroobr
Bfl TC.fi BIICKOSHbIMT4 BOJIOHHAM'4.

Taxr,rvr o6paeou, Brrcnoaa npeAcraBJrser co6oft .rucTyro rleJrJrronoey6ea Kanux 6rr ro nn 6rr.no nprauecefi. Brrcxoga r{BroraBJrnBaB aasucvlrocrr4 or HaBHarIeHLTff ercff c 6;recrrrqeft rrJrlr MaroBofi uonepxnocrbro. Brrcxoanoft TKaHrr Molr{Ho rrpr4AarbBr{,qrueJrKa,xJro[Ka LIJII{ ruepcrrir, uBMeHgs 6aecx, ToJrrrlrrty r{ fiprr,qaBag raaB]r-

'euodag s scorfiHud -.rcodnced oqaouasauYad3 earfeofi a oxqror fi ouruJ{ s scorzVod rsrronrc rrorrc oJolrHo.l orslrrowou c u{.aouco oldn -rrrrr.rcrrol (nroxon@ ordn,r,oru en rc,raearserr n o,r,-no) cdoa grsnneead?n olrrfar{ qlesnarun oalccr(xc14 'rsde 4emen oV dnes dlr gr.rn -osdau x ondenrvdrr rrcrrrcog.lo 'Blrnu.lc oloxlrex.l 'xun)rJ -anarurndu eag xrrHuVeoc alrHHraruourt o aos -da11 'rnrarclro,L oJoH)lLaH orurHseH ore - Jrotr@
DHtAoltOlt AmHoXXUaH

'V',r, r,rrnnotnedgo o.rogoco .r,orzt9ad,r, aII 'grqded en rsHr.odu nno :xrrH)rJ xrrlrcorr
-I4JA.f,HI{C XrI H}rr<IgO g }t[[Horr r.rlt arqdO J,OX t llyte gr,CartB]t

r{t\Irquitrf oJr4 }rcorf orr rlrlracsloreYergo ltuo' oJo,Laruodrr laxxlen u anlrJnr,trqHaho euxorosod]r]r]u au rrH]r; ' rEdl,r{gs rpxd.c onl,rradu e[laoe 'nHEtrr 'eVuce[o o.r, ErorcrrHlrorroaoduur^r gur rlerutmc 'gc,lasducrlr Ho etrr 'rtxcfden l,orencdnodn e 'ro{Bsrqr -Hrra aH r.nroz{,rensrixsroncoll 'n${o}r orzrrexrs[,rorl(s;c -goco[c qrca or '(lou).d..rera ra.r c rcorrtluorndrrcr{.L(x -encltuodu rr,{ads axc oJ g on 'B[]rco[ u edl,aa rrY rsr rael -unoduan o.Ln 'orqH.r,orfrr olrqlforcen arsdol,olt 'utttxl rc -.r".An.r, rancrdn 4roJeI{ 'z(ncrdu orltxno.r, s Bcroresrq.r,eged -edeu raarsdo.Lou'eVrduoxram garru amquor eed s.LBc 'H)rolfos urrvrvrl,vrr arsuullr[ oHharro)rcogo&e -eV s [r,ruo 'Houorosodrrurr xrsHVrarrezrorr rdrrrr xrsndu$er,rrou eu rcl,rloseuodu'eu.rr{d[ en,rogw lrl,nuldonc saroraV' ro,l -ue,L 'Brocgrag 'ccanfiQ edraaad.r,)rx 'purexr aulrB;. D'u)toltosodxny4J
.I')ICOH I'B}IB.L AE fi 'IIIIIT]IJOTCOC WOHXCITS OS IfBH

-r.odu aallafi BHo oH tlrofiorx nron 'amndr /i.rers ,Lees -rrrrarrs eolrcrdg' oJoHnusrr trng fu,Lorou rtr,roneoxcug s,LeVudu,r,.t(rowra,Lllu arquneInro,r,6'r^rauxoros q,Lco,[
,{monrrcorc rr orolcodu rO'rrqrnm eur|gey ZV

O6qne cBeAeurrfl

43

Cero4na flprr coaAanrauSnorca ficloJrbayror nne.nxrafi neft.nononsrfi nopc. Sapanee corr(aHuaff ocHoBa ABra)fieTcfl rlo craHKy, trPZ aroM Ha Hee ToHrcvMcJroeMHaHocrrrcff x.neesofi cocraB. IrIa pacnonor*euuoro HaA craHKoM 6ynxepa nocrynaer S;rorc. flpoule roBopff, qacTr4rrKllBopca fipocro paBHoMepHoBbrcbrrraroT rra ocHoBy. flpz aronr ua4 cannoftocnonofi cooAaror rrocroffHHoe aJrexTpocrarrqecnoe rroJre. Has.nexrpr{BoBannbre
ITACTIiIIIKII BOPCA [A,4AIOT B 9TOM IOJIE HA KJIEEBYIO OCHOBy CTpOTO BepTUKaJrbHO, BOpCOBOTO noKpbrTr,rff Cneqra$zxa yxoAa rreM AOCTlrraeTCff pOBHOCTb 9t lrTO TTOTOMCOSAaer OqyqeHIIe

Mfl rKOCTr4 rrpr4 [pIrKOCHOBeHT{r.r rC s.nOrCy. aa @.noxonbrMt4 TKaHffMt4 rrcxJrro-

qaer rrr{crxy nro6rruv cocraBaMrr, coAepficarrlrlMt4 crrrrpr, TaK KaK B oroM cJryqae pacrBopflercs rcneenofi cocraB r{ rracrr{rrxraS.noxa JIerKo Bbrruparorcs c rrcanrr (S;rox <,.nrrceer>). Texno.norrnff uorytreHvrg HerRaHbrx rroJroreHrra rrcKycrBeHrrbrx BoJroKoH6aaupyercs na csoficrBe BoJroKoH rrJraBrrrbcffnpr4 sbrcoxoft TeMrreparype. Paan[qarcTcff neqarHbre r{ TrrcHeHbreS.norcz. Ha rrepBbreqeernofi pr{cyHox Hauocptrc.Ec novroqso 6ymarxnofi netrarr/r (n ynpoqeHuoM Br4Ae DTo MolrtHo [pe,4craBr'rrb KaK flerrarb rencra qepea nonnprcy). Bropbre ltce [peAcraBJrsror co6ofi oAuoroHHbre rraHrr, BbrrloJrHflercflBaJroM,Ha Koroprrft rr narrea rurcHenr4e ceH pr{cyHoK. Haduaruale mrcaHu Oco6oe Mecro B pflAyAexoparr.rBrrbrx rrcanefi BaHr{MaK)T rroJrorrra c na6rar.HbrMrr(neuarnsrwrr) pzcyHrarvrn. fle.rarnsrfi yoop ceroAH.ffMolrer yxparrrarb caMbre pa8; uoo6paanrre rxaHv: )r{axxapAbr, S.noxz, nerropu. 04HaHo B caMoM HarraJrepaaBr{TLtffgroro cnoco6a AeKopI{pOBaHlIs TRaHI4 pIICyHKI{ [eqaTaJllrt Ha [oJIoTHaX II3

sorelrdarer^I xrsseIrrgrJouocrqs xtsnuewadgoc xrsdo'Lo)rag LIJcoH -xdasou gtodxonr ,rxa$$e - (qoo7-1a14) afitruag 'lroxn.d.czd rursrHgosuc osau{d.dx I luhr -olerrut\ro[H tlrura]ruor c ?ru]rr - nHoul.a anudfiltcy oungfide-oeoutudou frutnuox g I ' r3ar'f rc xrqrilraHrfoc wap1a,rc4e[aoa Vou errnAcrad arne;,egfirss - gaHe]ru xrsnavlgen rrV q,LcoHcuoIfHsrJ '3rg o.rorrcartrrdYsntru\ c iI.LBrra[ lI aalrog' rrognAcrad r,trsnnargdr'rlt c BrrBlc EroHuoarcahBlr zncoV arsgHesodnsedl arsHVaw q,Lusoaqrorrclr rrrfBrc rrl,harr nrfl 'xruu]rr BH ?I'rhau gocorrc Iatluca]ruuex -aw reosJ,cnamdasocd onsre.lnr'ene Sur,texdagg urrrztrf -n6r-QorczdXl fiadelrgasm ras IIIAX alrnou g 'aoxnfo -fid xrsrreu,r xu.rodotr c rlclresodrrlrolr xrsdolou nond.c -zd 4rsnlenau'lrrNrrzraVeu nwrlsoxuorx LI l4vurlHrtHqr qcurresoarcsrosoV rr l,exdeg firr,r fl'deu 'uram slu.ledgo -udu urrrg rrr4Hrto.Lcoc s oH rqsrrH azncYodo; 'lileH'r,orrorr rrn.rodoI ^dsureuda,Lsrreo,racs eVrradu xlfue)rr xlsHsug -en s zraVlrad rslrgelrodsa ersulrr.rnedll'ruolnar,tgHdo rruncgraVnv c lru)rr qclrrresrlraeroJevr eV.r'df,lxeQ[n -Blrrosrca)$ourN rrcorr,rsrou alodsg s BHas annVad3 g ' rnarelracedn xrsutrod -zdn lnezrvgo v rlioelc[osoxuorrx rursluseed c ened.rc 'vuYnp1 Bcrorr4hc ?r)rgtogen es,Lccducr goHztro4 '4aH)rJ w vrufir Xr4re xacs Btrkts oJaHmaHs oJalllgo -prfedl ncgomsuu{orc d.rracs qmur rJcronHol/uLrdu <,ttx -rrorfxr ar{HBsagHooHsorc^'oH,iorforr ooxlcahrr,LarHklc
OIqICOHTIfOII AX{V I{ WOH}IOIfOS WTIIIHHBIIIAIAIC OC qIIBXT U

'orqtrett,L gosouuorx rtc Brogoc slrtree.lcVadu .rancolr -roBarqeBgnrrradgomH s o,Lrr'oJ :q.t,zrawro.trlolc v\Iore 'rrHBlr.L arqsoxuorx oHHolrlr4^[us a rolafiIv udu rloy sVadeno orrtsdafi s o,L 'vtroxgdcrad wrsH,rhorr c t4u]rr rrc -rorrruruoutt eY.rox' rsVolac ztwol,eo11']rlrorrx oJo.r,cr{rr
,{r,nonncorc u o.rol,codu rO'B<rrum eu^.{gey W

O6uue cBeAerrrfl

45

Byana - orreub eS(perruaff npoapaqnaff Jrerras TKAIIb. Bateopeawue - o6Iqee HaBBaHI4e AJrs rpyrfibr cMecoBbrx rnauefi, npr4 ltororoBJleurrlr rcoropbrx B pegyJlbcfieqlaaJlbHofi e4rcofi xcz4rcocrrro rare.' o6pa6orru rracTb Ioil{nx [oJroTHo BoJIococTaBJrfl BbITpaBJrIrBaeTCff qeMy Ha rrcaur{ rloJryrlaerca cueqr@uxon, 6.naroAaps .recx[fi pucynorc. Hanpurvrep, 6apxar Devore. lycurtute Jranrcu - raxofi pncyuor Ha rnaurr o6paByercs [yreM nepenJrerenrs nrrefi paoJrl4rrnororIBeTa, r{HorAa c rroMorrlblo Ha6rasxfi. - AByxJrfiqeBble rrcaur4, Roropble MorlctadnQeitc Ho r{crroJrbaoBarbc AByx cropoH, 6ea Nanaurr,r. - o6qee HaBBaHr4e AJrff rrJlorubrx rptrxolnepcu Talr(Hbrx MaTepI{aJroB;A}fiepcr oTJrl{qaeTcff EJracruqHOHe BbrT8rlrBaeTcff,Ha olqynb MarRoe I4 meHOCTbTO, poxoBaroe; 6;raro4aps Korco TITsHsn5 c 1916 roAa [peAMer MoAbr <or Kyrrop>. - poA noJryrrepcrsnoft daftxn rrJrr{ ronlnQQenu
JIUHA C HAITECOM.

f,uazoruanb

TrcaHbc xapaxTepubrM fiepeuJrerenlrIIII4pOK}IMII AIUIaIO-

eM C OTTIeTJIIIBO IIpOCTylanilII{MII

HaJrffMLr. Taxoft pr{cyuox o6paayetc.fi B peayJrbrare ArraroHaJrbrroro ilepenJlereHr{ff Ha 6ase cJlorrcHbrxcap)fieBbrx nepennerenrafi nyreM yBerr{qenl,rff cABrrra pa[IIopTa I4JII{ [yTeM CJIOrIceHIltff ,qByx pa[[opTOB paBHbIx

caplrceBbrxnepeuereHrafi . rlaqe Ar,raroHaJrbHbre neperrJlereHuff o6paayrorca fio [epBoMy cnoco6y, [pr{rreM noJryqarcTcs 6o;reepeJrbeSnue u Kpyrble ArraroHaJIH,rreM npr,r capr$eBoM IreperrJrererrr4n.!,na mcaneft no4o6noro rrrrra r{cttoJrbgyLrHorcpe4xeft ToJIrrIraHbr, Ior flperrMyrrlecrBelrno laulTvr ,4apasHbrx rIBeroB. Enovrca - pe;rreSnrtft pracyuox Ha rnalrrr B BrrAe Kocbrx JroMaubrx nurevtit paa.rnvnofi [rupl4rrbl. O6paay-

uur'gdd 4rsnr'adauou 4rr4)rra}rl s <rH)rJ nBlrHo.L - HnlfuolI 'nroQasred wrqsoroc rzrt4 <nrrsnsraQs) c out.rqgo'ItraHol,oruadar o.ronrtHJorf -orr qu)rr renncelrdgorehuorx re,r,er'gdd - aHnII rstro.r a-09 rr a-09 I xrsHdnrdlorr ogoco 'Bmorrrr olou -r er4eodaeordu lr soderzsc nr[ a]ff]rer 'Bmorrn o.r -oHlr{Jo}rr1rdJ, srv arrHahEHaogo- ( frqau{ ) nxnH 'VmC a enaladgoeu 'woucorg wnlrcahurfrf,t -ailr c qHBlrJ nensuredouaY renl,xaQQe - cxaday 'HtzJc oJorrgasrccdrrcra r4rLt oJoHrrrredd.ren o.ratnnl,cerg osirrr4c er4garr)rr xrqnnoYeru[ou r,rxrsH -rrrorrr BrrrVor,rnarreHeogo - ( fiyaq17 ) nudagnlT
. I4 IAIBTI4 H I4 IAI14}ICAhI{If

'Buasxx

qH}Ir - ( auo.I ) awDII' -rrrorr aaH s rafirrqHH)rros c ' rer,rda,r,err rarssofiedx utnudoQ zralnorrsedxoc omod -ox'urqHhedeodndrou'grr,ruuol, - taalrdoJrc-uadJI ')rrfom oJoHHasIc -cztxcra nrut oJoHqredd,ren era rerada,renr 4lrraouadx -f.nou rarsul'edeoduztrou'fir.rlrnor - Hnmaquadg ' yvor4 Ha,Larruedau (wrru -ouadx) rrnnlreu.l r,nrqnqrezlrauc xnelr^(rc xrsdo.l,otr -aH s axcu.r e '4oxl/.du (4oaouadx) gomsrog qHaho c rlarvrre rtr4rroHawr4du lta.r,.r(u ner,raerrdnou tors.Lcouxd '4ro.leaoxodam qH)rr -asou )rJarrc c uadj7 Brorlrc '9nr,.{ u asouco g u.LlrH arqnl,cedrHou onrHloslr rcl,ord.esrrorrcu orceh'4u,rrsdxado[ xrqHrro,td. raxrsHsonco ncxralnorr{.f -adorr err wrcorou arsHsroVodrr rsHVras!rH]r,Lzl,conxd -aso[ BH 'xrtugarseduen xrsrreed s v$ilnlfidVu'rawrrrreH -o.reraY Brasc orr,rnetred.r,o .r{.rruonnzreed rdeYo.rerg 'rruonld r,{rsrtndl You lnrduc garfHoJerr[ urananar,nea udu urrdec gourl
-OIf ^d.IIIuI,r, Orr r-tA,I,IlH ItIIHOIOIfIIadaU e,r,e;,srfead S 13CJ3

rtruornrcora u ololaodu

rO 'Bqsrim entgey

97

O6rqrre cBeAerrrrfi

47

Ifevaoprc (Patchworh,) - rnanr, cocraBJrer{Has r4B KycorrroB paoJrr,rrrubrxMaf eprraJron (noauoncuo, Kolrcr{ u aannurz) paanoo6paoubrx rIBeroB rr pucynxoB; Tarcxce pacrlBeTKa TrcaHlr, rrMraTrrpyroqaff TaKyro TexHr{Ky; ItcrroJrbSyeTc,g [per,rMyrrlecTBerrHo.4JrsrrSroToBJrerruaoAeffJr rr BaHaBecoK;B o4e)rcAecraJra rrorryJrffpHa c 60-x ro4on XX BeKa. Arnnac - flreJrrcoBaff Trtanb r.rJrl,rricryccrseHnbrfi rrreJrx co cxoJrbanoft, r.nagrcoit n 6tectc.rqefi nonepxnocrbro u ilrarosoft vananrofi. Camuru - .nerxrnfi ra n.nornsrft ar.nacnrrft MareprraJr c r.na4xofi 6necrarqeft rroBepxuocrbro. Idpen-camuH - racftyccrBennrrft rueJrr arJracHolo fleperrJrereHr{.fi. Bepxnaa cropoua 6recrarqaa vr
cKoJIbSKaff,
JIAIIHA.fl

HI4tICHffff -

KpeIIOBaff
BOJIOKHA.

I{ MaTOBafl.

Crnpettv -

xoporrro pacrffrrrBaroulalrcs

rrarrb, cAe-

I,I3 AJIACTIIIIHOTO

TaQma - Tonrcaff, Ho rrcecrxaff urffHqeBlrraff rrreJrKoBaa r4Jrrr xJrorruaro6yrvraxuaff TKaHb rroJroruflrroro neperrJreTeHra. Tau0 - ilecrporrauaff wrru e MeJrr(rrM ptrcyrrtoM
IIIepCTAHaS TKaHb C Ar4arOHaJrbHbIM HeIJIOTHbTM rre-

perrJrererrueu nzrefi, vcfioJrbayercg, rrpe]rcAe Bcero, ,qJrgrraJrbTorr KocTroMoB. Tpurcorna uc - Texcrr{Jrbuoe rroJrorHo,Bbrpa6arrrsaeMoe rra nzrefi tryreM o6paaonaru{fl rrereJrb rr rx nepefiJIETEHI{ff.

Tnnu TKAHb.

ToHKaE cerrraraff rrJrrr rolrKaff KpyrrceBnaff

Flamme * MarepuaJr c BorKaHHbrMrr Saconnurrira (rpyrenunrr) nuraura. (Chantilly/ - qennrre qepIllarurnunuu rcpAflcesa, Hbre Kpy)$eBa pyrrHoft pa6ogr, qacro na rro.iresofi ocptrcyHKoM B cTrrHOBe;KaK rrpaBrrJro,c pacTuTeJrbHbrM .re 6apoxxo vrrrr poroxo.

'rresoryrir - re,rddV 'rraaIr 'qHelrr - alqrsJolog -rrrrrrJenodo.rc enYo grodo,r,ox.rt ' . znceodea3 wareranefi' newztYradu frr4rceh xr{}rcarrr4rr -rre.rcradnxprmr4ehHo;,erareradereyu - qsatr41 -p1szt"r3
.IIHA}I,I

ra.lconxdesou BH )rcorg rarssod.Ldwendeu -

osTJI
BfiH

..LOSA

-etreu er.rzt .r,or4rcofiIacnse g rtcJanuaru I4H)rr {ror Ic ;,aslr rtrral' ndeVo,rerg 'l,oslr r,rrsHeed rorofir,r urr4H orirg -r.o.r,dEI4 orrHsoHco prodo.r,ong .qrrBlr,L - ryoa?uotqS
rlruonnconc u o,ro,raodu rO.rqrum eu,r(gey

8?

TEOPUfl _ OCHOBA IIPAKTHK14

IIACTb 2 Tnoplrg ocHoBA nPAKTrrKrr

Blr4r'r Pytrgbrx rrrBoB Kanc,urrfi [roB cocrourr url cre]rcxoB Heclrorpa Ha Kalrcyqeecfl MHoroo6pu""" crelrcKoB, Bce r4x Molrcuo paa,qeJrLtrb Ha HecftoJrbrtorpyrrrr. B aaBI{cuIMocTvt oT xapaKTepa nepellJleTeHltff HI4TOKvI pa9rroJlolrceHl{ff Ha rrcaHr{ cre}fiKr{ 6rrsarct npnJyrbrc, rc,ocble, Hpectloodpaaruwe, nemteo6paaHble. Paaruqaror. TaKrKe npocmble (yruuaepcanaruate') vt c JtoJtc tlb Le cTe)rcKra. It npocrrru crelr(KaM orHocffTcJr cMeroqHbre, KorrnpoBaJrbHbre, [poKJIaAorIHbIe, BbrMeTorIHbIe, cTarrHble, noArxkr BoqHsre, o6wrerorrHbre. K cnorxnsrM - Kpecroo6paanrre, rrereJlbHbre, Bcrryrfinrre (orgenovrnre), creraJrbHble, rrrryrcoBo.*rsre. Bce p) rHbre crelr(nr4, npoMe nereJrbHbrx r,rrcpecroo6paaHbrx, BbrnoJruflrorcfl crrpaBa HaJreBo, npl4 aroM pa6ovyro urarrcy sarffrr,rBaror paBHoMepHo. Paccrosnue MelrcAy crelrcftaMIa ftaK c rraqeeoft cropoubl, TaK r4 c zaHaHo.ruofr AoJrlnHo 6srrr o4ranaxoBbrM. [nrzlaa u qacrora cre]rcnoB
SABI{C.flT OT HaBHarIeHIrtff IIIBa I{ IIJIOTHOCTI{ TKaHIUI.

9ro6rr rrp]r urrarbe Ha Hr{TrceHe o6paaoBbrBaJrlrcb ySeJrKrr,HylnHo BAeBaTb ee B r{rJry oTopBaHHbrM oT Kay3eTyrrrKr{ KoHqoM r,r IIa aToM ,rce rcoHqe SaBtrSbrBaTb .rrox. Koneq pyunofi crporrxra BarcperrJrfl ror oAHt4M-AByMff CTeIICKaMII <Ha3a,4 UTOJIRy).

' xrlrHarseduerr r^Iousrenz,rdeg fi woHqrur qrlfgrforree oHlrcot\tr -noeprdo.ra HH)r.Lrrx.r,cerrd. (duroJpr fiadeus'> wosm '@ Zt'cud) <owandu oog o frutroen pad -aug gom> I'craBsrleH Bsm UI,IS ,Lore 'aouxcora rtktHrltlf Bensrsdad[arr rrcraerlitrou firanarseduen nron.ledgo a vfiorou B 'nrorVo s rhHc Bsm uuHanroursa rEd11

z|cua
9

' t^autaY eu xrrHr4osm rprnernednzl rrY . rsrag 'rs[u{a[o lro]rcua]rc Ero]rJarrr uonc,raV osrmorr radu nod -ogc rtrlrHsoeedgo rrf ex$re,r som ro,Lerc,r,arner,rNd11 'r{rc ennrfl| 9'I*g'0 - E}ruca&c '(e 'errder,nradu x Zt'cud) oaerun eseduc Bc.LorrrHrolrsg ulz.vaYxla anso,Lolfou udu u raxr'od,r,c r4olrHr{myfi ?ilot4Horr -rourqs Vadau garre,ra[ runenuadxc nrV ra,rorrnerrur,rdu '<dxroJu l[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ som arE 'nHJrca'utc aiqHhoutawC
fironucouc n o.roraodu rO '$.rrrm uur(gey

z9

Teopua - ocrroBarrpanTurcrr

53

Puc. 13 Jffrcu auaJlorutlHbr cMerorrrrblM II porc na) ovHbLe c n1,e (A;rnna crerrcra - 2-B cM, Hltrb He Harffnl4Baercn). Cnemowtule rcocbLe(puc. 13) npl4Meuffror AJI,ff HaMeTbrBaurrfl 4era.neft B rJla,qxorparrreHblx rrcauflx rr AJrs BbrMerbrBaHr4g o6ra.rannbrx KpaeB geranefi. Ctpovxa uget c[paBa HureBo rro.4 ylJIoM 30". ,{luua cretrcfta AJIfl HaMe0,7-L cM, AJIfl BblMerbrBaHlrs - 0,5-0,7 crvr. TbrBaHrr,E ItonupoaaJlbr{bre cn'te)trcu (prc. 14) rpuMeuflror AJI,ff flepeneceuus nunuit IrrBoB, Bbrraqex, penre$on Ha cHMMerpr4rrHbre rqeraJrr,I. IIIon uger cfipaBa HaJIeBo. Brrcota cre)KKoB - 4-5 e 5 cM. rrerJrrt - 0,5-0,7 cu. {acrota

nn11r111
Puc. 14 floc.ne HaJro)rceHrrfl crelrcKoB TKaHB pacrpblBaror, a SaTeM paBpeBaIOT HIITKLI MerICAy CUILITbIMII rIaCTsMlI. KouqaOrpeeru Hltrox, BblxoAffIrlrre r.IBTKaHrr, cBoT4Mr4 .nranuu. Mur olpeAeJrflrorHanpaBJreHI{eHaMearennofi ; cn'tetclcu (pvc. 15) rpnMeH,glor AJIff rpeO1uemowble cfipaBa Aoxpauenns cpeaoB or ocbrflaurrs. Brrno;ruflIorcff cvr. IIIzpraHa 0,5-0,7 cre)rcRa HaJreBo. nn:zld.a 0,3-0,5 cnn. 9acrora cret$KoB - 3-4 s 1 cM.

Puc. 15

-trcoficeatr eH rqnodo.lc gouhoueHeu c nc.ruvosodu er.rz y[a.Le 'IBen ]roxcarc ,rorera[ r^4ortJUI .osarH esedflc Bc.r,anHrrorrrsa (e 21 .aud) <<fixttozn gDsDltt, som .rsdoef arsHcadalHt4 s.reseYaoc oHsrcoru woam wr4le sorasIr xrsHeed r4w]r -JI4H 'Ltwlqlrffrrareeds,r,rsg,r,zt.ror,t aerr-r{.rc noJ s souuco.Lc Blol.r,chn euwtfil . urrsHsr4,Ledoua[ . rarsHqra,Lro,rcor rec xelr a (edzt.r,xox untrerxodu. ,elrtrl,cen rr[) LtrqHqrra.r, -Joruo[cs neu .Lordesrforrclrsom Jore ausfimrqs g
.lITCO}\IABII

-rsco 4enVadc xrnen.r xrqH,Lorrue rudx o.rolrsdu.Lo nrau -artednudu rr[ souxca,Lc .oa [as ursHHeVlorrner,rrad11 .r,rtc -arH eseduc rrc,Lanurrorrrqg _ g.0_g.0 Blrlrcarc H 'wa -radrz111 r{oHsouco Z'0-9.0 - x)rcarc enrzrfl, .r4ue]r,L
uP.gVrJuOn )IOIIIIII A-I WOJeSXSS C OH .AIqCOlr ArqHFrorawc

H)r',torBurourirs

r{}r}rcaJc arqcou ersxnoaramVoll .osaIrH

.r^rcg.0_g.0 eseduc laVz ao111.ruc s g-?, rorceh I - )ruca.Lceuwtrfii .egkrJc .Lo ruc 9.0_9.0 unnro,rcced Brr rornHrrofirqs zixr,od,rg .(g1 .czd) xrnen.r, rcxuln, -or[rrco xLr]rHo,Ls soeadc xrs.Lrsdxee rr,rnaruadnr,rdu gnVl,orrrrarrurrdu utHlr{o,LcoIiIH4B,tox arsnrroarrm[o11 9I'cr{d

'ltorra[ eaedx xrsJ,^H.royor nr4Harradnzdn o,ron -Hno.f,counrV Jornuonrdn n*?rca1acalq.Hhosnmgoll .uvednuc ar,ndo@ e rfcqrvxcorf 14qH)rr srlesrlJsxo oH,Lorfrrenucroy Blrrrutu ourorrgo zd11 .sre.r,eu Eru,r,cdesroxrsruHeadodu Br{Harr -uednee rrV axcxu,r,e .zuferxVorr sog t^tuttayeu oszmou udu xegm xrsJ,rsduro un lold.esroficr dxlar,ngg
ztrronxconc u o.rol,codu lO .B<rl,lrm eurtgey

v9

Teopur -

ocnoBa rrpaKTr{Kl

oa

Puc.17 rca BrrepeA. Cremxra r4Meror paBuyro Anrvrlay.TITsoM <<Haaa4 r,rroJrKyr Morrcrloo6paeonarb ruoB <<crpotrK&rr Marrr[HHyn cTporrKy (puc. 17 6). OrrHanoMr/tHaeT <Cmedenavanl,buw ur6oJw,, (pac. 18) MolnHo BbrrrrlrBarb Ha Marepr,raJre.nro6ororrauau Jr)rurle c;ra6o Kpy.{ex.non.raro6yMalrcrrbr' HbrMrrHrrrxaMu (rpncom, MyJrr4He,

Puc.18

6I'crrd

,{lrornrcorc n o.roJ,codu rO .rrrrJ,rlm e rAgey

Teopun - oeroBa rrparcrurcu

5T

Pzc. 19 rvrz).Err,ru rrrBoMo6rr.rno BblrrrlrBalor cte6elrrrcv rIBeroB, Txanr yAep*cr,IBaorrcy.qaoH r4 noryqprJr cBoe HaBBaHr(e. rIaJrEqe"nenofipyxr,r: rlrJla ABIz]rceTIOTHa yKaSaTeJIbHOM cs BrrepeAor pa6orarorlero. Pa6o.ryro Hrzrrcy BaKpenJr.E[o.4 cTelrcHaMI,I K)T AByMfl-TpeM.fi nocJleAoBareJrbHbrMl4 BbrrrrrrBaeMrrfiuros.,{nnraacr BrrepeA,fi rJIy BKaJIbIBaror B TKaHb Ha paccroffuran 2'3 MM or BbIxoAa iilrrrtr{ HaracHa Jr[qeByro cropoHy B Mecre Bbrxo.qa KOCbr4 BbTBOAflT npeAbrAyrrlero cTelrcKa Sareu crroBa, orcryfir{B Ha raxoe lrcepaccroairrae or urJry B TrcaHb,HarrpeAbrAyrrlerocTe)fi}ca,BKaJrbrBaroT cre]rccroponbr [oJroBrnHy,4JII,rHbr 6upaa c r,rBHauorrHoft r"A, VrfipoTflrr{BaroT LlrJry Ha Jrr,rqeByrocTopoHy TKarrrr. Berra.rutua crelrcKa BaBucuITor roJrrrllrHbr Ht4ToK. Cre6e;rr.rarrrft ruos KpacnB TorAa, KorAa Bce cretrcHr/trKI{ paBHoKt4 OALTHaKOnOfi 4lZnbr Lr HaTJr?rCeHVe MepHoe. Cre6e"nsqarbrM rrrBoM Motrcuo BbrrroJruffTb crrJroruy3opa. rlbre SafroJrHerr?tff Ilemenuruw{t utoe (pzc. 19 a) ucno.nraynr npv o6pa6orxe [ereJrb, orxyAa oH tr uorytlr4Jr cBoe HaBBaHpre. flerearnrrft uron Bbr[oJrHsror na rro6ofi txanu. Cocrour oH rra or,4eJrbubrx neureo6paaublx crelxKo* a Ha[paBo. Ht nofi nporcaJlbrBaror rr BbrrroJrrrff ercff cJreB TKaHb CBepXy BHIIS rro BepTURaJrrr,HrrTKa IIpr{ oToM.

'Iilyr'Jurlt

-odu eaouc II ')roucoJ,c grsurrorrlrn rc.r.aztaudgo .osar -Bn eseduc vrlana-uTt fianxdas g rsuodo.Lc 4oae[ur c rrox -odu gor,rn l,orerafi worea .d[nd ilroH]rcr{rrs lrr retruca.Lc r{r/\rrlrufrrro.Lsotrarcou rrrudaY .r,ornruedxee dn,rn11 ' uurtd gosar afisrreu raronsra,leeex.d BH t4 rrHAlrcorou morrtnnrBH sJ,oregu xdaYradu sHex;, 'osarH ltolrnog ytrsd.LcoBYJocs e,LdHdeaouluol,e udn BrJu 'ogeduen egarc rrt\Irtr4Hrrr finrrrgqrerrredeu rn -dsY dVu{er^r BcJanurforrsrs (1g .crd) <unneoilr>som 'orrrrorr rcordmeesoeedgo sBsr,rJBJ,Bg .xdoas BcraHrr.L )r.r,llH'qHBtr.Leader' rcJaesr4lr.r,odu er,r14 ..rddn urqurrou LI.LhOII B0rZr:.t{.rrouFrgo,Lh.xB.LIqrJII eIIHOXBgOe nc,r,v[ -osBg xruu Bsm r4r4HoHro[Fra nd11 .rut]ruca,tc llralnoreg -arrdaYlrdu ';axadau naVzs osm wouqrorarr ilrouhrrgo 'cwd) woonsadau J som BH '(g 'e OZ TlcHqltaxaall 'doed r{r/\rtrH c rr.lesrvsoeedgon I4nresmuwu"rddV c rrrruerohoc s Hsoeqrortcu <rJFI9 Jalrcowaom,ro,rg ..rrrlr -)rr/rrfrrrrdd.&r,nox oII .Lornrfrradnee arrxer I^IIrI .edoef vtvruvllr ersudd.LHox loresfimrqs nosm r,tlrquqrololf '(.r 's 'cud) erddtr.lo 6I ,rd.dVrrnrol,cced eg rfieuu.d.d.r ranrsHlrrareud xu qrJ -erouced wru (9 61 'cud) rqnnrV goneed Lruxcarc q,Ls -otreder' oHlrcoru 'ruosm rurqusrrorail nsumrqg .doed grrxeedgoaosc,Lovleedgo uno,onnzd.r,alrwuc anurrolrt -orouced :rsrr,rr[ s.Lera[ oH)rcorur4]r$corC 4oneed ' r,ilrr(r arsHslf e[,LO.IOI -deedgo r{}r)rcaJc'esu.dcud udl,ztns srreJero[ced ztnod -ol,c or^dneedgoar,r,aur{rrcg .edztnm Elrs [adeedgo r\rore udrl rruttutt rexdzt,r,non .gedn grsnrrodu rc.r,r,rrr.(rou o.r, 'dncddeH q,resr4mrrs r,rrfcg nonodol.c zoneedgoerrau 'u}lsumrqs Vras,tu.l,douo.Lh.krrrau erql,durt,Lea osoxeHrtyoau Bc.Lorz(eedgoxnznaxtrasv xunead zdu xerr uB,L .oxHoflalcorr irHtr,t eadar, rota -r.rrl.odn rtxl,nn orztrroge6.gorfJn Vou rc.r,eul,coeV.racs
rlr,ronxcora u o.rolcodu rO .atrrum errr(gey

4aHlrcrll

BH IfoN

89

Teopns -

ocnoBa rrparcTrrrcu

59

Puc.2O

Puc.2l C ;ruqenoft cropoHbr o6paayrorcfl [epecercaroqr{ecff rrapaJrJreJrbHbre crelrcftra. Ha r4aHauoqHofi cropoue oc-. TaroTcfi ABe [apaJrJreJrbHbre cTpolrKr{, HaloMn Haroulue
IIIOB <( BIepeA I{FOJIKy>.

zz'cvd

orrfrorr negurrcdavradu ex,rarrc 'r rorega.rrt,Lrls dr;q 'orrrran rdeedgo 'dlrrorr Yor nc.r,uncorf elr.Lr{H 'rroxca&c .lorera[ 'er4Hs rtxdegc onsreuurdas quexr s rrVoss trttty1'oulrcorfcaH sm oJoHddglre.l or4Haurolrqg 'r4g)r'r ]r xrqHHoriladxradu u ruonr'ordn xrqHHSlfsrqg'qralall xrsHmdveos trBd ,roenltr\rorrH sm o;ondrtgwel, Vras grrfngo 'xond.cnd a xu nsnrerac 'galn^d.VrsVadursHuVadac ell rorHurrr -BH orrr.rauordsoH ord.Vrxenlr)r )rE,L'rsHaHzfooc gogoc lr qrral,au ztVxenr r4rrroll 'f.xr.ouolr rrH]r,r en .r,e.d.eedgo som xrsHsre[lo slr ruo,rcoc (67 'cnd) <dfigwD1tt,> 'ruc g'0-8'6 aer'd.rc 'wc I s g-z - sox$carc BJorcBrr ndu 4an fio,Le s unr.od,rc enudr,r111 'aeadc r,{o.r,rsdH.Lo -Blr,L Bcxrrlnoreursco xrlrrcrror en tTratafren finszmVoil rrVlorztesrfoucrr orch Yrd nuYo s (Hurox> som 'rrz]rg.d. 'y[rq.rceh ql,ura[ on ra ruzuodum z rrur,rrrtred ']r]r{alc -xcoft Hrcov[rzcr4se g aom edoef .r,o o.relndVrsf -edu unnodrsV eu dlrodol,c ordsalrr4r en.r,raYoxrss BrJr,rn 'o.ralndYrsledu grraon rclae.rrsVc VBd ,r,o osedus Krs[ -)rc]I 'rsflrd gr.ladl, z grodo,la - monrazd[ a]ff v\ra,L ruor -e '<)rr,rrfgou>Vtld nuYo l,oregfimrqs IfBhHc (utrlf -eolr> u[rd o.rougrod.r, rarn oJoHgosV rznar'dron rr['
Aluouxcorc u o.ro.lcodu,rO'rrqlum eMgey

09

r
Teopua .- ocnoBa rrparcrrrrcu

61

naJrbqaMrr resofi pyxu, Bar.flrl4Barorpa6ouyro Hktrxy. C.neAyrouluft crencox AeJraercfl I,rB[peAbrAyxlero, r4xJra B TKaHb IrSHyTpr,r[pe,4br,4ylrlero cTe]rcKa, BBOAr{TC,fi Ha HeKoropoM paccToflrrau oT cTe}rcKa, a BbrBo,4r{Tc,fl rau6yprr BHoBbo6paayercfl rIerJrE. IIpn nrrruvrr,anavlra HbrM rrrBoM pa6ovyro Hr4Trcy rreJrbaff crrJrbno Barsrr.tceo6o4no JrolrcnTbcff Barb, rcax4rrfi crelrox AoJrrrceH TTTog r[oxcrro Ha rrcaHb. ,4oloJrulrreJrbuo fiepexBarllTb B Mecrax coeAkrHern,ff rrereJrb nrarrcofi Apyroro qBenpneMbr BbrrroJrHerrns ra. Ha puc. 23 n 24 rl'orcaaaHbr ycJrotrcHeurroro rann6ypHoro ruBa. TTT6g, raao6paxcenHrrfiHa puc. 24, anng.erc,fioAHLtM OH o6paayer ABa napaJrr,roTpyAHBrx rro BbrrroJruenrrro. fieperrJrereHubrxpsAa. Brrno.rrnsercff cBepxy JreJrbubrx BrILrsB ABa ps.qa, cJIeBaHarrpaBo. cJreBa B Toqxe 1, nno1-fi pfi.q - HTITKyBarperrJr.firor 2. flonepnyB rrl'JryocrpbrM r4rJry HaKJroHHo B rorrxy Affr BJreBo, BbrBoAffT ee s ro.rxe 3 rra KoHrIoM rroA Txarrblo Jrr4rleByro cropoHy.,(e.rraror 4runnrrft 4yroo6paenrrfi fiepexoA B Torrxy 4, nrrrogar r{rJry B TotIXe 5 na nuqe-

Puc.23

'WOIIIfAm ntrqnar'ddX qI.lrHIf OUrSsamlr.((r <( VfiIUI ufiiI"-rI'J,I/tH 14 WIq.LCIfO,L rtxholf At lesm o.roHddgtrel, aaouco BH UrrrwaBHrorrrqs .sm Ylaa gogoc.r,anrsercVadr (97 .crzd) <,nxnolraDsom ' Blrlrcalc olalnord'[arc nuHesoeedgo nrY rruonncd H, raLrl* -rol,cced H l,rrYosrss d.r,rz lrole nd11 . <,ztxro.rlr Yedeust wo)rlr{oJc aa Jorrfruodrree r,r .aam rruoHddgr,ne,l s uBx 'orrrau 'elraradr gom nclonuroxrrg l,oreraf ee[ s ' rruoeedgowrqgorr <rrJ -enouced oglr{ofi ersdolou .qrorau xrsHuesodu:uoavl Vrd 4ogoc l,arrselcYad11 .eam o,ronddglre.Lasonco H rrc.LanHrrorrna(97 'cud) <uadxndu s unlaauD som '[rd grsnsrresr4mFrsgrrsoH en eYoxadeu nnY - g dxno.r s .d.Hodofic ordnrrorruneurEH ztr.rz l,r{Vas 'arNaxcH oue)rott ]r]r .xrrcrr Eoaedu fi &tosor g eVrd o.rosdau wrlr{arc nel,eruadeu .2 nxrro,r, en - Vudt7-7 .2 duno,l s.rrVoxad -arr g r{}rhor etl 'g r(xr'o.r g fioresrqrrena z euodo.lc lros

?z'cud

8 Zg

.{worrucorc !r olo.rcodu rO .Brrrum enl(gey

Teopur - ocrroBarrparcTnrcrr

63

Plac.25

Puc.26 Xog pa6orbr - cBepxy BHrrs. Idrny BBoArrr ronepeMeHHoc npanoft u e aesofi cropoubr or qeHTpa. Hnrra : o6paeyer nerJrro r4 Bcer,4a Jro*crrrcff uo4 zrnofi.

'rrolrqrfarou e' <dlrrolu fadansr nosm oH ncJourfaV 'ur,lau 4ulnorrnutraoc 'troxdorc oIr 'qro't,au xrqll '(,rraduudil BrJou> som BH ]rcoxo[ HO s -nanuVeoc Yrd oloHddgntel. 4ogoclerrae,LcVad11'eum ouah>> oog7 asouco H ncranurourqs (69 'czd) <<out 'souxcalc xrssdeu goroxodu xJcorr s rsrouodu rtereY tultrH)ffa,Lc ltfirgga[rzr .,{Vncalt rax.r,dncar,nodu g' sou)Ra,Lc tredlen r,ronledg o a r,tlare ,rorrrHrf o rrI rzurnalr arsnsed qcr4re,Lco eVrd o,roHledgo rr[ ranlz{.xcarruodu arsHsreHolezV ?rrrelrl EH rrgorh 'lro.r,artced c r4)ru{a,Lc arqcolr loregrslurxodu oaeduH BaarC 'er,taraduesV s Bcranurrorrr:rg'orrrHr,rr ordneedgooJeaJraegogoc rarrlr -se,rctredu (96 'czd) zrannodol,cds[ (scfiuaod> 4o111 8Z'rnd

LZ'cvd

'rlal,vtrr fiarruararrrradau wrswrlus omodox c qHuJ,qrug -o8<Irforrcr amr'dr nr4Hasvmrqa rrfl tausfimrqs gorog Ira r]rouJas[ s nclanHav[udtt (77'cttd'1 <<ecnucod> oolp rlruonueouc n o.rolaodu rO 'rrtrrrlm eufgey

Teoprr

ocrroBa rrparcTrlrcrl

66

F,

Pnc.29

F
Puc.30 Ilfoa <,aumae qenovrcar> (pnc. 30) rsrnoanffercn aHaJrorr{rrno rau6ypnoMy rrrBy, rro HoByro[erJrro Haqr4Haror rre r4BcepeAlrrlbr rrpeAbrAyrrlefi, a crera vnrvrcrlpaBA OT IIEE.

F F

(puc. 31) BbrnoJruffercs cJreBa Ilfoa <<uarcpaJrrer, rcocofi cre}rcox, r{ r roJrxa tro uBHaHHarrpaBo. ,{enaerca }te BosBparqaeTcff K Harrary cTelrcKa, HeMHoro oTcTyrraff BrrpaBo. Bareivr Borpyx Kocoro crelrcna AeJraerc.fi ABe flerJrr, a pa6ouaa HT4TIBooBparqaercrr n nepxneft .nrBbrxoArdMHa urau. C4e;rau xocoft crerfior no r,rBHaHKe, JrvrleByro cropoHy ra o6paayeu cJreAyroiltrne rqBenerJrr{. (puc. nemeJlbttbltt rzBorw.oa 32) cocrorar fraoitruoft. AeJrbHbrx ner.rreo6pa3HbrxcretrcKoB, coe,q[HeHubrx rro oia ll.uura BbrrrrrlBrgu. rlenTpaJrbrr Bsrno.nnaercg B .qaa grarra: cuarraJra upocrofi crerxor, aareM crelrcorc c uepeBnBou. Pa6ouym Er.rrr{y rrytrcHo Irporff rr,rBarb aft K)rparno, qro6rr o6paeoerrraJracb poBHaff Jrr{HI4gIrIBa.
3 A. Corsuesa

' rrrlrell.Lurr d,r,as[ ou rwFrged,r,orrrronFrs som .f, o.r,e ouhrrgo 'lluexr )r ao .Lorerlrnrrudu u url,utr grorcrror )r ondnrdnraVnaudeu,rdVra nxnco,rC'rrclaeers[rxodu nBdo.r,ox 'gruH Br nelcror oarfog 'rsnr,rIlrro.L 4oueed llrIBlLLr{rr rfcrarrurrorrrsa (gg 'crad) <dnuxufiu>> oom ' B)ru{alc oJouqr,lHoeu do.r c .r,oreHfi neH' rorsr4Jlt,r,Be on.r,ed/txtre orddol,on 'orrrarr orfJrr BH l,az(eedgo sl,raa 'ltlrexrldos orr er4us fxdagc qHB]I.Lroreanlre]rodu gon -JIf 'orlru)rl c rr 4rogoodlrrelr xrsuuaHuVaoc ,soxraed, xrsusroVro err Ho rrloJcoC 'r{y\re}rrnH rar,{rsHehddx trwrqrcrro,L rornxrourqs (?g 'cud) <<xotraefit> soIII 'solrrrcarc xrqnsrredlnalr ,r,orsuodo.f,c 4rosar c u raosedu c onnar,radauou .r,rrloss Attty'er4us z(xdesc rs,roged Voy '<duroru fpeerrr <rtrrrro.ru n tredeusr soam sorHaltuore asouco BH ncrorrrrorrrss (gg 'czd) (<Jtocorrort> som

z8'xnd

I8'crrd

.{norneorc n ororcodul.O'rrqeum exltgeg

99

Teopra -

ocfloBa rrpanTunlr

67

--

\H/
-n
,-'U

il

Psc.33

4:GG>

Puc.34

Pnc.35

'lrwerrodo,Lc rar,rirssalrr,rr .r,oresrqtrernc llrre&ex, :HBr rorrtH -rorrrss (gp'crd) rrueedu wraxdr.r c som Honnodlcce4 'rar,rllfedur4y[ITIHIaTIOC rEr,taedx nrraxr{.n,rc :sovlls x.d.a[ ,leeelg.g som qoanodtucao4 '(69 'cud) odgad etrulr v (gg .cud) .r(xrror.rAees'(U g 'cnd) dxxor.ld.eeds <rrnrgJorr{orusom ux,rogudgo uosorrral-oHucers ro r4rcorurrcLrseg 98'cr{d

'BcxllllrolBfirqco s - I^Ic .xIfHx,L 9.T rcxntnoreurqcoaH s rollrHrortrrs wc 1 rnonudram aom wole zd11 'rNc g'I-I (q) wosm.LoresuherC tsonudvm 'J,oresr,ruseddrsead3'rlrenodo.rc uwrssolrrr .r,oresrsf -rrlrc rnrel,afi' 'Y 't n soeadc xrsrsohar[ .xrsaoxog rflru -auritsoocnnV sclarnar,rradu (gg .crad)som eoHhol,uC nem atqHqtautnHngaoc 'fi,r,cofiuYoxgooH r,rdu wenxenzYeoc xu rur.lurrar,{adeoutro c 4enel,a[ rran .6 -eruednee nr[ rc,rornnrorrrqa rqsm arquhoraVrg 'r,rar.Lovsoe .g -edc ax.r,ogedgoudu rlc.LorrHorradr rsem ersaeedX4 ' r,rarrel,aV goeedc nranerrraVe .1 -oc rrlrtr rtrHaheHeeu[adu rssm arqHqrarr,ruuVeo3 'so[lrs xad,r. .r,oreaFrg rqsm orquurrmery sosm xrrlHHr{m?rt
^.(ruosrrorc g olo,raodu rO.$qrnn

Illtrug

eurtgay

89

Teoprs

ocnoBa rrpaxTrlrcfi

69

Puc.37

Prac.38

( \\
I

Puc. 39

\\ \
l

_>i
l l

:
r

tr* (
h[I

:
l

Puc.40

-enodo.r,cralrrrsgatrur .loresrstrBrnc r,rre.r,aV :( g 7 . czd) r,noe -adc rafisfirsdxee z waedx lrr,rxrtr,r o som raonnodl,cell 'rNc g.I-I corrrrr(coq) ranr,odlc 4onr,oraV -.ro anradr,rm enaed (mq) eam enradz1n .4ronr,odlc gon -rrona[,ro rsHodo,Lc goxtro c,r,ornruad ]teg u,r,oresatfforrd -88 SOm :rorsr,rrrBrcr4 JorBsr,rHseddrseadc lzruenodo,r,c zr,{rsaafrzr .loresrsVurxc rane.r,ets :(7V .cud) rarrueeadc prwrq,LIsdxlo v r,raedx r,tzxdr,r c aom gronrrodlcell ' rnroeadc r,rrrs.r,rsdxee ra ruaedn nrraxztrr.rc n ufiBeadc ranrrsrrsdnlo tr rruaBdrr rruraxdn.rc :qo[rts x^r{.s[ .raeste,g gom eounodtucog (nrc A'I-T + toq) x Z : tYtI :ncs.rrnsed mh,Ag (utrq) uueur rqcoroil rrouqrfarlr Hnouo[ enudz111 .,r,orrrretrd raurrod.r,c arqHuorr -ads iuHex,r, rtncorou ordnsrerr4nrouo[ uuHeger4 rqru ..(xrrod.rc or.d.nrronav,ro;,oresrql -odo.r,c oc nusrstrrx[ou -ernodu Lr,oresuxcorr,lt'eed aom lrseedc onsralltdes[adu egHgedd.'zl,trBttodolc zr,{rssafir4r,Loresril,Lawc r,lrrB.Latr :(17 'cnd) rar,nnedxrarurqg.Lrrrro c som Xrour,od.1cce4 'rfgorrf qrrrg ro]$ow zurrod.rc enudrEg .("or{) an -nod.r,cgonrroraV.ro enprdzm corrrrr rrucg.I_I enaed (mq) esm uHrddum'lrlrhodl,c arsHhoraVl,o,roresrstrBrxodu ',Lorsu)$olr.lteed som .&orBsLrhJc *r .Lorsr,rHsudzt rseadc TV'cvrd.

^{r,ronmona n o,ro.raodu lO.rrqr,um

eifgey

OL

Teopnn -

ocrroBa rrpaftTnrcu

7t

4
Puc.42

I I
lr-

no"

L
hm

| l

Puc.43 Mrur; Hr{}rcHuficpea BbrABr{raror3a BepxHufi,sa 1-1,5 car; crarrrrBaror Ha paccroflnzr,r ho" or cpeaa repxneft AeraJrr{; Bayrrotrcr{Baror r,rBarperrJrffror ero c auqenofi cropoHbr orAeJrouuoft crpo.rxoft, BarcpbrBaffcpeo Bepxuefi,qeTaJrr{.Illupuna ruBa rruxcrrefi gera.nu (hrrr) panna rufipr4Ee orAeJroqrroficrpovrr (ho") rrJrroc1-1,5 cvr. Harcnalruoit, woe 6rrsaer AByx Br{AoB:c orKpbrrbrMr.r cpeSaMr4 rr c saHpbrTbrMcpesoM. Har.rragnofi ruos c orxpbrrbrMrr cpeoaMvr (pnc. 44'1 .racreft npor.tagrcu.,{ne nprrMeHffercff .qJlflcoeArrHeHras cnJra,qbrBaror BaxoAoM c oAHa Ba,4pyryro. IIIupn.qeraJrrr (h) panna Ha BaxoAa 1 cna.Crporrrca - rrocepeArarre. Haxna4noft ruos c BarpbrrbrM cpesoM (puc. 45) npraMenfiror npu coeArarrexrrr{ Koxerftr,r c l,raAeJrzeu. Cpea nepxnefi AeraJrlr no4rr,r6aror Ha rurBHaHKy, HarcJra 4brBaror

.sogilJc,r,omc 1.9 fingao&ccgd eH llxhodl,c arsnsnerrrederr ag[ ,r,orusrsu -urnodu r,ror.r{,rddtrs srB,Le[ ^t{.n[oloresrstrenng .rtnodol,c ord.aalrrar BH - rpwnxcvrr ..AllueHerurH * gnnxdee :nrc 8'0 BH garrerof xd.aV rseedc .roresuu{or,Ldg.Brrrog asr4mor udu nc,ladeqrorcu (2V .cud) xouroe s som '(s gf 'crd) egr.rc.Lo wc I.0 rr4unorcced en {redn 4rodol.a .rorrruedna pr qrrefl orornxdas rorugraJro '@ gV 'cud) eeadc ro wc 1.g r,rranrolcced eH l,oresfihed,f,c -odu rafirreJ,eVlranxdas eedc rrra &orEglrJo.wc g.0 H gar{ -xdes eedc ee,rore,rus[rss uaHrrcr,rH eedc .(e gp .cnd) r,rnr -enodo,rc fi nrrsaa[rurl,otesrstrBrnc urel,a[, . rrrrrag osum -ou zdn ncJ,arrHot\urdu (gf .cud) eom qlcrjhosnmouog 'r^rcg'I-I corrru (q) rxr,od.r,c anradr,rm ensed (""r{) nr -er,aV zanxdas r'guul enndrag ,r<gvrJc ro (q) ^r{.nzdamen .r,oreardr'ed.Lcodu }I ldtretaY gaH)rcrrll d.sodo,rcord.aallur eH
9?'Jvrd

I LI
vv'cna

dlarosucorc u o.ro.r.codu,f,O..rqrum uu,tgey

ZL

Teopua -

ocrroBa rrpaxTrrnrl

73

TII L-ll L--H


Pnc. 46

t t

t+
l*l

Pnc.47

Puc.48 ffaoitrtott utoe (puc. 48) npurvreu.sercff fipfi rrorulrBe 6enrs n gercrcofi o.qerrcAbr. ,{era"nx crJra,4brBalor I4BHarrypaBHrrBaroT cpeSbr ra cta.rusaroT rrrBoM Ka R rrSHaHKe, tnuplauoit 0,3-0,4 cnn. Barewr,qeraJII{ BbrBopaqr{Baror, rrrBoM cTopoHaMr4 u cTaqr,lBaroT eKJlanbrBarorJrr,rqeBbrMLt rurapranofi0,4-0,5 cu.

09'crrd

&aesrsgsom HoHr.BJgo .r.J r{ souerrenx.ao,rdog.soxfig -.r,odoaraur,crgedgo srY rc,lernenrradu som qoHhougo 'grrJc o.rennad.l.,{Hsro wc u zroff I.0 BH ,Loresr4}red.r,cee -oru ou dnudrm eH,LorgrrJVorrwa.Lee.r,rc T-2.0 en dnod -oJ,c orztnr'orrrrarrrBn rorgr{Jfou nru,rats eadc urslrsdxJo :(69 'crad) lroeadc nrrslrsdue c fxgz,r[ous som
6t'clrd

'89!tJc Jo ruc g'0-I'0 BH rorslth.d.r.cee lr ruc 2.6-9.6 eH ./S.rrueHer4 H roregn.rtrou rrrelaf eadc 4rsl,rsdrrlo :(67 'cnd) ntoaedc mrsfiqdx,Lo c fngu.rtrors som 'r,roeadc r,{rs.Lrsdxeac fi nroeadc r,rrs.Lrsdu.f,o c :solus xdgf raeslsg dugu.ryoua uogIII '[ ',r u sosm soeedc .eseu.dd ett4r,I'ivrttafer,r eeIIII soeedc nxlogedgo nnl .r,orsnemradufrxgnzgoue ao1A t rsm ameandSl
rfuuosrcorc u olo.rcodu rO.rqJ,rlm exl('gey

VL

Teopn* - ocuoBa rrparcrur[

75

Puc. 51

Puc.52 qerbrpex Bu.qoB: (B pacKoJI" (B KaHTD, <B paMftJrf p&MK&>. rr <cJro'fiH4,fl O6ra.rnofi ruoB <B p&cxoJr> (pzc. 51): ABe AeraJrlr JIIzIqeBbIMtI CTOpOHaMI{ CpeBbI CKJIaIbIBaIOT r ypaBHI4BaIOT fi o6ra.rrasaror rrrBoM0,5-0,7 cM; AeraJrr{BbrBoparrrrBaror pacfloJraras cru6rr Ha oAHoMypoBrre. r/rBbrMerbrBaroT, O6ra.rrroft iloB <(B KaHT> (puc. 52): ABe ,qeraJrr{ BaIoT cpe clcJIa,qbrBaroT Jrr{qeBbrMkr cTopoHaMI{, ypaB HLr abr z o6ra.rrrBaror ruBoM urupzHoft 0,5-0,7 cM; .qeraJrr{ BbrMerbrBaK)T. BbrBopaquBaror14 Or.nra.rneuororo Brrga rrrBa or rrpeAbrAyrrlero flBJrflercs ro, .{to crrl6rr pacnoJrararor rarc, uro6sr crra6 o4nofi 4erarrz Bbrxo,qrrJlBa cru6 4pyroft na 0,1-0,2 cwr.

'nra g'0-p'0 BH glrJc {roH}rcr{H g rorJusVrsg lrre.LeV raanxdag gr,rJc oJ,h .nraunureud qlmur nioJ c '<<rnelr aD d'gm r{.rloHrre.r,9o outrrdJolrrr BcJalfrrrrorrrsa (gg 'cnd) <dgap6 s, r.[r 1atrr6ta 99'rud

v9'rLra

89'cr{d

rftnouucorec n o.rorcodu rO.rqr,um euz(gey

9L

Teopur -

ocnoBa rrparcrrrnrr

77

O6ra.rnoft ruoB (cJror$Haff paMna> (prac. 54): o6rauxy rzrlenofi cropouoft yrJragbrBaror rra Jrr4rleByrocropoHy ocnosuofi AeraJrur, cpeBbr]t)aBHLrBaIor, o6Tarr[Baror cpea rrrBoMrurpunofi 0,4-0rO cM, ruoB paayrrolrcrdBaror, oru6aror o4zn cpea rrrBa o6ra.rxofi fi saftperrJrffror ee c Jrzqeeofi croponbr B rrroB urnrwnapaccrosHar,r 0,1 cu or Hero. Orcarurnoaovruait ruoa npvtuenffercff 4la o6pa6orxtt cpegoBropJroBrrHbr,npoft wrsr,cpeaa lrvlr,avrcAeJrvrfi n r. A. Errsaer rpex Br4AoB:c orrpblTbrM cpesoM, c BaxpbrrbrM cpesoM r4oKaHToBnarecrwrofi. Oxanroso.rnrrfi uroe c orrpbrrbrM cpeooM (pzc. 55): Rocyrc rroJrocxy ruupunofi 2-2,5 cM yrJra,qbrBaror Jrvtqenofi croponofi Ha JrrrqeByro cropouy vrcAeJrwfi., ypaBHr{Barorcpeabr u o6ra.rr,rsarormBoM 0,3-0,5 cnn;oru6aror rrrBbr o6raqxofi n BarcperrJrflrorc.rrnqenofi croponbr B rrroBnJrlr Ha paccroflru.tn 0,1 cM or Hero. Orcanrosoqnrrfi ruos c BaxpbrrbrM cpeaoM (puc. 56): Hocyoro rroJrocny tnupunoir2,S-g cM BayrroficlrBaror rro[oJraM rasuaunoft BHyrpb, yxJraAbrBaror Ha Jlr{rleByro ypaBuuBaror cpesbr r o6rauznarot; cropony urg4eJruIg,, orpr6aror russr o6ra.rxoitu aarpen.rrflror c Jrr,rqeBofictopoHbr B rrroB vrJrvrlaa paccroffrr[u 0,1 cm or Hero.

Plrc. 56 Oxanrosxa recruofi (puc. 55): TecbMy BalruroxilrBaror BAoJIb, uarranrofi BHyrpb, rax, uro6rr nrarxnr,rft rcpafi BbrcrynaJr Ba BepxHrrft na 0,1 cu; o6ravzBapr orxpbr-

',Lorsu$cot.r,ztadu qreJatr oloilr r,r JoIBgr{J.Lo -xdag 'unr'od.rc goadet aucLtu nta en l,oregnrrel,udu I'0 u (.r.nex un) e.r,nex rsnodo.rc oc ranu.r,efXrorr]R]ru rlnodo.r,c orzlsatrilr en uonodoJ,c llosa[ur srB.Latr orornxdag.Lo{s -rsIfBrxBH 'rrul{trrf omIla nc I.0 en rnrrg&af BoHrraharuBlr 'egra.rc.r,o Bl,nBrr dnudram Barrrrclru x ,r,rrBx,L(xeauhBrudg gau rr &(xhafiro u anr.rfedecou sro[s sd.r.rftrs {ro}rrrBrr -er ,LorBarnrcor,r,z(ae B.LlrBlr nrtr lt}Icorou .Bsm oJor{hrc srcoulugoneed o.re - (Oq 'cud) nouHDJt J som '(s gg .cud) uratrofi ou nosm rsHodo&c goaalrurc c ,Loruslthed,rcodu r{ Lt}rcorrorrzftrodolc s irIrB.L -aV ordnsouco,Lorg!!J&O '(g gg .crd) &roudeu&o lrtc U.0 nlrHno.Lccd eH f.xr'od,rc r,rrelaf goHsouco orr .Lor -esrs[eruodn r,r rsHodo.tc arcrrreda rare.Latrl,oreerstrr -]rced '(e gg 'cad) uxcorcon ddl,nalr on lorszr,el,rtd11 'esm [I,Ior,rHIf.rIf c vttcorforr grrJc r.rrqHHoxrcor.rz(ee Berfiaw -goc 'firrBratr gonaonco gonodolc olrHHeu u 4loaalrr,rn dxcorouloresrslerlreH'aur{tradacou sroVs sdldus gollHrreI4 rorBsuu{or,r.r(ee'or.d.couoJacs elner,,rtn -corfou ordnsra'lunrouofl'Bsm orr,rHurf rlrorraru rrrcouH vre.r,a[ ]rousouco d.nodo.r.c orr{.nr'onener{BH .(gg .cud) qg nn o lu a ah o H s om' aetr ad ntt n' qolthDla 1 Uotr 0 4nu Q 7q9m anHhottaguo

enr'odr3

'rrnrqca,Lredx olanxdee J,owc en s,f,rYoxodu enncroV I.0 'rql^Iqco& sd.rl(Hs o.re nesrstrBrnra .eadc &rrr,r. L9'rnd

rtluonncorcn o.rorcodu rO .rr.rr.umeurtgey

8L

Teoprr - ocnoBa rrparcTunu

79

mffiffi
Pnc. 58 Puc. 59 PenoeQruottt woa co uvApoJn (prc. 60) BbrnoJrrrsror
,qJIJr OTAeJTKT{ frJraHKr{, JTI4CTOTIKUI, IIVLSA pyRaBa r{JII4

ro6ru, ecJrrr Rpaff 4eraaefi BTaqrrBarorcs e ursbr. Ha auqeeofi cropoHe ocnosnoft ,4eraJrkr MeJroBbrMrr Jrrrnr{ffpacnoJrorrceur{e Mlr rraMetraror ruHypa. Co croponbr Na: rraHrcrir rro4rJra,qbrBaror [poKJraAKy. flpox"rranbrBaror rrepByro crpotrry, MexcAy ocnosHofi Aera;rbro rl rrpoK: ;ra4rcofi BrJraAbrBaror rurryp, BareM nporJlag.brBaror
cJle.qyK)Il{ylo cTpouKy II T. A.' . :j

Menrcue crcna1rcu(prc. 6L) rpr,rMenffroacfl rra Aer: KrIx rra,4eJrvrfix ur)$errcxrrx flJrarbtrx. C "nr,rqeaoftcropoHbr ,qeraJrr,rHaMerraK)TJrrrnrirK)cru6a, err.r6aror no nefi EaHaHKofi K r{BHaHKeH c JrlrqeBofi croponbr npocrpaIIIIIBAK)T IIA HY'ICIIOM PACCTO.'IHITVII1IT. g. T;IY6TTTA CKJIAN

xecddx err eunar'dgo rc,la[aa .rqdesreYow al{JoHrlrJoIBr -oged dou xzc oV r,renufinr,rdu aa orr oH .rrsou an exra[ -oro rstrrr{a[o exca.r,der, oJousouco runaodl,cou dnral J\I' -O,Lafi g r,rlae.rerVeduIqW r'verreWada or.Anfredesodu r,{e 'am9rrog acs I'crr4soH,Lcxt4VorarNxrsngotrou wentr rurs[ucex C 'orausoslcalnr(c en oaedu,Laawu exr,rfl .uvtex -ororu rttr)KH rrrtJorroHxoJ rturrrodenrr,rducag -daruprdU nr,rladl,rarrArr,ri.[S['4rOUVO CBAU6O11 nyy 'z1,td' eresxgo xoder,rix.d.str urn war{HoHar/[uduc .godanr 4on[o xrrHsouco n-lulrfetll,r\ vfitur xedr, nz.r,ruc' nurac 4rorrcrre 'rsVrraVo encel,dah oJoHsorr -g asouco en arznaodlcog -co Br4Haod.r,cou xzVolar r ut roxm ccr r .r,eda.r,calnz(3

Hodoru orrrBrrC

4onug.dn,r c nxtsernS

'r4welluffle BcJorEsrqealr wc 9,0_f .O 'rarc oV 1 T'0 eo q,lrqg ra$cow xo[

I9

'crrd

09'trrd

t | | r l l l t r l
,truonmorc u o.ro,rcodurO 'rq.rrrm enfgey

l l | t l

OB

Teopua -

ocuoBa nparcrrrrtrl

81

r4 B CfieqfiaJrbHbrx ruBeuHbrx yqeoHbrx yqper$,4eHusx. Hecrco.rrrxo rpyAoeMraff clrcreMa flocrpoeHr4ff qepre]fta <onyrraercs> xoporuefi noca4noit uagenus. Tarc rcax MeroAr{Ka Aocraroqrro crapa (efi ne Menee 40 ner), ro paapa6arrrBaJracb oHa AJrs HeaJracrlrrrnrrx rxarefi. flprmenenue lrce ee AJr.flcoBpeMeHHrrx rrcanefi BcerAa Aaer xoporuraft peaynrrar. Anrop fioorraftoMraJracbc nefi erqe n pauneft K)Hocrt4, ocBauBaff asbr rrocrpoeHr{,fl rrepre}rca no 6a6yurx}rHbrM KoucrrenTau. floe4nee aHaJroril\rHas MeroArrr{a BcrperraJracbB HecroJrbxr4x r{B,zlaHvsx.Pa6oraff Ha,uHacrogrqeft xnrarofi, mu cBepsJrr [paBrrJrbHocrb pacqeroB fi rrpr,rrrlr,Irrbrorrracanrff c rnrarofi <, 100 SacoHoB )fieHcnoro rrJrarbff>, Bbrrrynlennofi B 1962 ro4y n Muucre, n fo. clraAare BCCP. 9ro6rr nrrnpofirca rroryqlrracs ro.*rofi, KpoMe ]^reTa TeJrocJrolrceHufi u ApyrI,Ix vrE4prBur4yaJrbHbrx oco6ennocreft Qlrrypbr HylnHo rrpaBr{JrbuocHffTb MepHarroMrruarb, qro BaM [ouaxn. HanepHoe, r{gJlrrrrrHe 4o6arca caHTr4MerpoBafl JreHTa 14 orpeoorc recbMbr, qro6rr ofioffcarb ryJroBr{ule Boxpyr ranturla. Bo npenra upoqe,qypbr cuffTt4s Mepox Heo6xogr,riuo cro.fiTb cnoxoftno prAeptxarbc,n ecTecrBenHo. He nyrxpaSBopaqfiBaTb HO BTsrrrBaTb 'I(I{BOT UrJrUr C ycr4Jrr4eM rrJreql{, BeAbHocrrrb oAe}rc,qy rur 6ygere 6eg zaazrunux Harrpfl)rceHuf,trena. Ecnz srr He Buaere, K KaKoMy rrlfiy orHocr4TcrrBarrr
TI4III TeJIOCJIOtfieHI4fl, TO 9TO JIIKO O[peAeJII,ITb, BSUIflHyB

Ha cBoe orpa)fieur,re s 6omruoM BepxaJre. Cpasy craHer rrongrno, cyryJllrrecb Jrn Bbr, r,rJrr{rrporr46aetecr g raJruril,urJrw Bce-TaKr{yMeeTeAeprrcaTb cnrHy. Cnramarr Mepxrr neo6xo4zrvro lroBepx HareJrbuoro oeJlbff vtlrvrHa ToHKoe[JraTbe, ]rHaqe oHn noryqaloTcff
HCTOIIHbIMId .VIT{]EfiITE B BI{.qY, ITTO ECJII4CHI.TMATb MEPKI,I C II('eIIU{IIHbI B yKpe[JIeHHOM peII{JIeIITHbIMfi JIeHTaMITt

'(e gg 'cnd) IruYo,ru rurrrceh : vursrudurss rurrrlBc or ouqrrreJnoeudo.r rsdzLrr@ ldd -uos rrcilarrdawe14'(SO11) de[eg s,Lcouuc.[dxodno11 ' (B fruoxed Zg' cud) ranver, z(.r,car,r ou rc.r,erdaruel4'ft,OU) nrrrrel. s,rcouucddnoztroll 'ao rtgm<rrtewd an H rtBsr,rrruragd eH _ 'alns ruoggag&ca&cas sVddl q.reazucdeffou naxcno[ da.r,sr.r.f,corgudalueed rvnenaVaduo olonrro,r rr[' 'nngodnrss ufiHarsB.r, -coc rlonsouco ncranrsn undaw rennerrltnoll .ndu '(e Zg'czd) *ttrddr r{,Lcuhgelnoreudl.crsa rr nlelr.Luor orr oHqrurnoeudo,r rsdd.rz$ ,r.ridxos Bc,f,e -rder,reg'(z.fOU) utrdd,r srcouucltdnodrou redo,rg '(e Ag'cr.ld) nVz{dJomrqs raVedanc r{ rlru}r.rerrorr orr ouqrrB.r,noendo.r rsdd.ru@ .rddnos Bc.r,a -rdanre14'(t.fOU) ntrztd,r sacoHuc/tdnodrou readall '(u Zg cud) nam oruHesos '(mOU) -co qJ,couxcztdnodroll ou ncl,erdeweg uom :?rJcoHsrror,ugolarcou s .ur IBg 4etnoiltrarc -xd9 uwrsedau'onnalnednoc uxdan rrc.Lorsnctrrreg 'arrdart orr olir,f,cogrforr rc -ronraelcoc enunV ou ennodruqs ulr uer .orsJcorrlforr Btrc.LorBsrrcurtrag \r lrcrorBnrrnc rsunlc[ nrdaw acg
. IIHB}IT 14OHHO}ICOIf C

eosYs BH ncJ[troseuodu godxced e .rsdd.ruQ d.nugorou BH ncraltrfsJ,coc en4odxrsa )rulr )rr .ademeed worrurrg .orglcoHrou -orforr s BC.LorBsrrcrdrrBa B tlcrorr\Irarrc etsad -an r ll]rHr.rnc rsllfidum u rrorcoH]nddxo uxdaw ocg 'oHhr{.L -enrergodu Bruqcas .raVztgslaYeu axdanrradn H aqrenu .nIc yrendar,u wr{}rer ou aoHrraodxc g otr xerras,go 14 u sl,edgzt ro$conr o<rrrag aaluorddura[olrodd.ras o.r,rr 'zinrorofi ocs 'rcqJ,Bhlrreed onsrzc ouhor,Lcotr.r,z(r V -onr under,r o.l 'adalqrfgJ,Lcorg g liudawzdu s.Lr4[og -odu arcou e 'gr.rIred.r Bur{& aqrog (r!nle}rho.tco}r} rrlfvr
,$nosucorc n o.ro.r.aodu rO .Bq.lrrm uufgey

z8

Teopun - ocEoBarrparrnnrr

83

Pnc.62

'(U o[ .raurru,l ou Zg'cr,rd) rrareler rsuurtr Koruoerra)r{ .eNnsHHosaotr .d.,rnar or^rtsod,Lewz.Lrrec resuu{daVudu .Ot[) lruneytu euwtfl! orougam IIA ro ,rorrdauue14
'X fAXfrO,f, O[

II'rrlrho,L ro lrar,rHrrrfraorrdu,lxgziu enarrereogo exdew e.r,e (Vg' ctrd' rra) r{dd,ruS ordnnancorc oHirreHozfidouoduen BH nrr,Leru anca.r,dan ep1.vrvrreJ,oy rsHr,rgordo.rrsuumdes ro lr)rr.orfou ennr[ ncl,ed.durod.rnox 4roxdalr 4rolg .urrr;'urrc Nxgodxrsa uuIJ,uIv XIOHsru Ou orrtnnadar,tefn .eU.r,cOddnurrrfCos qJcohrlg rr wrorror s,Lrreveed dxdar,n orz{nnarrdroll :(J Zg .cud) wwre.r, oV nodolc gosar r.r goaedu c zYddl lr.f,cerr er,rtnoreult.r,crqs eadan fi urorrir ,rddxos scl,andarue14 .(IN[) exdaru rensrodl,noXq .(rwnencorcorra.L ulr,L Bc.Larro[aduo ;11[ a ;.C[, xodaral ilror4Hamou.r,ooc) vrurrer vlrnurrr otr (.r gg .cud) uam nrlrusoHco ,r,ontrad -aus Bc,LardarreT .(.tU[,) vmrrrel,oV eVadau eu:r.trfi! .(Y .cnd) lz'urrc,rov elluoseorr oJoHgam Zg .(.t IIA ro Bc,rardalteg CV) nvrval oE pruurarc enurfl, ' Ltoruorr gouodlerura.lnec vodo.r,s qrcnorro aluzaord.L uvfirer ururHyrrr utrr g"orrs.co,L orr oH -<rrrruoaLrdo,r olod.r,c,on,red.d.xxe orunVoxgoan nodent alrclrH xlsrHHarcur'adeu xocs I'uJBHC OJOHhO,T rr[' ' (un nrol,co c r,to.r,lt nlocrfur -orr s qrrrg entrroY eud.d Hxdarr uonnev ranl,rnc radu) urlcvtlir o[ s.roxor eader, (.r 69 .crad) rNelnfisord,l a vxr{.d .(a[) rrrluauorrhoc ro Bc.Lordar,req esexdd enunfl '(e 'cnd) zY.,tdJomrsra.ousre.LHoevdo.r .zo.rz{.d? rr,rn Zg -ouarrhoc oV nraluusord.l c nxztd gonVo rrr.ruoHarrhoc ro rcl,andar,ren'(Um11) eVadeu rsHradum Hrdsoroll '(g ZS'cud) men.lrrorr orr ourrrruoeudo.r .go.rddtr rzn -auarhoc oV rualnasord.r c nxdd ArontrorrprHaHarrhoc.Lo ncl,erdar,{en .(CmU) r{}ru}rrrc rsur4dlrm Husoroll
l(ruouxorc il ororcodu rO.Bqrrrm unr(gey

Teopnr -

ocnoBa rrpanrrlnn

85

P a an orc rnunw rne no c no uceflufl. Bce urr rax yur,rxaJrbHbr,TaK He rroxox{rr Apyr Ha APyrar qTo npnBeAerrr{bre HLrtKeflprrHrlr{nbr AeJreHrrg Qvryp Ha orAeJrbHbrervrrbr sBJrsrorca BecbMa ycJroB.
HbIMI1I.

K rouy xce, HeAocrarrra $uryprr - oro He flprronop! Ec.iru Barua $urypa [o.4xo,4lrr rro,qoupeAeJleuae
<(cyTyJlagt, TO He CToInT MbIcJIeHHO pvtCOBaTb y Ce6a

Ha crrr{Eerop6, a (ueperu6racras> - BoBcene o6saaTeJrbHoosHaqaeT HaJrrrrrrreaTaKoro TypHKlpa c3a4u. flpocro AJr,flxopouefi noca4rcravrs6eJrvts, flpr{xoArrrca lnoArousrb Sopny;rrr u nrrxpofiKur, a fiprlBe,qeunbre TepMuHbr JryrrrrreBcero o6rscnsror cprryaqr{ro. flpra cocra B Jrenurfin rrn pofi xu, KpoMe rrpaBr{Jrbrroro cuflTrafl Mepox, Korreqno 'rce, npocro neo6xo4zMo ]rqni TbrBaTbpaSrroBr{,4llocTu TeJrocJro)rceHrrff Lr,4pyrue rrHoco6enrrocrr4Suryprr. Ar4BprAyaJrburre )Itencxue $uryprr 6rrnaror rporopquouaJrbuo cJro)rceunbre, rraKJrorrHo cJro,fieHHbre ra fleperu6ucro cnovtll' )IteHHbIe, a TaKlr(e xapaKTepnsyroTcff HeKoTopbrMvr AtrbHbrMr/r oco6ennocTsMrr. AIZ3,WAy Hanpzmep, JrceurrlrirHa Molrcer 6srrs ma"nerrbr{oropocTa I{ [OJIHaff, BbICOKOIO pOCTa IUIXyAOII{aBag, C nprIMbIMI4 C HI43KI{MA rlJrrr&-, BrrepeA, r4JII{ BbTCOKTIMI4 IIJIeqaMII, MH, paSBepHyTbrMr.r [JretraMlrl

HaBaA z"rrz o6parqeHHbrMrlr

oAHo rrJleqo Molrcer 6rrrr srrue Apyroro, oAHa cropoua $urypu paBBr{Ta 6o.nrure 4pyrofi, Mo}r(er o6ragarr paSBr4TbrM HerrpofiopqruroHaJrbHo 6rocrowr rr T. A. Ec.nu Bbr rrayqrrrecb lre ApaMarraiarrpoBarb cr{Tyaqprro, pexoa npocro 4eftcrnonarb B coorBercrBr4r{ c Harrrr{Mr,r MenAaqrr.fiMrr, To, yBrrAeBBac B crrn4Tofi no naruefi cucTeMe oAerrcAe,Hr{KTo r{ HrrKorAa He HaSoBeT Bac KaKprM.nra6o ug <paa,qpax(apqr4x r TepMIaHoB.

'eelnordlarc q,Lrtg ouxcrotr rsdd"rzS {ro}rer ,t xodanr ar4uamoHrooC 'rsfiraYo.rrr ara)rcoru rn sVdd.r nene^{ .HraucrrBH -HI,rrY z nexodum urrda,r,xedex rsdztluQ 4oxe.r, rr[' ' gorlt ,r-,d'c atnaloresrseen rsdd.r -r,r@ unl, 4 rsn goVoll' o dfi znQ BDrT'ti ?Jtc orrc ortit olru DH .(,lU[: JC[) uutet oy eVadeu rc,lannsed ouurtr nvfirel oV raxnzua enzrcfl '(UmU: CpII) eVadau rsHlrdnm alrr4sorou rcl,annsed lruHLrrrc rsHzdr,rm Hr4soroll 'wc 7-g :tJou - tJoil

:yflc f-g en ntrztd.r ul,conrrl(dxo^,{rou goedau omqrog zVz{.d.r sl,couucddsoz{.rou redo,lg 'INc 7 H oHqrforuemtgudu utrddt al,conxc.{dxodrou god -o&s amqrog q,rrrg unxno[ deYag slcoHxc/tdxodroll ruc 0I :,tO11 - zJOil :ruc 0I H r,rr{rfB,t u,rcornrddnodrou amqrog q&rrg sxcroY raYdd.r s,rcoHxcddxodnou redolg 'aelnord.Varc rrdd,rraQ go)rl zt nodalr arrromoHrooC iraH rrlrcoh -ra,r, xedu nr{Ha}r{orrcorfa.f, r/[ouul. r,rrsngoYou c nr,rlnnaxc .r,rreVonr gorr 4enaVor,t xr.rrrruorrne raVad3 1eY-e[ -qrrHorrccaQodu rrV en oH 'rqrocdx rssarodox nr[ ed.fun$ remru{.r o,l'orrsedrc trH nq4 .Irr,rvo.rrud.,rcrss grsnsnerardon u eu^d.,r,cnrs oJouaad eag &oslrx{ .strAd.r ne,rraseed omodox')rorurror xralnoreud,r,crsa oxeed eag BHrruc 'ger,nrdu )ruco &rodo;ox zt .edzt,rz@ o.r,g 'tr'r u IIo.L -ueeed onr'unonrdel'4orsrer,rdon J,orearqeH alna ddz{; -uQ ordxug' o d fi enQ BDIIH iltc o1r c ovcrr o Honhdou od11 r(lronncorc n orolaodu rO 'rrtrr,rrmeur(gey 98

Teopur -

ocnoBa rrparTrrnrr

87

Btopaa rroJryorpylrcnocrb rpyArr 6onrrue rroJryorpy)rcHocrt4 TaJruLrna 8-9 cru: fIOf2 - nOT:8-9 cu.

flonyorpylrcHocrb 6e4ep 6o.nrrue nropofi noJryoxpyrrcnocrr{ rpyArr na 2-B cnr: .-:: IIOB - flofz: 2-3 cu. 6o.nrure nepnofi

Btopaa rroJryoxpyficrrocrb rpyAlr roJlyoKpy*tHocTllt IpyAII na 1-2 cm: IIOI2 - IIOI'

: L-2 ctt'.

flo.nosuua rrrr{pltnbr crrrrlrrrr 6o.rrrrue rloJroBlrlrbr urnpr.rubr nepeAa (nruC 6o.nrrue fIIIIn). Ao raJrrafi 6olture Anr,rrrbrnepe.qa Ao ,(.nNna crrr4uKrrr rarrula (ACT 6o.rrsrueA[T). II ep eeu6ucrno cn otc eHru aa Qu eypa ( rnor4a Bcrpeqa(rreperr46ucraa>). : epcff TepMrrH yarcaff, ranofi xaparcTepubr KoporKasr ,(na Sunypu crrrrHa, rlrpoKatr rPVAb, y3Kaff TaJrLtffrr BbrcTylaroulr{e ffr'oAr4qLr. Coornourenr4e Mepor y neperu6ucro cJrorrceHnofi St'trypbr cJreAyrox{ee. Bropaa rroJryoxpyx*rocTb rpyArr 6o.nrure nofiyorc: pyrrcnocrrr ralruyr na 11--12 cu: IIOI2 - IIOT: 11-12 cu. sropofi uo.nyort-

floryorcpylrcuocrb 6e4ep 6otrrue pylruocrr.r rpyArr na 5-6 cu:

IIOB - fIOIz:

5-6 crr.

'e$u,rcuda,rxedex gouraYasudu sres -osrc,ros,rooc aH ouhlrrceh rr z,LcoHHagocoarsnsredV -nauYrlraaosc srowrnl,d.rorru xodaw ar4gomoHrooc ?rnr4g -a${orrcorro.r, ul,con[usoHeud arqHHarcurledauamrsg 'ruc tJOU - zJOU A-I :

:wc A-I sH ulddl r,r.r,conxrz{.dno.[rou goudau am<rrrog ratrd.d.l srcouu{.d.dnof.nou redo.lg 'aalnord[arc go}re.r rsdr{.ru$ rt nodar,rl ouHomoHrooC ' I'C,LI{COHTO en r{UrA,r, ^dnonsreHor,rlrdouodu onsreeVu 1r alrcoJ oH '(ouhauox 'o.r,codrroxocrsa zdu) rsIrulrruaxaHr^r gousreaYr edd,ruQ eed xerr ole V 'woulug wtqtunseod ogoltl oc odfrenp 'om<Ilrog ur q,Lrrgrorlcow oH 'rrucg-g : tJOil - zJOU :wo g-g H I,rVtrd.rz.r,conrrl{.dno.{rou 4oadau omirrrog u[fd.r s.r,coHxc.[dnoztrou redolg 'eetnorr(Vara nddlnQ golrel d nodaw araxomoHrooC

'oruHar)rcoc 'JoH xnrHHuIrV nvvtrrgr orztne,r, J,I &tollHor vrvrravrrlar rdu onxegocg iuraYoruo,r,o$ nalunol,cen edd..r -r,r$ ore Jog'woltnag wlclanseod ouqttnc c odfienq '(.lU[, amqHaw ;,C[,) vrlarrar, o[ efader rsur,rrV omirHat[ wrreJ, oV r,runvuc eHnrfi' '(UmU amquarr CmD eEadau rsHzdr,rm
IIIHIIISOTOII AIIIqHAI^I I'I}IHI/[UC TSHI,IdZrrI BHI,ISOTOII

qrese*H -odura'rn gonsneavra ""ro""oll;ffi;ff;

'rucg g:tJOil-tJOil

goadau omtrrog

:rrucg-g en nVr{.d.rralconxcddno.d.rou ratrr{.d,rsJ,cou$cf.dxoArou redol.g 88

rbronncorc n o.rorcodu J,O'Bqrum errl(gey

Teopua -

ocnoBa rrpanTrlrcl

89

flocrpoenue

oerroBxbrx rrepretrcefi

O cn o en oti q,epnl eJft n n &fiLbfl. ,+& npotuopr+uor{anbrto c no ilcewwatu Quzy pa .[;ra nocrpoenus qeprex(a rrJrarbJr(pzc. 63) 6epyrMeprn (a canrnvrerpax): cff cJre,4yrorlr4e L) no;ryoxpylrcuocrb ruera([IOIII) - 18; 2) nepraa noJryorpyxcHocrb rpyAr.r (nof1) : 45; 3) nropaa norryoxpyxtHocrb rpyAkt (nof2) - 48; 4) uonyorcpylrcHocrb ralruru (nOT) - 38; 5) no;ryoxpyxcHocrb 6e4ep (IIOB) - 52; 6) noroorana rrlrpr,rHbr cru4Hxrr (IIUC) - L7,5; 7) nonornna rrrrpnnbr repeAa (IIIIIII) - 17,5; 8) 4nrana pyxaBa (AP) - 60; 9) A.nuna crraHxrr Aorarrz'n (ACT) - 38; 10) AJrlrHanepeAa Ao raJrrrLr(AnD - 38; (AI{) - 110. 11).q.nusa las4errvrfi, (ne flplr6anrca Ha cao6o4noe o6.neranze (np) - 4 crvr nocroanna). (pue 63 a) Ifocmpoeruue sa1rueeo noJromHuurto yroJr c repurznoft e roqxe A. flocrpours npauofi JI uruua eepe)uruat aa0 rue eo nonornHut4a Or ro.rxr A anna orJrotr{HTb Mepny AJrr4Hbr rta,qeJrrrff ?r nocraBr4tr ro'rxy H':

AH : nlt = 110cru.
Jluruua uteu Or ro.rxu A enpano orJrorrcrrrbMepry aropofi noJryorcpyrrcuocrrr rpy.qr4 [Jrroc 4 clr lra cno6o4rroe o6neralavre vr nocraBnrb rouxy Ar:

AAr : fIOf2 * np: 48 + 4: 52 *r.

't11or: tgg :I11 ,txr'ol, qrnsrcou u .uam vr,zlavlrt ordnsd anrn[ ou 'orr,rnnr or.d.nrndur,rl,cagodu osedus H lrlrhoJ, rO
DSnH Bn'HnA'

I
rH

89'crrd
9;9 zH 9-' '
I I I I

B H

I I

rg
I q

e t"\

s
i q

I I

z
IJ

""1
I

+:s
lz
zr

+1s

z'

'1" "\l ' "


I

z e I
IJ A zo & f

IJs,z
9c
N

#.r
m
rg

I q

9'I-I

u{

x)(* \

iJ 9'8I

Za

/t
Irp'

I
I
o n

\'" \

i\z
s

' r \ ' _ ,/^" )r


L I

Y,

s.r-fs h>b4t z6E


uMgey

ibronncora u o.ro.laodu rO.sqilrru

06

Teoprr

ocrroBa rrparcTlrnrl

91

Jluruua cepe)uaat nepe)a Toqrz At r Ht coeAr4Hprrb. ff onomeruueJluttuu epy0u Ot ro.mz A snr,rs orJrorrcrdrb rperb Meprcr{ sropofi fioJryoKpyrxuocrrr rpyArr [Jrroc 5 crvr(nocroflHuafl Be"nnvzna) u rrocraBrrrr rouxy l:

Ar:

t / 3 f t ot , * b cu :f+

b : 2 1 cr r n.

Jluruua epy1u
Or ro.mr,r I nnpano [poBecrr,r npffMyro JrrurHrrro, rro paBrryrc llrev, ur uocraBfiTb rovxy 11: Jrurnutur AJrr4He

Irl : AA1. 0o manuu nnuna cnuHrcu Or roqxu A eHraa orJroxcLrrb MepKyAJrrIHbr cnrrHnrr rrocraBvrr raJrnfi !r rouny T: Ao AT: ACT:38 cru. Jlur+uarnanuu Or roqxra T nnpano [poBecrr [pffMyro JrLruutro, fio paBryro nrulauvr rPy,Atr, r{ [ocTaBr4rt rourty T1: AJrr{He TT1: Il1. JIut+u,n 6e0ep Or ro-rxr,rT sxzs no rnvuwr cepeAr{Hbr cnr{Irrcu orJro,rcrurrb20 cu (nocroannafi.BeJru/Ilufira) ra uocraBr{Tb roal-

rcyE: TB: 20 crvr. Or ro.rxr B nnpano rrpoBecrv [pflMyro Jrrzrnt4ro, rro paBuyro raJrnut,n fiocraBvrr rouny B1: Jrvrnurut AJrr4He

:X1dnr'ol, qJ,uge.r,corr r4 nlBrf -ouou s.LnraVeed (gg uoeed,ro) rrrrlgodu fnzdu111 nw4odu nundnm DHnsolro II ' 93 orri.nsrarrredeu' olrtw -rdu ra.r,casodu uam urvrnvrrc oV xdess II ulrho.r, rO

'nnrc g'ZI: g'0 *Ar, :r\rc g'0 .

*-h

: IIC

:11rtx -hor srrfls.Lcofi u 'nrc g'0 corrrr nVrtdl zl,conrr^r{.dxo -^rtron 4odol,a r,nrdanilrrch nol.das.Lar-grsnaed 'uoeod -,to ql,nxcorl,o aVztd.r ururuurrou oaedua C ulrhor JO nwqodu oundnly 'g dxr.o.r q.r,usrc -oil EI,Iom.auIJIII-r c rurr4Horracadau e11 'orrrHrrrf ordnrndu prlcaeodu xdesa ondrrdnuYneudeu C fi]rhor JO
7 b . r ^ r c. g . g l : l ++ q./,T: -J-+OmII:CJ n d u

:olrHBJorfgoaoH -[ogoac ervrxaegfidu s.rdea&ah corr[ fi]rx]rrrc rsuradzm rqHr4soro[ dxdar,r qrr{}r{orJo :r,toeedgo nrulnorfVerc .lorrraVaduo (C.f noeedl,o) rrlrutruc z{nrzd -fim rsd.&rraQarsnnau{orfc onsrHoufidonoduen e11 nxnuutdou Uoltlulc)uo anHohawag * P 'rNc g'gT: g'Z +#: 8 g,Z+ _Tfu : CJ vrc

q.Lr,rsercorr :3 d.xr'o.r. u wc g'7 corrrrr utrdd; ra.r,conrrz{.dnortrou randenr s,ledl lrodo.r,a q,lu*trcorso ntrt.fd,r uwruurrr ou osedus J r4]rhoJ lO nxHnuJoundnA7 , 't.L.L: tgg rlruouncorcu o.ror.codurO 'r.rrnru uufgey

z8

Teopun - ocrroBarrpanarrrcrr

93

CK: KII:

Cil2

cu. ry:6,2b

Illupurua pocrnrca A nnpaeo rro Jrurlgvru rrrefi orJro*cltrb rperb Ot ro.rrcra rrreuflrroc 1 cu u rrocraBrrrb MepnrrrroJryorpylrcnocrr4 rourcy P: AP : TI9III :19+ * 1 crvr 3 3 I : ? crvr.

Barcomapoctnrca BBepxnpoBecrrrJIr{Or ro.mu P nepuen4uxyJrffpgo


Ht4ro rd na nefi orJrolxr{Tb 2r5 ctvt nns. 48 paamepa (g.na Apyrl4x pasMepoB + 0,1 cM Ha paenaep). flocrasrrr roury IO: PIO: 2,5 crur.

Crcocnnerra cnuHreu Or ro.mn E nepuenArrxyJrffpuo BHr{B orJro}Krrrl cJreAyroqr4e Meprcrr. flna $urypbr c nponopqnoHaJrbnofi nrrcorofi n"rreqorJroxcnrb 1-1,5 cM, AJrffBbrconrrx fiJreq orJroxcrrrb 0,5-1 cM, AJrg rrr48rtlx - 2-B cm n rrocraBuTb rovxy Er: ' EE1 : 1-1'5 crr'

V1nunenue iluHuu wleq.eaoeoruaa cnuvrcu rua noca1rcy npamofi nunneit, npoAoJrTo.rxpr IO ra E, coeAr{Ht4Tb
IICIIB JIIzTHIIIOnJIerIa OT TOTIKIII E1 Ha paCCTOflHI{e, COOTBT-

crByroulee rrany $nryprr. Hanplrmep, AJrff rrpo[opq]ronarbuo cJro]rcennofi @vt rypbl JrrrHrrronpoAoJrrrcalor Ha 1,5 cu, AJrff cyryJrofi ua2,5-B cM, AJrrrneperra6lrcrofi - na 1 cu.

'ilUrrOIfOU

BSm

O.IOSOhAIfU

I{I{H1IIf

rranenegdrBg

rr[

reu<rro&BJot\Ioucs xau rcruodac

m Burro;, ,i

nc g'g : I,[.t :r.r.rlxrror tr.r,lrgg.Lcou u t{} g'Z ll.ftrtrcolrro *turraln*tr-urt ou ogorg r ll}Iho.tlO nxHnua Dsm ozosoxog nnHnrt anaattwdoQg 'g datrog Earaur{rf3's, - Lrurtel,ga -vtllurrr9 rr,1a rrr{Hohacedau es :rzrxhol,q.t.ns 4orugodu -,Lcou u rsnrgodn latrrl.urlr o[ - xdase .dotrag nn tfrlr oV ernrrs olrrurrrr orztndrn.lunztu u.lcasodu .r uxrro.r, .r,g
'rNcTt?: 9 ,u g'zl uc G o -J3

:.r dnnol, s.luse.f,cofi n rsnr&rodursrl,rdum q&ad.t <Irnxcorfro raVz{d.r fiutr:z:r on osed[a C rr]rho.r rO ogm o?ogoilog nnHnt anHailcotoa 'rtrorauvrr gousru srlruutraoc $I .+III .Id uxho;. nxHnuc nw4odu anuanwdoQg .rrc g q,r,n$corfro 4arr BH u )ICg errd d.crdllraccag nl,casod[ C u]rhor, ell nxHnu) nat4odu snuattwdoQo rtg otthola BoHqltaltoeowoucg 'wc g'gI : IIOI :H r{}rho,L .xoeadr,o slr,rdanreg oU OI urrho.L to grtnrtroxodu nuHnuJ nharnt oundnry

'ItIc 9'I: IIrff :14dxrro.r. qrrlrsBJcoll tt ar{Hno.I,cced q.I,uUCOrrO aoruutroxgoaH


filouucorc g o.roloodu rO'rsrxm uMgey

v8

Teopna -

ocnoBa rrparcrrnrcl

95

To.rrclr T1r rr coeAr,rurrrb npauofi. lUupurua aaOrueeo noJroru{.uuta no JLuHuu6e0ep BrrpaBo rto Jrvrllvrvr rroJroOr to.rxu B 6e.qeporJroJrcr.rrb BrrHy pacuocrrr Merr{4y wreprofi noJryoxpyncnocrH 6eAep u wrepxofi rropoft rroJryorcpyrrcuocrrir rpyArd r{
IIOCTaBLITb TOqICy 31:

33t:-

fIoE - rror,
2

52 - 48: 2 c u '
2

Illupurua saOHeeonoJrornvut4a no Jrut+uut+usa, Or ro.ffin Br Ao JrrarrrrrrHr{Ba [poBecrrr rrpffMyro, TrapaJlJreJrbHyro JrrrHrrn EH, N rrocraBrrrb rouxy Hr, rtr{Ba rrJrarbe Mo}rcno Or ro-mra H, rnpano rro Jrprnvrra pacrullp]rrb rra 4-5 cu, raK troraaarro rra rro )rceJrau?rro treprexce fiyrrKTr{pHofi nrxuefi . fllatre Knrrgy no rurraurvr 6orcosoro ruBa or Jrtrnurl 6e4ep Morrcer 6rrrr npffMoe (co runou unn 6ea mua), paclur4peHHoe r{Jrrr SayrrceHHoe. OQopmneruuernallueaoit, aatmavrcu Ha cnuvrce Ilhapuny crrurrxu (orpeaorc lC) paa4ear{Tb norroJrarr rr rrocraBrarb rorrxy 12. Or rorrrrr 12 BHr{arrpoBecrn rrpsMypro Ao Jrvrnvrvl6e4epu fiocraBltrb rorrxy B, rra [epeceqeuurr c rz.uueftraruwl [ocraBrltrb rorrry 81. Or ro.rxn B1 BJreBo orJrotrcrdrb 2 cmra nocraBrarb roqKY Bz: B1B2=2 Cu. Or rorrxlr 81 BrrpaBo orJroficrrrb 2 cac.u nocr4Brrrb
tOtIKy BB:

n1n3- 2 cu. Or ro.mu f2 BHIrB no rrpgMofi or.nontrrrb orpeoon .qnranofi4-b cwrrr or roqxfi B BBepx - 4-5 cu.

fxr,ol, q&nsercorr rlt :141 lrlc f corrru uVddl flrcou]rc^dxortuou godol,a nnder,t 7, 4iowrdu or xdass I unr'ol .16 '/ .L s;la*corrro r4rrHrarr nHnsordoz ounmdag
'Ilc o : " 8

tJou

:VU

:['r{.xrtol, qrfis,rcor H rVfd,r al,conncddrrorftrou 4odo.la raxdarrr prVztd.r 8 ulrhor &O wvrnvlrrou oaedua / . II , 1 strattcor.lo nthDlulqs nang frtte anuatt apaduo B1t I OWOUSg' o)tho'raBDHqltaTaO? (g 99 'cnd) otnnutuottou oea'ngadauanuaoducog '(e gg 'cnd) 'zs'g-v '8s (rr 're ; 'eH 'H 'g ';. nsluru rrtr zxgor JnVoxodu on :rrelrhor ertndd.,r,uoXl o.ren[ee raxgodxrsa rz.vruurrt efrunlorou
.I'tI,LTII

rnf raxgor elnusl,orou o.ranYee engodursg 'V '(e 'czd) y'OI 'Ig 'I,I 'm 'rJ gg rII 3Ig .zH .H .g ..L ,J .V :wexrro,r, ou.r.r[OxOdu ns,LeIfU Innn.lorou olenVee rnn4odx rsa vrvrnvrlraIv nd.{..lnoy 'rrq,Lrru exglodnrrg'g o.renYue elnnn,rorou '(e gg 'cud) nrg.'vI 'm ttJ t& tg tg'.L tJ tV:9{I)r}ro'l ou 'rr[ox V'OI -odrr uxedrg r,rlrHnuc ux4odnrsa uryruvtrr anndf;,noX4

'rg tI4 tm trJ rIJ'8g 'g-v'zg 'J'J tV:nBlrhor ou 'lr[ox -odu e$r,rr rrlrurrrrc ungodnrse vftrnutu arsnddl,noX4 'soraruuc 'so,r,acdox 'noedrg osumorr pldr rc -,radesroucu nedol.on 'e@rar I,rlrHrrlrcen4lodxrrg '1 'ungrodursa anlnordVarc s,Lzl'dlfou onllcon Brrrrrr etnran,roron o,ranYeeztrrelder' d.woneonco og 'a:re.r,dar' eH oueelrou lrelr 'q.LrrunVaoc8s 'g-V 'zs 'g-V ulrr.o;. rlnonrmorc n o.ro.roodurO'rq'r.rm e*(gey

'ra ne """"" xe'{ 1,:"f;1ffi o1 o,

96

Teopur -

ocrroBarrparcrnrcrr

97

48 +1:2bcrvt. .IIM:florz *1cu 2 2


Or roqru M nnpano [poBecrrr rrptrMyro, napaJrJreJlbnyro AAr, Ao Jrunz.vrcepeAr4ubl noJrorlxlr rlt rrocraBllTb ro.rxy B. Illupurta aopJLoauHbl orpegorc, pannrrfi 173 Or ro.rHra B sreno orJrorrcr4Tb Mepxr,r[oJryoxpy)rcnocrrr ureu rrJrroc1 ctu, ranocraBfiTb nouxy JI: florl hr nJr:

-n _ : - 18 , c r u. *, I r cn +I:7

lnydwna eopJloautdb Or ro.rxrz B sHraafio JrutluwrcepeArrHbrnepeAa orJrorr [ocra'r(r{Tb orpesort, pannrrft urrrpr{He fopJroBr,rHbr, nurs roury V: BY: BJI: 7 crvr.

Or ro.rxz B no nynrcrr.rpnofi Jrurnvrur,4e;rarqeftyroa ndnonam, orJroxcrrrb orpeoor, pannufi rrrupllHe r{ rJry6vrne rop;roBrrnbr, u flocraBrzrr rouxy 7. eaa eopJlosurdbl O Qopwne ruue6bLp To-rxra JI, 7 , V coeAr,Igr,rrbn.napuoft ttulg'ueit. III upuu.a wleva nonovrcu IO}I - 1,5 cwr: 13,5 - 1,5 : 12 crvr. Illupurua nJreva orl ?opnoturlbl 0o nepeoit.nunuu rbLmavrcu Or ro.tcn JI sneso orJrox{rarb rperbro qacrb Mepxrz ttruplrHbr fiJreqa noJrorrnl4r{ flocraBrrrr rouxy O:
4 A. Cornqem

' 1zg dxeedJo aurirhfiros ou ursused 'Hoead,Lo6z9 uunvrr ou guu{or,r,o '4oadau o[II u]rrrrrqa. vrurlJult Eodo,ra d.nnr[ a,rrnrnaedrsg 'slr4H[Veoc zg d.nr.ol,u 6 dnr'ol, ordnnar'dro11 Tt\IcV:OIf:OIl :6 Axno.r qlr,rsrcorr lr 'OIf fxead -ro EtrqHsed txoeed.lo 'o 'r 'uut.orforr BrrarrrrrsHzdr,rm slad& qJr.rx{orlo mtr,1lr4r.rHr4r orr osars W lr]rhor J,O ntho ta1qsTou g frdzou anu atrwdoQg 's,tuur4[aoc I [ .m n]rhoI

' t\Ic g' ZT: g'0 .

"!r:rrc

g 'O. .*O

: mC

:111 d.xr'o.r, qwrse.Lcofi ll rNc g'0 corrrrr utrAd.r ra.lconrrd.duodrou raodo.rs lrx qJv}r{orro xdaag -dar,{ srce}' orztr,deg,La}r C ra]rho.r,rO nilho'ttou ngm o?ogahatu nnHnt gna a tr e o du Dtt glt g Dx hoTtt BD?tqlt a7aDzow o u c g 'I 'zO r4)rhor t\rare '11' 'I uu
-IrOJ q,IUHUVAOC fi I IC I <IIUX{OIfIO 8I/[HS O I4}I}rOr .I,O

nilhDlatqs gougfi.deou nnHnlr 4oedau ountrfr 'rNcg'I-I : tOtO

:z6 rtxrro,rqJrtsercort rar,tcgt1-1 qrrx{orro raVd.d.r vtururzrt ou osedus rg ranr'ol, lg 'tg ^,txr'o.r, <rrrrsrcou vt nVfd.r uvrlautv oV ornnur orr{lrdu.r,nndl n,r,casodu erlrHsO r4}rhor rO npfrdz nnHnlr ou nahoutiao qoupfideou hauog7

'rrc : o1 r : 9 zl
Ar,norrrnorc n olo.lcodu lO'rrtr.r,lrrn eurf.gey

86

Teopua - ocrroBarrparTrrrn

99

Ocrnarnorc nneqa nonoqrcu Or ro.rrcra @ sreno rro JrutHrrlrMTIT ornoxcrrrb rrrr{plrHy [retra rroJroqrrr Mr{Hyc orpeaox JIO n [ocraBrrrb rourcy II:

@@rI:L2-JIO:12-4:8cu.
B c no no earle Jrbt[bLe rrlouvu dna oQopuneHu,fl npoituut noJrovrcu Or ro.rrcu fI nponecrv ilvruurw, AeJrffrrlyrc yroJr rrorrour na nefi or.ro}Krarr 2 cu. Jranu, Or to.rxt fI naepx orJroxcLtrbBocbMylo qacrb Mepxr{ nropofi [oJryonpy]rcHocrrr fpyA]r MrTHyc1 crvrz [ocrannrr rovxy )It:

f I ] K: t r o f z 8

-1 cn a

48 8

I:OCM.

Toqrra ?K, tI coe,qrrHr,rrb Crcocnneva noJlovtcu Or ro.mra rr snua no fivrgvru IISIC or.rorxfiTb: ,qJrff Snryprr c rrpofiopqraona.nrnofi abrcoroft n.neu2-2,5 cu, AJrfl Bbrconurx- 1-1,5 cM, AJrEHnroxrrx - 3-3,5 cwrN [ocraBrrrb rovrcy 9: rIA: 2-2,5 c,lg ..

To.rxra 3, @ coeAr,rHlrrb. Orpeaox EIIC paa4eJrrirrbrrofloJraM u [ocraBlrrb rorrKy 9r. Or ro-rxra Et no4 rrpsMbrM yrJroM B[paBo orJroxr,rrr 1 cm. O Qopuneruue npoit uar nonoarrcu Toqrcn D, 1, )IC, 2,K coeguur{TbrrJraBnofi.nunvefi., OQopmneruueJlutduu 6orcoaoeo tuaa nonourcu Or ro.mr,r r BlpaBo rlo Jrurraul.u raJruu orJro)r{rarb 2,5 cwtrr rrocraBraTbroqxy 12. To.rxz 12, 11 coeAlrHr/trb.

'wc

7:zere
:ze ^(xlto,!

qrlTselcorr T ruc Z qruucorrro osedus Ie unno.r l.g 'ru Aurto,r,q,Llra,rcox Lrvfircr, $a -nllullt c aa lrfiHahacadau Bu tg .rtuno,l g,tllselcou u ordnr -rdu ralcasodn daVag vrvrrvrr! o[ erzns zg znr'o,r ,16 utholtou DH nilhDutns nosannout anHalrwdofuO 'rHar row ptrrln.{.Ha,[ eH rsYonr nznarseduen o.rafnord.s.rc[oucoJ ro fircofi -vrcvrrree s - rarrBqHr4ru uwrauurasoneed 'otttrltdlort -wr{c 'Bcrqrru'e,rztdn.(rou aYraa a s.r,urudoQo on}r{otrr zxedng ezn aodxced nd11 'Uavrlavu.t 4ouseru s.LraHV[a Ig r{}rhor .LO -oc ue 'Z fiHhoJ 'TtJc Z rrrralr{orro eune nxefrtg oenH anHatwdoQg ' gourl,vfir goHsrrr s,LLrHN[ '!tlc ql^rlrlRorro gLIHs r;, znrtol, ,16 -ooc z.r '6 uxrro;, Z oQnt DsnH antratrwdoipg
'

-oc 8H 'U r,rxho;. 'fic Z qru$corrro eHHa I11 ranr'or,lg otnnutuottou oeaugadau Dtnli anuatrwdofug ' uraurravrrt 4ondu.r,nnrtu otrel, -dar' en oxee)rou lrelr 'wc g-g BH srzdxmced (ouEnen -exc ou) oxlr{ow aq;rfrr uautrurvrlaurrorr osars 811zxr'o.r rO '8H rtxr'ol qllrselcoil r,r 'IHIg vturnurlrorltnsrarrd -u 'ordwrrdu ral,casodn eeuu uutuvrlr oV ze zxr'ol, l,g oenH nnHntt ou otnnulaoltou oeaugadau oundna7

\lA|'Ij{VrIl

4roHsrII

S,LIIHUYA

'tr cz: -

z 8 V- 2 9

"JOL[ - gOU

_o(|o

:ue rtr*tol, <rrr,rsBrcou


r nVfd.r ra.lcolrxcrtdxoztrou godors goxdatt n daV -ag r{rcoH}rcztdxozf.rou 4roxdaru rt[rraru n.r,coneed rtnras -orou qlr{}rcor,Lo datrag vrutlrurt ou osars I u}rho.r, ,LO dagag nnHnrr ou otnnutuoltou oealrgadauoandnyJ
.f,rroxncorc u o.rol,codu eO 'B<rrnm eu{gey

oor

Teopna -

ocnoBa rrparcrrlnrr

101

Or ro.*cn o1 BJreBoorJrotrcrztrb2 cu u uocraBrrrb rotlKY as: ara3: 2 cu. Or ro.ncu 02 nnua orJlolrclrrb 4-5 cttt, a BBepx or TotrKrrr a - 4-5 cnn.To.rKz 4*5, a2, 4-5, as coeAr4HHTb, KaK rroKaSaHorra qeprelrce. Bbrraqex He rlocroffHHa. Oua aaI;ry6una raJr?reBbrx
OT MepKLl nOJIyOKpyX('HOCTLITArrutI'I, BVTCUTT P acvem eny 6uruat tLa.llue BbHc oblnxaverc rro JrvrnvIfl TaJrvrn (TTr) lIa tnup:zHbr qeprelrca TAJIVI},I. BbIIIECTb MEPKY NOJIYOKPY)ICHOCTKI ?Ia nonyvennoft paauocrld Bbrrrecrb l-2 cm (na ceoHa Bbr6oAnoe o6.neranue), ocrarorc pac[peAeJrltrb TAqR?I:

: 52 - 38- 1 : 13 cnn. TTr - IIOT - 1 crvr Pacnpe4e;r mrs rrty 6uHy raJrr{eBbrx BblTaverc cJre,4yrcu{r,rMo6paaom: Ha crII{HKe - He 6o.nee3-4 cwr,6oHoHa rroJrorlre - 4-5 cu. Baff Bbrrarrra - 5-6 cu rul Ec;rra paauocrb 6y4er 6oarrue cyMMbI rrepeqlrcJrenHbIX BbITATICK, TO HA IIOJIOIIKC IIOCTPOUTb BTOPYIO BbI-

TarlKy. Ecnv MeHbrrre qeK yMeHbIIIIltTb. HanecrN


BbIX IIIBOB IIOIOqKA

r;ry6any

[epeqrrcJleHnblx

BbITa-

KoHrpoJIbHyIo rorrxy (KT) ua rul'rl'vril 6oxoVI CIIUIIIIf.UT.

flo ocnosHoMy rreprelrcy [epeAHero rroJrorHr(Iqa niraTbff MolrcHo noilyql,rrb cJle,qyrcIllfi e BbIKpofi Kr,r. 1. BrrxpofiKa noJrorlrIa ;rrSa. nrrrcpofircz floJloqrra lnQa npoKonrypurre JrvI:r^vIv T2t11,K, 2, xoAffTfro ToqHaM:y, 11, Tr.,2, &2,4-5, ilg2 (prc. 63 6). L, 7, Y )It, 1, E, @, o 2, JI,

:wc I corrfl v[d.d.r ra,r, - corrrrd.dnortrou randanr fi ,r, ch zo.r,daal,er, e,Larr 4odo.r,a -ced efi q,LLtrrcor,Lo (113 uoead.ro) rrrlrgodu dnradrap

'wa : r^rr *fu oa u v* th

: r.

:r^rc aorrrrr N[ztd; ra,r 7 -conncd.dxof.rou godo,ls uuderr ra.rad.r, gon[o ele],ced erl qrvxcorrlo (3; xoeadlo) zxnrauc rsuradrdm z{.nraaorog 'firole s rus ,rz{*rorruou rs,La}rced ersgHayasrduaxc
-r4H 'IltlIX{a.LCB8 It}tHOHrO[rIS rtrtr I4HBUJ CBUBe S,LCa]rd,

onruYoxgoan elnunl,orou nranvadeu en fiolrucarca c aVrre[o g 'rruc oHsra,r,uerargudu q.r,ey or,ruIox /-g -goaH anre.rorgo eonYogoacen d.xaegzdu o.ro,re rn[, 'Erenrr n uxYettxfrorr eag orqrruu oJolrJorf 'Bq.LBrrt o.rerrderrea ultrfr wxyrzuH .gorr -Bx oJofcurllrr,rYeru r{ oJaHmEWoV.,laulr r,rxgodxrse qlraodlcou oulrcofi rtir.Lerx r{xcerder, ztwonaonco o11 nxnuutdou noHunctuoanlrohawog * '(g 'cud) 'ze '9-i tts <zaszs 'eH'7, Sg 7 'IH 'Ig '6 :r,texrro.r, ou rrVoxodu rs,Leru rrv zxgor eln -uurorrou o.ranVedau r,nrgodxrsa urvrnvrlr ertndzt_r,noy
.IfqTBIfII

.V nrrtr rllr9or efrns.r,orou o.rantradeu engrodn:,er1g '(ggg 'cud) 'L'It 'T 6


' z O ' @ ' t I t l l { , Z , $ r r 1 t Z &( Z e, 8 H r ? , . I H . I g . t J . . J 'A :rrHhol. nrratnorz{.Vorfc orr .lr[oxodu Bq,r,Brrrr elnran -,Lorforr yrlarutlr o.ran[adau ux4odnrra errnd.d.,r,no3,1 'nqrerrr elnran.r,onouolentradau un4rodxrrg .g 'dnoaeQ oHcerrJoc qrrrHar r oulrcoru v xezkrg tuuvfi! '2, 'X ,tl ,zr ,zg ,Z ,rg,IJ .IJ .6 :wexrrol, on lrrVoxodu nxedrg lr]rhorrou zx4odxrsa urunurr arsnddlnoX,l ' uxe t\v g rurlrrrorf orr exgodnrsg . 7
f.luouncorc u orolaodu rO .rqrrlm

'(ggg 'cud) 'L 'rt 'T'zo ,o .e .r ,uc 6

Teopur -

ocuoBa rrparcrrlxa

r03
48 L3 cnn.

crr:?

: ? + 1: * l cru

nocrpoenrre qeprerrca arraJlor[quo ,{arrneftnree ocHoBHoro qepTe]*{aIIJrarbfl . rrocTpoeH?rro K cepe4rrne uepeAa trceJrareJrbHo Aarb npla6anxy corJracno rroJrorlerc Sacoay fi Bvr4y r43AeAJrrr BaxoAa Jrttfi. Jlll'r^vro 6oxoeoro rrrBa raft)rce oSopvlrarr corJrac(nprra;renHoe' rrpffMoe' no $acony Lr BrrAy pla.qeJrrrs pacuupeHnoe xnray). IutJI}I Balou{eecs cy)I{fi Vepmem nnatnbfl.

pv ro apuza pquofuanbrro cnoilcew'rr,a ruaruenpono


flprawreuaa orrllcanuble Hrrllce [paB]rJIa pacr{eroB vr rrocrpoenrrs qeprelrca, MolrcHococraBJrarb nsrrcpoftrcz na Herrpofiopqr4ouaJrbuo cJrotrceurrbre' fioJrrrbre Quryprt n (prryprr c HeflpoilopqrroHaJlbno paaBlrrbrM 6roctovr. ,{annrrfi qepre}rc cocraBJreHna Snrypy c crrJrbxo paaBr.trbrM6roctou. [.na nocrpoerrr{Jr qepre}Ka fiJrarbff (puc. 64) Hy]rcrrbr cJreAyroqfie MepKlI (n canruuerpax): 1) uo;ryorpyrrcuocrb ruera(fIOlI\ - 17,5; 2) nepnaa rrorryorpyfituocrb rpyAlr (nofl) - 4I; 3) nropaa rroJryorcpyxcrrocrb rpyArr (IIOfz) - 48; 4) no;ryoxpyrrcHocrb rarrurur(IIOT) - 38; 5) uonyorcpyrrcHocrb 6e4ep ([OB) - 52; 6) nononzna ruupurrbr crlr{Hxr4 (nIlC) - 16; 7) uo.nonzua rurpr4ubr repeAa (IIIIID - 16; 8) 4nuna pyraBa (AP) - 60; 9) 4;rraua crrrHKI4 Ao rarrulz (ACT) - 38; 10) 4rvna repeAa Ao rarrlav (AIIT) - 38; 11) xonrporrbuan Mepna (KM) - 45,5; (AI,I) - 110. 12) 4.rrnna I{B,qerrrafl flpr,r6anrca na cno6o4noe o6.neraHre (np) - 4 ctvl (ne nocroanna).

JUtr - JCI

+ rucn*r#:JV

zufirrel, otr eVedeu tslaulry u vwrrel, oV zgnuuc rsHr,rr[ raltrerrdarurtvncer,t ral,coneed BHr{fiorrou corrrrr r rc 9 corru vfl(d.r rzlconrrztdxoltrou goadeu rurdanr saedr qrrxcor.Lo er,rHs r4)rhor rO V ndfiznp ( Uotrfiufic ) 4ouuaxorrc oltuonerDli srre ng ftde nnHnlr anHnff olto If .rterd&r{.c errelc rrdzt"rz@r,tlour4r rlrrlrrl -naned,Lcodnced wnr^rc cehgraC .wotr mzlndc ,rdne,r,c rcvrvoYau exnoJfou u exdawradu o,r, ,snHa]xorcorof LI.ICOHHa9OCO lfslq.lrr.d an .lra,rdAn s.Lr{odJc vn-rcg nxnutudou qoHutlquo rnHohautDg *

I 'rucoz:e+ # : ^ " n * t-ou: Jv


:; z{.xr'o,re,rae -B,r,couut ftc g uxaegrdu corrfi ztrz{d.r ra.r,conncddxoz{,n -ou goadeu undanr 8/, slzrrorro er{Hs r.r}rhol J,O V ng fide nnltnlr anHaMoro II

'wc

Zg : V + gp : drr + zJOII : I\fV


namBnHnII'

'ruc

0II :I4Y:

HV

2nnHnuJ nung adaa BnHnII, (e 79 'cr,rd)otnnutaotou oeaHgve anuaodtacoy ' (z(drfu uS ordnnarrorc ousruuorrIr -douodu eH nq,Lgrrr orunaodlcou x woa.LcfosoHdd wrsH -rrorr c scarlrrdesc ,Bunoodl,cou nrrrrroursa) evna nron -nalnedxoc a oHeVdd,t.rn$ or^dnnaxcorcousrrHoufidou -oduer H rtsr.rer[ errca.r,da]l rurreod,rcorr ar{HBcLIuO dilourrcorc x o,ro.rcodu,r.g.is

Teopna -

octroBa nparcTilrcrr

105

6,8

El

III
N

6i 11 lZ

2,5 2 . I t ,

l c

o 4

Bg

T1

Pnc. 64

I -^"r* 'erc 8 ' 9 : I + g, LT

I : dV IIIOII outucodoundnAJ

'rrc g'g

:+_ : _3_:]rc *r z'rr uc


nw4odu nundnm oHnsoltoIf

'!$c

z,'lI:

v+I?

du + rJolr

_ TTN uv

nwqodu oundna7
.nIC ZI :

v : i +er ft* c-u: c.


nxHnul oundnlg rruunnoJ,cou) ruc 0Z : gI dagag nnHn'n anHaJrcolro If .WC 88: .LCV:.LV

'(enrrrrras

nnrtDlu oOnilHnuJ oantrfr I

TCI _.Liltr

I\Ic I " +' r' -J o I r : . I V

iuturrgl, oV hruHuuc rsHr,rrf Ia r{rrrrB.LoV eVadeu rsrrlrrf lrnrexdew .d.[txayu ra.r,coneed Hr{sorou c.d.nrEr,u wc g corrrrr vtrr(d.t rr,rconncr{.dnodrou 4oadau lrxdarar s,Lad,L<rrr,rucor&oeuus V r,rlrho.r .LO ndfien@ ( q oucngneadau ) ToltHaJreorr J outengneadau Blrg ngfide nnHnn anHawolroll rfuroxncorcg o.ro,raodu r0.B<rrnm errr(gey

90r

Teopns - ocuoBa rrparcrrrrcrt Barcotna pocmrca PIO: 2,5 -+ 0,L cu Ha paBMep.

107

Crcocnneva cnuHrcu

EE1: 1-1'5 cu' noca}rcy Vdnunenue nneva cnuHrcuru.a E#: 1'5 ctu'

III uput+anJleva. cnuH.tcu


IOI,I: 12,5 cu (rauepnrr).

tuaa flonotteruue Jluruuu dorcoeoeo npofiurr (orpeeox CfI) paa4eJrrrrb roroIlkpnny ;rau. Or norytretgofi ro.mu orcryrrr,rrb I cilr s cropony
CIIIIHKII U IOCTABIITTb TOIIKY T:

"r :

cn - . tl,z -1 I : 4 ,6cru. 1 cu :; i

tu6a cnuHlcu OQopmneruueJrut{uu 6orcoaoao

rrt:

2,5cu.

TO'IXU

T11 T COE,{IIHI{Tb'

Illupurta saOrueeo noJlotnHut4a no nuHuu 6e0ep

BBr:

- 48 rIoE - rror2 : - 52 -Z-:2eu.


2

'rNa rJO11- ZJOU g'g: rucg'g :l-c +,-9__: [i1 U: "JOII :danrvrduell .rNc 9.0 orr srlr,rsegrdu.la.{[arrc LrJcoH -eed nrc grsYncen en d.r,arrced d.wonsoHcox o.r,,wc 7_g 1 omquawlaVdg tJOU r4 ZJOII z{.[ncam slcoueed ]rrrcg

'r^rc r^rc g : rJoil - uJo[ 7: z "JOLI -9__: [g :r,nc

'wc g'v: rrcq(T


'r\Ic g : INc I

th

: Vu :wc / : rJoI - zJou


: [u :wc 9 - IJou - zJOU

*o,,!-

'rruc g'g : rrcg'0 -

ofu

: [U :nrc g : rJOIf- rJO11

:dewzduell .wc 9.0 qrcahrsrsLrrcoH -eed rrc 1 glstrrxex en e,lenced oJonsoHco ez o,r,.lrc 7_g am<rrrog,raV.{g rJOU er UJOU dyrralt s,tconeed krrrcg

'rNc a:

8 tJor : V U

:rra ensed,ratrfg IJOU rd UJOIf ztVrranrs,Lcoueed f-g - osedus ae uznalnar,radau radu ?rrcg 'rrcsr,LmqHarrud 'naqreslrtrrras.d. laVdg t4 ur.errirs enuglt rl o,r,. rrwgrodu dnodo.lc g 'o 'r 'oaarfs s.Le|nerNadeu r4rrcg ['dnr.ol ' r4rrheJnrs gonV.(d.ren ztnragzftr,r sreaodurdl -ad on ncor,rr [' raxrrol nieranalnar,tedall anuo a aw n d11

'ruc 9'p: 9'r-

#:

rrc 9.r- .#:

[u

nHhoutns nang fire rnaatt agaduo B1t g oahout tnHqtaun) 2ow ouJg @ Vg' cud) o lnnuut otr ou o eaHOad au anu ao du c o I
rllronncora n o,rorcodu rO .B<rJ,lrm;ilrbsv

80I

Teoprn -

ocrroBa nparcrnrcl

109

IIOI2- IIOII : 1 cu: fIA:


B epu,turuaaopJro sutrbl

ry

* 1 cu : ? cM.

z Au:!9L, *1cm:T.1
Illupuna eopnoauvbL

:2bcnn.

BJr:
Inyduna

rroilr * l cru-t7'5 3
eopnoauttbL

* 1: z crvr.

BY: BJI: 7 cu. Ill.upurua nJleva noJloqfiu


IOn - 1,5 clr : L2,5 - L,5: 11 cu. Mupuna nJleva orn zopiloauHbl 0o nepeoit Jlutdun.Bblrnavrcu

**ry* Jro:

: T:B,bcu.

B c no.lnoearLe JLbHa,flrrlovrca 1na aanpaoneHu& JLUHUUnne$egozo ULAAnOJrOatrcU

flof, CIII: ---4

+ 0,5 cM:

48 , + 0,5 :12,-o cttr. 4

O Q opnn eruue n Jleve6oit, eat rnavrcu

M(D: JrO: 3,5cu.

.rsdd.ra$ &roHualrc -orc ouqrreuoufidouodu nrV enceldar, oJoHsogco ravtH -aodlcou o eraVeed s arqgHarcrar.adau.lrxuodurqg ocs slr,rodlcou ora]rcow rsg d.uce,tdar, ^fluoHnerrd.rou o11 . anca.r,dar, BH oHeBlr -orr )r1r 't^aouuntt uouaru ururtel orvrnurrt r,rutudo@g 'rNcg'97 : IAIII: xlf :x,{.xr'o.r,q.Lr4sBJco[u raxdar,rilonsrod.Lrron ;(nurcV rrrr4lrcorf.Lo vrurrvrrr4ondz.lnndu on er4us II. lrxhor .rO nnllD1u nnHnlf og nungolrdoe nunmdas 1uo nthotrou ounrfr 7' : 't\r,z: 8V - Z9 -*--3-:"eE aJOU - gott

dagag nnHnlt ou otnnuutolrou oeaHgadauoandna7 'slfiHutsaoc t ttzt ulrhoJ, 'mtc 9'6:zw nxholrou ogm oeosoxog nnHn,n anuatrwdoe1

r\rcz : ela
nyholfou ohatu coJtc

8\ I c T 'Iircc:T--:y 8v

'

e 'Joil

nuhaltou nwryodu snaarwdoeo mrg nu hola alc.\Lclf a1A0 2OW OU eg 'wc g'l : g'g - horrrrenzdum.:66 II OIf nxholrou Dhatu aouou)o
,tniouncorc n olo.r,codu r,O.rr.rrum eufgey

OII

Teopua - ocrroBarrparcrurr

111

pA ft&sa pmeJ,c oOn'otaoaH,oao O cn o eruoti q,e


Pyrar - Aera-Tb He MeHee Ba)fiHag, rIeM rroJroalrcrt firr:z cfiurnna. Pyrcana Moryr 6rrrr pacruupenHbre rrJlr,r KOpoTRr{er.4JrI{Saylr(eHHble, oAHO- l4Jrlr AByXLUOBHbTe, nofi n rprr rrerBepru rroJrHoft 4.rrnrr rrJrr,rAJrLrHHbre KOHtIuKrr naJlbqeB. HacToJrbKo,tITo SaKpbrBaroT rrepre}rca pyKaBa (puc. 65) Hyrrclrbr ,{.na nocrpoerrrrrs cJreAyroqze MepKlI (e caururvrerpax): 1) nepnaa norryonpyrrcHocrb npyArr (flofl) - 4I; 2) nropaa rorryorcpylrrrocrb rpyAra (fIOf2) - 48; 3),q.nranapyxaBa (AP) - 60. npamoft yroJr c eepurnnofi n ro'me A. flocrporrr pyrcaaa flnuu.a Or ro.mn A nuraa orJro*crrrb Mepny AJrlirrrbrpyraBa r.rrrocraBrrrs rouxy H: AH: AP: 60 cu.

Illupurta eepxneit. vacrnu pArcaaa Ot ro.rxra A nnpano orJrolrtr4Tb rperb Meprrr BTopofi no;ryonpylrcHocrrd rpyAr,r rrJrroc3 crr u [ocraBrrrb rouxy A1:

A A r : r y * a c n:rT . B : l e c r u .
Or ro.*cz H nnpano npoBecrr4 rrp.fiMyro Jrrrg]rro, uo AA11 I,I fiocraBr{Tb touHy H1: AJrr{HepaBHyro Jru]d.utla HHl: AA1.

ToqHz Ar, Hr coeAr{Hrrrb. Batcoma orcamapArcosa Or ro.rxw A nnraa orJrolrctaTbrrerBeprb Mepmlr BTopofi nonyoxpylrcnocrrr rpyArr rrJrroc 3 cu u rocraBrrb rouxy E:

'D[c 9'6 :

6I

z : z ov 5.r:

:g dx -ho,Lqwrsercou q.luraleed r\411noeadl,g rr ruBrrorrou osoufid o'uoxo ounpadaX 'slzHuVaoc 8H u eg nxr,o;, .rgrg: *HrH

:811d.xr'ol, q&prsercoil ra .8gI[I vrkrnurr-r or.rtnged 'orvrufirr orflrrdu lr;,cegodu osedus rg unrrol, .r,g '"Hw zg rannol,al,rannyao3 .zgg:.HH :211dxr'o.r q.Lprsercou z .zgg wrzlr.nt or/t:r. -ged 'orr4unr orztrttrdn ulcagodrr osarg H r,r]r]ror ,tO

.rNc , v *s's e,6:;: fr;:


:eg fnr'ol. q&fiaercou ra 'eseudd rzJcer. fianxdag rsHlrlrV arrvgororr ord.nged 'otuwvrrr orz{.r,trdu rnlcagodu oeedue Ig raurrol, l,6

.r^c : 2 :-a:rg" 9 . 6 6 r tw
:zg dnr'ol q,LnsJcorru ,esex.d.dr4rc]r ganxdaa rqnzr[ en -r4soro[ odHsed 'orfilakrr.t nlcesodu osars g rz]rhoJ rO osoufid nl.aJDh qattJrcnHoundnly 'rg ^rf.xr.o.r, irrr4serco[ z .r\rv nr,rnxn ordn -sd 'oruHr4r or.d.rusdu n.lcesodrr osedug g u]rho.LJO

'rrcer:I+*u:^"I*-fu:sv
frronucorc u o,ror,aodurO .rsrum e*(gey

zTl

Teopua - ocrroBarrparcTrrnu
4
6

113
9 A 1

6"X
E1

ts

B1

\.t,4-

B2

9,5\

B3

JI II

JITHUg

IOKTg

Jrl

H5 H2

o1
H1 H4

Hs
Ha

Puc.65 Bc nouo eameJlbtrbLe moqrcu 1na oQopuJleHua orcama pArca*a Or ro.mz A euraaorJrolrcr4Tb noJroBr4Hy Bbrcorbr oxaTa, T. e. orpeaxa AE, uznyc 1 cu z fiocraBr{Tbrorrxy a: 1< ^^i A E _ ^ Aa : I cru : = _ 1 : 6,5 crvr.

Or ro.rnra A, nnrna orJroiltritrb [oJroBrruy Bbrcorbr


OKaTa LI UOCTaBVTb TOtIKy al: ,

'tHro - toH :rg dx -ho,l qrrlrsrcorrrdvrrrforrou s,Lzraveed Ig11 noead,r'O oeoafid osnH nnHntr anuatrwdoQg

'rII'drrhor qr,LuaJcou pr '8gzg ztneed -,r,oorrtnaed 'orrallur a,r,casodu osedua il'Ltlrho.t rO 6nHnU' BUtNOlr 'INc Z : II'U

sl,lre :11'l(xr'o.r, -rco[rr rr ruc Z <Irnxcorf.r,o'r,arfIarc xdasa U rr]r]tor rO

'tHu:

trtg

. ' :11dxno'r. <rllrsercou lr rlrorrou s,tfiratseed zHzg noeed,l6


anHaucoT oa BTAAOtnn17n1f 'axe.r,derr Brr oHBeBlroil lrelr 't4arluwt 4touseru s.LurllVeoc I 'g 'Ig 'g'I 'O 'g'I 'e 'e 'zg I4]IhoJ nsoxfid 01a0to anuattwdofug 'I^[c q,tr4x{orl,o 1re urnuuru )t wor'rf rarrsrtr I -rdu Vou auus u v{Irfonons.Luratreed 1Ie xoeadlg 'r,rtc reguuuutr n nior'rd wrsw qrrrlffolrro g'I-I -rdu sJ,uraVeed Ieg noeed'16 IuI vrlelrorrorr xdass [or 'rruc g'I-I tlouwtrY xoeadl,o ilrr4u{or,Lo Oe vftrnvrlr n nior.rd ntrsw -rdn [ou xdase rr v\Iulrolrous,trzratseedge noeadr.g 'wc qrldxcor,ro ezg vrvrrultt x l{orlzt wrslN Z -ndu tror euus fi rllelronoil q,LfiraVged ezg noead'r,g 'urtrsrrBdu s,LunzVaoc 'Ig 'O 'e'zgglrlrhog, I 'ruc qluu{or,ro xdeag eg unrro.r lg I

.w cg , ,L :

z
;:r" _ r':

re r v
?TI

,(ruonrrorc n o.ro,rcodurO'sqrrrm eu,tgey

Teopua -

ocuoBa rrparcTrrKtr

115

Or roqxz H sxns orJrorfirrrb 1 cru u rrocraBurb rorrrcYHo: ,. , ,, Or ro.rrcra H, nnepx orJrox(r.rrb 2 cttttpt nocraBrrrb roury Hu: HtHu :2 cm. HHa: 1 cnr.

Or ro.rrdr,rH, aoepx orJrolrtl4Tb 1 cu u nocraBlrrb roury Hu: HgHo: 1 crr. To.rxz H1 }In, Or, Hs, Hu coe4unr4Tb rrJraBrroft nuttneft, KaK norcagano Ha qeprex{e. Konrypnrre Jrvrnurut nrrxpoftrv pynaBa npoxo.4ffTno roqnaM:F,2, 2, a, L,5, O, 1,5, &1,3, 1, Es, JI1, H6, H5, 01, }J4,H2, JI, Bz. * SamevaHu& onblmno{t nopmruuxu pacqera AJrfl [ocrpoeHr{fl [rprpr4rbr H Mero4zry BbICOTbT OKaTa pyKaBa rc ocHoBHOMyrrepTe)ffy rrJraTba Ha HenponopqnouaJrbr{o cJroxeHHyrc Ourypy percoMeugyercfl [poLrsBoAr,rrb rro Mepxe uepnofi rroJryorpylnHocTr,rrpyAr{: AAl ' : fIOf, -;--+ 3 4 elll: L1 = 3 4: 17,6 crvr.

fIOf' A1 AB :--* 4 cu : :i + 4 : 14,2 cv^. + 4 ,{a;rrnefturee [ocrpoeHr,re qepreJrca BbrnoJrn;rercff aHarorr{qHo nocTpoeHrrro ocHoBHOrOqepTerfia oIHorrroBHoro ySKoro pyKaBa.

'r^rc . : 9'6

z
6I:

rW:

OV

osnufid outouo oungadag 'rrur . 9'6:6I


.y\ic 9.6 :

z:
z:
6I

1o",o:"fI'$
1Oo' :.gfl

osoufid nla)Dh qaHilcnu oundn111

v:gV ' w c q T : 8 * Av p:8+ijOU


o eou fid outorto Dl,uo crsg 'wc 8 8 OI : g +g?: ^" g + -rJon: 'ItV osnufid nucnn 4auxdaooundngy

'r rc : 0 9 d r:

Hv
oeoxfid ountfi!

'uguxr{d eu{arde}' oJoHsoHco orprnaod.r,cou }r l{r^rrf -zlrxdd.lcnr{ r4rrFrugodtrou c rce,r4rdaac erra.r,dar:'utuua -odl,cou radn d.niol,eou'onrrolnednoc onef eseurtd o.ron -ezt o.ronsomorrlo enca.lder' granaod.r,couar.ruecr{uo 'ZZ - (aHm) eseudd eetnHeuudrrm (g :Og - (4[) uaeur(d euvrV (g :8f - (.tOU) rVrtd.r srcoHx{,tdxo.drou redolu (1 : (xedlawra,lnuc a) rnxdanr arlnorAYenc rs Hxcdu (gg 'crad) eselr,td o.roxed exe.Ldar, rr.rneod.r,cou rrfl

oeoxnd oaorrefr.oeoueomoHqo ilcauda h


,{ruosnconc n orolcodu J.O'rrqrum e*(gey

9II

Teopraa -

ocuoBa uparcrr{Kil

t17

arna pA rca6d Bc nouo earrlenbHble ftLovrcuorc 1 < ^ AB lcrvr:'" - 1 :6,5cvr. Aa:

A,u,:*: 2

*2 :

z , bc w r .

Jlunua orca.rlapArcaaa Toqxra E,z, 2, a, lr5, O, 1r5, &1, 3, 1 coe4ranrarr nrasuofi :ll,zuueft, KaK rroKa3ano Ha rreprexce. JIuuua Jlorcm,fl B, ' JI: E,}I, 2 ^ 45 2

Jluruua tuaa sa}neit vacmu pAwasa Or ro.rrz JI nnpaeo fio Jrvrnvrfi JroKTfl orJrorrcr4Tb 1,5 cu n [ocraBr4rr rouxy JI2: JIJI2: 1,5 cn. Toqxu F,2, JI2, H coe4uunrr upauofi, rpoAoJrlnuB JrvtHI/nO BHLI3 0T TOrIKt4 H ga 2 CM, I/t [OCTaBI/tTb rOUHy Ha:

HHr:

2 cu.

Jlut+ua uaa nepe1rueitvacrnu pAtcaoa Or ro.rxra H anparo orJro*crrrb Mepny rrrr{puHbr Hr{pyxaBa 14nocraBrarr rouxy Hu: Ba HHr: IIIHP :22 cll.

To.rrz Ee, Hr coe4rrnrrrb r{ Ha rrepeceqeHrruc Jrvrrlurefi norcrs nocraBurb rorrry JI3. Or rotrxur JI3 e.nenono Jrvrrvrkr JroKTtrorJrorcr,rrb 1,5 cu u nocraBrzrr rourcy JIo: JIeJIa: L,5 cu.

urr 'rarvr,rr

'ance.rdarr. BH olrBeglrou grousBrtt q.Lrlull[aoc 9H .t11.,8g pr]rhoJ 'WC 9'I:nHnH :s11,txr'or. xdaes s11vxrrol,rg

qrusa.t,corr H nrc 9.1 qrrtrcorro 99'clrd

rft,nonncorra x o.rol,codu ro .Bqrlrru eurtgey

8II

Teopur -

oenoBa rrparcrrflc[

119

OQopnnerute nuHuu rluaa pArc&B& To'rru Ho, Ha coeAuHr{Tb u.nannofi nltrIduetrt. Korrrypnrre rvrlavrlanrrxpoftrn pyxaBa npoxoAffT rlo F,rr 2, a, t,5, O, L15, 8y 3, L, Ba, JI4, H6, H4, TorIKaM: H, Jr2,F,z. Vepmem ileyxwoonoeo pyt &6a [nyxruoensrfi pyxan cocror{T rrs AByx uactefi, vto BbroTMeHfleT rreo6xo4uuocTb B AorroJrHr.ITeJIbHbrx Taqrax. Taxoft Tr{[ pyrcaBa HaablBaror r,rrorAa py6ailEqIIbIM.

9arqe Bcero AByxmoBrrcrfi pyrcar ficfioJrbsyercff rrprl uorrrr{Be }KaKeroB, My)rccnrrx rrl{AtrcaKoB u eepxnefi (ua-nr'to, rcap.qllranon u r. 4.). oAelrcAbr ,{na uocrpoeur{ff treprerca pynaBa (pnc. 67) Hytrcnbr cJreAyroqrle Meprra (n cautnuerpax): 1-)nropaa rroJryoxpyl*Hocrb rpyArl ([IOI'2) - 48; 2'14nula'apyxaBa ([P) - 60; 3) urrapuna Erraa pyxana (IIIHP) - 22. Onracanrae[ocrpoeHrrfl rreprexca AByxrrroBuoro pyr(aBa AaHo coKparrleHHo, [o9ToMy, crpofl rlepTe]rc,cBepaftrecr c no4po6nbrMrr raucrpyxqrrflMrr, AaHHbrMr{ IIpr nocrpoeHrrr{ oAHoruoBHoropyRaBa. lnurua pArcasa

AH-AP:60cu. Illupuna aepxHetrvacnxupVrcaea flof, 4a * 3 : 1 9c r u . * 3 cu:; AAr : -B pArcaaa Barcomaorcanl.a 48 ^ An : nor2 * 3 : + 3 : 15 cru. AF crvr 7 i"

'13 f.ur.ol, <r.rrrsB.tco[ rr wrrorrou q,r,raretseedegrg xoead,lg 'wc gL'V: tgC: Cg

:c dH -hor q;rrsJ,corr fi rrerouou slr4reveed agg noeadlg osoafid oeoueomxfrog ntHns olt ou 4au x dao anu aodta co11

'r^rc : ^, e.oz z fr: z #A: rfzs


srzHzVaoc I

tBTAHO.tt Erulna' .axca,rder, BH ,tror4ttu:lt orrBeelrorl )rB]I Hrousrtl 'g 'I ,g.I ,O ,g,T ,e ,Z ,zg r4)rho; nLun*o anHatardoe1 osutfid

.wc s,L:#:dr:

rerY

'ruce'e:r-n ,:^"r-#:sv
osnxfrd ouDuo BnHalrurdoipo mrg nxho,tu alqHqlfa7a0 20w ou cg

.wc : s . 6 *:#:

oo

osoxfrdouoxo nnngadap

.wc n,u: fr: fi' :,n,"


.wc : e.6 fr: #:
oeoufrd nuloh

.""
naHJrcnuoundnqJ

^druouxorrc n o.ro,r,aodul,g.rr.r,urrr exrtgey

o7,l

Teopxa - ocaola rrparcrrrrcrr

Lzl

Pnc.67

Ha uepeceqeeuwr finnurfiJrorcTs c nmnneiltAH nocraBrrrb rorrxy JIz fr Ha rrepeceqeHr4rac nu:nneia ArHr nocraBurb rovxy JIo. Or roqrcv JI, eneso fia Jrurlaulfi JroKTs ouroncnrr 1 crvr rr nocraBvrr rouxy JI3: JI2JI3: 1 cu.

.Iil .g .Ie .g.I .O ,g,I ,e ,Z'fi .L[ ,C eey trg .O .U .d .911r o'ronaomxdsV on,rnloxodu (e 2,9 'cnd) eaeu.,{.d :r^re)rhoJ ratrur{sorou 4enxdae uugodnrta vrvtnurrtartnddlnoX4 'III ^rrho.r qrusrcoil ra 'egeurtd Bl -Blro otr olr4rrrrrfauxcrofodu 'q,lltunlaoc rC 'qlf lr]rho;, 'ltc 7: dX1

:d ztxr'o.r,q&llsrcofl lI ou ogedus J'I }r}rhoJ '1O wc qrrdx{orfro BerrH vrvrra.urt ? '34 dxr'ol, qrplsJcou t11ry gannr{Ir c lrr.Iuohoc -adeu er.pr.ou;ar{Ir gousulru slr4nr4[aoc o 'Io n]Iho;, 'r,rc g : re811 :re ztxrto.r, trr[I,IsB,LcoIILr ttt['cz q,Lr4ucorro xdaaa 811 rnxno'l 'r,g

'r,tc : er11 6
:o,trfito.r qrl4sBrcoll u'tnc 7eu euug orrrurrr sfi$crolodu'q,ulsraYaoc'g'811' unr'o;, '11 dnr'o.r, qrusrcou lr 'egexdd B.L)to oV orunnn an$croVodu 'qrllurtraoc C '81 uuno;, 'fic tHH / : :711Axr'o.r H ]rxhor rO

qrruarcou Lt v{c L ilrraxcorJ,o ogedls


'truc Z: n11'u11.

rrrra)rcorro

:e1' dnr'ol, slrr4sJcofi 14v$ Z t11 unr'ol .r,g B,L)roIf vrnnrrlrl ou ogedls

fruonrrcorc u ororcodu rO'rrlrum

eu,{gay

z4r

123
II ocmpoeruue ruuttruett. noroauHtcu pyrca6a )ayxu^toeruoeo Or ro.mz H sreso orJro*cr{Tb 5 crvrra flocraBlrrb roqKY e2: He2: 5 cru. Or ro.*cn H, nnepx orJro*crrrb 1 cM. To.rrcw e2, I coE,ZIIlHI4Tb.

Or ro.rxz JIu nnpaeo fio Jrvrr.vtr JroKTs orJrolrcr4Tb 4 ett vt nocraBnrb roury JIu: JIsJIo : 4 cll. Or ro.rrcra p rro Jrr,rHr,rvr :nurgapyxaBa B[paBo orJlo! tnrrrb 1 cwrra fiocraBurb roqxv M: pM: 1 cu.

Toqrcr,r fI1, JI6, M coegnrum. Hnncrr.ss rroJroBt4Hna AByxruoBHoro pyraBa cocrourr vra AByx rracreft, noroprre Heo6xogr{Mo coeAr,rurrrb no KorrrpoJrbHbrM TorIKaM: Bz, JI, L m L, 83, JI1, 1 (puc. 67 a). Konrypnrr e Jrurautut nrrxpofi xz ur,rrrueft noJIoB?rHKrl /qByxrrroBnoro pyftaBa (pvc. 67 6\ npoxoAffT ro rorrxau: fI1, JI6, M, ey e2z JIe, ff, 1, ffr.

c""""HI;:H#$i*"'o*
Vlagenna c qeJrbHoxpoeHbrM pyKaBoM oruocffTca x vrsrxoft $opue oAe)fiAbr, oco6ennocrbro Koropofi ssJIffeTCfl MflIKOCTb JIULIJUI}'I [JIeIIa, [epeXOAgIrIeIO B It4Ilrtro pyKaBa.

n s,lzaegrd11 r rc U sm olosotrog urutlavtrr

.I4}IHI,TU'

ztxgodnrsa ordnsoHco r,IJcasgo Ialewrtg arcrrlr BH (e gg 'cr.rd)nxHnur anuaodracoll

atosnxfr.d c oonu ilcaudah wnxutodox atrruaodrto'rrquah


'(dddluS orztnnetrorc oHrrrBH -oralrdouodrr H r{}rgodn rss n ra vrurlae cufio radn naod.lco rJ. 'amrss oxeV aranarrcrr$goeongodVou) onnalnedxoc Itc -J,aetseSrar rsr,ridoQBIolrJrrII 4axca'r,der' araneod,rcoll 'ralerrdaw r,{rs.L -rrrrc orr excal,der. nlrnaodlcon ztnor,tou radu zrr au -godxrra ou slnodJc orr*cor/\r eQnr dndoQ orztx.rrry 'nrsHHlrrl <IrMg ra)$oru aex.d4 z r,trqrr,rdag,LAhxedr'r,nvr)tlodott 'souhog xrqrHsercg z goeed[ou ttqln -do@ gonr'utteed Irusorcer orr{Harrawzdr rdeVo.rerg ncrorJr{rcoV nfd aunarrns[ aonYogoac u erlrzodu rex -ed 'rtaru lruruurlrltJ)roIr 'e@nr or,IHJalrgoao]IJrttr\I ' rsdd.rraQHoB xrquilrorgodn
I2I SOU.LBJCOtrAH XTIpOIIf .tO AI{HBilILIHS qrrar8IO IOIITIf

-og80rr rsr,rdoQarandxe.r,'orsuar11' oHHasJcHalr{oHHag -oHunrgoaH,r,nlrr.rrsg eVrreYo rt)re; 'grolrHltlrc I4 Eolr -horfon c arcav[s naodxc aenz{4 "r,a.r{.arc,rf.c,lo ranlrn.d.dlc -Holr goHaodnonsrafr s esexrtd esumrdu rrrauv\f ' r,tOff a.4odrt,r,srdX ah aunarrarg.,{. aoH 14 olqcrauoauw 'tToueeorr BloHho,Lcos -Vorru go}rr en e[orru l,adglcldnfioc rsVH{oVo ur,r,r, aefugo xrsHVoxrsg xranderteg'Brgto,Luox oHhrsg6'xr<rrrrr 'aYlxoYo goHsrdldouc s rtVofi s 'r,fi[ nnV xrsleru -oxa esexdd sreVor,r rengoVor llnaruads lo rntadg
.XB}\IOIT -co}t xrsg[odH 'oHorNn}t s trcrarred.r,ca uo ']to.l,cog c r/rreu )r ermradu esexd.d sraVorN rt)rer raxcar'udolc14

Aruonmouc s oro.raodurO'rqrrm

unfgey

VZI

Teopus - ocnona rrparcTurcrr

t25

t:YYIlJ.-t'''

Prac.68 f,nuu.a pArcasa flpo4o;rxczrb Jrtrrrr{ro rlJreqeBoro rrrBa BnpaBo Ha lO-12 cvr (no xenanzro). OQopnnenue Huaa pArcana Toqrra IO-12, 2 coe4unum. Or roqrcu 10-L2 snra rro JrlrHnlrlt oTJro*ctlTb 2,5 ctw(ne"nnunna He rrocToffHHafl. BaBr{cktr or Soprvrsr rrJreq u rroJrHorbr pyx). OrpeBoK or ToqKLr2,5 go rorrrcfi 2 paa4e"nnrb rra rpz rracrrlr.

IIIIHO}ff

IIISV I'SSIqSO}IC

aH 'Brar rqgwer{ orqHHaslco.lca s,L.d.Hudar'You 'I,enr 'BHrdoQruon 'araner'.rtse -osgou Ho etrnca[o nB]rBI eou -Vor,{eosoul.eetrztrou o,LcBhr,rralrnz{.d.lc Ho}r rrlrrlore ToxhnTul.ts Tosouog n wosoufid atnHaodrto'trqlrah c o$nu ilcaudah wnxutodox 'ancal,dar' BH oHBg)Iou )r1r 'tTannutt .ou -sBrr (g gouno.r,) rsrugodu c g'Z ^(xr.ol, u 4onragdrJ '4aettuwtt 'ZT*OI t4)rho;, raorrndu g'Z swtnuVaoc '(renrrro.r,cou aH BHlrr. -wtaa) ruc g'?, - osors AI ulrhor ro B 'r,ncZI <rrfifcor.r.o ar,v4Od[ Ou SLIHSBsm OJosA]raril vI4H]Irf elrnon .r,g osoJt fid DI n'n anltatrw doQg '(ornnererx ou) wc UI-0I BH ogors Bsm oJosaharru orvruurr s,r,uxcroYodll oeoflfid ountrfr 'rrc Bsm oJosoxog rll{Hrrrf ou s.r,eead3 Z
'14 )II.OIf

-ou ztu4odxrss ordusoHco rlrrcasgo u,rer,nrtg orc[rf H (9 gg 'cad) nxhonolt anuaodutcoll '(4euwun gondu.lxndu oue)ro[rre gg 'crd ew) uuter- rzuuurn orr wc g,I-I q,LnHc oHlrcow eQur o.ralnore.rarzdu ur[' 'ence.ldan BH orreeulro[tr ]r]r 't4ottnnt 4oHseru tl.nnrafreoc g'7 dnr'ol 'dxrrol or.tfursrod.rnou 'g'g dnr'o;, 'ex.r,cod dl,oc -rlg 'wc g'0 - sltus r4)rhor &o B 'wc <rrr4x{orf,Lo os 7 7 -udug sm oJosalogTrrrvrvrlr'vrr olr ]rlcod rr;,ocrsa lg osoufid nunlrq n osm oeosahaltu nnHnlr anuarwdoQ1 ' euce,r,dart rr oHeBlroIl )r)r 'XrarrHkrrr4ousru s.tuurdYaoc Z, 'V 'g'Z vrxr\o1 '(rennrol,corr oH EI{ -lrr'uraa) ruc 7 qrfiucorfJo r4r{Hrrn4onna[asodu x ddrn -dnuYnaudorr ou osors rzneraf ff]rhor gau]rcr4urO
z(ruonucorc x orol,codu,LO'g,rlrlm uxztgey g71-

Teoprr - ocnoBa rrparcTlrrcrr

127

Cnlrnrcy Bbrxporrrb no Bbrrcpoftre nnsa c qeJrbHoxpoenbrM Koporr(uM pyKaBoM 6ea narvrenennfi . IlocmpoeHue notlovrcu (puc.68 n, r) ,{;ra nocrpoeHr{fl rrepre}fia BBflTbrrrxpofiry rroJroqrcrrc 4eJrbHonpoenbrMKoporxuM pyKaBoM (pzc. 68 6) u na neft or r-rry6ranu npofiltrr rro Jrrrurrrlr6orosoro runa BHrrBorJroncurr 4 cu. Or roqrcu 4 rc xonqy narpy4nofi Bbrrarrrrr paapeoarb rurpofixy, He Aopeaaa0,5 cu (pzc. 68 n). Harpygnyrc Bbrrarrry Baxpbrrb, Ba cqer rrero orrpoercfl Bbrrarrna no Jrvrnuu6oronoro urna (puc. 68 r). Eoronyro Bbrrarrny yxoporr4Tb na 5-7 cM r{ yMeubrrrlrrb rny6rany ee na 2 cu. To.rrn 5-7, 2 coeAr4Hurbn"rrasHofi nranuefr. Or nusuu TaJrvrvtto Jrurrrz.vr 6orosoro rrrBa BBepx orno*crarr 2 cwr.

V eprnecrc npunezcLrotryezo nuipa


,{annaa MoAeJrbpeftoMenAyerclr AJrfl Qrrypu co cJrapaanzrrrM 6o r{ cpeAur4rvr 6rocrou. Xpynxyro $nrypy raKa.fiKoHcrpyxr{r,rs cAeJraererqe 6o.neenelxHofi, oAHoBpeMeHHo4o6anrancexcyaJrbuocrz. (Dzrypy cpe4ueft KoMrrJrexqr{u rp}rJreraroqvrft nuS nperroAnecer n nar,r6o.nee BbIroAHoMcBere. Koncrpyrqrurro Molnuo,4oloJrur4TeJrbuo ynperrraTbperr4JreulnbrMr{ JreHTaMI4, Kocroqxawru,uto6sr [pr4Aarb rpyArt eule 6o.neenbrruHbre Qopmu. Ecnr,r cpeaarb nJrer{r{ r{ <rrocaA}rrb) uBAerrre Ha noARJra,4Ky, noJryrrrrrcs 6oaee rrJrr Meuee ycrofivnraa rrMprrarllrfl Kopcera. Ec.rrrn vrl4errz.eyxpe[rrrb Kopcernofi rraHsro r,r KocroqxaM?I, To Molrtuo JIerKo crfiLrrb camsrft Hacrofltrlrafi nopcer! flogo6nofi KoHcrpyr4pttt crorar na6erarr, fioxca.rryft, to.nrxo AaMaM c ?rgJrplrrrHe BbrrryKJrbIM,rcrulBoroM. Xorg oror He.4ocraror Suryprr Jrerxo MolrcHouclpaBr4rTb npr{ IloMorrlfi cnerlr{aJrbHoro 6e.nrs, B KoTopoM cpaay crauoBrrrrrucn crpofinofi.

-orforr andant ou qrrrx{olrro (CJ noead,r,o)IzI}rHr{[cr{.nud -um artnnex{olrc onsreHonhdouoduan e11 rsd^lw$ anuonawndll

'wc6I:**b? : n c e + .JOII '!-:cJ


nilHnua oundnlg

'wc0u:v* I :,^c?+=i-:Jv "JOLI gv


ucolro ngfrdennltnrr anHa II 'r{c ZJOU: r17V Ig : I + gp: du +
nam BnHna

' rl c 8 8 :.tC tr:.tV


nnlto'ltt oe nx'Hnu? DHnlrE (e 69'czd) ntHnuc anuaodtacog 'rrrauauclrstrrsYogoac rruarrarc gowaIra]r( fi rsVxcafo VLrs ,Lo ruar4s8 HO 'Hr4hfiras ltBHHrforcor aH o'r,e 'rrc g naed (dn) olrHeJorrgo aonYogoecen enaegvdll 'W firuU) exdaw rensrod.tuolr (0I :8e - (.tU[) vlurter otr eVadeu euurtr (5 :gg - (,lC[) vrvfirel oV nunruc eurrV (g :gV - (4[) eauu,{d euur[ (2 ig'L1' - (UmU) eVadau rsuradzm erzaorou (9 rsHltdum enuaorou (g ig'LT - (CmU) I4)rurrrrc :Bg - (.lOU) nufirel s,LcoH*{ddxodrou (7 :gV - (z,fOU) uVLd.I s,LcoHu{dduofrou redolu (g :gV - (I,fOU) aVz(d,rsrcouu{ddnoz{rou readau (3 :BI - (mOU) rom <Ircouxf.dxo.,{.rou (1 : (xed.r,awnl,nec u) uxdarr arlnorAYarc rsHEcdH(69 'crd) e@un enca.ldar' rranaodl.cou rrf
rftuosncorc x o.ro.raodu rO'$<rrum euzlgey

8Zr

Teopua -

ocrroBa rrpaxTurcu
CIIr4HKI4 IIJIIOC IOJIOBTTHa npZbanXU

129
na

BrutHbr rrrl4pr4Hbl

ceo6oAHoeo6.rreranrae :

: 17,5 ++ ++:le rc: nrIIC cu. . z


Illupuruanpoitnut
CII: fIoI, 4A -------" * 1cm::-. .u 1:18 4 4

cnn.

fI onoeurua ruupurr.u.npoit *tot


Ullu:

CfI
Z

13 -:O,OCM.

Illupurua pocmrcd

iloIIr,. +ICM 3 pocrnrca Bwcoma


Al,:

18..

PIO:

2,5 * 0,1 cu Ha Kal*.qbrftpaswrep.

Crcocnneva cnuHrea EE1: 2 cm. V1nurueruuenJLeuacnuHrcu na nocaOrcy EILI: 2 cwr. III upurua nJleatacnuHrcu

I0LI:
5 A. CoaHqera

15 ctu(narvrepurr).

'v'oI 'v'g'g'T
'Tgg'Vl'E 't'?, 'Z 'V 'Z'I 'J 'V :I\i)rhoJlrulnorz{.trerc ou ,lyl[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[oxodu raxnzuc zn4odrrrrs. uwrHutt rsdz{.r,noX1 ^ '"tral,dan BH oHselr -orr )r)r 'rtltt'J,tqa tlrrudoSg'ruc g fitrhlrsa erurrfl 'rrucg'I ordnged 'ulrr'l,rqs r(H -ugtttl q.lfi]fforrro m1lkrvrlar4t ou osedus ? u]rhor rO 'fic p qrvucorrJo ou ogedus O{ r4}rhol rO I{O{ urvrlaurv aHrrnuc ou nlrholarq.s nosahaltu anuattwdo$g

'^" : s'7 #

: fi:"c
anHailCotoa

Dgm O?OSOHOq nnltnlf 69'clrd

't *tf

1 t

l /

z(rronlrcora u o,rol.codu rO'nsrrm

ux,tgey

08r

Teopua -

ocrroBa rrparcrrrxlr

131

Puc.7O IlocmpoeHue nonoarrcu(pue.69 6) III upurua ?opJloeutrbL.

fIoI[ A,Jl ' :__:_

18 . . : 3+ I cu : _=:_* 3 1 7cnrr.

lnydurua ?opnolunbll
AtV: A'JI: 7 crvr.

Bc nono eame JLbHa,fl lrlovrca dna ruanpaaneHu,fl Jlutduu nneqeao?o ta6a noJlovtcui fIoI2, AP 49.,^^ + 0 , 5 : 1 2 , 5c r u . C C r: - - 4 * 0 , 5 c n i:ri

'ruc

g'Z + IfrV 9'6 : g'Z + L : l.l'rc

zwc g'7 corrru rsur,rgordo; anzdram firsHaud ,uoe -ed,r,oqrnxcorro uVdd.r vrvrnurlr o[ osars I; Hxno,l l,6 nilhoTatqg Uosanto,ttt anuattw doeg 'q,lznr,rVaoc r;. 'z.L fi]rhoJ .arrel,dar, H oHBeB]r -orr xlr 'uravrwvrTr rtoHsril s.LzHr4[aocg,g,zI u]rho; 'z;, r{.nr,ol. qrnsercou I{ r4}rhorforr rsHla[ad -oc uturuvrlroY orrrnr.lr ral,cagodu osedue x I4uhor .LO 'ruc?7:I[]r:xlf :x dnr'ol, qrusrcorr r zxdarr 4onsrod,rnon ztnr,rnV q.Lfircoffro vrvrnurrr nondr.lundl ou evHs II'r4)rhol rO nntout nnHnlr oe nunsoitdoz nunmdas uto ntrholrou ountfr ' I{H.rrEJrqs uosOHog anzgdr.r 'o 'r ,ruc g.g s,r,zrxorro ErrrsHaed'trogadl,o er4Ha (uuvet vrvtwvl;r ere) Z lrlrhor ro sm oJosoxog vtvr:avrrr olf . excal,der,H oHEg)r -orr trulr 'tTottuwtt grousr[ d.nnulrss r.l,llnrdo$6 .wc g.g errus E 'nrc ZI-0I srrt4xcor,f,o osedus 7 r4]rhor JO .r\rc7

q.LLTXCOIf,LO sm oJogOxJOgI/fvIFIvII/OII 8}IHS J n]I]rOI .lO nHholatqs Uosottog anuatw doQg 'I^ICg : I R :rrc E I' ---:zJoII : lICil

8v

nlrhorrott nw4odu snuatwdoipo atrg DHhOTA BDHqt aluD2owou )g 'r{c 8I : 7,* gI - I\Ic Z - l']OI: hlf

harrrr anndnm

:utc cfuurlrr t4]rHuuc 7 ensed ulrhorrorr Bhorru enudr,r111 Dharru oundny7

Aruosrrorc x oro.rcodu rO.B<r,rlrmeur(gey

z8I

Teopua - ocrroBarrparcrrrrrr

133

TaJrurra fipoBecrrr npffMyro Or ro.mz 9,5 4o Jrvrravrfi !r orJro*rprrr na nefi 9-10 clt. Iny6rana Bbrrarrrrr 4 cnn. O$opurm Bbrrarlry, HaK [oKaSaHo Ha qepre]Re. nrrxpoft xra [oJlotrrc]r fipoxo,qff r Kon rypnrr e Jrurlavrvt rro rorrxaM: Y, fl, T1, T2, 2, 9-LO, 2, 3r5, 2, 3,5, rI, JI, Y. LO-L?,4,t,It,2,5,lfi, flpuuevaruue flo nrrxpoftrce 4anHoro nuSa Molrcno rocrpor,ITb nu@ c rleJrbuonpoeubrM Kopornr,rM pyrcaBoM, y4JrvtrrlrB
JIUI]dUTto IIJICIIEBOTO IIIBA CIII{HKIzI I4 NOJIOqKIUI HA 5_7 CU

rayMeHbru:ar rlydrzuy npofiwrrr na 1 crvr,KaK rroxaoaHo Ha rrepre)rce nyurcrnp laoit nrz,raueit. Vepmem pqrcaa& fi npunezarcuterwA nuQA rlacro rpr4Jreranqnfi xuS Koncrpyrzpyror AJrs rop,KecrBeuHbrx, Beqepu[x uJrrrcna4e6nrrx nrarres. Tor,qa, coorBercrBeHno, cranoBr4Tcn Heo6xo4r4MbrMpyB o,4elr{.qe xan. flpe4yflpexcAaeM, rrro r4rparb B TeHHr/rc qro TaH [pe,4ycMorp]rc raldllM pyHaBoM HeBoBMoErno! TeJrbHoHe craBbre rrepeA co6ofi rleJrrr coBeprrrarb rrrr,rpyKaMu. poKne r4Jrrr BpanlaTeJrbHbre,qBulrceHrTff qepre)Ka pyxaBa K nprrJrerarcule[.rs nocrpoeHrrff r"ry nu$y (pzc. 70) HylrcHbrcJleAyloilIr4eMepKr.I(n canrnmerpax): 1) nropaa rroJryonpyxcuocrb rpyALr (IIO|2) - 48; 2\ p4uwa pyxaBa (AP) - 48. Ouracanrae fiocrpoeHrrfl rlepre]rca pyraBa K nprlJrerarorrleMy Jrlr@y4auo coxparrleHuo. lnuna pAKasa AH:.IIP:48 crrt.

vacmu pArcaaa, Illupur+a aepxrue{t.

tu\, ' :{91'* 3 2 cu :& 3 + 2 : 18crvr.

sl[rnHrz[eocZ 'T'zgkrtrho;, 'fic I q,Lurxor,ro osedus :rvr:n -oraV fi)rhor ,Lofi rrrouor qrrrrraYeed 7zg noeedtg wc qlr,rxcor,r,oxdess r4)rhol, J,O Z 7 's.Lr,rHr,rleoc 'rruc V'zg ra]rho; ? q.L[r,r*tr{orlo egvtra vrvrlalrlf orr osedua 211 znr.ol, .lg osoufrd nla)Dh qaHOoeosm tnHnII' 'enca.ldarr ,urapt:aurt H oHe)rou )r)r Xtousru 'B .g.0 ,zg r4]r]roJ, s . t u H u [ e o c8 g ' g ' I ' r e ' I ' O ' T osoafrd outotto anuatwdo$1 'sodeweed xaca rnV arsuuno,rcorr eseudd ol]ro s fitrhoJ arruqrre.r,co

'qOIl',HVrIf r4OHSEril

'Ilrc -rrfo,:"'o :r 9 #:r^icr


' n t c gz: - + : r r c z
__:?tr g\/

osoufid outoJro an',talrwdoQomrg nxhola alqHqt alaD2owou )g

'r^rc 6 - : 8: : I

:-:

ov

osox fr.d outDrtoounpada 3 'rrc6:

z
gI:

: egtg

.'\rc 6:# :+ :.ss


oeouftd nut?Dh qaHtcnu oundngT

'ruc tr : z +J- : wc z + r;fu,: "o


osoxfid ounuo nluoclsg
^dlrornrcorc n oro.r.codu rO 'Brrrilm eu{gey

Teopun - ocnoBa rrparcrrrrcr

135

Jluruua wea nepe}mett vacmu pyrcaaa Hr{Ba orJro}rct4Tb Or ro.rnrr H3 n.rrenofio JrurHurfi 2 cvt. To.rxra F,z, 2 coe.qr,rur4Tb. Or ro.rxra 2 neepx orJroxcr.rrr 2 cu. Orpesox Er2 paa4enrzrrbnorroJraMr.ror rorrnrir AeJreHrrfl BJreBo orJrolrrrrb 1 cM. To.rfiu 83, 1, 2 coegnnrzrs n.nanuofi :lwuuetrt. 6oit.eatmavrcu O Qopnneruue Jlotcme Hr{Ba pyxaBa or rorrru H nnpano orJroflo :nraraln:a 'rcrurrb1 crvru or rorrKrr 1 nnpaao - uy6nny BbrrarrKrr (4 cwr). l;ry6rany Bbrraqmr4pasAeJrvtrb[onoJraM r4or rorrrcrr ,qeJreHr4s BBepx orJroxcrrrrb AJrkruyBbrrarrxr{ (7 cu). Toqxn L,7, 4 coeArrHr4Tb. OQop,twneruue Huaa pyrcasa To.rnu 2, I coeguulrrb rrpsMoft nuu'ueft, a rouxu 4, 2 - nnasuoit nntauef1 KaK rroxaaauo Ha qepretrce. Konrypusre ilvrluuurnrrxpofirr-r pyxaBa [poxo,qffT no T o q f t a M :E , 2 ,l , 2 , l , 7 , 4 , 2 , l , 8 3 , 1 r 5 , L v l , O , 1 , a , 0,5,82. Vepmew nu$a, c qenbH,orcpoeflwltJ npu nea&K)u+u n pv rca6orr, u tl&cfnoauryefi Pyxar c JracroBrrqefi noasorser ABr{rarbcrr nyrb 6oree cso6oAno, qeM pynaB 6es nacrosnqrr. O4narco He HacToJrbt(ocno6o4no, .no6rr geaarb yrpeHuroro rnnnnacrr,rxy! ,{na uocrpoenrrs treprerrcanu$a c pyKaBoM AaHHoro rlrra (puc. 71) uyxcuu cJre,qynulue Mepxn (n carrnvrerpax): 1) no;ryoxpyrrcHocrb rreu ([IOI[) - 18; 2) nepraa noJryoxpyrcuocrb rpyAlr (IIOI') - 45; 3) nropaa rroJryolcpy*cuocrb rpyAkr (IIOI2) - 48; 4) noayoxpylrcuocrb rarruru (IIOT) - 38; (fIIIIC) - 17,5; 5) no;ronuna urupr{Hbr crr4rHrcr( 6) nononnna ilrrapnHbrrrepeAa(nIIIn) - L7,5; 7) gauna pyKaBa (AP) - 6O nau 2O;

.dayreed en r,,tc I.0 + g : OId ouutcod D'tiloJlcg

'r*c L: r - +9: rlcr - +-4-: moil 8r


7 . ^ rg i T.g: -O r: v

av

otrtucod oundnly

#:

r,
+

nwt^todu nundnm nHnsoto If

'rr;:c g'Zl:

go1+ J-

: r/rca'0 + ,r""

: UC

nar4odu oundnly

'nc9'8r :9'2.

: wcg'7+ .=fu : c.r


nHHnltJ oundnly

. 'rrc e+ufu:.rv rz: s. * : rlc


np fidz nnrl n1r anH a Jffo1ro II

'wc

Zg : V + 8? : du +ZJOU :t 1;y nam BnlTnIt

'wa 8s: Jctr: rv

'rNc f

nnln)la oO nHHnuJ oHn1rv (e 12'cud) ntHnu) anuaodtacoy (du) eune.rergo eonVogosc H exaugradll '89 - (,f,UD vwfirel oV eVadau euurV (6 :89 - (.tC[) urunar oV raunpruceuurV (g
eufgey

.rfuronxora u ololaodu rO'r<rrlrm

98r

Teopua -

ociloBa rrparcTrrnrr

r37

nneva cnuHrdu rua noca1rcy V1nurueruue To.+cn IO, E coeAwrrrrb, rrpoAoJrlnllB JrlrHvrro Ha 2 cttt, tt [ocraBrrrb rouxy ]I:

E.Id- 2 cvr. II[upuna nJlevacnuHrcu


IOI,I : 14 cv. (zsrvrepurr). tu6d cnuHrcu OQopuneruuenuHuu nJlevenoeo IOE or.rroxnrr 4 ctu Or ro.rxra IO rnpano no Jrvrnuru (ne.rrraurana nocroannaa). Or ro-rnra 4 r:gus rroA rrpJrMbrM yrJroM orJrolr(r4Tb 0,5 cwr.To.rxu IO, 0,5, E,I,Icoe4laHlrrb. Bc nono eameJLbtdble movrcu JLuHuupArcasa, 1na ruanpaaneHu,n Or ro.rxu E nnpano rro Jrurnvrfiruer4 orJror$rrr 3 cm (ne.nrauunarrocrofl HHaa) ra nocranrarr rouxy,{: E.I[: 3 crvr. Or ro.rxx fI naepx rro,q fipffMbrM yrJroM orJrox(?rrb L2,5 ctt ll fiocraBnrr rouxy ffr:

flflr: '

flor" ---

4A + 4 0,5 cM:+4 + 0,5 :12,5 cvr.

To.rnu A, flz coeAr.rnrrrb, [poAoJr]rcvtB Jtutnurro BnpaBOnpor{sBoJrbHo. B c no no earnenbHble m,ovtcu dna oQopnJleHu,flmo}pesa dna nacmo6ut4bl Or ro.rxz IC eHzs rro JturHnnKr or.noncrarr 5 crvrv nocraBrrrb rorrxy K1 (nauano no4pesa): KKl - 5 cu (ne"nnqrirua nocroannaa).

TL
o

'crrd

9'?

.ro

e
9'Z

I'Od

rtl

tr eS

.{nroulrcorrc n o.ro,r.codu r0'rr.rrum erilgey

88r

Teopur -

ocnoBa rrparcTr{rctl

139

Or roqxra C no.rrznra?rrpy,qn BnpaBo or.roxcarr 2 cu (rconeq no4peaa) rzr rrocraBlrrr rouxy Kr: (nelnqr{rra nocroannaa). CK2 : 2 crvr Ilo}peaut lna nacmoeuqbl Toqrfi Kz, Kr coeA?rHrarb (4aa xopornoro pyxana). Or roqrra K, no JrvrnurvK2K1 nnpaBo orJrorrcrrrr 11 clw (4.na 4.nranuoro pyxara). OQopunenue Jrutduudorcoaozotuaa Or ro.rx[ T BJreBo orJro]rckrrb 2,5 cllt r{ [ocraBrrtrb
TOTIKy T1:

TTr : 2,5 cttt (ne.nzvranarre rrocroffHnaa). To.ffiz 11, K1 coeAr4Hutrb. !nururuotit pyrcae lnuna pyrcasa Or ro.rxz ,{ uo .nranr,rn [.flz orJrotrcr.rrbMepxy ,4JrrrHLr pyraBa 14rrocraBlrrr roury II:

AH-AP:60cu.
To.rxfi V, fI, coeArrHt4Tb. Illupuna Husa pAtcaaa Or ro-rxz If nnza rroA rrpffMbrM yrJroM rc nunraz ,I[H (nenra.rraHa orJro*(?rrb 15 crvr He nocroflHnaa). Jluruua HuJtHeeo w6a pArcaaa To.rnra 15, 11,, K, coe4nnnrb Jrlrnr{eft couacno SacoHy. OQopnneruue Huaa pArcana pyraBa BHr4By paaAeJrr.rrbrrorroJraM, or Illzpuny TOqKt{AeJreHUrff BrrpaBorroA npflMbrM yrJroM oTJrolnHTb orpeaorc 4.nranoft1 cnn. To.rnra 15, L, H coeArnuzrb rrJraBHoft. nptwveft,

'wrTz: I +

I : rTcg + "JOLI --q-: Jv 8V


ng fide nnHnlr anHaileono lI

'r,{r

Zg : V + 8? : du +zJOII : 11111
namBnHnIt

' r l c8 8 : J C t r : , l V
nntola oe nHHnuJ DHntE (912 'czd) nthotou anuaodtucoy

'v'oI'g'o ' 9 g . ''v H r ' r ' g r ' r r ' r H' r r ' z ' v ' z ' r ' J ' y : w e x n oo l, u
l,rYoxodu T4)rurrrrc vrrgodxrsa urutnvrlr arsndd.,lnoX,1 'arral,dan H oue)rou )r1r'd.xheJ,rqsslurrdoQ6 axHnuJ 0',t nxho7alqo anHatwdofuO 'slr4FrzVaocr34tIH v]rrro& osoufid otnu oundna7 'INc 0Z : d[: 'tt[

ir,trdsercorr lr egeu^d rsHr.rr[ :r11 ztxr'o.1, rtxdaw qwrxcorl.o 11['uunur on oaedus I uur,o,r,lg naoxfid ountfr e i neaodzl,nede.r r,{usl,e.r,sr.{t -ed grsn nawr6' )rcl,oxudl fiv vr r^tar^E rrr xrsuhfi .r,cr er,r d.YuceVoe[rns o.rongoVou s.Lzod,Lc orfanrc ara]rcow Iqs o,Lrr'eHHamdasoc ollqlforcerr exravo.r,aw rennef 'eseudd o.roxl,odox eag dtr -nceVoorzftrenldoilc agac slusJcVadn onrronreosaH soxfid qnuutodoy ' rsVtrcaIo r[o.LHarirorre wrsHsr,rJdoneV r,r on tmrsngotr.r{. onsrol oH q.r,rc rox{orl ehvraol,ce11 nxnutudou Tolt'ttticuo anHohawog r(
rftuonxcorc n oloacodu rO'rrqrnm e*(gey O?I

Teoprra - ocuoBa nparcrunrr Illupuna cnuH:tu

t4t

rc: {9lz + z,|cM: g + z,b: r8,bcrvr.


3 3 Illupurua npoil.mat

CII :

[IOI"

Le, " + :l+ 0,5 : 12,5cvr. 0,5 crvr

fI onoaun a tuuputdbl npoitnat

crl L2,5 cK:;:;:6,25

crvr.

Bcnouoea.menbHa,nmovrca dna onpe)eneHu& eny 6uruatruaepy 0 ruoil. 6brn1.avrcu

r r . t r :! 9 & * 2 * t r : g
8 Bepu"turua ?opnorutdbr

+2:8cn.

AM: ?

+ o,b "*:

++
18*

: 24,5 o,b crvr.

Illupurua eopnoautrbr nolll BJI :

* 1 cvr :

1 : z crvr.

lnydurua aopnoouttbt BY : BJI - 0,5 cu : 7- 0,5: 6,5 cvr.

BcnouozarneJlw+ae mollva 0na ruanpaznerLu,fl JLU|{UU nneVe6O2O Ut6A U pArcAgAoOJLOVTU Or ro.ruz C no4 rrpflMbrM yrJroM BBepx orJroJrrrrb qerBeprb Mepxr{ eropoft rroJryoxpy}rcHocru rpyAkt rrJrroc 0,5 cvr r{ [ocraBr rs rovxy Cr:

wc g'0 qrlrucorlo

'(eeedilou ltenox) orr oaorra }IC Lr}rhol rO J{ECr4r,rxr4rf 'q.Lr4Hpryaoc .lI{ fi]rhoJ. )I 'I^[a 7: $ICU

q.r,t4sB,tcoll :X44 ztnno,r, ra (rennroJcorr BHrrrrrrea) r rc f qruu{orl,o 11111 ururnurlrou xdess II r4}rhor ,rO nhnsolltcot Blre otadgou snuatrwdoQo rttg nuhola alqHqtautD 2owou) g 'Wavrrrvrrr lroHsrrr s,Luuz[aoc h .9.0 .II. r4uhoJ nHholtou Dsm oeosahalru nnHntr anuatrutdoQg 'wc r,{rsrNrdu [ou 9.0 qruucorr,Lowor,rz{. avr}Js. ?Ilrhor Jo 'r rc <r,Lr4)rcorfro osars r,rlrhor Jo v 7 If nHhorto'u ogm oeogahartunnHnr anuattwdoQo rtrg nyho'Ia BDHqTaUtD? owou ag 'r{c zI : hlf

:6 dxno.r, qrprse.Lcou lr 'rIc ZI'a'r 'ulrhorou halfu arrndNm ursu -aed 'srroeedlo z;,cesodn tCIN uruuurlr )r il' trlrhor r,O

'rrczI:z_71 :lrrca_va
:PI}IHKIIIC EhAIfU

rsHzdr4m amqHar r urc Z Brr rdlrr:orrou Bharrrr enzdn1n nxholtou ohanu oundn117 'onsrosenodu osarg ururrrvlv szrYodu 'q.lulrfifaoc rJ ,Z r,r]r]roJ 'wc Z <I,ttrxcorro osars r11 ranrrol,.r,g 'sJuuraYaoc rC 'IN t4)rhoJ

'.^rc - ruc ,cc g'zr:q'o g'o +-!-: +: "JofI av


,{rtouxcorc n oro.raodu rO.rrrrl.uru e*(gey

zvT

Teopua -

ocrroBa rrparcrrrrcx

143

If o}pesat dna nacrnosut4bl To-rHra0,5, K coeAnunrb (4;ra xoporxoro pyrana). Or ro.rxn 0,5 no Jwrreurut 0,5K areso orJro*crrrr 1-1 crvr (.q;rs A;rnnnoro pyrcana). OQopuneruue nuHuu dorcoaoeo utaa Or ro.rxz r BnpaBo orJrorrrarb 2r5 cut (nenravnna ne rrocrorrHuaa) u nocraBurb rotrny 12: rr2: 2,5 cu. To.rxz rr, K coe4rauzTb. O Qopuneruue dorcoeoitBblmavrcu Or roqxn K snr,rg rro Jrurla.urra Kr, or.noxcrarr 4 cu. Or ro.rxu f, no Jrurlaurla rpyArr BJreBoorJroxcrzrrborpeaox, paenrrfi urt4pr,rue ropJroBraubrrrJrnc 2,5 cm (7 * + 2,5: 9,5 crvr). To.rxra 4; 9,5 coeAunr{Tb rr no oroft Jryrtrxra or rorrrctl 9,5 areso orJrolrcr4Tb 5-7 cu. Or roqrn 4 suraa rro Jrr.rHrrr{ Kr, ornoxczrr r.rry6rany Bbrraqxlr, paBuyro orpesxy Ha crrr{Hxe KK1 (5 cvr). To.rHE 5^7, 5 coeAr.rHrrrb. Brrpanuarb Bepxuroro
Ilt HI{)TTHIOIO JdUTH'WVI BbITAIITCI4 I{ IIOCTABI4Tb TOTIKY 6, rrA

noJroBI{Herax AJrrrrrbr BBepx r{ BHUBorJro}rrrrb no 1 cru. To.rnn 6, r, coe4uHr4Tb.O$opnnrarr Bbrraqr{y rrJraBrrbrMU JIUIHUIftMI{, KaK IIOKaSaHO Ha qepTetlce.

lnururuatfr. pyrcaa lnurua pArcaaa rICr, ornoncarb Mepry Or roqxu 9 naeno, fio rrvrnurv pyxaBa n rrocTaBrrrr tovxy H: AJrr,rnbr

lH:.[p:60

cu.

pArcaaa Illupurua Huso, yrJroMrc.nunrnu Or ro.rxra H sHua rroArrpffMbrM 9H orJrox{utrb 12 ew (ne.nnurana He rrocroJrHnar).

'lg r{.nr'o.Lil.lnsrcou utvlrc L q.Lux{orf,Loxdegg ?r}rhor ,r,o eeerrd.d olon.lodox rrfl O 'Iy rar*.o.r. oY zyltlrhor ,r,oa]rHr4ucen eeadtrou anarY ordnsed .ornu -LrIf 'o 'r 'tr^Ic qJr4xcor.LourvrH.utv ou eI{Hs O u]rhor J,O Z 'g qwlsercolr lrunarracedarr BH u utwnunt ,tnrto.r wor,rd r,trtswBldll VOII rcaratnOrexacadeu aav z.r,Ceaod11 (e 12 'clrd) nhnsou)eotr anuaodtucoll .A .If .9.0 .F,.I .H .I ,ZT,IT ' x ' ? ' T ' L - g ' T ' g ' z & ' z ' v ' 2 ,' z " r " J ' 6 : r t e u n o l ou ,rnVoxodu ?rlrhorou nn4odxrsa urnnnlr arsHdd..r,uo3,1 ('arrtlrOar. H orre)rou ]r1r ..r{.urre.t -rss or.{.saure.r s.LprrrudoSg)'gerauur 4roHsuru slurwzve -oo zr 'g raxrro;, 'vrc qJ[]rcorr,ro erans I; r,r]rhor rO Z nnltola nnHnn anuatrwdoQg 'uraurnurv uousru slr,rurl[eoc 8H .I .F, ug -ho;. 'rIc I q,Lnu{offro nror.rd wrsfindu vou xdass BrzH -era[ v]r]roJ, rO 'rrrrorrou s,Luraleed e1ir. xoeadl6

'no'frd osm otu"*.?rt ffuff{"';::;*::^!.?


osoufid oenu nundnyJ
'nc O Z: d [ : *Hh

:sI{ ^.H}roJ, irruse,f,corr raesuultd rsHLtrE r31i ,{ndalt qrr4}rcorf,f,o unnzr orr osars h n]rhor &O osoxfid ountrfr soafid qnuutodoST 'srnHntraoc 'II ,71 unno;, H ogoufid osm o?aHMnH Bn'HnIf 'arxa,rdar' BH oH ,T.H rax -eelrou )relr 'garrHLtr r{oHseru s,LfiHr,rVeoc ZI -hoJ 'r,ticI qruxror.Lo mor.rd r,{rsrNrdr [ou ogedrrs nr4u -ere[ rr]rho.L,Lora wrrorrou s.LuraVeed g1g noead.r,g osoxfid DsnH nnHntt anuatrwdoe1 fr,ronucorcu o.ro,rcodu rO.Btrrlrm unfgey ?Vl

Teopua -

ocxoBa rrpa$Tr{Krr

r45

Or roqxfi O, nnpano ]r BJreBo rrorqnpflMbrM yuroM orJroxrnrb no 2 cu. Or ro.{Kra O enpaso lr BJreBo orJroxcrrrb [oJroBt4rrv rrrraplrubrupofiurr Mr,ruyc 1,5 cu:

ctr Z

t.; ^ ,-cM:

l2'5- l , b : 4 , E c m .
2

Toqrra 4,5; 7 ; 4,5; 2; 2; 4,8 coe4rrnrirrb. ,{na 4.nranHoropyxaBa or rorrxra O nnepx orJro*(rarb 11 cnn.Coe4znnrb rorrKy l1- c roqnavlr. 4,b. Yepmecrc nuQa c ryeJrbrlorcpoevbLM p7rc&non u noApeaoJw 6 npotim,e ,(.na nocrpoeHnfl rreprexca (puc. T2) Hylnnbr cJreAyIorrlr{e MepKLt(n canrznnerpax): 1) nonyorcpylrcHocrb urea (fIOIII) - 18; 2) nepnaa roJryoxpyxrHocrb rpyAr,r(nofl) - 45; 3) nropan roJryoxpyx(Hocrb rpyAlt ([OIz) - 4g; 4) no.nyorpyxcrrocrb rarruru (nOT) - 88; 5) nononraua rrupunbr crrrHxlr (nIlC) - 17,5; 6) no"rroeuna urrrpnnbr repeAa (fIIIIn) * LT,b; 7) gnlana pyrcaBa (AP) - 45 emu L8; 8) 4araHa cnrurulcfiAo,ralrvrvr (ACT) - 88; 9) 4"rrananepeAa Ao raJrrdr{(AnT) - 88. flpr.r6anxa na cno6ognoe o6.rreranue(np) - b crvr. f f o c r n p o e H u e c n u r u r c u( p u e , 7 2 a ) lnurua cnuHrcu.0omanuu AT: Jluu.ua taeu ACf :38 civr.

AAr: flOfz * np : 48 + 5: 53 crvr.

'IIc

8:

trg

srcoil u ( rernrrorcorr Hrulhurrea : [' d xr'ol srrr4 ) ou osedus g Lrlrhor .lO r rc g qJfixcor.r,o Iy11 wuruvrr-r osoufid nnHnlt snuattsnduori ffire nilhola alqHqT owou )g 4u102

'(s.rrader,ten) ructI : I4OI


nHHnTt? Dhaltu oundngl Tt{i z : ulrl :7 .,txr'o,r, qJ,fisBrcoll I4 'wc Z eH gl?.ltr 'O{ r4HhOJ -IrOr .LOUrUr:HVr]tr AZUCTOtrOd]fl'qt:,1Ilf.:1IYOOC U frugoaou oH nflHnu) Dharru anHaHnlrgg 'demeed H r,ttc I'0+g: OId

outucod otaocng 'wc,-I+-:-:IIcI+ ' 8r g g -

moil

:dv

oxutcod oundng
b 'vrc g ' 0 g ' Z T : + : : r { I c g ' 0 + .JoLl *J-_: av

IIC

nwqodu oundngT

'r^c6r : g+ I :^cs+---:cJ "JOLI 8V


nltunuc oundnlp

'ilraru : I +9 : ^" 9 +---q- : Jv 'JOLI


AV
ng frde nnHnlr anHaJrcolto II
dr,uonncorc n o,ro,r.codu rO'rrq.r,rrm uul|gey g?l

Teopra *

ocrroBa rrparcTurcu

147

7 P b , s

flz rI3
N

l9

I2,5

TI

zryY

I
vl '

t \

-r\ 3

AI

S
f

tt, -/

x c N \

1,5

N T
\
I

AO

o2

r1

\
T2

I I

o Puc.72

'talc a:

txty dxnol qrusercou u :zXE

,r.r3,1 lttc9 <rrux{on.r,o


'r,tO

o" """I}#n71n;fl
'slnHrrVaoc rf,r, 6 : H 'rl ulrhol

s.rug :r,r ^d.Hr'o.r, -BJCOU VtUrH,Urr.t Otr OSArSr rrlrhor ,ro Lt rNC qJ,rrXCOIfrO Z Dsm oeosutog nnHnlt anuatwdoQ1
'r^Ia rllll I :

: Iy rtnr'o.r, q.Lfistt,Lc qrr}Icorro -ou fi wc rJ{ r4prHrrr oil 8?IHs l{ fiuho.t ro I '.r, Ar*'ol, qrusJco[ vnter rAavrulnrr c aa vwrlt -ar'acedeu en u ord.rrundu u.r,caeodll 8fiHs ]I rr]r]ror ,tO

'rNc z : llc
:X1d.nr'ol q.rlasercorr n ou ogedus C r4)rhor rO wc A qruucor.lo r;3 urula.vrlr oqm o?ogouognnHnt anHailtoltoa 'rlovruvrlr gousrrr g 'g'0 '6,1 unr'o;, s.LfiHfi[aoc ' (rennro,rcorr Hr4rrvrrea)ruor qr,Lr{}rcorrro -.r.lt g'0 rnrsrNndu fou wc ewus.V r4}rhor rO '(rennro,rcou enunnrea) nrc 7 q.r,Hxcorro gO{ urvruwrrou osedug O{ r4}rho,r rO nnHnt.anuarwdoQg ntHnltc ogm oeogahartu og<Irfoseuodu og -edus orllnLrrf sr.r${roVodu 'qlurrralaoc 211'I ranr'og .eil .ril r4)rho.L qrlrsercou fiurrcelo ud.r,en s,ruraVeed 11111 xoeedlg
.tr,ronnconc n ololcodu rO'Bq.rrrm exrlgey BfI

Teopur - ocrroBarrparcrrrrc[

149

Tpexvem6eprlaoil pyrcaa flnurua pArcaaa Or ro.rrcra I nnpaso no npoAoJrxceuuro n:,t-wu:,z [TI, orJro)$rirrbMepxy AJruHbrpyKaBa 14 rrocraBurr rouxy H: ,.qH: AP: 45 cyr.

Illupurua Husa pqrcasa Or ro.rnra H eHr,ra rroA fipffMbrM yrJroM K Jrvtnvtvr(H no lynxTr4pHoit nwtturz orJroxtrirrb 18 cu (ne.nrauzna He rrocroannan). Jluruua H.uxrcHeeo ur6a pArc&sa " To.{xz 18, K2 coeAnnr4Tb. Or ro.rxfi 18 nnpaeo [poAoJr]r(r{Tb fipflMyro Jn4ur4a na 1,5 cu (nsrpaeH,trrb Ha crrr.rHnera rroJroqxe Hr4]rcnrae runu pyxana). OQopuneu.ue rtuaa pA rca6a To.rxrz 1,5, H coeAr.rHr4rb. Orpeson 1,5H paa4e"nrarr Iro[oJraM, Brrpaso oT cepeA?rHbr rroA [pflMhrM yrJroM oTJrolr{t4Tb 1 cwr. ToqrtrzH, L, 1,5 coe4r,rru{Tb rrJraBnoftnnlaueit. Idopontrcuit. pArca.6 lnurua pArcaaa Or ro.rrcraI snpaao rro JrrHr{ra[fI, ornorxr4rb Mepxy pyxaBa r4 [ocraBrrrr rourty H1: AJrr,rHbr AHr: AP : L8 cnr.

f,nurua HuitcHeeousa pAtcana Or ro.rnra K2 enpano rro JIuHrrfi HrrtrcHerocpeaa pyKaBa orJro)fizrr 5 cu. Illupuna Husa pArcaaa To.rrcra5, H1 coe4fiHlrrb nyurcTr{puoft nunueft. (O$oplrneHfie raJrr{enofi errraqxlr Ha cnllnxe rroApo6uo AaHo B orrvca*uru ocnoBuoro qeprexca n"uarra.)

'N^c g'vz: g'o.

g.o+. "!u:r\rc *-k

: INI

nunsolrdoe ounmdag

.r,{c8:r*#:^,cz.#':uc
nilhDlalqs nosahatu nungfitre rnuattagaduo B1rg
0 Hhola Bn.Hqt a1aD20W OUJg

'rrc g ' Z I: g . 0+ L : av

V r , rg c . 0* , tJou : uc
wqodu oundnly

'ric : 6r e +9 : wcI + "JofI --q- : cJ av


, nHHnuJ oundnla

' r \ c r z : g +9 : ^ " g * t h : J V
ngfrde nnHn,n anH?ffiorrolf ' 'lllc 89 :9 + 87: du + aJOIf - r5r9r namtnHnlf ' r N cg g : JCU: JV l

.__ 'v'oI 'g'0'9.'rtr ' z r r' H ' T ' g ' r ' z u ' I u ' r r ' z ' v ' z ' r ' J ' v : r r e l r h o J u l,nYoxodu Lr)rukrrrc nn4odursa
rfutonucorc n o.ro,lcodu ,r,O.rqrum

@ 72

nnrDTa oe nxHnu? nuntrfi! .cud) nuholtou ,.::,:o:,1o!

urutuuLrarsndd..r,roXl
eufgey

09I

Teopra -

ocHora nparcrrlrur

151

Illupurua eopJloautrbl fIoI[ nf Drrr:

, r *Icrvr:

18 , I .: 7 c r v r . -+

Inydurua eopJloautdbr' BY : BJI - 0,5 cu :7 - 0,5: 6,5 cwr. l

p a 6Jre B c no no earneJlbtrbremovvu 0 na ruan Hu.fl


JLU|LUU nJLeVeAOeO UIAA U pArcAgA 0OJLOV|CU

Or ro.ncr,rC rrepx rroA npffMbrM yrJroM rc.nunuraII1 orJro)rcr4TbqerBeprb Mepnra rropoft fioJryoxpy*cuocrn rpyAr,r u.ruoc0,5 cM rr [ocranr,rrr rovry Ct:

nof" LR -----;-'+ CCr ': 4 0,5 cu : i 4 + 0,5 : 12,5 cnn. To.rxr'rM, Cr coeAr.rHrrrb. Or ro.rxfi fI1 n.nenorro Jr]rHrru[rerr orJro)rcurr 2 cv. (ne.nuuana nocroanHas). To.rra 2, Ctcoegunrrrb, npoAoJltrcuB Jrrrurrro fiporraBOJIbHO BJIEBO.

III upurua nneva noJlovtcu Or urupnnbr rrJreqacrrfiHKrr orngrr IOU-2err:

2 cu:

L4*2:12cw.

Mupurua nJlev& otn eopJloauvbL 0o nepaoft Jtutduuablrnavrcu

iIO:

rrrr{prrna nJreqa

: T 12 :4cu.

OQop mneruue u.azpy 0noit aaunavrcu:


M(D: JIO :4 cm.

tH .tt tllrhoJ s.lr4uraVaoc 'mtc 7:ztt :2,r. r{grto.r,qwrsrcou vt tuc Z - ogedug r ra]r]ro,tJO Dsm oeosoxog nnHntr anuattwdo@g 'I^Ia : tytx I : zX1 dnrrol q.LPrsercorr lr 'ayllf alrnr{rrc en ztnead.ro ordnsed .eeadYou f.H I34 -nnV s.Lr4u{or,r,o vrunlalr on osedus unr,o,r. .r,g 344131 sadgoa 's.Lr4ufifleoc I]I ']IC r4]rho;. '(rennro,rcorr BHr4hr{nae)wc g : }ICil d.nno.r, sr,Lfisercou :X44 rur rllc I crJuu{or,Lo 11111 raznun ou xdess II u}rhor ro 'rNc : IIIII I :rX1dnr.o,r qrrase,Lc
-OU Iit IAICI 9JI,IX{OITJOIaI4HI{r OII 8I4Hg }{ I4}IhO.l rO ot adgou rnuatttudoQo Elr g ntho'ttt alqHqlralaozowou)g'
.T A}IhOT qTI4g

-B,r,cor vturrrel rtrafir:ulr c oJa rrrauanacadan en ra r;; r,run -!Irf )r drr.[xraVrraudeu zl,caaodu erlHs ]{ H}rhor JO

wc U <r,r?rx{or.ro Ig; 'r\rc 8:

'INc Z : )IC qrr4sJ,co[ u :34ztnr'o,r, vrrrrur:t ou osedus C Lr}rho.r,rO


AnHAUCOTOA

Dgm O?OqOHOq nnHnlr

V - 7T : OIf - r{xhorrou Bharn euudum:

hO

nyholfou Dhatu JLouo'utJo


flronnconc n o"ro.raodu rO.rq,rum exz(gey

z9l

Teopur -

ocrroBa rrpanTr{Krr

153

T p e xve meep mnoit pA rca6 flnurua pArcaaa Or roqxra 9 ereeo fio JrurHuur orJrolrckrrb Meprcy AJrnrrbr pyraBa pr [ocraBwrt rouny H2: qHz: AP : 45 cw.

IIIupurua Huaa pArcaaa Or ro.rxu H2 nrza noA rrpffMbrMyuroM x.nrznrara 9H2 rro nyHxrrapy orJroxrr,rrr 12-13 cm (ne nocroanuaa). Jluruua HuJtcHe?o ul6a pArcaaa To.rnrz L2-13, K1 coegzHlrrr. Or roqnrr L2-I3 BlpaBo yMeubrrrr4Tb,qJrLtHy Hr4?fiHero rrrBaHa 1,5 cm. OQopuneruue Hua&pAfiasa To-rru t,5, H2 coe,qranrarb. Orpeeor 1,5H2 paa.qeJIIztTb IIOIOJIaM I4 BlpaBO OT TOTIKII AeJIeHI4ff IIO.4 fipff-

MbrM yrJroM orJronrlrrr 1 cvr. To.rrcn }J.2,1r 1,5 coe4raHr4 Tb rrJraB s.oit nlap.ueilt. Hopomrcuit pAHo.6 finurua pyoa*a Or ro.rxr,r rI nneso rro Jrurnurrt orJro*crrrb Mepny AJrrlHbr pyxaBa r{ nocral}rrr rovxy H3: IIHB: AP: L8 crl.

JIunua HutcHe?ousa pArcaea Or ro.rxn K, naeno fio Jrurnurv ?ICK, ornoncrarr 5 cu. Illupurua Husa pyrcasa To.rr[ HB, 5 coe,qlrnrurrb [yrrxrr4pnof,t ntr:nuefi. O$oprvraenz.e rrlanaurut raJrutlz r4 TaJrrreBofi srrra.rxu no4po6no .qano B orrurcanutu ocuoBHoro qepre)fi a flJrarbff . KonrypHsre Jrwnyrur nrrxpofixu rroJroqrr4 flpoxoAsr rro
TOqKAM:

V, fr, Ty 2, 2, 4, 2,T2,Kv1,5, 1, H2, Cl,rI, (D, 02, 1, JI, y.

' w cg ' Z l :

9'0+

v
8V

:IIC INcg'0 + "JOII =7 nw4odu oundnly

8 'wc g'8I : g'7,* -;-: 8?

8 : I^Ic c'z -CJ - " + .JOLI ntlinuJ oundnp

8 8 :.w 'n{c -' .JOLI - + Tz: I + _ : r\Ice 6v ngfrdennHntr an'HaJleo'tro If 'il.i;c : ZJOLI: t1;V Zg V +97 : du +
namBnlrnll .Ii[C 88: TCV: JV

nnlto'ut og nxHnua ounttfr (u 92 'crd) ntHnuc anuaodracoY 'nrc ? - (dn) anuu,rarcgoaon[ogosc H exauglrdll '89 - (.tU[) vruEreroV efadau Hurtr (6 :gg - (,lC[) vpfi.rer'oil unruruc euurY (g ig7 unn'gV uttu'09 - (6[) eaex^{deHurV (2 eVedau reutrdfim enuaorou (9 ig'L1- - fimU) ig'LT - (CmU) I4xulrrrc rsuudzm enuaorou (9 :gg - (.tOU) vwfirer s,lcou$c^dduodrou (7 :BV - (u,fOU) vVdd.I s.tconx{ddnodrou redola (g :gV - (t.fOU) ra[ddl s.rcou*cdduodnou readau (6 :gt - (mOU) r{am:IrroHxcdduoArou (1 eulnor : (xed.ler,tnlnuc a) r,rndaru -rtlarc rsnncd.n(gg 'czd) uncel,dar' rrEnaod'r,courrf qahnsoutcou n wosuxfr.d atlqH -Hatrcfroe anquaodgto'ttquah a opnlr Jrcaudah
fluonrrorc u o.ro.r.codu r0'rqrlrm errfgey

v9T

Teopua -

ocnoBa rrparcTr{rcl

155

lEs.U
7 P 0 , 5

IIr

I L2,5 18,5

Kzln "n x /L
'f KR .c

{Y6

Pzc. 73

'ru c g : vg
:I dxr.ol, qrrase.Lcouv (rennrorcou rrrulhraraa) nc s qrr.ruconr,o rys u'u*w'n oil ];:::"y:;:.::"", nxhola alqHclfa1u0201,1r ou Jg r^lavrllwr.f EroHserII g'0 qrutrorro nror.rr{. slraufiVaoc m'g'g'O '94 rxrrol 'rruc '(renHro,Lcor enrzr'zrea) r,{rsnrrduvou erEHs 7 Lt}rhor,r,9 ilrc ? <rJralxorruogO{ vrurlutlr ou ogedus O{ u}rhor rO ntHnu? ogm oaosahanunnHntt anuattwdoQg '(rlndameta) ruc ?I : I,IOI
nx'unuJ nha'rfu oundn g7 'I^Ic Z : UITE

<Irl,rsfcou u 'INc EH g rrlrhor ,Lo Bgm oJos :7 rtg}Irro,r, 7, -ahorrrr orrrHr{rr azucroYodu 'q,lrsr,rYaoc g '94 unr'og fiugoaou DH nHHnltJ Dharru anHaHnltqt

'danreedBH virc I'0+g

OId

:octutcod oraoncg 8 8 'INc : : dV L T * gI : I^IcI * fnOU I :oxtucod oundnlA '.r,.d.nnol, qlursrcorr u dnrdxnlneu -den zl,caaodu r,rzrre,r,vrvtlurr oV arans l{ }rxhor lO 6 :}IC 'r{cgU'g:;: " 9'7,I ilC tcw4odu nundnm oHnsolroIf
dl,rosrmorc x orolcodu rO'BqJ,um eufgey
v d

99r

Teopua -

ocrroBa rrpaxTrrrcn

r57

Orpeaon fIfI, paa4eJrrrrb Ha rprr paBHbreqacru r4 nocraBprrb rorrxrr fI2, fI3. To.rxz I, frz coeALrHrrrb,EpoAoJrrrcraB JruHr4ro BrrpaBOrrpoprSBoJrbHo. Bc nono earnenbHbletnovrcu' 1na oQopnneHu& no)pesa dna nacmosuu,bl Or roqxu K eHua no Jrurlavrur Kr or.nolrzrr 6 cu u rrorourcy K1: craBr4Tb ICItr : 6 cu. Or ro.rxpr C no.rrunzfi r'pyA?rB[paBo or;roncrarr 2 crvr (Honeq no4pesa) n nocraBrarr rouxy Kr: CKz : (ee.nnqnwa nocroanuaa). 2 crvr

If olpes 1na nacmoluu,bl Tovxra Kr, K1 coe4znzrr, [po,qoJrrr(rB Jrr4Hr4Io BrrpaBo na 2 cnn (uaua.no no4peaa), rr [ocraBr{Tb rorlxY K3: KrKa: 2 cm (nenrvuHa uocroannaa).

OQopnneruue JLuHuudorcoeoeo utea rrt : 2,5 cnn. To.rxz 11, K1 coegr4ulrrb Inururuotit pyrcaa flnuua pgKasa Or ro'rrcz,{ nnpano no Jrvrnuur. [fI2 orlorr]rrb pyftaBa v rrocraBrarr rouxy H: AJrr4Hbr

MepKy

AH: AP:00 cwr.

:I11 ,{xr'o,r, qrr4srcorr n esexdd lslantrfr ztxderu q,f,Erl)rcorlo11fi!rzuyuv ou osedns [' r,rur'o,l l,g

nsoxfrd ountfr
s o a fi d 4ouut d aout anx ad 1 'auca& -der. en oHueulrorrHtr 'q.Lnurzfraoc znno;, I'L-g'1 'nic og /-g - uxherrqa enurfl''wc I oil qrux{orrro osars T4 -edns (eaeudd sm oJoHu{vrr vrvrlevrrr ou) g'I r{)rhor ,LO nxho 7alqg I aIa Holt anuatw doQ g L1o 'esexd.d aom 4unxdaa gfoHsIru s'lzHzvaoc H 'I 'zII LI]IhOJ rlanldT'I'I| r Ic T cl.tr4)r{orfror/\IoIfJdr,{rswudu trou er,rHs 98 rurlrho.I-Ig 'eaexdd som urvtldtKuld- uaurli'urrf goHsenu slrrur,rVaocVT'g'1''8X,1 raur'o; .r{c g.I H aa s,Lr4ucrotsodu u 71sX1eneadl,o oV euns ordr,trdu urcos -odu g[ ururlaurrr x rrorld nrrsrrurrdu Von gg r4]rhor rO '(audew ou) rl,nor o[ eseudd fH qr,Lltxcorro -urV gg ylfiilalauutr wc ou ['uxnol, l,6 oeoxfid sogm ozaH)rcnltn ozau x das qnHnlr anuatrwdoQ g 'ance,r,dar' 'gI-91 '1 raxno;, H ona)rou )relr 'qlvnttVaoc I 'wc 9I-gI - II)II.B.LrIS enurrf,l 'wc I ou q,Lkrlrcorfro osara z ogedus rzneraV r,rg -hor rO 'r rerouou slzretreed eaerrdd eeun .r{.nzdn111 osoufid DenH nnHntt 7ao nilhDlttns anHaltwdofug 'Uavruvrt gousBru sluHr4Vaoc ,I,11tr,t VI -ho;. 'r{c I <rlrrxcorrro lror.r.{. lrursrttrdu Vou osedus nran -araY vlrho,t ,tO 'rrrforrou slzuaYeed 971 xoeadl,g osoufrd osnH anltatrwdoQg 'qJr4nzVaoc 8fi'VI t4)rho;. oeoafrd osm ozaHlcnH anHnII 'rrc 'a 'J 'sexr{.d eenH r{.nzdvm qrrrxorfro 7I gf,l uuuwr n r,ror.rri rtrsrtndu fou erans H uT]rhor rO nsnxfid nenu oundnla
.tr,touncora n o.rolcodu rO 'rr.rrrlm eufgey

89r

Teopua -

ocnoBa rrparcrrrc[

159

AHr : AP : 45 cu.
Illupuu.a Hu3a pArcasa Or ro-rxz H1 no4 npflMbrM yrJroM r<Jrvr*urn.{H ouro,rcr{Tbrrrnpr,rHy HrrSapyKaBa, T. e. [poBecTr{ nyrrKTr{p Hr4rrcHerorrrBa pyKaBa. AO JrVr}lVrIa Idopomrcuil pA rcas lnutra pArcaaa. Or ro-mpr I nnpano fr.o Jrvrnvrn,{H or.roxr}rrb Meprcy AJII{HbIpyKaBa LI [oCTaBI1trrtourCy H2:

AH, : AP : 20 cu.
Illupuaa Husa pAtcasa To.rxu Hz, Kr coeArdHr4Tb rryHKTT4pHoit nunueit. Saueuau,ue onbLmHoit nopmruuxu * B qe.irtuoxpoeubrx rpexqerBeprHbrx rr .4Jrr{EHhrx pyftaBax JrHHr4ff Hr4)KHerOrrrBa pyKaBa crII4HKIr 6rrrr 4.nranueeJrrrnrrr4 HrrlrcHerorrrBapynaBa rroAOJrficHa Jrorrrtra na 1,5-2 cM, Ba crler qero Ha Jrurnulfi JroKTffAeJra; rorcfl Bbrrarrxa, Mflrxr4e cxJraAorrxtr r4Jrlrrrocagra. (flocrpoenr4e raanesoft Bbrrarrxr4 - B orrlrcaHrrn ocuoBHoro rrepre)fta n.narra.) Konrypnrre Jrvrnu:vnrrxpofixu culrHnlr [poxoAflT [ n or o q x a M :A , I , T , 2 , 4 , 2 , T y , K 1 , K r , 1 , O - 7 , l , L 4 , l , 13-15, 1, H, 1, fIr,vI, E, 0,5, IO, A. If ocmpoeHue noJlovrcu (pnc.73 6') 0o manuu fl nurua noJloHtttt.

AT: ACT: 38 or.


Jluruua u^teu

AA1: [[IOI2* np: 48 + 4: 52 cyr.

'rtc g'g : g'0 : AA L -mc9'0 - 11.g nunsoltdoz oungfurtr


'IIcZ:I+ *

:ftcI*

---_:IfB mon

nunsolrdoe oundnly 'lntc g'VZ: g'0 + :: 8i

r , t cg 4 . : WV - 'O - *,"JOLI nunsolrdoe ounmdag

'll.tc8:Z+

g 87

:INcZ,+ __q_ "JOLI

:[U

nxho Lurqsnung fitrz rnuatt ag adu o slr g


DHTOIA BO'HqTA' aAD 20W OU)g

'rrc sz's: #

h: lrc

lew4odu n undnm DHnsolro II

'v{c g'zT: g'o+ +:INc g'o+ 'JoLl ,+--: Irc g?


tcwgodu nnndn1A
9 9 'r\rc g'8I : g'Z : g'Z + +g7 : l^lrrr zJOn---:-CJ

nHHnuJ oundnyJ

'.^crz:g+ I -Hcg+-t-:J17 "JOII 8V


np fidz nnHn'n anltaJ$oltoIf
druonncorc u orolcodu rO'rr<rrxm eur(gey

09r

Teopur -

ocuoBa rrparcTrlrcil

161

B c no no aame JLbn bre rnoqrcu 7na ruanpaeJleHuaJLuHuunJleva u pAtcana noJlovtcu Or roqru C eeepx, [eprreuAuxyJrflpHo rrurn:a:,z.rpVAn, 1 nropofi [oJryoKpyEcHocTr{ rpyArr oTJroxcrrTbLf 4 ntrepr"vr lJrroc 0r5 cm n uocrzrrrrrs ro.my Ct:

fIoI" o + 0 , 5 c u : 4a CC , +0,5:12,5cu. ' r:--, 4 4


To.rxr,r M, Cr coeArrnr,rrb. Or to.rftra flt n.rrenorro JrrHprn urela orJroficrarr 6 cu (neazuuna fiocroaHHan). Tourz 6, C1 coe4raHrarb, rrpoAOJr)r(r,rB JTUIIIUfiOBJTeBO npOrrSBO JrbHO.

III upurta nneua noJlorttcu.

rcU-2crvr:L4-2:12cu.
Illupuna nneva om aopJtoauHbt 0o nepaoit,Jlutduu lblrLavrcu

JIO:

ruv pr,rHa IIJreqa [oJrorrK]I

t 2: 4
,

3
M(D: JIO:4 cu.

cnn'

pg 0 rtoit,ewma'rrcu O Q opnne nue ru ae

Ocmamorc nJrevdnoJrovtcu : [r[prrua nJrelra rroJrolrnrr - JIO : 12 - 4 : 8 cnn. @@rI (flo4po6xo nocrpoeuue Bbrrarrn?r rr nJreqa rroJrorrxfi
OIIil caHO IIpI4 [OCTpoeHIuIII ocHOBIIoIO qepTe]I(a u.natra. )

B c no uo eame Jlbtdbre rnovrcu 1na oQopuneHu& no}peaa 1na nacmoaunbl Or ro.rx[ K eHfia rro :nunvtra Kr or.noxczrs 6 cu u nocraBprrbrouxy K1: KKt - 6 ervr.
6 A. Corxqeao

-odn gg prlrho.L,rg '(endanr ou) r,rnor otr eseudd dnr.rrf - y[c gg qrr4x{orfro 8Hh utvruvrrr orr osors h r4]rhoJ,.T,O ogoNfid osm oeaHtcnlt nnHnlr anuatrwdoQg ' arra,r,dar' H onegBlrorl xuu 'uoaulrrr riroufiBrrusl,rnraVaoc ZT.I .8H nlrhoJ 'rrc worrJ.( nrrsltrrdu fou osedus Br,ruarf T <rrraucorfro -eV qrprratreed 91e11 xoead.rg raxrro,r ,Lo u lrlnouou osnafrd oenli nnHnrr anuatrwdoQg 's.r,uuz[eoc sX' ZI r{)rho;, osnxfid osm oeaHtcnH anHnlf '(rennrolcorr oH ennrrraraa) v{c ?l q&fi}rcorf -ro 8HI1 vrvrnyrvn nron,rz(ltgrrrrdu [ou e11t4rrho,r ,LO osnxfid nenu oundngl 'Iltc 09: df :eHF,

qrr4xcorr,Lo -urf dnday\r HrlHrrrr on oa.ara h;;::iirfl

:s11dnrro,r qfirsel,cofi N eserdd rvs

.s.L[Hr4[ooc IX .zr,utrhoJ, 'r,rtC g'U :ztrt asm oeoeolrognnHnn amatrdoQg '(rennro.r.corr Bul4hrrnas) nrc : 9XIX U

sosfid qnuantrfil

'e3qfxr'o.r, q.Lr4ae,Lco[ z ,(eeadYou orerren) wc Z H ,]34 r,rrrrro;, osers orfitrltrf suxroVodrl .q,LrrHil[aoc IX,1 , nhneouoDtr ultg ndpoy '(rennrolcou Bur.rhrrraa) nrc Z : vr6l

qwtsuJcorr u (eaedVou lranox) :?X1Axr,o.r, wc Z <rrltucolr;o osars nE.(dl nvrnurt ou II rlrho,r JO


{.luosxcora n o.ror,codu &O.rq.[rlm eur(gey

zgT

Teopua -

ocrroBa rrpaxTrrrcu

163

rIHs go Hr{rrcHerorrrBa Becrlr [eprreHALrryJrflp K Jrvrlaraul pyxaBa. Beepx no reprreHAranyJrflpy or Jrurnurra 12Ku or1 cu. To.rxn 12, l, Ku coe4rannrr. Jroxcr.rrb Tpexvemeepmruo{t pArca6 lnurua pyrcaaa Or ro.rxra TI n.neso flo Jtwnuu rIHr or.noncr,rrbMepxy pyftaBa r{ rrocraBrrrr tovry Ha: AJrLrHbr {Ho: AP:45 cu.

Illupuna Huaa pArcaaa HHr 4o nra' Or ro.rxrn Ha uog rrpffMblM yruroM K lrur]dulvt
HLII/I HLt)IcHerO JII{H}IIO. IIIBa pyKaBa IIpOBecTII nyHItT?IpHyIO

pArca.6 Kopomrcufr. pArcasa lnuna 9Hr otnoxlrrb Mepry Or ro.rxra rI sreso rro Jrvrravrn pynaBa H nocraBfirr rovxy Hs: AJrrrHbr rIHb: AP: 20 crvr. Illupurua HuaapArcaaa
To.rnr,r H5, Kl coeAlrHlrrb IIyHKTrlpHoIt nunneit. (OQopnn.nenvreJrvruvrv raJrnw rd Bbrraqxrr Ha [oJrorlKe AaHo npu ofificanvl:zrocHoBuoro qepre)rca n.narra.) errxpofirz [oJrorrxr.r fipoxoAffT Konrypnue Jrura.vrfi r r or o q x a M : y , I r , T t , 2 1 2 , 4 , 2 , T 2 ,K 1 , K 5 , 1 , L 2 , L , H s , Hu, rI, @, Oz, 1, JI, y. (pnc.73 n) If ocmpoenue nacffLoaut4ur flponecrr ABe nepecexaroulfiecff roA rrpflMbrM yrJroM rrvrlaurilur Ha urx fiepeceqeurru flocraBr{Tb rorrfty O. Or Torlrcu O sHr,rar{ BBepx orJroEcrrrb no 9 clt, T. e. orpegxr{, paBHbre ,4JruHe rroApesa rra crrrrHlce r{ floJrorrre (KrICs u KnK5), rr rrocraBrarbrorrnrirOt z Or. Or roqnr,r O nnpaBO I4 BJIeBO nO JII4H|4?I OTJIO)ICI4Tb IOJIOBIIIHy IIII{pr4HbI

npoftmrr mr,rnyc 2 cwr:

I 'wc Iu:9 +

:r^rcg+

8?

tJou : J V

ng fide nnHnrr anHaucolto II 'e$c ?,9 : V + 87 : drr + ZJOII : tW

nam BnHnx 'rIc 8g: JCV: IV

nntDut og nHHnuJ CIHnltv (e Vg'cnd) ntHnuc anuaodtacoy

ar osoxnd

'nlc ? - (dn) auue,rargo aoHVogosceH unaegzdll 'gg - (.lU[) uurrer, oV e[edau enzr[ (6 :89 - (,f,C[.) vrnlrer oV nunlrnc enrarY (g :Og - (4[) uaex,td euurtr (2 :g'LI - (UmU) eVadeu rsuudum enraaorou (g ig'LT - (CmU) ulrururrrc rsHrtdum enraaorou (g :Bg - fi,OU) ravrrer sl,couxc^ddnodrou (7 :gV - (z.fOU) r.rVutd,r s,Lcouuc.{dnodrou redo,lu (g :gV - (r.tOU) raVztd.r s.rcouxcfdxodrou readeu (g :8t - (mOU) ram qr,coHrritdnod.rou (1 , :(xedl,arun.r,nec a) r,rxdanranlnor -dVanc rsuucdH (V2'cud) excal,der' nrneodl,con rrfl mhnsourcolr eag ra nHaodrtorrqu ah c DQnu crcautda6 . 'errar,der, BH orre)rou )rBlI 's.LuuutsoocIO 'f 'zA,?.rg axrrog.

'rrc7z #T:

v{c -z-II3

z
7gl

r(r,{osrcorc n oror.codu.rO 'rrtlf,rrm eui(gey

Teopur -

ocrroBa rrpaftTrll(u

165

FeA
7 P

ul

A1

,rl
1,5

+Y!9rjj
A E

zlrt
8

; \ 3 Ar
v

^
T rf

t/
12,5 K 8 1.5
ll

/x
/
6$

,".u

fl
It1

Aor o2

Tl

H1

,'

T1

2,bl<

N,Z
H2

2 2

Pue.74

' r^rcg. q,Lr4)r{orf.Lo rtor,ru{, 0 r,{rsy[rdu vou ezns r,I]I]ror.16 .(rennrorcou enrarrrareu) 7 r^ic qrpru{orfio gO{ vonrrdu ou ogedus O{ r.r}rhoJ, JO 7 nxHnuc Dgm ozogaharu nnHntt anuattwdo$g '(s.r,nder,rera) lrc 7I : VIOI ntltnuc Dharru oundngl

'I^rc : z mg.
:14dnr.o.l q,Lrrsercofi vr ,l,i.trc Z eE gr4rl -r.ol ro orr{Hkrrfsr4u{roYodu .qlfiH[fooc g .o{ uxhoJ frxgocou oH nu.unu? Dhalru anrtaHnltgs 'delreed H nrc : OId I.0+g outacod otuocng

'ncZ :

:dV I * e I :ru c I + fn O U

natacod oundnly ',t, .{ur'o.r, qlr,rsercofi n utrEdt urur]d'url;. n dnr^rtxvYneu -dau z.r,casodu urare.r vrurrurr oY eprrs J{ }r}rhoJ, rO

, : z 'I^rc 9a'9 gzf:

xc: uc

nw4odu nundnm DHnsott oII ' : l l . ' r c g ' Z T : g ' 0V : w c g . 6 + ; v : + 'Jorr- Irc Bv
rcwqodu oundng7

'IIc

I r{rc 9'8I : 9 ^ 'Z + -: 8V

e'z+1fu:c.r
nxtnlt? oundnAl
ggl

z(rtonuconc n ololcodu

rO.rrrr.tlrru enl(gey

Teopun -

ocrroBa rrparcrr[Ku

167

To.rxu IO, 0,5, E, LI coe4lrgr{Tb n.nannofi anarrraefr., Ha nepTe]rce. KaK IIOICaSaHO Bc nouo eameJlbHblemovrcu JlutduupArcaa& )na u,anpa6neHu,fl. E nnpano rro rvrrul. rrrelr orJloficr,rrr 3 cu ro.rxu Or (ne.nuurEna [ocroffHuaa) r nocranrrr roury,{:

EA:3 cu.
Or ro.{xrr fI1 nnlrs no upauoft fltfl ornoxcutr 4,5 ctu rr flocraBr4rr roury fI2: IItfIz : 4,5 cu (re.nravnga fiocroannas).
TO'TTCT.T A, I/tBBOJIr,HO. fIZ COE,4IITII{Tb, IIPOAOJI'ICITB JII{IIIIrc NPO-

dorcoao eo tuaa O Qopuaeruue JLutLuu, fio JrunvlutraJrulutorJroxtrrrb 2rb ct* Or roqxz r BJreBo
I{ IIOCTaBI/ITb TOtIKy Tt:

Ttl : 2r5 cu (nernuuna He rlocrogunae). Or roqrcr 11 BHzB orlrorxurl 1 crvr. Or ro.mu fI rc orpeaxy Kr [poBecrr{ nyrrxTrrpgyK) Jrlrnrrro, paBnyro 9 cwr,u uocraBrrrb rovny Kt. (nenrarlr{Hauocroannaa). flltr : 9 crvr Orpeaor fIKt paa4eJrr{rbnorroJraM. Or roqxra K uepea rorlxy AeJreHrIsnpoBecrrr rrpspaBrryrc 615 cu, u uocraMyro rryuxTLrpnyro JrIdHraK),
BIITb ToTIHY fle:

KfIs : 6,5 cu (nenravnna noctoannaa).

oV dnrdxu7naudeu r,r,rcasodurnneraY ff]rraor .r,O.nrcrf -orou s,Lt4raVeed (39 uoeadl,o) raxnrauc d'nudu11 nxholaics q oeanltDut anHattwdoe g 'enra,r,darr H oueeulrox )rlr 'q.rvrurVoocI , L-g.I uuho; .rrc .2,*g - uurrBJlqla enzrfl' .I^Ic I on sfiuu{orfo os,rs z oeedug (eaexrtd sm oJaHx{uH ururnur.rox) g.I rd}rhol JO jrorr anx atrw doe g nu holalqs noa a1u 'eaeud.d som 4rranxdea - urozrrlurv r4onsetfrr s,tr4HvYaocH .I .z11r4)rhoJ .rrucI rrJt4x{or,to z{.dnrrtxutrnaudeu oII 8t4Hs gg r,r]rhor ro 'egexdd som firauuctru uIanlgvrvrzoHsru slrEgl,rva 'g'T'eU prlrhoJ 'rruc .es -oc gfiHs g,I eH oJo suxcroYodu IT -exrtdeam oJoulrcr4H urnrl.urrr of U[, ururnur.r n drrz{nravneu -dau ra.lcaaodugg alrhor,r,g .(endanrou) rlxor oV egeud.d A;ruttY - wc gg rrJ,r4u{orro urur*urr_r ou I r.nrr,ol ,rg Htr osoJtfrd sosm oaaHtcnrt n oeau x das anuattutdoQg nnHnlt 'slzHfiVaoc .I .H lrlrhoJ .rlrc ir,rzxcorJo II I won.rd. r,{rsrNrtdu Vou rurrare[ tarrr,o.r,ro osedus .rNerfolr '1111 .eserld.deenn.d.nzdng -ou sluraVeed xoeadl,o osoufid DsnH anltarwdoQg, 'uraurnurrr .8U ]r]r]roI 4ornirdu slurn[ooc II ngoxfid Dgm oea'n)rcnH BnHnIf '(onnro.lcou an) r,vc qrkru{or.Lo II 11[ zvrnrar x rror.rd wrsrrundu Vou evns H ra]rho.r rO osoJtfrd oenu nundnAl wc 0g : d[: H[

q,Lfis,tcoil raueeudd rsur,rr[ .tt.xdenr q,Lrax{orfro :g r{.xrro,r, zyfiiulauurr ortrHolrcrfotrodu ou oaudus I nnr,ol lg neotaftd ountrfl , .andal,dar,H olreg)roil )IBlr '4atattarr gousrrr qllrnr[aoc ,I& .I]I .e11r,rxrrog I g o.ro,rcodurO..B{rlrm urdgey ,tr,rroslrcorc

89r

Teopur

ocrroBa nparcruKll

169

Jrnnvl:araJrvrnfi BHIIB no HeMy orJroficnrb 4 cu. IIInprHa Bbrrarrrcu - 4 cNr.To.rnn 2, 4,2 coeAr{rrrrrb O Qopnnenue nuHuu. maJluu Toqxra T,21 2, 1 coe4rnnurb rrJraBHoitamr'raeit. Kourypnrre Jrurnurvnrrnpofixra c[]rHnr{ rrpoxoAffT uo ToqKaM: A , f , T , 2 , 4 , 2 , 1 , T 1 ,K 1 , f f 3 , 1 , 6 - 7 r I , l . L , 1 , H , 1 ,

rrz , v I ,E, 0 , 5, I 0 , A.
II ocmpoeHuenoilovrcu(puc. 74 6) 0o rnanuu lnurua cnu,tdtcu AT: ACT: Bg crvr. Jlunua tueu AAr : [IOI2 * nP : 48 + 4: 52 crt. fI onomeruue nuHuu, apy}u an A r: fror2 , 4g - - + 5.: 2 1 *5cru: 3 3 crvr.

Illupurua cnuvrcu fC: flor" - ; - + 2 , 5 c M : - -48 ; + 2 , 5 : 1 8 , 5c u .


o . J

Illupuna npoilnur UII : 48 floro -- - - 4+ . 0 , 5 c M: - + 4 4 0,5: I2,5 ctw.

fI onoeuruatuuputrbL npotttwut CN :; L2,5 :6,25 cK :; cltt

'nlc

7:

ZT

r4lrhorofi Bharfrr eurrdram

: olf

ntrhoTarqgnnHnlt lnoedauop nunsotrdoe rao ohalrrl oundnal

'r{caT:z-7I:I^rcz-votr
ntrho'ttolt Dhalfu oundn 17 'onsroser4odu osars oruHrrrr srucroVodn 'q.r.raulrYaocrg.'g uurrol '(renaro.lcorr Burrhrrrfaa) wc Z crl'ra:r.oruo rram ufirr -rrrr ou oaors r11 nxr'o.r,LO 's;r4ufiVaoc rg 31qlrnnol

'(reanro.rcorr Brrrrthr.tnaa) wc I : rgg :rS dxr'o.r,q.f,I,rserco[]r nc 8 4ronuntruom r4rrrr -I{rr )r dnndxu[saudau z.lcoaodu enus U rr]rhor rO
nilholrou oeovfrd n Dgm ozogahaltu nnHnlt gnuattsnduolt B1fe nthoTa atqHqtautoeoarcucg

'nc g'g: g'0 L:

r r c9 ' 0 - 1 1 ' g :f S mansondoe oangftttr

'o'cl:I+g: 8I
'r.trg'VZ: g'0 +

wcI+mOil:Ifg nunsoltdoz oundng

z
;
R

z : : nlc g'0 * Ntr d' nunsordoz ounmdag


*
g

' erc 8 :,

# :e {i Z

tO U

: ['II

nilholurqs nung fittz rnuatr agaduo slr I ou ) g o ttho'til BDHqt aut o ?o?tt
fluouncorc g o.ro,r.codu rO'BqJ.rrru eu,tgey

oLr

Teopua -

ocrroBa rrpaxTrlrcr.r

171

uaeruueruaepy OQop 0 ruott. ewmavrcu


M(D: JIO:4 Oc rnamorc n.rleva nonoq.rcu - JIO:12@@tI:rur4pnuarrJrerralroJrorrxrr 4:8 cu. cru.

(flo4po6noe odugcneHrae rrocrpoeHuff Bbrrarrnnr ]r.


NJICIIA IIOJIOIIKII AAHO IIPU IIOCTPOEHULI OCHOBHOTO qCP-

Terfta n.narsa.) OQopnneruue nuHuu dorcoeoeo tuaa Or roqrz r BnpaBo fio rryrnvrvraJrurut orJrol*clrrb 2,5 ct'r
Il IIOCTaBUTb TOTIKy T1:

TT1: 2,5 cm (re.nr,rurHa He nocroannaa). Or roqxra 11 BHrurB or.norxurr 1 cu. Or ro.rrcr.rC x orpeaxy Kr rpoBecrn rryHKrLtpHyK)
JMHIZIIO, paBHyIO 9 Clt, U nOCTaBr{Tb tOUXy Kr:

CKt : 9 cu (ne;rnvuna nocronnnaa). Orpeeox CKt paegeJrvrb fiororau. Or roqxu K qepe3 TotrKy AeJreHr.lff [poBeeTrr [pflMyro [yHKTr{pHyro paBnyro 7 ,5 cw, r{ frocraBr4rr rouxy E2: JrvrlauIro, KE, : 7,5 cvr (ae.nn.runa uocrosnnaa). To.rxu E2, K1, rr, 1 coeAvrrurrb unasuofi nuumefit, KaH noHaSaHoHa qepTer{ce. lnurua pArcaaa Or ro.rrcra Y saeso fio Jrurravrvt orJro*cr.rrb Mepxy AJruHbr pyxaBa u rrocraBrrru rouxy Ht:

'rt'If 'r'zo'o'F.'Ig'rH ,I ,zld,I ,zg..tX .tt ,T ,Z ,V ,Z ,Z ,IL,rJ,6 :r,rreUrrO,r, OU .ln[oxodu fi ]rhorf ou n nuodursa vrurllutt arsnddl,noy 'slrrur,rVaoc 'V '7 raxnoTu'rrc q,rr4xcorro Z 7 uIuIuvrtrou elaHs z6 r,rr*to.l rO 'ruc Z orr <rrr4*{orrro uulf -eJ, ytrlrvrlr ou edrrr{rruVneudeu ro osars ra oaedug 'dnrdxz[nau gr{Hs zg znr'o.r ,r,g -dan ulatrer urutuutlr oV ra.r,caaod[ nHhDut lqs Uos an1r0 u anu atw doQg 'ance,rdan H oug)rorr ]re]r 't4auuutt ploHserrr slvHula -oJ 'Z r{)rho; 'wc irrntrcor,Lo suua r;, rr)rhor JO I ?, nn1r01unnH.nlt anuatfi dofu6
'qJ"vIJr4VA

-oc z[ 'T 'zH r4]rhoJ,'ruc I qrnxcorlo.d.drnr(uraVneudeu orr xdasa z11zg gauwurv c vLrnorrecadau zrrhol rO 'esexdd sm oJauucurlavtyrnvrlr oV iHh uwrnurlr x drrr(nraVnaudeu ralcesodu gg rrlrr'or rO '(axdarruon) rr,nor o[ eserrdd [slzvY - ruc gg srr4x(orro IHh Lrurur.t orr osars Ia r4]rhor .r,O osoxfrd Dsm ozaHilcnHnnHnlr anuattwdoQg 'Uovrrararr goHsrrr s,LuHrafaocuH 'I 'rH rr]rhoJ 'wc I q&n)fforfro l\rorfJ/t nrrswl'du fou nr,rnaraY ux -ho; ro rt wrroxorr osedus s&uffatreedZHIH noeadl,6 osoufid Danrt anHatwdoipg

'salr'"" "":; o" r";;:::"ff "h';I ::::*


aH enur'uraa) rruc 6 * uHrH

'(renrrolcorr

:211,{xr'ol, q,Lr4sJcoil ra firc 6 rl,nrrorl,o r11lg uturrvrv lr lror.rd wrswrdu You.euns r11 zunol, ,rg nsottfrd otnu oundn6a

'r{rc 0g: dtr: rHF,


,tlrosncorc x o.rorcodu.rO lrql.um eufgey

zLl

Teopnr -

ocnoBa rrparcrxrcrr

173

rlepmem qetlbnorcpoevo?o wlarnbfl, na ocrroae tWvporireu nu$a rreJrbnorpoenoro rrJrarbg ,{aa nocrpoeHils BbrrcpoftKra
c qeJrbrroKpoeHbrM pyKaBoM MolrcHo noJrbSoBaTbca nrrnpofirarvru nuSa, K KoropbrM HarqonplTtreprr.rTbro6rcy
nJraTb.fl.

rrpu,{;ra upuuepa BoBbMeu;rraSc qeJrbHorcpoexbrM JreraroquM KoporrtrrM pyKaBoM a JracroBlrqefi (cu. pnc. 71). flaa nocrpoenpra qeprerrca rJrarbfl (puc. 75) Hyncuar c.ndAyrorqzeMepft!r (a cautnmerpax): 1) nropaa roJryoxpy*cHocrb rpyAl,r (nof2) - 48; 2) no.nyoxpylrcuocrb 6eaep (nOE) - 52; 3) g;rrana vrs4ennn (,4I{) - 110. Ilocmpoemue sadrueeonorlon'ttruula (prc. 75 a) Ha.nracre 6yuarz o6eecrz KoHTyp nrrxpofirn crranrr,r.nlrQa u nocraBrrtrb rorrRlr A, T, r. JI uruus c epe0unat aairueeo noJlotnHurya r{BAeJruJI Or roqxn A sHva orJroxcrrrb Mepxy AJTI4HrI rouxy H: r4 nocraBr4rr

AH - ilVI: 110 cl,,r. Jluuua uusa A]I, Or ro.rrcuH enpano,fiepneHAltrcyJrffpgo.nnnraH


npor{sBoJrbnofi 4.rrrxrr. [poBecTu IIpff Myro JrrutH]rro utaa Jluttuu dorcoaoeo O(popnnenue Or ro-rrcz r BnpaBo rro Jrprgrrll TaJruu orJlorrcr{Tb2r5 ctu
I{ IIOCTaBIITb TOtIKy T1:

rr1 :2,5 cu. Or ro.rrra rr BHr{B [poBecrr4 uyHKTrrpHyK) Jrragrrlo, napaJrJreJrbHyro JlrrurrraTH r paBHyIo efi no 4.nure. Ha nuaa uocraBrrrb rourcy Hr: lepecetreHvrur c Jrurnutefi

:g dnr.ol qlrirselc -o[II u INc 0z q,LIIucoIf,Lo vtuftrulrt oII ar4Hs J r4)Iho& ro da g ag nnlTntr anlt aucolt o II .HJ: IHI.T

9L'clld

f.lnonncorc n o.roacodu [0'$qrum

eufgey

VLT

Teopua -

ocuoBa rrpaftrrrrc[

175

TB:

20 cru (ne.nraur,rua noctoaunaa).

Jluruua 6e0ep w Ha Or ro.rrcr B enpano [poBecrrl npgMyro Jrvrnurro rtHt flocraBrrrb rourcy 3. flepeceqeHvrvr. c Jrl*rla]refi Illupurua aaOneeonoJlomHur4a no Jlutduu 6e0ep Or ro.mu 3 rupaao rro Jrurs'wvr 6e4ep orJroEcrrrb rroJropaarrocrr{ MetrcAy rvrepxoft rroJryoxpyxrnoerv 6e4ep BHHy u ueprofi eropoft roJryorpy)ruocr?r rpyArr fi rrocraBrrrb rouxy 3r: 33r: -1 Z 2 :Zc:ll.

Illupuna nJramb,flno Jluttuu t{uaa Or ro.rxra Ht onpaao orJro*crrrb orpegox, panunfi B3r, r uocraBr{Tb roury H2: HrHz:33t:2 "*'

Jlunraro Hfiga rro rrceJrarrfiroMolrcuo paclr[prrrb. utaa OQopnaeruue Jluttuu dorcoeoeo To.rrI,I T, 31, H2 coe4aru4Tb, KaK rroRa3aEo rra qepTelrce. aoit, 6atm avrcu O Qopmnen ue tn a JLue Lny6r,rny Bbrragnpr na nr,r$e paaAeJrrrrb rrorroJraM,or
TOITKI,I AEJIEIII4.fl BIII43 IIPOBECTfi TIPSMYIO I,I EA IIEPCCCITEHIII1I CE C JIrIHTIEft 6EACP IIOCTABIITb TOTIICYB.

Or ro.rxz B BBepx no Jrr{rrrrrlr orJrotrcrrrb 5 cru (roneq ra-nraesoft srrrauxz). Tovrcy 5 coe4nnnrb c Bbrraqrofi;rnQa, KaK rroxaaaHOr{a qepTet*e. Konrypurre Jrurr;.urw rrrrcpoftrcr saArrero rroJrorHr4rrla nJrarbr npoxoAffT rro rorrraM: A, T, E, H, H1, H2, 31, T, A.

-ag r.rJ,coHlr{rtdnod.rou goxdaw dyncanr u,rconeed .(tnug -orrou q,Lfi$corro detreg uurnvrrrorr osors zg wxrrol, 16 dagag nnHnlt ou olnnutuolrou oeaHgadaunundn1y 'rg d.xr'o,r qJrzselcou t11I;, 4eznufir c ururna:n ag nnr.ol, l,g -acadau en z orl{l,rgdt r.lcesodu osedfia ' dapag anlinl1

'(seuurrorcou enrar'r,nrea) r{c

0A : ug8,r

qlus,tc :zg ^d.unol, qwrucorJ,o urutrr.urv -ou fi rrc orr er4us 8,r, raunol l,6 0A dag ag nnHnlt anHaJ$olroII 't11 dxr'o.r qJnse,Lcorr euH gorruurr c vrvrr -ar'acedau e11 'axrarV ou ga ord.Hsedn sHer munntr ot/rs. -sralrredeu 'orz{.r,trduralcasodu euna I;, ,r}*rol JO nlnnu tu otrou oeaug adau nunpa daJ Bnlt n II ' 8H8r ururnyrrr ondnr,{nra[naudau . rqullrV gouirroseu -odu orrnnrar ordnrrdu ral,cesodu osedus 811 raxrro.r, .r,g Den'H tnHnx .rHtr:8He.r :e11zixr'o.r,qilrasercou r,r'(r.lud I11rr, atnnnroror -ar,,ueN) wanree eH vrvrlF.vrrt ordnsed torrrul,rr orz{.ndral,xnr(u ul,ceaodu er,rug 8.r,uxrro.r, l,g 'rlulg'A: slzr

:8,r,txrto,r,qrl2lsercou Ir rNJg'Z qru$colfro vtvfirel,utufttufir orr osars z,r, raurro,rlg Dsm oeosoHognnltnrr anuatrwdoQg '?1,,IJ .6 ralrno,rq.LrrrseJcorr raesnr v)rholr -ou raxuodxrss dd.,rHox u&casgo z;er,ndg orclrr H @ 92'cwd) otnnuu otrou o eaHg adau anu aodu co11
fr,tosucouc n o.ro,rcodu iLO'rqrrtm enr(gey

gLT

Teopun -

ocEoBa rrparcTurcrl

177

Aep u wrepxofi nropofi rroJryoftpylnHocrrr rpyArr r.r rrocraBrrb rouxy Bs: fIoE flor2 nz nr r a s : f f : # : 2 c u .52 - 4g

Illupurua nnambn no nuHuu Huaa Or ro.rxn H, naeno orJrot*nrb orpegox, parxrufr 3,r3,r,u rrocraBrarb rovry Hu: HrHu:3z3a:2cryr. JLEruarcHr{Ba no,rceJranrt ro Mor*cHopaciluparb. OQopuneruue JLuHuuflorcoaoeo tuea To.tcr,r r2r33, H, coegr,rru{Tb,rcafi rIoKaBaEoIt& qepTelrce. OQopnneruue JLUruuu trusq Or ro.rxlr Hn nHue orJrolrczrb 2 cM. To.rxr,r 2, Ifu coe.qr{Hr,rrb nnannoft nunnefr. O Qopnn enu e m a nue 6oit owmavrcu I.ny6zny Bbrraqfifi Ha lra$e paaAeJrr4Tb$orio.il&M. Or ro.mz AeJreHvfl BHLIB npoBecrr{ [pflMyro rr lta [pe*eqenr4r{ ee c Jrr4Hr4eft 6e4ep nocraBrlTb rorrrdy a. Or rcrrrca a BBepx orJrolrcr4rr 5 cu (xoHeq nrrraurn). Toorxy 5 coe4uHrlrrb c esrra.rxofi nr,r$a, KaK rroraaano rra qepTe,fie. Kon rypnrr e Jrurr'urur errnpoft rcr,r rrepeAHero noJrorurarrla fiJrarbff [poxoAflT no roqxaM: V, Tr, Br, Ha, Z,Hr, 33, T2, V. Vepmem nern r.e?o n&nbn?o c qenbnovpoeH,wtw py rt&6o Jn u Jl&cfno guryeti, nepexoAfl.urefi 6 pVn&6 ,{;ra nocrpoeur{ff rreprexca (puc. 76 u 7T) Hyrr{rrbr cJreAyroutrr4e Mepxrr (r canrrawrerpax): 1) noryoxpylrcuocrb rueu ([IOIII) - 18;

29'LT - ffmU) Yodar rsundum unuaonou (9 :g'LT - (CmD rrlrnrrucrsul,rdumenraorou (g (y s.r,conncztdnof.rou :gg - (,lOU) Lrurce& s,Lcouril^ddxortrou ltdo,ts (8 :gV - (elOn) r,rtrdd.r gl,conncddxoArcou readau (6 :gV - (I.1OU)ratrrtd.r
9L')krd
IH

ro
I

"H g-8

I t I l I I I I

I I
I

I
I I

rg I

t
SI
N

II
I.
II

i*:
E

J
@

IV

tl"l"t
I I
gI g V

ol

.rO'rr<rrnm enfgty fnourronc u o.ro,r.codu

8tr

Teopua -

ocrroBa rrpar{Turcx
O JI ?,5 B 0,5 t \ I

179
4,

4 T l

t I
. l 6 l
I

N N

' -

' 1

l r

+.,
"r(
E att,

{"t

K, il,:
\
v
n

Fl

/4

AItol

s-

T1

Bl

H 3-5

H2

H1

I 1-13 Ha

Puc. T7

7) snuwapyxaBa (AP) - 60; 8) 4.rrrana (ACT) - 38; crrrnxrr Ao ralrvrvt 9) 4;rIanarepeAa Ao rarrvtu(AIIT) - 38; 10) 4nranansg:errvrs. (AI4) - 115. flpra6aenana cno6o4noe o6neranue(np) - I cnn.

9 ' lr rc IZ : i+

g -' "0 + g'rl : ].+ w ca '0+ C m U : CJ


dn'

:arrrrJorrgo aonVogoac H plxsegudu s.r,ed.L corrfu wc g'0 corrru r4)rur4ucrsHrdum rslHllsorou exdent orr qrr]$orrlo (CJ noead'r,o) r{}rn}rlrc Asudrm lsdzt.ru@ oHqrrelroufidouoduorr H' anuonawnd y orqHHalr{orrc

'l,rrc IZ :9 +

: CJ ^" 9 +fuOr,---:A=U:

inx'HnrtJ oundnly 'rg d.xr.or - Berru gavrnvtT.f en e '-1 rtx c Llr.IHarracodau -hor qrusl,cou rzVd.d'rUaurnvrrr c trr4Hahacadau en vr segvrra vrvrnull,t o[ orprnnr sfirrcroVodu 'qrusu[aoc I 'V LI]Iho;. 'ilrc I ?tonr,rrtr xoead,ro q.r,r4)rcorflo ururnutt on oaedua J l4)rhor rO ulvfiter' otnnuutotrou oeaHeoenungadac coup '(rennrol,corr EHI4hr{Iraa) r,tc 0A : g;
dagag nnHnt anHaJuolto If

' wc88 :.tC V :.w


nnnDru oe nilltnuc oanttfr

'vtc zz: , **u: rlc 9 .f,h

: JV

ng fide nnHnlr anHailcolro If

'!{c .4e : 6 + s7 : du + zJou ::X "rr^n


.ruC gTI :IAY: ITV otnnutuotrou ozaHeoe nun padac BnHn If anuaodtucoy (92'c*rd) otnnutaotrou oea'Hgoc
,trrosncorc x olol.codrr &O'rqrrrru eMgey

08r

Teopur -

ocHoBa rrpaKTrlnrr

181

Illupurua npoituat

cn:

tr9f' + 1,b "^r:+ + 1,b: r"B,b cu.


cfl 1q'5 : -r 6 r. r. z. d r u rc t n.
Z Z

II onoeurua tuuputtbL npoit mut


Uft:

Illupuua pocmrco AP: iloIII g + 1 , 5" * : ; lR + 1,5:7,5 cnn.

Batcornapocmrcd
PIO : 3+0,1 cM rra paoMep. Vdnuneruue nneva cnuHrcu u.a nocahrcy To.rxa IO, E coe4zHlrrb, [poAoJrrrr4BJlt4Hrrro or roqxr,r E na 2 ctw,m [ocraBr4Tb rourty ?1:

EII: III upuruanJlevacnuHrct t

2 cnt.

IOPI: 16 crvl(raamepnrt). OQopmnenue .llutluu nJrevelo?o tu6a cnuHrcu Or ro-rHu IO nnpano orJrox{,r{Tb4 cwr (ne.nzrrr4narlocroannaa). Or ro-rxu 4 suna rro,qrrpffMbrM yrJroM orJrotrcrrrb 0,5 cnn. To-rrcrE IO, 0,5, E, LI coe4uulrrb rrJraBuoft xusueft. Bc nouoe ame nbHble nxovrcu )na nanpa*JleHu,n nuHuu pAreaaa Or ro.*cra E enpano tro Jrr4Hrltrr urer{ orJloxcratr 3 cru (ne.nuurananocrogrrnaa) lr nocranrarr rouxy,{:

' qAVrIJI?Irr 4roIIsrII qrr,rH -n[aoc gI 'I 'I['raxr.o;, 'rrucI qfiuxcor,Lo fior;f. ilrrsu[ -ndu Vou rnnereV fi]rhor ,r,o osedus 'rNrorrorr qwrr -eVeed 'gIr[ xoeedl,o 'o ',1 'dezss eseufd.d.nzda111 osoafid DenH anHatrwdopg 'sluHr,rVaoc gI 'rll lrlrho;. osouftd osm oeaH)$nHsnHnlt '(rennrolcorr oH BH -rr'raraa) wc gI 'a ',L 'BsBH,&d eerzn /(Hrndum qruucorfro rfiifii rror.r.{ r,{rsnrrdu Vou evns r['zxr'ol, lg urauwr u osoxfid nenu oundnyl 'rrc IVI 0g : d[ :

: I tlraael,colr 14 ese trdd rsu r,rr[,tndar,rr qrrfr)rcorr,Lo I y1fii rararavttt orrznetrrofodu ou osedus [' rxr'ol ,r,6 oeoufid ountfr 'gafirrwr '(ozn III 'g-g nondv.r,xndu s.LznzVaoc r{xho;. -rfolrcou) ruc g-g sJ,r4u(or.r,o xdess v osedua 211 ranr'ol,lg '3H ^uho.r rrlt4srcorr u 'rafrfidl orprHrurrr or,{ndnrz{.nprVnar -dan 'ordrurdl ral,cesodrrgr4Hvrvruvrvo[ I]I u]rhor rO

D smo 2 o so :::"ffi: : :;';T::.?

nhnsolacolr Brre eadgo 11 'IlI duhor qwrsrcox ra(rennr -oJ,coIIenrar'zraa) wc 6 q,r,I1lH{orro auHs l{ u}rhor ro nhnsolacolt BnO oeadpou tnuatrwdoQo alte
D)[hOlA BOltqT aIA OeOilfOUJ g

'onsroseuodu osedus orr{Hrrr szrrcroVodrr 'qlzrrrtVeoc 7 'fij uuhoJ 'wc z qru}Icorro er4HsIrnH -araY r,r)rhor,Lou vrrerrorrou s,LzraVeed 11111 noeed.l6

'INc g:
fl,nouxorc

vg

g oro,rcodu rO'B.r.rrlm eufgey

z8l

Teoprrx -

ocf,oBa rrparcrr,rrcr.r

183

OQopmnenue nuruuil Bepxve ao u tdu?EHeeo ta6oa parcaBa pynaBa Ao JroKOr ro.rrcn,{ onaoxrrarr 3 5 clr - AJrlzlay (uo ta rvrepre). Or ro.rxra 35 nporecrur Jrvrnnur AArnepIIeHAIrtKyJI,ffp AO JII4H|4II HIIlIcHero IIIBa pyKaBa, IIpOAOJI-

)r{r4B erlo BHI4B Ha 1r5 cu. To.rxu Kl, 1r5, 15 coe4unr,rrr n.nagHofi nnnlaefri - nr,rlrnnfi rrroB pyxaBa. Or roqrpr 35 sHlre rro [epfleuArrnyJrspy orJroficlrrb 1 c*r. Toqrnla 2, Ir,{1 coe4rnarb rrJraBHofi. nusueit nepxnraft [roB pyraBa. OQopmneruueJrorcmeaoft aatmavrcu Ot ro.rxra 1,5 no fiulnun rrr4'rcgero rrrBa pynaBa BrrpaBo rirBJreBo orJrofirrarb no 1 cu. ilnwraa Bbrrarrxrr * ? cIu. To'rxu 1,7, L coe.qrrHtrrb, $aK rroxaaano Ha qepre*ce. Konrypnlr e nurnutv nrmpofi rcn BaAHero fioJrorurrrqa rrpoxoAflTrro rorrraM: A, I, 1, Hr, H2, 3-5, Kr, 1,7, L,

1 5 ,1 , A r , 1 , f r , 8 , 0 , 5 , I O ,A .
II o c rnp o e ruue nep e0 He?o no ilo m Hu uJl a (puc. 7 7\ p JI uruua ce eOuttut c nuHrcu

AH:
Jluruua uteu AA1:

WI:115 cu.

nOI2 * np:

48 + 9 : 57 c*r.

ff onottceruueJlur{uu epy0u

ar:

[IOI, - * 6 o r : ; + tA 6:22cv.

0o ntanuu flauu.acnuHrcu AT:,4CT:38 cu.

'ric ' 'rNc :9'I 9'l *

9'Z: IfA: Aff lqunsolrdozoungfurtr 8 8 : wc 9'I + Ifg sI m-ou: nunsoltdoe oundnyl

'wcg?:I+

z
g7:

^"I*r.fOU

:hll

nunsoltdoe ounmdag 'rNc8:2,+ R " : 8V y r r -. c Z + - :R -:VU .JOU nthnlurqg nungfrtrz anuatapaduo Btte
D Hho1il BDHqtalUo ?OWOUCg

'vrc sL's: #

+": )rc

nw4o du nundnm oHnsoro lI

v : 'r rc9' 8I : g'I * ? : w c c'r -f J o -''z [ uc ^ 8v


nwqodu oundn111

'ncTz:g+ I -rNcg+--g- :cJ "JOLI 8V


ntHnuc oundnal

' w c0 z : g I
dag ag nnHnt ?n11 ailcon oIf
rlr,nonxora n o,rolaodu lO'rrqrrm ulrl(gey

78r

Teopxa -

ocuoBg upanrrucrr

185

Bc nouo earneJrbtdble tnovrcu 0 na rtanp a6JLe Hu&


JLUHUUnJLeVeAO?O LUAAU pArc&BA 0OJIOV\CU A^ fIOf2 4R

CC, :

-+

0,5 "* :;

+ 0,b : t2,b clr.

To.rxu M, Cr coe.qr,rnprrb. Or ro.{Hra fI, n.neno no Jrrrlaurut TJrera orJro*Cr{rb 4 clr (nocroanno). Orpeaor EC paac nzlxnefi ro.rAeJrtrrb Ha rprr rracrr4. Touxy 4 coeAT4Hlrrb g, npo,qoJItKutB Jrvrnurro rcofi 4e.rren r,r BJreBonporagBoJrbHo. III upurta nneva noJlottrcu = 16 - 2- L4 crvr. IOU - 2 cr6. Illupuna uleva on7 eopnolurrbL 0o nepaoil nuHuu lblmavrcu. iIU: rrrr{pr{Hanreqa floJrorrKr! : B L4 B :4,-oem.

OQopnnen ue u aepylruoil ebrmaqrcu M(D: JIO:4,5 cu. Ocmamorc ntleqa nonovrcu OrI : rur4p?rHa rrJrerra roroqxr4 - JIO : 14 - 4,5: g,5 cu. (flo4po6uo nocrpoeHr{e Bbrrarrrrzr r{ rrJreqa rroJro\rrrl AaHo fipra nocrpoeHr4procHoBuoro qeprexca naarrn.) B c no no ea rnenbHun nlovrca 1na oQopwJleHu,fl no)pesa 1na nacrrloauutbr Or ro-rxra K sHzs orJroxcrrrb g crvr (ae.nzrrr{Ha rrocroaunaa) r{ nocraBr.rrr rouxy K1. II o}pea 1na nacmo6ut4br To.rnra fI, ICr coeAlrut4Tb. O Qopnnertue nuHutt, flotcoeo eo tuaq Or ro.rxra Kr Ao rrvrnurvHuBa rrpoBecrr,rrrp.fiMyro Jrr,rH?rro, rapaJrJreJrbHyroAH, r,r flocraBr{Tb rovxy Hr.

'A rul.oJ u 's,LuHfiVeoc 8I-II eH 'ST-II r4)rrro; '811 ,txr'ol, clrr4sercorr ]I INc SI-II qr[rax{orfro eawr vr?tnrtrf on osedus r11 zxr'ol,. .r,g '(rfHrrrt - econeertrou .t(nr,rd -o,LcoII aH BHra]rwraa) nrc 8I-II -um qJ,Lrx{orfro vmrlaurlr ou osedus ry zxnol, .r,6 uom ocouoefinou anuatwdoQg
.qTI{II

-utraoc rfi 'I '7 uxnoa'wc I gJra)r{olrlo xdess uvlr.vIv 'esexrtd sm oJaHxcuHrrr4Hrrr ox drr 4ronner'dro[ ou -dnn[neudau 16lr.NraHrrrr x zl,casodu gg ]r]rho& rO (exdew ou) rl,uor oV eaexrtd dnrantr - Il/{rc 98 qJ,ul}Icolr$ovtutlJtrl/ ou o8ars Ii fiuhoJ Jo osoufid Dgm oealiJtcnlinnHnlr anuatwdo$g ' rtrovtrl'vrr.t r s.rlruz[aoc 4oHsru Z' T' h rr)r]ro; 'wc q.Lxxorfro ruorf I .,rz(rrurswrdu fou rzgena[ lr]rrro,L ,r,oogedue u r\Irrouofi s.r,lrrreVeed6I1i uoead,Lo '<ITllHlrYaoJ Z'16 ranr'o;, . osoufrdotnuanuatwdoQg '(eaexztd rqam ar{H}rcrrH a}r -horfou rr alrurrrrc BH srlrnsdrsu) nrc z <rru)(olfro rllSr 'I34 uur'o;, lr)rrro.L .lo 'qfi,rllr,rtraoc ururH'utrt orr 91 8I BnHnIf osoxfid ogm oeaHx$nH '(reuHnolcorr aH E 'a 'r '^8r,rHeeseErtd dnudum <rrE$cor.r.o -ur'zraa) l\Ic 8I 166 [ou aune 16 nnr'ol, r,6 raron;z( rNrsrrrdu rlrnnn n nsoufid oenu oundnyg 'rruc 09: dV: 'frFt

:16 dnr'o.r, qrrlrgercoil n eaexdd rsx -un[ dxdarn q&n)$orro wura.urrou osars h rr]rhor JO oooxfid oannfi! 'yovtuvrlr Iy 'g-g ranr'o;, '(orux 4ondrn.r,xnrtn s,rnufiVeoc -Brrax{ ou) nrc g-g ilrldrr{or.r,o xdass u osars 211ranr'o.l .r,g flronxconc u o.roraodu rO'rrqrum eur(gey

98r

Teopua -

ocrroBa fipaxTunrl

r87

OQopnneruue Husa nepe}rueeononoru+au,a Or ro.rerc Hr, Hs BHrrBorJroxcr.rrbno 2 clr. Tortxn 2, 2, HzcoeAr4urrrb n.naenofi nuwueft. Itonryprrlr e Jrunutn nsrnpofi xu nepeAuero rroJrorut4n{a npoxoAffr rro roqxaM: y, 1 1- 13 , }Is, 2, 2, H2, Kr, 1 , 2, l,Yy H, @, Or, 1, I, V. If o c mp o e Hu e n a c nxo a uutbl, nepexo1nr4eit a pArcas (pnc. 76 6\ flpoeecrra ABe nepfieH/qr,rxyJrffpHbreJrlrHlrurur Ha urx lepeceqeur4v [ocraBT4Tb rorrry O. Or rorrxr{ O anpano rr BJreBooTJroxcrrTb' f 2 rrrlzpl.z]dsr npofiurr:

crvr. +: ry:6,?5
Or ro.rrcn O enepx orJrolrcr4Tb 9 cwr, r. e. orpeaox fIK, na rroJroqKe. To.rxr 6,75;9;6,75 coe.qr4uvtrb. Or ro.rnz 9 sHraaorJrolrct4Tb 56 cwr,T. e. orpeaxz fIKl w fI2 Ha noJrorrxe, tr nocraBrrrb roqxy B. Or ro.rxra B BrrpaBourBJreBo orJrolrcrdrbno 5 cwr(senuqzua He [ocro: aunaa). Toqrra 5;6,75 coe1nn:zrb. Or roqnra 5 nnpano orJroxcrrrb 2 cmn oSoprvrrarr JrnHlrro BaAHerorrrBaJracroBr{rlbr, ftaK rrorcaaanoHa rreprerfte. Or ro-rrcz 5 neepx orJro*rrclrrb I crvr.To.rxuI,2 coeArEur4Tb n.nasHofi r':,zru:aett. Konrypnrr e Jrunvrrz ntrrpofi rcraJracroBr4qbrnpoxoAfl T no rorrnaM:9;6,75;L; 2:6,75;9. Ocn oan oti veprnetft rc6rcu flpalraa ro6xa Mo)fier 6srrs c AByMff rrrBaMr4 r,rJrra c o.4nzryr. Ha ocHoBe4annofi nrrNpofircz Mo)r{,Ho xporam ro6Klr paorfiqnsrx $aconoa. ,{.rra nocrpoeHr4ff qepre}fia ro6xu (pzc. 78) Hy}rcnbr cJreAyrorlr4eMepxr4 (n caHrrauerpax): L) nonyoxpylrcHocrb ranuftr (nOT) - 38; 2) no.nyorcpyrrcHocrb 6e4ep (IIOB) - 52; 3) 4;rnna BaAHerorrorrorurarrlarc6ftlr (AB[D ; 71; ,

'ql,ranr,rIaocrII' r;. r,rrir,o;, nxga o?nnutaotrou ozaagadau nungadac BnHnI! 'r^Ic gg : tIJ: tHH

u '4a ordnaednuutret aarrr,rr or.,{.rl :r11d.nrtol, q,trase,Lcorr -srerrredeu 'or.Ar,rrdu ral,cagodu osedus H Lrxrhor rO DenH Bn?rnlf

'rrc

eg : I + Zg : rrc I + gOU : t,LJ

:r;, dr*rol, qfifisrcor n corrrrr deVag ralcou afiHeJorfgo eontrogouc eH v[c Z-I q&uxcor.ro -ncddxofrou z{xdarru osedils ;. Lt]rho& rO nnto'tu BnHna' .WC IL: IIET : H.t

q&usraoil rr urrgor BInr,rurorou :11^d'nrrol, o;anfee rsHzr[ dxderr srrr4trcorro euHs rr]rho& rO I ntga otnnutuottou ozaHODe ounufr ';. alrhor a gonnmdas c ro;d 4rorttrdu sl,rnodl,cog xgu fnnuuolroll ozaupadau n ozaHg0eanuaoducoy 'rfolr oY uutrel. urvrrawr! ,ro ra,r,erday[er{ ta]r -gor enzrfl' 'yrornarr goaodl,elrrarrrec r{rfrr nrodrtsm qruclt -ouo rtdrt.rraQnrarel ururuurr! orr oHqrrerHoerado.r o,rodla om -ztroxgoen krlrgol rsHr4rV nodarr rtt4rrrHc o.ronr'o.r,rr[' nxnutudou UoHlaiquo anltohawog *

-os) I^Ic f -

'0, - ftU[)

' (runnrorcofi aH Hrrrrurf (du) auuJarrgo eonVogoacenunaegzd11 r4]r9oretnranlonou o.ranVadauenurV (g :gl - (SO1[) dxog ou ulrgor euurtr (7
rO'rr.rrum uur(gey

,{ilouilcorc n ololcodu

88r

Teopun -

ocnoBa rrpanTrircil
. 6

189

5 c "B;"L*
I

Ki

la

Tr
T2

, t \

tt\

t,t

['
\

F E , 2

ct

El I K1

53 6!
6

!1
!l H

E ts o o o c T d o

F x

H1

Puc.78 fI ono tt eruue nuHut^,6e0ep (nearauuna rrocroOt roqxa T suaa orJrorrcetrb 20 crvr annaa) n nocraBr4rr rovxy B:

T B : 2 0c u .
Jlunua 6e0ep Or ro.rxu B enpano fipoBecrrr napaJrJreJrbnoJrunutur TaJrnfi [pffMyro, paBuyro TT1, ut rrocraBr.rrb rouxy Br.

:lluhJrss ellnree asY H ol{uoxog 'oronrfadau H q.lrlrreVeduced srcoHeed ordu -nar'dno11 'd.xvecou BH r/[c I u vfirrreJ" ra,r,conrrddnod.rou fdxder,t qJnH,Lo (t.l,f,) z,ilvel ururuvrt ou rsHr4dzm rO xaholang xlqg anlro'ut nung fitt e uahlo d 'sluur4Vaoc zr 'Ir ';. trlrhoJ nnrtola nnHnlt anHagcoroa

'rtc I : OL- U:

IIUtr - ile[ - z,r.I,L

:zr. dxrto.r, s,Lrs -lcorr fi rr)rgor Innnl,orou o.ranVadeu ra o.renfee ur\rB]r qlcouaed s.Luxcor,Lo elrus r;, nxr'o.r, l.6 -danr Atrncav[ nxga olnnuutotrou oeaugadau ountfr 't\rc Z : IL - eL : Ug[ - gg1[ : r.r..r,

:rr ,txno.r, q&Lrse.r,co[fi *rrrgoreluprn.ror -ou o;enfee rsHllrV gondaw u d.xog ou rr]rgor mnnnY 4ox -daw d[xcow rrJcoueed s,LaxcorJ,o r rr]rhor rO xdass ',r,ztnrro,r, s,Lfia -rco[n vwmrer \s]trarlrrr c rrriruohocadau un fi ';,g urvrrauw xdess ag unr'o.r,l,6 orrtnsrerrredu' orzsnr ra.r,caeodu 'r^rcg-Z en srzdum -ced onxcor\r orrrnerfoxc orr BeLrHorr4urrlf '211rtnrro,l slraa -rco[ll Ber4rr c krrrHor'acodau en N '119 urutlfrutrr EranHrrr ordnsranrrBdeu 'orranrar r,r,r,cagodu ezxa zg ulrhoJlO osm oeosouog nnHnlt anuatwdoQg

' t * cg ' g a : r ' - 83 : 9 r' r ct r - g : - :g

agg

:zg dnr'o.r, q.r,fisercou n (wc 7 cfrtnan - lrtoros -unc rulrinoren/tlcrsa c rsufilfiHarr rrV) nrc 1 cdnr,rrurgg eueadl,o /inlrsorou qruucorlo osedug g lr]r]ror J,O nuga olnnutuotou oeaHgoeoundnly
rfuronuconc x oao.rcodu &0'rrtrrilE uu{gey

06r

Teopna - ocrroBarrparcrrrn[ TTr- IIOT - 1 cu : 53 * 38 * 1 : 14 cru.

191

lLa no.rryuenuoft BeJrr{rrr{Hbr Bbrqecrb 2 cM r;ry6lrny nepe4neft Bbrraqftr (ae.rruulrna uocroanaaa): 14 - 2: 12cu. I.ry6rna Hocrr{: 6oxosofi BLrratrxrr paBrra rroJroBnue pagrz

T:
Bropyrc

:5 o c nu M.

[oJroBrrHy paorrocrrr nopoBny pacrpeAe-

JIUTb HA.4BE SAAHLIE BLITAIIKI,I:

6 _ 3 cnn. 2
O Qopu n eruue6orco aoit lblmavrcu Or ro.rrcrarr BJreBo r{ B[paBo orJro]rcr4Tb rro rroJroBr{He r;ry6unrr 6oxosofi Bbrraqrcz (no 3 crrr). Or roqxz B, nnepx orJroxcrirrb 5 clr. To.rxr,r 3, 5, B coeAr4nrrrb nJrasnofi ntaulaeflt, rcax noKaaauo Ha rreprefice. O Qopn.neu.uenepeoil salneil abnnavrcu Or ro.rrtu T nnpaao no Jrunurzr Tr, or.nolrrr"l14 MepKr{ fioJryotcpyxHocTu TaJrur.r Mtrrlyc 0,5 cu u trocTanurr rourcy C:

rc - il?I - 0,5 cu:

-o,b:ecu.

Or ro.rxra C sHua rrpoBecra [yHRTr4pHJrro Jrtrrrt4ro, [apaJlJreJrbuyro JILtHrrr't TE, rI Ha nepeceqeHr{r! c Jrvtnuefi 6e4ep rrocraBrdrb rorrry Cr. Or roqnn C, nnpaao orJrolnLTTb 2 cwr(re.naqrrHa nocro,flrruaa). Tourcu 2, C coeArzulrrb. Or ro.rxra 2 naepx no JraHrrlr ot.no*cnrr b ena (nocroanno). Or rorrftlr C no nnuuut ratrutlz.BrrpaBo [r

'u,r,'g'o 'or 'g'o


'8 'g 'zg 'zH "H 'rg 'zr raxgoretn ou .r,rvoxodl :v\IBl*roJ -r4H.Lorrorr artndzt,r,noX'1 o;enVadau uxgodnrsa vrulraufir

' J ' g ' o ' g ' g ' o' g ' o ' g

'g'0 'g 'g'zg 'zH 'H 'g '; :r,teuhor ou.r,rYoxodu Ltlrgor x4odn rr a urvtravlrt ats ndzttxoXl utnrEn,roro n o.ranfee r,r 'Lrvrlrer 'auceldarr t.lrrtdo$g ]re]r ollrHrrtrf H ouBe)rott 'wc g'0 ou qJraxc -orfro xdogs T )rar.or rO 'qrl,rHr,Ifaoc I '0T 'I l,rlrhotr, 'rruc 0I qrrr4ucorro XIZ vrvrlavrtou xdass U lllrhor JO '(ruc ou) nxr'el,rru rsnugd.rJ aHr{sororr orr qrlrx{ I -orr.Lovwrrel vrutuutlrotr osara r,rosed[g J{ ?r}rho,t ,rO ' q.r,r.rnr.rVao c II' Z rrlrhoJ '(rennro.r,cou wc daVag unla,nu Hrahlrrraa) Z s.J,rz:malrr,o qwlsu,Lcou deVeg yavtl* o[rrosars IX4raxr.ol,JO 'rx4.r{.nnol, -w c prunar.acedarr H ut 'rgrJ vrur]dvr]/ oLd.nsrarredeu 'or.trrvrrr orAndz.lxnfu ltlcaaodu euHa J,I r,Ilrhor JO
. I ^ I Cg . Z T

" - 8g rorr -'

qlr4srcorr ut ul-lre r H,rconrrddno.rt rou rxdart : y l{.xr'o.r, u,r, 8/, urutraurr Iaurto.r, .r4 firrrf,r oil osarg ' l sr,zrrolfro g ntho'tuns Uaug adau anuatrwdo@ 'rtc g'0 ou qrvu{or.r,o xdaas g'I ua}ror rO 'slfiHr4Yaocg'I :g lg'1 uxno;, '(renrro.r,corr Burrhrrlraa) r,ucg <rrr{ucorrroxdesg I.r ra}r -r.ol, rO'(ruc g'I ou) nxr'e.r,rra 4enfee rsnrag{.rl aHprsor -or o[tl osars lt ogedug q,LrrH{orfro vlurrfP,lurutlsultt ou r Hx -horlO 's,Luur[aoc IJ 'J rr]rho; 'rJ - datreg vrurnvrlr ou g ',1 - nutfBl, uIullavrTr orr :r{}r}ror q.Lus.lcon n rlrforrou s,rfiraVeed datra9 uwrla.trlr orr zg rr]r]ror o[ g ranrrol, ,r,or vrnrrar ururnvrlr orr I r{}Iho.r,oil g'1 }r}rho.L ,r,oraneed.lg nxhD'ralqs qaHeoe anuatrwdoQg 4odouto 's.LzHufaoc g'I :g lg'1 nnr'o;, '(wc A'I or) nnr'e.r, -rss r4atrVEersnragrtrJ auusoroIt ou qru}tcorro osora
rfuronrrora n o,rolcodu J,O'rq.f,ilm u*(gey

zgl

Teopur -

ocrroBa rrpaxTurcu

193

V epmeuc ?rceH,cttux 6prorc ,{.na nocrpoerrr2rsrrepre}r{a rfiencxlrx 6pror (prc. 79) rrylrcubrcJreAyroque MepKI,I(n canrrawretpax): 1) noryoxpylnHocrb rarrvlr (nOD - 38; 2) no.ryorcpylrcHocrb 6e4ep ([OB) - 52; (ALI) - 102. 3) tnuna vrcAerrvIn Ilocmpoenue nepe0neit uacmu 6pnrc flocrponrr npn*rofi yroJr c neprur,rnofts ro.rxe T. faurua 6pnrc Or ro.rxu T egus orJrolnr4Tb Mepxy AJrlarrbrvrsl.ervrfl u rrocraBrau rouxy H:

TH : nld:

102 cn.

Jluruus ruuaa H nnpaeo npoBecrn rlpflMylo JrrrntrroilpoOr ro.rrcra flep[elrAraxyJrJrpno ;runzr,rTH. nsnorrHofi AJrrrubr, lny1uua cu)eruas T eHras orJro)r{urbL12uepxu fIOE nrrcc Or ro.rrcpr 1 cwrn [ocraBurb rourcy B: fIoE, . 52, < * I c r u- + I:27 2 2 cll.

Illupur+a 6pnrc L Or ro.rxn E nnpanoorJroxrr,rrb 12*"p*tfIOB 0,5 cu rr nocraBrrrr rovrcy E1:


nn

n.nroc

EBr:

fIoB

;+

0,5cw:

4'

f+

0,5: 26,5cn.

1/16 ueprcrzrroJryoKor ro.ftcn E, nupano orJro)rcr{Tb pyrr(Hocrr{ 6egep u rrocraBurr rourcy B2:

cuilenaa Mupurua

s , s , : H : # : 5 , 2c u .
7 A. Corxuem

'ar*a.r,dert H oHBgBlrou )ralr 'r4oLrravrr! '.r,'agl[[ uoHseru slnur.r[eoc zg'Z'g rr]rho; 'lrltu.a Z'g'a firsHsed ')rogadl,o q,LuxcorfJo xdaas Ig uuno,r, 16 'I;. ^[uho.LqrusJaorr n vufirer, urulnnv otr .g;, orrt'n -srarredeu 'or.d.nindnzlcasodu xdaes rg rrxrlo,r.r,g
6L'cvrd

I I I I I I I I I

,{ruosnesna n oror,codu rO'lrseum enfgey

?BI

Teopr.rs -

ocnoBa rrparcrrlrcil

195

Jluruu,nsaArnrcftrcu Illrapnny cr4Aexbff (orpeaox BrEr) paaAeJrrrrb norronarr. OrpeBoK or roqrra AeJreHLrs.qo rorrrn B paa4e;rurr norroJraM u fiocran]rrb roqxy Br. Or rorrx?r E, nnraa 4o JrvrHvrvl{ur3a ur BBepx Ao JrnEuIn TaJruu [poBecTv rryHKTlrpuyro Jrrruuro, [apaJrJreJrbuyroJr]rHrru TH. IIIupuna ruuaa fprcrc Or ro.rra H nnpauo orJrolrcrrrrb 4-6 cwr.Tovrcr,r4-6, B coe4rzxzrs. Or Jrvrrvrrz Bayrro}rcrtfi BrrpaBo orJrolKr{Tb orpeaox, pannrrfi orpegrcy or rorrxr4 4-6 4o Jrvrnyrvgayrrorrcxrr, u uocraBnrb rotr$y H, (panencrBo orpecxoB Ha qeprerrce o6oaua.reuo .qByMsueprounauz). To-rftra H1 r,rB2 coe,qr.IHr4Tb O Qopnneruue tlutruu molluu. Or to.mll T1 nnza orJro*ctrrb 1 cru. To.rrcu 1, T coCAHHI,ITb.

P acrremeny 6uttut tnanue6blx lblmaverc I,Iarvreprarr rvrrrz:o T rE, : TtEt :26,5 crv. Or noayuennofi BeJrprrrr4ubr oruflTb | / 2*"p*t
oKpylr{HocTur Tanvwti

rroJry-

26,5cru

fIoT : 38 : 26,5-; 7,5 cvr. ;

floayrennyro paaHocrb Mr,ruyc 0,5 cu (na noca4xy) paclpeAeJrLlTbHa 6oronyro u [epeAHroro Bbrrarrxtr:
d

7, 5 - O , 5 : 7 c l t ,

: 3,5 crvr.

OQopnnenue 6orcoeoillbLmavrcu Ot ro.rrra T nnpano fio rrvrgulv raJrvlfi orJlolrtr4Tb 3,5 cnr. O$oprvrurr Bbrraqxy n.nannoft avtutteit, KaK rroKaSaHO Ha rlepTelIce.

'anca,rdart H orrBelrorr ]re]r ,Uoufr, ?g .I .zg ,Z,g ,g,O.r.l rurro;, -uIT-r uro'J.aerru sJuHravaoc 'rNc g'0 qrntrcorro wor.rzt rtIrsnrrdu you osedus nt4H -aratr ulrho& &O 'r rrforror qrzreleed rr, xoeedl,g 7rg 'tt\cz'e 0I -

OI

z9

soII

rff.

:I,r dxrro,r qrr{srcou ra'daYag ul,conrr.{dnollrou lrndenr oT "t /, xdass orr4Hr{rsn$crolodu .qluHzYaoc L,Z,g nxrroi

.Nc 7g:+ ' z9 - or : rr,L sou


qrLrseJcorr lr :,r .{.rftto.r, g ra.r,corilrcd detra dxo -ztnou r,rndanroT/ xrorro rirlrrBJ, vrvr*ur:rr ou oaara I;, ,"t r{xhor rO 'ruc I q.r,r4ucorloeuus rr,rnara[ ra]rho,[lO 'rllBrrouou s.r[ratreed tgzg uoead;,6 xudg nrucDh qarreo EsHaenc nnHnn anuatrwdoeg

rirc z'8: I +
9611 unda^

#:

or ^" * *' g o lr

: v qu zq u

:rg d.xrto.r,q,Lus.Lcor 14I Io g corlfu 0I/r qJ,r1r)rcorro 69 r,rnr,o,r, osedus ,rg . tc.HagnJ oundnp7 xudg n'raJoh naHODeanuaodtucoll

'g'g'r
'Z'g'zg 'IH 'g-f 'g 'g.g :y\relrho,L ou,rrYoxodn nordg rurrch raanvedeu uxraodnrse vryrldvrr arsnd{..r,nox,1

.^c AL'I:

-99'8
:II}IhB.LIqg OHIISOTOU

ou q.Lux{orf.r,o oaorg fi ogedus r,rxrrcor,rztee }rr{H}rrlO ( nxnogotrxa ) nxnnuree qaugadau anuatrwdoeg ,(ruosxorc u o.ro,rcodu[O.rrrrrlm eMgey 96I

Teopna -

ocnona rrpa$Trrrcil

rg7

OQopnnenue JLuHuumalruu rrpouaOr ro.mra T naeso [poBecrr4 flp.gMyrc Jrr.rHr{ro sorlHoft AJrrrrrbr. Or ro.rxra T1 BJreBo rrpoBecrr,r Ao [poBeAennofi rro Torrxrr r, JrurfiepecerreHurg c Jrralxvrefi,
l , '/ HLIIo, paBHyIo 2 leIepr"vr [oJIyoKpy]IcHocTpI rrJlroc 7 cvt, u lrocraBlrrb rotrrcy 12:

TaJIUIUI

TrTz:

nor
2

+7cw:

38 * 7:zG',, 2

P acvem eny furuat rnanueablx oblmaverc r1T2 orHffTu L12 *"p*, Or no.nyuennofi BeJrtlrrrrrrbr noJryoKpy*cHocrtr TaJrvrvrz

rrrz-

IIOT

i:

ru -; 38 : 7 cur.

flo.nyuennyro paaHocrb Mrauyc l- crvr(na nocaAxy) pacnpe.4eJrrrTb Ha ABe Sa"qHlre BbITaTTKLI:

7-1:6cwr,

6 : 3 crvr. 2

OQopmnenue 6bln1,a4erc Ha rpr{ qacrlr. Ot ro.ren AeJreOrpeaorc rlTz pa3AeJrrlTb


HI{ff nOA [IIpflMbIM yIJIOM K JIUIIIIII,VI TzTl BHI{3 OTJIOTI(I{Tb IIO

10 cnn(,4;runa nrrrauex), BrrpaBo r{ BJreBo- no 1r5 cvr (r;ry6uua nsrraver). Toqru L,5; 10; 1,5 coe4nnurr. Illupurua ruuaa 6pnrc Or ro.rnrE Hr nupano no JIr{HrruH}rBaorJrofi{ratr 1-2 cu (aeawrana He nocrosHnaa). Or rorltcu 4-6 sneso rro JrI{t;;urvrtalala orJrolr(r{Tb I-2 cw (nenn.runa ne nocroRnxaa). taaa Jlut{uu dorcoaozo Oipopmneruue To.rxu rr, L-2 coeAfiHr,rrb. ur6a OQopmneruuenuH.uu uLaeoaoao To.rrcraF.4, I-2 coeAurHlrrb. flo.uyrenHylo JretrrrropagAeJrrrrb [oloJraM. Or ro.rxra AeJreHrrfl BJIeBonoA rrpffMbrM yfJroM orlo*crars 3 ctu.

'(ruc8+gOU):g'0[+Jg :nrc g corru da[ -ag r{rcoH}rcddnod.rou axdelr ncslruaed enrrroy nvr[ xrz,le Br\rwd3 'xordg ualch uanYee n zen[adail aou -eed,ro xrsHHeVasodu dnrarV saudarre14 .[' .rtur.o,rs,rza 'xordg -.r,co[ r r4rch nanlee Bsm oJosorrog uu;autr o[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[osers 'J dnrro,r qrr{sB.Lco[ z .IgII vIuIHurrr ov os -edus orlrnr{rf sprxcroYodu .q.LlruuYaocg.0 .g uxho; 'g Alrho,t qJrlgercorr r4weroxor sl.rareVeed g;, uoeedl,o o.ro,r,e rr[, 'wc I + gOU yroudarrus,rzdeaodu d.nr,rdzm xz rc,razty -nenroxad'ql,zerte an deYegnurr^zrlou ranoldgrsgoJh n)cnuudou 4oHunquo anHohawog * 'ur :g'I :0I :g'I :g'I :0T !g'1 ll.r, !g'g iz'g izg !I !?g :g lZ-T i7-1 izt :rreur.or ou ,rr[oxodu uord g LtJ.crr 4an[ee raxuodxrss vtvrlaurlr arsndd'r,uoX,1 ' atreldarr H oHalrott uex 'gar4Hr4rfionseru q;ranzVaoc Z-T.g .tg rr]rho&
.tr,ronxorc u oro.raodu,f,O .Btr.rum exz(gey

86r

OBPABOTKA AETAJIEfr
LISAEJMfl,

IIACTb 3 OnpnsornA AnrAJrEft rrBAEJrHs


fIpoKJraAKa 9ro6rr c.qeJrarbrnaHb rrporrHee rartpfiAarb cra6ranr' orAeJrbHbre 4eraJru Hoerb Sopue roroBoro urcAeJruIg., fiBAeJruflrrpnuflTo yxpenJrflTb 6o.neennornofi TKaHbK). He crorar AyMarb, uro nogo6Hrrfi nneto4 craJr rrplrMeBpeMff. Panrnre (a n nerco' HffTbctrroJrbrcoB rrocJre.qnee ropbrx MeroAr{Kax pa6or (or nyrrop> - vr 4o cnx nop)
npolc JIaAHII IIpI4IIIEBaJI I/tCb BpytIHyIO MaJIeHbKII MI{ cre)KlcaMlr, KoTopbrMr{ ToJrbKo cJrerKa rrpoKaJrbrBaJrll ocHoBuyro rrcaHl,. O6remrrsre rKaHlI Trala ra$ru vt TrJrvtccvrpoBaHHbre TrcaHr,rTaKlKe rcJreeBbIMr4npoHJraAKaMZ He yrcpelJrffrorcff. ,{.nn rarczx rranefi npr4Mennrorcfl HenJreeBbre, npl{TaqvBaeMble [poKJra,4KLr. B xaqecrBe rrpnlrr4BHofi npox;ra4rcr,r AJrff flpoapatrubrx rrcanefi ra Kpy)rdeB Molnno ficfloJrbooBars ara6o ry ]r(e TKaHb, nra6o opranly vrrv rroJrb (nefiaoHonrrft) uo4xoAffr4eIO rIBeTa Ir XCeCTKOCTTT. rrcanefi nogofigyr MLrrKaJrb, ,{.na nenpoapaqrrbrx KIlIceg, $.rraHe.rrr, darucr, cleqvaJrbHbre [poKJraAotlHbIe TICaHIZI.

Cnegyer BHarb, lrro B BbrcoxoftarrecrBeHHbrx vrg4eJrnflx npaKTI,MeCftLI BCerAa IIcnoJIbByIOT HeRJIeeBbIe IIpErrrr{BHbre rrcaHbre nponJra,q$u. Ecnz Bbr }rcrroJrbayere raKyro [poRJrdARV, rroMHATe, trTo oHa Mo]rceT AaTb ycaiq]cy. floarowry ee HaAo npeABapfi TeJrbHo rrpoAexarrrpoBarb.

-dxtrerxodu
ordrrgumIadu sJ,esoefllforrcn orr<Irfolralr o,f, .q.Llrxc -or,r,rl u sJ,eduJc oJ,cBh .r,rao,rcuadll enrafera firfcg ' I{JEIfg rI Blfrra,t olrs.Lcl,Iaveoa Lfionsra,Lr,rnY ncs.Le.rdesYou womr{ouqrretr a .r:lt'Vdg errd -o,Iolr 'tgwttaYtla auclrJ B .orq,tcoHxdagou r{oue<rrfoxc r4 gon@esnad c gouex& er,rEnnatrev afrJrrm lrdu rsreudal. -BnI arqnr.oferrrodu arlsoorx <r,Lsoa<Ilfouclr rreqraH ' rsl,oged gonr'z(d r [a<r,go oJorrrra,LLthBHa .Lo cBs .r.orByu{ogosco u urrHesoeqrforrcr4 s rs.Lcodu quorro }IHo 'orlrJrrdxou aoxsrll aollsrrBu[Iauc anodo,rc 4rontro en .r,eucdaVocrsrer,rdeJew arrrrrroferruodu orraaarf !{ 'uJor.r,dutnor,tou ndu q.r,uarxudn o,r, . -codu oHlr{otri orddo.lon .strEerrrodrr rrcrlrsrorr 4oxVen -rrodu 4roner,rmudn c ri.Vrden o.rrr rtrto,ron ,scerrarr;argo oHlrrrorr,rhene nrare[g?I rauarrrradnz( erreVee ch4aC 'uulralera rrlrueuelr eVrns o.rou.rrduoan ilrrrltrec wal qJ)rcagew u rssm oprHHed.r.r{.rrs s,Lrsdxc J,r{roseou nxfenrrfou ar.rn -an awnd11' znregVennodu rar,rrrsuaramlrdu oxqror rlc,f, o{ -rruadxd. ors.Lcouxdauou gonSesrad c rrulrr arsdo,Lox -aH ra .r,exdeg olrctrr B 'fiilB]rficarg .ltnr.r,uH rry\rr4]rcoh -r{rrrreroy[ c HH]r;.' lloxferxodu nc;az{.d wr g[y or<rJcolr -rrorr grolrJarr eu Qnn xr<r,Lrfu xrsnlrden g trn)rr ' rrrarelefi dwdoQ s,LesodreurlrgJc orrtrrgocouc ' pr,rcouloru gautsedc qrHBuJl,oredrEgrsar,rntreruodu rrV eer'rftrc I^Io,L g 'cas oJa.r,r,rrrzresd o,Le.esa}Icd.dxen znr -nrnlrexuruu pr r4ruBrrracdg reaodzdonaY oHrrroJr4urou -otr mVfg rtqrrru $rar'dar,uudueg .rrca oH .Lru)rr gog
-soHco ahJalf I4 ahJItI/[

'(orr{narnmndu rarN orr{.aaarx) dntrerrrodn redzgrrg 'sreleV ztnVo xex Jorsrrrgedgo eeref u a,Lcows rolgsrs.Lanc dxferxodu u anexr rdoHsoHco er4 rarre.refi' 'nrre,raV anusoHco u o.Lh .ltB)rnod]rrqs a$t wo.L ou nc.r,uodn ex[enxodu nenardmudu nsaarxoH
rlruonycorc u olo,rcodu rO.rqrrrm uu{gey

q,Lrlg BIIX(rOu

BHO O,t]r .O,LI,IHnIOI

Z,Oz

O6pa6orrca Aerarefi r{ageJr[ff

203

Heo6xogzrvro rroMHr4Tb, rITo rrpoxJlaAoqHble Marepr{aJIbI, B CBOIOOqepeAb, AeJrgTCfl Ha TKaHbIe I{ HeTKaHbIe. K rxansru ornocl4Tcg repMorKaHb, K HerKaHbrM Q.nraae.nun. flpon.na4o\rHbre MareprraJrbr, Koropbre pacrfl tr(r4Mbr B KocoM HarrpaBJreHurur,Ho cra6n.nrnrr B AoJreBoM H rroneperlHoM, HaSbIBarcT mIcaHbLMu. flpor"na4orrHbre Marepr{aJrbr, Koropbre xopouo pac TJ{rfiBaIOTCg B nOneperIHOM, IIO IJTOXO - B AOJTeBOM HarrpaBJreHurr, HaabrBaK)T HerrlrcaHblMu. Pacrgxcrau B nofiepeqHoM HarrpaBilelrvrl/I fi IIpaft Tr4trecKr4 HepacTrl)rcr{M B AoJreBoM HanpaBJreur4}r KJreeBori rprrorax. On (popvry. Mflrryro, Ho cra6z.nsuyro Conepruenno Aaer He pacTffrfiBaeTcff Ht4 B IIolepeIIHoM, Hr{ B AoJTeBOM HarrpaBJreHr{v npoKJra4ovnrrfi MarepfiaJr c ilorrepeqHbrM ycrlJreulreM. On gnactzrreH B rtocoM HanpaBJIeunz. Tarofi uarepr,ra.n o6ecue.rfinaer ycrofiqr4Byro, Ho

ru6rcyrc Sopmy. B o4nowr ral4elrvrrzMolrcno rrcnoJrbaoBarb paaJu4rrubre Tlr[br rrpoxJraArn - ceftqac rax nrr6op AocrarorrHo mr{por. HanpraMep, 6onee roJrcryro - rra Hlr'fiHeM BoporHr{qRe 14 JrarlrcaHax, 6onee roHKyIo - Ha no4rra6xe I,IApyrr4x 9JreMeHTax MoAeJrR. flpoxna4orrHbre MareplraJrbr 6rrsaror paanofi nJrorrrocrkr, co cleqrraJrbubrM fiorcpbrrueM B Br{Ae pou6on lrJrr4 KBaAparoB AJr.fl raBroroBJreHrrff creraurrx raa4ennfi. ICporvreroro, cyqecrByror KJreeBbreQnrlaenrnHoBbre JreHTbr paanofi urrpr{Hbr - AJr.ffyxpeureHrrfl cpeaoB ropJroBrrubr, npofturr, Hrr3a u:a4eJrvrfi., no.scos. Ecrr - AA8 npuKJrer{BaHr{flHr[34 TarcEce JreHTbr-nayTrrHn?l vgqeJrvrfl., alrrJrr{Karlvtft u r. A., - [peAcraBJrflrorqfie co6oia He qro r4Hoe,KaK clpeccosauurrfi xneft. Itarc npuueH&rnb rcneelAn nporcna}rcy Ha x.neenyro cropoHy rrpoxJraAorrHoro Marepnalra HaJrorr(r4Tb AeraJrr{ r{BuaHorruoft cropoxofi. B 6omurzn-

tfiHBuif, <Icelflzrarfrrzdu urcs )r orrrtoduen eutrBrHodu -'nend oeosdau ) olrmlqg aH nltcg .JOIIA BH WOW 'ederr eag r^Iour,rreeur$ Bclorrrlf -tt)rcH r/flrquqlfvc c or -uedxd ?ruelrr orrsoxuorx orrzHahrrrrltx x oprlr4rorC 'vgBHloroil wrlH}tratt )r rt rtclrrconl,o nralreVgar lolr -ad elg ',ror,r,.rt EH Itv{Irru{H ourlrt4c onrro&raoY 'tlaznag -xcerg.d. c q,rusr,rarxradu orruzVoxgoau u(ntrerxodu'dorr -as-vilfv ra.lcdam grrur 'rNnu)rr Ercou,Loru genVadc X4

'r,rrrdec

rrur fir IBrrBlr[ ltwl{}rHor r4firqgrorfrr c fi rolud.rcou anc ]rB;,'nurranrrerad eag nuHszucer,rodr o.ronrrerler,rl Ita,r,ztu Bc.f, orsrdolmr zdu wrtHlr J n cnir,rlnrrtd J c w fi )rJaIf l\rrrlrJrrft x zrrtrernodu arsgaartl arqsoHrrraenr@ sourorBe qrrrg oH}Icrov oH EH 'ruerorrou goxYerxodu c qHe]rr roregrrJc agra.radeu rrarg 'r{H}rr BH ncqre}ndaY onrrodu enncrotr en6 ' rarrrro.r^{ I'carulmsfierrrrzduarr rrHElrJ LtnI)rlltHilrfo.rrtad.r, c sreadoro srco.Llterrr[oll ee sdnnlou'dxVervodu ' untrerrrrodx rrr{H{r{orxradu os.LcahHl,orBdaaodu fi r -ela[ gomarqrco e11'rcl,addrEwdoSatro]rJorruxferxodu nerrrroJ, )r)r )r.r, 'qrrqrco mrner.aYl,ore[ wa,reg 'Vudx -ac gI-0T oferr errrcerrz{. vrolrren en .ror.r,l( srexcdafi' 'eud alne s,Lzxrorrdudu r,r dxl,erruerr s.Lnruf/t wore ']rrarc q.r,raxcor,r,dr,rdu xgoaH rrthun3' elztdil;ddtr lrres or,rr,rfo -rsdxadau rruHarsru rrJ.crgo r.rgorh'alu[orc',ror,ld. 'rrnedx x scne;lrs[ 'uvvaafr rsHl,r[ rrnae.lcedall -adac $o qrrrxcor,Lltl.orenvr'eu 'o{qrBJaY 4omsrog c rr,L -ogd 'lrnVernodu rsHodo.Lc oc <rlrlxcor,r6 '(xrem 'sl,cdam) rsdd.redaurra,r oV .ror,r,ds,lad.re11 C.ggI
. I4IAI}I}#a.IO UWISHHI4IfV q.I,BTAIAIC AII

-uledacoll 'gerel,aV dd.{,r,nox ou s,Leeedrss rI <rJoroxrC 's,LetrBusoconncroV rnYerxod[ ]I ]rH]rr gousouco ekl xnrel.aV EH rrtrr4guogero[ eunarsedilen gae]t^[rc osrc
rlwon*aouo n ororcodu rO'$.rilrm eufgey

voz

O6pa6orrca Aera;refi rrcAeJrrrf,

205

nonpo6yftre [pr4xJrer{Tb errle paa, yBeJrr{qr{B TeMrrepaTypy yrrora, ,4aBJreuve Ha Hero 14BpeMff o6pa6oucr. Vrror onaaaJrcff cJrurrrxoM ropflrrrrM, eeJru B peayJrbTaTe IIpI{KJIeIIBaHIUI.fi IIOffB?IJIIICb SaMeTHbIe 83,4yT14ff.

Vwrenrurprre reMrreparypy rr BpeMff o6pa6orxrn rracroJrbxo, -rro6rr npoKJraAKa oc raBaJracr r.rragxofi . flonpo6yfiTe rrpr,rxJrer{rbrrpoxJraAxy erqe pao, ecJrr{ MoprqrrHbr. VneHa rroBepxxocrrrr rran?r rro,flBrrJrr4cb JrutrbTe TeM[epaTypy HarpeBa rr AaBJreH]Ie Ha yTror'. Boslroxcuo, gro cJrr{rrrKoM ToJrcraff flporJra,4xa Ars. TorAa ee HaAo BaMeHlrrb. 4aHHoft Trr,ana.vr, Ec.nz o6paaona.rrcffBaMerrrrfi c;re4 or cpeaa rpor{, To rrponJragounarft Marepr4aJrcJrr{IrrxoM ToJrcr KJTaAK AJrffAaHHofi rxanv. fIoAnne.ururcn flogn.nevurrxrr craJrrd fionyJrflpHbr B 40-e rogsr XX sera r c rex rrop He Bbrxo,4sr r{B MoAbr. ?Iaroros[rb rroArureqHrar Mo]KHo caMocrogreJrbuo. Crepxy oH BbrloJrHeH I{B TKaHr{, BHyrpr4, KaK lrpaBrrBaTr{Ha. Jro, lr3 nopoJroHar{Jrr4 (nanpzlrep, [oArrJreqHLrxon O.reur )fi ecrxue Mo,qeJrr,r naJrbro) moxcro,4o[oJrHr4TeJr bHo yK pen rarr S.nuaeAJr,fi rrnoeoft nporc;ra4xofi . P ac rcpo[t. u u aeonln alreHue Haueprrrb AeraJrrr I u 2 (o4na vyrr 6onsrue (prc. 80) B HarypaJrbuyro BeJrrdrrr,ruy ro cxeMe 4pyrofi) (1 xna4par - 2x 2 cvr). flo rarx4ofi auxpofiKe c,4eJrarbrro ABe ,qeraJrn r4g nporJra.qrur firrvt Serpa. flpegnourerreJren xpofi uo rocofi. .{na exnaAbrrrra Bbrnpor,rrb AeraJrrr nB Barurna vJrvr nopoJroHa. ,{na npz4aunff 6d;rrruero o6reua Morrcuo BbrKpot4Tb rrecrcoJrbxo 4era.rreft-BrcJra,qbrrxefi , uplr-

-e rrrrcg 'rrrrEodu som e rNc g.I err nreudl,crqs lruo rrgorh ')rr orflraYerr n tr]rr4Hrrarfufou s.roroxutdll rrJrnHhatu gou anHaHn gaoandy '(gg 'czd) fiorc ocs irresrsrBrr -odu u (uude afrae a) rrerHnorcoc r,ro.r.An,rocrtrorr s oJo sretrcdeV,r,ad.trarc'ur,rHnorulou urelaV ruaum3 'qrrcxsoc oHhor rsuucro[ gere.laY redx arsw -rd11 'lrxVerrrrodu ez sre.La[ orrtrusaaru sl,oronrad11
I8'cr4d

' srBratr rHsrHory[ rtr/\r c rfc,r,a]IcB]ro z(xdagc 'Iqgr,rnzrag xfi rtrurrlomsHal,tt^. axVndou a vH[Brxodu efi srB.LaV old.msrog H rrrorouen emrstrBrxs raorC '(19 'crd) getnzttrr*tr -adu omsHailr oJoHWan s,Lera[c sreraf ord[xcex rra]r

08'cr4d

,{ruonmorra u o.ro.r.codurO'B<rrum euz{gey

902

O6pa6orra

Aeraleft

raAenils

207

Puc.82 KpyrJreHHbre cropoEbr [o,4fiJreqHrrrca He cr{MMerprlgrrbr, To 6o.neeAJrr{HHyrocropony o6paqarot rc crrr4nre. flosre fiptrMepxr,r fioArrJrerlur{Kr{ nprrulrBapr BpfrruBa cJra6brM]rcrerrcxaMrit. Hyro rfipuflycxaM rrJrerreBoro He na4o rrponycrarb Hl(Tb rlepea Bce cJrorr rroArrJrequrrero rconqbr K rrplrrycxy rrrBa npoftlrrr rca. flpurpelrrrb c.na6rrun cre)rcnaMrr(puc. 83).

Puc.83

'ptHBx,L Orr 4roI\IBC -hoJ,rcotr noferuc BrrHarrlfourss rtrf oJ .rruHorgocou -cudu v rsrHerNd.dlcnn orqH<rrfarl,rnronoV rslrzvoxgoen urrsumrqs rrrtr rrrrcg 'rstrx{aVo nranarr,rdoQo trraa 4vr -sad[ fi krrrguoned.r,codnced aarograen - zxVerx3 uilI/sruc 'trxctrlru enodo.rc fiosoIrnr en ur(lcrss lrnrHlorll -Ee qrsoeedgo dwa wlroseor aH rr oJaHlrcvn adzm,r,al 'rrorc eeV s rrcrouJoc uranlexo[ou -dg gorc 4rranxdag ' rftrodo.r, c or^salrlrr en,r,.rt ndas rsel,atritg sex/td etr.1o3,1
18'crad

'(pg 'czd) uoxr'od,rc oc woVrd dl,exo x ulrnr,exoV -orr sJerawzdll'exran,r,euo[ou r,roeadcoc eae$dd B.LB]ro rsaadc s.lr4Hr4Veoc rr .tBlro uolrrror gamcrrs c dnw[adac oJa qrrrHrrVaoc 'dseu.r(d n xurr,renoyou s.r,zrrorzd11 'raranerS - gl4}rJarrr,rrrcfl .H krrrr{ u}rrro;od grox,rrlr s}r -rurrBg I4Ifr4 HoIIOLH.II'.C EUr,rOreeadrss xran,r,eno[ou o,r,,Ktstt -nanualrt xerrVrau fir[ roHB]I{ r4rrcg .nic g7 nonutry ,wc V nonr,rdrzm errerado,rer,rr xrcorf orr ol - xlrnlenoyoll 'exex{[fiu vrr{ Bra}rutr anodol,c Eroaalr -rirr eH soucduzdu aoeadc avrneudlcodu .r,aerrorrxlvr vr eaexdd Brelro drudoS,raesrucda7Vou xnn,runo[o11

uurHreHotrofI
Ar,ronrrcorc n o.ror,codu rO.rrrr,f,um eufgey

802

O6pa6orna,4eraleri

ns,qeJrrrt

2Ag

Cx.na4xn 6rrnaror oAuocropoHHr{e, BcrpeqHbre u 6anronrre. Onra ivroryr 6rrrr MffrnprMrir,Bayrro'fi eHHbrMI{ cBepxy AOHLBy v nJIvIcCvIpoBaHHbIMIit.

Jlunul,z cKJraAKtr nepeBoAflTcJrc Bbrnporixr,r ra r,rguaHorrHyrocTopoHy TKaHI4. rlro6rr rurnvrla6:stnrz BrrAHbrHa JrzrleBofi cropone rxaHr{, HaAO npoJIO}I(r4Tb nO HI{M paSMeTOqHbIe CTe}rCft}I.

O0 n ocmopotr,r+uecrcna0rcu(pnc. 85) - nan6o.nee OAnocropouHrre cKJraAKlr Jrerrcr{e AJItr


BbrnoJrHeHras. Ha pracyHfie Bbr Br4AfiTe p,fiA cKJraAoK, Melr(Ay TeM qacTo B vrcAelrrrrt BbIfioJrHseTcff o.4Ha-e,qlrHcTBeHHaff CKnaAHa. Kax npanuJro, oArrHorrHyro cKJraAKy BaftJraAbrBaror BMecro paapeoa rlJrlr rrrJrlrqbr AJrfl o6ecne.reHras cno6oAbr ABlrrrrenr,ra. Cx.rra4rcaMrr o$opu.naercJr KaK rrpsMoe rr8AeJrr{e, TaK rr rrg/qeJrraeHa KoKerRe. rlarqe Bcero cftJraAxaMz oSopulrror ro6rn.

=)i

Puc.85

'nodo;,c xuago c s,Laxcorr.ltxut umIca 'nc,re)$deEodu o.rnoY H rrwt4)rrcarr il.Vltg raxferx3 ' ztgz.lc dr,{ennedl,.d ns n a.rd'You unrrod,rc ]rlrco,rc olan[ercou .r,onedauou oo s.rur.odlcodu'gcercesrsdeuced ag BnVernc lilgo,th 's,Lzuadxeg sm rsfino3,1 'rnsodrt oJor iaeJIfou -Yadn oV exdae ro qrhe,Lc 'nonod.lcee qrrrg enncroV oo qrrceh utlrco 'u f.suHotr .d.xdaac.{.nYernc srrrawC 'rduYr}Ic \4avrlJvtllc gr,rJcrtBItr -arusoc 'gd-r.rtns Bonodo,rc {roaatrnr qHBHr q.rrax{orC 'ax)&orr^ goVxcex radu or,rratroxgoan fixferuc ir.LsrrrorlrBg or '(nrodoa,rced r,{rsusrreralrauc rtrrel,ogedgo urrrrg aH rr]r -furxc 'a ',r,)euraVen aonnesodrcclrru en ncl,uucor,r,d r4rrag 'rquodol,c grouhouHer c ,r,oresrirrowcxr4 '(efraa on.r,edrtnrre rsgorh o.rogorr) llxVerxc s.Lur'Ror,Ldee 'uyferlrc rsnrag,{r^r xnr[aJrfoutradu lrdl, godx s qru]$orree onno.r,elcol - ol,codu oughrsseadr' Lrrfferxc oru{.ner, s,ruod,r,co11
98'3rrd

dr,roslrora u o.ro,r.aoduJ.C)'$<rrrlrtr euztgey

oTz

O6pa6orrca qera.nefi rra4eJrrrfl

2r I]

Ec.na Jrvrlavrv cxJra,qnr{ rrapaJrJreJrbubr, Mo}rcuo o6oft rficr 6eg cMerbrBaururrr. B raroru cryrrae 4eficrnonarr neo6xo4?rMo rax: TKaub yJrolnr{TbHa noAcrltJrny AJrffrJrarrceHbff araqenoft croponoft BBepx, cxJra,qny aaJrolxrrb B HarrpaBJrenurvt crpeJrxr4, crz6 caepxy tr cHrray rrprrroJrorb rc Jrr{Hr{rI cfiJraArcr{ u sayTloEcrTb qepeS TKaHb. Bcrnpewntce crcnalru (prc. 86) IO6xa co BcrpeqnbrMrr crcJra,qraMn- caMaff norryJrflpHafl MoAeJrb 4;ra ynv$opMlr. Taxas rc6rca Jrerxo cnpbrBaer Bce He.qocrarxz $nryprr, Sopuzpyff lrAeaJrrHrrfi cLtJrygr<necoqHbresacbrr. Bcrpevrtrr Mv HaabrBarcTcJr cKJrarq:r,u, crltt6st Kor opbr x Ha[paBJreubr HaBcrperry Apyr Apyry. Bcrpevnrre cftJra,4x[la 6rrsaror crarlrrLre tr coe!'vrnz;reJrbgbre. Paalferxa ecrpevnoft cKJraAKrlrroxaBaua Ha pr{c. 87, r4e h - urrapr4Ha, nnu rty6una, cxJra,qxrz, KB - KoHTponrHrrfi BIraK. ,{ono.nHzrearnrrfi fipr{rrycx rrprapacnpoe Ha o,4uy Bcrperruyro cnJra,qxy panen 4h.

Pnc.87 B c mp ew+atec mavrLble c rc.na) rcu Paaftretutt pacrroJloJrceHrre cKJra,qKr.I Ha uBHaHolInofi cropone. Cwrerarr crcJraAxy uo scefi AJrr,rserro JItrHrr[ crarrr{BAHIIfl.

(66 .cud) )rBHe o,ronsrodlgox ensodd en r,rr,texr'odl,c untrsHl'edauou nrNrts[ u]rHeHe]r rsHodo,rc oc d.xrerHc s,r,rauedneg 'rqsm qrBrarr9o 'nc g'I-I Hased rruuesr,rrrel,zdu som 'sosm rsHodolc oc (ruc g'I-I + q) x Z rtexcduudu )r r{}rHHera gonradram dgaorou orrtnsrelrrrrronof t.lene.r,zd11 som q&lr*colldee4 'BlrHe <rreh;t,C ^ttu[rxc olorrsrodurox otr '(69 'cud) A.rddV r.rr,uenodo,r,c rarNrssafiur ur x,rd.dtr -e.r,g[resrstrBrx^'asurfi gacs orr d'nVenrc qJrarrC 'nodo.r,cxrrogo c wc A'1-1 a 'a 'r 'trIc g'I-I corlrrr rax[enuc enrag,{r.r gronVo + q rsHsed z{rrVerxc en ranczturaduarsHqrarranrouoY nro.le rd11 'enodorc grouhorunetr eH f.u[eruc qrr,r,Larreed
qollCtalAnHlf I-7OJt?OltOU OUO9 ?

anunaducg nileolrxa alqHqrraranHneao?


88'cr4d

( (

) \ _

)f= h

'(gg 'cud) BlrBHe oJogsrod,Lnog anaodd en fir,{exr'odl,c r,rntrsu}'adauou rr,rrd.sI uxrrrreu rsHodo,Lc oc An[er}Ic s,r,uruedxeg ' dntre rrrc s.lzrrorlArad11 'edlnalr ro wc I-L'O awrsHsrarredeu rrardav urn ^{d.r,nelrou H r4v\rBxrrod,r,c rurn)r}Icorc Nrursrreedgoo,rcednfxtserxc srJ.Lorr8d 'BlrHa olonsrod&non oV rtutrBruc qJhsrC fluonrrorc n orolcodu rO 'rr.rrum ex{gey

7,TZ

,{,ercoparnnubre fipr{etvrht

2r3

h + I (1,5)

Pnc. 90

Pnc.91B qerax gxoHoMrrr{ AonoJrnrrreJrbuyro noaocrcy 6epyr paBnofi eerr.rlrHe Hecratranuoro yqacrra [Jrroc L,5-2 cnn.Bepxnnfi cpes o6rvrerursarorr,r[pr4TaqrrBaror K rrprrycraM ruBa (pzc. 91).

'r4)rrrflrc gaH -nad.r.ztns groaelr c a.lgHr{hen war'udu 'raueur rsHodoJ,c -r4r c orlrx{olre Euurx o.ranYadcoJau}rcrrH unVern3 'Hflrr)r 4r,rrVadc {tr,ru}Ic}rn v. Lrxgor nnc^fuprdu ar{H}r{LrH a.r,EramVo11 'eraH.{ngz.rVoulr rssm un nnrexc.duudu c eur.rnerold.or,rndu aVfis g rclzodn 'qrela[ rrrrnlg 'l,tu 'Hr4rflr -Yeruc aoneedgoeoac onY 4rran[tadcfir{H}r{r4H 'ran[ernc rsHzgdr.r r{our4soro[ c .fi O.t S nc,r,ee aJCAINS eertz{.rrc szed }Irrs r4 }rgOIsrer,a ['

' q'LItHrOUrSg xlf HBIII XIltlIJaIf BH OILIIIHi{.d,r,CnOX orrtngolou amrtdr 'IfBHfiorcoJonlt ex[er]rc o,L]r 'rAIa,L c rI8ItaC A 'LIHB]IJ, saorC xu]IqIfO]ICAH 8LI JLIOJ,COC ]I]I }tB,L 'agm a BcraltHrfo[rrs en6 'rrx[etrtrc nonr.adl,cg grrirrrc l,neudea grsulna$S enVernc Bre

(76'cnd)

Dtrgouttc uoHdaag

' d.ntrernc s.r, zncor.lltzd11 'edlnelr Jo rlrc T-L'O raranno.rcced rsHsra rredeu nwztgY zrz .r{d,r, BH rryrr)rhodl,cEr,rr nah ou r4lrr)r)r{oJc zrrursneedgool,cedx.{.nYernc qJelor red 'som qrBrar^rgo g'T-I gronnd rruc -um wosm enur[ gocs ou r,rxferrc rseedc qrherC ')rHe o,ronsrodJnon oV drr[urnc qrherC ' lrweHodorc r,rrrurssalrurnr -e,raVresrsVuruzt 'anrarV r4ocaorr l(x[erxc qfirar^r3 'rlrc (g'I) I corrr (qg) uxYenrc enudum grongod,r,- urel,aY 4o.rddY eu u 'r,rrc(g'1) gontro nasud lrrel,aV 4on I corrrrr(q) vrrVeruc enrag.rtr,r -Vo en rrol,e radu dnVerxc en rra.Auradu grrHqroJr4Hro[ -o[' 'auodoJc goHhoHeHe]r H utxVerxc <IJ,r4rarred nHcolf ou 1-1o Ilct alanHt ou 0I I aI nxqDltitc alqltqlralanHngaoJ ateunadutcg
rtruosucorc n orolaodu J,O'rqrum eu,{gey

vTz

,{ercoparunnlre

nplrembr

2t5

Puc.92 Cr;ragxu Bayrrorxbre. TITos, B KoropoM BbrrroJrnflercffcftJraAxa, gacrpoqllTe Ao ee HarraJra, a r.ny6ranrr crcJraArcrpaayrrolrcbre. Bepxnuft cpea BcraBHoro Hr.rtrcnero KJruHao6uerafire. Ilaxoxrrre Hlrinnnit x:nuw"na rnydvny crcJraArr{ rra ro6ne, orreub roquo coBMerrlaffrroAorHyrbre Hpaff. flpraravaft re. flpuyrrolrcbre. rlro6u Beepnas cKJra,4Ka He pacnapbrBaJracb,BHyrpeHn?re qacrrr npraravaftre K Hrrlr{HeMy KJrr,rHy rroJryKpyrJrbrMr4 cTpoq KaMr,r. tlro6rr nprarrycxr4 rrrBa y rr[trcuero ftpafl He 6sutrz BrrAHbr, MoncHo SarHyTb rrx fi rrpfiruraT6 Bpyqsyio. flpunycrra rusod coeAr{Hr{Te. Cpearr o6pa6or'aftre yrro6rrivrno.qxoAffrrlum cnoco6oru. Bantrnoewe crcn&Arcu(pnc. 93) EaHrosrrlrn HagbrBarorcff crJra.qKu, crla1ut Koropbrx Ha[paBJrerrbrB paSHbrecTopoHbr. Banrosrre cKJraAKr{ 6tr.ru .nro6zurru yKparrenrneM o,qe)rcAbr s 40-50-e ro4u XX BeKa. Korcer.nraerriirl o,q-

t6'cr'rd

(s'r)r'+ 98- II (9'r)r+q-r '4oaefizrr H B 'anodo.rc gorrhorrHefi BH arl '4ralrl/Ineedsmzr r4or c 'v6'cud rfcroBl{Iroulqts BHo o.r,rr BH Brrars?,rcVadu redo,r,ox ')roVr$c xrsHr'adrca alt -,rerreud HoYruc xnrsoJHug )rlawsd HhtrJorreu 'agsVox r,rdu noVerxc edlu 4oazr,Loxolr ladulcgocorrc orh 'lrHxl H el -oac 4arr.,{.rar4HarfNorfeduaonr'urreed sreveoc rol'ross -orr Jcor/[ xrsrxAurss oaHav[ u oavog azneaoVedali ' aodangeefi[ xrsnuarNadaoc xrrzfixerrrou s rar,rnrsHdnrdrrou oHHawgrlogxrl .r,eerats noYerruc xr,qaorgEo Vr,rs flrgsuhertseHag orrrral{adgoH
86'clrd

r\l/./

- - - - - \ . \-\l/ t ) 4 / ."-

,truon*cora lr ololcodu

rO'rs.f,rlm

eudgey

9TZ

O6pa6orna 4eratei,rra4eJrr{fl

2L7

flponepurb AeraJrr{Kpos. Paonnerzrs pacrroJroxcetlre cKJraARprHa .nr,rqenofi cTopoHe. I Cueratr no sceft AJIr,rHe no Jrur:c.vrr4 cratlrrBallr.Ig. Craqarr cKJraAKy.qor(ouTpoJrbuoro BHaKa. Paalrerarr crcJrarqxyxpecroo6paoHbrMrl cre)rcKaMr!
IIo qeHTpy I,IJII/[AByMff IIapaJIJIeJIbHbIMI4 CTpOTIKaMI,IHa paccroffHr4vtO,T-I cM or rIeHTpa. flpzyrrorxum. Saxpenzrl cKJra,4Ky c .nraqenofi cropoubr AByMff orAeJrorrHbrMr4cTporrKaMr4 Ao ypoBr{s KoHTpoJrbHoro BHaxa. TTTspsHa or,qerorrnoft crpouxn err6zpaercff B coorBETCTBI{ I{ C MOAEJIbIO.

Omienrca crcnalox,
qacrrlrrgo Ecnra fipeArroJrafaercs Bacrpoqenuafl clcJIaAKa, To IIIOB BbrIrIe CKJraAKpl MOrrtHO OTCTpOrItZTb n rpafi trepes Bce cJror,rrxanv r4Jrr4rrpoJrolrcr4Tb or,{Jrotrr rryro crpoqrcy. Or4e"rroqHax crpoqra trpor{JraAbrBaerc.rr rlepe3 Bce cJror{ c orcTynoM oT rrrB&, c rroBopoToM K IIIBy Ha ypoBHe Haqajra cr{JraIK}r. Tpra no.neaHbrx coBera: 1) 4"na paoMerxr4 nvunft cru6a !r coBMerqeurrfl )fieJIaTeJIbHOLC[IOJIbSOBaTbHr{TKI4 pASIIOTOIIBeTa, TOFAa Bbr He lepefiyTaeTe aTra JruH'uvt; 2) uro6u Ha Jrr4qeBofi cropoHe rao,qeJrr.rff nog crn6aMrr cxJraAox ne o6paaoBaJrlrcb Hercpacr4Bbre Bbrcry[br, MolrcHo [oArJraAbrBarb rrepeA yrroxxofi no4 crra6 cHJraAKr,r[oJrocxr,r nnorHofi 6yrvraru; 3) npu urrarbe ro6rcraB cr{JraAxy no4rn6ry Hr4}fiHeno cpesa noJroTHt4IrI [pol4SBOArrT rqo HaqaJra paSMeTKr,t crcJraAoK. Ec.rrra ?rce BaxJraAbrBaercff oAHa rrJrr{ HecroJrbno cr(JraAox, nr,ra ro6xa no4rr,r6aror u rro.urur4Baror rrocJre SayTro*cr,r B alIur fr, cK JraAorc.

' dxr'elgo t'r,e.lamvdg'sdldus uw .enodo.r,c Nr,{rqaalrlr ruelrraVeu c d.nr'e.r,goqrra$corC 'sadc s,Le,Law s.r'r'rtedu6 godufou orr{n r{.nr'e.r,go 4toxYenxodu 96' 'aonolcaQ rtddlnon ou oHhor d.xr'e'r,go s,r,nodnrsg natDworucaQ naneoudoe ottutogodgo (96'cud) 'nurare}I qlffiJc rI oH 're^If[c o]rqrfo.r, oH rr.Locuse rax{oru rqnusordo.r unl,ogedgo etrua .r,6 'rcraesrqrgudgo ou<rrarsergo rlutrsordol eadrsg nxilcorcsa u rrHusordor eurogsdgo

's.rcoHucddlro 4togocranrserc -Vadn godo.r,on godn 'Hgor - malrt-ahutoe oJrgOI ' d.ellnx rcrulnorndumced BlrJarrc 'exgor - (anhaundu l,vu) outefrtne'yorrgoI 'nredVag orr rennesodun 'sm eog ]r9oI IteEH[rV - euodo2 -udfue onf[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ 'r.nr[xcatro Blo]rcua)rcnrru gouc]rc.(w l,nort -arf x)r ,f.Eow s ,Lzvoxs uner,{ads ,r,owtadg 'xB}rxcorc -e H woxerreg c 'rreHHesodraccrru 'z{.xlaru g ')r9or nexcuc.d.w rHqrruHorrireu ltu$ctrHIrrom - utnJl 'EHarro)roV HIIrV - oHntg EDxoHBqtDlan 'z{ennn rrennamernced 'le.dlfuc o.tonrndu ogrrr r{rceh gau -Excr{H s ur reusercs nlursneedgoour{rru c }rgor - agoJ 'dxnr,reed prru z{ncrndn en,f.roVou ou rennedgoc 'engor - HolrlrDg 'rArc an gZ oV.r,lrVoxoY H Brrorr ' ln rtrrudarre g Elrgol BHmriI LI rtelrcahll ccuIrJf r{}rroro n ra otr exnn[ (enzdareg-ex9ot) - nHnlre BoHutarng
')IO9OI XIIIJ. AU AI.IJOH!\I

rJ,nr,tdoSo oH)r{ow ur,rregferxC 'rsHarv xur Jo ?r,tcorlkrc -ugBe g 3rt[rra8Ir alqu]rrullfeedarswec roroniu []r9OI oungfide-ozouutdou fiutrnuoa g y' .frronrrcorc n oro.r.codurO 'rq&rrm eufgey

8rz

O6pa6orrca 4eraueft rraAeJrrrfi

2tg

Puc.95 Coe4rnnrb rrrBoM rur,rpranofi 0,5 cvr no Secronavr, co6.nrogaR Toquocrb rrpurrycxa. Ha4cevr yrJrbr, He Aoxo,4ff0,1 cu Ao [rBa. Ornepnyrr o6ravxy Ha fiBHaHorrHyro cropony rraAeJrutfi.. Trqare.nrno BbrnpaBvrb KalrcAbrfiSecron. Brrvrerarr (B HaHTDxarx4srfi @ecron. flpuyrroncnrr. Orcrpoqnrb, ToqHo BbrBoAJr xaxArrfi yroJr. Hawrerny yAaJrrarb. O6pa6omrca zopnonutr,w

npu norroutu omaopoma (pwc.96)


Brrrcpozrr o6rauxy HylKHo rorrHo no $opue ropJroBlrHbr n npo4y6.nr4poBarbnro6rru [oAxoAffrrlr4M Marepr,raJroM. O6wrerarr orxprrrsrft cpea. Cnomrarr o6ra.rxV c ras' croponaMa BHyrpb. flpurconorr, AeJrr{eMJrprqeBbrMrr
SaTeM npIIMeTaTb.

'rsur,rgordo.r oredx a.r,urrorod11 li.vuanxdea on dnr'od.r,c ordlnoddzcxz$ 'rqurnsordo.r preYad orr ar,ndoQ olrhoJ - rut]rur4rrc -au rateroY eaV t'rnodxrsg I4]rh.tgo nnfl onsraVlo 'arrdo@ qrogorrr n wunarrvdu gocouc grolru.L ott 'nrorrd [ou gonneodnrsg 'rqHug -ordo.r z{xl,oged go rruv dl,or,,rccedongodtrofi riIW oxcraH 'ordHredfegr 'or.rtnsro.rdadl'nroxuctqw'otr(rlztdn - mrudoS gogorr ,tnrasordo.r oulr{on rsuodoJc goaelrur c q,Lsh,tg6 ( 26'cud) mHodoutc TLosahna c

(soxnoun")::#T;::ffi:r1"W3

'tqlodoalo s,ruuadnee'sl,vxcorldud11 'gedn relt s srrar'odrcro'rIcI(0 unl,uxadau -czturss'.dnodo;,c orf salrfi r en rs,Lodoa'r,o s.rdndaarsg 'xer.rd s zucztuzdu sr'acVe11 rlafiraYeu c dur'e.r,gosrBhBrC 96'crrd

.{rrosnconc u olorcodu

rO'r.r.f,um eufgey

ozz

O6pa6orrca4era.refi lrogennrr

22it

pla.c.97 Vxpeurrr flpo$JraAxofi fianauo.ruyro cropoHy Aeraar,r o6ra.mra. flprnravarr o6ra.rxy ropJroBrrHbr nepeAa x o6ta.rxe ropJroBr4ubrcltruIHrcut tto rrJrerreBblM rxBaM. Hramnnft rpafi o6raqxz rroABepuyrb, fipr4roJrorb rr IIpr{yTrotKrITb. C.noxcurr o6ravxy c r{BAeJrr4eu .nnqerofi croponofi o6raqrn K fiaHaHKe vrl4eilras..Crconorr o6rauxy c ropronnuoft, coBMecrllB cepeAlrubr neperqa I{ crrktnxrr, a
TA$}ICE NO IJIEIICBbIM IIIBAM.

Crauarr, HaAcerrbnpr{nycnu. Ornepnytr o6rauxy Ha JrlrrleByro cropouy, Bbrrryefiaff fleperar Ha 0,1 cu. flpr,rno.norb, npr4yrroxcrrrb. flpr,ruerarb r{ rrprrrarrarb. Orcrpovzrr n xpafi. 06 pa6omva p &ap ea& ?op no tutrnc 0 erco p &rnua,r,oti,+a,cmp ovruoti n narLn ori (puc. 98) Brrnporarr nJraHKy no QopwreropJroBt4ubr.fllanxa Morr(er 6srrr KonTpacruoro qBera, .rro6ofi rurapr,rHbr. flpranycrc Ha rrrBbrurrnprauoft0,5-0,7 cu.

eadc s.r,e.r.ent99 '.,teedeed orr v[c g'g gronrdvtm iliosm s.ler'el,zd11


'sd.Lr{.He firN

qrff$corC -suodo.Lc c ztnr'e.r,go nrrrsealrzr l,tlolrlrotrer 't4xcorforr uroHHalrc -or.r,rtee eeadeud annr[ o11 alue s dnr'e.r,go<I,rrrsoro.re (66'cnd) at olaworr lc.Hnoot do? Dea deod oxutogo dgo 'Hol, s golr.f,rru rruc gonradum d.xr'odl,c ar4Ir Z'0-I'0 ')rurulr -oyC 'dV n ,txdogo 'oaauc^d.dx 4lrsnne,rar,tudu rr qruxcorreu oulrcow r{}rurfrr eedc 4rs,lu(HJoYoII 'qrhlzd11 ' ^d.nodol,a orlt gahlrr en ztxneru sl/ldeal,g rrara[en 'rsr.rd sr'actre11 'wc g'0 gronr,rdzm wosm srel'B,Lndu a r.r,e,raltnd11 ' wrreJ,aY 4oHsoHco goxr -HeHgriIc rrlrHIfrr rtrrodo.r,corr(galrur <Irr{}(orc 'zxc.d.Il -rdu rddprrgd.V en'goxYerxodu z(nneru suruadx4 86'cr{d

It' ll It lr It It ll ll ll l l

rfuronncoron o.ro,roodu rO'B.rrnm exrtgey

zzz

O6pa6orrca 4era;refi rlaAeJrrs

223

Pnc.99 O6paaonarurr,rfics crra6 o6ra.rftpr Banpenr{Tb crporrnofi raanyrpv errla rro Jrr{rleBofi cropone. flo npaaofi cropoHe.rrvr$a MolKHo Bbrlrycrt4Tb KaHT raa o6ra.rnr, vro6tr noryqrrTb nJraHKy gacrexcxn. Dra cropoua Haxpoer JreByroo6ra.rrcy. O6pa6omre& ?opno6utr,w a&ctrr,eilcrcu0o eepxa o6maq.Ka.aau (puc. lOO) flpo;roncraru $r,rrccupynulyro crpotrxy rro BepxueMy KpaIo ropJroBHHbr. VHpenrarr fpoxJraArcofi raanano.r Hyro eropony Aeranefi o6raqxpr ropJroBr{Hbrnepe,qar.rropJroB}rnbr crrrrrrrcrir. flprarauarr o6rauxy ropJroBnnbr repeAa x o6ra.rxe
IOpJTOBI/IHbI CIITIHKU nO [JIerIeBbIM rrrBaM.

,{era.nv o6ra.rcr,r 6opron cJrotrcr{TbJrnqeBbrMrr cropoHaME c t4BAeJrr,reM " flprarauarr. Oraepnyr r Ha JrlrrleByro cropony, rrprryrroxcrrrb. Or crn6a 6opra no r4aHarro.uroficropoHe coeArrurrrb nopJroBnuy c o6ra.rxofi .

'nuneru gedx

(I{}rHIru olanned,r,ltus oV BYoxof oH rlc 8'0-Z'0 H 4Onr'od.r,cen z{.nnenevr BH r{.xvernod[ iIrrar^IBH ' rrJ,uH 4osaror orrHorf re,reV s'r,udeaod11 :Bodx ur -geduuu'ztnradnm'd'nnr[
.IIEHIfI,I <ITIfOtrS

s.rnVoxodu euu{roV ilrr4H rrsarofi' 'wc 9'T-V'T corru afias rruosoroJ s anrzdzm unsed euradrrm 'e,ldog oramvY enged rrlrnIfrr enrrfi' 'fi)rrrrfrr Hre.r.a[ 6 s'l,ttodursg ( 161'cnd) nw nxunlru nilt m',rhodurrnv oenH og nerilcautJoe oilutogodgo ' lrrf .Lou q.LusoroJe n n neraxc rad11 ' oredn d.ntacsou s.r.nr'od.r,c,r6 'ztrrod -b.r,corr{sanrr H sldndaarsg's}'actren
00I'ilrd

rancrtrrr'rd11

p
I I

b
!
:

t a l

tr;r\-z \..

r_ w-

frronlrorc

n orol,codu rO 'rrtrrum eufgey

vzz

O6pa6orrca geranefi rrsAenrrfl

225

Puc. 101 Halrerr,rrs nrnnvrnno4rra6a HraaaHa nrqenoft cropoHE IrIOTJIOqKII{ UI HA I4SHAHKE IIJIAIIKI'I.

Bauerarr BuyrpeHurrfi cpee rrJraHru Ha paccroffHr l{ 0,3-0,4 cM or crn6a. flprayrronczrb BHyrpennrafi rcpaft rrJranrrur. O6naeram cpea HuBa noJroqxu. flpnuerarb EJranrcyararlerofi croponofi x nrzqenoft cropoue rroJrorlKu, coBMerrlaff Jrurrrurn no4rrr6a llraaa ut pacloJraraJr AeTaJrLr B paSHbrecTopoHbr. flpzrauarb [Jraurcy K noJroqre no JrurHvru no4rv6a
HI{34.

Hawrerarr nJraHKy Ha narraurcy [ororrnr,r, ypaBrrt4Bas cpea 6opra r4 Hapylr(Hrrfi cpea rrJraHxtr, rrrBoM runpznofi 0,4-0,6 cnn. O6ra.rars ycryr (nepxnr,rft yrol6opra) r cpea 6opra rrrBoMur*rpranofi0,5-0,7 cu. Bsrceqr [porcJraAny rra rrrBa Ao 0,1 cM rr rroApeaarb rrrBbrB yroJrxax 4o 0,2 cnr. Brrnepnyrb nJraHKyHa Jrr{qeByrocropoHy rroJrorrr}I,
BbrnpaBllTb IlroB I4 BbrMeTaTb co cTopoHbr I4SHaHKH no-

Jrorrxlr Ha paccrosnzu 0,3-0r5 cu or Kpafl, Bbrrrycrcafl r4Burauxr4 KaHT rrrupnnoiz 0,1-0,2 cu. Hannerarr Ha fioJrorrxy BryrpeHnufi rpafi rrJraxftr4 Ha paccrosnran 0,1 cM or ruBa HacrpaqlrBaHrirrr.
8 A, corHqero

uol'crrd

'rltrfrarr arqHqrr.LHoendo,r gJrulgo'loJ8lrlrlr{a'Lc -g o)ruelrrr gaulrclrn BH 'rrlrxcal,cee nrY sluuedu^d' u srB.LaI orornxu11 rueeadc luux,r,odon orr qrraxcor.r,r(ee 'rsHlrrV gonxdn fi )rx{alcug nrtr slr.r,aVoIoIH}r{r{Hsl,uodxrsg (691 'crad) gocouc ttlcedall

(Isgocouc 4zledl u 4rodo'la) r,{rsgeoduonsralr r4 }rB,L'(goaouc glsadau) r,ruoIol,erlt qJrlg 4arre,r,aVxrsHslra[lo xztsV 8I{ }re}r HaHrorrlqs roxconi 'elrraso;ztu rnnxdas BHtro o$srol, en[us fifis -o,rdu etrnd az Hlodorolr ndu ')txcolcee ren.leud3

u frc nxuogn dgo nxilcaunne trLo'Hutn

' ^[nneru s.r,urxor'ldrad11 'I/IrovoilI orr Bsm gonndram ztnr'orou en .r{.rrHerus,r,rrrodJ,ce11 ' drnre ru slu rror'lf.nd11
frronncorc n ololcodu rO'rrqrrrm uufguy

gZG

O6pa6orrca gerauefi r{BAeJrilfl

227

Ha nzqeeyro cropoHy npaBoro 6opra HaJrolrrrrb Ht4rrtHroro flJraufty Bacre]fiKpr. flprzra-rarr. Orsepnyrs Ha rurBHaHKy, BbrnycKaffnepeKar na 0,Lcnnco cTopoHbr
HSHAHKIIt.

Ilprarauarb rro BceM cpeaaM. C4e.narr roprzaouTaJrbHbre SaKpe[ftr4 Me]rcAyneTJrffMrz. Cpea o6qefi cyuarnofi Bacrelrcxlr (4nzuHnrfi cpea) orBepuyrb no crra6y B cropouy r4BHaHKrr. Bopr c rorosofi norafi norZ aacrexcxofi orcrporrr,rrb Ha ru r,rpr{HyrrJraHfi u. Jlesrrft 6opr uo4 [yroBr{qbr o6ra.rarr aro6rrm cuoco6ou. Bmopoit. cnocod (puc. 103) Ha npanofi [oJroBnHe rroJroqnrur fiocrpor.rrb npnfiycrc: crr,r6 6opra fiJrroc [rr4pr4Ha npr{fiycna n.nauxrn. Fopr yxpenrrrb, oOnnerarr cpeo rr BaJrolrcraTb B BHAeftHralrcerrnll rax, vto6rr nepxHrafi ycryn [pr4xpbrBaJr Mecro nereJrb. ff pzrco.uorr. flpuyrrolnt4Tb. Saroroezrb Beprr,rxaJrbHbIE NETJIII.

\.

Pzc. 103

70I'fird

'rjrolrgr4J . -trou 4onnaruadnrl goHhnlgo s.re,r,o9ed9orslrzgol^1tu [ou unr'orou sre,LeY orAaay 'arrYernc a rI9 xE]{ <IcIf -rar'drou Blrt{co,Lc8 rtHBIB.tOU'J,aOdnen xla }rHBIrL[ 'rrrf.[a[ arqnqrexlr,r,dag s,LzsoroJug axurfu BH 'gonud -um wc I orr Ll)rrcr'/t un ulr}Icarc8 ncduudu ,r,r,rraveed redol,on 'dnr'odlc s,tr4u{orodll uIuruullr4anVedc o11 'rrgr4Jc rrcnrBs -oeedgo rrgo.th ')lr ltHHBHer d.nodol,cs lttnl4Hur IAIrsIINa g'0 r4I,rtr -e.rerouVadu ou q,r,dn.ree ztxtrurn3 'som H r,rtc -xcarcee nrY r,ta g xcdnndu raowfi B]rrrolrorrreeedll (791'crad'1 gocouc qnuadl 'Irraao,rf.u nrV wo,ldo g wrrHuau{ol'r.r{ee c rcl,r,rod'r,c }rhorf orr nsal1 'euzglodos rrLIHBsfi r.el,ndu rrE rtnrzradec) uf.,lc6 sr.actrBH o}\Irl[oxgoan (Nxneru
flnonxorc u olol.codu rO'rqruru eul|gey 8ZZ

O6pa6orrca Aera;refi uaAeJrrrff

229

O6pa6omrca aopotnvurca nono (puc. 105) Ha nuqenofi cropone nNSa paaMerltrb paMxy rilrlpnnofi 4-6 cu u ttto6oit AJrrrHbI.Hvs paurcr,rneo6xo4nMo yxpenrrrb KJreeBofi ;renroft. Ha urupr{Hy paMKrI BTarIHbre fiJrroc 1 cu (.qng npr{TarrnBanna) aaytrcrrcraTb
IIJIaHKI4 SaCTe)ICKpl I{ HaJIO}ICIztTb Ha ilUIIiUIIO paMKI4.

PHc.105

Cpearr ypaBHffTb 4nn o6uencu. ,{o ropzsonraarroft [JraHKy paM]cr{ coeAr,rurrrb rrrBoM 1 cnnc Bamperrtrrvrnurra rcoft na rrJraHxax. Ha4peaarr yr.irbr paMxr4 c lrauaHorrnoft croponrr. OtBepHyrb flpaByrc rrJraHKyHa JreByro, BbrrrpaBfiTbBepTr4RAJIbHbIE TTTBbI, SAMCTATb UJIU SAKOJIOTb.

Orornyrr fipftuycrc Ha Bacre]rcrcy.Hue paMxra B yroJrr{e Baxpenrarr 4rofinofi o6parnoft crpouroft ropvaouTAJIbHO.

Cpearr o6wrerars. flpzyrroxntr.


ftAJIbHbIE IIETJIII.

C4enarb Beprrr-

9OI'cr4d

' r,tarara[ez n y[o]rrrHrodoa goxYernodu rtrsuueruedu.d. c e.rdogVofi u LrxYerxodn eog )ruurodoa sl,oron3 'ltrhrc 'q,L.lar IC ' aoldog[ou rsxlrsordol r,reedx c enrEnlod -os srrB&a[ orrtnnaruadxd. aH q.Lorfo]rC 4onfernodu 'en[erx[orr H oH r,e[,(g anre[en urce 'el,dogVou gedx grsnrar,ltrY sr,e,logedgo urTrur fiBsm wrqsahaffil orr r{}rHl/rllc rsHzgordoJ c e,rdogvou trJhrc Ero]rhBJgo 'sm ro rruc Z'0-I'0 en raucltuudu r,leead3 'xEJcar\Ixrsttucf.Ha zxrtactrBg neraV'q.Lrrrc'q.ll, -aftC 'nrrrroVev r,taudx c xplnl,odos urlHuclru rrJoro[C ' r{}rHr4 rrc enn Yadac ou }rrrHJodos oJaHx utl uve ;.afr <r,th,rC'vutreYew ra)rhorou ra enzn,r,odog oJaH)ffr,IHprr -el,eVego r<nodo&cgaHlrcraH c gonYernodu rlrauedn6 'rsHeuher en rVoxee aH 'Iqur4gor -do.r oredn ou Anr'od,r,c ord.Inoildzcnr$ s.r,rar{orod11

(991 'cud) DunHutod os ozoxlnnu zHn oxutognd gg

rlrronncorc n o.rolcodu rO 'rr.rrum enfgey

o8?,

O6pa6orrca 4eranefi fiB,qenufi

231

Cra.rarr B.4oJrb rcpaeBno46opron ra Jrarlnauor. Cpesaru


IIpuIIycKtI.

Ornepryrr nog6opra Buyrpb, BbrBepHyBBoporHHK Ha JrrarleByrc cropoHy. flprayrroxcrzrr. ffo4narr uo46opra. Cno6o4no crrrirrb Bpyrruyro IIpuIIycK?l rrrBoBropJroBr,rHbr. flo4ruzrr uorafinsru rrrBoM Boporuttrc 6ea nponnagKr,r [oBepx rrrBa rrpr,rTar[uBaHn8 BopoTHuKa c [poKnagxoft. O 6p a6omrca otn no tct+o ?o 60 potnvuv a

(pnc.1O7) Hanporcnaorce
Bopornnr r4BocHoBHoiavnv orAerorrHofi rrcann 2 geranu (repxnufi u rtutxttufr). AoJreeas Hr{rb npoxoAr{T [apaJrJreJrbHo JrraHrrfi, coeArlrHflroqeft KoHrIbr BOpOTHIIKa,UIIU [apaJIJIeJIbHOJII4HLIITI CepeAI,IHbI BOpoTHr{Ka. flpr,r arolr nepxnuft BoporuurK BbrnpaaBaror 6o.rrrrue HlrtrcHeroHa rrrupr,ruyKaHTa - 0,1-0,2 cM rro KoHrIaM r,r orJrery. flpor,ira4xa no @opue r paaMepaM 6rrrr paBHa Hr4)fiHeMyBopornrrny. AoJr)rcna Cra.rars qacrrd HrrlrcHeroBoporHHKa (ec.nra oH cocroutr utl HecroJrbKr4xuacreft) rrrBoMurlrpznofi 0,7-1 cu. Paayrro*curb ruBbr.

Puc. 107

-anxdes rqnodo.lc oc ruc gonr,rdzm wosm exriln ?'0-g'0 glr -,r,odos rrBH n d.xVe rxodr tl,el,erruud11 o )r o,ranxdaa 'rqam sllnxorl,dee4 'rNc T-Z'0 gonzdnm wosm (ga,rcer'xruilroucar au rvr -olcoc ll.Lch sIrBhBrC oJoHtr{plH no urca) exvnlodog 'prrlrH gosaroY aLrHorf -sedueu'dnzdnm' s'r,zdaaod11 fivralrY :nodx rztrel"eY .rNc g.I_g.I corrll r,,uelrnorru rt.r,ar.r,oorr B]rrrHrodog aHI4Ir[ ensed eYras wosoroJ s (eaarr,(dx) raxdogo euuvfi 'oserrddx eu endogg vrrur vrlaeltr gouhoraftl"o uttpt &toHsoHco '(granrrran ra 4vnxdaa)nvercY 7 - uH)rr 4onr'oraYJ,o urlv YroHsoHcoen nnn.rodog wosailcndx'Voxdogo c oxnHutodos oxutogDdgo 'rsHodo.rc goaalrur c - gaH)rJ xlrrsoxram ra xt rrrrcdam er4 xguttaVtn g 'rqsodolc groHhoHHelr c ulInnrraxcot.r-ztodu eedarr rrun.r,odos sl,lrrrorldzd11 'redn Jo wc g'0-g'0 Lruruno,lcced en s.re.L -ovrIFIsu Iqsm sruaedurss 'uklulodoa tlz{.ndaarsg 'egzn.r,odos oJaHx{uH rsgodo,Lc gosanur c rztrr'odl,c.Lo wc A'0-I'0 rrrrHltorcceden nun -,r,odosgrr4rrx{rau rr rtlrHsr4hurgo som qruhod,lcell 'ruc 6'g oV - xenro.rd s 'rruc 1'g otr eem en dnVerxodu shacrsg ' raxfarxodrr urfir exrrnl,odos oJaHlr{rurH rsrrodo,Lc oc ruc L'O-9'O 4onndzm wosm uunl,odos qilBhrgo ' ranYerxod rJ utrrvr e nanlodos oJoH)rcrltH rsHodo.f,c oc ruc L'o-9'o nonprdramwosm I^Iox -unrodos wuHlr{r4H c unnlodoa gr,rnxdau q,t&awC 'raxnod,lc oV eeadc .r,oz{.nVecouslraxcor,r".tf.3 'xexro.rd. s fi xnrdgor.rddxee BH oJa rafiu{cou 'Bx -rnnlodoa o.ranxdas rsuodorc oc r\rc7'0-g'0 r iosm Blu4rr -.r,odoao,ranxdas alrHuuerr x d.xVemrodu s.r,e.r,anrud11 rfuuorrncorm n ororcodn,f,g "rtrrrlm eultgey ZgZ

O6pa6orrca 4era;refi rBAeJrilff

233

rO BOpOTHI{}ca,nOCaX(IIBa,ff erO Ha SaKpyrJleHl/tffx II B yroJrKax. Cyrroxrarr rroca,qxy or cpeaa,qo crpotrxr,r. flpnuerarb roroByro o6oprcy (rpy*ceeo) rasHauxofi n .rrrqenofi cropoue Hr4'rcHero Boporur4xa, ypaBrrfiBaa cpeabr, rrrBoM lunpznofi 0,4-0,5 cM, rrprur arorvro6opxy (xpyxceno) rocalr{}rBarcr B yroJrrax rr rra BarcpyrJrenr,rffx. Cwrerarr aepxnzfi BoporHLrK c HlrlrtHt4M rrrBoM rnwpulaofr 0,5-0,7 cwr. flpr,r arou o6opra (rpymero) 6yAer HaxoArrrbcff BHyrprr 4era;refi BoporHtrfta. O6ra-rarr Bopornrax rrrBoMrrrnpunofi 0,5-0,7 cM co cTopoHbrHrrlrcHeroBopoTHr{Ka. Brrceqs npoxJra,qftynB rrrBa.qo0,1 cM, a B yroJrxax 4o 0,2 cu. Hacrpouurb rrroB o6ra.rzsaHrrrJrHa HraxtrrrafiBoporrrr{K Ha paccroflHr4u O,l-0,2 cM or crporrxn c "nvqenofi cTopoHbrHr{?r{HeFo BopoTHrrKa. Brrnepnyrb BoporHr,rx, BbrrrpaBprrbrrrBbr r{ BbrMeTarb Ha paccroffHlru 0,3-0,5 cM or Kpaff. flprayrrcxcr4Tb BoporHtrx qepea rrpoyrrox{raJrbHr4rc I{BHaHo\rHofictopoHrr, a B nBAeJrLtflxurl rrrepcrffHbrx r.r rrreJrxoBbrxrxaneft - c JrlrrleBofi croponrr. O6pa6omfi& aoporn ruva c K,ar{rnoJw BoporHrarc r4B ocHoBuafi. nlu orAeJrorrHoit rxanw 2 gerann (nepxHzfi u uu:r";aufr). ICanr r{B ocuoBHoft nnu orAerorruofi rraura, Bbrrcpoennrrft no Hocofi, - 1 Aera.nn. Boporurrra rro orJrery Irt ,{;rzna KaHTa paBHa AJrrdHe KoHqaM rrJrroc1-1,5 cru. flpoeepr,rrb .qeraJrw Kpoff: AJrvttay,rrrt4pr4uy, Hagoaenorl leurvr. rrpaBJrenr,re Cra.rarr qacrra Ht4rrcHero BoporHura (ec.rruoH cocrorirr racHecnoJrbrcuxuacrefi) rrrBoMurvpznoft 0,7-1 cu. Pasyrromzrb rrrBbr.

'rsuodolc goaa[nr c *aue]rr xrqso[ram lr xrsur.Lcdam ar{ xrrrrreVer,ra B 'rsHodolc gorhoHerrerr c ulr Hrrrr,lx{ol.r,rtodu eadarr $ran,r,odoe s.r,uncor.r,.ttra d11 'nedn ro nc g'O-g'0 zr{Hrorccd en s,Le.L -ofirqrs fi rqsm s,Luaedurss 'urau,Lodoa r.r,,&rdearsg ')rkrHlodos o.rerru{nn rsxodo,Lc 4oaairrrr c zxr'od.la ro fic Z'O-I'O urrHnorccBd un nux -,r,odos gr{rr}rcuu rr rrruegr4rhrgo som qru}rod.r,ce11 'nc Z'0 oY - xexroJrt s 'rrc 1'6 oYeam arad.nfernodu sr'acrrg ' rtxzrr.lodoa rf.rNettxcru lr g,f, lrBlr Br4HBsr4hB& -udn galnrt[trsYadu uxr'od,rc ro ]\rc raranro.r,cced en 1'g 'o 'r t.llrlt rvuesuhe.f,r,rdu yryr}J,vrIf ou o.rod.r,cs.LI,Irox -odu enrrrroV errtod.r,c No.Ludu 'B)tntt,lodos oJoHlr{rltlr rsuodorc oc ruc L'O-9'O J[osm xfinlodos <rr]rergo 'exranl,odou gerel,ef ud,r,rtns ncs.Lnl -oxulr r,etrdg rHBx vrore rad11 'lruc l'0-g'0 raonrdram nioam ilrrlrElrcr4Hc nnn.r,odoa gnnxdas qr,Lofic 'rrwretaurhe.lraduvnnnlf ro rIc I'0 nraurt -ol,cced eg z{xux.r,odoa dweuucr4rr }r rH}r sl,er'elud11
'xItklHolf

-.r,(duee E oJo rresr4xcecou 'gdl.rtns fiogrrJc 'exuu.Lod -os oJaHxcun anodo,rc goaelrur )r luelr sl,e.r,enirad11 'rrrdHBsfih,rr,rduorrarrrrf aJHB]r BH qrr4Jor rH 'errr,ru.Lodou gra.rcs.r,rlnr.r,,r,g arrdo$ orr rn]r 'egun.r,odos solrHox Br,rsar,r^dxee un,r,cer'rt BrH)r agrrJc H trJurar IBH 'anatradacon sro[g'sd.ri{Hg gotrrruuen ,LHBlr rrtr dncorou ord.con s.r,rarrorl,rteg 'nxr'od.r,c otr ,r,o dx?ecou eeadc e,r,r.ilrcor,rrt3 'xeuro.rd a rr xrfllHorr.rrtdxee BH oJo IfsII]I{Bcou 'Bxutt.lodog oI -enxdaa rsHodo,Lc oc wc 7'0-g'0 4onrdam wosm )rkru '-.r,odoso.renxdas olrHHer,rn dnFerrrrodu r.re.r,arrrad11 ,ftrouncorc tr oro.r,codurO'rqrrrm errrtgey

vgz

O6pa6orxa 4era.nefi r{BAeJrrrfl

236

O6pa6omrca 6opornH.urc& c 6efircoil (puc. 108) BoporHzrt nB ocnoBHoit ulw orAerorruofi rxaulr 2 geranu (nepxuuft n nutxlalafr). Tarc Har 6efixa pacroJIOlrCeHa COCTOpOHIT BepxHero BopoTHzKa, ro eepxnrafi BOpOTHT4K BbrHpar{BarOT MeHbrrre Hr4)rcHero Ha rrrlt pr{Hy 6eftxn rro KoHqaM ra orJrery. flponepnrb,qeraJrkr Kpoff : AJrrrHy,rrrr{prrHy, HanpaBJreHHeao:regofi lrvrru. Cra.rarr qacrkr HLtlrcHero BoporHr.rxa (ec.rruoH cocrour r{BHecnoJrbrczx.racrefi)runorvr nrnpznofi 0,7-1 eu. Paeyrroxcrarb rxBbr. flpulvrerarr 6efiry K BepxneMy BoporrrfiKy rrrBoM urrapranofi 0,4-0,6 cwr. flpzravarr 6efixy K BepxneMy Boporrrnxy ruBoM urupznofi 0,5-0,7 cm. Paayrroxcurb rrroB. O6pa6orarb BoporHfiK, KaK o6rr.rno.

Puc.108 O6pa6orrca pyKaBoB Bm&wrr,oripyfiaa


Kaaccn.recxrtM pyKaBoM flprruffTo HagbrBarb pyxaB, coeArlueHnrrfi no Jrurnuur upofimrr r4 onara. Ero HasbrBaror BTarrHbrM pylcaeowr. Oco6eHHocrbr) Taxoro Br{,qa

IT}IITBC

-ouradn rrU fnnodrc vfirvraom godo,rs qruu{orodu ee -adc,r,o wc rllrulro;,caed H xilosm r,{rsadeuc ruolr4 I 'vflm fiurrlvrr.f '(zunrauc u e[edeu rar,rt ,r,osdlrtus sraud,Lclo oJoHrAIoH -eur'acreH dtrxeru) uuvecou nrY 1txnod'r,c ordnud.dn rsH -odolc ordsrrdd or.rf.xrar,t oldn c wu.rtnr'od.lc Erosalrr4r -rrorawBHs,Lzxorodu or,nrtroxgoanzt,r,euo rr[' ou o.roJ,e 'dlexo ou s&ulecouudu or,traYoxgoau oJa randaltzdu raogdau otr alne eseu^d uxVecou goHHasrcar'ex rrfi 'r.rVE{aVo s nrrHohHeenVaduJ,ora'rco}ur4cl4sg enoceS 14 esexAd oJonrrurs [pts s,redugrsa ladVar3 'zrtrsneedgo -oneed qHaho <Irrrg.r,d.,row esexdd orqlurrrsaYrreVo gan -xdas g ro rrrcowucfise rzr.rurr1oxJalf s nraHaHarrudu ' nlrualrcr4aV dVogoac ordm geH^d ,r,o,r,e -irrog orrtr,tec .r,eBY eY.ro'r,'trl|.r]/er nIaIJIdt ofl t4rousrentucrrer,t oV 'zumtqw[otl o]r{rlH IIc Z s ouqrol -ueutgudu gonzgfn.r '4rousrentuHrrr/fi ,Lo q.Lrlg 'Loxc -ofi nvuargdrlr{. BHLt}rLrIros :eharrr gonl,rdrm goHHah -vroad c 'ar,r4rodugonualrgdlr'rd. en u )rr 'goxogdr'raE H )r)r Hauroursrg qrrrg l/axcow sexfd goHhrg 'rswErodu envgdn.r 'ouqraregotrarc 'fi rswuoltcvra[eVogoac ilaH s amquarr wal 'seudd ancodlc rruan lremqrogau oH -irrorprHsdc eaerrdd oJoHhB.Lsd Itrur4odu enugdr; 'yrFrHramarnced '4nsn -nedumced'Llweroxcnrruc'gtrqunancdee'4or,trdu .r,eee -rsg uaeudd eu11 '(atrxoVo 4oxcucrtnr a rclarnawrdu) nr,rueauh.Le gor,rufir 4ontrdu vlnw vlrtetrYeruc 'uolr -dogc oc <rrnrgrox{orI eaeuf.d r)ro 'v[IqHsomxEaY urrt -on[o qlrrg,Laxcow uenz{.4'eHoceQ z r.IVoNJo krrcow}rc -vse a'4loxVecorr EamqHorl ulrvtqorr:slrog c 'd'rfdu rtnr -ol.dnxrruee esex^d r)ro ou c scrarrHnVaoc Eowgodu ' rrd.d^rrQ rsdd,Luox netnor -ndo.r,eou'rsrugodn rrlrulrrf rur.rddno rrcronrsr esesrd.d ,ft,nonxorc n o.ro,rcodurO'B.rrum exfgey 98?

O6pa6orrca Aerauefi r.raAeJruff

237

Cra.rarr pyraB auqeeofi croponofi Buyrpb, paayTrolrcr{Tb npvllycK?r B pagHbre cTopoHbr, rroJrbSyflcbpyrasHofi noAcrasmofi. Bunepnyrb pyxaB Ha JrflqeByro cropony, a .nra$ rra lroHaHoqHyro. Bnonczrr pylcaB r npofiuy, ;ru4enofi croponoft x .nvrqenoficropoHe ;rz$a. Coe4znrarb pyxaB c upofirvroft Ha fiprrMepre, coBMepynara c nrancnefiro-rxofi npofirrlaff rrroB craqraBaHr4ff Mbr, rrJlerresoftruos c Beprlunofi pyrana r4HaAcerrKt4 na npoftme. Cxo.norr pyrcaBc npoftrvrofi6yranrcaura, peryJrr{pys npr4nocaArcy(prc. 109).

Pnc. 109 Sarsrzsarb Bepxur,re HfiTRI{ crpoqex Ha roJroBrce pyrcaBa Ao rex rrop, rona cpeabr Ha pyxaBe z na npoftMe He ypaBuffrorcs. PasuoMepao pacfipeAeJrurb rrpulocaAKy ee no oKaTy urilu Ha BepxHeM cpeSe pyKaBa, (prc. 110). B BaBrrcrrMocrra or MoAeJrrr pyxaB flpnro.norb no npofiue, pacnoJraraa 6y.narru 6.nvraro Apyr ft Apyry. Ha npunocalrceuHoM yqacrxe rpe6yerca BrcoJrorb 6o.nrure 6ynanorc, qroOrr ila6elrcarr HerrceJrareJrbrroro cMerqeuuff or{ara ra upofturr Brrnepnyrb pyxaB Ha JrfirleByro cropouy, rrprrrpyMepnTb rlsAeJrfier4 rrocMoTpeTb,xoporro Jrr{ cr,r,4r,rT rcas. Buecru neo6xo,{rrMbreriraMenennrr.

III'cr{d

otr amsreV s,Lrrl'odrc rerrroVodu e 'z{.xr'odrc rrrre}relr oY,r 'alrnol gor s qcrsl4lrsHerco au 'Iqntuodlr r4rcou 'ux[ecoludu rrY -rrrtdno gacs orr aareV ql,rar'od,rcod11 'uer'ecfun Koxr'od.rc oc r,rovrd som sl.rBsrqyerxodll ez 4onVo d.sel'eH 'esexdd rsHodo.Lc oc som <rrhrC 'randarruscoa arudo$ a uoaerdg;utdnos xfi serorlrgo 'unYecon nnY xol,un rsIrHoHs,r,zuadneg 'esm goaalrrnr rsHodol,c c <IJnrgonrrro[ oH xrz oH 'rqu -ztnue-nntrrrxc ar{}rrfor,ru rsr rurcduoV xencr{.undrr e11
0II'clrd

r{luonxonc u o.ro.r,aodurO'rrtr.r,lrm uufgey

882

O6pa6orrca 4era;refi rrageJrrrs

239
o6pasou, rnon
,4ByMrI CTpOtIKaMI,r I4 He pa-

lporr4Bofio.nomnofi rraAcetrrt[. Taxuu


IoJIyIIIITCTI SaKperrJreHHbrM

aofi 4etca B xoAe oKcrrJryararlut rr lraAeJrlrs. C nran*reft croponbr npofiusr noApeaarb rpr4rrycrrr Me)rcgy AByMfl rraAcertcaMra4o 6 wru. Ha roJroBrcepyraBa [pr{nycrr{ [oApeaarb He cJreAyer. Coe4wnnre cpesrr npuuycroB Brrraaroo6paanoft crpourofi . Llcnolrayfi" rrra4raJrbnyro pyxaBHyro rroAcraBKy, oryrroJnrrrr npofiruy, He BaBoAffyrror Ha rrarrb pyftaBa u va6eras gaJroMoB. (puc. 1 1 I ) <, Ba6y turcurt> pqna6, unu pU fia6 no orcannu Pyrcana co cKJraAKaMr{r.rMeror6oarrrzfi o6rervr, uewr pyxaBa co c6opxaur,r. Tarofi BrrA pyxaBa rracro Molrcuo Bcrperr4Tb B MacftapaAnbrx RocrroMax Cnerypovrcra, pyccrofi KpacaBr,rrlbr frT. A., TaR KaK ryrrme Bcero cra4nr rarofi pyxaB, ecJrr4rraroraBJrrrBarb ero ?rBTfflrceJrbrx rrcaHefi (uapua r4T. n.). Pacrcponrr, repeBecrra Merrr{ ll rroAroroBr.ITb AepyraB ognoruoenrrft TaJrb. Cra.rarr ruoB pyraBa, ecnrur u o6a rrrBa, ecJu4pyxaB 4ryxnronnrrft. B 4nyxruoBnoM pyrcaBe[ocJre crarruBaurrff rrepBoro ruBa npoJlolrcrlTb oT.4eJrorrHyrocTporrKy rrJrr,roTcTporrrrrb ruoB n rpaft.

Puc. 112

grsgoco -

'vrcyrr x rcErr,Ilnorerrd.c 'gon -godu goxodum iruor.o c aeudd - qmnw aonfiuay 'nudogo zox,r,odou a[ras s eaeuf.d - numtetrndy .lnor.rd r,{rsyufdn fou .ottolN 'firqrNaesr4mzdu 'sendd -[lzu s ueu o,tto'wnrl 4ronrrdu 'alrrasoJf.u eH golrrrrf rr-t'to.Lalrcurlr zrpr zoxdogo-rro&alr{Hw qcrssr,rh -HElrg'gc.laeucd.c vrcu:t .r{.'rsgr.rdnm fioHrrry[uc]rEnl gr,rlnorelnlcoV or.lnor x 'sexd.d 'zweQdg lrwvm<rrog c 'rlrqHmrqu slHaho n.r,ce]r raarrxdea g :eseu.{d noceQ (<norc> aex.(d '<uodoHo' uuudd) oznll( 'uoumrsw lou grswasramg'zorugodu y[our4uqro,rd.orurdu gon -neeadng c .rnezdeg ztVo.r a odeln6 waned.n 9961 -rIg - ((Her{ou'oV-ode.rnd> r4rlnnerrzi[zdu sex.d.d 'yrrolrcoHoJoHqrrreuozfienoloxlredrtl, en atrHsog.Lcnrr4e'oltl,Bodos lzorr,r,ar,rgozonauledoxaf Bcro{Itratrrqrs ouqrI4lrala o;ceh rqsm .I,Irclan a graxed 'gonrgodu 4ouogrtrc,rc sexdd 4rsnnrtnV - unwotrofr 'vr.hlld MHI{H xrn[ -trarrrrolr a rcrord.esrrorrclr orcrr 'd.Vo,rr,tt-069l s f.Vos{ s r4rmos 'rgo,laxcuelrrBoued aqrcBrree en naeulnoreg -I4hHBlrBe'eseudd alqHrrrlqu er,rrrodram - nltolrltog ' r4H g .r{.,r,eslr lrr soYr4 ou ncxr,rluor rrralf ro xdsV ez eseufd - (Tatuty-7uotu.ty) nuowdy * ntunpfide-oeoutadoufrxnnuou g 'aexr{d eH excduudu ego s.r,zrror,r,/(eg ' f uu g' slu dalrradll 4odu s eexd.d <rrlr.r, 'unrunodol,c nrrrrsgonur lrazrafefi c aexdd q.roroxC '(911'crd) eseu.[d B&BxoHrceh granxdaas uuVerxc q Jr4)r{orfBg' y[osm r,vralnrYoxvoII wnrgorr uru r,roxrrod,lc 4oneedgooJsJrrs'rseadc arsrrsdu,Lo sl,e,rogedgg 'z{.xrte,r,rqg s,Le}t -,Lc BrrehIrc {ro)rherrqs c os?xdd rtonaomonfo e11 rfuroxncorcn ororaodu rO'Bq.r.um uufgey WZ

O6pa6orrca geratefi

rraAenra

241

Marutcepor, - poBHo BaKpbrBarorqrafinJretro pyraB, o6rr-rno rr{[a r{r{Mono, B Kyprnax, rryJroBepax,[Jlarbffx. - plnan-Souapr.rx, repexBaUAQQ (Puffarmel) qeggbrfi manncetofi.

Pynaa pe"naru(puc. 113)


- oArru r{3 carubrx Pyxan noA HaaBarrlreM<(perJIaHD Br{aMeuvrbrx pyKaBoB B lrcropr,r[ MoAbr. O6ulenanec.rHo, qro raoo6pel ero noprnofi ognoro BHarnoro n tdy)rcecrBeuHono repqora no SauvrJrurfi Per.nau, qtodtl rrpnrpbrrb rncxaJrerreuHyro B 6oeebrx rroeAr{Hr(axpp{y" Oco6enrrocrr,ro raxoro fioxpofl gBJrtrerc,flTo, tlro Bctr nJrerleBasrracTb I{SAeJrr{ff pyKaBoM, IIA I\4eCTe SanoJIHeHa frJreqeBoro rrrBa HaxoAr,rrcfl cpe4nnfi rxoc py!{ana. flpofirvra Morrcer 6urrr yrly6aena B BaBr{cr{Mocrj{ or frioAelrur, y pyxaBa ra npofiusr Molrcer 6rrrr qe.nruo-rdliaeHaff JracroBr4 rla, qTo AaeTAorroJrHr4TeJrbHoe paclJlnpBrrne ua ceo6o4y ABr,rlxeHuff. flonpofi perJrarr rircrrcr"rl,it]rK]T ts frpffMoM, rroJrynpr4JrerauleM ril B OCHOBHOM B ps'CruI{, peHHoMcrrJryare(n nepxnefi o4ex4e). B;rerrcofi ogeln,qe noxpoft pyrcaBa perJrarr nprreMJreM Bo Bcex cr.iJrysrsx.

Pzc. 113

'4edn s qrr{h -od.r,cl,o r,rrrn rtnr'od,r,c ordnnorafl,o sruu{orodu oHcuf oJ -znronoV oHlr{otr{'rqsm en ugcz{uradu q.r,r,rucor.r.dee4 'exondaso ratnorruouwdu uvu orr{nr'd.ds 'augfimerN Brt rseadc sl.er,ogedgo 3xgr,rJelren r,rncduudu sr.actre11 'ztsm d.ruogarlrorf orr xlt frJBhJc r,rzi.rr{dtrxlztdtr rrnrenodo.r.cunrtsgerlfir rareJ,af trwilfforc aseudd wonsorflxd.sf BH 'xrr qJ,rzrlr{or.l.{eed u esexfd oJorsomonlo ansoroJ BH uxheJrcrs qrBhBrC
. }T}Itr}I}ICOJC I{IAIIqHhO.II

-arrgo or^nr'dde rnn enordaso ulrroruou vdn '<.reJuer ruoam firrrHHr{mBr,{ rseedc arswrdu sr,e.r,ogedg6 'eaexr{d rrnrgodu oredn ou dnr'odl,c ordln -orrtdzcxuS slzlrorodu orruraYoxgoarr'.lr(n,roeu oHCrrr4c rrni4odn 4edu r4rrcfl 'r1r]rlaw acs rcaHaden 'eaexdd u lrlrHrruc 'eVadeu vrera[ sruso,Lo.rVou u s,r,raodxcu4 'rsHzsordoJ nng-urv )r Bharru .LoIfc.LuHCororrFgn; HO 'r{usoroJ J,aHo,ran .[ 'Lru;akrilJw rl)rhorrou,Lo onsrafro Bc.Losr4dxrss nerled aexd4 ' go ao,rrtd n Vo.rarrur,rra r,r n dog c d.r,o r,ri cce 4 'undogc golrcorrr u noso.rrtdx nro[ -oJoru oulrcollI dm4odu s ser.red sexdd rrrsprheJg ' rroce$ rrrlrcohlr ccBrx t<tgou o,r,rr'rsdrt,Luolr BtnIHh au{ a.l,Joraru]I rnrcaVera rsd.dJgou ar4Hmorrs 'erego Iqd -r{..r,non ars,Lr{.Hultee roawff er,rgodu 'sm oJogor]arftt ar4h -lrrfeH,r,aesart.d.eedtrou ner.raddrou aexA4'ner;adAn '4oxl,auo]r -orr rr HoJorr-Hrr,red grsnaodxonsralr c Her goueed -.rad ncl,or rrrgg roduorr o.ronne[ zr,rrr.r,conYra 'rulr rrrHHomdagoc res.I,eeeu,tf.[ -r{9 nen.Iad rodnou ra xo[erxeH xrirsahouu orstrrorruouc crHaho II 'arq.LBxoII I{ - BharII drudos I{horII ar4r]r8rzrH orrf.gorlr srr4seducl,I onsre.Ael4g o)rJalf rd rrorfu ott.dldvtlf sll{.Hudarr[ou ou]r{onr egeud.d o.ronnefl orslnomou 3 'unztd rrnnarrraaf .{Vogoac .raetsrqmraodu enragrtn.r nBrrHarrrrrfas^ 'eucoH a nago[d. nerJed aexd4
.druonxonc n ololcodu rO 'rr<lf,urtr exlgey

zvz

O6pa6onca Aeraneft raAeJrr{s

243

Cxoaorr pyxaB c KpaeM npoftuu repeAa rr crn4Hnrr vl:.4eJrr4s, JItrrIeBbrMt4 cropoHaMlr Buyrpb. Connnecrzrt rrrBbr pyrcana c npofimofi. Crororr 6y.rranxaMpr,cMeTaTb IuICTarIaTbrunsr npOftMbl, SaxBaTbIBafl10 Crvr 6eftKI/t' tCOTOpyIO HyTICHO paCIIOJIO${ilTb nOIIepeK CTpOIIKI,I.

Paayrroncrzrb npr4rrycrra Ha rrroB LrJrrrBayrroxclrrr o6a IlprrycRa Ha pyKaB. IIIor npoftMbr rarlrce MolKHo orcrpoqurt a rcpaft rrJrrr flponoJrc]rTb oTAeJrorrHyrocrporrKy.

It enuto rc p o eruuli pV Ka6


Oco6errnocrbro groro BnAa pyraBa sBJrfferc.fi To, qro IIOJIOTIRIUI I{ CIII4HKI4 KpOflTCff CpaSy C pyKaBOM. Ae-'IAJI}I Orcyrcrnyer JrrlHufl npofimsr. Eror nra4 pyxaBa rrpr4MeHffroT B OCHOBHOM B rrsAeJrzflX MsrKrurx @OpmIlpffMoro pyrcaB rrJrn paclrupeuuoro clrJryora. I{earnoxpoenrrft Morfier 6rrmtr nocrpoerr Ha o6rr.rnoft unw yrny1nennofi npofiue. ,{runy n BfiA pynaBa nrr6nparor B BaBr4cr4MocTrr or xenaeuoft Qopnnrr pyraBa B roroBoM nr,r4e. (DopMr{poBaHr{epaarurrnbrx crrJryarnbrx :l:avuit fipo[cxoAtrr Ba cqer BepxHeno rrrBa, Koroprrf