Вы находитесь на странице: 1из 54

1

30 W

AH1500

AH1500

NAWILACZ POWIETRZA

/ air humidifier

NAWILACZ POWIETRZA

/ air humidifier

A
3

Inteligentny nawilacz powietrza


z funkcj jonizacji sterowany elektronicznie

Smart electronic air humidifier with ionization function

10

30 db

1. Vkon pstroje: 30 W 2. Velk objem ndoby na


vodu 3,6 L 3. Nzk rove hlunosti zazen 30 dB
4. Monost nepetritho provozu po dobu 13 h

SK

HU

1. Vkon zariadenia: 30 W 2. Vek objem ndoby


na vodu 3,6 L 3. Nzka rove hlasitosti zariadenia
30 db 4. Monos stlej prce poas 13 h

1. : 30 2.
3,6 3.
30 4.
13 .

BG

1. : 30 2.
3,6 3.
30 4.
13 .

UA

1. : 30 2.
3,6 3.
30 4.
13

1. A kszlk teljestmnye: 30 W 2. Nagy


vztartly 3,6 L 3. Csendes mkds: 30 db
4. Folyamatos 13 rs munka
EN

1. Putere dispozitiv: 30 W 2. Volum mare rezervor


de ap 3,6 L 3. Nivel sczut de zgomot aparat 30 db
4. Posibilitatea de funcionare nentrerupt
timp de 13 h

1. Appliance Power: 30 W 2. Large volume tank


of 3,6 L 3. Low appliance noise level (at 30 dB)
4. 13 h of continuous work time

AH1500-001_v01

RO

RU

AH1500

CZ

13

12

13 h
1. Moc urzdzenia: 30 W 2. Dua pojemno zbiornika
na wod 3,6 L 3. Niski poziom gonoci urzdzenia
30 db 4. Moliwo cigej pracy przez 13 h

4
7

PL

11

PL INSTRUKCJA UYTKOWANIA

NAWILACZ POWIETRZA

RU

611

CZ NVOD K POUIT

ZVLHOVA VZDUCHU

HU HASZNLATI UTASTS

PROLOGTAT

3641

BG

1217

SK NVOD NA OBSLUHU

ZVLHOVA VZDUCHU

4247

UA

1823
2429

EN USER MANUAL

AIR HUMIDIFIER

14

4853

RO INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

UMIDIFICATOR DE AER

www.zelmer.pl
www.zelmer.com

15

5459

30-35
www.zelmer.pl
www.zelmer.com

PL

Szanowni Klienci!

Gratulujemy wyboru naszego urzdzenia i witamy wrd


uytkownikw produktw Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatw rekomendujemy
uywanie tylko oryginalnych akcesoriw firmy Zelmer.
Zostay one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uwane przeczytanie niniejszej instrukcji obsugi.
Szczegln uwag naley powici wskazwkom bezpieczestwa. Instrukcj obsugi prosimy zachowa, aby mona
byo korzysta z niej rwnie w trakcie pniejszego uytkowania wyrobu.

Wskazwki dotyczce bezpieczestwa


i waciwego uytkowania

Przed rozpoczciem uytkowania urzdzenia zapoznaj


si z treci caej instrukcji obsugi.

Naley upewni si, e ponisze wskazwki zostay


zrozumiane.

Niebezpieczestwo! / Ostrzeenie!
Nieprzestrzeganie grozi obraeniami

Nie uruchamiaj urzdzenia, jeli przewd zasilajcy lub


obudowa s w sposb widoczny uszkodzone. Oddaj
wwczas urzdzenie do punktu serwisowego.
Jeeli przewd zasilajcy nieodczalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on by wymieniony u wytwrcy lub
w specjalistycznym zakadzie naprawczym albo przez
wykwalifikowan osob w celu uniknicia zagroenia.
Napraw urzdzenia moe dokonywa jedynie przeszkolony personel. Nieprawidowo wykonana naprawa
moe spowodowa powane zagroenia dla uytkownika. W razie wystpienia usterek radzimy zwrci si
do specjalistycznego punktu serwisowego.
Aby unikn ryzyka poraenia prdem, nie wolno stawia urzdzenia w oknie, zanurza urzdzenia, wtyczki
lub przewodu przyczeniowego w wodzie lub spryskiwa ich innymi cieczami.
Podczas napeniania i czyszczenia urzdzenie naley
odczy od rda zasilania.
Nie uywaj urzdzenia w pobliu wybuchowych i atwopalnych oparw.
Przed czyszczeniem urzdzenia, przenoszeniem go
w inne miejsce, montaem lub demontaem oraz gdy
urzdzenie nie jest uywane, zawsze wyjmij wtyczk
przewodu przyczeniowego z gniazdka sieci.
Nie dotykaj przetwornika ultradwikowego, gdy
wtyczka przewodu przyczeniowego jest woona do
gniazdka sieci elektrycznej.
Niniejszy sprzt nie jest przeznaczony do uytkowania
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolnoci
fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie
majce dowiadczenia lub znajomoci sprztu, chyba
e odbywa si to pod nadzorem lub zgodnie z instruk-

cj uytkowania sprztu, przekazanej przez osoby


odpowiadajce za ich bezpieczestwo.
Naley zwraca uwag na dzieci, aby nie bawiy si
sprztem.
Uywaj urzdzenie na stabilnej, suchej i odpornej na
wilgo powierzchni.
Nie kieruj dyszy z par bezporednio na dzieci, ciany,
meble i urzdzenia elektryczne.
Podczas pracy urzdzenia nie zbliaj rk, twarzy, ani
innych czci ciaa do wylotu dyszy pary wodnej.
Nigdy nie uruchamiaj urzdzenia dopki nie jest
w caoci zmontowane.
Nie zaleca si stawiania nawilacza pod klimatyzatorami,
gdy ma to wpyw na poziom wilgotnoci wzgldnej.

Ecology Environment protection


Each user can protect the natural environment.
It is neither difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to particular disposal
centre, because of the dangerous elements of this appliance,
which can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!

Uwaga!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia

Urzdzenie podczaj jedynie do sieci prdu przemiennego 220-240 V.


Nie wycigaj wtyczki przewodu przyczeniowego
z gniazdka sieci elektrycznej pocigajc za przewd.
Nie ukrywaj przewodu przyczeniowego pod dywanami, ani nie przykrywaj go bienikami.
Nie wkadaj obcych elementw w wylot wentylatora,
moe spowodowa to uszkodzenie urzdzenia.
Nie uywaj urzdzenia w wilgotnych pomieszczeniach
i w pobliu wody.
Nie korzystaj z nawilacza powietrza w pomieszczeniach w ktrych wilgotno przekracza 80%.
Nie uywaj urzdzenia w zatuszczonych miejscach,
takich jak kuchnia. Niniejsze urzdzenie nie jest przystosowane do filtrowania oleju lub tuszczu znajdujcego si w powietrzu.
Nie stawiaj urzdzenia ani adnych jego czci
w pobliu otwartego ognia, kuchenki lub innych urzdze wytwarzajcych ciepo.
Nie uruchamiaj urzdzenia, jeeli zbiornik na wod jest
pusty.
Nie blokuj wylotu dyszy pary wodnej, poniewa moe
to doprowadzi do uszkodzenia urzdzenia.
Nie dodawaj do zbiornika na wod lekw, olejkw eterycznych, ani adnych innych rodkw chemicznych.
Uywaj przestudzonej, przegotowanej wody lub wody
destylowanej. Temperatura wody nie powinna przekracza 40C.
Nie naraaj urzdzenia na bezporednie dziaanie promieni sonecznych. Nie stawiaj go w miejscach, gdzie
panuje wysoka temperatura, w pobliu komputerw lub
czuego sprztu elektronicznego.
Jeeli z urzdzenia wydobywa si nieprzyjemny
zapach lub urzdzenie emituje dziwne dwiki, wycz
je i odcz wtyczk przewodu przyczeniowego od
gniazdka sieci elektrycznej. Postpuj zgodnie ze wskazwkami zawartymi w rozdziale Wykrywanie i usuwaAH1500-001_v01

The manufacturer/importer does not accept any liability for any


damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product
any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives,
or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
AH1500-001_v01

59

nie usterek. W przypadku powtarzania si problemu


zwr si do specjalistycznego punktu serwisowego.
Nie zanurzaj podstawy nawilacza w wodzie, ani nie
myj go pod biec wod. Uwaaj, aby woda nie
dostaa si do wntrza, poniewa moe uszkodzi
wewntrzne elementy urzdzenia.
Do mycia obudowy nie uywaj agresywnych detergentw w postaci emulsji, mleczka, past, itp. Mog
one midzy innymi usun naniesione informacyjne
symbole graficzne takie jak: oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
Do czyszczenia przetwornika ultradwikowego nie
uywaj metalowych ani twardych przedmiotw.

Wskazwka
Informacje o produkcie i wskazwki dotyczce
uytkowania

Urzdzenie

przeznaczone jest wycznie do uytku


domowego. Nie jest przeznaczone do uytku komercyjnego, gospodarczego lub do uytku na zewntrz
pomieszcze.
Przed pierwszym uyciem, pozostaw nawilacz
wpomieszczeniu o temperaturze pokojowej na ok. 30
minut.

Dane techniczne
Parametry techniczne podane s na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Nawilacz powietrza zbudowany jest w II klasie izolacji, nie
wymaga uziemienia.
Nawilacz powietrza spenia wymagania obowizujcych
norm.
Urzdzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
Urzdzenia elektryczne niskonapiciowe (LVD)
2006/95/EC.
Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC)
2004/108/EC.
Wyrb oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodnoci CE znajduje si na stronach
www.zelmer.pl.

Budowa urzdzenia
1
2
3
4
5
6
7
8

Dysza pary wodnej


Zbiornik na wod
Nakrtka z zaworem
Podstawa nawilacza
Wycznik pywakowy
Przetwornik ultradwikowy
Przewd przyczeniowy
Wylot wentylatora

AH1500-001_v01

9 Panel sterowania
10 Trzpie otwierajcy zawr
11 Uchwyt
12 Filtr zmikczajcy wod
13 Szczoteczka
14 Pokrywa filtra wlotowego
15 Filtr wlotowy

PANEL STEROWANIA
A
B
C
D
E
F
G

Wywietlacz LCD
Przycisk wcz/wycz ON/OFF
Przycisk MODES wybr trybu pracy
Przycisk ION wczanie/wyczanie jonizacji
Przycisk AUTO wczanie trybu automatycznego
Wskanik poziomu wilgotnoci powietrza
Wskanik dziaania funkcji upienia

Obsuga i dziaanie
PRZYGOTOWANIE URZDZENIA DO PRACY

Ustaw urzdzenie na suchej i paskiej


powierzchni, z dala od potencjalnych rde
ciepa (pyt grzewczych, kuchenek, piekarnikw, itp.).

1 Wycignij dysz pary wodnej ze zbiornika na wod.


2 Wyjmij zbiornik na wod z podstawy nawilacza, podnoszc go za uchwyt do gry. Odwr zbiornik na wod do
gry dnem.
3 Odkr nakrtk z zaworem, obracajc j przeciwnie do
ruchu wskazwek zegara.
Kierunek odkrcania i zakrcania zaznaczony
jest na spodniej czci nakrtki z zaworem.

4 Zamontuj na nakrtce z zaworem filtr zmikczajcy


wod (patrz punkt MONTA FILTRA ZMIKCZAJCEGO
WOD). Napenij zbiornik na wod czyst wod. Maksymalna pojemno zbiornika na wod to ok. 3,6 litra.
Uyj przegotowanej, przestudzonej wody lub
wody destylowanej. Temperatura wody nie
powinna przekracza 40C.

5 Za z powrotem nakrtk z zaworem na zbiornik na


wod i obr j zgodnie z ruchem wskazwek zegara, a
zbiornik na wod bdzie szczelnie zamknity.
Kierunek odkrcania i zakrcania zaznaczony
jest na spodniej czci nakrtki z zaworem.

6 Obr zbiornik dnem do dou i zamontuj zbiornik na wod


nakadajc go na podstaw nawilacza. Woda zacznie przelewa si do podstawy nawilacza. Za dysz pary wodnej
na zbiornik na wod.

PANEL STEROWANIA

Nawilacz powietrza wyposaony jest w panel sterowania


zwywietlaczem LCD i przyciskami sucymi do uruchamiania urzdzenia i jego obsugi. Kady przycisk wyposaony
jest we wskanik dziaania. Podwietlony wskanik informuje
o dziaaniu urzdzenia i uruchomionym trybie pracy.
Kademu naciniciu przycisku towarzyszy
sygna dwikowy.
Przycisk wcz/wycz ON/OFF suy do uruchamiania
urzdzenia. Po jego naciniciu rozlegnie si melodyjka,
nawilacz powietrza uruchomi si w automatycznym trybie pracy. Wskaniki dziaania na przyciskach ON/OFF,
AUTO i MODES podwietl si a na wywietlaczu pojawi
si poziom wilgotnoci w pomieszczeniu.
AUTOMATYCZNY TRYB PRACY urzdzenie wyposaone jest w czujnik wilgotnoci, ktry w trakcie pracy mierzy
poziom wilgotnoci w pomieszczeniu. Nawilacz powietrza
w zalenoci od wywietlanej wartoci, dostosowuje ilo
wytwarzanej pary. Jeeli poziom wilgotnoci w pomieszczeniu jest:
poniej 60%RH, nawilacz wytwarza wiksz ilo pary,
pomidzy 60-85%RH, nastpuje zmniejszenie iloci
wytwarzanej pary, na przycisku MODES zganie jeden
wskanik dziaania,
powyej 85%RH, nastpuje wstrzymanie wytwarzania
pary, na wywietlaczu pojawi si H%RH. Kiedy poziom
wilgotnoci w pomieszczeniu spadnie do poziomu
60%RH urzdzenie wznowi wytwarzanie pary.
Przycisk MODES suy do rcznego wyboru trybu pracy.
Po uruchomieniu urzdzenia pojedyncze nacinicie przycisku spowoduje przejcie z automatycznego trybu pracy na
tryb rczny, przy jednoczesnym obnieniu iloci wytwarzanej pary (zganie wskanik dziaania na przycisku AUTO
a take jeden segment wskanika na przycisku MODES).
Ponowne nacinicie przycisku uruchomi funkcj upienie
i zmniejszy ilo wytwarzanej pary (zganie drugi segment
wskanika na przycisku MODES a na wywietlaczu pojawi
si symbol ).
W trakcie dziaania funkcji upienie, nie ma
moliwoci regulacji iloci wytwarzanej pary.
Nacinicie dowolnego przycisku (oprcz przycisku ON/OFF) spowoduje wyczenie funkcji
upienie i zwikszenie iloci wytwarzanej pary.
Kolejne nacinicie przycisku MODES wyczy funkcj
upienie i zwikszy ilo wytwarzanej pary (oba segmenty
wskanika dziaania na przycisku MODES zaczn si wieci).
Przycisk ION suy do uruchamiania funkcji jonizacji.
Nawilacz powietrza posiada wbudowany generator wytwarzajcy jony ujemne, ktre poprawiaj jako powietrza
isprzyjaj poprawie Twojego zdrowia. Po naciniciu przycisku ION urzdzenie zacznie wytwarza jony ujemne,
wskanik dziaania na przycisku podwietli si. W dowolnym
momencie mona wyczy funkcj ponownie naciskajc
przycisk ION.

Funkcja jonizacji nie dziaa w trybie upienia.


Przycisk AUTO pozwala przeczy tryb pracy z trybu
rcznego na tryb automatyczny, po naciniciu przycisku,
wskanik dziaania na przycisku podwietli si. Aby wyczy
tryb automatyczny, nacinij przycisk MODES.

URUCHAMIANIE URZDZENIA

1 Podcz wtyczk przewodu przyczeniowego do


gniazdka sieci elektrycznej.
Wywietlacz i wskaniki dziaania na przyciskach zaczn po kolei si podwietla, informujc o podczeniu urzdzenia do zasilania.

2 Nacinij przycisk ON/OFF. Rozlegnie si melodyjka,


nawilacz powietrza uruchomi si w automatycznym trybie pracy. Wskaniki dziaania na przyciskach ON/OFF,
AUTO i MODES podwietl si a na wywietlaczu pojawi
si poziom wilgotnoci w pomieszczeniu.
Nie wczaj urzdzenia, jeeli zbiornik na wod
jest pusty.

3 Aby wyczy urzdzenie, nacinij przycisk ON/OFF.


Wywietlacz i wskaniki dziaania na przyciskach zgasn.

AUTOMATYCZNE WYCZANIE PARY


Nawilacz posiada funkcj automatycznego wyczania pary,
ktra uruchamia si w nastpujcych przypadkach:
a) Jeeli podczas pracy urzdzenia poziom wody spadnie
poniej wymaganego, wycznik bezpieczestwa automatycznie zatrzymuje dziaanie urzdzenia. Jednoczenie rozlegnie si trzykrotny sygna dwikowy, wskaniki
dziaania na przyciskach zaczn miga, przypominajc
okoniecznoci napenienia zbiornika na wod.
W trybie upienia mruga jedynie symbol
na wywietlaczu LCD.

Jeeli w przecigu jednej minuty, zbiornik na wod nie zostanie


napeniony, nawilacz powietrza automatycznie si wyczy.
Jeeli w czasie napeniania zbiornika na wod
urzdzenie automatycznie wyczyo si, po
zamontowaniu zbiornika na wod na podstawie
nawilacza, nacinij przycisk ON/OFF aby
ponownie uruchomi urzdzenie.
b) Podczas pracy urzdzenia, wyjcie zbiornika na wod
lub nieprawidowe zamontowanie zbiornika na podstawie
nawilacza spowoduje uruchomienie wycznika bezpieczestwa, ktry automatycznie zatrzymuje dziaanie
urzdzenia. Jeeli w przecigu 15 sekund zbiornik na
wod nie zostanie umieszczony na podstawie nawilacza, rozlegnie si trzykrotny sygna dwikowy, wskaniki dziaania na przyciskach zaczn miga.
W trybie upienia mruga jedynie symbol
na wywietlaczu LCD.

AH1500-001_v01

Po umieszczeniu zbiornika na wod na podstawie nawilacza, urzdzenie w cigu 3 sekund powrci do normalnego
tryby pracy. Jednake, jeeli w przecigu jednej minuty
zbiornik na wod nie zostanie umieszczony na podstawie
nawilacza, urzdzenie automatycznie si wyczy.
Jeeli urzdzenie automatycznie wyczyo si,
po zamontowaniu zbiornika na wod na podstawie nawilacza, nacinij przycisk ON/OFF
aby ponownie uruchomi urzdzenie.

OPRNIANIE PODSTAWY NAWILACZA

1 Wycz urzdzenie naciskajc przycisk ON/OFF


i odcz wtyczk przewodu przyczeniowego od gniazdka
sieci elektrycznej.
2 Wyjmij zbiornik na wod z podstawy nawilacza, podnoszc go za uchwyt do gry.
3 Oprnij podstaw nawilacza z nagromadzonej wody
(w sposb pokazany na zdjciu).
Wylewanie wody w niewaciwy sposb moe
doprowadzi do dostania si wody do wylotu
wentylatora i w konsekwencji spowodowa
powane uszkodzenie nawilacza.
Jeeli woda dostanie si do wylotu wentylatora,
skontaktuj si z punktem serwisowym.

Czyszczenie i konserwacja

Nawilacz naley czyci przynajmniej raz


wtygodniu.

1 Przed czyszczeniem wycz urzdzenie naciskajc przycisk ON/OFF i odcz wtyczk przewodu przyczeniowego
od gniazdka sieci elektrycznej.
2 Wyjmij zbiornik na wod z podstawy nawilacza, podnoszc go za uchwyt do gry. Odwr zbiornik na wod do
gry dnem.
3 Odkr nakrtk z zaworem, obracajc j przeciwnie do
ruchu wskazwek zegara i wylej znajdujc si w zbiorniku
wod.
4 Zdemontuj filtr zmikczajcy wod (patrz punkt MONTA FILTRA ZMIKCZAJCEGO WOD).
Zbiornik na wod napenij gorc wod z dodatkiem
agodnego rodka czyszczcego (pynu do mycia
naczy), szczelnie dokr nakrtk z zaworem i kilkakrotnie wstrznij zbiornikiem. Oprnij zbiornik z wody.
Operacj powtrz kilkakrotnie wlewajc do zbiornika
wod bez rodka czyszczcego, a do momentu cakowitego usunicia pozostaoci po rodku czyszczcym.
Zwr uwag na to, aby nie pozostawi pynu
czyszczcego (pynu do mycia naczy) w zbiorniku na wod.

5 Oprnij podstaw nawilacza z nagromadzonej wody


(patrz punkt OPRNIANIE PODSTAWY NAWILACZA).
AH1500-001_v01

6 Przetwornik ultradwikowy czy delikatnie, uywajc


szczoteczki doczonej do zestawu.
Regularne czyszczenie ogranicza osadzanie
si kamienia.

ZAPOBIEGANIE OSADZANIU SI KAMIENIA

Uywaj

przegotowanej, przestudzonej wody lub wody


destylowanej. Temperatura wody nie powinna przekracza 40C.
Przynajmniej raz w tygodniu czy zbiornik na wod,
podstaw nawilacza, przetwornik ultradwikowy.
Przed uyciem nawilacza powietrza, zawsze nalewaj
wieej wody do zbiornika na wod.
Jeeli nie bdziesz uywa nawilacza przez duszy
czas, oprnij zbiornik na wod i podstaw nawilacza,
nastpnie umyj wszystkie czci nawilacza, wytrzyj
iwysusz.
Urzdzenie najlepiej przechowywa w oryginalnym opakowaniu.

ODKAMIENIANIE NAWILACZA POWIETRZA


1 Wycz urzdzenie naciskajc przycisk ON/OFF
i odcz wtyczk przewodu przyczeniowego od gniazdka
sieci elektrycznej.
2 Wlej do naczynia 50 ml octu (6% kwasu octowego)
i100ml wody, cao wymieszaj. Otrzymany w ten sposb
roztwr wlej do podstawy nawilacza na 30 minut.
3 Oprnij podstaw nawilacza (patrz punkt OPRNIANIE PODSTAWY NAWILACZA) i usu kamie za pomoc
mikkiej szmatki.
4 Opucz podstaw nawilacza czyst wod i osusz
chonn ciereczk.
Uwaaj, by woda nie dostaa si do wylotu
wentylatora (elementw elektrycznych) poniewa moe spowodowa powane uszkodzenie
nawilacza.
Jeeli woda dostanie si do wylotu wentylatora,
skontaktuj si z punktem serwisowym.

MONTA FILTRA ZMIKCZAJCEGO WOD

Nawilacz powietrza wyposaony jest w filtr zmikczajcy


wod. Specjalne wkady znajdujce si w filtrze zapobiegaj
rozwojowi bakterii a take reaguj z wapniem znajdujcym
si w wodzie, co chroni przetwornik ultradwikowy przed
osadzaniem si kamienia.
1 Wycignij dysz pary wodnej ze zbiornika na wod.
2 Wyjmij zbiornik na wod z podstawy nawilacza, podnoszc go za uchwyt do gry. Odwr zbiornik na wod do
gry dnem.
3 Odkr nakrtk z zaworem, obracajc j przeciwnie do
ruchu wskazwek zegara.

Kierunek odkrcania i zakrcania zaznaczony


jest na spodniej czci nakrtki z zaworem.

4 Na i nakr filtr zmikczajcy wod na gwint znajdujcy si na nakrtce z zaworem.


5 Za z powrotem nakrtk z zaworem z zamontowanym
filtrem zmikczajcym wod na zbiornik na wod i obr j
zgodnie z ruchem wskazwek zegara, a zbiornik na wod
bdzie szczelnie zamknity.
Kierunek odkrcania i zakrcania zaznaczony
jest na spodniej czci nakrtki z zaworem.

6 Obr zbiornik dnem do dou i zamontuj zbiornik na


wod nakadajc go na podstaw nawilacza. Za dysz
pary wodnej na zbiornik na wod.
Filtr zmikczajcy wod powinien by wymieniany po ok. 6 miesicach uytkowania, w celu
osignicia jak najlepszej wydajnoci zmikczania wody.

CZYSZCZENIE FILTRA WLOTOWEGO

Gwn funkcj filtra wlotowego jest ochrona wewntrznych


elementw urzdzenia przed nadmiernym zabrudzeniem.

Filtr wlotowy powinien by czyszczony okresowo w przypadku silnego zabrudzenia.

1 Wycignij dysz pary wodnej ze zbiornika na wod.


2 Wyjmij zbiornik na wod z podstawy nawilacza, podnoszc go za uchwyt do gry. Odwr zbiornik na wod do
gry dnem.
3 Oprnij podstaw nawilacza z nagromadzonej wody
(patrz punkt OPRNIANIE PODSTAWY NAWILACZA).
4 Podstaw nawilacza odwr tak, by strona z panelem
sterowania leaa na podou.
5 Nacinij zaczep w pokrywie filtra i wycignij filtr wlotowy
z podstawy nawilacza powietrza.
Filtr przepucz pod biec wod. Przed ponownym montaem pamitaj, aby go osuszy.

6 W filtr wlotowy w uprzednio zajmowane miejsce, za


pokryw filtra i mocno j docinij.
Odwr podstaw nawilacza do pooenia naturalnego.
Zamontuj zbiornik na wod nakadajc go na podstaw
nawilacza. Za dysz pary wodnej na zbiornik na wod.
Woda zacznie przelewa si do podstawy nawilacza.

Przed czyszczeniem filtra wlotowego upewnij si, e nawilacz powietrza jest wyczony
i wtyczka przewodu przyczeniowego jest
wycignita z gniazdka sieci.

Wykrywanie i usuwanie usterek


Przed oddaniem urzdzenia do naprawy sprawd poniej wymienione uwagi.
PROBLEM

MOLIWA PRZYCZYNA

ROZWIZNIE

Wywietlacz i wskaniki dziaania nie dziaj,


brak mgieki i nawiewu.

Urzdzenie nie jest podczone do gniazdka


sieci elektrycznej.

Podcz wtyczk przewodu przyczeniowego do gniazdka sieci elektrycznej.

Brak zasilania urzdzenia.

Sprawd obwd elektryczny bezpieczniki.

Poziom wody w zbiorniku na wod spad


poniej wymaganego.

Napenij zbiornik na wod.

Ustawiony jest za niski poziom nawilania.

Sprawd obwd elektryczny bezpieczniki.

Zbyt duo wody w podstawie nawilacza.

Napenij zbiornik na wod.

Wycznik pywakowy zablokowa si.

Wyjmij zbiornik na wod z podstawy i odblokuj wycznik pywakowy.

Jeeli poziom wilgotnoci w pomieszczeniu


bdzie wyszy ni 85 %RH, nastpi wstrzymanie wytwarzania pary, na wywietlaczu
pojawi si H %RH.

Kiedy poziom wilgotnoci w pomieszczeniu


spadnie do poziomu 60 %RH urzdzenie
wznowi wytwarzanie pary.

Urzdzenie jest wczone, brak mgieki


inawiewu.

10

AH1500-001_v01

PROBLEM

MOLIWA PRZYCZYNA

ROZWIZNIE

Z urzdzenia wydobywa si nieprzyjemny


zapach.

Nowe urzdzenie.

Przy wczeniu i uywaniu urzdzenia po


raz pierwszy, moe wystpowa specyficzny
zapach. Nie stanowi to adnego zagroenia
ani nie wiadczy o niesprawnoci urzdzenia. Zapach powinien ustpi po kilkukrotnym uyciu.
Wyjmij zbiornik na wod z podstawy nawilacza i pozostaw otwarty zbiornik na co najmniej 12 godzin.

Woda w zbiorniku na wod nie jest czysta


lub nie bya wymieniana przez duszy czas.

Wymyj zbiornik na wod i podstaw nawilacza, nalej czystej wody.

Na przetworniku ultradwikowym osadzi


si kamie.

Wyczy przetwornik ultradwikowy.

Woda w zbiorniku na wod nie jest czysta


lub nie bya wymieniana przez duszy czas.

Wymyj zbiornik na wod i podstaw nawilacza, nalej czystej wody.

Rezonans bdcy wynikiem, niskiego


poziomu wody w zbiorniku na wod.

Napenij zbiornik na wod.

Urzdzenie znajduje si na niestabilnej


powierzchni.

Postaw urzdzenie na stabilnej, paskiej


powierzchni.

Szczelina pomidzy dysz a zasobnikiem.

Zamocz na chwilk dysz w wodzie, nastpnie zamontuj j w urzdzeniu.

Nawilacz nie wytwarza wystarczajcej iloci pary.

Dziwne odgosy podczas pracy.

Mgieka wydobywa si dookoa dyszy.

Ekologia Zadbajmy o rodowisko


Kady uytkownik moe przyczyni si do ochrony rodowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
opakowanie kartonowe przeka na makulatur, worki z polietylenu (PE) wrzu do kontenera na plastik.
Zuyte urzdzenie oddaj do odpowiedniego
punktu skadowania, gdy znajdujce si
w urzdzeniu niebezpieczne skadniki mog
by zagroeniem dla rodowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. Polska
DANE KONTAKTOWE:
zakup czci eksploatacyjnych akcesoriw
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
salon firmowy sprzeda internetowa
salon@zelmer.pl
wykaz punktw serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
infolinia (sprzeda, reklamacje, serwis)
801 005 500
22 20 55 259
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urzdzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewaciw jego obsug.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w kadej chwili, bez wczeniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisw prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
AH1500-001_v01

11

CZ

Ven zkaznci!

Blahopejeme Vm k nkupu naeho pstroje a vtme Vs


mezi uivateli vrobk Zelmer.
Pro dosaen nejlepch vsledk Vm doporuujeme pouvat pouze originln psluenstv firmy Zelmer. Bylo vyvinuto
speciln pro tento vrobek.
Pozorn si prosm pette tyto pokyny k uvn. Mimodnou pozornost vnujte pokynm tkajcm se bezpenosti.
Pokyny k pouvn si laskav uschovejte, abyste do nich
mohli nahldnout v prbhu pozdjho pouvn pstroje.

Pokyny pro bezpen a dn pouvn


pstroje
Ujistte se, zda jste tmto pokynm porozumli.
Ped prvnm pouitm spotebie se seznamte s obsahem celho nvodu k pouit.

Nebezpe!/Pozor!
Pi nedodren tchto zsad hroz raz

Nezapnejte spotebi, je-li napjec kabel nebo kryt

drk zjevn pokozen. V takovm ppad odevzdejte


pstroj do servisu.
Je-li neodpojiteln napjec kabel pokozen, mus bt
vymnn u vrobce, ve specializovanm servisu nebo
kvalifikovanou osobou, aby nedolo k razu.
Opravy pstroje me provdt pouze prokolen
personl. Neodborn provedena oprava me bt pro
uivatele pinou vnho ohroen. V ppad vzniku
zvad se obrate na specializovan servis.
Aby se zabrnilo nebezpe razu elektrickm proudem, nestavjte zazen na okn, neponoujte jej ani
zstrku nebo napjec kabel do vody ani na n nestkejte jin tekutiny.
Bhem plnn a itn odpojte zazen od napjecho
zdroje.
Nepouvejte zazen v blzkosti vbunch a holavch vpar.
Ped itnm spotebie, penesenm na jin msto,
jeho mont nebo demont, a pokud jej nepouvte, vdy vytahujte zstrku napjecho kabelu ze
sov zsuvky.
Nesahejte na ultrazvukov mni, pokud je zstrka
napjecho kabelu zapojena do sov zsuvky.
Pstroj nen uren k tomu, aby jej obsluhovaly dti
nebo osoby s omezenmi fyzickmi, smyslovmi nebo
psychickmi schopnostmi nebo s nedostatkem zkuenost a znalost prce s pstrojem, nepouvaj-li jej
pod dohledem nebo podle nvodu k obsluze poskytnutmu osobou odpovdnou za jejich bezpenost.
Vnujte pozornost tomu, aby si dti s pstrojem
nehrly.

12

Pouvejte zazen na pevn, such podloce, odoln


proti vlhkosti.

Nemite parn tryskou pmo na dti, stny, nbytek


aelektrick spotebie.

Bhem provozu zazen nepibliujte ruce, obliej ani


jin sti tla k st trysky vodn pry.

Nikdy nezapnejte zazen, pokud nen pln smontovan.

Nedoporuuje

se stavt zvlhova pod klimatizan


jednotkou, pokud to m vliv na rove relativn
vzdun vlhkosti.

Pozor!
Pi nedodren tchto zsad hroz pokozen
majetku

Zazen zapnejte pouze do sov zsuvky na st-

dav proud 220-240 V.


zstrku napjecho kabelu ze sov
zsuvky tahnm za kabel.
Neschovvejte napjec kabel pod koberec ani jej
nezakrvejte bhounem.
Nevkldejte ciz pedmty do st ventiltoru, mohlo by
dojt k pokozen spotebie.
Nepouvejte zazen ve vlhkch mstnostech ani
vblzkosti vody.
Nepouvejte zvlhova vzduchu v mstnostech, kde
vlhkost vzduchu pekrauje 80%.
Nepouvejte zazen na mstech s pedpokldanm
vskytem oleje ve vzduchu, napklad v kuchyni. Tento
pstroj nen uren pro filtrovn oleje nebo tuku nachzejcho se ve vzduchu.
Neumsujte pstroj ani dn jeho sti v blzkosti
otevenho ohn, sporku nebo jinch zazen vytvejcch teplo.
Nezapnejte zazen, pokud je ndoba na vodu
przdn.
Neblokujte st trysky vodn pry, protoe by mohlo
dojt k pokozen zazen.
Nepidvejte do ndoby na vodu lky, terick oleje
ani dn jin chemick ltky.
Pouvejte vychlazenou a pevaenou nebo destilovanou vodu. Teplota vody nesm peshnout 40C.
Nevystavujte pstroj pmmu psoben slunenho
zen. Neumsujte ho v mstech, kde je vysok teplota,
vblzkosti pota nebo citlivho elektronickho zazen.
Pokud ze zazen unik nepjemn zpach nebo
zazen vydv podivn zvuky, vypnte je a vypnte
zstrku napjecho kabelu ze sov zsuvky. Postupujte podle pokyn uvedench v kapitole Zjiovn
aodstraovn zvad. V ppad opakovn problmu
se obrate na specializovan servis.
Neponoujte podstavec zvlhovae do vody a nemyjte
jej pod tekouc vodou. Dvejte pozor, aby se voda
nedostala dovnit zazen, protoe by mohla pokodit
vnitn sti zazen.

Nevytahujte

AH1500-001_v01

K myt krytu nepouvejte agresivn istic ppravky

ve form emulz, krmu, past apod. Mohlo by dojt


kodstrann informanch a grafickch symbol, jako
jsou oznaen, vstran symboly apod.
K itn ultrazvukovho mnie nepouvejte kovov
ani tvrd pedmty.

E Tlatko AUTO zapnn automatickho reimu


F Ukazatel rovn vlhkosti vzduchu
G Ukazatel funkce spnku

Obsluha a provoz
PPRAVA ZAZEN K PRCI

Pokyny
Informace o vrobku a pokyny k pouit

Pstroj je uren pro domc pouit v interirech. Nen

uren pro komern a hospodsk pouit nebo k provozu pod irm nebem.
Ped prvnm pouitm nechte zvlhova stt v mstnosti
s pokojovou teplotou po dobu asi 30 minut.

Technick daje
Technick parametry jsou uvedeny na typovm ttku vrobku.
Pstroj je konstruovn ve II stupni ochrany a nevyaduje
uzemnn.
Zvlhova vzduchu spluje poadavky platnch norem.
Pstroj je shodn s poadavky tchto smrnic:
Elektrick nzkonapov zazen (LVD) 2006/95/EC.
Elektromagnetick kompatibilita (EMC) 2004/108/EC.
Vrobek je oznaen symbolem CE na typovm ttku.

Konstrukce
1 Tryska vodn pry
2 Ndrka na vodu
3 Uzvr s ventilem
4 Podstavec zvlhovae
5 Plovkov vypna
6 Ultrazvukov mni
7 Napjec kabel
8 st ventiltoru
9 Ovldac panel
10 ep otevrajc ventil
11 chyt
12 Filtr zmkujc vodu
13 Kartek
14 Kryt vstupnho filtru
15 Vstupn filtr

OVLDAC PANEL
A
B
C
D

LCD displej
Vypnac tlatko ON/OFF
Tlatko MODES volba reimu prce
Tlatko ION zapnn/vypnn ionizace

AH1500-001_v01

Postavte zazen na suchou a rovnou plochu,


v dostaten vzdlenosti od potencilnch
zdroj tepla (ohva, spork, trub apod.).

1 Vyjmte trysku vodn pry z ndrky na vodu.


2 Vyjmte zsobnk vody ze zkladny zvlhovae zvednutm chytu. Obrate zsobnk dnem vzhru.
3 Odroubujte uzvr s ventilem otenm proti smru
pohybu hodinovch ruiek.
Smr vyroubovn a zaroubovn je oznaen
na spodn sti uzvru s ventilem.

4 Na matici s ventilem namontujte filtr zmkujc vodu viz


MONT FILTRU ZMKUJCHO VODU). Zsobnk vody
naplte istou vodou. Maximln objem zsobnku vody je
cca 3,6 l.
Pouvejte vychlazenou a pevaenou nebo
destilovanou vodu. Teplota vody nesm peshnout 40C.

5 Uzvr s ventilem nasate zpt na ndobku na vodu


a otenm ve smru pohybu hodinovch ruiek ndobku
na vodu dkladn uzavete.
Smr vyroubovn a zaroubovn je oznaen
na spodn sti uzvru s ventilem.

6 Obrate zsobnk vody dnem dol a namontujte ho na


zkladnu zvlhovae. Voda zane stkat do zkladu zvlhovae. Na zsobnk nasate parn trysku.

OVLDAC PANEL

Zvlhova vzduchu je vybaven ovldacm panelem s LCD displejem a tlatky pro spoutn pstroje a jeho obsluhu. Kad
tlatko je vybaveno ukazatelem prce. Podsvcen ukazatel
uvdomuje o funkci pstroje a zapnutm reimu prce.
Kad stisknut tlatka je doprovzeno zvukovm signlem.
Vypnac tlatko ON/OFF je ureno pro spoutn pstroje. Po jeho stisknut se rozezn zvukov signl a zvlhova se zapne v automatickm reimu. Ukazatel na tlatcch se podsvt a na displeji bude zobrazena rove vlhkosti
v mstnosti.
AUTOMATICK REIM pstroj je vybaven idlem vlhkosti,
kter bhem provozu provd men vlhkosti v mstnosti.
Zvlhova vzduchu dle zobrazen hodnoty upravuje mnostv vytven pry. Pokud je rove vlhkosti v mstnosti:

13

men ne 60% RH, zvlhova vytv vt mnostv


pry,
60-85% RH, dochz k zmenen mnostv vytven
pry, na tlatku MODES zhasne jeden ukazatel prce,
vt ne 85% RH, dochz k zastaven vytven pry,
na displeji je zobrazeno H%RH. A rove vlhkosti
klesne na 60% RH, pstroj zane znovu vytvet pru.
Tlatko MODES je ureno pro run volbu reimu provozu. Po sputn pstroje jedno stisknut tohoto tlatka
zpsob pechod z automatickho reimu do runho reimu
pi souasnm snen mnostv vytven pry (zhasne
ukazatel prce na tlatku AUTO a jedna st ukazatele
na tlatku MODES). Po optovnm stisknut tlatka dojde
k zapnut funkci spnku a zmenen mnostv vytven
pry (zhasne druh st ukazatele na tlatku MODES a na
displeji bude zobrazen symbol ).
Pi zapnut funkci spnku nen mono nastavit
mnostv vytven pry. Stisknut jakhokoliv tlatka (krom tlatka ON/OFF) zpsob
vypnut funkce spnku a zvten mnostv
vytven pry.
Dal stisknut tlatka MODES vypne funkci spnku
a zvt mnostv vytven pry (ob sti ukazatele na
tlatku MODES se rozsvt).
Tlatko ION je ureno pro spoutn ionizace. Zvlhova vzduchu je vybaven genertorem vytvejcm zporn
ionty, kter zlepuj kvalitu vzduchu a jsou pzniv pro Vae
zdrav. Po stisknut tlatka ION pstroj zane vytvet
zporn ionty a ukazatel na tlatku se rozsvt. Tuto funkci
mete kdykoli vypnout optovnm stisknutm tlatka ION.
Funkce ionizace nepracuje v reimu spnku.
Tlatko AUTO umouje pepnout reim z runho do
automatickho, po stisknut tlatka se ukazatel na tlatku
rozsvt. Pro vypnut automatickho reimu stisknte tlatko
MODES.

SPOUTN PSTROJE

1 Pipojte vidlici napjecho pvodu do zsuvky elektrick


st.
Displej a ukazatel na tlatcch se rozsvt
auvdom o pipojen pstroje k sti.

2 Stisknte tlatko ON/OFF. Rozezn se zvukov signl


a zvlhova vzduchu zane pracovat v automatickm reimu.
Ukazatel na tlatcch ON/OFF, AUTO a MODES se
rozsvt a na displeji bude zobrazena rove vlhkosti v mstnosti.
Nespoutjte pstroj, pokud je zsobnk vody
przdn.

3 Pro vypnut pstroje stisknte tlatko ON/OFF. Displej


a ukazatel na tlatcch zhasnou.

14

AUTOMATICK VYPNN PRY


Zvlhova je vybaven funkc automatickho vypnn pry,
kter psob v tchto ppadech:
a) Pokud bhem prce pstroje hladina vody klesne pod
vyadovanou rove, bezpenostn vypna automaticky
zastav prci pstroje. Tikrt se rozezn zvukov signl
a ukazatel na tlatcch zanou blikat, co bude znamenat uvdomn o nezbytnosti naplnn zsobnku vody.
V reimu spnku blik pouze symbol
LCD displeji.

na

Pokud zsobnk vody nebude naplnn bhem 1 minuty, zvlhova vzduchu se automaticky vypne.
Pokud se pstroj automaticky vypnul bhem
naplovn zsobnku vody, po namontovn
zsobnku na zkladnu zvlhovae stisknte
tlatko ON/OFF pro optovn zapnut pstroje.
b) Bhem prce pstroje vyjmut zsobnku vody nebo
nesprvn mont zsobnku ve zvlhovai zpsob
sputn bezpenostnho vypnae, kter automaticky
zastav pstroj. Pokud zsobnk vody nebude umstn na zkladn zvlhovae bhem 15 vtein, tikrt se
rozezn zvukov signl a ukazatel na tlatcch zanou
blikat.
V reimu spnku blik pouze symbol
LCD displeji.

na

Po umstn zsobnku vody na zkladn zvlhovae pstoj


se bhem 3 vtein vrt k normlnmu reimu prce, avak
pokud bhem 1 minuty zsobnk vody nebude umstn na
zkladn zvlhovae, dojde k automatickmu vypnut pstroje.
Pokud se pstroj automaticky vypnul, po monti zsobnku vody na zkladn zvlhovae
stisknte tlatko ON/OFF pro optovn
zapnut pstroje.

VYPRZDNN PODSTAVCE ZVLHOVAE

1 Vypnte pstroj stisknutm tlatka ON/OFF a odpojte


vidlici napjecho pvodu ze zsuvky elektrick st.
2 Vyjmte zsobnk vody ze zkladny zvlhovae zvednutm chytu.
3 Vylijte z podstavce zvlhovae nahromadnou vodu
(zpsobem znzornnm na fotografii).
Nesprvn vylvn vody me zpsobit prnik vody do st ventiltoru a s tm souvisejc
vn pokozen zvlhovae.
Pokud se voda dostane do st ventiltoru,
obrate se na servis.

AH1500-001_v01

itn a drba

Zvlhova je teba istit alespo jednou tdn.

1 Ped itnm pstroj vypnte stisknutm tlatka ON/


OFF a odpojte vidlici napjecho pvodu ze zsuvky elektrick st.
2 Vyjmte zsobnk vody ze zkladny zvlhovae zvednutm chytu. Obrate zsobnk dnem vzhru.
3 Odroubujte uzvr s ventilem otenm proti smru
pohybu hodinovch ruiek a vylijte vodu, kter se nachz
v ndobce.
4 Demontujte filtr zmkujc vodu (viz MONT FILTRU
ZMKUJCHO VODU).
Ndobku na vodu naplte horkou vodou s pdavkem
jemnho isticho prostedku (tekutho ppravku na myt
ndob), tsn uthnte uzvr s ventilem a nkolikrt
ndobkou zateste. Pak vodu z ndobky vylijte. Postup
nkolikrt opakujte s vodou bez isticho ppravku a do
okamiku plnho odstrann zbytk isticho ppravku.
Vnujte pozornost tomu, aby v ndobce na
vodu nezstal istic ppravek (ppravek na
myt ndob).

5 Z podstavce zvlhovae vylijte nahromadnou vodu (viz


bod VYPRZDNN PODSTAVCE ZVLHOVAE).
6 Ultrazvukov mni istte opatrn, pouijte kartek
piloen k souprav.
Pravideln itn omezuje usazovn vodnho
kamene.

PREVENCE USAZOVN VODNHO KAMENE

Pouvejte vychlazenou a pevaenou nebo destilovanou

vodu. Teplota vody nesm peshnout 40C.


Alespo jednou tdn vyistte ndobku na vodu, podstavec zvlhovae, ultrazvukov mni.
Ped pouitm zvlhovae vzduchu vdy nalijte do
ndobky na vodu erstvou vodu.
Nebudete-li pouvat zvlhova po del dobu, vyprzdnte ndobku na vodu a podstavec zvlhovae, pak
umyjte vechny dly zvlhovae, vytete je a vysute.
Zazen skladujte nejlpe v originlnm balen.

ODSTRAOVN VODNHO KAMENE ZE ZVLHOVAE


1 Vypnte pstroj stisknutm tlatka ON/OFF a odpojte
vidlici napjecho pvodu ze zsuvky elektrick st.
2 Nalijte do ndobky 50 ml octa (6% kyseliny octov)
a100 ml vody. Ve promchejte. Takto zskan roztok nalijte
do podstavce zvlhovae na 30 minut.
3 Vyprzdnte podstavec zvlhovae (viz bod VYPRZDNN PODSTAVCE ZVLHOVAE) a mkkm hadkem
odstrate vodn kmen.
AH1500-001_v01

4 Oplchnte podstavec
avysute savou utrkou.

zvlhovae

istou

vodou

Dbejte na to, aby se voda nedostala do st


ventiltoru (elektrick soustky), protoe to
me zpsobit vn pokozen zvlhovae.
Pokud se voda dostane do st ventiltoru,
obrate se na servis.

MONT FILTRU ZMKUJCHO VODU

Zvlhova vzduchu je vybaven filtrem zmkujcm vodu.


Speciln vloky ve filtru zabrauj rozvoji bakteri a reaguj
svpnkem, kter se nachz ve vod, co chrn ultrazvukov mni ped usazovnm vodnho kamene.
1 Vyjmte parn trysku ze zsobnku vody.
2 Vyjmte zsobnk vody ze zkladny zvlhovae zvednutm chytu. Obrate zsobnk dnem vzhru.
3 Odroubujte matici s ventilem proti smru hodinovch
ruiek.
Smr roubovn je oznaen na spodn sti
matice s ventilem.

4 Nasate a naroubujte filtr zmkujc vodu na zvit na


matici s ventilem.
5 Nasate matici s ventilem s namontovanm filtrem
zmkujcm vodu na zsobnk vody a obrate ji ve smru
hodinovch ruiek pro tsn zaven zsobnku.
Smr roubovn je oznaen na spodn sti
matice s ventilem.

6 Obrate zsobnk vody dnem dol a namontujte jej na


zkladnu zvlhovae. Na zsobnk nasate parn trysku.
Filtr zmkujc vodu by ml bt vymnn vdy
po cca 6 mscch pouvn pro dosaen nejvy efektivity zmkovn vody.

ITN VSTUPNHO FILTRU

Hlavn funkc vstupnho filtru je ochrana vnitnch prvk pstroje ped nadmrnm zneitnm.
Ped itnm vstupnho filtru se ujistte, e je
zvlhova vzduchu vypnut a vidlice napjecho
pvodu vytaena ze zsuvky.
V ppad silnho zneitn by vstupn filtr ml
bt pravideln itn.

1 Vyjmte parn trysku ze zsobnku vody.


2 Vyjmte zsobnk vody ze zkladny zvlhovae zvednutm chytu. Obrate zsobnk dnem vzhru.
3 Vyprzdnte zkladnu zvlhovae (viz VYPRZDNN
ZKLADNY ZVLHOVAE).
4 Zkladnu zvlhovae obrate tak, aby strana s ovldacm panelem leela na zemi.

15

5 Stisknte zstrku ve krytu filtru a vyjmte vstupn filtr ze


zkladny zvlhovae vzduchu.
Filtr oplchnte pod tekouc vodou. Ped optovnou monti jej vdy vysute.

6 Vlote vstupn filtr zpt, nasate kryt filtru a siln jej pitlate.
Zkladnu zvlhovae obrate do pirozen polohy. Namontujte zsobnk vody na zkladnu zvlhovae. Nasate parn
trysku na zsobnk vody. Voda zane stkat do zkladny
zvlhovae.

Zjiovn a odstraovn zvad


Ped odevzdnm zazen do servisu zkontrolujte ne uveden pokyny.
PROBLM

MON PINA

EEN

Displej a ukazatel jsou nefunkn, nefouk


vzduch ani se nevytv pra.

Zazen nen zapojeno do sov zsuvky.

Zapnte zstrku napjecho kabelu do


sov zsuvky.

Vpadek proudu.

Zkontrolujte elektrick okruh pojistky.

Hladina vody v ndobce na vodu klesla pod


minimln rove.

Naplte ndobku na vodu.

Je nastaven pli nzk stupe zvlhovn.

Zkontrolujte elektrick okruh pojistky.

Pli mnoho vody v podstavci zvlhovae.

Naplte ndobku na vodu.

Dolo k zablokovn plovkovho vypnae.

Vyjmte zsobnk vody ze zkladny a odblokujte plovkov vypna.

Pokud bude rove vlhkosti v mstnosti vt


ne 85% RH, dojde k zastaven vytven
pry, na displeji bude zobrazeno H%RH.

A rove vlhkosti klesne na 60% RH, pstroj zane znovu vytvet pru.

Nov zazen.

Pi prvnm zapnut a pouit zazen se


me vyskytnout specifick zpach. Nepedstavuje dn ohroen ani nen zvadou
zazen. Zpach by ml vymizet po nkolikerm pouit.
Vyjmte ndobku na vodu z podstavce zvlhovae a nechte ndobku otevenou alespo 12 hodin.

Voda v ndobce na vodu nen ist nebo


nebyla vymnna del dobu.

Umyjte ndobku na vodu na podstavec zvlhovae. Nalijte istou vodu.

Na ultrazvukovm mnii se usadil vodn


kmen.

Vyistte ultrazvukov mni.

Voda v ndobce na vodu nen ist nebo


nebyla vymnna del dobu.

Umyjte ndobku na vodu na podstavec zvlhovae. Nalijte istou vodu.

Rezonance, kter je dsledkem nzk hladiny vody v ndobce na vodu.

Naplte ndobku na vodu.

Zazen stoj na nestabiln podloce.

Postavte zazen na pevnou, rovnou podloku.

Spra mezi tryskou a zsobnkem.

Namote trysku na chvli ve vod, pak ji pipevnte k zazen.

Pstroj je zapnut, nefouk vzduch ani se


nevytv pra.

Ze zazen unik nepjemn zpach.

Zvlhova nevytv dostaten mnostv


pry.

Podivn zvuky bhem provozu.

Mlha unik kolem trysky.

16

AH1500-001_v01

Ekologicky vhodn likvidace


Obalov materil jednodue neodhote. Obaly
a balic prostedky elektrospotebi ZELMER
jsou recyklovateln, a zsadn by mly bt
vrceny k novmu zhodnocen. Obal z kartonu
lze odevzdat do sbren starho papru. Pytlk
zpolyetylnu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sbren PE koptnmu zuitkovn.
Po ukonen ivotnosti spotebi zlikvidujte prostednictvm
k tomu urench recyklanch stedisek. Pokud m bt
spotebi definitivn vyazen z provozu, doporuuje se po
odpojen napjecho pvodu od elektrick st jeho odznut, pstroj tak bude nepouiteln. Informujte se laskav
u Va obecn sprvy o recyklanm stedisku, ke ktermu
pslute.
Toto elektrozazen nepat do komunlnho odpadu. Spotebitel pispv na ekologickou likvidaci vrobku. ZELMER
CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivnho systmu ekologick likvidace elektrozazen u firmy Elektrowin
a.s. Vce na www.elektrowin.cz.
Veker opravy svte odbornkm v servisnch stediscch. Zrun i pozrun opravy osobn doruen nebo
zaslan potou provd servisn stediska ZELMER viz.
SEZNAM ZRUNCH OPRAVEN.

Dovozce/vrobce nezodpovd za ppadn kody zpsoben pouitm zazen v rozporu s jeho urenm nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/vrobce si vyhrazuje prvo vrobek kdykoli, bez pedchozho oznmen, upravovat za elem pizpsoben vrobku prvnm
pedpism, normm, smrnicm nebo z konstruknch, obchodnch,
estetickch nebo jinch dvod.
AH1500-001_v01

17

SK

Ven Klienti!

Blahoelme Vm k vberu nho zariadenia a vtame Vs


medzi pouvatemi vrobkov Zelmer.
Ak chcete zska najlepie vsledky, odporame Vm pouva len originlne prsluenstvo firmy Zelmer. Prsluenstvo
bolo navrhnut pecilne pre tento vrobok.
Prosme, pozorne si pretajte tento nvod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornos venujte bezpenostnm pokynom.
Nvod na obsluhu si uchovajte, aby ste si ho mohli preta
aj poas neskorieho pouvania vrobku.

Pokyny tykajce sa bezpenosti asprvnej


prevdzky
Presvedte sa, e tieto pokyny ste pochopili.
Pred zaiatkom pouvania spotrebia sa oboznmte
sobsahom celho nvodu na obsluhu.

Nebezpeenstvo! / Upozornenie!
Ak nedodrte tieto pokyny, mete sa zrani

Nezapnajte prstroj, ak napjac elektrick kbel alebo

kryt s viditene pokoden. V takomto prpade prstroj


odovzdajte do servisu.
Ak sa napjac elektrick neodpojiten kbel pokod,
mus ho vymeni vrobca alebo pecializovan opravrensk podnik alebo vykvalifikovan osoba. Preddete
tak monmu poraneniu.
Prstroj me opravova len prekolen personl.
Nevhodn oprava me uvatea vne zrani. Vprpade poruchy sa prosm obrte na pecializovan
opravrensk podnik.
Nesmiete prstroj odklada pri okne, ponra prstroj,
zstrku alebo napjac elektrick kbel do vody alebo
ich postrekova inmi tekutinami. Preddete tak monmu poraneniu elektrickm prdom.
Poas napania a istenia prstroj odpojte od zdroja
elektrickho naptia.
Nepouvajte prstroj v blzkosti vbunch a ahko
horavch vparov.
Pred istenm prstroja, prenanm ho na in miesto,
montou alebo demontou a ke prstroj nie je pouvan, vdy vyberte zstrku napjacieho elektrickho kbla z elektrickej zsuvky.
Nedotkajte sa ultrazvukovho senzorika, ke je
zstrka napjacieho elektrickho kbla vloen do
zsuvky.
Spotrebi nie je uren na pouvanie osobm (vrtane det) so znenmi fyzickmi, zmyslovmi alebo
mentlnymi schopnostami, alebo s nedostatkom sksenost a vedomost, pokial im osoba zodpovedn za
ich bezpenost neposkytne dohlad alebo ich nepouila o pouvan spotrebia.
Dvajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadenm.

18

Prstroj pouvajte na stabilnom a suchom povrchu,


ktor je odoln voi vlhkosti.

Nesmerujte dzu s parou priamo na deti, steny, nbytok a elektrick prstroje.


prstroj pracuje, nepribliujte ruky, tvr ani in
asti tela do vfuku dzy vodnej pary.
Prstroj nikdy nezapnajte, pokia nie je plne zmontovan.
Neodporame Vm stava zvlhova pod klimatizanm zariadenm, pretoe to m vplyv na rove relatvnej vlhkosti.

Ke

Pozor!
Ak nedodrte tieto pokyny, mete spsobi
kodu na majetku

Prstroj

zapjajte len do siete striedavho prdu


220-240 V.
Nevyahujte zstrku napjacieho elektrickho kbla
zelektrickej zsuvky poahovanm za kbel.
Neschovvajte napjac elektrick kbel pod kobercami ani ho nijako neprikrvajte.
Nevkladajte cudzie predmety do vfuku ventiltora.
Mete tak prstroj pokodi.
Nepouvajte prstroj vo vlhkch miestnostiach a v blzkosti vody.
Zvlhova vzduchu nepouvajte v miestnostiach,
vktorch vlhkos vzduchu je via ne 80%.
Nepouvajte prstroj v mastnch miestnostiach ako je
napr. kuchya. Tento prstroj nie je prispsoben na filtrovanie oleja alebo tuku, ktor sa nachdza vo vzduchu.
Neklate prstroj ani iadne jeho asti v blzkosti otvorenho oha, sporka alebo inch zariaden, ktor
vytvraj teplo.
Prstroj nezapnajte, ak ndoba na vodu je przdna.
Neblokujte vfuk dzy vodnej pary, pretoe takto
mete prstroj pokodi.
Nedodvajte do ndoby na vodu lieky, terick oleje
ani iadne in chemick prostriedky.
Pouvajte vychladnut prevaren vodu alebo destilovan vodu. Teplota vody nesmie by vyia ne 40C.
Nevystavujte prstroj priamemu psobeniu slnench
lov. Neklate ho na miesta, kde je vysok teplota,
v blzkosti potaov alebo citlivch elektronickch
zariaden.
Ak z prstroja unik neprjemn va alebo prstroj
emituje divn zvuky, vypnite ho a odpojte napjac
elektrick kbel z elektrickej zsuvky. Postupujte
vslade s pokynmi, ktor s uveden v asti Hadanie a odstraovanie porch. Ak sa problm opakuje,
obrte na pecializovan opravrensk podnik.
Neponrajte podstavec zvlhovaa do vody, ani ho
neumvajte pod tecou vodou. Dvajte pozor, aby sa
voda nedostala dovntra, pretoe voda me pokodi
vntorn prvky prstroja.
AH1500-001_v01

Na

umvanie krytu nepouvajte agresvne detergenty vo forme emulzi, mlieka, pst, at. Agresvne
detergenty mu okrem inho odstrni nanesen
informan grafick symboly ako s napr.: oznaenia,
vstran znaky, at.
Na istenie ultrazvukovho senzorika (mal prstroj
meniaci jednu formu energie na in) nepouvajte
kovov ani tvrd predmety.

Pokyn
Informcia o vrobku a pokyny, ktor sa tkaj
pouvania

Prstroj

je uren vlune pre domce pouvanie.


Nie je uren pre komern, hospodrske pouvanie
alebo na pouvanie vo vntri miestnost.
Pred prvm pouitm nechajte zvlhova v miestnosti
sizbovou teplotou na asi 30 mint.

Technick daje
Technick parametre s uveden na vrobnom ttku vrobku.
Zvlhova vzduchu je vyroben v II. izolanej triede, nevyaduje uzemnenie.
Zvlhova vzduchu vyhovuje poiadavkm platnch noriem.
Zariadenie vyhovuje poiadavkm smernc:
Nzkonapov elektrick zariadenie (LVD) 2006/95/EC.
Elektromagnetick kompatibilita (EMC) 2004/108/EC.
Vrobok je oznaen oznaenm CE na vrobnom ttku.

Zloenie prstroja
1 Dza vodnej pary
2 Ndoba na vodu
3 Matica s ventilom
4 Podstavec zvlhovaa
5 Plavkov vypna
6 Ultrazvukov senzorik
7 Napjac elektrick kbel
8 Vfuk ventiltora
9 Riadiaci panel
10 Kolk otvrajci ventil
11 Driak
12 Filter zmkujci vodu
13 Kefka
14 Kryt vstupnho filtra
15 Vstupn filter

RIADIACI PANEL
A Displej LCD
B Tlaidlo zapni/vypni ON/OFF
C Tlaidlo MODES voba pracovnho reimu
AH1500-001_v01

D
E
F
G

Tlaidlo ION zapnutie/vypnutie ionizcie


Tlaidlo AUTO zapnutie automatickho reimu
Ukazovate rovne vlhkosti vzduchu
Ukazovate zapnutej funkcie stand by

Obsluha a innos
PRPRAVA PRSTROJA

Postavte prstroj na suchom a rovnom povrchu,


aleko od potencilnych tepelnch zdrojov
(vhrevn dosky, sporky, elektrick rry, at.).

1 Vytiahnite dzu vodnej pary z ndoby na vodu.


2 Vyberte ndobu na vodu z podstavca zvlhovaa. Zdvihnite ndobu na vodu za driak smerom hore. Obrte ndobu
na vodu hore dnom.
3 Odtote maticu s ventilom. Obrte maticu s ventilom
proti pohybu hodinovch ruiiek.
Smer odtania a zatania je zaznaen na
spodnej asti matice s ventilom.

4 Zamontujte na matici s ventilom filter zmkujci vodu


(pozri bod MONT FILTRA ZMKUJCEHO VODU).
Naplte ndobu na vodu istou vodou. Maximlny objem
ndoby na vodu predstavuje asi 3,6 litra.
Pouite vychladnut prevaren vodu alebo
destilovan vodu. Teplota vody nesmie by
vyia ne 40C.

5 Zalote nasp maticu s ventilom na ndobu na vodu.


Obrte ndobu na vodu v smere pohybu hodinovch ruiiek, a ndoba na vodu bude vodotesne zatvoren.
Smer odtania a zatania je zaznaen na
spodnej asti matice s ventilom.

6 Obrte ndobu dolu dnom a zamontujte ndobu na


vodu. Polote ndobu na vodu na podstavec zvlhovaa.
Voda sa zane prelieva do podstavca zvlhovaa. Zalote
dzu vodnej pary na ndobu na vodu.

RIADIACI PANEL

Zvlhova vzduchu m riadiaci panel s displejom LCD atlaidlami, ktor slia na zapnutie prstroja a jeho obsluhu.
Kadmu tlaidlu zodpoved ukazovate prce. Podsvetlen
ukazovate informuje o prci prstroja a zvolenom pracovnom reime.
Kad stlaenie tlaidla sprevdza zvukov
signl.
Tlaidlo zapni/vypni ON/OFF sli na zapnutie prstroja.
Po stlaen tlaidla zapni/vypni ON/OFF budete pou
hudbu. Zvlhova vzduchu sa zapne v automatickom pracovnom reime. Ukazovatele prce na tlaidlch ON/OFF,
AUTO a MODES sa podsvietia a na displeji sa zobraz
rove vlhkosti v miestnosti.

19

AUTOMATICK PRACOVN REIM prstroj je vybaven


senzorom vlhkosti, ktor poas prce meria rove vlhkosti v
miestnosti. Zvlhova vzduchu v zvislosti od zobrazovanej
hodnoty prispsobuje mnostvo vytvranej pary. Ak rove
vlhkosti v miestnosti je:
menej ne 60%RH, zvlhova vytvra vie mnostvo
pary,
medzi 60-85%RH, mnostvo vytvranej pary sa zmen,
na tlaidle MODES zhasne jeden ukazovate prce,
viac ne 85%RH, vytvranie pary sa zastav, na displeji sa
zobraz H%RH. Ke rove vlhkosti v miestnosti klesne
na rove 60%RH, prstroj obnov vytvranie pary.
Tlaidlo MODES sli na run vobu pracovnho reimu.
Po zapnut prstroja jednm stlaenm tlaidla prejdete
z automatickho pracovnho reimu na run reim. Zrove sa zni mnostvo vytvranej pary (zhasne ukazovate
prce na tlaidle AUTO a tie jeden prvok ukazovatea na
tlaidle MODES). Optovn stlaenie tlaidla zapne funkciu stand by a zmen mnostvo vytvranej pary (zhasne
druh prvok ukazovatea na tlaidle MODES a na displeji
sa zobraz symbol ).
Ak je zapnut funkcia stand by, nemete regulova mnostvo vytvranej pary. Stlaenm
ubovonho tlaidla (okrem tlaidla ON/OFF)
vypnente funkciu stand by a zvite mnostvo
vytvranej pary.
alm stlaenm tlaidla MODES vypnete funkciu stand by
a zvte mnostvo vytvranej pary (oba prvky ukazovatea
prce na tlaidle MODES zan svieti).
Tlaidlo ION sli na zapnanie funkcie ionizcie. Zvlhova vzduchu m zabudovan genertor vytvrajci zporn
iny, ktor zlepuj kvalitu vzduchu a napomhaj zlepeniu Vho zdravia. Po stlaen tlaidla ION prstroj zane
vytvra zporn iny a ukazovate prce na tlaidle sa
podsvieti. V ubovonom momente mete funkciu optovne
vypn. Stlate tlaidlo ION.
Funkcia ionizcie nepracuje v reime stand by.
Tlaidlo AUTO umouje prepn pracovn reim zrunho reimu na automatick reim. Po stlaen tlaidla sa
ukazovate prce na tlaidle podsvieti. Ak chcete automatick reim vypn, stlate tlaidlo MODES.

ZAPNANIE PRSTROJA

1 Zapnite zstrku napjacieho elektrickho kbla do elektrickej zsuvky.


Displej a ukazovatele prce na tlaidlch sa
zan postupne podsvetla. Informuj tak
ozapnut prstroja do elektrickej siete.

2 Stlate tlaidlo ON/OFF. Budete pou hudbu. Zvlhova vzduchu sa zapne do automatickho pracovnho
reimu. Ukazovatele prce na tlaidlch ON/OFF, AUTO
a MODES sa zapn a na displeji sa zobraz rove vlhkosti
v miestnosti.

20

Nezapnajte prstroj, ak ndoba na vodu je


przdna.

3 Ak chcete prstroj vypn, stlate tlaidlo ON/OFF. Displej a ukazovatele prce na tlaidlch zhasn.

AUTOMATICK VYPNUTIE PARY


Zvlhova m funkciu automatickho vypnutia pary, ktor sa
zapna v nasledujcich prpadoch:
a) Ak poas prce prstroja rove vody klesne pod poadovan rove, bezpenostn vypna automaticky preru prcu prstroja. Zrove budete pou trojnsobn
zvukov signl. Ukazovatele prce na tlaidlch zan
blika. Ukazovatele prce na tlaidlch takto pripomnaj, e je potrebn naplni ndobu na vodu.
V reime blik len symbol
LCD.

na displeji

Ak ndobu na vodu nenaplnte v priebehu jednej minty,


zvlhova vzduchu sa automaticky vypne.
Ak sa prstroj poas napania ndoby na vodu
automaticky vypol, zamontujte ndobu na vodu
na podstavci zvlhovaa a stlate tlaidlo ON/
OFF. Prstroj sa op zapne.
b) Ak poas prce prstroja ndobu na vodu vyberiete
alebo ak je ndoba na vodu nesprvne zamontovan na
podstavci zvlhovaa, zapne sa bezpenostn vypna,
ktor automaticky preru innos prstroja. Ak poas
15 seknd neumiestnite ndobu na vodu na podstavci
zvlhovaa, budete pou trojnsobn zvukov signl.
Ukazovatele prce na tlaidlch zan blika.
V reime blik len symbol
LCD.

na displeji

Po umiestnen ndoby na vodu na podstavci zvlhovaa sa


prstroj v priebehu 3 seknd vrti do normlneho pracovnho
reimu. Avak, ak v priebehu jednej minty neumiestnite
ndobu na vodu na podstavci zvlhovaa, prstroj sa automaticky vypne.
Ak sa prstroj automaticky vypol, zamontujte
ndobu na vodu na podstavci zvlhovaa
a stlate tlaidlo ON/OFF. Prstroj sa optovne zapne.

VYPRZDOVANIE PODSTAVCA
ZVLHOVAA

1 Vypnite prstroj. Stlate tlaidlo ON/OFF a odpojte


zstrku napjacieho elektrickho kbla zo zsuvky.
2 Vyberte ndobu na vodu z podstavca zvlhovaa. Zdvihnite ndobu na vodu za driak smerom hore.
3 Vyprzdnite z podstavca zvlhovaa nahromaden vodu
(spsobom, ak je ukzan na obrzku).

AH1500-001_v01

Ak budete vodu vylieva nesprvnym spsobom, voda sa me dosta do vfuku ventiltora a nsledne vne pokodi zvlhova.
Ak sa voda dostane do vfuku ventiltora,
skontaktujte sa so servisom.

istenie a drba

Zvlhova istite aspo raz za tde.

1 Pred istenm vypnite prstroj. Stlate tlaidlo ON/OFF


a odpojte napjac elektrick kbel zo zsuvky.
2 Vyberte ndobu na vodu z podstavca zvlhovaa. Zdvihnite ndobu na vodu za driak smerom hore. Obrte ndobu
na vodu hore dnom.
3 Odtote maticu s ventilom. Obrte maticu s ventilom
proti pohybu hodinovch ruiiek a vylejte vodu z ndoby.
4 Odmontujte filter zmkujci vodu (pozri bod MONTA
FILTRA ZMKUJCEHO VODU).
Ndobu na vodu naplte horcou vodou s prsadou jemnho istiaceho prostriedku (prostriedku na umvanie
riadu). Vodotesne zatote maticu s ventilom a niekokokrt ndobu potraste. Vyprzdnite ndobu s vodou.
innos zopakujte niekokokrt. Opakovane vlejte do
ndoby vodu bez istiaceho prostriedku. Vodu do ndoby
vlievajte, pokia zvyky po istiacom prostriedku nebud
plne odstrnen.
Dvajte pozor na to, aby v ndobe na vodu
nezostal istiaci prostriedok (prostriedok na
umvanie riadu).

5 Vyprzdnite podstavec zvlhovaa z nahromadenej vody


(pozri bod VYPRZDOVANIE PODSTAVCA ZVLHOVAA).
6 Ultrazvukov senzorik istite opatrne. Pouvajte kefku,
ktor je pripojen do kompletu.
Pravideln istenie obmedzuje usdzanie sa
kamea.

PREDCHDZANIE USDZANIU SA KAMEA

Pouvajte vychladnut prevaren vodu alebo destilovan vodu. Teplota vody nesmie by vyia ne 40C.

Ndobu na vodu, podstavec zvlhovaa a ultrazvukov

senzorik istite aspo raz v tdni.


Pred pouitm zvlhovaa vzduchu do ndoby na vodu
vdy nalievajte erstv vodu.
Ak zvlhova nebudete dlh as pouva, vyprzdnite
ndobu na vodu a podstavec zvlhovaa. Nsledne
umyte vetky asti zvlhovaa, vytrite ich a vysute.
Prstroje je najlepie skladova v originlnom obale.

AH1500-001_v01

ODKAMEOVANIE ZVLHOVAA VZDUCHU


1 Vypnite prstroj. Stlate tlaidlo ON/OFF a odpojte
napjac elektrick kbel zo zsuvky.
2 Vlejte do zvlhovaa 50 ml octu (6% kyseliny octovej
systematick nzov kyselina etnov) a 100 ml vody. Vetko
to zmieajte. Takto zskan roztok vlejte do podstavca zvlhovaa na 30 mint.
3 Vyprzdnite podstavec zvlhovaa (pozri bod
VYPRZDOVANIE
PODSTAVCA
ZVLHOVAA)
aodstrte kame pomocou mkkej handriky.
4 Umyte podstavec zvlhovaa istou vodou a osute silne
sacou handrikou.
Dvajte pozor, aby sa voda nedostala do vfuku
ventiltora (elektrickch prvkov), pretoe me
vne pokodi zvlhova.
Ak sa voda dostane do vfuku ventiltora,
skontaktujte sa so servisom.

MONTA FILTRA ZMKUJCEHO VODU

Zvlhova vzduchu je vybaven filtrom zmkujcim vodu.


pecilne vloky, ktor sa nachdzaj vo filtri, predchdzaj
rozvoju baktrii a tie reaguj s vpnom, ktor je obsiahnut
vo vode. To chrni ultrazvukov senzorik pred usdzanm sa
kamea.
1 Vytiahnite dzu vodnej pary z ndoby na vodu.
2 Vyberte ndobu na vodu z podstavca zvlhovaa. Zdvihnite ndobu na vodu za driak smerom hore. Obrte ndobu
na vodu hore dnom.
3 Odtote maticu s ventilom. Obracajte maticu s ventilom
proti pohybu hodinovch ruiiek.
Smer otania a zatania je zaznaen na
spodnej asti matici s ventilom.

4 Zalote a zatote filter zmkujci vodu na zvit, ktor sa


nachdza na matici s ventilom.
5 Zalote maticu s ventilom so zamontovanm filtrom
zmkujcim vodu nasp na ndobu na vodu a obrte
maticu v smere pohybu hodinovch ruiiek a ndoba na
vodu bude vodotesne zatvoren.
Smer otania a zatania je zaznaen na
spodnej asti matici s ventilom.

6 Obrte ndobu dole dnom a zamontujte ndobu na


vodu. Polote ndobu na vodu na podstavci zvlhovaa.
Zalote dzu vodnej pary na ndobu na vodu.
Filter zmkujci vodu sa mus vymiea po asi
6 mesiacoch pouvania za elom dosiahnutia
najlepej efektvnosti zmkovania vody.

21

ISTENIE VSTUPNHO FILTRA

Hlavnou funkciou vstupnho filtra je ochrana vntornch prvkov prstroja pred nadmernm zapinenm.
Pred istenm vstupnho filtra sa presvedte,
e zvlhova vzduchu je vypnut a zstrka
napjacieho elektrickho kbla je vytiahnut zo
zsuvky.
Vstupn filter muste isti v prpade silnho
zapinenia.

1 Vytiahnite dzu vodnej pary z ndoby na vodu.


2 Vyberte ndobu na vodu z podstavca zvlhovaa. Zdvihnite ndobu na vodu za driak smerom hore. Obrte ndobu
na vodu hore dnom.

3 Vyprzdnite podstavec zvlhovaa z nahromadenej vody


(pozri bod VYPRZDNENIE PODSTAVCA ZVLHOVAA).
4 Podstavec zvlhovaa obrte tak, aby strana s riadiacim panelom leala na podklade.
5 Stlate hik v kryte filtra a vytiahnite vstupn filter zpodstavca zvlhovaa vzduchu.
Filter preplchnite pod tecou vodou. Pred
optovnou montou filter vysute.

6 Vlote vstupn filter na predchdzajce miesto. Zalote


kryt filtra a kryt silno dotlate.
Obrte podstavec zvlhovaa do prirodzenej polohy.
Zamontujte ndobu na vodu. Polote ndobu na vodu na
podstavci zvlhovaa. Zalote dzu vodnej pary na ndobu
na vodu. Voda sa zane prelieva do podstavca zvlhovaa.

Hadanie a odstraovanie porch


Pred odovzdanm prstroja do opravy preverte poznmky uveden niie.
PROBLM

MON PRINA

RIEENIE

Displej a ukazovatele prce nepracuj, nie


je hmla a nvej.

Prstroj nie je zapnut do elektrickej


zsuvky.

Zapnite zstrku napjacieho elektrickho


kbla do elektrickej zsuvky.

V prstroji nie je elektrick naptie.

Preverte elektrick obvod poistky.

rove vody v ndobe na vodu spadla pod


poadovan rove.

Naplte ndobu na vodu.

rove navlhenia je nastaven prli nzko.

Preverte elektrick obvod poistky.

Prli vea vody v podstavci zvlhovaa.

Naplte ndobu na vodu.

Plavkov vypna sa zablokoval.

Vyberte ndobu na vodu z podstavca


aodblokujte plavkov vypna.

Ak rove vlhkosti v miestnosti bude vyia


ne 85 %RH, vytvranie pary sa zastav, na
displeji sa zobraz H %RH.

Ke rove vlhkosti v miestnosti klesne na


60 %RH, prstroj zane vytvra paru.

Nov prstroj.

Pri zapnut a pouvan prstroja po prv krt


sa me objavi pecifick va. Nepredstavuje to iadne nebezpeenstvo ani nesved
o pokazenom prstroji. Neprjemn va by
mala zanikn po niekokonsobnom pouit
prstroja.
Vyberte ndoba na vodu z podstavca zvlhovaa a nechajte ndobu otvoren aspo
12 hodn.

Voda v ndobe na vodu nie je ist alebo


dlh as nebola vymiean.

Vyberte ndobu na vodu a podstavec zvlhovaa, nalejte ist vodu.

Na ultrazvukovom senzoriku sa usadil


kame.

Vyistite ultrazvukov senzorik.

Voda v ndobe na vodu nie je ist alebo


dlh as nebola vymiean.

Umyte ndoba na vodu a podstavec zvlhovaa, nalejte ist vodu.

Rezonancia v dsledku nzkej rovne vody


vndobe na vodu.

Naplte ndoba na vodu.

Prstroj sa nachdza na nestabilnom povrchu.

Postavte prstroj na stabilnom rovnom


povrchu.

Medzera medzi dzou a zsobnkom.

Ponorte na chvku dzu do vody. Nsledne


zamontujte dzu v prstroji.

Prstroje je zapnut, nie je hmla a nvej.

Z prstroja unik neprjemn va.

Zvlhova nevytvra dostaton mnostvo


pary.

Divn zvuky poas prce.

Okolo dzy sa objavuje hmla.

22

AH1500-001_v01

Ekologicky vhodn likvidcia


Obalov materil nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebiov ZELMER s recyklovaten a zsadne
by mali by vrten na nov zhodnotenie. Kartnov obal
odovzdajte do zberne starho papiera. Vreck z polyetylnu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na optovn
zuitkovanie.
Po ukonen ivotnosti spotrebi zlikvidujte
prostrednctvom na to urench recyklanch
stredsk. Ak m by prstroj definitvne vyraden zprevdzky, doporuuje sa po odpojen
prvodnej nry od elektrickej siete jej odstrnenie (odrezanie), prstroj tak bude nepouiten.
Informujte sa lskavo na Vaej obecnej sprve, ku ktormu
recyklanmu stredisku patrte.
Tento elektrospotrebi nepatr do komunlneho odpadu.
Spotrebite prispieva na ekologick likvidciu vrobku.
ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o. je zapojen do systmu
ekologickej likvidcie elektrospotrebiov ufirmy ENVIDOM
zdruenie vrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebiov si uplatnite u odbornkov v servisnch strediskch. Zrun a pozrun opravy doruen osobne alebo zaslan potou prevdzaj servisn
stredisk firmy ZELMER vi ZOZNAM ZRUNCH
SERVISOV.

Dovozca/vrobca nenesie zodpovednos za prpadn kody vzniknut pouitm zariadenia v rozpore s jeho urenm alebo nesprvnou
obsluhou.
Dovozca/vrobca si vyhradzuje prvo vrobok kedykovek upravova
bez predchdzajceho oznmenia za elom prispsobenia prvnym
predpisom, normm, smerniciam alebo z kontruknch, obchodnch, dizajnovch alebo inch dvodov.
AH1500-001_v01

23

HU

Tisztelt Vsrl!

Gratullunk a kszlk kivlasztshoz s dvzljk


aZelmer termkek felhasznli kztt.
A legjobb hats elrse rdekben javasoljuk, hogy hasznljon eredeti Zelmer tartozkokat. Kifejezetten ehhez a termkhez lettek kifejlesztve.
Krjk figyelmesen olvassk el az albbi hasznlati utastst. Klns figyelmet kell szentelni a biztonsgi elrsoknak. A hasznlati utastst krjk megrizni, hogy a kszlk
ksbbi hasznlata sorn is rendelkezsre lljon.

A kszlk hasznlatra vonatkoz biztonsgi


s kezelsi utastsok

gyeljen arra, hogy gyerekek ne jtszanak a kszlkkel.

A berendezst stabil, szraz s nedvessgnek ellen-

ll helyen tartsa.
fordtsa a prakifvt kzvetlenl gyermek, fal,
btor vagy elektromos berendezs fel.
A berendezs mkdtetse kzben ne kzeltse
akezt, arct illetve semilyen egyb testrszt a pra
kifv nylsa fel.
Sohase mozgassa addig a berendezst, mg azt teljesen ssze nem szerelte.
Nem ajnlott a prstt a klmaberendezs al
helyezni., mivel az hatssal van a nedvessg tartalom
alakulsra.

Ne

Biztonsgi tudnivalk az eszkz megfelel hasznlathoz.


Krjk az berendezs hasznlatnak megkezdse eltt
bizonyosodjon meg arrl, hogy az alulrott tmutatt
megrtette.

Veszly! / Vigyzat!
A biztonsgi elrsok be nem tartsa
srlsekhez vezet

Ne mozgassa a berendezst, amikor az ramvezetk

vagy a biztostkok lthatan srlt llapotban vannak.


Ebben az esetben vigye el a berendezst a szervzbe.
Amennyiben az ramvezetk meghibsodik, azt
agyrt kteles kicserlni vagy kpzett szakembernek
kell elhrtania a veszlyt.
A berendezs javtst csupn kpzett szakember
vgezheti el. A felhasznl szmra komoly veszlyt
jelenthet a nem megfelelen elvgzett javts. Ha brmilyen problma merlne fel, a berendezssel kapcsolatban, krjk forduljon a specilis szerviz pontokhoz.
Annak rdekben, hogy elkerlje az ramts veszlyt, nem lehet a berendezst az ablakban elhelyezni,
nem lehet vzbe mrtani azt, a csatlakoz dugt vagy
az ramvezetket ms folyadkkal lefrcsklni.
A berendezs feltltse s tiszttsa sorn, azt ramtalantani kell.
Ne hasznlja a berendezst robbankony, gyulkony
anyagok kzelben.
A berendezs tiszttsa, thelyezse, sszeszerelse
vagy sztszerelse esetn lletve, amikor a berendezst nem hasznlja, mindig ramtalantsa a kszlket, hzza ki a csatlakozt a konnektorbl.
Ne rintse meg az ultrahang transzformtort, amikor
akszlk csatlakoztatva van az ramvezetkhez.
A kszlket mozgsukban korltozott s cskkent
mentlis kpessggel vagy a kszlk hasznlatra
vonatkoz gyakorlattal s tudssal nem rendelkez
szemlyek (belertve a gyerekeket is) nem hasznlhatjk, kivve ha a felgyeletk biztostott, vagy a biztonsgukrt felels szemly ltal kszlkhasznlatra
vonatkozan utastst adtak.

24

Vigyzat!
Ha nem tartja be az elrsokat veszlynek
teszi ki a tulajdont

A berendezs csupn 220-240 Volt erssg vlt-

rammal mkdtethet.
vezetket megrntva ne hzza ki a csatlakozt
akonektorbl.
A csatlakoztatott vezetket sohase rejtse el sznyeg
al, valamint ne tegye a vezetket a kzleked tra.
Ne helyezzen el idegen elemeket a ventiltor
kifvjba, mivel ez a berendezs megkrosodst
okozhatja.
Ne hasznlja a berendezst nedves helysgben vagy
vz kzelben.
Ne hasznlja a leveg prstt olyan helysgben
melyben a pratartalom meghaladja a 80 szzalkot.
Ne hasznlja a berendezst zsros helyen, mint pldul a konyha. Ezen berendezs nem szri az olajat
illetve a levegben tallhat zsrokat sem.
Ne helyezze el a berendezst semmilyen nylt lng
kzelben mint pldul tzhely vagy egyb szerkezet,
mely meleget bocst ki.
Ne zemeltesse a berendezst, amikor a vztartlya res.
Ne torlaszolja el a pra kifvt, mivel ezzel a berendezst krosthatja.
Ne helyezzen el a tartlyban semmilyen gygyszert,
illatost olajat, valamint semmilyen ms kmiai anyagot sem.
Hasznljon felforralt, kihttt vagy desztilllt vizet. A vz
hmrsklete nem haladhatja meg a 40 Celsiust.
Ne tegye ki a berendezst kzvetlen napsugrzsnak. A berendezst ne helyezze el olyan helyre, ahol
magas a hmrsklet, szmtgp vagy egyb elektromos szerkezet kzelben.
Amennyiben a berendezs kellemetlen szagokat
bocst ki vagy a berendezs furcsa hangokat ad ki,
kapcsolja azt ki, hzza ki a csatlakozt a konnektorbl, ezzel ramtalantva a szerkezetet. Amennyiben
aproblma megismtldne krjk forduljon a specilis
szervz pontokhoz.

AH1500-001_v01

A prst alapjt soha se helyezze vzbe s ne mossa

azt le foly vzzel. Vigyzzon arra, hogy a vz ne jusson a szerkezet belsejbe, mivel krosthatja a szerkezet bels elemeit.
A szilrd rszek tiszttshoz ne hasznljon agresszv anyagokat. Mivel ezek az anyagok eltntethetnek
olyan grafikus szimbolumokat mint a jelzsek, figyelmeztet jelek stb.
Az ultrahangos transzformtor tiszttshoz ne hasznljon fmet vagy kemny anyagot.

berendezs csak otthoni hasznlatra szntk.


A berendezs nem szntk kereskedelmi, gazdasgi
vagy kltri hasznlatra.
Az els hasznlat eltt hagyja a berendezst krlbell
30 percig szoba hmrsklet helysgben.

Mszaki adatok
A mszaki paramtereket a termk nvleges adattblja tartalmazza.
A lgprst kszlk a II. rintsvdelmi osztlyba tartozik,
fldelst nem ignyel.
A lgprst kszlk az rvnyes szabvnyoknak megfelel.
A kszlk az albbi irnyelveknek megfelel:
Kisfeszltsg elektromos berendezsek (LVD)
2006/95/EC.
Elektromgneses kompatibilits (EMC) 2004/108/EC.
A kszlk a nvleges adattblzaton CE jelzssel van
elltva.

AH1500-001_v01

Kijelz - LCD
Be- s kikapcsol gomb ON/OFF
MODES gomb munkavgzs tpusnak kivlasztsa
ION gomb ionizls bekapcsolsa / kikapcsolsa
AUTO gomb automatikus mkds belltsa
Pratartalom kimutatsa a levegbe
Elalvs md kijelzje

A BERENDEZS ELKSZTSE
A HASZNLATHOZ

Informcik a a termkrl s felhasznlsi


javaslatok

1 Pra kifv
2 Vztartly
3 Forgathat zrkupak
4 Prst alapja
5 szszelep
6 Ultrahang transzformtor
7 Csatkozdug
8 Ventiltor kifv
9 Irnyt panel
10 Kinyit szelep
11 Markolat
12 Vzlgyt szr
13 Kefe
14 Befv szr fedl
15 Befv szr

A
B
C
D
E
F
G

Hasznlat s kezels

Javaslat

A kszlk szerkezeti felptse

IRNYT PANEL

A kszlket helyezze el szraz s sima felleten, lehetsg szerint a meleg felletektl tvol
(fttest, st, gztzhely).

1 Hzza ki a pra kifvt a vztartlybl.


2 Vegye ki vztartlyt a prst alapjbl, majd fordtsa
fejjel lefel. Fordtsa vissza a vztartlyt a alapjra.
3 Fordtsa el a forgathat zrkupakot, az ra jrsval
ellenttes irnyba.
A kitekersnek s a visszatekersnek az irnya
a forgahta zrkupak aljn van jellve.

4 Szerelje a forgathat zrkupakba a vzlgyt szrt


(nzze meg a VZLGYT SZR SSZESZERELSE
pontot). Tltse meg a vztartlyt vzzel. A vztartly maximlis
rtartalma krlbell 3,6 liter.
Forralt, kihttt vzzel vagy desztilllt vzzel
zemeltesse a prstt. A vz hmrsklete ne
haladja meg a 40 Celsiust.

5 Helyezze el a forgathat zrkupakot a vztartlyon s


forgassa az el az ramutat jrsnak megfelel irnyba,
amg a vz tartly lgmentesen be nem zrdik.
A kitekersnek s a visszatekersnek az irnya
a forgahta zrkupak aljn van jellve.

6 Fordtsa a a vztartlyt a fenekre s szerelje a prst


alapjhoz. A vz elkezd a prst alapjba folyni. Helyezze
apra kifvt a vztartlyra.

IRNYT PANEL

A prst fel van szerelve LCD kijelzs irnyt panellel,


valamint a berendezs mkdst beindt s karbantart
gombokkal. Minden gomb jelzi az adott mkds tpust.
A vilgt mutat jelzi, hogy a berendezs mkdik s az
milyen tpus munkt vgez.
Minden gombnyomshoz hangszignl trsul

25

Be- s kikapcsol gomb ON/OFF a berendezs elindtst, kikapcsolst szolglja. Megnyomsakor meldia hallatszik, s a prst automatikus mkdsi mdba lp. Az
ON/OFF gomb megnyomsa utn, mkds jelz gombok
AUTO s MODES elkezdik mutatni a leveg pratartalmt.
AUTOMATIKUS MKDSI MD a berendezs fel van
szerelve pratartalom rzkelvel, mely mkds kzben
mri a leveg pratartalmt. A prst a leveg pratartalmtl fggen termeli a prt. Amennyiben a leveg pratartalma:
60% RH pratartalom alatt, a prst elkezd nagyobb
mennyisg prt termelni.
60-80%RH pratartalom esetn, a prst cskkenti
apra termelst, a MODES gomb megnyomsa esetn kialszik a mkds kijelz gomb.
85% RH pratartalom felett, a pra termels lell, s
a kijelzn megjelenik H%RH. Amikor a pratartalom
60%Rh al esik, akkor a berendezs jra elkezd prt
termelni.
MODES gomb a munka tpusnak manulis md kivlasztsra szolgl. A berendezs beindtsa utn a gombok
egyenknti megnyomsa automatikus tmentet jelent az
automatikus mkdsi mdbl a manulis mkdsi mdba,
s ezzel egyidben a prakpzs lell (kialszik az AUTO
mkdsi md jelzje s elkezd vilgtani a MODES md
a kijelzn ).
Mikzben a berendezs elalvsi zemmdban
mkdik, e sorn nincs lehetsg a pra kpzs mennyisgnek szablyozsra. Tetszs
szerinti gomb megnyomsa (kivve a be- s
kikapcsols gomb) az alvs md kikapcsolst
okozza s nni kezd a pra termelsnek mennyisge.
A MODES gomb jboli megnyomsa kikacsolja az alvs
mdot s elkezd nni a pra kpzs mennyisge (a mkds kijelz mindkt szegmense a MODES megnyomsa
esetn elkezd vilgtani).
ION gomb az ionizls funkci beindtsra szolgl.
A prst rendelkezik beptett negatv ionakat termel
genertorral, ezen ionok javtjk a leveg minsgt s
kedvez mdon javtjk az n egeszsgt. Az ION gomb
megnyomsa utn a berendezs elkezdi termelni a negatv
ionokat, s a mkds kijelzn a gomb elkezd vilgtani.
Tetszs szerinti pillanatban ki lehet kapcsolni ezt a funkcit,
majd jbl meg lehet nyomni az ION gombot.
Az ionizl funkci nem mkdik az elalvsi
zemmdban.
AUTO gomb megnyomsa lehetv teszi, hogy a manulis zemmdrl az automatikus zemmdra vltsunk, agomb
megnyomsa utn a mkds kijelzn a gomb elkezd vilgtani. Annak rdekben, hogy kikacsolja az automatikus
zemmdot, nyomja meg a MODES gombot.

26

A BERENDEZS ZEMBEHELYEZSE

1 Dugja be a csatlakozt a konnektorba, ezzel helyezze


ram al a szerkezetet.
A kijelz s a mkds jelz nyoms hatsra
egyms utn elkezd vilgtani, ezzel jelezvn,
hogy a berendezs ram al lett helyezve.

2 Nyomja meg az ON/OFF gombot. Felhangzik ameldia s a prst elkezd automatikus zemmdban mkdni.
A mkds kijelzn az ON/OFF z AUTO s a MODES
megnyomsa eseten a kijelz lekezd vilgtani s a levegben elkezd nni a pratartalom.
Ne kapcsolja be a berendezst, amikor a vztartly res.

3 Ahhoz, hogy kikapcsolja a berendezst, nyomja meg az


ON/OFF gombot. A kijelz s a mkds jelz gombok kialszanak.

A PRSTS AUTOMATIKUS KIKAPCSOLSA


A prst rendelkezik automatikus kikapcsolsi funkcival,
mely a kvetkez esetekben indul be:
a) Amikor a mkds sorn a vz szintje a berendezsben
az ignyelt szint al esik a biztonsgi kikapcsols lelltja
a berendezs mkdst. Ezzel egy idben hromszor
hangszignl hallatszik, a mkds jelzk elkezdenek
villogni, ezzel emlkezetetvn arra, hogy fel kell tlteni
avztartlyt.
Az alvs zemmdban csak a kvetekez szimblum villog az LCD kijelzn.
Amennyiben a vztartlyt nem tltik fel egy percen bell,
akkor a prst automatikusan kikapcsol.
Amennyiben a berendezs a vztartly feltltse sorn automatikusan kikapcsol, a vztartly prst alapjhoz val helyezs utn
nyomja meg az ON/OFF gombot, hogy jra
mkdsbe lpjen a berendezs.
b) A berendezs mkdse sorn a vztartly eltvoltsa
vagy a tartly szablytalan visszahelyezse a prst
alapjhoz okozza a biztonsgi lellt szerkezet beindtst, mely amutomatikusan leltja a szerkezet mkdst. Amennyiben a vztartlyt tizent msodpercen bell
nem helyezik vissza a prst alapjhoz, hromszor
hangszignl hallatszik s a mkds kijelzk elkezdenek
villogni.
Az alvs zemmdban csak a kvetekez szimblum villog az LCD kijelzn.
Hrom msodperccel azutn, hogy a vztartlyt visszahelyeztk a prst alapjra a berendezs automatikusan
normlis zemmdban kezd mkdni. Ha a vztarlyt egy
percen bell nem helyezik vissza a prst alapjra, akkor
aberendezs automatikusan kikapcsol.
AH1500-001_v01

Amennyiben a berendezs a vztartly feltltse sorn automatikusan kikapcsol, a vztartly prst alapjhoz val helyezs utn
nyomja meg az ON/OFF gombot, hogy jra
mkdsbe lpjen a berendezs.

A PRST ALAPJNAK KIRTSE

1 Kapcsolja ki a berendezst az ON/OFF gomb segtsgvel s ramtalantsa a berendezst, gy hogy a csatlakozt kihzza a konnektorbl.
2 Tvoltsa el a vztartlyt a prst alapjtl, gy hogy
amarkolat segtsgvel emelje azt fel.
3 rtse ki a prst alapjban sszegylt vizet. (a kpen
lthat mdon).
Amennyiben a vzet nem megfelelkppen nti ki, ebben az esetben a ventiltor
kifvjba vz kerlhet s ily mdon a prst
meghibsodhat.
Amennyiben vz kerl a ventiltor kifvjba
vegye fel a kapcsolatot a szervz ponttal.

Tisztts s megvs

A prstt legalbb hetente egyszer szksges tisztitani.

1 A tisztts eltt Kapcsolja ki a berendezst az ON/OFF


gomb segtsgvel s ramtalantsa a berendezst, gy
hogy a csatlakozt kihzza a konnektorbl.
2 Tvoltsa el a vztartlyt a prst alapjtl, gy hogy
amarkolat segtsgvel emelje azt fel. Fordtsa vissza a vztartlyt a fenekre.
3 Fordtsa el a forgathat zrkupakot, az ra jrsval
ellenttes irnyba s ntse ki a tartlyban tallhat vzet.
4 Szedje ki a vzlgyt szrt (nzze meg a VZLGYT
SZR SSZESZERELSE pontot).
A vztartlyt tltse meg forr, nem tl ers, tiszttszeres
vzzel (pldul mosogatszerrel), szorosan csavarja r
a forgathat zrkupakot s prszor rzza meg a tartlyt. rtse ki a vzet a tartlybl. Ezt a tevkenysget
prszor ismtelje meg egyms utn ntsn a tartlyba
tiszta vzet, mg a tiszttszert el nem tnteti a belle.
Figyeljen oda arra, hogy ne maradjon tiszttszer (mosogatszer) a vztartlyban.

5 rtse ki a prst alapjban sszegylt vizet. (nzze


meg a PRST ALAPJNAK KIRTSE pontot).
6 Az ultrahang transzformtort finoman tiszttsa meg,
ehhez hasznlja a keft, mely a szerkezethez tartozik.
A rendszeres tisztts megakadlyozza a vzkvesedst.

AH1500-001_v01

A VZKVESEDS MEGELZSE

Forralt, kihttt vzzel vagy desztilllt vzzel zemeltesse

a prstt. A vz hmrsklete ne haladja meg a 40


celsiust.
Minimum hetente egyszer tiszttsa meg a vztartlyt,
aprst alapjt s az utlrahang transzformtort.
A prst hasznlata eltt, mindig ntsn tiszta vzet
atartlyba.
Amennyiben hossz idn keresztl nem fogja hasznlni
a prstt, akkor rtse ki a vztartlyt s a prst
alapjt, majd mossa el a prst rszeit, trlje s szrtsa azt meg.
A berendezst legjobb az erdeti csomagolsban tartani.

A PRST VZKTELENTSE
1 Kapcsolja ki a berendezst az ON/OFF gomb segtsgvel s ramtalantsa a berendezst, gy hogy a csatlakozt kihzza a konnektorbl.
2 ntsn egy ednybe 50 ml ecetet (6%-os ecetet) s
100ml vzet, majd az egszet keverje ssze. Az gy kapott
oldatot ntse a prst alapjba s hagyja gy 30 percig.
3 rtse ki a prst alapjt (nzze meg a PRST
ALAPJNAK KIRTSE pontot) s puha rongy segtsgvel tvoltsa el a vzkvet.
4 bltse ki a prst alapjt tiszta vzzel s szrtsa azt
meg puha trlruhval.
Figyeljen arra, hogy a ventiltor kifvjba
(elektromos rszeibe) ne kerljn vz, mivel az
a prst meghibsodst okozhatja.
Amennyiben vz kerl a ventiltor kifvjba
vegye fel a kapcsolatot a szervz ponttal.

A VZLGYT SZR SSZESZERELSE

A prsthoz tartozik vzlgyt szr. A szrben tallhat


specilis bett megakadlyozza a baktriumok elszaporodst, s reaglnak a vzben tallhat kalcitokra, mely megvja
az ultrahang traszformtort a vzkvesedstl.
1 Hzza ki a pra kifvt a vztartlybl.
2 Tvoltsa el a vztartlyt a prst alapjtl, gy hogy
amarkolat segtsgvel emelje azt fel. Fordtsa vissza a vztartlyt a fenekre.
3 Fordtsa el a forgathat zrkupakot, az ra jrsval
ellenttes irnyba.
A kitekersnek s a visszatekersnek az irnya a forgahat zrkupak aljn jellve van.

4 Helyezze s csavarja r a vzlgyt szrt a forgathat


zrkupakben tallhat menetbe.
5 Helyezze vissza a vzlgytval sszeszerelt forgathat
zrtett a vztartlyra s fordtsa el a forgathat zrkupakot, az ra jrsval ellenttes irnyba, amg vztartly szorosan zrdik.

27

A kitekersnek s a visszatekersnek az irnya a forgahta zrkupak aljn jellve van.

6 Fordtsa a vztartlyt a fenekre s szerelje oda a prst alapjhoz. Helyezze el a pra kifvt a vztartlyon.
Annak rdekben, hogy a vzlgyt szr
eredmnyesen mkdjn,krlbell hat hnap
hasznlat utn ki kell azt cserlni.

A BEFV SZR TISZTTSA

1 Csavarja ki a pra kifvt a vztartlybl.


2 Vegye ki vztartlyt a prst alapjbl, majd fordtsa
fejjel lefel. Fordtsa vissza a vztartlyt a alapjra.
3 rtse ki a prst alapjban sszegylt vizet. (nzze
meg a PRST RTSE pontot).
4 A prst alapjt gy fordtsa meg, hogy a kijelz panel
az alapjn fekdjn.
5 Nyomja meg a szr tetejt s hzza ki a befv szrt
a prst alapjbl.
Mossa el a szrt folyvzben. Az jboli sszeszerels eltt ne felejtse el rendesen megszrtani.

A befv szr f funkcija, hogy vdi a berendezs bels


elemeit az emltett szennyezdsektl.
A befv szr tiszttsa eltt bizonyosodjon
meg arrl, hogy a prst ki van kapcsolva s
ramtalantva van oly mdon, hogy a csatlakoz ki van hzva a konnektorbl.
A befv szrt ajnlott idszakosan tiszttani,
ersebb szennyezds esetn.

6 Helyezze vissza a befv szrt s annak tetejt


ahelyre, majd szorosan rgztse azt.
Fordtsa vissza a prst alapjt az alap helyzetbe. Rgztse a vztartlyt a prst alapjhoz. Helyezze vissza
apra kifvt a vztartlyra.A vz elkezd a prst alapjba
folyni.

Hibk felfedezse s elhrtsa


Mieltt a berendezst tadn javtsra, eltte ellenrizze a lentebb emltett figyelmeztetseket.
PROBLMA

LEHETSGES OK

MEGOLDS

A kijelz s a mkdsi panel nem mkdik,


nincs prs kd s kifvs.

A berendezs nincs ram alatt, nem lett


bedugva a csatlakoz a konnektorba.

Dugja be a csatlakozt a konnektorba s


ezzel helyezze ram al a berendezst.

A berendezs nincs ram alatt.

Ellenrizze az ramkrt bztostkokat.

A vz szintje a tartlyban a szksges szint


al esett.

Tltse fel a tartlyt vzzel.

Tl alacsony szint prsts van belltva.

Ellenrizze az ramkrt bztostkokat.

Tl sok vz van a prst alapjban.

Tltse fel a tartlyt vzzel.

A kikapcsol szszelep blokoldott.

Hzza ki a vztartlyt a prst alapjbl s


blokkolja ki a kikapcsol szszelepet.

85 % RH pratartalom felett, a pra termels


lell, s a kijelzn megjelenik H%RH.

Amikor a leveg pratartalma 60 %RH al


esik, akkor a berendezs jra elkezd prt
termelni.

j berendezs.

A berendezs els bekapcsolsakor s hasznlatakor elfordulhat, hogy enyhe kellemetlen szagot rez. Ez nem jelent semmifle
veszlyt, se gyrtsi hibt. Tbbszri hasznlat utn a kellemetlen szagnak meg kell
sznnie. Vegye ki a vztartlyt a prst alapjbl s hagyja a tartlyt minimum 12 rra
szabadon szellzni.

A vztartlyban lv vz nem tiszta vagy


rgen nem lett kicserlve.

Szedje szt a vztartlyt s a prst alapjt


s ntsn bele tiszta vzet.

Az ultrahang transzformtor bevzkvesedett.

Tiszttsa meg az ultrahang transzformtort.

A berendezs instabil helyen tallhat.

Mossa el a vztartlyt s a prst alapjt,


majd tltse meg tiszta vzzel.

A berendezs be van kapcsolva, nincs prs


kd s kifvs.

A berendezs els bekapcsolsakor s


hasznlatakor elfordulhat, hogy enyhe kellemetlen szagot rez.

A prst nem termel elegedn prt.

28

AH1500-001_v01

PROBLMA

LEHETSGES OK

MEGOLDS

A berendezs fura hangokat ad ki mkds


sorn.

A rezonancit okozhatja, a vz alacsony


szintje a tartlyban.

Tltse fel a tartlyt vzzel.

A berendezs instabil felleten tallhat.

Helyezze el a berendezst sima, stabil felleten.

Rs van a tartly s a kifv kztt.

Mossa meg kifvt s szerelje jra ssze


aberendezst.

Prs kd jn ki a kifv krl.

Krnyezetvdelem vjuk krnyezetnket


A karton csomagolst javasoljuk leadni a hulladkgyjt
helyre.
A polietiln (PE) zskot dobja manyag gyjt
kontnerbe. A hlzatbl val kikapcsols utn
a hasznlt kszlket sztszerelni, amanyag
alkatrszeket leadni msodlagos nyersanyag
felvsrl helyen.
A fm alkatrszeket leadni a MH-be.
Nem dobhat ki hztartsi hulladkkal egytt!!!

Az Importr/gyrt nem vllal magra felelssget a kszlk nem


rendeltetsszer hasznlatbl vagy a hasznlati utastsban foglaltaktl eltr felhasznlsbl ered esetleges krokrt.
Az Importr/gyrt fenntartja magnak a jogot a termk brmikori,
elzetes bejelents nlkli megvltoztatsra, annak az rvnyes
jogszablyokhoz, szabvnyokhoz, irnyelvekhez val igaztsra,
vagy a konstrukcis, kereskedelmi, eszttikai s egyb okokbl trtn mdostsra.
AH1500-001_v01

29

RO

Stimai Clieni!

V felicitm pentru c ai ales aparatul nostru i v urm bunvenit n rndul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obine cele mai bune rezultate v recomandm s
folosii doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
V rugm s citii cu atenie instruciunile de fa. O atenie
deosebit trebuie acordata indicaiilor privind sigurana. V
rugm s pstrai aceste instruciuni, pentru a le putea folosi
i mai trziu, n timpul utilizrii ulterioare a aparatului.

Indicaii privind sigurana ifolosirea


corespunztoare aaparatului
Trebuie s v asigurai c ai neles indicaiile de mai
jos.
nainte s ncepei s utilizai aparatul citii toate
instruciunile de utilizare.

Trebuie s supravegheai copiii, s nu se joace cu


aparatul.

Folosii aparatul pe o suprafa stabil, uscat i rezistent la umiditate.

Nu ndreptai duza cu aburi direct ctre copii, perei,


mobil i dispozitive electrice.

Atunci cnd lucrai cu aparatul nu apropiai minile,

faa i nicio alt parte corporal de orificiul de evacuare al duzei de aburi de ap.
Nu pornii niciodat aparatul n cazul n care nu este
montat n totalitate.
Nu se recomand aezarea umidificatorului sub aparatele de aer condiionat, deoarece acest lucru are
impact asupra nivelului de umiditate relativ.

Atenie!
Nerespectarea poate provoca pagube materiale

Cuplai aparatul doar la reele de curent alternativ de


220-240 V.

Pericol! / Atenionare!
Nerespectarea regulilor poate provoca rni

Nu pornii aparatul n cazul n care cablul de alimen-

tare sau carcasa sunt vizibil deteriorate. n acest caz


ducei aparatul la service.
n cazul n care cablul de alimentare nedatasabil se
deterioreaz, acesta va trebui schimbat la productor
sau ntr-un atelier specializat de reparaii sau de o persoan calificat pentru a evita pericolul.
Reparaiile aparatului pot fi efectuate doar de persoane
instruite. Reparaiile efectuate n mod necorespunztor
pot constitui pericol considerabil pentru utilizator. V
sftuim ca n cazul n care apar unele defeciuni s
luai legtura cu un service specializat.
Pentru a evita riscul de electrocutare, nu aezai aparatul lng fereastr, nu cufundai aparatul, techerul
sau cablul de alimentare n ap i nu stropii cu alte
lichide.
Atunci cnd umplei sau curai aparatul trebuie s fie
decuplat de la sursa de alimentare.
Nu folosii aparatul n apropierea vaporilor explozivi i
inflamabili.
nainte de a cura aparatul, de a-l transporta n alt loc,
nainte de montare sau demontare sau atunci cnd nu
este folosit, scoatei mereu techerul cablului de alimentare din priza.
Nu atingei traductorul cu ultrasunete, atunci cnd techerul cablului de alimentare se afl n priz.
Acest aparat nu este destinat utilizrii de ctre persoane (printre care copii) cu abiliti fizice, senzoriale
sau psihice limitate sau de ctre persoanele care nu
au experien sau nu tiu s foloseasc aparatul, dac
nu au fost instruite n aceast privin de ctre persoanele rspunztoare de sigurana lor.

30

Nu tragei niciodat de cablul de alimentare pentru


ascoate techerul din priz.

Nu ascundei cablul de alimentare sub covor i nu-l


acoperiti cu diverse materiale.

Nu introducei obiecte strine n orificiul de evacuare

al ventilatorului, deoarece acest lucru poate duce la


deteriorarea aparatului.
Nu folosii aparatul n ncperi umede i n apropierea
apei.
Nu folosii umidificatorul de aer n ncperile n care
umiditatea depete 80%.
Nu folosii aparatul n locuri unde este mult grsime,
de exemplu n buctrie. Acest aparat nu a fost adaptat pentru filtrarea uleiului sau grsimii din aer.
Nu aezai aparatul sau nicio parte din acesta n apropierea focului deschis, mainii de gtit sau a altor aparate care produc cldur.
Nu pornii aparatul n cazul n care recipientul pentru
ap este gol.
Nu blocai orificiul de evacuare al duzei de aburi, deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea aparatului.
Nu introducei n rezervor medicamente, uleiuri eterice
i nici un alt agent chimic.
Folosii ap rcit, fiart sau apa distilata. Temperatura
apei nu trebuie s depeasc 40C.
Nu expunei aparatul la aciunea direct a razelor
solare. Nu-l aezai n locurile n care temperatura este
ridicat, aproape de computere sau de aparate electronice sensibile.
n cazul n care aparatul eman un miros neplcut sau
emite sunete ciudate, oprii-l i scoatei techerul cablului de alimentare din priz. Procedai n conformitate cu
indicaiile incluse n capitolul Descoperire i eliminare
defeciuni. n cazul n care problema se repet luai
legtura cu un punct de service specializat.
AH1500-001_v01

Nu

cufundai suportul umidificatorului n ap i nu


splai sub jet de ap. Avei grij ca apa s nu intre
n aparat deoarece poate deteriora piesele interioare
din aparat.
Nu folosii detergeni agresivi sub form de emulsiuni,
pulbere, paste, etc. Acestea pot, printre altele, terge
simbolurile grafice informative cum ar fi: marcaje,
semne de avertizare, etc.
Pentru a cura traductorul ultrasunet nu folosii obiecte
tari sau de metal.

Informaii despre produs i indicaii referitoare


la utilizarea acestuia

Aparatul este destinat doar pentru uz casnic. Nu este

destinat pentru uz comercial, n uniti economice sau


pentru uz n afara ncperilor.
nainte de prima utilizare lsai umidificatorul ntr-o
ncpere la temperatura camerei pentru cca. 30
minute.

Date tehnice
Parametrii tehnici sunt nscrii pe eticheta cu specificaii tehnice a produsului.
Umidificatorul de aer este construit n casa a doua de izolaie
i nu necesit mpmntare.
Umidificatorul de aer ndeplinete cerinele normelor n vigoare.
Aparatul este n acord cu cerinele directivelor:
Aparat electric de joas tensiune (LVD) 2006/95/EC.
Compatibilitate electromagnetic (EMC) 2004/108/EC.
Produsul are nscris nsemnul CE pe eticheta cu specificaii
tehnice.

1 Duz aburi de ap
2 Recipient pentru ap
3 Piuli cu supap
4 Suport umidificator
5 Comutator flotant
6 Traductor ultrasunet
7 Cablu de alimentare
8 Orificiu de evacuare ventilator
9 Panou control
10 Bol deschidere supap
11 Mner
12 Filtru dedurizare ap
13 Periu
14 Capac filtru intrare
15 Filtru intrare
AH1500-001_v01

A
B
C
D
E
F
G

Afiaj LCD
Buton pornit/oprit ON/OFF
Buton MODES selectare mod de lucru
Buton ION pornire/oprire ionizare
Buton AUTO pornire mod automat
Indicator nivel umiditate aer
Indicator activare funcie stand-by

Operare i funcionare

Indicaii

Structur aparat

PANOU CONTROL

PREGTIRE APARAT PENTRU FUNCIONARE

Aezai aparatul pe o suprafa uscat i plat,


departe de poteniale surse de cldur (plite,
maini de gtit, cuptoare, etc.).

1 Scoatei duza de aburi din recipientul pentru ap.


2 Scoatei rezervorul de ap din suportul umidificatorului,
inei-l de mner pentru a-l ridica. ntoarcei rezervorul pentru
ap cu partea dorsal n sus.
3 Desfiletai piulia cu supap, rotii invers fa de direcia
de micare a acelor de ceas.
Direcia de desfiletare i de nfiletare este
inscripionat pe partea de jos a piuliei cu
supap.

4 Montai pe piulia cu supap filtrul de dedurizare a apei


(vezi punctul MONTARE FILTRU DEDURIZARE AP).
Umplei rezervorul pentru ap cu ap curat. Capacitatea
maxim a rezervorului pentru ap este de cca. 3,6 litri.
Folosii ap rcit, fiart sau apa distilata. Temperatura apei nu trebuie s depeasc 40C.

5 Aezai din nou piulia cu supap pe recipientul pentru


ap i rotii n conforimitate cu micarea acelor de ceas,
pn ce recipientul pentru ap se nchide etan.
Direcia de desfiletare i de nfiletare este
inscripionat pe partea de jos a piuliei cu
supap.

6 ntoarcei rezervorul cu partea dorsal n jos i montai


rezervorul pentru ap aezndu-l pe suportul umidificatorului. Apa ncepe s se scurg n suportul umidificatorului.
Aezai duza de aburi pe rezervorul de ap.

PANOU CONTROL

Umidificatorul de aer este dotat cu panou de control cu afiaj LCD i butoane prevzute pentru pornirea i utilizarea
aparatului. Fiecare buton este dotat cu indicator de activare.
indicatorul luminat informeaz despre faptul c dispozitivul
este pornit i modul de munc este activat.
Dup fiecare apsare a butoanelor vei auzi un
semnal acustic.

31

Butonul pornit/oprit ON/OFF este prevzut pentru pornirea aparatului. Dup apsarea acestuia ncepe melodia,
umidificatorul de aer se activeaz n modul automat de
lucru. Indicatoarele de activare de pe butoanele ON/OFF,
AUTO i MODES se lumineaz iar pe afiaj apare nivelul
de umiditate din ncpere.
MODUL AUTOMAT DE LUCRU dispozitivul este dotat cu
un indicator de umiditate, care n timpul funcionrii msoar
nivelul de umiditate din ncpere. Umidificatorul de aer adapteaz cantitatea de aburi creata n funcie de valoarea afiat. n cazul n care nivelul de umiditate din ncpere este:
mai mic de 60%RH, umidificatorul creaz o cantitate mai
mare de aburi,
ntre 60-85%RH, are loc diminuarea cantitii de aburi
creai, pe butonul MODES se stinge un indicator de
activare,
peste 85%RH, are loc oprirea crerii de aburi, pe afiaj
apare H%RH. Atunci cnd nivelul de umiditate din ncpere scade la nivelul de 60%RH dispozitivul rencepe
crearea de aburi.
Butonul MODES este folosit pentru selectarea manual
a modului de lucru. Dup pornirea dispozitivului o apsare
a butonului duce la trecerea de la modul automat de munc
la modul manual i totodat are loc diminuarea cantitii de
aburi generai (se stinge indicatorul de activare de pe butonul
AUTO precum i un segment din indicatorul de pe butonul
MODES). n cazul n care apsai din nou butonul vei porni
funcia de stand-by i diminuai cantitatea generat de aburi
(se stinge al doilea segment din indicatorul de pe butonul
MODES iar pe afiaj apare simbolul ).
n timpul n care funcia stand-by este activat
nu exist posibilitatea de ajustare a cantitii
generate de aburi. Apsarea oricrui buton (cu
excepia butonului ON/OFF) duce la oprirea
funciei de stand-by i creterea cantitii generate de aburi.
Urmtoarea apsare a butonului MODES oprete funcia
stand-by i crete cantitatea generat de aburi (ambele segmente ale indicatorului de activare de pe butonul MODES
ncep s lumineze).
Butonul ION este folosit pentru a porni funcia de ionizare.
Umidificatorul de aer este dotat cu un generator incorporat
de ioni negativi care mbuntesc calitatea aerului i sunt
benefici pentru mbuntirea strii de sntate a dumneavoastr. Dup apsarea butonului ION dispozitivul ncepe
s genereze ioni negativi, indicatorul de activare de pe buton
se aprinde. Putei opri funcia n orice moment prin apasarea
butonului ION.
Funcia de ionizare nu funcioneaz n modul
stand-by.
Butonul AUTO permite comutarea modului de lucru de la
modul manual la modul automat, dup apsarea butonului,
indicatorul de activare de pe buton se aprinde. Pentru a opri
modul automat apsai butonul MODES.

32

PORNIRE APARAT

1 Introducei techerul cablului de alimentare n priza de


reea electric.
Afiajul i indicatoarele de activare de pe
butoane vor ncepe s se aprind pe rnd, ceea
ce informeaz despre faptul c aparatul este
cuplat la alimentare.

2 Apsai butonul ON/OFF. Atunci vei auzi melodia,


umidificatorul de aer se pornete la modul automat de lucru.
Indicatoarele de activare de pe butoanele ON/OFF, AUTO
i MODES se aprind iar pe afiaj apare nivelul de umiditate
din ncpere.
Nu pornii aparatul n cazul n care recipientul
pentru ap este gol.

3 Pentru a opri aparatul apsai butonul ON/OFF. Afiajul


i indicatoarele de activare de pe butoane se sting.

OPRIRE AUTOMAT ABURI


Umidificatorul este dotat cu funcia de oprire automat de
aburi, care se pornete n urmtoarele cazuri:
a) Atunci cnd pe durata de lucru a aparatului nivelul de
ap scade sub nivelul necesar, comutatorul de siguran
oprete automat funcionarea aparatului. Totodat vei
auzi de trei ori un semnal sonor, indicatoarele de activare
de pe butoane ncep s lumineze intermitent, ceea ce v
informeaz despre necesitatea de umplere a recipientului pentru ap.
La modul stand-by doar simbolul
lumina intermitent pe afiajul LCD.

va

n cazul n care n decursul unui minut nu umplei recipientul


pentru ap, umidificatorul de aer se ve opri automat.
n cazul n care, n timp ce umplei recipientul
pentru ap, dispozitivul se oprete automat,
dup ce montai recipientul pentru ap pe
suportul umidificatorului, apsai butonul ON/
OFF pentru a porni din nou aparatul.
b) Pe durata funcionrii aparatului, n cazul n care ridicai recipientul pentru ap sau atunci cnd acesta este
montat incorect pe suportul umidificatorului se va activa
comutatorul de siguran, care oprete automat funcionarea aparatului. n cazul n care n decursul a 15
secunde nu aezai recipientul pentru ap pe suportul
umidificatorului, vei auzi de trei ori un semnal acustic, iar
indicatoarele de activare de pe butoane ncep s lumineze intermitent.
La modul stand-by doar simbolul
lumina intermitent pe afiajul.

va

Dup ce aezai recipientul pentru ap pe suportul umidificatorului, dispozitivul va reveni n decursul a 3 secunde la
modul normal de lucru. Totui n cazul n care n decursul
unui minut nu aezai recipientul pentru ap pe suportul umidificatorului, dispozitivul se va opri automat.
AH1500-001_v01

n cazul n care dispozitivul se oprete automat, dup ce montai recipientul pentru ap pe


suportul umidificatorului, apsai butonul ON/
OFF pentru a porni din nou aparatul.

GOLIRE SUPORT UMIDIFICATOR

1 Apsai butonul ON/OFF pentru a opri aparatul i decuplati stecherul cablului de alimentare de la soclul prizei de la
reeaua electric.
2 Scoatei recipientul pentru ap din suportul umidificatorului i inei de mner pentru a-l ridica.
3 Golii suportul umidificatorului de apa adunat (n modul
indicat pe imagine).
Vrsarea apei n mod necorespunztor poate
duce la ptrunderea apei n orificiul de evacuare al ventilatorului i n consecin poate duce
la deteriorarea grav a umidificatorului.
n cazul n care apa intr n orificiul de evacuare al ventilatorului, luai legtura cu punctul
de service.

Curare i ntreinere

Umidificatorul trebuie curat cel puin o dat


pe sptmn.

1 nainte de curare oprii aparatul apsnd butonul ON/


OFF i decuplai techerul cablului de alimentare de la priza
reelei electrice.
2 Scoatei recipientul pentru ap din suportul umidificatorului i inei de mner pentru a-l ridica. ntoarcei recipientul
cu partea dorsal n sus.
3 Desfiletai piulia cu supap, rotii-o n direcia opus
micrii acelor de ceas i vrsai apa din recipient.
4 Demontai filtrul de dedurizare a apei (vezi punctul
MONTARE FILTRU DEDURIZARE AP).
Umplei recipientul pentru ap cu ap cald cu puin
detergent delicat (detergent pentru vase), nchidei etan
piulia cu supap i scuturai de cteva ori recipientul.
Golii recipientul de ap. Repetai operaia de cteva ori,
turnai n recipient ap fr detergent, pn cnd ndeprtai cu totul resturile de detergent.
Avei grij s nu lsai agent de curare (detergentul pentru vase) n recipientul pentru ap.

5 Golii suportul umidificatorului de apa adunat (vezi


punctul GOLIRE SUPORT UMIDIFICATOR).
6 Traductorul ultrasunet trebuie curat n mod delicat,
folosii periua care face parte din dotare.
Curarea regulat a aparatului reduce cantitatea de piatr depus.

AH1500-001_v01

PREVENIRE DEPUNERE PIATR

Folosii ap rcit, fiart sau ap distilat. Temperatura


apei nu trebuie s depeasc 40C.

Curai recipientul pentru ap, suportul umidificatorului,


traductorul ultrasunet cel puin o dat pe sptmn.

nainte de utilizarea umidificatorului de aer, turnai mereu


ap proaspt n recipientul pentru ap.

n cazul n care nu folosii umidificatorul o perioad mai

ndelungat golii recipientul pentu ap i suportul umidificatorului, apoi splai toate piesele umidificatorului,
tergei i uscai.
Pstrai de preferin aparatul n ambalajul original.

DECALCIFIERE UMIDIFICATOR DE AER


1 Oprii aparatul apsnd butonul ON/OFF i decuplei
techerul cablului de alimentare de la priza reelei electrice.
2 Turnai n vas 50 ml de oet (6% acid acetic) i 100 ml
ap, amestecai. Turnai soluia astfel obinut n suportul
umidificatorului pentru 30 de minute.
3 Golii suportul umidificatorului (vezi punctul GOLIRE
SUPORT UMIDIFICATOR) i deprtai piatra cu o pnz
moale.
4 Cltii suportul umidificatorului cu ap curat i tergei
cu o pnz cu capacitate mare de absorbie.
Avei grij ca apa s nu ptrund n orificiul
ventilatorului (piesele electrice) deoarece poate
duce la deteriorarea grav a umidificatorului.
n cazul n care apa ptrunde n orificiul de
evacuare al ventilatorului, luai legtura cu un
service.

MONTARE FILTRU DEDURIZARE AP

Umidificatorul de aer este dotat cu filtru de dedurizare ap.


Inseriile speciale aflate n filtru previn dezvoltarea de bacterii si reactioneaza cu calcarul din ap, ceea ce protejeaz
traductorul de ultrasunete de depunerile de calcar.
1 Scoatei duza de aburi din recipientul pentru ap.
2 Scoatei recipientul pentru ap din suportul umidificatorului, inei-l de mner. ntoarcei recipientul pentru ap cu
partea dorsal n sus.
3 Desfiletai piulia cu supap, rotii n direcia opus micrii acelor de ceas.
Direcia de desfiletare i nfiletare este marcar
pe partea dorsal a piuliei cu supap.

4 Aezai i nfiletai filtrul de dedurizare a apei cu filetul


situat pe piulia cu supap.
5 Aezai la loc piulia cu supap cu filtrul montat de dedurizare a apei pe recipientul pentru ap i rotii n conformitate
cu micarea acelor de ceas, pn cnd recipientul pentru
ap va fi nchis etan.

33

Direcia de desfiletare i nfiletare este marcar


pe partea dorsal a piuliei cu supap.

6 ntoarcei recipientul cu partea dorsal n sus i montai


recipientul pentru ap aezndu-l pe suportul umidificatorului. Aezai duza de aburi pe recipientul pentru ap.
Filtrul de dedurizare a apei trebuie schimbat
dup cca. 6 luni de utilizare, pentru a obine
cea mai bun rentabilitate de dedurizare a apei.

CURAREA FILTRULUI DE INTRARE

1 Scoatei duza pentru aburi din recipientul pentru ap.


2 Scoatei recipientul pentru ap din suportul umidificatorului, inei-l de mner. ntoarcei recipientul pentru ap cu
partea dorsal n sus.
3 Golii suportul umidificatorului de ap (vezi punctul
GOLIRE SUPORT UMIDIFICATOR).
4 ntoarcei suportul umidificatorului astfel nct partea cu
panoul de control s se afle pe suprafaa pe care este aezat.
5 Apsai clema de pe capacul filtrului i scoatei filtrul de
intrare din suportul umidificatorului de aer.

Funcia principal a filtrului de intrare este de a proteja elementele interioare ale aparatului de mizeria excesiv.
nainte de a cura filtrul de intrare trebuie s
v asigurai c umidificatorul de aer este pornit
i c stecherul cablui de alimentare este scos
din priza.
Filtrul de intrare trebuie s fie curat periodic
n cazul n care se murdrete puternic.

Cltii filtrul cu un jet de ap. Avei n vedere


faptul c trebuie s-l uscai nainte de a-l monta
din nou.

6 Introducei filtrul de intrare n locul ocupat anterio, aezai capacul filtrului i strngei puternic.
ntoarcei suportul umidificatorului la poziia natural. Montai
recipientul pentru ap aezndu-l pe suportul umidificatorului. Montai duza pentru aburi. Apa ncepe s se scurg n
suportul umidificatorului.

Descoperire i eliminare defeciuni


nainte de a da aparatul la reparat verificai observaiile enumerate mai jos.
PROBLEM

CAUZ POSIBIL

SOLUIE

Afiajul i indicatoarele de activare nu funcioneaz, lips cea i suflare.

Aparatul nu este cuplat la priza electric.

Cuplai techerul cablului de alimentare la


priz.

Lips alimentare aparat.

Verificai circuitul electric sigurane.

Nivelul apei din recipientul pentru ap a sczut sub cel necesar.

Umplei recipientul pentru ap.

Ai setat un nivel prea sczut de umiditate.

Verificai circuitul electric sigurane.

Prea mult ap n suportul umidificatorului.

Umplei recipientul pentru ap.

Comutatorul flotant s-a blocat.

Scoatei recipientul pentru ap din suport i


deblocai comutatorul flotant.

n cazul n care nivelul de umiditate din ncpere este mai mare de 85%RH se oprete
generarea de aburi, iar pe afiaj apare
H%RH.

Atunci cnd nivelul de umiditate din ncpere scade la nivelul de 60%RH dispozitivul
va relua generarea de aburi.

Aparat nou.

Atunci cnd pornii i folosii aparatul prima


dat, poate aprea un miros specific. Acesta
nu reprezint nici un pericol i nu este semnul
defeciunii aparatului.
Mirosul trebuie s dispar dup cteva utilizri. Scoatei recipientul pentru ap de pe
suportul umidificatorului i lsai recipientul
deschis pentru cel puin 12 ore.

Apa din recipientul pentu ap nu este curat


sau nu a fost schimbat mai mult timp.

Splai recipientul pentru ap i suportul


umidificatorului, turnai ap curat.

Pe traductorul ultrasunet s-a depus piatr.

Curai traductorul ultrasunet.

Apa din recipientul pentu ap nu este curat


sau nu a fost schimbat mai mult timp.

Splai recipientul pentru ap i suportul


umidificatorului, turnai ap curat.

Dispozitivul este pornit, lips cea i


suflare.

Aparatul eman un miros neplcut.

Umidificatorul nu genereaz o cantitate suficient de aburi.

34

AH1500-001_v01

PROBLEM

CAUZ POSIBIL

SOLUIE

Sunete ciudate n timpul funcionrii.

Rezonance rezult din nivelul sczut de


ap din recipientul pentru ap.

Umplei recipientul pentru ap.

Aparatul se afl pe o suprafata instabila.

Aezai aparatul pe o suprafa stabil,


plat.

Distan ntre duz i distribuitor.

nmuiai pentru puin timp duza n ap, apoi


montai pe aparat.

Aburii apar n jurul duzei.

Ecologia Ai grij de mediul nconjurtor


Fiecare consumator poate contribui la protecia mediului nconjurtor. Acest lucru nu este
nici dificil, nici scump. n acest scop: cutia
de carton ducei-o la maculatur, pungile din
polietilen (PE) aruncai-le n container pentru
plastic.
Aparatul folosit ducei-l la punctul de colectare corespunztor deaorece componentele periculoase care se gsesc n
aparat pot fi periculoase pentru mediul nconjurtor.
Nu aruncai aparatul mpreun cu gunoiul menajer!!!

Importatorul/productorul nu rspunde de eventualele defeciuni aprute ca urmare a utilizrii aparatului n neconformitate cu destinaia sa
sau ca urmare a ntreinerii sale necorespunztoare.
Importatorul/productorul i rezerv dreptul de a modifica produsul
n orice moment fr o informare prealabil n scopul adaptrii
la prevederile legale, la norme i directive sau din motive ce in de
construcie, de vnzare, de aspectul estetic .a.
AH1500-001_v01

35

RU

Zelmer.

Zelmer. .
.
.
, ., .
.

! / !

,
.
.
, .

.

.
.

, , ,
.

.
.
,
, ,
,
.
,
.
36


, ,
, , .
.
,
.

, , .
,

.
,
.

,
.

220-240 .
, .

.
,
.
.
, 80%.

, , .
, .

,
, .
,
.

,
.
,
.
.
40C.
AH1500-001_v01


.
, .

,
. ,
.
, .

. ,
,
.

, , ..
, ,
, , : ,
..

.


.
, ,
.

30 .


.
II , .
.
:
(LVD)
2006/95/EC.
(EMC)
2004/108/EC.
.

AH1500-001_v01

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 ,
11
12
13
14
15


A
B
C
D
E
F
G

-
./. ON/OFF
MODES
ION /
AUTO


,
(, , ..).

1
.
2 ,
. .
3 ,
.
/
.

4 (. .
). .

3,6 .

37


.
40C.

5
,
.
/
.

6
, . . .


-
.
. , .

.
./. ON/OFF . ,
. ON/
OFF, AUTO MODES , .
-
, .
, ,
.
:
60%RH
,
60-85%RH
, MODES
,
85% RH ,
H%RH. 60% RH,
.
MODES
. ,

, (
AUTO
MODES). ,
(
MODES, ).

38

. (
ON/OFF)

.
MODES (
MODES).
ION
.
, ,
.
ION, ,
.
,
ION.

.
AUTO
,
.
, MODES.


1 .

-
,
.

2 ON/OFF. ,

.
ON/OFF, AUTO MODES,
.
,
.

3 , ON/OFF.
- .


, :
a)
, .
,
, .

AH1500-001_v01


.

, .

,
, ON/OFF,
.
b)

, . 15
,
,
.

.
, 3
,
, .
,

ON/OFF,
.

1 , ON/OFF
.
2 ,
.
3 ( , ).


.

, .

AH1500-001_v01

1 , ON/OFF
.
2 ,
.
3 , .
4 (. .
).

( ),
.
.
,
,
.
,
( )
.

5 (.
).
6 , , .
.

. 40C.

, , .

.

,
,
, .
.


1 , ON/OFF
.
2 50 (6% )
100 , . 30 .

39

3 (.
) .
4
.
, ( ),
.

, .


. , ,
,
, , .
1 .
2 ,
. .
3 , .
.

4 ,
, .
5
, ,
.
.

6 ,
.
.

6 ,

.

40

.
, ,

.

.

1 .
2 ,
. .
3 (. .
).
4 ,
.
5
.
.

.

6 ,
.
. ,
.
.
..
. :
, (PE)
.
, , , .
!!!

AH1500-001_v01


, , .

- ,
.


85%RH, , H%RH.


60%RH, .


.
.
.
12 .

, , .

,
.

, .

, .

/ , .
/
,
, , ,
, .
AH1500-001_v01

41

BG

Zelmer.
-

Zelmer. .
.
. ,
- .

C , -
.

,

,
, .
.
, .
,
, .

,
.
,
.

,
.

,

.

!/!

,
.
.
,

, .

.

.
.
,
,
.

.
.
,
,
, .
,
.

( ) , ,

42

220-240 .

.
.
,
.

.
, 80%.
,
. .
.

, , .
,
.
,

.
,
.
.
40.

.
,
.

AH1500-001_v01

, . ,

. ,
.

.
,
.

, ,
. , ,
,
: , .

.

10
11
12
13
14
15


A
B
C
D
E
F
G

LCD-
/ ON/OFF
MODES
ION /
AUTO


. , .
. 30 ..
II .

.
:
(LVD)
2006/95/EC.
(EMC) 2004/108/EC.
.


1
2
3
4
5
6
7
8
9

AH1500-001_v01


,
(
, , .).

1 .
2 , .
.
3 ,
.
.

4 (
).
. . 3,6 .

.
40.

5
,
.
.

6
,
. .
.

43


LCD- , .
. .

.
/ ON/OFF
. ,
.
ON/OFF, AUTO MODES ,
.
,
.
.
:
60% RH, -
,
60 85% RH
, MODES
,
85% RH ,
H% RH.
60% RH,
.
MODES
.

, (
AUTO
MODES ).

(
MODES ,
).


. ( ON/
OFF) .
MODES
( MODES
).
ION . , ,

44


. ION
, .

ION.

.

AUTO
,
. ,
MODES.

1
.

,

.

2 ON/OFF. , . ON/OFF, AUTO MODES ,


.
,
.

3 , ON/OFF.

., :
a)
, . ,
,
.

LCD-.

, .

,
ON/OFF,
.
AH1500-001_v01

b)

, . 15

, ,
.

LCD-.


3 .

,
.
,

ON/OFF,
.

1 , ON/OFF,

.
2 , .
3
( , )..
, .


- .

1 ,
ON/OFF, .
2 , .
.
3 ,
, , .
AH1500-001_v01

4 (

).

(
), . . ,
,

.
.

5 (
).
6 ,
.

.

. 40.
- , , .
,
.
,
,
, .
-
.1 , ON/OFF,

.
2 50 (6% )
100 , . 30 .
3 (
)
.
4
.

( ),

.

45

, .

. ,
, ,
,

.
1
.
2 , .
.
3 ,
.

.

4
, .
5
,
.

.

6
,
.
.

. 6 ,
- .

1
.
2 , .
.
3 (
).
4 , .
5
.
.

.

6 , .
. ,
.
. ..
, . :
;
.
,
, , .
!!!


.

,
.
.

46

AH1500-001_v01


, .


, .


- 85 % RH,
,
H%RH.

60% RH,
.


.

.
.


- 12 .


- .


, .


- .


, .

,
.

,
.

, .

/
, , ,
.
/ , , , ,
, ,
.
AH1500-001_v01

47

UA

Zelmer.
, ,
Zelmer.
.
. . ,
.

, .
.

! / !

, -

. .
,


.
.

, .

.
, ,
.
.
.
,
, , ,
, .
,

.

( .. ) ,

48

,
, , .
, .
.
, ,
.
,
.
,
.

, .


220-240 .

.
,
.

,
.

.
, 80%.
, : .

, .
,
.
,
.
,

.
,
, .

. 40C.
.

,
.
AH1500-001_v01

,
.
,
. , .
,
. ,
,
.
, .

, : ,
.
.

. .

30 . .


.
II ,
.
.
:
(LVD) 2006/95/EC.
(EMC) 2004/108/E.
CE .

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AH1500-001_v01


A
B
C
D
E
F
G

LCD
./. ON/OFF
MODES
ION /
AUTO

11
12
13
14
15


,
(, , ).

1 .
2
.
.
3 ,
.

.

4
(.
).
.
. 3,6 .
.
40C.

5

,
.

.

6
. .
.

49


LCD
.
. .
.
./. ON/OFF
.
, . ON/OFF,
AUTO MODES , .

,
. ,
, .
:
, 60%RH,
,
60% 85%RH,
, MODES ,
, 85%RH, ,
H%RH.
60%RH,
.
MODES
.


( AUTO a
MODES).
(
MODES, ).
, ,
. ( ON/OFF)
.
MODES
( MODES ).
ION .
,
.
ION
, . -

ION.

50

.
AUTO
, ,
.

MODES.

1
.

,
.

2 ON/OFF.
,
.
ON/OFF, AUTO MODES ,

.
,
.

3 ON/OFF.
.


, :
a)
, . , ,

.

LCD.

,
.

,


ON/OFF, .
b)
,
.
15 AH1500-001_v01

, ,
.

LCD.
, 3 . ,
, .
,


ON/OFF, .

1 ON/
OFF
.
2
.
3
( ).

.


.

1
ON/OFF
.
2
.
.
3 ,
, .
4 (.
).

(
),
AH1500-001_v01

.
.
,
.
, ( )
.

5 (.
).
6 , .

.

. 40C.

,
.
.
,
,
, .
.


1 ON/OFF
.
2 - 50 (6%
) 100 , .
30
.
3 (.
) .
4
.
,
( ),
.


.

51


. , ,
, , .
1
.
2
.
.
3 ,
.

.

4
, .
5


, .

.

6
.
.
6 ,

.


.
,


.

.

1
.
2
.
.

52

3 (.
).
4 , .
5
.

.
, ,
.

6 , .
.
.
.
.


.
.
: ,
.
,
.
!!!


.

.

.

26663, 19848
.
, ( , )
.

+5 +40.
1() 15150.

.
AH1500-001_v01

, .

85%RH,
, H%RH.

60%RH,
..
. .
12 .

,
.

,
.

,
.

/ ,

.
/
- , , , ,
, ,
.
AH1500-001_v01

53

EN

Dear Customer!

Congratulations on your choice of our appliance, and


welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read these instructions carefully. Pay your special
attention to important safety instructions. Keep this Users
Guide for future reference.

Safety operation instructions


Make sure that the following guidelines have been
understood.
Before using the device, read the whole content of the
manual.

Danger! / Warning!
Health hazard

Do not operate the appliance if the cord or housing is


visibly damaged. Return the device to a service.

If non-detachable power cord is damaged, it should

be replaced at the manufacturer or in a specialized


repair facility or by a qualified person in order to avoid
danger.
Repairs to the appliance may be made only by trained
personnel. Improperly performed repairs can cause
serious danger to the user. In case of defects please
contact a qualified service center.
To avoid risk of electrical shock, do not place the
appliance in the window, do not immerse the appliance,
plug or cord in water or spray them with other liquids.
During filling and cleaning you have to disconnect the
appliance from the power source.
Do not use the appliance near explosive or flammable
vapors.
Before cleaning the appliance, moving to another
place, assembly or disassembly, and when not in use,
always remove the plug from the socket.
Do not touch the ultrasonic transducer when the plug is
inserted into the wall outlet.
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by
aperson responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
Use the appliance on a stable, dry and moistureresistant surface.
Do not point the nozzle of the steam directly at children,
walls, furniture and electrical appliances.

54

During operation, keep your hands, face or other parts


of the body away from the outlet nozzle of steam.

Never run the appliance until it is fully assembled.


It is not recommended to place the humidifier on or

under air conditioners, as this will affect the level of


relative humidity.

Caution!
Not observance can result in damage to
possessions

Connect

the appliance to alternating current (AC)


220-240 V only.
Do not unplug the power cord from the power supply
by pulling the cord.
Do not run cord under carpets or do not cover it with
table runners or similar things.
Do not insert foreign objects or bodies into the outlet of
the fan, this may damage the device.
Do not use the appliance in damp areas and near water.
Do not use a humidifier in rooms where the humidity
exceeds 80%.
Do not use in greasy environments such as the kitchen.
This device is not designed to filter oil and grease in
the air.
Do not place the appliance or any part thereof to or
near open flames, stoves or other appliances that
produce heat.
Do not operate the appliance if the water tank is
empty.
Do not block the steam nozzle outlet, as this may
damage the appliance.
Do not enter any medicines, essential oils, or any other
chemicals to the water tank.
Use cooled boiled water or distilled water. The water
temperature should not exceed 40C.
Do not expose the appliance to direct sunlight. Do not
place it in areas where a high temperature is present,
near computers or sensitive electronic equipment.
If the appliance emits an unpleasant odor or the
appliance emits strange noises, turn it off and
disconnect the plug from the wall outlet. Follow the
instructions mentioned in the chapter Troubleshooting.
In case of repetition of the problem please contact
aqualified service center.
Do not immerse the base of humidifier in water, or
wash under running water. Be careful not to get water
inside, because it can damage the internal parts of
appliance.
Do not use abrasive detergents such as emulsions,
creams, pastes, etc. for washing the chassis. They
may remove the graphic information symbols such as
signs, warning signs, etc.
For cleaning of the ultrasonic transducer do not use
metal or hard objects.
AH1500-001_v01

Maintenance and operation

Suggestion
Information on the product and suggestions
for its use

The

appliance is intended solely for domestic use.


Itis not intended for commercial use, economic, or for
outdoors use.
Before first use, keep a humidifier in the room at room
temperature for about 30 minutes.

Technical parameters
The technical parameters are indicated on the rating label.
The appliance features double electrical insulation (Class II)
and does not require grounding.
The air humidifier fulfills the requirements of the existing
norms.
The appliance is in conformity with the requirements of the
directives:
Low voltage appliance (LVD) 2006/95/EC.
Electromagnetic compatibility (EMC) 2004/108/EC.
The appliance was marked by the CE sign on the rating
label.

Structure of the appliance


1 Steam jet
2 Water tank
3 Cap with valve
4 Base of humidifier
5 Float switch
6 Ultrasonic transducer
7 Connection cable
8 Fan outlet
9 Control panel
10 Stem for opening the valve
11 Holder
12 Filter water softener
13 Brush
14 Cover of the inlet filter
15 Inlet filter

CONTROL PANEL
A
B
C
D
E
F
G

LCD Display
On/off button ON/OFF
The MODES button mode selection
The ION button ionization switching on / off
The AUTO button automatic mode switching on
Air humidity level indicator
Sleep function operation indicator

AH1500-001_v01

PREPARING THE APPLIANCE FOR


OPERATION

Place the appliance on a dry, flat surface away


from potential heat sources (heating plates/
panels, cookers, ovens, etc.).

1 Remove the steam jet from the water tank.


2 Remove the water tank from the base of the humidifier,
lifting it up with the handle. Turn the water tank upside down.
3 Loosen the nut on the valve by turning it counter
clockwise.
The direction of unscrewing and screwing is
marked on the underside of the cap of the valve.

4 Install the water softener filter on the cap with valve (see
FITTING THE FILTER WATER SOFTENER).Fill the water
tank with clean water. The maximum water tank capacity is
about 3.6 liters.
Use cooled boiled water or distilled water. The
water temperature should not exceed 40C.

5 Replace the cap from the valve on the water tank and
turn it in a clockwise direction until the water tank will be
sealed.
The direction of unscrewing and screwing is
marked on the underside of the cap of the valve.

6 Turn the container upside down and mount the water


tank by putting it on the base of the humidifier. Water begins
to overflow to the base of the humidifier. Mount the steam jet
on the water tank.

CONTROL PANEL

The air humidifier is equipped with a control panel with LCD


display and buttons designed to start the appliance and
its operation. Each button has the operation indicator. The
illuminated light indicates that the appliance is running, and
shows its operation mode.
Each button is accompanied by a beep.
On/off button ON/OFF is designed to start the appliance.
When pressed, you hear the tune and air humidifier will run
in automatic mode. Operation indicators on the buttons ON/
OFF, AUTO and MODES will flash and the display shows
the level of humidity in the room.
AUTOMATIC MODE - the appliance is equipped with
a humidity sensor, which measures the level of humidity
in the room. The air humidifier according to the displayed
value, adjusts the amount of generated steam. If the level of
humidity in the room is:
Below 60% RH - humidifier produces a greater amount
of steam,

55

Between 60-85% RH - the amount of generated steam


is being reduced, on the MODES button one operation
indicator shall fade,
Above 85% RH - production of steam shall be ceased ,
the display shows H% RH. When the level of humidity
in the room drops to 60% RH, the appliance shall resume
production of steam.
The MODES button is used to manually select the
operation mode. When the appliance is started, pressing
a single button will switch from automatic mode to manual
mode, while reducing the amount of generated steam (the
operation indicator on the AUTO button and one segment
of the indicator on the MODES button shall fade). Pressing
the button again starts the function of sleep and shall reduce
the amount of generated steam (the second segment of
indicator on the MODES button will fade and the display
will show the symbol ).
During the sleep function you cannot control
the amount of generated steam. Pressing any
button (except the ON/OFF) will disable the
sleep function and increase the amount of
generated steam.
Pressing the MODES button shall turn off the sleep function
and increase the amount of generated steam (both segments
of the operation indicator on the MODES button will be lit).
The ION button is used to activate the ionization. The air
humidifier has a built-in generator which produces negative
ions that improve air quality and help to improve your health.
After pressing the ION button, the appliance will produce
negative ions, the operation indicator on the button will light
up. At any time you can turn this function off, by pressing
again the ION button.
The function of ionization does not work in
sleep mode.
The AUTO button lets you switch from manual to
automatic mode, by pressing the button, operation indicator
on the button will light up. To disable the automatic mode,
press the MODES button.

STARTING THE APPLIANCE


1 Connect the power cord into an electrical outlet.

The display and operation indicators on the


buttons will turn to illuminate to indicate the
appliance is connected to the supply mains.

2 Press ON/OFF button. You will hear the tune, air


humidifier will run in automatic mode. Operation indicators
on the button ON/OFF, AUTO and MODES will flash
and the display shows the level of humidity in the room.
Do not operate the appliance if the water tank
is empty.

3 To turn the appliance off, press the ON / OFF button. The


display and operation indicators on the buttons will be off.

56

AUTOMATIC STEAM SHUT-OFF


The humidifier has an automatic steam off function, which
will be activated in the following cases:
a) If during operation of appliance the water level drops
below the required level, a safety switch automatically
stops the appliance operation, preventing it from
overheating. At the same time you will hear a triple beep,
the operation indicators on buttons will flash, reminding
of the need to fill the water tank.
In the sleep mode, only the symbol
blinking on the LCD.

is

If within one minute, the water tank is not filled, the air
humidifier automatically turns off.
If at the time of filling the water tank the
appliance will automatically switch off, after
installing the water tank on the humidifiers
base, press the ON/OFF button to restart the
appliance.
b) During operation, removing the water tank or incorrect
installation of the tank on the base of air humidifier
will launch a safety switch that automatically stops
the appliance, preventing it from overheating. If within
15 seconds the water tank will not be placed on the
humidifiers base, you will hear three beeps and the
indicators on the buttons will flash.
In the sleep mode, only the symbol
blinking on the LCD.

is

After placing the water tank on the humidifiers base, the


appliance within 3 seconds will return to normal operation
mode. However, if within one minute the water tank will not be
placed on the humidifiers base, the appliance automatically
turns off.
If the appliance was automatically switched
off after installing the water tank on the
humidifiers base, press the ON/OFF button
to restart the appliance.

DRAINING THE BASE OF HUMIDIFIER

1 Turn the appliance off by pressing the ON/OFF button


and unplug the power cord from the wall outlet.
2 Remove the water tank from the base of the humidifier,
lifting it up with the handle.
3 Empty the base of the humidifier removing the
accumulated water (as shown in the photo).
Pouring water out in the wrong way may result
in water entering the outlet of the fan and
consequently cause serious damage to the
humidifier.
If water gets into the fan outlet, contact your
service center.
AH1500-001_v01

Cleaning and maintenance

The humidifier should be cleaned at least once


a week.

1 Before cleaning, turn off the appliance by pressing the


ON/OFF button and disconnect the plug from the wall
outlet.
2 Remove the water tank from the base of the humidifier,
lifting it up with the handle. Turn the water tank upside down.
3 Loosen the cap with the valve by turning it counter
clockwise and drain the water remaining in the tank.
4 Remove the water softener filter (see FITTING THE
WATER SOFTENER FILTER).
Fill water tank with hot water and mild detergent
(dishwashing liquid), tightly screw the cap with the
valve and shake the tank several times. Empty the tank.
Repeat the operation several times by pouring water
into the tank without detergent until complete removal of
detergent residue.
Pay attention not to leave any cleaning solution
(detergent) in the water tank.

5 Empty the base of the humidifier removing the


accumulated water (see section DRAINING THE BASE OF
HUMIDIFIER).
6 Gently clean the ultrasonic transducer, using the brush
supplied.
Regular cleaning reduces scaling.

PREVENTION AGAINST SCALE BUILD

Use cooled boiled water or distilled water. The water


temperature should not exceed 40C.
At least once a week clean the water tank, humidifier
base and ultrasonic transducer.
Before using the humidifier, always pour fresh water into
the water tank.
If you do not use the humidifier for a long time, empty the
water tank and humidifier base, then wash all parts of the
humidifier, wipe and dry it.
The appliance is best stored in its original packaging.
DESCALING THE AIR HUMIDIFIER
1 Turn the appliance off by pressing the ON/OFF button
and unplug the power cord from the wall outlet.
2 Fill the container with 50 ml of vinegar (6% solution of
acetic acid) and 100 ml of water, and mix the whole. Pour
the resulting solution into the base of the humidifier for 30
minutes.
3 Empty the base of the humidifier (see section DRAINING
THE BASE OF HUMIDIFIER) and remove the scale with
asoft cloth.
4 Rinse the base of humidifier with clean water and dry it
with an absorbent cloth.
AH1500-001_v01

Be careful that no water gets into the fan outlet


(electrical components) because it may cause
serious damage to the humidifier.
If water gets into the fan outlet, contact your
service center.

FITTING THE WATER SOFTENER FILTER

The air humidifier is equipped with a water softener filter.


Special cartridges contained in the filter are installed to
prevent the growth of bacteria and also they react with the
calcium contained in the water, which protects the ultrasonic
transducer from scale.
1 Remove the steam jet from the water tank.
2 Remove the water tank from the base of the humidifier,
lifting it up with the handle. Turn the water tank upside down.
3 Loosen the cap with the valve by turning it counter
clockwise.
The direction of unscrewing and screwing is
marked on the underside of the cap with the
valve.

4 Attach and tighten water softener filter on the thread


located on the cap with the valve.
5 Replace the cap with the valve with mounted water
softener filter to the water tank and turn the cap in a clockwise
direction until the water tank is sealed.
The direction of unscrewing and screwing is
marked on the underside of the cap with the
valve.

6 Turn the container upside down and mount the water


tank by putting it on the base of the humidifier. Mount the
steam jet on the water tank.
Water softener filter should be replaced after
about 6 months of operation, in order to
achieve the best efficiency of water softening.

CLEANING THE INLET FILTER

The main function of the inlet filter is to protect internal


components from excessive dirt.
Before you start cleaning the inlet filter, make
sure that the air humidifier is turned off and the
plug is pulled out from the wall outlet.
Inlet filter should be cleaned periodically in
case of heavy pollution.

1 Remove the steam jet from the water tank.


2 Remove the water tank from the base of the humidifier,
lifting it up with the handle. Turn the water tank upside down.
3 Empty the base of the humidifier removing the
accumulated water (see section DRAINING THE BASE OF
HUMIDIFIER).

57

4 The basis of the humidifier turn so that the side with the
control panel was lying on the ground.
5 Press the catch located in the filter cover and pull the
inlet filter from the base of air humidifier.
Rinse the filter under running water. Before
re-assembling be sure to dry the filter.

6 Place the inlet filter in the previously occupied space,


attach the filter cover and press it down firmly.
Turn the humidifiers base to the natural position. Place the
water tank by putting it on the base of the humidifier. Mount
the steam jet on the water tank. Water begins to overflow to
the base of the humidifier.

Troubleshooting
Check the below listed comments and notices before requesting service.
PROBLEM

POSSIBLE CAUSE

REMEDY

The display and operation indicators are not


working, no haze and air blow.

The appliance is not plugged into a wall


outlet.

Plug the cord into an electrical outlet.

No power to the appliance.

Check electric circuit fuses.

The water level in the tank for water has


fallen below the required.

Fill the water tank.

Too low humidification level is set.

Check electric circuit fuses.

Too much water in the base of humidifier.

Fill the water tank.

Float switch is jammed.

Remove the water tank from the base and


unlock the float switch.

If the indoor humidity level is higher than


85% RH, it will stop producing steam and
the display shows H% RH.

When the level of humidity in the room


drops to 60% RH the appliance resumes
production of steam.

The new appliance.

When you turn on and use the appliance for


the first time, there may be present a specific
odor. This is not a threat, or does not indicate
a malfunction of the appliance. The smell
should cease after repeated use.
Remove the water tank from the base of the
humidifier and leave an open tank for at least
12 hours.

The water in the tank water is not clean or


has not been changed for a long time.

Clean the water tank and humidifier base,


fillwith clean water.

The ultrasonic transducer was covered with


deposited scale.

Clean the ultrasonic transducer.

The water in the tank water is not clean or


has not been changed for a long time.

Clean the water tank and humidifier base,


fillwith clean water.

A resonance resulting from low water level in


the water tank.

Fill the water tank.

The appliance is located on an unstable


surface.

Place the appliance on a stable, flat surface.

The gap between the jet and container.

Soak the jet in the water for a while, and


then mount it on the appliance.

The appliance is on, no haze and air blow.

The appliance emits an unpleasant odor.

Humidifier does not produce enough steam.

Strange noises during appliance operation.

A mist comes out around the jet.

58

AH1500-001_v01