You are on page 1of 14

TANGGAL PELAKSANAAN :

Ujian Nasional : 14 April s/d 17 April 2014

DAFTAR ISI
1. Program Kerja Ujian Nasional/Sekolah Tahun 201 /201!. 2. S.K.Ke"ala Sekolah #en#ang Pani#ia Ujian Nasional Tahun 201 /201!. . Denah Ruang Ujian Nasional Tahun 201 /201!. !. Da$#ar Pem%agian Ruang Ujian Nasional Tahun 201 /201!. &. Da$#ar Peser#a Ujian Nasional Tahun 201 /201!. '. Denah Tem"a# Du(uk Peser#a Ujian Nasional Tahun 2012/201 . ). *a(+al Ujian Nasional Tahun 201 /201!. ,. *a(+al Penga+as Ujian Nasional Tahun 201 /201!. -. Ta#a Ter#i% Peser#a Ujian Nasional Tahun 201 /201!. 10. Tugas Penga+as Ujian Nasional Tahun 201 /201!. 11. Reka"i#ulasi Peser#a Ujian Nasional Tahun 201 /201!. 12. Ren.ana Anggaran Ujian Nasional Tahun 201 /201!.

1 . Ko(e /el 1!. 0am"iran 1 lam"iran Kar#u Peser#a Da$#ar 2a(ir Pani#ia Da$#ar 2a(ir Penga+as *urnal Keha(iran Peser#a Da$#ar Pengam%ilan Soal (an Pen3erahan 0em%ar *a+a% Sura# Ijin 4asuk Ruang 5on#oh Pengisian Sam"ul 6 /eri#a A.ara 6 Da$#ar 2a(ir Peser#a UN Sura# Pern3a#aan 4enjaga Kerahasiaan UN Da$#ar Nominasi Te#a" 7 DNT8 Peser#a Ujian Nasional.

Panitia

PR9:RA4 K;:IATAN U*IAN NASI9NA0 / S;K90A2 TA2UN P;0A*ARAN 201 /201! TAN::A0 P;0AKSANAAN
*anuari 201! *anuari 201! Fe%ruari 201! 4are# 201!

N9
1. 2. . !.

URAIAN K;:IATAN
Pene#a"an Pani#ia Pen3usunan Program Kegia#an Pen3usunan ren.ana anggaran %ia3a Pen3usunan "erangka# a(minis#rasi a. SK Ke"ani#iaan %. Da$#ar "eser#a Ujian Nasional/Sekolah .. *a(+al Ujian Nasional/Sekolah (. Ta#a Ter#i% Peser#a (an Tugas Penga+as e. *a(+al (an Ko(e Penga+as $. Da$#ar Pem%agian Ruang g. Denah 0okasi (an Denah Tem"a# Du(uk h. Da$#ar 2a(ir Peser#a6 Penga+as (an Reka"i#ulasi Keha(iran Peser#a i. Da$#ar Pengam%ilan (an Pen3erahan Naskah Soal (an 0em%ar *a+a%an j. Kar#u Peser#a (an Nomor 4eja k. Sura# Ke#erangan Ijin masuk l. Ko(e /el Penjelasan Ke"enga+asan (an Pem%ekalan Penga+as Ruang Ujian Nasional Penge.ekan "ersia"an (an "enjelasan "elaksanaan (an "enga+asan (i SPU Pena#aan Tem"a# Pelaksanaan Ujian Nasional Koreksi hasil Ujian Nasional Penerimaan hasil Ujian Nasional ke"a(a Pani#ia (ari Su% Ra3on Pengumuman hasil Ujian Nasional/Sekolah

4are# 201!

&. '. ). ,. 10. 11. 12.

10 A"ril 201! 11 4are# 201! 1 A"ril 201! 1! A"ril 1 1) A"ril 201! A"ril 201! 4ei 201! 2, 4ei 201!

Pa(angsi(im"uan6 0! *anuari 201! Ke"ala Sekolah

Dra. DARWISAH NIP.1-''112& 1-- 0 2 00!

SURAT K;PUTUSAN K;PA0A S4K N;:;RI ! PADAN:SIDI4PUAN Nomor < ,00/ /201 Ten#ang P;N;TAPAN DAN P;4/A:IAN TU:AS PANITIA U*IAN NASI9NA0 TA2UN P;0A*ARAN 2012/201 4enim%ang < a. %ah+a kegia#an %elajar mengajar kelas =II semes#er gena" #ahun "elajaran 2012/201 #elah %erakhir> %. %ah+a un#uk ke"en#ingan "enilaian hasil %elajar "erlu (ilaksanakan Ujian Nasional #ahun "elajaran 2012/201 > .. (alam rangka mem"erlan.ar "elaksanaan Ujian Nasional (an Ujian Sekolah #ahun "elajaran 2012/201 (i S4K Negeri ! Pa(angsi(im"uan6 "erlu (i#e#a"kan Pani#ia Pen3elenggara (an Pem%agian Tugasn3a. < 1. Un(ang?un(ang Nomor 20 #ahun 200 #en#ang Sis#em Pen(i(ikan Nasional> 2. Un(ang?un(ang Nomor 2 #ahun 200 #en#ang Pemerin#ahan Daerah> . Pera#uran Pemerin#ah Nomor 1- #ahun 200& #en#ang S#an(ar Nasional Pen(i(ikan> !. Pera#uran 4en#eri Pen(i(ikan Nasional Nomor 20 #ahun 200) #en#ang S#an(ar Penilaian Pen(i(ikan> &. Pera#uran 4en#eri Pen(i(ikan Nasional Nomor 0 #ahun 201 #anggal 1' *anuari 201 #en#ang Ujian Nasional #ahun "elajaran 2012/201 > '. Ke"u#usan /a(an S#an(ar Nasional Pen(i(ikan Nomor 0020P//SNP/I/201 #anggal 2- *anuari 201 #en#ang Prose(ur 9"erasional S#an(ar 7P9S8 Ujian Nasional/4a(rasah #ahun "elajaran 2012/201 > ). Pera#uran 4en#eri Pen(i(ikan Nasional Nomor #ahun 201 #anggal 1' *anuari 201 #en#ang Ujian Sekolah S4K #ahun "elajaran 2012/201 > ,. Ra"a# Dinas De+an :uru (an Kar3a+an #anggal ! *anuari 201 4emu#uskan < 4ene#a"kan Per#ama Ke(ua Ke#iga Keem"a# Kelima < < Pem%en#ukan Susunan Pani#ia (an Pem%agian Tugas :uru (alam "elaksanaan Ujian Nasional (an Ujian Sekolah #ahun "elajaran 2012/201 se"er#i #erse%u# "a(a lam"iran I ke"u#usan ini> < 4asing?masing mela"orkan "elaksanaan #ugasn3a se.ara %erkala ke"a(a a#asan langsung se"er#i #erse%u# "a(a lam"iran II ke"u#usan ini> < Segala %ia3a 3ang #im%ul aki%a# ke"u#usan ini (i%e%ankan "a(a anggaran 3ang sesuai> < A"a%ila #er(a"a# kekeliruan (alam ke"u#usan ini akan (i%e#ulkan se%agaimana mes#in3a> < Ke"u#usan ini %erlaku sejak #anggal (i#e#a"kan. Di#e#a"kan (i < Pa(angsi(im"uan Pa(a Tanggal < ! A"ril 201 Ke"ala Sekolah Dra. DARWISAH NIP.1-''112& 1-- 0 2 00!
Tem%usan< 1. Ke"ala Dinas Pen(i(ikan Ka%u"a#en Pur%alingga 2. Koor(ina#or Penga+as Dinas Pen(i(ikan Dan Ke%u(a3aan Daerah Ko#a Pa(angsi(im"uan . @ang %ersangku#an !. Arsi"

4enginga#

0am"iran I Ke"u#usan Ke"ala S4K Negeri ! Pa(angsi(im"uan Nomor < ,00/ /201 Tanggal < ! *anuari 201

SUSUNAN PANITIA UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2012/2013 N9 1 2 NA4A/NIP PAN:KAT/:90. RUAN: Pem%ina/IB a Pena#a/III.. Pena#a 4u(a Tk.I/III.% ? ? Pena#a TK. I/III ( Pena#a 4u(a / III a *A/ATAN DINAS Ke"ala Sekolah :uru/Cakasek :uru S#a$ TU S#a$ TU /en(ahara :uru/Cakasek TU:AS PANITIA Ke#ua I/ Penanggungja+a% Ke#ua II Sekre#aris I Sekre#aris II Sekre#aris III /en(ahara Anggo#a/Sie Tem"a#

Dra. Dar+isah NIP. 1-''112& 1-- 0 2 00!


4arahalim 2araha"6 S.P(. NIP.1-)!121) 200&02 1 00 Asrul AAis6 S.P(. NIP. 1-)-110& 200-0 1 00&

! & ' )

Des+i#a 4aharani 2araha" Suma+an Amirhan 2ulu NIP. 1-'!0'0!1-,'02 1 002 A(lin ;r+3s 6S.P( NIP. 1-,!0!21 201101 1 00' Drs. Su(isal NIP. 1-' 0)1' 1--10 1 01 Pra(ana A(i Sa"u#ra NIP. 1-,&0,0, 201001 1 01

) ,

Pem%ina/ IB.a

:uru/Cakasek

Anggo#a/Sie Naskah Pem%an#u Umum

Pa(angsi(im"uan6 Ke"ala Sekolah

! A"ril 201

Dra. DARWISAH NIP.1-''112& 1-- 0 2 00!

0am"iran II Ke"u#usan Ke"ala S4K Negeri ! Pa(angsi(im"uan Nomor < ,00/ /201 Tanggal < ! *anuari 201

RIN5IAN TU:AS PANITIA U*IAN NASI9NA0 DAN U*IAN S;K90A2


TA2UN P;0A*ARAN 2012/201 N9 1 2 *A/ATAN Ke#ua I / Penanggungja+a% Ke#ua II URAIAN TU:AS /er#anggungja+a% #erha(a" "elaksanaan UN/US Tahun Pelajaran 2012/201 1. 4engkoor(inasikan "elaksanaan UN Tahun Pelajaran 2012/201 (an %er#anggungja+a% ke"a(a Ke"ala Sekolah. 2. 4em%ua# konse" #en#ang < a. Ren.ana / "rogram kerja "ani#ia %. SK Pani#ia (an rin.ian #ugas "ani#ia 1. 4em%ua# konse" #en#ang< 1. *a(+al "elaksanaan 2. *a(+al "enga+as . Da$#ar "eser#a !. Kar#u Peser#a &. Ta#a #er#i% '. Tugas "enga+as ). Pem%agian ruang ,. Ko(e /el -. Reka"i#ulasi keha(iran "eser#a 10. Da$#ar ha(ir "enga+as 11. Da$#ar nilai 12. Sura# Ijin 4asuk ruangan /Kar#u semen#ara 2. 4em%ua# (okumen a(minis#rasi ruang . 4enerima lem%ar ja+a%an sis+a !. 4em%an#u mengkoor(inasikan "elaksanaan UN &. 4en3usun la"oran "elaksanaan UN 1. 4em%ua# ren.ana anggaran 2. 4enerima6 men3im"an6 (an mem%elanjakan (ana . 4em%ua# la"oran "er#anggungja+a%an keuangan 1. 4em%ua# (enah ruang UN/US 2. 4en3e(iakan kelengka"an ruangan 3ang (i"erlukan . 4em%ua# (an memasang nomor "eser#a 7%ekerjasama (engan +ali kelas8. 1. 4en3ia"kan naskah soal 2. 4en3ia"kan kelengka"an naskah 3ang (i"erlukan . 4en3ia"kan %eri#a a.ara "engam%ilan naskah soal (an "engem%alian lem%ar ja+a%an. 4em%an#u "elaksanakan #ugas "ani#ia (an "en3elesaian a(minis#rasi UN Pa(angsi(im"uan6 Ke"ala Sekolah ! A"ril 201

Sekre#aris

/en(ahara

&

Anggo#a/Sie #em"a#

Anggo#a/Sie Naskah

'

Pem%an#u Umum

Dra. DARWISAH NIP.1-''112& 1-- 0 2 00!

D;NA2 RUAN: U*IAN NASI9NA0/U*IAN S;K90A2 TA2UN P;0A*ARAN 2012/201


Ke Karangreja R. Kasek Ke Pur%alingga

C5

R. Kom"u#er

R. Ta#a Usaha

R. Ko"sis

R. UKS

R. !& R. !'
0APAN:AN UPA5ARA

R. :uru R. Ke#rml C5

R.. Pani#ia/ Penga+as

R. C5

R.!

R .!!

4e(ia

R.!) R. !,

Mushola

R.!R.&0
0APAN:AN /90A B900I

R.&1 R.&2

R Per"us#akaan

R.&

TATA TERTIB PENGAWAS RUANG UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2012/2013


1. Persia"an UN a. ;m"a# "uluh lima meni# 7!&8 meni# se%elum ujian (imulai "enga+as ruang UN #elah ha(ir (i lokasi sekolah/ma(rasah "en3elenggara UN. %. Penga+as ruang UN menerima "enjelasan (an "engarahan (ari ke#ua "en3elenggara UN. .. Penga+as ruang UN menerima %ahan UN 3ang %eru"a naskah soal UN6 0*UN6 am"lo" 0* UN6 (a$#ar ha(ir6 (an %eri#a a.ara "elaksanaan UN. 2. Pelaksanaan UN a. Penga+as ruang UN masuk ke (alam ruang UN 20 meni# se%elum +ak#u "elaksanaan un#uk< 18 memeriksa kesia"an ruang ujian> 28 memin#a "eser#a UN un#uk memasuki ruang UN (engan menunjukkan kar#u "eser#a UN (an menem"a#i #em"a# (u(uk sesuai nomor 3ang #elah (i#en#ukan> 8 memas#ikan se#ia" "eser#a UN #i(ak mem%a+a #as6 %uku a#au .a#a#an lain6ala# komunikasi elek#ronik6 kalkula#or (an se%again3a ke (alam ruang UN ke.uali ala# #ulis 3ang akan (i"ergunakan> !8 mem%a.akan #a#a #er#i% UN> &8 memin#a "eser#a ujian menan(a#angani (a$#ar ha(ir> '8 mem%agikan 0*UN ke"a(a "eser#a (an meman(u ser#a memeriksa "engisian i(en#i#as "eser#a UN 7nomor ujian6 nama6 #anggal lahir6 (an#an(a #angan8> )8 memas#ikan "eser#a UN #elah mengisi i(en#i#as (engan %enar> se#elah seluruh "eser#a UN selesai mengisi i(en#i#as6 "enga+as ruang UN mem%uka am"lo" soal6 memeriksa kelengka"an %ahan ujian6 (an me3akinkan %ah+a am"lo" #erse%u# (alam kea(aan %aik (an #er#u#u" ra"a# 7(isegel86 (isaksikan oleh "eser#a ujian> ,8 mem%agikan naskah soal 3ang #er(iri (ari (ua "ake# A (an / se.ara selang seling 7%er%e(a an#ara "eser#a (e"an %elakang (an kiri kanan8> -8 mem%agikan naskah soal UN (engan .ara mele#akkan (i a#as meja "eser#a UN (alam "osisi #er#u#u" 7#er%alik8. Peser#a UN #i(ak (i"erkenankan un#uk men3en#uhn3a sam"ai #an(a +ak#u UN (imulai> %. Se#elah #an(a +ak#u mengerjakan (imulai6 "enga+as ruang UN< 18 mem"ersilakan "eser#a UN un#uk menge.ek kelengka"an soal> 28 mem"ersilakan "eser#a UN un#uk mulai mengerjakan soal> 8 menginga#kan "eser#a agar #erle%ih (ahulu mem%a.a "e#unjuk .ara menja+a% soal. .. Kele%ihan naskah soal UN selama ujian %erlangsung #e#a" (isim"an (i ruang ujian (an #i(ak (i"er%olehkan (i%a.a oleh "enga+as ruangan. (. Selama UN %erlangsung6 "enga+as ruang UN +aji%< 18 menjaga ke#er#i%an (an ke#enangan suasana seki#ar ruang ujian> 28 mem%eri "eringa#an (an sanksi ke"a(a "eser#a 3ang melakukan ke.urangan> ser#a 8 melarang orang lain memasuki ruang UN. e. Penga+as ruang UN (ilarang mem%eri is3ara#6 "e#unjuk6 (an %an#uan a"a"un ke"a(a "eser#a %erkai#an (engan ja+a%an (ari soal UN 3ang (iujikan. $. 0ima meni# se%elum +ak#u UN selesai6 "enga+as ruang UN mem%eri "eringa#an ke"a(a "eser#a UN %ah+a +ak#u #inggal lima meni#. g. Se#elah +ak#u UN selesai6 "enga+as ruang UN< 18 mem"ersilakan "eser#a UN un#uk %erhen#i mengerjakan soal> 28 mem"ersilakan "eser#a UN mele#akkan naskah soal (an 0*UN (i a#as meja (engan ra"i> 8 mengum"ulkan 0*UN (an naskah soal UN> !8 menghi#ung jumlah 0*UN sama (engan jumlah "eser#a UN> &8 mem"ersilakan "eser#a UN meninggalkan ruang ujian> '8 men3usun se.ara uru# 0*UN (ari nomor "eser#a #erke.il (an memasukkann3a ke (alam am"lo" 0*UN (iser#ai (engan (ua lem%ar (a$#ar ha(ir "eser#a6 (ua lem%ar %eri#a a.ara "elaksanaan6 kemu(ian (i#u#u" (an (ilem ser#a (i#an(a#angani oleh "enga+as ruang UN (i (alam ruang ujian> h. Penga+as Ruang UN men3erahkan 0*UN (an naskah soal UN ke"a(a Pen3elenggara UN Tingka# Sekolah/4a(rasah (iser#ai (engan sa#u lem%ar (a$#ar ha(ir "eser#a (an sa#u lem%ar %eri#a a.ara "elaksanaan UN.

Pa(angsi(im"uan6 Ke"ala Sekolah

! A"ril 201

Dra. DARWISAH NIP.1-''112& 1-- 0 2 00!

TATA TERTIB PESERTA UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2012/2013


1. Peser#a UN memasuki ruangan se#elah #an(a masuk (i%un3ikan6 3akni 1& 7lima %elas8 meni# se%elum UN (imulai. 2. Peser#a UN 3ang #erlam%a# ha(ir han3a (i"erkenankan mengiku#i UN se#elah men(a"a# iAin (ari ke#ua Pen3elenggara UN Tingka# Sekolah/4a(rasah6 #an"a (i%eri "er"anjangan +ak#u. . Peser#a UN (ilarang mem%a+a ala# komunikasi elek#ronik (an kalkula#or ke sekolah/ma(rasah. !. Tas6 %uku6 (an .a#a#an (alam %en#uk a"a"un (ikum"ulkan (i (e"an kelas (i sam"ing "enga+as. &. Peser#a UN mem%a+a "ensil 2/6 "engha"us6 "enggaris6 (an kar#u #an(a "eser#a ujian. '. Peser#a UN mengisi (a$#ar ha(ir (engan menggunakan "ul"en 3ang (ise(iakan oleh "enga+as ruangan. ). Peser#a UN mengisi i(en#i#as "a(a 0*UN se.ara lengka" (an %enar. ,. Peser#a UN 3ang memerlukan "enjelasan .ara "engisian i(en#i#as "a(a 0*UN (a"a# %er#an3a ke"a(a "enga+as ruang UN (engan .ara menga.ungkan #angan #erle%ih (ahulu -. Peser#a UN mulai mengerjakan soal se#elah a(a #an(a +ak#u mulai ujian.. 10.Selama UN %erlangsung6 "eser#a UN han3a (a"a# meninggalkan ruangan (engan iAin (an "enga+asan (ari "enga+as ruang UN. 11.Peser#a UN 3ang mem"eroleh naskah soal 3ang .a.a# a#au rusak6 "engerjaan soal #e#a" (ilakukan sam%il menunggu "enggan#ian naskah soal. 12.Peser#a UN 3ang meninggalkan ruangan se#elah mem%a.a soal (an #i(ak kem%ali lagi sam"ai #an(a selesai (i%un3ikan6 (in3a#akan #elah selesai menem"uh/mengiku#i UN "a(a ma#a "elajaran 3ang #erkai#. 1 .Peser#a UN 3ang #elah selesai mengerjakan soal se%elum +ak#u UN %erakhir #i(ak (i"er%olehkan meninggalkan ruangan se%elum %erakhirn3a +ak#u ujian. 1!.Peser#a UN %erhen#i mengerjakan soal se#elah a(a #an(a %erakhirn3a +ak#u ujian. 1&.Selama UN %erlangsung6 "eser#a UN (ilarang< a. menan3akan ja+a%an soal ke"a(a sia"a "un> %. %ekerjasama (engan "eser#a lain> .. mem%eri a#au menerima %an#uan (alam menja+a% soal> (. mem"erliha#kan "ekerjaan sen(iri ke"a(a "eser#a lain a#au meliha# "ekerjaan "eser#a lain> e. mem%a+a naskah soal UN (an 0*UN keluar (ari ruang ujian> $. menggan#ikan a#au (igan#ikan oleh orang lain.

Pa(angsi(im"uan6 Ke"ala Sekolah

! A"ril 201

Dra. DARWISAH NIP.1-''112& 1-- 0 2 00!

SURAT P;RN@ATAAN 4;N*A:A K;RA2ASIAAN UN / US

@ang %er#an(a #angan (i%a+ah ini < Nama NIP *a%a#an Asal Sekolah Ke#erangan < ................................................................... < ................................................................... < ................................................................... < ................................................................... < ...................................................................

Se%agai Pelaksana (alam men3elenggarakan Ujian Nasional/Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2012/201 (engan ini men3a#akan %ah+a sa3a < 1. 4en3a(ari hakeka# (an kerahasiaan "en3elenggaraan Ujian nasional /Ujian Sekolah se%agai #ugas negara 3ang "elaksanaann3a (iserahkan ke"a(a sa3a. 2. Akan memegang #eguh kerahasiaan #erse%u#. . Ti(ak akan mem%eri#ahukan/men3am"aikan a#au mem%o.orkan ke"a(a sia"a"un segala sesua#u 3ang #elah sa3a ke#ahui (an sa3a kerjakan (alam melaksanakan #ugas #erse%u# (ia#as (engan .ara a"a"un %aik langsung mau"un #i(ak langsung. Pern3a#aan ini sa3a %ua# (an #an(a#angani (engan se%enarn3a6 (alam kea(aan sa(ar #an"a (i"aksa oleh "ihak lain ser#a "enuh #anggung ja+a% . A"a%ila sa3a melakukan "er%ua#an? "er%ua#an 3ang %er#en#angan (engan "ern3a#aan (ia#as 6sa3a %erse(ia (i#un#u# (an (i%eri sanksi sesuai (engan un(ang?un(ang/hukum 3ang %erlaku. Di%ua# (i < Pa(angsi(im"uan Pa(a #anggal ............................ @ang mem%ua# Pern3a#aan

DDDDDDDDDDDDDDDDDDD NIP

SURAT P;RN@ATAAN /;RS;DIA 4;N*ADI P;N:ACAS RUAN: UN TA2UN P;0A*ARAN 2012/201

@ang %er#an(a #angan (i%a+ah ini < Nama NIP *a%a#an Asal Sekolah Ke#erangan < ................................................................... < ................................................................... < ................................................................... < ................................................................... < ...................................................................

Dengan ini men3a#akan %ah+a sa3a < 1. 4en3a(ari hakeka# (an Tanggung *a+a% Penga+as Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2012/201 3ang "elaksanaann3a (iserahkan ke"a(a sa3a. 2. Akan melaksanakan #ugas se%agai "enga+as Ujian Nasional 7UN8 Tahun Pelajaran 2012/201 (engan "enuh Tanggung *a+a% sesuai (engan "era#uran a#au #a#a #er#i% 3ang %erlaku. Pern3a#aan ini sa3a %ua# (an #an(a #angani (engan se%enarn3a6 (alam kea(aan sa(ar #an"a (i"aksa oleh "ihak lain ser#a "enuh #anggung ja+a% . A"a%ila sa3a melakukan "er%ua#an? "er%ua#an 3ang %er#en#angan (engan "ern3a#aan (ia#as 6sa3a %erse(ia (i#un#u# (an (i%eri sanksi sesuai (engan un(ang?un(ang/hukum 3ang %erlaku. Di%ua# (i < Pa(angsi(im"uan Pa(a #anggal ............................ @ang mem%ua# Pern3a#aan

DDDDDDDDDDDDDDDDDDD NIP

K9D; /;0 < 4ASUK RUAN:AN < 4U0AI 4;N:;R*AKAN < CAKTU TIN::A0 & 4;NIT < CAKTU 2A/IS

DAFTAR ISI

1. 2. . !. &. '. ). ,. -. 10.

Denah Ruang Ujian Nasional/Sekolah Tahun 2012/201 . Da$#ar Pem%agian Ruang Ujian Nasional/Sekolah Tahun 2012/201 . Da$#ar Peser#a Ujian Nasional/Sekolah Tahun 2012/201 . Denah Tem"a# Du(uk Peser#a Ujian Nasional/Sekolah Tahun 2012/201 . *a(+al Ujian Nasional/Sekolah Tahun 2012/201 . *a(+al Penga+as Ujian Nasional/Sekolah Tahun 2012/201 . Ta#a Ter#i% Peser#a Ujian Nasional/Sekolah Tahun 2012/201 . Tugas Penga+as Ujian Nasional/Sekolah Tahun 2012/201 . Ko(e /el 5on#oh Pengisian Sam"ul 6 /eri#a A.ara (an Da$#ar 2a(ir Peser#a UN

Panitia