You are on page 1of 39

COLECTAREA !I TRANSPORTUL DE!

EURILOR

"

22.

COLECTAREA !I TRANSPORTUL DE!EURILOR

n ultimii ani, posibilit!"ile de valorificare a materialelor din gunoiul menajer s-au mbun!t!"it considerabil, prin tehnologiile noi, mai bune. Ca urmare a acestui fapt #i a obiectivului de a mbun!t!"i, prin valorificarea de#eurilor, protejarea mediului #i resurselor, n Uniunea European!, extragerea substan"elor valorificabile a devenit o cerin"! legal!. Romnia s-a aliniat acestei strategii prin actuala legisla"ie privind de#eurilor. Ambalajele de folosin"! multipl! sunt inferioare actualmente, la multe produse, celor de unic! folosin"!. Acestea, ca de ex. ambalajele pentru b!uturi din PET, ca #i cutiile din tabl! alb! sunt formate din materii prime pentru a c!ror valorificare (reciclare) exist! bune premise tehnico-metodologice. Ambalajele din sticl! r!mn n continuare recipientul preferat pentru multe produse. Valorificarea de#eurilor din metale feroase #i neferoase este o metod! de reciclare verificat! #i practicat! de mul"i ani. Industria o"elului a dezvoltat reprimirea metalului vechi #i a definit cerin"ele pentru componen"a livr!rilor. n Romnia, n aprilie $999, a fost introdus standardul SR 6058/$: materiale valorificabile din fier legat de topirea fierului. Pentru clasificarea materiilor prime secundare #i a de#eurilor din metale neferoase, este valabil standardul STAS 30$7-78. Colectarea metalelor feroase #i neferoase din gunoiul menajer c#tig! n importan"!, deoarece recunoa#terea automat! #i separarea aluminiului #i tablei albe din fluxurile de de#euri sunt ast!zi lipsite de probleme. Ambalajele con"in ast!zi, n form! pur! ca folii sau n materialul mixt, metale neferoase care pot fi recuperate. Dispunem de metode automate de recunoa#tere a cutiilor de carton de la b!uturi. Aceste materiale mixte pot fi mp!r"ite n final n cartoane #i nemetale. Colectarea materialelor problematice (de ex. baterii, resturi de vopsea, medicamente, produse de cur!"at) este obligatorie din perspectiv! ecologic!, deoarece aceste materiale, n cursul ndep!rt!rii de#eurilor, m!resc poten"ialul toxic al deponiilor sau pricinuiesc probleme la tratarea de#eurilor. Colectarea separat! #i tratarea de#eurilor biologice sunt componente importante ale conceptelor moderne integrate de management al de#eurilor.

La fel de diferen"iate, ca #i poten"ialul de valorificare din de#eul din localit!"i, trebuie s! fie #i sistemele de colectare #i transport al de#eurilor n vederea valorific!rii sau ndep!rt!rii, pentru a corespunde propriet!"ilor diferitelor tipuri de de#euri #i a domeniilor lor de provenien"!. Organizarea colect!rii de#eurilor a devenit ast!zi o sarcin! complex!. Elementele sistemului (tipuri de recipiente, vehicule) sunt oferite ntr-o mare diversitate #i trebuie astfel alese nct cerin"ele sistemului de colectare s! fie ndeplinite cel mai bine.

Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COLECTAREA !I TRANSPORTUL DE!EURILOR

22.". Procedee de colectare Procedeele colect!rii de#eurilor se deosebesc n mare dup! tipul utiliz!rii recipientelor de colectare, dupa cum urmeaza: 22.".". procedee de golire; procedee cu recipient de schimb; procedee cu recipient de unic! folosin"!; procedee f!r! pubel!.

Procedee de golire

La procedeele de golire, vehiculul de colectare #i transport preia, ntr-un ciclu de colectare de#eul din recipientele de la fa"a locului (proces de golire). La colectarea de#eurilor reziduale, vehiculele cu sistem de compactare sunt dotate cu unul sau mai multe dispozitive de ridicare, respectiv de r!sturnare pentru recipientele standard (de ex. pubele mari n format european). In acest caz, sunt folosite n principal recipiente mari cu capacitatea de pn! la $,$ m3 pentru gunoiul menajer #i pentru de#eurile de produc"ie asimilabile cu acesta. Dac! nu exist! recipiente de colectare la fa"a locului, de#eurile sunt r!sturnate ntr-o cup! ata#at! vehiculului, care, activata hidraulic, se gole#te n interiorul vehiculului. Pentru colectarea materialelor valorificabile n procedeul de golire, se utilizeaz! pubele mari cu capacitatea de 240 l #i $.$00 l pe rotile sau containere de depozitare. Colectarea separat! a hrtiei #i cartonului din de#eul menajer este un procedeu de golire foarte r!spndit n Europa #i practicat ca metod! de reciclare. Industria hrtiei a definit standarde de calitate pentru reprimirea hrtiei vechi, conform c!rora se face #i remunera"ia. n Romnia exist! standardele STAS 4527/$-8$ #i 4527/2-8$, care reglementeaz! cerin"ele de calitate, structura #i manipularea ca #i recuperarea hrtiei #i cartonajelor. Colectarea selectiv! trebuie s! fie alc!tuit! n a#a fel nct s! se ob"in! o puritate ct mai mare a materialului #i deci o clas! de calitate. Procedeul de golire cu utilizarea recipientelor de 240 $.$00 l este potrivit ndeplinirii acestei sarcini. Ca recipiente de colectare pentru de#eul biologic, n procedeul de golire, s-au fixat pubelele cu capaciatea de 60 240l. La utilizarea pubelelor mai mari, din cauza greut!"ii volumetrice a de#eului biologic, apar adeseori probleme de randament ale puterii de ridicare a dispozitivului de r!sturnare.

Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COLECTAREA !I TRANSPORTUL DE!EURILOR

22.".2.

Procedee cu recipient de schimb

La procedeul cu recipient de schimb, vehiculul de transport preia recipientele umplute #i le transport! la punctul de golire (deponie, sta"ie de tratare, depozit pentru materiale valorificabile, ntreprinderi industriale etc.). Este vorba in acest caz despre containere mari de peste 3 m pentru de#euri amestecate sau containere cu unul sau mai multe compartimente pentru colectarea materialelor valorificabile. Exemple de sisteme de recipiente de schimb: colectarea sticlei, hrtiei, PET #i a cutiilor de b!uturi n recipiente cu unul sau mai multe compartimente, containere concave pentru de#eurile din construc"ii, recipiente de schimb pentru de#eu rezidual sau materiale valorificabile n campinguri, cazarme, alte complexuri multifunc"ionale, containere pentru fier vechi pentru ntreprinderile industriale, containere mari pentru hrtie/ carton/ cartonaje de ex. de la tipografii (#i cu dispozitiv de compactare ncorporat). 22.".3. Procedee cu recipient de unic# folosin$#

La acest procedeu, vehiculul de colectare preia de#eul n recipiente de unic! folosin"!, ntr-un tur de colectare. Exemple de utilizare: colectarea selectiv! a materialelor valorificabile (ambalaje mixte, plastic, metal) n saci pentru materiale valorificabile din plastic; colectarea sezonal! selectiv! a frunzelor n saci de frunze din hrtie (compostabile) ; colectarea gunoiului rezidual n saci din plastic. Recipientele de unic! folosin"! (sacii) sunt de obicei colectate #i transportate cu vehicule de gunoi conven"ionale, cu pres! #i spa"iu deschis de nc!rcare sau n camioane de serie cu remorc!. 22.".4. Procedeul f#r# pubel#

La colectarea f!r! pubel!, un singur tip de de#eu, manevrabil manual, este preluat de un camion cu remorc! sau de un vehicul de colectare dotat cu o deschiz!tur! mare de nc!rcare #i cu pres!. Exemplu: colectarea de#eului voluminos (mobil! etc.) ;

Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COLECTAREA !I TRANSPORTUL DE!EURILOR

colectarea de frigidere; colectarea hrtiei vechi n baloturi; colectarea fierului vechi; colectarea sezoniera a resturilor de copaci #i arbu#ti legate n snopi.

22.2. Container pentru colectarea gunoiului menajer %i al de%eurile provenite de la unit#$i de produc$ie Pentru colectarea att a gunoiului menajer ct #i a celui de produc"ie asem!n!tor de#eului menajer, se pot utiliza n principiu pubelele mari standardizate de norma european! NE 840 (pn! la $700 l). Sunt hidroizolate #i rezistente la ac"iunea subtantelor chimice. Golirea acestor tipuri de recipiente n vehiculele de gunoi cu pres! este realizat! din punct de veder tehnic, folosindu-se echipamentul hidraulic al vehiculului. Alegerea m!rimii recipientelor pentru de#eul din unit!"ile de produc"ie (ca mari produc!tori de de#euri) se realizeaz! mai ales "inndu-se cont de rentabilitate (ritm de ridicare), n timp ce la gospod!riile private, igiena (sta"ionarea de#eului n recipient) este cea care st! n prim plan. Colectarea #i ridicarea gunoiului menajer #i a de#eurilor de produc"ie asem!n!toare celor menajere este mai eficient! n containere mari de de#euri sau n containere la schimb: din unit!"i de produc"ie mari ; la o densitate foarte mare de locuitori a unei localit!"i ; la spa"iile de petrecere a timpului liber #i a vacan"elor ; n zone mai ndep!rtate, cu distante de transport mare.

Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COLECTAREA !I TRANSPORTUL DE!EURILOR

Sisteme de recipiente pentru de#euri

Recipiente de unic$ folosin%$

Recipiente pentru golire

Recipiente la schimb

Recipiente Saci Pungi

Monorecipiente

Recipiente cu mai multe compartimente Ridicare pieptene

pentru nc$rc$tor cu depunere

pentru nc$rc$tor cu rulare

pentru vehicule cu prici

Ridicare Volum

Ridicare pivot Ridicare portabil$

Ridicare cu lan% Ridicare Volum

Ridicare cu crlig Ridicare cu cablu Ridicare Volum

Ridicare cu macara Ridicare cu stivuitor Ridicare Volum

Ridicare Volum

Ridicare Volum

Fig. 22 $: Privire de ansamblu asupra sistemelor de recipiente pentru de#euri

22.2.".

Containere mari de gunoi conform standardelor europene

Containerele mari de gunoi se utilizeaz! n ntreaga Europ! #i au m!rimi universale. Comitetul European de Normare CEN a descris n norma european! NE 840 (n 5 p!r"i) recipiente de colectare a de#eurilor cu volumul de 80 $700 l. Normele sunt: NE 840-":"997 - Recipiente mobile de colectare a de#eurilor partea $: recipiente cu ro"i #i un volum de 80 l pn! la 390 l (pentru sisteme pieptene). !" NE 840-2:"997 - Recipiente mobile de colectare a de#eurilor partea 2: recipiente cu 4 ro"i #i volum de 500 l pn! la $200 l cu capac plan (pentru sistemele pivot #i/sau pieptene). !" NE 840-3:"997 - Recipiente mobile de colectare a de#eurilor partea 3: recipiente cu 4 ro"i #i volum de 770 l pn! la $300 l cu capac glisant (pentru sistemele pivot #i/sau pieptene). !" NE 840-4: "997 - Recipiente mobile de colectare a de#eurilor partea 4: recipiente cu 4 ro"i #i volum de 750 l pn! la $700 l cu capac plan (pentru umpleri late cu sistem pivot sau umpleri cu utilaje de construc"ie #i/sau pentru sisteme pieptene late). !" NE 840-5: "997 - Recipiente mobile de colectare a de#eurilor partea 5: cerin"ele pentru sistemele de ridicare #i metoda de verificare. Statele Comunit!"ii Europene au preluat normele CEN privind recipientele de colectare a de#eurilor n sistemele na"ionale de norme. Exemple:
Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COLECTAREA !I TRANSPORTUL DE!EURILOR

British Standards Deutsche Norm Normes francaises

BS EN 840-$: $997 DIN EN 840-$: $997 NF EN 840-$: $997

Pubelele mari, conform NE 840-$ (80 l, $20 l, 240 l etc.) sunt prev!zute cu o ax! cauciucat!, sunt produse din plastic de inalta densitate (polietilen!), f!r! mbin!ri, prin metoda turn!rii sub presiune, n diferite variante de culori (de ex. ro#u, verde, galben, maro, albastru, gri). Cu etrieri corespunz!tori, trebuie folosit un sac de gunoi.

Fig. 22 2: Pubele mari $20/240 l Recipientele de colectare a de#eurilor pe 4 ro"i #i capac glisant, conform p!r"ii 4, au n principal o capacitate de 770 sau $$00 l. Sunt prev!zute cu frn! central!, elemente de protec"ia copilului, la nevoie #i cu ncuietoare la capac, deschidere pentru hrtie sau pentru sticl!. Recipientele sunt produse din tabl! de o"el zincat! sau plastic de nalta densitate (polietilen!), f!r! mbin!ri, prin metoda turn!rii sub presiune.

Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COLECTAREA !I TRANSPORTUL DE!EURILOR

Fig. 22 3: Containere de $.$00 litri din plastic, cu capac glisant

22.2.2.

Recipiente de schimb (containere)

Un exemplu tipic de colectare a de#eurilor prin procedeul recipientului la schimb este salubrizarea campingurilor din zonele de petrecere a vacan"elor. Aici sunt produse, n func"ie #i de sezon, cantit!"i mari de de#eu asem!n!tor cu cel menajer. n gunoiul n care exist! #i material organic, germenii se nmul"esc repede. Dac! spa"iul respectiv se afl! ntr-o zon! unde nu exist! un sistem public de colectare a de#eurilor, din motive igienice, trebuie respectat un ritm de ridicare rapid. Astfel volumul de recipient necesar nu este stabilit de rentabilitatea dorit! de
Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COLECTAREA !I TRANSPORTUL DE!EURILOR

ntreprinderea de ridicare. n plus, se poate calcula dinainte un grad optim de umplere la ridicare #i deci o m!rime de recipient rentabil! #i adaptat! perioadei de sta"ionare.

Pentru colectarea de%eurilor din spa$iul rural romnesc, este recomandabil# utilizarea recipientelor de schimb de volum mare la colectarea gunoiului rezidual. Ridicarea este astfel rentabil# %i cu ajutorul vehiculelor apropiate de cele de serie. Produc#torii priva$i de de%euri racorda$i trebuie s# preia un efort mai mare di l b i d i i l di l i

22.2.2.".

Containere de schimb

Containerele de schimb, n func"ie de tipul de#eului #i situa"ia de folosire, sunt produse din metal, prin tehnici de construc"ie diferite. Se pot prezenta sub forma unor recipiente concave impermeabile sau pot fi prev!zute cu trape de deschidere pn! la nivelul solului. Referitor la procedeul de desc!rcare, deosebim: containere cu depunere (de ex. recipientele concave r!mn, la desc!rcare, n pozi"ie orizontal!), containere cu rulare (de ex. n tipul construc"iilor casetate cu o pereche de role sunt rotite nclinat deasupra vehiculului #i preluate).

Container concav deschis (de ex. pentru de#euri de la #antierele de construc"ii, fier vechi, resturi de sticl!, plastic n construc"ia tip ferestre etc.)

Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COLECTAREA !I TRANSPORTUL DE!EURILOR

Fig. 22 4: Recipiente cu depunere (concave) cu capacitatea de 2 5 m

Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COLECTAREA !I TRANSPORTUL DE!EURILOR

"0

Containere concave cu capac (pentru de#euri reziduale) :

Fig. 22 5: Recipiente cu capac, avand capacitatea de cca. "0 m

Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COLECTAREA !I TRANSPORTUL DE!EURILOR

""

Pentru colectarea de#eului prin procedeul de golire pot fi utilizate pubele mari de pn! la 7 m. Trebuie "inut cont de greutatea specific! a frac"iunilor de de#eu colectate #i de puterea de ridicare a vehiculelor de colectare.

Fig. 22 6:

Recipient mare, 4500 litri cu capac glisant (marca Normann Bock Transporttechnik GmbH)

Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COLECTAREA !I TRANSPORTUL DE!EURILOR

"2

22.2.2.2.

Containere de schimb cu mai multe camere

Containerele de schimb cu mai multe compartiemente sunt produse de obiecei sub forma unor cutii din o"el nchise pentru colectarea sticlei vechi, n diferite variante de culori.

Fig. 22 7: Container cu mai multe compartimente

22.2.2.3.

Container depozit

Containerele depozit sunt cel mai adesea produse din material plastic nt!rit cu fibre de sticl! (igluul materialelor valorificabile). Exist! variante cu un singur compartiement sau cu mai multe compartimente #i pot fi utilizate de ex. pentru colectarea sticlei vechi de diferite culori, a ambalajelor din PET, hrtie/carton/cartonaje.

Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COLECTAREA !I TRANSPORTUL DE!EURILOR

"3

Fig. 22 8:

Containere depozit pentru sticl! veche, $500 litri #i hrtie veche, 3500 Liter (marca Kliko Entsorgungssysteme GmbH)

Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COLECTAREA !I TRANSPORTUL DE!EURILOR

"4

Fig. 22 9:

Containere tip clopot pentru deseuri valorificabile

22.3. Ma%ini de colectare 22.3.$. Tipuri de ma%ini Tipologia vehiculelor de ridicare a de#eurilor solide este foarte diversificata si cuprinde atat modele de vehicule utilitare de serie cat #i camioane cu dispozitive speciale, adaptate fiec!rei utiliz!ri. In func"ie de scopul utiliz!rii, se poate realiza sistemul de recipiente de colectare #i modelul de construc"ie, conform cu urm!toarea schema :

Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COLECTAREA !I TRANSPORTUL DE!EURILOR

"5

Utilizare:

Colectare

Manipulare

Transportare

Sistem de recipiente:

f$r$

Recipiente de golire

Recipiente de schimb

Tip de ma%in#:

Rampa de nc$rcare Basculant$ (cu macara)

nc$rc$tor spate nc$rc$tor fa%$ nc$rc$tor lateral

nc$rc$tor pe pneuri nc$rc$tor pe senile Transportor interurban

Fig. 22 $0:

Tipuri de vehicule de ridicare a de#eurilor dup! [Wrtz, $998]

Domenii de utilizare: Gunoi voluminos, Gunoi menajer , Gunoi din unit!"i de produc"ie. Sticl! veche n containere de deponie, Gunoi din unit!"i de produc"ie, De#euri din construc"ii. Hrtie veche n baloturi, Ambalaje u#oare n saci, De#euri de produc"ie.

Raportat la vehiculele utilizate, rezult! din sistemul de recipient, 3 categorii de vehicule: 22.3.".". Ma#ini de golire (autogunoiere) Ma#ini cu recipiente de schimb Ma#ini f!r! sistem.

Autogunoiere

Avnd n vedere sarcina de lucru, cele mai utilizate sunt vehiculele speciale cu auto#asiuri modificate fa"! de serie #i cu suprastructuri speciale, prev!zute cu sisteme #i dispozitive pentru golirea recipientelor #i pentru compactarea #i sfaramarea de#eurilor. Instala"iile de manipulare sunt activate de regul! hidraulic #i dispun de echipamente de preluare pentru unul sau mai multe tipuri de recipiente de la 40 pn! la $.700 l. Dispozitivele de manipulare a recipientelor de golire pot fi amplasate n diferite locuri ale vehiculului, astfel exista vehicule de golire cu :: !" !" nc!rc!tor spate nc!rc!tor lateral

Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COLECTAREA !I TRANSPORTUL DE!EURILOR

"6

!"

nc!rc!tor fa"! (autonc!rc!tor cu basculare peste cap).

Pe lng! camioanele cu recipiente ca anexe fixe, unde de#eul este compactat #i transportat, mai exist! si vehicule la care recipientele sunt separate de echipamentele de nc!rcare #i compactare. Aceste recipiente pot fi cu mai multe compartimente pentru diferite de#euri (de ex. sticl! pe culori), iar dup! umplere pot fi ridicate de vehicule si transportate de camioane la instala"ii industriale prelucr!toare sau de salubrizare, unde sunt golite.

Fig. 22 $$:

Vehicul de golire

Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COLECTAREA !I TRANSPORTUL DE!EURILOR

"7

Abb. 22 $3:

Vehicul de golire nc!rc!tor lateral (Foto Faun Eurotec GmbH)

Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COLECTAREA !I TRANSPORTUL DE!EURILOR

"8

Fig. 22 $4:

Vehicul de golire nc!rc!tor fa"! (autonc!rc!tor cu basculare peste cap)

Pentru ridicarea de#eului biologic se utilizeaz! de cele mai multe ori vehicule conven"ionale, la care dispozitivul este ncorporat si strns legat de un auto#asiu de camion. Pentru ridicarea de#eurilor biologice foarte umede, s!race n solide, sunt potrivite ndeosebi vehicule cu plac! pentru presare. 22.3.".2. Ma%ini cu recipiente de schimb

Pentru transportul recipientelor de schimb se utilizeaz! vehicule speciale, denumite #i autocontainiere. Ele sunt dotate cu dispozitive de nc!rcare alternativ! pentru preluarea #i depunerea recipientelor ca #i cu dispozitiv de basculare pentru golirea lor. %innd seama de conceptia tehnica, deosebim basculante cu lan" sau cu cablu. Pentru ridicarea de#eurilor dispunem la acest tip, de recipiente cu capacitati de 2$5 m.

Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COLECTAREA !I TRANSPORTUL DE!EURILOR

"9

Fig. 22 $5:

Basculant! cu depunere cu recipient concav, greutate total! $8 Mg

!" basculant! cu rulare cu crlig/cablu

Se utilizeaz! recipiente cu rulare de cca. 555 m. Sunt produse n diferite modele, pentru diferite destina"ii de utilizare, cu u#i n spate, capac plan sau dur ca #i cu dispozitive integrate pentru compactarea de#eurilor.

Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COLECTAREA !I TRANSPORTUL DE!EURILOR

20

Fig. 22 $6: Basculant! cu rulare spate Aceste vehicule se utilizeaz! #i la recipientele de golire cu macara de nc!rcare ncorporat! pentru golirea containerelor depozit pentru sticl! veche, PET sau hrtie veche. 22.3.".3. Ma%ini f#r# sistem

Este vorba in acest caz despre vehicule conven"ionale (de serie) cu anexe tip rampa. Un domeniu de utilizare este de ex. ridicarea gunoiului voluminos, dac! avem grij! s! nu limit!m, prin folosirea vehiculelor cu pres!, reutilizarea anumitor p!r"i din gunoiul voluminos. Pe ct posibil f!r! deterior!ri, trebuie transportate adeseori frigidere, aparate electrice, mobil! veche #.a.m.d., unde trebuie s! se utilizeze o anex! tip caset! sau cutie. Sacii cu ambalaje u#oare sunt adesea colecta"i #i transporta"i, pe lng! vehiculele cu pres!, #i de c!tre ma#ini f!r! sistem.
Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COLECTAREA !I TRANSPORTUL DE!EURILOR

2"

22.3.2. 22.3.2.".

Cerin$e tehnice pentru ma%inile care ridic# de%eurile solide Autogunoiere compactoare

Autogunoierele compactoarele sunt prev!zute cu tambur rotitor sau plac! de presare.


22.3.2.1.1

Vehicule cu tambur rotitor

Conceptul tamburului rotitor a fost elaborat deja n anii 20 #i a reprezentat clasicul ntre dispozitivele speciale de pe vehiculele de colectare a de#eurilor. Recipientul de colectare este constituit dintr-un tambur rotitor cilindric, care se rote#te paralel cu axa vehiculului. In interior, exist! nervuri mai joase pe post de mecanisme de antrenare . n plus, pe peretele din spate al recipientului se afl! un #nec cu dou! sensuri, prin care se preseaz! de#eul n recipient. Vehiculele cu tambur rotitor se folosesc la colectarea de#eului biologic (n anumite condi"ii), a gunoiului rezidual din gospod!rii #i a de#eurilor din unit!"ile de produc"ie, cu recipiente de golire de pn! la $,$ m. Avantajele vehiculului cu tambur sunt timpul redus de a#teptare, nc!rcarea util! mare #i consola spate redus!. Date de performan$# %i caracteristici ale vehiculelor cu tambur rotitor Structur#: Volumul recipientului [m] lungime x l!"ime x n!l"ime [m] Mas! [kg] Presiune hidraulic! Tehnic! de desc!rcare Component! de nc!rcare Dispozitive de r!sturnare Vehicul: Auto#asiu Mas! total! acceptat! [kg] De serie, cu dou! sau trei axe $6,0 pn! la 26,0 $4,0 / $6,0 / $8,0 / 22,0 / 22,0 4,60 7,00 / 2,50 / 2,50 4.300 5.300 cca. 300 bar Modificarea direc"iei tamburului rotitor &nec de pres! #i tambur rotitor Pentru toate recipientele de golire pn! la $,$ m

Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COLECTAREA !I TRANSPORTUL DE!EURILOR

22

Ecartament [mm] Lungime total! x n!l"ime [m] Consol! spate [m] nc!rcare util! [kg]
22.3.2.1.2

3.200 pn! la 5.500 6,50 8,80 x 3,60 $,60 8.300 pn! la $4.500

Vehicule cu plac# de presare

Vehiculele cu plac! de presare sunt utilizate, dotate diferit cu p!r"i spate #i de nc!rcare, la golirea recipientelor pentru golire sau la colectarea sacilor de de#eu, hrtiei vechi sau gunoiului voluminos la procedeele f!r! recipiente. La utilizarea f!r! dispozitiv de golire, preluarea de#eului se face n recipientele de colectare, prin intermediul unei cupe de nc!rcare #i a unui mecanism de compactare n por"iunea spate. n cupa de nc!rcare, aflat! n partea inferioar! a zonei de nc!rcare #i care trebuie s! aib! o muchie ct mai joas!, de#eul se arunc! manual. Cupa de nc!rcare are un volum de cca. $,5-3,0 m. De#eul este presat de placa de sfaramare si compactat. In acest mod in interiorul masinii ajunge o cantitate mare de de#eu. Pentru desc!rcare, cupa este ridicat!, iar de#eul este mpins din recipientul de colectare prin placa de presare. Dispozitivele de r!sturnare pentru recipientele la schimb sunt fixate de vehiculele cu plac! de presare printr-un cadru ncorporat. Cupa de nc!rcare are astfel func"ia unui spa"iu de umplere. Mecanismul de presare func"ioneaz!, ca #i la colectarea gunoiului voluminos, f!r! dispozitiv de r!sturnare. Date de performan$# %i caracteristici ale vehiculelor cu plac# de presare Structur!: Volumul recipientului [m] $0,0 $7,5, pentru dou! axe 20,0 28,0, pentru trei axe 28,0 35,0, pentru semiremorc! lungime x l!"ime x n!l"ime [m] mas! [kg] Presiune hidraulic! [bar] Tehnic! de desc!rcare Parte de nc!rcare Instala"ii de r!sturnare 3,30 9,50 / 2,00 2,50 / 2,50 4.300 9.000 $00 200 Panou de pisare / piston de presare Plac! de conducere #i rotire Pentru toate recipientele de golire de $,$

Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COLECTAREA !I TRANSPORTUL DE!EURILOR

23

m, 4,4 m sau 7,0 m. Vehicul: Auto#asiu Mas! total! acceptat! [kg] De serie, cu dou! #i trei axe, uneori cu semiremorc! $2,0 $8,0 (pt. dou! axe) $2,0 26,0 (pt. trei axe) pn! la 44 (pt. remorc!) 6.000 pn! la $2.500

nc!rcare util! [kg]

Fig. 22-$8:

Vehicul cu plac! de presare cu r!sturnare ncorporat! a recipientelor #i cabin! low-entry (Foto: Iveco Magirus SA)

Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COLECTAREA !I TRANSPORTUL DE!EURILOR

24

22.3.2.1.3

Date legate de performan$ele specifice vehiculelor

Puterea motorului Puterea motorului vehiculelor de colectare trebuie s! fie adaptat greut!"ii totale acceptate, astfel nct ridicarea de#eurilor, n ciuda pornirilor #i manevrelor dese, s! poat! fi derulat! u#or, iar fluxul traficului s! nu fie mpiedicat. Mas# total# acceptat# $8.000 kg 26.000 kg pn! la 44.000 kg Angrenaj Deoarece gunoierele, la viteze mici #i pentru procesul de demarare, necesit! un raport mic de transmisie, necesit! ns!, pe de alt! parte, la transport, viteze mai mari, deci un interval mare al rapoartelor de transmisie. Angrenajele vehiculelor de colectare a de#eurilor sunt dotate de aceea cu pn! la $6 trepte de vitez!. La o densitate mare a recipientelor, ca de ex. n zonele cu vile #i cu m!rimi de recipiente de 60240 l, sunt necesare multe porniri. Pentru aceast! situa"ie se recomand! vehicule cu angrenaj automat. Instala"ie de nc!rcare Deschiderea de umplere #i cupa de nc!rcare trebuie s! fie astfel potrivite, nct dou! pn! la trei recipiente pentru golire s! poat! fi nc!rcate f!r! ntrerupere. For"a de ridicare a dispozitivelor de umplere For"a de ridicare necesar! pentru recipientele de golire se determin! din volumul de recipiente #i greutatea specific! a de#eurilor din recipient. De#eul biologic de ex. are o greutate specific! mult mai mare dect maculatura. For"a de ridicare necesar! se refer! la pentru recipientele de golire de 60240 l pentru recipientele de golire pn! la $.$00 l >$50 kg >750 kg Putere obi%nuit# a motorului $60$90 kW $70250 kW 235 kW

Compactare Utilizarea compactoarelor ca vehicule speciale de colectare este rentabil!, fa"! de utilizarea vehiculelor conven"ionale, dac! greutatea volumetric! din recipientul de colectare de pe vehicul este mult mai mare, dup! compactare, dect n recipientul de golire. Nu este deci rentabil! colectarea #i transportarea molozului, ca de#eu mineral, n compactoare, deoarece nu este atins! o productivitate mare de compactare.
Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COLECTAREA !I TRANSPORTUL DE!EURILOR

25

De asemenea, de#eurile biologice sunt pu"in compactabile, deoarece n recipientele de golire avem gunoi ud cu un con"inut mare n ap! #i cu pu"in spa"iu n porii de aer. Compactarea n vehiculul cu tambur rotitor cauzeaz! mult lichid, de aceea este mai bine s! se foloseasc! vehiculele cu plac! de presare, care protejeaz! structura. Capacitatea de compactare a vehiculelor de colectare Capacitatea de compactare se calculeaz! mp!r"ind greutatea volumetric! din vehicul la greutatea volumetric! a de#eului din recipientul de golire. Vehiculele de colectare sunt construite n a#a fel nct, "innd cont de greutatea volumetric! ob"inut! prin mecanismul compact!rii, s! se ating! nc!rcarea vehiculului, f!r! s! se suprancarce. Greut!"ile volumetrice din recipientele de golire variaz! n func"ie de frac"iunea de de#eu #i sistemul de recipiente.

Frac$iune de de%eu Gunoi menajer Gunoi menajer Gunoi menajer Gunoi menajer Gunoi rezidual Gunoi rezidual Gunoi rezidual Sticl! veche Hrtie veche Plastic vechi Metal vechi Ambalaje u#oare Gunoi ud

Sistem de recipient GG 35/50 l PG $$0 L PM $20 L PM 240 l PM $20/240 l PM $$00 l PG 50 l PM 240 l PM 240 l PM 240 l PM 240 l PM 240 l PM 240 l

Greutate volumetric# kg/m $50 pn! la 2$$ $23 pn! la $55 $64 $0$ pn! la $60 $$0 pn! la $50 $05 pn! la $20 $05 pn! la $63 250 pn! la 300 40 pn! la $60 $0 pn! la 55 30 pn! la $00 30 pn! la 60 $50 pn! la 220

Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COLECTAREA !I TRANSPORTUL DE!EURILOR

26

De#eu biologic De#eu din buc!t!rie

PM 240 l PM 240 l

$60 pn! la 280 250 pn! la 400 PG = Pubel! de gunoi PM = Pubel! mare)

(GG = G!leat! de gunoi Tab. 22 $:

Greutatea volumetric! a frac"iunilor de de#eu din recipientele de golire din Germania

Capacitatea de compactare a vehiculelor este ntre cca. $,5 #i 5,0, n func"ie de tipul de de#euri. Pentru diferite compactoare se pot atinge densit!"i volumetrice ntre 350 pn! la 650 kg/m n recipientul de colectare, f!r! ca vehiculul s! fie supranc!rcat.

Vehiculul optim pentru un tip de de%eu dintr-o zon# de salubrizare trebuie deci ales n func$ie de compactibilitatea de%eului n rela$ie cu greutatea volumetric# accesibil# a de%eului din vehiculul de colectare.

22.4. Organizarea colect#rii de%eurilor Principiile de organizare a colect!rii de#eurilor determin! rentabilitatea unui sistem de colectare. Influen"ele asupra costurilor #i eficien"ei sistemului rezult! din: alegerea sistemului de recipiente; densitatea de recipiente (alegerea num!rului de recipiente #i punctele de amplasare) ; graficele de ridicare.

Factorii tehnici #i manageriali joac! un rol important, influen"a lor fiind diferit! n zonele de salubrizare urbane sau rurale, avand de asemenea #i efecte diferite asupra structurii costurilor. n Tab. 222, factorii de influen"! sunt evalua"i n func"ie de eficien"a lor asupra costurilor.

Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COLECTAREA !I TRANSPORTUL DE!EURILOR

27

rural: A) distanta de transport de la punctul de plecare la zona de colectare: B) num!rul de recipiente de la punctele de colectare: C) necesarul de timp pentru aducerea recipientelor de de#eu, pentru golire #i punerea lor la loc: D) nsemn!tatea vitezei ciclului echipamentelor de ridicare / basculare: E) perioada de cur!"are a gunoiului din cupa de nc!rcare n spa"iul de stocare: F) G) H) I) ocuparea personalului: distan"e ntre punctele de colectare: volumul #i greutatea util! a vehiculului: distan"a pn! la depozit/statie de tratare:

urban:

cunoscuta de cele mai multe ori pu"ine mic mic! mic! mic! mare relativ mici relativ lung! multe mare mare mare mai mare mic! relativ mare relativ scurt!

Tab. 22 2 22.4.".

Influen"e asupra costurilor pentru zonele de colectare exemplare rural #i urban Cerin$e privind sistemele de colectare

Pentru atingerea unui eficacit!"ii mari, sistemele de colectare selectiv! a de#eurilor trebuie s! satisfac! urm!toarele cerin"e: drumurile trebuie s! fie scurte. Astfel cre#te disponibilitatea c!tre precolectarea #i livrarea frac"iunilor colectate separat; posibilit!"ile de valorificare a frac"iunii de de#euri nu trebuie s! fie diminuate prin influen"e exterioare care le micsoreze calitatea (de ex. condi"iile meteorologice) ; colectarea pe sortimente m!re#te #ansele de valorificare, diminueaz! costurile de ndep!rtare a materialelor problematice; respectiv

volumul recipientului #i al transportului trebuie s! fie u#or adaptabil cerin"elor. (Solu"iile tehnice speciale pot diminua aceast! flexibilitate); punctele de colectare nu trebuie s! fie contaminate prin depozitarea aici a altor de#euri. Problemele de igien! #i dezinsectia trebuie respectate; extragerea materialelor in vederea ob"inerii de#eurilor valorificabile trebuie s! se afle ntr-un raport convenabil cu costurile sistemului de colectare.
Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COLECTAREA !I TRANSPORTUL DE!EURILOR

28

22.4.2.

Sistemele de colectare

Sistemele colect!rii de#eurilor sunt mp!r"ite #i denumite n func"ie de: num!rul tipurilor/grupelor de de#euri colectate la fiecare transport; tipul drumului de#eurilor de la surs! la punctul de colectare ; num!rul tipurilor/grupelor de de#euri colectate la fiecare recipient.

La colectarea unui singur material se transport!, la fiecare vehicul #i tur, numai o component! de de#eu colectat! separat (material valorificabil sau de#eu rezidual). Pentru hrtie veche/cartonaje sau sticl! veche se utilizeaz! de cele mai multe ori recipiente speciale (containere depozit) n procedeu de golire sau n containere n procedeul de schimb. La colectarea mai multor materiale, sticla veche, metalul #i hrtia/cartonajele sunt colectate ntr-un singur recipient cu mai multe compartimente (container depozit cu mai multe compartimente). Aici se utilizeaz! de obicei containere cu depunere sau cu rulare n procedeul de schimb. La sistemul de aducere, utilizatorii #i duc gunoiul format din ambalaje, separat dup! tipurile de materiale valorificabile, la containerele depozit publice, aflate pe ct posibil n apropierea gospod!riilor. Ridicarea materialelor valorificabile colectate n procedeul de golire este organizat n func"ie de volumul recipientelor de colectare (containere depozit) ca sistem integrat, par"ial integrat sau adi"ional. Vorbim despre un sistem integrat dac! punctele de amplasare a recipientelor pentru materiale valorificabile (de ex. pentru sticl!, hrtie #i metal) se afl! ntr-un punct comun de colectare a materialelor valorificabile #i dac! ridicarea frac"iunilor valorificabile este eficient organizat!. La un sistem adi"ional, sistemul de recipiente pentru colectare #i ridicarea frac"iunilor valorificabile se realizeaz! independent. Pentru colectarea ambalajelor din sticl! exist! posibilitatea colect!rii separate n func"ie de culoare n containere depozit cu mai multe compartimente. Organiza"iile responsabile cu salubrizarea pot institui ns!, n cadrul sistemului de aducere, cur"i de reciclare, unde s! fie aduse ambalaje folosite. In sistemul de preluare, ntreprinderea de managementul de#eurilor ia substan"ele valorificabile direct de la gospod!rii. Recipientele sau sacii pentru materialele valorificabile sunt utilizate, n sistemul de preluare, la colectarea de amestecuri de materiale valorificabile (plastic, ambalaje mixte, tabl! alb!, aluminiu etc.). Colectarea sezonier! a de#eurilor verzi (resturi de copaci #i arbu#ti) se realizeaz! de obicei tot n sistemul de preluare, deoarece astfel se ob"ine o puritate mare a materialului. Exist! riscul ca la locurile centrale de depozitare s! se ndep!rteze #i alte de#euri. Combina"iile ntre sistemul de aducere #i cel de preluare sunt posibile, astfel hrtia/cartonul/cartonajele pot fi colectate att n sistemul de preluare, ct #i n cel de aducere (colectare sub form! de balot #i container depozit).
Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COLECTAREA !I TRANSPORTUL DE!EURILOR

29

Numim colectare f#r# sistem preluarea materialelor valorificabile sau a de#eului rezidual din gospod!rii f!r! utilizarea recipientelor de colectare. Spre exemplu colectarea stradal! a metalelor vechi la cererea produc!torului de de#euri, colectarea n baloturi a hrtiei cu anun"are prealabil! public! sau n scris, colectarea gunoiului voluminos, comandat! de gospod!rii. Sistem cu mai multe recipiente Tot despre colectare a materialelor valorificabile, n sistem de luare cu recipient pentru un singur material, vorbim la colectarea selectiv!, de c!tre produc!tor, a de#eului biologic, destinat de ex. compost!rii. n paralel, n gospod!rii se colecteaz! n saci pentru materiale valorificabile sau n pubele mari, n sistemul de preluare, de ex. de#eu rezidual sau ambalaje u#oare (cutii din carton de la b!uturi, ambalaje mixte #i din plastic). Apoi trebuie organizat! ridicarea sac + sac sau recipient + sac, astfel nct vorbim in acest caz despre un sistem cu mai multe recipiente. Sistem cu mai multe compartimente Vorbim despre un sistem cu mai multe compartimente atunci cnd de#euri de diferite tipuri sunt colectate n recipiente pentru mai multe materiale sau cu mai multe compartimente. 22.4.3. Utilizarea ma%inilor de colectare

La utilizarea vehiculelor de golire (a ma#inilor de gunoi), prevaleaz! de obicei scopul colectarii asupra scopului transport c!tre sta"ia de salubrizare. Distan"ele de parcurs n zona de colectare formeaz! n medie 3/5 pn! la 2/3 din ntreaga capacitate de trafic. Acest lucru este ntemeiat, ntruct pentru sarcina de transport sunt utilizabile #i vehicule conven"ionale. Prin utilizarea recipientelor de schimb pe autocompactoare, raportul colectare/transport poate fi mpins n favoarea colect!rii, deci optimizat. Recipientele cu mai multe compartimente pentru colectarea a dou! frac"iuni de de#euri sunt utilizate ns! rar. Tipurile de vehicule utilizate pentru colectarea diferitelor frac"iuni valorificabile pot fi folosite, n func"ie de #asiu #i structur!, dup! cum urmeaz!:

Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COLECTAREA !I TRANSPORTUL DE!EURILOR

30

Frac$iune de de%eu De#eu biologic Hrtie veche Ambalaje u#oare

Cel mai frecvent tip de ma%in# Cu 3 axe #i pres!

Prima alternativ# Cu 3 axe #i tambur rotitor

Cu dou! sau 3 axe #i pres! Cu dou! axe #i prici Cu dou! sau 3 axe #i pres! Cu dou! axe #i prici

Pentru transportarea de#eurilor din zona de colectare c!tre sta"ia de salubrizare #i valorificare, o alternativ! rentabil! poate fi nc!rcarea de#eurilor din vehiculul special ntr-unul conven"ional, la distan"ele de $530 km. Rezolvarea problemei transportului trebuie g!sit! "innd seama de condi"iile locale, transportul feroviar trebuind s! fie #i el analizat. De#eul poate fi de ex. nc!rcat din autogunoiera compactoare n camion cu recipiente de schimb voluminoase, f!r! compactare. Volumul transportat/tran#a este de cca. 70 m de de#eu. Alternativ, la sta"ii de transfer cu dispozitive de presare sta"ionare, de#eul poate fi presat, n recipiente speciale, cu un volum de pn! la 50 m. Ambalajele u#oare #i hrtia veche, dup! preg!tire ntr-o sta"ie de sortare, pot fi presate n baloturi #i transportate pe remorci conven"ionale. 22.4.4. Frecven$a de amplasare a recipientelor

Aducerea de#eurilor de la ct mai mul"i produc!tori (locuitori racorda"i) la un punct de nc!rcare faciliteaz! utilizarea recipientelor de golire cu volum mare. Golirea recipientelor voluminoase se face n timpi de golire/m mai scur"i #i de aceea este mai rentabil!. La colectarea materialelor valorificabile n sistemul de aducere, un num!r prea mic de recipiente disponibile poate duce la diminuarea cotei de colectare. n cadrul unor analize cuprinz!toare, s-a constatat [Gallenkemper $99$] n Germania c! la ridicarea materialelor valorificabile, cantit!"ile specifice colectabile n sistemul de ridicare #i recipiente sunt dependente, la sistemul de aducere, #i de frecven"a de amplasare a recipientelor. Analizele au ar!tat clar c! disponibilitatea cet!"enilor de a aduce materialele valorificabile la recipientele de colectare sc!dea sim"itor o dat! cu m!rirea lungimii drumului pn! la aceste recipiente.

Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COLECTAREA !I TRANSPORTUL DE!EURILOR

3"

locuitori loc de amplasare T 2000 $000 500 a b . 2

hrtie veche cot# de colectare [%] 825 $742 2550

sticl# veche cot# de colectare [%] $338 265$ 3864

Tab. 22 3:

Cota de colectare a materialelor valorificabile, raportat! la poten"ialul valorificabil, n func"ie de frecven"a de amplasare a recipientelor [Gallenkemper $99$, Germania].

La stabilirea frecven"ei de amplasare a recipientelor din zona de salubrizare, pe lng! aspectele tehnice, trebuie ntotdeauna luat n considerare #i un factor psihologic, pentru a atinge optimul sistemului de rentabilitate #i eficien"!. 22.4.5. Ritmul de ridicare

Din motive organizatorice #i pentru a evita supranc!rc!ri temporare, ritmul de ridicare (frecven"a golirilor recipientelor de colectare) trebuie instituit ca permanen"! #i, n acela#i anotimp, la acelea#i intervale de timp. Un ritm de ridicare inconstant nu se poate evita dac!: din motive legate de igien!, schimbarea ritmului de ridicare, vara #i iarna (vezi Capitolul 20) este necesar! ; de#eul, de-a lungul unui an, este produs n cantit!"i foarte oscilante. Oscila"iile puternice n privin"a cantit!"ii afecteaz! ndeosebi de#eurile de ambalaje #i cele biologice #i verzi. De#eurile din ambalaje se nmul"esc pe perioade scurte #i n zile de s!rb!toare. Astfel de oscila"ii pot fi compensate prin rezerve #i posibilit!"i de retinere n gospod!rii #i unit!"i de produc"ie. Cantit!"ile foarte mari de de#euri verzi din gr!dini #i parcuri sunt de sezon. Aceast! problem! poate fi rezolvat! prin campanii de colectare (de ex. pentru t!ieturi de copaci #i arbu#ti din gr!dinile caselor n forma snopilor). Si cantit!"ile de de#euri biologice din gospod!rii sunt supuse unor varia"ii puternice de-a lungul anului, ntruct, n func"ie de faza vegeta"iei #i oferta de legume proaspete, sunt produse mai multe sau mai pu"ine resturi vegetale. Figura 22$9 prezinta evolutia dependen"ei poten"ialului biologic de anotimp #i structura zonei.
Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COLECTAREA !I TRANSPORTUL DE!EURILOR

32

Compozitia si cantitati de deseurilor organice din Ramnicu Valcea


700 600 500 Tip C

(kg/loc*a)

kg/loc*a

400 300 200 100 Total

Tip A

0 7/0 10/ 2/0 5/0 0 00 1 1 29 22 17 29 2,1 3,6 3,6 3 34 60 43 57 32 19 7,2 13 0,2 0,5 0,8 9,3

Tip B 7/0 10/ 2/0 5/0 0 00 1 1 16 13 11 26 0,7 1,5 2 2

7/0 10/ 2/0 5/0 0 00 1 1 84 166 123 85 3,2 3,6 5,8 5,2 58 134 124 95 64 56 29 26 145 263 35 123

7/0 10/ 2/0 5/0 0 00 1 1 43 71 53 48 1,8 2,6 3,6 3,4 45 77 72 67 45 37 16 21 54 98 13 52

Fractiune < 10 m m Hirtie 10-40 m m


O r g anice I

Organice 10-40 m m Bucaterie

39 38 41 50 36 28 8,9 19 0,6 1,4 0,6 10

O r g ani ce I I

Gradina

Fig. 22 $9: Poten"ial biologic specific locuitorilor n func"ie de anotimp #i structura zonei

Zon! tip $ zon! de locuit, preponderent cl!diri nchise, cu 5 etaje, de la nceputul secolului XX, pu"ine cur"i n spate, verzi; strad! Zon$ tip 3 spa"ii interioare par"ial Zon $ tip 4 comercial! Zon! tip 2 zon! de locuit, case individuale cu una sau mai multe familii (de obicei cu gr!dini) Zon! tip 3 zon! de locuit, case individuale cu una sau mai multe familii (cu gr!din!); case de nchiriat (par"ial f!r! gr!din!)
Zon$ tip 5

Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

Luna

COLECTAREA !I TRANSPORTUL DE!EURILOR

33

Zon! tip 4 zon! de locuit, preponderent cl!diri nchise, cu 5 etaje, de la nceputul secolului XX, cur"i n spate par"ial cu unit!"i de produc"ie, pu"in spa"iu verde Zon! tip 5 preponderent cl!diri de locuit deschise, n spa"iul urban, cu mai multe etaje (din anii 50 60), spa"ii verzi comune, f!r! gr!dini De#eul colectat n gospod!rii #i unit!"i de produc"ie r!mne pentru un timp n recipiente, determinat de ritmul de ridicare (frecven"a golirii recipientelor de colectare). Acest ritm de ridicare trebuie s! aib! o frecventa care s! mpiedice procesele de putrezire, nmul"irea agen"ilor patogeni, a insectelor #i animalelor nedorite. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 536/97 stabile#te ritmul de ridicare pentru de#eul menajer, dup! cum urmeaz!: Vara ridicare o dat! la 2 zile Iarna ridicare o dat! la 3 zile Spitale ridicare zilnic! Pie"e ridicare zilnic!

Aceast! frecven"! a ridic!rii se refer! la de#eurile din localit!"i, f!r! a face o separare a gunoiului menajer. La ridicarea frac"iunilor colectate selectiv din de#eul menajer, este necesar un ritm att de alert al ridic!rii numai pentru anumite tipuri de de#euri. Pentru cre#terea rentabilit!"ii prest!rii serviciilor privind ndep!rtarea de#eurilor, frecven"ele de ridicare prea mari trebuie evitate.

Tabelul de mai jos con$ine recomand#ri legate de sistemul de colectare, de recipiente %i de frecven$a de ridicare pentru colectarea diferitelor tipuri de de%euri din Romnia.

Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COLECTAREA !I TRANSPORTUL DE!EURILOR

34

De%eu pentru valorificare De%eu pentru ndep#rtare Sticl! ca material valorificabil pur, eventual sortat! pe culori Hrtie/carton ca material valorificabil pur

Sistem de colectare / recipiente Sisteme de aducere Containere depozit Sisteme de aducere Containere depozit Sistem de luare Pubel! mare 240

Recomand#ri privind frecven$a de ridicare F!r! indica"ii; max. de 4 ori pe s!pt., n fc". de sistemul de recipient F!r! indica"ii; max. de 4 ori pe s!pt., n fc". de sistemul de recipient F!r! indica"ii; max. de 4 ori pe s!pt., n fc". de acceptarea gospod!riilor #i de considerentele organizatorice Ridicare la comand!

Hrtie/carton din unit!"i de produc"ie

Sistem de luare recipient de schimb 20 m

Tabl! alb!, cutii de b!uturi, Sistem de aducere PET ca material valorificabil pur De#eu biologic

F!r! indica"ii; max. de 4 ori pe s!pt., n fc". de sistemul de recipient #i vehicul

Sistem de luare, pentru s!pt!mnal utilizatori individuali (vil! /gospod!rie), recipiente de colectare 40$20 l Sistem de luare pentru comunit!"i de locuitori (blocuri), recipiente de colectare mari 240360 l s!pt!mnal, vara eventual de dou! ori pe s!pt!mn!

Recipiente cu de#eu rezidual

Sistem de luare, pubele mari $20 l $.$00 l

Vara, de dou! ori pe s!pt!mn!, la colectarea de de#eu biologic existent!, cel pu"in s!pt!mnal vara: o dat! la 2 s!pt. iarna: o dat! la 4 s!pt.

Recipiente /saci pentru materiale valorificabile (plastic, ambalaje u#oare, folii etc.)

Sistem de luare saci 70 l

Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COLECTAREA !I TRANSPORTUL DE!EURILOR

35

De%eu pentru valorificare De%eu pentru ndep#rtare De#eu verde

Sistem de colectare / recipiente Sistem de luare colectare de snopi

Recomand#ri privind frecven$a de ridicare

/ Sezonier; indica"ie de legisla"ia privind protec"ia mediului; n fc". de sistemul de recipient #i de vehicul

De#euri din pie"e (de#eu biologic)

Sisteme de aducere, De dou! ori pe s!pt. pubel! mare 240

De#euri din pie"e (ambalaje) Sisteme de aducere, F!r! indica"ii; max. de 2 ori pubel! mare 240$.$00 pe s!pt., n fc". de sistemul de recipient #i vehicul l, containere De#euri din pie"e (gunoi rezidual) De#euri din construc"ii De#euri voluminoase Sisteme de aducere, O dat! la dou! pn! la 3 pubel! mare 240$.$00 l zile Sisitem container de luare, La cererea produc!torului

Sistem de luare, f!r! La cererea produc!torului recipient, sau sistem de sau la nevoie aducere cu container la schimb Sistem de luare Sisteme de recipiente de 770$.$00 l Conform normelor protec"ie a s!n!t!"ii luare, De dou! ori pe s!pt. golire de

De#euri din spital De#eu din unit!"i de produc"ie

Sau recipiente de schimb Ridicare la comand! 436 m Tab. 22 4: Propunere de concept privind ridicarea de#eurilor din localit!"i din Romnia, baza [Wrtz, $997, modificat].

Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COLECTAREA !I TRANSPORTUL DE!EURILOR

36

22.4.6.

Locurile de amplasare a recipientelor

Locurile de amplasare a recipientelor trebuie s! satisfac!, din motive manageriale, cerin"ele legate de distan"ele de protec"ie fa"! de zonele de locuit #i de spa"iile publice, care rezult! din normele de igiena.

Tip de recipient Pubele mari, dou! ro"i (NE 840-$)

Sistem de ridicare Sistem de luare

Cerin$a (optimul) privind locul de amplasare Fixare la acela#i nivel #i orizontal, distan"! de marginea p!r"ii carosabile pn! la cca. $0 m, band! rulant! f!r! trepte Fixare la acela#i nivel #i orizontal, distan"! de marginea p!r"ii carosabile pn! la cca. $0 m, band! rulant! f!r! trepte Fixare la acela#i nivel #i scurgere a apelor pluviale, u#or accesibil! posesorilor de de#euri, band! rulant! f!r! trepte, loc de sta"ionare pentru vehiculul de colectare n vecin!tatea spa"ial!. u#or accesibil posesorilor de de#euri, vehicul de colectare, n procedeul de golire, n afara fluxului de circula"ie Accesul proceselor de depunere, fixare, scurgere sigur! pentru apele pluviale, u#or accesibil posesorilor de de#euri Accesul proceselor de rulare #i suprafa"! de dispunere fixat! la acela#i nivel, scurgere sigur! pentru apele pluviale, u#or accesibil posesorilor de de#euri

Pubele mari, Sistem de luare 4 ro"i, (NE 840-2, -3, -4) Pubele mari, Sistem de 4 ro"i, aducere (NE 840-2, -3, -4)

Container depozit

Sistem de aducere Sistem de aducere

Recipiente de schimb pentru recipiente de deunere Recipiente de schimb pentru recipiente de rualre

Sistem de aducere

Tab. 22 5:

Cerin"ele privind locurile de amplasare a recipientelor

Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COLECTAREA !I TRANSPORTUL DE!EURILOR

37

22.4.7.

Preg#tirea pubelelor pentru golire

Prin legisla"ia administrativ-teritorial! privind de#eurile sau n contractul privat de salubrizare, se stabile#te obliga"ia celui care se racordeaz! de a preg!ti recipientele de colectare pentru golire. Astfel, celor care se racordeaz! li se d! ocazia de a a#eza liber #i accesibil recipientele de colectare, respectnd distan"a fa"! de spa"iul str!zii. Noua tehnic! de nc!rcare prin lateral a vehiculelor de colectare poate fi utilizat! cu succes, dac! oblig! persoana racordat! s! pun! recipientele, la momentul ridic!rii, direct la marginea str!zii. n acest sens, serviciile pot fi : full-service - recipientele sunt luate de gunoieri de la locul de amplasare, golite #i nnapoiate. Metoda este comod! pentru clien"i, dar scump! prin activitatea manual! intens! ; part-service - clien"ii se oblig! s! aduc! recipientele cu de#euri, n vederea ridic!rii lor, ntr-un loc convenit prin lege (de ex. marginea str!zii). La full-service, sunt de asemenea necesare cteva reglement!ri legislative, care s! furnizeze informatii privind distan"a maxim! accesibil! ntre locurile de amplasare a recipientelor #i carosabil, ca #i calitatea drumurilor (obstacole sau trepte). Astfel de reglement!ri evit! conflictele privind serviciile necorespunz!toare #i stabilesc un tratament egal pentru clien"ii salubriz!rii. 22.4.8. Dispozi$ie

Ca la toate prest!rile de servicii, #i la ridicarea de#eurilor, for"a de munc! este un factor important n formarea pre"urilor, ca n orice sistem cu economie de pia"!. Alegerea sistemului de ridicare optim pentru un tip de de#eu duce la cel mai redus necesar de personal. Pentru controlul rezultatelor, trebuie luate in considerare ca si criteriu de evaluare performan"ele de golire. Tabelul urm!tor doreste s! furnizeze un ndrumar n planificarea detaliat! a sistemelor de management al de#eurilor, ns! propunerile #i datele trebuie verificate n fiecare caz n parte. Performan"ele de umplere sunt atinse n zonele de salubrizare cu construc"ii nchise. n spa"iul rural, cu denist!"i de popula"ie mai mici, performan"ele sunt pe masura. De asemenea, frecven"a de amplasare a recipientelor este diferit! pentru activit!"ile de gospod!rire a de#eurilor.

Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COLECTAREA !I TRANSPORTUL DE!EURILOR

38

Cel mai frecvent tip de vehicul Tip de de%eu Tip de vehicul alternativ

Num#rul nc#rc#toarelor Recipiente pn! la 240 l n fullservice [buc./zi] Recipiente pn! la 240 l n part-service [buc./zi] 2 nc!rc!toare Recipiente 360$.$00 l [buc./zi] 2 nc!rc!toare

De%eu rezidual

Vehicul cu plac! 3 nc!rc!toare de presare cu anex! fix! Vehicul cu tambur 800 recipiente rotitor Vehicul cu plac! 3 nc!rc!toare de presare cu anex! fix! Vehicul cu tambur 600 recipiente rotitor Vehicul cu plac! 3 nc!rc!toare de presare cu anex! fix! Vehicul cu tambur 900 recipiente rotitor Vehicul cu plac! 2 nc!rc!toare de presare cu anex! fix! Vehicul cu tambur 700 recipiente rotitor

$.$50 recipiente 2 nc!rc!toare

200 recipiente Greu utilizabile din cauza problemelor de greutate $ 2 nc!rc!toare $50 recipiente 2 nc!rc!toare

De%eu biologic

800 recipiente 2 nc!rc!toare

Hrtie veche Ambalaje u%oare (amestec din plastic, metal, materiale mixte)

800 recipiente 2 nc!rc!toare

900$.$00 l recipiente la colectarea sacilor, pn! la 2.500 saci

$20$50 recipiente

Tab. 22 6:

Performan"a de nc!rcare care se poate ob"ine n func"ie de tipul de vehicul, de recipient #i de de#eu

Pe baza performan"ei estimate de umplere #i a ritmului de umplere, se poate determina num!rul necesar de vehicule de colectare n zona de salubrizare. Pasul urm!tor este prelucrarea optim! a distan"elor de colectare (planificarea graficelor).

Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

COLECTAREA !I TRANSPORTUL DE!EURILOR

39

Pentru planificarea graficelor se poate utiliza prelucrarea electronic! a datelor. O baz! de date poate gestiona informa"ii despre: num!rul turelor; numele str!zilor; identitatea #i adresa clien"ilor; datele despre locurile de amplasare ; tip, con"inut, num!r de recipiente la locul de amplasare ; ziua din s!pt!mn! a colect!rii ; date despre trasee. Astfel, turele pot fi planificate #i optimizate manual. Sistemele de planificare a turelor prin prelucrarea electronic! a datelor dispun de c!i de optimizare. Zona de salubrizare este reprezentat! n calculator ca o re"ea de posibile trasee (de colectare #i transport). Derularea optim! a colect!rii, respectiv a drumurilor turelor sunt determinate prin algoritmi numerici matematici. Prelucrarea manual! ulterioar! este necesar! de obicei, din cauza tr!s!turilor particulare ale drumurilor. 22.4.9. Incinta sectiei de salubrizare protec"ie contra intemperiilor pentru vehicule (hale, garaje); revizia #i repararea vehiculelor; depozitarea #i predarea mijloacelor de produc"ie (sta"ie de alimentare, service ulei etc.) depozitarea recipientelor pentru de#euri; eventual! instala"ie de dezinfectie a recipientelor; eventual punct de colectare a materialelor valorificabile; eventual punct de colectare a materialelor periculoase (atta timp ct func"ia incintei de materiale valorificabile sau primirea anumitor tipuri de de#euri este integrat!, trebuie s! fie disponibil #i un cntar pentru vehicule); spa"iu social pentru lucr!tori ; birou administrativ pentru organizarea colect!rii de#eurilor #i nregistrarea solicitarilor, plngerilor, ca #i ntreb!rilor produc!torilor de de#euri #i organizarea pred!rii mai departe a materialelor valorificabile ; punct de comunicare (sta"ie radio) ; sta"ie meteo n cazul ndeplinirii serviciului de desz!pezire.
Manual privind activitatile specifice din domeniul gestiunii deseurilor municipale

Incintele sectiilor integreaz! adeseori urm!toarele domenii func"ionale: