You are on page 1of 1

KOD EVIDEN: B4D2E4 Menghuraikan kepentingan tumbuhan semula jadi di Malaysia Nama: !

ingkatan:

Ekopelancongan !umbuhan semmula jadi menjadi tarikan pelan)"ng dan sumber pendapatan Negara *utan lipur menjadi tempat rekrreasi +"nt"h:!aman Negara, *utan simpan sepil"k Sumber perubatan Mengandungi -it"kimia .bat&ubatan dan herba tradisi"nal

Kawasan tadahan air Ber-ungsi sebagai bunga karang /span0 ber"ngga yang menyerap air hujan dan mengalirkannya ke dalam anak&anak sungai

Ekosistem !umbuhan berinteraksi dengan k"mp"nen bi"tik dan abi"tik Ek"sistem membantu dalam peningkatan kualiti udara

Mencegah hakisan
Kepentingan !umbuh&tumbuhan 'emula (adi

1kar tumbuhan mengikat tanih !umbuhan sebagai penutup bumi semula jadi

Perlindungan hidupan liar 'umber makanan *abitat Mengelakkan kepupusan

Sumber perhutanan !erdapat pelbagai kayu !erdapat pelbagai hasil lain seperti nipah, mengkuang, r"tan, dammar, dan getah jelutung *asil hutan bermutu tinggi dan bernilai dari segi perdagangan

Habiat flora dan fauna *abitat semula jadi !empat perlindungan 'umber makanan

Disemak "leh:

!arikh:

#!ype te$t%