You are on page 1of 4

KEMAHIRAN AKSES SUMBER PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN AKSES SUMBER PEMBELAJARAN


Pembelajaran berasaskan sumber banyak bergantung kepada keupayaan pelajar untuk mendapatkan maklumat dengan tepat. Oleh yang demikian para pelajar perlulah memiliki kemahiran dalam mengakses sumber pembelajaran. Terdapat kemahiran yang digariskan untuk memastikan matlamat pembelajaran berasaskan sumber itu tercapai.

Kemahiran Mengaplikasi Data

Kemahiran Mengesan

Kemahiran Untuk Menganalisis Dan Menilai Informasi Dari Pelbagai Sumber

Kemahiran Merujuk

KEMAHIRAN AKSES SUMBER PEMBELAJARAN Kemahiran Menginterpretasi Bahan-bahan Dari Sumber

Kemahiran Membuat Tinjauan/ Temuduga

Kemahiran Menggunakan Teknologi

KEPENTINGAN BAHAN PEMBELAJARAN MURID


Membolehkan murid menghubungkaitkan di antara konkrit dengan fakta-fakta abstrak.
Membantu murid meneguhkan ingatan. Membolehkan murid menjalankan kajian melalui kaedah projek atau kaedah inkuiri penemuan dengan menggunakan alat bantu mengajar. . .

benda

Membantu murid meyelesaikan masalah secara sendiri dengan menggunakan alat bantu mengajar