Вы находитесь на странице: 1из 4

,

, ( ).
, .

, , .
,
. ,
,
. -.
.

.
.
: - (
; - ).
, .
,
(. ) ,
. ,
. ,
.

.
(, ) ,
, .
. ,
, .
,
, .
.
.
(ye shes lnga).
- (. /
) (. ) .
.

. ,
,
.
,
, , .
,
. , ,
, .

,
, .
()
( ):
:
o vajra sattva samayam anuplaya vajra sattva tvenopa tiha diho mebhava sutoyo
mebhava supoyo mebhava anurakto mebhava sarva siddhi me prayaccha sarva karma sucame
citta reya kuru h ha ha ha ha ho bhagavan sarva tathgata vajra mme muca
vajrbhava mah samaya sattva a h pha

ME ME ME
ME ME
ME
MAME

:
:
( ):
o va jra sa ttva h

:

. " ",
"- ", .
" ". "
" :
1. " " " ",
.
, ,
.
.
2. " " " ".
"",
.

, .
:


, , , ,

.

, ,
, .
:
, , ,
, , , .
, ,
, ,
, , , .
, , ,
: " ",
!
, ,
.

-, -, , .
, ,
,
,
, .
,
, .
, ,
.
" " (sNying rgyan) :

, ,
, ,
,
. .
,

".
" " :
" .
.
,
. ,
,
, , ,
".

, ,
.
, .
, ,
.
, . . ,
,
, , .

Вам также может понравиться