Вы находитесь на странице: 1из 1

SK (LKTP) KOTA GELANGGI DUA 27000 JERANTUT PAHANG DSV OKT 2014 1 JAM

PKSR 1 2014
PENDIDIKAN SENI TAHUN 4 Satu Jam

PILIHAN SOALAN
1. Bidang : Tajuk Bahan rahan Menggambar : Alam Lauta : Krayon, pensil warna atau warna air : Murid dikehendaki melukis pemandangan dalam laut kemudian warnakan gambar tersebut dengan warna yang sesuai. "orak dan #ekaan : !" tu# G"$m"t%& : kertas lukisan, pensil warna Murid dikehendaki menghasilkan bentuk geometri dengan kreati$. Murid hanya dibenarkan menggunakan dua bentuk geometrik sahaja. Susun atur kedudukan geometri adalah bebas.

!. Bidang : Tajuk Bahan rahan:

P&l&' (ala' (atu (a'a)a *a%&+a*a ($ala *& ata(,

Kertas ini mengandungi 1 halaman ber%etak